Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:92

om godkännande av en överenskommelse mellan        p~"
Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i
1992/93:92

tullfrågor

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Ulf Dinkelspiel

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mel­lan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Överenskommel­sen syftar till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna sä­kerställa en effektiv tillämpning av tullagstiftningen och att underlätta ingri­panden mot överträdelser av denna.

1  Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 92


Utrikesdepartementet                             Prop. 1992/93:92

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester­berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Dinkelspiel

Proposition om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

1 Inledning

Förhandlingar mellan Sverige och Ungern har lett till enighet om ett förslag till överenskommelse om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Förslaget bör i eng­elsk text och svensk översättning bifogas protokollet i detta ärende som bilaga.

Regeringen beslöt den 21 november 1991 att överenskommelsen skulle undertecknas. Så skedde den 25 augusti 1992.

2 Bakgrund

Den kontroll av resande- och varutrafiken som tullverket har att utföra bl.a. för att hindra smuggling och bekämpa ekonomisk brottslighet har blivit en alltmer krävande uppgift. En av orsakerna till detta är att den ekonomiska brottsligheten liksom smugglingen av främst narkotika i ökad utsträckning tenderar att organiseras internationellt. Mellanstatligt administrativt bistånd i tullfrågor är en metod att möta denna utveckling.

Sverige har godkänt tullsamarbetsrådets - Customs Co-operation Council (CCC) - rekommendation den 5 december 1953 om ömsesidigt administra­tivt bistånd i tullfrågor. Enligt denna gäller bl.a. att tullmyndigheten i en medlemsstat på begäran av tullmyndigheten i en annan medlemsstat skall övervaka försändelser av varor som är föremål för omfattande varusmugg­ling. Vidare skall tullmyndigheterna tillhandahålla varandra upplysningar om smuggling som är föremål för undersökning i någon annan av medlems­staterna samt om nya metoder och medel för tullbedrägerier och översända de rapporter och utredningar om brottstyper som kan antas vara av värde för andra medlemsstater. I rekommendationen förutses också att de anslutande staterna skall kunna ingå överenskommelser om bilateralt administrativt samarbete.


 


Sverige har även godkänt andra rekommendationer av tullsamarbetsrå-    Prop. 1992/93:92 det. Så är fallet i fråga om en rekommendation den 8 juni 1967 om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Nämnda rekonmiendation har den 22 maj 1975 ersatts av en ny i samma ämne.

I samband med att Sverige beslöt att godkänna sistnämnda rekommenda­tion godkändes för svensk del också en den 9 juni 1977 av CCC antagen kon­vention (den s.k. Nairobikonventionen, prop. 1982/83:35, SkU 10, rskr. 121, SFS 1983:682) om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, jämte vissa konventionsbilagor. Med tullbrott avses i konventionen vaije överträdelse eller försök till överträdelse av en författ­ningsbestämmelse som gäller införsel, utförsel eller transitering av varor och vars efterlevnad övervakas av tulladministrationerna.

En rekommendation som särskilt avser illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen antogs av CCC den 8 juni 1971. Enligt denna gäller bl.a. att medlemsstaternas tullmyndigheter utan begäran och utan dröjsmål skall lämna andra berörda tullmyndigheter alla tillgängliga upplysningar om gär­ningar som innebär eller misstänks innebära eller sannolikt kan ge upphov till illegal handel med narkotika eller psykotropa ämnen. Nya medel eller metoder som används för illegal handel med angivna och nya produkter, vilka förekommer vid sådan handel, skall vidare rapporteras. Sverige har godkänt också denna rekommendation.

Sverige har tidigare ingått bilaterala avtal om tullsamarbete med För­bundsrepubliken Tyskland (jfr prop. 1973:117, SkU 36, rskr. 194 och prop. 1975/76:74, SkU 16, rskr. 53, SFS 1976:929), med Frankrike (jfr prop. 1983/84:93, SkU 23, rskr. 146, SFS 1985:79), med Nederländema (jfr prop. 1984/85:183, SkU 56, rskr. 284, SFS 1986:17), med Storbritannien och Nord­iriand öfr prop. 1985/86:26, SkU 6, rskr. 24, SFS 1986:710), med Amerikas Förenta Stater öfr prop. 1987/88:38, SkU4, rskr. 23, SFS 1988:146), med Spanien öfr prop. 1988/89:127, SkU 34, rskr. 271, SFS 1989:698) samt med Polen öfr prop. 1990/91:182, SkU 39, rskr. 327, SFS 1991:1319). Hämtöver har Sverige ingått ett multilateralt avtal med de nordiska ländema i samma ämne öfr prop. 1980/81:169, SkU 53, rskr. 315, SFS 1982:801). Sverige har också undertecknat ett multilateralt tullsamarbetsavtal mellan EG och EG:s och EFTA:s medlemsländer genom ett särskilt protokoll inom ramen för av­talet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES ö prop. 1991/92:170). Samtliga dessa avtal, liksom föreliggande överenskommelse, ansluter sig i sina väsentliga drag till de rekommendationer som utarbetats av CCC.

3 Förslaget till överenskommelse

Den nu aktuella överenskommelsen syftar i likhet med den tyska, den nor­diska, den franska, den nederländska, den brittiska, den amerikanska, den spanska och den polska överenskommelsen samt överenskommelsen inom ramen för EES till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndighe­terna säkerställa en riktig tillämpning av tullagstiftningen och till att under­lätta bekämpandet av överträdelser av densamma. Detta skall ske genom

Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 92


 


utväxling av tillgänglig information, genom utredningsarbete eller särskild Prop. 1992/93:92 övervakning m.m. Till skillnad från vad som gäller den franska, neder­ländska, brittiska, amerikanska och spanska överenskommelsen samt över­enskommelsen inom ramen för EES, men i likhet med den nordiska, den tyska och den polska överenskommelsen, omfattar den svensk-ungerska överenskommelsen biständ vid indrivning av tullar, skatter eller andra avgif­ter för den andra statens räkning.

