Regeringens proposition

1992/93:62

om vissa lagändringar med anledning av att

Näringsfrihetsombudsmannen (NO) upphört som
myndighet

Regeringen överlämnar denna proposition till
riksdagen.

Chefen för Näringsdepartementet har varit föredra-
gande vid regeringssammanträdet.

Stockholm den 8 oktober 1992

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Per Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa lagändringar med an-
ledning av att Näringsfrihetsombudsmannen (NO)
upphört som myndighet den 30 juni 1992. Ändringar
föreslås av lagen (1970:417) om marknadsdomstol
m.m., konkurrenslagen (1982:729), lagen (1956:245)
om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden, lagen (1991:921) om förbud
mot konkurrensbegränsning i fråga om
jordbruksprodukter och sparbankslagen (1987:619).
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
januari 1993.

Regeringens proposition om vissa lagändringar med
anledning av att Näringsfrihetsombudsmannen (NO)
upphört som myndighet

1 Inledning
En ny konkurrensmyndighet inrättades den 1 juli
1992 genom att uppgifter från Näringsfrihetsombuds-
mannen (NO) och Statens pris- och konkurrensverk
(SPK) fördes samman i en myndighet (prop. 1991/92:
100 bil. 13 s. 133, bet. 1991/92:NU20, rskr.
1991/92:237). NO och SPK lades samtidigt ner.
Regeringen beslutade att den nya myndighetens
namn skulle vara Konkurrensverket. Med anledning av
omorganisationen måste vissa lagar i vilka NO nämns
ändras.

2 Överväganden och förslag

Skälen för regeringens förslag: I lagen (1970:417)
om marknadsdomstol m.m. finns bestämmelser som rör
NO i 11, 14 och 18 §§. Eftersom NO upphört som
myndighet och dennes uppgifter förts över till
Konkurrensverket bör NO inte längre omnämnas i 11
§, samt 14 och 18 §§ ändras så att det framgår att
Konkurrensverket övertagit NO:s uppgifter.
I konkurrenslagen (1982:729) nämns NO i 11, 12,
17, 20, 24, 25, 27, 28, 33, 38, 39 och 40 §§. Med
anledning av att NO:s uppgifter övertagits av
Konkurrensverket behöver NO i de nämnda paragra-
ferna ersättas med Konkurrensverket.
NO finns nämnd också i 12 § lagen (1956:245) om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden, i 13 § lagen (1991:921) om
förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om
jordbruksprodukter och i 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §
sparbankslagen (1987:619). Även beträffande dessa
lagar föreslås att NO ersätts med Konkurrensverket.
De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den
1 januari 1993.
Även i lagen (1992:138) om tillämpning av avtal
mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
finns NO nämnd. Denna lag kommer emellertid att
upphöra samtidigt som lagen om ett europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde (EES) träder i kraft.
Detta framgår av övergångsbestämmelserna till lagen
om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (se
prop. 1991/92: 170 Del 1, bilaga 1, s. 234).
Eftersom lagen om tillämpning av avtal mellan
Sverige, Norge och EEG om civil luftfart således
torde komma att upphöra i anslutning till att de nu
föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft,
behöver den lagen inte ändras tillsammans med de
andra lagarna. Övriga lagar där NO nämns ändras i
annat sammanhang.

3 Upprättade förslag

Inom Näringsdepartementet har upprättats förslag
till
1. lag om ändring i lagen (1956:245) om uppgifts-
skyldighet rörande pris- och konkurrensförhållan-
den,
2. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknads-
domstol m.m.,
3. lag om ändring i konkurrenslagen (1982:729),
4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
5. lag om ändring i lagen (1991:921) om förbud mot
konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksproduk-
ter.
Förslag 4 har upprättats i samråd med Finansdepar-
tementet.
Lagförslagen avser frågor som faller under lagrå-
dets granskningsområde. Förslagen är emellertid av
sådan beskaffenhet att lagrådets hörande skulle
sakna betydelse.

4 Ärendet till riksdagen

Regeringen föreslår att riksdagen antar förslagen
till
1. lag om ändring i lagen (1956:245) om uppgifts-
skyldighet rörande pris- och konkurrensförhål-
landen,
2. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknads-
domstol m.m.,
3. lag om ändring i konkurrenslagen (1982:729),
4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
5. lag om ändring i lagen (1991:921) om förbud mot
konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksproduk-
ter.

