Skatteutskottets betänkande
1993/94:SKU29

Ny mervärdesskattelag


Innehåll

1993/94
SkU29

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 1993/94:99 om
ny mervärdesskattelag med vissa justeringar, bl.a. att lagtexten
kompletteras med de nya reglerna om lägre postmoms. Vidare
tillstyrker utskottet ett motionsyrkande om ändrade regler för
begravningsbilar.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition
1993/94:99 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. mervärdesskattelag,
2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
3. lag om ändring i lagen (1951:442) om förhandsbesked i
taxeringsfrågor,
4. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
5. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
6. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74),
7. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt,
8. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
9. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
10. lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m.m.,
11. lag om ändring i bevissäkringslagen (1975:1027) för
skatte- och avgiftsprocessen,
12. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
13. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för
skatter, tullar och avgifter,
14. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
15. lag om ändring i lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m.
i vissa företag,
16. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
17. lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare,
18. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter,
19. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar,
20. lag om ändring i tullagen (1987:1065),
21. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
22. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter,
23. lag om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till
kommuner,
24. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.
I propositionen läggs fram förslag till en ny
mervärdesskattelag och vissa med lagförslaget sammanhängande
ändringar i bl.a. kommunalskattelagen (1928:370). Förslaget, som
grundar sig på en författningsteknisk översyn av bestämmelserna
i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, syftar primärt till att
åstadkomma genomgripande förändringar av såväl lagstiftningens
uppbyggnad och systematik som av de olika bestämmelsernas
utformning. Avsikten med dessa ändringar är att skapa en större
överskådlighet och därmed göra lagstiftningen mer
lättillgänglig. Förslaget innebär även ett väsentligt närmande
till den ordning som råder inom EG.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 1994
samtidigt som den nuvarande lagen om mervärdeskatt och lagen
(1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska
företagare upphävs.
Lagförslagen har -- med viss justering av lagförslag 2 på
grund av ändrad lagstiftning (se SFS 1993:1523) -- följande
lydelse.

Motion

1993/94:Sk32 av Holger Gustafsson (kds) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen begär förslag till nya regler
beträffande begravningsentreprenörers rätt att göra avdrag för
ingående moms.

