Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:188

om ändring i lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet


Prop. 1992/93:188


Regeringen föreslär riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993.

På regeringens vägnar

Cari Bildt

Olof Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att tillämpningsområdet för lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet (kämtekniklagen) utvidgas till att omfatta tillhandahållande i vissa fell av kämteknisk utrastning eller material som finns i udandet. Ändringen medför att motsvarande bestämmelser kommer att gälla enUgt kämtekniklagen som enUgt krigsmateriellagstift-ningen och enUgt lagstiftningen om forbud mot utförsel av vissa produk­ter som kan användas i massförstörelsesyfte.

Riksdagen 1992193.   1 samt. Nr 188


 


Propositionens lagförslag


Prop. 1992/93:188


Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1984:3)' om kämteknisk verk­samhet skall ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydebe


 


1%' Denna lag gäller kämteknisk verksamhet, m.m. Med sådan verksamhet avses

1. uppförande, innehav eller drift av kämteknisk anläggning,

2.   forvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av eller annan befattning med kärnämne eller kämavfell,

3.   införsel till riket och utförsel ur riket av kärnämne eller kämavfeU,

4.   utförsel ur riket av             4. utförsel ur riket av

a.   mineral med halt av käm-       a.  mineral med halt av kärn-


ämne,

b.   vad som har framställts av
kämämne eller vara i vilken så­
dant ämne ingår,

c.   utrastning eller material som
har särskilt konstraerats eller
iordningställts för bearbetning,
användning eller framställning av
kämämne, i den utsträckning
regeringen föreskriver, och

5. upplåtelse eller överlåtelse från svensk myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas här i riket till någon i udandet av rätt att tillverka sådan utrastning eller sådant material som avses i 4 c, i den utsträckning regeringen före­skriver.


ämne,

b.   vad som har framställts av
kämämne eller vara i vilken så­
dant ämne ingår,

c.   utrastning eller material som
har särskilt konstraerats eller
iordningställts för bearbetning,
användning eller framställning av
kämänme, i den utsträckning
regeringen föreskriver,

5. upplåtelse eller överlåtelse till någon i utiandet av rätt att tillver­ka sådan utrastning eller sådant material som avses i 4 c, i den utsträckning regeringen föreskri­ver, och

6. försäljning, upplåtelse, ut­bjudande mot vederlag, lån, gåva eller förmedling (tillhandahållan­de) till någon i utlandet av ut-mstning eller material som avses i 4 c och som finns utomlands, i


' Lagen omtryckt 1992:1536.

Senaste lydelse 1993:107.


 


den utsträckning regeringen före-    Prop. 1992/93:1! skriver.

\iul som sägs i aruira stycket 5 och 6 gäller även upplåtelse, över-låtebe och tillhandahållande som sker utomlands av svensk myndig­het, svenskt företag eller någon som är bosatt eller stadigvarande vistas här

Denna lag träder i kraft den 1 juU 1993.


 


Miljö- och naturresursdepartementet       Prop. 1992/93:IJ

Utdrag ur protokoll vid regeringssainmanträde den 11 mars 1993

Närvarande: statsministem Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester­berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Din­kelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Johansson

Proposition om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

1 Inledning

Lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet, kämtekniklagen, innehåller bestämmelser i syfte att kontrollera utförseln av kärnämnen, kämavfall samt utrastning och material i övrigt med kämteknisk anknytning. Bestämmelsema har främst sin grand i Sveriges intemationella åtagan­den erdigt icke-spridningsavtalet (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). Liknande regler om utförselkontroll finns i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. (massförstörelselagen). Riksdagen har hösten 1992 beslutat om ändringar i kämtekniklagen (prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NU11, rskr. 1992/93:136), vilka bl.a. innebär en samordning av utförsel-reglema med gällande regler i de nyssnämnda lagarna. Regeringen har vidare föreslagit vissa ändringar i massförstörelselagen. Bl.a. föreslog regeringen att utförselprövningen avseende s.k. dual use-produkter med kämteknisk anknytning skulle flyttas från kämtekniklagen till massför­störelselagen. Beslut om de ändringama har nu fettats av riksdagen (prop. 1992/93:154, bet. 1992/93:UU12, rskr. 1992/93:163).

Mot bakgrand av de nu beslutade ändringama i massförstörelselagen aktuaUseras frågan om en utvidgning av prövningen enhgt kämteknik­lagen till att även omfetta tillhandahållande av kämteknisk utrastning m.m. som befinner sig i utiandet, nämhgen i de fell tillhandahållandet sker här i riket eller i utiandet från en person eller ett företag med svensk anknytning.

