Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:246

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (NORSAD-fonden)


Prop.

1992/93:246


Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Alf Svensson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har ratificerat avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat. Avtalet förutsätter en ändring i la­gen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. I propositionen före­slås en sådan ändring.

I  Riksdagen 1992/93. I saml. Nr 246


Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan tiil lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall' skall ha följande lydelse.


Prop. 1992/93:246


Bilaga

Immunitet och/eller privilegier giiller för följande  Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ        Fysiska personer


42 NORSAD-fonden och NORSAD-fon­dens exekutiv­sekretariat


Medlemmarnas represen­tanter i fondens guvernörs­styrelse, medlemmar av exekulivsekretariatets sty­relse samt personer med tjänst hos exekutivsekreta­riatet


Avtal den 31 januari 1990 om upprättande av NOR­SAD-fonden och NOR­SAD-fondens exekutivsekre­tariat med införda ändringar januari 1993. Åtagandet i 14§e i NORSAD-fondens resp. NORSAD-fondens exekutivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konven­tionen den 21 november 1947 om privilegier och im­munitet för Förenta nationer­nas fackorgan tillämpas


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

' Lagen onuryckt 197:341. -Senaste lydelse 1992:1367.


 


utrikesdepartementet                                     Prop. 1992/93:246

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 mars 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester­berg, Hörnlund, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Odell, Lundgren, Ask

Föredragande: statsrädet Svensson

Proposition om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (NORSAD-fonden)

1 Inledning

Riksdagen har godkänt Sveriges anslutning till avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat (prop. 1989/90:100, bet. 1989/90:UU15, rskr. 1989/90:223). Sverige ratificerade av­talet den 2 juli 1990. Avtalet trädde i kraft den 26 april 1991. Fonden inledde sin verksamhet samma år. En överenskommelse om ändring i avtalet under­tecknades av NORSAD-fondens medlemsstater den 26 januari 1993.

Fondens verksamhet syftar till att främja samarbete mellan de nordiska länderna och medlemmarna i den regionala samarbetsorganisationen för södra Afrika, SADC (Southern African Development Community). Fonden skall stimulera nya investeringar i SADC:s medlemsländer.

Till protokollet i detta ärende bör som bilaga fogas texten till de artiklar i avtalet som rör immunitet och privilegier.

Sveriges medlemskap i fonden aktualiserar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Föredraganden

2.1 Immunitet och privilegier

Avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens ex-ekutivsckretariat samt stadgarna för fonden och för exekutivsekretariatet in­nehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för fonden, för exeku­tivsekretariatet, för medlemsstaternas representanter i fondens organ samt för exekutivsekretariatets personal. Dessa bestämmelser berör samtliga sta­ter som blir medlemmar i fonden.

1 stadgarna anges att fonden och exekutivsekretariatet skall vara juridiska personer (artikel 3 i avtalet, 8 § i fondens stadga, resp. 10 § i exekutivsekreta­riatets stadga).

Fonden skall undantas från gällande lagstiftning i medlemsstaterna rö-

r Riksdagen 1992193. 1 saml. Nr 246


 


rande registrering, struktur, ändamål, funktioner etc. för juridiska personer av fondens typ, se 14§ a i fondens stadga. Efter att ha uppfyllt de krav som anges i högkvartersavtalet med staten där sekretariatet har sitt säte, skall även exekutivsekretariatet undantas från sådan lagstiftning i medlemssta­terna, se 14§ a i exekutivsekretariatets stadga.

Inom ramen för den verksamhet som de skall fullgöra enligt stadgarna, skall fonden och sekretariatet samt deras egendom undantas från inkomst-och direkt förmögenhetsskatt samt tullavgifter, stämpelskatt och alla andra offentliga avgifter på tillgångar eller på transaktioner utförda av nämnda or­gan, se 14§ b i resp. stadga.