Propositionens lagförslag
1 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1956:245) om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1956:245) om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrens-
förhållanden skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §1

Om det påkallas av Om det påkallas av
hänsyn till en hänsyn till en
internationell internationell
överenskommelse kan överenskommelse kan
regeringen, efter regeringen, efter
framställning av närings- framställning av
frihetsombudsmannen, Konkurrensverket, besluta
besluta att vad som att vad som sägs i denna
sägs i denna lag skall i lag skall i visst fall
visst fall helt eller helt eller delvis
delvis tillämpas med tillämpas med avseende
avseende på förhållanden på förhållanden utom
utom landet. landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

1 Senaste lydelse 1982:732

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol
m.m.

Härigenom föreskrivs att 11, 14 och 18 §§ lagen
(1970:417) om marknadsdomstol m.m. samt rubriken
före 11 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Näringsfrihetsombudsman Konsumentombudsmannen
och konsumentombudsman

11 §1

För konkurrensbegräns- För frågor om
ningsfrågor marknadsföring, frågor
finns en om avtalsvillkor i
näringsfrihetsombudsman konsumentförhållanden
och för frågor om och frågor om
marknadsföring, frågor produktsäkerhet finns en
om avtalsvillkor i konsumentombudsman.
konsumentförhål- Ombudsmannen utses av
landen och frågor om regeringen för viss tid
produktsäkerhet en och skall vara jurist.
konsumentombudsman.
Ombudsman utses av
regeringen för viss tid
och skall vara
lagkunnig.

14 §2

Sökanden och hans Sökanden och hans
motpart skall beredas motpart skall ges
tillfälle att vid tillfälle att vid
sammanträde inför sammanträde inför
marknadsdomstolen lägga Marknadsdomstolen lägga
fram sina synpunkter och fram sina synpunkter och
förebringa den utredning förebringa den utredning
de vill åberopa. Till de vill åberopa.
sådant sammanträde skall
ombudsmannen för frågor
av den art som ärendet
rör kallas, även om han
ej är sökande. Vidare
skall den som medverkar
enligt
13 a § kallas till
sammanträdet.

1 Senaste lydelse 1988:1606
2 Senaste lydelse 1985:927
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I ärenden enligt
marknadsföringslagen
(1975:1418), lagen (1971:
112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden
och
produktsäkerhetslagen
(1988:1604) skall
Konsumentombudsmannen
kallas till sammanträde,
även om han inte är
sökande. I ärenden
enligt konkurrenslagen
(1982:729), lagen
(1991:921) om förbud mot
konkurrensbegränsning i
fråga om
jordbruksprodukter och
lagen (1992: 138) om
tillämpning av avtal
mellan Sverige, Norge och
EEG om civil luftfart
skall Konkurrensverket
kallas till sammanträde,
även om verket inte är
sökande. Vidare skall den
som medverkar enligt 13 a
§ kallas till
sammanträde.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig
förberedelse äga rum i den utsträckning domstolen
bestämmer.
Förhandling som avses i 4 eller 5 §
konkurrenslagen (1982:729) skall äga rum vid
sammanträde med parterna inför domstolen eller dess
ordförande. Domstolen eller ordföranden får även
överlägga enskilt med part. Förhandlingen skall
dock alltid avslutas vid sammanträde med parterna
inför domstolen.

18 §3

Marknadsdomstolen kan vid vite förelägga part
eller annan, som kan antagas ha upplysning att
lämna som är av betydelse i ärendet, att inställa
sig personligen inför domstolen. Domstolen kan
besluta att den som ej är part skall höras som
vittne. Därvid äger 36 kap. 3, 5 och 6 §§, 10 §
andra stycket, 11 §, 13 § första stycket och 14 §
rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Vägrar
vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att
avge vittnesmål eller besvara fråga, får domstolen
vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin
skyldighet.
Part eller den som medverkar enligt 13 a § kan
även föreläggas vid vite att tillhandahålla
domstolen handling, varuprov och liknande som kan
ha betydelse i ärendet. Detta innebär dock ej
skyldighet att röja yrkeshemlighet av teknisk
natur.
I fråga om vite som avses i denna paragraf gäller
9 kap. 8 § rättegångsbalken.

