Skatteutskottets betänkande
1993/94:SKU42

Ändringar i skatteregisterlagen


Innehåll

1993/94
SkU42

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrks proposition 1993/94:224 om vissa
ändringar i skatteregisterlagen och folkbokföringslagen.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition
1993/94:224 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i
skatteregisterlagen (1980:343),
2. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
3. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
4. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
5. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
6. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
7. lag om ändring i lagen (1990:1536) om
folkbokföringsregister.
I propositionen föreslås ändringar i skatteregisterlagen och
vissa andra författningar i syfte att möjliggöra en utökad
datorisering av skatteförvaltningens ärendehantering och
kontrollverksamhet. I propositionen föreslås sålunda dels att
beskattningsbeslut i vissa fall skall kunna fattas genom ADB,
dels att skatteregistret skall kunna användas vid revisions- och
annan kontrollverksamhet i utökad omfattning. Vidare föreslås
även att inhämtande av uppgifter till skatteregistret och
utlämnande av uppgifter ur registret till arbetsgivare skall
lagregleras.
Slutligen föreslås vissa ändringar i folkbokföringslagen
rörande förfarandet vid överklagande av beslut om födelsetid.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1994.
Lagförslagen har följande lydelse.

Utskottet

Ställningstagande
Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot
regeringens förslag. Utskottet tillstyrker följaktligen
propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1993/94:224 antar
de vid propositionen fogade förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i
skatteregisterlagen (1980:343),
2. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
3. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
4. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
5. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
6. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
7. lag om ändring i lagen (1990:1536) om
folkbokföringsregister.
Stockholm den 26 april 1994
På skatteutskottets vägnar
Knut Wachtmeister
I beslutet har deltagit: Knut Wachtmeister (m), Lars
Hedfors (s), Filip Fridolfsson (m), Bo Forslund (s), Kjell
Johansson (fp), Ivar Franzén (c), Bruno Poromaa (s), Karl-Gösta
Svenson (m), Gunnar Nilsson (s), Harry Staaf (kds), Peter Kling
(nyd), Sverre Palm (s), Karl Hagström (s), Fredrik Reinfeldt (m)
och Kjell Nordström (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Lars Bäckström (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.