Regeringen beslöt därför den 18 febraari 1993 att genom lagråds-remiss inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till lag om ändring i kämtekniklagen. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran. Lagrådets yttrande bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.


 


2 Allmänna utgångspunkter                           Prop. 1992/93:188

Genom icke-spridningsavtalet har Sverige förbundit sig att inte utveckla egna kärnvapen och att verka for att inte heller andra länder gör det. Av avtalet följer att Sverige är skyldigt att kontrollera utförsehi av atområbränsle och särskilt klyvbart material samt utrastning eller material som har särskilt konstraerats eller iordningställts för bearbet­ning, användning eller framställning av särskilt klyvbart material. Export till icke-kämvapenstater får endast ske under kontroll av Intema­tionella atomenergiorganet (lAEA). Härigenom skall spridningen av kärnvapen till sådana stater förhindras.

Bestämmelser om tillståndskrav för utförsel m.m. finns i kämteknik­lagen. EnUgt 1 § andra stycket i lagen, punkt 3 och punkt 4 a och b, hänförs till tillståndspliktig kämteknisk verksamhet utförsel av kämäm­ne i olika former och av kämavfeU. Av punkten 4 c följer att tiUstånds-plikt i den utsträckning regeringen föreskriver även gäUer för utförsel av utrastning eUer material som har särskilt konstraerats eUer iordning-stäUts för bearbetning, användning eUer framställning av kämämne. Detsamma gäUer enUgt punkten 5 för tekniköverföring, dvs. upplåtelse eUer överlåtelse av rätt att tiUverka sådan utrastning eUer sådant material som avses i punkten 4 c, om upplåtelsen eUer överlåtelsen sker tiU någon i utiandet från svensk myndighet, svenskt företag eUer den som är bosatt eUer stadigvarande vistas här i riket. Närmare föreskrifter om tiUståndspliktens omfattning i de senare feUen finns i förordningen (1984:14) om kämteknisk verksamhet (kämteknikförordningen).

Massförstörelselagen syftar tiU att begränsa spridningen av produkter som kan användas for att framstäUa massförstörelsevapen och innehåUer regler om utförselkontroU m.m. som liknar kämtekniklagens. Genom de nu beslutade ändringama i massförstörelselagen flyttas tiUståndspröv-ningen avseende dual use-produkter med kämteknisk anknytning från kämtekniklagen tiU massförstörelselagen. Med dual use-produkter avses i detta sammanhang utrastning eUer material som är av väsentUg be­tydelse for framställning av kärnladdningar men som också har andra användningsområden.

Massförstörelselagen innehåUer regler om krav på tiUstånd för att föra
ut produkter och för att ingå avtal som innebär upplåtelse eUer över­
låtelse av tiUverkningsrätt tiU produktema. I 6 § massförstörelselagen
finns också regler om ett s.k. formedlingsförbud. Därigenom kan t.ex.
förhindras att någon här i landet köper upp känsUg utrastning som finns
i utiandet utan kontroU och säljer den vidare utan att utrastningen passe­
rar svenskt territorium. Förbudet i massförstörelselagen mot sådana
förfaranden har tidigare bara avsett s.k. kemiska prekursorer och ut­
rastning som kan användas för tiUverkning av kemiska och biologiska
stridsmedel. Enhgt de nu beslutade ändringama skaU bestämmelsen om
formedlingsförbud i framtiden gäUa alla produkter som omfattas av
massförstörelselagen, även dual use-produkter med kämteknisk anknyt­
ning. Således kommer att gäUa beträffande samtUga produkter som om-
fettas av lagen och som finns i utiandet, att tillhandahållande här i
          5
landet åt någon i utiandet är förbjudet utan regeringens tiUstånd. Det-


 


samma gäUer om tillhandahållandet sker i utlandet av ett subjekt med svensk anknytning.


Prop. 1992/93:188


3 En utvidgad kontroll enligt kämtekniklagen

Mitt förslag: TillhandahåUande av kämteknisk utrastning som finns i utiandet skaU i den utsträckning regeringen föreskriver betraktas som tillståndspliktig kämteknisk verksamhet.

Alla upplåtelser eUer överlåtelser av tiUverkningsrätt tiU kämtek­nisk utrastning som sker i Sverige skaU omfattas av kämtekniklagens tillståndsregler.

