Regeringens proposition
1992/93:196
om överföring av Riksskatteverkets
beskattningsavdelning i Ludvika till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11
mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar i anledning av riksdagens
beslut om att Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika
skall överföras till Skattemyndigheten i Kopparbergs län den 1
juli 1993.
Vidare föreslås att ärenden om handräckning avseende
indrivning av skatt i något nordiskt land skall överföras från
Riksskatteverket till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län.
I propositionen föreslås också en mindre ändring i lagen om
återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare.
Slutligen föreslås att beloppsgränsen för
betalningsförmedlares skyldighet att till skattemyndigheterna
lämna kontrolluppgift om fysiska personers och dödsbons
betalningar till och från utlandet höjs.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1993.
Författningsförslag

1 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter1
dels att i 1 kap. 5 § ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut
mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",
dels att i 4 kap. 4 a § ordet "skattemyndigheten" skall bytas
ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 3, 6 och 7 §§, 4 kap. 4 b §, 5
kap. 7 och 18 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 7 § samt 8 kap. 1, 2 och
5-9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap.
7 a § och 3 kap. 16 §, samt före nya 1 kap. 7 a § en ny rubrik
av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
7 §2
Hos beskattningsmyndigheten Hos Jordbruksverket eller
skall det finnas ett allmänt Fiskeriverket skall det finnas
ombud som för det allmännas ett allmänt ombud som för det
talan hos förvaltningsdomstol allmännas talan hos
i mål och ärenden enligt denna förvaltningsdomstol i mål och
lag. Ombudet skall också yttra ärenden enligt denna lag i vilka
sig i sådana ärenden hos Jordbruksverket eller
skatterättsnämnden, Jord- Fiskeriverket är be-
bruksverket eller Fis- skattningsmyndighet. Ombudet
keriverket som avser för- skall också yttra sig i sådana
handsbesked enligt 6 kap. ärenden hos Jordbruksverket
eller Fiskeriverket som avser
förhandsbesked enligt 6 kap.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
förordnar det allmänna ombudet och ersättare för denne.

Riksskatteverket

7 a §
Riksskatteverket leder och har
det övergripande ansvaret för
skatteförvaltningens verksamhet
enligt denna lag.

1Senaste lydelse av 1 kap 5 § 1991:702.
4 kap. 4 a § erhöll sin nuvarande beteckning genom 1990:331.
2Senaste lydelse 1991:702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 kap.
3 §3
För skatt enligt författ- För skatt enligt författ-
ningarna i 1 kap 1 § första ningarna i 1 kap. 1 § första
stycket 1 är kalendermånad stycket 1 är kalendermånad
redovisningsperiod. Särskilda redovisningsperiod. Särskilda
bestämmelser gäller i fråga om bestämmelser gäller i fråga om
skatt enligt lagen (1972:266) skatt enligt lagen (1972:266) om
om skatt på annonser och skatt på annonser och reklam,
reklam, lagen (1972:820) om lagen (1972:820) om skatt på
skatt på spel, lagen spel, lagen (1982:691) om skatt
(1982:691) om skatt på vissa på vissa kassettband, lagen
kasettband och lagen (1983:1053) om skatt på omsätt-
(1983:1053) om skatt på om- ning av vissa värdepapper och
sättning av vissa värdepapper. lagen (1990:662) om skatt på
vissa premiebetalningar.
För avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första
stycket 2 är kalendermånad redovisningsperiod om
Jordbruksverket eller Fiskeriverket inte föreskriver något
annat.
Regeringen eller den myn- Regeringen eller den myndighet
dighet som regeringen be- som regeringen bestämmer får för
stämmer får för sådana sådana skattskyldiga som kan
skattskyldiga som kan beräknas beräknas redovisa skatt med låga
redovisa skatt med låga belopp belopp medge att redovis-
medge att redovisningsperioden ningsperioden tills vidare skall
tills vidare skall vara ett vara ett halvt eller ett helt
halvt eller ett helt beskatt- beskattningsår.
ningsår. Riksskatteverket, Jordbruks-
Beskattningsmyndigheten verket eller Fiskeriverket får
får meddela föreskrifter om meddela föreskrifter om redovis-
redovisningsperiod för fall då ningsperiod för fall då den
den skattskyldige har försatts skattskyldige har försatts i
i konkurs. konkurs.

6 §4
Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller, om
skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, för varje
skattepliktig händelse lämnas till beskattningsmyndigheten. Den
som hos beskattningsmyndigheten är registrerad som skattskyldig
skall lämna deklaration även för redovisningsperioder för vilka
han inte har någon skatt att redovisa.

3Senaste lydelse 1991:702.
4Senaste lydelse 1991:702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Deklarationen skall avges på Deklarationen skall avges på
heder och samvete samt heder och samvete samt upprättas
upprättas på blankett enligt på blankett enligt formulär som
formulär som fastställs av fastställs av Riksskatteverket,
beskattningsmyndigheten. Jordbruksverket eller
Fiskeriverket.

7 §5
Deklarationen skall ta upp Deklarationen skall ta upp be-
beskattningsvärde, skattningsvärde, be-
beskattningsvikt eller annan skattningsvikt eller annan grund
grund som gäller för beräkning som gäller för beräkning av
av skatten, skattens skatten, skattens bruttobelopp
bruttobelopp och yrkade avdrag och yrkade avdrag samt skattens
samt skattens nettobelopp. Be- nettobelopp. Riksskatteverket,
skattningsmyndigheten får Jordbruksverket eller
föreskriva att grunderna för Fiskeriverket får föreskriva att
skatteberäkningen, grunderna för skatteberäkningen,
bruttobeloppen och de yrkade bruttobeloppen och de yrkade
avdragen skall delas upp på avdragen skall delas upp på sär-
särskilda poster. Be- skilda poster. Riksskatteverket,
skattningsmyndigheten får Jordbruksverket eller
vidare föreskriva att dek- Fiskeriverket får vidare
larationen skall innehålla föreskriva att deklarationen
uppgift om varulager. skall innehålla uppgift om
varulager.
I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 §
första stycket 2 får Jordbruksverket eller Fiskeriverket
föreskriva att uppgift enligt första stycket inte skall tas upp
i deklarationen.
Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till
närmast lägre hela krontal.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att till deklarationen skall fogas en förteckning
med uppgifter om de varor som omfattas av deklarationen.
De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret
föranleder meddela de upplysningar som kan vara av betydelse
för att skatten skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp.

3 kap.
16 §
Riksskatteverket har samma be-
fogenhet som Skattemyndigheten i
Kopparbergs län har enligt 3
kap. 2, 3 och 7-15 §§. I
förekommande fall tar verket
därmed över den befogenhet som
annars skattemyndigheten har.

5Senaste lydelse 1991:702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
4 kap.
4 b §6
Trots bestämmelsen i 3 § Trots bestämmelsen i 3 §
tredje stycket får en fråga tredje stycket får en fråga som
som har avgjorts av kammarrätt har avgjorts av länsrätt eller
genom beslut som vunnit laga kammarrätt genom beslut som
kraft omprövas, om beslutet vunnit laga kraft omprövas, om
avviker från rätts- beslutet avviker från
tillämpningen i ett rättstillämpningen i ett
regeringsrättsavgörande som regeringsrättsavgörande som har
har meddelats därefter. meddelats därefter.

5 kap.
7 §7
Från överskjutande belopp Från överskjutande belopp
enligt 6 § eller annat belopp enligt 6 § eller annat belopp
som utbetalas på grund av som utbetalas på grund av
bestämmelse i denna lag skall bestämmelse i denna lag skall
före utbetalning avräknas före utbetalning avräknas sådan
skatt för vilken den skatt enligt denna lag för
skattskyldige står i skuld hos vilken den skattskyldige står i
beskattningsmyndigheten. skuld hos beskattningsmyndig-
Skattebelopp som den heten. Skattebelopp som den
skattskyldige har fått anstånd skattskyldige har fått anstånd
med att betala enligt 5 § med att betala enligt 5 § skall
skall dock inte avräknas. dock inte avräknas.
I lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter
och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätten till
utbetalning.

6Senaste lydelse 1990:331.
7Senaste lydelse 1985:153.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
18 §
Besvär över beslut enligt Överklagande av beslut enligt
denna lag inverkar inte på denna lag inverkar inte på skyl-
skyldigheten att betala den digheten att betala den skatt
skatt som besvären avser. som överklagandet avser.
Åtgärder enligt denna lag Åtgärder enligt denna lag
skall verkställas även om det skall verkställas även om det
beslut som föranleder åtgärden beslut som föranleder åtgärden
inte har vunnit laga kraft. inte har vunnit laga kraft.
Motsvarande gäller vid Motsvarande gäller vid
verkställighet enligt verkställighet enligt
utsökningsbalken. Att skatten utsökningsbalken.
efter överklagande har
fastställts till lägre belopp
än det allmänna ombudet yrkat
eller medgett får dock inte
föranleda återbetalning, om
det allmänna ombudet anmält
hinder mot det. I sistnämnda
fall får be-
skattningsmyndigheten efter
ansökan av den skattskyldige
medge återbetalning, varvid
bestämmelserna i 49 § 2 mom
sista stycket uppbördslagen
(1953:272) om ställande av
säkerhet skall tillämpas.

6 kap.
3 §8
Finner myndighet som avses i Finner myndighet som avses i
1 § med hänsyn till ansök- 1 § med hänsyn till ansökningens
ningens innehåll, utredningens innehåll, utredningens
beskaffenhet eller andra beskaffenhet eller andra
omständigheter att omständigheter att
förhandsbesked inte bör med- förhandsbesked inte bör med-
delas, skall ansökningen delas, skall ansökningen
avvisas. Beslut om avvisning avvisas.
får fattas utan att det all- Om ansökningen inte omedelbart
männa ombudet har yttrat sig avvisas skall Riksskatteverkets
över ansökningen. eller allmänna ombudets yttrande
inhämtas i ärendet.
Riksskatteverket får uppdra åt
tjänsteman vid Skattemyndigheten
i Kopparbergs län att företräda
verket i ärende om för-
handsbesked.

8Senaste lydelse 1991:702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
7 kap.
7 §9
Beskattningsmyndigheten prövar fråga om särskild avgift.
Beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om
skatt får meddelas
inom ett år från utgången av den månad då domen eller det
slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft.
Utan hinder av vad som Utan hinder av vad som annars
annars föreskrivs om om- föreskrivs om omprövning och
prövning och överklagande överklagande skall den skatt-
skall den skattskyldiges skyldiges yrkande i fråga om
yrkande i fråga om särskild särskild avgift prövas, om
avgift prövas, om beslut i den beslut i den beskattningsfråga
beskattningsfråga som som föranlett avgiften inte har
föranlett avgiften inte har vunnit laga kraft. Detsamma
vunnit laga kraft. Detsamma gäller om Riksskatteverket eller
gäller om det allmänna ombudet det allmänna ombudet framställt
framställt ett sådant yrkande ett sådant yrkande till förmån
till förmån för den för den skattskyldige.
skattskyldige.

8 kap.
1 §10
Beskattningsmyndighetens be- Beskattningsmyndighetens be-
skattningsbeslut i en fråga skattningsbeslut i en fråga som
som kan ha betydelse för kan ha betydelse för
beskattningen samt beslut om beskattningen samt beslut om
anstånd med att lämna dek- anstånd med att lämna dek-
laration eller betala skatt, laration eller betala skatt, om
om uppdelning av uppdelning av skattebetalning,
skattebetalning, om om återbetalning av skatt och om
återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om
att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut
omprövning av be- får överklagas hos länsrätten av
skattningsbeslut får över- den skattskyldige och, i fråga
klagas hos kammarrätten av den om skatter och avgifter enligt 1
skattskyldige och av det kap. 1 § första stycket 1, av
allmänna ombudet. Riksskatteverket samt, i fråga
om avgifter enligt 1 kap. 1 §
första stycket 2, av det
allmänna ombudet.

9Senaste lydelse 1990:331.
10Senaste lydelse 1990:331.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande
av ansökan om förhandsbesked får inte överklagas.
Skattemyndighetens övriga
beslut enligt denna lag
överklagas hos Riksskatteverket.
Riksskatteverkets beslut får
inte överklagas.

2 §11
Den skattskyldiges över- Den skattskyldiges över-
klagande skall vara skriftligt klagande enligt 1 § första
och ha kommit in inom sex år stycket skall vara skriftligt
efter utgången av det och ha kommit in inom sex år
kalenderår under vilket be- efter utgången av det kalenderår
skattningsåret har gått ut under vilket beskattningsåret
eller, när skatteredovisningen har gått ut eller, när
inte avser redo- skatteredovisningen inte avser
visningsperioder, den redovisningsperioder, den
skattepliktiga händelsen har
inträffat. Om be-
skattningsbeslutet har meddelats
efter den 30 juni sjätte året
efter det kalenderår under
vilket det beskattningsår som
beslutet avser har gått ut
eller, när skatteredovisningen
inte avser redovisningsperioder,
den skattepliktiga händelsen har
inträffat och den skattskyldige
har fått del av beslutet efter
utgången av oktober samma år,
får överklagandet dock komma in
inom två månader från den dag då
den skattskyldige fick del av
beslutet.
Den skattskyldige får överklaga ett beskattningsbeslut även
om det inte gått honom emot.

11Senaste lydelse 1990:331.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
5 §12
Om överklagandet inte av- Om överklagandet inte avvisas
visas enligt 3 § eller för- enligt 3 § eller förfaller
faller enligt 4 §, skall enligt 4 §, skall
beskattningsmyndigheten beskattningsmyndigheten
överlämna överklagandet, sitt överlämna överklagandet, sitt
omprövningsbeslut och övriga omprövningsbeslut och övriga
handlingar i ärendet till kam- handlingar i ärendet till
marrätten. Om det finns länsrätten. Om det finns
särskilda skäl får särskilda skäl får överklagandet
överklagandet överlämnas till överlämnas till länsrätten utan
kammarrätten utan föregående föregående omprövning.
omprövning.

6 §13
Överklagande av det allmänna Överklagande av Riks-
ombudet skall vara skriftligt skatteverket eller det allmänna
och ha kommit in inom ombudet skall vara skriftligt
tidsfrist som enligt 4 kap. och ha kommit in inom tidsfrist
gäller för beslut om ompröv- som enligt 4 kap. gäller för
ning på initiativ av be- beslut om omprövning på
skattningsmyndigheten eller initiativ av be-
efter sådan tid men inom två skattningsmyndigheten eller
månader från den dag det efter sådan tid men inom två
överklagade beslutet månader från den dag det
meddelades. överklagade beslutet meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning
och yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall
överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag
beslutet meddelades.
Om det allmänna ombudet har Om Riksskatteverket eller det
överklagat ett be- allmänna ombudet har överklagat
skattningsbeslut, skall därav ett beskattningsbeslut, skall
föranledd talan om särskild därav föranledd talan om sär-
avgift föras samtidigt. skild avgift föras samtidigt.

12Senaste lydelse 1990:331.
13Senaste lydelse 1990:331.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
7 §14
Ett beslut varigenom för- Ett beslut varigenom för-
handsbesked har meddelats får handsbesked har meddelats får
överklagas hos Regeringsrätten överklagas hos Regeringsrätten
av den skattskyldige, annan av den skattskyldige, annan
sökande och det allmänna sökande, Riksskatteverket och
ombudet. det allmänna ombudet.
Överklagande av sökanden,
Överklagande av sökanden Riksskatteverket eller det
eller det allmänna ombudet allmänna ombudet skall ha kommit
skall ha kommit in inom en in inom en månad från den dag då
månad från den dag då den som den som klagar har fått del av
klagar har fått del av förhandsbeskedet. Överklagande
förhandsbeskedet. Överklagande av skattskyldig som inte är
av skattskyldig som inte är sökande skall ha kommit in inom
sökande skall ha kommit in en månad från den dag då
inom en månad från den dag då förhandsbeskedet meddelades.
förhandsbeskedet meddelades.

8 §15
Ett beslut av länsrätten om Ett beslut av länsrätten om
utdömande av vite får utdömande av vite får överklagas
överklagas hos kammarrätten av hos kammarrätten av den som har
den som har förpliktats utge förpliktats utge vitet och av
vitet och av det allmänna Riksskatteverket eller det all-
ombudet. männa ombudet.

9 §16
Bestämmelserna i 6 kap. 10, Bestämmelserna i 6 kap. 10,
13, 14 samt 17-24 §§ 13, 14 samt 17-24 §§
taxeringslagen (1990:324) taxeringslagen (1990:324) gäller
gäller i tillämpliga delar för i tillämpliga delar för mål
mål enligt denna lag. Vad som enligt denna lag. Vad som i
i taxeringslagen sägs om Riks- taxeringslagen sägs om
skatteverket skall gälla det Riksskatteverket skall i fråga
allmänna ombudet. Vad som i 6 om avgifter enligt 1 kap. 1 §
kap. 10 § 3 taxeringslagen första stycket 2 gälla det
sägs om länsrätt skall gälla allmänna ombudet. I fråga om
kammarrätt. skatter och avgifter enligt 1
kap. 1 § första stycket 1 gäller
dessutom 6 kap. 11, 12, 15 och
16 §§ taxeringslagen i
tillämpliga delar.

14Senaste lydelse 1990:331.
15Senaste lydelse 1990:331.
16Senaste lydelse 1990:331.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket
före
ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande
av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras
av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av
Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

2 Förslag till

Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)1

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen (1970:624)1
dels att i 8, 9, 11, 12, 14-20, 22, 23, 26 och 27 §§ orden
"Riksskatteverket" och "verket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten",
dels att 6, 21, 24, 29 och 30 §§ samt rubriken närmast före
29 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 30 a §, av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Ärende om kupongskatt prövas Ärende om kupongskatt prövas
av Riksskatteverket. av Skattemyndigheten i Koppar-
bergs län.
Riksskatteverket leder och har
det övergripande ansvaret för
skatteförvaltningens verksamhet
enligt denna lag.

