Motion till riksdagen
1993/94:A13
av Simon Liliedahl m.fl. (nyd)

med anledning av prop. 1993/94:67 Ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet


Regeringen fastslår i redogörelsen avseende
propositionens huvudsakliga innehåll att ett syfte med
ändringsförslagen till LAS är att i nuvarande svåra
arbetsläge och inför en konjunkturuppgång underlätta för
arbetslösa och främst ungdomar att få anställning.
Detta konstaterande stämmer inte helt med regeringens
direktiv till Arbetsrättsutredningen från dec. 1991 då man
nyktert konstaterar att det finns fler brister i den
arbetsrättsliga lagstiftningen som formades redan på 1970-
talet. Man säger klarsynt att det starka anställningsskyddet
kan ha medfört hinder för arbetslösa att komma in på
arbetsmarknaden. Detta är enligt vår åsikt kärnfrågan som
regeringen måste lösa vare sig vi väntar in en
konjunkturuppgång eller inte.
Arbetsrättsutredningen har i sitt delbetänkande helt i
enlighet med sina direktiv försökt att anpassa 20 år gamla
LAS-regler till dagens verklighet. Dessa förslag har medfört
kraftiga protester från fackförbunden som i likhet med
Socialdemokraterna låtit regeringen förstå att en
liberaliserad LAS kommer att betraktas som en
krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen.
Regeringen har uppenbarligen låtit sig påverkas av
protesterna och man har bl.a. åsidosatt utredningens förslag
till en lösning av turordningsproblematiken genom att i
stället för en frikvot på 20 % av antalet anställda föreslå att
arbetsgivaren endast får rätt att undanta 2 arbetstagare från
varje turordningskvot.
I det följande redovisar vi vår uppfattning om
regeringens förslag.
Tidsbegränsad anställning
LAS medger endast 6 månaders visstidsanställning vid
arbetsanhopning då den normala anställningsformen skall
vara tillsvidareanställning.
Framförallt småföretagarna anser emellertid att 6
månaders visstids- och provanställning är en för kort tid för
att han skall våga satsa på nyanställningar. Han föredrar
därför den för honom normalt bekvämaste vägen, nämligen
övertid. Detta är en av orsakerna till varför övertidsuttaget
skenat iväg och blockerat nyanställningar för ca 50 000
arbetslösa. Med hänsyn härtill vill vi förlänga
visstidsanställningen från 6 till 18 månader.
Provanställning
Regeringen har enligt vår åsikt med rätta inte accepterat
Arbetsmarknadsutredningens något snåriga förslag att om
särskilda skäl föreligger förlänga provanställningen från 6
till 9 månader. Regeringen har emellertid enligt vår mening
inte gått tillräckligt långt då den hakat på AMS förslag om
en 12-månaders prövoperiod. Nyd har därför i sin
reservation till utredningen föreslagit 18 månaders prövotid
då vi önskar ge bättre möjligheter för unga arbetslösa att
komma in på arbetsmarknaden samtidigt som framförallt
småföretagarna får ett incitament till ökat risktagande.
Provanställningstiden bör förlängas till 18 månader.
Reglering av tidsbegränsad anställning och
provanställning i kollektivavtalet
I regeringens direktiv till arbetsrättsutredningen sägs att
man speciellt skall tillvarata småföretagarnas och de
enskilda arbetstagarnas intressen. Alla partier värnar om
småföretagaren men däremot inte om de arbetstagare som
inte omfattas av kollektivavtalet och därför kan hamna ute
i snålblåsten. Dessa har inte heller några positiva nyheter
att hämta från regeringens proposition, som
överhuvudtaget inte diskuterar rättsläget för de
arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtalet. Nyd
föreslår att detta frågekomplex återförvisas till regeringen
för utredning.
I övrigt ansluter vi oss till regeringens förslag att man
inte i kollektivavtalet kan begränsa LAS bestämmelser
beträffande tidsbegränsad anställning och provanställning.
Information om anställningsvillkor
Vi instämmer i regeringens förslag att arbetsgivaren
enligt EG:s direktiv skall vara skyldig att skriftligen
informera arbetstagaren om villkoren för anställningen.
