Konstitutionsutskottets betänkande
1993/94:KU32

Stöd till politiska partier


Innehåll

1993/94
KU32
ANDRA HUVUDTITELN

Propositionen

Regeringen hemställer i budgetpropositionen 1993/94:100 bilaga
3 punkt A 2
1. att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen
(1972:625) om statligt stöd till politiska partier,
2. att riksdagen till Stöd till politiska partier för
budgetåret 1994/95 anvisar ett förslagsanslag på
127 200 000 kr.
Lagförslaget är intaget som bilaga till betänkandet.

Motionen

1993/94:K812 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att sänka det statliga partistödet till
hälften under en treårsperiod,
2. att riksdagen till stöd för politiska partier budgetåret
1994/95 beslutar anvisa 14 200 000 kr mindre än vad regeringen
föreslagit eller således 113 000 000 kr.

Utskottet

Propositionen
Anslaget Stöd till politiska partier för budgetåret 1993/94
uppgår till 141 200 000 kr, och regeringen föreslår att anslaget
för nästa budgetår skall minskas till 127 200 000 kr.
I budgetpropositionen hänvisas såvitt nu är i fråga till
proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den
svenska ekonomin (s. 13), vari aviserades en sänkning av
partistödet med 10 %, som en följd av en överenskommelse mellan
företrädare för regeringspartierna och Socialdemokratiska
arbetarepartiet i september 1992. Förslaget om sänkning av stödet
till politiska partier avser båda delarna av stödet enligt lagen
(1972:625) om statligt stöd till politiska partier, nämligen dels
partistödet som uppgår till 274 850 kr per mandatbidrag, dels
kanslistödet som lämnas som grundstöd om 4 800 000 kr samt
tilläggsstöd om 13 400 kr resp. 20 100 kr för varje vunnet
riksdagsmandat, beroende på om partiet är företrätt i regeringen
eller inte. Regeringen föreslår en lagändring med innebörd att
dessa belopp sänks med 10 %.
Motionen
I motion 1993/94:K812 av Harriet Colliander och Ian
Wachtmeister (nyd) begärs att det statliga partistödet skall
sänkas till hälften under en treårsperiod och för budgetåret
1994/95 till 113 000 000 kr. Motionärerna framhåller att
besparing och återhållsamhet är budskapet från politiker till
allmänheten och att det är viktigt att föregå med gott exempel.
Utskottets bedömning
Utskottet har tidigare avstyrkt motionsyrkanden (nyd) med
liknande innehåll som den nu aktuella motionens. I samband med
behandlingen av proposition 1992/93:50 om åtgärder för att
stabilisera den svenska ekonomin väcktes en sådan motion.
Konstitutionsutskottet noterade i ett yttrande till
finansutskottet i november 1992 (KU3y) vad regeringen föreslagit
om en minskning av stödet till de politiska partierna fr.o.m.
nästa mandatperiod. Konstitutionsutskottet ville inte tillstyrka
de ytterligare minskningar som föreslogs i motionen utan
tillstyrkte i stället propositionens förslag. Våren 1993
avstyrkte utskottet åter en motion med ett liknande innehåll
(bet. 1992/93:KU24). Utskottet gör nu inte någon annan bedömning.
Följaktligen tillstyrker utskottet regeringens förslag och
avstyrker motionens yrkanden.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1993/94:100 bilaga 3
punkt A 2 och med avslag på motion 1993/94:K812 dels antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier, dels till Stöd till
politiska partier för budgetåret 1994/95 anvisar ett
förslagsanslag på 127 200 000 kr.
res. (nyd)
Stockholm den 24 februari 1994
På konstitutionsutskottets vägnar
Thage G Peterson
I beslutet har deltagit: Thage G Peterson (s), Bertil
Fiskesjö (c), Birger Hagård (m), Stig Bertilsson (m), Catarina
Rönnung (s), Ylva Annerstedt (fp), Kurt Ove Johansson (s), Ingvar
Johnsson (s), Inger René (m), Hans Göran Franck (s), Ingvar
Svensson (kds), Harriet Colliander (nyd), Henrik S Järrel (m),
Lisbeth Staaf-Igelström (s) och Elvy Söderström (s).

Reservation

Harriet Colliander (nyd) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar
med "Utskottet har" och slutar med "motionens yrkanden" bort ha
följande lydelse:
Regeringen föreslår att till anslaget Stöd till politiska
partier anvisas 127 200 000 kr. Även om förslaget innebär en
sänkning med 10 % i förhållande till nuläget är beloppet enligt
utskottets mening oskäligt högt. I en tid där besparing och
återhållsamhet ofta är budskapet från politiker till allmänheten
är det viktigt att föregå med gott exempel. Eftersom ett visst
statligt stöd behövs för att undvika ett ekonomiskt inflytande i
politiken från olika särintressens sida måste det dock kunna utgå
ett måttligt och välmotiverat stöd.
Stödet till de politiska partierna har emellertid vuxit till
orimliga proportioner. Genom utformningen och omfattningen av
stödet cementeras den rådande politiska maktstrukturen och
försvåras dynamik, förnyelse och utveckling i politiken. Nya
opinioner har således svårt att få genomslag.
Det är enligt utskottets mening hög tid att förändra systemet.
Stödet till politiska partier bör successivt under en
treårsperiod reduceras till hälften, och för budgetåret 1994/95
bör anvisas 14 200 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit
eller således 113 000 000 kr. Regeringen bör återkomma till
riksdagen med förslag till de ändringar i lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier som behövs med anledning
härav. Utskottet tillstyrker motionens förslag och avstyrker
propositionen.
dels att utskottets hemställan bort ha följande lydelse:
att riksdagen med bifall till motion 1993/94:K812 och med
avslag på proposition 1993/94:100 bilaga 3 punkt A 2 dels som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om det
framtida statliga stödet till politiska partier och om ändring i
lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier,
dels till Stöd till politiska partier för budgetåret
1994/95 anvisar ett förslagsanslag på 113 000 000 kr.
Propositionens lagförslag

Bilaga