Den föreliggande överenskommelsen omfattar en inledning och 19 artik­lar. I inledningen framhålls bl.a. vikten av en korrekt tillämpning av tullag­stiftningen samt samarbetets betydelse för att öka effektiviteten av åtgärder mot tullbrott.

1 artikel 1 definieras bl.a. tre centrala begrepp, nämligen "tullagstiftning", "brott" och "tullmyndighet". Med "tullagstiftning" avses bestämmelser i lag eller annan författning som rör import, export eller transitering av varor. Med "tullmyndighet" avses för svenskt vidkommande Generaltullstyrelsen samt med "brott" varje överträdelse av tullagstiftningen liksom varje försök till sådan överträdelse. Dessutom definieras begreppen "begärande tullmyn­dighet" samt "anmodad tullmyndighet".

Artikel 2 innehåller bestämmelser om överenskommelsens tillämpnings­område. Enligt denna skall ömsesidigt bistånd lämnas i enlighet med be­stämmelserna i överenskommelsen i syfte att tillförsäkra en korrekt tillämp­ning av tullagstiftningen samt att förhindra, utreda och bekämpa brott mot tullagstiftningen. Bistånd skall också kunna lämnas när det behövs för att delge handlingar samt driva in obetalda fordringar. Bistånd skall lämnas i enlighet med det anmodade landets lagstiftning och inom ramen för tullmyn­digheternas behörighet och resurser. Om nödvändigt skall en tullmyndighet ombesörja att biståndet utförs av en annan behörig myndighet i enlighet med det anmodade landets lagstiftning.

Biståndet enligt avtalet kan i huvudsak indelas i tre kategorier, nämligen utbyte av upplysningar, artiklama 3-7, övervakning av personer, varor och transportmedel, artikel 8 samt undersökningar, artikel 9. Även om skyldig­heten att medverka i de flesta av dessa fall föreligger först efter begäran från det andra landets tullmyndighet kan det finnas tillfällen då information kan överlämnas spontant, t.ex. om den ena parten upptäcker att förberedelser pågår för narkotikasmuggling till den andra partens territorium.

Artikel 9 ger även möjlighet att, när den anmodade tullmyndigheten så anser lämpligt, i visst fall låta en tjänsteman frän det begärande landet vara närvarande vid en undersökning.

I enlighet med artikel 10 kan endera partens tullmyndighet på begäran be­myndiga sina tjänstemän att inställa sig som vittnen eller sakkunniga vid den andra partens domstolar eller myndigheter.

I artikel 11 regleras hur mottagen information skall behandlas från sekre­tessynpunkt. Informationen underkastas samma sekretesskydd som gäller motsvarande information i den mottagande staten. Erhållen information fär användas för annat ändamål än överenskommelsens syften endast efter skriftligt samtycke. Förbehållsregeln gäller dock ej information om narko­tika och psykotropa ämnen. Artikeln innehåller också vissa bestämmelser


 


om rätten att använda informationen vid administrativa och rättsliga myn­digheter.

Artikel 12 innehåller bestämmelser om delgivning.

Artikel 13 reglerar indrivning av tull och andra skattefordringar som debi­terats i enlighet med tullagstiftningen av tullmyndighet. De obetalda ford­ringarna är inte förenade med någon förmånsrätt och konkursansökan kan inges mot gäldenären endast om både den begärande och den anmodade tullmyndigheten är överens. Indrivning av böter och förverkandebelopp lig­ger utom ramen för överenskommelsen.

I artikel 14 beskrivs hur en framställning om bistånd skall vara utformad. I brådskande fall får den vara muntlig, men den skall då bekräftas skriftligen.

I artikel 15 återfinns en möjlighet att göra undantag från tillämpningen av avtalet. T\illmyndigheten kan enligt denna artikel vägra att tillmötesgå en framställning om bistånd om det kan anses att ett efterkommande skulle strida mot den egna statens suveränitet, säkerhet, allmänna rättsprinciper eller andra väsentliga intressen. Bistånd kan också vägras om det skulle inne­bära en kränkning av industriell, kommersiell eller yrkesmässig hemlighet.

I artikel 16 regleras frågan om kostnader.

I artiklarna 17-19 regleras hur utbyte av bistånd skall ske, territoriell till­lämplighet och ikraftträdande samt uppsägning.


Prop. 1992/93:92


4 Godkännande av överenskommelsen

Mitt förslag: Riksdagen godkänner överenskommelsen mellan Sve­rige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor.

Skälen för mitt förslag: Enligt min mening möjliggör överenskommelsen ett effektivare samarbete mellan de båda ländernas tullmyndigheter. Särskilt viktigt anser jag det vara att tullens möjligheter att ingripa mot narkotika­smuggling ökar genom tillämpningen av avtalet.

Det är angeläget att genom samarbete med Ungern öka möjligheterna för de svenska tullmyndigheterna att motverka narkotikasmuggling. Ett utökat samarbete mellan tullmyndighetema är en viktig faktor för att förhindra att narkotika når Sverige. Även i kampen mot den ekonomiska brottsligheten anser jag att ett tullsamarbetsavtal kan iylla viktiga funktioner.

Det har i det konkreta arbetet med att motverka smuggling och andra eko­nomiska brott visat sig att bilaterala tullsamarbetsavtal utgör ett mycket vik­tigt hjälpmedel. Bistånd och informationer kan utväxlas snabbt och med undvikande av onödiga mellanhänder. Erhållen information kanaliseras di­rekt till berörda tjänstemän. Uppgifter som lämnas kan också användas vid domstolsförfaranden och administrativa förfaranden vid ingripanden mot tullbrott.