21 §2

Utgår utdelning i annat än Om utdelning lämnas i annat än
pengar i svenskt mynt och pengar i svenskt mynt och om det
föreligger enligt 8 eller 15 § enligt 8 eller 15 § föreligger
skyldighet att inbetala skyldighet att betala in
kupongskatt, skall kupongskatt, skall aktiebolaget
aktiebolaget senast en vecka senast en vecka efter beslutet
efter beslutet om utdelning om utdelning till
till Riksskatteverket inlämna beskattningsmyndigheten lämna in
en till riktigheten bestyrkt en bestyrkt uppgift om de
uppgift om de utdelade

1Senaste lydelse av
lagens rubrik 1974:996
8 § 1980:76
12 § 1990:1434
14 § 1990:359
17 § 1990:359
19 § 1992:628
22 § 1992:628
23 § 1990:359
27 § 1990:1434
32 § 1971:98.
2Senaste lydelse 1992:628.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
utdelade tillgångarnas värde tillgångarnas värde vid utdel-
vid utdelningstillfället. ningstillfället. Om det finns
Föreligger anledning antaga anledning anta att värdet är för
att värdet är för lågt lågt uppgivet, skall
uppgivet, skall beskattningsmyndigheten hos
Riksskatteverket hos skattemyndigheten i det län där
skattemyndigheten i det län bolagets styrelse har sitt säte
där bolagets styrelse har sitt anmärka förhållandet och förete
säte anmärka förhållandet och den utredning som står be-
förete den utredning som står skattningsmyndigheten till buds
verket till buds för bedömande för att bedöma värdet.
av värdet. Skattemyndigheten Skattemyndigheten i det län där
har att företa värdering av de bolagets styrelse har sitt säte
utdelade tillgångarna och skall värdera de utdelade
meddela beslut med anledning tillgångarna och meddela beslut
av anmärkningen. Finner med anledning av anmärkningen.
skattemyndigheten det av Om skattemyndigheten finner att
bolaget uppgivna värdet böra det av bolaget uppgivna värdet
höjas, skall skattemyndigheten bör höjas, skall underrättelse
lämna Riksskatteverket och lämnas beskattningsmyndigheten
bolaget underrättelse därom och bolaget med föreläggande för
med föreläggande för bolaget bolaget att inom viss tid betala
att inom viss tid inbetala in felande kupongskatt. Om
felande kupongskatt. Sker ej inbetalningen inte gjorts inom
inbetalningen inom den utsatta den utsatta tiden, skall bolaget
tiden, skall bolaget erlägga betala dröjsmålsavgift. Därvid
dröjsmålsavgift. Därvid äger skall 19 § andra stycket
19 § andra stycket motsvarande tillämpas.
tillämpning. Om utdelning har ägt rum när
beslut meddelats om påföring av
ytterligare kupongskatt och har
Har då beslut meddelats om tillräckligt belopp till kupong-
inbetalning av ytterligare skatten inte innehållits, skall
kupongskatt utdelning ägt rum bolaget förskjuta skattebeloppet
utan att tillräckligt belopp men får kräva det åter av den
till kupongskatten skattskyldige.
innehållits, skall bolaget
förskjuta skattebeloppet men
får kräva det åter av den
skattskyldige.

24 §3
För kontroll beträffande För kontroll av kupongskatten
kupongskatten kan kan beskattningsmyndigheten
Riksskatteverket meddela eller Riksskatteverket meddela
beslut om skatterevision hos beslut om skatterevision hos
aktiebolag. Därvid gäller i aktiebolag. Därvid gäller i
tillämpliga delar tillämpliga delar bestämmelserna
bestämmelserna i taxe- i taxeringslagen (1990:324) om
ringslagen (1990:324) om taxe- taxeringsrevision.
ringsrevision.

3Senaste lydelse 1990:359.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Besvär Överklagande

29 §4
Talan mot beslut av Riks- Beslut av
skatteverket eller beskattningsmyndighet eller
skattemyndighet enligt denna skattemyndighet enligt denna lag
lag utom i fråga om vite får utom i fråga om vite får över-
föras av, förutom den som klagas hos länsrätten av,
beslutet rör, allmänna ombudet förutom den som beslutet rör,
hos Riksskatteverket genom Riksskatteverket. Överklagandet
besvär hos kammarrätten. skall ha kommit in inom två
Besvärshandlingen skall ha månader från den dag då
kommit in inom två månader klaganden fick del av beslutet.
från den dag då klaganden fick
del av beslutet. Beskattningsmyndighetens
Mot Riksskatteverkets beslut beslut enligt 22 § första
enligt 22 § första stycket stycket eller 24 § får inte
eller 24 § får talan ej föras. överklagas.

30 §5
Vid besvär över kammarrätts Överklagande av länsrättens
beslut skall besvärshandlingen beslut skall ha kommit in inom
ha kommit in inom två månader två månader från den dag då
från den dag då klaganden fick klaganden fick del av beslutet.
del av beslutet.

30 a §
Bestämmelserna i 6 kap. taxe-
ringslagen (1990:324) om över-
klagande av länsrättens och kam-
marrättens beslut och om före-
trädare för det allmänna gäller
i tillämpliga delar för mål
enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket
före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid
överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets
funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant
beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

4Senaste lydelse 1990:359.
5Senaste lydelse 1971:410.
3 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på
ränta på skogskontomedel m.m.1
dels att i 7-9 och 11 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",
dels att 4, 6, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 §, av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Ärenden om skatt enligt Ärenden om skatt enligt denna
denna lag prövas av lag prövas av Skattemyndigheten
Riksskatteverket. i Kopparbergs län.
Riksskatteverket leder och har
det övergripande ansvaret för
skatteförvaltningens verksamhet
enligt denna lag.
6 §
Banken skall före utgången Banken skall före utgången av
av månaden efter den månad då månaden efter den månad då
räntegottskrivning skett på räntegottskrivning skett på
blankett som fastställs av blankett som fastställs av
Riksskatteverket * eller efter Riksskatteverket * eller efter
särskilt medgivande på annat särskilt medgivande på annat
lämpligt sätt * till verket lämpligt sätt * till Skattemyn-
lämna uppgifter om digheten i Kopparbergs län lämna
kontohavare, kontoslag, uppgifter om kontohavare, konto-
kontobehållning, gottskriven slag, kontobehållning,
ränta och innehållen skatt. gottskriven ränta och innehållen
skatt.

12 §
För kontroll beträffande För kontroll beträffande
skatten kan Riksskatteverket skatten kan Skattemyndigheten
meddela beslut om eller Riksskatteverket meddela
skatterevision hos banken. beslut om skatterevision hos
Därvid gäller i tillämpliga banken. Därvid gäller i
delar bestämmelserna i tillämpliga delar bestämmelserna
taxeringslagen (1990:324) om i taxeringslagen (1990:324) om
taxeringsrevision. taxeringsrevision.

1Senaste lydelse av 9 § 1992:649.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
13 §
Riksskatteverkets beslut Skattemyndighetens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får överklagas
överklagas hos kammarrätten av hos länsrätten av den
den skattskyldige, banken skattskyldige, banken eller
eller det allmänna ombudet Riksskatteverket. Beslut om
enligt kupongskattelagen skatterevision enligt 12 § får
(1970:624). Beslut om dock inte överklagas.
skatterevision enligt 12 § får
dock inte överklagas.
Överklagandet skall ha Överklagandet skall ha kommit
kommit in inom två månader in inom två månader från den dag
från den dag då klaganden fick då klaganden fick del av
del av Riksskatteverkets beslutet.
beslut.
14 §
Bestämmelserna i 6 kap. taxe-
ringslagen (1990:324) om över-
klagande av länsrättens och kam-
marrättens beslut och företrä-
dare för det allmänna gäller i
tillämpliga delar för mål enligt
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket
före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid
överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets
funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant
beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
4 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:119) om
återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare
dels att i 6 och 12 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",
dels att 11 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § skall utgå,
dels att 15 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §
Riksskatteverket leder och har
det övergripande ansvaret för
skatteförvaltningens verksamhet
enligt denna lag.
Riksskatteverket prövar Skattemyndigheten i
frågor om återbetalning av Kopparbergs län prövar frågor om
mervärdeskatt till utländska återbetalning av mervärdeskatt
företagare och om till utländska företagare och om
betalningsskyldighet enligt 13 betalningsskyldighet enligt 13 §
§ första stycket. Verkets första stycket.
beslut får överklagas hos Skattemyndighetens beslut får
kammarrätten. Beslut om överklagas hos länsrätten.
avräkning enligt 13 § andra Beslut om avräkning enligt 13 §
stycket får överklagas an- andra stycket får överklagas
tingen i samband med antingen i samband med
överklagande av beslut om överklagande av beslut om
betalningsskyldighet enligt 13 betalningsskyldighet enligt 13 §
§ första stycket eller första stycket eller särskilt på
särskilt på den grunden att den grunden att avräk-
avräkningsbeslutet är ningsbeslutet är felaktigt.
felaktigt. Vid överklagande gäller 6 kap.
10-23 §§ taxeringslagen
(1990:324) i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.1
dels att i 23 § ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"Skattemyndigheten i Kopparbergs län",
dels att 10, 11, 21 och 22 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §
Riksskatteverket är be- Skattemyndigheten i
skattningsmyndighet enligt Kopparbergs län är
denna lag. beskattningsmyndighet enligt
denna lag.

11 §
Hos beskattningsmyndigheten Riksskatteverket leder och har
skall det finnas ett allmänt det övergripande ansvaret för
ombud som för det allmännas skatteförvaltningens verksamhet
talan hos förvaltningsdomstol enligt denna lag.
i mål enligt denna lag.
Regeringen eller den
myndighet som regeringen
bestämmer utser det allmänna
ombudet och ersättare för
denne.

21 §
Den skattskyldige, den som Den skattskyldige, den som är
är redovisningsskyldig enligt redovisningsskyldig enligt 14 §
14 § och det allmänna ombudet och Riksskatteverket får
får överklaga beslut av överklaga beslut av
beskattningsmyndigheten enligt beskattningsmyndigheten enligt
denna lag hos kammarrätten. denna lag hos länsrätten.

22 §
Vid överklagande gäller i Vid överklagande gäller i
tillämpliga delar vad som sägs tillämpliga delar vad som sägs i
i 8 kap. lagen (1984:151) om 6 kap. taxeringslagen
punktskatter och (1990:324). Med taxeringsår
prisregleringsavgifter. Med avses därvid det år under vilket
beskattningsår avses därvid ersättningen har betalats ut.
det år under vilket
ersättningen har betalats ut.

1Senaste lydelse av 23 § 1992:650.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket
före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid
överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets
funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant
beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

6 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa
premiebetalningar

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1990:662) om skatt på
vissa premiebetalningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §
Beskattningsmyndigheten kan Beskattningsmyndigheten kan
på ansökan förklara att på ansökan förklara att
premieskatt inte skall utgå. premieskatt inte skall betalas.
Som förutsättning för att en Som förutsättning för att en
sådan förklaring skall lämnas sådan förklaring skall lämnas
gäller att det utländska gäller att det utländska
försäkringsföretaget i den försäkringsföretaget i den stat
stat där det är hemmahörande där det är hemmahörande är
är underkastat en in- underkastat en in-
komstbeskattning som är komstbeskattning som är
jämförlig med den beskattning jämförlig med den beskattning
som skulle ha följt av en som skulle ha följt av en
beskattning enligt lagen beskattning enligt lagen
(1947:576) om statlig (1947:576) om statlig
inkomstskatt eller enligt inkomstskatt eller enligt lagen
lagen (1990:661) om (1990:661) om avkastningsskatt
avkastningsskatt på på pensionsmedel. Om det inte
pensionsmedel. Föreligger inte finns fulla skäl för befrielse
fulla skäl för befrielse får får skatten sättas ned till
skatten nedsättas till hälf- hälften.
ten. Beskattningsmyndighetens
Beskattningsmyndighetens beslut i fråga som här avses får
beslut i fråga som här avses överklagas hos Riksskatteverket.
får överklagas hos regeringen. Riksskatteverkets beslut får
inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser.
7 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och
reklam

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam1
dels att i 7, 10, 14, 19, 24 och 25 §§ ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten",
dels att 32 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

32 §
Talan mot beslut enligt 7 § Beslut enligt 10 § första
eller 24 § andra eller tredje stycket eller 24 § andra eller
stycket förs hos regeringen tredje stycket får överklagas
genom besvär. Beslut av hos Riksskatteverket.
Riksskatteverket enligt 10 § Riksskatteverkets beslut får
första stycket eller 14 § får inte överklagas. Beslut enligt 7
inte överklagas. och 14 §§ får överklagas hos
länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:156.
Senaste lydelse av
14 § 1985:497
24 § 1985:158.
8 Förslag till

Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Härigenom föreskrivs att 3 och 10 §§ skatteregisterlagen
(1980:343)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §2
Med skatt avses i denna lag, Med skatt avses i denna lag,
om inte annat anges om inte annat anges
1. skatt enligt 1. skatt enligt uppbördslagen
uppbördslagen (1953:272) och (1953:272) och sjömansskatt,
sjömansskatt, 2. mervärdeskatt, annan skatt
2. mervärdeskatt, annan eller avgift för vilken
indirekt skatt eller avgift Skattemyndigheten i Kopparbergs
för vilken Riksskatteverket är län är beskattningsmyndighet och
beskattningsmyndighet och vägtrafikskatt,
vägtrafikskatt, 3. arbetsgivaravgift, särskild
löneskatt på vissa
3. arbetsgivaravgift, förvärvsinkomster och särskild
särskild löneskatt på vissa inkomstskatt för utomlands
förvärvsinkomster och särskild bosatta,
inkomstskatt för utomlands 4. skatte- och avgiftstillägg
bosatta, samt förseningsavgift,
4. skatte- och 5. ränta och avgift som utgår
avgiftstillägg samt i samband med uppbörd eller
förseningsavgift, indrivning av skatt eller avgift
5. ränta och avgift som enligt 1*4.
utgår i samband med uppbörd
eller indrivning av skatt
eller avgift enligt 1*4.
Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och
avgift enligt 1 § nämnda lag, även annan avgift och ränta som
utgår enligt bestämmelserna i lagen.

10 §3
Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag
får finnas endast för de ändamål som anges i 1 § och i den
utsträckning i övrigt som anges i andra*femte styckena.

1Lagen omtryckt 1983:143.
2Senaste lydelse 1991:1920.
3Senaste lydelse 1991:1920.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Skattemyndigheten i länet får ha terminalåtkomst till
uppgifter som avses i 5 och 6 §§, 7 § 1*6, 8, 9, 13, 15, 17 och
22 samt de uppgifter därutöver som behövs för utfärdande av
skattsedel och dubblettskattsedel.
Skattemyndigheten får vidare Skattemyndigheten får vidare
ha terminalåtkomst till ha terminalåtkomst till
uppgifter som avses i 7 § 7, uppgifter som avses i 7 § 7,
10*12, 14, 16, 18, 20 och 21 10*12, 14, 16, 18, 20 och 21 och
och som hänför sig till länet som hänför sig till länet eller
eller gäller skattskyldig som gäller skattskyldig som
taxeras i länet. beskattas i länet.
Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som
avses i 5 och 6 §§ samt 7 § 1*18, 20*22.
Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala
skatteregistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 §§ samt 7 §
1, 3 och 4. Kronofogdemyndighet i det län där ett mål är
registrerat för exekutiva åtgärder får vidare ha sådan
terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 § 7, 8, 12 och
13. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som
gäldenär hos kronofogdemyndighet eller make till gäldenären
eller annan som sambeskattas med gäldenären. I fråga om
uppgifter enligt 7 § 1 får terminalåtkomsten avse också den som
är delägare i fåmansföretag där någon som avses i tredje
meningen är delägare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

9 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes
flygtrafik

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1567) om
miljöskatt på inrikes flygtrafik
dels att i 9 och 11 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 10 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §
Skattskyldig fysisk person, Skattskyldig fysisk person,
som inte är bosatt här i som inte är bosatt här i landet,
landet, eller en skattskyldig eller en skattskyldig juridisk
juridisk person som inte har person som inte har fast
fast driftställe här i landet driftställe här i landet skall
skall företrädas av en företrädas av en representant
representant som har godkänts som har godkänts av be-
av Riksskatteverket. skattningsmyndigheten. Represen-
Representanten skall enligt tanten skall enligt fullmakt av
fullmakt av den skattskyldige den skattskyldige som ombud för
som ombud för denne svara för denne svara för redovisningen av
redovisningen av miljöskatt miljöskatt och i övrigt
och i övrigt företräda den företräda den skattskyldige i
skattskyldige i frågor som frågor som gäller miljöskatt.
gäller miljöskatt. Underlag Underlag för kontroll av
för kontroll av skatteredo- skatteredovisningen skall finnas
visningen skall finnas tillgängligt hos representanten.
tillgängligt hos Underlåter den skattskyldige
representanten. att utse en representant enligt
Underlåter den skattskyldige första stycket kan
att utse en representant beskattningsmyndigheten
enligt första stycket kan förelägga honom att vid vite
Riksskatteverket förelägga fullgöra sin skyldighet. Frågor
honom att vid vite fullgöra om utdömande av vite prövas av
sin skyldighet. Frågor om Länsrätten i Kopparbergs län.
utdömande av vite prövas av
Länsrätten i Stockholms län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
10 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon1
dels att i 6 och 15 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 17 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §2
Generaltullstyrelsens beslut Beskattningsmyndighetens
enligt 12 § och beslut enligt 15 § överklagas
Riksskatteverkets beslut hos länsrätten. Beträffande
enligt 15 § överklagas hos överklagande av
kammarrätt genom besvär. Generaltullstyrelsens beslut
enligt 12 § gäller 100 § första
stycket tullagen (1987:1065).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut enligt 15 §
som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser. Överklagande av beslut meddelade av
Riksskatteverket enligt 15 § skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:159.
Senaste lydelse av 6 § 1992:1443.
2Senaste lydelse 1988:357.
11 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.

