Motion till riksdagen
1993/94:A12
av Björn Ericson m.fl. (s)

med anledning av prop. 1993/94:67 Ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet


Regeringens proposition 1993/94:67 innehåller många
förändringar av LAS, som på ett drastiskt sätt förändrar
villkoren på den svenska arbetsmarknaden. Även om
förslaget har många brister så vill vi här särskilt peka på två
frågor som är principiella och grundläggande. Den första
frågan gäller det förslag till ändring man fört in
propositionen, nämligen en EG-regel om information om
anställningsvillkoren m.m., 6 a §. Vi anser det vara
betänkligt att en så grundläggande information för den
anställde kan ges upp till en månad efter det att
anställningen har påbörjats. Med hänsyn till
anställningsavtalets centrala betydelse för den enskilde och
till rättstillämpningen bör självfallet anställningsvillkoren
skriftligen redovisas i samband med att anställningsavtal
ingås. Lämnas denna information redan vid
anställningstillfället bör inte några oklarheter föreligga
mellan arbetstagare och arbetsgivare beträffande villkoren
för anställningen.
Enligt vår uppfattning är det lika enkelt för
arbetsgivaren att ge denna skriftliga information i samband
med att anställningsavtalet träffas som senare inom en
månad efter det att anställningen påbörjats. För
arbetstagarens del är det naturligtvis viktigt att redan vid
anställningstillfället ha fullt klart för sig vilka villkor som
gäller beträffande lön, anställningsform och övriga
anställningsvillkor.
Den andra frågan gäller ES-direktivet. Regeringen
lägger förslag om ändringar av LAS. En av ändringarna
motiveras av anpassning till EG-direktiven. Men vi finner
det märkligt att föreliggande förslag inte omfattar andra
anpassningar till EG-direktiven. En förändring av svensk
lag, som syftar till en erforderlig anpassning till EG-
direktivet, bör också omfatta övriga EG-direktiv inom
lagens tillämpningsområde, så att riksdagen kan pröva dem
i ett sammanhang.
Ett EG-direktiv, som skrivits in i EES-avtalet, är
77/187/EEG, som behandlar förhållandena vid överlåtelse
av företag och verksamheter. Diskussioner och
förhandlingar om fusioner och företagsöverlåtelser mellan
företag i Europa är idag ett vanligt förekommande inslag i
Europasamarbetet. Många svenska företag är berörda. Om
inte Sverige anpassar sig till reglerna enligt EES-avtalet får
det allvarliga konsekvenser för svenska arbetstagare.
Utländsk arbetskraft kommer att slå ut svenska
arbetstagare enbart på grund av vår underlåtenhet att inte
göra det vi är skyldiga till enligt EES-avtalet. Sverige har nu
skyldighet att införa EG-reglerna i svensk lagstiftning.
Vi anser att ingångna internationella avtal skall
respekteras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anställningsavtal (6 a §),
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om EG-direktivet beträffande
förhållandena vid överlåtelse av företag och verksamheter.

Stockholm den 10 november 1993

Björn Ericson (s)

Ines Uusmann (s)

Anita Johansson (s)

Sören Lekberg (s)