Trafikutskottets betänkande
1993/94:TU11

Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. (förnyad behandling)


Innehåll

1993/94
TU11
Ärendet
I betänkande 1993/94:TU9 behandlade utskottet proposition
1993/94:38 Postlag och en förändrad verksamhetsform för
Postverket, m.m. samt nio motioner.
Vid kammarbehandlingen av betänkandet den 16 december 1993
beslöt riksdagen att återförvisa ärendet till trafikutskottet.

Sammanfattning

Utskottet har inte funnit anledning att frångå de
ställningstaganden som gjordes i betänkande 1993/94:TU9.
Till detta betänkande har fogats nio reservationer från
Socialdemokraterna som är likalydande med de reservationer som
finns i betänkande 1993/94:TU9.
Till betänkandet har vidare fogats ett särskilt yttrande av
Socialdemokraterna och en meningsyttring från v-suppleanten i
vilken han stöder samtliga s-reservationer.

Utskottet

Utskottet har inte funnit anledning att frångå de
ställningstaganden som gjordes i betänkande 1993/94:TU9.
Beträffande motiveringen till utskottets ställningstaganden
hänvisas därför till detta betänkande.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande riktlinjer för den framtida
postverksamheten
att riksdagen med avslag på motionerna 1993/94:T21 i denna del
och 1993/94:T25 yrkandena 1 i denna del och 2 godkänner vad
utskottet anfört,
res. 1 (s)
2. beträffande bolagisering av Postverket
att riksdagen med anledning av regeringens förslag och med
avslag på motionerna 1993/94:T21 i denna del, 1993/94:T24
yrkande 4 och 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del
dels godkänner att Postverket ombildas till ett av staten
helägt aktiebolag den 1 mars 1994,
dels bemyndigar regeringen att genomföra bolagsbildningen
och överföra Postgirots verksamhet med tillgångar och skulder
till ett av Posten AB helägt bankaktiebolag Postgirot Bank AB
samt att överföra Postverkets resterande verksamhet med
tillgångar och skulder till Posten AB,
res. 2 (s)
3. beträffande statsmakternas styrning, kontroll och
inflytande
att riksdagen med anledning av motion 1993/94:T29 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
res. 3 (s)
4. beträffande Postgirot
att riksdagen med avslag på motionerna 1993/94:T21 i denna del
och 1993/94:T25 yrkandena 1 i denna del och 3 godkänner vad
regeringen förordar om inriktningen och begränsningen av
Postgirots verksamhet i det nybildade bankaktiebolaget,
res. 4 (s)
5. beträffande mervärdesskatt på postbefordran
att riksdagen med bifall till motion 1993/94:T23, med
anledning av vad regeringen anfört härom och med avslag på
motionerna 1993/94:T21 i denna del, 1993/94:T22, 1993/94:T24
yrkande 3, 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del och 1993/94:T26
yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,
res. 5 (s)
6. beträffande avgifter
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motionerna 1993/94:T21 i denna del, 1993/94:T25
yrkande 1 i denna del, 1993/94:T26 yrkande 2 och 1993/94:T28
bemyndigar regeringen att i avtal med Posten AB sätta gränser
för bolagets eventuella höjning av avgiften för privatpersoners
inrikes befordran av brevförsändelse,
res. 6 (s)
7. beträffande vissa övriga regeringsförslag som
sammanhänger med den föreslagna bolagiseringen av Postverket
att riksdagen med avslag på motionerna 1993/94:T21 i denna del
och 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del
dels bifaller proposition 1993/94:38 yrkandena 4, 6, 7, 8,
11, 12 och 13,
dels med anledning av regeringens förslag till
Telestyrelsen: Upphandling av särskilda samhällsåtaganden på
tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 under
sjätte huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag på
23 700 000 kr,
res. 7 (s)
8. beträffande postlag
att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget
till postlag med den ändringen dels att 19 § första stycket
punkt 3. erhåller följande lydelse: 3. uppgift som hänför sig
till åtgärd att kvarhålla eller beslagta försändelser enligt
bestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken., dels att
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna erhåller av
utskottet i bilaga 2 till bet. 1993/94:TU9 framlagt förslag till
lydelse,
res. 8 (s) - delvis
9. beträffande övriga lagförslag i propositionen
att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen
till
dels lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i delgivningslagen (1970:428) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i vallagen (1972:620) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1972:704) om
kyrkofullmäktigval, m.m. med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i datalagen (1973:289) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet
bestäms till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes
vägtransport med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl. med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i körkortslagen (1977:477) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369) med
den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till
den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms
till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i tullagen (1987:1065) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) med
den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till
den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1992:1613) om ändring i
bankrörelselagen (1987:617) med den ändringen att orden "den 1
februari 1994" i punkt 1 i ikraftträdandebestämmelsen byts ut
mot orden "den 1 mars 1994",
dels lag om ändring i lagen (1992:1619) om ändring i lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank med den ändringen att orden
"den 1 februari 1994" i ikraftträdandebestämmelsen byts ut mot
orden "den 1 mars 1994",
dels lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet
bestäms till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms
till den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) med den
ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1
mars 1994,
dels lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327) med
den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till
den 1 mars 1994,
dels lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta
på skogskontomedel m.m. med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 1 mars 1994,
res. 8 (s) - delvis
10. beträffande adresshantering
att riksdagen avslår motion 1993/94:T27,
res. 9 (s) - motiv.
11. beträffande utredning om bankrättigheter och
Postverkets organisatoriska förändringar
att riksdagen avslår motion 1993/94:T24 yrkandena 1 och 2.
Stockholm den 17 december 1993
På trafikutskottets vägnar
Sven-Gösta Signell
I beslutet har deltagit: Sven-Gösta Signell (s), Rolf
Clarkson (m), Sten Andersson i Malmö (m), Kenth Skårvik (fp),
Sten-Ove Sundström (s), Elving Andersson (c), Bo Nilsson (s),
Kenneth Attefors (nyd), Jarl Lander (s), Lars Björkman (m), Ines
Uusmann (s), Lars Biörck (m), Ulrica Messing (s), Kenneth Lantz
(kds) och Sigrid Bolkéus (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Karl-Erik Persson (v)
närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Reservationer