Utöver det mer allmänna tullsamarbetet som bedrivs inom ramen för CCC har alltså de bilaterala samarbetsavtal som pä senare år ingåtts med de flesta av våra större handelspartners visat sig vara viktiga instrument i kampen mot


 


bl.a. narkotikasmuggling. Detta samarbete kan nu utsträckas till att gälla     Prop. 1992/93:92 även tullsamarbete med Ungern. Jag förordar således att överenskommel­sen godkännes.

Den grundläggande lagstiftning som bedömts erforderlig för att i Sverige lägga förhållandena till rätta för administrativt samarbete med utländsk tull­myndighet har genomförts i samband med det tidigare nämnda svensk-tyska tullsamarbetsavtalet. Sålunda innehåller lagen (1973:431) om Utredning an­gående brott mot utländsk tullag ett bemyndigande för regeringen att före­skriva att bistånd för utredning angående brott mot utländsk tullag skall läm­nas fränunande stat genom svensk tullmyndighet i den mån det påkallas av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om ömsesidigt bistånd för att förhindra, utreda och beivra brott mot utländsk tullag. Vidare finns föreskrifter om delgivning av handlingar samt indrivning i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga. Det är således min bedömning att någon kompletterande lagstiftning inte behövs för att Sverige skall kunna infria sina åtaganden enligt överenskommelsen.

När det gäller bestämmelser om sekretess inom bl.a. tullområdet finns regler i 9 kap. 1 - 3 §§ sekretesslagen (1980:100), vilka tar sikte på sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds förhållanden av såväl personlig som eko­nomisk natur. Enligt 1 § gäller sekretess i myndighets verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt. Med skatt avses i detta sammanhang även tull. 2 § föreskriver sekretess i bl.a. ärenden om kontroll beträffande skatt eller om säkringsåtgärd i samband med sådan kontroll samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte faller under 1 §. Av 3 § första stycket följer att sekretessen enligt 1 och 2 §§ också gäller, i den mån riksda­gen har godkänt avtal härom med främmande stat, i ärende om handräck­ning eller bistånd som myndighet lämnar ät myndighet eller annat organ i den staten i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Absolut sekretess gäller enligt 3 § andra stycket i beskattnings- och indriv­ningsverksamhet för uppgifter som svenska myndigheter erhållit enligt så­dana avtal, om det innehåller en klausul om att uppgifterna inte får lämnas vidare i det fallet. I fråga om sådan sekretess får inte föreskrifterna i 14 kap. 1 - 3 §§ om vissa inskränkningar i sekretessen tillämpas i strid med avtalet.

Sekretess med särskild inriktning på tullverkets brottsbekämpande verk­samhet regleras i 5 kap. 1 §, som avser sekretess med hänsyn främst till in­tresset av att förebygga eller beivra brott. Dessutom finns regler i 9 kap. 17 § om sekretess till skydd för enskilds förhållanden i utredning enligt bestäm­melserna om förandersökning i brottmål, angelägenhet som avser använd­ning av tvångsmedel i sådant mål eller annan verksamhet i övrigt för att före­bygga, uppdaga, utreda eller beivra brott.

För uppgifter som omfattas av sekretess och som skall lämnas till utländsk
tullmyndighet gäller bestämmelserna i 1 kap. 3 § tredje stycket sekretessla­
gen. Här sägs att uppgift som omfattas av sekretess inte får röjas för bl.a.
utländsk myndighet annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild
föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall
skulle få utlämnas till svensk myndighet och det enligt den utlämnande myn­
dighetens prövning står klart, att det är förenligt med svenska intressen att
(


 


uppgiften lämnas till den utländska myndigheten. Om riksdagen godkänner Prop. 1992/93:92 överenskommelsen bör således genom en förordning slås fast att den svenska tulladministrationen skall lämna uppgifter i enlighet med de över­enskomna bestämmelserna. Bestämmelser om tullmyndighets rätt att föra egna spaningsregister finns i 10 a § lagen (1965:94) om polisregister m.m. Frågan om sekretess för uppgifter i sådana spaningsregister regleras i 7 kap. 17 § sekretesslagen. Av denna paragraf följer bl.a. att sekretess gäller för uppgifter som har tillförts det aktuella registret och att beträffande utläm­nande av sådana uppgifter gäller vad som är föreskrivet i lagen om polisregis­ter m.m. och i förordning som har stöd i lagen. Vidare sägs att föreskrifterna i 14 kap. om vissa inskränkningar i sekretessen bl.a. för utlämnande av upp­gift till myndighet inte gäller i fråga om sekretess enligt denna paragraf. I 10 a § tredje stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m. föreskrivs sålunda att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Generaltullstyrelsen får förordna att uppgifter skall lämnas från register enligt paragrafen, om uppgiftema behövs för att fullgöra skyldigheter som Sverige eller svensk tull­myndighet har enligt överenskommelse med främmande stat. Ett dylikt för­ordnande finns intaget i 6 § andra stycket förordningen (1987:864) om tull­verkets register för brottsbekämpande verksamhet.

5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före­slår riksdagen

att godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.