Härigenom föreskrivs att i 4 och 12 §§ lagen (1990:615) om
avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. ordet
"Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot
"Skattemyndigheten i Kopparbergs län" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. De uppgifter som
enligt äldre bestämmelser ankommit på Riksskatteverket skall
efter den 1 juli 1993 fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.
12 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:820) om skatt på
spel1
dels att i 5, 7, 11 och 16 §§ ordet "Riksskatteverket" skall
bytas ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 22 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §2
Beslut av Riksskatteverket Beslut av beskattningsmyn-
enligt 5 § första stycket digheten enligt 5 § första
eller 11 § tredje stycket får stycket eller 11 § tredje
inte överklagas. stycket får överklagas hos
Riksskatteverket. Riks-
skatteverkets beslut får inte
överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:157.
Senaste lydelse av 11 § 1988:1571.
2Senaste lydelse 1988:1571.
13 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om allmän
energiskatt1
dels att i 7, 11, 15, 28-30 och 32 §§ ordet
"Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot
"beskattningsmyndighet" i motsvarande form,
dels att i 31 § ordet "kammarätten" skall bytas ut mot
"länsrätten",
dels att 27 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §2
Skatt på bränsle skall återbetalas om förvärvet gjorts av
1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller
sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige
och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.
Återbetalning skall även ske för skatt på bränsle om
förvärvet gjorts av medlemsstats ombud vid internationell
organisation med säte i Sverige och personal hos sådan
organisation, om Sverige har träffat överenskommelse med annan
stat eller med mellanfolklig organisation om detta.
Riksskatteverket prövar Beskattningsmyndigheten prövar
frågor om återbetalning av frågor om återbetalning av
skatt. Riksskatteverkets skatt. Beskattningsmyndighetens
beslut får överklagas hos beslut får överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:994.
Senaste lydelse av
7 § 1991:170
28 § 1992:879
29 § 1992:879
30 § 1992:879
31 § 1992:879.
2Senaste lydelse 1990:583.
14 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:582) om
koldioxidskatt1
dels att i 4*6 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten",
dels att i 7 § ordet "kammarrätten" skall bytas ut mot
"länsrätten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket enligt 4 eller 6 § före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

1Senaste lydelse av 5 § 1992:880.
15 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:587) om
svavelskatt
dels att i 6*7 och 8 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att i 9 § ordet "kammarrätten" skall bytas ut mot
"länsrätten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket enligt 6 eller 8 § före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.
16 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om
bensinskatt1
dels att i 4 § ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten",
dels att 6 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §2
Skatt på bensin skall återbetalas om förvärvet gjorts av
1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller
sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige
och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.
Återbetalning skall även ske för skatt på bensin om förvärvet
gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation
med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om
Sverige har träffat överenskommelse med annan stat eller med
mellanfolklig organisation om detta.
Riksskatteverket prövar Beskattningsmyndigheten prövar
frågor om återbetalning av frågor om återbetalning av
skatt. Riksskatteverkets skatt. Beskattningsmyndighetens
beslut får överklagas hos beslut får överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket enligt 6 § före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock
ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:993.
Senaste lydelse av 4 § 1991:169.
2Senaste lydelse 1990:585.
17 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (1961:394) om
tobaksskatt1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:155.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:141.
18 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrivs att 76 b § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

76 b §1
Mervärdeskatt, som hänför Mervärdeskatt, som hänför sig
sig till varor som införts till varor som införts eller
eller förvärvats för att föras förvärvats för att föras ut ur
ut ur landet och användas för landet och användas för
utomlands bedriven verksamhet, utomlands bedriven verksamhet,
skall återbetalas, om skall återbetalas, om införseln
införseln eller förvärvet eller förvärvet gjorts av ett
gjorts av ett FN-organ, ett FN-organ, ett statligt
statligt biståndsorgan eller biståndsorgan eller en
en riksomfattande hjälp- riksomfattande
organisation. hjälporganisation.
Riksskatteverket prövar Skattemyndigheten i
frågor om återbetalning. Dess Kopparbergs län prövar frågor om
beslut får överklagas hos återbetalning. Dess beslut får
kammarrätten. överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser
tillämpas på beslut som meddelats före ikraftträdandet.

1Senaste lydelse 1990:576.
19 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän
energiskatt och koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1974:992) om
nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt1 ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:996.
Senaste lydelse av
lagens rubrik 1990:584.
2 § 1992:881.
20 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

Härigenom föreskrivs att i 5, 6 och 8 §§ lagen (1977:306) om
dryckesskatt1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be-
skattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:158.
Senaste lydelse av 8 § 1990:594.
21 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft

Härigenom föreskrivs att i 3 § lagen (1982:1201) om skatt på
viss elektrisk kraft ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut
mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
22 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för
elektrisk kraft från kärnkraftverk

Härigenom föreskrivs att i 3 § lagen (1983:1104) om särskild
skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk1 ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1986:503.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1986:503.
23 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att i 7 § lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
24 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (1985:146) om avräkning
vid återbetalning av skatter och avgifter1 ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i
Kopparbergs län".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Senaste lydelse av 1 § 1992:1188.
25 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen
(1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon

Härigenom föreskrivs att lagen (1988:358) om upphävande av
lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut Enligt riksdagens beslut före-
föreskrivs att lagen skrivs att lagen (1960:603) om
(1960:603) om bidrag till bidrag till vissa handikappade
vissa handikappade ägare av ägare av motorfordon skall upp-
motorfordon skall upphöra att höra att gälla vid utgången av
gälla vid utgången av september 1988. Efter utgången
september 1988. av juni 1993 skall därvid
uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
26 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen
(1941:251) om särskild varuskatt

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:591) om upphävande av
lagen (1941:251) om särskild varuskatt skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1941:251) om
särskild varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år
1992.
Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
27 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:596) om upphävande av
lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:1200) om
skatt på videobandspelare skall upphöra att gälla vid utgången
av år 1992.
Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
28 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen
(1982:691) om skatt på vissa kassettband

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:597) om upphävande av
lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagen beslut föreskrivs att lagen (1982:691) om
skatt på vissa kasettband skall upphöra att gälla vid utgången
av år 1992.
Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
29 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt
för grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs att i 8 § lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

30 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1991:1482) om
lotteriskatt ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
31 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin

Härigenom föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till
lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss bensin skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den Denna lag träder i kraft den 1
1 januari 1993. januari 1993. Efter utgången av
juni 1993 skall uppgifter som
enligt lagen ankommit på Riks-
skatteverket fullgöras av
Skattemyndigheten i Kopparbergs
län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
32 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:144) om skatt på
vissa resor1
dels att i 5, 6 och 12 §§ ordet "Riksskatteverket" skall
bytas ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 7 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §
Underlåter den skattskyldige Underlåter den skattskyldige
att utse representant enligt 5 att utse representant enligt 5 §
§ kan Riksskatteverket kan beskattningsmyndigheten
förelägga honom att vid vite förelägga honom att vid vite
fullgöra sin skyldighet. Fråga fullgöra sin skyldighet. Fråga
om utdömande av vite prövas av om utdömande av vite prövas av
Länsrätten i Stockholms län. Länsrätten i Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:160.
33 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.

Härigenom förskrivs att lagen (1993:000) om upphävande av
lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.1
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Härigenom föreskrivs att lagen (1984:355) om skatt på vissa
dryckesförpackningar m.m. skall upphöra att gälla vid utgången
av april månad 1993.
Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Beslut som med-
delas av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län överklagas hos
länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket enligt 9 § före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock
ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lydelse enligt prop. 1992/93:166.
34 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden
dels att i 14, 18, 19, 21 och 22 §§ ordet "Riksskatteverket"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "den behöriga
myndigheten" i motsvarande form,
dels att 3, 4 och 21 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Med handräckning avses i denna lag
1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga
skatteutredningar och deltagande i skatteutredning,
2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder,
samt
3. delgivning av handlingar.
Med behörig myndighet avses i
denna lag
1. Kronofogdemyndigheten i
Stockholms län, såvitt avser
sådan handräckning enligt första
stycket 2. som sker med stöd av
bestämmelserna i lagen
(1990:226) om handräckning i
skatteärenden mellan de nordiska
länderna, och
2. Riksskatteverket i övriga
fall.

4 §
I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och
främmande stat skall utländsk myndighet lämnas biträde med
handräckning i skatteärende.
Riksskatteverket förordnar Den behöriga myndigheten för-
om handräckning i varje ordnar om handräckning i varje
särskilt fall. Om särskilt fall. Om handräckningen
handräckningen inte sker genom inte sker genom den behöriga
Riksskatteverkets försorg, myndighetens försorg, uppdrar
uppdrar verket åt vederbörande denna åt vederbörande svenska
svenska myndighet att myndighet att ombesörja hand-
ombesörja handräckningen. räckningen.

21 §
Är ett ärende enligt denna Om ett ärende enligt denna lag
lag av särskild betydelse är av särskild betydelse eller
eller annars av sådan annars av sådan beskaffenhet att
beskaffenhet att det bör det bör avgöras av regeringen,
avgöras av regeringen, skall skall Riksskatteverket med eget
Riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet dit.
yttrande överlämna ärendet Kronofogdemyndigheten i
dit. Stockholms län skall överlämna
ärende av sådan beskaffenhet
till Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

35 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 50 § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
50 §1
Kontrolluppgift skall lämnas Kontrolluppgift skall lämnas
av den som för fysisk person av den som för fysisk person
eller dödsbo förmedlat eller dödsbo förmedlat betalning
betalning till eller från till eller från utlandet.
utlandet. Kontrolluppgiften Kontrolluppgiften skall avse
skall avse varje betalning som varje betalning som överstiger
överstiger 50 000 kronor. 75 000 kronor. Upplysning skall
Upplysning skall lämnas om vad lämnas om vad betalningen avser
betalningen avser och vilket och vilket land betalningen
land betalningen verkställs verkställs till eller tas emot
till eller tas emot från samt från samt vid betalning till
vid betalning till utlandet utlandet namn på
namn på betalningsmottagaren. betalningsmottagaren. Detsamma
Detsamma gäller mindre betal- gäller mindre betalningar, om
ningar, om dessa utgör dessa utgör delbetalningar av en
delbetalningar av en summa som summa som överstiger 75 000
överstiger 50 000 kronor. kronor.

Med betalning till utlandet avses betalning direkt eller
indirekt till en utländsk juridisk person eller en fysisk
person som inte är bosatt i Sverige. Med betalning från
utlandet avses betalning direkt eller indirekt från en utländsk
juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i
Sverige.
Om uppgiftsskyldighet föreligger enligt första stycket, skall
den för vars räkning transaktionen utförs till den som
förmedlar denna uppge sitt personnummer eller
organisationsnummer, vad betalningen avser och vilket land
betalningen går till eller kommer från samt namn på
betalningsmottagare i utlandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Senaste lydelse 1992:1310.
Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 mars 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B.
Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson,
Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck,
Davidsson, Könberg, Odell, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Wibble

Proposition om överföring av Riksskatteverkets
beskattningsavdelning i Ludvika till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.

1 Inledning

Riksdagen beslutade i juni 1992 att Riksskatteverkets (RSV) be-
skattningsavdelning skall föras över till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län den 1 juli 1993 (prop. 1991/92:150 bil. I:5 s.
77, bet. 1991/92:SkU35, rskr. 1991/92:327).
Beskattningsavdelningen, som sedan den 1 juli 1988 är
lokaliserad till Ludvika, handhar bl.a. punktskatter och
kupongskatt. Det främsta skälet till beslutet är att det är
mindre lämpligt att centralmyndigheten, RSV, svarar för så
omfattande operativa arbetsuppgifter. Vidare uppnås genom att
avdelningen blir en del av Skattemyndigheten i Kopparbergs län
bättre möjligheter till flexibel användning av tillgängliga
resurser. RSV:s centralmyndighetsfunktion skall vara
oförändrad, vilket bl.a. innebär att RSV fastställer
blanketter, utfärdar föreskrifter och rekommendationer.
En ändring av beskattningsavdelningens organisatoriska
ställning kräver lagändringar främst på punktskatteområdet. Jag
kommer nu att lägga fram förslag till de lagändringar som
riksdagens beslut ger upphov till.
Jag avser också att i detta sammanhang behandla en
framställning från RSV om överföring av handräckningsärenden,
som avser indrivning av skatt i något nordiskt land, från RSV
till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. RSV:s
framställning har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av
Justitiekanslern, Kammarrätten i Jönköping, Svea hovrätt och
Sveriges advokatsamfund.
Vidare tar jag upp en fråga som rör återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 18 februari 1993 att inhämta Lagrådets
yttrande över de lagförslag som utarbetats inom
Finansdepartementet. De till Lagrådet remitterade lagförslagen
bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.
Lagrådet har yttrat sig över förslagen. Yttrandet bör fogas
till protokollet som bilaga 2. Jag återkommer till yttrandet i
författningskommentaren till 1 kap 7 a § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Som kommer att framgå
godtar jag Lagrådets förslag till ändringar i de remitterade
lagförslagen. Lagrådets granskning har också lett till vissa
redaktionella ändringar i lagtexten.
Jag tar slutligen upp en framställning från Svenska
Bankföringen om höjd beloppsgräns för skyldighet att lämna
kontrolluppgift om betalningar till och från utlandet (dnr
6247/92). Framställningen har remitterats till RSV som avgett
yttrande.

2 Instansordningen

Skälen för mitt förslag: För närvarande överklagas RSV:s be-
skattningsavdelnings beslut till kammarrätten som första
domstolsinstans. Beslut av skattemyndighet överklagas normalt
till länsrätt. Även beslut i de ärendetyper som nu överförs
till Skattemyndigheten i Kopparbergs län bör överklagas till
länsrätt. Detta ligger också i linje med de förslag som
Domstolsutredningen lade fram i sitt betänkande Domstolarna
inför 2000-talet (SOU 1991:106). Regeringen har ställt sig
bakom principen i årets budgetproposition (prop. 1992/93:100
bil. 3 s. 24 f.).
Även beträffande ärenden om prisregleringsavgifter och andra
avgifter bör principen vara att länsrätt skall vara första
domstolsinstans.
Förslaget kräver en ändring i 14 § lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar. I propostionen (prop.
1992/93:185) om tobakslag föreslår regeringen en ny, mera
generell, lydelse av 14 §, som bör kunna träda i kraft den 1
juli 1993. Om förslaget leder till lagstiftning kommer de nu
aktuella besluten att omfattas och jag lägger därför inte fram
något förslag om ändring i lagen om allmänna förvaltningsdom-
stolar.
Behörig domstol blir Länsrätten i Kopparbergs län och behörig
överinstans blir Kammarrätten i Sundsvall (1 § förordningen
[1977:937] om kammarrätternas domkretsar m.m.). De tillkommande
måltyperna torde innebära ett begränsat antal nya mål i de båda
domstolarna. Som exempel kan nämnas att under år 1992 inkom 67
punktskattemål och 4 mål rörande kupongskatt till kammarrätt.

3 Det allmännas talan

Skälen för mitt förslag: Det allmännas talan i mål enligt
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
LPP, som prövas i förvaltningsdomstol förs av ett allmänt ombud
(AO) hos RSV, Fiskeriverket och Jordbruksverket. AO skall också
yttra sig över ärenden hos Skatterättsnämnden, Jordbruksverket
eller Fiskeriverket som avser förhandsbesked enligt 6 kap. LPP.
Det allmänna ombudet enligt kupongskattelagen (1979:624) för
det allmännas talan i mål enligt kupongskattelagen och lagen
(1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. Enligt 11
§ lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl. skall det hos beskattningsmyndigheten
finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan i mål
enligt lagen.
Den 1 juli 1993 upphör RSV att vara beskattningsmyndighet i
fråga om punktskatter, kupongskatt, skatt på ränta på
skogskontomedel och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl. Förändringen innebär att det är möjligt att
ordna processverksamheten på dessa områden på det sätt som, med
något enstaka undantag, gäller på skatte- och avgiftsområdet i
övrigt.
Jag anser det angeläget att reglerna om det allmännas
processföring i skattemål blir så enhetliga som möjligt.
Beslutsmyndigheten som sådan bör föra det allmännas talan i
skattemål. Detta innebär att den allmänna ombudsfunktionen hos
RSV avskaffas och att i stället Skattemyndigheten i Kopparbergs
län för det allmännas talan i länsrätten och kammarrätten om
den skattskyldige har överklagat myndighetens beslut. Om
länsrätt ändrar skattemyndighetens beslut får myndigheten
överklaga. I likhet med vad som gäller på skatteområdet i
övrigt bör RSV få från skattemyndigheten överta uppgiften att
föra talan i ett mål eller en viss grupp av mål.
Vad gäller den offensiva processföringen skall RSV, i likhet
med vad som gäller på t.ex. taxerings- och
mervärdeskatteområdena, få överklaga beslut av
skattemyndigheten, länsrätten och kammarrätten. Därigenom
skapas förutsättningar för RSV att även på punktskatteområdet
verka för att frågor där det föreligger ett behov av
prejudikat, kommer under Regeringsrättens prövning. I
Regeringsrätten skall det allmännas talan föras av RSV. Verket
kan därvid företrädas av någon tjänsteman vid
skattemyndigheten.
AO-funktionerna vid Jordbruksverket och Fiskeriverket berörs
inte av de förslag jag nu lagt fram.
Till flera punktskattelagar finns förordningar som närmare
reglerar förfarandet. Statsrådet Lundgren kommer att i annat
sammanhang lägga fram förslag till de ändringar i
förordningarna som föranleds av vad jag nu föreslagit.