Utskottet

Ställningstagande
I propositionen föreslås att lagen (1968:430) om mervärdeskatt
ersätts med en ny mervärdesskattelag den 1 juli 1994. Lagen
(1968:430) om mervärdeskatt har med tiden blivit svåröverskådlig
och den lagstiftningsteknik som används i lagen har utsatts för
kritik. Begrepp används ibland på ett sätt som inte är förenligt
med begreppets allmänna innebörd. Att förklaras skattskyldig kan
således vara ett gynnande beslut genom att detta i vissa fall
endast innebär en rätt att återfå mervärdesskatt. En
författningsteknisk översyn har genomförts för att komma till
rätta med dessa förhållanden. Användningen av termen
skattskyldig har i möjligaste mån begränsats till fall där det
faktiskt rör sig om en skyldighet att betala skatt. Den nya
mervärdesskattelagen har också fått en mer överskådlig
uppställning med korta paragrafer, kapitelindelning och olika
rubriknivåer och systematiken har setts över. Under
omarbetningen har vidare ett närmande skett till systematiken
för motsvarande regler inom EU.
Utskottet har inte funnit någon anledning till erinran mot det
framlagda förslaget. Följande justeringar bör dock genomföras.
Riksdagen har nyligen fattat beslut om överföring av
Postverkets verksamhet till Posten AB (prop. 1993/94:38, TU11,
SFS 1993:1705) och om en sänkning av mervärdesskatten på
brevbefordran till 12 % (prop. 1993/94:105, SkU21, SFS 1994:41).
Utskottet förslår att den nya mervärdesskattelagen kompletteras
med de ändringar som beslutats i dessa ärenden. Ändringarna
berör 3 kap. 19 och 23 §§, 5 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 14 kap. 15 §
och 16 kap. 3 § i lagförslaget.
I 7 kap. lagförslaget finns regler om hur
beskattningsunderlaget skall beräknas. Bl.a. anges i 7 kap. 2 §
att ett marknadsvärde eller motsvarande skall reduceras på visst
sätt med hänsyn till att mervärdesskatt ingår i värdet.
Bestämmelserna har dock fått en utformning som gör att reduktion
kommer att ske också i de fall då någon mervärdesskatt inte
ingår. Detta är fallet när beskattningen avser en tjänst som
tillhandahålls i en verksamhet som bedrivs utomlands och
skattskyldigheten enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 åligger
köparen. Utskottet föreslår att 7 kap. 2 § justeras så att
värdet inte reduceras för mervärdesskatt i dessa fall.
I 7 kap. 8 § finns bestämmelser om hur beskattningsunderlaget
skall bestämmas vid införsel. Bestämmelserna har utformats som
en självständig beskrivning av de grundläggande regler som
gäller vid fastställande av tullvärde. Avsikten är att de
förordningar m.m. som gäller på tullområdet skall fungera som
verkställighetsföreskrifter till dessa grundregler. Enligt
utskottets mening bör dock reglerna kompletteras på ett sådant
sätt att det framgår att beskattningsunderlaget inrymmer också
fraktkostnader, försäkringskostnader och andra kostnader som
enligt 8 kap. förordningen (1987:749) om tullvärde skall ingå i
tullvärdet.
I 9 kap. 3 § bör det klargöras att bestämmelserna i andra
stycket också gäller i de fall då någon som inte är skattskyldig
är berättigad att återfå ingående mervärdesskatt på grund av de
särskilda reglerna härom i 10 kap. 9--13 §§.
Propositionen innehåller även ett förslag till följdändring i
1 § bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och
avgiftsprocessen. Eftersom detta lagrum berörs även av en
proposition om rättssäkerhet vid beskattningen, som regeringen
har aviserat, bör denna ändring inte genomföras nu.
Utskottet tillstyrker propositionen med dessa justeringar.
I motion Sk32 av Holger Gustafsson (kds) hemställer motionären
att riksdagen hos regeringen begär ett förslag som innebär att
mervärdesskatten får dras av vid anskaffning av begravningsbil
för begravningsverksamhet. Enligt motionären bör avdrag kunna
medges för denna anskaffning eftersom begravningsbilar på grund
av sin karaktär inte rimligen kan användas för andra
transporter.
Utskottet har erfarit att denna fråga kommer att behandlas i
den proposition om vissa mervärdesskattefrågor som regeringen
planerar att lägga fram senare i vår. Utskottet kan emellertid
redan nu instämma i att dagens avdragsmöjlighet för personbilar
som används för yrkesmässig persontransport rimligen bör kunna
gälla också i det fall som motionären tar upp. Utskottet
tillstyrker därför att riksdagen hos regeringen begär förslag om
en sådan lagändring. Utskottet tillstyrker motionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande ny mervärdesskattelag m.m.
att riksdagen med anledning av proposition 1993/94:99
dels antar de på s. 3--80 och 82--100 i detta betänkande
återgivna förslagen till
1. mervärdesskattelag med
a) den ändringen att 3 kap. 19 § erhåller följande lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

19 § Från skatteplikt          19 § Från skatteplikt
undantas omsättning av         undantas omsättning av
tjänster som avser           tjänster som avser
1. införande eller           1. införande eller
ackvisition av annonser i        ackvisition av annonser i
periodiska medlemsblad,         periodiska medlemsblad,
personaltidningar och          personaltidningar och
organisationstidskrifter som      organisationstidskrifter som
anges i 13 och 14 §§,          anges i 13 och 14 §§,
och                   och
2. framställning av           2. framställning av
sådana publikationer eller       sådana publikationer eller
tjänster som              tjänster som
tillhandahålls av            tillhandahålls av
framställaren i samband med       framställaren i samband med
denna framställning.          denna framställning
                    såsom distribution av
                    upplagan.
Från skatteplikt undantas även tjänster som avser införande av
annonser i sådana publikationer som anges i 18 §.
b) den ändringen att 3 kap. 23 § erhåller följande lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

