Kulturutskottets betänkande
1993/94:KRU08

Pliktexemplar av dokument


Innehåll

1993/94
KrU8

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till
ny lagstiftning om skyldighet att leverera dokument --
pliktexemplar -- till bibliotek och Arkivet för ljud och bild.

Propositionen

I proposition 1993/94:10 om pliktexemplar av dokument
(Utbildningsdepartementet) har regeringen föreslagit riksdagen
att anta i propositionen framlagda förslag till
1. lag om pliktexemplar av dokument,
2. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk,
3. lag om ändring i lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram,
4. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden.
Lagförslagen har intagits i bilaga 1--4 till betänkandet.

Utskottet

Mängden av skrifter och av bild- och ljudupptagningar ökar.
Kostnaderna för att bevara dem stiger. Den tekniska utvecklingen
av nya medier är snabb. Mot denna bakgrund tillkallades år 1991
en särskild utredare för att se över reglerna för bevarande av
skrifter och ljud- och bildupptagningar. Resultatet av översynen
redovisas i betänkandet (SOU 1992:92) Pliktleverans. Denna
utredning föregicks av två andra utredningar. År 1987 kom
betänkandet (SOU 1987:51) Ljud och bild för eftervärlden och år
1989 betänkandet (SOU 1989:89) Översyn av lagen om
pliktexemplar.
Med utgångspunkt i förslagen i det senast avgivna
utredningsbetänkandet föreslår regeringen i proposition
1993/94:10 att riksdagen skall anta förslag till en ny lag om
pliktexemplar av dokument. Den skall ersätta den nu gällande
lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och
bildupptagningar.
En betydande del av bestämmelserna i den nuvarande lagen
återfinns i förslaget till ny lag. Systematiken har dock gjorts
något annorlunda. Lagförslaget innehåller också en del nya
bestämmelser. Leveransplikt föreslås införas för skrift i
mikroform och för sådana dokument för elektronisk återgivning
som lagrar text, ljud eller bild i fixerad form. Leveransplikt
föreslås också införas för sådan skrift i punktskrift som saknar
förlaga. Det föreslås att alla filmer som offentliggjorts skall
levereras för framställning av en videokopia hos Arkivet för
ljud och bild (ALB). Detta innebär en utvidgning av
leveransplikten i förhållande till vad som gäller i dag. Det
ställs inte upp något krav på att importerade filmer och
videogram skall ha anknytning till svenska förhållanden. I
propositionen föreslås vidare att även radio- och TV-sändningar
med begränsad räckvidd -- dvs. sändningar i närradio, kabel-TV
och lokalradio -- skall levereras i viss utsträckning.
Lagreglerna för kombinerat material föreslås bli förenklade.
I propositionen föreslås att riksdagen skall anta förslag till
lagar om ändringar dels i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk, dels i lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram, dels ock i
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens
och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
Utskottet föreslår att riksdagen antar de lagförslag som lagts
fram i propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande lag om pliktexemplar av dokument
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
pliktexemplar av dokument,
2. beträffande ändring i lagen om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk,
3. beträffande ändring i lagen om granskning och kontroll av
filmer och videogram
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och
videogram,
4. beträffande ändring i lagen med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens
och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
Stockholm den 11 november 1993
På kulturutskottets vägnar
Åke Gustavsson
I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Charlotte
Branting (fp), Elisabeth Fleetwood (m), Hugo Hegeland (m), Maja
Bäckström (s), Berit Oscarsson (s), Stina Gustavsson (c), Anders
Nilsson (s), Göran Åstrand (m), Leo Persson (s), Rose-Marie
Frebran (kds), Richard Ulfvengren (nyd), Ingegerd Sahlström (s),
Björn Kaaling (s) och Birgitta Wistrand (m).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Elisabeth Persson (v)
närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.I propositionen framlagda och av utskottet tillstyrkta
lagförslag

Bilaga 1

Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4