Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:225

om godkännande av protokoll med justeringar av    1992/93-225 avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Ulf Dinkelspiel

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har tillsammans med övriga sex EFTA-länder undertecknat avtalet med EG och dess medlemsländer om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vidare har Sverige i anslutning därtill undertecknat tre avtal mellan EFTA-ländema, nämligen ett om upp­rättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, ett om en ständig kommitté och ett om parlamentarikersamverkan på EFTA-sidan.

Riksdagen har den 18 november 1992 godkänt EES-avtalet och EFTA-avtalen. Vidare har riksdagen antagit lagen om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES-lagen) samt viss annan EES-anknuten lagstiftning. Regeringen har ratificerat avtalen och utfärdat de av riksdagen antagna lagama. Riksdagen har också vid skilda tillfällen beslutat ett stort antal lagar genom vilka EES-avtalets bestänunelser på olika delområden införlivats med svensk rätt. EES-lagen samt flertalet andra lagar skall träda i kraft samtidigt med EES-avtalet.

Med anledning av att Schweiz på grund av ett negativt ut&U i en folkomröstning om EES inte kan ratificera EES-avtalet och EFTA-avtalen, har Sverige tillsammans med övriga EFTA-länder och EG samt EG:s medlemsländer undertecknat ett protokoll med justeringar av EES-avtalet och tillsammans med övriga EFTA-länder undertecknat tre protokoU med justeringar av resp. EFTA-avtal.

I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna protokollen till EES-avtalet och EFTA-avtalen. Dämtöver föreslås att riksdagen god-

1 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


känner vissa smärre redaktionella ändringar av EES-avtalet. Som en följd    Prop. 1992/93:225 av bestämmelsema i protokollet till EES-avtalet om den finansiella mekanismen föreslås också att riksdagen godkänner åtagandet om bidrag till fonden för ekonomisk och social utjämning inom EES.

SlutUgen föreslås att riksdagen antar förslag till ändringar i EES-lagen bl.a. med anledning av protokollen till EES-avtalet och EFTA-avtalen liksom ändringar i vissa andra berörda lagar.


 


Propositionens lagförslag


Prop. 1992/93:225


1  Förslag till

Lag om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

Härigenom föreskrivs följande i fråga om lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

dels att 1-3 och 9 §§, bilagorna 1, 2 och 8 samt ikraftträdandebestäm­melsema skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 a och 3 a §§, samt två nya bilagor, bilaga 1 a och 2 a, av följande lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelseDenna lag gäller tillämpningen av avtalet den 2 maj 1992 mellan Europeiska ekonomiska gemen­skapen (EEG) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och deras medlemsstater samt medlemsstatema i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) om Europeiska ekono­miska samarbetsområdet (EES-avtalet).


Denna lag gäller tillämpningen av avtalet den 2 maj 1992 mellan Europeiska ekonomiska gemen­skapen (EEG) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och deras medlemsstater samt medlemsstatema i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) om Europeiska ekono­miska samarbetsområdet (EES-avtalet) och protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet (EES-protokollet).


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


Prop. 1992/93:225


 


Denna lag gäller också tillämp­ningen av avtalen den 2 maj 1992 mellan medlemsstatema i EFTA om upprättande av en övervak­ningsmyndighet och en domstol (övervakningsavtalet) och om en ständig konunitté (kommittéavta­let).


Denna lag gäller också tillämp­ningen av avtalen den 2 maj 1992 mellan medlemsstatema i EFTA om upprättande av en övervak­ningsmyndighet och en domstol (övervakningsavtalet) och om en ständig kommitté (kommittéavta-let) samt protokollen den 17 mars 1993 med justeringar av nämnda avtal (övervakningsprotokollet och kommittéprotokollet).


2§


Följande bestämmelser i EES-avtalet skall gälla som svensk lag:

1.   Artiklama 1-129.

2.   Protokollen 1 och 2, protokol­let 8 punkt 2 samt protokollen 13, 14, 17, 21- 25 och 39.


Följande bestämmelser i EES-avtalet skall med de ändringar som framgår av 2 a § gälla som svensk lag:

1.  Artiklama 1-129.

2.  Protokollen 1 och 2, protokol­let 8 punkt 2 samt protokollen 13, 14, 17, 21-25 och 39.


Bestämmelsemas svenska text finns i bilaga 1 till denna lag.

2a§

Följande bestämmelser i EES-protokollet skall gälla som svensk lag:

Artiklama 1, 2.2 och 2.3 samt artiklama 3-7, 15, 21 och 22.

Bestämmelsemas svenska text flnns i bilaga 1 a till denna lag.

3§


Följande bestämmelser i över­vakningsavtalet skall gälla som svensk lag:

1.     Artiklama 1-53.

2.     Protokollen 1-4.


Följande  bestämmelser  i  över­vakningsavtalet   skall   med   de ändringar somframgår av 3 a % gälla som svensk lag:


 


Nuvarande lydelse                  Förslagen lydelse                 Prop. 1992/93:225

1.      Artiklama 1-53.

2.     Protokollen 1-4, med uruian-tag av de tillägg som anges i innehållsförteckningen till pro­tokoll 4.

Bestämmelsemas svenska text finns i bilaga 2 till denna lag.

De engelska, finska, franska, isländska, italienska, norska, svenska och tyska textema skall ha lika giltighet.

/ firåga om de i protokoll 4 an­givna uttrycken 'EFTA-dimen­sion' och 'EFTA-företag' skall med uttrycket 'EFTA" avses de EFTA-stater för vilka övervak­ningsavtalet har trätt i kraft.

3a%

Följande bestämmelser i övervak­ningsprotokollet skall gälla som svensk lag:

Artiklama 1, 2.2 och 2.3 samt artiklama 3-9.

Bestämmehemas svenska text finns i bilaga 2 a till denna lag.

Följande bestämmelser i rättsakter, som det hänvisas till i bilaga XIV till EES-avtalet, skall med de anpassningar som framgår av bilagan gälla som svensk lag:

1.  Artiklama 1-5 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21
december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer.

2.      Artiklama 1-5,7 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på jämväg, landsväg och inre vattenvägar.

3.      Avsnitt I i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklama 85 och 86 i fördraget på sjö&rten.

4.      Artiklama 1-3 i höga myndighetens beslut nr 24-54 av den 6 maj 1954 med en förordning om de förhållanden som utgör kontroU över ett företag enUgt fördragets artikel 66.1.


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse

I fråga om de i bilaga XTV i anpassningarna till rättsakten underförstå stycket 1 angivna uttrycken "EFTA-dimension", "omsättning irwm EFTA i dess helhet" och "EFTA-invånare' skall med uttrycket 'EFTA' avses de EFTA-stater för vilka EES-avtalet har trätt i kraft.


Prop. 1992/93:225


 


1.   Denna lag träder i kraft
den dag regeringen bestämmer.

2.     Genom lagen upphävs
lagen (1992:138) om tiUämp­
ning av avtal meUan Sverige,
Norge och EEG om civU
luftfart.


1.  Denna lag träder i kraft
den dag regeringen bestämmer.
Följande bestämmelser i bilaga
1 får dock inte sättas i kraft

före den 1 januari 1994:

-   artikel 81 a, b, d,  e ochf

-   artikel 82.

2.  Regeringen får sätta lagen
i kraft i förhållarule till Liech­
tenstein vid en senare tidpunkt
än i förhållarule till andra av­
talsslutande parter


3. Genom lagen upphävs lagen (1992:138) om tUlämp­ning av avtal meUan Sverige, Norge och EEG om civU luftfert.


 


AVTAL OM EUROPEISKA EKONOMISKA            Prop. 1992/93:225

SAMARBETSOMRÅDET                                   ''''

DEL III    FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER, TJÄNSTER OCH KAPITAL

KAPITEL 2   ETABLERINGSRÄTT

Artikel 31

1. Inom ramen för bestämmelserna i detta avtal får det inte förekomma
några inskränkningar för medborgare i en EG-medlemsstat eller en EFTA-
stat att fritt etablera sig på vilken som helst av dessa staters territorium.
Detta skall även gälla rätten för medborgare i varje EG-medlemsstat eller
EFTA-stat som är etablerad i någon av dessa stater att upprätta kontor, filia­
ler eller dotterbolag.

Etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egen företagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 34 andra stycket, på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av bestäm­melserna i kapital 4.

2. Bilagorna VIII - XI innehåller särskilda bestämmelser om etableringsrät-
ten.

Artikel 32

Bestämmelserna i detta kapitel skall för den avtalsslutande part som är be­rörd inte omfatta verksamhet som hos den avtalsslutande parten, om än en­dast tillfälligt, är förenad med utövande av offentlig makt.

DEL VII    INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

KAPITEL 2   FÖRFARANDET VID BESLUTSFATTANDE

Anikel 103

1. Om ett av Gemensamma EES-kommittén fattat beslut kan bli bindande för en avtalsslutande part först efter det att konstitutionella krav uppfyllts.


 


skall beslutet, om det anger en viss dag, träda i kraft den dagen under förut-     Prop. 1992/93:225 sättning att den avtalsslutande parten före den dagen har anmält till övriga     Bilaga 1 avtalsslutande parter att de konstitutionella kraven uppyllts.

Om en sådan anmälan inte har gjorts före den dagen träder beslutet i kraft den första dagen i den andra månaden efter den sista anmälan.

2. Om en sådan anmälan inte har gjorts inom sex månader efter Gemen­samma EES-kommitténs beslut, skall beslutet tillämpas provisoriskt i avvak­tan på att de konstitutionella kraven skall uppfyllas, om inte en avtalsslu­tande part anmäler att en sådan provisorisk tillämpning inte kan äga rum. I detta fall, eller om en avtalsslutande part anmäler icke-ratifikation av ett be­slut av Gemensamma EES-kommittén, skall den suspension som anges i ar­tikel 102.5 träda i kraft en månad efter en sådan anmälan, men inte i något fall tidigare än den dag då motsvarande EG-rättsakt genomförs i gemenska­pen.

KAPITELS   HOMOGENITET, ÖVERVAKNINGSFÖRFARANDE OCH TVISTLÖSNING

AVSNITT 2   ÖVERVAKNINGSFÖRFARANDE

Artikel 108

1.    EFTA-staterna skall upprätta en oberoende övervakningsmyndighet (EFTA:s övervakningsmyndighet) samt skapa förfaranden liknande dem som finns inom gemenskapen, däri inbegripet förfaranden för att säkerställa att skyldigheterna enligt detta avtal uppfylls och för att kontrollera lagenlig­heten av åtgärder av EFTA:s övervakningsmyndighet gällande konkurrens.

2.    EFTA-staterna skall upprätta en domstol (EFTA-domstolen). EFTA-domstolen skall, i enlighet med ett särskilt avtal mellan EFTA-sta­terna, vad gäller tillämpningen av detta avtal, vara behörig särskilt för

 

a)        mål  eller  ärenden  som   rör  övervakningsförfarandet  avseende EFTA-staterna,

b)        överklaganden av beslut på konkurrensområdet som fattats av EFTA:s övervakningsmyndighet,

c)        lösning av tvister mellan två eller flera EFTA-stater.


 


PROTOKOLL 14                                               Prop. 1992/93:225

OM HANDEL MED KOL OCH STÅL                         ' "

Artikel 2

1.    Om inte annat följer av detta protokoll, påverkas inte frihandelsavtalen. Om inte frihandelsavtalen är tillämpliga, gäller bestämmelserna i detta avtal. Vid fortsatt tillämpning av de materiella bestämmelserna i frihandelsavtalen skall också de institutionella bestämmelserna i avtalen vara tillämpliga.

2.    Kvantitativa restriktioner i fråga om export eller åtgärder med motsva­rande verkan, tullavgifter samt avgifter med mostsvarande verkan tillämp­liga på handeln inom EES skall avskaffas.

Artikel 5

De avtalsslutande parterna skall iaktta reglerna för stöd till stålindustrin. De erkänner särskilt relevansen av, och godtar, de gemenskapsregler om stöd till stålindustrin som anges i kommissionens beslut 322/89/EKSG, som upp­hör att gälla den 31 december 1991. De avtalsslutande parterna utfäster sig att vid ikraftträdandet av EES-avtalet införliva nya gemenskapsregler om stöd till stålindustrin med avtalet, förutsatt att dessa i huvudsak är likartade med reglerna i nyss nämnda rättsakt.

Artikel 6

1.    De avtalsslutande parterna skall utbyta information om marknader. EFTA-staterna skall på allt sätt verka för att stålproducenter, konsumenter och återförsäljare tillhandahåller sådan information.

2.    EFTA-staterna skall på allt sätt verka för att de stålproducerande företa­gen inom dessas territorier medverkar vid de årliga investeringsundersök­ningar som avses i artikel 15 i kommissionens beslut 3302/81/EKSG av den 18 november 1981. De avtalsslutande parterna skall, med beaktande av skyl­digheten att skydda affärshemligheter, utbyta information om större investe­rings- eller desinvesteringsprojekt.

3.    Alla frågor som rör informationsutbyte mellan de avtalsslutande parterna skall omfattas av de allmänna institutionella bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 7

De avtalsslutande parterna konstaterar att de ursprungsregler som anges i protokoll 3 till frihandelsavtalen mellan Europeiska ekonomiska gemenska­pen och enskilda EFTA-stater ersätts av protokoll 4 till detta avtal.


 


PROTOKOLL 25                                               Prop. 1992/93:225

o          Bilaga 1

OM KONKURRENS BETRÄFFANDE KOL OCH STAL

Artikel 7

Med inriktning på utveckling och upprätthållande av en enhetlig övervak­ning pä konkurrensområdet inom hela Europeiska ekonomiska samarbets­området och för att i detta syfte främja homogenitet i genomförande, till­lämpning och tolkning av bestämmelserna i detta avtal, skall de behöriga myndigheterna samarbeta enligt bestämmelserna i protokoll 23.

10


 


PROTOKOLL MED JUSTERINGAR AV AVTALET OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN, EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, HELLENSKA REPUBLIKEN, KONUNGARIKET SPANIEN, FRANSKA REPUBLIKEN, IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIR­LAND

SAMT

REPUBLIKEN FINLAND, REPUBLIKEN ISLAND, FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, KONUNGARIKET NORGE, KONUNGARIKET SVERIGE, REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

härefter kaUade DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsom­rådet, härefter kallat EES-avtalet, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att artikel 129.2 i EES-avtalet föreskriver att det skaU ratificeras eUer godkännas av de avtalsslutande partema i enUghet med deras respektive konstitutioneUa bestämmelser,

SOM BEAKTAR att det står klart att en av signatärema av EES-avtalet, Schweiziska Edsförbundet, inte har möjUghet att ratificera EES-avtalet,


Prop. 1992/93:225 Bilaga la

11


 


SOM BEAKTAR att övriga signatärer av EES-avtalet, viUca aUtjämt står fast vid avtalets målsättningar, är fast beslutna att så snart som möjUgt sätta EES-avtalet i kraft,

SOM BEAKTAR att ett nytt datum för EES-avtalets ikraftträdande måste bestämmas,

SOM BEAKTAR att särskUda bestämmelser krävs för EES-avtalets ikraftträdande såvitt avser Furstendömet Liechtenstein,

SOM BEAKTAR att ett antal justeringar av EES-avtalet är nödvändiga tiU följd av att Schweiz inte ratiftcerar avtalet,

SOM BEAKTAR att det är önskvärt att bland justeringama införa en bestämmelse som visar de avtalsslutande partemas önskan att göra det möjUgt för Schweiz att i framtiden delta i EES,

HAR BESLUTAT att komma överens om följande protokoU:

Artikel 1

1.          EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoU, träder i kraft den dag som detta protokoU träder i kraft mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen, deras medlemsstater och Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike.

2.          Såvitt avser Furstendömet Liechtenstein träder EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoU, i kraft den dag som bestäms av EES-rådet och under förutsättning att EES-rådet

har beslutat att viUkoret i artikel 121 b i EES-avtalet, nämUgen att EES-avtalets tillfredsställande funktion inte hindras, är uppfyUt, samt

har fettat de beslut som krävs särskUt i fråga om tUlämpningen på Liechtenstein av de åtgärder som redan beslutats av EES-rådet och av Gemensamma EES-kommittén.

3.          Liechtenstein fär delta i sådana EES-rådets beslut som avses i punkt
2 ovan.


Prop. 1992/93:225 Bilaga la

12


 


Artikel 2

2.   ArtUcel 2 b i EES-avtalet skaU ersättas med följande:

"EFTA-statema: RepubUken Finland, Republiken Island, Konunga­riket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike och, enUgt viUkoren i artikel 1.2 i protokoUet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Furstendömet Liechtenstein."

3.   EES-avtalet skaU justeras ytterUgare i enUghet med artUdama 3-20
i detta protokoU.

Artikel 3

I artikel 120 skaU orden "protokoUen 41, 43 och 44" ersättas med orden "protokoUen 41 och 43".

Artikel 4

I  artikel   126.1   skaU  orden   "Konungariket  Sveriges,   Schweiziska Edsförbundets" ersättas med orden "Konungariket Sveriges".

Artikel 5

Artikel 128.1 skaU ersättas med följande:

"Varje eurojeisk stat som blir medlem av gemenskapen skaU, och Schweiziska Edsförbundet eUer varje annan europeisJc stat som blir medlem av EFTA kan, ansöka om att bU part i detta avtal. Den skaU ställa sin ansökan tiU EES-rådet."

Artikel 6 Artikel 129.3 skaU ersättas med följande:

"3. Detta avtal träder i kraft den dag och pä de viUkor som


Prop. 1992/93:225 Bilaga la

13


 


föreskrivs i protokoUet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet."

Artikel 7

I punkt 11 i protokoU 1 om övergripande anpassning skaU orden "artikel 129.3" ersättas med orden "dagen för Uaaftträdandet".

Artikel 15

Följande bestämmelser i EES-avtalet:

artikel 81 a, b, d, e och f

artikel 82

protokoU 30.2, första och andra styckena,

protokoU 31, artUcel 1.1 a, b och c, artUcel 4.1, 3 och 4, arti[kel5.3, första och andra styckena, och

protokoU 32

träder i kraft den 1 januari 1994.

Artikel 21

Bestämmelsema, hänvisningama, de särskUda anpassningarna, perioderna och datumangivelsema avseende Liechtenstein i EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoU, skaU tillämpas först när EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoU, har trätt i kraft såvitt avser Liechtenstein i enUghet med artikel 1.2 i detta protokoU.

Artikel 22

1.     Detta protokoU är upprättat i ett enda original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, itaUenska, norska, nederländska.


Prop. 1992/93:225 Bilaga la

14


 


portugisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtiiga texter är lika gUtiga.

2.   Detta protokoU skaU ratificeras eUer godkännas av de avtalsslutande
partema i enUghet med deras respektive konstitutioneUa bestämmelser.

Det skaU deponeras hos Europeiska gemenskapemas råds general­sekretariat, som skaU överlämna bestyrkta kopior tiU alla övriga avtalsslutande parter.

Ratifikations- eller godkännandeinstrumenten skaU deponeras hos Europeiska gemenskapemas råds generalsekretariat, som skaU anmäla detta tiU alla övriga avtalsslutande parter.

3.           Detta protokoU träder i kraft den 1 juU 1993, under fömtsättning att alla de avtalsslutande parter som avses i artikel 1.1 har deponerat sina ratifikations- eUer godkännandeinstrument beträffande EES-avtalet och detta protokoU före den dagen. Efter den nämnda dagen träder detta protokoU i kraft den första dagen i den månad som följer efter den sista deponeringen. Om emeUertid en sådan deponering sker mindre än femton dagar före början av den påföljande månaden, träder detta protokoU inte i kraft förrän den första dagen i den andra månaden efter deponeringen.

4.           Såvitt avser Liechtenstein ttäder detta protokoU i kraft, efter det att Liechtenstein deponerat sina ratifikationsinstrument avseende EES-avtalet och detta protokoU, den dag som bestäms av EES-rådet enhgt viUkoren i artikel 1.2.


Prop. 1992/93:225 Bilaga la

15


 


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2

AVTAL MELLAN EFTA-STATERNA OM UPPRÄTTANDE AV EN ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET OCH EN DOMSTOL

PROTOKOLL 4

OM DE UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER SOM EFTA:S ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR PÅ KONKURRENSOMRÅDET

Innehållsförteckning med hänvisningar till motsvarande EG-rättsakter eller bestämmelser i EES-avtalet'

DEL V ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kapitel XVI Övergångsbestämmelser

Avsnitt I     Bestämmelser som är tillämpliga på kapitel II-XII och XV (jfr artikel 5 ff i protokoll 21 till EES-avtalet)

Avsnitt II   Bestämmelser som är tillämpliga på kapitel XIII och XIV (jfr artikel 25.2 i förordning nr 4064/89)

DEL I ALLMÄNNA REGLER

DEL V ÖVERGÄNGSBETÄMMELSER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Ändringen innebär att tilläggen utgår.                                                               16


 


AVSNITT II BESTÄMMELSER SOM ÄR                            Prop. 1992/93:225

TILLÄMPLIGA PÅ KAPITEL XIII OCH XIV                      Bilaga 2

Artikel 10

Varken den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1 i bilaga XIV till EES-avtalet (förordning (EEG) nr 4064/89) eller kapitel XIII gäller koncentratio­ner som var föremål för ett avtal eller tillkännagivande eller om kontroll för­värvades enligt artikel 4.1 i nämnda rättsakt före tidpunkten för EES-avta­lets ikraftträdande och de gäller inte under några omständigheter koncentra­tioner beträffande vilka en EFTA-stats myndighet med ansvar för konkur­rens har inlett ett förfarande före den tidpunkten.

 Ändringen innebär att rubriken Tillägg och Tillägg 7 utgår.                                 17

2 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


PROTOKOLL MED JUSTERINGAR

AV AVTALET MELLAN EFTA-STATERNA OM

UPPRÄTTANDE AV EN

ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET OCH EN DOMSTOL

REPUBLIKEN FINLAND, REPUBLIKEN ISLAND, FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, KONUNGARIKET NORGE, KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN ÖSTERRIKE

SOM BEAKTAR att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsom­rådet, härefter kaUat EES-avtalet, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att avtalet mellan EFTA-statema om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, härefter kallat övervak­ningsavtalet, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att det står klart att en av signatärema av EES-avtalet, Schweiziska Edsförbundet, inte har möjlighet att ratificera EES-avtalet eUer övervakningsavtalet och att dessa avtal därför inte kommer att bU tiUämpUga på Schweiz,

SOM BEAKTAR att protokoUet med justeringar av EES-avtalet har undertecknats samma dag som detta protokoU,

SOM BEAKTAR att ett nytt datum för övervaknmgsavtalets Ucraftträ­dande måste faststäUas,

SOM BEAKTAR att särskUda bestämmelser krävs för övervakningsav­talets Ucraftträdande såvitt avser Furstendömet Liechtenstein,

SOM BEAKTAR att ett antal justeringar av övervakningsavtalet är nödvändiga tiU följd av att Schweiz inte ratificerar avtalet,

HAR BESLUTAT att komma överens om följande protokoU:


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2a

18


 


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2a

Artikel 1

1.           Övervakningsavtalet, sådant det justerats genom detta protokoU, träder i kraft den dag som detta protokoU träder i kraft mellan RepubU­ken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike.

2.           Såvitt avser Furstendömet Liechtenstein träder övervakningsav­talet, sådant det justerats genom detta protokoU, i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft beträffande Liechtenstein, under fömt­sättiiing att det nödvändiga beslutet har fattats av detta protokoUs signatärer i fråga om tiUämpningen på Liechtenstein av beslut som fattats och andra åtgärder som vidtagits enUgt övervakningsavtalet.

Artikel 2

2.   Artikel 1 .b i övervakningsavtalet skaU ersättas med följande:

" "EFTA-stat" Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike och, enUgt villkoren i artikel 1.2 i protokoUet med justeringar av avtalet mellan EFTA-statema om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, Furstendömet Liechtenstein."

3.   Övervakningsavtalet skaU justeras ytterUgare i enlighet med
artikel 3-8 i detta protokoU.

Artikel 3

Artikel 7, första stycket, skaU ersättas med följande:

"EFTA:s övervakningsmyndighet skaU bestå av fem medlemmar, som skaU utses på gmndval av sin allmäima dugUghet och vUkas oberoende inte kan ifrågasättas."

Artikel 4 Artikel 28 skaU ersättas med följande:

19


 


"Artikel 28 EFTA-domstolen skaU bestå av fem domare."

Artikel 5

När övervakningsavtalet träder i kraft i fråga om Liechtenstein skaU antalet medlemmar av EFTA:s övervakningsmyndighet och antalet domare i EFTA-domstolen utökas.

Artikel 6

Artikel 29 skaU ersättas med följande:

"Artikel 29

EFTA-domstolen skaU sammanträda i plenum. Domstolens beslut skaU vara gUtiga endast om ett ojämnt antal av dess ledamöter är närvarande. Domstolens beslut skaU vara gUtiga om tre ledamöter är närvarande. På domstolens begäran får EFTA-statemas regeringar i samförstånd bemyndiga domstolen att im-ätta avdelningar."

Artikel 7

Artikel 30, andra stycket, i övervakningsavtalet skaU ersättas med följande:

"En partieU nytiUsättning av domama skaU äga mm vart tredje år. Den skaU gälla omväxlande två och tte domare. De två domare som skaU ersättas efter de första tte åren skaU utses genom lottning."

Artikel 8

Artikel 53.3 skaU ersättas med följande:

"3. Detta avtal träder i kraft den dag och på de viUkor som föreskrivs i artikel 1 i protokoUet med justeringar av avtalet mellan EFTA-statema om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol."


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2a

20


 


Artikel 9

1.   Detta protokoU är upprättat i ett enda original på engelska,
finska, isländska, norska, svenska och tyska, vUka alla texter är lika
gUtiga.

2.   Detta protokoU skaU ratificeras av de avtalsslutande partema i
enUghet med deras respektive konstitutioneUa bestämmelser.

Det skaU deponeras hos Sveriges regering, som skaU överlämna bestyrkta kopior tiU alla övriga avtalsslutande parter.

Ratifikationsinstmmenten skaU deponeras hos Sveriges regering, som skaU meddela alla övriga avtalsslutande parter.

3.           Detta protokoU träder i kraft den 1 juU 1993, om EES-avtalet träder i kraft den dagen och under fömtsättning att aUa avtalsslutande parter som avses i artikel 1.1 i detta protokoU har deponerat sina ratifikationsinstmment beträffande övervakningsavtalet och detta protokoU före den dagen. Efter den dagen träder detta protokoU i kraft den dag EES-avtalet träder i kraft eUer när aUa ratifikationsinstmment beträffande övervakningsavtalet och detta protokoU har deponerats av aUa de avtalsslutande parter som avses i artUcel 1.1 i detta protokoU, beroende på vilken dag som inträffar senast.

4.           Såvitt avser Liechtenstein träder detta protokoU i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft beträffande Liechtenstein, under fömtsättning att Liechtenstein har deponerat sina ratifikationsinstm­ment beträffande övervakningsavtalet och detta protokoU och på de viUkor som anges i artikel 1.2 i detta protokoU.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2a

21


 


BILAGA XIV                                                    Prop. 1992/93:225

KONKURRENS                                                 ''"S 8

Förteckning enligt artikel 60

G. TRANSPORT

10.368 R 1017: Rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (EGT nr L 175, 23.7.1968, s. 1)

Bestämmelserna i artikel 1-5 och artikel 7-9 i förordningen skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

a)       I artikel 2 skall första stycket lyda:
"Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 3-6 och den

bestämmelse som enligt protokoll 21 till EES-avtalet motsvarar arti­kel 6 förbjuds följande såsom oförenliga med EES-avtalets funktion utan att det krävs ett föregående beslut: alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan avtalsslutande parter och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkur­rensen inom det territorium som omfattas av EES-avtalet, särskilt de som innebär att."

b)        Artikel 3.2 är inte tillämplig.

c)        Artikel 6 är inte tillämplig.

d)          I artikel 8 första stycket skall orden "oförenligt med den gemen­
samma marknaden" ersättas med "oförenligt med EES-avtalets
funktion".

e)       Artikel 9.1 skall lyda:
"När det gäller offentliga företag och företag som av EG-med-

lemsstater eller EFTA-stater har medgetts särskilda eller exklusiva rättigheter skall de avtalsslutande parterna säkerställa att bestäm­melser som strider mot bestämmelserna i föregående artiklar varken antas eller vidmakthålls."

f)           I artikel 9.2 skall "gemenskapen" ersättas med "de avtalsslutande
parterna".

g)       Artikel 9.3 skall lyda:
"EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet skall

övervaka tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel och skall meddela de stater som ligger inom deras respektive behörighetsom­råden de föreskrifter som kan behövas för detta ändamål."

22


 


2   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

dels att 2 och 4 §§, ikraftträdandebestämmelsen samt bilaga 10 skaU ha följande lydelse,

dels att det i lagen skaU införas en ny bilaga, bilaga 11, av följande lydelse.


Prop. 1992/93:225


 


Nuvararule lydelse


Föreslagen lydelse


2§


Reglema skaU gälla med den anpassning som firamgår av bUaga VI tiU EES-avtalet.


Reglema skaU gälla med de anpassningar som framgår av bUaga VI tiU EES-avtalet och av protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet (EES-protokollet).


4§


Som bUaga l-IO tiU denna lag finns den svenska texten tiU

1. de rättsakter som anges i

1§,

2. bUaga VI tiU EES-avtalet.


Som bilaga ]-]! tiU denna lag finns den svenska texten tiU

1.      de rättsakter som anges i 1 §,

2.      bUaga VI tiU EES-avtalet,

3.     den del av EES-protokollet som gäller bilaga VI till EES-avtalet.


 


Protokoll 1 till EES-avtalet och de protokoll som anges i 3 § finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekorwmiskt samarbets­område (EES).


23


 


Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse             Prop. 1992/93:225

Denna lag träder i kraft den       Denna lag träder i kraft den dag
dag regeringen bestämmer.
       regeringen bestämmer.

Regeringen får sätta lagen i kraft iförhållande till Liechtenstein vid en senare tidpunkt än iförhållan­de till andra avtalsslutande parter.

24


 


BILAGA VI SOCIAL TRYGGHET

Förteckning enligt artikel 29

Inledning

Anpassning för detta område

I Trots vad som sägs i protokoU 1 skaU termen "medlemsstat(er)" i de rättsakter som förtecknas i denna bUaga, fömtom den innebörd den har i de relevanta EG-rättsaktema, även avse Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike.

Rättsakter som det hänvisas tiU

2.     Rådets förordning (EEG) 574/72 av den 21 mars 1972 om

tiUämpning av förordning (EEG) 1408/71 om tiUämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eUer deras famUjemedlemmar flyttar inom gemenskapen uppdaterad genom

-     383 R 2001: Rådets förordning (EEG) 2001/83 av den 2 juni 1983 (EGT m- L 230, 22.8.1983, s. 6) och senare ändrad genom

-     385 R 1660: Rådets förordning (EEG) 1660/85 av den 13 juni 1985 (EGT nr L 160, 20.6.85, s. 1)

-  391 R 2195: Rådets förordning (EEG) 2195/91 av den 25 juni

1991 (EGT nr L 206, 29.7.91, s. 2) Bestämmelsema i förordningen skaU, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:


Prop. 1992/93:225 Bilaga 10

25


 


Rättsakter som de avtalsslutande parterna skaU ta vederbörUg hänsyn tiU

Rättssakter som de avtalsslutande parterna skaU beakta

Förfarande för EFTA-staternas deltagande i den administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare och i den tiU denna kommission knutna revisionskommittén enUgt artikel 101.1 i avtalet


Prop. 1992/93:225 Bilaga 10

26


 


Prop. 1992/93:225 Bilaga 11

BILAGA VI. SOCIAL TRYCGHET

A. Anpassning för detta område
-   punkt I

", Schweiz" skaU utgå.

B.   1.          Rådets förordning (EEG) nr 1408/71:

anpassning b)

bestämmelsen skaU utgå,

anpassningarna g), h), i), j), m) och n)

anteckningen "S. SCHWEIZ", inklusive bestämmelsen, skaU utgå,

- anpassningarna k) och 1)

mbrikema och bestämmelsema tiU de följande textema skaU ut,..å:

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,

anpassning o)

punkten "16.", inklusive bestämmelsen skaU utgå.

2.         Rådets förordning (EEG) nr 574/72:

anpassningarna a), b), c), d), e), f), g), h) och k)

anteckningen "S. SCHWEIZ", inklusive bestämmelsen, skaU utgå.

20.        383 Y 0017: Beslut nr 117 och

21.        383 Y 1112(02): Beslut nr 118:

anpassning

27


 


anteckningen "Schweiz", inklusive bestämmelsen, skaU utgå.

34.      C/281/88/s. 7: Beslut nr 135:
anpassning a)

anteckningen "s)", inklusive bestämmelsen, skaU utgå.

35.       C/64/88/S, 7: Beslut nr 136

anpassning a)

anteckningen "S. SCHWEIZ", inklusive bestämmelsen, skaU utgå.

C. FÖRFARANDE FÖR EFTA-STATERNAS DELTAGANDE I DEN ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE OCH I DEN TILL DENNA KOMMISSION KNUTNA REVISIONSKOMMITTÉN ENLIGT ARTIKEL 101.1 I AVTALET

Ordet "Schweiz," skaU utgå.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 11

28


 


3     Förslag till                                               Prop. 1992/93:225

Lag om ändring i lagen (1992:1163) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Härigenom föreskrivs att bilaga 3 och ikraftträdandebestämmelsen tiU lagen (1992:1163) om arbetskraftens fria rörUghet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skaU ha följande lydelse.

Nuvararule lydebe               Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den       Denna lag träder i kraft den dag
dag regeringen bestämmer.
   regeringen bestämmer.

Regeringen får sätta lagen i kraft i förhållande till Liechtenstein vid en senare tidpunkt än i förhållan­de till andra avtalsslutande parter

29


 


Prop. 1992/93:225 Bilaga 3

BILAGA V

FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE

Förteckning enUgt artikel 28

INLEDNING

När de rättsakter som anges i denna bilaga innehåller begrepp eUer hänvisar tiU förfaranden som är utmärkande för gemenskapens rätts-ordrung, som t.ex.

-   ingresser,

-   adressatema för gemenskapemas rättsakter,

-   hänvisningar tiU territorier eUer språk inom EG,

-   hänvisningar tiU inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstatema samt offentUga organ, företag och enskUda personer i dessa stater,

- hänvisningar tiU informations- och anmälningsförfaranden,
skaU protokoU 1 om övergripande anpassning tiUämpas om inte

annat föreskrivs i denna bilaga.

ANPASSNING FÖR DETTA OMRÅDE

Trots vad som sägs i protokoU 1 skaU termen "medlemsstat(er)" i de rättsakter som förtecknas i derma bUaga, fömtom den innebörd den har i de relevanta EG-aktema, även avse Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike.'

RÄTTSAKTER SOM DET HÄNVISAS TILL

1.  364 L 0221: Rådets direktiv 64/21/EEG av den 25 februari 1964 om samordning av särskUda åtgärder som gäUer utländska medborgares rörUghet och bosättning och som är berättigade med hänsyn tiU allmän ordning, säkerhet eUer hälsa (EGT nr 56, 4.4.1964, s. 850/64).

1 Ändringama innebär att ordet "Schweiz' har uteslutits.

30


 


Bestämmelsema i dirketivet skaU, inom ramen för detta avtal, tiU­ämpas med följande anpassning: Artikel 4.3 skaU inte tillämpas.