23 § Från skatteplikt          23 § Från skatteplikt
undantas omsättning av         undantas omsättning av
följande slag av varor och       följande slag av varor och
tjänster samt införsel         tjänster samt införsel
av sådana varor:            av sådana varor:
1. sedlar och mynt som är        1. sedlar och mynt som är
eller har varit gällande        eller har varit gällande
betalningsmedel, dock inte       betalningsmedel, dock inte
guldmynt präglade 1967         guldmynt präglade 1967
eller senare som omsätts        eller senare som omsätts
efter sitt metallvärde,         efter sitt metallvärde,
2. läkemedel som lämnas         2. läkemedel som lämnas
ut enligt recept eller         ut enligt recept eller
säljs till sjukhus eller        säljs till sjukhus eller
förs in i landet i           förs in i landet i
anslutning till sådan          anslutning till sådan
utlämning eller             utlämning eller
försäljning,              försäljning,
3. modersmjölk, blod eller       3. modersmjölk, blod eller
organ från människor,          organ från människor,
4. flygbensin och flygfotogen,     4. flygbensin och flygfotogen,
5. lotterier, inräknat         5. lotterier, inräknat
vadhållning och andra          vadhållning och andra
former av spel, och           former av spel,
6. tjänster som avser          6. tjänster som avser
gravöppning eller            gravöppning eller
gravskötsel när             gravskötsel när
tjänsten tillhandahålls         tjänsten tillhandahålls
av huvudmannen för en          av huvudmannen för en
allmän begravningsplats.        allmän begravningsplats,
                    och
7. Postverkets befordran av       7. frimärken, dock inte
varor på annat sätt           när de omsätts eller
än som postpaket eller         förs in i landet i
gruppreklam,              särskilda förpackningar
                    som är avsedda för
8.frimärken, dock inte         butiksförsäljning.
när de omsätts eller
förs in i landet i
särskilda förpackningar
som är avsedda för           c) den ändringen att 5 kap.
butiksförsäljning,           5 § erhåller följande
                    lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

5 § En transporttjänst är omsatt inom landet, om den utförs i
Sverige. En transporttjänst som utförs i Sverige och i något
annat land skall dock anses i sin helhet omsatt utomlands, om
transporten sker direkt till eller från utlandet.
                    Befordran av brev till
                    utlandet i postverksamhet som
                    avses i 3 § postlagen
                    (1993:1684) skall anses som en
                    omsättning inom landet.
Förmedling av en            Förmedling av en
transporttjänst är           transporttjänst enligt
omsatt inom landet, om         första eller andra stycket
transporttjänsten är          är omsatt inom landet, om
omsatt inom landet.           transporttjänsten är
                    omsatt inom landet.
                    d) den ändringen att 7 kap.
                    1 § erhåller följande
                    lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

                    1 § Skatt enligt denna lag
                    tas ut med 25 procent av
                    beskattningsunderlaget om inte
                    annat följer av andra eller
                    tredje stycket.
Skatten tas ut med 21 procent av beskattningsunderlaget för
1. serveringstjänster,
2. omsättning och införsel av sådana livsmedel och
livsmedelstillsatser som avses i 1 § livsmedelslagen
(1971:511) med undantag för
a) vatten från vattenverk,
b) spritdrycker, vin och starköl som tillhandahålls av det
detaljhandelsbolag som avses i 15 § andra
stycket lagen (1977:293) om handel med drycker, och
c) tobaksvaror.
Skatten tas ut med 12 procent      Skatten tas ut med 12 procent
av beskattningsunderlaget        av beskattningsunderlaget
för                   för
1. rumsuthyrning i           1. rumsuthyrning i
hotellrörelse eller           hotellrörelse eller
liknande verksamhet samt        liknande verksamhet samt
upplåtelse av              upplåtelse av
campingplatser och motsvarande     campingplatser och motsvarande
i campingverksamhet,          i campingverksamhet,
2. personbefordran utom         2. personbefordran utom
sådan befordran där           sådan befordran där
resemomentet är av           resemomentet är av
underordnad betydelse, och       underordnad betydelse,
3. transport i skidliftar.       3. transport i skidliftar, och
                    4. sådan befordran av brev
                    i postverksamhet som avses i 3
                    § postlagen (1993:1684).
                    e) den ändringen att 7 kap.
                    2 § erhåller följande
                    lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

2 § Vid omsättning som anges i 3 och 4 §§ beräknas
beskattningsunderlaget med utgångspunkt i det i nämnda
paragrafer angivna värdet. Beskattningsunderlaget utgörs av
detta värde minskat med
1. 20 procent när skattesatsen enligt 1 § är 25 procent,
2. 17,36 procent när skattesatsen är 21 procent, och
3. 10,71 procent när skattesatsen är 12 procent.
                    Vid omsättning enligt 1
                    kap. 1 § första stycket
                    2 utgörs dock
                    beskattningsunderlaget av det
                    i 3 § angivna värdet
                    utan sådan minskning som
                    anges i första stycket.
                    f) den ändringen att i 7
                    kap. 3 och 4 §§ orden "2
                    § första meningen" på
                    tre ställen ersätts med
                    orden "2 § första
                    stycket första meningen",
                    g) den ändringen att 7 kap.
                    8 § erhåller följande
                    lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