Fonden och guvernörsstyrelsens medlemmar, liksom exekutivsekretaria­tet, medlemmarna i exekutivsekretariatets styrelse samt dess personal i de­ras officiella ställning skall i övrigt åtnjuta den immunitet och de privilegier som normalt beviljas sådana internationella organisationer. Guvernörssty­relsens medlemmar, medlemmarna av sekretariatets styrelse och sekretaria­tets personal skall särskilt åtnjuta immunitet från rättsligt ansvar vad gäller handlingar eller skriftliga eller muntliga uttalanden som gjorts vid fullgöran­det av deras uppgifter och inom ramen för deras befogenheter, se 14§ e i resp. stadga. Vid fullgörandet av förpliktelserna enligt dessa bestämmelser och vid bedömningen av den närmare innebörden av vad som avses med den immunitet och de privilegier som normalt beviljas internationella organisa­tioner som NORSAD-fonden, bör bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fack­organ tillämpas.

När exekutivsekretariatet utför uppgifter för fondens räkning, skall det åt­njuta den immunitet och de privilegier som tillkommer fonden enligt avtalet och fondens stadga, se 14 § c i exekutivsekretariatets stadga.


Prop. 1992/93:246


2.2 Överväganden och förslag

Mitt förslag: Bilagan till 1976 års lag om immunitet och privilegier i vissa fall kompletteras så att lagen även omfattar NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat.

Skälen för mitt förslag: Enligt 4 § lagen (1976:661) om immunitet och pri­vilegier i vissa fall skall sådana internationella organ och därtill anknutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier en­ligt vad som bestämts i avtal eller stadga som är i kraft i förhällande till Sve­rige. För att NORSAD-fonden, fondens exekutivsekretariat och dess perso­nal m.fl. skall komma i åtnjutande av de förmåner som anges i överenskom­melsen om upprättande av fonden bör till den nämnda bilagan fogas en ny punkt, punkt 42, som avser fonden, exekutivsekretariatet, medlemmarna i fondens guvernörsstyrelse, medlemmar av exekutivsekretariatets styrelse samt sekretariatets personal.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft den 1 juli 1993.


 


3  Upprättat lagförslag                                                Prop. 1992/93:246

1 enlighet med vad jag nu har anfört har inom Utrikesdepartementet upprät­tats ett förslag till

lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Den föreslagna lagändringen är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hö­rande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande bör därför inte inhämtas.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före­slår riksdagen

att anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.


 


Prop. 1992/93:246


Agreement Establishing the Norsad Fund and the Norsad Agency as amended January 1993

Article 3

(a) "The NORSAD Fund " shall have legal personality as stated in Statute 8 of the Stat-utes of the NORSAD Fund". The Fund and the members of its Board of Governors shall be accorded by the Govemments Parties to this Agreement all such Privileges and Immun-ities specified in Statute 14 of the "Statutes of the NORSAD Fund"

(b)     "The NORSAD Agency" shall have
legal personality as stated in Statute 10 of the
"Statutes of the NORSAD Agency". The
Agency and the members of its Board of Dir­
ectors and staff in their official capacity shall
be accorded by the Govemments Parties to
this Agreement all such Privileges and Immun-
ites specified in Statute 14 of the "Statutes of
the NORSAD Agency".

(c)   The Government of the country in which
"The NORSAD Agency" is to be domiciled
will condude a separate Headquarters Agree­
ment with the Agency to grant the Agency, its
Chief Executive, staff and employees Privil­
eges and Immunities normally granted to sim­
ilar intemational organizations and their per­
sonnel by the State of domicile.

Statutes of the NORSAD Fund (Annex A 2 to the Agreement of 31 January 1990 establishing the NORSAD Fund and the NORSAD Agency as amended January 1993)

Statute 8

Legal Personality, Representation, Domicile and Jurisdiction (a) The Fund shall have legal personality.


