Regeringens proposition 
          1992/93:139 
          om olovligt bortförande och andra 
          övergrepp mot barn 
          Regeringen föreslår riksdagen att anta de 
          förslag som har tagits upp i bifogade 
          utdrag ur regeringsprotokollet den 26 
          november 1992. 
 
          På regeringens vägnar 
 
          Carl Bildt 
 
                      Reidunn Laurén 
          Propositionens huvudsakliga innehåll 
 
          I propositionen behandlas två frågor. 
            Den ena frågan rör olovligt bortförda 
          barn i internationella förhållanden. Det 
          föreslås att det i lagen (1989:14) om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
          överflyttning av barn införs särskilda 
          regler beträffande förfarandet i mål om 
          verkställighet  eller  överflyttning. 
          Reglerna  syftar  till  att  -  med 
          bibehållande av skyddet för barnen - 
          effektivisera förfarandet för att bättre 
          uppnå syftet med Europarådskonventionen 
          den 20 maj  1980  om erkännande och 
          verkställighet  av avgöranden  rörande 
          vårdnad om barn samt om återställande av 
          vård av barn och Haagkonventionen den 25 
          oktober 1980 om de civila aspekterna på 
          internationella bortföranden av barn. Det 
          föreslås vidare  att särskilda regler 
          införs  i  syfte  att  säkerställa 
          verkställighet eller överflyttning. 
           Den andra frågan rör umgängesreglerna i 
          föräldrabalken. Det föreslås  att  en 
          uttrycklig bestämmelse förs in i för- 
          äldrabalken om att domstolen när den 
          bedömer en umgängesfråga skall beakta 
          risken för att barnet i samband med 
          utövande  av  umgänge  utsätts  för 
          övergrepp,  olovligen  bortförs  eller 
          kvarhålls eller annars far illa. 
           Lagändringarna föreslås träda i kraft 
          den 1 april 1993. 
          Propositionens lagförslag 
 
          1 Förslag till 
 
          Lag om ändring i lagen (1989:14) om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
          överflyttning av barn 
 
           Härigenom föreskrivs i fråga om lagen 
          (1989:14)   om   erkännande   och 
          verkställighet    av    utländska 
          vårdnadsavgöranden m.m. och om överflytt- 
          ning av barn 
            dels att nuvarande 16 och 17-19 §§ 
          skall betecknas 17 respektive 21-23 §§, 
           dels att 1 § samt den nya 21 § skall ha 
          följande lydelse, 
           dels att det i lagen skall införas fyra 
          nya paragrafer, 16 och 18-20 §§, av 
          följande lydelse, 
            dels  att  rubriken närmast  före 
          nuvarande 18 § skall sättas närmast före 
          den nya 22 §. 
 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
                   1 § 
 
           Bestämmelserna i    Bestämmelserna i 
          2-10, 13-17 och 19   2-10, 13-21 och 23 
          §§  tillämpas  i   §§  tillämpas  i 
          förhållande  till   förhållande  till 
          stater  som  har   stater  som  har 
          tillträtt  den i   tillträtt  den i 
          Luxemburg  d. 20   Luxemburg  d. 20 
          maj      1980   maj      1980 
          dagtecknade      dagtecknade 
          konventionen  om   konventionen  om 
          erkännande   och   erkännande   och 
          verkställighet av   verkställighet av 
          avgöranden rörande   avgöranden rörande 
          vårdnad  om barn   vårdnad  om barn 
          samt      om   samt      om 
          återställande  av   återställande  av 
          vård  av  barn   vård  av  barn 
          (Europarådskon-    (Europarådskon- 
          ventionen).      ventionen). 
          Bestämmelserna     Bestämmelserna 
          tillämpas dock ej   tillämpas dock ej 
          i förhållande till   i förhållande till 
          Danmark, Finland,   Danmark, Finland, 
          Island eller Norge   Island eller Norge 
          i  den mån sär-   i  den mån sär- 
          skilda   bestäm-   skilda   bestäm- 
          melser gäller.     melser gäller. 
           Bestämmelserna i    Bestämmelserna i 
          2-4 och 11-19 §§   2-4 och 11-23 §§ 
          tillämpas    i   tillämpas    i 
          förhållande  till   förhållande  till 
          stater  som  har   stater  som  har 
          tillträtt  den i   tillträtt  den i 
          Haag d. 25 okt.   Haag d. 25 okt. 
          1980  dagtecknade   1980  dagtecknade 
          konventionen om de   konventionen om de 
          civila aspekterna   civila aspekterna 
          på           på 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
          internationella    internationella 
          bortföranden  av   bortföranden  av 
          barn   (Haagkon-   barn   (Haagkon- 
          ventionen).      ventionen). 
 
            Regeringen får, under förutsättning av 
          ömsesidighet,  föreskriva  att  lagens 
          bestämmelser   om   erkännande  och 
          verkställighet av vårdnadsavgöranden m.m. 
          eller  lagens bestämmelser  om  över- 
          flyttning av barn skall tillämpas även i 
          förhållande till en stat som inte har 
          tillträtt Europarådskonventionen  eller 
          Haagkonventionen. 
 
                      16 § 
 
                       Innan länsrätten 
                      förordnar    om 
                      verkställighet 
                      eller    över- 
                      flyttning får den 
                      uppdra  åt  en 
                      ledamot   eller 
                      suppleant    i 
                      socialnämnden 
                      eller en tjänste- 
                      man      inom 
                      socialtjänsten att 
                      verka för att den 
                      som har hand om 
                      barnet frivilligt 
                      skall fullgöra vad 
                      som åligger honom 
                      eller henne. Ett 
                      sådant uppdrag får 
                      även  lämnas  åt 
                      någon    annan 
                      lämplig  person. 
                      Uppdrag får lämnas 
                      endast om det kan 
                      antas  att detta 
                      kommer  att leda 
                      till  att barnet 
                      överlämnas  utan 
                      att  målets  be- 
                      handling  onödigt 
                      fördröjs. 
          Nuvarande lydelse    Den som har fått 
                      ett uppdrag enligt 
                      första   stycket 
                      skall inom den tid 
                      som länsrätten be- 
                      stämmer   lämna 
                      rätten  en redo- 
                      görelse  för  de 
                      åtgärder som har 
                      vidtagits och vad 
                      som i övrigt har 
                      kommit fram. Tiden 
                      får  inte sättas 
                      längre  än  två 
                      veckor.     Om 
                      synnerliga  skäl 
                      föreligger,  får 
                      länsrätten  dock 
                      bestämma en längre 
                      tid eller förlänga 
                      en redan bestämd 
                      tid. 
                      Föreslagen lydelse 
 
                      18 § 
 
                          Förordnar 
                      länsrätten   om 
                      verkställighet 
                      eller  överflytt- 
                      ning,  får  den 
                      förelägga vite, om 
                      detta  kan antas 
                      komma  att  leda 
                      till  att barnet 
                      överlämnas  utan 
                      onödigt dröjsmål, 
                      eller besluta att 
                      barnet    skall 
                      hämtas    genom 
                      polismyndighetens 
          Nuvarande lydelse   försorg. 
                      Länsrätten kan i 
                      samband    med 
                      förordnandet lämna 
                      uppdrag enligt 16 
                      §. 
                       Är det fråga om 
                      en dom eller ett 
                      beslut om umgänge, 
                      får      dock 
                      länsrätten besluta 
                      om  hämtning  av 
                      barnet endast om 
                      det     finns 
                      särskilda skäl att 
                      anta  att  verk- 
                      ställighet annars 
                      inte kan ske. 
                         Frågor  om 
                      utdömande    av 
                      förelagt   vite 
                      prövas  av läns- 
                      rätten på ansökan 
                      av den part som 
                      har     begärt 
                      verkställigheten 
                      eller 
                      överflyttningen. 
                      19 § 
 
                       Om det i ett mål 
                      enligt denna lag 
                      finns risk för att 
                      barnet  förs  ur 
                      landet eller att 
                      verkställigheten 
                      eller  överflytt- 
                      ningen på  annat 
                      sätt  försvåras, 
                      kan   länsrätten 
                      omedelbart 
                      förordna    att 
                      barnet skall tas 
                      om  hand på det 
                      sätt      som 
                      länsrätten finner 
                      lämpligt. 
                      Länsrätten   kan 
                      därvid   meddela 
                      föreskrifter  om 
                      villkor   eller 
                      tidpunkt för um- 
                      gänge med barnet. 
 
                      Föreslagen lydelse 
 
                      För att underlätta 
                      att     barnet 
                      överflyttas  kan 
                      länsrätten i sam- 
                      band med dom eller 
                      beslut     om 
                      verkställighet 
                      eller    över- 
                      flyttning 
                      föreskriva   att 
                      barnet 
                      tillfälligt skall 
                      tas  om hand på 
                      lämpligt sätt. 
                     20 § 
 
                     Har talan enligt 
                    denna  lag  inte 
                    väckts eller kan 
                    ett beslut enligt 
                    19   §  första 
                    stycket    inte 
                    avvaktas,   får 
                    polismyndigheten 
                    genast omhänderta 
                    barnet eller vidta 
                    andra  omedelbara 
                    åtgärder som kan 
                    ske utan skada för 
                    barnet.  När  en 
                    sådan    åtgärd 
                    vidtas skall  om 
                    möjligt en läkare 
                    samt  en  före- 
                    trädare    för 
                    socialtjänsten 
                    eller  i  före- 
                    kommande fall en 
                    sådan     kon- 
                    taktperson   för 
                    barnet som avses i 
                    socialtjänstlagen 
                    (1980:620)  vara 
                    närvarande. 
                    Åtgärden   skall 
                    genast   anmälas 
                    till  länsrätten, 
                    som utan dröjsmål 
                    prövar  om  den 
                    skall bestå. 
          17 §          21 § 
 
              Beträffande      Beträffande 
          förfarandet   i   förfarandet   i 
          övrigt i mål om   övrigt i mål om 
          verkställighet av   verkställighet av 
          ett avgörande som   ett avgörande som 
          avses i 5 § eller   avses i 5 § eller 
          om  överflyttning   om  överflyttning 
          av barn enligt 11   av barn enligt 11 
          §  tillämpas  21   §  tillämpas  21 
          kap. 2 och 3 §§, 4   kap. 9 och 11-16 
          § första och andra   §§ föräldrabalken. 
          styckena samt 9-16   Vad som föreskrivs 
          §§ föräldrabalken.   i 21 kap. 13 § 
                      föräldrabalken om 
          Nuvarande lydelse   kostnader   för 
                      utförande av 
                      Föreslagen lydelse 
 
                      uppdrag   skall 
                      gälla i fråga om 
                      uppdrag enligt 16 
                      § första stycket 
                      andra meningen. 
            Denna lag träder i kraft den 1 april 
          1993. 
          2 Förslag till 
 
          Lag om ändring i föräldrabalken 
 
           Härigenom föreskrivs att 6 kap. 15 § 
          föräldrabalken1  skall  ha  följande 
          lydelse. 
 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
                   15 § 
 
            Barnets vårdnadshavare har ett ansvar 
          för att barnets behov av umgänge med en 
          förälder som inte är vårdnadshavare eller 
          med någon annan som står barnet särskilt 
          nära  så  långt  möjligt tillgodoses. 
          Vårdnadshavaren skall, om inte särskilda 
          skäl  talar  mot  det, lämna  sådana 
          upplysningar rörande barnet  som  kan 
          främja umgänget. 
            Motsätter sig barnets vårdnadshavare 
          det umgänge som begärs av en förälder som 
          inte är vårdnadshavare, beslutar rätten 
          på talan av denna förälder i frågan om 
          umgänge efter vad som är bäst för barnet. 
           Motsätter sig barnets vårdnadshavare 
          det umgänge som begärs av någon annan än 
          en förälder, beslutar rätten på talan av 
          socialnämnden i frågan om umgänge efter 
          vad som är bäst för barnet. 
                        Vid  beslut 
                      enligt andra och 
                      tredje  styckena 
                      skall    rätten 
                      beakta risken för 
                      att  barnet  i 
                      samband    med 
                      utövande  av um- 
                      gänge utsätts för 
                      övergrepp, 
                      olovligen bortförs 
                      eller  kvarhålls 
                      eller annars far 
                      illa. 
           Denna lag träder i kraft den 1 april 
          1993. 
          1 Balken omtryckt 1990:1526. 
          Justitiedepartementet 
 
          Utdrag    ur    protokoll    vid 
          regeringssammanträde den 26 november 1992 
 
          Närvarande:   statsministern   Bildt, 
          ordförande,  statsråden B. Westerberg, 
          Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, 
          Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, 
          Hellsvik,  Wibble,  Davidson, Könberg, 
          Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, 
          Ask 
          Föredragande: statsrådet Laurén 
          Proposition om olovligt bortförande och 
          andra övergrepp mot barn 
          1   Inledning 
 
          Genom lagen (1989:14) om erkännande och 
          verkställighet    av    utländska 
          vårdnadsavgöranden   m.m.   och  om 
          överflyttning av barn införlivades två 
          konventioner med svensk rätt, nämligen 
          Europarådskonventionen den 20 maj 1980 om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          avgöranden rörande vårdnad om barn samt 
          om återställande av vård av barn och 
          Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om 
          de civila aspekterna på internationella 
          bortföranden av barn. Lagen trädde i 
          kraft delvis den 1 juni 1989 och i övrigt 
          den  1 juli 1989. Konventionerna har 
          kungjorts genom publicering i Sveriges 
          överenskommelser med främmande makter (SÖ 
          1989:7  och  8)  i  sin  lydelse på 
          originalspråken engelska och franska. En 
          översättning  av  konventionerna  till 
          svenska finns intagen i bilaga till prop. 
          1988/89:8 om olovligt bortförande av barn 
          i internationella förhållanden. 
              För   Sveriges   del   är 
          Europarådskonventionen  i  kraft  i 
          förhållande  till  Belgien,  Cypern, 
          Danmark, Frankrike, Irland, Luxemburg, 
          Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, 
          Spanien, Storbritannien och Nordirland, 
          Tyskland samt Österrike. Haagkonventionen 
          är i kraft mellan Sverige och Amerikas 
          Förenta Stater, Argentina, Australien, 
          Belize,  Canada,  Danmark,  Frankrike, 
          Jugoslavien, Irland, Israel, Luxemburg, 
          Mexico,  Nederländerna,  Norge,  Nya 
          Zeeland, Portugal,  Schweiz,  Spanien, 
          Storbritannien och Nordirland, Tyskland, 
          Ungern samt Österrike. 
           Som ett första led i en översyn av 1989 
          års lag anordnade Justitiedepartementet 
          hösten 1991 en hearing angående olovligt 
          bortförda  barn  i  internationella 
          förhållanden.  I  hearingen  deltog 
          företrädare  för  Utrikesdepartementet, 
          Socialdepartementet, Domstolsverket, Kam- 
          marrätten i Stockholm,  Länsrätten  i 
          Stockholms län, Länsrätten i Uppsala län, 
          Rikspolisstyrelsens interpolsektion samt 
          Socialstyrelsen. Vid hearingen framfördes 
          synpunkter framför allt på de förfarande- 
          regler som skall tillämpas i mål och 
          ärenden enligt lagen. 
            I  en  inom  Justitiedepartementet 
          upprättad  departementspromemoria,  Ds 
          1992:39, Olovligt bortförande och andra 
          övergrepp mot barn, föreslås ändringar i 
          lagen  (1989:14)  om  erkännande  och 
          verkställighet    av    utländska 
          vårdnadsavgöranden   m.m.   och  om 
          överflyttning  av barn. I promemorian 
          föreslås också att det genom ett tillägg 
          i föräldrabalken uttryckligen skall slås 
          fast att domstolen när den bedömer en 
          umgängesfråga skall beakta risken för att 
          barnet i samband med utövande av umgänge 
          utsätts för övergrepp, olovligen bortförs 
          eller kvarhålls eller annars far illa. 
           Promemorian har remissbehandlats. Till 
          protokollet i detta ärende bör fogas dels 
          en  sammanfattning av promemorian som 
          bilaga 1, dels promemorians lagförslag 
          som bilaga 2, dels en förteckning över 
          remissinstanserna  som  bilaga  3. En 
          sammanställning av remissyttrandena finns 
          tillgänglig   i  lagstiftningsärendet 
          (Justitiedepartementets dnr 91-3333). 
 