4 Överföring av handräckningsärenden som avser
indrivning av skatt i något nordiskt land

RSV:s förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med mitt.
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker i
princip RSV:s förslag. Sveriges advokatsamfund anför att 21 §
lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden bör
kompletteras med en bestämmelse som innebär att när
Kronofogdemyndigheten i Stockholms län är den behöriga
myndigheten, skall den inte vända sig direkt till regeringen
utan till RSV, som i sin tur får ta ställning till om ärendet
bör avgöras av regeringen. Detta följer enligt samfundets
mening av att RSV är centralmyndighet för exekutionsväsendet.
Kammarrätten i Jönköping påpekar att den föreslagna ändringen
dels medför talerätt för Kronofogdemyndigheten i Stockholms län
enligt 2 kap. 30 § andra stycket utsökningsbalken (jfr 1 kap. 2
§ samma balk och 7 § lagen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden), dels att samma myndighet kommer att handlägga
prövningen om handräckning skall begäras i annat nordiskt land
och om handräckning skall verkställas här i landet.
Justitiekanslern påpekar att ett genomförande av förslaget
medför att Kronofogdemyndigheten i Stockholms län på ett
ärendeområde får en överordnad roll i förhållande till andra
kronofogdemyndigheter. Därigenom får en myndighet en
uppdragsgivande roll i förhållande till en annan myndighet på
samma nivå i hierarkin.
Bakgrunden till mitt förslag: Indrivningshandräckning innebär
att skatter m.m., som påförts i en stat kan drivas in i en
annan stat genom medverkan av myndigheter i den andra staten.
Interna svenska regler om handräckning finns i lagen
(1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och i
förordningen (1990:320) med samma namn.
En förutsättning för att indrivning skall kunna ske i en
främmande stat är att staterna har kommit överens om att bistå
varandra med detta. Sådana överenskommelser finns intagna i
vissa dubbelbeskattningsavtal eller i separata
handräckningsavtal. Bestämmelser om indrivning finns i
dubbelbeskattningsavtalen med Frankrike, Luxemburg, Marocko,
Nederländerna och USA. Dessutom finns separata
handräckningsavtal med Tyskland och med de nordiska länderna,
lagen (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de
nordiska länderna.
Om det finns avtal om indrivning sker handräckning
beträffande svensk skatt genom att kronofogdemyndigheten begär
RSV:s medverkan. RSV prövar kronofogdemyndighetens
framställning och begär sedan handräckning hos den behöriga
myndigheten i den andra staten. Indrivning kommer sedan att ske
på samma sätt som för den andra statens egna skatter.
Beträffande utländska skatter gäller att behörig myndighet i
den andra staten kommer in till RSV med en begäran om att den
andra statens skatter skall drivas in i Sverige. RSV beslutar
att skatten skall drivas in i Sverige och uppdrar åt
kronofogdemyndigheten att verkställa indrivningen. Indrivningen
sker sedan på samma sätt som gäller för motsvarande svenska
skatt.
Grundläggande förutsättningar för att kunna begära
handräckning i utlandet är att beslutet som grundar kravet är
verkställbart i Sverige och att fordran inte kan drivas in här
utan väsentlig svårighet. Vidare måste motsvarande åtgärd kunna
vidtas här i landet efter en framställning från den andra
staten.
Vad gäller handräckning avseende indrivning av svensk skatt i
annat nordiskt land sänder kronofogdemyndigheten en
framställning om handräckning till RSV. RSV kontrollerar att
handlingarna är kompletta och prövar om handräckning skall
begäras. Efter beslutet sänds begäran till den andra staten.
RSV tar emot slutredovisning från den andra staten och sänder
redovisningen till kronofogdemyndigheten. Härutöver förekommer
kommunikation avseende kompletteringar, anstånd, nedsättningar,
påminnelser och återkallelser. Utländska ärenden hanteras på
samma sätt som motsvarande svenska men med det undantaget att
alla nya ärenden och andra ärenden som medför förändring i
kontoställningen hos kronofogdemyndigheten först sänds från RSV
till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län för registrering i
redovisningssystemet för exekutionsväsendet (REX).
Det nordiska handräckningsavtalet (bilaga till lagen om
handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna) ger
berörda departement möjlighet att delegera behörig
myndighetsfunktionen till annan myndighet. Behörig
myndighetsfunktionen ligger i Danmark hos Skatteministeriet,
Told- og Skattestyrelsen, i Finland hos Skattestyrelsen och i
Norge hos Skattefogden i Oslo og Akershus. I Finland och
Sverige har alltså funktionen som behörig myndighet delegerats
till centralmyndigheten medan man i Danmark har funktionen kvar
inom departementet. I Norge har man gått längst i
delegeringshänseende och lagt denna funktion på en
indrivningsmyndighet.
Antalet ärenden om indrivningshandräckning uppgår till ca 4
500 per år varav 99,5 % är nordiska. Ca 50 % av indriv-
ningshandräckningsärendena avser indrivning av svensk skatt.
Anstånd med betalning medges i drygt 2 % av fallen,
återkallelse förekommer i 13 % och nedsättning i 8 % av
ärendena.
RSV:s befattning med de nu aktuella ärendena regleras i 4, 7,
11, 14, 18, 19, 21 och 22 §§ lagen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden samt i 2, 6*8, 10*12 och 16 §§ i förordningen med
samma namn.
Skälen till mitt förslag: I samband med omorganisationen av
utlandsverksamheten inom RSV har även möjligheten till
rationaliseringar aktualiserats. Det har därvid konstaterats
att en icke oväsentlig förenkling kan ske genom ändrade rutiner
vad avser indrivningsverksamheten.
Den nuvarande arbetsgången innebär en hel del dubbelarbete.
Samtliga från utlandet inkommande ärenden överlämnas efter
beslut av RSV om indrivning i Sverige av den utländska skatten
till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. Denna myndighet
registrerar ärendena i REX varigenom indrivningsuppdragen
fördelas på behörig kronofogdemyndighet. Detta innebär att i
stort sett samma arbetsmoment utförs på två ställen varjämte
samma ärenden redovisas i två diarier.
Dubbelarbetet medför dels tidsutdräkt, dels ökade kostnader.
Tidsutdräkten kan i vissa fall medföra rättsförluster för den
skattskyldige och i andra fall ett försämrat
indrivningsresultat. Resursförbrukningen på grund av
dubbelarbete kan enligt uppgift från RSV uppskattas till cirka
en och en halv årsarbetskraft.
Flertalet ärenden om indrivningshandräckning är av enkel
beskaffenhet. Det gäller i vart fall de nordiska ärendena. Som
redan nämnts utgör dessa 99,5 % av totalantalet. RSV:s
befattning med de enskilda ärendena är i allmänhet relativt
begränsad. Totalt sett är det fråga om en masshantering som
inte hör hemma på en centralmyndighet.
Det som nu sagts talar för att den nordiska
indrivningshandräckningen överförs till en kronofogdemyndighet.
Kronofogdemyndigheten i Stockholms län har redan i dag den för
riket gemensamma funktionen att föra in alla utländska ärenden
i REX. Jag anser därför att RSV:s funktion som behörig
myndighet avseende nordisk indrivningshandräckning bör
överföras till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. Mitt
förslag medför ändringar i lagen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden och förordningen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden. Det nordiska handräckningsavtalet ger, som
tidigare nämnts, berörda departement möjlighet att delegera
behörig myndighetsfunktionen och denna kan också flyttas utan
föregående förhandling mellan avtalsstaterna.
En lämplig tidpunkt för överföringen är den 1 juli 1993. Det
blir ca 4 000 pågående ärenden som förs över från RSV.
De handräckningsärenden som gäller utomnordiska länder är som
tidigare nämnts relativt få, ett femtiotal per år. De kräver
förhållandevis mera arbete i de enskilda fallen och framför
allt tillgång till goda språkkunskaper. Behörig
myndighetsfunktion ligger i flera fall på departementsnivå i de
andra staterna. Jag delar därför RSV:s uppfattning att dessa
ärenden bör ligga kvar på RSV.
Som påpekats av en remissinstans bör talerätten inför svensk
domstol eller myndighet enligt 7 § lagen om ömsesidig
handräckning ligga kvar hos RSV. Denna paragraf ändras därför
inte.
Vad gäller frågan om att Kronofogdemyndigheten i Stockholms
län får en överordnad roll i vissa frågor i förhållande till
andra kronofogdemyndigheter, instämmer jag i den bedömning
Justitiekanslern gör i sitt remissyttrande, nämligen att detta,
även om det kan diskuteras från principiella utgångspunkter,
inte kommer att föranleda några problem i praktiken.
Statsrådet Lundgren kommer att i annat sammanhang lägga fram
förslag till de ändringar i förordningen om ömsesidig
handräckning i skatteärenden samt den justering av anslagen
till Riksskatteverket resp. Kronofogdemyndigheterna som
föranleds av vad jag nu föreslagit.

5 Återbetalning av mervärdeskatt till utländska
företagare

Skälen för mitt förslag: Återbetalning enligt lagen
(1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska
företagare, skall enligt 11 § denna lag göras till en av den
sökande angiven betalningsmottagare i Sverige.
För att uppfylla kravet i bestämmelsen räcker det i princip
med att ange ett svenskt bank- eller postgirokonto som
betalningsmottagare. Enligt vad jag har erfarit har
bestämmelsen emellertid i vissa fall uppfattats som ett krav på
att den utländske företagaren skall företrädas av ett svenskt
ombud i sina kontakter med den utbetalande myndigheten. I
praktiken är det dessutom så att bestämmelsen innebär att det
stora flertalet utländska företagare är hänvisade till att
utnyttja ett ombud i Sverige.
Bestämmelsen syftade när den infördes enbart till att
förenkla det administrativa arbetet för den utbetalande
myndigheten, dvs. för RSV. Någon avsikt att göra de utländska
företagen beroende av ombud för att kunna hantera
återbetalningen fanns inte.
Enligt uppgift från RSV skulle en ordning där återbetalning
sker direkt till den sökande i utlandet inte föranleda några
särskilda administrativa problem eller på annat sätt medföra
några olägenheter för myndigheten. Några skäl i övrigt för att
ha kvar kravet att återbetalning skall ske till en
betalningmottagare i Sverige finns enligt min mening inte.
Detta krav bör därför slopas.
Förslaget innebär att 11 § lagen om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare upphävs.

6 Uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare

Skälen för mitt förslag: I 3 kap. 50 § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK, finns bestämmelser
om att var och en som förmedlar betalningar till eller från
utlandet skall lämna kontrolluppgift avseende varje betalning
på mer än 50 000 kr samt beträffande mindre betalningar, om
dessa utgör delbetalningar av en summa som överstiger 50 000
kr.
Huvuddelen av betalningsförmedlarna är banker. Dessa har dels
att till Riksbanken rapportera alla utlandsbetalningar som
överstiger 50 000 kr, dels att till skattemyndigheterna lämna
kontrolluppgift beträffande utlandsbetalningar överstigande 50
000 kr där den svenska parten är en fysisk person eller ett
dödsbo.
När det gäller betalningar från utlandet sker rapporteringen
från bankerna till Riksbanken i form av en basrapport. I denna
rapport ingår de uppgifter som framgår av betalningsuppdraget.
Vid avisering till kunden beträffande den ankommande
betalningen biläggs en rapporteringsblankett som kunden skall
återsända. På blanketten skall kunden fylla i sådana uppgifter
som inte framgår av den ankommande betalningen.
Rapporteringsblanketterna skall återsändas till respektive bank
som registrerar de nya uppgifterna och sänder dem vidare till
Riksbanken. Om viss basrapporterad betalning inte inom en månad
följts av en kompletteringsrapport sänder Riksbanken ut en
anmaning till kunden att skicka kompletteringsrapporten till
banken varefter den försenade rapporteringen sker till
Riksbanken.
Skattemyndigheterna får vid årets slut de uppgifter om
fysiska personers betalningar som finns i basrapporten och
kompletteringsrapporten på ett magnetband.
Riksbanken har beslutat att höja gränsen för bankernas
rapporteringsskyldighet till 75 000 kr. Svenska Bankföreningen
har i en framställning till Finansdepartementet hemställt att
beloppsgränsen för kontrolluppgiftsskyldighet också höjs till
75 000 kr. Bankernas rapporteringssystem gör det för närvarande
inte möjligt att ha en särskild påminnelserutin för betalningar
till fysiska personer med belopp i intervallet 50 000*75 000
kr. Datamässigt kan bankerna inte hantera annan gräns än 75 000
kr.
RSV har i ett yttrande över framställningen inte motsatt sig
att beloppsgränsen höjs, men utgår ifrån att bankernas rutiner
ändras framöver så att bankernas rapportering inte blir
beroende av Riksbankens rapporteringssystem.
En höjning av gränsen till 75 000 kr innebär, såsom RSV
uppgett i sitt remissyttrande, att det blir ännu lättare för
fysiska personer att dölja sina transaktioner med utlandet. Jag
anser emellertid att de praktiska svårigheter som två olika
beloppsgränser skulle medföra bör beaktas och föreslår därför
att gränsen för uppgiftsskyldighet till skattemyndigheterna
höjs till 75 000 kr.
Förslaget föranleder ändringar i 3 kap. 50 § LSK.

7 Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu anfört har inom Finansdepartementet
upprättats förslag till
1. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare,
5. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
6. lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa
premiebetalningar,
7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser
och reklam,
8. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
9. lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på
inrikes flygtrafik,
10. lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon,
11. lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.,
12. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,
13. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
14. lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
15. lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt,
16. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt,
17. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt,
18. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
19. lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av
allmän energiskatt och koldioxidskatt,
20. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt,
21. lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft,
22. lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för
elektrisk kraft från kärnkraftverk,
23. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel,
24. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter,
25. lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen
(1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon,
26. lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen
(1941:251) om särskild varuskatt,
27. lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare,
28. lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen
(1982:691) om skatt på vissa kassettband,
29. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m.,
30. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
31. lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin,
32. lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa
resor,
33. lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.,
34. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden,
35. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.
Förslagen under 11 och 23 har upprättats i samråd med chefen
för Jordbruksdepartementet.
Datainspektionen har i ett yttrande över förslaget under 8
inte haft någon erinran mot de föreslagna ändringarna.
Lagrådet har granskat lagförslagen under 1*34.
Förslaget under 35 gäller ett ämne som tillhör Lagrådets
granskningsområde. Det är dock av sådan beskaffenhet att
Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande
över förslaget har därför inte inhämtats.

8 Författningskommentarer

De flesta författningsändringarna är av sådan karaktär att de
inte fordrar någon närmare motivering. I det följande lämnar
jag emellertid kommentarer till några av ändringsförslagen.

8.1 Förslag till lag om ändring i lagen om punktskatter
och prisregleringsavgifter

1 kap. 7 §.

Den allmänna ombudsfunktionen hos RSV föreslås avskaffad.
Eftersom någon organisatorisk ändring av
beskattningsmyndighetsfunktionen beträffande
prisregleringsavgifter hos Jordbruksverket eller Fiskeriverket
inte föreslås kvarstår de allmänna ombuden hos dessa verk.

1 kap. 7 a §

Paragrafen är ny. Här regleras RSV:s roll som ansvarigt för
ledningen av skatteförvaltningens verksamhet. Bestämmelsen har
utformats efter mönster från reglerna i 2 kap. 1 §
taxeringslagen (1990:324) och 61 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt.
Lagrådet har i sitt yttrande anfört att formuleringen av
paragrafen, i vilken endast Riksskatteverket nämns, kan ge en
felaktig uppfattning angående en underställd regional
myndighets ansvar för tillämpningen av lagen (jfr 11 kap. 7 §
regeringsformen). Lagrådet förordar därför att orden "ansvarar
för" i lagrådsremissens lagförslag ersätts med orden "har det
övergripande ansvaret för".
Skattemyndigheten i Kopparbergs län blir fr.o.m.
halvårsskiftet 1993 beskattningsmyndighet för hela landet i
fråga om punktskatter, kupongskatt m.fl. skatter genom att
RSV:s beskattningsavdelning i Ludvika överförs till
skattemyndigheten. RSV:s ansvar för och ledning av
beskattningsverksamheten i fråga om dessa skatteslag blir av
övergripande natur och skall inte skilja sig från vad som
gäller för t.ex. inkomstskatt och mervärdeskatt. Jag delar
därför Lagrådets uppfattning och föreslår att paragrafen får
den utformning Lagrådet förordar. Även 6 § kupongskattelagen, 4
§ lagen om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., 15 § lagen
om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare och
11 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl. föreslås utformade på motsvarande sätt.

2 kap. 3 §

Tredje stycket har ändrats eftersom RSV skall ha kvar
funktionen som centralmyndighet för punktskatter och ha
möjlighet att utfärda föreskrifter om redovisningsperiod.

2 kap. 6 §

Andra stycket har ändrats eftersom RSV även i fortsättningen
skall fastställa deklarationsformulär.

3 kap. 16 §

Paragrafen är ny. RSV bör ha samma befogenheter som be-
skattningsmyndigheten att förelägga, besluta om revision m.m.
Bestämmelsen har utformats efter förebild av bestämmelserna om
skattekontroll i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

4 kap. 4 b §

Med anledning av att instansordningen för punktskatter m.m.
föreslås ändrad i 8 kap. har bestämmelsen ändrats för att
möjliggöra att även ett lagakraftvunnet länsrättsbeslut skall
kunna omprövas.

5 kap. 7 §

Med hänsyn till att Skattemyndigheten i Kopparbergs län även är
beskattningsmyndighet för andra skatter för skattskyldiga i
detta län har första stycket ändrats såtillvida att avräkning
endast skall ske mellan skatter och avgifter som anges i lagen
om punktskatter och prisregleringsavgifter som den
skattskyldige står i skuld för hos beskattningsmyndigheten.

5 kap. 18 §

Enligt de nuvarande tredje och fjärde meningarna i andra
stycket kan allmänna ombudet anmäla hinder mot återbetalning i
överklagningsfall. Det bör emellertid inte tillkomma en
beskattningsmyndighet att kunna hindra verkställigheten av ett
domstolsbeslut. De nämnda bestämmelserna har därför tagits bort
enligt förebild från ändringen av 87 § uppbördslagen (se prop.
1986/87:47 s. 176).

6 kap. 3 §

Det allmänna ombudet hos RSV som handlägger uppgiften att
företräda det allmänna enligt 1 kap 1 § första stycket 1
föreslås avskaffat från den 1 juli 1993. Hänvisning till
bestämmelserna i lagen om punktskatter och
prisregleringsavgifter om förhandsbesked förekommer dock i
flera andra författningar, t.ex. vägtrafikskattelagen, varför
hänvisning till allmänna ombudet kvarstår. Ändringarna i
paragrafen har utformats efter mönster från 6 § lagen
(1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor.

7 kap. 7 §

Andra stycket har ändrats beroende på avvecklingen av allmänna
ombudsfunktionen hos RSV.

8 kap. 1 §

Instansordningen föreslås ändrad så att besluten överklagas
hos länsrätten som första instans (se avsnitt 2). Vidare
föranleds ändringen av att allmänna ombudet hos RSV föreslås
avskaffat. När det gäller överklagande av andra beslut av
skattemyndigheten än beskattningsbeslut, t.ex. beslut om
redovisningsperioder m.m. föreslås att sådana beslut får
överklagas till RSV. RSV:s beslut får inte överklagas.
Bestämmelsen har utformats efter mönster från 51 § tredje
stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt. I 4 kap. 4 och 5 §§
förordningen (1990:1293) med instruktion för
skatteförvaltningen finns motsvarande regler.