3 Senaste lydelse 1987:757

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den som ej är part och Den som inte är part
inte heller och inte heller medverkar
medverkar enligt 13 a § enligt 13 a § och som
och som efter kallelse efter kallelse av
av Marknadsdom- Marknadsdomstolen
stolen inställt sig inställt sig inför
inför domstolen har rätt domstolen har rätt till
till ersättning enligt ersättning enligt
vad bestämmelserna i
i rättegångsbalken är rättegångsbalken om
föreskrivet ersättning till vittne
om ersättning till eller sakkunnig. I
vittne eller sakkunnig. ärenden där
I ärende vari ombudsman Konsumentombudsmannen
för talan tillämpas eller Konkurrensverket
bestämmelserna för mål för talan tillämpas
om allmänt åtal och i bestämmelserna för mål om
annat ärende allmänt åtal. I andra
bestämmelserna för mål ärenden tillämpas
vari förlikning är bestämmelserna för mål
tillåten. där förlikning är
Skall ersättning utges tillåten. Om ersättning
av parterna en för båda skall betalas solidariskt
och båda för en, skall av parterna, skall
domstolen slutligt domstolen slutligt
fördela kostnaden fördela kostnaden mellan
mellan dem med hälften å dem med hälften på
vardera. vardera.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

3 Förslag till

Lag om ändring i konkurrenslagen (1982:729)
Härigenom föreskrivs att 11, 12, 17, 20, 24-25,
27-28, 33 och 38-40 §§ konkurrenslagen (1982:729)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

Om förutsättningar för Om det finns
åtgärd enligt 3 § första förutsättningar för
stycket föreligger i åtgärd enligt 3 § första
ett visst fall, som ej stycket i ett visst fall,
är av större vikt, får som inte är av större
näringsfrihetsombudsman- vikt, får Konkurrens-
nen vid vite förelägga verket vid vite förelägga
näringsidkaren, för näringsidkaren, för god-
godkännande omedelbart kännande omedelbart eller
eller inom viss inom viss tidsfrist,
tidsfrist, 1. förbud att tillämpa
1. förbud att tillämpa ett visst avtal,
ett visst avtal, avtalsvillkor eller annat
avtalsvillkor eller konkurrensbegränsande
annat konkur- förfarande eller att
rensbegränsande tillämpa väsentligen
förfarande eller att samma förfarande som det
tillämpa väsentligen sålunda förbjudna
samma förfarande som det (förbudsföreläggande),
sålunda förbjudna 2. åläggande att
(förbudsföreläggande), tillhandahålla
2. åläggande att en annan näringsidkare en
tillhandahålla viss vara, tjänst eller
en annan näringsidkare annan nyttighet
en viss vara, tjänst på villkor som motsvarar
eller annan nyttighet vad han erbjuder andra
på villkor som motsvarar näringsidkare (säljföre-
vad han erbjuder andra läggande) eller
näringsidkare (sälj- 3. åläggande att eljest
föreläggande) eller ändra
3. åläggande att eljest ett av honom tillämpat
ändra konkurrens-
ett av honom tillämpat begränsande förfarande,
konkurrens- att i samband med ett
begränsande förfarande, sådant förfarande
att i samband med ett uppfylla ett visst
sådant förfarande villkor eller att lämna
upp-fylla ett visst viss information eller
villkor eller att vidta annan åtgärd som
lämna viss information motverkar förfarandet
eller vidta annan åtgärd (rättelseföreläggande).
som motverkar för-
farandet
(rättelseföreläggande).

Godkänt föreläggande gäller som förbud eller
åläggande som har meddelats av Marknadsdomstolen
enligt 3 § första stycket. Ett godkännande som sker
sedan den i föreläggandet utsatta tidsfristen har
gått till ända är dock utan verkan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §

Om det påkallas av Om det påkallas av
hänsyn till en hänsyn till en
internationell internationell
överenskommelse, kan överenskommelse, kan
regeringen, efter regeringen, efter
framställning av närings- framställning av
frihetsombudsmannen, Konkurrensverket, besluta
besluta att prövning av att prövning av fråga om
fråga om åtgärd enligt 3 åtgärd enligt 3 § i visst
§ i visst fall får fall får ske beträffande
ske beträffande en en konkurrensbegränsning
konkurrensbegränsning med verkan utom landet.
med verkan utom landet. En sådan
En sådan konkurrensbegränsning
konkurrensbegränsning skall anses ha skadlig
skall anses ha skadlig verkan, om den strider
verkan, om den strider mot överenskommelsen.
mot överenskommelsen.

17 §

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt denna
lag efter ansökan.

