Lagutskottets betänkande
1993/94:LU10

Övergångsbestämmelserna till upphovsrättslagen


Innehåll

1993/94
LU10

Propositionen

I proposition 1993/94:49 föreslår regeringen
(Justitiedepartementet) att riksdagen antar en lag om ändring i
lagen (1933:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk.
Lagförslaget har intagits som bilaga till betänkandet.

Utskottet

I 45--48 §§ upphovsrättslagen finns regler om s.k. närstående
rättigheter, vilka tillkommer bl.a. utövande konstnärer,
producenter av fonogram samt radio- och TV-företag.
Rättighetshavarna har enligt dessa regler vissa tidsbegränsade
rättigheter till sina framföranden, upptagningar respektive
utsändningar.
Före den 1 juli 1986 gällde dessa rättigheter i 25 år efter
det att prestationerna tillkom. Genom lagstiftning som trädde i
kraft den dagen förlängdes nämnda tid till 50 år (prop.
1985/86:79, bet. LU 1985/86:18, rskr. 1985/86:293, SFS
1986:367). Enligt punkt 4 och 5 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna skulle den längre tiden gälla även för
prestationer som hade tillkommit före ikraftträdandet, förutsatt
att motsvarande tid enligt äldre bestämmelser då inte hade löpt
ut.
Genom lagen (1993:1007) om ändring i upphovsrättslagen, som
skall träda i kraft den 1 januari 1994, har vissa hänvisningar i
45--48 §§ anpassats till de ändringar som samtidigt genomförts i
andra delar av upphovsrättslagen. Reglerna har också justerats
redaktionellt. I ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
anges, såvitt nu är av intresse, i andra punkten att den nya
lagstiftningen skall tillämpas även på verk som har kommit till
före ikraftträdandet och i tredje punkten att det som sägs i
andra punkten också skall tillämpas i fråga om framföranden,
upptagningar och utsändningar som avses i 45, 46 och 48 §§.
Dessa övergångsbestämmelser ger intryck av att de närstående
rättigheterna gäller i 50 år efter det år prestationen tillkom
även i fråga om de prestationer, för vilka skyddstiden enligt
äldre bestämmelser löpte ut före den 1 juli 1986. Detta strider
mot 1986 års övergångsbestämmelser och en sådan avvikelse var
inte åsyftad i regeringens proposition 1992/93:214. Det var inte
heller riksdagens avsikt att rättsläget skulle ändras i det
hänseendet (bet. 1992/93:LU44).
För att säkerställa att 1993 års ändringar i upphovsrättslagen
inte medför den nämnda avvikelsen föreslås i den nu föreliggande
propositionen att det i övergångsbestämmelserna till lagen
(1993:1007) om ändring i upphovsrättslagen görs ett tillägg som
klargör att den femtioåriga skyddstiden för närstående
rättigheter inte gäller i fråga om prestationer, för vilka
skyddstiden enligt äldre bestämmelser hade löpt ut när den
femtioåriga skyddstiden infördes den 1 juli 1986.
Förslaget föranleder inte någon erinran från utskottets sida.

Hemställan

Utskottet hemställer
 beträffande övergångsbestämmelserna till
upphovsrättslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk.
Stockholm den 9 november 1993
På lagutskottets vägnar
Maj-Lis Lööw
I beslutet har deltagit: Maj-Lis Lööw (s), Holger
Gustafsson (kds), Per Stenmarck (m), Margareta Gard (m), Owe
Andréasson (s), Bengt Harding Olson (fp), Inger Hestvik (s),
Bengt Kronblad (s), Bertil Persson (m), Gunnar Thollander (s),
Lars Andersson (nyd), Stig Rindborg (m), Carin Lundberg (s), Per
Erik Granström (s) och Stina Eliasson (c).
Propositionens lagförslag

Bilaga