 


Prop. 1992/93:92


AGREEMENT BETWEEN THE KING­DOM OF SWEDEN AND THE REPU­BLIC OF HUNGARY REGARDING MU­TUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

THE GOVERNMENTS OF THE KING­DOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF HUNGARY, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against cus­toms legislation are prejudicial to the econo­mic, fiscal, social and commercial interests of their respective countries as well as to the legi­timate interests of trade;

CONSIDERING the importance of assu-ring the accurate assessment and collection of customs duties, other taxes, fees or charges on importation or exportation of goods, as well as the proper implementation of provisions of prohibition, restriction and controi;

CONVINCED that effons to prevent offen­ces against customs legislation and efforts to ensure accurate collection of import and ex­port duties and taxes can be rendered more ef­fective through co-operation between their customs authorities;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:


ÖVERENSKOMMELSE MELLAN KO­NUNGARIKET SVERIGE OCH REPU­BLIKEN UNGERN OM ÖMSESIDIGT BISTÅND I TULLFRÅGOR

KONUNGARIKET SVERIGES OCH REPUBLIKEN UNGERNS REGE­RINGAR, nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR att brott mot tullagstift­ningen skadar deras respektive länders ekono­miska, fiskala, sociala och kommersiella in­tressen liksom handelns legitima intressen;

SOM BEAKTAR vikten av att säkerställa ett riktigt fastställande och en riktig uppbörd av tullar, andra skatter eller avgifter vid import eller export av varor, liksom en korrekt till­lämpning av föreskrifter om förbud, restriktio­ner och kontroll;

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att bemö­danden att förhindra brott mot tullagstift­ningen och bemödanden om att säkerställa en riktig uppbörd av import- och exporttullar och skatter kan göras mer effektiva genom samar­bete mellan deras tullmyndigheter;

HAR   KOMMIT   ÖVERENS   OM   FÖL­JANDE:


 


DEFINITIONS

ARTICLEl

For the purposes of the present Agreement,

1.   "Customs legislation" shall mean provi­sions laid down by law or regulation concer­ning the importation, exportation, transit of goods or any other customs procedure, whet­her relating to customs duties, other taxes, fees or charges levied by customs authorities, or to measures of prohibition, restriction or controi.

2.   "Offence" shall mean any violation of customs legislation as well as any attempted violation of such legislation.

3.   "Customs authority" shall mean in the Kingdom of Sweden, the Board of Customs (Generaltullstyrelsen); and in the Republic of Hungary, the Customs and Finance Guard (Vämés Pénziigyörség).


DEFINITIONER

ARTIKEL 1

1 denna överenskommelse avses med

1.  "Tullagstiftning", föreskrifter i lagar eller andra författningar rörande import, export och transitering av varor, liksom varje annan tullprocedur, vare sig det gäller tullar, andra skatter eller avgifter som påförs av tullmyndig­heter, eller avser förbud, restriktioner eller kontroll.

2.  "Brott", varje överträdelse av tullagstift­ningen liksom varje försök till sådan överträ­delse.

3.  "Tullmyndighet", i Konungariket Sverige generaltullstyrelsen och i Republiken Ungern Vämés Pénziigyörség.


 


Prop. 1992/93:92


4.   "Applicant customs authority" shall mean
the competent customs authority of a Contrac­
ting Party which makes a request for assistance
in customs matters.

5.     "Requested customs authority" shall
mean the competent customs authority of a
Contracting Party which receives a request for
assistance in customs matters.


4.  "Begärande tullmyndighet", behörig tull­myndighet i en avtalsslutande part som gör en framställning om bistånd i tullfrågor.

5.  "Anmodad tullmyndighet", behörig tull­myndighet i en avtalsslutande part som mottar en framställning om bistånd i tullfrågor.


 


SCOPE OF AGREEMENT

ARTICLE 2

1.    The Contracting Parties shall, through
their customs authorities and in accordance
with the provisions set out in this Agreement,
afford each other mutual assistance

(a)   in order to ensure that customs legisla­tion is properly followed;

(b)  in order to prevent, investigate and com-bat offences against customs legislation;

(c)   in cases concerning delivery/notification of documents regarding application of customs legislation;

(d)   in cases concerning recovery of claims
related to customs legislation.

2.    Assistance within the framework of this
Agreement shall be rendered in accordance
with the legislation in force in the territory of
the requested Contracting Party and within
the competence and resources of the reques­
ted customs authority. lf necessary, a customs
authority can arrange for assistance to be pro­
vided by another, competent authority, in ac­
cordance with the legislation in force in the
territory of the requested Contracting Party.


TILLÄMPNINGSOMRÅDE

ARTIKEL 2

1.    De avtalsslutande parterna skall, genom
sina tullmyndigheter och i enlighet med be­
stämmelserna i denna överenskommelse,
lämna varandra ömsesidigt bistånd

a)   i syfte att säkerställa att tullagstiftningen vederbörligen efterlevs;

b)  i syfte att förhindra, utreda och beivra brott mot tullagstiftningen;

c)   i ärenden angående delgivning/underrät­telse i samband med tillämpning av tullagstift­ningen;

d)   i ärenden angående indrivning av ford­
ringar som hänför sig till tullagstiftningen.

2.    Bistånd enligt denna överenskommelse
skall lämnas i enlighet med gällande lagstift­
ning inom den anmodade avtalsslutande par­
tens territorium och inom ramen för den an­
modade tullmyndighetens befogenheter och
resurser. Om så är nödvändigt, kan en tull­
myndighet ombesörja att bistånd lämnas av
annan behörig myndighet i enlighet med gäl­
lande lagstiftning inom den anmodade avtals­
slutande partens territorium.


 


COMMUNICATION OF INFORMATION

ARTICLE 3

1. The customs authorities shall, upon re­quest, supply to each other all information which may help to ensure accuracy in:

(a) the collection of customs duties, other taxes, fees and charges levied by customs aut­horities and, in particular, information which


UTBYTE AV UPPLYSNINGAR

ARTIKEL 3

1. Tullmyndigheterna skall, på begäran, lämna varandra alla upplysningar som kan bi­dra till att säkerställa noggrannhet vid

a) uppbörd av tullar, andra skatter och av­gifter som påförs av tullmyndigheterna och särskilt upplysningar som kan vara till hjälp


 


Prop. 1992/93:92


may help to assess the value of goods for cus­toms purposes and to establish their tariff clas­sifieation;

(b)    the implementation of import and ex­
port prohibitions and restrictions;

(c)   the application of national rules of origin
not covered by other arrangements concluded
by one of or both Contracting Parties.