Ansökan som avser Ansökan som avser
prövning enligt 2 § görs prövning enligt 2 § görs
av näringsfrihets- av Konkurrens-
ombudsmannen. verket. Beslutar verket
Beslutar ombudsmannen för visst
för visst fall att inte fall att inte göra
göra ansökan, får ansökan, får ansökan
ansökan göras av en göras av en sammanslut-
sammanslutning av ning av konsumenter,
konsumenter, löntagare löntagare eller
eller näringsidkare näringsidkare eller av en
eller av en näringsidkare som berörs
näringsidkare som berörs av
av konkurrensbegränsningen i
konkurrensbegränsningen fråga.
i fråga.

20 §

Så snart Så snart
näringsfrihetsombuds- Konkurrensverket finner
mannen finner anledning anledning att undersöka
att under- söka ett ett före
företagsförvärv, skall tagsförvärv, skall verket
han besluta särskilt om besluta
detta. Har part i avtal särskilt om detta. Har
om företagsförvärv part i avtal
anmält förvärvet till om företagsförvärv anmält
ombudsmannen för förvärvet
prövning av fråga om till Konkurrensverket för
förbud eller åläggande prövning
enligt 6 §, skall av fråga om förbud eller
ombudsmannen snarast åläggande
besluta antingen att enligt 6 §, skall verket
undersöka förvärvet snarast
eller att lämna det besluta antingen att
utan åtgärd såvitt avser undersöka för-
sådant förbud eller värvet eller att lämna
åläggande. det utan åtgärd såvitt
avser sådant förbud eller
åläggande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Om
näringsfrihetsombudsmannen
har beslutat enligt
första stycket Om Konkurrensverket har
att lämna ett anmält beslutat enligt första
företagsförvärv utan stycket att lämna ett
åtgärd, får han därefter anmält företagsförvärv
ej utan åtgärd, får verket
därefter ej beträffande
beträffande samma samma förvärv begära
förvärv begära Marknads-domstolens
marknadsdomstolens prövning av fråga om
prövning av fråga om förbud eller åläggande
förbud eller åläggande enligt 6 §, såvida inte
enligt 6 §, såvida inte näringsidkaren har
närings- idkaren har läm-nat oriktig uppgift
lämnat oriktig uppgift om föreliggande
om föreliggande sakförhållanden av
sakförhållanden av väsentlig bety-delse för
väsentlig betydelse för ställningstagandet i
ställnings- tagandet i beslutet. Har
beslutet. Har ombuds- Konkurrensverket
mannen beslutat att beslutat att undersöka
undersöka förvärvet och förvärvet och vill verket
vill han begära sådan begära sådan prövning,
prövning, skall han skall verket senast inom
senast inom tre månader tre månader från
från beslutet hos beslutet hos domstolen
domstolen göra detta, göra detta, om inte
om inte parterna i parterna i avtalet om
avtalet om förvärvet förvärvet samtycker till
samtycker till en en förlängning av denna
förlängning av denna frist.
frist. Marknadsdomstolen kan,
Marknadsdomstolen kan, om det finns synnerliga
om synnerliga skäl skäl, på begäran av
föreligger, på begäran Konkurrensverket för viss
av tid, varje gång högst en
näringsfrihetsombuds- månad, förlänga frist
mannen som gäller
för viss tid, varje gång enligt andra
högst en månad, förlänga stycket.
frist som gäller enligt
andra stycket.

24 §

Ett beslut av Ett beslut av
marknadsdomstolen Marknadsdomstolen
beträffande förbud eller beträffande förbud eller
åläggande enligt 3 §, åläggande enligt 3 §,
avslutande av avslutande av förhand-
förhand-ling enligt 4 ling enligt 4 eller 5 §
eller 5 § eller eller tillstånd enligt
tillstånd enligt 16 § 16 § utgör inte hinder
utgör inte hinder mot mot att samma fråga
att samma fråga prövas prövas på nytt, om
på nytt, om ändrade förhållandena har ändrats
förhållanden eller annat eller om det finns något
särskilt skäl annat särskilt skäl.
föreligger. Detsamma Detsamma gäller ett
gäller ett beslut av beslut av
näringsfrihets- Konkurrensverket i
ombudsmannen fråga
i fråga om föreläggande om föreläggande enligt 11
enligt 11 §. §.