8 § Beskattningsunderlaget       8 § Beskattningsunderlaget
vid införsel av varor          vid införsel av varor
utgörs, om inget annat         utgörs, om inget annat
anges i 9 §, av varans         anges i 9 §, av varans
värde, bestämt enligt          värde, bestämt enligt
andra stycket, med tillägg       tredje stycket, med tillägg
av tull och andra statliga       av tull och andra statliga
skatter eller avgifter, utom      skatter eller avgifter, utom
skatt enligt denna lag, som       skatt enligt denna lag, som
tas ut av tullverket med        tas ut av tullverket med
anledning av införseln.         anledning av införseln.
Sådant tillägg skall          Sådant tillägg skall
inte göras i fall då          inte göras i fall då
tullen, skatterna eller         tullen, skatterna eller
avgifterna ingår i varans        avgifterna ingår i varans
värde.                 värde.
                    I beskattningsunderlaget skall
                    även ingå sådana
                    kostnader som skall ingå i
                    varans tullvärde.
Varans värde utgörs av ersättning för varan om inte
ersättningens storlek påverkats av villkor, inskränkningar
eller annat liknande förhållande. I ett sådant fall utgörs
varans värde av den ersättning som skulle ha lämnats för en
identisk vara eller i brist på en identisk vara en liknande vara
eller i brist på en liknande vara med utgångspunkt i
försäljningspriset i Sverige eller om den skattskyldige begär
det, med ledning av ett beräknat produktionsvärde. Kan
varans värde inte bestämmas på annat sätt får det bestämmas med
ledning av ett beräknat produktionsvärde eller i sista
hand efter skälig grund.
h) den ändringen att 9 kap. 3 § erhåller följande lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

3 § En skattskyldig fastighetsägare har rätt att göra avdrag
för ingående skatt enligt bestämmelserna i 8 kap. Han får
dessutom göra avdrag
1. om skattemyndigheten har beslutat om skattskyldighet för
honom inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket
han har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av
fastigheten: för den ingående skatt som hänför sig till
byggnadsarbetena till den del dessa avser lokaler som omfattas
av beslutet, och
2. om skattemyndigheten har beslutat om skattskyldighet för
honom inom tre år från det att han köpt fastigheten: för den
ingående skatt som den tidigare ägaren har gjort avdrag för men
som återförts enligt 5 § på grund av fastighetsförsäljningen
under förutsättning att den tidigare ägaren har betalat in den
återförda ingående skatten till staten.
Avdragsrätt enligt           Avdragsrätt enligt
första stycket 2 har          första stycket 2 har
även den som bedriver          även den som bedriver
verksamhet som medför          verksamhet som medför
skattskyldighet på annan        skattskyldighet på annan
grund än beslut enligt 1        grund än beslut enligt 1
§.                   §. Motsvarande gäller i
                    fråga rätt till
                    återbetalning enligt 10
                    kap. 9--13 §§.
                    i) den ändringen att 14
                    kap. 15 § erhåller
                    följande lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

15 § Om inbetalning av         15 § Om inbetalning av
skatt görs enligt 16 kap. 3       skatt görs enligt 16 kap. 3
§, skall deklarationen         §, skall deklarationen
anses ha lämnats till          anses ha lämnats till
skattemyndigheten den dag        skattemyndigheten den dag
inbetalningskort eller         inbetalningskort eller
gireringshandlingar kommit in      gireringshandlingar kommit in
till en postanstalt eller, om      till Posten Aktiebolag eller,
staten har ingått avtal om       om staten har ingått avtal
förmedling av              om förmedling av
skatteinbetalningen med en       skatteinbetalningen med en
bank eller ett giroinstitut,      bank, till banken.
till banken eller
giroinstitutet.             j) den ändringen att 16
                    kap. 3 § erhåller
                    följande lydelse,
Föreslagen lydelse           Utskottets förslag