2. 368 R 1612: Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15
oktober 1968 om arbetskraftens fria rörUghet inom gemenskapen (EGT
nr L 257, 19.10.1968, s. 2) i dess lydelse enUgt

- 376 R 0312: Rådets förordning (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 (EGT nr L 39, 14.2.1976, s. 2).

Bestämmelsema i förordningen skaU, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

a)  I artikel 15.2 skaU tidsangivelsen "inom arton månader efter det att denna förordning har trätt i kraft" inte tillämpas.

b)  Artikel 40 skaU inte tiUämpas.

c)  Artikel 41 skaU inte tiUämpas.

d)    Artikel 42.1 skaU inte tiUämpas.

e)   I ArtUcel 42.2 skaU hänvisningen tiU artUcel 51 i Romfördraget
ersättas av en hänvisning tiU artikel 29 i det nu träffade avtalet.

f) Artikel 48 skaU inte tiUämpas.

3. 368 L 0360: Rådets direktiv 68/360/EEG av den 15 oktober 1968
om avskaffande av restriktioner för rörUghet och bosättning inom
gemenskapen för medlemsstatemas arbetstagare och deras famUjer
(EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 13).

Bestämmelsema i direktivet skaU, inom ramen för detta avtal, tU­lämpas med följande anpassning:

a)   I artUcel 4.2 skaU uttrycket "uppehåUstiUständ för en medborgare i en medlemsstat i EEG" ersättas av "uppehåUstiiUstånd".

b)  I artikel 4.3 skaU uttrycket "uppehållstUlstånd för en medborgare i en av EEG:s medlemsstater" ersättas av "uppehåUstiUstånd".

c)   Artikel 11 skaU inte tiUämpas.

d)   Artikel 13 skaU inte tiUämpas.

e)   I bilagan skaU

i) första stycket av förklaringen ersättas av följande: "Detta tiUstånd uttärdas enUgt förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 och i enUghet med de beslut som har fattats som ett led i genomförandet av direktiv 68/360/EEG med de anpassningar som har gjorts vid mförandet i EES-avtalet."

ii) fotnoten ersätts enUgt följande: "Belgiskt/-a, brittiskt/-a, danskt/-a, finskt/-a, franskt/-a, grekiskt/-a, irländskt/-a, isländskt/-a, itaUenskt/-a, Uechtenstemskt/-a, luxem-burgskt/-a, nederländskt/-a, norskt/-a, protugisiskt/-a, spanskt/-a, svenskt/-a, tyskt/-a eUer österrikiskt/-a beroende på vUket


Prop. 1992/93:225 Bilaga 3

31


 


Prop. 1992/93:225 Bilaga 3

land som utfärdar tiUståndet."

4. 370 R 1251: Kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70 av den
29 juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlems­
stats territorium efter att ha varit anstäUda där (EGT nr L 142,
30.6.1970, s. 24).

Bestämmelsema i förordningen skaU, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning: ArtUcel 9 skaU inte tillämpas.

5.      372 L 0194: Rådets du-ektiv 72/194/EEG av den 18 maj 1972 om utvidgning av tiUämpningsområdet för direktiv 64/221/EEG om sam­ordning av de särskUda åtgärder som gäUer uUändska medborgares rörUghet och bosätöiing och som är berättigade med hänsyn tiU allmän ordning, säkerhet och hälsa, tiU att även omfatta arbetstagare som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territo­rium efter att ha varit anstäUda i den staten (EGT nr L 121, 26.5.1972, s. 32).

6.      377 L 0486: Rådets direktiv 77/486AEEG av den 25 juU 1977 om undervisningen av bam tiU migrerande arbetstagare (EGT nr L 199, 6.6.1977, s. 32).

2 Ändringama innebär att ordet 'schweiziskt/-a" har uteslutits.

32


 


Utrikesdepartementet


Prop. 1992/93:225


 


Utdrag ur protokoU vid regeringssammanträde den 18 mars 1993

Närvarande: Statsministem BUdt, ordförande, och statsråden B. Wester­berg, Johansson, Laurén, Hömlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdui, HeUsvUc, Wibble, Björck, Davidsson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Dinkelspiel

Proposition om godkännande av protokoll med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.

1    Inledning

Avtalet meUan Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och deras medlemsstater samt medlemsstatema i den Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) undertecknades i Oporto, Portugal, den 2 maj 1992. Samtidigt under­tecknades två avtal mellan EFTA-ländema, nämUgen dels ett om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (övervak­ningsavtalet), dels ett om en ständig kommitté för EFTA-statema (kommittéavtalet). Den 20 maj 1992 undertecknade EFTA-ländema dämtöver ett avtal om en kommitté med ledamöter från EFTA-statemas parlament (parlamentarikeravtalet).

Regeringen föreslog i propositionen 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att riksdagen skuUe godkänna avtalen samt anta en lag om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES-lagen) med gmndläggande bestämmelser om införUvande av avtalsåtagandena med svensk rätt. Vidare föreslogs att riksdagen skuUe anta viss annan lagstiftning om införUvande av andra delar av EES-avtalets bestämmelser med svensk rätt.

3 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


33


 


RUcsdagen beslöt den 18 november 1992 att godkänna avtalen och EES-    Prop. 1992/93:225 lagen jämte annan lagstiftning (bet. 1992/93 :EU1, rskr. 1992/93:18). EES-avtalet, liksom de inbördes EFTA-avtalen, har ratificerats.

AvsUcten har varit att EES-avtalet skuUe träda i kraft den 1 januari 1993 sedan de avtalsslutande partema ratiftcerat eUer godkänt avtalet i enUghet med deras resp. konstitutionella för&randen. I artikel 129 i EES-avtalet föreskrivs därför att avtalet ttäder i kraft vid denna tidpunkt, under fömtsättning att alla avtalsslutande parter har deponerat sina ratiiikations-eUer gcxlkäimandeinstmment före detta datum. Efter den dagen skaU, enUgt artikeln, avtalet träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den sista anmälan om ratifikation eUer godkäimande. Sista dag för en sådan aiunälan är enUgt artikeln den 30 juni 1993.

Partema har emeUertid oclcså kommit överens om förfårandet för det &U nägon av avtalspartema inte ratificerar avtalet. EnUgt en protokoUsan-teckning tiU artikel 129 skaU de övriga avtalspartema bl.a. undersöka möjUghetema att anta ett protokoU med de ändringar som föraiUeds av att inte alla parter ansluter sig tiU EES. Föriårandet enUgt protokoUsanteck-ningen skaU vidtas så snart det står klart att någon av partema inte konuner att ratificera avtalet.

En folkomröstning om EES-avtalet ägde mm i Schweiz den 6 december 1992. Resultatet av folkomröstningen innebar ett nej tiU avtalet. Efter folkomröstningen stod det sålunda klart att samtUga avtalsslutande parter inte skuUe komma att ratificera EES-avtalet i enUghet med bestämmelser­na i artikel 129 i avtalet.

Också i Liechtenstein höUs i december 1992 en folkomröstning om EES-avtalet. En majoritet av de röstande stäUde sig därvid bakom avtalet. Liechtenstein ingår emeUertid enUgt ett fördrag från år 1923 i en tuUunion med Schweiz. Liechtenstein har genom fördraget bl.a. överlåtit sui kompetens att ingå vissa intemationeUa överenskommelser tiU Schweiz. Mot bakgmnd därav kan Liechtenstein inte ratificera EES-avtalet förrän de båda statema utrett sitt firamtida samarbete. Vissa specieUa ft-ågor rörande Liechtensteins deltagande i EES-samarbetet har därför aktuaUserats.

Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike har tiUsammans med EG och dess medlemsländer utarbetat ett protokoU med de nödvändiga justeringama av EES-avtalet med anledrung av den utebUvna schweiziska ratifikationen (EES-protokoUet). ProtokoUet har undertecknats i Bryssel den 17 mars i år.

ProtokoUet innebär att EES-avtalet med de justeringar som görs i protokoUet sätts i kraft mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen. Kol- och stålgemenskapen och deras medlemsstater samt Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike. För Liechtenstein gäUer att EES-avtalet med ändringar skaU träda i kraft vid en senare tidpunkt.

I EES-protokoUet görs de justeringar i EES-avtalet som erfordras på gmnd av Schweiz utebUvna ratifikation. ProtokoUet innebär i korthet att hänvisningar tiU Schweiz utgår ur avtalet samt dess protokoU och bilagor.

I den förhandlingsuppgörelse som resulterat i protokoUet ingår
ytterUgare två moment, nämUgen dels en justering av EFTA-ländemas
      34


 


finansieUa bidrag tiU EG, dels en separat skriftväxUng meUan EEG och    Prop. 1992/93:225 varje EFTA-stat om en provisorisk tiUämpning av de i samband med EES-avtalet undertecknade bilaterala jordbmksöverenskorrunelsema.

Den UtebUvna schweiziska ratifikationen av EES-avtalet får även tiU följd att Schweiz inte kommer att ratificera övervakningsavtalet, kommittéavtalet och parlamentarikeravtalet (EFTA-avtalen). Nödvändiga justeringar måste därför göras även i dessa avtal. De övriga EFTA-ländema, dvs. Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike, har med anledning därav den 17 mars 1993 i Bryssel under­tecknat protokoU också tiU EFTA-avtalen (EFTA-protokoUen). Dessa protokoU, tre tUl antalet, lägger i aUt väsentUgt &st ett nytt datum för EFTA-avtalens ikraftträdande, vUket datum knyts tiU EES-avtalets ikraftträdande. Övriga justeringar i dessa avtal innebär i huvudsak en minskning av antalet ledamöter i övervakningsmyndigheten och domstolen och en omfördelning tiU andra EFTA-stater av det antal parlamentariker som avsågs delta från Schweiz och - fram tiU tidpunkten för Liech­tensteins inträde i EES - från Liechtenstein i kommittén med ledamöter från EFTA-statemas parlament.

ProtokoUet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet liksom protokoUen tiU övervakningsavtalet och kommittéavtalet bör i svensk och engelsk text fogas tiU protokoUet i detta ärende som bilagorna 1-3. ProtokoUet om parlamentarikeravtalet bör i sin engelska text med svensk översätttiing fogas tUl protokoUet i detta ärende som bilaga 4. I fråga om EES-avtalets och EFTA-avtalens nuvarande lydelse på svenska och engelska hänvisas tiU regeringens proposition om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (prop. 1991/92:170 del IV, V och VI) och tiU EES-utskottets betänkande 1992/93:EU1 (del m, bU. 4).

Jag ämnar i det följande lämna en bakgmnd tiU och ge en närmare beskrivning av protokoUen (avsnitt 2). Därefter kommer jag att redogöra för konsekvensema av ett EES med färre parter (avsnitt 3). Jag konuner sedan att redovisa mina överväganden i fråga om gcxlkännande av protokoUen (avsnitt 4). Därefter tar jag upp firågan om bidrag tiU EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning (avsnitt 5). SlutUgen kommer jag in på behovet av att ändra EES-lagen och övrig lagstiftning med anledning av protokoUen (avsnitt 6).

Chefen för Jordbmksdepartementet kommer senare denna dag att föreslå regeringen att besluta en proposition om godkännande av en skriftväxling mellan Sverige och EEG om provisorisk tiUämpning av det bilaterala jordbmksavtalet meUan Sverige och EEG.

35


 


2 Bakgrund


Prop. 1992/93:225


2.1  EES-avtalet

EES-avtalet om&ttar en huvuddel med 129 artiklar, 49 prptokoU och 22 bilagor. I bUagoma görs hänvisning tiU ca 1500 EG-rättsakter som med nödvändiga anpassningar har integrerats i avtalet. TiU avtalet är fogat ett antal protokoUsanteckningar och förklaringar jämte viss brevväxling.

EES-avtalet är väsentUgen ett vanUgt foUcrättsUgt avtal men har särdrag som sammanhänger med dess nära samband med det EG-rättsUga systemet. Avtalet betecknas som ett associationsavtal, vars syfte är att främja ett fortgående och balanserat stärkande av handeln och de ekonomiska förbindelsema mellan de avtalsslutande partema. Genom avtalet upprättar de avtalsslutande partema mellan sig ett ekonomiskt samarbetsomräde, inom vilket lika konkurrensvillkor och gemensamma regler skaU gälla. I avtalets huvuddel finns bestämmelser om fri rörUghet för varor, personer, tjänster och kapital, som nära svarar mot be­stämmelser i Romfördraget. EnskUda och företag inom EFTA-ländema ges genom dessa regler tiUträde tiU EG:s inre marknad på samma vUUcor som enskUda och företag inom gemenskapen. Inom avtalets tillämpnings­område är aU diskriminering på gmnd av nationaUtet förbjuden. Vidare upprättas ett system som skaU säkerstäUa att konkurrensen inom EES inte snedvrids och att reglema därom respekteras lika. Avtalet innebär emeUertid också ett närmare samarbete mellan de avtalsslutande partema på andra områden, såsom forskning och utveckling, mUjö, utbUdning och socialpoUtik. Genom avtalet upprättar de avtalsslutande partema även ett antal gemensamma institutioner. En mera fuUständig beskrivning av avtalet finns i propositionen om Europeiska ekonomiska samarbetsom­rådet (prop. 1991/92: 170 bU. 1).

Artikel 129 i EES-avtalet behandlar, som angetts inledningsvis, bl.a. frågor om avtalets ikraftträdande. I artikel 129.2 föreskrivs också att avtalet skaU ratificeras eUer godkännas av de avtalsslutande partema i enUghet med deras resp. konstitutionella bestämmelser. Vidare föreskrivs i artikel 129.3 följande.

Detta avtal träder i kraft den 1 januari 1993, under fömtsättning att alla avtalsslutande parter har deponerat sina ratifUcations- eUer godkännandein-stmment före den dagen. Efter nämnda dag träder detta avtal i kraft den första dagen i den andra månaden som följer efter den sista anmälan. Den slutUga tidpunkten för en sådan anmälan skaU vara den 30 juni 1993. Efter den dagen skaU de avtalsslutande partema sammankalla en diplomaUconferens för att bedöma läget.

TiU EES-avtalet fiiuis också fogade tvä protokoUsanteckningar om
tillämpningen av artikel 129. Dessa beskriver närmare förferandet för det
feU att det redan före den 30 juni 1993 skuUe stå klart att en avtalsslutan­
de part inte kommer att ratificera eUer godkäima avtalet.
                       3"


 


I den första protokoUsanteckningen anges att de avtalsslutande partema    Prop. 1992/93:225 skaU ompröva läget för det M att någon av dem i ett tidigt skede inte är beredd att ratificera avtalet.  Den andra protokoUsanteckningen har följande lydelse.

Om någon av de avtalsslutande partema inte ratificerar avtalet, skaU övriga fördragsslutande parter sammankalla en diplomatisk konferens för att bedöma följdema for avtalet av den utebUvna ratifikationen och undersöka möjUgheten av att anta ett protokoU innehåUande ändringar vilka skaU vara föremål för nödvändiga intema procedurer. En sådan konferens skaU sammankaUas så snart det bUvit klart att en avtalsslutande part inte kommer att ratificera avtalet eUer senast om tidpunkten för avtalets Ucraftträdande inte beaktas.

Som jag nyss sagt kommer Schweiz tiU följd av utgången av den schweiziska foUcomröstiungen mte att ratificera EES-avtalet. Av artikel 129 och tiU artikehi fogade protokoUsanteckningar framgår att en diplomatkonferens skaU sammankaUas så snart det bUvit klarlagt att en avtalsslutande part inte kommer att ratificera avtalet. Vidare anges att övriga fördragsslutande parter skaU undersöka möjUgheten att anta ett protokoU innehåUande erforderUga ändringar i avtalet. Detta protokoU skaU sedan vara föremål för nödvändiga uitema procedurer.

Som jag inledningsvis redovisat har de kvarvarande partema kommit överens om ett sådant protokoU.

2.2 EFTA-avtalen

I EES-avtalet fömtsätts att EFTA-statema i ett avtal dem emeUan skaU upprätta en oberoende övervakningsmyndighet samt skapa förferanden som överensstämmer med dem som finns mom EG för att säkerstäUa att förpUktelsema såväl enUgt EES-avtalet som enUgt EFTA-avtalen efterlevs. E>etta iiuiebär att övervakningsmyndigheten ges uppgifter motsvarande EG-kommissionens när det gäller dess övervakning av att medlemsländema fiiUgör sina åtaganden. I EES-avtalet fömtsätts vidare att EFTA-ländema upprättar en EFTA-domstol med kompetens bl.a. att döma i feU som gäUer EFTA-ländemas efterlevnad av EES-avtalet, att överpröva beslut av övervakningsmyndigheten i konkurrensfrågor samt att avgöra tvister mellan EFTA-ländema. I övervakningsavtalet regleras närmare övervakmngsmyndighetens och EFTA-domstolens samman-sättnmg, uppgifter och verksamhet.

I kommittéavtalet har EFTA-statema fegt fest att denna kommitté bl.a. skaU vara ett fomm där EFTA-statema samråder inför beslutsfettande i den gemensamma EES-kommitté som upprättas enUgt EES-avtalet. Ständiga kommittén skaU dämtöver handha beslutsfettande, administtation och konsultationer meUan EFTA-ländema.

I parlamentarikeravtalet anges bl.a. fördehiingen av antalet parlamenta-rikerpfetser meUan EFTA-ländema. En kommitté med ledamöter från EFTA-ländemas parlament skaU vara ett rådgivande organ tiU EFTA-ländema i frågor som rör EES.


 


En närmare beskrivrung av de nu nämnda tre avtalen finns i pro-    Prop. 1992/93:225 positionen   om   Europeiska   ekonomiska   samarbetsområdet   (prop. 1991/92:170 bU. 1).

Övervakningsavtalet omfettar en huvuddel med 53 artUclar, sju protokoU och två bifegor. Kommittéavtalet omfettar likaså en huvuddel med 14 artiklar samt dämtöver två protokoU och en bUaga med tillhörande bihang. Även tiU dessa avtal är fogade protokoUsanteckningar m.m. Parlamentarikeravtalet omfettar 16 artiklar.

Övervakningsavtalet, kommittéavtalet och parlamentarikeravtalet innehåUer likalydande ikraftträdandebestämmelser. I dessa föreskrivs att de skaU träda i kraft den 1 januari 1993, om EES-avtalet träder i kraft den (fegen och under fömtsättning att ratifikationsinstmmenten deponerats av alfe EFTA-stater. Om inte EES-avtalet skuUe ttäda i kraft den dagen, träder EFTA-avtalen i kraft den dag då EES-avtalet träder i kraft eUer när aUa ratifikationsinstmment för resp. EFTA-avtal har deponerats av aUa EFTA-stater, beroende på vilken dag som inttäffar senast.

Som framgår av bestänunelsema har EFTA-avtalens ikraftträdande knutits tUl EES-avtalets Ucraftträdande. Genom EES-avtalets försening kommer således även EFTA-avtalens Ucraftttädande att fördröjas. Resultatet av den schweiziska foUcomröstningen innebär, som tidigare sagts, att Schweiz mte heUer kommer att ratificera EFTA-avtalen.

Sanuna tiUvägagångssätt som tiUämpats i fråga om justering av EES-avtalet har valts med avseende på EFTA-avtalen, dvs. regeringama i de kvarvarande EFTA-ländema har nått en överenskommelse om tre protokoU där avtalen justeras som en följd av den utebUvna schweiziska ratifikationen.

2.3  Den svenska riksdagsbehandlingen m.m.

Regeringens proposition om godkännande av  såväl EES-avtalet och EFTA-avtalen (prop. 1991/92:170) beslutades den 27 maj 1992.

Ärendet bereddes i riksdagen av det särskUt inrättade EES-utskottet. SamtUga övriga utskott gavs därvid tiUfäUe att inkomma med yttrande. I EES-utskottets betänkande 1992/93 :EU1 föreslogs att riksdagen skuUe godkänna EES-avtalet och EFTA-avtalen samt anta de i propositionen framfegda fegförsfegen. Vidare anfördes i betäiUcandet (s. 31) bl.a. följande.

För att EES-samarbetet skaU kunna komma tiU stånd krävs det således
att samtUga parter tiUträder avtalet. Visar det sig att något EFTA-land
inte kan eUer kommer att kunna ratificera det nu framförhandfede avtalet,
anser utskottet det angeläget att en överenskommelse ändock kommer till
stånd med så bred anslutning som mUgt bland EFTA-ländema. Vid
UtebUven ratificering bör regeringen därför - snarast möjUgt och i samråd
med de EFTA-länder som ratificerat EES-avtalet - ta upp förhandlingar
med EG om en överenskommelse med samma innehåU som EES-avtalet.
Denna fråga bör enUgt utskottets bedömande kunna aktuaUseras sä snart
det står klart att ratifikation eUer godkännande inte kan påräknas firån
något av EFTA-ländema, dvs. redan före den i EES-avtalet stipulerade
      38

slutUga tidpunkten för godkännande eUer ratifikation av avtalet. En


 


överenskommelse i enUghet med EES-avtalets innehåU men med fårre    Prop. 1992/93:225 parter på EFTA-sidan bhr formeUt sett att betrakta som ett nytt avtal och måste föreläggas riksdagen för godkännande.

Den 18 december 1992 biföU riksdagen med sådan kvaUficerad majoritet, som föreskrivs i 10 kap. 5 § tredje stycket regeringsformen i fråga om överlåtelse av myndighetsutövning i vissa feU, utskottets hemstäUan om bl.a. godkännande av EES-avtalet och EFTA-avtalen (rskr.l992/93:18).

2.4 Protokollen med justeringar av EES-avtalet och EFTA-avtalen

2.4.1 ProtokoUet med justeringar av EES-avtalet

ProtokoUet består av en ingress, 22 artiklar och en bUaga. TUl protokoUet är fogat en slutakt med två protokoUsanteckningar och en gemensam förklaring jämte en förklaring firån Frankrike. I anslutning tiU under­tecknandet av protokoUet har varje EFTA-land som är avtalspart tiU protokoUet slutit överenskommelse med EG om en provisorisk tiU­ämpning av de bifeterafe jordbmksöverenskommelser som undertecknats i samband med EES-avtalet.

Avtalsparter tiU protokoUet är Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och deras medlemsstater samt FiiUand, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike.

Ingress

Ingressen refererar tiU EES-avtalet som undertecknades den 2 maj 1992 i Oporto, Portugal, och som skaU ratificeras av avtalspartema i enUghet med deras resp. konstitutioneUa bestämmelser. E>et konstateras att en av signatärstatema tUl EES-avtalet, Schweiz, inte har möjUghet att ratificera EES-avtalet. De övriga signatärstatema förklarar att de står fest vid EES-avtalets målsättiimgar samt att de är fest beslutiia att sätta avtalet i kraft så fort som möjUgt. I ingressen sägs vidare att ett nytt Ucraftträdandeda-tum för EES-avtalet måste feststäUas och att särskUda bestämmelser för Ucraftbädandet av EES-avtalet krävs såvitt avser Liechtenstein. Det konstateras vidare att ett antal justeringar av avtalet är nödvändiga tiU följd av att Schweiz mte kan ratificera avtalet. SlutUgen förklarar partema att det är önskvärt att justera EES-avtalet så att det blir möjUgt för Schweiz att i framtiden delta i EES.


Artikel 1

ArtUcel 1 tiU EES-protokoUet anger att EES-avtalet, sådant det justerats


39


 


genom EES-protokoUet, skaU ttäda i kraft samtidigt som EES-protokoUet    Prop. 1992/93:225 träder i kraft meUan Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och deras medlemsstater samt Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike.

Vad gäUer Liechtenstein anger artikel 1.2 att EES-avtalet, sådant det justerats genom EES-protokoUet, skaU ttäda i kraft vid en tidpunkt som skaU beslutas av EES-rådet. Vidare måste följande två viUkor vara uppfyUda.

TiU en början skaU EES-rådet ha beslutat att Liechtensteins förhåUande tiU Schweiz inte hindrar att EES-avtalet fungerar tiUfredsstäUande och att villkoret i artUcel 121 b tiU EES-avtalet därmed är uppfyUt. Dämtöver skaU EES-rådet ha fettat andra beslut som behövs, bl.a. om att nya rättsakter som antagits av EES-kommittén skaU gäUa i förhåUande också tiU Liechtenstein. Häri Ugger också sådana beslut som kan komma att erfordras med hänsyn tiU utfeUet av Liechtensteins pågående förhand-Ungar med Schweiz angående deras firamtida samarbete. Liechtenstein får delta i de beslut som fettas av EES-rådet i enlighet med artikel 1.3.

Bestänunelsen har aUtså sin bakgmnd i att Liechtenstein måste klargöra sina relationer med Schweiz samt att övriga avtalsparter måste få tiUfäUe att bedöma förhandlingsutiaUets betydelse för EES-avtalet innan detta kan träda i kraft i förhållande tiU Liechtenstein.

Dessutom måste sådana rättsakter som beslutats i EES-kommittén under tiden fram tiU Liechtensteins tiUträde förklaras gäUa också för Liech­tenstein med de anpassningar som kan behövas. Annars skuUe inte målsätttiingen i artikel 1 tiU EES-avtalet om ett homogent EES kunna uppfyUas.

Artikel 2

1 artikel 2.1 konstateras att Schweiz inte skaU vara avtalspart i EES-
avtalet. Därför skaU hänvisningen tiU Schweiz i EES-avtalets ingress
utgå. Detta innebär att när EES-avtalet hänvisar tiU de avtalsslutande
partema etc., omfettar hänvisningen inte Schweiz.

Att Schweiz inte är avtalspart tiU EES-avtalet får också konsekvenser för hur defirutionen av EFTA-stat skall förstås i EES-avtalet. Genom artikel 2.2 i EES-protokoUet ersätts definitionen av EFTA-stat i artikel

2 b i EES-avtalet med en ny definition som iimebär att med EFTA-stat
skaU i EES-avtalet förstås FiiJand, Island, Norge, Sverige och Österrike.
När avtalet träder i kraft för Liechtenstein skaU även Liechtenstein
omfettas av denna definition.

Artikel 3

Genom artUcel 3 i EES-protokoUet jämkas artikel 120 i EES-avtalet. I den
senare artikeln hänvisas tiU protokoUen 41, 43 och 44 tiU EES-avtalet.
Eftersom protokoU 44 avser Schweiz och bl.a. reglerar förhållandet
mellan EES-avtalet och ett bifeteralt avtal meUan Schweiz och EEG om
godstransporter på väg och jämväg skaU hänvisningen tiU det protokoUet
40


 


utgå ur artikel 120 i EES-avtalet.                                      Prop. 1992/93:225

Artikel 4

Artikel 126.1 i EES-avtalet anger avtalets territorieUa tiUämpningsom­råde. Eftersom Schweiz territorium inte skaU omfettas av EES-avtalets regler föreskriver artikel 4 i EES-protokoUet att artikel 126.1 skaU justeras så att hänvisningen tiU Schweiz utgår.

Artikel 5

Det är inte uteslutet att Schweiz kan komma att vUja ansluta sig tiU EES-avtalet i ett senare skede. EES-avtalets artUcel 128 anger i sin nuvarande lydelse att varje europeisk stat som blir medlem av gemenskapen skaU, eUer varje europeisk stat som blir medlem av EFTA kan, ansluta sig tiU EES-avtalet. Det sägs däremot ingenting om att ett land som redan är medlem i EFTA kan ansluta sig tiU EES-avtalet.

För att göra det möjUgt för Schweiz att ansluta sig tiU EES-avtalet föreskriver artikel 5 i EES-protokollet att artikel 128 i EES-avtalet ändras så att också Schweiz kan ansöka om att bU part i EES-avtalet.

I en gemensam förklaring fogad tiU avtalet uttalar de kvarvarande partema att de skuUe välkomna ett schweiziskt deltagande i EES samt att ett senare deltagande för Schweiz bör baseras på de resultat som uppnåtts för Schweiz i förhandlingarna om EES-avtalet och samtidigt förhandlade bUaterala avtal Uksom på sådana senare ändringar i EES-avtalet och bUaterafe avtal som kan komma att göras. En schweizisk anslutning skaU således inte kunna innebära sakUga ändringar i förhåUande tiU resultatet av förhandlingama för Schweiz del liksom att Schweiz också måste med eventueUa anpassningar acceptera senare ändringar i EES-avtalet.

Artikel 6

Artikel 6 i protokoUet anger att artikel 129.3 i avtalet ändras så att EES-avtalet träder i kraft vid den tidputUct och enUgt de bestämmelser som anges i protokoUet.

Artikel 7

En del bestämmelser i de EG-rättsakter som det hänvisas tiU i EES-
avtalets bifegor gäUer Ucraftttädande och genomförande inom EG. Dessa
bestämmelser skaU, enUgt punkt 11 i protokoU 1 tiU EES-avtalet om
övergripande anpassning, inte tiUämpas för EES-avtalet. I den nämnda
punkten anges i stäUet att de tidsfrister som gäUer för EFTA-statema
framgår av artikel 129.3 i EES-avtalet, nämUgen att rättsaktema skaU
gäUa från den 1 januari 1993 eUer den senare tidpunkt som framgår av
artikeln. TiU följd av att artikel 129.3 fått en ny lydelse ändras punkt 11
i protokoU 1 genom artUcel 7 i EES-protokoUet så att hänvisning i stäUet
  41


 


görs tiU tidpunkten för avtalets Ucraftträdande.                  Prop. 1992/93:225

Artikel 8

I ett antal tiUägg tiU protokoU 4 tiU EES-avtalet finns exempel på leverantörsdeklarationer för erhåUande av urpmngsbehandUng. I några av dessa exempel, bl.a. i bUiang VI, nämns Schweiz. Artikel 8 i protokoUet anger att orden Schweiz och schweiziske i dessa exempel skaU ersättas med Sverige och svenske.

Artiklama 9 och 10

ProtokoUen 5 och 6 tiU EES-avtalet rör fiskafe tuUar och uppbyggnaden av obUgatoriska reservförråd i Schweiz och Liechtenstein. Genom artiklarna 9 och 10 i EES-protokoUet görs erforderUga justeringar i dessa. Genom artikel 9 utgår hänvisningar tiU Schweiz i protokoU 5. ArtUcel 10 innebär att protokoU 6 omformuleras så att Schweiz inte längre nämns i det protokoUet.

Artikel II

I protokoU 8 tiU EES-avtalet finns bestämmelser om tiUämpningen av artikel 16 i EES-avtalet vad gäUer vissa i protokoU 8 nämnda statUga monopol. Ett av dessa monopol finns i Schweiz. Genom artikel 11 i protokoUet utgår hänvisningen tiU detta ur protokoU 8.

Artikel 12

ProtokoU 9 tiU EES-avtalet reglerar handeln med fisk och andra marina produkter. Vissa särarrangemang gäller för Schweiz. Hänvisningama tiU dessa utgår ur protokoU 9 genom artUcel 12 i EES-protokoUet.

Artiklama 13 och 14

Schweiz och Liechtenstein har i EES-avtalet särskUda övergångsarrange­mang vad gäUer personers fria rörUghet och därtiU hörande regler om socialförsäkring. Bestämmelser om detta fmns i protokoUen 15 och 16 tiU EES-avtalet. Genom artiklama 13 och 14 i protokoUet utgår hänvis­ningama tiU Schweiz ur protokoUen 15 och 16 tiU EES-avtalet.

Artikel 15

Del VI av EES-avtalet innehåUer bestämmelser om samarbete på
angränsande områden som forskning och utveckling, utbUdning, mUjö,
små och medelstora företag etc. I delar av artikel 81 och artikel 82 i EES-
avtalet samt i protokoUen 30 - 32 preciseras detta samarbete. Där anges
bl.a. att EFTA-statema vid EES-avtalets ikraftttädande skaU delta i det
tredje ramprogrammet för gemenskapens verksamhet inom forskning och
    42


 


teknisk utveckling. Ungdom för Europa samt gemenskapens åtgärder för    Prop. 1992/93:225

de äldre. DärtiU kommer deltagande i statistUcarbetet. Deltagandet i dessa

program medför omfettande finansieUa åtaganden från EFTA-statema.

Formema för det finansieUa deltagandet i dessa program finns i protokoU

32.

Eftersom EES-avtalets ikraftträdande förskjuts har vissa firågor uppstått vad gäUer EFTA-statemas deltagande i programmen. Dessa har t.ex. gäUt hur stora finansieUa bidrag som EFTA-statema skaU lämna för deltagande i den kvarvarande delen av programmen samt hur dessa bidrag skuUe hanteras budgetmässigt inom EG. Vidare har oklarheter rått om hur det rent praktiskt skuUe gå tiU för EFTA-statema att delta i de program som redan pågår och av vilka en del upphör den 31 december 1993.

Mot denna bakgmnd har avtalspartema genom artikel 15 i EES-pro­tokoUet kommit överens om att vissa bestämmelser i EES-avtalet som rör EFTA-ländemas deltagande i de nämnda EG-programmen inte skaU träda i kraft förrän den 1 januari 1994, vilket i praktiken innebär att EFTA-statemas deltagande i dessa program skjuts upp tiU detta datum.

För att EFTA-statema skaU kunna följa arbetet i de program för vilka EFTA-statemas deltagande skjuts upp, anger en protokoUsanteckning tiU artikel 15 att experter från EFTA-statema skaU kunna delta provisoriskt i de kommittéer som bistår kommissionen med genomförande och utveckling av de berörda programmen. Det samarbete som i övrigt fömtses i del VI av EES-avtalet samt protokoUen 30 och 31 berörs inte. Inte heUer påverkas bUaterala eUer multilaterala samarbetsprojekt mellan avtalspartema.

Artikel 16

ArtUceln 16 innehåUer ändringar i protokoU 38 tUl EES-avtalet. I nämnda protokoU behandfes den finansieUa mekanismen. Ändringama innebär att räntesubventionema eiUigt artikel 2.2 festställs till två i stäUet för tre procentenheter per år. Artiklama 2.5 och 2.6 som gäUer lån och bidrag ändras endast såtiUvida att lånen och bidragen skaU bevUjas i lika stora rater under en femårsperiod från den 1 juU 1993, om avtalet träder i kraft då och att pericxlen skaU omfetta fem år fiän Ucraftträdandet för det feU att EES-avtalet träder i kraft efter den 1 juU. I övrigt är beloppen oförändrade, dvs. totalt 1500 mUj. ecu i lån och 500 mUj. ecu i bidrag.

Artikel 17

ProtokoU 41 tiU EES-avtalet iimehåUer hänvisningar tiU sådana in­temationeUa överenskommelser meUan vissa av avtalparterna tiU EES-avtalet som skaU fortsätta att tiUämpas mellan dessa ttots att avtalens materieUa tillämpningsområde även feUer inom EES-avtalets tillämpnings­område. I två av dessa avtal är Schweiz avtalspart. Dessa avtal utgår ur protokoU 41 enUgt 2ulUcel 17 i protokoUet.

Artikel 18                                                                                       43


 


Som nämnts i anslutning tiU artUcel 3 i protokollet, innehåller protokoU    Prop. 1992/93:225 44 tJU EES-avtalet bestämmelser om förhållandet meUan EES-avtalet och det bifeterafe avtal om gcxlstransporter på väg och jämväg som slutits meUan Schweiz och EEG. EnUgt artikel 18 i protokoUet skaU protokoU 44 tiU EES-avtalet utgå.

Artikel 19

ProtokoU 47 rör avskaffendet av tekniska handelshinder för vin. I protokoUet görs hänvisningar tiU rättsakter inom EG. TiU dessa rättsakter fiims EES-anpassningar som gäUer bl.a. Schweiz. Dessa anpassningar utgår ur protokoU 47 enUgt artikel 19 i EES-protokoUet.

