Konstitutionsutskottets betänkande
1993/94:KU25

Några rättegångsfrågor i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål m.m.


Innehåll

1993/94
KU25

Sammanfattning

I propositionen föreslår regeringen (Justitiedepartementet)
bl.a. att antalet jurymän i Stockholms län skall utökas från 24
till 36 samt att den tid inom vilken åtal skall väckas eller
konfiskering beslutas efter ett beslag i konfiskeringssyfte
skall kunna förlängas med högst två veckor.
Utskottet tillstyrker propositionens förslag. Utskottet tar
också initiativ till en redaktionell ändring i
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Propositionen

I proposition 1993/94:118 har regeringen föreslagit riksdagen
att anta i propositionen framlagda förslag till
1. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen,
2. lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen,
3. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden.
Lagförslagen, som granskats av Lagrådet, har fogats till
betänkandet, se bilaga 1.

Utskottet

Bakgrund
När yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden (tillämpningslagen) varit i
kraft under drygt ett år höll Justitiedepartementet en hearing
om den nya grundlagen och tillämpningslagen. Inför hearingen
hade inom Justitiedepartementet upprättats en promemoria vari
bl.a. föreslagits den ändringen i tillämpningslagen att
skyldigheten att uppge utgivare på film skulle
straffsanktioneras.
Med anledning av vad som framkom vid hearingen upprättades
inom Justitiedepartementet promemorian Några rättegångsfrågor i
tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål. Denna promemoria har
remissbehandlats.
De nu aktuella lagförslagen bygger på dessa promemorior.
Vid hearingen behandlades även en framställning från
Justitiekanslern (JK) om ändring i sekretesslagen (1980:100) i
syfte att skydda unga som utnyttjats vid brott. Framställningen
hade sin grund i ett då vid Stockholms tingsrätt pågående mål om
bl.a. barnpornografibrott. JK:s framställning ledde till
ändringar i sekretesslagen innebärande dels att sekretess kan
gälla i mål om barnpornografibrott, dels att sekretess skall
gälla i syfte att förebygga brott som en vidarespridning av
bl.a. beslagtagna handlingar innefattande barnpornografi och
olaga våldsskildringar kan utgöra (prop. 1992/93:256, KU40,
rskr. 364). Ändringarna trädde i kraft den 3 juni 1993 (SFS
1993:437).
I nyssnämnda proposition (s. 7) konstaterade föredragande
statsrådet bl.a. att frågan om förhållandet mellan å ena sidan
tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar och
rätten att erhålla kopior av allmänna handlingar och å andra
sida tryckfrihetsförordningens regler om beslag och konfiskering
var komplicerade och förtjänade att få en närmare belysning. En
sådan analys skulle fordra en grundlig genomgång av gällande
bestämmelsers förhållande till varandra och ingående
överväganden av möjligheterna till förtydliganden eller
ändringar av gällande regler, till stor del av
grundlagskaraktär.
Vid riksdagsbehandlingen uttalade utskottet (s. 12) bl.a. att
om en sådan genomgång skulle leda till att grundlagsändringar
skulle krävas, förutsatte utskottet att riksdagen skulle
föreläggas ett förslag om detta under innevarande mandatperiod
inom den tid som anges i 8 kap. 15 § första stycket
regeringsformen.
Regeringen uppdrog den 24 juni 1993 åt JK att analysera
förhållandet mellan å ena sidan tryckfrihetsförordningens
bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar och å
andra sidan tryckfrihetsförordningens och YGL:s bestämmelser om
tvångsmedel och konfiskering samt att lägga fram förslag till
lagändringar. JK avgav den 3 september 1993 rapporten
Offentlighetsprincipen, tillämpning vid beslag och konfiskering
med anledning av tryck- och yttrandefrihetsbrott -- förslag till
lagändringar. Rapporten har remissbehandlats.
I den nu aktuella propositionen (1993/93:118) anförs (s. 13)
att den övergripande frågan om hur kollisionen mellan
offentlighetsprincipen å ena sidan och reglerna om beslag och
konfiskering å den andra skall lösas alltjämt kvarstår. Av såväl
JK:s rapport som av remissyttrandena över rapporten framgår att
frågan om en lösning av problemet är ytterst komplicerad och att
den kräver en fördjupad analys som inte varit möjlig under den
tid som stått till förfogande. Regeringen anser därför att det
på nu tillgängligt underlag inte går att föreslå några ändringar
i grundlag som innebär inskränkningar i rätten att ta del av
allmänna handlingar av nu avsett slag. Denna fråga bör, enligt
regeringen, i stället göras till föremål för en mer ingående
beredning.
Propositionen
Mot bakgrund av att antalet tryckfrihets- och
yttrandefrihetsmål som handläggs vid Stockholms tingsrätt har
ökat och att målen numera kan vara av betydande omfattning
föreslås i propositionen att antalet jurymän i Stockholms län
utökas från nuvarande 24 till 36. Förslaget medför förändringar
i tryckfrihetsförordningen.
I fråga om den tid inom vilken åtal skall väckas efter beslut
om beslag i utredningssyfte föreskriver tryckfrihetsförordningen
att vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag skall gälla. I
propositionen föreslås att det i tryckfrihetsförordningen skall
föreskrivas att åtal skall väckas inom en månad, om inte rätten
efter framställan från Justitiekanslern medger att tiden
förlängs.
Vidare föreslås att, när beslag i konfiskeringssyfte har
beslutats enligt yttrandefrihetsgrundlagen, rätten efter en
framställning från Justitiekanslern skall kunna förlänga den tid
inom vilken det skall väckas åtal eller ansökas om konfiskering.
Tiden från beslut om beslag till dess åtal väcks eller ansökan
görs får enligt förslaget dock aldrig överstiga fyra veckor utan
att beslaget hävs. Därutöver föreslås att skyldigheten att på en
film lämna uppgift om vem som är utgivare skall
straffsanktioneras. Förslagen föranleder ändringar i
yttrandefrihetsgrundlagen.
I propositionen föreslås också att den i lag angivna tiden för
när dom senast skall meddelas i mål som handlagts inför jury
skall förlängas från en vecka till tre veckor. Förslaget medför
en ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden. I samma lag föreslås även vissa ändringar av reglerna
om det yttrandefrihetsrättsliga ansvaret för direktsända
radioprogram m.m. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1
juli 1994.
Förslagen till ändringar i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen föreslås träda i kraft den 1 januari
1995.