Om Marknadsdomstolen har beslutat att ej ingripa
mot ett företagsför-värv enligt 6 §, får domstolen
inte ompröva frågan annat än om närings-idkaren
har lämnat oriktig uppgift om föreliggande
sakförhållanden av väsentlig betydelse för
ställningstagandet i beslutet. Har regeringen vid
tillämpning av 7 § beslutat att inte fastställa ett
beslut av domstolen, får regeringen ompröva frågan
endast under motsvarande förutsättning.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Har regeringen med stöd av 7 § fastställt ett
beslut av Marknadsdomstolen om förbud eller
åläggande, får regeringen pröva frågan på nytt, om
det finns anledning att upphäva eller mildra
förbudet eller åläggandet därför att detta inte
längre behövs eller ej längre är lämpligt.

25 §

Ansökan om Ansökan om
marknadsdomstolens eller Marknadsdomstolens eller
regeringens omprövning regeringens omprövning
enligt 24 § görs hos enligt 24 § görs hos
domstolen av närings- domstolen av
frihetsombudsmannen Konkurrensverket eller
eller den mot vilken ett den mot vilken ett beslut
beslut om förbud eller om förbud eller åläggande
åläggande riktar sig. riktar sig.

Ansökan om omprövning enligt 24 § andra stycket
skall göras senast inom ett år efter meddelandet av
Marknadsdomstolens beslut eller, om
fastställelseprövning skett enligt 7 §, regeringens
beslut.
Före regeringens omprövning enligt 24 § andra
eller tredje stycket skall domstolen göra en
förberedande prövning av förutsättningarna för
ändring. Om utgången av denna skall domstolen göra
anmälan till regeringen.

27 §

Näringsfrihetsombudsmannen Konkurrensverket kan, om
kan, om det behövs för det behövs för prövning
prövning enligt denna enligt denna lag och
lag och särskilda skäl särskilda skäl
före-ligger, ålägga en föreligger, ålägga en
viss näringsidkare att viss näringsidkare att
göra anmälan innan denne göra anmälan innan denne
sluter avtal om sluter avtal om
företagsförvärv. En företagsförvärv. En sådan
sådan anmälningsskyldighet
anmälningsskyldighet skall gälla för viss tid,
skall gälla för viss högst ett år.
tid, högst ett år.

28 §1

Näringsfrihetsombudsmannen Konkurrensverket får
får ålägga näringsidkare ålägga näringsidkare att
att tillhandahålla tillhandahålla uppgift,
uppgift, handling eller handling eller annat som
annat som behövs i behövs i ärende enligt
ärende enligt denna denna lag. Även i ärende
lag. Även i ärende om om tillsyn över att ett
tillsyn över att ett förbud eller ett
förbud eller ett åläggande enligt lagen
åläggande enligt lagen åtlyds får verket besluta
åtlyds får om

1 Senaste lydelse
1983:79
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse motsvarande skyldighet
för den som avses med
ombudsmannen besluta om förbudet eller
motsvarande skyldighet åläggandet.
för den som avses med
förbudet eller
åläggandet.
Samma skyldighet kan Samma skyldighet kan
näringsfrihetsombudsmannen Konkurrensverket ålägga
ålägga också annan än också annan än den som
den som anges i första anges i första stycket,
stycket, om det behövs om det behövs för
för kontroll eller kontroll eller
fullständigande av vad fullständigande av vad
som skall fullgöras som skall fullgöras
enligt första enligt första stycket och
stycket och det är det är nödvändigt på
nödvändigt på grund av grund av särskilda
särskilda förhållanden. förhållanden.

I ett ärende som har underställts regeringens
prövning enligt 7 § får det statsråd som har till
uppgift att föredra ärenden rörande
konkurrensbe-gränsningar ålägga skyldighet enligt
första stycket första meningen eller andra stycket.

33 §

Näringsfrihetsombudsmannen Konkurrensverket och
och marknadsdomstolen Marknadsdomstolen får av
får av myndighet, som myndighet, som avses i
avses i lagen (1956:245) lagen (1956:245) om
om uppgiftsskyldighet uppgiftsskyldighet
rörande pris- och rörande pris- och
konkurrensförhållanden, konkurrensförhållanden,
begära biträde för begära hjälp med
utredning i frågor som utredning i frågor som
kan vara av betydelse kan vara av betydelse för
för prövning enligt prövning enligt denna
denna lag. lag.

38 §2

Talan om utdömande av Talan om utdömande av
vite som förelagts med vite som förelagts med
stöd av denna lag förs stöd av denna lag förs
vid tingsrätt av vid tingsrätt av
näringsfrihetsombudsmannen. Konkurrensverket. I
I fråga om vite som fråga om vite som
marknadsdomstolen har Mark-nadsdomstolen har
före-lagt på talan av förelagt på talan av
annan får talan om annan får talan om
utdömande föras även av utdömande föras även av
denne. denne.