Artikel 20

I artikel 20 i EES-protokoUet anges att bUagoma I-IX, XII, Xm, XVI och XVm-XXn tia EES-avtalet skaU justeras i enUghet med bUagan tiU protokoUet. I bUagoma tiU EES-avtalet görs hänvisningar tiU relevanta EG-rättsakter. Genom dessa hänvisningar blir bestämmelsema i dessa rättsakter en del av EES-avtalet. De rättsakter som det hänvisas tiU är emeUertid utformade för EG-ändamål. Därför finns i varje bifega övergripande, sektorsvisa och särskUda anpassningar tiU de rättsakter som det hänvisas tiU i bUagan för dessa rättsakters tiUämpning inom EES. Genom den tiU EES-protokoUet fogade bUagan utgår anpassningar som rör Schweiz ur de nänutda bifegoma tiU EES-avtalet.

Artikel 21

Avsikten med protokoUet är således att sätta EES-avtalet i kraft utan Schweiz och Liechtenstein. TiU följd därav utgår aUtså hänvisningar tiU Schweiz ur bestämmelsema i EES-avtalet med dess protokoU och bifegor genom EES-protokoUet. Eftersom Liechtenstein fömtsätts ratificera EES-avtalet står emeUertid Liechtenstein kvar som avtalspart. De hänvisningar och anpassningar som rör Liechtenstein står också kvar i avtalet.

TiU ytterUgare klargörande vad gäUer EES-avtalets tiUämpning på Liechtenstein anges emeUertid i artUcel 21 i protokoUet att bestämmelser, hänvisningar, särskUda anpassningar, pericxler och datumangivelser i EES-avtalet avseende Liechtenstein, sådant det justerats genom EES-protokoUet, skaU tiUämpas först då EES-avtalet tiäder i kraft för Liechtenstein.

Artikel 22

I artikel 22 finns bestämmelser om EES-protokoUets Ucraftträdande m.m.
Där anges att EES-protokoUet upprättas i ett original på samtUga de
tretton språk på vUka EES-avtalet upprättats. Var och en av dessa texter
skaU ha Uka gUtighet.
Ratifikation skaU ske i enUghet med avtalspartemas resp. konstitutionel-
   44


 


fe bestämmelser. Protokollet och ratifUcationsinsbumenten skaU deponeras    Prop. 1992/93:225 hos EG:s rådssekretariat som skaU förse avtalspartema med bestyrkta kopior av protokoUet och underrätta avtalspartema om deponerade ratifikationsinstmment.

ArtUcel 22.3 i protokoUet anger slutUgen att EES-protokoUet träder i kraft den 1 juU 1993 under fömtsättning att avtalspartema tUl EES-protokoUet, utom Liechtenstem, ratificerat EES-avtalet och EES-protokoUet. Om detta datum överskrids utan att erforderUga ratifUcationer deponerats, skaU protokoUet träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter den sista depositionen. SkuUe emeUertid den sista depositionen göras mindre än 15 dagar före den påföljande månaden, skaU protokoUet träda i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på den sista depositionen.

Protokollsanteckningar

TUl EES-protokoUet finns två protokoUsanteckningar fogade. En av dessa har redan berörts i ansluttiing tiU artikel 15 i EES-protokoUet. Den andra protokoUsanteckningen gäUer artikel 20 och anger bl.a. att med termema "EFTA-dimension", "EFTA-invånare" samt ordalydelsen "omsättningen inom EFTA i dess heUiet" skall med EFTA förstås de EFTA-länder för vUka EES-avtalet har ttätt i kraft. Termema före­kommer i vissa bestämmelser på energi- och konkurrensområdet.

Förklaringar

TUl protokoUet finns fogad en gemensam förklaring om Schweiz evenhieUa firamtida deltagande i EES. Förklaringen har beskrivits ovan i anslutiiing tiU artikel 5.

TiU protokoUet finns slutUgen fogad en ensidig förklaring av Frankrike om tiUämpningen av EES-avtalet bettäffande franska utomeuropeiska länder och onuäden som enhgt Romfördraget är associerade med EG.

Slutakt

ProtokoUet med justeringar av EES-avtalet, de protokoUsanteckningar cx;h förklaringar som finns fogade tiU protokoUet ingår samtiiga i den slutakt som undertecknades den 17 mars 1993. I slutakten finns också ett antal ändringar tUl den slutakt som undertecknades i Oporto den 2 maj 1992. I den nya slutakten anges bl.a. att de förklaringar som mgick i den tidigare slutakten och som rör Schweiz har förfelUt.

2.4.2 ProtokoUet med justeringar av övervakningsavtalet

ProtokoUet består av en ingress och nio artUclar. TUl protokoUet är en protokoUsanteckning fogad.

45


 


Ingress                                                                        Prop. 1992/93:225

ProtokoUet inleds med en ingress som hänvisar tiU EES-avtalet och övervakningsavtalet som båda undertecknades i Oporto den 2 maj 1992. Det konstateras att Schweiz inte har möjUghet att ratificera vare sig EES-avtalet eUer övervakningsavtalet och att dessa avtal följaktUgen inte blir tiUämpUga på Schweiz. ProtokoUet hänvisar därefter tiU protokoUet med justeringar av EES-avtalet. Det anges vidare att ett nytt ikraftträdandeda­tum behöver feststäUas också för övervakningsavtalet och att särskUcfe bestämmelser krävs för ikraftträdandet av övervakningsavtalet såvitt avser Liechtenstein. SlutUgen konstateras att ett antal justeringar är nödvändiga i övervakningsavtalet tiU följd av att Schweiz inte ratificerar avtalet.

Artikel 1

ProtokoUets artikel 1 anger att övervakningsavtalet, sådant det justeras genom protokoUet, skaU träda i kraft mellan Fmland, Island, Norge, Sverige och Österrike vid den tidpunkt då protokoUet träder i kraft.

Vad gäUer Liechtenstein skaU övervakningsavtalet, sådant det justeras genom protokoUet, träda i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft för Liechtenstein under fömtsättning att statema också har beslutat om tillämpningen för Liechtenstein av sådana beslut som fettats och andra åtgärder som vidtagits enUgt övervakningsavtalet av de återstående fem EFTA-ländema fram tiU dess Liechtenstein kan inttäda i detta avtal.

De beslut som kan fömtses kan gälla t.ex. ändringar i övervakningsav­talet eUer beslut av övervakningsmyndigheten. Sådana beslut skaU gälfe också för Liechtenstem.

Artikel 2

I protokoUets artikel 2 anges att hänvisningen tiU Schweiz som avtalspart i övervakningsavtalets ingress skaU utgå.

Att Schweiz inte är avtalspart tiU övervakningsavtalet får också konse­kvenser för hur defimtionen av EFTA-stat skaU förstås i övervakningsav­talet. Genom artikel 2.2 i protokoUet ersätts därför definitionen av EFTA-stat i artikel 1 b i övervakningsavtalet med en ny definition som innebär att med EFTA-stat skaU i övervakningsavtalet förstås Fmland, Island, Norge, Sverige och Österrike. När avtalet träder i kraft för Liechtenstein skaU även Liechtenstem omfettas av denna definition.

Artikel 2.3 i protokoUet anger vidare att övervakningsavtalet skaU justeras ytterUgare i enUghet med artiklarna 3-8.

Artikel 3

Artikel 3 innehåUer en ändring av artikel 7 i övervakningsavtalet. Innebörden av ändringen är att antalet ledamöter i EFTA:s övervaknings­myndighet reduceras från sju tiU fem.

46


 


Artikel 4                                                                       Prop. 1992/93:225

Även vad gäUer antalet domare i EFTA-domstolen görs en ändring genom protokoUet. Artikel 4 i protokoUet anger således att artikel 38 i övervakningsavtalet ändras så att antalet domare i EFTA-domstolen reduceras från sju tiU fem.

Artikel 5

I artikeln anges att när övervakningsavtalet ttäder i kraft för Liechtenstein skaU antalet ledamöter i övervakningsmyndigheten och antalet domare i EFTA-domstolen utökas.

Artikel 6

Artikel 6 rör domförhetsreglema i EFTA-domstolen. TiU följd av att antalet domare i EFTA-domstolen reducerats tiU fem anger artikel 6 att minst tre domare måste delta i överläggningarna och inte som tidigare fem.

Artikel 7

Genom artUcel 7 ändras artUcel 30 i övervakningsavtalet. Artikel 7 anger att en partieU nytiUsättning av domare skaU äga mm vart tredje år. Den skaU gälfe omväxlande två och tre domare. De två domare som skaU ersättas efter de första tre åren skaU utses genom lottning. Ändringen beror på att antalet domare i EFTA-domstolen reducerats tiU fem.

Artikel 8

Artikel 53.3 i övervakningsavtalet innehåUer bestämmelser om avtalets ikraftttädande och fömtsätter att samtUga avtalsparter, inklusive Schweiz, skaU ratificera avtalet för att det skaU träda i kraft. Eftersom Schweiz inte är avtalspart i övervakningsavtalet ändras artikel 53.3 genom artikel 8 i protokoUet. Där sägs att övervakningsavtalet skaU träda i kraft i enUghet med vad som anges i protokoUet.

Artikel 9

ProtokoUet avslutas med artikel 9 som anger att protokoUet upprättats i ett original på engelska, finska, isländska, norska, svenska cx;h tyska. Var och en av dessa texter skaU ha Uka gUtighet.

Ratifikation skaU ske i enUghet med avtalspartemas resp. konstitutionel­fe bestämmelser. ProtokoUet och ratifikationsmstmmenten skaU deponeras hos Sveriges regering som skaU förse avtalspartema med bestyrkta kopior av protokoUet och underrätta avtalspartema om deponerade ratifikation­sinstmment.

ArtUcel 9.3 anger att protokoUet skaU träda i kraft den 1 juU 1993 under      47


 


fömtsättning att EES-avtalet då ttäder i kraft samt att Finland, Island, Prop. 1992/93:225 Norge, Sverige och Österrike har ratificerat övervakningsavtalet och protokoUet. Efter denna dag gäUer att övervakningsavtalet och protokoUet skaU träda i kraft samma dag som EES-avtalet eUer när aUa ratifikation­sinstmment avseende övervakningsavtalet och protokoUet deponerats, beroende på vilken (feg som inträffer senast.53

ProtokoUet träder slutUgen i kraft för Liechtenstein samma dag som EES-avtalet träder i kraft för Liechtenstein och under de fömtsättningar som anges i artUcel 1.2 i protokoUet.

Protokollsanteckning

TiU protokoUet finns fogad en protokoUsanteckning som rör vissa uttryck i protokoU 4 tiU övervakningsavtalet. I protokoUsanteckningen anges att med oidet "EFTA" i uttrycken "EFTA-dimension" och "EFTA-företag" avses de EFTA-stater för vilka övervakningsavtalet har trätt i kraft.

2.4.3 Protokollet med justeringar av kommittéavtalet

ProtokoUet består av en ingress och fyra artiklar. TiU protokoUet är fogade en protokoUsanteckning samt en förklaring.

Ingressen

ProtokoUet inleds med en ingress som hänvisar tiU EES-avtalet och kommittéavtalet som båda undertecknades i Oporto den 2 maj 1992. Det konstateras också här att Schweiz inte har möjUghet att ratificera vare sig EES-avtalet eUer kommittéavtalet och att dessa avtal följaktUgen inte blir tiUämpUga på Schweiz. ProtokoUet hänvisar därefter tiU protokoUet med justeringar av EES-avtalet. Det anges vidare att ett nytt Ucraftttädandeda-tum behöver feststäUas för kommittéavtalet samt att särskUda bestämmel­ser för ikraftträdandet av kommittéavtalet krävs såvitt avser Liechtenstein. SlutUgen konstateras att justeringar är nödvändiga i kommittéavtalet tiU följd av Schweiz inte har möjUghet att ratificera avtalet.

Artikel 1

ProtokoUets artikel 1 anger att kommittéavtalet, sådant det justeras genom protokoUet, skaU träda i kraft mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike vid den tidpunkt då protokoUet träder i kraft.

Vad gäUer Liechtenstein skaU kommittéavtalet, sådant det justeras
genom protokoUet, träda i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft
för Liechtenstein under fömtsättning att det nödvändiga beslutet har
fettats av signatärstatema tiU protokoUet beträffende tillämpningen för
Liechtenstein av sådana beslut som fettats och andra åtgärder som
vidtagits enUgt kommittéavtalet av de fem återstående EFTA-ländema
under tiden fiam tiU Liechtensteins anslutning tiU avtalet. Det senare kan
  4g


 


t.ex. gälfe beslut fettade av den ständiga kommittén som i ett senare    Prop. 1992/93:225 skede sålunda bör gäUa även Liechtenstein.

Artikel 2

I protokoUets artikel 2 anges att hänvisningen tiU Schweiz som avtalspart i kommittéavtalets ingress skaU utgå.

Att Schweiz inte är avtalspart tiU kommittéavtalet får också konsekven­ser för hur definitionen av EFTA-stat skaU förstås i kommittéavtalet. Genom artikel 2.2 i protokoUet ersätts definitionen av EFTA-stat i artikel 1.2 b i kommittéavtalet med en ny definitionen som innebär att med EFTA-stat skaU i kommittéavtalet förstås Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike. När avtalet ttäder i kraft för Liechtenstein skaU även Liechtenstein omfettas av denna definition.

Artikel 3

Artikel 14.3 i kommittéavtalet innehåUer i sin urspmngUga lydelse bestänunelser om avtalets ikraftträdande och fömtsätter att samtUga avtalsparter, inklusive Schweiz, skaU ratificera avtalet för att det skaU ttäda i kraft. Eftersom Schweiz utgår som avtalspart, ändras artikel 14.3 genom artikel 3 i protokoUet. Där anges att kommittéavtalet i stäUet skaU träda i kraft i enUghet med vad som anges i protokoUet.

Artikel 4

ProtokoUet avslutas med artikel 4 som anger att protokoUet upprättats i ett original på engelska, finska, isländska, norska, svenska och tyska. Var och en av dessa versioner skaU ha lika gUtighet.

Ratifikation skaU ske i enUghet med avtalspartemas resp. konstitutionel­fe bestämmelser. ProtokoUet och ratifikationsinstmmenten skaU deponeras hos Sveriges regering som skaU förse avtalspartema med bestyrkta kopior av protokoUet och underrätta avtalspartema om deponerade ratifikation­sinstmment.

Artikel 4.3 anger att protokoUet skaU träda i kraft den 1 juU 1993 under fömtsätttung att EES-avtalet träder i kraft den dagen samt att Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike har ratificerat kommittéavtalet och protokoUet. Efter denna dag gäUer att kommittéavtalet och protokoUet skaU ttäda i kraft samma dag som EES-avtalet eller när aUa ratifikation­sinstmment avseende kommittéavtalet och protokoUet deponerats, beroende på vilken dag som inträffer senast.

ProtokoUet tiäder slutUgen i kraft för Liechtenstein samma dag som EES-avtalet tiäder i kraft för Liechtenstein och under de fömtsättningar som anges i artikel 1.2 i protokoUet.

49

4 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


 


Protokollsanteckning                                                       Prop. 1992/93:225

Den protokoUsanteckning som finns fogad tiU protokoUet rör Liech­tensteins medverkan i den Ständiga kommittén. Om inte Ständiga kommittén beslutar annorledes får Liechtenstein medverka i kommitténs arbete, dock utan att ha rätt att delta i omröstningar.

Förklaring

TiU protokoUet finns också fogad en förklaring av Liechtenstein om dess andel av den finansieUa mekanismen. Där anges att Liechtenstein, efter EES-avtalets ikraftträdande för Liechtenstein, tiU Finlands, Islands, Norges, Sveriges och Österrikes resp. regeringar, skaU betala tiUbaka de belopp som dessa betafet i enlighet med EES-avtalet i syfte att täcka Liechtensteins andel i den finansieUa mekanismen.

2.4.4 Protokollet med justeringar av parlamentarikeravtalet

ProtokoUet består av en ingress och sex artiklar.

Ingressen

ProtokoUet inleds med en ingress som hänvisar tiU EES-avtalet och parlamentarikeravtalet av vilka det senare undertecknades i Reykjavik den 20 maj 1992. Det konstateras att Schweiz inte har möjUghet att ratificera vare sig EES-avtalet eUer parlamentarikeravtalet och att dessa avtal följaktUgen inte blir tiUämpUga på Schweiz. Ingressen hänvisar därefter tiU protokoUet med justeringar av EES-avtalet. Det anges vidare att ett nytt ikraftträdandedatum behöver festställas också för parlamentarikerav­talet och att särskUda bestämmelser för ikraftttädandet av parlamentarike­ravtalet krävs såvitt avser Liechtenstein. Slutiigen konstateras att ett antal justeringar är nödvändiga i parlamentarikeravtalet tiU följd av att Schweiz inte har möjUghet att ratificera avtalet.

Artikel 1

ProtokoUets artUcel 1 anger att parlamentarikeravtalet, sådant det justeras genom protokoUet, skaU träda i kraft meUan Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike vid den tidpunkt då protokoUet träder i kraft.

Vad gäUer Liechtenstein skaU parlamentarikeravtalet, sådant det justeras genom protokoUet, träda i kraft när EES-avtalet träder i kraft för Liechtenstein och under fömtsättning att parlamentarikeravtalet och protokoUet ratificerats av Liechtenstein.

Artikel 2

Artikel 2 anger att parlamentarikeravtalet skall justeras ytterUgare i


 


enUghet med artiklama 3 tiU 5 i protokoUet.                       Prop. 1992/93:225

Artikel 3

I protokoU 36 tiU EES-avtalet anges att den gemensamma Rarlamentari-kerkommittén skaU bestå av 66 ledamöter EFTA-sidans parlament och Europaparlamentet skaU utse 33 ledamöter var.

Artikel 1 i parlamentarikeravtalet anger hur många ledamöter varje parlament i EFTA-statema skaU utse för att delta i parfementarikerkom-niittén. TiU följd av den utebUvna ratifikationen från Schweiz och att Liechtenstein förväntas ansluta sig tiU avtalen först i ett senare skede, görs genom artikel 3 tiU protokoUet en omfördehiing av det antal ledamöter som parlamenten i Schweiz och Liechtenstein skuUe ha utsett.

Sverige och Österrike skaU utse åtta ledamöter, Finland sju, Noige sex och Island fyra ledamöter.

Artikel 3 innehåUer också en bestämmelse om det antal ledamöter som skaU delta firån resp. parlament efter det att avtalet trätt i kraft för Liechtenstein. Då skaU Sverige och Österrike utse åtta ledamöter, Finland och Norge sex, Island tre och Liechtenstein två.

Artikel 4

I parlamentarikeravtalets artikel 12 anges att Parlamentarikerkommittén skaU anta sin arbetsordning genom beslut av en majoritet av fem av de sju delegationema. När nu avtalet avses ttäda i kraft meUan fem EFTA-länder, kommer det att vara endast fem delegationer som ingår i parlamentarikerkommittén. Därför anger artikel 4 i protokoUet att Parlamentarikerkommittén skaU anta sin arbetsordning genom beslut av en majoritet av de nationeUa delegationema, dvs. tre av fem delegationer.

Artikel 5

Artikel 16.3 i parlamentarikeravtalet innehåUer i sin urspmngUga lydelse bestämmelser om parlamentarikeravtalets Ucraftträdande och fömtsätter att samtUga avtalsparter, inklusive Schweiz, skaU ratificera avtalet för att det skaU träda i kraft. Eftersom Schweiz inte längre är avtalspart ändras artikel 16.3 i parlamentarikeravtalet genom artikel 5 i protokoUet. Där anges att parlamentarikeravtalet i stäUet skaU träda i kraft i enUghet med vad som anges i protokoUet.

Artikel 6

SlutUgen föreskriver artikel 6 att protokoUet upprättas i ett original på
engelska och att ratifikation skaU ske i enUghet med avtalspartemas resp.
konstitutionelfe bestämmelser. ProtokoUet och ratifUcationsinstmmenten
skaU deponeras hos Sveriges regering som skaU förse avtalspartema med
bestyrkta kopior av protokoUet och underrätta avtalspartema om
deponerade ratifikationsinstmment.
                                                    51


 


Artikel 6.3 anger att protokoUet skaU ttäda i kraft den 1 juU 1993 under Prop. 1992/93:225 fömtsättning att EES-avtalet träder i kraft den dagen samt att Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike har ratificerat parlamentarikeravtalet och protokoUet tiU det. Efter denna dag gäUer att parlamentarikeravtalet och protokoUet skaU träda i kraft samma dag som EES-avtalet eUer när aUa ratifikationsinstmment avseende parlamentarikeravtalet och pro­tokoUet deponerats, beroende på vilken dag som inträffar senast.

ProtokoUet träder slutUgen i kraft för Liechtenstein samma dag som EES-avtalet träder i kraft för Liechtenstein under fömtsättning att Liechtenstein ratificerat parlamentarikeravtalet och protokoUet.

2.5 Rättelser i EES-avtalets språkversioner

I artikel 129 i EES-avtalet finns bestämmelser om bl.a. avtalets språkver­sioner. Beträffende dessa anges att hefe avtalet - såväl huvudavtalet som protokoU och bUagor - skaU upprättas i ett original på samtUga tretton språk. Var och en av dessa texter skaU ha lika gUtighet.

Efter EES-avtalets undertecknande har det uppmärksammats att vissa rättelser behöver göras i de oUka språkversionerna. Detta har föranlett ett rättelseförferande enUgt Wienkonventionen om traktaträtten. Förfarandet innebär att depositarien - i fråga om EES-avtalet EG:s rådssekretariat -delger avtalspartema de korrigeringar som föreslagits, varefter dessa har möjUghet att inkomma med synpunkter. Om korrigeringarna lämnas utan erinran, förs rättelsema in av depositarien.

Rättelsema som uteslutande avser redaktioneUa ändringar bör i sin svenska och engelska text fogas tiU protokoUet i detta ärende som bilaga 5.

52


 


Prop. 1992/93:225

3  Konsekvenser av ett EES med fårre parter

3.1  Allmänt

Min bedömning: Eftersom Schweiz utgör en viktig handelspartner är det bekfegUgt att Schweiz inte kommer att medverka i EES-samarbetet. Ett EES utan schweizisk medverkan innebär att det ömsesidiga tiUträdet för ekonomiska operatörer som avtalet syftar tiU uteblir i förhållande tiU Schweiz. Sveriges relationer tiU Schweiz kommer i stäUet att gmndas på nu gällande ordning, bl.a. EFTA-konventionen, GATT och de bUaterala avtal som Sverige har ingått med Schweiz.

De samfede konsekvensema av att Schweiz inte deltar i EES-sam­arbetet blir emeUertid relativt begränsade för svensk del med hänsyn tiU avtalets omfettning och betydelse i övrigt.


Skälen för min bedömning: 1 det följande redogörs för de konsekvenser som uppkommer genom att Schweiz inte kommer att delta i EES-samarbetet. De allmänna resonemangen är tiUämpUga även i förhåUande tiU Liechtenstein, eftersom avtalet avses ttäda i kraft för Liechtenstein först senare. I den mån det finns särskilda konsekvenser tas dessa upp under det sakområde tiU vilka de hör.

Ett av EES-avtalets fiämsta syften kan sägas vara att integrera EFTA-ländema i EG:s inre marknad och därigenom tiUförsäkra företag och enskUda ömsesidigt tiUträde tiU hela området. När nu Schweiz stäUt sig utanför samarbetet kommer sålunda EES-marknaden att bestå av en nationeU marknad mindre.

Medborgare och företag med säte i EES kommer sålunda inte att med EES-avtalet som gmnd kunna hävda någon rätt att handla, byta tjänster, arbeta, investera och prcxlucera på den schweiziska marknaden. Å andra sidan ges inte heUer schweiziska medborgare och förefeg med säte i Schweiz någon sådan rätt på EES-marknaden.

NaturUgtvis möjUggörs det ömsesidiga tiUträdet ytterst av föreskrifter och andra förhåUanden i resp. land och givetvis spelar andra intematio­neUa överenskommelser härvid en roU, för Sveriges del närmast EFTA-konventionen och GATT:s regelverk. En markant skiUnad beträffende det ömsesidiga tiUträdet följer dock självfeUet av att ett land stäUer sig utanför EES-samarbetet.

De allmänna konsekvensema för svenska medborgare och företag kan sammanfettas enUgt följande.

EES-avtalet ger enskUda i EFTA- och EG-länder som ingår i EES möjUghet t.ex. att arbeta utan arbetstiUstånd inom hela EES, att flytta mellan ländema med reglerat socialförsäkringsskydd samt att få examina


53


 


och behörighetsbevis ömsesidigt erkända i hela området. Bestämmelsema    Prop. 1992/93:225 härom kommer inte att vara tiUämpUga i förhåUande tiU Schweiz.

Företag med säte i något EG- eUer EFTA-land som ingår i EES kan inte på den schweiziska marknaden få del av de fördelar som den fria etableringsrätten ger, t.ex. en Uberal behandling med avseende på medborgarskaps-, bosättnings- och hemvistkrav och garanteras inte heUer i övrigt likabehandling t.ex. vid vam- och tjänstehandel, offentUg upphandling, kapitalplaceringar och andra investeringar.

De schweiziska transportnäten bUr inte en del av transportmarknaden inom EES. Andra avtal och arrangemang kan dock tiUgodose effektiva transporter härvidfeg.

En ytterUgare aspekt är att Schweiz inte understäUs EES-avtalets regler som skaU se tiU att statemas och företagens handlande into föranleder oacceptabfe konkurrenssnedvridningar på EES-marknaden. Schweiz och schweiziska företag underkastas inte heUer den därmed sammanhängande övervakningen.

För Schweiz kommer därför att gälla mindre sttänga regler be­träffende offentUgt stöd. EES-avtalets bestämmelser om statUga handels­monopol och offentUga företag kommer heUer inte att kunna tillämpas.

Vidjire kan nämnas att en påtagUg konsekvens för svenskt vid­kommande självfeUet är att EES-avtalet bUr försenat. Detta innebär att de fördelar som avtalet förväntas medföra för Sverige inträder först senare.

3.2 De fyra frihetema m.m.

Varor

En fimdamental princip i EES-avtalet är att varor som omfettas av avtalet skaU få omsättas fritt i hefe området. Denna princip får ett genomsfeg dels genom huvudbestämmelserna i avtalet, dels genom att de deltagande EFTA-ländema övertar EG:s omfettande sekundärrätt på området som med relevanta anpassningar ingår i avtalet. DärtiU kommer att hefe regeUcomplexet skaU tolkas i enUghet med EG-domstolens praxis. Den rättslikhet som detta leder tiU kommer sålunda inte att gälfe såvitt avser Schweiz.

För Sveriges del är konsekvensema på vamområdet av att Schweiz inte kommer att medverka i EES inte utan betydelse. Av den totafe exporten under år 1991 utgjorde den schweiziska andelen 2,3% medan exporten tiU EFTA-ländema sammantaget utgjorde 18%. Exporten tiU EG stod för hefe 55%. Sveriges nuvarande frihandelsarrangemang med Schweiz, som främst baseras på EFTA-konventionen, kommer att kvarstå vid sidan av EES-avtalet.

Detta arrangemang är emeUertid mindre långtgående än vad som gäUer enUgt EES-avtalet. Någon egentUg regelharmonisering fömtsätts inte. Samarbetets omfettning är heUer inte densamma. Som exempel kan nämnas avtalets bestämmelser om avskaffende av exportrestriktioner för järnskrot. Sådana restriktioner kan Schweiz behåUa även framdeles.


 


På vamområdet bör även viss uppmärksamhet föstas vid konsekvenser- Prop. 1992/93:225 na för området provning och konttoU. Det system som här inrättats sammanhänger med den nya metcxl som senare EG-duiektiv har utformats efter (New Approach). Därigenom möjUggörs fri cirkufetion för prcxlukter som i något land inom EES bedömts överensstämma med de melfen partema överenskomna prcxluktkraven. En tiUverkare inom EES är skyldig att se tiU att hans produkter uppfyUer dessa krav. På vilket sätt detta skaU ske framgår av de olika prcxluktdirektiven. I vissa feU skaU ett s.k. anmält organ anUtas för denna konttoU, i andra fåU kan tUlverkaren själv försäkra i en tiUverkardeklaration att så är feUet. Produktema skaU därefter förses med ett EG-märke som i hela EES skaU utgöra en presumtion för att de uppfyUer de överenskomna kraven.

För de produktkategorier som täcks av direktiv enUgt nya metoden kommer Schweiz inte att kunna utse anmälda organ såvida inte Schweiz träffer ett särskUt avtal med EG och övriga EFTA-länder som reglerar denna fråga. Sverige och andra EFTA-länder är i detta avseende nämUgen förpliktade att behandla Schweiz som viUcet annat tredje land som helst. Schweiziska företag är därmed hänvisade tiU att anUta anmälda organ inom EES.

Det är som nämnts ovan inte aUtid ett anmält organ behöver anUtas. Inom områden som täcks av new approach-direktiv är det gmndläggande kriteriet att endast EG-märkta produkter får släppas ut på marknaden. I de feU en tiUverkardeklaration är tiUräckUg gmnd för att få förse prcxiuktionen med ett EG-märke, kan schweiziska företag visserUgen själva anbringa EG-märket, men företaget måste därvid aUtid ha ett ombud mom EES.

Av protokoU 12 tiU EES-avtalet följer vidare att förhandlingar om avtal med tredje länder om ömsesidigt erkännande av bedömning av över­ensstämmelse (conformity assessment), viUcet skuUe kunna medföra att Schweiz för vissa prcxluktkategorier får utse anmälda organ och att schweiziska företag för dessa produkter inte behöver ha ett ombud inom EES, skaU inledas och föras på initiativ av gemenskapen. EnUgt EES-avtalet skaU inte EPTA-ländema, på de produktområden där ett särskUt märke är föreskrivet enUgt EG-lagstiftningen, på eget initfetiv inlecfe för­handlingar och sluta avtal med tredje länder (inklusive Schweiz).

På vamområdet kan även vissa problem uppkomma som sammanhän­ger med att Sveriges och övriga EFTA-länders förhållande tiU Schweiz regleras i EFTA-konventionen, medan förhåUandet meUan övriga EFTA-länder och särskUt deras relation tiU EG regleras i EES-avtalet. Dessa problem kan emeUertid inte lösas i samband med utarbetandet av tiUäggsprotokoUet tiU EES-avtalet utan får lösas i ett senare skede. Överläggningar härom pågår för närvarande.

Ett särskUt problem är här att olika urspmngsregler gäUer enUgt EES-avtalet och EFTA-konventionen. Det skuUe självfaUet underlätta för handehi om gemensamma urspmngsregler tUlämpas även vad gäUer handeln med Schweiz.

Ett annat område som berörs är informationsproceduren för tekniska
regler. Inom EFTA, inbegripet Schweiz, reglerar EFTA-konventionen
          55


 


detta. För informationsutbytet meUan EFTA och EG gäUer dock EES-    Prop. 1992/93:225 avtalets regler, vilket innebär att Schweiz, såvida inte en särordning förhandlas fram, inte kan bU delaktigt i detta utbyte.

SlutUgen kan här nämnas finansieringen av de s.k. standardiserings-mandaten. EG-kommissionen och EFTA bekostar tiUsammans de europeiska standardiseringsorganens (CEN:s, CENELEC:s och ETSLs) kostnader för s.k. mandaterade standarder (standarder som anknyter tiU EG-direktiv). Kostnadema fördelas (december 1992) enUgt nyckeln 86% för EG cx;h 14% för EFTA. Denna ordning gäUde oclcså innan EES-förhandlingama påbörjades och den torde inte påverkas av att Schweiz står utanför EES.

Personer

Eftersom Schweiz inte kommer att ingå i den gemensamma EES-arbetsmarknaden kommer svenska medborgare på samma sätt som hittiUs att behöva söka arbetstiUstånd enhgt gällande schweizisk lagstiftning för att arbeta i Schweiz, och schweiziska medborgare kommer även i fortsättningen att behöva arbetstillstånd för arbete i Sverige.

För såväl yrkesverksamma som icke yrkesverksamma medborgare som flyttar meUan de båda ländema gäUer vidare att EES-reglema om rätt tiU bosättning inte blir tiUämpUga, varför gällande nationeU fegstiftning om bevUjande av uppehåUstiUstånd m.m. i resp. land kommer att tiUämpas även i fortsättningen.

På motsvarande sätt kommer yrkesutövare inte att kunna åberopa sig på de gemensamma EES-reglema om ömsesidigt erkännande av examina eUer behörighetsbevis. Det kan emeUertid nämnas att när det gäUer erkännande av examina för lärare föreslås i prop. 1992/1993:100 bU. 9 att man från svensk sicfe skaU tillämpa EES-reglema även med avseende på schweiziska examina.

Eftersom Schweiz inte kommer att omfettas av EES-reglema om samordrung av de nationeUa systemen för social trygghet, kommer förhåUandena på detta område aUtjämt att regleras av 1978 års konvention melfen Sverige och Schweiz om social trygghet.

Tjänster

Inom EES skaU rätt finnas att firitt tUUiandahåUa tjänster. Ett fritt
tjänsteutbyte skaU innebära fiihet för den som erbjuder en tjänst att resa
tiU ett annat land och prestera tjänsten där och en rätt för tjänstemottaga­
ren att ta emot tjänsten i annat land än det egna. Vissa tjänster är
emeUertid av mer lätttörUg natur, varför det endast är tjänsten som sådan
som rör sig över gränsema. Exempel härpå är tjänster inom områdena
bank, försäkring, information, telekommunikation och television.
Konsekvensema av att Schweiz inte deltar i EES är Ukartade oavsett
kategori av tjänst.
                                                                           56


 


Som exempel kan nämnas något om dt finansiella tjänstema. EG:s    Prop. 1992/93:225 regler för en inre marknad för sådana tjänster bygger på tre gmndprin-ciper: en enda auktorisation, hemlandstiUsyn och minimiharmonisering för ömsesidigt gcxlkännande av medlemsstatemas regelverk.  Samma principer skaU gälfe också inom EES.

En viktig konsekvens av att Schweiz inte kommer att delta i EES blir att reglema om en enda auktorisation och hemland skonttoU inte kommer att gäUa i förhåUande tiU Schweiz. Detta innebär bl.a. att en schweizisk bank inte enbart med stöd av en i Schweiz meddelad auktorisation kan påkaUa rätt att bedriva verksamhet i övriga EES-länder. Omvänt kommer inte en auktorisation som meddelats i ett EES-land att medföra att t.ex. en bank automatiskt får rätt att bedriva verksamhet i Schweiz. Inte heUer kommer EG:s regler om hemlandstiUsyn att gälfe i förhållande tiU Schweiz. Reglema om hemlandstiUsyn innebär bl.a. att hemlandets myndigheter skaU ha huvudansvaret för övervakning även av verksainhet som bedrivs i andra EES-länder

En annan viktig beståndsdel i systemet med hemlandskonttoU är de regler om mtiner för administrativt samarbete mellan tillsynsmyndigheter som finns intagna i många i EES-avtalet ingående EG-direktiv inom det finansieUa tjänsteområdet.

Kapital

Inom EES är en huvudprincip att kapital skaU kunna föras fritt över gränsema. NationeUa regler på kapital- och kreditmarknaden får inte medföra restriktioner för detta flöde eUer i övrigt innehåUa diskrimineran­de inslag. Härigenom kompletteras avtalets övriga friheter för att inte i praktiken urholkas. Den svenska valutaregleringen har successivt avskaffets. Upphävandet av fegen (1990:750) om betalningar tiU och från utlandet, som skedde vid utgången av år 1992, utgjorde slutpunkten för denna UberaUsering. De gäUande svenska reglema behandlar inte medborgare och företag som hör hemma i EES annorlunda än utländska medborgare i övrigt. Schweiziska medborgare och företag kommer således inte att särbehandfes. Beträffende den omvända situationen, dvs. hur svenska medborgare och företag kommer att behandlas när det gäUer kapitalöverföringar m.m. tiU och från Schweiz, torde t.ex. OECD:s kapitaUiberaUseringsstadga spefe en roU.