2.   If the requested customs authority does not have the information asked for, it shall seek that information in accordance with the legislation in force in the territory of the re­quested Contracting Party.

3.   The requested customs authority shall seek the information as if it was acting on its own account.


vid tullvärdebestämning och klassificering en­ligt tulltaxan;

b) tillämpning av bestämmelser om import-och exportförbud och restriktioner;

c)  tillämpning av nationella ursprungsregler, när bistånd inte kan lämnas enligt andra över­enskommelser.

2.    Om den anmodade tullmyndigheten inte
har de efterfrågade upplysningarna, skall den
söka inhämta dessa i enhghet med gällande
lagstiftning inom den anmodade avtalsslu­
tande partens territorium.

3.     Den anmodade tullmyndigheten skall
söka inhämta upplysningarna som om den
handlade för egen räkning.


 


ARTICLE 4

The customs authorities shall, upon request, supply to each other any information showing that:

(a)   goods imported into the territory of one Contracting Party have been lawfully exported from the territory of the other Contracting Party;

(b)  goods exported from the territory of one Contracting Party have been lawfully impor­ted into the territory of the other Contracting Party;

(c)     goods which are granted favourable
treatment upon exportation from the territory
of one Contracting Party have been duly im­
ported into the territory of the other Contrac­
ting Party, it being understood that informa­
tion shall also be provided on any customs
controi measures to which the goods have
been subjected.


ARTIKEL 4

Tullmyndigheterna skall, på begäran, lämna varandra alla upplysningar som utvisar att

a)   varor som importeras till den ena avtalsslu­tande partens territorium har exporterats lag-hgt från den andra avtalsslutande partens ter­ritorium;

b)   varor som exporteras från den ena avtals­slutande partens territorium har importerats lagligt till den andra avtalsslutande partens territorium;

c)   varor som medges förmånsbehandling vid export från den ena avtalsslutande partens ter­ritorium har importerats i vederbörlig ordning till den andra avtalsslutande partens territo­rium, varvid förutsätts att upplysningar även skall ges om eventuella tullkontrollåtgärder som varorna underkastats.


 


ARTICLES

The customs authority of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon re­quest, supply to the customs authority of the other Contracting Party all information likely to be of use to it relating to offences against customs legislation and, in particular, regar­ding:


ARTIKEL 5

Den ena avtalsslutande partens tullmyndig­het skall, självmant eller pä begäran, lämna den andra avtalsslutande partens tullmyndig­het alla upplysningar avseende brott mot tull­lagstiftningen, som denna kan ha nytta av, och särskilt upplysningar om:


10


 


Prop. 1992/93:92


(a)   persons known or suspected of commit­ting offences against the customs legislation in force in the territory of the other Contracting Party;

(b)   new ways and means employed in com­mitting offences against customs legislation;

(c)   goods known to be the subject of illicit traffic;

(d)   means of transport known or suspected
of being used in committing offences against
the customs legislation in force in the territory
of the other Contracting Party.


a)   personer som är kända eller misstänkta för att begå brott mot gällande tullagstiftning inom den andra avtalsslutande partens territo­rium;

b)  nya hjälpmedel och metoder som an­vänds vid brott mot tullagstiftningen;

c)   varor som är kända för att vara föremål för olovlig trafik;

d)   transportmedel som är kända eller miss­
tänkta för att användas vid brott mot gällande
tullagstiftning inom den andra avtalsslutande
partens territorium.


 


ARTICLE 6

The customs authority of one Contracting Party shall, on its own initiative or upon re­quest, supply to the customs authority of the other Contracting Party reports, records of evidence or certified copies of documents gi­ving all available information on transactions, detected or planned, which constitute or ap­pear to constitute an offence against the cus­toms legislation in force in the territory of that Contracting Party.

Original filés and documents shall be re­quested only in cases where certified copies would be insufficient. Filés and documents which have been transmitted shall be returned at the earliest opportunity.


ARTIKEL 6

Den ena avtalsslutande partens tullmyndig­het skall, självmant eller på begäran, lämna den andra avtalsslutande partens tullmyndig­het rapporter, urkunder innehållande bevis el­ler bestyrkta kopior av handlingar med alla tillgängliga upplysningar om upptäckta eller planerade transaktioner, som utgör eller före­faller utgöra ett brott mot gällande tullagstift­ning inom den senare avtalsslutande partens territorium.

Akter och handlingar i original skall efter­frågas enbart då bestyrkta kopior ej är tillräck­ligt. Akter och handlingar som har överläm­nats skall återlämnas så snart som möjligt.


 


ARTICLE 7

The documents provided for in this Agree­ment may be replaced by computerised infor­mation produced in any form for the same pur­pose. All relevant information for the inter­pretation or utilisation of the material should be supplied at the same time.


ARTIKEL 7

De handlingar som avses i denna överens­kommelse kan ersättas av datoriserad infor­mation framställd i valfri form för samma än­damäl. Anvisningar för tolkning och använd­ning av materialet bör samtidigt tillhandahäl­las.