2 Senaste lydelse
1985:219
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

39 §3

Allmänt åtal för brott Allmänt åtal för brott
mot denna lag får väckas mot denna lag får väckas
endast efter medgivande endast efter medgivande
av näringsfrihetsombuds- av Konkurrensverket.
mannen.

40 §

Mot näringsfrihets- Mot Konkurrensverkets
ombudsmannens beslut enligt 11, 12,17,
beslut enligt 11, 12, 20, 25, 33, 38 eller 39
17, 20, 25, 33, 38 eller § får talan inte föras.
39 § får talan inte Ej heller får talan föras
föras. Ej heller får mot beslut enligt 28 §
talan föras mot beslut tredje stycket.
enligt 28 § tredje
stycket.

Beslut enligt 27 § eller 28 § första eller andra
stycket får, om beslutet är förenat med vite,
överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslutet
skall dock gälla omedelbart, om inte annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

3 Senaste lydelse 1984:428

4 Förslag till

Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §
sparbankslagen (1987:619) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap. 4 §

När fusionsavtalet har godkänts av
sparbanksstämman skall det anmälas av den
överlåtande sparbanken för registrering. Om detta
inte har skett inom fyra månader från stämmans
beslut eller om bankinspektionen genom
lagakraftvunnet beslut har avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat registrering av avtalet, har
frågan om fusion fallit.

Hinder mot registrering Hinder mot registrering
möter, om fusionen har möter, om fusionen har
förbjudits enligt förbjudits enligt
konkurrenslagen konkurrenslagen
(1982:729) eller om (1982:729) eller om
näringsfrihetsombudsman- Konkurrensverket inte har
nen inte har beslutat att beslutat att lämna
lämna fusionen utan fusionen utan åtgärd
åtgärd enligt 20 § enligt 20 § första
första stycket stycket konkurrenslagen.
konkurrenslagen.

8 kap. 5 §1

Sparbanken skall inom fyra månader från stämmans
beslut enligt 1 § första stycket anmäla beslutet
till bankinspektionen för registrering. Frågan om
ombildning har fallit om anmälan inte gjorts inom
föreskriven tid eller om bankinspektionen genom
beslut som vunnit laga kraft har avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat registrering av beslutet.

Beslutet får inte Beslutet får inte
registreras om registreras om
ombildningen har ombildningen har
förbjudits enligt förbjudits enligt
konkurrenslagen konkurrenslagen
(1982:729). Hinder mot (1982:729). Hinder mot
registrering föreligger registrering föreligger
också om närings- också om Konkurrensverket
frihetsombudsmannen inte har beslutat att
inte har beslutat att lämna ombildningen utan
lämna ombildningen utan åtgärd enligt 20 § första
åtgärd enligt stycket konkurrenslagen.
20 § första stycket
konkurrenslagen.

1 Senaste lydelse 1991:371

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:921) om förbud mot
konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1991:921) om
förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om
jordbruksprodukter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §

Allmänt åtal för brott Allmänt åtal för brott
mot denna lag får väckas mot denna lag får väckas
bara efter medgivande bara efter medgivande av
av Konkurrensverket.
näringsfrihetsombudsmannen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

NÄRINGSDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8
oktober 1992

Närvarande: Statsminister Bildt, ordförande, och
statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson,
Laurén, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel,
Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson,
Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask

Statsrådet P. Westerberg anmäler fråga om vissa
lagändringar med anledning av att
Näringsfrihetsombudsmannen (NO) upphört som
myndighet.

Regeringen beslutar att genom proposition lämna
förslag till riksdagen om vissa lagändringar med
anledning av att Näringsfrihetsombudsmannen (NO)
upphört som myndighet, i enlighet med bilagan till
detta protokoll.

Ur protokollet:

Maud Melin

INNEHÅLL

Regeringens
proposition....................................... 1
Propositionens huvudsakliga innehåll...............1
1 Inledning...................................... 2
2 Överväganden och förslag....................... 2
3 Upprättade förslag............................. 3
4 Ärendet till riksdagen......................... 3
Propositionens lagförslag......................... 4
1 Förslag till lag omändring i lagen (1956:245)
om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden.......................4
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:417)
om marknadsdomstol m.m.......................5
3 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen
(1982:729).................................. 8
4 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619).................................. 14
5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:921) om förbud mot konkurrensbegräns-
ning i fråga om jordbruksprodukter.......... 16
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den
8 oktober 1992................................... 17