Avtal om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat med införda ändringar januari 1993

Artikel 3

a) NORSAD-fonden skall ha ställning som ju­ridisk person i enlighet med vad som anges i paragraf 8 i NORSAD-fondens stadgar. Fon­den och medlemmarna av dess guvernörssty­relse skall av de regeringar som är parter i detta avtal beviljas alla de privilegier och den immunitet som anges i paragraf 14 i NOR­SAD-fondens stadgar.

b)     NORSAD-fondens exekutivsekretariat
skall ha ställning som juridisk person i enlighet
med vad som anges i paragraf 10 i NORSAD-
fondens exekutivsekretariats stadgar. Exeku­
tivsekretariatet och medlemmarna av dess sty­
relse och personalen i deras officiella ställning
skall av de regeringar som är parter i detta av­
tal beviljas alla de privilegier och den immuni­
tet som anges i paragraf 14 i NORSAD-fon­
dens exekutivsekretariats stadgar.

c)    Regeringen i det land där NORSAD-fon­
dens exekutivsekretariat skall ha sitt säte,
kommer att sluta ett separat högkvartersavtal
med exekutivsekretariatet för att ge exekutiv­
sekretariatet, dess verkställande direktör, per­
sonal och de anställda de privilegier och den
immunitet som staten i fråga normalt ger lik­
nande internationella organisationer och deras
personal.

Norsad-fondens stadgar (Bilaga A 2 till avtalet av den 31 Januari 1990 om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat med införda ändringar januari 1993)

Paragraf 8

Juridisk ställning, representation, säte och ju­risdiktion

a) Fonden skall vara en juridisk person.


 


Prop. 1992/93:246


(b)    The Fund shall enjoy the full capacity
necessary for the exercise of its functions and
the achievement of its purpose, and may in
particular:

(i) enter into contracts;

(ii) acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property;

(iii) be a party to legal proceedings;

(iv) condude agreements with States or intemational organizations.

(c)   The Fund shall be represented in and out
of court by any person(s) or legal entity au­
thorized for that purpose by the Board of Gov­
ernors.

(d)   The Fund shall have its domicile in Co­
penhagen, Denmark, in the offices of the Dan­
ish Ministry of Foreign Affairs, Danida, which
is authorized to receive any legal notices, writs
and other documents of behalf of the Fund, in
respect of its role as depositary, for immediate
communication to the proper organs of the
Fund.

(e)    With regards to commercial contracts
with the Fund and other business issues the
Fund shall be subject to the jurisdiction of the
Danish courts of law. However, agreements
entered into by the Fund may stipulate arbitra­
tion procedures or confer jurisdiction upon the
courts of law of the SADC country involved.


b)    Fonden skall ha den fulla rättskapacitet
som är nödvändig för att utföra sina uppgifter
och uppnå sina mål och den kan framför allt;

i) teckna kontrakt;

ii) förvärva, hyra, inneha och avyttra lös och fast egendom;

iii) vara part i rättsligt förfarande;

iv) sluta avtal med stater eller internatio­nella organisationer.

c)    Fonden skall såväl inför som utanför
domstol representeras av en eller flera fysiska
eller juridiska personer som för detta ändamål
befullmäktigats av guvernörsstyrelsen.

d)    Fonden skall ha sitt säte i Köpenhamn,
Danmark, i det danska utrikesministeriets av­
delning för utvecklingssamarbete, Danida.
Danida är i egenskap av depositarie befull-
mäktigat att för fondens räkning motta alla
slag av rättsliga meddelanden, föreskrifter och
andra handlingar för omedelbar vidarebeford­
ran till fondens behöriga organ.

e)    Vad gäller affärskontrakt som fonden
tecknat och andra affärsfrågor skall fonden
vara underställd dansk jurisdiktion. I avtal
som ingåtts av fonden kan dock föreskrivas
förlikning eller domsrätt av domstolar i det be­
rörda SADC-landet.


 


Statute 14

Privileges and Immunities

(a) The Fund shall be exempt from comply­ing with any demands of the legislation regard­ing registration, structure, purpose, functions etc of legal entities such as the Fund in any of the States Parties to the Agreement of 31 Janu­ary 1990 as amended January 1993, and in par­ticular be exempt from such legislation ("Lov om fonde og visse foreninger" and "Lov om


Paragraf 14

Privilegier och immunitet

a) Fonden skall inte vara skyldig att iaktta gällande lagstiftning rörande registrering, struktur, ändamål, funktioner etc. för juri­diska personer av fondens typ i någon av de stater som är parter i avtalet av den 31 januari 1990 med införda ändringar januari 1993. Fon­den skall i synnerhet vara undantagen från denna typ av lagstiftning som gäller i fondens