 


SURVEILLANCE  OF  PERSONS,  GOODS AND MEANS OF TRANSPORT

ARTICLES

The customs authority of one Contracting Party shall, within its competence and resour­ces, on its own initiative or upon request of the


ÖVERVAKNING  AV  PERSONER,  VAROR OCH TRANSPORTMEDEL

ARTIKEL 8

Den ena avtalsslutande partens tullmyndig­het skall, inom ramen för sina befogenheter och resurser, självmant eller på begäran av den


11


 


Prop. 1992/93:92


customs authority of the other Contracting Party, maintain surveillance över:

(a)   the movements, particularly entry into and exit from its territory, of persons known or suspected of committing offences against cus­toms legislation in force in the territory of the other Contracting Party;

(b)  any means of transport known or suspec­ted of being used for committing offences against the customs legislation in force in the territory of the other Contracting Party;

(c)   movements of goods which are reported by the customs authority of the other Contrac­ting Party as giving rise to substantial illicit traffic to or from its territory or suspicions the­reof.


andra avtalsslutande partens tullmyndighet, utöva övervakning av

a)   resor, särskilt inresor till och utresor från sitt territorium, som företas av personer som är kända eller misstänkta för att begå brott mot gällande tullagstiftning inom den andra avtalsslutande partens territorium;

b)  transportmedel som är kända eller miss­tänkta för att användas vid brott mot gällande tullagstiftning inom den andra avtalsslutande partens territorium;

c)   varurörelser som av den andra avtalsslu­tande partens tullmyndighet rapporteras ge upphov till betydande olovlig trafik till eller från dess territorium eller misstankar därom.


 


INVESTIGATIONS

ARTICLE 9

1.  Upon application, the requested customs authority shall initiate official inquiries con­cerning operations which are or appear to be contrary to the customs legislation in force in the territory of the applicant Contracting Party. It shall communicate the results of such inquiries to the applicant customs authority.

2.  These inquiries shall be conducted under the legislation in force in the territory of the requested Contracting Party. The requested customs authority shall proceed as though it was acting on its own account.

3.    The requested customs authority may
allow officials of the applicant Contracting
Party to be present at such investigations.


UNDERSÖKNINGAR

ARTIKEL 9

1.   Den anmodade tullmyndigheten skall på begäran inleda officiella undersökningar av förfaranden som strider eller förefaller strida mot gällande tullagstiftning inom den begä­rande avtalsslutande partens territorium. Re­sultaten av sådana undersökningar skall med­delas den begärande tullmyndigheten.

2.   Dessa undersökningar skall företas i en­lighet med gällande lagstiftning inom den an­modade avtalsslutande partens territorium. Den anmodade tullmyndigheten skall förfara som om den handlade för egen räkning.

3.   Den anmodade tullmyndigheten kan till­låta den begärande avtalsslutande partens tjänstemän att närvara vid sådana undersök­ningar.


 


EXPERTS AND WITNESSES

ARTICLE 10

If the courts or the authorities of one Cont­racting Party so request in connection with of­fences against customs legislation brought be­fore them, the customs authority of the other Contracting Party may authorize its officials to appear as experts or witnesses before those courts or authorities. Such officials shall give evidence regarding facts established by them


SAKKUNNIGA OCH VITTNEN

ARTIKEL 10

På anmodan av den ena avtalsslutande par­tens domstolar eller myndigheter, vid vilka mål avseende brott mot tullagstiftningen an­hängiggjorts, kan den andra avtaisslutande partens tullmyndighet bemyndiga sina tjänste­män att inställa sig som sakkunniga eller vitt­nen inför dessa domstolar eller myndigheter för att höras om sådana fakta som de inhämtat


12


 


Prop. 1992/93:92


in the course of their duties. The request for appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.


i tjänsten. Av framställningen om inställelse skall klart framgå i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen skall framträda.


 


USE   OF    INFORMATION    AND   DOCU­MENTS

ARTICLE 11

1.   The information, documents and other Communications received under this Agree­ment shall not be used for purposes other than those specified in this Agreement, without the written consent of the customs authority which furnished them. These provisions are not ap­plicable to information, documents and other Communications concerning offences relevant to narcotic drugs and psychotropic substances.

2.   Any information communicated in wha­tever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature, lt shall be covered by the obligation of official secrecy and shall en­joy the protection extended to the same kind of information and documents under the legis­lation in force in the territory of the Contrac­ting Party which received it.

3.   The customs authorities of the Contrac­ting Parties may, however, in accordance with the purposes and within the scope of this Ag­reement, in their records of evidence, reports, and testimonies, and in proceedings and char­ges brought before courts, use as evidence in­formation and documents obtained in accor­dance with this Agreement.

The use made of such information and docu­ments as evidence in courts and the weight to be attached thereto shall be determined in ac­cordance with national legislation.


ANVÄNDNING AV UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR

ARTIKEL 11

1.  Upplysningar, handlingar och andra med­delanden som erhållits enligt denna överens­kommelse får inte användas för andra syften än de som anges i denna överenskommelse utan skriftligt medgivande från den tullmyn­dighet som lämnade dem. Dessa bestämmel­ser är ej tillämpliga på upplysningar, hand­lingar och andra meddelanden angående brott som rör narkotika och psykotropa ämnen.

2.  Upplysningar som lämnats enligt denna överenskommelse skall, oavsett i vilken form de lämnats, vara konfidentiella. De skall om­fattas av sekretesskydd och skall åtnjuta det skydd som ges samma slag av upplysningar och handlingar enligt gällande lagstiftning inom den mottagande avtalsslutande partens terri­torium.

3.  De avtalsslutande parternas tullmyndig­heter får emellertid, i enlighet med syftena och inom ramen för denna överenskommelse, i sina urkunder innehållande bevis, rapporter och vittnesmål samt vid förhandlingar och åtal inför domstol som bevisning använda upplys­ningar och handlingar som erhållits enligt överenskommelsen.

Rätten att åberopa sådana upplysningar och handlingar som bevis inför domstol och den vikt som skall fästas därvid avgörs av den na­tionella lagstiftningen.


 


DELIVERY/NOTIFICATION

ARTICLE 12

Upon application, the requested customs authority shall, in accordance with the legisla­tion in force in the territory of the requested Contracting Party, deliver/notify to the natural or legal persons concerned, residing or estab­lished in its territory, all documents and deci-


DELGIVNING/UNDERRATTELSE

ARTIKEL 12

På begäran skall den anmodade tullmyndig­heten, i enlighet med gällande lagstiftning inom den anmodade avtalsslutande partens territorium, delge berörda fysiska eller juri­diska personer, som är bosatta eller etablerade på dess territorium, alla handlingar och beslut


13


 


Prop. 1992/93:92


sions falling within the scope of this Agree­ment, which emanate from the applicant cus­toms authority.


inom ramen för denna överenskommelse, som härrör från den begärande tullmyndigheten.