          Lagrådet 
 
          Regeringen beslutade den 17 september 
          1992 att inhämta Lagrådets yttrande över 
          förslag till dels lag om ändring i lagen 
          (1989:14)   om   erkännande   och 
          verkställighet av utländska vårdnadsav- 
          göranden m.m. och om överflyttning av 
          barn,  dels  lag  om  ändring  i 
          föräldrabalken. 
           Lagförslagen bör fogas till protokollet 
          som bilaga 4. 
            Lagrådet har lämnat förslagen utan 
          erinran. Lagrådets yttrande bör fogas 
          till protokollet i detta  ärende som 
          bilaga  5.  Jag  har  gjort  några 
          redaktionella ändringar i det remitterade 
          lagförslaget. 
 
          2   Allmän motivering 
 
          2.1  Olovligt bortförande  av barn i 
          internationellaförhållanden 
 
          2.1.1 Nuvarande ordning 
 
          Med olovligt bortförande av barn avses 
          framför allt fall då en förälder utan lov 
          för med sig sitt barn till ett annat land 
          i  syfte  att undanhålla  den  andra 
          föräldern vårdnaden om barnet. Hit hör 
          också  fall då en förälder olovligen 
          håller kvar barnet i ett annat land efter 
          utgången av en umgängestid eller efter 
          det  att en domstol  har  anförtrott 
          vårdnaden  om  barnet  åt  den andra 
          föräldern. Barnet som bortförs kan även 
          vara omhändertaget för vård efter ett 
          beslut av ett barnavårdande organ. 
            I FN:s konvention från år 1989 om 
          barnets rättigheter stadgas i artikel 11 
          att  konventionsstaterna  skall  vidta 
          åtgärder  för  att  bekämpa  olovligt 
          bortförande och kvarhållande av barn i 
          utlandet.  För  detta  ändamål  skall 
          konventionsstaterna främja ingåendet av 
          bilaterala    eller   multilaterala 
          överenskommelser eller anslutning till 
          befintliga överenskommelser. Sverige har 
          ratificerat barnkonventionen. 
           Genom att Sverige har anslutit sig till 
          Europarådskonventionen kan avgöranden om 
          vårdnad, umgänge eller rätten att ta vård 
          om  barn  som  har  meddelats  i en 
          konventionsstat erkännas och verkställas 
          i Sverige. På motsvarande  sätt  kan 
          avgöranden  av  detta  slag  som har 
          meddelats här i landet få verkan i de 
          andra konventionsstaterna. Även i de fall 
          då en förälder har vårdnaden om sitt barn 
          direkt på grund av lag  och  barnet 
          olagligen  förs  bort  till en annan 
          konventionsstat kan det komma i fråga att 
          flytta över barnet från den staten. 
            Anslutningen  till Haagkonventionen 
          innebär  att  det är möjligt  mellan 
          konventionsstaterna att få överflyttat 
          ett barn som olovligen har förts bort 
          från den stat där  barnet hade sitt 
          hemvist  vid bortförandet  eller  som 
          olovligen hålls kvar i en annan konven- 
          tionsstat. 
               Utrikesdepartementet     är 
          centralmyndighet när det gäller frågor om 
          bortförda  barn  (se  förordningen, 
          1989:177,  om  erkännande  och  verk- 
          ställighet     av     utländska 
          vårdnadsavgöranden m.m. och om överflytt- 
          ning av barn). Centralmyndigheten skall 
          ta emot och förmedla framställningar om 
          åtgärder enligt konventionerna, hjälpa 
          till med att  leta  efter  barn som 
          olovligen har förts till Sverige eller 
          som olovligen hålls kvar här, söka få 
          till stånd lösningar på frivillighetens 
          väg  samt  samarbeta  med  central- 
          myndigheterna    i    de   andra 
          konventionsstaterna. 
            Ansökan om verkställighet av  ett 
          avgörande som avses i 5 § 1989 års lag 
          eller om överflyttning av barn enligt 11 
          § samma lag görs hos länsrätten. Dessa 
          mål skall handläggas skyndsamt. Om ett 
          mål om överflyttning av barn enligt 11 § 
          1989 års lag inte har avgjorts inom sex 
          veckor från det att ansökan gjordes om 
          överflyttningen,  måste  rätten  på 
          sökandens begäran redogöra för orsaken 
          till dröjsmålet. 
           Förfarandet inför länsrätten följer i 
          stora  delar  reglerna  i  21  kap. 
          föräldrabalken. Detta innebär att rätten 
          har möjlighet att lämna medlingsuppdrag 
          enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken för att 
          få den som har hand om barnet  att 
          frivilligt fullgöra vad som åligger honom 
          eller  henne. Om rätten förordnar om 
          verkställighet, får den enligt 21 kap. 3 
          § föräldrabalken förelägga vite eller 
          besluta att barnet skall hämtas genom 
          polismyndighetens försorg. Är det fråga 
          om dom eller beslut om vårdnad  eller 
          överlämnande av barn, får rätten besluta 
          om  hämtning  av  barnet  endast  om 
          verkställighet annars inte kan ske eller 
          om hämtning är nödvändig för att undvika 
          att barnet lider allvarlig skada. När det 
          gäller dom eller beslut om umgänge mellan 
          barnet  och en förälder som inte är 
          vårdnadshavare, får rätten besluta om 
          hämtning  av  barnet endast om verk- 
          ställighet annars inte kan ske och barnet 
          har ett särskilt starkt behov av umgänge 
          med föräldern. Hämtning får inte ske när 
          det är fråga om umgänge mellan barnet och 
          annan än förälder. När rätten förordnar 
          om verkställighet, kan den även lämna 
          medlingsuppdrag. Ett sådant uppdrag skall 
          enligt 21 kap. 4 § föräldrabalken lämnas 
          när rätten beslutat att barnet skall 
          hämtas genom polismyndighetens försorg, 
          om inte särskilda skäl talar mot det. 
            Om det i ett verkställighets- eller 
          överflyttningsmål föreligger fara för att 
          barnet förs ur landet eller om saken av 
          annan anledning brådskar, kan länsrätten 
          enligt  21 kap. 10 § första stycket 
          föräldrabalken omedelbart förordna att 
          barnet skall tas om hand på lämpligt 
          sätt. Om ett sådant beslut inte kan 
          avvaktas, får polismyndigheten enligt 21 
          kap. 10 § andra stycket föräldrabalken, 
          oavsett om något mål pågår, vidta sådana 
          omedelbara åtgärder som kan ske utan 
          skada för barnet. Vidare har polisen 
          enligt allmänna regler befogenhet och 
          skyldighet att förebygga och hindra brott 
          samt att ingripa när brott har begåtts. 
          Allmänna bestämmelser  härom  finns i 
          polislagen (1984:387) och i polisför- 
          ordningen (1984:730). I samband med att 
          rätten förordnar om verkställighet kan 
          den enligt 21 kap. 4 § föräldrabalken, om 
          det finns särskilda skäl för att under- 
          lätta att barnet överflyttas, föreskriva 
          att barnet tillfälligt skall tas om hand 
          på lämpligt sätt. 
            Av 21 kap. 14 § föräldrabalken följer 
          att  länsrätten kan förordna att ett 
          beslut om vite eller hämtning skall gälla 
          omedelbart. 
           I förhållande till de övriga nordiska 
          länderna gäller vissa särskilda regler i 
          fråga om erkännande och verkställighet av 
          nordiska avgöranden rörande vårdnaden om 
          eller umgänge med barn (se förordningen, 
          1931:429,  om  vissa  internationella 
          rättsförhållanden  rörande  äktenskap, 
          adoption och förmynderskap samt lagen, 
          1977:595,   om   erkännande   och 
          verkställighet  av  nordiska domar på 
          privaträttens område). Denna reglering 
          innebär i huvudsak att ett avgörande av 
          detta slag som har meddelats  i ett 
          nordiskt land har samma verkan i ett 
          annat nordiskt land som om det hade 
          meddelats i det landet. Den nordiska 
          regleringen är emellertid inte heltäckan- 
          de. Sålunda är det bara vissa avgöranden 
          som erkänns; utanför regleringen i denna 
          del faller bl.a.  avgöranden  rörande 
          vårdnaden om barn till ogifta föräldrar. 
          Av 1 § första stycket 1989 års lag 
          framgår att de bestämmelser som grundas 
          på Europarådskonventionen  inte  skall 
          tillämpas i förhållande till de övriga 
          nordiska länderna i den mån särskilda 
          regler  gäller  mellan dessa  länder. 
          Haagkonventionens regler skall däremot 
          tillämpas vid sidan av den särskilda 
          nordiska regleringen (se prop. 1988/89:8 
          s. 22 f.). 
           Även i förhållande till Schweiz gäller 
          särskilda regler i fråga om erkännande 
          och verkställighet av vårdnadsavgöranden 
          e.d. (se lagen, 1936:79, om erkännande 
          och verkställighet av dom som meddelats i 
          Schweiz).   Såväl  Europaråds-  som 
          Haagkonventionen gäller vid sidan om den 
          särskilda regleringen mellan Sverige och 
          Schweiz (se prop. 1988/89:8 s. 23 f.). 
 
          2.1.2 Utgångspunkter för en reform 
 
           Den ökande rörligheten över gränserna 
          har medfört ett allt större behov av 
          samarbete  mellan  länderna  för  att 
          motverka  att  föräldrar  eller andra 
          personer obehörigen för med sig barn till 
          ett annat land eller olovligen håller 
          kvar dem där och på så sätt skiljer 
          barnen från deras vårdnadshavare. Det är 
          därför angeläget att anslutningen till 
          Haag- och Europarådskonventionerna blir 
          så  stor  som möjligt. Det är också 
          väsentligt att Sverige lever upp till de 
          folkrättsliga förpliktelser som vi har 
          åtagit oss genom ratificeringen av de 
          båda konventionerna. Från svensk sida 
          förutsätter  vi  att  andra  konven- 
          tionsstater medverkar till att barn som 
          olovligen har förts bort från Sverige 
          snabbt återförs hit. På motsvarande sätt 
          förutsätter givetvis andra stater att vi 
          från svensk sida medverkar till  att 
          snabbt återföra barn till andra konven- 
          tionsstater. 
            En bärande tanke  bakom  de  båda 
          konventionerna  är  att hänsynen till 
          barnets bästa skall sättas främst när man 
          bedömer frågor rörande vårdnaden. 
            Haagkonventionen  har  enligt  sin 
          preambel till syfte att ge barnen ett 
          skydd på internationell  nivå mot de 
          skadliga  effekterna  av ett olovligt 
          bortförande eller kvarhållande av dem, 
          att fastställa förfaranden i syfte att 
          säkerställa ett snabbt återförande av dem 
          till den stat i vilken de har sitt 
          hemvist samt att säkerställa ett skydd 
          för rätten till umgänge. I konventionen 
          betonas att man skall söka få barnet 
          återlämnat på frivillig väg. 
            I Europarådskonventionen  sägs  på 
          motsvarande sätt att man genom att träffa 
          överenskommelser för att säkerställa att 
          avgöranden rörande vårdnaden om barn blir 
          mer allmänt erkända  och  verkställda 
          kommer att ge ett bättre skydd  för 
          barnens bästa. Det framhålls också att 
          föräldrars rätt till umgänge  är  en 
          naturlig  följd  av  vårdnadsrätten. 
          Europarådskonventionen  har  även till 
          syfte att åstadkomma en lämplig ordning 
          för att göra det möjligt att återställa 
          vården av barn som  egenmäktigt  har 
          avbrutits. 
           Huvudprincipen enligt konventionerna är 
          att det inte skall löna sig för en 
          förälder eller någon annan person att 
          föra bort ett barn från dess hemland 
          eller hålla kvar ett barn i ett främmande 
          land. Ett beslut om vårdnad i barnets 
          hemland skall därför normalt verkställas 
          och  barnet skall enligt  huvudregeln 
          flyttas över dit. Avsikten är att barnet 
          snabbt skall få komma tillbaka till sin 
          hemvanda miljö. En vårdnadsprocess skall 
          äga rum under ordnade former. 
            I de båda konventionerna framhålls 
          vikten av snabb handläggning.  Enligt 
          Haagkonventionen art. 2 skall staterna 
          använda de snabbaste förfaranden  som 
          finns tillgängliga. Om ett avgörande inte 
          har fattats inom sex veckor från den dag 
          då förfarandet inleddes, har sökanden 
          eller centralmyndigheten enligt Haagkon- 
          ventionen art. 11 rätt att kräva en 
          redogörelse för orsakerna till dröjsmålet 
          (se även 15 § 1989 års lag). Detta 
          innebär visserligen inte en absolut skyl- 
          dighet att målet skall vara slutligt 
          avgjort inom sex veckor, men härigenom 
          understryks vikten av ett snabbt och 
          effektivt förfarande.  Riktpunkten bör 
          därför vara att ett mål om verkställighet 
          eller överflyttning i normalfallet skall 
          kunna avslutas inom sex veckor. 
            Till  skydd för barnet finns det 
          emellertid vissa möjligheter att vägra 
          att erkänna och verkställa ett avgörande 
          eller  att  vägra  att  besluta  om 
          överflyttning   av   barn.   Dessa 
          förutsättningar, som  givetvis  är av 
          grundläggande betydelse, regleras i 6-9 
          och 12 §§ 1989 års lag. Erkännande och 
          verkställighet eller överflyttning skall 
          således  under  vissa  förutsättningar 
          vägras, om ändrade förhållanden inträtt, 
          om barnet riskerar att  ta skada av 
          verkställigheten  eller överflyttningen 
          eller om barnet självt motsätter sig 
          verkställighet eller överflyttning och 
          har nått en sådan mognad att dess vilja 
          bör  beaktas.  Dessutom  finns  ordre 
          public-regler.  Vissa  formella  krav 
          beträffande  den  utländska domstolens 
          behörighet m.m. ställs också upp. 
           Vid tillämpningen av 1989 års lag har 
          det  emellertid  visat sig att vissa 
          problem har uppstått  i Sverige. Det 
          gäller främst fall där barn olovligen har 
          förts till eller kvarhållits i Sverige 
          och där  verkställighet  av vårdnads- 
          avgöranden  eller  återförande  till 
          utlandet har begärts, men det gäller 
          också fall avseende verkställighet av um- 
          gängesavgöranden. 
           Utrikesdepartementet har i sin egenskap 
          av centralmyndighet under tiden den 1 
          januari 1990 - 31 december 1991 handlagt 
          37 ärenden (beträffande sammanlagt 52 
          barn)  avseende överflyttning av barn 
          enligt Haagkonventionen. Därav avser 18 
          ärenden (sammanlagt 25 barn) fall där 
          barn har förts till eller kvarhållits i 
          Sverige. Av de ärenden som avser barn som 
          har förts till Sverige har överflyttning 
          kunnat ske endast i fem fall (åtta barn) 
          och då först efter avsevärd tidsutdräkt. 
          Förlikning har träffats i fem fall, fyra 
          ärenden pågår, i ett fall har ansökan 
          avvisats och i två fall har barnen förts 
          till ett annat land. När det gäller barn 
          som har förts från Sverige har överflytt- 
          ning  skett  i  tio fall (14 barn), 
          förlikning har träffats  i tre fall, 
          överflyttning har vägrats i ett fall och 
          förfarandet pågår i sju fall. 
              Antalet    ärenden   enligt 
          Europarådskonventionen är mycket litet 
          såväl när det gäller barn som har förts 
          till Sverige som när det gäller barn som 
          har förts från Sverige. 
           Förfarandet i mål om verkställighet av 
          vårdnads- eller umgängesavgöranden och om 
          överflyttning av barn följer, som jag 
          tidigare nämnt, i stora delar reglerna i 
          21   kap.   föräldrabalken.   Hand- 
          läggningstiden i förvaltningsdomstolarna 
          kan ofta bli lång med skriftväxling, 
          eventuellt inhämtande av barnpsykiatriskt 
          utlåtande, medling, ett  eller  flera 
          vitesförelägganden samt hämtningsbeslut. 
          Därutöver följer tidsutdräkt på grund av 
          överklaganden,  inhibitionsbeslut  och 
          prövning  av  frågor om utdömande av 
          försuttna viten. Ett ärende kan på detta 
          sätt passera de olika instanserna flera 
          gånger. 
            Den långa handläggningstiden kan komma 
          i konflikt med syftet med konventionerna 
          samt kravet på snabb handläggning (se 
          Haagkonventionen  art.  1, 2 och 11, 
          Europarådskonventionen art. 14 samt 15 § 
          1989 års lag). Det finns därför anledning 
          att överväga om förfarandereglerna, med 
          beaktande av skyddet för barnen, kan 
          göras effektivare. Vid den hearing som 
          Justitiedepartementet höll under hösten 
          1991 framfördes också uppfattningen att 
          förfarandet borde effektiviseras. 
           I promemorian föreslås lagändringar som 
          syftar till att dessa önskemål skall 
          tillgodoses. Förfarandet bör enligt vad 
          som sägs i promemorian inriktas på att - 
          med beaktande av skyddet för barnen - så 
          fort som möjligt nå ett avgörande i sak, 
          ett avgörande som i förekommande fall 
          verkligen kan verkställas. I första hand 
          bör man givetvis  försöka  få barnet 
          överlämnat på frivillig väg, men om detta 
          inte kan antas leda till önskat resultat 
          måste enligt promemorian möjligheter till 
          ett effektivt ingripande med tvångsmedel 
          finnas. 
           Promemorian tar upp några särskilda 
          inslag  i förfarandet enligt 21 kap. 
          föräldrabalken  som har visat sig ge 
          upphov  till problem  när  de  skall 
          tillämpas på 1989 års lag. Främst gäller 
          det reglerna  om medling och om hur 
          tvångsmedel  (vitesföreläggande   och 
          polishämtning) skall användas. Ett annat 
          problem är att verkställighet av ett 
          vårdnads- eller umgängesavgörande samt 
          överflyttning av barn kan försvåras eller 
          omöjliggöras genom att en förälder eller 
          någon annan person innan, under eller 
          efter domstolsförfarandet gömmer undan 
          barnet. I flera fall har polisen aldrig 
          kunnat verkställa ett hämtningsbeslut. 
            Promemorieförslaget  innebär  att 
          särskilda regler i dessa hänseenden skall 
          införas  i  1989  års  lag  och att 
          motsvarande  bestämmelser  i  21 kap. 
          föräldrabalken  inte  längre  skall 
          tillämpas  på förfarandet vid mål om 
          verkställighet eller överflyttning enligt 
          1989 års lag. 
           Denna uppläggning godtas genomgående av 
          remissinstanserna, som allmänt vitsordar 
          att förfarandet behöver stramas upp. 
            Även jag delar uppfattningen  att 
          förfarandet vid tillämpningen av 1989 års 
          lag måste bli effektivare än det nu är. 
          Jag menar också att det är en lämplig 
          ordning som föreslås i promemorian. I det 
          följande skall jag behandla den närmare 
          utformningen av reglerna  om  medling 
          (avsnitt 2.1.3), vite (avsnitt 2.1.4), 
          polishämtning (avsnitt 2.1.5) respektive 
          åtgärder  för  att  säkerställa verk- 
          ställighet eller överflyttning (avsnitt 
          2.1.6). 
           Ett par remissinstanser har ifrågasatt 
          om inte de skäl som ligger till grund för 
          promemorieförslagen   motiverar   en 
          motsvarande   översyn   även   av 
          förfarandereglerna   i   21   kap. 
          föräldrabalken för inhemska fall. Jag är 
          emellertid  inte  beredd att i detta 
          lagstiftningsärende   föreslå   några 
          ändringar i föräldrabalkens verkställig- 
          hetsregler. Behovet av sådana ändringar 
          får övervägas i ett annat sammanhang. 
            Domstolsutredningen  har  i  sitt 
          betänkande  (SOU 1991:106) Domstolarna 
          inför 2000-talet föreslagit att frågor om 
          verkställighet av avgöranden om vårdnad 
          om och umgänge med barn samt frågor om 
          överflyttning av barn skall handläggas av 
          tingsrätterna  i  stället  för  av 
          länsrätterna.  Utredningen  har  också 
          föreslagit att det skall införas ett krav 
          på prövningstillstånd för att få ett 
          sådant avgörande överprövat av hovrätt 
          och att det - utom i prejudikatfall - 
          inte skall gå att överklaga hovrättens 
          avgörande.  I  konsekvens  härmed har 
          utredningen föreslagit ändringar i 1989 
          års lag så att ansökan om verkställighet 
          av ett avgörande som avses i 5 § eller om 
          överflyttning av barn enligt 11 § skall 
          göras hos tingsrätten i den ort där 
          vårdnadshavaren   eller   någon  av 
          vårdnadshavarna har sitt hemvist. Om det 
          inte finns någon behörig domstol, skall 
          frågan enligt  förslaget tas upp vid 
          Stockholms tingsrätt. Även för dessa fall 
          har utredningen föreslagit  regler om 
          prövningstillstånd i hovrätt m.m. 
             Domstolsutredningens   betänkande 
          remissbehandlas för närvarande. Därefter 
          kommer  förslagen  att  beredas  inom 
          regeringskansliet.  Med hänsyn härtill 
          behandlar jag nu inte frågan om vilka 
          domstolar som skall pröva ansökningar om 
          verkställighet av vårdnads- eller um- 
          gängesavgöranden samt om överflyttning av 
          barn. Inte heller tar jag upp frågan om 
          eventuella fullföljdsbegränsningar. 
 