1. Riktlinjer för den framtida postverksamheten  (mom. 1)
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Med hänvisning till vad som anförts i reservation 1 i
betänkande 1993/94:TU9 hemställer utskottet
1. beträffande riktlinjer för den framtida
postverksamheten
att riksdagen med anledning av motionerna 1993/94:T21 i denna
del och 1993/94:T25 yrkandena 1 i denna del och 2 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

2. Bolagisering av Postverket (mom. 2)
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Med hänvisning till vad som anförts i reservation 2 i
betänkande 1993/94:TU9 hemställer utskottet
2. beträffande bolagisering av Postverket
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:T21 i denna
del, 1993/94:T24 yrkande 4 och 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del
dels avslår regeringens förslag att Postverket ombildas
till ett av staten helägt aktiebolag den 1 februari 1994,
dels avslår regeringens förslag att regeringen bemyndigas
genomföra bolagsbildningen och överföra Postverkets verksamhet
med tillgångar och skulder till Posten AB,

3. Statsmakternas styrning, kontroll och inflytande (mom. 3)
Under förutsättning av bifall till reservation 2
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Med hänvisning till vad som anförts i reservation 3 i
betänkande 1993/94:TU9 hemställer utskottet
3. beträffande statsmakternas styrning, kontroll och
inflytande
att riksdagen avslår motion 1993/94:T29,

4. Postgirot (mom. 4)
Under förutsättning av bifall till reservation 2
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Med hänvisning till vad som anförts i reservation 4 i
betänkande 1993/94:TU9 hemställer utskottet
4. beträffande Postgirot
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:T21 i denna
del och 1993/94:T25 yrkandena 1 i denna del och 3,
dels avslår regeringens förslag om inriktning och
begränsning av Postgirots verksamhet i det nybildade
bankaktiebolaget,
dels som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

5. Mervärdesskatt på postbefordran (mom. 5)
Under förutsättning av bifall till reservation 2
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Med hänvisning till vad som anförts i reservation 5 i
betänkande 1993/94:TU9 hemställer utskottet
5. beträffande mervärdesskatt på postbefordran
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:T21 i denna
del, 1993/94:T24 yrkande 3 och 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del
samt med avslag på motionerna 1993/94:T22, 1993/94:T23 och
1993/94:T26 yrkande 1 inte godkänner vad regeringen anfört om
mervärdesskatt på befordran av brev,

6. Avgifter (mom. 6)
Under förutsättning av bifall till reservation 2
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Med hänvisning till vad som anförts i reservation 6 i
betänkande 1993/94:TU9 hemställer utskottet
6. beträffande avgifter
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:T21 i denna
del och 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del samt med avslag på
motionerna 1993/94:T26 yrkande 2 och 1993/94:T28 inte bemyndigar
regeringen att i avtal med Posten AB sätta gränser för bolagets
eventuella höjning av avgiften för privatpersoners inrikes
befordran av brevförsändelse,

7. Vissa övriga regeringsförslag som sammanhänger med den
föreslagna bolagiseringen av Postverket (mom. 7)
Under förutsättning av bifall till reservation 2
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Med hänvisning till vad som anförts i reservation 7 i
betänkande 1993/94:TU9 hemställer utskottet
7. beträffande vissa övriga regeringsförslag som
sammanhänger med den föreslagna bolagiseringen av Postverket
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:T21 i denna
del och 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del avslår proposition
1993/94:38 yrkandena 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 och 14,