 


ASSISTANCE IN RECOVERY

ARTICLE 13

1.  Upon application, the requested customs authority shall take necessary steps to recover customs duty claims. Such claims also include other taxes, charges, fees and interests thereu-pon levied and coUected in accordance with customs legislation by customs authorities.

2.  The provisions of paragraph 1 shall apply only to customs duty claims which exceed a mi­nimum amount, to be established in accor­dance with Article 17:1. and form the subject of an instrument permitting their enforcement in the territory of the applicant Contracting Party.

3.  A request for recovery of a claim must be accompanied by an official or certified copy of the instrument permitting its enforcement and a translation in accordance with the provisions of Article 14:3-

4.  The instrument permitting enforcement of the claim shall, where appropriate and in ac­cordance with the legislation in force in the territory of the requested Contracting Party, be accepted, recognized, supplemented or re­placed by an instrument authorizing enforce­ment in the territory of that Contracting Party.

5.  Questions concerning any period beyond which a claim cannot be enforced shall be go­verned by the legislation in force in the terri­tory of the requested Contracting Party.

6.  Claims to be recovered shall not be given preferential treatment in the territory of the requested Contracting Party.

7.  A bankruptcy petition against the debtor, on the basis of a customs duty claim, can be filed only if the applicant and the requested customs authorities so agree. Costs resulting from bankruptcy proceedings shall be paid by the applicant customs authority.

8.     The requested customs authority may
allow deferral of payment or payment by in­
stalments, but shall first inform the applicant
customs authority.


BISTÅND MED INDRIVNING

ARTIKEL 13

1.   På begäran skall den anmodade tullmyn­digheten vidta nödvändiga åtgärder för att in­driva tullfordringar. Sådana fordringar inne­fattar även andra skatter, avgifter och ränta på dessa, som påförs och uppbärs av tullmyndig­heterna i enlighet med tullagstiftningen.

2.   Bestämmelserna i punkt 1 skall endast tillämpas pä tullfordringar, vilka överstiger ett minimibelopp som skall fastställas i enlighet med artikel 17:1 och grundas på en handling som tillåter att de indrivs i den begärande par­tens territorium.

3.   Till en framställning om indrivning av en fordran skall bifogas en officiell eller bestyrkt kopia av den handling som tillåter indrivning av denna och en översättning enligt bestäm­melserna i artikel 14:3.

4.   Den handling som tillåter indrivning av fordringen skall, där så är lämpligt och i enlig­het med gällande lagstiftning inom den anmo­dade avtalsslutande partens territorium, god­tas, erkännas, kompletteras eller ersättas med en handling som tillåter indrivning i ifrågava­rande avtalsslutande parts territorium.

5.   Frågor angående preskriptionstiden för en fordran skall regleras genom gällande lag­stiftning inom den anmodade avtalsslutande partens territorium.

6.   Fordringar som skall indrivas får inte ges förmånsrätt i den anmodade avtalsslutande partens territorium.

7.   En konkursansökan mot gäldenären på grundval av en tullfordran kan inges endast om de begärande och anmodade tullmyndig­heterna kommer överens om detta. Kostnader till följd av konkursförfarande skall betalas av den begärande tullmyndigheten.

8.   Den anmodade tullmyndigheten kan till­låta uppskov med betalning, eller avbetalning, men skall först informera den begärande tull­myndigheten.


14


 


Prop. 1992/93:92


9.    Proceedings relating to the existence or
the amount of the customs duty claim or the
instrument permitting its enforcement may be
brought only before the appropriate body of
the applicant Contracting Party.

10.   Claims shall be recovered in the cur­rency of the requested Contracting Party in ac­cordance with the official exchange rate on the day when the request was received.

11.   Amounts which have been recovered shall be transmitted to the applicant customs authority, after deduction of fees and costs which are levied in accordance with the legisla­tion in force in the territory of the requested Contracting Party.


9.    Ärenden angående förekomsten av eller
storleken på tullfordringen eller den handling,
som tillåter att den indrivs, får anhängiggöras
endast inför vederbörande organ i den begä­
rande avtalsslutande partens territorium.

10.  Fordringar skall indrivas i den anmo­dade avtalsslutande partens valuta, i enlighet med den officiella växelkurs som gällde den dag då framställningen mottogs.

11.  Belopp som har indrivits skall överföras till den begärande tullmyndigheten, efter av­drag av avgifter och kostnader, som påförs i enlighet med gällande lagstiftning inom den anmodade avtalsslutande partens territorium.


 


FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE

ARTICLE 14

1.  Requests pursuant to the present Agree­ment shall be made in writing. Documents ne­cessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required be­cause of the urgency of the situation, oral re­quests may be accepted, but must be confir­med in writing immediately.

2.  Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following informa­tion:

 

(a)   the customs authority making the re­quest;

(b)  the measure requested;

(c)   the object of and the reason for the re­quest;

(d)   the laws, rules, regulations and other le­
gal elements invoived;

(e)   indications as exact and comprehensive
as possible on the natural or legal persons
being the target of the investigations;

(f)    a summary of the relevant facts, except
in cases provided for in Article 12.

3.    Requests shall be submitted in an official
language of the requested Contracting Party,
in English or in another language acceptable
to the requested customs authority.


BISTÅNDSFRAMSTÄLLNINGENS     FORM OCH INNEHÅLL

ARTIKEL 14

1.     Framställningar enligt denna överens­
kommelse skall göras skriftligen. De hand­
lingar som behövs för att en sådan framställ­
ning skall kunna verkställas skall biläggas
framställningen. I brådskande situationer kan
även muntliga framställningar godtas. Sådana
framställningar skall omedelbart bekräftas
skriftligen.