Skälen för mitt förslag: Bestämmelsema i 6 § massförstörelselagen om förmedlingsförbud har en motsvarighet i kämtekniklagen när det gäller kämämne och kämavfall. Enligt punkten 2 i 1 § andra stycket gäller att bl.a. förvärv och överlåtelse av kämämne och kämavfeU utgör tillstånds­pliktig kämteknisk verksamhet. Bestämmelsen är inte begränsad till för­värv eller överlåtelser av kämämne eller kämavfeU som finns inom landet. För utrastning eller material som avses i punkten 4 c i 1 § andra stycket finns dock inte någon motsvarande kontroUmöjUghet.

Enligt min mening är det naturligt att de regler som har tUl syfte att kontrollera och begränsa spridningen av känsUga produkter utformas på motsvarande sätt i kämtekniklagen som i massförstörelselagen. Reglema fyller samma syfte och avser i stor utsträckning likartade produkter. Som framhålls i förslaget tUl ändring i massförstörelselagen finns det skäl att se till att produkterna inte sprids genom svensk försorg, ett handlande som skulle strida mot de svenska nedrastningssträvandena.

De ändringar i massförstörelselagen som nu beslutats innebär som jag nyss nämnt en utvidgad kontroU när det gäller tillhandahållandet av pro­dukter som finns i utiandet. Även dual use-produkter med kämteknisk anknytning kommer att omfettas. Mot den bakgranden anser jag det nöd­vändigt att utvidga prövningen enligt kämtekniklagen tiU att omfetta samma förfaranden i fråga om utrasming eller material som särskilt konstraerats eUer iordningstäUts för bearbetning, användning eUer fram­ställning av kämämne. En bestämmelse om att tillhandahåUande av ut­rastning eller material som finns i utiandet utgör tiUståndspliktig kämtek­nisk verksamhet bör införas som en ny punkt 6 i 1 § andra stycket käm­tekniklagen. Närmare föreskrifter om vilken utrastning och vilket material som skaU omfettas bör införas i kämteknikförordningen.

Jag anser också att det finns skäl att i punkten 5 i 1 § andni stycket ange att alla upplåtelser eller överlåtelser av tiUverkningsrätt avseende kämtek­nisk utrastning som sker i Sverige utgör tiUståndspliktig kämteknisk verk­samhet, även om överlåtelsen eller upplåtelsen sker från ett subjekt som inte har svensk anknytiung. Bestämmelsen kommer därmed att överens­stämma med vad som gäller enligt 5 § massförstörelselagen.


 


4 Upprättat lagförslag                                                   Prop. 1992/93:188

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom MUjö- och naturresurs­departementet upprätfets ett förslag tiU lag om ändring i lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet. Förslaget har granskats av Lagrådet.

5 Specialmotivering

Punkten 5 i andra stycket har utvidgats tiU att omfetta alla upplåtelser eller överlåtelser av tiUverkningsrätt som sker i Sverige, även av subjekt som inte har någon svensk anknytning. Av det nya tredje stycket framgår att även upplåtelser eller överlåtelser som sker i utiandet av svensk myndig­het, svenskt företag eller av någon som är bosatt eller stadigvarande vistas här omfettas. Motsvarande bestämmelser finns i 5 § massförstörelselagen.

Av den nya punkten 6 följer att tillhandahåUande åt någon i utiandet av sådan utrasming eUer sådant material som avses i punkten 4 c och som finns utom landet i den utsträckning regeringen föreskriver skaU betraktas som kämteknisk verksamhet, som är tiUståndspliktig. Bestämmelsen mot­svarar 6 § massförstörelselagen. Det nya tredje stycket tillämpas även på tillhandahållande som sker enligt punkten 6. Med tiUhandahåUande avses detsamma som enligt 2 a § massförstörelselagen, dvs. försäljning, upplåtel­se, utbjudande mot vederlag, lån, gåva eller förmedling.

Mot bakgrand av kämtekniklagens uppbyggnad har paragrafen getts en något annorlunda redaktionell utformning jämfört med motsvarande be­stämmelser i massförstörelselagen.

6 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstäUer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget tUl lag om ändring i lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet.

7 Beslut

Regeringen ansluter sig tiU föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.


 


Lagrådet                                                                     Prop. 1992/93:188

Bilaga 1

Utdrag ur protokoU vid sammanträde 1993-02-26

Närvarande: justitierådet Per Jermsten, regeringsrådet Stig von Bahr, justitierådet Inger Nyström.

EnUgt protokoU vid regeringssammanträde den 18 febraari 1993 har regeringen på hemställan av statsrådet Johansson beslutat inhämta lagrå­dets yttrande över forslag tiU lag om ändring i lagen (1984:3) om käm­teknisk verksamhet.

Förslaget har inför fegrådet föredragits av kammarrättsassessom Per Bergman.

Lagrådet lämnar försfeget utan erinran.

gotab   43295, Stockholm 1993