8 kap. 5 §

Överklagandet, omprövningsbeslutet och övriga handlingar i
ärendet skall överlämnas till länsrätten.
8 kap. 6-8 §§

Ändringarna beror på avskaffandet av allmänna ombudet hos RSV.
8 kap. 9 §

Bestämmelserna i 6 kap. 11, 12, 15 och 16 §§ taxeringslagen
gäller för mål enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 LPP.

Övergångsbestämmelserna

När ett beslut har meddelats av RSV före ikraftträdandet skall
äldre bestämmelser vad avser överklagande, dvs. domstolsinstans
och allmänna ombudets funktion, tillämpas. Detta innebär att
sådana beslut överklagas till kammarrätten men skall ges in
till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. När det gäller det
allmännas talan ankommer det på RSV att fullgöra denna talan i
mål som avser beslut som överklagas av den skattskyldige.
Överklagas RSV:s beslut av det allmänna skall det allmännas
talan utföras av det allmänna ombudet enligt de bestämmelser
som gällde före denna lags ikraftträdande.

8.2 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

6, 8*9, 11*12, 14*20, 22, 23 och 27 §§

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "Skattemyndigheten i
Kopparbergs län" eftersom RSV:s funktion som
beskattningsmyndighet för kupongskatt organisatoriskt förs över
till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

6 §

I första stycket slås fast att Skattemyndigheten i Kopparbergs
län är beskattningsmyndighet för kupongskatt. I de följande
paragraferna används uttrycket "beskattningsmyndigheten" för
att beteckna Skattemyndigheten i Kopparbergs län. I andra
stycket regleras RSV:s roll som ansvarigt för ledningen av
skatteförvaltningens verksamhet enligt lagen. Stycket har
utformats på det sätt Lagrådet förordat, se kommentaren under 1
kap. 7 a § LPP.

24 §

RSV bör ha samma befogenhet som beskattningsmyndigheten att
meddela beslut om skatterevision (jfr 3 kap. 16 § LPP).

29 och 30 §§

Ändringen föranleds av att allmänna ombudet hos RSV föreslås
avskaffat. Dessutom föreslås att instansordningen ändras så att
länsrätten blir första domstolsinstans. Att föreläggande vid
vite inte får överklagas framgår av 23 § andra stycket som
hänvisar till 6 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324).

30 a §

Paragrafen är ny. I bestämmelsen hänvisas till reglerna om
överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut och
företrädare för det allmänna i 6 kap. taxeringslagen
(1990:324).

Övergångsbestämmelserna

När ett beslut har meddelats av RSV före ikraftträdandet skall
äldre bestämmelser vad avser överklagande, dvs. domstolsinstans
och allmänna ombudets funktion, tillämpas. Detta innebär att
sådana beslut överklagas till kammarrätten men skall ges in
till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. När det gäller det
allmännas talan ankommer det på RSV att fullgöra denna talan i
mål som avser beslut som överklagas av den skattskyldige.
Överklagas RSV:s beslut av det allmänna skall det allmännas
talan utföras av det allmänna ombudet enligt de bestämmelser
som gällde före denna lags ikraftträdande.

8.3 Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.

4, 7-9 och 11 §§

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "Skattemyndigheten i
Kopparbergs län".

4 §

I det nya andra stycket regleras RSV:s roll som ansvarigt för
ledningen av skatteförvaltningens verksamhet enligt lagen.
Stycket har utformats på det sätt Lagrådet förordat, se
kommentaren till 1 kap. 7 a § LPP.

6 §

RSV har kvar funktionen att fastställa blanketter.
Skattemyndigheten i Kopparbergs län är dock
beskattningsmyndighet.

12 §

RSV bör ha samma befogenhet som skattemyndigheten att meddela
beslut om skatterevision. Bestämmelsen har utformats efter
förebild från 28 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

13 §

Instansordningen föreslås ändrad. Skattemyndighetens beslut kan
överklagas - även av RSV - till länsrätten som första dom-
stolsinstans.

14 §

Paragrafen är ny. Det allmännas processföring föreslås utformad
som på skatteområdet i övrigt. Bestämmelserna i 6 kap.
taxeringslagen (1990:324) om överklagande av länsrättens och
kammarrättens beslut och
om företrädare för det allmänna skall därför tillämpas för mål
enligt lagen.

Övergångsbestämmelserna

När ett beslut har meddelats av RSV före ikraftträdandet skall
äldre bestämmelser vad avser överklagande, dvs. domstolsinstans
och allmänna ombudets funktion, tillämpas. Detta innebär att
sådana beslut överklagas till kammarrätten men skall ges in
till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. När det gäller det
allmännas talan ankommer det på RSV att fullgöra denna talan i
mål som avser beslut som överklagas av den skattskyldige.
Överklagas RSV:s beslut av det allmänna skall det allmännas
talan utföras av det allmänna ombudet enligt de bestämmelser
som gällde före denna lags ikraftträdande.

8.4 Förslag till lag om ändring i lagen om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare

6, 12 och 15 §§

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot "Skattemyndigheten i
Kopparbergs län".

15 §

I första stycket regleras RSV:s roll som ansvarigt för
ledningen av skatteförvaltningens verksamhet enligt lagen. Se
kommentaren till 1 kap. 7 a § LPP.
I denna paragraf har dessutom införts en ändring som
föranleds av att besluten föreslås kunna överklagas till
länsrätten som första domstolsinstans i stället för
kammarrätten. Vidare skall enligt ett nytt tredje stycke vid
överklagande bestämmelserna i 6 kap. 10-23 §§ taxeringslagen
gälla i tillämpliga delar.

8.5 Förslag till lag om ändring i lagen om särskild in-
komstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

10 §

Beskattningsmyndighet ändras till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

11 §

Med anledning av att det allmänna ombudet hos RSV föreslås
avskaffat har bestämmelserna om detta tagits bort. Regleringen
av det allmännas talan har förts över till 22 §. I förevarande
paragraf har istället RSV:s ansvar för verksamheten enligt
lagen reglerats. Paragrafen har utformats på det sätt Lagrådet
förordat, se kommentaren till 1 kap. 7 a § LPP.
21 §

RSV föreslås kunna överklaga beskattningsmyndighetens beslut.
Vidare föreslås att länsrätten blir första domstolsinstans i
stället för kammarrätten.

22 §

Ändringen föranleds av att allmänna ombudet hos RSV föreslås
avskaffat. I stället skall det allmännas talan föras av
Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Bestämmelsen har utformats
som en hänvisning till reglerna i 6 kap. taxeringslagen
(1990:324).

Övergångsbestämmelserna

När ett beslut har meddelats av RSV före ikraftträdandet skall
äldre bestämmelser vad avser överklagande, dvs. domstolsinstans
och allmänna ombudets funktion, tillämpas. Detta innebär att
sådana beslut överklagas till kammarrätten men skall ges in
till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. När det gäller det
allmännas talan ankommer det på RSV att fullgöra denna talan i
mål som avser beslut som överklagas av den skattskyldige.
Överklagas RSV:s beslut av det allmänna skall det allmännas
talan utföras av det allmänna ombudet enligt de bestämmelser
som gällde före denna lags ikraftträdande.

8.6 Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på vissa
premiebetalningar

5 §

Genom att Skattemyndigheten i Kopparbergs län blir
beskattningsmyndighet föreslås beslut enligt denna paragraf
kunna överklagas till RSV. RSV:s beslut bör inte kunna
överklagas.

8.7 Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på annonser
och reklam

32 §

Enligt nuvarande 32 § får RSV:s beslut enligt 7 §, undantag
från skatteplikt för vissa postorderkataloger, och beslut
enligt 24 § andra och tredje styckena, befrielse från
skyldighet att inbetala reklamskatt och om återbetalning av
reklamskatt, överklagas hos regeringen. RSV:s beslut enligt 10
§, delägare i enkelt bolag kan ensam registreras som skattskyl-
dig, och beslut enligt 14 §, nedsättning av skatt på
postorderkatalog, kan inte överklagas. Här föreslås att beslut
enligt 10 § första stycket och 24 § andra eller tredje stycket
som efter den 1 juli 1993 fattas av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län får överklagas till RSV samt att RSV:s beslut
inte får överklagas. Beslut enligt 7 och 14 §§ föreslås få
överklagas hos länsrätten. Överklagandetiden är tre veckor
enligt 23 § förvaltningslagen (1986:223).

8.8 Förslag till lag om ändring i skatteregisterlagen

3 §

Bestämmelsen har utformats som en konsekvens av att
beskattningsavdelningens verksamhet, som avser både direkt
(kupongskatt) och indirekt skatt (punktskatter) övergår till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län och att RSV därmed inte
längre kommer att vara beskattningsmyndighet för någon indirekt
skatt.

10 §

Enligt 10 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343) har
skattemyndighet i länet tillgång till uppgifter i det centrala
skatteregistret som avses i 5 och 6 §§, 7 § 1-6, 8, 9, 13, 15,
17 och 22 samt de uppgifter därutöver som behövs för utfärdande
av skattsedel och dubblettskattsedel. Skattemyndigheten i länet
får vidare, enligt tredje stycket, ha terminalåtkomst till
uppgifter som avses i 7 § 7, 10-12, 14, 16, 18, 20 och 21 och
som hänför sig till länet eller gäller skattskyldig som taxeras
i länet. RSV får enligt fjärde stycket ha terminalåtkomst till
alla de uppgifter som skattemyndigheterna har utan de
begränsningar som gäller för dessa. Denna åtkomst gäller även
för RSV:s beskattningsavdelning.I samband med att
beskattningsavdelningens verksamhet övergår till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län den 1 juli 1993 kommer
avdelningens terminalåtkomst att begränsas till vad som gäller
för den skattemyndigheten, dvs. uppgifter enligt 10 § andra och
tredje styckena. Enligt de nuvarande bestämmelserna i
skatteregisterlagen kommer däremot det särskilda skattekontoret
för punktskatter m.m. (punktskattekontoret) normalt inte att få
terminalåtkomst till uppgifter i tredje stycket eftersom dessa
uppgifter sällan hänför sig till just Skattemyndigheten i
Kopparbergs län i den mening som avses i skatteregisterlagen
eller gäller skattskyldiga som taxeras i detta län. En sådan
begränsning är inte förenlig med de behov av terminalåtkomst
som punktskattekontoret har för sin revisionsverksamhet.
Punktskattekontoret beskattar dem som är skattskyldiga för
punktskatter och kupongskatt. Som hjälpmedel vid uppbörd och
annan administration av punktskatter utnyttjas punkt-
skatteregistret. Detta förs med stöd av tillstånd från
Datainspektionen.
Såväl vid övergripande planering som vid planering av
enskilda revisionsobjekt, normalt företag, har
punktskattekontoret behov av att få en så bra bild som möjligt
av de företag som kan bli föremål för revision. Beslut om
revision registreras i revisionsregistret, som är ett
delregister i det centrala skatteregistret. Härigenom får
skattemyndigheterna och beskattningsavdelningen nödvändig
kännedom om varandras revisions- och kontrollverksamhet. Det
förekommer att punktskatterevisioner samordnas med
skattemyndighetens revisionsverksamhet. Exempel på sådana är
företag som omfattas av den samordnade planmässiga
revisionsverksamheten. Därmed avses den revisionsverksamhet som
utförs hos de 200 största koncernerna i landet. Innan en
revision påbörjas tas regelmässigt fram olika terminaluppgifter
som anger den reviderades status och skattesituation.
Uppgifterna kan sedan påverka revisionens inriktning beroende
på uppgifternas innehåll i relation till företaget och
ändamålet med revisionen. Punktskatteregistret innehåller
huvudsakligen uppgifter om deklarerade och inbetalade
punktskatter. Utöver punktskatter erlägger företagen som regel
även skatter som förekommer i det centrala skatteregistret,
t.ex. mervärdeskatt. Punktskatter inräknas i beskattningsvärdet
för mervärdeskatt. Mot bakgrund bl.a. härav är det av väsentlig
betydelse för punktskattekontoret att ta del av dessa uppgifter
innan revision avseende punktskatter påbörjas. Under revisionen
kan det finnas anledning att kontrollera uppgifter som inte
finns i punktskatteregistret men väl i det centrala
skatteregistret. Vid punktskatterevisioner, t.ex. vid revision
avsesende reklamskatt, erhålls inte sällan dessutom information
om andra skattskyldiga som inte är men som borde vara
registrerade för reklamskatt. Eftersom uppgifter saknas om
dessa i punktskatteregistret är det av synnerlig vikt att
uppgifter om dessa kan hämtas ur det centrala skatteregistret.
I det följande beskrivs mer detaljerat punktskattekontorets
behov av terminalåtkomst till de nu aktuella uppgifterna enligt
7 § 7, 10-12, 14, 16, 18, 20 och 21 skatteregisterlagen.
Uppgifter enligt punkt 7 används t.ex. som underlag för
bedömningar av riktigheten i avlämnade punkt-
skattedeklarationer. Uppgifter enligt punkt 10 används bl.a.
för att få en uppfattning om företagets storlek och omsättning.
Rimligheten i redovisad reklamskatt kan till viss del bedömas
med hjälp av uppgiften om antalet anställda. Uppgifter enligt
punkt 11 används för att få uppgift om telefonnummer och ombud.
Uppgifter enligt punkt 12 om kontrolluppgifter används för att
bedöma en viss persons status samt i kupongskattesammanhang,
t.ex. beträffande förmögenhet. Uppgifter enligt punkt 14 är av
mycket stor betydelse för planeringen av punktskatterevisioner,
i synnerhet de planmässiga revisionerna och samordningen av
dessa med skattemyndighetens revisioner. Uppgifter enligt punkt
16 om sjömansskatt används i artistskattesammanhang, t.ex. för
musiker anställda av rederier. Uppgifter enligt punkt 18
används bl.a. vid skönsbeskattningar. Uppgifter enligt punkt 20
för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift
förekommer dock endast i terminalbilder som även innehåller
andra för avdelningens verksamhet nödvändiga uppgifter.
Uppgifter enligt punkt 21 om bosättningsland används i artist-
och kupongskattesammanhang.
Med hänsyn till det särskilda behovet av terminalåtkomst till
uppgifter som Skattemyndigheten i Kopparbergs län därmed får
bör även 10 § skatteregisterlagen ändras. Detta kan ske genom
att "taxeras" ändras till "beskattas" i lagrummets tredje
stycke.

8.9 Förslag till lag om ändring i lagen om miljöskatt på
inrikes flygtrafik

7 och 10 §§

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot
"beskattningsmyndigheten". Frågan om utdömande av vite prövas
enligt nuvarande regler av Länsrätten i Stockholms län.
Eftersom beskattningsmyndighetsfunktionen efter den 1 juli 1993
skall fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län ändras
behörig domstol till Länsrätten i Kopparbergs län.

8.10 Förslag till lag om ändring i lagen om försäljningsskatt
på motorfordon

17 §

Ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot
"beskattningsmyndigheten". Vidare föreslås instansordningen
ändrad så att beskattningsmyndighetens beslut enligt 15 §
överklagas hos länsrätten som första domstolsinstans. Reglerna
för överklagande av Generaltullstyrelsens beslut till domstol
finns i 100 § första stycket tullagen (1987:1065).

8.11 Förslag till lag om ändring i lagen om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.

4 §

Ändringen innebär att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut mot
"Skattemyndigheten i Kopparbergs län". Genom förordningen
(1992:1386) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter m.m. har RSV:s roll som
beskattningsmyndighet i vissa fall överförts till
Jordbruksverket. Denna förordning trädde i kraft den 1 januari
1993. I övergångsbestämmelserna till förordningen har reglerats
vad som ankommer på RSV fram t.o.m. redovisningsperioden juli
månad 1993.

8.12 Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på spel

22 §

Även här föreslås efter förebild från bestämmelserna i 51 §
lagen om mervärdeskatt att beskattningsmyndighetens beslut
enligt 5 och 11 §§ får överklagas hos RSV. Överklagandetiden
är tre veckor enligt 23 § förvaltningslagen (1986:223). RSV:s
beslut får inte överklagas.

8.13 Förslag till lag om ändring i lagen om allmän energiskatt

Ändringarna medför att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut
mot "beskattningsmyndigheten" samt att beslut skall överklagas
hos länsrätten som första domstolsinstans.

8.14 Förslag till lag om ändring i lagen om koldioxidskatt

Ändringarna medför att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut
mot "beskattningsmyndigheten" samt att beslut skall överklagas
hos länsrätten som första domstolsinstans.

8.15 Förslag till lag om ändring i lagen om svavelskatt

Ändringarna medför att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut
mot "beskattningsmyndigheten" samt att beslut skall överklagas
hos länsrätten som första domstolsinstans.

8.16 Förslag till lag om ändring i lagen om bensinskatt

Ändringarna medför att ordet "Riksskatteverket" har bytts ut
mot "beskattningsmyndigheten" samt att beslut skall överklagas
hos länsrätten som första domstolsinstans.

8.17 Förslag till lag om ändring i lagen om ömsesidig
handräckning i skatteärenden

3 §

Genom det nya andra stycket definieras att med behörig
myndighet avses såvitt avser handräckning beträffande
indrivning av skatt mellan de nordiska länderna
Kronofogdemyndigheten i Stockholms län och i övriga fall RSV.

21 §

Instansordningen för ett ärende av särskild betydelse eller
annars av sådan beskaffenhet att det inte bör avgöras av
Kronofogdemyndigheten i Stockholms län bör vara den att
kronofogdemyndigheten överlämnar ärendet till RSV. RSV får
sedan avgöra om ärendets beskaffenhet kräver att det avgörs av
regeringen. Denna ordning torde innebära att frågor som rör
mellanstatliga överenskommelser eller annars bör avgöras på
högre nivå förs till centralmyndigheten eller regeringen.

8.18 Förslag till lag om ändring i lagen om självdeklaration
och kontrolluppgifter

3 kap. 50 §

Ändringen innebär att beloppsgränsen för
kontrolluppgiftsskyldighet höjs till 75 000 kr (se avsnitt 6).