Transporter

Konsekvensema på transportområdet av att Schweiz inte kommer att delta i EES-arbetet kan i princip sammanfettas med att Schweiz blir att betrakta som ett "tredje land", med vilket tidigare ingångna avtal aUtjämt kommer att gälfe.

MeUan Schweiz och EG har paraUeUt med EES-förhandUngama ett
särskUt avtal om transport av varor på väg och jämväg förhandfets firam.
57


 


Detta avtal, som aUmänt benämns "transitavtalet", fömtsätts kunna träda    Prop. 1992/93:225 i kraft även utan att Schweiz är part i EES-avtalet. Transitavtalet har ännu inte ratificerats av Schweiz. Det är således i dagens läge svårt att ÖverbUcka konsekvensema på transportområdet av att Schweiz inte blir ett EES-land.

3.3  Samarbete vid sidan om de fyra frihetema

Del VI i EES-avtalet innehåUer bestämmelser om samarbete på de s.k. angränsande områdena forskning och utveckling, utbUdning, mUjö, små och medelstora företag ete. Som redovisats tidigare kommer EFTA-ländemas deltagande i vissa program på dessa områden att inledas först den 1 januari 1994. Den omständigheten att Schweiz mte kommer att kunna delta i programmen har naturUgtvis betydelse för deras omfettning och det ömsesidiga utbytet med avseende på Schweiz.

3.4 Den finansiella mekanismen

Att Schweiz inte har möjUghet att ratificera EES-avtalet innebär, som framgått av min redogörelse i avsnitt 2.4.1, vissa förändringar såvitt avser bidragen tiU fonden för ekonomisk och social utjämning. Jag återkommer tiU detta i det följande (avsnitt 5).

3.5 EFTA-avtalen

ProtokoUen tiU EFTA-avtalen medför sakUgt sett inga större förändringar av dessa avtal fömtom att Schweiz och Liechtenstein undantas från övervakningsmyndighetens övervakningsområde och EFTA-domstolens jurisdiktion. I övrigt innehåUer protokoUen främst ändringar i fråga om antalet ledamöter i övervakningsmyndigheten, EFTA-domstolen och Parlamentarikerkommittén.

En konsekvens av att Schweiz inte deltar i EES blir att andelama vad gäUer kostnaden för EFTA:s övervakningsmyndighet CKh EFTA-domstolen samt EFTA-sekretariatet ökar för de nuvarande EFTA-statema. För budgetåret 1993/94 uppskattas den svenska andelen av dessa kostnader öka med ca 4,5 mUj. schweizerfirancs (i dag ca 23 mUj. svenska kronor) som en konsekvens av Schweiz nej. Dessa ökade kostnader täcks inom ramen för tiUgängliga medel på statsbudgeten.

58


 


Prop. 1992/93:225

4  Godkännande av protokollen med justeringar av EES-avtalet och EFTA-avtalen m.m.

Mitt förslag:  Riksdagen bör gcxlkänna protokoUen tiU EES-avtalet och EFTA-avtalen liksom vissa smärre sådana redaktio­nelfe ändringar i EES-avtalet som fömtsätter att korrigeringar görs i den lagstiftning som införUvar avtalet med svensk rätt genom inkorporering.


Skälen för mitt förslag: EES-avtalets stora betydelse för Sverige framhåUs såväl i regeringens proposition Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i EES-utskottets belänkande. EES-utskottet har också uttalat sig om den situation som kan uppkomma om något EFTA-land inte skuUe kunna ratificera EES-avtalet. Utskottet har funnit det angefeget att en överenskommelse ändå kommer tiU stånd med så bred anslutning som möjUgt. Jag delar denna uppfettning. Jag viU i detta sammanhang framhåUa att EES-protokoUet som sådant inte ersätter EES-avtalet som riksdagen godkände den 18 november 1992. Det är således inte frågan om ett "nytt" EES-avtal utan om en överenskommelse som kompletterar EES-avtalet och som skaU gcxlkännas av de kvarvarande avtalsslutande partema.

I det föregående (avsnitt 3) har jag redogjort för konsekvensema för Sveriges del av ett EES med färre parter. Svenska företag och enskUcfe kan inte på den schweiziska marknaden komma i åtnjutande av de fördelar som EES-avtalet innebär. En påtagUg konsekvens är också att avtalets ikraftttädande blir försenat och att ikraftträdandet av den omfettande fegstiftning som beslutats tiU följd av avtalet blir i motsvaran­de mån försenat.

I det föregående (avsnitt 2.4.1) har jag också utförUgt redovisat innehåUet i protokoUet med justeringar av EES-avtalet. Av särskUt intresse är därvid artikel 15 om samarbete på de s.k. angränsande områdena (forskning och utveckling m.m.) och artUcel 16 om den finansieUa mekanismen.

Beträffende senareläggningen tUl den 1 januari 1994 av avtalspartemas på EFTA-sidan deltagande i EG-programmen för forskning, utbUdning etc. anser jag mot bakgmnd av att dessa avtalsparter fått rätt att delta provisoriskt i de kommittéer som förvaltar programmen att ett tiU­fredsstäUande förhandlingsresultat har uppnåtts. Som fiamgått påverkas inte samarbetsprojekt i övrigt meUan avtalspartema.

TiU de budgetmässiga konsekvensema av innehållet i protokoUen tiU


59


 


EES-avtalet (den finansieUa mekanismen) återkommer jag i det följande    Prop. 1992/93:225 (avsnitt 5).

I den förhandlingsuppgörelse som resulterat i EES-protokoUet ingår också, som jag inledningsvis nämnt, en tidigareläggning av tiUämpningen av den bifeterafe jordbmksöverenskommelsen mellan Sverige och EEG.

Sammantaget finner jag att de överenskommelser som nu har träffets med anledning av att en avtalspart inte kan ratificera EES-avtalet är av UtomordentUgt stor betydelse genom att de gör det möjUgt att - låt vara med en avtalspart mindre - skapa det europeiska ekonomiska samarbets­området med alfe dess fördelar som det innebär för företag och enskUcfe. Det är angeläget att Sverige ratificerar de nu aktueUa protokoUen.

Jag viU i detta sammanhang också ta upp en fråga av teknisk natur. I det föregående (avsnitt 2.5) har jag redovisat att det efter EES-avtalets undertecknande har uppmärksammats att vissa rättelser behöver ske i avtalets oUka språkversioner. Detta har föranlett ett s.k. rättelseförferande i enUghet med bestämmelsema i Wienkonventionen om traktaträtten. Rättelsema är av uteslutande redaktioneU art och framgår av bUaga 5. Endast vissa av dem påverkar den lagstiftning genom vilken EES-avtalets bestämmelser har inkorporerats. Dessa har markerats i bifega 5. Riksdagen bör gcxlkänna dessa redaktioneUa ändringar.

60


 


5  Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning


Prop. 1992/93:225


Mitt förslag: Riksdagen bör gcxlkänna Sveriges åtagande för EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning i enUghet med EES-protokoUet.

Riksdagen bör även gcxlkänna att under sjunde huvudtitelns för-sfegsansfeg "Bidrag tiU EFTA:s fond för social och ekonomisk utjämning" för budgetåret 1993/94 anvisa 270 000 000 kr. utöver vad som föresfegits i årets budgetproposition (1992/93:100 bU 8).


Bakgrunden tUl mitt förslag: EnUgt EES-avtalets artikel U6 skaU EFTA-ländema inrätta en fond för ekonomisk och social utjämning inom EG (EFTA Financial Mechanism). I avtalets protokoll 38 festslås att fonden skaU uppgå tiU 1 500 mUjoner ecu för utiåning på subventionerade villkor (3 procentenheters räntesubvention) samt 500 milj. ecu i direkt bidrag. Fonden skaU under en femårsperiod användas för projektfinansiering på Irland, i Portugal, Grekland samt vissa delar av Spanien. Vid projektvalet skaU prioritet ges åt verksamhet inriktad på nuljö, transporter (inklusive infirastmktur) och utbUdning.

Den 30 juni 1992 ingicks ett samarbetsavtal om fonden mellan EFTA-ländema och den Europeiska investeringsbanken (EIB), som skaU administrera fonden.

EFTA-ländema skaU enUgt protokoU 38 inrätta en kommitté för att besluta om fmansiering i enskUda ärenden m.m. I kommittens uppgifter ingår även att feststäUa förslag tiU fördelningsnyckel för de olika ländemas bidrag tiU den gemensamma fonden. Fördelningsnyckeln skaU justeras varje år med hänsyn tiU BNP-utvecklingen i de olika EFTA-statema.

De sammanlagda inbetalningama från EFTA tiU EIB beräknades tidigare tiU ca 640 mUj. ecu under femårsperioden. Inbetalningsbe-räkningama gmndar sig på olika antaganden om räntesats, årUg ut­låningsvolym och utbetahiingstakt samt ränteintäkter på outnyttjade tiUgodohavanden på fondens konto inom EIB. EnUgt en preliminär fördelningsnyckel för år 1993 skuUe Schweiz bidra med 27,29 procent och Sverige med 26,31 procent av den första inbetalningen.

I EES-avtalet sägs inget om hur EFTA intemt skaU fördefe finan­sieringsansvaret. Det nämns encfest att fonden skaU finansieras av EFTA:s medlemsländer. Efter att det stod klart att Schweiz inte skuUe bU part i EES-avtalet uppstcxl frågan om humvida och i vad mån de kvarvarande EFTA-ländema skuUe bära även Schweiz andel. Efter förhandlingar har överenskommits att de övriga EFTA-ländema kommer att bära cirka två tredjedelar av den framräknade schweiziska andelen av kostnadema. Det


61


 


nya totala EFTA-bidraget tiU fonden beräknas tiU ca 565 mUjoner ecu.    Prop. 1992/93:225 Sveriges andel av den första inbetalningen uppskattas tiU ca 36 procent.

Skälen för mitt förslag: Den överenskommelse om EES-avtalet som nu träffets meUan EG och EFTA-ländema utom Schweiz innebär i huvudsak följande för EFTA-fondens del:

-  De urspmngUga totalbeloppen för fondens två delar kvarstår, dvs. 1 500 mUj. ecu i lån och 500 mUj. ecu i gåva. Däremot sänks räntesubventionen från 3 tiU 2 procentenheter,

-  Fonden träder i kraft samtidigt som EES-avtalet. Detta betyder att avtalet skaU ha ratificerats av samtUga berörda länder innan fondens verksamhet kan inledas.

-  Inbetalningama fördelas över en femårspericxi räknat från EES-avtalets Ucraftträdande.

Fördelningen meUan de berörda EFTA-ländema av bidragen tiU fonden feststäUs årUgen utifrån ländemas relativa BNP-storlek. För Sveriges del innebär den nya överenskommelsen att vår inbetalning tiU fonden under kalenderåret 1993 kan beräknas tiU 180 mUj. kr. under fömtsättning att avtalet träder i kraft den 1 juU 1993. Efter år 1993 konuner det årUga budgetåtagandet att uppgå tiU ca 360 mUj. kr. Detta kan jämföras med ett beräknat årUgt åtagande om ca 270 mUj. kr. enUgt det urspmngUga avtalet.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under sjunde huvud­titeln uppfört ett förslagsanslag på 270 mUj. kronor tiU Bidrag tiU EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning. Mot bakgmnd av de förskjutningar i tidsprogrammet för EES-avtalet och fondens tiUbUvelse som uppstått sedan anslaget anvisades kommer anslaget inte att kunna utnyttjas för sitt ändamål. Vidare har regeringen i årets budgetproposition (prop. 1992/93:100 bU. 8 s. 141) föreslagit att rUcsdagen för budgetåret 1993/94 anvisar ett lika stort förslagsanslag för samma ändamål.

E>e svenska inbetalningama tiU fonden beror, som nämnts, på det samfede årUga bidraget från EFTA och på den refetiva fördelningen mellan EFTA-statema. Dessutom påverkas de av kursen på kronan gentemot ecun. Det är inte möjUgt att för närvarande slutgUtigt feststäUa ansfegsbeloppet för nästa budgetår. Genom konstmktionen med ett för­slagsanslag kan regeringen emeUertid befesta detta med det belopp som behövs så länge anslagsändamålet och de svenska åtagandena följs.

Det står dock klart att beloppet på 270 mUj. kronor är för fegt om
avtalet träder i kraft den 1 juU 1993. Som jag nyss nämnde innebär den
nya överenskommelsen att Sveriges inbetalning tiU fonden under
kalenderåret 1993 kan beräknas tiU 180 mUj.kr. och att det årUga bidraget
därefter kommer att uppgå tiU ca 360 mUj. kronor. Det förefeUer därför
rimUgt att försfeget i budgetpropositionen revideras tUl 540 mUj.kr. Mitt
försfeg avser anslag för närmast följande budgetår. Sådan proposition
      62


 


skaU enUgt bestämmelsema i riksdagsordningen avlämnas senast den 25    Prop. 1992/93:225 febmari. Genom att EES-protokoUet undertecknats först den 17 mars har detta emeUertid inte varit möjUgt. Jag anser därför att synnerUga skäl föreligger att avlämna propositionen vid senare tidpunkt. Jag har samrått med chefen för Finansdepartementet om anslagsfrågan.

I detta sammanhang viU jag nämna den tidigare redovisade för­klaringen av Liechtensteins regering. Som framgår av det föregående (avsnitt 2.4.3) har sålunda Liechtenstein åtagit sig att sedan EES-avtalet trätt i kraft också för Liechtenstem, tiU regeringama i Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike återbetala av dem enUgt EES-avtalet utbetalda belopp för att täcka Liechtensteins andel i den finansieUa mekanismen. De medel som kan komma att återbetafes tiU Sverige bör redovisas under inkomsttiteln 28U. De påverkar således inte belastningen på utgiftsansfeget.

För den händelse Schweiz senare skuUe ansluta sig tiU EES-avtalet anser övriga EFTA-länder att de ytterUgare belopp som nu utbetalas av dem tiU följd av att Schweiz inte kan ratificera avtalet skaU återbetafes.

6 Lagändringar

6.1 Inledning

Riksdagen har den 18 november 1992 antagit fegen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES-lagen). I fegen har EES-avtalets huvudbestämmelser liksom ett antal protokoU tiU avtalet införUvats med svensk rätt genom inkorporering. Vidare har huvudbe­stämmelserna i övervakningsavtalet och flertalet protokoU tiU det avtalet också införUvats med svensk rätt genom inkorporering i EES-fegen. I firåga om kommittéavtalet har endast protokoU 1 införUvats. Parlamen­tarikeravtalet har inte införUvats med svensk rätt men fömtses föranlecfe vissa ändringar i rikscfegsordningen.

Hämtöver innehåUer EES-fegen de defer av EES-avtalet och EFTA-avtalen som innefettar de gemensamma materieUa konkurrensreglema cx:h de bestämmelser som reglerar övervakningsorganens verksainhet i den mån de kräver fegform. Vissa bestämmelser om offentiiga stödåtgärder har också tagits ui i EES-fegen.

YtterUgare bestämmelser som har ansetts nödvändiga utgör den s.k. fegvalsregeln, bestämmelsema om verkan av domar och beslut samt vissa särskUda bestämmelser om EFTA-domstolen.

När det gäUer de avtalsbestämmelser som upptas i bUagoma tiU EES-
avtalet och de bindande rättsaktema som det hänvisas tiU i dessa bifegor
har dessa bestämmelser införUvats inte genom EES-fegen utan genom
olika specialförfettningar på resp. sakområde. RUcsdagen har antagit ett
antal fegar genom vilka sådana avtalsbestämmelser införUvats med svensk
rätt.
                                                                                             63


 


I propositionen 1991 /92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsom­rådet (bU. 1 avsnitt C s. 122 ff".) och i EES-utskottets betänkande 1992/93 EUI (avsnitt 16, s. 152 ff.) finns utförUga redogörelser för EES-fegen och innehåUet i denna.

De nu aktueUa protokoUen föranleder ändringar i främst EES-fegen men även i viss annan fegstiftning. Det gäller dels lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dels fegen (1992:1163) om arbetskraftens frfe rörUghet inom Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES). De sistnämnda fegama togs upp i propositionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och behandfedes av riksdagen i samband med riksdagens behandling därmed.

I det följande tar jag först upp frågan om viUca ändringar i EES-fegen som föranleds av protokoUen med justeringar av EES-avtalet resp. EFTA-avtalen. Därefter tar jag upp övriga fegändringar som blir aktueUa.


Prop. 1992/93:225


6.2    EES-lagen

Mitt förslag: EES-protokoUets och övervakningsprotokoUet in­korporeras i vissa delar genom EES-lagen.

I lagen införs också bestämmelser om vad som avses med ut­trycket "EFTA" i vissa sammanhang.

Också lagens Ucraftttädandebestämmelser ändras med hänsyn tiU protokoUen.


Skälen för mitt förslag: I EES-fegen sägs i 1 § att lagen gäUer tiUämp­ningen av det den 2 maj 1992 undertecknade EES-avtalet samt de den 2 maj 1992 undertecknade EFTA-avtalen. Av EES-fegen bör framgå att fegen också gäUer tillämpningen av de nu aktueUa protokoUen.

Med anledning av de justeringar som gjorts i protokoUen tiU EES-avtalet och EFTA-avtalen måste motsvarande ändringar göras i EES-fegen. Som framgått av protokoUen är det fråga om tekniska och administrativa förändringar tiU följd av att Schweiz inte har ratificerat avtalen. För Liechtensteins del innebär EES-protokoUet att avtalet under vissa fömtsättningar kan träda i kraft vid en senare tidpunkt. Liksom när det gäUer EES- och EFTA-avtalen har jag ansett det lämpUgast att införUva de nu aktueUa protokoUen med svensk rätt genom inkorporering i den mån de utgör ändringar av de delar av EES- och EFTA-avtalen som intagits i EES-fegen. I EES-fegen bör därför mföras två nya paragrafer, 2a och 3a §§, i vilka anges de bestämmelser i EES-protokoUet resp. ÖvervakningsprotokoUet som skaU gälfe som svensk feg. Detta medför


64


 


också att det tiU lagen fogas två nya bUagor, bUaga la och 2a; I fråga om Prop. 1992/93:225 EES-protokoUet bör artiklama 1, 2.2 och 2.3, samt artiklarna 3-7, 15, 21 och 22 tas in i fegen. Övriga artUclar berör sådana protokoU tiU EES-avtalet som inte intagits i fegen. I fräga om övervakningsavtalet bör samtUga artiklar tas in i fegen med undantag av artikel 2.1. I övrigt har i EES-fegen intagits protokoU 1 tiU kommittéavtalet men i kommitteproto-koUet görs inga ändringar i protokoU 1. Någon ändring i fegen behöver därför mte göras med anledning av komnuttéprotokoUet. Nu nämnda ändringar föranleder också vissa följdändringar i 2 och 3 §§ i EES-fegen genom vilka det görs klart att bestämmelsema i EES- resp. övervaknings­avtalet skaU gälfe med de ändringar som fiamgår av de nya bestämmel­sema i 2a och 3a §§.

Jag har framhålUt att avtalsbestämmelserna i bUagoma tiU EES-avtalet inte har införUvats med svensk rätt genom EES-fegen utan att detta har avsetts böra ske i skUda förfettningar av olika konstitutioneU valör. HittiUs har riksdagen antagit och regeringen utfärdat ett antal fegar som innebär ett införUvande av EES- och EFTA-avtalens bestämmelser även tiU den del bestämmelsema återfinns i olika bUagor tiU EES-avtalet. I samtUga dessa feU har på samma sätt som skett i fråga om EES-fegen föreskrivits att lagen i fråga skaU ttäda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Som framgått har emeUertid 19-13 §§ EES-lagen intagits föreskrifter som innebär ett införUvande även av vissa av EES-avtalets konkurrens­rättsUga bestämmelser som återfinns i bUaga XIV tiU EES-avtalet. ProtokoUen föranleder endast en mindre ändring av dessa bestämmelser. Det bör av 9 § i enUghet med vad som sägs i en protokoUsanteckning tiU protokoUet om EES-avtalet klarare framgå vad som avses med uttrycket "EFTA" i vissa sammanhang. Detta gäUer för övrigt också 3 § med anledning av en motsvarande protokoUsanteckning tiU protokoU 4 tiU övervakningsavtalet.

Avsikten är att protokoUen liksom EES- och EFTA-avtalen skaU kunna träda i kraft den 1 juU 1993. Som har framgått av det föregående (avsnitt 2.4.1) träder emeUertid vissa bestämmelser i EES-avtalet som gäUer samarbete på s.k. angränsande områden i kraft först den 1 januari 1994. TiU den nu föresfegna fegen om ändring i EES-fegen krävs ingen särskUd ikrafttiädandebestämmelse eftersom EES-lagen ännu inte har trätt i kraft. De nyss redovisade förhållandena angående Liechtenstein samt det senare ikraftträdandet av vissa bestämmelser i EES-avtalet föranleder dock att EES-fegens ikraftträdandebestämmelser bör ändras. Beträffende de bestämmelser i EES-avtalet som rör samarbete på s.k. angränsande områden bör föreskrivas att dessa inte får sättas i kraft före den 1 januari 1994.1 fråga om Liechtenstein bör det framgå av fegen att regeringen kan bestämma att fegen träder i kraft i förhåUande tiU Liechtenstein vid en senare tidpunkt än i förhåUande tiU andra avtalsslutande parter.

Jag har tidigare (avsnitt 2.5) redogjort för vissa rättelser i fråga om
EES-avtalet som kommer att vidtas i enUghet med det förferande som
föreskrivs i Wienkonventionen om traktaträtten. Som jag har framhåUit
i det sammanhanget är det fråga om rent redaktioneUa ändringar. De
       65

5 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


rättelser som vidtagits i den svenska språkversionen av EES-avtalet föranleder smärre ändringar av bifegoma 1 och 8 i EES-fegen. Det gäUer dels några punkter i huvudavtalet (bUaga 1) och i protokoUen 14 cK;h 25 (bUaga 1), dels i bUaga XW (bUaga 8).

SlutUgen viU jag ta upp ytterUgare en ändring som behöver göras i EES-fegens bifega 2, dvs. övervakningsavtalet m.m. Det har upp­märksammats att det i innehåUsförteckningen tiU protokoU 4 tiU över­vakningsavtalet angetts tio s.k. tiUägg som avser bl.a. vissa formulär på konkurrensområdet som ännu inte feststäUts. Ett av dem finns dcKk intaget i fegen. Att föreskriva om dessa formulär bör emeUertid vara en uppgift för regeringen eUer för myndighet som regeringen bestämmer. TiUäggen bör därför inte införUvas på lagnivå och bör därför utgå ur EES-fegen. Att formulären nämns i protokoUets bestämmelser som är inkorporerade genom EES-fegen kan inte anses medföra att de därmed givits fegform. Det nu sagda föranleder en ändring i 3 § första stycket andra punkten EES-fegen.


Prop. 1992/93:225


6.3     Övrig lagstiftning

Mitt förslag: Den del av EES-protokoUet som gäUer social trygg­het (BUaga VI) inkorporeras i fegen (1992:1776) om samordrung av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Den del av EES-protokoUet som gäUer arbetstagares frfe rörUghet (Bifega V) och som är intagen som bUaga 3 tiU fegen (1992:1163) om arbetskraftens frfe rörUghet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) föresfes få ny lydelse som en följd av EES-protokoUet.

Även fegamas ikraftträdandebestämmelser ändras.


Skälen för mitt förslag: Genom fegen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har ett stort antal rättsakter infegna i bifega VI tiU avtalet inkorporerats med svensk rätt (se prop. 1991/92:170 bU. 4 s. 30 ff.). Genom EES-protokoUet ändras bUaga VI tiU avtalet på en rad punkter, alfe emeUertid av uteslutande teknisk art och innebärande i huvudsak att Schweiz och förhållanden som rör Schweiz inte längre omnämns. Detta föranleder att även fegen i motsva­rande mån måste ändras. På gmnd av fegens tekniska och omfettande karaktär föreslås att EES-protokoUet i berörd del inkorporeras genom fegen och fogas tiU denna som en ny bUaga (bUaga 11). Vissa ändringar föreslås också i lagens bifega 10 med anlednmg av det i det föregående


66


 


avsnittet om EES-fegen beskrivna rättelseförfarandet. Av 4 § bör också    Prop. 1992/93:225 framgå att protokoU 1 tiU EES-avtalet och tiU övervakningsavtalet resp. kommittéavtalet finns intagna i EES-fegen.

Lagen (1992:1163) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är en lag genom vilken artiklama 1-9 i förordningen (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörUghet inom gemenskapen inkoiporeras och bUr svensk lag. Samma förhållande gäUer förordningen (EEG) nr 312/76 om ändring i den förstnämnda förordmngen (se prop. 1991/92:170, bU. 10 s. 40 ff.). BUaga V, vUken är fegens bifega 3, anger vilka EG-förordningar och EG-direktiv som behandlar området för personers rörUghet i nu aktueUt avseende. I bifegoma anges cx:kså vilka anpassningar som har gjorts för att rättsak­temas bestämmelser skaU kunna omfetta också EFTA-ländema. De nu föresfegna ändringama i fegen innebär att Schweiz inte längre omnämns i bifega V, dvs. i fegens bifega 3. I fråga om denna lag föresfes att den ändring som föranleds av EES-protokoUet direkt skaU framgå av bifegans lydelse.

Vidare bör det på samma sätt som föresfegits i fråga om EES-fegens ikraftträdandebestämmelser även av de nu aktueUa lagamas ikraftträdan­debestämmelser framgå att regeringen kan bestämma att fegen tiäder i kraft i förhåUande tiU Liechtenstem vid en senare tidpunkt än i för­håUande tiU andra avtalsslutande parter.

7  Upprättade lagförslag

I enUghet med det anförda har inom Utrikesdepartementet upprättats försfeg tiU

1.    feg om ändring i fegen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES),

2.    feg om ändring i fegen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

3.    feg om ändring i lagen (1992:1163) om arbetskraftens frfe rörUghet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Det under 2. angivna försfeget har upprättats i samråd med chefen för Socialdepartementet och det under 3. angivna förslaget i samråd med chefen för Kulturdepartementet.

67


 


Lagförsfegen är föranledda av det förhåUandet att Schweiz och Liech-    Prop. 1992/93:225 tenstein inte har kunna ratificera EES-avtalet. Lagförsfegen är av sådan redaktioneU och teknisk beskaffenhet att Lagrådets hörande skuUe sakna betydelse.

8 Hemställan

Med hänvisning tiU vad jag nu har anfört hemstäUer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna protokoUet med justeringar av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och vissa redaktionelfe ändringar av detta
avtal,

2. godkänna protokoUet med justeringar av avtalet meUan EFTA-ländema
om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol,

3.  godkänna protokoUet med justeringar av avtalet om en ständig
kommitté för EFTA-ländema,

4.   gcxlkänna protokoUet med justeringar av avtalet mellan EFTA-ländema om en kommitté med ledamöter från EFTA-statemas parlament,

5.   gcxlkänna åtagandet om bidrag tiU EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning,

6.   under sjunde huvudtitelns förslagsanslag Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning för budgetåret 1993/94 anvisa 270 000 000 kr utöver vad som föreslagits i prop. 1992/93:100 bU. 8.

7.   anta fegförsfegen.

Propositionen bör behandfes under innevarande riksmöte.

9 Beslut

Regeringen ansluter sig tiU föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föresfe riksdagen att anta de förslag föredraganden har fegt fram.

68


 


PROTOKOLL MED JUSTERINGAR

AV AVTALET OM EUROPEISKA

EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN, EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, HELLENSKA REPUBLIKEN, KONUNGARIKET SPANIEN, FRANSKA REPUBLIKEN, IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORD­IRLAND

SAMT

REPUBLIKEN FINLAND, REPUBLIKEN ISLAND, FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, KONUNGARIKET NORGE, KONUNGARIKET SVERIGE, REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

härefter kallade DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområ­det, härefter kallat EES-avtalet, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att artikel 129.2 i EES-avtalet föreskriver att det skall rati­ficeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser,

SOM BEAKTAR att det står klart att en av signatärema av EES-avtalet, Schweiziska Edsförbundet, inte har möjlighet att ratificera EES-avtalet,

SOM BEAKTAR att övriga signatärer av EES-avtalet, vilka alltjämt står fast vid avtalets målsättningar, är fast beslutna att så snart som möjligt sätta EES-avtalet i kraft,

SOM BEAKTAR att ett nytt datum för EES-avtalets ikraftträdande måste bestämmas,

SOM BEAKTAR att särskilda bestämmelser krävs för EES-avtalets ikraft­trädande såvitt avser Furstendömet Liechtenstein,

SOM BEAKTAR att ett antal justeringar av EES-avtalet är nödvändiga till följd av att Schweiz inte ratificerar avtalet,


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk text

69


 


SOM BEAKTAR att det är önskvärt att bland justeringarna införa en be-     Prop. 1992/93:225

Bilaga 1 EES-prot. Svensk text

stämmelse som visar de avtalsslutande parternas önskan att göra det möjligt för Schweiz att i framtiden delta i EES,

HAR BESLUTAT att komma överens om följande protokoll:

Artikel 1

1.   EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, träder i kraft den dag som detta protokoll träder i kraft mellan Europeiska ekonomiska ge­menskapen. Europeiska kol- och stålgemenskapen, deras medlemsstater och Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike.

2.   Såvitt avser Furstendömet Liechtenstein träder EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, i kraft den dag som bestäms av EES-rådet och under förutsättning att EES-rådet

-har beslutat att villkoret i artikel 121 b i EES-avtalet, nämligen att EES-avtalets tillfredsställande funktion inte hindras, är uppfyllt, samt

- har fattat de beslut som krävs särskilt i fråga om tillämpningen på Liechten­stein av de åtgärder som redan beslutats av EES-rådet och av Gemensamma EES-kommittén.

3. Liechtenstein får delta i sådana EES-rådets beslut som avses i punkt 2
ovan.

Atiikel 2

1.  Eftersom Schweiziska Edsförbundet, till följd av att det inte har ratificerat EES-avtalet, inte är part i detta avtal skall hänvisningen i EES-avtalets in­gress till "SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET" som en av de avtalsslu­tande parterna utgå.

2.  Artikel 2 b i EES-avtalet skall ersättas med följande:

"EFTA-staterna: Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike och, enligt villko­ren i artikel 1.2 i protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska eko­nomiska samarbetsområdet, Furstendömet Liechtenstein."

3.         EES-avtalet skall justeras ytterligare i enlighet med artiklarna 3-20 i
detta protokoll.

Atiikel 3

I artikel 120 skall orden "protokollen 41, 43 och 44" ersättas med orden "pro­tokollen 41 och 43".


Anikel 4

I artikel 126.1 skall orden "Konungariket Sveriges, Schweiziska Edsförbun­dets" ersättas med orden "Konungariket Sveriges".


70


 


Atiikel 5

Artikel 128.1 skall ersättas med följande:

"Varje europeisk stat som blir medlem av gemenskapen skall, och Schwei­ziska Edsförbundet eller varje annan europeisk stat som blir medlem av EFTA kan, ansöka om att bli part i detta avtal. Den skall ställa sin ansökan till EES-rådet."


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk text


Artikel 6

Artikel 129.3 skall ersättas med följande:

"3. Detta avtal träder i kraft den dag och på de villkor som föreskrivs i proto­kollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsom­rådet."

Artikel 7

1 punkt 11 i protokoll 1 om övergripande anpassning skall orden "artikel 129.3" ersättas med orden "dagen för ikraftträdandet".

Anikel 8

I protokoll 4 om ursprungsregler skall orden "Schweiz" och "schweiziske" ersättas med orden "Sverige" respektive "svenske" i tillägg V, fotnot 2, och i tillägg VI, fotnot 3.

Anikel 9 I protokoll 5 om fiskala tullar (Liechtenstein, Schweiz) skall -ordet "Schweiz" utgå i rubriken, - orden "och Schweiz" och "eller Schweiz" utgå i punkterna 1 och 2.

Artikel 10

Protokoll 6 om uppbyggnaden av obligatoriska reservförråd i Schweiz och Liechtenstein skall ersättas med följande:


"PROTOKOLL 6

OM UPPBYGGNADEN AV OBLIGATORISKA RESERVFÖRRÅD I LIECHTENSTEIN

Liechtenstein får upprätta ett system med obligatoriska reservförråd av va­ror som är nödvändiga för befolkningens överlevnad vid allvarliga försörj­ningskriser, om dessa varor i Liechtenstein produceras i otillräckliga mäng­der eller inte alls och på grund av sina egenskaper och sin natur är sådana att det är möjligt att bygga upp reservförråd av dem.


71


 


Liechtenstein skall tillämpa detta system på ett sätt som inte innebär nägon            Prop. 1992/93:225

diskriminering, vare sig direkt eller indirekt, mellan varor som importeras      Bilaga 1

från de andra avtalsslutande parterna och likartade varor eller ersättningsva-         EES-prot.

ror som produceras i det egna landet."                                           Svensk text

Anikel 11 I protokoll 8 om statliga monopol skall orden "Schweiz och" utgå.

Anikel 12

I protokoll 9 om handeln med fisk och andra marina produkter skall

-orden "och Schweiz" utgå i tillägg 1, artikel 2, punkt 1 och orden "Schweiz och" i punkt 2,

-orden "Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schwei­ziska Edsförbundet, undertecknat den 22 juli 1972, och en efterföljande skriftväxling rörande jordbruk och fiske, undertecknad den 14 juli 1986," utgå i tillägg 3.

Anikel 13

I protokoll 15 om övergångsperioder för fri rörlighet för personer (Schweiz och Liechtenstein) skall

-orden "Schweiz och" utgå i rubriken samt i artikel 8.1 och 2,

-orden "Schweiz respektive" utgå i artiklarna 8.2 och 11,

- artiklarna 2-4 och 9.1 utgå.

Artikel 14

I protokoll 16 om åtgärder på den sociala trygghetens område avseende övergångsperioder för fri rörlighet för personer (Schweiz och Liechtenstein) skall

-orden "Schweiz och" utgå i rubriken och i artikel 1,

-orden "den schweiziska respektive" utgå i artikel 1,

-orden "schweiziska respektive" utgå i artikel 2,

- orden "schweizisk respektive" utgå i artiklarna 2 och 3 a,

-orden "Schweiz respektive" utgå i artikel 3, första meningen och a,

-orden "500 avseende Schweiz eller" och orden "avseende Liechtenstein" utgå i artikel 3 c,

-artikel 4 utgå.

72


 


Artikel 15 Följande bestämmelser i EES-avtalet:

-   artikel 81 a, b, d, e och f -artikel 82

-   protokoll 30.2, första och andra styckena,

-protokoll 31, artikel 1.1 a, b och c, artikel 4.1, 3 och 4, artikel 5.3, första och andra styckena, och

-protokoll 32

träder i kraft den 1 januari 1994.

Artikel 16 I protokoll 38 om den finansiella mekanismen skall -ordet "tre" ersättas med "två" i artikel 2.2,

- artikel 2.5 ersättas med följande:

"5. Summan av de lån som skall vara berättigade till räntesubventioner en­ligt artikel 1 skall vara 1 500 miljoner ecu och de skall beviljas i lika stora rater under en femårsperiod från den 1 juli 1993. Om EES-avtalet träder i kraft efter den dagen, skall perioden omfatta fem år frän ikraftträdandet."