 


Prop. 1992/93:246


erhvervsdrivende fonde"; "Law on funds and certain associations" and "Law on profitmak-ing funds" respectively) in force in Denmark where the Fund is domiciled

(b)  Within the scope of acdvities authorized by these present Statutes the Fund and its property shall, in the territory of all States Par­ties to the Agreement of 31 January 1990 as amended January 1993 be exempt from in­come and direct property taxation and from customs duties, stamp duties and any other public duties on the Fund's assets or on trans­actions performed by the Fund.

(c)   The Govemments Parties to the Agree­ment of 31 January 1990 as amended January 1993 will take any proper steps to facilitate the operation of the Financial Facilities, including the necessary arrangements with the Central Banks for the recycling to the Fund of future foreign exchange earnings by the client enter­prises. A retention scheme for income in con­vertible currency shall be applied, or be estab­lished, where it does not exist, in each SADC Member State Party to the Agreement of 31 January 1990 as amended January 1993. The Central Banks or other SADC Government Agencies shall have no direct obligadon to fill the gaps in the ability of a project to repay the currencies provided by the Fund to such pro­ject. The Fund, through the NORSAD Agency, shall agree with the relevant Author­ities in each SADC Member State Party to the Agreement of 31 January 1990 as amended January 1993 on the practical implementation and arrangements for the current operations of the Fund. Project companies supported by the Fund shall, however, require the same li­cences, permits, etc. for their estabUshment and operations as any other industrial venture in the country concemed.


hemland Danmark ("Lov om fonde og visse foreninger" och "Lov om erhvervsdrivende fonde"; "Lagen oin fonder och vissa för­eningar" och "Lagen om näringsidkande fon­der").

b)    Inom ramen för den verksamhet som
dessa stadgar medger skall fonden och dess
egendom i alla stater som är parter i avtalet av
den 31 januari 1990 med införda ändringar ja­
nuari 1993 undantas från inkomst- och direkt
förmögenhetsskatt samt tullavgifter, stämpel­
skatt och alla andra offentliga avgifter på fon­
dens tillgångar eller på transaktioner utförda
av fonden.

c)    De regeringar som är parter i avtalet av
den 31 januari 1990 med införda ändringar ja­
nuari 1993 skall vidta alla lämpliga åtgärder
för att underlätta fondens verksamhet i form
av till förfogandeställande av finansiella resur­
ser, inbegripet nödvändiga arrangemang med
centralbankerna för återbetalning av kund­
företagens framtida inkomster i utländsk va­
luta till fonden. Ett system för att inkomster i
konvertibel valuta skall komma de säljande
företagen tillgodo skall tillämpas eller upprät­
tas, om sådant inte finns, i varje SADC-med-
lemsstat som är part i avtalet av den 31 januari
1990 med införda ändringar januari 1993. Cen­
tralbankerna eller andra statliga myndigheter
i SADC-länderna skall inte ha någon direkt
skyldighet att ersätta fonden om det under­
stödda projektet inte förmår återbetala den
valuta som fonden tillhandahållit. Fonden
skall genom exekutivsekretariatet avtala med
de berörda myndigheterna i varje SADC-
medlemsstat som är part i avtalet av den 31 ja­
nuari 1990, med införda ändringar januari
1993, om det praktiska genomförandet av och
arrangemangen för fondens löpande verksam­
het. För projektföretag som stöds av fonden
skall emellertid krävas samma licenser, till­
stånd etc. för deras grundande och verksamhet


 


Prop. 1992/93:246


(d)   The Government of the SADC Member
States Parties to the Agreement of 31 January
1990 as amended January 1993 shall grant to
the Fund the right to hold interest bearing de­
posits in their respective currencies, whether
such deposits are payable on sight or after an
agreed period of time.