9 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta
förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare,
5. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
6. lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa
premiebetalningar,
7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser
och reklam,
8. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
9. lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på
inrikes flygtrafik,
10. lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon,
11. lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.,
12. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,
13. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
14. lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
15. lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt,
16. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt,
17. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt,
18. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
19. lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av
allmän energiskatt och koldioxidskatt,
20. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt,
21. lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft,
22. lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för
elektrisk kraft från kärnkraftverk,
23. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel,
24. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter,
25. lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen
(1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon,
26. lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen
(1941:251) om särskild varuskatt,
27. lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare,
28. lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen
(1982:691) om skatt på vissa kassettband,
29. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m.,
30. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
31. lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin,
32. lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa
resor,
33. lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.,
34. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden,
35. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.

10 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de
förslag som föredraganden har lagt fram.
De remitterade lagförslagen

1 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter1
dels att i 1 kap. 5 § ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut
mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",
dels att i 4 kap. 4 a § ordet "skattemyndigheten" skall bytas
ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 3, 6 och 7 §§, 4 kap. 4
b §, 5 kap. 7 och 18 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 7 § samt 8 kap. 1,
2 och 5-9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap.
7 a § och 3 kap. 16 §, samt före nya 1 kap. 7 a § en ny rubrik
av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
7 §2
Hos beskattningsmyndigheten Hos Jordbruksverket eller
skall det finnas ett allmänt Fiskeriverket skall det finnas
ombud som för det allmännas ett allmänt ombud som för det
talan hos förvaltningsdomstol allmännas talan hos
i mål och ärenden enligt denna förvaltningsdomstol i mål och
lag. Ombudet skall också yttra ärenden enligt denna lag i vilka
sig i sådana ärenden hos Jordbruksverket eller
skatterättsnämnden, Jord- Fiskeriverket är be-
bruksverket eller Fis- skattningsmyndighet. Ombudet
keriverket som avser för- skall också yttra sig i sådana
handsbesked enligt 6 kap. ärenden hos Jordbruksverket
eller Fiskeriverket som avser
förhandsbesked enligt 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
förordnar det allmänna ombudet och ersättare för denne.

1Senaste lydelse av 1 kap. 5 § 1991:702.
2Senaste lydelse 1991:702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Riksskatteverket

7 a §
Riksskatteverket leder och
ansvarar för
skatteförvaltningens verksamhet
enligt denna lag.
2 kap.
3 §3
För skatt enligt författ- För skatt enligt författ-
ningarna i 1 kap 1 § första ningarna i 1 kap. 1 § första
stycket 1 är kalendermånad stycket 1 är kalendermånad
redovisningsperiod. Särskilda redovisningsperiod. Särskilda
bestämmelser gäller i fråga om bestämmelser gäller i fråga om
skatt enligt lagen (1972:266) skatt enligt lagen (1972:266) om
om skatt på annonser och skatt på annonser och reklam,
reklam, lagen (1972:820) om lagen (1972:820) om skatt på
skatt på spel, lagen spel, lagen (1982:691) om skatt
(1982:691) om skatt på vissa på vissa kassettband, lagen
kasettband och lagen (1983:1053) om skatt på
(1983:1053) om skatt på om- omsättning av vissa värdepapper
sättning av vissa värdepapper. och lagen (1990:662) om skatt på
vissa premiebetalningar.
För avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första
stycket 2 är kalendermånad redovisningsperiod om
Jordbruksverket eller Fiskeriverket inte föreskriver något
annat.
Regeringen eller den myn- Regeringen eller den myndighet
dighet som regeringen be- som regeringen bestämmer får för
stämmer får för sådana sådana skattskyldiga som kan
skattskyldiga som kan beräknas beräknas redovisa skatt med låga
redovisa skatt med låga belopp belopp medge att redovis-
medge att redovisningsperioden ningsperioden tills vidare skall
tills vidare skall vara ett vara ett halvt eller ett helt
halvt eller ett helt beskatt- beskattningsår.
ningsår. Riksskatteverket, Jordbruks-
Beskattningsmyndigheten verket eller Fiskeriverket får
får meddela föreskrifter om meddela föreskrifter om
redovisningsperiod för fall då redovisningsperiod för fall då
den skattskyldige har försatts den skattskyldige har försatts i
i konkurs. konkurs.

3Senaste lydelse 1991:702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
6 §4
Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller, om
skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, för varje
skattepliktig händelse lämnas till beskattningsmyndigheten. Den
som hos be-
skattningsmyndigheten är registrerad som skattskyldig skall
lämna deklaration även för redovisningsperioder för vilka han
inte har någon skatt att redovisa.

Deklarationen skall avges på Deklarationen skall avges på
heder och samvete samt heder och samvete samt upprättas
upprättas på blankett enligt på blankett enligt formulär som
formulär som fastställs av fastställs av Riksskatteverket,
beskattningsmyndigheten. Jordbruksverket eller
Fiskeriverket.

7 §5
Deklarationen skall ta upp Deklarationen skall ta upp be-
beskattningsvärde, skattningsvärde, be-
beskattningsvikt eller annan skattningsvikt eller annan grund
grund som gäller för beräkning som gäller för beräkning av
av skatten, skattens skatten, skattens bruttobelopp
bruttobelopp och yrkade avdrag och yrkade avdrag samt skattens
samt skattens nettobelopp. Be- nettobelopp. Riksskatteverket,
skattningsmyndigheten får Jordbruksverket eller
föreskriva att grunderna för Fiskeriverket får föreskriva att
skatteberäkningen, grunderna för skatteberäkningen,
bruttobeloppen och de yrkade bruttobeloppen och de yrkade
avdragen skall delas upp på avdragen skall delas upp på sär-
särskilda poster. Be- skilda poster. Riksskatteverket,
skattningsmyndigheten får Jordbruksverket eller
vidare föreskriva att dek- Fiskeriverket får vidare
larationen skall innehålla föreskriva att deklarationen
uppgift om varulager. skall innehålla uppgift om
varulager.
I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 §
första stycket 2 får Jordbruksverket eller Fiskeriverket
föreskriva att uppgift enligt första stycket inte skall tas upp
i deklarationen.
Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till
närmast lägre hela krontal.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att till deklarationen skall fogas en förteckning
med uppgifter om de varor som omfattas av deklarationen.
De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret
föranleder meddela de upplysningar som kan vara av betydelse
för att skatten skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp.

4Senaste lydelse.
5Senaste lydelse 1991:702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
3 kap.
16 §
Riksskatteverket har samma
befogenhet som beskattningsmyn-
digheten har enligt 3 kap. 2, 3
och 7-15 §§. I förekommande fall
tar verket därmed över den be-
fogenhet som annars beskatt-
ningsmyndigheten har.

4 kap.
4 b §6
Trots bestämmelsen i 3 § Trots bestämmelsen i 3 §
tredje stycket får en fråga tredje stycket får en fråga som
som har avgjorts av kammarrätt har avgjorts av länsrätt eller
genom beslut som vunnit laga kammarrätt genom beslut som
kraft omprövas, om beslutet vunnit laga kraft omprövas, om
avviker från rätts- beslutet avviker från
tillämpningen i ett rättstillämpningen i ett
regeringsrättsavgörande som regeringsrättsavgörande som har
har meddelats därefter. meddelats därefter.

5 kap.
7 §7
Från överskjutande belopp Från överskjutande belopp
enligt 6 § eller annat belopp enligt 6 § eller annat belopp
som utbetalas på grund av som utbetalas på grund av
bestämmelse i denna lag skall bestämmelse i denna lag skall
före utbetalning avräknas före utbetalning avräknas sådan
skatt för vilken den skatt- skatt enligt denna lag för
skyldige står i skuld hos be- vilken den skattskyldige står i
skattningsmyndigheten. Skatte- skuld hos beskattningsmyn-
belopp som den skattskyldige digheten. Skattebelopp som den
har fått anstånd med att skattskyldige har fått anstånd
betala enligt 5 § skall dock med att betala enligt 5 § skall
inte avräknas. dock inte avräknas.
I lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter
och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätten till
utbetalning.

6Senaste lydelse 1990:331.
7Senaste lydelse 1985:153.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
18 §
Besvär över beslut enligt Överklagande av beslut enligt
denna lag inverkar inte på denna lag inverkar inte på skyl-
skyldigheten att betala den digheten att betala den skatt
skatt som besvären avser. som överklagandet avser.
Åtgärder enligt denna lag Åtgärder enligt denna lag
skall verkställas även om det skall verkställas även om det
beslut som föranleder åtgärden beslut som föranleder åtgärden
inte har vunnit laga kraft. inte har vunnit laga kraft.
Motsvarande gäller vid Motsvarande gäller vid
verkställighet enligt verkställighet enligt
utsökningsbalken. Att skatten utsökningsbalken.
efter överklagande har
fastställts till lägre belopp
än det allmänna ombudet yrkat
eller medgett får dock inte
föranleda återbetalning, om
det allmänna ombudet anmält
hinder mot det. I sistnämnda
fall får be-
skattningsmyndigheten efter
ansökan av den skattskyldige
medge återbetalning, varvid
bestämmelserna i 49 § 2 mom
sista stycket uppbördslagen
(1953:272) om ställande av
säkerhet skall tillämpas.

6 kap.
3 §8
Finner myndighet som avses i Finner myndighet som avses i 1
1 § med hänsyn till ansök- § med hänsyn till ansökningens
ningens innehåll, utredningens innehåll, utredningens
beskaffenhet eller andra beskaffenhet eller andra
omständigheter att omständigheter att
förhandsbesked inte bör med- förhandsbesked inte bör med-
delas, skall ansökningen delas, skall ansökningen
avvisas. Beslut om avvisning avvisas.
får fattas utan att det all- Om ansökningen inte omedelbart
männa ombudet har yttrat sig avvisas skall Riksskatteverkets
över ansökningen. eller allmänna ombudets yttrande
inhämtas i ärendet. Riks-
skatteverket får uppdra åt en
tjänsteman vid Skattemyndigheten
i Kopparbergs län att företräda
verket i ärenden om för-
handsbesked.

8Senaste lydelse 1991:702.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
7 kap.
7 §9
Beskattningsmyndigheten prövar fråga om särskild avgift.
Beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om
skatt får meddelas inom ett år från utgången av den månad då
domen eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga
kraft.
Utan hinder av vad som Trots vad som annars före-
annars föreskrivs om om- skrivs om omprövning och
prövning och överklagande överklagande skall den
skall den skattskyldiges skattskyldiges yrkande i fråga
yrkande i fråga om särskild om särskild avgift prövas, om
avgift prövas, om beslut i den beslut i den beskattningsfråga
beskattningsfråga som som föranlett avgiften inte har
föranlett avgiften inte har vunnit laga kraft. Detsamma
vunnit laga kraft. Detsamma gäller om Riksskatteverket eller
gäller om det allmänna ombudet det allmänna ombudet framställt
framställt ett sådant yrkande ett sådant yrkande till förmån
till förmån för den för den skattskyldige.
skattskyldige.

8 kap.
1 §10
Beskattningsmyndighetens be- Beskattningsmyndighetens be-
skattningsbeslut i en fråga skattningsbeslut i en fråga som
som kan ha betydelse för kan ha betydelse för
beskattningen samt beslut om beskattningen samt beslut om
anstånd med att lämna dek- anstånd med att lämna dek-
laration eller betala skatt, laration eller betala skatt, om
om uppdelning av uppdelning av skattebetalning,
skattebetalning, om om återbetalning av skatt och om
återbetalning av skatt och om att avvisa en begäran om
att avvisa en begäran om omprövning av be-
omprövning av be- skattningsbeslutet får över-
skattningsbeslutet får över- klagas hos länsrätten av den
klagas hos kammarrätten av den skattskyldige och, i fråga om
skattskyldige och av det skatter och avgifter enligt 1
allmänna ombudet. kap. 1 § första stycket 1, av
Riksskatteverket samt, i fråga
om avgifter enligt 1 kap. 1 §
första stycket 2, av det
allmänna ombudet.
Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande
av ansökan om förhandsbesked får inte överklagas.
Skattemyndighetens beslut i
övrigt enligt denna lag
överklagas hos Riksskatteverket.
Riksskatteverkets beslut får
inte överklagas.

9Senaste lydelse 1990:331.
10Senaste lydelse 1990:331.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 §11
Den skattskyldiges över- Den skattskyldiges över-
klagande skall vara skriftligt klagande enligt 1 § första
och ha kommit in inom sex år stycket skall vara skriftligt
efter utgången av det och ha kommit in inom sex år
kalenderår under vilket be- efter utgången av det kalenderår
skattningsåret har gått ut under vilket beskattningsåret
eller, när skatteredovisningen har gått ut eller, när
inte avser redo- skatteredovisningen inte avser
visningsperioder, den skatte- redovisningsperioder, den
pliktiga händelsen har in- skattepliktiga händelsen har
träffat. Om be- inträffat. Om be-
skattningsbeslutet har med- skattningsbeslutet har meddelats
delats efter den 30 juni efter den 30 juni sjätte året
sjätte året efter det kalen- efter det kalenderår under
derår under vilket det be- vilket det beskattningsår som
skattningsår som beslutet beslutet avser har gått ut
avser har gått ut eller, när eller, när skatteredovisningen
skatteredovisningen inte avser inte avser redovisningsperioder,
redovisningsperioder, den den skattepliktiga händelsen har
skattepliktiga händelsen har inträffat och den skattskyldige
inträffat och den har fått del av beslutet efter
skattskyldige har fått del av utgången av oktober samma år,
beslutet efter utgången av får överklagandet dock komma in
oktober samma år, får över- inom två månader från den dag då
klagandet dock komma in inom den skattskyldige fick del av
två månader från den dag då beslutet.
den skattskyldige fick del av
beslutet.

Den skattskyldige får överklaga ett beskattningsbeslut även
om det inte gått honom emot.

5 §12
Om överklagandet inte av- Om överklagandet inte avvisas
visas enligt 3 § eller för- enligt 3 § eller förfaller
faller enligt 4 §, skall enligt 4 §, skall
beskattningsmyndigheten beskattningsmyndigheten
överlämna överklagandet, sitt överlämna överklagandet, sitt
omprövningsbeslut och övriga omprövningsbeslut och övriga
handlingar i ärendet till kam- handlingar i ärendet till
marrätten. Om det finns länsrätten. Om det finns
särskilda skäl får särskilda skäl får överklagandet
överklagandet överlämnas till överlämnas till länsrätten utan
kammarrätten utan föregående föregående omprövning.
omprövning.

11Senaste lydelse 1990:331.
12Senaste lydelse 1990:331.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
6 §13
Överklagande av det allmänna Överklagande av Riksskatte-
ombudet skall vara skriftligt verket eller det allmänna
och ha kommit in inom ombudet skall vara skriftligt
tidsfrist som enligt 4 kap. och ha kommit in inom tidsfrist
gäller för beslut om ompröv- som enligt 4 kap. gäller för
ning på initiativ av be- beslut om omprövning på
skattningsmyndigheten eller initiativ av beskattningsmyn-
efter sådan tid men inom två digheten eller efter sådan tid
månader från den dag det men inom två månader från den
överklagade beslutet dag det överklagade beslutet
meddelades. meddelades.

Överklagas ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning
och yrkas ändring till den skattskyldiges nackdel, skall
överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag
beslutet meddelades.
Om det allmänna ombudet har Om Riksskatteverket eller det
överklagat ett be- allmänna ombudet har överklagat
skattningsbeslut, skall därav ett beskattningsbeslut, skall
föranledd talan om särskild därav föranledd talan om sär-
avgift föras samtidigt. skild avgift föras samtidigt.

7 §14
Ett beslut varigenom för- Ett beslut varigenom för-
handsbesked har meddelats får handsbesked har meddelats får
överklagas hos Regeringsrätten överklagas hos Regeringsrätten
av den skattskyldige, annan av den skattskyldige, annan
sökande och det allmänna sökande, Riksskatteverket och
ombudet. det allmänna ombudet.
Överklagande av sökanden,
Överklagande av sökanden Riksskatteverket eller det
eller det allmänna ombudet allmänna ombudet skall ha kommit
skall ha kommit in inom en in inom en månad från den dag då
månad från den dag då den som den som klagar har fått del av
klagar har fått del av förhandsbeskedet. Överklagande
förhandsbeskedet. Överklagande av skattskyldig som inte är
av skattskyldig som inte är sökande skall ha kommit in inom
sökande skall ha kommit in en månad från den dag då
inom en månad från den dag då förhandsbeskedet meddelades.
förhandsbeskedet meddelades.

8 §15
Ett beslut av länsrätten om Ett beslut av länsrätten om
utdömande av vite får utdömande av vite får överklagas
överklagas hos kammarrätten av hos kammarrätten av den som har
den som har förpliktats utge förpliktats utge vitet och av
vitet och av det allmänna Riksskatteverket eller det all-
ombudet. männa ombudet.

13Senaste lydelse 1990:331.
14Senaste lydelse 1990:331.
15Senaste lydelse 1990:331.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
9 §16
Bestämmelserna i 6 kap. 10, Bestämmelserna i 6 kap. 10,
13, 14 samt 17-24 §§ 13, 14 samt 17-24 §§
taxeringslagen (1990:324) taxeringslagen (1990:324) gäller
gäller i tillämpliga delar för i tillämpliga delar för mål
mål enligt denna lag. Vad som enligt denna lag. Vad som i
i taxeringslagen sägs om Riks- taxeringslagen sägs om
skatteverket skall gälla det Riksskatteverket skall i fråga
allmänna ombudet. Vad som i 6 om avgifter enligt 1 kap. 1 §
kap. 10 § 3 taxeringslagen första stycket 2 gälla det
sägs om länsrätt skall gälla allmänna ombudet. I fråga om
kammarrätt. skatter och avgifter enligt 1
kap. 1 § första stycket 1 gäller
dessutom 6 kap. 11, 12, 15 och
16 §§ i taxeringslagen
(1990:324) i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
1. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket skall dock
ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
2. Vid överklagande av den skattskyldige av beslut som
meddelats före ikraftträdandet skall allmänna ombudets funktion
fullgöras av Riksskatteverket. Vid överklagande av det allmänna
av beslut som meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser rörande det allmänna ombudet.