-artikel 3.1 ersättas med följande:

1. Summan av de bidrag som avses i artikel 1 skall vara 500 miljoner ecu och skall beviljas i lika stora rater under en femårsperiod frän den 1 juli 1993. Om EES-avtalet träder i kraft efter den dagen, skall perioden omfatta fem år från ikraftträdandet."


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk text


Artikel 17 I protokoll 41 om befintliga avtal skall följande utgå:


"29.4.196.3/3.12.1976

3.12.1976


Internationella kommissionen för skydd av floden Rhen mot miljöföroreningar. Biandavtal mellan Schweiziska Edsförbundet och Europeiska eko­nomiska gemenskapen, Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederlän­derna.

Skydd av floden Rhen mot kemiska föroreningar. Biandavtal mellan Schweiziska Edsförbundet och Europeiska ekonomiska gemenskapen, För­bundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Luxem­burg och Nederländerna."


73


 


'■"■'«' JS                                            Prop. 1992/93:225

Protokoll 44 om avtalet mellan EEG och Schweiz om godstransporter på väg     Bilaga 1
och järnväg skall utgå.
                                                                  EES-prot.

Svensk text

Artikel 19

I tillägget till protokoll 47 om avskaffande av tekniska handelshinder för vin skall följande justeringar göras:

15.      387 R 0822: Rådets förordning (EEG) nr 822/87

-anpassning b) bestämmelsen skall utgå,

-anpassningarna d), f), m), och n) orden ", Schweiz" och "och Schweiz" skall utgå,

- anpassning k), punkt b)

orden "Schweiz eller" skall utgå,

22.      389 R 2392: Rådets förordning (EEG) nr 2392/89:

- anpassning a)

ordet ", Schweiz" skall utgå,

-anpassning c) orden "Schweiz respektive" skall utgå,

orden "producentlandet i fråga" skall ersättas med ordet "producent­landet"

26.      39ti R 3201: Kommissionens förordning (EEG) nr 320J/90:

-            anpassningarna c), d) och f)
bestämmelserna skall utgå.

Anikel 20

Bilagorna I-IX, XII, XIII, XVI och XVIII - XXII till EES-avtalet skall justeras enligt vad som anges i bilagan till detta protokoll.

Atiikel 21

Bestämmelserna, hänvisningarna, de särskilda anpassningarna, perioderna och datumangivelserna avseende Liechtenstein i EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, skall tillämpas först när EES-avtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, har trätt i kraft såvitt avser Liechten­stein i enlighet med artikel 1.2 i detta protokoll.

Anikel 22

1. Detta ptotokoll är upprättat i ett enda original på danska, engelska,

finska, franska, grekiska, isländska, italienska, norska, nederländska, porlu-      74

gisiska, spanska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga.


 


2. Detta protokoll skall ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande par­
terna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Det skall deponeras hos Europeiska gemenskapernas råds generalsekreta­riat, som skall överlämna bestyrkta kopior till alla övriga avtalsslutande par­ter.

Ratifikations- eller godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Euro­peiska gemenskapernas råds generalsekretariat, som skall anmäla detta till alla övriga avtalsslutande parter.

3.   Detta protokoll träder i kraft den 1 juli 1993, under förutsättning att alla de avtalsslutande parter som avses i artikel 1.1 har deponerat sina ratifika­tions- eller godkännandeinstrument beträffande EES-avtalet och detta pro­tokoll före den dagen. Efter den nämnda dagen träder detta protokoll i kraft den första dagen i den månad som följer efter den sista deponeringen. Om emellertid en sådan deponering sker mindre än femton dagar före början av den påföljande månaden, träder detta protokoll inte i kraft förrän den första dagen i den andra månaden efter deponeringen.

4.   Såvitt avser Liechtenstein träder detta protokoll i kraft, efter det att Liechtenstein deponerat sina ratifikationsinstrument avseende EES-avtalet och detta protokoll, den dag som bestäms av EES-rådet enligt villkoren i artikel 1.2.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE i Bryssel den sjuttonde mars nittonhundranittiotre.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk text


75


 


BILAGA

ENLIGT ARTIKEL 20 I PROTOKOLLET MED JUSTERINGAR AV

AVTALET OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Bilagorna I-IX, XII, XIII, XVI och XVIII -XXII till EES-avtalet skalljus-teras enligt följande:

1      BILAGA 1,  VETERINÄRA FRÅGOR OCH VAXTSKYDDSFRÅ-GOR

A.   Anpassning för detta område

Bestämmelsen om Schweiz och Liechtenstein under rubriken "ANPASSNING FÖR DETTA OMRÅDE" samt själva rubriken skall utgå.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk text


 


B.    Kapitel 1, Veterinära frågor - Inledningen till kapitlet -punkt 3,

-orden "från och med nio månader efter avtalets ikraftträdande och senast frän den 1 januari 1994" skall ersättas med "från och med den 1 januari 1994 eller sex månader efter avtalets ikraftträ­dande, beroende på vilken dag som inträffar senast", -tidpunkterna beträffande EFTA-staterna som det hänvisas till i de särskilda anpassningar som införts vad avser rättsak­terna i kapitlet skall ersättas i enlighet med följande: -tidpunkterna "den 1 januari 1993" och "den 31 december 1992" skall ersättas med "dagen för avtalets ikraftträdande" och "dagen före dagen för avtalets ikraftträdande", -tidpunkten "den 1 april 1993" skall ersättas med "den första

dagen i den andra månaden efter avtalets ikraftträdande", -tidpunkten "den 1 juli 1993" skall ersättas med "den första

dagen i den fjärde månaden efter avtalets ikraftträdande", - tidpunkten "den 1 september 1993" skall ersättas med "den dag som anges i punkt 3 i den inledande delen av kapitel I, Veterinära frågor" i bilaga I till avtalet". 1.        364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EEG:

- anpassning a)

"Schweiz: Kanton/canton/cantone" skall utgå,

-   anpassningarna d), e) och g) "Schweiz/" skall utgå,

-   anpassning f)

orden "Schweiz/" och "/Vétérinaire de contröle/Veterinario di controllo" skall utgå.

3.      390 L 0426: Rådets direktiv 90/426/EEG:

- anpassning b)

orden "Schweiz/" och "/Vétérinaire de contröle/Veterinario di controllo" skall utgå.

4.      390 L 0539: Rådets direktiv 90/539/EEG:

- anpassning b)

orden "CH eller" och "Schweiz/" skall utgå.


76


 


-anpassning g)                                                               Prop. 1992/93:225

"Schweiz/" skall utgå.                                                  Bilaga 1

12.     385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EEG:                     EES-prot.

-                                                                                    anpassning a)        Svensk text
"Schweiz/" skall utgå och

orden "Eidgenössisches Institut fiir Viruskrankheiten und Im-munprophylaxe, Mittelhäusern" skall ersättas med "-", -anpassning b) "Schweiz/" skall utgå. 14.      380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EEG:

-  anpassning a)
"Schweiz/" skall utgå.

18.      364 L 0433: Rådets direktiv 64/433/EEG: -anpassning j) "CH-" skall utgå.

20.         371 L 0118: Rådets direktiv 71/n8/EEG och

21.         377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EEG: -anpassning c)

"CH-" och "CH/" skall utgå. 23.      389 L 0437: Rådets direktiv 89/437/EEG: -anpassning f) "CH/" skall utgå. 34.      391 L 0495: Rådets direktiv 91/495/EEG: -anpassning e) "CH," skall utgå. 66.      389 D 0610: Kommissionens beslut 89/610/EEG: -anpassning "Schweiz/" skall utgå.

C.    Kapitel II, Djuifoder -Inledning, punkt 1

orden "Schweiz och" skall utgå.

-   Tidpunkten "1 januari 1993", som anges med avseende pä EFTA-sta­
terna i de särskilda anpassningar som bestämts i fräga om de rättsak­
ter som det hänvisas till i kapitlet, skall ersättas med "dagen för avta­
lets ikraftträdande".

3.            377 L 0101: Rådets direktiv 77/101/EEG och

4.            379 L 0373: Rådets direktiv 79/373/EEG:

-   undantag, andra strecksatsen
orden "Schweiz och" skall utgå.

II     BILAGA    II,    TEKNISKA    FÖRESKRIFTER,    STANDARDER,

PROVNING OCH CERTIFIERING A.    Kapitel I, Motoifordon

1.    370 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EEG:

- anpassning

orden " "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"appro-vazione del tipo" i schweizisk lag" " skall utgå.

2.    370 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EEG:                                       77


 


-                                                                                    anpassningar a) och b)     Prop. 1992/93:225
"CH = Schweiz," skall utgå.
                                           Bilaga 1

8.          370 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EEG,                     EES-prot.

9.          371 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EEG,                      Svensk text 17.      374 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EEG,

19.      376 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EEG,

22.          376 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EEG,

23.          376 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EEG,

24.          376 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EEG,

25.          376 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EEG,

26.          376 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EEG,

27.          376 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EEG,

 

29.          377 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EEG,

30.          377 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EEG,

31.          377 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EEG,

32.          377 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EEG och 39.      378 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EEG:

-anpassning

orden "14 för Schweiz" skall utgå.

40.    378 L 1015: Rådets direktiv 78/1015/EEG:
-anpassning a)

orden " "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"appro-vazione del tipo" i schweizisk lag" " skall utgå,

- anpassning b)

orden "14 för Schweiz" skall utgå.

41.    480 L 0780: Rådets direktiv 80/780/EEG:

- anpassning

orden " "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"appro-vazione del tipo" i schweizisk lag" " skall utgå. 44.      388 L 0077: Rådets direktiv 88/77/EEG:

- anpassning

orden "14 för Schweiz" skall utgå.

B.   Kapitel 11, Jordbruks- och skogsbrukslraktorer

1.      374 L 0150: Rådets direktiv 74/150/EEG:
-anpassning

orden " "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"appro-

vazione del tipo" i schweizisk lag" " skall utgå. 11.      377 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EEG, 13.      378 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EEG, 17.      379 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EEG, 20.      386 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EEG,

22.          387 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EEG och

23.          389 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EEG:

- anpassning

orden "14 för Schweiz" skall utgå.

C.   Kapitel III, Lyjtanordningar och mekaniska hanteiingsanordningar

2.      384 L 0528: Rådets direktiv 84/528/EEG:                                              78


 


-anpassnmg orden "CH för Schweiz,"skall utgå.

D.   Kapitel VI, Bygg- och anläggningsutiitsi/ting

8.             386 L 0295: Rådets direktiv 86/295/EEG och

9.             386 L 0296: Rådets direktiv 86/296/EEG:

- anpassning:

orden "CH för Schweiz", skall utgå.

E.   Kapitel VIII, Tryckkärl

2.       376 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EEG: -anpassning orden "CH för Schweiz," skall utgå.

F.    Kapitel IX, Mätinstrument

1.        371 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EEG: -anpassning a)

orden "CH för Schweiz," skall utgå, -anpassning b) "CH," skall utgå. 6.       371 L 0348: Rådets direktiv 71/348/EEG: -anpassning orden "1 Rappen/1 centime/1 centesimo (Schweiz)" skall utgå. 12.      375 L 0106: Rådets direktiv 75/106/EEG: -anpassning a) orden "Schweiz och" skall utgå.

G.   Kapitel XIV, Gödselmedel

1.        376 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EEG:

-      anpassning a) och b)
", Schweiz" skall utgå.

H.   Kapitel XIX, Allmänna bestämmelser inom tekniska handelshinderom­rådet

1.        383 L 0189: Rådets direktiv 83/189/EEG: -anpassning g) "SNV (Schweiz)" och "CES (Schweiz)", inklusive adresserna, skall utgå.

I.     Kapitel XXVII, Spritdiycker

1.        389 R 1576: Rådets förordning (EEG) nr 1576/89:

- anpassning h)

6.Brännvin av vindruvor

följande skall utgå:

"- Baselbieter Mare"

"- Grappa del Ticino/Grappa Ticinese"

"- Grappa della Val Calanca"

"-Grappa della Val Bregaglia"

"-Grappa della Val Mesolcina"

"- Grappa della Valle di Poschiavo"

"- Mare d'Auvernier"


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk lext

79


 


"- Mare de Döle du Valais",                                           Prop. 1992/93:225

7. Fruktbrännvin                                                           Bilaga 1

följande skall utgå:                                                       EES-prot.

"- Aargauer Bure Kirsch"                                                Svensk text

"-Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser"

"- Baselbieterkirsch"

"- Baselbieter Zwetschgenwasser"

"- Bernbieter Birnenbrand"

"- Bernbieter Kirsch"

"- Bernbieter Mirabellen"

"- Bernbieter Zwetschgenwasser"

"- Bérudges de Cornaux"

-   Emmentaler Kirsch"

-   Freiämter Theilersbirnenbranntwein"

-   Freiämter Zwetschgenwasser"

-   Fricktaler Kirsch"

-   Kirsch de la Béroche"

-   Luzerner Birnenträsch" -Luzerner Kirsch"

-   Luzerner Theilersbirnenbranntwein"

-   Luzerner Zwetschgenwasser"

-   Mirabelle du Valais"

-   Rigi Kirsch"

-   Seeländer Pfliimliwasser"

-   Urschwyzerkirsch"

-   William du Valais/ Walliser Williams"

-   Zuger Kirsch",

9. Gentianabrännvin

följande skall utgå:

"9. Gentianabrännvin

-Gentiane du lura",

11. Enbärskryddat brännvin

följande skall utgå:

"11. Enbärskryddat brännvin

-Genievre du Jura",

14.       Likör

följande skall utgå: "14. Likör

-Bernbieter Griottes Liqueur - Bernbieter Kirschen Liqueur -Genépi du Valais",

15.       Övriga spritdrycker
följande skall utgå:

"- Bernbieter Cherry Brandy Liqueur"

"- Bernbieter Kräuterbitter"

"- Eau-de-vie d'herbes du Jura"

"- Gotthard Kräuterbranntwein"

"- Luzerner Chriiter (Kräuterbranntwein)"                                           80


 


"-Vieille lie du Mandement"                                          Prop. 1992/93:225

"- Walliser Chrijter (Kräuterbranntwein)"                     Bilaga 1

III   BILAGA III, PRODUKTANSVAR                                                   EES-prot.

385 L 0374: Rådets direktiv 85/374/EEG:                        Svensk text

-anpassning a) iii) skall utgå, -anpassning b) orden "Schweiz och" skall utgå.

IV BILAGA IV, ENERGI
Tillägg 1 och 2

"Schweiz", inbegripet anteckningarna under Part och Nät som rör Schweiz, skall utgå.

V     BILAGA K FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE
A.   Anpassning för detta område

Ordet ", Schweiz" skall utgå. B     3.       368 L 0360: Rådets direktiv 68/360/EEG: -anpassning e) ii) "schweiziskt/-a," skall utgå.

VI   BILAGA VI, SOCIAL TRYGGHET

A.   Anpassning för detta område

-punkt I ", Schweiz" skall utgå.

B.   1.       Rådets förordning (EEG) nr 1408/71:

-anpassning b) bestämmelsen skall utgå,

- anpassningarna g), h), i), j), m) och n)

anteckningen "S. SCHWEIZ", inklusive bestämmelsen, skall utgå, -anpassningarna k) och I) rubrikerna och bestämmelserna till de följande texterna skall utgå:

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,

- anpassning o)

punkten "16.", inklusive bestämmelsen skall utgå. 2.       Rådets förordning (EEG) nr 574/72:

-anpassningarna a), b), c), d), e), f), g), h) och k) anteckningen "S. SCHWEIZ", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

20.         383 Y 0017: Beslut nr 117 och

21.         383 Y 1112(02): Beslut nr 118: -anpassning

anteckningen "Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

34.   C/281/88/S. 7: Beslut nr 135:
-anpassning a)

anteckningen "s)", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

35.    C/64/88/S. 7: Beslut nr 136                                                                   81

6 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


-anpassning a)                                                                Prop. 1992/93:225

anteckningen "S. SCHWEIZ", inklusive bestämmelsen, skall     Bilaga 1
utgå.
                                                                             EES-prot.

C.    FÖRFARANDE FÖR EFTA-STATERNAS DELTAGANDE I DEN     ■''■ '' ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGG­HET  FÖR   MIGRERANDE  ARBETARE  OCH  I   DEN  TILL DENNA KOMMISSION KNUTNA REVISIONSKOMMITTÉN EN­LIGT ARTIKEL 101.1 I AVTALET Ordet "Schweiz," skall utgå.

VII BILAGA VII, ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV YRKESBEHÖ­RIGHET

A.   Anpassning för detta område

Ordet ", Schweiz" skall utgå.

B.   Kapitel A, Allmänt system

1.      389 L 0048: Rådets direktiv 89/48/EEG:

- undantaget för Schweiz skall utgå.

C.   Kapitel B, Juristyrken

2.      377 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EEG:

- anpassning

anteckningen  "1  Schweiz:",  inklusive  bestämmelsen,  skall utgå.

D.   Kapitel C, Medicinsk och paramedicinsk verksamhet

4.     375 L 0362: Rådets direktiv 75/362/EEG:

-   undantaget för Schweiz skall utgå,

-   anpassning a)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå,

- anpassning b)

anteckningen "I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå,

- anpassning c)

anteckningen   "Schweiz:",   inklusive   bestämmelserna,   skall utgå. -anpassning d) rubriken "- Tropikmedicin" samt anteckningen "Schweiz:", in­klusive bestämmelserna skall utgå.

5.     375 L 0363: Rådets direktiv 75/363/EEG:

- undantaget för Schweiz skall utgå.

6.     386 L 0457: Rådets direktiv 86/457/EEG:

- undantaget för Schweiz skall utgå.

8.       377 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EEG:

-   undantaget för Schweiz skall utgå,

-   anpassning a)

anteckningen "I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå,

- anpassning b)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall               e

utgå.


 


9.     377 L 0453: Rådets direktiv 77/453/EEG:                       Prop. 1992/93:225

- undantaget för Schweiz skall utgå.                              Bilaga 1

10.   378 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EEG:                       EES-prot.

- undantaget för Schweiz skall utgå.                              Svensk text
-anpassning a)

anteckningen "I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå, -anpassning b)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall

utgå, -anpassning c) 1.

anteckningen "- I Schweiz:" inklusive bestämmelsen, skall

utgå.

11.   378 L 0687: Rådets direktiv 78/687/EEG:

- undantaget för Schweiz skall utgå.

12.   378 L 1026: Rådets direktiv 78/1026/EEG:

- anpassning

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

14.    380 L 0154: Rådets direktiv 80/154/EEG:
-undantaget för Schweiz skall utgå,
-anpassning a)

anteckningen "I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå,

- anpassning b)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

15.   380 L 0155: Rådets direktiv 80/155/EEG:

- undantaget för Schweiz skall utgå.

17.    385 L 0433: Rådets direktiv 85/433/EEG:
-anpassning a)

anteckningen "s) I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

E.   Kapitel D, Arkitektur

18.    385 L 0384: Rådets direktiv 85/384/EEG:
-anpassning a)

anteckningen "r) I Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

F.   Kapitel E, Handel och agentu/verksamhel

22.      364 L 0224: Rådets direktiv 64/224/EEG:

- anpassningen

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå. 28.     374 L 0557: Rådets direktiv 74/557/EEG: -anpassningen anteckningen "- Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

G.   Kapitel G, Tjänster förknippade med transpoi ler
38.     382 L 0470: Rådets direktiv 82/470/EEG:

-anpassningen                                                                                        .

anteckningen "Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå.


 


H.   Kapitel I Filmindustri                                                                Prop. 1992/93:225

43.     367 L 0043: Rådets direktiv 67/43/EEG:                        Bilaga 1

-                                                    anpassningen          EES-prot.
anteckningen  "I  Schweiz:",  inklusive
                         bestämmelsen,  skall     Svensk text
utgå.

NIU BILAGA VIII, ETABLERINGSRÄTT Anpassningar för detta område

Ordet ", Schweiz" skall utgå.

IX   BILAGA IX, FINANSIELLA TJÄNSTER

A.   Kapitel I, Försäkringar

2.       373 L 0239: Rådets första direktiv 73/239/EEG: -anpassning a) anteckningen  "g) Schweiz",  inklusive  bestämmelsen,  skall utgå,

- anpassning b)

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå. 11.     379 L 0267: Rådets första direktiv 79/267/EEG:

- anpassning b)

anteckningen "- Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå. 13.     377 L 0092: Rådets direktiv 77/92/EEG:

- anpassningarna a) och b)

anteckningen "i Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

B.   Kapitel II, Banker och andra kreditinstitut

21.     386 L 0635: Rådets direktiv 86/635/EEG:

- anpassningen

orden "och Schweiz" skall utgå.

C.   Kapitel III, Fondbörser och värdepapper

24.    379 L 0279: Rådets direktiv 79/279/EEG:

- anpassningen

orden "och Schweiz" skall utgå och

orden "dessa länder" skall ersättas med "detta land".

25.    380 L 0390: Rådets direktiv 80/390/EEG:

- anpassning b)

orden "och Schweiz" skall utgå och

orden "dessa länder" skall ersättas med "detta land".

26.    382 L 0121: Rådets direktiv 82/121/EEC:
-anpassningen

orden "och Schweiz" skall utgå och

orden "dessa länder" skall ersättas med "detta land".

27.    388 L 0627: Rådets direktiv 88/627/EEG:

- anpassningen

", Schweiz" skall utgå.

28.    389 L 0298: Rådets direktiv 89/298/EEG:

- anpassning b)

", Schweiz" skall utgå.

29.   389 L 0592: Rådets direktiv 89/592/EEG:                                        84


 


-anpassning a)                                                               Prop. 1992/93:225

", Schweiz" skall utgå.                                                 Bilaga 1

X                                                                                              BILAGA XII, FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL   EES-prot.
1.       388 L 0361: Rådets direktiv 88/361/EEG:                                        Svensk text

- anpassning d)

den fjärde strecksatsen skall utgå,

femte strecksatsen

orden "och Schweiz" skall utgå.

XI   BILAGA XIU, TRANSPORT

A.   Anpassning för detta område

-punkt II den tredje strecksatsen skall utgå.

B.   Kapitel I, Inlandstransporter

1.       370 R 1108: Rådets förordning (EEG) nr 1108/70:

- anpassningen

tillägg A.2 JÄRNVÄG och B. VÄGAR

anteckningarna "Schweiz", inklusive bestämmelserna, skall

utgå.

12.    389 R 4060: Rådets förordning (EEG) nr 4060/89:
-anpassning b):

anteckningen "b)", inklusive bestämmelsen skall utgå.

13.   375 L 0130: Rådets direktiv 75/130/EEG:

- sista meningen i anpassningen skall utgå.

C.   Kapitel II, Vägtransport

14.   385 L 0003: Rådets direktiv 85/3/EEG:

-   andra stycket i anpassningen skall utgå,

-   anpassningen, tredje stycket orden "och Schweiz" skall utgå.

16.      377 L 0143: Rådets direktiv 77/143/EEG:

- anpassningen och den mening som står omedelbart före skall
utgå.

20.          385 R 3820: Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och

21.          385 R 3821: Rådets förordning (EEG) nr 3821/85: -anpassning b) skall utgå.

22.          376 L 0914: Rådets direktiv 76/914/EEG:

- anpassningen och den mening som står omedelbart före skall
utgå.

23.    388 L 0599: Rådets direktiv 88/599/EEG:

- anpassningen

orden "och Schweiz" skall utgå.

25.    362 L 2005: Rådets första direktiv:

- anpassning b)

orden "och Schweiz" skall utgå.

26.    376 R 3164: Rådets förordning (EEG) nr 3164/76:

- anpassning b)

orden "och Schweiz" skall utgå.                                                          85


 


28.     374 L 0561: Rådets direktiv 74/561/EEG:                    Prop. 1992/93:225

-anpassningen och den mening som står omedelbart före skall       Bilaga 1

utgå.                                                                            EES-prot.

34.     372 R 1172: Kommissionens förordning (EEG) nr 1172/72:    Sveitsk text
-anpassning
"Schweiz (CH)," skall utgå.

D.   Kapitel IV, Transport på inre vattenvägar

46.    387 L 0540: Rådets direktiv 87/540/EEG:

-      anpassningen
följande skall utgå:

"Schweiz skall genomföra bestämmelserna i direktivet senast den 1 januari 1995."

47.    382 L 0714: Rådets direktiv 82/714/EEG:
-anpassningen

KAPITEL II

Zon 3

anteckningen "Schweiz", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

E.   Kapitel VI, CivU luftfart

62.     390 R 2343: Rådets förordning (EEG) nr 2343/90: -anpassningen anteckningen "Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

XII BILAGA XVI, OFFENTLIG UPPHANDLING

1.      371 L 0304: Rådets direktiv 71/304/EEG:
-anpassning b)

andra stycket skall utgå, tredje stycket

ordet "övergångsperioderna" skall ersättas med ordet "över­gångsperioden" och orden "dessa länder" skall ersättas med "Liechtenstein".

2.      371 L 0305: Rådets direktiv 71/305/EEG:
-anpassning a)

det andra stycket skall utgå, tredje stycket

ordet "övergångsperioderna" skall ersättas med ordet "över­gångsperioden" och orden "dessa länder" skall ersättas med "Liechtenstein", -anpassning c) orden "och Schweiz" skall utgå, den tredje strecksatsen skall utgå,

- anpassning e)

anteckningen "för Schweiz,", inklusive bestämmelsen; skall utgå.

3.      377 L 0062: Rådets direktiv 77/62/EEG:
-anpassning a)

det andra stycket skall utgå,

tredje stycket                                                                                        ,


 


ordet "övergångsperioderna" skall ersättas med ordet "över­gångsperioden" och orden "dessa länder" skall ersättas med "Liechtenstein", -anpassning c) orden "och Schweiz" skall utgå, den tredje strecksatsen skall utgå,

- anpassning h)

anteckningen "för Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

4.      390 L 0531: Rådets direktiv 90/531/EEG:

- anpassning a)

det andra stycket skall utgå, tredje stycket

ordet "övergångsperioderna" skall ersättas med ordet "över­gångsperioden" och orden "dessa länder" skall ersättas med "Liechtenstein",

- anpassning e)

orden "och Schweiz" skall utgå, orden "Finland, Liechten­stein" skall ersättas med orden "Finland och Liechtenstein", den tredje strecksatsen skall utgå.

5.             389 L 0665: Rådets direktiv 89/665/EEG och

6.             371 R 1182: Förordning (EEG/Euratom) nr 1182 av den 3 juni 1971,

- anpassning a)

det andra stycket skall utgå, tredje stycket

ordet "övergångsperioderna" skall ersättas med ordet "över­gångsperioden" och orden "dessa länder" skall ersättas med "Liechtenstein". Tillägg 1 och 3:

-anteckningen  "VII. SCHWEIZ:",  inklusive bestämmelsen, skall utgå. Tillägg 2 och 4-13:

-anteckningen  "SCHWEIZ",  inklusive bestämmelsen,  skall utgå.

xm BILAGA XVIII, HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET, ARBETS­RÄTT SAMT LIKA BEHANDLINGFÖR KVINNOR OCH MÄN 18.     376 L 0207: Rådets direktiv 76/207/EEG: -anpassningen orden "Schweiz och" skall utgå, 24.     380 L 0987: Rådets direktiv 80/987/EEG:

- anpassning b)

anteckningen "F. SCHWEIZ", inklusive inklusive bestämmel­sen, skall utgå.

XIV BILAGA XIX, KONSUMENTSKYDD Anpassning för della område

Ordet ", Schweiz" skall utgå.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk text

87


 


XV BILAGA XX, MIUÖ                                                                      Prop. 1992/93:225

A.   Anpassning för detta område                                                  Bilagal

Ordet,", Schweiz" skall utgå.                                          EES-prot.

T,     i   ; I nr I  j-.                                                                           Svensk text

B.   Kapitel III, Luft

19.     388 L 0609: Rådets direktiv 88/609/EEG:

- anpassning b) och c)

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

C.   Kapitel V, Avfall

31.     384 L 0631: Rådets direktiv 84/631/EEG: -anpassning b) orden ", CH för Schweiz" skall utgå.

XVIBILAGA XXI, STATISTIK

A.   Anpassning för detta område

-punkt 1 Ordet "Schweiz," skall utgå.

B.   Industristatistik

1.      364 L 0475: Rådets direktiv 64/475/EEG:

-   anpassning b) bestämmelsen skall utgå,

-   anpassning d) och e)

ordet ", Schweiz," skall utgå.

2.      372 L 0211: Rådets direktiv 72/211/EEG:
-anpassning c)

bestämmelsen skall utgå.

3.      372 L 0221: Rådets direktiv 72/221/EEG:

-      anpassning b)
bestämmelsen skall utgå.

-anpassning d)

ordet "Schweiz," skall utgå, -anpassning e)

orden "Schweiz och" skall utgå.

4.      378 L 0166: Rådets direktiv 78/166/EEG:
-anpassning e)

ordet "Schweiz," skall utgå.

C.   Transpottstatistik

5.      378 L 0546: Rådets direktiv 78/546/EEG:
-anpassning a)

bestämmelsen skall utgå,

-anpassning b) orden "Schweiz och" och "Schweiz/Suisse/Svizzera och" skall utgå,

-anpassning c)
orden "Schweiz och" skall utgå i den andra ländergruppen, och
"Schweiz" skall skjutas in före "Bulgarien" i den tredje län­
dergruppen,
                                                                                        88


 


-anpassning g)                                                               Prop. 1992/93:225

ordet "Schweiz," skall utgå.                                         Bilaga 1

-                                                                                    anpassning h)         EES-prot.
bestämmelsen skall utgå.                                                               Svensk text

6.      380 L 1119: Rådets direktiv 80/in9/EEG:
-anpassning a)

orden "Schweiz och Liechtenstein" och "Schweiz/Suisse/Sviz­zera och Liechtenstein" skall utgå,

-anpassning b) rubriken "II. EFTA-stater" skall ersättas med "II. EFTA-EES-stater",

orden "18. Schweiz och Liechtenstein" skall utgå, "18. Schweiz" skall skjutas in omedelbart under rubriken "III. Länder som inte tillhör EES",

-anpassning d) orden "EFTA-länder" skall ersättas med "EFTA-EES-länder".

7.      380 L 1177: Rådets direktiv 80/1177/EEG:
-anpassning a)

förkortningarna "SBB/CFF/FFS" och "BLS", inklusive de full­ständiga namnen, skall utgå,

-anpassning b) orden "Schweiz/Suisse/ Svizzera" skall utgå,

-anpassning c) "17. Schweiz" skall utgå under rubriken "II. EFTA-stater" och skjutas in omedelbart under rubriken "B. Länder som inte till­hör EES",

rubriken "II. EFTA-stater" skall ersättas med "II. EFTA-EES-stater",

D.   Statistik över utrikeshandel och handeln inom gemenskapen

8.      375 R 1736: Rådets förordning (EEG) nr 1736/75:

-      anpassning b), punkt 3
följande skall utgå

"Schweiz och Liechtenstein skall tillsammans utgöra ett statis­tiskt territorium.", -anpassning h) bestämmelsen skall utgå.

9.      377 R 0546: Kommissionens förordning (EEG) nr 546/77:

- anpassning a) och b)

anteckningen "Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå. 16.     388 R 0455: Kommissionens förordning (EEG) nr 455/88: -anpassning orden "för Schweiz: CHF 1000" skall utgå.

E.   Befolknirigsstalistik och socialslatistik

18.      376 R 0311: Rådets förordning (EEG) nr 311/76: -anpassning a) ordet ", Schweiz" skall utgå.

89


 


F.    Nationalräkenskaper - BNI                                                      Prop. 1992/93:225

19.    389 L 0130: Rådets direktiv 89/130/EEG Euratom:        Bilaga 1

-                                                                                   anpassning b)          EES-prot.
ordet "Schweiz," skall utgå.
                                           Svensk text

G.   Näringsgrensindelningar

20.    390 R 3037: Rådets förordning (EEG) nr 3037/90:

- anpassningen

ordet "Schweiz," skall utgå.

H.   Jordbruksstatistik

21.    372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EEG:
-anpassning b)

"Schweiz - " skall utgå,

-      anpassning c), e) och f)
ordet ", Schweiz" skall utgå.

22.    372 D 0356: Kommissionens beslut 72/356/EEG:
-anpassning a)

orden "Schweiz: Endast en region" skall utgå, -anpassning b) ordet ", Schweiz" skall utgå.

23.    388 R 0571: Rådets förordning (EEG) nr 571/88:
-anpassning e)

anteckningarna B.04, E, J.17 ordet ", Schweiz" skall utgå, -anpassning f) bestämmelsen skall utgå,

- anpassning g) och h)

ordet ", Schweiz" och orden "och Schweiz" skall utgå.

24.    390 R 0837: Rådets förordning (EEG) nr 837/90:
-anpassning b)

"Schweiz -" skall utgå,

- anpassning d)

ordet "Schweiz," skall utgå.

I.     Fbkestatistik

25.    391 R 1382: Rådets förordning (EEG) nr 1382/91:
-anpassning a)

rubriken "EFTA" skall ersättas med "EFTA-EES-staterna".

J.     Energistatlslik

26.    390 L 0377: Rådets direktiv 90/377/EEG:

-      anpassning a), b) och d)
ordet ", Schweiz" skall utgå.

XVI BILAGA XXII, BOLAGSRÄTT

A.    Öveigångstider

Orden "Schweiz och" skall utgå.

B.    1.        368 L 0151: Rådets första direktiv 68/151/EEG:

-anpassningen                                                                                       90


 


anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall     Prop. 1992/93:225
utgå.
                                                                            Bilaga 1

2.      377 L 0091: Rådets andra direktiv 77/91/EEG:              EES-prot.

-                                                                                   anpassning a)   Svensk text
anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall

utgå.

3.      378 L 0855: Rådets tredje direktiv 78/855/EEG:

- anpassning a)

anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

4.      378 L 0660: Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG:

- anpassning a)

anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå. 6.       383 L 0349: Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG:

- anpassningen

anteckningen "s) i Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå. 9.       389 L 0667: Rådets tolfte direktiv 89/667/EEG: -anpassningen anteckningen "- i Schweiz:", inklusive bestämmelsen, skall utgå.

91


 


SLUTAKT                                    Prop. 1992/93:225

De befullmäktigade ombuden för:                                                        °

EES-prot.

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN,                                    Svensk version

EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN,

nedan benämnda "gemenskapen", och för:

KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, HELLENSKA REPUBLIKEN, KONUNGARIKET SPANIEN, FRANSKA REPUBLIKEN, IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORD­IRLAND

som är avtalsslutande parter i Fördraget om upprättandet av EURO­PEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN och Fördraget om upprättan­det av EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN,

nedan benämnda "EG-medlemsstaterna",

och

de befullmäktigade ombuden för:

REPUBLIKEN FINLAND, REPUBLIKEN ISLAND, FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, KONUNGARIKET NORGE, KONUNGARIKET SVERIGE, REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

nedan benämnda "EFTA-staterna",

har vid ett möte i Bryssel idag den 17 mars 1993 för att underteckna protokol­let med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområ­det, godkänt följande handlingar:

I.   Protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska sam­
arbetsområdet.

II.   Bilagan enligt artikel 20 i protokollet med justeringar av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som bifogats det protokollet.

De befullmäktigade ombuden för gemenskapen och för EG-medlemssta­
terna och de befullmäktigade ombuden för EFTA-staterna har godkänt den
        92
gemensamma förklaring som bifogats denna slutakt.


 


Vidare har de befullmäktigade ombuden för gemenskapen och för EG-medlemsstaterna och de befullmäktigade ombuden för EFTA-staterna god­känt de överenskomna protokollsanteckningar som bifogats denna slutakt och som är av bindande karaktär.

De befullmäktigade ombuden för gemenskapen och för EG-medlemssta­terna och de befullmäktigade ombuden för EFTA-staterna har beaktat Frankrikes regerings förklaring som bifogats denna slutakt.

