Motion till riksdagen
1993/94:A1
av Rolf L Nilson (v)

med anledning av Riksdagens revisorers förslag 1992/93:RR7 till följd av statens stöd till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö


Riksdagens revisorers förslag med anledning av den
granskning man gjort av det statliga stödet till Saab-Scanias
bilfabrik i Malmö är väl motiverade.
När Saab-Scania i juni 1987 beviljades statligt stöd till sin
bilfabrik på Kockumsområdet i Malmö var villkoret att
bidraget skulle medföra 770 nya varaktiga arbetstillfällen.
Saab-Automobil har inte uppfyllt sitt löfte och skall nu
enligt gällande regler betala tillbaka 77 miljoner kronor av
bidraget. Behovet av nya varaktiga arbetstillfällen i
Malmöregionen är idag ännu större än det var när Saab fick
sitt stöd. Det är därför logiskt att dessa 77 miljoner som
staten skall ha tillbaka används i Malmö för sitt ursprungliga
syfte, men nu på ett flexibelt sätt, för att stimulera
framtidssatsningar. Det kan med fördel ske i små- och
medelstora företag i kunskapsintensiva branscher. Detta
bör riksdagen ge regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen bifaller Riksdagens revisorers
hemställan,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om användning av återbetalda
medel.

Stockholm den 6 oktober 1993

Rolf L Nilson (v)