          2.1.3 Medling 
            Promemorians förslag: Överensstämmer 
          med mitt (se promemorian s.20 f.). 
             Remissinstanserna:   De  flesta 
          remissinstanserna   har   tillstyrkt 
          förslaget eller lämnat det utan erinran. 
          Domstolsverket  har  dock ansett  att 
          medlingstiden inte bör få sättas längre 
          än två veckor men att länsrätten vid 
          synnerliga skäl skall få förlänga tiden. 
          Uppsala    universitets   juridiska 
          fakultetsstyrelse har ifrågasatt om inte 
          en kort medling borde vara obligatorisk, 
          medan Föreningen jurister vid Sveriges 
          allmänna advokatbyråer har befarat att 
          promemorians  förslag  kan  ge  stora 
          möjligheter till förhalning. Föreningen 
          BRIS - Barnens Rätt I Samhället har 
          ansett att ledamot eller suppleant i 
          socialnämnden inte bör få medlingsupp- 
          drag. 
            Skälen  för mitt förslag:  Enligt 
          nuvarande ordning (21 kap. 2 § föräldra- 
          balken)  får  länsrätten,  innan  den 
          förordnar om verkställighet, uppdra åt 
          ledamot eller suppleant i socialnämnden 
          eller tjänsteman inom socialtjänsten att 
          verka för att den som har hand om barnet 
          frivilligt skall fullgöra vad som åligger 
          honom eller henne. Sådant uppdrag får 
          även  lämnas  åt någon annan lämplig 
          person. Tiden för medlingsuppdraget får 
          inte sättas längre än två veckor. Om det 
          finns förutsättningar  för att nå en 
          frivillig fullgörelse får dock länsrätten 
          förlänga tiden. Enligt 4 § förordningen 
          (1967:715) om tillämpning av 21 kap. 
          föräldrabalken bör medlingsuppdrag inte 
          lämnas, om det är osannolikt att ett 
          sådant uppdrag kommer att leda till att 
          barnet överlämnas eller om uppdraget kan 
          antas   onödigt  fördröja  ärendets 
          behandling. 
            De nu gällande reglerna om medling 
          infördes i föräldrabalken den 1 juli 1983 
          (prop. 1982/83:165, bet. 1982/83:LU41, 
          rskr. 1982/83:369).  Departementschefen 
          ansåg det vara av största betydelse att 
          alla  ansträngningar  gjordes för att 
          barnet skulle överlämnas frivilligt, så 
          att ett förordnande om verkställighet 
          inte behövde meddelas (se a. prop. s. 
          15). 
            Även när det gäller verkställighets- 
          eller överflyttningsmål enligt 1989 års 
          lag är det givetvis i hög grad önskvärt 
          att barnet överlämnas frivilligt. Vid 
          internationella  bortföranden  av barn 
          torde emellertid motsättningarna mellan 
          parterna ofta vara så djupgående att 
          utsikterna är små att barnet återlämnas 
          frivilligt. I sådana fall kan medlingen 
          leda till onödig tidsutdräkt. Av denna 
          anledning anser jag att medling inte bör 
          vara obligatorisk utan att en prövning 
          skall ske i varje enskilt fall. 
           Om det kan antas att medling kan komma 
          att  leda till att barnet överlämnas 
          frivilligt, bör emellertid ett sådant 
          uppdrag lämnas. Det är dock väsentligt 
          att ärendets behandling inte därigenom 
          onödigt fördröjs. Annars finns det risk 
          för att konventionsåtagandena om snabb 
          handläggning inte kan uppfyllas. 
            Det är viktigt att domstolen inte 
          lämnar medlingsuppdrag rutinmässigt utan 
          bara efter en bedömning av förhållandena 
          i det enskilda  fallet. Om det inte 
          föreligger konkreta omständigheter som 
          ger anledning  att räkna med att en 
          medling skulle bli  framgångsrik, bör 
          domstolen normalt avstå från medling och 
          i stället förelägga vite eller förordna 
          om polishämtning (se avsnitt 2.1.4 och 
          2.1.5). 
             Om   länsrätten   lämnar  ett 
          medlingsuppdrag, är det av hänsyn till 
          risken för tidsutdräkt viktigt att tiden 
          för uppdraget inte sätts för lång. Före 
          den 1 juli 1983 gällde att tiden inte 
          utan synnerliga skäl fick sättas längre 
          än två veckor. Det var således i rena 
          undantagsfall  som  längre  tid kunde 
          förekomma.  De  nu  gällande reglerna 
          innebär att tiden visserligen inte från 
          början kan sättas längre än två veckor 
          men att länsrätten är oförhindrad att 
          förlänga denna tid. En sådan förlängning 
          borde  enligt förarbetena  (se  prop. 
          1982/83:165 s. 27) kunna komma i fråga i 
          fall   då   det  alltjämt   finns 
          förutsättningar för att komma fram till 
          en frivillig lösning. Tiden kan förlängas 
          flera gånger. I förarbetena framhålls 
          dock att särskilt av hänsyn till barnet 
          ett utdraget förfarande så långt möjligt 
          bör undvikas. 
            Ett utdraget medlingsförfarande måste 
          alltså undvikas. Med tanke på det snabba 
          förfarande   som   krävs   enligt 
          konventionerna   bör   tiden   för 
          medlingsuppdraget inte sättas längre än 
          vad som i det enskilda fallet är absolut 
          nödvändigt. Om hela förfarandet skall 
          kunna  avslutas inom sex veckor, kan 
          medlingen knappast få ta längre tid än 
          två veckor. Den tiden bör också normalt 
          vara tillräcklig för att det skall kunna 
          utrönas om det går att få till stånd ett 
          frivilligt överlämnande. Det kan dock 
          inte  uteslutas  att  förhållandena i 
          undantagsfall är sådana att länsrätten 
          redan från början kan bedöma att det 
          behövs något längre tid för att medlingen 
          skall bli framgångsrik. Ena parten kan 
          exempelvis  vistas utomlands och inte 
          omedelbart hinna infinna sig i Sverige. 
          Även under ett pågående medlingsuppdrag 
          kan det visa sig att det finns utsikter 
          att medlingen lyckas om längre tid ges 
          härför. Länsrätten bör därför ha rätt att 
          redan från början sätta en längre tid än 
          två veckor eller att förlänga en redan 
          bestämd tid, om synnerliga skäl motiverar 
          det. 
            En särskild bestämmelse  med denna 
          innebörd bör införas i 1989 års lag att 
          gälla i stället för de nuvarande reglerna 
          i 21 kap. 2 § föräldrabalken. 
            Kretsen av de personer till vilka 
          länsrätten kan lämna ett medlingsuppdrag 
          överensstämmer i promemorians förslag med 
          vad som gäller enligt 21 kap. 2 § första 
          stycket föräldrabalken. Enligt min mening 
          finns det ingen anledning att i det 
          hänseendet ha en annan reglering i 1989 
          års lag än i föräldrabalken. Jag vill 
          dock framhålla att det är väsentligt att 
          den person som utses till medlare - 
          förutom de allmänna kunskaper som en 
          medlare skall ha - även har kunskap om 
          olika kulturmönster och annat som har 
          särskild betydelse när det gäller tvister 
          mellan parter  med  olika  nationellt 
          ursprung. 
            Slutligen bör det framhållas att det, 
          även om ett medlingsuppdrag inte lämnas, 
          finns   utrymme   för   frivilliga 
          överenskommelser under pågående  hand- 
          läggning av målet i länsrätten, t.ex. i 
          samband med muntlig förhandling. Av denna 
          anledning kan  det vara lämpligt att 
          länsrätten  förelägger  parterna  att 
          inställa sig personligen till muntlig 
          förhandling. 
 