De befullmäktigade ombuden för gemenskapen och för EG-medlemssta­terna och de befullmäktigade ombuden för EFTA-staterna har beaktat att hänvisningarna till Schweiz som finns i följande gemensamma förklaringar förtecknade i och bifogade den slutakt som undertecknades i Oporto den 2 maj 1992 har upphört att gälla:

3. Gemensam förklaring om en övergångsperiod för utfärdande eller upp­rättande av dokument som gäller ursprungsbevis

och

8.    Gemensam förklaring om godstransporter pä väg.

De befullmäktigade ombuden för gemenskapen och för EG-medlemssta­terna och de befullmäktigade ombuden för EFTA-staterna har beaktat att följande avtal fastställda i de överenskomna protokollsanteckningar från förhandlingarna och som bifogats slutakten som undertecknades i Oporto den 2 maj 1992 har upphört att gälla:

-    I fråga om protokoll 16 och bilaga VI.

-    I fråga om bilaga VII (om ingenjörer som tillhör Stiftelsen för det schwei­ziska registret över ingenjörer).

De har enats om att i den överenskomna protokollsanteckningen "i fråga om protokoll 47" skall orden "gemenskapen och Schweiz och" utgå. Slutligen har de befullmäktigade ombuden för gemenskapen och för EG-medlemssta­terna och de befullmäktigade ombuden för EFTA-staterna i fräga om de för­klaringar som förtecknats i och bifogats slutakten som undertecknades i Oporto den 2 maj 1992 beaktat att:

I.   följande förklaringar har upphört att gälla:

10.      Förklaring av Schweiz regering om skyddsåtgärder.

11.      Förklaring av Europeiska gemenskapen.

12.      Förklaring av Schweiz regering om införandet av högskolestudier i arkitektur vid högre tekniska utbildningsanstalter.

 

16.      Förklaring av Schweiz regering om tillämpning av skyddsklausulen i samband med kapitalrörelser.

17.      Förklaring av Europeiska gemenskapen.

34.   Förklaring av Schweiz regering om tullar av fiskal karaktär.

36.    Förklaring av Schweiz regering om avtalet mellan EEG och schwei­ziska edsförbundet om varutransporter på landsväg och med tåg.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk version

93


 


11.    i följande förklaringar har förklaringen av Schweiz regering eller förkla­ringen av Europeiska gemenskapen angående Schweiz upphört att gälla:

2.    Förklaring av Liechtensteins och Schweiz regeringar om alkoholmo­nopol.

13.      Förklaring av Österrikes och Schweiz regeringar om audiovisuella tjänster.

14.      Förklaring av Liechtensteins och Schweiz regeringar om administra­tivt bistånd.

33. Förklaring av Europeiska gemenskapen samt Finlands, Liechten­steins, Schweiz, Sveriges och Österrikes regeringar om produkter av val.

35.    Förklaring av Europeiska gemenskapen om bilaterala avtal.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk version


94


 


GEMENSAM FÖRKLARING

1.       EES-avtalets avtalsslutande parter, som fullt ut respekterar utgången av den schweiziska folkomröstningen den 6 december 1992, beklagar att EES, till följd av att Schweiz inte deltar, inte kunde förverkligas mellan de ur­sprungligen förutsedda avtalsslutande parterna.

2.       EES-avtalets avtalsslutande parter har beaktat att de schweiziska myn­digheterna har hållit möjligheten öppen för ett framtida deltagande i EES. De kommer att välkomna ett schweiziskt deltagande i EES och de kommer vara beredda att inleda förhandlingar om Schweiz inger en ansökan i enlig­het med artikel 128 i EES-avtalet såsom det ändrats genom protokollet med justeringar av EES-avtalet.

3.       Ett senare deltagande av Schweiz i EES bör vara grundat på både de resultat som framgår av det ursprungliga EES-avtalet samt av de bilaterala avtal som det samtidigt förhandlats om och ändringar som senare kan ha gjorts i dessa avtal.

ÖVERENSKOMNA PROTOKOLLSANTECKNINGAR

De avtalsslutande parterna har enats om följande:

I fråga om artikel 15:

Den speciella tidpunkten för ikraftträdandet av de i artikel 15 avsedda be­stämmelserna beror på budgettekniska svårigheter och skall inte inverka på bilateralt eller multilateralt samarbete inom de berörda områdena och inte heller inverka på det samarbete som avses i artikel 85 i EES-avtalet.

I syfte att säkerställa det regelrätta ikraftträdandet av de bestämmelser som avses i artikel 15, får EFTA-staternas experter under perioden fram till den 1 januari 1994 provisoriskt delta i de kommittéer som bistår EG-kommissio­nen med genomförande och utveckling av gemenskapens verksamheter inom de områden som omfattas av dessa bestämmelser.

Varje EFTA-stat skall stå för sina egna kostnader för detta deltagande.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk version


 


I fråga om artikel 20: Bilaga IV (Energi)

8.       390 L 0547: Rådets direktiv 90/547/EEG och

9.       391 L 0296: Rådets direktiv 91/296/EEG

vad gäller termen "handeln inom EFTA" avser ordet "EFTA" de EFTA-sta­ter beträffande vilka EES-avtalet har trätt i kraft.

Bilaga XIV (Konkurrens)

1.    389 R 4064: Rådets förordning (EEG) nr 4064/89

vad gäller termerna "EFTA-dimension" i anpassning a), b) och h), "omsätt-


95


 


ningen inom EFTA i dess helhet" i anpassningarna b) och j) samt "EFTA-invånare" i anpassning j) avser ordet "EFTA" de EFTA-stater beträffande vilka EES-avtalet har trätt i kraft.

FÖRKLARING AV FRANSKA REPUBLIKENS REGERING

Frankrike beaktar att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte är tillämpligt på de utomeuropeiska länder och områden som enligt För­draget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen är asso­cierade med gemenskapen.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Svensk version


96


 


PROTOCOL ADJUSTING                                        Prop. 1992/93:225

THE AGREEMENT ON THE EUROPEAN                                 Bilaga 1

ECONOMIC AREA                                            EES-prot.

Engelsk text

THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY,

THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY,

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN

IRELAND,

AND

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE REPUBLIC OF ICELAND,

THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,

THE KINGDOM OF NORWAY,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

hereinafter referred to as the CONTRACTING PARTIES;

WHEREAS the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as the EEA Agreement, was signed in Oporto on 2 May 1992;

WHEREAS Article 129(2) of the EEA Agreement provides that it shall be ratified or approved by the Contracting Parties in accordance with their re­spective constitutional requirements;

WHEREAS it has become clear that one of the Signatories to the EEA Agreement, the Swiss Confederation, is not in a position to ratify the EEA Agreement;

WHEREAS the other Signatories to the EEA Agreement, remaining fully attached to its objectives, are determined to enact the EEA Agreement as soon as possible;

WHEREAS a new date for the entry into force of the EEA Agreement has to be laid down;

WHEREAS special provisions are required for the entry into force of the

EEA Agreement as regards the Principality of Liechtenstein;                               97

7 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


 


WHEREAS a number of adjustments to the EEA Agreement are necessary as a consequence of the non-ratification by Switzerland;

WHEREAS it is desirable to include among such adjustments a provision reflecting the wish of the Contracting Parties to enable Switzerland to parti­cipate in the EEA in the future;

HAVE DECIDED to condude the following Protocol:


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text


Anicle 1

1.  The EEA Agreement, as adjusted by this Protocol, shall enter into force, on the date of entry into force of this Protocol, between the European Economic Community, the European Coal and Steel Community, their Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden.

2.  As regards the Principality of Liechtenstein, the EEA Agreement, as ad­justed by this Protocol, shall enter into force on a date to be determined by the EEA Council and provided that the EEA Council:

 

-   has decided that the condition of Article 121(b) of the EEA Agreement, namely that the good functioning of the EEA Agreement is not impaired, is fulfilled; and

-   has taken the appropriate decisions, in particular as to the application to Liechtenstein of the measures already adopted by the EEA Council and the EEA Joint Committee.

3.         Liechtenstein shall be allowed to participate in those decisions of the EEA
Council referred to in paragraph 2 above.

Article 2

1.  Since the Swiss Confederation, following its non-ratification of the EEA Agreement, is not a Contracting Party thereto, the reference in the preamble to the EEA Agreement to"THE SWISS CONFEDERATION" as one of the Contracting Parties shall be deleted.

2.  Article 2 (b) of the EEA Agreement shall be replaced by the following:

"the term 'EFTA States' means the Republic of Austria, the Republic of Fin­land, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and, under the conditions laid down in Article 1(2) of the Protocol Adjusting the Agreement on the European Economic Area, the Principality of Liechtenstein;".

3.         The EEA Agreement shall be adjusted further in accordance with Artides
3 to 20 of this Protocol.


Article 3

In Artide 120 the words"Protocols 41, 43 and 44" shall be replaced by the words "Protocols 41 and 43".


98


 


artide 4                                               Prop. 1992/93:225

In Article 126(1) the words "the Kingdom of Norway, the Kingdom of     Bilaga 1
Sweden and the Swiss Confederation" shall be replaced by the words "the     EES-prot.
Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden".
                           Engelsk text

Artide 5

Article 128(1) shall be replaced by the following:

"Any European State becoming a member of the Community shall, and the Swiss Confederation or any European State becoming a member of EFTA may, apply to become a party to this Agreement. It shall address its applica­tion to the EEA Council."

Article 6

Article 129(3) shall be replaced by the following:

"3. This Agreement shall enter into force on the date and under the condi­tions provided for in the Protocol Adjusting the Agreement on the European Economic Area."

Article 7

In paragraph 11 of Protocol 1 on horizontal adaptations the words "Article 129(3)" shall be replaced by the words "the date of entry into force".

Article 8

In Protocol 4 on rules of origin, the words "Switzerland" and "Swiss" shall be replaced, respectively, by the words "Sweden" and "Swedish" in Ap­pendix V, footnote 2, and in Appendix VI, footnote 3.

Article 9

In Protocol 5 on customs duties of a fiscal nature (Liechtenstein, Switzerland):

-   the word "Switzerland" shall be deleted in the heading;

-   the words "and Switzerland" and "or Switzerland" shall be deleted in para­graphs 1 and 2.

Article 10

Protocol 6 on the building up of compulsory reserves by Switzerland and Liechtenstein shall be replaced by the following:

99


 


"PROTOCOL 6

ON THE BUILDING UP OF COMPULSORY RESERVES BY LIECHTENSTEIN

Liechtenstein may subject to a scheme of compulsory reserves products which are indispensable for the survival of the population in times of serious supply shortages and the production of which in Liechtenstein is insufficient or non-existent and the characteristics and nature of which enable reserves to be built up.

Liechtenstein shall apply this scheme in a manner that does not involve dis­crimination, direct or indirect, between the products imported from the other Contracting Parties and like or substitute national products."

Article 11 In Protocol 8 on state monopolies the words "Swiss and" shall be deleted.

Article 12

In Protocol 9 on trade in fish and other marine products:

-the words "and Switzerland" shall be deleted in Appendix 1, Article 2, paragraphs 1 and 2 and the word "their" shall be replaced by "its" in the said paragraph 2;

- the words "-Agreement between the European Economic Community and
the Swiss Confederation, signed on 22 July 1972, and a subsequent Exchange
of Letters conceming agriculture and fisheries, signed on 14 July 1986;" shall
be deleted in Appendix 3.

Article 13

In Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein):

-   the words "Switzerland and" shall be deleted in the title, Article 8(1) and (2) and Artide 11;

-   the word, "respectively" shall be deleted in Article 8(2) and Article 11;

-   Artides 2 to 4 and Article 9(1) shall be deleted.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text


 


A ti ide 14

In Protocol 16 on measures in the field of social security related to trans­itional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein):

-   the words "Switzerland and" shall be deleted in the title. Artides 1, 2 and 3, first sentence and paragraph (a);

-   the words "Swiss and" shall be deleted in Artides 2 and 3(a);


100


 


-   the word ", respectively" shall be deleted in Artides 1, 2 and 3, first sen­tence and paragraph (a);

-   the words "500 as regards Switzerland or" and the words "as regards Liechtenstein" shall be deleted in Article 3(c);

-   Article 4 shall be deleted.

Ailicle 15 The following provisions of the EEA Agreement: -Artides 81(a), (b), (d), (e) and (f); -Artide 82;

-   Protocol 30, paragraph 2, first and second subparagraphs;

-   Protocol 31, Artide l(l)(a), (b) and (c). Artide 4(1), (3) and (4), Article 5(3), first and second subparagraphs, and

-   Protocol 32

shall enter into force on 1 January 1994.

Article 16 In Protocol 38 on the Financial Mechanism:

-   the word "three" shall be replaced by "two" in Article 2 (2);

-   Article 2 (5) shall be replaced by the following :

"5. The total volume of loans, which shall be eligible for the interest rebates provided for in Article 1 shall be ECU 1500 million, to be committed in equal tranches över a period of five years from 1 July 1993. Should the EEA Agreement enter into force after that date, the period shall be five years from the entry into force."

- Article 3 (1) shall be replaced by the following :

"1. The total amount of grants provided for in Article 1 shall be ECU 500 million, to be committed in equal tranches över a period of five years from 1 July 1993. Should the EEA Agreement enter into force after that date, the period shall be five years from the entry into force."


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text


Anicle 17 In Protocol 41 on existing agreements the following shall be deleted:


"29.4.1963/3.12.1976


International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution. Mixed agreement be­tween the Swiss Confederation nnd the European Economic Community, the Federal Republic of Germany, France, Luxembourg and the Nether-lands.


101


 


3.12.1976


Protection of the Rhine against Chemical Pollu­tion. Mixed agreement between the Swiss Con­federation and the European Economic Com­munity, the Federal Republic of Germany, France, Luxembourg and the Netherlands."


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text


Artide 18

Protocol 44 on the Agreement between the EC and the Swiss Confederation on the carriage of goods by road and rail shall be deleted.

Article 19

In the Appendix to Protocol 47 on the abolition of technical barriers to trade in wine:

15.      387 R 0822: Council Regulation (EEC) N° 822/87:

- adaptation (b)

the provision shall be deleted;

-adaptations (d), (f), (m) and (n) the words ", Switzerland" and "and Switzerland" shall be deleted;

- adaptation (k), paragraph (b)

the words "Switzerland or" shall be deleted.

22.      389 R 2392: Council Regulation (EEC) N° 2392/89:

- adaptation (a)

the word ", Switzerland" shall be deleted;

- adaptation (c)

the words "producer States concemed have" shall be replaced by the words "the producer State has".

26.      390 R 3201: Commission Regulation (EEC) N° 3201/90:

-adaptations (c), (d) and (f) the provisions shall be deleted.

Article 20

Annexes I to IX, XII, XIII, XVI and XVIII to XXII to the EEA Agreement shall be adjusted as specified in the Annex to this Protocol.


Artide 21

The provisions, references, specific adaptations, periods and dates concer-ning Liechtenstein in the EEA Agreement, as adjusted by this Protocol, shall only apply once the EEA Agreement, as adjusted by this Protocol, has entered into force with regard to Liechtenstein in accordance with Article 1(2) of this Protocol.


102


 


Article 22

1.  This Protocol is drawn up in a singie original in the Danish, Dutch, Eng­lish, Finnish, French, German, Greek, Icelandic, Italian, Norwegian, Portu­guese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally au­thentic.

2.  This Protocol shall be ratified or approved by the Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements.

It shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the Euro­pean Communities which shall transmit certified copies to all the other Con­tracting Parties.

The instruments of ratification or approval shall be deposited with the Gen­eral Secretariat of the Council of the European Communities which shall no­tify all the other Contracting Parties.

3.  This Protocol shall enter into force on 1 July 1993, provided that all the Contracting Parties referred to in Artide 1(1) have deposited their instru­ments of ratification or approval of the EEA Agreement and of this Protocol before that date. After that date, this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the last deposit. If, however, such deposit is made less than fifteen days before the beginning of the following month, this Protocol shall not enter into force until the first day of the second month after the date of such deposit.

4.  As regards Liechtenstein, this Protocol shall enter into force following the deposit of its instruments of ratification of the EEA Agreement and this Pro­tocol, on the date determined by the EEA Council under the conditions laid down in Article 1(2).

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE at Brussels, this seventeenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-three.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text


103


 


ANNEX

PROVIDED FOR IN ARTICLE 20 OF THE PROTOCOL ADJUSTING

THE AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

Annexes I to IX, XII, XIII, XVI and XVIII to XXII to the EEA Agreement shall be adjusted as specified below.

I      ANNEX I, VETERINARY AND PHYTOSANITARY MATTERS

A.    Sectoral adaptation

Th-e provision regarding Switzerland and Liechtenstein under the heading 'SECTORAL ADAPTATION' as well as the heading it­self shall be deleted.

B.    Chapter I, Veterinary issues

- Introductory part to the Chapter

-   paragraph 3

-   the words 'as from nine months after the entry into force of the Agreement and at the latest from 1 January 1994' shall be replaced by 'as from 1 January 1994 or from six months after the entry into force of the Agreement, whichever date is the låter'.

-    The dates regarding the EFTA States referred to in the speci­
fic adaptations established in relation to the acts referred to
in the Chapter shall be replaced in accordance with the fol­
lowing:

-the dates '1 January 1993' and '31 December 1992' shall be replaced by 'the date of entry into force of the Agreement' and 'the day before the date of entry into force of the Agree­ment', respectively;

-   the date '1 April 1993' shall be replaced by 'the first day of the second month following the entry into force of the Agree­ment';

-   the date '1 July 1993' shall be replaced by 'the first day of the fourth month following the entry into force of the Agree­ment';

-   the date '1 September 1993' shall be replaced by 'the date pro­vided for in paragraph 3 of the introductory part of Chapter I, Veterinary issues, of Annex I to the Agreement'.

1.       364 L 0432: Council Directive 64/432/EEC: -adaptation (a) 'Switzerland: Kanton/canton/cantone' shall be deleted;

-   adaptations (d), (e) and (g) 'Switzerland/' shall be deleted;

-   adaptation (f)

the words 'Switzerland/' and '/Vétérinaire de contröle/Veteri­nario di controllo' shall be deleted. 3.       390 L 0426: Council Directive 90/426/EEC: -adaptation (b) the words 'Switzerland/' and '/Vétérinaire de contröle/Veteri­nario di controllo' shall be deleted.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text

104


 


4.       390 L 0539: Council Directive 90/539/EEC:                  Prop. 1992/93:225

-adaptation (b)                                                               Bilagal

the words 'CH or' and 'Switzerland/' shall be deleted; EES-prot.

- adaptation (g)                                                             Engelsk text

'Switzerland/' shall be deleted. 12.      385 L 0511: Council Directive 85/511/EEC: -adaptation (a) 'Switzerland/' shall be deleted; and

the words 'Eidgenössisches Institut fiir Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern' shall be replaced by '-'; -adaptation (b) 'Switzerland/' shall be deleted. 14.      380 L 0217: Coundl Directive 80/217/EEC: -adaptation (a) 'Switzerland/' shall be deleted. 18.      364 L 0433: Council Directive 64/433/EEC:

- adaptation (j)

'CH-' shall be deleted.

20.         371 L 0118: Council Directive 71/118/EEC and

21.         377 L 0099: Coundl Directive 77/99/EEC: -adaptation (c)

'CH-' and 'CH/' shall be deleted. 23.      389 L 0437: Council Directive 89/437/EEC:

- adaptation (f)

'CH/' shall be deleted. 34.     391 L 0495: Council Directive 91/495/EEC:

- adaptation (e)

'CH,'shall be deleted. 66.     389 D 0610: Commission Decision 89/610/EEC:

-      adaptation
'Switzerland/' shall be deleted.

C.    Chapter II, Feedingstuffs - Introduction, paragraph 1

the words 'Switzerland and' shall be deleted. -The date '1 January 1993', as referred to with regard to the EFTA States in the specific adaptations established in relation to the acts re­ferred to in the Chapter, shall be replaced by 'the date of entry into force of the Agreement'.

3.             377 L 0101: Coundl Diredive 77/101/EEC and

4.             379 L 0373: Council Directive 79/373/EEC: -derogation, second indent

the words 'Switzerland and' shall be deleted; and the word 'their' shall be replaced by the word 'its'.

II    ANNEX II, TECHNICAL REGULATIONS, STANDARDS, TEST­INGAND CERTIFICATION A.    Chapter I, Motor Vehides

1.     370 L 0156: Council Diredive 70/156/EEC:                                          105


 


-adaptation                                                                     Prop. 1992/93:225

the words "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"ap-     Bilaga 1
provazione del tipo" in Swiss law'" shall be deleted.
   EES-prot.

2.     370 L 0157: Council Directive 70/157/EEC:                    Engelsk text

- adaptations (a) and (b)

'CH = Switzerland,' shall be deleted.

8.          370 L 0388: Council Directive 70/388/EEC,

9.          371 L 0127: Coundl Directive 71/127/EEC, 17.      374 L 0483: Council Directive 74/483/EEC,

19.   376 L 0114: Coundl Directive 76/114/EEC,

22.          376 L 0757: Council Directive 76/757/EEC,

23.          376 L 0758: Coundl Directive 76/758/EEC,

24.          376 L 0759: Council Directive 76/759/EEC,

25.          376 L 0760: Council Directive 76/760/EEC,

26.          376 L 0761: Council Directive 76/761/EEC,

27.          376 L 0762: Coundl Diredive 76/762/EEC,

 

29.          377 L 0538: Council Directive 77/538/EEC,

30.          377 L 0539: Coundl Directive 77/539/EEC,

31.    377 L 0540: Coundl Directive 77/540/EEC,

32.    377 L 0541: Council Directive 77/541/EEC and

39.    378 L 0932: Council Diredive 78/932/EEC:

- adaptation

the words 'and 14 for Switzerland' and '14 for Switzerland' shall be deleted.

40.    378 L 1015: Council Diredive 78/1015/EEC:

- adaptation (a)

the words '"Typengenehmigung"/"approbation du type"/"ap-provazione del tipo" in Swiss law'" shall be deleted; -adaptation (b) the words '14 for Switzerland' shall be deleted.

41.    380 L 0780: Coundl Directive 80/780/EEC:
-adaptation

the words '"Typengenehmigung"/"approbation du type"/"ap-provazione del tipo" in Swiss law'" shall be deleted. 44.      388 L 0077: Council Directive 88/77/EEC:

- adaptation

the words '14 for Switzerland' shall be deleted.

B.    Chapter II, Agiicitltural and forestry tractors

I.      374 L 0150: Coundl Diredive 74/150/EEC:

- adaptation

the words '"Typengenehmigung"/"approbation du type"/"ap-provazione del tipo" in Swiss law'" shall be deleted.

II.     377 L 0536: Coundl Directive 77/536/EEC,
13. 378 L 0764: Council Directive 78/764/EEC,
17.      379 L 0622: Council Directive 79/622/EEC,

20.   386 L 0298: Council Directive 86/298/EEC,

22.      387 L 0402: Council Directive 87/402/EEC and

lUt)


 


23.      389 L 0173: Council Directive 89/173/EEC: -adaptations the words '14 for Switzerland' shall be deleted.

C.   Chapter III, Lifting and mechanical handling appliances
2.        384 L 0528: Coundl Directive 84/528/EEC:

-adaptation the words 'CH for Switzerland,' shall be deleted.

D.   Chapter VI, Construction plant and equiptnent

8.            386 L 0295: Council Directive 86/295/EEC and

9.            386 L 0296: Council Directive 86/296/EEC: -adaptation:

the words 'CH for Switzerland,' shall be deleted.

E.    Chapter VIII, Pressure vessels

2.       376 L 0767: Coundl Directive 76/767/EEC:

- adaptation

the words 'CH for Switzerland,' shall be deleted.

F.    Chapter IX, Measuring instruments

1.       371 L 0316: Coundl Directive 71/316/EEC: -adaptation (a) the words 'CH for Switzerland,' shall be deleted; -adaptation (b) 'CH,' shall be deleted. 6.        371 L 0348: Council Directive 71/348/EEC: -adaptation the words '"1 Rappen/1 centime/1 centesimo" (Switzerland)' shall be deleted. 12.     375 L 0106: Council Directive 75/106/EEC: -adaptation (a) the words 'Switzerland and' shall be deleted.

G.   Chapter XIV, Fertilizers

1.       376 L 0116: Coundl Diredive 76/116/EEC: -adaptations (a) and (b) ', Switzerland' shall be deleted.

H.    Chapter XIX, General provisions in the field of technical baniers lo trade 1.       383 L 0189: Coundl Directive 83/189/EEC: -adaptation (g) 'SNV (Switzerland)' and 'SEK (Switzerland)', induding the addresses, shall be deleted.

I.     Chapter XXVII, Spirit diiitks

1.       389 R 1576: Coundl Regulation (EEC) No 1576/89:

- adaptation (h)

6. Grape mare spirit

the following shall be deleted:

'- Baselbieter Mare'


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text

107


 


'- Grappa del Ticino/Grappa Ticinese'                            Prop. 1992/93:225

'- Grappa della Val Calanca'                                          Bilaga 1

'- Grappa della Val Bregaglia'                                        EES-prot.

'- Grappa della Val Mesolcina'                                          Engelsk text

'- Grappa della Valle di Poschiavo'

'- Mare d'Auvernier'

'- Mare de Döle du Valais';

7. Fruit spirit

the following shall be deleted:

Aargauer Bure Kirsch'

Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser'

Baselbieterkirsch'

-   Baselbieter Zwetschgenwasser' Bernbieter Birnenbrand' Bernbieter Kirsch' Bernbieter Mirabellen' Bernbieter Zwetschgenwasser'

-   Bérudges de Cornaux' Emmentaler Kirsch'

-   Freiämter Theilersbirnenbranntwein' Freiämter Zwetschgenwasser' Fricktaler Kirsch' Kirsch de la Béroche'

-   Luzerner Birnenträsch'

-   Luzerner Kirsch' Luzerner Theilersbirnenbranntwein' Luzerner Zwetschgenwasser' Mirabelle du Valais' Rigi Kirsch'

Seeländer Pfliimliwasser' Urschwyzerkirsch'

William du Valais/ Walliser Williams' Zuger Kirsch';

9. Gentian spirit

the following shall be deleted:

'9. Gentian spirit

-Gentiane du Jura';

11. Juniper flavoured spirit drinks

the following shall be deleted:

'11. Juniper flavoured spirit drinks

-Genievre du Jura';

14.       Liqueur

the following shall be deleted: '- Bernbieter Griottes Liqueur' '- Bernbieter Kirschen Liqueur' '- Genépi du Valais';

15.       Spirit drinks

the following shall be deleted:                                                           108


 


'- Bernbieter Cherry Brandy Liqueur'                            Prop. 1992/93:225

'- Bernbieter Kräuterbitter'                                           Bilaga 1

'- Eau-de-vie d'herbes du Jura'                                     EES-prot.

'- Gotthard Kräuterbranntwein'                                       Engelsk text

'- Luzerner Chriiter (Kräuterbranntwein)'

'-Vieille lie du Mandement'

'-Walliser Chriiter (Kräuterbranntwein)'.

III  ANNEX III PRODUCT LIABILITY

385 L 0374: Coundl Directive 85/374/EEC: -adaptation (a)(iii) shall be deleted; -adaptation (b)

the words 'Switzerland and' shall be deleted; and

the word 'their' shall be replaced by the word 'its'.

IV   ANNEX IV, ENERGY
Appendices 1 and 2

'Switzerland', including its entries under Entity and Grid, shall be deleted.

V    ANNEX V, FREE MO VEMENT OF WORKERS

A.    Sectoral adaptations

The words 'and Switzerland' shall be deleted.

B.    3.       368 L 0360: Council Directive 68/360/EEC:

-      adaptation (e)(ii)
'Swiss,' shall be deleted.

VI   ANNEX VI, SOCIAL SECURITY

A.   Sectoral adaptations

- paragraph 1

'and Switzerland' shall be deleted.

B.   1.       Council Regulation (EEC) No 1408/71:

- adaptation (b)

the provision shall be deleted; -adaptations (g), (h), (i), (j), (m) and (n)

the entry 'S. SWITZERLAND', including the provision, shall

be deleted; -adaptations (k) and (I)

the headings and provisions of the following entries shall be de­leted:

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,

167, 168, 169, 170, 171; -adaptation (o)

the entry '16.', including the provision, shall be deleted. 2.       Council Regulation (EEC) No 574/72:

- adaptations (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (k)

the entry 'S. SWITZERLAND', induding the provision, shall be deleted.

20.         383 Y 0117: Dedsion No 117 and

21.         383 V 1112(02): Dedsion No 118:                                                        109


 


-adaptation                                                                    Prop. 1992/93:225

the entry 'Switzerland', including the provision, shall be de-     Bilaga 1
leted.
                                                                            EES-prot.

34.                                                                                  C/281/88/p.7: Decision No 135:     Engelsk text
-adaptation

the entry '(s)', including the provision, shall be deleted.

35.    C/64/88/P.7: Decision No 136:
-adaptation

the entry 'S. Switzerland', including the provision, shall be de­leted.

C. MODALITIES FOR THE PARTICIPATION OF EFTA STATES IN THE ADMINISTRATIVE COMMISSION ON SOCIAL SECURITY FOR MIGRANT WORKERS AND IN THE AUDIT BOARD AT­TACHED TO THIS COMMISSION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 101(1) OF THE AGREEMENT

The words 'and Switzerland' shall be deleted.

VII ANNEX VII, MUTUAL RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

A.    Sectoral adaptations

The words 'and Switzerland' shall be deleted.

B.    Chapter A, General syslem

1.      389 L 0048: Coundl Directive 89/48/EEC:

- the derogation for Switzerland shall be deleted.

C.    Chapter B, Legal professions

2.      377 L 0249: Council Diredive 77/249/EEC:

- adaptation

the entry 'in Switzerland:', including the provision, shall be de­leted.

D.   Chapter C, Medical andpara-medical activities

4.     375 L 0362: Council Directive 75/362/EEC:

-   the derogation for Switzerland shall be deleted;

-   adaptation (a)

the entry '(s) in Switzerland:', including the provision, shall be deleted;

-adaptation (b) the entry 'in Switzerland:', including the provision, shall be de­leted;

-adaptation (c) the entries 'Switzerland:', including the provisions, shall be de­leted;

-adaptation (d) the heading'- tropical medicine:' and the entries'Switzerland:', including the provisions, shall be deleted.

5.     375 L 0363: Council Diredive 75/363/EEC:

-the derogation for Switzerland shall be deleted.                                110


 


6.       386 L 0457: Council Directive 86/457/EEC:

- the derogation for Switzerland shall be deleted.

8.      377 L 0452: Council Directive 77/452/EEC:
-the derogation for Switzerland shall be deleted;

- adaptation (a)

the entry 'in Switzerland:', including the provision, shall be de­leted; -adaptation (b) the entry '(s) in Switzerland:', including the provision, shall be deleted.

9.            377 L 0453: Coundl Directive 77/453/EEC: -the derogation for Switzerland shall be deleted.

10.         378 L 0686: Coundl Directive 78/686/EEC:

 

-   the derogation for Switzerland shall be deleted;

-   adaptation (a)

the entry 'in Switzerland:', including the provision, shall be de­leted;

- adaptation (b)

the entry '(s) in Switzerland:', including the provision, shall be deleted; -adaptation (c) 1. the entry'- in Switzerland:' including the provision, shall be de­leted.

11.         378 L 0687: Coundl Diredive 78/687/EEC: -the derogation for Switzerland shall be deleted.

12.         378 L 1026: Council Directive 78/1026/EEC: -adaptation

the entry '(s) in Switzerland:', including the provision, shall be deleted.

14.    380 L 0154: Coundl Directive 80/154/EEC:

- the derogation for Switzerland shall be deleted;
-adaptation (a)

the entry 'in Switzerland:', including the provision, shall be de­leted;

- adaptation (b)

the entry '(s) in Switzerland:', including the provision, shall be deleted.

15.    380 L 0155: Council Directive 80/155/EEC:
-the derogation for Switzerland shall be deleted.

17.   385 L 0433: Council Directive 85/433/EEC:

- adaptation (a)

the entry '(s) in Switzerland:', including the provision, shall be deleted.

E.    Chapter D, Architecture

18.    385 L 0384: Council Directive 85/384/EEC:
-adaptation (a)

the entry '(r) in Switzerland:', including the provision, shall be deleted.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text

111


 


F.                                                                                             Chapter E, Commerce and intermediaries Prop. 1992/93:225
22.     364 L 0224: Coundl Diredive 64/224/EEC:                                     Bilaga 1

adaptation                                                                      EES-prot.

the entry 'In Switzerland:', including the provision, shall be de-     Engelsk text

leted. 28.     374 L 0557: Coundl Directive 74/557/EEC: -adaptation

the entry '- in Switzerland:', including the provision, shall be

deleted.

G.   Chapter G, Services incidental to transport

38.     382 L 0470: Council Diredive 82/470/EEC: -adaptation the entry 'Switzerland:', including the provision, shall be de­leted.

H.    Chapter I, Other sectors

43.     367 L 0043: Coundl Directive 67/43/EEC:

- adaptation

the entry 'in Switzerland:', including the provision, shall be de­leted.

VUIANNEX Vin, RIGHT OF ESTABLISHMENT Sectoral adaptations

The words 'and Switzerland' shall be deleted.

IX   ANNEX IX, FINANCL4L SERVICES

A.    Chapter I, Insurance

2.       373 L 0239: First Coundl Diredive 73/239/EEC:

- adaptation (a)

the entry '(g) In Switzerland', including the provision, shall be deleted;

- adaptation (b)

the entry'- in the case of Switzerland:', including the provision,

shall be deleted. 11.      379 L 0267: First Coundl Directive 79/267/EEC: -adaptation (b)

the entry'- in the case of Switzerland:', including the provision,

shall be deleted. 13.     377 L 0092: Coundl Directive 77/92/EEC:

- adaptations (a) and (b)

the entry 'in Switzerland:', including the provision, shall be de­leted.

B.  Chapter II, Banks and other credit institutions
21,.    386 L 0635: Council Directive 86/635/EEC:

- adaptation

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

C.    Chapter III, Stock exchange and securities

24.      379 L 0279: Coundl Directive 79/279/EEC:                                       112


 


-adaptation                                                                     Prop. 1992/93:225

the words 'and Switzerland' shall be deleted; and      Bilaga 1

the words 'these countries' shall be replaced by 'this country'.      EES-prot.

25.                                                                                  380 L 0390: Council Directive 80/390/EEC:                                                                                       Engelsk text
-adaptation (b)

the words 'and Switzerland' shall be deleted; and

the words 'these countries' shall be replaced by 'this country'.

26.   382 L 0121: Council Diredive 82/121/EEC:

- adaptation

the words 'and Switzerland' shall be deleted; and

the words 'these countries' shall be replaced by 'this country'.

27.   388 L 0627: Council Directive 88/627/EEC:

- adaptation

', Switzerland' shall be deleted.

28.   389 L 0298: Council Directive 89/298/EEC:

- adaptation (b)

', Switzerland' shall be deleted.

29.   389 L 0592: Council Directive 89/592/EEC:

- adaptation (a)

', Switzerland' shall be deleted.

X    ANNEXXH, FREE MOVEMENT OF CAPITAL
1.       388 L 0361: Coundl Directive 88/361/EEC:

- adaptation (d)

the fourth indent shall be deleted;

fifth indent

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

XI   ANNEXXIII, TRANSPORT

A.    Sectoral adaptations

-paragraph II the fifth indent shall be deleted.

B.    Chapter I, Inland transport

1.       370 R 1108: Council Regulation (EEC) No 1108/70: -adaptation additions A,2 RAIL and B. ROAD

the entries 'Switzerland', including the provisions, shall be de­leted.