2.   Framställningar enligt punkt 1 i denna ar­
tikel skall innehålla upplysningar om

a)    den tullmyndighet som gör framställ­
ningen;

b)  begärd åtgärd;

c)  ändamålet med och orsaken till framställ­ningen;

d)     lagar, bestämmelser, föreskrifter och
andra rättsliga grunder;

e)   så noggranna och utförliga uppgifter som
möjligt om de fysiska eller juridiska personer
som är föremål för utredning;

f)    en kortfattad redogörelse för omständig­
heterna, utom i de fall som behandlas i artikel
12.

3.   Framställningar skall inlämnas på den an­
modade avtalsslutande partens officiella
språk, på engelska eller på något annat för den
anmodade tullmyndigheten godtagbart språk.


15


 


Prop. 1992/93:92


4. lf a request does not meet the formål re­quirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures shall not be affected thereby.


4. Om en framställning inte uppfyller de for­mella kraven, kan rättelse eller komplettering begäras. Genomförandet av åtgärder i säker­hetssyfte påverkas inte därav.


 


EXCEPTIONS FROM THE LIABILITY TO RENDER ASSISTANCE

ARTICLE 15

1.   lf compliance with a request for assis­tance is considered to infringe upon the sove­reignty, public order, security or other essen­tial interests of the requested Contracting Party or would involve violation of an indust­rial, commercial or professional secret, such assistance may be refused, provided partly or provided subject to certain conditions or re­quirements.

2.   If a request for assistance cannot be com­plied with, the applicant customs authority shall be notified without delay and shall be in­formed of the reasons for the refusal to pro­vide assistance.

3.   If a customs authority asks for assistance which it would itself be unable to give if asked to do so by the customs authority of the other Contracting Party, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested customs authority.


UNDANTAG FRÅN SKYLDIGHETEN ATT LÄMNA BISTÅND

ARTIKEL 15

1.  Om efterkommande av en framställning om bistånd skulle anses strida mot dén anmo­dade avtalsslutande partens suveränitet, all­männa rättsprinciper, säkerhet eller andra vä­sentliga intressen eller skulle innebära en kränkning av en industriell, kommersiell eller yrkesmässig hemlighet i denna avtalsslutande part, kan den vägra att lämna sådant bistånd, lämna det delvis eller med vissa villkor eller förbehåll.

2.  Om en framställning om bistånd inte kan efterkommas skall den begärande tullmyndig­heten utan dröjsmål underrättas därom, och skälen till vägran att lämna bistånd skall an­ges.

3.  Om en tullmyndighet begär bistånd, som den inte själv skulle kunna lämna om den blev anmodad därtill av den andra avtalsslutande partens tullmyndighet, skall den framhålla detta i sin framställning. 1 sådant fall skall den anmodade tullmyndigheten ha handlingsfrihet att bestämma om framställningen skall efter­kommas.


 


COSTS

ARTICLE 16

Each customs authority shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the ex­ecution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, interpre­ters and translators as well as the exceptions stated in Article 13.


KOSTNADER

ARTIKEL 16

Varje tullmyndighet skall avstå från att kräva ersättning för kostnader som föranletts av tillämpningen av denna överenskommelse, utom vad angår gottgörelse till sakkunniga, vittnen, tolkar och översättare samt de undan­tag som anges i artikel 13.


 


EXCHANGE OF ASSISTANCE

ARTICLE 17

1. Assistance provided for under this Agree­ment shall be exchanged directly between the


UTBYTE AV BISTAND

ARTIKEL 17

1. Bistånd enligt denna överenskommelse skall utväxlas direkt mellan de avtalsslutande


16


 


Prop. 1992/93:92


customs authorities of the Contracting Parties. Those authorities shall mutually agree on de­tailed arrangements for implementation the­reof.

2. The customs authorities of the Contrac­ting Parties may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.


parternas tullmyndigheter. Dessa myndighe­ter skall gemensamt komma överens om till-lämpningsbestämmelser.

2. De avtalsslutande parternas tullmyndig­heter får föranstalta om att deras utrednings­enheter kan stå i direkt förbindelse med var­andra.


 


TERRITORIAL APPLICABILITY

ARTICLE 18

This Agreement shall apply to the territories of both Contracting Parties.


TERRITORIELL TILLÄMPLIGHET

ARTIKEL 18

Denna överenskommelse skall tillämpas på båda avtalsslutande parternas territorium.


 


ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

ARTICLE 19

1.   Each Government shall notify one an­other through diplomatic channels when all necessary national legal requirements for entry into force have been fulfilled. The Ag­reement shall enter into force sixty days after the last notification has been received.

2.   This Agreement may be terminated by written notice through diplomatic channels and shall cease to be in force six months after such notice has been received by the other Contracting Party.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agree­ment.

Done at Stockholm, on 25 August 1992, in two originals, in the English language:

For the Government of the Kingdom of Swe­den

S Patek

For the Government of the Republic of Hungary

M Arnold


IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING

ARTIKEL 19

1.   Varje regering skall på diplomatisk väg underrätta den andra när alla nationella rätts­liga krav som är nödvändiga för ikraftträdande har uppfyllts. Överenskommelsen träder i kraft sextio dagar efter det att den sista under­rättelsen tagits emot.

2.   Denna överenskommelse kan sägas upp skriftligen på diplomatisk väg och upphör att gälla sex månader efter det att sådan uppsäg­ning mottagits av den andra avtalsslutande parten.

Till bekräftelse härpå har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, under­tecknat denna överenskommelse.

Upprättad i Stockholm, den 25 augusti 1992, i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

S Patek

För Republiken Ungerns regering

M Arnold


17