          2.1.4 Vite 
            Promemorians förslag: Överensstämmer 
          med mitt (se promemorian s. 22 f.). 
             Remissinstanserna:   De  flesta 
          remissinstanerna har tillstyrkt förslaget 
          eller lämnat det utan erinran. Uppsala 
          universitet har emellertid ansett att 
          vite bör få förekomma endast när det 
          gäller verkställighet av avgörande om 
          umgänge med barn. Föreningen jurister vid 
          Sveriges  allmänna  advokatbyråer  har 
          befarat att förslaget kan ge möjlighet 
          till förhalning. Länsrätten i Uppsala län 
          har föreslagit att beslut enligt 1989 års 
          lag skall gälla omedelbart om inte annat 
          förordnas. 
             Skälen  för  mitt  förslag:  Om 
          ansträngningarna att uppnå en lösning på 
          frivillighetens väg har misslyckats eller 
          om  länsrätten  bedömer  att  ett 
          medlingsuppdrag inte kan lämnas, återstår 
          det för länsrätten att ta ställning till 
          om den ändå skall besluta  om verk- 
          ställighet   eller   överflyttning. 
          Utgångspunkten bör vara att det utländska 
          avgörandet skall verkställas eller att 
          barnet skall överflyttas. Emellertid kan 
          det  föreligga  olika  hinder  mot 
          verkställighet eller överflyttning. I 6-9 
          och 12 §§ 1989 års lag regleras under 
          vilka förutsättningar domstolen kan vägra 
          att verkställa ett utländskt avgörande 
          eller att flytta över ett barn. Som jag 
          har varit inne på i det föregående (se 
          avsnitt 2.1.2) är dessa regler uppställda 
          till skydd för barnet. 
            Om länsrätten finner att det inte 
          föreligger  hinder  mot verkställighet 
          eller överflyttning, har  rätten  att 
          besluta om hur verkställigheten eller 
          överflyttningen  skall  genomföras  i 
          praktiken. De tvångsmedel som kan komma i 
          fråga för närvarande är vite och hämtning 
          genom polismyndighetens försorg (21 kap. 
          3  §  föräldrabalken).  Hämtning  får 
          beslutas bara i särskilt angivna fall och 
          under särskilda förutsättningar. Vite är 
          således det tvångsmedel som i första hand 
          skall komma i fråga. 
            Vitesinstitutet är emellertid förenat 
          med vissa olägenheter som har framträtt 
          tydligt vid tillämpningen av 1989 års 
          lag. Om den som vitesföreläggandet riktas 
          mot inte vill efterkomma föreläggandet, 
          har han eller hon stora möjligheter att 
          förhala hela verkställighetsförfarandet. 
          Till att börja med kan föreläggandet 
          överklagas. Om parten inte efterkommer 
          föreläggandet, kan länsrätten därefter på 
          ansökan av den part som har  begärt 
          verkställigheten  eller överflyttningen 
          pröva frågan om utdömande av vitet. Även 
          ett beslut om att döma ut vitet kan 
          överklagas. Länsrätten kan inte förordna 
          om hämtning eller döma ut vitet innan 
          vitesföreläggandet har vunnit laga kraft 
          (se RÅ 1980 2:53). 
           Givetvis behöver ett överklagande inte 
          vara en förhalningsmanöver. En part kan 
          naturligtvis ha sakligt motiverade skäl 
          att överklaga ett vitesföreläggande. 
           Eftersom vitesinstitutet inte är ägnat 
          att främja en snabb verkställighet, bör 
          det få en mindre framskjuten plats vid 
          tillämpningen av 1989 års lag. Som har 
          konstaterats i avsnittet om medling råder 
          i allmänhet stora motsättningar mellan 
          parterna i mål av detta slag. Situationen 
          är nog oftast sådan att man inte kan 
          räkna  med   att  den  som  ett 
          vitesförläggande skulle riktas mot skulle 
          komma att rätta sig efter det. Dessutom 
          kan partens ekonomiska situation vara så 
          dålig att ett vitesföreläggande även av 
          detta skäl blir verkningslöst. 
           Jag vill dock inte gå så långt som 
          Uppsala  universitets juridiska fakul- 
          tetsstyrelse  har föreslagit och helt 
          avskaffa  möjligheten  till  vites- 
          föreläggande   när   det   gäller 
          verkställighet av ett vårdnadsavgörande 
          eller överflyttning av  ett  olovligt 
          bortfört barn. Trots allt finns det utan 
          tvivel fall där ett vitesföreläggande kan 
          vara effektivt. Länsrätten bör därför få 
          förelägga  vite,  men endast om för- 
          hållandena i det särskilda fallet är 
          sådana  att  ett  vite  bedöms  vara 
          ändamålsenligt för att förmå den som har 
          hand om barnet att fullgöra vad som 
          åligger honom eller henne. Därvid bör det 
          vara  en  förutsättning  för att ett 
          vitesföreläggande skall få meddelas att 
          detta kan antas leda till att barnet 
          överlämnas utan onödigt dröjsmål. Liksom 
          när det gäller medling är det viktigt att 
          länsrätten här gör en omsorgsfull bedöm- 
          ning av utsikterna till framgång i det 
          enskilda fallet. 
           I samband med att ett vitesföreläggande 
          meddelas bör länsrätten liksom nu kunna 
          lämna ett medlingsuppdrag, eftersom det 
          är bäst för barnet om överlämnandet kan 
          genomföras på frivillighetens väg. Ett 
          sådant uppdrag bör få lämnas även om ett 
          medlingsuppdrag  redan  tidigare  har 
          lämnats men inte lett  till  åsyftat 
          resultat.  Om  utsikterna att nå ett 
          resultat är små, bör dock länsrätten 
          underlåta att lämna ett sådant uppdrag. 
            För att förstärka effektiviteten av 
          vitesförelägganden  har  länsrätten  i 
          Uppsala län föreslagit att beslut enligt 
          1989 års lag skall gälla omedelbart, om 
          inte annat förordnas. En sådan regel 
          skulle ersätta den nuvarande bestämmelsen 
          i 21 kap. 14 § föräldrabalken, som säger 
          att länsrätten kan förordna att beslut 
          skall gälla omedelbart. Den ordning som 
          länsrätten föreslår överensstämmer med 
          vad som gällde enligt föräldrabalken före 
          den 1 januari 1977, då den nu gällande 
          ordningen infördes (se prop. 1975/76:170, 
          bet. 1975/76:LU33, rskr. 1975/76:397). 
          Som skäl för ändringen anfördes bl.a. (se 
          a. prop. s. 154 f.) att länsrättens 
          avgöranden,  trots  att dessa har en 
          exekutiv prägel, delvis också har en 
          materiell karaktär samt att avgörandena 
          ofta rör mycket känsliga frågor. Det 
          ansågs därför inte lämpligt att ha en 
          huvudregel som innebar att avgörandena 
          skulle gälla omedelbart. I det enskilda 
          fallet  borde  dock  länsrätten  ha 
          befogenhet att förordna att dess beslut 
          skulle gälla omedelbart. I propositionen 
          anfördes som exempel på när ett sådant 
          förordnande kunde vara påkallat att saken 
          rörde umgängesrätt som skulle utövas vid 
          en nära förestående tidpunkt. 
            Mot bakgrund av vad som uttalades i 
          samband med lagändringen 1977 är jag inte 
          beredd att föreslå en sådan ändring som 
          länsrätten i Uppsala län har förordat. 
          Jag  vill  emellertid understryka att 
          länsrätten i samband med att den fattar 
          beslut enligt 1989 års lag noga måste 
          överväga om det finns skäl att förordna 
          att beslutet skall gälla omedelbart. Ges 
          ett sådant förordnande kan överrätten 
          efter besvär förordna om inhibition med 
          stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen. 
          2.1.5 Polishämtning 
            Promemorians förslag: Överensstämmer 
          med mitt (se promemorian s. 23 ff.) 
             Remissinstanserna:   De   flesta 
          remissinstanserna   har   tillstyrkt 
          förslaget eller lämnat det utan erinran. 
          BRIS har emellertid ansett att det för 
          polishämtning  för  verkställighet  av 
          umgängesavgöranden dessutom bör krävas 
          att barnet har ett uttalat starkt behov 
          av umgänget. 
            Skälen för mitt  förslag: Som har 
          framhållits i föregående avsnitt har man 
          att räkna med åtskilliga fall där ett 
          vitesföreläggande inte är tillräckligt 
          för att förmå en part att överlämna 
          barnet, i vart fall inte inom rimlig tid. 
          Många gånger torde länsrätten redan från 
          början kunna göra den bedömningen att ett 
          vitesföreläggande inte kommer att leda 
          till önskat resultat. Därtill kommer att 
          det i fall då länsrätten har förelagt 
          vite  men  föreläggandet  inte  har 
          efterkommits  i  allmänhet torde vara 
          meningslöst att förelägga nytt vite. I 
          dessa fall återstår för länsrätten att 
          besluta om polishämtning. Redan vetskapen 
          om att hämtning kan tillgripas kan å 
          andra sidan vara tillräcklig för att 
          förmå en tredskande part att medverka 
          till en så skonsam överflyttning som 
          möjligt. 
           Polishämtning kan utgöra en psykologisk 
          påfrestning för barnet som det kan ta 
          skada av, varför det är angeläget att 
          hämtning inte kommer till  användning 
          annat än när det är nödvändigt. Om det å 
          andra sidan står klart att verkställighet 
          eller överflyttning skall ske, torde det 
          oftast vara bäst för barnet att detta 
          sker så snart som möjligt  för  att 
          minimera  skadorna  av  det  olovliga 
          bortförandet eller kvarhållandet. Av 21 
          kap.  9  § föräldrabalken följer att 
          hämtning skall utföras på ett sätt som är 
          så skonsamt som möjligt för barnet. Det 
          är en grannlaga uppgift för länsrätten 
          att avväga vilket tvångsmedel som bör 
          användas för att verkställighet eller 
          överflyttning skall komma till stånd. 
            Enligt 21 kap. 3 § föräldrabalken får 
          länsrätten besluta om hämtning bara under 
          särskilt angivna  förutsättningar  (se 
          avsnitt 2.1.1). Vid tillämpningen av 1989 
          års lag måste nog polishämtning till- 
          gripas i relativt stor  utsträckning, 
          eftersom ett vitesföreläggande ofta inte 
          är ändamålsenligt. I en ny regel i 1989 
          års lag bör därför inte - utom då fråga 
          är om umgänge med barn - anges några 
          särskilda  inskränkande förutsättningar 
          för att länsrätten skall få förordna om 
          polishämtning. 
           Enligt nu gällande ordning (21 kap. 3 § 
          tredje  stycket  föräldrabalken)  får 
          länsrätten inte besluta om hämtning av 
          barnet, om det är fråga om verkställighet 
          av en dom eller ett beslut om umgänge 
          mellan barnet och någon annan än barnets 
          förälder.  Reglerna  i  Europaråds- 
          konventionen om erkännande och verkstäl- 
          lighet av avgöranden om umgänge med barn 
          är emellertid inte begränsade till att 
          avse  umgänge  mellan  barn och dess 
          förälder. Även avgöranden om  umgänge 
          mellan  barn  och någon annan person 
          omfattas av Europarådskonventionen. De 
          svenska reglerna bör därför möjliggöra 
          att även sådana avgöranden verkligen kan 
          verkställas. Den vanligaste situationen 
          är dock naturligtvis att verkställighet 
          begärs beträffande ett avgörande rörande 
          umgänge  mellan  ett  barn  och dess 
          förälder. 
            Umgänge avser samvaro endast under en 
          begränsad tid. Å andra sidan skall det 
          normalt    upprepas    regelbundet. 
          Verkställighet av umgängesavgöranden har 
          därför en annan karaktär än verkställig- 
          het av vårdnadsavgöranden. Härtill kommer 
          att en polishämtning - även om den utförs 
          under lugna former - kan hämma förutsätt- 
          ningarna  för  ett harmoniskt umgänge 
          mellan barnet och den andra personen och 
          därmed medföra att syftet med umgänget 
          förfelas. Situationen kan vara sådan att 
          man tvingas  godta att ett umgänges- 
          avgörande   inte  kan   verkställas 
          omedelbart. Till en del är det således 
          hänsyn av speciellt slag som gör sig 
          gällande   vid  verkställighet   av 
          umgängesavgöranden.  Möjligheterna  att 
          använda polishämtning för verkställighet 
          av sådana avgöranden bör därför vara mer 
          begränsade  än   när  det  gäller 
          verkställighet  av  vårdnadsavgöranden 
          eller överflyttning av barn. 
            I  första  hand bör  naturligtvis 
          ansträngningar göras för att få barnet 
          överlämnat för umgänge på annat sätt än 
          genom polismyndighetens försorg. Om detta 
          misslyckas eller om det redan från början 
          står klart att motsättningarna mellan 
          parterna är så  stora  att  det  är 
          meningslöst att förordna om medling eller 
          att förelägga vite, bör länsrätten kunna 
          förordna  om  polishämtning  för  att 
          verkställa ett umgängesavgörande. Det bör 
          emellertid krävas att det på grund av 
          någon  särskild  omständighet  i  det 
          enskilda  fallet  kan  antas  att 
          verkställighet  annars  inte kan ske. 
          Förutom då vite redan har förelagts kan 
          det vara fråga  om  situationer  där 
          vårdnadshavaren  vid  flera  tidigare 
          tillfällen har vägrat  att  överlämna 
          barnet för umgänge eller då denne har 
          gjort sådana uttalanden att det klart 
          framgår att han eller hon inte godvilligt 
          kommer att överlämna barnet. 
           Barnets egen inställning till umgänget 
          har  givetvis  stor  betydelse  för 
          länsrättens prövning. Liksom nu (se 16 §) 
          bör därför gälla att rätten skall inhämta 
          barnets egen mening, om det inte är 
          omöjligt med hänsyn särskilt till barnets 
          ålder och mognad. 
           Jag anser att det inte bör ställas upp 
          något krav på att barnet skall ha ett 
          särskilt starkt behov av umgänge med 
          personen i  fråga.  Detta innebär en 
          skillnad i förhållande till  vad som 
          gäller enligt 21 kap. 3 § tredje stycket 
          föräldrabalken.  Anledningen till mitt 
          ställningstagande är att Sverige i och 
          med  ratificeringen  av Europarådskon- 
          ventionen  har  förbundit  sig  att 
          verkställa  avgöranden om umgänge med 
          barn. Reglerna i 6-9 §§ 1989 års lag, som 
          jag har redogjort  för  tidigare (se 
          avsnitt  2.1.2),  ger  tillräckliga 
          garantier för att ett avgörande som inte 
          är  förenligt med barnets bästa inte 
          erkänns och verkställs här i landet. 
           I samband med att länsrätten beslutar 
          om polishämtning bör den kunna lämna ett 
          medlingsuppdrag  för  att  få  barnet 
          överlämnat frivilligt. Om utsikterna att 
          nå ett resultat är små, bör dock läns- 
          rätten underlåta att lämna ett sådant 
          uppdrag.  Detsamma  gäller  om barnet 
          omedelbart måste hämtas från den miljö 
          där det vistas. 
 