12.         389 R 4060: Council Regulation (EEC) No 4060/89: -adaptation (b) shall be deleted.

13.         375 L 0130: Council Directive 75/130/EEC:

- the last sentence of the adaptation shall be deleted.

C.    Chapter II, Road transport

14.   385 L 0003: Council Directive 85/3/EEC:

- the second paragraph of the adaptation shall be deleted;
-adaptation, third paragraph

the words 'and Switzerland' shall be deleted.
16.     377 L 0143: Council Diredive 77/143/EEC:
                                        113

8 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


 


-                                                                                    the adaptation and the immediately preceding sentence shall be     Prop. 1992/93:225
deleted.
                                                                        Bilaga 1

20.    385 R 3820: Coundl Regulation (EEC) No 3820/85         EES-prot.

and                                                                                  Engelsk text

21.          385 R 3821: Council Regulation (EEC) No 3821/85: -adaptation (b) shall be deleted.

22.          376 L 0914: Council Directive 76/914/EEC:

-      the adaptation and the immediately preceding sentence shall be
deleted.

23.    388 L 0599: Coundl Directive 88/599/EEC:

- adaptation

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

25.    362 L 2005: First Council Directive:
-adaptation (b)

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

26.    376 R 3164: Council Regulation (EEC) No 3164/76:
-adaptation (b)

the words 'and Switzerland' shall be deleted. 28.      374 L 0561: Council Directive 74/561/EEC:

-      the adaptation and the immediately preceding sentence shall be
deleted.

34.     372 R 1172: Commission Regulation (EEC) No 1172/72: -adaptation 'Switzerland (CH),' shall be deleted.

D.   Chapter TV, Transport by inland waterway

46.    387 L 0540: Council Directive 87/540/EEC:

- adaptation

the following shall be deleted:

'Switzerland shall implement the Directive at the latest on 1

January 1995.'

47.    382 L 0714: Council Directive 82/714/EEC:
-adaptation

CHAPTER II Zone 3

the entry 'Switzerland', including the provision, shall be de­leted.

E.    Chapter VI, Civil Aviation

62.     390 R 2343: Council Regulation (EEC) No 2343/90: -adaptation the entry 'SWITZERLAND:', including the provision, shall be deleted.

XII ANNEX XVI, PROCUREMENT

1.        371 L 0304: Council Directive 71/304/EEC:
-adaptation (b)
the second subparagraph shall be deleted;
third subparagraph
                                                                               .,.


 


the words 'these transition periods' shall be replaced by the words 'this transition period' and the words 'these States' shall be replaced by 'Liechtenstein'.

2. 371 L 0305: Coundl Directive 71/305/EEC:
-adaptation (a)

the second subparagraph shall be deleted;

third subparagraph

the words 'these transition periods' shall be replaced by the

words 'this transition period' and the words 'these States' shall

be replaced by 'Liechtenstein';

- adaptation (c)

the words 'and Switzerland' shall be deleted; the third indent shall be deleted;

- adaptation (e)

the entry 'in Switzerland,', including the provision, shall be de­leted.

3. 377 L 0062: Council Directive 77/62/EEC:
-adaptation (a)

the second subparagraph shall be deleted;

third subparagraph

the words 'these transition periods' shall be replaced by the

words 'this transition period' and the words 'these States' shall

be replaced by 'Liechtenstein';

-adaptation (c) the words 'and Switzerland' shall be deleted; the third indent shall be deleted;

-adaptation (h) the entry 'in Switzerland,', including the provision, shall be de­leted.

4. 390 L 0531: Council Directive 90/531/EEC:
-adaptation (a)

the second subparagraph shall be deleted; third subparagraph

the words 'these transition periods' shall be replaced by the words 'this transition period' and the words 'these States' shall be replaced by 'Liechtenstein'; -adaptation (e) the words 'and Switzerland' shall be deleted; the third indent shall be deleted.

5.             389 L 0665: Council Directive 89/665/EEC and

6.             371 R 1182: Regulation (EEC/Euratom) No 1182 of 3 June 1971: -adaptation (a)

the second subparagraph shall be deleted; third subparagraph

the words 'these transition periods' shall be replaced by the words 'this transition period' and the words 'these States' shall be replaced by 'Liechtenstein'. Appendices 1 and 3:


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text

115


 


-                                                                                  the entry 'VII. In SWITZERLAND:', induding the provision,                                                                    Prop. 1992/93:225
shall be deleted.
                                                         Bilaga 1

Appendices 2 and 4 to 13:                                                    EES-prot.

-                                                                                  the entry 'SWITZERLAND', including the provision, shall be                                                                       Engelsk text
deleted.

XIWANNEX XVIII, HEALTH AND SAFETY AT WORK, LÄBOUR LAW AND EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN

18.   376 L 0207: Coundl Directive 76/207/EEC:

- adaptation

the words 'Switzerland and' shall be deleted; and the word 'them' shall be replaced by 'it'. 24.     380 L 0987: Council Directive 80/987/EEC: -adaptation (b) the entry 'F. SWITZERLAND', induding the provision, shall be deleted.

XIWANNEX XIX, CONSUMER PROTECTION Sectoral adaptations

The words 'and Switzerland' shall be deleted.

XV ANNEX XX ENVIRONMENT

A.    Sectoral adaptation

The words 'and Switzerland' shall be deleted.

B.    Chapter III, Air

19.   388 L 0609: Council Directive 88/609/EEC:

- adaptations (b) and (c)

the entry 'Switzerland:', including the provision, shall be de­leted.

C.    Chapter V, Waste

31.      384 L 0631: Coundl Diredive 84/631/EEC:

- adaptation (b)

the words 'and CH for Switzerland' shall be deleted.

XVIANNEXXXI, STATISTICS

A,    Sectoral adaptations

-paragraph 1 the words 'and Switzerland' shall be deleted.

B.    Industrial statistics

1.      364 L 0475: Council Directive 64/475/EEC:

- adaptation (b)

the provision shall be deleted; -adaptations (d) and (e) the words 'and Switzerland' shall be deleted.

2.      372 L 0211: Council Directive 72/211/EEC:
-adaptation (c)

the provision shall be deleted.

3.      372 L 0221: Coundl Diredive 72/221/EEC:                                           116


 


-adaptation (b)                                                               Prop. 1992/93:225

the provision shall be deleted.                                     Bilaga 1

-                                                                                   adaptation (d)          EES-prot.
the words 'and Switzerland' shall be deleted;                                Engelsk text

-adaptation (e) the words 'Switzerland and Liechtenstein are* shall be replaced by the words 'Liechtenstein is'.

4.      378 L 0166: Coundl Directive 78/166/EEC:

- adaptation (e)

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

C.    Transport statistics

5.      378 L 0546: Council Directive 78/546/EEC:

- adaptation (a)

the provision shall be deleted;

- adaptation (b)

the words 'Switzerland and' and 'Schweiz/Suisse/Svizzera and' shall be deleted;

- adaptation (c)

the words 'Switzerland and' shall be deleted in the second group of countries; and

'Switzerland' shall be inserted before 'Bulgaria' in the third group of countries;

- adaptation (g)

the words 'and Switzerland' shall be deleted;

- adaptation (h)

the provision shall be deleted.

6.      380 L 1119: Coundl Directive 80/1119/EEC:

- adaptation (a)

the words 'Switzerland and Liechtenstein' and 'Schweiz/Suis­se/Svizzera and Liechtenstein' shall be deleted;

- adaptation (b)

the heading 'II. EFTA States' shall be replaced by 'II. EFTA EEA States';

the words '18. Switzerland and Liechtenstein' shall be deleted; '18. Switzerland' shall be inserted immediately below the head­ing 'III. Non-EEA European Countries';

- adaptation (d)

the words 'EFTA countries' shall be replaced by 'EFTA EEA countries'.

7.      380 L 1177: Council Directive 80/1177/EEC:
-adaptation (a)

the abbreviations 'SBB/CFF/FFS' and 'BLS', including the full names, shall be deleted;

- adaptation (b)

the words 'Switzerland Schweiz/Suisse/Svizzera' shall be de­
leted;
-adaptation (c)
                                                                                     .-


 


'17. Switzerland' shall be deleted under the heading 'II. EFTA       Prop. 1992/93:225

States' and be inserted immediately below the heading 'B.           Bilaga 1

Non-EEA countries';                                                    EES-prot.

the heading 'II. EFTA States' shall be replaced by 'II. EFTA            Engelsk text
EEA States';

D.   Foreign and Community internal trade statistics

8.      375 R 1736: Regulation (EEC) No 1736/75:

-      adaptation (b), paragraph 3
the following shall be deleted

'Switzerland   and  Liechtenstein   together  form  one. singie statistical territory.';

- adaptation (h)

the provision shall be deleted.

9.      377 R 0546: Commission Regulation (EEC) No 546/77:

- adaptations (a) and (b)

the entry 'Switzerland:', including the provision, shall be de­leted. 16.     388 R 0455: Commission Regulation (EEC) No 455/88: -adaptation the words 'for Switzerland: SFrs 1 000' shall be deleted.

E.   Demographicäl and social statistics

18.    376 R 0311: Coundl Regulation (EEC) No 311/76:
-adaptation (a)

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

F.    National accounts - GDP

19.    389 L 0130: Council Directive 89/130/EEC/Euratom:
-adaptation (b)

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

G.   Nomendatures

20.    390 R 3037: Council Regulation (EEC) No 3037/90:
-adaptation

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

H.   Agricultural statistics

21.    372 L 0280: Council Directive 72/280/EEC:
-adaptation (b)

'Switzerland: -' shall be deleted; -adaptations (c), (e) and (f) the words 'and Switzerland' shall be deleted.

22.    372 D 0356: Commission Decision 72/356/EEC:
-adaptation (a)

the words 'Switzerland: One region only' shall be deleted; -adaptation (b) the words 'and Switzerland' shall be deleted.

23.   388 R 0571: Coundl Regulation (EEC) No 571/88:

-adaptation (e)                                                                                    118


 


entries B.04, E, J.17                                                     Prop. 1992/93:225

the words 'and Switzerland' shall be deleted;             Bilaga 1

-                                                                                   adaptation (f)           EES-prot.
the provision shall be deleted;                                                       Engelsk text

-adaptations (g) and (h) the words 'and Switzerland' shall be deleted.

24.    390 R 0837: Council Regulation (EEC) No 837/90:
-adaptation (b)

'Switzerland: -' shall be deleted;

- adaptation (d)

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

I.     Fisheiy statistics

25.    391 R 1382: Council Regulation (EEC) No 1382/91:
-adaptation (a)

the heading 'EFTA' shall be replaced by 'EFTA EEA States'.

J.     Energy statistics

26.    390 L 0377: Council Directive 90/377/EEC:
-adaptations (a), (b) and (d)

the words 'and Switzerland' shall be deleted.

XyiANNEX XXll, COMPANY LAW I

A.    Transition Periods

The words 'Switzerland and' shall be deleted.

B.    1.       368 L 0151: First Coundl Directive 68/151/EEC:

-adaptation the entry '- In Switzerland:', including the provision, shall be deleted.

2.      377 L 0091: Second Council Directive 77/91/EEC:
-adaptation (a)

the entry '- in Switzerland:', including the provision, shall be deleted.

3.      378 L 0855: Third Coundl Directive 78/855/EEC:
-adaptation (a)

the entry '- Switzerland:', including the provision, shall be de­leted.

4.      378 L 0660: Fourth Council Directive 78/660/EEC:
-adaptation (a)

the entry '- in Switzerland:', including the provision, shall be

deleted. 6.       383 L 0349: Seventh Coundl Directive 83/349/EEC: -adaptation

the entry '(s) in Switzerland:', including the provision, shall be

deleted. 9.        389 L 0667: Twelfth Coundl Directive 89/667/EEC: -adaptation

the entry '- in Switzerland:', including the provision, shall be            ..„

deleted.


 


FINAL ACT                                               Prop. 1992/93:225

Bilaga 1

The plenipotentiaries of:                                                                         ''

Engelsk text

THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY,

THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY,

hereinafter referred to as "the Community", and of:

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN

IRELAND,

Contracting Parties to the Treaty establishing the EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY and the Treaty establishing the EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY,

hereinafter referred to as "the EC Member States",

and

the plenipotentiaries of:

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE REPUBLIC OF ICELAND,

THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,

THE KINGDOM OF NORWAY,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

hereinafter referred to as "the EFTA States",

meeting at Brussels, this seventeenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-three for the signature of the Protocol Adjusting the Agreement on the European Economic Area, have adopted the follow­ing texts:

I.              the Protocol Adjusting the Agreement on the European Economic Area ;

II.            the Annex provided for in Article 20 of the Protocol Adjusting the

Agreement on the European Economic Area, which is annexed to

that Protocol.

120


 


The plenipotentiaries of the Community and of the EC Member States and the plenipotentiaries of the EFTA States have adopted the joint dedaration annexed to this Final Act.

Further, the plenipotentiaries of the Community and of the EC Member States and the plenipotentiaries of the EFTA States have adopted the Agreed Minutes which are annexed to this Final Act and which have a bind­ing character.

The plenipotentiaries of the Community and of the EC Member States and the plenipotentiaries of the EFTA States have taken note of the dedara­tion of the Government of France annexed to this Final Act.

The plenipotentiaries of the Community and of the EC Member States and the plenipotentiaries of the EFTA States have taken note that the refer­ences to Switzerland contained in the following joint declarations listed in and annexed to the Final Act signed in Oporto on 2 May 1992 have lapsed :

3.        Joint Dedaration on a transitional period conceming the issuing of making out of documents relating to the proof of origin and

8.       Joint Dedaration on transport of goods by road.

The plenipotentiaries of the Community and of the EC Member States and the plenipotentiaries of the EFTA States have taken note that the following agreements laid down in the Agreed Minutes of the negotiations annexed to the Final Act signed in Oporto on 2 May 1992, have lapsed :

Ad Protocol 16 and Annex VI, -        Ad Annex VII (conceming engineers of the Foundation of the Swiss Register of Engineers).

They have agreed that in the Agreed Minute "Ad Protocol 47" the words 'the Community and Switzerland and' shall be deleted.

Finally, the plenipotentiaries of the Community and of the EC Member States and the plenipotentiaries of the EFTA States have taken note with regard to the declarations listed in and annexed to the Final Act signed in Oporto on 2 May 1992 that:

I.        the following declarations have lapsed :

10.         Dedaration by the Government of Switzerland on safeguard measures;

11.         Dedaration by the European Community ;

12.         Dedaration by the Government of Switzerland on the introduc­tion of post-diploma studies in architecture at the higher technical colleges ;

 

16.         Dedaration. by the Government of Switzerland on the use of the safeguard clause in connection with capital movements ;

17.         Dedaration by the European Community ;


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text


121


 


34.                                                                                    Dedaration by the Government of Switzerland conceming cus-     Prop. 1992/93:225
torns duties of a fiscal nature ;
                                         Bilaga 1

36.      Dedaration by the Government of Switzerland on the Agreement   "P

between the EEC and the Swiss Confederation on the carriage of     Lngelsk text goods by road and rail ;

II. in the following declarations the dedaration made by the Government of Switzerland or the dedaration made by the European Community with reference to Switzerland have lapsed :

2. Dedaration by the Govemments of Liechtensteiri and Switzerland on alcohol monopolies ;

13.         Dedaration by the Govemments of Austria and Switzerland on audio-visual services;

14.         Dedaration by the Govemments of Liechtenstein and Switzerland on administrative assistance ;

15.         Dedaration by the European Community ;

33. Dedaration by the European Community and the Govemments of Austria, Finland, Liechtenstein, Sweden and Switzerland on whale products;

35.    Dedaration by the European Community on bilateral agreements.

122


 


JOINT DECLARATION

1.    Whilst fully respecting the outcome of the Swiss referendum of 6 De­cember 1992, the Contracting Parties to the EEA Agreement regret that as a consequence of Swiss non-partidpation the EEA could not be re-alised among the Contracting Parties initially foreseen.

2.    The Contracting Parties to the EEA Agreement have taken note that the Swiss authorities have kept open the option of future EEA partidpation. They will welcome Swiss partidpation in the EEA and will be ready to enter into negotiations if Switzerland submits an application according to Article 128 of the EEA Agreement as modified by the Protocol Adjust­ing the EEA Agreement.

3.    Låter partidpation of Switzerland in the EEA should be based on the results laid down in the original EEA Agreement and bilateral agree­ments negotiated at the same time as well as on possible subsequent changes in those agreements.

AGREED MINUTES

The Contracting Parties agreed that:

Ad Article 15

the specific date of the entry into force of the provisions referred to in Article 15 is due to budgetary technical difficulties and shall be without prejudice to any bilateral or multilateral cooperation in the fields concemed and shall further not affect any cojperation referred to in Article 85 of the EEA Agreement.

In order to ensure the orderly entry into force of the provisions referred to in Article 15, the experts of the EFTA States may, during the period up to 1 January 1994, participate provisionally in the committees which assist the EC Commission in the management or development of Community activ­ities in the fields covered by those provisions.

Each EFTA State shall bear its own costs incurred by this partidpation.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 1 EES-prot. Engelsk text


 


Ad Artide 20 Annex IV (Energy)

8.             390 L 0547: Coundl Directive 90/547/EEC and

9.             391 L 0296: Council Directive 91/296/EEC

as regards the term "intra-EFTA trade", the word "EFTA" refers to those EFTA States for which the EEA Agreement has entered into force;

Annex XIV (Competition)

1.        389 R 4064: Council Regulation (EEC) No4064/89


123


 


as regards the terms "EFTA dimension" in adaptations (a), (b) and (h),  Prop. 1992/93:225

"EFTA-wide turnover" in adaptations (b) and (j), and "EFTA residents" in          Bilaga 1

adaptation (j), the word "EFTA" refers to those EFTA States for which the       EES-prot.

EEA Agreement has entered into force.                            Engelsk text

DECLARATION BY THE GOVERNMENT OF FRANCE

France notes that the Agreement on the European Economic Area does not apply to overseas'countries and territories assodated to the European Economic Community pursuant to the provisions of the Treaty establishing the European Economic Community.

124


 


PROTOKOLL MED JUSTERINGAR AV AVTALET MELLAN EFTA-STATERNA OM UPPRÄTTANDE AV EN ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET OCH EN DOMSTOL


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2

Övervakningsprot. Svensk text


REPUBLIKEN FINLAND, REPUBLIKEN ISLAND, FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, KONUNGARIKET NORGE, KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN ÖSTERRIKE

SOM BEAKTAR att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområ­det, härefter kallat EES-avtalet, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, härefter kallat övervakningsavta­let, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att det står klart att en av signatärema av EES-avtalet, Schweiziska Edsförbundet, inte har möjlighet att ratificera EES-avtalet eller övervakningsavtalet och att dessa avtal därför inte kommer att bli tillämpliga på Schweiz,

SOM BEAKTAR att protokollet med justeringar av EES-avtalet har under­tecknats samma dag som detta protokoll,

SOM BEAKTAR att ett nytt datum för övervakningsavtalets ikraftträdande måste fastställas,

SOM BEAKTAR att särskilda bestämmelser krävs för övervakningsavtalets ikraftträdande såvitt avser Furstendömet Liechtenstein,

SOM BEAKTAR att ett antal justeringar av övervakningsavtalet är nödvän­diga till följd av att Schweiz inte ratificerar avtalet,

HAR BESLUTAT att komma överens om följande protokoll:


Artikel 1

1.       Övervakningsavtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, träder i kraft den dag som detta protokoll träder i kraft mellan Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Repu­bliken Österrike.

2.       Såvitt avser Furstendömet Liechtenstein träder övervakningsavtalet, så­dant det justerats genom detta protokoll, i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft beträffande Liechtenstein, under förutsättning att det nödvän­diga beslutet har fattats av detta protokolls signatärer i fråga om tillämp­ningen pä Liechtenstein av beslut som fattats och andra åtgärder som vidta­gits enligt övervakningsavtalet.


125


 


Artikel 2

1.       Eftersom Schweiziska Edsförbundet, till följd av att det inte ratificerar övervakningsavtalet, inte är part i avtalet, skall hänvisningen i avtalets in­gress till 'SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET' som en av de avtalsslu­tande parterna utgå.

2.       Artikel l.b i övervakningsavtalet skall ersättas med följande:

" "EFTA-stat" Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike och, enligt villko­ren i artikel 1.2 i protokollet med justeringar av avtalet mellan EFTA-sta­terna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, Furs­tendömet Liechtenstein."

3.   Övervakningsavtalet skall justeras ytterligare i enlighet med artikel 3-8
i detta protokoll.

Artikel 3

Artikel 7, första stycket, skall ersättas med följande:

"EFTA:s övervakningsmyndighet skall bestå av fem medlemmar, som skall utses på grundval av sin allmänna duglighet och vilkas oberoende inte kan ifrågasättas."

Artikel 4 Artikel 28 skall ersättas med följande:

"Artikel 28 EFTA-domstolen skall bestå av fem domare."

Artikel 5

När övervakningsavtalet träder i kraft i fråga om Liechtenstein skall antalet medlemmar av EFTA:s övervakningsmyndighet och antalet domare i EFTA-domstolen utökas.

Artikel 6 Artikel 29 skall ersättas med följande:


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2

Övervakningsprot. Sveitsk text


 


"Artikel 29

EFTA-domstolen skall sammanträda i plenum. Domstolens beslut skall vara giltiga endast om ett ojämnt antal av dess ledamöter är närvarande. Domsto­lens beslut skall vara giltiga om tre ledamöter är näi-varande. På domstolens begäran får EFTA-staternas regeringar i samförstånd bemyndiga domstolen att inrätta avdelningar."


126


 


Artikd 7

Artikel 30, andra stycket, i övervakningsavtalet skall ersättas med följande:

"En partiell nytiUsättning av domarna skall äga rum vart tredje år. Den skall gälla omväxlande två och tre domare. De två domare som skall ersättas efter de första tre åren skall utses genom lottning."


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2

Övervakningsprot. Svensk text


 


Artikel 8

Artikel 53.3 skall ersättas med följande:

"3- Detta avtal träder i kraft den dag och på de villkor som föreskrivs i arti­kel 1 i protokollet med justeringar av avtalet mellan EFTA-staterna om upp­rättande av en övervakningsmyndighet och en domstol."

Artikd 9

1.       Detta protokoll är upprättat i ett enda original på engelska, finska, is­ländska, norska, svenska och tyska, vilka alla texter är lika giltiga.

2.       Detta protokoll skall ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Det skall deponeras hos Sveriges regering, som skall överlämna bestyrkta kopior till alla övriga avtalsslutande parter.

Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Sveriges regering, som skall meddela alla övriga avtalsslutande parter.

3.       Detta protokoll träder i kraft den 1 juli 1993, om EES-avtalet träder i kraft den dagen och under förutsättning alt alla avtalsslutande parter som avses i artikel 1.1 i detta protokoll har deponerat sina ratifikationsinstrument beträffande övervakningsavtalet och detta protokoll före den dagen. Efter den dagen träder detta protokoll i kraft den dag EES-avtalet träder i kraft eller när alla ratifikationsinstrument beträffande övervakningsavtalet och detta protokoll har deponerats av alla de avtalsslutande parter som avses i artikel 1.1 i detta protokoll, beroende på vilken dag som inträffar senast.

4.       Såvitt avser Liechtenstein träder detta protokoll i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft beträffande Liechtenstein, under förutsättning att Liechtenstein har deponerat sina ratifikationsinstrument beträffande över­vakningsavtalet och detta protokoll och på de villkor som anges i artikel 1.2 i detta protokoll.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE i Bryssel den sjuttonde mars nittonhundranittiotre.


127


 


ÖVERENSKOMMEN PROTOKOLLSANTECKNING        Prop. 1992/93:225

Signatärema har enats om följande:                                                      °

Övervakningsprot.

Svensk text

Ifråga om protokoll 4

Vad gäller termerna "EFTA-dimension" och "EFTA-företag" hänför sig or­det "EFTA" till de EFTA-stater beträffande vilka avtalet mellan EFTA-statema om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol har trätt i kraft.

128


 


PROTOCOL

ADJUSTING THE AGREEMENT BETWEEN

THE EFTA STATES ON THE ESTABLISHMENT

OF A SURVEILLANCE AUTHORITY

AND A COURT OF JUSTICE


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2

Övervakningsprot. Engelsk text


THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE REPUBLIC OF ICELAND,

THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,

THE KINGDOM OF NORWAY AND

THE KINGDOM OF SWEDEN,

WHEREAS the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as the EEA Agreement, was signed in Oporto on 2 May 1992;

WHEREAS the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice, hereinafter referred to as the Surveillance and Court Agreement, was signed in Oporto on 2 May 1992;

WHEREAS it has become clear that one of the Signatories to the EEA Agreement, the Swiss Confederation, is not in a position to ratify the EEA Agreement or the Surveillance and Court Agreement and that therefore those Agreements will not apply to Switzerland;

WHEREAS a Protocol Adjusting the EEA Agreement is signed on the same day as this Protocol;

WHEREAS a new date for the entry into force of the Surveillance and Court Agreement has to be laid down;

WHEREAS special provisions are required for the entry into force of the Surveillance and Court Agreement as regards the Principality of Liechten­stein;

WHEREAS a number of adjustments to the Surveillance and Court Agree­ment are necessary as a consequence of the non-ratification by Switzerland;

HAVE DECIDED to condude the following Protocol:


Article I

1.       The Surveillance and Court Agreement, as adjusted by this Protocol, shall enter into force, on the date of entry into force of this Protocol, be­tween the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Ice­land, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden.

2.       As regards the Principality of Liechtenstein, the Surveillance and Court Agreement, as adjusted by this Protocol, shall enter into force on the same day as the EEA Agreement enters into force for Liechtenstein and provided that the appropriate decision has been taken by the Signatories to this Proto-

9 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


129


 


col regarding the application to Liechtenstein of decisions and other measu-     Prop. 1992/93:225
res taken under the Surveillance and Court Agreement.
               Bilaga 2

Övervakningsprot.
Article 2
                                               Engelsk text

1.       Since the Swiss Confederation following its non-ratification of the Sur­veillance and Court Agreement is not a Contracting Party thereto, the refe­rence in the preamble to the Agreement to "THE SWISS CONFEDERA­TION" as one of the Contracting Parties shall be deleted.

2.       Article l(b) of the Surveillance and Court Agreement shall be replaced by the following:

'the term "EFTA States" means the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden and, under the conditions laid down in Article 1(2) of the Protocol Adjusting the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority anda Court of Justice, the Principality of Liechten­stein'.

3.   The Surveillance and Court Agreement shall be adjusted further in ac­
cordance with Artides 3 to 8 of this Protocol.

Article 3

The first paragraph of Article 7 shall be replaced by the following:

'The EFTA Surveillance Authority shall consist of five members, who shall be chosen on the grounds of their general competence and whose indepen-dence is beyond doubt.'

Anide 4 Article 28 shall be replaced by the following:

'Artide 28 The EFTA Court shall consist of five judges.'

Artide 5

When the Surveillance and Court Agreement enters into force for Liechten­stein, the number of members of the EFTA Surveillance Authority and the number of judges of the EFTA Court shall be increased.

130


 


Article 6 Article 29 shall be replaced by the following:

'Artide 29

The EFTA Court shall sit in plenary session. Decisions of the Court shall be valid only when an uneven number of its members is sitting in the delibera­tions. Decisions of the Court shall be valid if three members are sitting. At the request of the Court, the Govemments of the EFTA States may, by com­mon accord, allow it to establish chambers.'

Article 7

The second paragraph of Artide 30 shall be replaced by the following:

'Every three years there shall be a partial replacement of the judges. Two and three judges shall be replaced alternately. The two judges to be replaced after the first three years shall be determined by lot.'

Article 8

Article 53(3) shall be replaced by the following:

'3. This Agreement shall enter into force on the date and under the condi­tions provided for in the Protocol Adjusting the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice.'


Prop. 1992/93:225 Bilaga 2

Övervakningsprot. Engelsk text


 


Artide 9

1.      This Protocol is drawn up in a singie original in the English, Finnish, German, Icelandic, Norwegian and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

2.      This Protocol shall be ratified by the Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements.

It shall be deposited with the Government of Sweden which shall transmit certified copies to all the other Contracting Parties.

The instruments of ratification shall be deposited with the Government of Sweden which shall notify all the other Contracting Parties.

3.  This Protocol shall enter into force on 1 July 1993, provided that the
EEA Agreement enters into force on that date and provided that all the
Contracting Parties referred to in Article 1(1) of this Protocol have deposited
their instruments of ratification of the Surveillance and Court Agreement
and of this Protocol before that date. After that date, this Protocol shall en­
ter into force on the date the EEA Agreement enters into force or when all
instruments of ratification of the Surveillance and Court Agreement and of
this Protocol have been deposited by all the Contracting Parties referred to
in Article 1(1) of this Protocol, whichever date is the låter.


131


 


4.   As regards Liechtenstein, this Protocol shall enter into force on the same   Prop. 1992/93:225

date as the EEA Agreement enters into force for Liechtenstein, provided         Bilaga 2

that Liechtenstein has deposited its instruments of ratification of the Surveil-  Övervakningsprot.

lance and Court Agreement and of this Protocol, and under the conditions       Engelsk text
laid down in Article 1(2) of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Brussels, this seventeenth day of March 1993.

132


 


AGREED MINUTE                               Prop. 1992/93:225

The signatories agreed that:                                            Bilaga 2

Övervakningsprot.
Ad Protocol 4
                                                                Engelsk text

as regards the terms "EFTA dimension" and "EFTA undertakings", the word "EFTA" refers to those EFTA States for which the Agreement bet­ween the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice has entered into force.

133


 


PROTOKOLL MED JUSTERINGAR AV AVTALET OM EN STÄNDIG KOMMITTÉ FÖR EFTA-STATERNA

REPUBLIKEN FINLAND, REPUBLIKEN ISLAND, FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, KONUNGARIKET NORGE, KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN ÖSTERRIKE

SOM BEAKTAR att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområ­det, härefter kallat EES-avtalet undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna, härefter kallat kommittéavtalet, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att det står klart att en av signatärema av EES-avtalet, Schweiziska Edsförbundet, inte har möjlighet att ratificera EES-avtalet eller kommittéavtalet och att dessa avtal därför inte kommer att bli tillämpliga på Schweiz,

SOM BEAKTAR att protokollet med justeringar av EES-avtalet har under­tecknats samma dag som detta protokoll,

SOM BEAKTAR att ett nytt datum för kommittéavtalets ikraftträdande måste fastställas,

SOM BEAKTAR att särskilda bestämmelser krävs för kommittéavtalets ikraftträdande såvitt avser Furstendömet Liechtenstein,

SOM BEAKTAR att justeringar av kommittéavtalet är nödvändiga till följd av att Schweiz inte ratificerar avtalet,

HAR BESLUTAT att komma överens om följande protokoll:

Artikel 1

1.       Kommittéavtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, träder i kraft den dag som detta protokoll träder i kraft mellan Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Repu­bliken Österrike.

2.       Såvitt avser Furstendömet Liechtenstein träder kommittéavtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, i kraft samma dag som EES-avtalet trä­der i kraft beträffande Liechtenstein, under förutsättning att det nödvändiga beslutet har fattats av detta protokolls signatärer i fräga om tillämpningen pä Liechtenstein av beslut som fattats och andra åtgärder som vidtagits enligt kommittéavtalet.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 3 Kommittéprot. Svensk text


134


 


Artikel 2

1.       Eftersom Schweiziska Edsförbundet, till följd av att det inte har ratifice­rat kommittéavtalet, inte är part i avtalet, skall hänvisningen i avtalets in­gress till 'SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET' som en av de avtalsslu­tande parterna utgå.

2.       Artikel 1.2 b i kommittéavtalet skall ersättas med följande:

" "EFTA-stat" Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike och, enligt villko­ren i artikel 1.2 i protokollet med justeringar av avtalet mellan EFTA-staterna om en ständig kommitté, Furstendömet Liechtenstein."

3.   Kommittéavtalet skall justeras ytterligare i enlighet med artikel 3.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 3 ICommittéprot. Svensk text


 


Artikel 3

Artikel 14.3 skall ersättas med följande:

"3. Detta avtal träder i kraft den dag och pä de villkor som föreskrivs i arti­kel 1 i protokollet med justeringar av avtalet mellan EFTA-staterna om en ständig kommitté."

Artikel 4

1.       Detta protokoll är upprättat i ett enda original pä engelska, finska, is­ländska, norska, svenska och tyska, vilka alla texter är lika giltiga.

2.       Detta protokoll skall ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Det skall deponeras hos Sveriges regering, som skall överlämna bestyrkta kopior till alla övriga avtalsslutande parter.

Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Sveriges regering, som skall anmäla detta till alla övriga avtalsslutande parter.

3.       Detta protokoll träder i kraft den 1 juli 1993, om EES-avtalet träder i kraft den dagen och under förutsättning att alla avtalsslutande parter som avses i artikel 1.1 i detta protokoll har deponerat sina ratifikationsinstrument beträffande kommittéavtalet och detta protokoll före den dagen. Efter den dagen träder detta protokoll i kraft den dag EES-avtalet träder i kraft eller när alla ratifikationsinstrument beträffande kommittéavtalet och detta pro­tokoll har deponerats av alla de avtalsslutande parter som avses i artikel 1.1 i detta protokoll, beroende på vilken dag som inträffar senast.

4.       Såvitt avser Liechtenstein träder detta protokoll i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft beträffande Liechtenstein, under förutsättning att Liechtenstein har deponerat sina ratifikationsinstrument beträffande kom­mittéavtalet och detta protokoll och på de villkor som anges i artikel 1.2 i detta protokoll.


135


 


TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat     Prop. 1992/93:225
detta protokoll.
                                                                              Bilaga 3

SOM SKEDDE i Bryssel den sjuttonde mars nittonhundranittiotre. Kommittéprot.

Svensk text

136


 


ÖVERENSKOMMEN PROTOKOLLSANTECKNING        Prop. 1992/93:225
Signatärema har enats om följande:                                                   °   .

Kommittéprot. Svensk text

I fi-åga om artikel 1.2

Innan avtalet träder i kraft beträffande Liechtenstein, får Liechtenstein som regel och om inte annat beslutas av ständiga kommittén, delta i kommitténs arbete, dock utan rätt att delta i omröstningar.


FÖRKLARING

AV FURSTENDÖMET LIECHTENSTEINS

REGERING

Furstendömet Liechtensteins regering kommmer att, sedan EES-avtalet har trätt i kraft beträffande Liechtenstein, till respektive regeringar i Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike återbetala av dem enligt EES-avtalet utbetalda belopp för att täcka Liechtensteins andel i den finansiella mekanis­men.


137


 


PROTOCOL

ADJUSTING THE AGREEMENT

ON A STANDING COMMITTEE OF

THE EFTA STATES

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE REPUBLIC OF ICELAND,

THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,

THE KINGDOM OF NORWAY AND

THE KINGDOM OF SWEDEN,

WHEREAS the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as the EEA Agreement, was signed in Oporto on 2 May 1992;

WHEREAS the Agreement on a Standing Committee of the EFTA States, hereinafter referred to as the Standing Committee Agreement, was signed in Oporto on 2 May 1992;

WHEREAS it has become clear that one of the Signatories to the EEA Agreement, the Swiss Confederation, is not in a position to ratify the EEA Agreement or the Standing Committee Agreement and that therefore those Agreements will not apply to Switzerland;

WHEREAS a Protocol Adjusting the EEA Agreement is signed on the same day as this Protocol;

WHEREAS a new date for the entry into force of the Standing Committee Agreement has to be laid down;

WHEREAS special provisions are required for the entry into force of the Standing Committee Agreement as regards the Principality of Liechtenstein;

WHEREAS adjustments to the Standing Committee Agreement are neces­sary as a consequence of the non-ratification by Switzerland;

HAVE DECIDED to condude the following Protocol:

Article 1

1.       The Standing Committee Agreement, as adjusted by this Protocol, shall enter into force, on the date of entry into force of this Protocol, between the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden.