16Senaste lydelse 1990:331.
2 Förslag till

Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen (1970:624)1
dels att i 8, 9, 11, 12, 14-20, 22, 23, 26 och 27 §§ orden
"Riksskatteverket och verket" skall bytas ut mot "beskattnings-
myndigheten",
dels att 6, 21, 24, 29 och 30 §§ samt rubriken närmast före
29 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 30 a §, av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Ärende om kupongskatt prövas Ärende om kupongskatt prövas
av Riksskatteverket. av Skattemyndigheten i Koppar-
bergs län.
Riksskatteverket leder och an-
svarar för skatteförvaltningens
verksamhet enligt denna lag.

21 §2
Utgår utdelning i annat än Om utdelning lämnas i annat än
pengar i svenskt mynt och pengar i svenskt mynt och om det
föreligger enligt 8 eller 15 § enligt 8 eller 15 § föreligger
skyldighet att inbetala skyldighet att betala in
kupongskatt, skall kupongskatt, skall aktiebolaget
aktiebolaget senast en vecka senast en vecka efter beslutet
efter beslutet om utdelning om utdelning till
till Riksskatteverket inlämna beskattningsmyndigheten lämna in
en till riktigheten bestyrkt en bestyrkt uppgift om de
uppgift om de utdelade utdelade tillgångarnas värde vid
tillgångarnas värde vid utdelningstillfället. Om det
utdelningstillfället. finns anledning anta att värdet
Föreligger anledning antaga är för lågt uppgivet, skall
att värdet är för lågt beskattningsmyndigheten hos
uppgivet, skall skattemyndigheten i det län där
Riksskatteverket hos bolagets styrelse har sitt säte
skattemyndigheten i det län anmärka förhållandet och förete
där bolagets styrelse har sitt den utredning som står be-
säte anmärka förhållandet och skattningsmyndigheten till buds
förete den utredning som står för att bedöma värdet.
verket till buds för bedömande Skattemyndigheten i det län där
av värdet. Skattemyndigheten bolagets styrelse har sitt säte
har att företa värdering av de skall värdera de utdelade
utdelade tillgångarna och tillgångarna och meddela beslut
meddela beslut med. anledning med anledning av anmärkningen.
av anmärkningen. Finner Om skattemyndigheten finner att
skattemyndigheten det av det av bolaget uppgivna värdet
bolaget uppgivna värdet böra bör höjas, skall underrättelse
höjas, skall skattemyndigheten lämnas beskattningsmyndigheten
lämna Riksskatteverket och och bolaget med föreläggande för
bolaget underrättelse därom bolaget att inom viss tid betala
med föreläggande för bolaget in felande kupongskatt. Om
att inom viss tid inbetala inbetalningen inte gjorts inom
felande kupongskatt. Sker ej den utsatta tiden, skall bolaget
inbetalningen inom den utsatta betala dröjsmålsavgift. Därvid
tiden, skall bolaget erlägga skall 19 § andra stycket
dröjsmålsavgift. Därvid äger tillämpas.
19 § andra stycket motsvarande Om när utdelning har ägt rum
tillämpning. beslut meddelats om inbetalning
av ytterligare kupongskatt utan
att tillräckligt belopp till
Har då beslut meddelats om kupongskatten erhållits, skall
inbetalning av ytterligare bolaget förskjuta skattebeloppet
kupongskatt utdelning ägt rum men får kräva det åter av den
utan att tillräckligt belopp skattskyldige.
till kupongskatten erhållits,
skall bolaget förskjuta
skattebeloppet men får kräva
det åter av den skattskyldige.

24 §3
För kontroll beträffande För kontroll av kupongskatten
kupongskatten kan kan beskattningsmyndigheten
Riksskatteverket meddela eller Riksskatteverket meddela
beslut om skatterevision hos beslut om skatterevision hos
aktiebolag. Därvid gäller i aktiebolag. Därvid gäller i
tillämpliga delar tillämpliga delar bestämmelserna
bestämmelserna i taxe- i taxeringslagen (1990:324) om
ringslagen (1990:324) om taxe- taxeringsrevision.
ringsrevision.

Besvär Överklagande

29 §4
Talan mot beslut av Riks- Beslut av
skatteverket eller beskattningsmyndighet eller
skattemyndighet enligt denna skattemyndighet enligt denna lag
lag utom i fråga om vite får utom i fråga om vite får över-
föras av, förutom den som klagas hos länsrätten av,
beslutet rör, allmänna ombudet förutom den som beslutet rör,
hos Riksskatteverket genom Riksskatteverket. Överklagandet
besvär hos kammarrätten. skall ha kommit in inom två
Besvärshandlingen skall ha månader från den dag då
kommit in inom två månader klaganden fick del av beslutet.
från den dag då klaganden fick
del av beslutet. Beskattningsmyndighetens
Mot Riksskatteverkets beslut beslut enligt 22 § första
enligt 22 § första stycket stycket eller 24 § får inte
eller 24 § får talan ej föras. överklagas.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
30 §5
Vid besvär över kammarrätts Överklagande av länsrättens
beslut skall besvärshandlingen beslut skall ha kommit in inom
ha kommit in inom två månader två månader från den dag då
från den dag då klaganden fick klaganden fick del av beslutet.
del av beslutet.

30 a §
Bestämmelserna i 6 kap. taxe-
ringslagen (1990:324) om
överklagande av länsrättens och
kammarrättens beslut och
företrädare för det allmänna
gäller i tillämpliga delar för
mål enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
1. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket skall dock
ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
2. Vid överklagande av den skattskyldige av beslut som
meddelats före ikraftträdandet skall allmänna ombudets funktion
fullgöras av Riksskatteverket. Vid överklagande av det allmänna
av beslut som meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser rörande det allmänna ombudet.

1Senaste lydelse av
lagens rubrik 1974:996
8 § 1980:76
12 § 1990:1434
14 § 1990:359
17 § 1990:359
19 § 1992:628
22 § 1992:628
23 § 1990:359
27 § 1990:1434
32 § 1971:98.
2Senaste lydelse 1992:628.
3Senaste lydelse 1990:359.
4Senaste lydelse 1990:359.
5Senaste lydelse 1971:410.
3 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på
ränta på skogskontomedel m.m.1
dels att i 7-9 och 11 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",
dels att 4, 6, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 §, av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Ärenden om skatt enligt Ärenden om skatt enligt denna
denna lag prövas av lag prövas av Skattemyndigheten
Riksskatteverket. i Kopparbergs län.
Riksskatteverket leder och
ansvarar för
skatteförvaltningens verksamhet
enligt denna lag.
6 §
Banken skall före utgången Banken skall före utgången av
av månaden efter den månad då månaden efter den månad då
räntegottskrivning skett på räntegottskrivning skett på
blankett som fastställs av blankett som fastställs av
Riksskatteverket * eller efter Riksskatteverket * eller efter
särskilt medgivande på annat särskilt medgivande på annat
lämpligt sätt * till verket lämpligt sätt * till Skattemyn-
lämna uppgifter om digheten i Kopparbergs län lämna
kontohavare, kontoslag, uppgifter om kontohavare, konto-
kontobehållning, gottskriven slag, kontobehållning,
ränta och innehållen skatt. gottskriven ränta och innehållen
skatt.

12 §
För kontroll beträffande För kontroll beträffande
skatten kan Riksskatteverket skatten kan Skattemyndigheten
meddela beslut om eller Riksskatteverket meddela
skatterevision hos banken. beslut om skatterevision hos
Därvid gäller i tillämpliga banken. Därvid gäller i
delar bestämmelserna i tillämpliga delar bestämmelserna
taxeringslagen (1990:324) om i taxeringslagen (1990:324) om
taxeringsrevision. taxeringsrevision.

1Senaste lydelse av 9 § 1992:649.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
13 §
Riksskatteverkets beslut Skattemyndighetens beslut
enligt denna lag får enligt denna lag får överklagas
överklagas hos kammarrätten av hos länsrätten av den
den skattskyldige, banken skattskyldige, banken eller
eller det allmänna ombudet Riksskatteverket. Beslut om
enligt kupongskattelagen skatterevision enligt 12 § får
(1970:624). Beslut om skatte- dock inte överklagas.
revision enligt 12 § får dock
inte överklagas.
Överklagandet skall ha Överklagandet skall ha kommit
kommit in inom två månader in inom två månader från den dag
från den dag då klaganden fick då klaganden fick del av
del av Riksskatteverkets beslutet.
beslut.

14 §
Bestämmelserna i 6 kap. taxe-
ringslagen (1990:324) om
överklagande av länsrättens och
kammarrättens beslut och
företrädare för det allmänna
gäller i tillämpliga delar för
mål enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
1. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket skall dock
ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
2. Vid överklagande av den skattskyldige av beslut som
meddelats före ikraftträdandet skall allmänna ombudets funktion
fullgöras av Riksskatteverket. Vid överklagande av det allmänna
av beslut som meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser rörande det allmänna ombudet.

4 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:119) om
återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare
dels att i 6 och 12 §§ ordet " Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län",
dels att 11 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § skall utgå,
dels att 15 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §
Riksskatteverket leder och
ansvarar för
skatteförvaltningens verksamhet
Riksskatteverket prövar enligt denna lag.
frågor om återbetalning av Skattemyndigheten i
mervärdeskatt till utländska Kopparbergs län prövar frågor om
företagare och om återbetalning av mervärdeskatt
betalningsskyldighet enligt 13 till utländska företagare och om
§ första stycket. Verkets betalningsskyldighet enligt 13 §
beslut får överklagas hos första stycket.
kammarrätten. Beslut om Skattemyndighetens beslut får
avräkning enligt 13 § andra överklagas hos länsrätten.
stycket får överklagas an- Beslut om avräkning enligt 13 §
tingen i samband med andra stycket får överklagas
överklagande av beslut om antingen i samband med
betalningsskyldighet enligt 13 överklagande av beslut om
§ första stycket eller betalningsskyldighet enligt 13 §
särskilt på den grunden att första stycket eller särskilt på
avräkningsbeslutet är den grunden att avräk-
felaktigt. ningsbeslutet är felaktigt.
Vid överklagande gäller 6 kap.
10-23 §§ taxeringslagen
(1990:324) i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.1
dels att i 23 § ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"Skattemyndigheten i Kopparbergs län",
dels att 10, 11, 21 och 22 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §
Riksskatteverket är beskatt- Skattemyndigheten i
ningsmyndighet enligt denna Kopparbergs län är
lag. beskattningsmyndighet enligt
denna lag.

11 §
Hos beskattningsmyndigheten Riksskatteverket leder och
skall det finnas ett allmänt ansvarar för
ombud som för det allmännas skatteförvaltningens verksamhet
talan hos förvaltningsdomstol enligt denna lag.
i mål enligt denna lag.
Regeringen eller den
myndighet som regeringen
bestämmer utser det allmänna
ombudet och ersättare för
denne.

21 §
Den skattskyldige, den som Den skattskyldige, den som är
är redovisningsskyldig enligt redovisningsskyldig enligt 14 §
14 § och det allmänna ombudet samt Riksskatteverket får
får överklaga beslut av överklaga beslut av
beskattningsmyndigheten enligt beskattningsmyndigheten enligt
denna lag hos kammarrätten. denna lag hos länsrätten.

22 §
Vid överklagande gäller i Vid överklagande gäller i
tillämpliga delar vad som sägs tillämpliga delar vad som sägs i
i 8 kap. lagen (1984:151) om 6 kap. taxeringslagen
punktskatter och (1990:324). Med taxeringsår
prisregleringsavgifter. Med avses därmed det år under vilket
beskattningsår avses därmed ersättningen har betalats ut.
det år under vilket
ersättningen har betalats ut.

1Senaste lydelse av 23 § 1992:650.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
1. Beslut som meddelats av Riksskatteverket före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket skall dock
ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
2. Vid överklagande av den skattskyldige av beslut som
meddelats före ikraftträdandet skall allmänna ombudets funktion
fullgöras av Riksskatteverket. Vid överklagande av det allmänna
av beslut som meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser rörande det allmänna ombudet.

6 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa
premiebetalningar

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1990:662) om skatt på
vissa premiebetalningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §
Beskattningsmyndigheten kan Beskattningsmyndigheten kan
på ansökan förklara att på ansökan förklara att
premieskatt inte skall utgå. premieskatt inte skall betalas.
Som förutsättning för att en Som förutsättning för att en
sådan förklaring skall lämnas sådan förklaring skall lämnas
gäller att det utländska gäller att det utländska
försäkringsföretaget i den försäkringsföretaget i den stat
stat där det är hemmahörande där det är hemmahörande är
är underkastat en in- underkastat en in-
komstbeskattning som är komstbeskattning som är
jämförlig med den beskattning jämförlig med den beskattning
som skulle ha följt av en som skulle ha följt av en
beskattning enligt lagen beskattning enligt lagen
(1947:576) om statlig (1947:576) om statlig
inkomstskatt eller enligt inkomstskatt eller enligt lagen
lagen (1990:661) om (1990:661) om avkastningsskatt
avkastningsskatt på pen- på pensionsmedel. Om det inte
sionsmedel. Föreligger inte finns fulla skäl för befrielse
fulla skäl för befrielse får får skatten sättas ned till
skatten nedsättas till hälf- hälften.
ten. Beskattningsmyndighetens
Beskattningsmyndighetens beslut i fråga som här avses får
beslut i fråga som här avses överklagas hos Riksskatteverket.
får överklagas hos regeringen. Riksskatteverkets beslut får
inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser.
7 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och
reklam

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam1
dels att i 7, 10, 14, 19, 24 och 25 §§ ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten",
dels att 32 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

32 §
Talan mot beslut enligt 7 § Beslut enligt 10 § första
eller 24 § andra eller tredje stycket eller 24 § andra eller
stycket förs hos regeringen tredje stycket får överklagas
genom besvär. Beslut av Riks- hos Riksskatteverket. Riks-
skatteverket enligt 10 § skatteverkets beslut får inte
första stycket eller 14 § får överklagas. Beslut enligt 7 och
inte överklagas. 14 §§ får överklagas hos
länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:156.
Senaste lydelse av 14 § 1985:49724 § 1985:158.
8 Förslag till

Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Härigenom föreskrivs att 3 och 10 §§ skatteregisterlagen
(1980:343)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §2
Med skatt avses i denna lag, Med skatt avses i denna lag,
om inte annat anges om inte annat anges
1. skatt enligt 1. skatt enligt uppbördslagen
uppbördslagen (1953:272) och (1953:272) och sjömansskatt,
sjömansskatt, 2. mervärdeskatt, annan skatt
2. mervärdeskatt, annan eller avgift för vilken
indirekt skatt eller avgift Skattemyndigheten i Kopparbergs
för vilken Riksskatteverket är län är beskattningsmyndighet och
beskattningsmyndighet och vägtrafikskatt,
vägtrafikskatt, 3. arbetsgivaravgift, särskild
löneskatt på vissa
3. arbetsgivaravgift, förvärvsinkomster och särskild
särskild löneskatt på vissa inkomstskatt för utomlands
förvärvsinkomster och särskild bosatta,
inkomstskatt för utomlands 4. skatte- och avgiftstillägg
bosatta, samt förseningsavgift,
4. skatte- och 5. ränta och avgift som utgår
avgiftstillägg samt förse- i samband med uppbörd eller
ningsavgift, indrivning av skatt eller avgift
5. ränta och avgift som enligt 1*4.
utgår i samband med uppbörd
eller indrivning av skatt
eller avgift enligt 1*4.
Med skatt enligt uppbördslagen avses, förutom skatt och
avgift enligt 1 § nämnda lag, även annan avgift och ränta som
utgår enligt bestämmelserna i lagen.

10 §3
Terminalåtkomst till uppgifter i register enligt denna lag
får finnas endast för de ändamål som anges i 1 § och i den
utsträckning i övrigt som anges i andra*femte styckena.
Skattemyndigheten i länet får ha terminalåtkomst till
uppgifter som avses i 5 och 6 §§, 7 § 1*6, 8, 9, 13, 15, 17 och
22 samt de uppgifter därutöver som behövs för utfärdande av
skattsedel och dubblettskattsedel.

1Lagen omtryckt 1983:143.
2Senaste lydelse 1991:1920
3Senaste lydelse 1920.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Skattemyndigheten får vidare Skattemyndigheten får vidare
ha terminalåtkomst till ha terminalåtkomst till
uppgifter som avses i 7 § 7, uppgifter som avses i 7 § 7,
10*12, 14, 16, 18, 20 och 21 10*12, 14, 16, 18, 20 och 21 och
och som hänför sig till länet som hänför sig till länet eller
eller gäller skattskyldig som gäller skattskyldig som
taxeras i länet. beskattas i länet.
Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som
avses i 5 och 6 §§ samt 7 § 1*18, 20*22.
Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala
skatteregistret i fråga om uppgifter enligt 5 och 6 §§ samt 7 §
1, 3 och 4. Kronofogdemyndighet i det län där ett mål är
registrerat för exekutiva åtgärder får vidare ha sådan
terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 § 7, 8, 12 och
13. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som
gäldenär hos kronofogdemyndighet eller make till gäldenären
eller annan som sambeskattas med gäldenären. I fråga om
uppgifter enligt 7 § 1 får terminalåtkomsten avse också den som
är delägare i fåmansföretag där någon som avses i tredje
meningen är delägare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

9 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden
dels att i 4, 14, 18, 19, 21 och 22 §§ ordet
"Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot
"den behöriga myndigheten" i motsvarande form,
dels att 3 och 21 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §
Med handräckning avses i Med handräckning avses i denna
denna lag lag
1. utbyte av upplysningar, 1. utbyte av upplysningar,
häri inbegripet samtidiga häri inbegripet samtidiga
skatteutredningar och skatteutredningar och deltagande
deltagande i skatteutredning, i skatteutredning,
2. bistånd vid indrivning, 2. bistånd vid indrivning,
häri inbegripet häri inbegripet
säkringsåtgärder, samt säkringsåtgärder, samt
3. delgivning av handlingar. 3. delgivning av handlingar.
Med behörig myndighet avses i
denna lag
1. Kronofogdemyndigheten i
Stockholms län, såvitt avser
sådan handräckning enligt första
stycket 2. som sker med stöd av
bestämmelserna i lagen
(1990:226) om handräckning i
skatteärenden mellan de nordiska
länderna, och
2. Riksskatteverket i övriga
fall.