          2.1.6 Åtgärder  för  att  säkerställa 
          verkställighet eller överflyttning 
            Promemorians förslag: Överensstämmer 
          med mitt (se promemorian s. 25 ff.) 
             Remissinstanserna:   De  flesta 
          remissinstanserna   har   tillstyrkt 
          förslaget eller lämnat det utan erinran. 
          Idégruppen för mansrollsfrågor har dock 
          ansett  att omhändertagandetiden skall 
          begränsas  samt  att  åklagare  i 
          jourberedskap   i   stället   för 
          polismyndigheten skall fatta beslut i de 
          fall då länsrättens beslut inte  kan 
          avvaktas. 
           Skälen för mitt förslag: Verkställighet 
          av ett vårdnads- eller umgängesavgörande 
          samt överflyttning av barn kan försvåras 
          eller omöjliggöras genom att en förälder 
          eller någon annan person före, 
          under  eller efter domstolsförfarandet 
          gömmer undan barnet. Så har också skett i 
          praktiken.  I flera fall har polisen 
          aldrig kunnat verkställa ett av domstol 
          meddelat hämtningsbeslut. 
            I 21 kap. 10 § föräldrabalken ges 
          föreskrifter om interimistiskt ingripande 
          av länsrätt och av polismyndighet. En 
          förutsättning för ett sådant ingripande 
          är att det föreligger fara för att barnet 
          förs ur landet eller att saken av annan 
          anledning är brådskande. I samband med 
          att   länsrätten   förordnar   om 
          verkställighet kan den vidare enligt 21 
          kap. 4 § andra stycket föräldrabalken 
          föreskriva att barnet tillfälligt skall 
          tas om hand för att underlätta att barnet 
          överflyttas. 
            Ibland kan mycket brådskande åtgärder 
          vara  påkallade.  Exempelvis  kan  en 
          utländsk  centralmyndighet meddela den 
          svenska centralmyndigheten att ett barn 
          olovligen  är på väg att föras till 
          Sverige. Det kan då finnas anledning att 
          ingripa redan när  barnet förs in i 
          landet. Uppgifter kan också framkomma om 
          att ett barn som olovligen har förts hit 
          är på väg att lämna landet igen eller att 
          gömmas undan på okänd plats i Sverige. Ju 
          längre tid föräldern eller någon annan 
          person har att arrangera för barnets 
          undangömmande i Sverige, desto svårare 
          kan  det  antas  bli  att verkställa 
          länsrättens kommande dom. Även i fall då 
          någon akut brådska inte föreligger, kan 
          det vara angeläget att omedelbart kunna 
          vidta åtgärder som möjliggör en kommande 
          verkställighet. 
            Enligt  dansk  rätt kan domstolen 
          bestämma  att  barnet  under  målets 
          handläggning  skall vistas hos en av 
          föräldrarna eller, efter medverkan av de 
          sociala myndigheterna,  på en neutral 
          plats. Enligt norsk rätt kan domstolen 
          bestämma  att  barnavårdsmyndigheterna 
          skall överta omsorgen om barnet till dess 
          målet har avgjorts. Den norska domstolen 
          kan också bestämma att  barnet skall 
          vistas hos en av föräldrarna under målets 
          handläggning och domstolen kan därvid 
          bestämma villkor för umgänget. 
            Att polisen så ofta inte har kunnat 
          verkställa hämtningsbeslut tyder på att 
          bestämmelserna  i  21  kap.  10  § 
          föräldrabalken är otillräckliga så som de 
          har  tillämpats.  Möjligen  kan  det 
          förklaras av att det i rättstillämpningen 
          har uppfattats som en förutsättning för 
          ett interimistiskt ingripande att saken 
          är  brådskande.  Hovrätten för Västra 
          Sverige har emellertid  ifrågasatt om 
          lagtexten bör läsas så att det föreligger 
          ett absolut krav på att saken skall vara 
          brådskande. Det tycks således råda delade 
          meningar  om  hur  lagtexten  skall 
          uppfattas. 
           Många gånger kan nog situationen vara 
          sådan att det finns grundad anledning att 
          befara att en part kommer att försöka 
          omintetgöra en kommande verkställighet, 
          även om det inte föreligger någon mer 
          påtaglig omständighet som visar att någon 
          åtgärd är omedelbart  förestående.  I 
          sådana situationer bör det vara möjligt 
          att ingripa redan på den grunden att det 
          kan befaras att verkställigheten eller 
          överflyttningen  försvåras.  Detta bör 
          framgå otvetydigt av lagtexten. 
            Om det i ett pågående mål enligt 1989 
          års lag föreligger fara för att barnet 
          förs ur landet eller att verkställigheten 
          eller överflyttningen på  annat  sätt 
          försvåras,  bör  således  länsrätten 
          omedelbart kunna förordna  att barnet 
          skall tas om hand på lämpligt sätt. 
          Länsrätten bör t.ex. - som föreskrivs i 
          den danska och den norska lagen - kunna 
          bestämma att barnet skall vistas hos en 
          av föräldrarna eller att barnet skall 
          placeras på lämpligt ställe genom de 
          sociala   myndigheternas   försorg. 
          Länsrätten bör därvid även kunna meddela 
          föreskrifter om villkor eller tidpunkt 
          för umgänge med barnet. Exempelvis bör 
          länsrätten kunna  föreskriva  att den 
          förälder som har fört bort barnet skall 
          få träffa det endast i närvaro av en 
          tredje person och på särskild plats. 
            I  vissa  fall kan behov av ett 
          omedelbart ingripande  uppkomma  redan 
          innan ett mål har anhängiggjorts vid 
          länsrätten, t.ex. då ett barn just har 
          förts in i landet. Polismyndigheten bör 
          då omedelbart kunna omhänderta barnet 
          eller  vidta  sådana andra omedelbara 
          åtgärder som erfordras för att hindra att 
          barnet  förs  ur  landet  eller  att 
          verkställigheten på annat sätt försvåras. 
          Polismyndigheten bör också kunna vidta 
          sådana brådskande åtgärder trots att ett 
          mål   pågår  vid  länsrätten.  En 
          förutsättning  är  då att länsrättens 
          beslut inte kan avvaktas. Det är viktigt 
          att polisen endast vidtar sådana åtgärder 
          som kan ske utan skada för barnet. Liksom 
          enligt  nu gällande rätt bör  polis- 
          myndighetens åtgärd genast anmälas till 
          länsrätten, som utan dröjsmål skall pröva 
          om den skall bestå. 
           Enligt 2 kap. 16 § första stycket punkt 
          7  polisförordningen (1984:730)  skall 
          beslut om åtgärd enligt 21 kap. 10 § 
          andra stycket föräldrabalken i princip 
          fattas av en tjänsteman med polischefsut- 
          bildning. Jag har för avsikt att föreslå 
          regeringen att detta skall gälla även i 
          fråga om polismyndighets beslut enligt 
          1989 års  lag  om  åtgärder för att 
          säkerställa   verkställighet   eller 
          överflyttning. 
            Idégruppen för mansrollsfrågor har 
          ansett  att omhändertagandetiden skall 
          tidsbegränsas. Omständigheterna i dessa 
          fall är emellertid speciella så till vida 
          att omhändertagandet sker för att säker- 
          ställa  kommande  verkställighet eller 
          överflyttning. Det är därför svårt att i 
          förväg  ange  under  hur  lång  tid 
          omhändertagandet skall få pågå. Det är 
          emellertid ytterst angeläget att påskynda 
          målets  handläggning  då  barnet  är 
          omhändertaget. Som jag tidigare har sagt 
          skall länsrätten  bestämma att barnet 
          skall  vistas  på  lämpligt  ställe, 
          exempelvis hos en av föräldrarna. Det 
          ankommer därmed på domstolen att se till 
          att negativa verkningar av omhändertagan- 
          det undviks så långt som möjligt. 
           Även om barnet inte har tagits om hand 
          tidigare under målets handläggning, kan 
          det i vissa fall vara lämpligt att barnet 
          i samband med  länsrättens dom eller 
          beslut   om  verkställighet   eller 
          överflyttning tillfälligt tas om hand på 
          lämpligt sätt. Länsrätten  bör  kunna 
          förordna om barnets omhändertagande, om 
          det krävs för att underlätta att barnet 
          överflyttas. Det kan annars finnas risk 
          att barnet göms undan inför den kommande 
          verkställigheten eller överflyttningen. 
          Till skillnad från vad som gäller enligt 
          motsvarande bestämmelse i 21 kap. 4 § 
          andra stycket föräldrabalken bör det inte 
          ställas upp som förutsättning att det 
          skall föreligga särskilda skäl för att 
          barnet skall få tas om hand. I mål av 
          förevarande slag bör länsrätten efter en 
          helhetsbedömning ta ställning till vad 
          som erfordras för att  verkställighet 
          eller   överflyttning  skall  kunna 
          genomföras. Om barnet skall tas om hand, 
          får länsrätten avgöra hur barnet skall 
          placeras med hänsyn till vad som är 
          lämpligt med tanke på omständigheterna 
          och de möjligheter som står till buds. 
          2.2  Regler om umgänge i föräldrabalken 
 
          2.2.1 Nuvarande ordning 
 
          Bestämmelserna i 6 kap. föräldrabalken om 
          vårdnad och umgänge sätter  barnet i 
          centrum. De avgöranden som fattas skall 
          bygga på barnets bästa. 
            Det råder i dag stor enighet inom 
          beteendevetenskapen om att det för ett 
          barns utveckling är viktigt att barnet 
          har nära och goda relationer till båda 
          föräldrarna även om dessa är i konflikt 
          med varandra. Under de olika faserna i 
          barnets utveckling kan föräldrarna stå 
          barnet olika nära och fylla skilda behov. 
          En  bristfällig kontakt  med  en  av 
          föräldrarna  kan  försämra  barnets 
          utveckling i olika avseenden. 
            Genom ändringar i föräldrabalken som 
          trädde i kraft den 1 mars 1991 (prop. 
          1990/91:8,  bet.  1990/91:LU13,  rskr. 
          1990/91:53,  SFS  1990:1526)  betonas 
          ytterligare    det     gemensamma 
          föräldraansvaret och framhålls vikten av 
          att barnet, även om föräldrarna bor på 
          skilda håll, kan hålla kontakt med båda 
          föräldrarna. Det slås uttryckligen fast 
          att frågan om barnets behov av kontakt 
          med  båda  föräldrarna  skall ges en 
          särskilt framträdande plats vid prövning- 
          en av vad som är bäst för barnet (6 kap. 
          6 a §). 
            Förutsättningarna för en nära och god 
          kontakt  mellan  barnet  och  båda 
          föräldrarna  torde  typiskt sett vara 
          bättre om föräldrarna gemensamt utövar 
          vårdnaden än om en förälder är ensam 
          vårdnadshavare.   Genom  de  nämnda 
          lagändringarna 1991 ökades möjligheterna 
          att få till stånd gemensam vårdnad (se a. 
          prop. s. 31 f.). I de fall då vårdnaden 
          om ett barn  skall  anförtros en av 
          föräldrarna skall utgångspunkten vara att 
          den av föräldrarna skall förordnas till 
          vårdnadshavare som kan antas bäst främja 
          ett nära och gott umgänge mellan barnet 
          och den andra föräldern (jfr a. prop. s. 
          61). 
            Bestämmelserna  i  6  kap.  15 § 
          föräldrabalken om umgänge anknyter till 
          det nu sagda. Enligt  en  uttrycklig 
          föreskrift har barnets vårdnadshavare ett 
          ansvar för att barnets behov av umgänge 
          med en förälder som inte är vårdnadshava- 
          re tillgodoses. 
           Den omständigheten att lagstiftningen 
          utgår från att det är viktigt för ett 
          barn  att få umgås  med  båda  sina 
          föräldrar, även om dessa bor på skilda 
          håll, innebär naturligtvis inte att det 
          alltid är bäst för barnet att ett umgänge 
          med den förälder som barnet inte bor 
          tillsammans med kommer till stånd. I 
          förarbetena till de ovan nämnda lagänd- 
          ringarna framhålls vikten och betydelsen 
          av  att  umgänget  blir  individuellt 
          anpassat och flexibelt och att domstolars 
          beslut om umgänge också i övrigt utformas 
          så att de beaktar de skilda aspekter som 
          kan förekomma i sammanhanget och svarar 
          mot barnets behov. Det sägs vidare (a. 
          prop. s. 38): "En schabloniserad bedöm- 
          ning av umgängesfrågor kan leda inte bara 
          till stereotypa  umgängesmodeller utan 
          också till att en förälders talan om 
          umgänge bifalls trots att det vore bäst 
          för barnet om något umgänge inte alls 
          förekom. Det kan i ett enskilt fall 
          förhålla sig på det sättet att det ur 
          barnets synvinkel  är  bäst om något 
          umgänge inte alls äger rum eller om 
          umgänge kommer till stånd först  när 
          barnet har nått en mogen ålder. Så kan 
          vara fallet exempelvis om föräldern har 
          gjort sig skyldig till ett allvarligt 
          övergrepp mot barnet. Därmed är dock inte 
          sagt att umgänge bör uteslutas i alla 
          sådana fall. Det måste som alltid bli 
          beroende av en individuell prövning." 
 
          2.2.2 Beaktande av risk för övergrepp 
          m.m. 
            Promemorians förslag: Överensstämmer 
          med mitt (se promemorian s. 29 ff). 
              Remissinstanserna:   Flertalet 
          remissinstanser har tillstyrkt förslaget 
          eller lämnat det utan erinran. Några 
          remissinstanser, bl.a. Socialstyrelsen, 
          har avstyrkt förslaget och anfört att det 
          kan  leda  till  en upptrappning  av 
          umgängeskonflikterna. En del har också 
          ansett att gällande rätt ger utrymme för 
          att beakta de omständigheter som omfattas 
          av förslaget. Sveriges Domareförbund har 
          framhållit  att  domstolarna inte gör 
          schabloniserade bedömningar i umgänges- 
          frågor. Hovrätten för Västra Sverige har 
          understrukit  att umgängesfrågor skall 
          avgöras efter en bedömning av samtliga 
          omständigheter i det enskilda fallet och 
          att det därför är mindre lämpligt att i 
          lagtexten  framhålla  vissa  av  de 
          omständigheter som skall beaktas. 
            Skälen för mitt förslag: Som jag har 
          nämnt tidigare (se avsnitt 2.1.2) har den 
          ökande rörligheten över gränserna medfört 
          ett behov av en fungerande internationell 
          reglering i  syfte  att motverka att 
          föräldrar, som inte har vårdnaden om sina 
          barn, obehörigen för med sig barnen till 
          ett annat land eller olovligen håller dem 
          kvar där och på så sätt skiljer barnen 
          från  deras  vårdnadshavare.  Detta 
          utesluter naturligtvis inte att det finns 
          ett behov av att också på det rent 
          nationella planet finna en ordning som 
          motverkar att barn olovligen förs ut ur 
          landet. Tvärtom bör ambitionen vara att 
          de  nationella  reglerna  skall  vara 
          utformade så att behovet av att använda 
          konventionerna blir så litet som möjligt. 
            I det sammanhanget kan jag peka på 
          straffbestämmelsen  i  7  kap.  4 § 
          brottsbalken om egenmäktighet med barn. 
          Den  bestämmelsen innebär att det är 
          brottsligt att obehörigen skilja ett barn 
          under 15 år från någon som har vårdnaden 
          om barnet. Också reglerna i 21 kap. 
          föräldrabalken om verkställighet av domar 
          eller beslut om vårdnad eller umgänge 
          m.m. är av betydelse. Reglerna innebär 
          att en länsrätt, om det föreligger fara 
          för att ett barn förs ut ur landet, kan 
          förordna att barnet tas om hand på sätt 
          som länsrätten finner lämpligt (10 § 
          första stycket). Kan ett beslut av detta 
          slag inte avvaktas, får polismyndigheten 
          vidta sådana omedelbara åtgärder som kan 
          ske utan skada för barnet (10 § andra 
          stycket). I polisens allmänna uppgifter 
          ingår  naturligtvis  också  att  söka 
          förebygga brott (se bl.a. 2 § polislagen, 
          1984:387). 
            Även de  grundläggande  reglerna i 
          föräldrabalken om vårdnad och umgänge är, 
          genom att de utgår från barnets bästa, 
          ägnade att motverka att barn olovligen 
          förs bort av en förälder i samband med 
          utövande av umgänge. I den praktiska 
          tillämpningen tycks emellertid utgången i 
          umgängesmål tendera  att  följa vissa 
          modeller (se Socialstyrelsen redovisar 
          1988:11). Det har i skilda sammanhang 
          gjorts gällande att umgänge bestäms på 
          ett schablonartat sätt också i fall där 
          det finns risker för att barnet kan komma 
          till  skada,  exempelvis  genom  att 
          olovligen  föras  från  landet  eller 
          utsättas för övergrepp. Det har därvid 
          hävdats att domstolarna avviker  från 
          standardnormen endast om det kan ledas i 
          bevis  att den förälder som inte är 
          vårdnadshavare är olämplig att umgås med 
          barnet. 
           Som jag nyss har beskrivit (se avsnitt 
          2.2.1)  har  i förarbetena  till  de 
          lagändringar som vidtogs år 1991 betonats 
          vikten av att umgängesbeslut inte fattas 
          efter schabloner utan grundas på om- 
          ständigheterna i det enskilda fallet. Den 
          debatt som har förts om umgängesfrågor i 
          vid bemärkelse har dock inte avstannat 
          efter de nämnda lagändringarna. Kritiken 
          mot reglernas praktiska tillämpning, med 
          udden riktad mot schabloniseringar, är 
          fortfarande stark. Det för-hållandet att 
          den praktiska tillämpningen av umgänges- 
          reglerna  av många inte upplevs  som 
          tillfredsställande trots de uttalanden om 
          önskvärdheten  av  en individualiserad 
          prövning som gjordes i propositionen till 
          de nyssnämnda lagändringarna talar för 
          att lagreglerna bör förtydligas. 
           Visserligen torde det inte stå att få 
          någon enkel och för alla fall giltig 
          lösning på de problem som hänger samman 
          med att barn kommer till skada i samband 
          med utövande av umgänge. Tvärtom måste, 
          som jag nyss har framhållit, varje fall 
          bedömas utifrån de omständigheter som 
          föreligger  i just det fallet. Detta 
          utesluter emellertid inte att en lag- 
          bestämmelse som mera direkt fäster upp- 
          märksamheten på de aktuella problemen kan 
          fylla en funktion. 
           På sina håll har den nya bestämmelsen i 
          6 kap. 6 a § föräldrabalken kommit att 
          uppfattas så att vårdnadshavaren skulle 
          vara skyldig att medverka till umgänge 
          även när detta riskerar att skada barnet. 
          Detta är naturligtvis inte fallet. Ett 
          klarläggande är därför på sin plats. 
           Även om det är viktigt för ett barn att 
          ha nära och goda relationer till båda 
          föräldrarna fastän dessa bor isär, är det 
          givetvis också viktigt för barnet att 
          inte fara illa när barnet umgås med en 
          förälder som det inte bor tillsammans 
          med. Intresset av att förhindra  det 
          senare får inte offras för intresset av 
          att  kunna  tillgodose  det  förra. 
          Bedömningen skall inte utgå från att en 
          förälder i princip har rätt till umgänge 
          med  mindre det kan slås  fast  att 
          föräldern är olämplig därtill. Det är 
          barnets och inte förälderns bästa som 
          skall  vara  avgörande  (jfr  prop. 
          1981/82:168 s. 41 f.). 
           Detta betyder att det inte kan vara 
          enbart i sådana fall där det måste hållas 
          för visst att exempelvis en förälder 
          kommer att olovligen föra ett barn ut ur 
          landet som detta spörsmål bör få inverka 
          på umgängesbeslutet. Också i de fall där 
          det annars finns en risk för ett olovligt 
          bortförande  e.d. bör umgängesbeslutet 
          utformas med beaktande av denna risk för 
          att  barnets  bästa  skall  kunna 
          tillgodoses. 
           Rätten kan då föreskriva exempelvis att 
          umgänge skall få utövas endast i Sverige 
          eller att umgänget bara skall få utövas i 
          närvaro av  en socialtjänsteman eller 
          annan person. Det kan också förekomma att 
          risken för att barnet olovligen förs 
          utomlands är så påtaglig att rätten över 
          huvud taget inte bör förordna om umgänge 
          eller kringgärda detta med även andra 
          försiktighetsmått än som nyss sagts. 
           Självklart är det inte bara i de fall 
          som nu har berörts som barnet kan råka 
          illa  ut  i samband med utövande av 
          umgänge. Barnet kan olovligen föras bort 
          eller hållas kvar inom landets gränser, 
          kanske på en för vårdnadshavaren okänd 
          ort. Barnet kan också, vilket sannolikt 
          torde vara mera vanligt än de förut 
          nämnda fallen, utsättas för andra former 
          av  övergrepp, t.ex. misshandel eller 
          sexuella förgripelser. Ett barn kan även 
          fara illa genom att exempelvis behöva 
          vistas i olämpliga miljöer när det umgås 
          med en förälder som har missbruksproblem. 
           En bestämmelse som mera direkt fäster 
          uppmärksamheten hos domstolar, föräldrar 
          och andra inblandade på betydelsen av att 
          barn inte kommer till skada i samband med 
          utövande av umgänge bör därför ges en vid 
          ram. Det kan dock finnas anledning att 
          uttryckligen peka på övergreppsfallen och 
          inte minst då de olovliga bortförandena 
          och kvarhållandena. 
            Med hänvisning till det nu anförda 
          anser jag att det i 6 kap. 15 § föräldra- 
          balken bör tas in ett nytt fjärde stycke 
          av innehåll att rätten vid beslut om 
          umgänge  skall beakta risken för att 
          barnet i samband med utövande av umgänge 
          kan komma att utsättas för övergrepp, 
          olovligen bortföras  eller  kvarhållas 
          eller annars fara illa. Till den närmare 
          innebörden  av  en  sådan bestämmelse 
          återkommer  jag  i specialmotiveringen 
          (avsnitt 4.2). 
           Den föreslagna bestämmelsen syftar till 
          att i vissa avseenden  precisera när 
          umgänge bör komma till stånd. Den kan 
          därmed  bidra  till  att  undanröja 
          missförstånd  om  räckvidden  av  be- 
          stämmelsen i 6 kap. 6 a § föräldrabalken. 
          Som jag tidigare har framhållit måste 
          dock en helhetsbedömning av  samtliga 
          omständigheter  i det enskilda fallet 
          göras när en umgängesfråga skall avgöras. 
          Den möjlighet till samarbetssamtal som 
          infördes  den 1 mars 1991 bör kunna 
          utnyttjas för att motverka upptrappning 
          av  konflikter  i  samband  med  um- 
          gängestvister. 
 