Övrigt
Under hösten 1993 behandlade riksdagen regeringens proposition
1993/94:38 Postlag och förändrad verksamhetsform för Postverket
m.m. Konstitutionsutskottet bereddes därvid tillfälle att yttra
sig över propositionen till trafikutskottet. I sitt yttrande
(1993/94:KU2y) konstaterade konstitutionsutskottet bl.a. att
uttrycket "postverket" förekommer både i
tryckfrihetsförordningen (6 kap. 4 § första stycket) och i
yttrandefrihetsgrundlagen (3 kap. 10 § första stycket) men att
regeringen i sitt förslag till lagtext inte tagit upp dessa
grundlagsbestämmelser. Konstitutionsutskottet ansåg att frågan
om den redaktionella ändring av ifrågavarande lagrum som
föranleddes av propositionen borde kunna tas upp på initiativ av
utskottet i samband med utskottets beredning av de
grundlagsförslag som beräknades bli lämnade i december 1993.
Utskottet har vid sammanträde den 17 februari 1993 enhälligt
beslutat att medge undantag från den i 8 kap. 15 § första
stycket regeringsformen angivna tidsfristen och att uppta frågan
om ovannämnda ändringar.
Utskottets bedömning
Utskottet finner det lämpligt att i nu aktuellt ärende företa
ovannämnda redaktionella ändringar i tryckfrihetsförordningen
och i yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa bör göras på det sätt som
framgår av bilaga 2.
Utskottet, som utgår ifrån att regeringen fortlöpande följer
behovet av ändringar och förtydliganden i nu aktuell
lagstiftning, har i övrigt ingenting att anföra i anledning av
regeringens förslag och tillstyrker detsamma.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande lag om ändring i tryckfrihetsförordningen
att riksdagen som vilande antar regeringens förslag till lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen,
2. beträffande lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
att riksdagen som vilande antar regeringens förslag till lag
om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen,
3. beträffande tillämpningslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens
och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
4. beträffande redaktionell ändring i
tryckfrihetsförordningen
att riksdagen som vilande antar utskottets förslag i bilaga 2
till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen,
5. beträffande redaktionell ändring i
yttrandefrihetsgrundlagen
att riksdagen som vilande antar utskottets förslag i bilaga 2
till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
Stockholm den 24 februari 1994
På konstitutionsutskottets vägnar
Thage G Peterson
I beslutet har deltagit: Thage G Peterson (s), Bertil
Fiskesjö (c), Birger Hagård (m), Stig Bertilsson (m), Catarina
Rönnung (s), Ylva Annerstedt (fp), Kurt Ove Johansson (s),
Ingvar Johnsson (s), Inger René (m), Hans Göran Franck (s),
Ingvar Svensson (kds), Harriet Colliander (nyd), Henrik S Järrel
(m), Lisbeth Staaf-Igelström (s) och Elvy Söderström (s).
Propositionens lagförslag

Bilaga 1

Utskottets
Förslag till
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen
Bilaga 2
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 4 §
tryckfrihetsförordningen1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Utskottets förslag
                6 kap.
                4 §
För tryckt skrifts           För tryckt skrifts
försändande genom            försändande genom
postverket eller annan         postbefordringsföretag
allmän trafikanstalt skola       eller annan allmän
ej på grund av skriftens        trafikanstalt skola ej på
innehåll gälla             grund av skriftens innehåll
särskilda inskränkningar        gälla särskilda
eller villkor. Vad nu sagts       inskränkningar eller
skall dock ej avse           villkor. Vad nu sagts skall
försändande, som            dock ej avse
innebär överträdelse          försändande, som
av vad i 3 § är stadgat.        innebär överträdelse
                    av vad i 3 § är stadgat.
Allmän trafikanstalt, som mottagit tryckt skrift för
befordran, skall ej anses som skriftens utspridare.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

1 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 1991:1500.
Utskottets
Förslag till
Lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 10 § yttrandefrihetsgrundlagen
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Utskottets förslag
                3 kap.
                10 §
Varken postverket eller         Varke
någon annan allmän           postbefordringsföretag
trafikinrättning får          eller någon annan allmän
vägra att befordra filmer        trafikinrättning får
eller ljudupptagningar på        vägra att befordra filmer
grund av deras innehåll i        eller ljudupptagningar på
annat fall än då            grund av deras innehåll i
befordran skulle innebära        annat fall än då
överträdelse som avses i        befordran skulle innebära
13 § tredje eller fjärde        överträdelse som avses i
stycket.                13 § tredje eller fjärde
                    stycket.
En allmän trafikinrättning som tar emot en film eller en
ljudupptagning för befordran skall inte anses som spridare av
framställningen enligt 6 kap.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.