21 §
Är ett ärende enligt denna Om ett ärende enligt denna lag
lag av särskild betydelse är av särskild betydelse eller
eller annars av sådan annars av sådan beskaffenhet att
beskaffenhet att det bör det bör avgöras av regeringen,
avgöras av regeringen, skall skall Riksskatteverket med eget
Riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet dit.
yttrande överlämna ärendet Kronofogdemyndigheten i Stock-
dit. holms län skall överlämna ärende
av sådan beskaffenhet till Riks-
skatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
10 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (1985:146) om avräkning
vid återbetalning av skatter och avgifter1 ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot "Skattemyndigheten i
Kopparbergs län".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Senaste lydelse av 1 § 1992:1188.
11 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om allmän
energiskatt1
dels att i 7, 11, 15, 28-30 och 32 §§ ordet
"Riksskatteverket" i olika böjningsformer skall bytas ut mot
"beskattningsmyndighet" i motsvarande form,
dels att i 31 § ordet "kammarätten" skall bytas ut mot
"länsrätten",
dels att 27 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 §2
Skatt på bränsle skall återbetalas om förvärvet gjorts av
1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller
sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige
och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.
Återbetalning skall även ske för skatt på bränsle om
förvärvet gjorts av medlemsstats ombud vid internationell
organisation med säte i Sverige och personal hos sådan
organisation, om Sverige har träffat överenskommelse med annan
stat eller med mellanfolklig organisation om detta.
Riksskatteverket prövar Beskattningsmyndigheten prövar
frågor om återbetalning av frågor om återbetalning av
skatt. Riksskatteverkets skatt. Beskattningsmyndighetens
beslut får överklagas hos beslut får överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas
enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:994.
Senaste lydelse av
7 § 1991:170
28 § 1992:879
29 § 1992:879
30 § 1992:879
31 § 1992:879.
2Senaste lydelse 1990:583.
12 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:582) om
koldioxidskatt1
dels att i 4*6 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten",
dels att i 7 § ordet "kammarrätten" skall bytas ut mot
"länsrätten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket enligt 4 eller 6 § före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

1Senaste lydelse av 5 § 1992:880.
13 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän
energiskatt och koldioxidskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1974:992) om
nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt1 ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be-
skattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:996.
Senaste lydelse av
lagens rubrik 1990:584.
2 § 1992:881.
14 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1992:1479) om lagerskatt
på viss bensin skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §
Den som är skyldig att Den som är skyldig att betala
betala lagerskatt skall lämna lagerskatt skall lämna en
en deklaration till Riks- deklaration till be-
skatteverket om sitt innehav skattningsmyndigheten om sitt
av skattepliktiga varor. innehav av skattepliktiga varor.
Deklarationen skall ta upp de Deklarationen skall ta upp de
lagrade varornas art och lagrade varornas art och kvan-
kvantitet, lagringsplatserna, titet, lagringsplatserna, den
den använda mätningsmetoden använda mätningsmetoden och
och lagerskattens belopp. lagerskattens belopp.
Deklaration skall ha kommit Deklaration skall ha kommit in
in till Riksskatteverket till beskattningsmyndigheten
senast den 15 februari 1993. senast den 15 februari 1993.
Skatten skall senast samma dag Skatten skall senast samma dag
vara inbetald till verket. vara inbetald till be-
skattningsmyndigheten.
Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas
på blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
15 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:587) om
svavelskatt
dels att i 6*8 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten",
dels att i 9 § ordet "kammarrätten" skall bytas ut mot
"länsrätten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket enligt 6 eller 8 § före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.
16 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft

Härigenom föreskrivs att i 3 § lagen (1982:1201) om skatt på
viss elektrisk kraft ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut
mot "beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
17 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om
bensinskatt1
dels att i 4 § ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten",
dels att 6 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §2
Skatt på bensin skall återbetalas om förvärvet gjorts av
1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller
sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige
och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.
Återbetalning skall även ske för skatt på bensin om förvärvet
gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation
med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om
Sverige har träffat överenskommelse med annan stat eller med
mellanfolklig organisation om detta.
Riksskatteverket prövar Beskattningsmyndigheten prövar
frågor om återbetalning av frågor om återbetalning av
skatt. Riksskatteverkets skatt. Beskattningsmyndighetens
beslut får överklagas hos beslut får överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket enligt 6 § före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock
ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:993.
Senaste lydelse av 4 § 1991:169.
2Senaste lydelse 1990:585.
18 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för
elektrisk kraft från kärnkraftverk

Härigenom föreskrivs att i 3 § lagen (1983:1104) om särskild
skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk1 ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattnings-
myndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1986:503.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1986:503.
19 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen
(1978:144) om skatt på vissa resor

Härigenom föreskrivs att lagen (1993:000) om upphävande av
lagen (1978:144) om skatt på vissa resor1 skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Härigenom föreskrivs att lagen (1978:144) om skatt på vissa
resor skall upphöra att gälla vid utgången av september månad
1993.
Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 oktober 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lydelse enligt prop. 1992/93:00.
20 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes
flygtrafik

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1567) om
miljöskatt på inrikes flygtrafik
dels att i 9 och 11 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 10 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §
Skattskyldig fysisk person, Skattskyldig fysisk person,
som inte är bosatt här i som inte är bosatt här i landet,
landet, eller en skattskyldig eller en skattskyldig juridisk
juridisk person som inte har person som inte har fast drift-
fast driftställe här i landet ställe här i landet skall
skall företrädas av en företrädas av en representant
representant som har godkänts som har godkänts av be-
av Riksskatteverket. skattningsmyndigheten. Represen-
Representanten skall enligt tanten skall enligt fullmakt av
fullmakt av den skattskyldige den skattskyldige som ombud för
som ombud för denne svara för denne svara för redovisningen av
redovisningen av miljöskatt miljöskatt och i övrigt företrä-
och i övrigt företräda den da den skattskyldige i frågor
skattskyldige i frågor som som gäller miljöskatt. Underlag
gäller miljöskatt. Underlag för kontroll av
för kontroll av skatteredovisningen skall finnas
skatteredovisningen skall tillgängligt hos representanten.
finnas tillgängligt hos rep- Underlåter den skattskyldige
resentanten. att utse en representant enligt
Underlåter den skattskyldige första stycket kan
att utse en representant beskattningsmyndigheten
enligt första stycket kan förelägga honom att vid vite
Riksskatteverket förelägga fullgöra sin skyldighet. Frågor
honom att vid vite fullgöra om utdömande av vite prövas av
sin skyldighet. Frågor om Länsrätten i Kopparbergs län.
utdömande av vite prövas av
Länsrätten i Stockholms län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
21 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon1
dels att i 6 och 15 §§ ordet "Riksskatteverket" skall bytas
ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 17 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §2
Generaltullstyrelsens beslut Beskattningsmyndighetens
enligt 12 § och beslut enligt 15 § överklagas
Riksskatteverkets beslut hos länsrätten. Bestämmelsen i
enligt 15 § överklagas hos 100 § första stycket tullagen
kammarrätten, genom besvär. (1987:1065) om överklagande
skall gälla även beslut av
Generaltullstyrelsen enligt
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut enligt 15 §
som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser. Överklagande av beslut meddelade av
Riksskatteverket enligt 15 § skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lagen omtryckt 1984:159.
Senaste lydelse av 6 § 1992:1443.
2Senaste lydelse 1988:357.
22 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen
(1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon

Härigenom föreskrivs att lagen (1988:358) om upphävande av
lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut Enligt riksdagens beslut före-
föreskrivs att lagen skrivs att lagen (1960:603) om
(1960:603) om bidrag till bidrag till vissa handikappade
vissa handikappade ägare av ägare av motorfordon skall upp-
motorfordon skall upphöra att höra att gälla vid utgången av
gälla vid utgången av sep- september 1988. Efter utgången
tember 1988. av juni 1993 skall därvid
uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
23 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen
(1982:691) om skatt på vissa kassettband

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:597) om upphävande av
lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:691) om
skatt på vissa kassettband skall upphöra att gälla vid utgången
av år 1992.
Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
24 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:596) om upphävande av
lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:1200) om
skatt på videobandspelare skall upphöra att gälla vid utgången
av år 1992.
Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
25 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt

Härigenom föreskrivs att i 5, 6 och 8 §§ lagen (1977:306) om
dryckesskatt1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot "be-
skattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:158.
26 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.

Härigenom förskrivs att lagen (1993:000) om upphävande av
lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.1
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Härigenom föreskrivs att lagen (1984:355) om skatt på vissa
dryckesförpackningar m.m. skall upphöra att gälla vid utgången
av april månad 1993.
Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt denna
lag ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Beslut som med-
delas av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län överklagas hos
länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som
meddelats av Riksskatteverket enligt 9 § före ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock
ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

1Lydelse enligt prop. 1992/93:166.
27 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (1961:394) om
tobaksskatt1 ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:155.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:141.
28 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen
(1941:251) om särskild varuskatt

Härigenom föreskrivs att lagen (1990:591) om upphävande av
lagen (1941:251) om särskild varuskatt skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Enligt riksdagens beslut Enligt riksdagens beslut
föreskrivs att lagen föreskrivs att lagen (1941:251)
(1941:251) om särskild om särskild varuskatt skall
varuskatt skall upphöra att upphöra att gälla vid utgången
gälla vid utgången av år 1992. av år 1992.
Lagen tillämpas fortfarande Lagen tillämpas fortfarande i
i fråga om förhållanden som fråga om förhållanden som hänför
hänför sig till tiden före den sig till tiden före den 1
1 januari 1993. januari 1993.
Efter utgången av juni 1993
skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket
fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
29 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.

Härigenom föreskrivs att i 4 § lagen (1990:615) om avgifter
på vissa jordbruksprodukter m.m. ordet "Riksskatteverket" skall
bytas ut mot "Skattemyndigheten i Kopparbergs län".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. De uppgifter som
enligt äldre bestämmelser ankom på Riksskatteverket skall efter
den 1 juli 1993 i stället fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.
30 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att i 7 § lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

31 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:820) om skatt på
spel1
dels att i 5, 7, 11 och 16 §§ ordet "Riksskatteverket" skall
bytas ut mot "beskattningsmyndigheten",
dels att 22 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §2
Beslut av Riksskatteverket Beslut av beskattningsmyn-
enligt 5 § första stycket digheten enligt 5 § första
eller 11 § tredje stycket får stycket eller 11 § tredje
inte överklagas. stycket får överklagas hos Riks-
skatteverket. Riksskatteverkets
beslut får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Lagen omtryckt 1984:157.
2Senaste lydelse 1988:1571.
32 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1991:1482) om
lotteriskatt ordet "Riksskatteverket" skall bytas ut mot
"beskattningsmyndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
33 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt
för grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs att i 8 § lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ordet
"Riksskatteverket" skall bytas ut mot "beskattnings-
myndigheten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

34 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1968:430) om
mervärdeskatt att 76 b § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

76 b §1
Mervärdeskatt, som hänför Mervärdeskatt, som hänför sig
sig till varor som införts till varor som införts eller
eller förvärvats för att föras förvärvats för att föras ut ur
ut ur landet och användas för landet och användas för utom-
utomlands bedriven verksamhet, lands bedriven verksamhet, skall
skall återbetalas, om återbetalas, om införseln eller
införseln eller förvärvet förvärvet gjorts av ett
gjorts av ett FN-organ, ett FN-organ, ett statligt
statligt biståndsorgan eller biståndsorgan eller en
en riksomfattande hjälp- riksomfattande
organisation. hjälporganisation.
Riksskatteverket prövar Skattemyndigheten i
frågor om återbetalning. Dess Kopparbergs län prövar frågor om
beslut får överklagas hos återbetalning. Dess beslut får
kammarrätten. överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Senaste lydelse 1990:576.
Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1993-03-05

Närvarande: justitierådet Per Jermsten, regeringsrådet Stig von
Bahr, justitierådet Inger Nyström.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 18 februari 1993
har regeringen på hemställan av statsrådet Lundgren beslutat
inhämta lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare,
5. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
6. lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa
premiebetalningar,
7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser
och reklam,
8. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
9. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden,
10. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter,
11. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
12. lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
13. lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av
allmän energiskatt och koldioxidskatt,
14. lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin,
15. lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt,
16. lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft,
17. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt,
18. lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för
elektrisk kraft från kärnkraftverk,
19. lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen
(1978:144) om skatt på vissa resor,
20. lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på
inrikes flygtrafik,
21. lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon,
22. lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen
(1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon,
23. lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen
(1982:691) om skatt på vissa kassettband,
24. lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare,
25. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt,
26. lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande av lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.,
27. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt,
28. lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen
(1941:251) om särskild varuskatt,
29. lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.,
30. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel,
31. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,
32. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
33. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m.,
34. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.
Förslagen har inför lagrådet föredragits av
kammarrättsassessorn Kerstin Widmark.
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter

1 kap.

7 a §

I paragrafen, som är ny, anges att "Riksskatteverket leder och
ansvarar för skatteförvaltningens verksamhet enligt denna lag".
Av specialmotiveringen framgår att paragrafen har utformats
efter mönster från reglerna i 2 kap. 1 § taxeringslagen
(1990:324). Det har under föredragningen inför lagrådet
upplysts att en annan och mer exakt förebild till den
föreslagna bestämmelsen finns i bl.a. 61 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt. Sistnämnda paragraf fick sin nuvarande
utformning vid de lagändringar som företogs i anledning av
förslag om ändring i taxeringsorganisationen (prop. 1986/87:47,
SFS 1986:1289).
Lagrådet noterar att 18 § första stycket i dåvarande
taxeringslag samtidigt fick samma lydelse som 61 §
mervärdeskattelagen men med tillägg av följande mening:
"länsskattemyndigheten leder och ansvarar för verksamheten i
länet" (SFS 1986:1284). I specialmotiveringen till
ifrågavarande ändring i taxeringslagen (a. prop. s. 166)
anfördes bl.a. att första styckets "mera övergripande
bestämmelser" om taxeringsverksamheten vad gällde
länsskattemyndighetens ställning inte avsågs innebära "någon
förändring av den regionala ledningen och ansvarsfuntkionen" i
fråga om taxeringsverksamheten i länet. Att Riksskatteverkets
ansvar för beskattningsverksamheten skulle vara av övergripande
natur samt att dess befogenhet att meddela de underordnade
myndigheterna bindande regler gällde frågor "som inte direkt
avser tillämpning av lag" betonades också i den allmänna
motiveringen (a. prop. s. 85 ff).
Enligt lagrådets mening kan den nu aktuella föreskriften, i
vilken endast Riksskatteverket nämns, ge anledning till en
felaktig uppfattning angående en underställd regional och i
förekommande fall lokal myndighets ansvar för sin tillämpning
av lagen (jfr 11 kap. 7 § regeringsformen). Lagrådet förordar
därför att orden "ansvarar för" i den föreslagna paragrafen
ersätts med orden "har det övergripande ansvaret för".
Vad lagrådet nu anfört och förordat gäller aven 6 § andra
stycket förslag till lag om ändring i kupongskattelagen
(1970:624), 4 § andra stycket förslag till lag om ändring i
lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 15 §
första stycket förslag till lag om ändring i lagen (1991:119)
om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare
samt 11 § förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll......................... 1

Författningsförslag...........................................2
1 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter..............................2
2 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)..........12
3 Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta
på skogskontomedel m.m.................................15
4 Lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning
av mervärdeskatt till utländska företagare.............17
5 Lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.......18
6 Lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på
vissa premiebetalningar................................20
7 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser
och reklam.............................................21
8 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)........22
9 Lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt
på inrikes flygtrafik..................................24
10 Lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt
på motorfordon.........................................25
11 Lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter m.m...........................26
12 Lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel.....27
13 Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt28
14 Lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt....29
15 Lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt.......30
16 Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt.......31
17 Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt.......32
18 Lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt.....33
19 Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning
av allmän energiskatt och koldioxidskatt...............34
20 Lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt......35
21 Lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft........................................36
22 Lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild
skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk...........37
23 Lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel.......................................38
24 Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning
vid återbetalning av skatter och avgifter..............39
25 Lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande
av lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade
ägare av motorfordon...................................40
26 Lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av
lagen (1941:251) om särskild varuskatt.................41
27 Lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande
av lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare......42
28 Lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av
lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband.........43
29 Lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m..............44
30 Lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt.....45
31 Lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt
på viss bensin.........................................46
32 Lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på
vissa resor............................................47
33 Lag om ändring i lagen (1993:000) om upphävande
av lagen (1984:355) om skatt på vissa
dryckesförpackningar m.m...............................48
34 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden...........................49
35 Lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter.................51

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 mars 1993

1 Inledning..............................................52
2 Instansordningen.......................................53
3 Det allmännas talan....................................54
4 Överföring av handräckningsärenden som avser indrivning
av skatt i något nordiskt land.........................55
5 Återbetalning av mervärdeskatt till utländska
företagare.............................................58
6 Uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare............59
7 Upprättade lagförslag..................................60
8 Författningskommentarer................................61
8.1Förslag till lag om ändring i lagen om punktskatter
och prisregleringsavgifter.........................61
8.2Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen.....64
8.3Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på
ränta på skogskontomedel m.m.......................65
8.4Förslag till lag om ändring i lagen om återbetalning
av mervärdeskatt till utländska företagare.........66
8.5Förslag till lag om ändring i lagen om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl...66
8.6Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på
vissa premiebetalningar............................67
8.7Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på
annonser och reklam................................67
8.8Förslag till lag om ändring i skatteregisterlagen...68
8.9Förslag till lag om ändring i lagen om miljöskatt
på inrikes flygtrafik..............................69
8.10Förslag till lag om ändring i lagen om
försäljningsskatt på motorfordon...................70
8.11Förslag till lag om ändring i lagen om avgifter på
vissa jordbruksprodukter m.m.......................70
8.12Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på
spel..............................................70
8.13Förslag till lag om ändring i lagen om allmän
energiskatt........................................70
8.14Förslag till lag om ändring i lagen om koldioxid-
skatt.............................................70
8.15Förslag till lag om ändring i lagen om svavelskatt.71
8.16Förslag till lag om ändring i lagen om bensinskatt.71
8.17Förslag till lag om ändring i lagen om ömsesidig
handräckning i skatteärenden.......................71
8.18Förslag till lag om ändring i lagen om
självdeklaration och kontrolluppgifter.............71
9 Hemställan.............................................71
10 Beslut.................................................73

Bilaga 1 De remitterade lagförslagen.........................74
Bilaga 2 Lagrådets yttrande.................................121