Motion till riksdagen
1993/94:A10
av Ingela Mårtensson (fp)

med anledning av prop. 1993/94:67 Ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet


Ett av syftena till förslagen i propositionen är att i det
nuvarande svåra arbetsmarknadsläget och inför en
konjunkturuppgång underlätta för arbetslösa och främst
ungdomar att få anställningar. Det förutsätter att en
expansion av landets många småföretag underlättas, vilket
också är regeringens intention.
Propositionen föreslår att den tillåtna anställningstiden
för visstidsanställning vid arbetsanhopning samt
provanställning förlängs till högst 12 månader. I
propositionen redovisas inga synpunkter på möjligheten att
kombinera dessa anställningar. För tydlighetens skull bör
därför riksdagen klargöra att en 12 måndaders
provanställning inte kan kombineras med 12 månaders
visstidsanställning vid arbetsanhopning.
Regeringen föreslår att innan turordningen fastställs vid
uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren ha
rätt att inom turordningskretsen undanta två personer (s k
nyckelpersoner). Jag finner detta förslag i huvudsak väl
avvägt. Emellertid kan det finnas en risk, särskilt inom det
statliga avtalsområdet, att turordningskretsarna riskerar att
bli för små. Undantagsregeln kan då få konsekvenser som i
praktiken innebär att LAS blir verkningslös. Eftersom detta
uppenbarligen inte varit regeringens avsikt bör även i detta
avseende ett klargörande göras nu med innebörd att
turordningskretsarna på det statliga avtalsområdet inte får
bli alltför begränsade.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att 12 månaders provanställning
ej kan kombineras med 12 månaders visstidsanställning vid
arbetsanhopning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om turordningskretsar inom det
statliga avtalsområdet.

Stockholm den 10 november 1993

Ingela Mårtensson (fp)