          2.3  Kostnader och resursbehov 
 
          De   föreslagna   ändringarna   i 
          förfarandereglerna syftar till att - med 
          bibehållande av skyddet för barnen - göra 
          förfarandet snabbare och mer effektivt. 
          Länsrätten får större möjligheter att 
          pröva om en föreslagen åtgärd verkligen 
          kan antas leda till att barnet överlämnas 
          eller om någon annan mer verkningsfull 
          åtgärd bör sättas in. Detta torde leda 
          till att långvariga processer undviks. 
          Dessa  mål  är  inte  så  många. De 
          besparingar som kan uppstå torde därför 
          bli marginella. 
           Vidare torde de föreslagna åtgärderna 
          för att säkerställa att  en kommande 
          verkställighet eller överflyttning inte 
          saboteras komma att medföra att polisens 
          kostnader för eftersökning och hämtning 
          av barn minskar. 
             För  närvarande  tas  mycket  av 
          centralmyndighetens tid i anspråk för att 
          förklara  handläggningen  för  berörda 
          parter och försöka skynda på förfarandet 
          samt  att  efterforska  barnen.  Om 
          förfarandet    effektiviseras   och 
          handläggningstiden   för   ärendena 
          förkortas, torde arbetsbelastningen på 
          centralmyndigheten  därför  komma  att 
          minska. 
            För de enskilda parterna kan de nya 
          reglerna medföra lägre processkostnader. 
          I den mån processandet bedrivs med stöd 
          av allmän rättshjälp kan även statens 
          kostnader komma att minska. 
            Det tillägg i föräldrabalken  som 
          föreslås innefattar en markering av att 
          rätten vid bedömningen av en umgängesfrå- 
          ga skall väga in förekommande risker för 
          att barnet i samband med utövande av 
          umgänge kan komma att fara illa. Detta 
          kan inte antas leda till några ökade 
          kostnader för domstolsväsendet. För det 
          allmännas del torde  snarare en viss 
          besparing vara att räkna med. Ett noga 
          övervägt  och  individuellt  utformat 
          umgängesbeslut är ägnat att motverka att 
          barnet kommer till skada och kan därmed i 
          en del fall bespara samhället kostnader 
          för  hjälp-  och biståndsinsatser som 
          annars skulle ha  blivit  nödvändiga. 
          Samtliga nu berörda besparingar torde bli 
          marginella. 
 
          2.4  Ikraftträdande m.m. 
 
          De föreslagna lagändringarna bör träda i 
          kraft så snart som möjligt. Detta bör 
          kunna ske den 1 april 1993. 
           Det torde inte vara påkallat med några 
          övergångsbestämmelser till de föreslagna 
          ändringarna i 1989 års lag. Också i mål 
          som har inletts vid ikraftträdandet bör 
          de nya reglerna kunna tillämpas. Det är 
          nämligen angeläget att Sverige snarast 
          möjligt kan leva upp till konventionernas 
          krav på att dessa mål skall avgöras 
          snabbt. Detta betyder bl.a.  att  om 
          domstolen före ikraftträdandet har lämnat 
          ett  medlingsuppdrag, de nya reglerna 
          beträffande  förutsättningarna för att 
          förlänga tiden för uppdraget skall gälla 
          efter lagändringens ikraftträdande. På 
          samma sätt  skall  de  nya  reglerna 
          beträffande vite och hämtning tillämpas. 
          Även reglerna  som  syftar  till att 
          säkerställa en kommande verkställighet 
          eller överflyttning skall tillämpas i 
          pågående mål. 
            Inte  heller  när det gäller det 
          föreslagna tillägget  i 6 kap. 15 § 
          föräldrabalken är det påkallat med några 
          övergångsbestämmelser. Också i mål som 
          har  inletts vid ikraftträdandet  bör 
          domstolen kunna tillämpa den nya regeln. 
          3   Upprättade lagförslag 
 
          I enlighet med vad jag har anfört har 
          inom  Justitiedepartementet  upprättats 
          förslag till 
           1. lag om ändring i lagen (1989:14) om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
          överflyttning av barn, 
           2. lag om ändring i föräldrabalken. 
           Lagrådet har granskat lagförslagen. 
          4   Specialmotivering 
 
          4.1  Förslaget till lag om ändring i 
          lagen (1989:14) omerkännande och verk- 
          ställighet  av  utländska  vårdnads- 
          avgöranden m.m. och om överflyttning av 
 
          barn 
 
          1 § 
           Bestämmelserna i 2-10, 13-21 och 23 §§ 
          tillämpas i förhållande till stater som 
          har tillträtt den i Luxemburg d. 20 maj 
          1980  dagtecknade  konventionen  om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          avgöranden rörande vårdnad om barn samt 
          om  återställande  av vård  av  barn 
          (Europarådskonventionen). Bestämmelserna 
          tillämpas dock ej i förhållande till 
          Danmark, Finland, Island eller Norge i 
          den mån särskilda bestämmelser gäller. 
            Bestämmelserna i 2-4 och 11-23 §§ 
          tillämpas i förhållande till stater som 
          har tillträtt den i Haag d. 25 okt. 1980 
          dagtecknade konventionen om de civila 
          aspekterna på internationella bortföran- 
          den av barn (Haagkonventionen). 
           Regeringen får, under förutsättning av 
          ömsesidighet,  föreskriva  att  lagens 
          bestämmelser   om  erkännande   och 
          verkställighet av vårdnadsavgöranden m.m. 
          eller  lagens bestämmelser  om  över- 
          flyttning av barn skall tillämpas även i 
          förhållande till en stat som inte har 
          tillträtt Europarådskonventionen  eller 
 
          Haagkonventionen. 
 
            I paragrafen anges i förhållande till 
          vilka stater de olika bestämmelserna i 
          lagen skall tillämpas. Eftersom vissa 
          förfaranderegler nu införs i 1989 års lag 
          har hänvisningen till olika paragrafer i 
          första  och  andra styckena anpassats 
          härtill. 
 
          16 § 
            Innan  länsrätten  förordnar  om 
          verkställighet eller överflyttning får 
          den uppdra åt en ledamot eller suppleant 
          i socialnämnden eller en tjänsteman inom 
          socialtjänsten att verka för att den som 
          har hand om barnet frivilligt  skall 
          fullgöra vad som åligger honom eller 
          henne. Ett sådant uppdrag får även lämnas 
          åt någon annan lämplig person. Uppdrag 
          får lämnas endast om det kan antas att 
          detta kommer att leda till att barnet 
          överlämnas utan att målets behandling 
          onödigt fördröjs. 
            Den som har fått ett uppdrag enligt 
          första stycket skall inom den tid som 
          länsrätten  bestämmer lämna rätten en 
          redogörelse för  de åtgärder som har 
          vidtagits och vad som i övrigt har kommit 
          fram. Tiden får inte sättas längre än två 
          veckor. Om synnerliga skäl föreligger, 
          får länsrätten dock bestämma en längre 
          tid eller förlänga en redan bestämd tid. 
 
            Paragrafen innehåller bestämmelser om 
          medling i mål om verkställighet eller 
          överflyttning. 
 
          Första stycket 
            Som har framhållits i den allmänna 
          motiveringen (avsnitt 2.1.3) är det i hög 
          grad önskvärt  att  barnet överlämnas 
          frivilligt.   Med   beaktande   av 
          konventionernas   krav   på   kort 
          handläggningstid   har   bestämmelsen 
          utformats så att medling skall komma till 
          stånd i de fall där detta snabbt kan leda 
          till ett frivilligt överlämnande. 
            Det  är inte meningen att rätten 
          rutinmässigt skall besluta om medling i 
          alla  mål  om  verkställighet  eller 
          överflyttning. I stället skall det i 
          varje  enskilt  fall  prövas huruvida 
          omständigheterna  är sådana  att  det 
          framstår som lämpligt att försöka få till 
          stånd ett frivilligt överlämnande. 
           Om det således kan antas att medling 
          kan  komma att leda till att barnet 
          överlämnas frivilligt, bör ett sådant 
          uppdrag lämnas. Vid den bedömning som 
          länsrätten därvid skall göra har det 
          tidigare handlandet av den person som har 
          fört bort eller hållit kvar barnet liksom 
          dennes inställning i målet naturligtvis 
          stor betydelse. Länsrätten måste därför 
          noga  pröva hur stora motsättningarna 
          mellan parterna är samt om medling kan 
          antas leda till önskat resultat. 
            Som  tidigare har nämnts är  det 
          väsentligt att handläggningen av målen - 
          med beaktande av skyddet för barnen - är 
          snabb och effektiv. Ett medlingsuppdrag 
          får därför inte lämnas, om det kan antas 
          att  uppdraget  medför  att  ärendets 
          behandling onödigt fördröjs. I annat fall 
          finns det risk för att medlingen leder 
          till sådan tidsutdräkt att målet inte kan 
          avgöras  inom  den  korta  tid  som 
          konventionerna förutsätter. 
            Även om länsrätten inte skulle lämna 
          ett medlingsuppdrag, finns det emellertid 
          inom ramen  för  en pågående process 
          normalt tid och utrymme för frivilliga 
          överenskommelser i saken. 
            Kretsen av de personer till vilka 
          länsrätten kan lämna ett medlingsuppdrag 
          överensstämmer med vad som gäller enligt 
          21  kap.  2  §  första  stycket 
          föräldrabalken. 
            Av 17 § framgår att länsrätten kan 
          lämna medlingsuppdrag också i samband med 
          att  den  förordnar  om  vite  eller 
          polishämtning. 
 
          Andra stycket 
            Om länsrätten beslutar om medling, 
          skall den också bestämma den tid inom 
          vilken  medlingsuppdraget  skall  vara 
          avslutat.  Tiden  skall bestämmas med 
          hänsyn  till omständigheterna  i  det 
          enskilda fallet  och  får  inte utan 
          synnerliga skäl sättas längre än två 
          veckor.  I  vissa fall kan det vara 
          lämpligt att tiden för uppdraget sätts 
          till kortare tid för att undvika onödig 
          tidsutdräkt.  Visar  det  sig  under 
          medlingsarbetets gång att  det  finns 
          mycket   goda  förutsättningar  att 
          åstadkomma ett frivilligt överlämnande, 
          kan  länsrätten  förlänga tiden.  Ett 
          utdraget förfarande måste dock undvikas. 
           I likhet med vad som gäller enligt 21 
          kap. 2 § andra stycket föräldrabalken 
          skall medlaren till länsrätten lämna en 
          redogörelse för medlingsuppdraget. 
 
          18 § 
            Förordnar länsrätten om verkställighet 
          eller överflyttning, får den förelägga 
          vite, om detta kan antas komma att leda 
          till att barnet överlämnas utan onödigt 
          dröjsmål, eller besluta att barnet skall 
          hämtas genom polismyndighetens försorg. 
          Länsrätten kan i samband med förordnandet 
          lämna uppdrag enligt 16 §. 
           Är det fråga om en dom eller ett beslut 
          om umgänge, får dock länsrätten besluta 
          om hämtning av barnet endast om det finns 
          särskilda  skäl  att   anta   att 
          verkställighet annars inte kan ske. 
            Frågor om utdömande av förelagt vite 
          prövas av länsrätten på ansökan av den 
          part  som har begärt verkställigheten 
          eller överflyttningen. 
 
            Paragrafen innehåller bestämmelser om 
          tvångsmedel i de fall då verkställighet 
          eller överflyttning har beslutats. 
 