3 § Skatten skall betalas        3 § Skatten skall betalas
genom insättning på ett         genom insättning på ett
särskilt konto. Inbetalning       särskilt konto. Inbetalning
anses ha gjorts den dag         anses ha gjorts den dag
inbetalningskort eller         inbetalningskort eller
gireringshandling kommit in       gireringshandling kommit in
till en postanstalt eller, om      till Posten Aktiebolag eller,
staten har ingått avtal om       om staten har ingått avtal
förmedling av              om förmedling av
skatteinbetalningen med en       skatteinbetalningen med en
bank eller ett giroinstitut,      bank, till banken.
till banken eller
giroinstitutet.             2. lag om ändring i
                    kommunalskattelagen
                    (1928:370), 3. lag om
                    ändring i lagen (1951:442)
                    om förhandsbesked i
                    taxeringsfrågor, 4. lag om
                    ändring i uppbördslagen
                    (1953:272), 5. lag om
                    ändring i lagen (1957:262)
                    om allmän energiskatt, 6.
                    lag om ändring i
                    civilförsvarslagen
                    (1960:74), 7. lag om
                    ändring i lagen (1961:372)
                    om bensinskatt, 8. lag om
                    ändring i skattebrottslagen
                    (1971:69), 9. lag om
                    ändring i lagen (1971:289)
                    om allmänna
                    förvaltningsdomstolar, 10.
                    lag om ändring i lagen
                    (1971:1072) om
                    förmånsberättigade
                    skattefordringar m.m., 11. lag
                    om ändring i
                    aktiebolagslagen (1975:1385),
                    12. lag om ändring i lagen
                    (1978:880) om
                    betalningssäkring för
                    skatter, tullar och avgifter,
                    13. lag om ändring i
                    skatteregisterlagen
                    (1980:343), 14. lag om
                    ändring i lagen (1980:1103)
                    om årsredovisning m.m. i
                    vissa företag, 15. lag om
                    ändring i lagen (1984:151)
                    om punktskatter och
                    prisregleringsavgifter, 16.
                    lag om ändring i lagen
                    (1984:668) om uppbörd av
                    socialavgifter från
                    arbetsgivare, 17. lag om
                    ändring i lagen (1985:146)
                    om avräkning vid
                    återbetalning av skatter
                    och avgifter, 18. lag om
                    ändring i lagen (1987:667)
                    om ekonomiska föreningar,
                    19. lag om ändring i
                    tullagen (1987:1065), 20. lag
                    om ändring i taxeringslagen
                    (1990:324), 21. lag om
                    ändring i lagen (1990:325)
                    om självdeklaration och
                    kontrolluppgifter, 22. lag om
                    ändring i lagen (1990:578)
                    om särskilt bidrag till
                    kommuner, 23. lag om
                    ändring i lagen (1993:891)
                    om indrivning av statliga
                    fordringar m.m.
                    dels avslår det på s. 81
                    i detta betänkande
                    återgivna förslaget till
                    lag om ändring i
                    bevissäkringslagen
                    (1975:1027) för skatte- och
                    avgiftsprocessen.
2. beträffande begravningsbilar
att riksdagen med bifall till motion 1993/94:Sk32 hos
regeringen begär förslag om ändrade regler för begravningsbilar
i enlighet med vad utskottet anfört.
Stockholm den 1 mars 1994
På skatteutskottets vägnar
Knut Wachtmeister
I beslutet har deltagit: Knut Wachtmeister (m), Lars
Hedfors (s), Filip Fridolfsson (m), Kjell Johansson (fp), Jan
Fransson (s), Anita Johansson (s), Karl-Gösta Svenson (m), Harry
Staaf (kds), Peter Kling (nyd), Gunnar Nilsson (s), Carl Fredrik
Graf (m), Sverre Palm (s), Karl Hagström (s), Tage Påhlsson (c)
och Inger Lundberg (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Lars Bäckström (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Särskilt yttrande
Ny mervärdesskattelag m.m. (mom. 1)
Lars Hedfors, Jan Fransson, Anita Johansson, Gunnar Nilsson,
Sverre Palm, Karl Hagström och Inger Lundberg (alla s) anför
följande.
I betänkandet föreslår utskottet bl.a. att riksdagen skall
avslå förslaget till följdändring i bevissäkringslagen
(1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen med hänsyn till att
lagrummet berörs av regeringens kommande proposition om
rättsäkerhet vid beskattningen. Med anledning härav vill vi
erinra om att Socialdemokraterna i två motioner, som väckts
under den allmänna motionstiden, har betonat vikten av en
effektiv skattekontroll och yrkat att inga lagändringar görs som
försvårar arbetet med bl.a. bevissäkring utan att man fortsätter
övervägandena på detta område (mot. 1993/94:Ju811 yrkande 24 och
mot. 1993/94:Sk353 yrkande 6). Dessa motioner kommer att tas upp
i anslutning till den aviserade propositionen, och vi kommer i
det sammanhanget att lägga fram eventuellt andra yrkanden på
detta område som motiveras av propositionen. Vi ser i dag ingen
anledning att motsätta oss att behandlingen av de olika
förslagen angående bevissäkringslagen samordnas och tas upp i
ett sammanhang i anslutning till den kommande propositionen och
biträder därför utskottets förslag att avstyrka den nu aktuella
ändringen av följdkaraktär.