(e)   The Govemments Parties to the Agree­
ment of 31 January 1990 as amended January
1993 shall grant to the Fund and to the mem­
bers of the Board of Governors any other ap­
propriate privileges and immunities as are
normally granted to such intemational organ­
izations. In particular the members of the
Board of Governors shall be granted immunity
from legal process in respect of acts done or
words written or spöken in the exercise of their
functions and within the limits of their duties.


som för varje annat industriföretag i det be­rörda landet.

d)    De regeringar i SADC-medlemsstater
som är parter i avtalet av den 31 januari 1990,
med införda ändringar januari 1993, skall be­
vilja fonden rätt att hålla räntebärande deposi­
tioner i sina respektive valutor, oberoende av
om dessa depositioner skall betalas vid sikt el­
ler efter en avtalad tid.

e)    De regeringar som är parter i avtalet av
den 31 januari 1990, med införda ändringar ja­
nuari 1993, skall bevilja fonden och guvernörs­
styrelsens medlemmar alla andra vederbörliga
privilegier och den immunitet som normalt be­
viljas sådana internationella organisationer.
Guvernörsstyrelsens medlemmar skall fram­
för allt beviljas befrielse från rättsligt ansvar
vad gäller handlingar eller skriftliga eller
muntliga uttalanden som medlemmarna gjort
vid utövandet av sina uppgifter och inom ra­
men för sina befogenheter.


 


Statutes of the NORSAD Agency (Annex B 2 to the Agreement of 31 January 1990 establishing the NORSAD Fund and the NORSAD Agency as amended January 1993)

Statute 10

Legal Personality, Representation, Domicile, and Jurisdiction

(a)   The Agency shall have legal personality.

(b)  The Agency shall enjoy the full capacity necessary for the exercise of its functions and the achievement of its purposes, and may in particular:

(i) enter into contracts; (ii) acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property;

(iii) be a party to legal proceedings


Norsad-fondens exekutivsekretariats stadgar (Bilaga B 2 dll avtalet av den 31 Januari 1990 om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens exekutivsekretariat med införda ändringar januari 1993)

Paragraf 10

Juridisk ställning, representation, säte och ju­risdiktion

a)   Exekutivsekretariatet skall vara en juri­disk person.

b)   Exekutivsekretariatet skall ha den fulla rättskapacitet som är nödvändig för att utföra sina uppgifter och uppnå sina ändamål och den kan framför allt;

i) teckna kontrakt;

ii) förvärva, hyra, inneha och avyttra lös och fast egendom;

iii) vara part i rättsligt förfarande;


 


Prop. 1992/93:246


(iv) condude agreements with States or intemational organizations.

(c)    The Agency shall be represented in and
out of court by any person(s) or legal entity au­
thorized for the purpose by the Board of Dir­
ectors.

(d)    The Agency shall have its permanent
domicile in a SADC Member State where its
administradve office shall be situated and
from which the functions to be performed by
the Agency for the NORSAD Fund will be
carried out.

(e)   With regard to commercial contracts and
other business issues the Agency shall be sub­
ject to the jurisdiction of the courts of law of
the höst country. Agreements entered into by
the Agency may however, stipulate arbitration
procedures or confer jurisdicdon upon the
courts of law of the SADC country involved.


iv) sluta avtal med stater eller internatio­nella organisationer.

c)    Inför och utanför domstol skall exekutiv­
sekretariatet representeras av en eller flera fy­
siska eller juridiska personer som befullmäkti­
gats för ifrågavarande ändamål av exekutivsty­
relsen.

d)   Exekutivsekretariatet skall ha sitt stadig­
varande säte i en SADC-medlemsstat, i vilken
dess administrativa kansli skall vara beläget
och från vilket exekutivsekretariatets uppgif­
ter för NORSAD-fonden skall utföras.

e)    Vad gäller kommersiella kontrakt och
andra affärsfrågor skall exekutivsekretariatet
vara underställt värdlandets jurisdiktion. I av­
tal som ingåtts av exekutivsekretariatet kan
dock föreskrivas förlikning eller domsrätt av
domstolar i det berörda SADC-landet.


