Socialutskottets betänkande
1993/94:SOU05

Ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m.


Innehåll

1993/94

SoU5

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 1992/93:197 om
ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet
i vissa fall, m.m. samt en motion om upphävande av
kastreringslagen, som väckts med anledning av propositionen.
Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen och avstyrker
motionen.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen (Socialdepartementet) att
riksdagen antar förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall,
2. lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering.

Motion

1992/93:So62 av Eva Zetterberg (v) vari yrkas att riksdagen
beslutar att upphäva lagen (1944:133) om kastrering.

Utskottet

Propositionen i huvuddrag
I propositionen föreslås ändringar i lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall i syfte att
tillstånd skall kunna lämnas enligt denna lag för avlägsnande av
könskörtlar hos dem som fått fastställt att de tillhör det andra
könet. Detsamma föreslås gälla i vissa fall då ansökan om sådan
fastställelse gjorts men inte kan bifallas förrän sökanden
steriliserats. Åldersgränsen för tillstånd att få
könskörtlarna avlägsnade bör -- i likhet med vad som gäller
för ingrepp enligt lagen (1944:133) om kastrering  -- sättas
vid 23 år. Kastreringslagen bör, enligt propositionen,
kompletteras med en bestämmelse innebärande att lagen inte äger
tillämpning i fråga om ingrepp i könsorganen som görs efter
tillstånd enligt lagen om fastställande av könstillhörighet i
vissa fall.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1994.
Särskilt tillstånd att få könskörtlar avlägsnade
Enligt nuvarande bestämmelser i lagen om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall kan tillstånd ges till ingrepp i
könsorganen i syfte att göra dem mer lika det motsatta könets.
Ingreppen får dock inte innebära en kastrering, dvs. att
könskörtlarna avlägsnas. Den som söker fastställelse av att han
eller hon tillhör det andra könet begär -- enligt propositionen
-- också regelmässigt tillstånd till kastrering för att
möjliggöra ett fullständigt borttagande av genitalorgan som är
typiska för det ursprungliga könet. Inom Socialstyrelsen, som
har att pröva såväl ansökningar om fastställelse av
könstillhörighet som ansökningar om kastrering, har det
förekommit olika meningar om i vad mån bestämmelserna i
kastreringslagen kan tillämpas i fråga om kastrering av
transsexuella. Socialstyrelsen har med anledning härav till
regeringen överlämnat en promemoria med förslag om ändringar i
lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Enligt
förslaget skall tillstånd enligt denna lag kunna lämnas även för
avlägsnande av könskörtlar. Regeringen anser i likhet med
Socialstyrelsen att samtliga bestämmelser som gäller medicinska
åtgärder i samband med könsbyte bör finnas samlade i lagen om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall, således även
bestämmelser om avlägsnande av könskörtlar. Det är inte
motiverat att en sådan åtgärd skall prövas enligt en annan lag
-- kastreringslagen -- när den vidtas som led i ett könsbyte,
sägs det i propositionen. Regeringen föreslår därför att
Socialstyrelsen får möjlighet att i ärenden enligt lagen om
fastställande av könstillhörighet i vissa fall lämna tillstånd
till att avlägsna könskörtlar. Förutsättning för sådant
tillstånd skall som regel vara att sökanden har fått
fastställelse enligt 1 eller 2 § i samma lag. Tillstånd skall
emellertid även kunna meddelas den som ansökt om fastställelse
enligt 1 §, om förutsättningar finns för bifall till
ansökningen, bortsett från krav på sterilisering. Tillstånd till
ingreppet får meddelas först när sökanden fyllt 23 år, såvida
det inte finns synnerliga skäl att meddela tillstånd före denna
ålder. Ifrågavarande tillstånd regleras genom ett tillägg till
lagens fjärde paragraf.
Fråga om upphävande av kastreringslagen
Gällande bestämmelser
Lagen (1944:133) om kastrering innehåller bestämmelser om
när kastrering får ske utan att det är påkallat av kroppslig
sjukdom. Kastrering kan enligt 1 § ske antingen när det finns
skäl att tro att någon på grund av sin könsdrift kan komma att
begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan eller
när någon åsamkas svårt själsligt lidande eller annan allvarlig
olägenhet genom viss inriktning eller styrka hos könsdriften.
Den förstnämnda grunden benämns normalt den kriminalpolitiska
indikationen och den sistnämnda den humanitära indikationen. I
båda fallen krävs samtycke av den som ingreppet avser.
Kastrering får enligt 4 § företas endast efter tillstånd av
Socialstyrelsen om något annat inte stadgas i lagen. Beslut i
dessa ärenden meddelas av Socialstyrelsens råd för vissa
rättsliga, sociala och medicinska frågor. Besluten kan
överklagas hos kammarrätten.
Socialstyrelsen har i den tidigare nämnda till regeringen
överlämnade promemorian föreslagit att kastreringslagen upphävs.
I propositionen föreslås att i lagen om kastrering införs
en bestämmelse om att lagen inte är tillämplig i fråga om
ingrepp i samband med könsbyte enligt lagen om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall samt att lagen ses över i särskild
ordning. Enligt föredragande statsrådet bör kastreringslagen
fortsätta att gälla ännu en tid under det att frågan om dess
upphävande övervägs ytterligare. Det finns, sägs det i
propositionen, anledning att mera generellt överväga i vilken
omfattning lagreglering behövs när det gäller förutsättningarna
för medicinska ingrepp på människor, bl.a. sådana ingrepp som
avses i lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
kastreringslagen och steriliseringslagen. Föredragande
statsrådet avser att återkomma till regeringen i dessa frågor
från mera allmänna utgångspunkter i samband med beredningen av
Transplantationsutredningens förslag.
Motion
I motion 1992/93:So62 av Eva Zetterberg (v) yrkas att
riksdagen upphäver kastreringslagen. Enligt motionären är lagen
föråldrad och därför obehövlig. Lagen strider också mot
regeringsformens anda, eftersom den, enligt motionären, kan
lämna utrymme för att övertyga eller pressa en människa till att
"samtycka" till kastrering.
Utskottets bedömning
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall.
När det gäller frågan om upphävande av kastreringslagen anser
utskottet att regeringens överväganden i samband med beredningen
av Transplantationsutredningens förslag bör avvaktas innan
riksdagen tar ställning i frågan. Utskottet avstyrker motion
So62 (v) och tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1944:133) om kastrering.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande lagen om fastställande av könstillhörighet i
vissa fall
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall,
2. beträffande kastreringslagen
att riksdagen med avslag på motion 1992/93:So62 antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om
kastrering.
Stockholm den 23 september 1993
På socialutskottets vägnar
Bo Holmberg
I beslutet har deltagit: Bo Holmberg (s), Sten Svensson
(m), Anita Persson (s), Ulla Orring (fp), Ingrid Andersson (s),
Rosa Östh (c), Rinaldo Karlsson (s), Ingrid Hemmingsson (m), Jan
Andersson (s), Jerzy Einhorn (kds), Leif Bergdahl (nyd),
Maj-Inger Klingvall (s), Leif Carlson (m), Hans Karlsson (s) och
My Persson (m).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Eva Zetterberg (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.