8. Postlag och övriga lagförslag i propositionen
(mom. 8 och 9)
Under förutsättning av bifall till reservation 2
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Med hänvisning till vad som anförts i reservation 8 i
betänkande 1993/94:TU9 hemställer utskottet
8. beträffande postlag
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:T21 i denna
del och 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del avslår det i
propositionen framlagda förslaget till postlag,
9. beträffande övriga lagförslag i propositionen
att riksdagen med bifall till motionerna 1993/94:T21 i denna
del och 1993/94:T25 yrkande 1 i denna del avslår de genom
propositionen framlagda förslagen till
dels lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
dels lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
dels lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling,
dels lag om ändring i delgivningslagen (1970:428),
dels lag om ändring i vallagen (1972:620),
dels lag om ändring i lagen (1972:704) om
kyrkofullmäktigval, m.m.,
dels lag om ändring i datalagen (1973:289),
dels lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt,
dels lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes
vägtransport,
dels lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.,
dels lag om ändring i körkortslagen (1977:477),
dels lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369),
dels lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152),
dels lag om ändring i tullagen (1987:1065),
dels lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
dels lag om ändring i lagen (1992:1613) om ändring i
bankrörelselagen (1987:617),
dels lag om ändring i lagen (1992:1619) om ändring i lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank,
dels lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering,
dels lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
dels lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt,
dels lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
dels lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
dels lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
dels lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta
på skogskontomedel m.m.,

9. Adresshantering (mom. 10) -- motiveringen
Under förutsättning av bifall till reservation 2
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anser:
Vi anser att utskottet bort vidhålla den motivering som finns
i reservation 9 i betänkande 1993/94:TU9.

Särskilt yttrande
Mervärdesskatt på postbefordran (mom. 5)
Sven-Gösta Signell, Sten-Ove Sundström, Bo Nilsson, Jarl
Lander, Ines Uusmann, Ulrica Messing och Sigrid Bolkéus (alla s)
anför:
Riksdagen har vid kammarbehandlingen av betänkandet Postlag
och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. (bet.
1993/94:TU9) på Socialdemokraternas förslag återförvisat ärendet
till trafikutskottet. Skälet till vårt ställningstagande är att
förslaget från utskottets majoritet att befordran av
brevförsändelser m.m. skall beläggas med 12 % mervärdesskatt är
oförenligt med gällande bestämmelser inom EU.
Enligt Socialdemokraterna kan berättigade krav ställas på
att vid riksdagens beredning av olika förslag en ingående
prövning görs av hur förslagen överensstämmer med EU:s regler.
Någon sådan prövning har dock inte skett i detta fall. Genom att
den borgerliga majoriteten vid den förnyade utskottsbehandlingen
motsatt sig vår begäran att höra skatteutskottet har riksdagen
frånhänt sig möjligheten att få en saklig behandling av frågan.
Detta är mycket anmärkningsvärt då förslaget om 12 %
mervärdesskatt uppenbarligen står helt i strid med EU:s
regelverk. Gällande bestämmelser inom EU innebär sålunda i
korthet att om Postverket förblir statligt affärsverk skall
ingen mervärdesskatt utgå för brevbefordran. Bolagiseras däremot
Postverket skall full mervärdesskatt tas ut. Inom EU finns
vidare bestämmelser om att medlemsstaterna kan använda en
reducerad mervärdesskatt för vissa varu- och tjänsteområden.
Dessa områden innefattar dock inte posttjänster. Vad gäller den
framtida utvecklingen inom EU vill vi vidare erinra om det s.k.
Green-paper om Postfrågor som EG-kommissionen behandlat tidigare
i år. Av detta dokument framgår att mervärdesskatt inte skall
tas ut på brevdistribution. Vidare framgår av dokumentet att
postväsendet betraktas som en så viktig del av ländernas
infrastruktur att regelsystemet därför bör byggas upp utifrån
särskilda utgångspunkter.
I sammanhanget kan vidare erinras om det omfattande
harmoniseringsarbete som för närvarande genomförs inom en rad
samhällsområden i syfte att uppnå en närmare överensstämmelse
med utvecklingen inom EES-området och EU. Sverige har redan
angett vilka undantag som vi begär vid ett medlemsskap i EU. Ett
ställningstagande för 12 % mervärdesskatt är därför dessutom
mycket olyckligt ur förhandlingssynpunkt.
Socialdemokraterna har tidigare kritiserat regeringen för
att den inte redovisat vilka ekonomiska konsekvenser som uppstår
för  bl.a. staten och Posten om befordran av brevtjänster m.m.
beläggs med mervärdesskatt. Denna kritik kvarstår givetvis även
om mervärdesskatten skulle fastställas till 12 %. Ekonomiskt
torde ett sådant ställningstagande innebära en väsentlig
statsfinansiell försämring samtidigt som Postverket får en icke
oväsentlig resultatförbättring i jämförelse med regeringens
ursprungliga förslag om 25 % mervärdesskatt.
Socialdemokraternas förslag att Postverket skall förbli ett
affärsverk innebär att ingen mervärdesskatt kommer att utgå för
befordran av brevtjänster. Detta ligger helt i linje med EU:s
regelverk.

Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet,
eftersom partiet inte företäds av ordinarie ledamot i utskottet.
Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m.
Karl-Erik Persson (v) anför:
Jag instämmer i samtliga socialdemokratiska reservationer.