          Första och andra styckena 
           Jämfört med nu gällande regler i 21 
          kap.  3 § första och andra styckena 
          föräldrabalken innebär bestämmelsen bl.a. 
          att  möjligheterna  att  förordna  om 
          polishämtning ökas. 
           När länsrätten i samband med att den 
          förordnar  om  verkställighet  eller 
          överflyttning beslutar  om tvångsmedel 
          skall den av hänsyn till barnets bästa 
          tillgripa den minst ingripande åtgärd som 
          kan antas leda  till  att domen kan 
          verkställas. Om vite kan antas  vara 
          tillräckligt   effektivt   för  att 
          verkställighet eller överflyttning skall 
          komma till stånd, bör länsrätten inte 
          besluta om polishämtning. På grund av 
          risken för förhalning är det dock en 
          förutsättning  för att vite skall få 
          meddelas att vitesföreläggandet kan antas 
          leda till att barnet överlämnas utan 
          onödigt dröjsmål. Länsrätten måste därför 
          göra en noggrann prövning av omständig- 
          heterna i det enskilda fallet. 
            I de fall där medling eller vite inte 
          har lett till att verkställighet eller 
          överflyttning har  kommit  till stånd 
          återstår endast polishämtning. I andra 
          fall kan länsrätten redan från början ha 
          gjort den bedömningen att varken medling 
          eller vite kan antas leda till att barnet 
          överlämnas utan onödigt dröjsmål. I de 
          fallen kan länsrätten direkt förordna om 
          polishämtning. 
            Vissa  inskränkningar  beträffande 
          polishämtning av barn gäller dock då det 
          är fråga om verkställighet av dom eller 
          beslut om umgänge med barn. Så långt det 
          är möjligt bör ansträngningar göras för 
          att få barnet överlämnat på annat sätt än 
          genom polismyndighetens försorg. Det kan 
          emellertid inträffa fall då vite redan 
          har förelagts utan att detta har lett 
          till  att  barnet  har  överlämnats. 
          Vårdnadshavaren kan vidare vid  flera 
          tidigare  tillfällen  ha  vägrat  att 
          överlämna barnet för umgänge. Vårdnadsha- 
          varen  kan  också  ha  gjort  sådana 
          uttalanden att det klart framgår att han 
          eller hon inte godvilligt kommer att 
          överlämna barnet. Om det på grund av 
          sådana eller andra omständigheter i det 
          enskilda fallet finns särskilda skäl att 
          anta att verkställighet annars inte kan 
          ske,  bör  rätten  kunna förordna om 
          polishämtning. Barnets egen inställning 
          till  umgänget har naturligtvis  stor 
          betydelse  för  länsrättens  prövning. 
          Barnets mening skall enligt den nya 18 § 
          (tidigare 16 §) inhämtas, om det inte är 
          omöjligt med hänsyn särskilt till barnets 
          ålder och mognad. 
            Till skillnad från vad som gäller 
          enligt  21  kap. 3 § tredje stycket 
          föräldrabalken kan länsrätten förordna om 
          hämtning av barnet även då fråga är om 
          umgänge mellan barnet och annan person än 
          dess förälder. Den vanligaste situationen 
          torde dock vara att fråga är om umgänge 
          mellan barn och förälder. 
 
          Tredje stycket 
           Bestämmelsen överensstämmer i sak med 
          innehållet i 21 kap. 3 § fjärde stycket 
          föräldrabalken. 
 
          19 § 
           Om det i ett i mål enligt denna lag 
          finns risk för att barnet förs ur landet 
          eller  att  verkställigheten  eller 
          överflyttningen på annat sätt försvåras, 
          kan länsrätten omedelbart förordna att 
          barnet skall tas om hand på det sätt som 
          länsrätten finner lämpligt. Länsrätten 
          kan  därvid  meddela föreskrifter  om 
          villkor eller tidpunkt för umgänge med 
          barnet. 
            För  att  underlätta  att  barnet 
          överflyttas kan länsrätten i samband med 
          dom eller beslut om verkställighet eller 
          överflyttning  föreskriva  att  barnet 
          tillfälligt skall tas om hand på lämpligt 
 
          sätt. 
 
           Paragrafen innehåller bestämmelser som 
          syftar  till att säkerställa kommande 
          verkställighet eller överflyttning. 
 
          Första stycket 
           När det gäller fall av internationella 
          bortföranden av barn kan det finnas stor 
          risk för att barnet förs ur landet eller 
          göms inom landets gränser så att en 
          kommande  verkställighet  eller  över- 
          flyttning försvåras eller omöjliggörs. 
          Det kan därför finnas behov av att mycket 
          brådskande åtgärder vidtas i ett pågående 
          mål   för   att   förhindra   att 
          verkställigheten  eller överflyttningen 
          saboteras.  I  dessa situationer  kan 
          länsrätten förordna att barnet skall tas 
          om hand på lämpligt sätt. 
            Länsrätten  får  med  ledning  av 
          omständigheterna i det enskilda fallet 
          bestämma  var barnet skall  placeras. 
          Barnet kan t.ex. placeras på lämpligt 
          ställe genom de sociala myndigheternas 
          försorg eller hos sökanden eller någon 
          anhörig i den mån detta bedöms lämpligt. 
          Det är viktigt att barnet placeras på ett 
          tryggt ställe. 
           I samband med att länsrätten beslutar 
          att  omhänderta  barnet kan domstolen 
          meddela föreskrifter  om  villkor och 
          tidpunkt  för  umgänge  med  barnet. 
          Exempelvis kan föreskrifter ges om att en 
          förälder som har fört bort eller hållit 
          kvar barnet skall få träffa det endast i 
          närvaro av en tredje person för att 
          förhindra   ett  nytt  bortförande. 
          Föreskrifter kan också ges om att umgänge 
          skall få utövas bara på viss plats eller 
          på bestämda tidpunkter. Länsrätten kan 
          vidare besluta att en förälder måste 
          lämna ifrån sig sitt pass i samband med 
          umgänge med barnet. 
            När domstolen  har  beslutat  att 
          omhänderta ett barn är det av största 
          vikt att målet handläggs så snabbt som 
          möjligt. 
 
          Andra stycket 
           Även om i ett enskilt fall risken för 
          att barnet skall föras ut ur landet eller 
          gömmas inom landets gränser har bedömts 
          inte  vara  så  stor  under  målets 
          handläggning, kan risken öka i samband 
          med att länsrättens dom eller beslut om 
          verkställighet   eller  överflyttning 
          meddelas. För att underlätta att barnet 
          överflyttas  kan  länsrätten  därvid 
          föreskriva att barnet tillfälligt skall 
          tas om hand. Liksom är fallet beträffande 
          omhändertaganden enligt första stycket 
          får  länsrätten  med  ledning  av 
          omständigheterna i det enskilda fallet 
          och de möjligheter som står till buds 
          bestämma var barnet skall placeras. 
            I likhet  med  en bestämmelse med 
          liknande innehåll i 21 kap. 4 § andra 
          stycket föräldrabalken är ändamålet med 
          omhändertagandet  att skapa  gynnsamma 
          betingelser för överflyttningen. Endast 
          kortvariga omhändertaganden  bör komma 
          ifråga i dessa situationer och något 
          behov av längre omhändertaganden torde 
          inte heller föreligga. 
 
          20 § 
           Har talan enligt denna lag inte väckts 
          eller kan ett beslut enligt 19 § första 
          stycket  inte  avvaktas,  får  polis- 
          myndigheten  genast  omhänderta barnet 
          eller vidta andra omedelbara åtgärder som 
          kan ske utan skada för barnet. När en 
          sådan åtgärd vidtas skall om möjligt en 
          läkare  samt  en  företrädare  för 
          socialtjänsten eller i förekommande fall 
          en sådan kontaktperson för barnet som 
          avses i socialtjänstlagen (1980:620) vara 
          närvarande. Åtgärden skall genast anmälas 
          till länsrätten, som utan dröjsmål prövar 
          om den skall bestå. 
 
           Paragrafen innehåller bestämmelser om 
          interimistiskt    ingripande    av 
          polismyndighet  för  att  säkerställa 
          verkställighet eller överflyttning. 
            I vissa situationer kan länsrättens 
          beslut enligt 19 § första stycket inte 
          avvaktas. Det kan vara fråga om fall där 
          talan ännu inte har väckts, exempelvis då 
          ett barn just har förts in i landet. Det 
          kan också vara fråga om fall där saken är 
          så brådskande att det inte finns tid att 
          avvakta ett beslut av länsrätten i ett 
          pågående mål. Som exempel kan nämnas att 
          uppgifter framkommer om att barnet inom 
          mycket kort tid kommer att föras ur 
          landet, eller att ett barn som tidigare 
          har vistats på känd adress är på väg att 
          gömmas undan. Polismyndigheten skall då 
          ha möjlighet att vidta interimistiska 
          åtgärder   för   att   säkerställa 
          verkställighet eller överflyttning. 
           När polisen ingriper med stöd av denna 
          bestämmelse bör den inte  vidta  mer 
          ingripande åtgärder än som fordras för 
          att skydda barnet. I vissa fall kan det 
          räcka med att barnets pass omhändertas. 
          Den mest verkningsfulla åtgärden torde 
          dock vara att polisen tar hand om barnet. 
          Barnet  kan därvid placeras genom de 
          sociala myndigheternas försorg eller på 
          ett  barnsjukhus eller annat lämpligt 
          ställe. Det kan vara mindre lämpligt att 
          barnet på detta stadium överlämnas till 
          en förälder. 
            Som framgår av redogörelsen för den 
          nuvarande ordningen (avsnitt 2.1.1) har 
          polisen enligt allmänna regler befogenhet 
          och skyldighet att förebygga och hindra 
          brott samt att ingripa när brott har 
          begåtts.  Det bör framhållas att den 
          förevarande bestämmelsen inte är avsedd 
          att inskränka polisens befogenheter att 
          ingripa i anledning av brott som hänger 
          samman med det här aktuella ämnet. 
           Liksom enligt de nu gällande reglerna i 
          21 kap. 10 § andra stycket föräldrabalken 
          skall  om  möjligt  en  läkare  samt 
          företrädare för socialtjänsten eller en 
          kontaktperson för barnet vara närvarande 
          då   polismyndigheten   vidtar   en 
          interimistisk åtgärd och åtgärden skall 
          genast anmälas till länsrätten, som utan 
          dröjsmål skall pröva om den skall bestå. 
 
          21 § 
           Beträffande förfarandet i övrigt i mål 
          om verkställighet av ett avgörande som 
          avses i 5 § eller om överflyttning av 
          barn enligt 11 § tillämpas 21 kap. 9 och 
          11-16 §§ föräldrabalken. Vad som före- 
          skrivs i 21 kap. 13 § andra stycket 
          föräldrabalken om kostnader för utförande 
          av uppdrag skall gälla i fråga om uppdrag 
          enligt  16  §  första  stycket andra 
          meningen. 
 
            Paragrafen (tidigare betecknad 17 §) 
          innebär att huvuddelen av de gemensamma 
          bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken 
          gäller även i mål om verkställighet eller 
          överflyttning av barn enligt denna lag. 
           I den nu gällande paragrafen anges att 
          även 21 kap. 2 och 3 §§, 4 § första och 
          andra styckena samt 10 § föräldrabalken 
          är tillämpliga i mål enligt 1989 års lag. 
          De frågor som regleras  i dessa be- 
          stämmelser särregleras nu i 1989 års lag 
          under 16 och 18-20 §§. I övrigt införs 
          inga ändringar i  sak  i förevarande 
          paragraf. 
 
          Övergångsbestämmelsen 
            Denna lag träder i kraft den 1 april 
 
          1993. 
 
            Frågan  om övergångsregleringen har 
          behandlats i den allmänna motiveringen 
          (avsnitt 2.4). 
          4.2  Förslaget till lag om ändring i 
          föräldrabalken 
 
          6 kap. Om vårdnad och umgänge 
 
          15 § 
           Barnets vårdnadshavare har ett ansvar 
          för att barnets behov av umgänge med en 
          förälder som inte är vårdnadshavare eller 
          med någon annan som står barnet särskilt 
          nära  så långt  möjligt  tillgodoses. 
          Vårdnadshavaren skall, om inte särskilda 
          skäl  talar  mot det,  lämna  sådana 
          upplysningar rörande  barnet  som kan 
          främja umgänget. 
            Motsätter sig barnets vårdnadshavare 
          det umgänge som begärs av en förälder som 
          inte är vårdnadshavare, beslutar rätten 
          på talan av denna förälder i frågan om 
          umgänge efter vad som är bäst för barnet. 
           Motsätter sig barnets vårdnadshavare 
          det umgänge som begärs av någon annan än 
          en förälder, beslutar rätten på talan av 
          socialnämnden i frågan om umgänge efter 
          vad som är bäst för barnet. 
            Vid beslut enligt andra och tredje 
          styckena skall rätten beakta risken för 
          att barnet i samband med utövande av 
          umgänge utsätts för övergrepp, olovligen 
          bortförs eller kvarhålls eller annars far 
 
          illa. 
 
           Paragrafen innehåller bestämmelser om 
          umgänge mellan barn och förälder samt 
          andra som står barnet särskilt nära. 
          Bestämmelsen i sista stycket är ny. Som 
          har anförts i den allmänna motiveringen 
          är tanken med tillägget  att markera 
          vikten av att domstolen vid avgörandet av 
          umgängesfrågor  beaktar  föreliggande 
          risker för att barnet vid utövandet av 
          umgänge far illa. Det behöver alltså inte 
          vara  ställt utom  allt  tvivel  att 
          förhållanden kommer att inträffa som kan 
          leda till att barnet far illa för att det 
          skall inverka på beslutet om umgänge. Det 
          räcker med att det föreligger konkreta 
          omständigheter som talar för att det 
          finns en risk för det. 
            I lagtexten nämns till en början risk 
          för övergrepp. Det kan vara fråga om 
          fysiska övergrepp, såsom misshandel eller 
          sexuella  förgripelser.  Omständigheter 
          som därvid kan  spela  in  kan vara 
          umgängesförälderns allmänna attityd till 
          våld,  eventuella  tidigare övergrepp, 
          hotelser  om  övergrepp  m.m.  Också 
          övergrepp som enbart är av psykisk natur 
          måste beaktas. 
           I lagtexten nämns vidare risken för att 
          barnet   olovligen  bortförs  eller 
          kvarhålls. Även sådana förfaranden är en 
          form av övergrepp men det har ansetts 
          viktigt att uttryckligen nämna dessa fall 
          i lagtexten. Vad det här handlar om är 
          att  umgängesföräldern  bortför  eller 
          kvarhåller barnet i strid mot den rätt 
          att ta vård om barnet som tillkommer 
          vårdnadshavaren. 
           Risk för att ett barn olovligen kommer 
          att  föras  ut  ur landet föreligger 
          naturligtvis framför allt om föräldrarna 
          eller någon av dem har anknytning till 
          något annat land än Sverige. En om- 
          ständighet som kan påverka bedömningen 
          kan vara i vilken mån umgängesföräldern 
          har funnit sig i att den andra föräldern 
          tillerkänts vårdnaden om barnet; enligt 
          vissa   främmande  rättsuppfattningar 
          erkänns sålunda i princip inte att modern 
          har bestämmanderätten över var barnet 
          skall vistas. 
           Även risken för att barnet olovligen 
          förs bort eller hålls kvar inom landet 
          måste beaktas. Om omständigheterna ger 
          anledning att anta att den förälder som 
          inte är vårdnadshavare kommer att föra 
          barnet till en okänd ort eller inte lämna 
          tillbaka  barnet  på föreskriven tid, 
          exempelvis därför att föräldern tidigare 
          agerat på sådant sätt, är detta en faktor 
          som domstolen har att väga  in  vid 
          bedömningen av hur umgängesbeslutet skall 
          utformas. 
            Domstolen skall också ta hänsyn till 
          risken för att barnet annars kan komma 
          att fara illa i samband med utövande av 
          umgänge. Om exempelvis den förälder som 
          barnet skall umgås med är missbrukare och 
          det finns en risk för att föräldern 
          kommer att lämna barnet vind för våg 
          under umgängestillfällena  eller  låta 
          barnet vistas i olämpliga miljöer, är 
          detta omständigheter som bör vägas in vid 
          bestämmandet av umgänge. 
           Kommer domstolen till uppfattningen att 
          försiktighetsmått  är  påkallade,  har 
          domstolen  möjlighet  att  föreskriva 
          exempelvis att umgänget skall få utövas 
          enbart i Sverige eller enbart i närvaro 
          av en tredje person eller enbart under 
          kortare stunder. Naturligtvis kan också 
          risken för att barnet far illa vara så 
          beaktansvärd att det med hänsyn till 
          barnets bästa framstår som lämpligast att 
          umgänge över huvud taget inte kommer till 
          stånd. 
           Det förhållandet att barnet, om det 
          olovligen bortförs eller kvarhålls utom 
          landet, kan återföras till Sverige enligt 
          Europaråds-och  Haagkonventionerna  (se 
          avsnitt 2.1.2), bör inte utgöra skäl att 
          underlåta att vidta sådana försiktighets- 
          mått som annars är påkallade. 
            Som har framhållits i den allmänna 
          motiveringen  måste  en  bedömning av 
          samtliga föreliggande omständigheter i 
          det  enskilda  fallet  ske  när  en 
          umgängesfråga    skall    avgöras. 
          Utgångspunkten för den helhetsbedömningen 
          skall - som framgår av andra stycket - 
          vara vad som är bäst för barnet. Vid 
          bedömningen av vad som är bäst för barnet 
          kan bl.a. beaktas barnets ålder  och 
          mognadsgrad  och  den  känslomässiga 
          anknytningen mellan barnet och den som 
          begär umgänge. 
          Övergångsbestämmelsen 
 
          Denna lag träder i kraft den 1 april 
          1993. 
 