2.       As regards the Principality of Liechtenstein, the Standing Committee Agreement, as adjusted by this Protocol, shall enter into force on the same day as the EEA Agreement enters into force for Liechtenstein and provided that the appropriate decision has been taken by the Signatories to this Proto­col regarding the application to Liechtenstein of decisions and other measu­res taken under the Standing Committee Agreement.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 3 Kommittéprot. Engelsk text


138


 


Article 2

1.       Since the Swiss Confederation following its non-ratification of the Stan­ding Committee Agreement is not a Contracting Party thereto, the reference in the preamble to the Agreement to "THE SWISS CONFEDERATION" as one of the Contracting Parties shall be deleted.

2.       Artide l(2)(b) of the Standing Committee Agreement shall be replaced by the following:

'Ihe term "EFTA States" means the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden and, under the conditions laid down in Article 1(2) of the Protocol Adjusting the Agreement on a Standing Committee of the EFTA States, the Principality of Liechtenstein'.

3.   The Standing Committee Agreement shall be adjusted further in accor­
dance with Article 3.

Article 3

Article 14(3) shall be replaced by the following:

'3. This Agreement shall enter into force on the date and under the condi­tions provided for in the Protocol Adjusting the Agreement on a Standing Committee of the EFTA States.'


Prop. 1992/93:225 Bilaga 3 Kommittéprot. Engelsk lext


 


Article 4

1.       This Protocol is drawn up in a singie original in the English, Finnish, German, Icelandic, Norwegian and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

2.       This Protocol shall be ratified by the Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements.

It shall be deposited with the Government of Sweden which shall transmit certified copies to all the other Contracting Parties.

The instruments of ratification shall be deposited with the Government of Sweden which shall notify all the other Contracting Parties.

3.       This Protocol shall enter into force on 1 July 1993, provided that the EEA Agreement enters into force on that date and provided that all the Contracting Parties referred to in Article 1(1) of this Protocol have deposited their instruments of ratification of the Standing Committee Agreement and of this Protocol before that date. After that date, this Protocol shall enter into force on the date the EEA Agreement enters into force or when all in­struments of ratification of the Standing Committee Agreement and of this Protocol have been deposited by all the Contracting Parties referred to in Article 1(1) of this Protocol, whichever date is the låter.

4.       As regards Liechtenstein, this Protocol shall enter into force on the same date as the EEA Agreement enters into force for Liechtenstein, provided


139


 


that Liechtenstein has deposited its instrument of ratification of the Standing           Prop. 1992/93:225

Committee Agreement and of this Protocol, and under the conditions laid     Bilaga 3

down in Article 1(2) of this Protocol.                                             Kommittéprot.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly            Engelsk text
authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Brussels, this seventeenth day of March 1993.

140


 


AGREED MINUTE                                  Prop. 1992/93:225

The Signatories agreed that:                                               

Kommittéprot.

Ad article 1(2)                                                              Engelsk text

before the Agreement enters into force for Liechtenstein, Liechtenstein may, as a rule and unless otherwise decided by the Standing Committee, par­ticipate in the work of the Standing Committee without, however, having the right to vote.

DECLARATION

BY THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY

OF LIECHTENSTEIN

The Government of the Principality of Liechtenstein will, upon the entry into force of the EEA Agreement for Liechtenstein, reimburse the Govem­ments of Austria, Finland, Iceland, Norway and Sweden, respectively, the amounts disbursed by them under the EEA Agreement in order to cover the Liechtenstein share of the Financial Mechanism.

141


 


PROTOCOL

ADJUSTING THE AGREEMENT ON A COMMITTEE

OF MEMBERS OF PARLIAMENT

OF THE EFTA STATES


Prop. 1992/93:225 Bilaga 4

Parlamentarikerprot. Engelsk text


 


THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE REPUBLIC OF ICELAND,

THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN,

THE KINGDOM OF NORWAY AND

THE KINGDOM OF SWEDEN,

WHEREAS the Agreement on the European Economic Area, hereinafter referred to as the EEA Agreement, was signed in Oporto on 2 May 1992;

WHEREAS the Agreement on a Committee of Members of Parliament of the EFTA States, hereinafter referred to as the Parliamentary Committee Agreement, was signed in Reykjavik on 20 May 1992;

WHEREAS it has become clear that one of the Signatories to the EEA Agreement, the Swiss Confederation, is not in a position to ratify the EEA Agreement or the Parliamentary Committee Agreement and that therefore those Agreements will not apply to Switzerland;

WHEREAS a Protocol Adjusting the EEA Agreement is signed on the same day as this Protocol;

WHEREAS a new date for the entry into force of the Parliamentary Com­mittee Agreement has to be laid down;

WHEREAS special provisions are required for the entry into force of the Parliamentary Committee Agreement as regards the Principality of Liechtenstein;

WHEREAS a number of adjustments to the Parliamentary Committee Agreement are necessary as a consequence of the non-ratification by Swit­zerland;

HAVE DECIDED to condude the following Protocol:

Article 1

1.      The Parliamentary Committee Agreement, as adjusted by this Protocol, shall enter into force on the date of entry into force of this Protocol, between the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden.

2.      As regards the Principality of Liechtenstein, the Parliamentary Commit­tee Agreement, as adjusted by this Protocol, shall enter into force on the same day as the EEA Agreement enters into force for Liechtenstein.


142


 


'tcle 2                                                  Prop. 1992/93:225

The Parliamentary Committee Agreement shall be adjusted in accordance     Bilaga 4

with Artides 3 to 5 of this Protocol.                                                Parlamentarikerprot.

Engelsk text

Artide 3 Article 1(1) shall be replaced by the following:

'1. The Parliamentsof the EFTA States shall, from among their own mem­bers, each appoint members for partidpation in the EEA Joint Parliamen­tary Committee provided for in Article 95 of the EEA Agreement, in accor­dance with the following:

-    from the Parliaments of Austria and Sweden eight members;

-    from the Parliament of Finland seven members;

-    from the Parliament of Norway sbc members; and

-    from the Parliament of Iceland four members.

As from the entry into force of the Parliamentary Committee Agreement for Liechtenstein, the number of members to be appointed by each Parliament shall be:

-    from the Parliaments of Austria and Sweden eight members;

-    from the Parliaments of Finland and Norway six members;

-    from the Parliament of Iceland three members; and

-    from the Parliament of Liechtenstein two members.'

Article 4 Article 12 shall be replaced by the following:

'Artide 12

The Committee shall adopt its rules of procedure acting by a majority of the National Delegations, members appointed by each Parliament forming a Na­tional Delegation.'

Artide 5

Artide 16(3) shall be replaced by the following:

'3. The present Agreement shall enter into force on the date and under the conditions provided for in Artide I of the Protocol Adjusting the Agreement on a Committee of Members of Parliament of the EFTA States.'

Artide 6

1.   This Protocol is drawn up in a singie original and authentic in the English

language.                                                                                                           143


 


2.   This Protocol shall be ratified by the Contracting Parties in accordance
with their respective constitutional requirements.

It shall be deposited with the Government of Sweden which shall transmit certified copies to all the other Contracting Parties.

The instruments of ratification shall be deposited with the Government of Sweden which shall notify all the other Contracting Parties.

3.       This Protocol shall enter into force on 1 July 1993, provided that the EEA Agreement enters into force on that date and provided that all the Contracting Parties referred to in Article 1(1) of this Protocol have deposited their instruments of ratification of the Parliamentary Committee Agreement and of this Protocol before that date. After that date, this Protocol shall en­ter into force on the date the EEA Agreement enters into force or when all instruments of ratification of the Parliamentary Committee Agreement and of this Protocol have been deposited by all the Contracting Parties referred to in Article 1(1) of this Protocol, whichever date is the låter.

4.       As regards Liechtenstein, this Protocol shall enter into force on the same date as the EEA Agreement enters into force for Liechtenstein, provided that Liechtenstein has deposited its instruments of ratification of the Parlia­mentary Committee Agreement and of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Brussels, this seventeenth day of March 1993.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 4

Parlamentarikerprot. Engelsk text


144


 


PROTOKOLL MED JUSTERINGAR AV

AVTALET OM EN KOMMITTÉ MED LEDAMÖTER

FRÅN EFTA-STATERNAS PARLAMENT

REPUBLIKEN FINLAND, REPUBLIKEN ISLAND, FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN, KONUNGARIKET NORGE, KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN ÖSTERRIKE

SOM BEAKTAR att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområ­det, härefter kallat EES-avtalet, undertecknades i Oporto den 2 maj 1992,

SOM BEAKTAR att avtalet om en kommitté med ledamöter från EFTA-staternas parlament, härefter kallat parlamentarikeravtalet, undertecknades i Reykjavik den 20 maj 1992,

SOM BEAKTAR att det står klart att en av signatärema av EES-avtalet, Schweiziska Edsförbundet, inte har möjlighet att ratificera EES-avtalet eller parlamentarikeravtalet och att dessa avtal därför inte kommer att bli tillämp­liga pä Schweiz,

SOM BEAKTAR att protokollet medjusteringar av EES-avtalet härunder-tecknats samma dag som detta protokoll,

SOM BEAKTAR att ett nytt datum för parlamentarikeravtalets ikraftträ­dande måste fastställas,

SOM BEAKTAR att särskilda bestämmelser krävs för parlamentarikeravta­lets ikraftträdande såvitt avser Furstendömet Liechtenstein,

SOM BEAKTAR att ett antal justeringar av parlamentarikeravtalet är nöd­vändiga till följd av att Schweiz inte ratificerar avtalet,

HAR BESLUTAT att komma överens om följande protokoll:

Artikel 1

1.  Parlamentarikeravtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, trä­der i kraft den dag som detta protokoll träder i kraft mellan Republiken Fin­land, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike.

2.  Såvitt avser Furstendömet Liechtenstein träder parlamentarikeravtalet, sådant det justerats genom detta protokoll, i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft beträffande Liechtenstein.


Prop. 1992/93:225 Bilaga 4

Pari amentarikerprot. Svensk text


 


Artikd 2

Parlamentarikeravtalet skall justeras i enlighet med artikel 3 - 5 i detta pro­tokoll.


145


10 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


Artikel 3

Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

'1. Parlamenten i EFTA-staterna skall, bland sina ledamöter, utse ledamöter som skall delta i EES gemensamma parlamentarikerkommitté som avses i artikel 95 i EES-avtalet, enligt följande:

-    frän parlamenten i Sverige och Österrike åtta ledamöter,

-    från parlamentet i Finland sju ledamöter,

-    från parlamentet i Norge sex ledamöter,

-    frän parlamentet i Island fyra ledamöter.

Frän parlamentarikeravtalets ikraftträdande beträffande Liechtenstein, skall antalet ledamöter som utses av varje parlament vara:

-    från parlamenten i Sverige och Österrike åtta ledamöter,

-    från parlamenten i Finland och Norge sex ledamöter,

-    frän parlamentet i Island tre ledamöter, och

-    från parlamentet i Liechtenstein två ledamöter.'

Artikel 4

Artikel 12 skall ersättas med följande:

'Artikel 12

Kommittén skall anta sin arbetsordning genom beslut av en majoritet av de nationella delegationerna; de ledamöter som utsetts av varje parlament ut­gör därvid en nationell delegation.'

Artikel 5

Artikel 16.3 skall ersättas med följande:

'3. Detta avtal träder i kraft den dag och på de villkor som föreskrivs i artikel 1 i protokollet med justeringar av avtalet om en kommitté med ledamöter frän EFTA-staternas parlament.'


Prop. 1992/93:225 Bilaga 4

Parlamentarikerprot. Svensk text


 


Artikel 6

1.  Detta protokoll har upprättats i ett enda original och är autentiskt pä eng­elska språket.

2.  Detta protokoll skall ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Det skall deponeras hos Sveriges regering, som skall överlämna bestyrkta kopior till alla övriga avtalsslutande parter.

Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Sveriges regering, som skall anmäla detta till alla övriga avtalsslutande parter.


146


 


Detta protokoll träder i kraft den 1 juli 1993, om EES-avtalet träder i kraft     Prop. 1992/93:225

den dagen och under förutsättning att alla avtalsslutande parter som det hän-     Bilaga 4

visas till i detta protokoll har deponerat sina ratifikationsinstrument av-     Parlamentarikerprot.

seende parlamentarikeravtalet och detta protokoll före den dagen. Efter den     Svensk text

dagen träder detta protokoll i kraft den dag EES-avtalet träder i kraft eller

när alla ratifikationsinstrument avseende parlamentarikeravtalet och detta

protokoll har deponerats av alla de avtalsslutande parter som avses i artikel

1.1 i detta protokoll, beroende på vilken dag som inträffar senast.

4. Såvitt avser Liechtenstein träder detta protokoll i kraft samma dag som EES-avtalet träder i kraft beträffande Liechtenstein, under förutsättning att Liechtenstein har deponerat sina ratifikationsinstrument beträffande parla­mentarikeravtalet och detta protokoll.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE i Bryssel den 17 mars 1993.

147


 


LIST OF CORRECTIONS TO                       Prop. 1992/93:225

THE SWEDISH VERSION OF THE EEA                Bilaga 5

AGREEMENT'                                  Rättelser

EES-avtalet

1.  Main Agreement

page 2: table of contents: in the entry for Part V, replace "avseende" by "om"

page 4: third paragraph from the bottom, replace at the end the full stop by a com ma

page 15, Article 31 second paragraph first line: replace "uppta" by "starta". Article 32, second line: replace "myndighetsutövning" by "utövande av of­fentlig makt"

page 25, Article 61(2)(b): replace at the end the full stop by a comma

page 37, Article 95 (4) to (6): delete the final "n" in "parlamentarikerkom­mittén"

page 40, Article 103(2), third line: correct "tilllämpning" to read "tillämp­ning"; fifth line: replace "det upphävande" by "den suspension"

page 42, Artide 108(2)(b), first line: delete the words "i ärenden"

2.  Protocols

Protocol 3, page 15: correct dashes against "ur 11"; page 19: correct dashes against "32"

Protocol 4, page 3, heading for "Tillägg VII", second line, replace "avdel­ning" by "avdelningarna"

Protocol 4, page 21, Article 31(2), third subparagraph, first line: correct "EES-kommittn" to read "EES-kommittén"

Protocol 4, page 176, footnote 3: replace "angivelser" by "uppgifter"

Protocol 4, page 184, footnote 3: align the text of the first two lines to foot-

' Sidhänvisningarna avser den version som finns hos EG:s råd.ssekretariat,     148


 


note 2 on page 180: "Uppgifterna som avses i dessa kolumner skall lämnas     Prop. 1992/93:225
endast om det behövs."
                                                                Bilaga 5

Rättelser Protocol 14, page 1: Article 2(2), second line: delete "och som är"; Article     EES-avtalet 5, second line: delete "och tillämpligheten", insert after "av" the following: ", och godtar,"

Protocol 14, page 2, Article 6(1), first line: correct "Efta-staterna" to read "EFTA-staterna"; Article 7, third line: replace "i" by "till"

Protocol 18, page 1: fifth paragraph, third line: replace "tillfälligt upphä­vande" by "suspension"

Protocol 25, page 3, Article 7, second line: replace "enhetlighet" by "homo­genitet"

Protocol 31, page 3, heading of Article 4: correct to read: "Utbildning, yr­kespraktik och ungdomsfrågor"

Protocol 32, page 1, Article 1(4), second line: move the words "såväl i ansla­gen för ekonomiska åtaganden som i anslagen för betalningar" to the first line and insert them between "information" and "och"; page 4, Article 5: correct the heading to read: "Villkor för genomförandet"

Protocol 34: on page 1, heading: insert between the words "domstolar" and "att" the words "och andra dömande myndigheter"; in Article 1, first line: replace "och andra dömande myndigheter" by "eller annan dömande myn­dighet"

Protocol 36, page 1: correct in the heading and in Article 2, first subpara­graph, and Artides 3 to 6 "parlamentariker kommitté" to read "parlamenta­rikerkommitté"; correct in Article 1 "Den EES gemensamma parlamentari­ker kommitté" to read "Den gemensamma parlamentarikerkommitté för EES"; correct in Article 2, second subparagraph "parlamentariker kommit­tén" to read "parlamentarikerkommitté"

Protocol 38, page 2, Article 4(1), second line: insert "pä" between "Grek­land," and "ön"

Final act


page 5, point 6, third line: correct "allmän medicinsk" to read "allmänmedi-cinsk"; replace "och" by "eller"

11 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 225


149


Prop. 1992/93:225

page 6, second paragraph from the bottom, second and third lines: replace

"publiceringen av EFTA:s anbudsinfordringar" by "annonsering av EFTA-     KdHeiser
upphandlingar"
                                                                               EES-avtalet

page 7, point 13: correct "regeringarna i Österrike och Schweiz" to read "Ös­terrikes och Schweiz regeringar"

page 7, point 14: correct "regeringarna i Liechtenstein och Schweiz om admi­nistrativt biträde" to read "Liechtensteins och Schweiz regeringar om admi­nistrativt bistånd"

page 7, point 16: correct "skyddsbestämmelser" to read "skyddsklausulen"

page 7, point 18: correct "verkställighet av" to read "verkställbarhet för"; correct "rörande" to read "om"

page 7, point 20: correct "verkställigheten inom dess territorium för EG-in-stitutionernas beslut rörande" to read "verkställandet på dess territorium av beslut av EG-institutioner om"

page 7, point 24: correct "grundläggande" to read "grundläggande"

page 8, point 25: correct "tillämpningen" to read "genomförandet"

page 8, point 28: correct "såvitt avser" to read "enligt"

page 8, point 30: correct "angående" to read "om"

page 8, point 34: correct "fiskala tullar" to read "tullar av fiskal karaktär"

page 8, point 36: correct "Europeiska gemenskapen och Schweiz om gods­transporter på väg och järnväg" to read "EEG och schweiziska edsförbundet om varutransporter på landsväg och med tåg"

page 8, point 37: correct "Europeiska gemenskapen och Österrike om gods­transporter på väg och järnväg" to read "EEG och Republiken Österrike om varutransporter pä landsväg och med tåg"

page 8, point 39: correct "en domstol i första instans" to read " en första

instansrätt"                                                                                                         5q


 


page 55: correct the title to read: "Arrangemang rörande annonsering av EF­TA-upphandlingar"

page 56: correct the subject sentence to read: "Ärende: Annonsering av EF­TA-upphandlingar"

chapeau, first line: replace "det offentliggörande av anbudsinfordringar" by "den annonsering av upphandlingar"; second line: replace "anges" by "av­ses";

paragraph (a), first line: replace "Anbudsinfordringar" by "Annonser om upphandlingar"; second and third lines: replace "Anbudsinfordringen" by-"Annonsen"; third line: insert "som" between "anses" and "autentisk"; paragraph (b), first line: replace "offentliggöra anbudsinfordringen" by "publicera den annons"; insert "som" between "anses" and "autentisk"; third line: replace "offentliggöras" by "publiceras";

paragraph (c), first line: replace "Anbudsinfordringar" by "Annonser om upphandlingar"; second line: replace "anbudsinfordringar" by "annonser"; paragraph (d), first line: replace "anbudsinfordringarna" by "annonserna om upphandlingar"; second line: replace "anbudsinfordringarna" by "an­nonserna"; fifth line: replace "har respekterats" by "iakttas"; paragraph (e), first line: replace "Anbudsinfordringar" by "Annonser om upphandling"; first and second lines: replace "förebilder av anbudsinford­ringar" by "förlagor för annonser om upphandling"; fourth line: replace "an­budsinfordringar" by "annonser om upphandling";


Prop. 1992/93:225 Bilaga 5 Rättelser EES-avtalet


page 57, paragraph (f), third line: replace "avtalet inom GATT om rege­ringsupphandling" by "GATT-överenskommelsen om statlig upphandling"


page 58: correct the subject sentence to read: "Ärende: Annonsering av EFTA-upphandlingar"

chapeau, first line: replace "det offentliggörande av anbudsinfordringar" by "den annonsering av upphandlingar"; second line: replace "anges" by "av­ses";

paragraph (a), first line: replace "Anbudsinfordringar" by "Annonser om upphandlingar"; second and third lines: replace "Anbudsinfordringen" by "Annonsen"; third line: insert "som" between "anses" and "autentisk"; paragraph (b), first line: replace "offentliggöra anbudsinfordringen" by "publicera den annons"; insert "som" between "anses" and "autentisk"; third line: replace "offentliggöras" by "publiceras";

paragraph (c), first line: replace "Anbudsinfordringar" by "Annonser om upphandlingar"; second line: replace "anbudsinfordringar" by "annonser"; paragraph (d), first line: replace "anbudsinfordringarna" by "annonserna om upphandlingar"; second line: replace "anbudsinfordringarna" by "an­nonserna"; fifth line: replace "har respekterats" by "iakttas"; paragraph (e), first line: replace "Anbudsinfordringar" by "Annonser om upphandling"; first and second lines: replace "förebilder av anbudsinford­ringar" by "förlagor för annonser om upphandling"; fourth line: replace "an­budsinfordringar" by "annonser om upphandling";


151


 


paragraph (f), third line: replace "avtalet inom GATT om regeringsupp-     Prop. 1992/93:225
handling" by "GATT-överenskommelsen om statlig upphandling"
  Bilaga 5

Rättelser page 61, ad Article 94(3), first line: replace "underförstått" by "förutsatt"       EES-avtalet

page 63, ad Protocol 3, Artide 11, seventh line: replace "underförstått" by "förutsatt"

page 66, ad Annex IX (regarding Iceland, Finland and Norway), first and second lines: replace "skadeförsäkfingsföretag" by "försäkringsföretag för andra försäkringar än livförsäkringar"

page 66, ad Annex XVI, first line: replace "underförstått" by "förutsatt"

page 73, heading, second line: correct "LÄGE" to read "FÖRHALLAN­DEN"

page 80, heading, first line: corrct "DEKLARATION" to read "FÖRKLA­RING" text, fourth line: correct "Europiska" to read "Europeiska"

page 81, fourth line: replace "integritet" by "specialitet"

page 96, heading, third line: correct "I ENLIGHET MED" to read "VID TILLÄMPNINGEN AV"

page 99, heading, second line: correct "FISKESEKTORN" to read "FISKE-RISEKTORN"; second line of the text: correct "till-fredsställande" to read "tillfredsställande"

page 106, heading, first line: correct "DOMSTOL I FÖRSTA INSTANS" to read "FÖRSTA INSTANSRÄTT"; second line of the text: correct "upp­rätta" to read "upprätta" and correct "domstol i första instans" to read "första instansrätt"


4.    Annexes

Annex I, page 36, point 66, entry for Switzerland/Liechtenstein: delete "Schwarzenburgstrasse 161, CH-3097"

Annex   I,   page   38,   point   91,   first   line:   replace   "90/118/EEG"   by "90/119/EEG"


152


 


Prop. 1992/93:225


Annex I, page 45, point 4, third indent, first line: the date should be correc-       °

EES-avtalet

ted to read "22 december 1982", second line: the reference to the OJ page     lättelser

should be corrected to read "s. 42"


Annex II, page 4, point 4, third line: "s. 42," following the publication refe­rence should be deleted

Annex II, page 5, point 8, third line: "25.11.1982, s. 31,"following the publi­cation reference should be deleted

Annex II, page 7, point 13, fourth line: "s. 30," following the publication reference should be deleted

Annex II, page 8, point 17, second indent: replace "Danmark,Irland och Storbritannien" by "Spanien och Portugal"

Annex II, page 15, point 39, third line: "s. 31," following the publication reference should be deleted

Annex II, page 16, point 40, adaptation, first line: move "av skäl som hänför sig till buller och avgassystem" between the words "att vägra", third line: replace "tagande i bruk eller användning" by "tagande i tjänst eller bruk"; fourth line: replace "vilket avser" by "vilka uppfyller"

Annex II, page 20, point 3, third line: "18.8.1976, s.l6," following the publi­cation reference should be deleted

Annex II, page 20, point 5, third line: "s. 16," following the publication refe­rence should be deleted

Annex II, page 20, point 6, third line: "s. 16," following the publication refe­rence should be deleted

Annex II, page 21, point 8, third line: "s. 16," following the publication refe­rence should be deleted

Annex II, page 27, point 2, adaptation a), fourth line: insert comma between "stekeovn" and "på"

Annex II, page 30, point 2, third line: "s. 15," following the publication refe­
rence should be deleted
                                                                                        "


 


Prop. 1992/93:225

Annex II, page 30, point 4, third line: "s. 15," following the publication refe- °

rence should be deleted                                                                  Rättelser

EES-avtalet

Annex II, page 30, point 6, third line: "s. 17," following the publication refe­rence should be deleted

Annex II, page 38, point 12, adaptation a) sixth paragraph, first line: insert "Ijanuari" between "med" and "1993"

Annex II, page 56, point 11, second line: move "konserverad" to follow "de-hydratiserad"; delete the commas around "helt eller delvis"; in the adapta­tion, second line, correct "Gräddpulver" to read "gräddpulver", in the se­cond line, insert comma after "Island" and in the third line, correct "flötepul-ver" to read "fl0tepulver"

Annex II, page 89, second paragraph, third line: replace "111" by "100"

Annex II, page 92, fifth line: replace "rättsakten" by "direktivet"

Annex II, page 95, the heading number should be "XXVII" instead of "VXII", first line of introduction: replace "utfärda bestämmelser för" by "tillåta"; second line: replace "enligt förteckningen" by "såsom förtecknad"

Annex III, page 1, a), ii), second subparagraph, replace "december" by "september"

Annex IV, page 4, Appendix 1: delete the last three entries for Switzerland; "Kraftwerke Brusio AG", "Elektrizitätswerk der Stadt Ziirich" and "Schweizerische Bundesbahn"

Annex VI, page 1, sectoral adaptation I, second line: replace "EG-bilaga" by "EG-rättsakterna"

Annex VI, page 35, introduction to the adaptations, first line: replace "di­rektivet" by "förordningen"

Annex VI, page 41, paragraph Q. NORGE, item 1, first line: replace "ar-

beidskontor" by "arbcidskontorer"

the same page and paragraph, item 2, first line: replace "trygdekontor" by "

trygdekontorer"

the same page and paragraph, item 3, first line: replace "trygdekontor" by      I54

"trygdekontorer"


 


Prop. 1992/93:225

Annex VI, page 48, paragraph Q. NORGE, first line: replace "arbeidskon-      

tor och trygdekontor" by "arbcidskontorer og trygdekontorer"              ''

EES-avtalet

Annex VI, page 54, paragraph Q. NORGE: replace "Sparebanken Nor" by "Sparebanken NOR"

Annex VI, page 61, under h), section "Q. NORWAY", paragraph 10, add a comma after "Oslo"

Annex VI, page 73, "Modalities", heading, third line: replace "112.1" by "101.1"

Annex VII, page 10, last indent "Hudsjukdomar och veneriska sjukdomar", fourth line: replace "hud- og veneriske sykdommer" by "hudsykdommer og veneriske sykdommer"

Annex VII, page 41, point 69, fourth line: the publication reference should be corrected to read "(EGT nr C 308, 23.12.1978. s. 1)"

Annex XII, page 1, point 1, adaptation (c), first line: insert "i direktivet" between "artikel 6.2" and 5 "skall"

Annex XII, page 2, adaptation g), first subparagraph, second line: replace "fiskhanteringssektorerna" by "fiskförädlingssektorerna"; second subpara­graph, third and fifth lines: replace "fiskhantering" by "fiskförädling"; page 3, adaptation h), second subparagraph, second line: replace "fiskhantering" by "fiskförädling"

Annex XIII, page 3, point 8: correct "Simpion" to read "Simplon", point 24: correct "Appies" to read "Apples", page 5 heading Finland, point 4, replace "planvägar" by "planlagda vägar".

Annex XIII page 7, point 5, adaptation b), second line: replace "artikel 112" by "artikel 101"

Annex XIII, page 7, point 6, third line: the publication reference should be corrected to read "EGT nr 52, 16.8.1960, s. 1121/60)"

Annex XIII, page 17, heading preceding point 35: replace "iv)" by "ix)"

155


 


Annex XIII, page 28, point 71, fourth line: the publication reference should     Prop. 1992/93:225
be corrected to read "(EGT nr L 50, 22.7.1961, s. 975/61)"
           Bilaga 5

Rättelser Annex XIV, page 12, point 10, adaptation a), first and second line: replace     EE-avtalel "moLsvarande bestämmelse i artikel 6 i protokoll 21 till EES-avtalet" by "den bestämmelse som enligt protokoll 21 till EES-avtalet motsvarar artikel 6"

Annex XV, page 4, point 29: correct "13 mars 1987" to read "23 mars 1987."

Annex XVII, page 2, point 3, last paragraph: the last sentence should be replaced as follows: "Därpå följande ändringar eller utbyten skall antas in­nan detta avtal trätt i kraft."

Annex XVIII, page 1, point 1, third line: the publication reference should be corrected to read "(EGT nr L 229, 7.9. 1977, s. 12)"

Annex XVIII, page 4, item c), third line: replace "h0rselvern" by "horsel-svern"

Annex XXII, page 6, paragraph b), item q), fourth line: replace "komman-ditselskap" by "kommandittselskap"

156


 


LIST OF CORRECTIONS TO THE ENGLISH VERSION OF THE EEA

AGREEMENT'

Annexes

Annex I, page ALEEEen 45, point 4, third indent:

-    First line: the date should be corrected to read "22 December 1982".

-    Second line: the reference to the OJ page should be corrected to read "p. 42".


Prop. 1992/93:225 Bilaga 5 Rättelser EES-avtalet


Annex I, page Al\EEE\en 63, point 55, third line:

The publication reference should be corrected to read "(OJ No L 22, 31.1.1979, p. 17)".

Annex II, page Al\EEE\en 5, point 8, second and third lines:

The publication reference should be corrected to read "(OJ No L 176, 10.8.1970, p. 12)".

Annex II, page AlLEEESen 16, point 40, third line:

The phrase "as corrected by OJ No L 10, 16.1.1979, p. 15," should be dele-

ted.

Annex II, page AII\EEE\en 56, point 11, adaption, second and third lines:

The entry for Finland should be corrected to read: "kermajauhe/gräddpul-ver".

Annex IV, page AlV\EEE\en 4, Appendix 1:

In the entry for Switzerland the words "Centralschweizerische Kraftwerke" should be inserted in the middle column between "Bernische Kraftwerke AG" and "L Energie Ouest-Suisse SA".

Anitex VI, page AVl\EEE\en 41, adaption, section "Q. NORWAY"

-    in point 1, second line, instead of: "arbetidskontor", read: "arbediskonto-rer"

-    in point 3, the Norwegian name reads as follows: "Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet" (rest unc­hanged)


' Sidhänvisningarna avser den version som finns hos EG:s rådsekretariat.


157


 


Annex VI, page AVl\EEE\en 48, point 2 imder c), section "Q.         Prop   1992/93'225

NORWAY"                                                                                       Bi,g 5

Instead of: "arbeidskontor og trygdekontor", read: "arbeidskontorer og     Rättelser
trygdekontorer"
                                                                              EES-avtalet

Annex VI, page AVl\EEE\en 52, point 2 under d), section "Q. NORWAY"

In paragraph 2, instead of: "Rikstrygdevertet", read: "Rikstrygdeverket"

Annex VI, page AVhEEESen 54, point 2 under f), section "Q NORWAY Instead of: "Sparebanken nor", read: "Sparebanken NOR"

Annex VI, page AVhEEESen 61, under h) section "Q. NORWAY' In paragraph 10, add a comma after "Oslo".

Annex VII, page AVt\EEE\en 10, point 4 under d), sixleenth indent ("dernmto-venereology"):

Instead of: "hud-og veneriske sykdommer", read: "hudsykdommer og vene­riske sykdommer"

Annex VII, page AVIt\EE£\en 41, point 69, fourth line:

The publication reference should be corrected to read "(OJ No C 308, 23.12.1978, p.l)".

Annex XIII, page AXIII\EEE\en 7, point 6, third line:

The publication reference should be corrected to read " (OJ No 52,

16.8.1960,       p, 1121/60)".

Annex XIII, page AXllI\EEE\en 28, point 71, fourth line:

The publication  reference should be corrected to read  "(OJ No 50,

22.7.1961,       p. 975/61)".

Annex XVII, page AXVIf\ EEESen 2, point 3, last paragraph:

The last sentence should be replaced as follows: "Ensuring amendments or replacements are to be adopted before the entry into force of the Agree­ment".

Annex XVIII, page AXVIII\EEE\en 1, point 1, third line:

The publication reference should be corrected to read "(OJ No L 229,

7.9.1977, p. 12)".                                                                                               158


 


Annex XVIII, page AXVHI\EEE\en 4, point 1, under3.c)                 Ptop. 1992/93:225

Instead of: "h0rselvern", read: "h0rselsvern".                             Bilaga d

Rättelser

Annex XXI, page AXXIEEEen 17, point 22, second and third lines:

The publication reference should be corrected to read "(OJ No L 246, 30.10.1972, p. 1)".

Annex XXII, page XXIhEEESen 6, point 4, under b), entry " (q) in Norway"

Instead of: "kommanditselskap", read: "kommandittselskap".

159


 


Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll................     1

Propositionens lagförslag   ..............................    3

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde

den 18 mars 1993............................................ 33

1            Inledning.................................................. 33

2            Bakgrund.................................................. 36

 

2.1       EES-avtalet........................................ 36

2.2       EFTA-avtalen    ................................... 37

2.3       E>en svenska riksdagsbehandlingen m.m                 38

2.4       Protokollen med justeringar av EES-

avtalet och EITA-avtalen.................       39

2.4.1............................................. Protokollet med justeringar av EES-
avtalet   ........................................ 39

2.4.2............................................ Protokollet med justeringar av
övervakningsavtalet...................... 45

2.4.3      Protokollet med justeringar av kommittéavtalet              48

2.4.4      Protokollet med justeringar av parlamentarikeravtalet              50

2.5   Rättelser i EES-avtalets språkversioner                    52

3       Konsekvenser av ett EES med färre parter.. 53

3.1       Allmänt.............................................. 53

3.2       De fyra frihetema m.m......................... 54

3.3       Samarbete vid sidan om de fyra friheterna    58

3.4       Den finansiella mekanismen................. 58

3.5       EFTA-avtalen    ................................... 58

4      Godkäimande av protokollen med justeringar

av EES-avtalet och EFTA-avtalen m.m. 59

5      Bidrag till EFTA:s fond för

ekonomisk och social utjämning........... 61

6       Lagändringar   ................................... 63

6.1       Inledning   ......................................... 63

6.2       EES-lagen........................................... 64

6.3       Övrig lagstiftning   .............................. 66

 

7            Upprättade lagförslag   .............................. 67

8            Hemställan............................................... 68

9            Beslut...................................................... 68


Prop. 1992/93:225

160


 


Prop. 1992/93:225

1     Protokollet till EES-avtalet i svensk och engelsk text       69

2     ProtokoUet till övervakningsavtalet i svensk

och engelsk text............................................. 125

3 Protokollet till kommittéavtalet i svensk och

engelsk text.......... '...................................... 134

4 ProtokoUet tiU parlamentarikeravtalet i

engelsk text och svensk översättning   .............. 142

5 Lista över rättelser i EES-avtalets svenska och

engelska text................................................. 148

161