Den s.k. månadsregeln
LAS fastslår att 1-månadsregeln gäller vid uppsägningar
som hänför sig en arbetstagares personliga förhållanden. I
vår reservation till utredningens och regeringens förslag att
1-månadsregeln utökas till 2 månader, föreslår vi i likhet
med arbetsdomstolen och SAF att månadsregeln helt
avskaffas och om möjligt att tidsfristen utökas till 6
månader. I sista hand accepterar vi emellertid en
förlängning till 2 månader enligt regeringens förslag.
Turordning vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Enligt arbetsrättskommitténs förslag skall en
arbetsgivare ha rätt att välja ut 20 % av arbetstagarna i en
turordningskvot, dock minst 2 personer. På så sätt får
arbetsgivaren möjlighet att ta större hänsyn till individuell
duglighet och lämplighet, vilket är nödvändigt för att
småföretagarna skall våga investera i nya affärsmöjligheter.
Regeringen har i sin proposition knappast diskuterat detta
kommitténs förslag utan i stället radat upp argument för sin
avsevärt mer restriktiva linje som förordar att man före
förhandlingar om turordningskvoten får undanta 2
arbetstagare.
Regeringen har på detta sätt medvetet gynnat mycket
små företag medan förslaget blir alltmer verkningslöst ju
större företaget är. Det kan inte vara god ekonomi att
behandla världsföretag som Ericsson och Electrolux med
turordningskvoten på upp till 1 000 personer på samma sätt
som ett småföretag med några få anställda.
Nyd anser att småföretagarnas entreprenörsanda
överhuvudtaget inte skall begränsas med några
turordningsregler och att alla företag med mindre än 25
anställda skall undantas från LAS regelverk.
Merparten av dessa småföretag omfattas inte av
kollektivavtal och de har därför endast i undantagsfall en
facklig förtroendeman. Vi har utgått från att 25 anställda är
en motiverbar gräns som bl.a. återfinns i vissa EG-lagar.
Den svenska styrelserepresentationslagen gäller vidare för
alla företag med mer än 25 anställda. Även större företag
måste emellertid ges bättre motivation till nyanställningar
och därför föreslår vi att den av utredningen förordade
generella frikvoten på 20 % av antalet anställda skall gälla
för alla företag med fler än 25 anställda.
Vi anser att regeringens förslag att endast undanta 2
personer vid fastställandet av turordningskretsen är ett slag
i tomma luften, som inte i slutändan kommer att leda till
ökade nyanställningar. Det är mot denna bakgrund man
skall se nyd:s förslag till mer liberala turordningsregler som
kan få framförallt småföretagarna att våga satsa på
expansion och nyföretagande. Den enda raka vägen till nya
jobb.
Facklig vetorätt
Nyd instämmer i regeringens förslag att avskaffa
bestämmelserna i medbestämmandelagen om facklig
vetorätt.
Blockad mot enmans- eller familjeföretag
Vi stödjer regeringens förslag om förbud mot
stridsåtgärder riktade mot enmans- eller familjeföretag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen med avslag på regeringens förslag
beslutar förlänga visstidsanställningen till 18 månader,
2. att riksdagen med avslag på regeringens förslag
beslutar förlänga provanställningstiden till 18 månader,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utredning beträffande de
arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal,
4. att riksdagen med avslag på regeringens förslag om en
tvåmånadsregel beslutar att helt avskaffa månadsregeln,
5. att riksdagen vid avslag på yrkande 4 beslutar att
tidsfristen i vart fall utökas till 6 månader,
6. att riksdagen med avslag på regeringens
turordningsförslag beslutar att företag med högst 25
anställda helt skall undantas från turordningsreglerna,
7. att riksdagen med avslag på regeringens
turordningsförslag beslutar att företag med fler än 25
anställda får en generell frikvot på 20 % av antalet
anställda.

Stockholm den 10 november 1993

Simon Liliedahl (nyd)

Laila Strid-Jansson (nyd)

Arne Jansson (nyd)