 


Statute 14

Privileges and Immunities

(a)   Having complied with any requirements specified in the Headquarters Agreement to be made with the Government of its country of domicile, the Agency shall be exempt from complying with any demands of the legislation regarding registration, structure, purpose, functions etc. of legal entities such as the Agency in force in any of the States Parties to the Agreement of 31 January 1990 as amended January 1993

(b)  Within the scope of acdvities authorized by these present Statutes, the Agency and its property shall be exempt in the territory of all States Parties to the Agreement of 31 January 1990 as amended January 1993 from income and direct property taxation and from customs duties, stamp duties and any other public du-


Paragraf 14

Privilegier och immunitet

a)   Efter att ha uppfyllt alla de krav som an­
ges i det högkvartersavtal som skall ingås med
regeringen i det land där exekutivsekretariatet
skall ha sitt säte, skall exekutivsekretariatet
inte vara skyldigt att iaktta gällande lagstift­
ning rörande registrering, struktur, ändamål,
funktioner etc. för juridiska personer motsva­
rande exekutivsekretariatet som är i kraft i nå­
gon av de stater som är parter i avtalet av den
31 januari 1990 med införda ändringar januari
1993.

b)     Inom ramen för den verksamhet som
dessa stadgar medger skall exekutivsekretaria­
tet och dess egendom i alla stater som är parter
i avtalet av den 31 januari 1990 med införda
ändringar januari 1993 undantas från inkomst-
och direkt förmögenhetsskatt samt tullavgif­
ter, stämpelskatt och alla andra offentliga av-


10


 


Prop. 1992/93:246


ties on the Agency's assets or on transactions performed by the Agency.

(c)    The Govemments Parties to the Agree­
ment of 31 January 1990 as amended January
1993 will grant to the Agency in its perform­
ance of functions on behalf of the NORSAD
Fund all such Privileges and Immunities pro­
vided to the Fund by the Agreement of 31 Jan­
uary 1990 as amended January 1993 and the
"Statutes of the NORSAD Fund".

(d)   The Govemments of the SADC States
Parties to the Agreement of 31 January 1990
as ainended January 1993 shall grant to the
Agency the right to hold interest bearing de­
posits in their respective currencies, whether
such deposits are payable on sight or after an
agreed period of time.

(e)   The States Parties to the Agreement of
31 January 1990 as amended January 1993
shall grant to the Agency and its staff and to
the members of the Board of Directors any
other appropriate Privileges and Immunities
normally granted to such intemational organ­
izations. In particular the members of the
Board of Directors and the staff of the Agency
shall be granted immunity from legal process
in respect of acts done or words written or
spöken in the exercise of their functions and
within the limits of their duties.


gifter på exekutivsekretariatets tillgångar eller på transaktioner utförda av exekutivsekreta­riatet.

c)    De regeringar som är parter i avtalet av
den 31 januari 1990 med införda ändringar ja­
nuari 1993 skall bevilja exekutivsekretariatet,
vid utförandet av dess uppgifter för NOR­
SAD-fondens räkning, alla de privilegier och
den immunitet som beviljas fonden genom av­
talet av den 31 januari 1990 med införda änd­
ringar januari 1993 och NORSAD-fondens
stadgar.

d)     Regeringar i de SADC-medlemsstater
som är parter i avtalet av den 31 januari 1990
med införda ändringar januari 1993 skall be­
vilja exekutivsekretariatet rätt att hålla ränte­
bärande depositioner i sina respektive valutor,
oberoende av om dessa depositioner skall be­
talas vid sikt eller efter en avtalad tid.

e)    De stater som är parter i avtalet av den
31 januari 1990, med införda ändringar januari
1993, skall bevilja exekutivsekretariatet och
dess personal och styrelsens medlemmar alla
andra vederbörliga privilegier och den immu­
nitet som normalt beviljas sådana internatio­
nella organisationer. Exekutivstyrelsens med­
lemmar och exekutivsekretariatets personal
skall framför allt beviljas befrielse från rätts­
ligt ansvar vad gäller handlingar eller skriftliga
eller muntliga uttalanden som gjorts vid ut­
övandet av sina uppgifter och inoin ramen för
sina befogenheter.


11


 


gotab   43358, Siockholm 1993