Skatteutskottets betänkande
1993/94:SKU43

Ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta


Innehåll

1993/94
SkU43

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet en sammanjämkning av två
ändringsförslag beträffande 5 § första stycket lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
Den ena ändringen har föreslagits i proposition 1993/94:148
Vårdnadsbidrag och den andra i proposition 1993/94:152
Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.

Propositionerna

I proposition 1993/94:148 (Socialdepartementet) har regeringen
föreslagit en ny lag om  vårdnadsbidrag som enligt förslaget
skall vara skattepliktigt som inkomst av tjänst. Som en
följdändring har därvid föreslagits ett tillägg i form av en
ny punkt 13 till 5 § första stycket lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med den innebörden
att vårdnadsbidrag skall utgöra skattepliktig intäkt även
enligt den lagen. I samma proposition föreslås vidare att i
punkt 9 ordet "erkänd" före ordet  "arbetslöshetskassa" skall
strykas med anledning av att detta begrepp inte längre finns i
lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. De nya reglerna
har föreslagits träda i kraft den 1 juli 1994.
Socialutskottet har överlämnat det nu aktuella förslaget till
lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta till skatteutskottet och i övrigt
avstyrkt propositionen i dess helhet (bet. 1993/94:SoU25).
Sedan kammaren återförvisat ärendet till socialutskottet för
ytterligare beredning har emellertid socialutskottet i ett
nytt betänkande tillstyrkt regeringens förslag till
vårdnadsbidrag (bet. 1993/94:SoU34). Det sistnämnda
betänkandet har den 20 maj 1994 bifallits av riksdagen.
Även i proposition 1993/94:152 (Finansdepartementet) har
föreslagits en viss ändring av följdändringskaraktär i 5 §
första stycket lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta. Ändringen innebär att, i likhet med vad som
redan skett i annan lagstiftning, begreppen restitution och
avskrivning tas bort ur paragrafen utan att ersättas med något
nytt och att begreppet avkortning ersätts med orden "fallit
bort". Även denna ändring har föreslagits träda i kraft den 1
juli 1994.
För att möjliggöra en samordning har skatteutskottet
uppskjutit behandlingen av bl.a. det ifrågavarande
lagförslaget men i övrigt tillstyrkt propositionen (bet.
1993/94:SkU32). Riksdagen har den 18 maj 1994 bifallit
skatteutskottets betänkande.
I fråga om lydelsen av lagförslagen hänvisas till respektive
proposition.

Utskottet

Utskottet anser att utformningen av den paragraf det nu är
fråga om i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta bör anpassas efter de beslut som nyligen
fattats av riksdagen samt att den åtgärd av rättelsekaraktär
som föreslagits i proposition 148 bör vidtas. Detta innebär
att propositionerna i nu aktuella delar bör bifallas. Den
lydelse av paragrafen som utskottet föreslår framgår av
utskottets hemställan.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till propositionerna  1993/94:148
och 1993/94:152 i denna del antar det i bilaga till detta
betänkande återgivna förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
Stockholm den 24 maj 1994
På skatteutskottets vägnar
Knut Wachtmeister

I beslutet har deltagit: Knut Wachtmeister (m), Lars
Hedfors (s), Filip Fridolfsson (m), Bo Forslund (s), Kjell
Johansson (fp), Ivar Franzén (c), Bruno Poromaa (s),
Karl-Gösta Svenson (m), Gunnar Nilsson (s), Harry Staaf (kds),
Peter Kling (nyd), Carl Fredrik Graf (m) och Karl Hagström
(s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Lars Bäckström (v)
närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Särskilt yttrande
Lars Hedfors, Bo Forslund, Bruno Poromaa, Gunnar Nilsson, och
Karl Hagström (alla s) anför:
Som framgår av socialutskottets betänkanden 1993/94:SoU25
och Sou34 samt av yttranden av skatteutskottet,
socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konsekvent yrkat avslag
på regeringens förslag om införande av s.k. vårdnadsbidrag.
Tillsammans med Ny demokrati, som inledningsvis anslöt sig
till denna linje, formerade dessa partier en majoritet mot
regeringens förslag. På grund av de inre stridigheterna i Ny
demokrati kunde emellertid regeringen inför slutvoteringen i
kammaren samla en majoritet bakom sitt förslag om
vårdnadsbidrag vilket alltså trots vårt motstånd vann
riksdagens bifall den 20 maj 1994.
Vi står givetvis fast vid vår uppfattning att införandet av
vårdnadsbidrag är en felaktig åtgärd som riksdagen hade bort
avvisa. Vi förbehåller oss också rätten att återkomma med de
yrkanden avseende denna fråga som vi finner påkallade. Vad
gäller den förevarande följdändringen av detaljkaraktär till
lagstiftningen om vårdnadsbidrag har vi dock inte velat
motsätta oss att den genomförs eftersom den är nödvändig för
att få konsekvens i lagstiftningen. Med hänsyn härtill har vi
avstått från att här yrka avslag på proposition 1993/94:148
i nu aktuell del.
Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet,
eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i
utskottet.
Lars Bäckström (v) anför:
Jag biträder det resonemang som förs i det särskilda yttrandet
av Socialdemokraterna. Även från Vänsterpartiets sida
förbehåller vi oss rätten att framdeles lägga fram de yrkanden
med avseende på det nyss införda s.k. vårdnadsbidraget som vi
finner påkallade men vi vill i dag inte motsätta oss att
riksdagen antar den följdlagstiftning som är en konsekvens av
det nyligen fattade beslutet att införa vårdnadsbidrag.

Bilaga