            Frågan om övergångsregleringen  har 
          behandlats i den allmänna motiveringen 
          (avsnitt 2.4). 
          5   Hemställan 
 
          Med hänvisning till vad jag nu har anfört 
          hemställer jag att regeringen föreslår 
          riksdagen att anta förslagen till 
           1. lag om ändring i lagen (1989:14) om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
          överflyttning av barn, 
           2. lag om ändring i föräldrabalken. 
          6   Beslut 
 
          Regeringen   ansluter   sig   till 
          föredragandens överväganden och beslutar 
          att genom proposition föreslå riksdagen 
          att anta de förslag som föredraganden har 
          lagt fram. 
                           Bilaga 1 
          Sammanfattning  av  promemorian  (Ds 
          1992:39) Olovligt bortförande och andra 
          övergrepp mot barn 
 
          I promemorian behandlas två frågor. 
            Den ena frågan rör olovligt bortförda 
          barn i internationella förhållanden. Det 
          föreslås att det i lagen (1989:14) om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
          överflyttning av barn införs särskilda 
          regler beträffande förfarandet i mål om 
          verkställighet eller överflyttning. De 
          föreslagna reglerna syftar till att - med 
          bibehållande av skyddet för barnen - 
          effektivisera förfarandet för att bättre 
          uppnå syftet med Europarådskonventionen 
          den 20 maj 1980  om  erkännande och 
          verkställighet  av avgöranden  rörande 
          vårdnad om barn samt om återställande av 
          vård av barn och Haagkonventionen den 25 
          oktober 1980 om de civila aspekterna på 
          internationella bortföranden av barn. Det 
          föreslås vidare  att särskilda regler 
          införs  i  syfte  att  säkerställa 
          verkställighet eller överflyttning. 
           Den andra frågan rör umgängesreglerna i 
          föräldrabalken. Det föreslås  att  en 
          uttrycklig  bestämmelse  förs  in  i 
          föräldrabalken om att domstolen när den 
          bedömer en umgängesfråga skall beakta 
          risken för att barnet i samband med 
          utövande av umgänge utsätts för över- 
          grepp, olovligen bortförs eller kvarhålls 
          eller annars far illa. 
           Lagändringarna föreslås träda i kraft 
          den 1 januari 1993. 
          Promemorians lagförslag     Bilaga 2 
 
          1 Förslag till 
 
          Lag om ändring i lagen (1989:14) om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
          överflyttning av barn 
 
           Härigenom föreskrivs i fråga om lagen 
          (1989:14)   om   erkännande   och 
          verkställighet    av    utländska 
          vårdnadsavgöranden m.m. och om överflytt- 
          ning av barn 
            dels att nuvarande 16 och 17-19 §§ 
          skall betecknas 18 respektive 21-23 §§, 
           dels att 1 § samt den nya 21 § skall ha 
          följande lydelse, 
           dels att det i lagen skall införas fyra 
          nya paragrafer, 16, 17, 19 och 
          20 §§, 
            dels  att  rubriken närmast  före 
          nuvarande 18 § skall sättas närmast före 
          den nya 22 §. 
 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
                   1 § 
 
           Bestämmelserna i    Bestämmelserna i 
          2-10, 13-17 och 19   2-10, 13-21 och 23 
          §§  tillämpas  i   §§  tillämpas  i 
          förhållande  till   förhållande  till 
          stater  som  har   stater  som  har 
          tillträtt  den i   tillträtt  den i 
          Luxemburg  d. 20   Luxemburg  d. 20 
          maj      1980   maj      1980 
          dagtecknade      dagtecknade 
          konventionen  om   konventionen  om 
          erkännande   och   erkännande   och 
          verkställighet av   verkställighet av 
          avgöranden rörande   avgöranden rörande 
          vårdnad  om barn   vårdnad  om barn 
          samt      om   samt      om 
          återställande  av   återställande  av 
          vård  av  barn   vård  av  barn 
          (Europarådskonven-   (Europarådskon- 
          tionen).  Bestäm-   ventionen). 
          melserna tillämpas   Bestämmelserna 
          dock   ej   i   tillämpas dock ej 
          förhållande  till   i förhållande till 
          Danmark, Finland,   Danmark, Finland, 
          Island eller Norge   Island eller Norge 
          i  den mån sär-   i  den mån sär- 
          skilda   bestäm-   skilda   bestäm- 
          melser gäller.     melser gäller. 
           Bestämmelserna i    Bestämmelserna i 
          2-4 och 11-19 §§   2-4 och 11-23 §§ 
          tillämpas    i   tillämpas    i 
          förhållande  till   förhållande  till 
          stater  som  har   stater  som  har 
          tillträtt  den i   tillträtt  den i 
          Haag d. 25 okt.   Haag d. 25 okt. 
          1980  dagtecknade   1980  dagtecknade 
          konventionen om de   konventionen om de 
          civila aspekterna   civila aspekterna 
          på           på 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
          internationella    internationella 
          bortföranden  av   bortföranden  av 
          barn          barn   (Haagkon- 
          (Haagkonventionen).  ventionen). 
 
            Regeringen får, under förutsättning av 
          ömsesidighet,  föreskriva  att  lagens 
          bestämmelser   om   erkännande  och 
          verkställighet av vårdnadsavgöranden m.m. 
          eller  lagens bestämmelser  om  över- 
          flyttning av barn skall tillämpas även i 
          förhållande till en stat som inte har 
          tillträtt Europarådskonventionen  eller 
          Haagkonventionen. 
 
                      16 § 
 
                       Innan länsrätten 
                      förordnar    om 
                      verkställighet 
                      eller    över- 
                      flyttning får den 
                      uppdra åt ledamot 
                      eller suppleant i 
                      socialnämnden 
                      eller  tjänsteman 
                      inom 
                      socialtjänsten att 
                      verka för att den 
                      som har hand om 
                      barnet frivilligt 
                      skall fullgöra vad 
                      som åligger honom 
                      eller    henne. 
                      Sådant uppdrag får 
                      även  lämnas  åt 
                      någon    annan 
                      lämplig  person. 
                      Uppdrag får lämnas 
                      endast om det kan 
                      antas  att detta 
                      kommer  att leda 
                      till  att barnet 
                      överlämnas  utan 
                      att ärendets be- 
                      handling  onödigt 
                      fördröjs. 
                       Den som har fått 
          Nuvarande lydelse   ett uppdrag enligt 
                      första   stycket 
                      skall inom den tid 
                      som länsrätten be- 
                      stämmer   lämna 
                      rätten  en redo- 
                      görelse  för  de 
                      åtgärder som har 
                      vidtagits och vad 
                      som i övrigt har 
                      kommit fram. Tiden 
                      får  inte  utan 
                      synnerliga  skäl 
                      sättas längre än 
                      två veckor. 
 
                      17 § 
 
                          Förordnar 
                      länsrätten   om 
                      verkställighet 
                      eller 
                      Föreslagen lydelse 
 
                      överflyttning, får 
                      den   förelägga 
                      vite, om detta kan 
                      antas  komma att 
                      leda  till  att 
                      barnet överlämnas 
                      utan    onödigt 
                      dröjsmål,  eller 
                      besluta att barnet 
                      skall hämtas genom 
                      polismyndighetens 
                      försorg.   Läns- 
                      rätten  kan  i 
                      samband med för- 
                      ordnandet  lämna 
                      uppdrag enligt 16 
                      §. 
                       Är det fråga om 
                      dom eller beslut 
                      om  umgänge, får 
          Nuvarande lydelse   dock  länsrätten 
                      besluta om hämt- 
                      ning  av  barnet 
                      endast  om  det 
                      finns  särskilda 
                      skäl att anta att 
                      verkställighet 
                      annars  inte kan 
                      ske. 
                         Frågor  om 
                      utdömande    av 
                      förelagt   vite 
                      prövas  av läns- 
                      rätten på ansökan 
                      av den part som 
                      har     begärt 
                      verkställigheten 
                      eller 
                      överflyttningen. 
                      19 § 
 
                       Föreligger i mål 
                      enligt denna lag 
                      fara  för  att 
                      barnet  förs  ur 
                      landet eller att 
                      verkställigheten 
                      eller  överflytt- 
                      ningen på  annat 
                      sätt  försvåras, 
                      kan   länsrätten 
                      omedelbart 
                      förordna    att 
                      barnet skall tas 
                      om  hand på det 
                      sätt      som 
                      länsrätten finner 
                      lämpligt. 
                      Länsrätten   kan 
                      därvid   meddela 
                      föreskrifter  om 
                      villkor   eller 
                      tidpunkt för um- 
                      gänge med barnet. 
                         För   att 
                      underlätta   att 
                      barnet överflyttas 
                      kan länsrätten i 
                      samband  med dom 
                      eller  beslut  i 
                      målet  föreskriva 
                      att barnet 
 
                      Föreslagen lydelse 
 
                      tillfälligt skall 
                      tas  om hand på 
                      lämpligt sätt. 
                      20 § 
 
                       Kan ett beslut 
                      enligt 19 § första 
                      stycket    inte 
                      avvaktas,   får 
                      polismyndigheten, 
                      oavsett om något 
                      mål pågår, genast 
                      omhänderta barnet 
                      eller vidta andra 
                      omedelbara 
                      åtgärder som kan 
                      ske utan skada för 
                      barnet.  När  en 
                      sådan    åtgärd 
                      vidtas skall  om 
                      möjligt en läkare 
                      samt  företrädare 
                      för socialtjänsten 
                      eller  i  före- 
                      kommande fall en 
                      sådan     kon- 
                      taktperson   för 
                      barnet som avses i 
                      socialtjänstlagen 
                      (1980:620)  vara 
                      närvarande. 
                      Åtgärden   skall 
                      genast   anmälas 
                      till  länsrätten, 
                      som utan dröjsmål 
                      prövar  om  den 
                      skall bestå. 
          17 §          21 § 
 
              Beträffande      Beträffande 
          förfarandet   i   förfarandet   i 
          övrigt i mål om   övrigt i mål om 
          verkställighet av   verkställighet av 
          ett avgörande som   ett avgörande som 
          avses i 5 § eller   avses i 5 § eller 
          om  överflyttning   om  överflyttning 
          av barn enligt 11   av barn enligt 11 
          §  tillämpas  21   §  tillämpas  21 
          kap. 2 och 3 §§, 4   kap. 9 och 11-16 
          § första och andra   §§ föräldrabalken. 
          styckena samt 9-16   Vad som föreskrivs 
          §§ föräldrabalken.   i 21 kap. 13 § 
                      föräldrabalken om 
                      kostnader   för 
                      utförande    av 
                      uppdrag   skall 
                      gälla i fråga om 
                      uppdrag enligt 16 
                      § första stycket 
                      andra meningen. 
            Denna lag träder i kraft den 1 januari 
          1993. 
          2 Förslag till 
 
          Lag om ändring i föräldrabalken 
 
           Härigenom föreskrivs att 6 kap. 15 § 
          föräldrabalken1  skall  ha  följande 
          lydelse. 
 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
                   15 § 
 
            Barnets vårdnadshavare har ett ansvar 
          för att barnets behov av umgänge med en 
          förälder som inte är vårdnadshavare eller 
          med någon annan som står barnet särskilt 
          nära  så  långt  möjligt tillgodoses. 
          Vårdnadshavaren skall, om inte särskilda 
          skäl  talar  mot  det, lämna  sådana 
          upplysningar rörande barnet  som  kan 
          främja umgänget. 
            Motsätter sig barnets vårdnadshavare 
          det umgänge som begärs av en förälder som 
          inte är vårdnadshavare, beslutar rätten 
          på talan av denna förälder i frågan om 
          umgänge efter vad som är bäst för barnet. 
           Motsätter sig barnets vårdnadshavare 
          det umgänge som begärs av någon annan än 
          en förälder, beslutar rätten på talan av 
          socialnämnden i frågan om umgänge efter 
          vad som är bäst för barnet. 
                        Vid  beslut 
                      enligt andra och 
                      tredje  styckena 
                      skall    rätten 
                      beakta risken för 
                      att  barnet  i 
                      samband    med 
                      utövande  av um- 
                      gänge utsätts för 
                      övergrepp, 
                      olovligen bortförs 
                      eller  kvarhålls 
                      eller annars far 
                      illa. 
           Denna lag träder i kraft den 1 januari 
          1993. 
          1 Balken omtryckt 1990:1526. 
                           Bilaga 3 
 
          Förteckning över remissinstanser som har 
          yttrat sig över departementspromemorian 
          (Ds 1992:39) Olovligt bortförande och 
          andra övergrepp mot barn 
 
          Efter  remiss  har  yttranden  över 
          betänkandet  avgetts av Hovrätten för 
          Västra Sverige, Kammarrätten i Jönköping, 
          Stockholms  tingsrätt,  Länsrätten  i 
          Stockholms län, Länsrätten i Uppsala län, 
          Socialstyrelsen, Domstolsverket, Statens 
          invandrarverk,    Rikspolisstyrelsen, 
          Uppsala    universitets   juridiska 
          fakultetsstyrelse, Riksdagens ombudsmän, 
          Brottsförebyggande   rådet,   Svenska 
          kommunförbundet, Malmö kommun, Sveriges 
          advokatsamfund, Föreningen jurister vid 
          Sveriges allmänna advokatbyråer, Sveriges 
          domareförbund, Föreningen kommunal- och 
          landstingsanställda   familjerådgivare, 
          Föreningen  BRIS  - Barnens  Rätt  I 
          Samhället, Rädda Barnens  riksförbund, 
          Bortrövade barns förening, Umgängesrätts- 
          föräldrarnas  Riksförening,  Söndags- 
          föräldrarnas  i  Stockholm  förening, 
          Riksorganisationen  för kvinnojourer i 
          Sverige,  Husmodersförbundet  Hem  och 
          Samhälle, Föreningen Familj och Rätt, 
          Idégruppen  om  mansrollsfrågor  och 
          Riksförbundet mot sexuella övergrepp på 
          barn (RMSÖ). 
            Yttrande har också  inkommit  från 
          Kvinnojouren   i  Umeå,  Föreningen 
          Söndagsförälder  -  Hudiksvall  och 
          Föreningen Mullvadarna. 
            Sveriges Mansjourers Riksorganisation 
          har  översänt  ett  yttrande  från 
          Mansföreningen i Linköping. 
            Riksförbundet Hem och Skola  samt 
          Fredrika-Bremer-Förbundet  har  beretts 
          tillfälle att avge yttranden men har 
          avstått från att yttra sig. 
          Lagrådsremissens lagförslag   Bilaga 4 
 
          1 Förslag till 
 
          Lag om ändring i lagen (1989:14) om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
          överflyttning av barn 
 
           Härigenom föreskrivs i fråga om lagen 
          (1989:14)   om   erkännande   och 
          verkställighet    av    utländska 
          vårdnadsavgöranden m.m. och om överflytt- 
          ning av barn 
            dels att nuvarande 16 och 17-19 §§ 
          skall betecknas 18 respektive 21-23 §§, 
           dels att 1 § samt den nya 21 § skall ha 
          följande lydelse, 
           dels att det i lagen skall införas fyra 
          nya paragrafer, 16, 17, 19 och 
          20 §§, av följande lydelse, 
            dels  att  rubriken närmast  före 
          nuvarande 18 § skall sättas närmast före 
          den nya 22 §. 
 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
                   1 § 
 
           Bestämmelserna i    Bestämmelserna i 
          2-10, 13-17 och 19   2-10, 13-21 och 23 
          §§  tillämpas  i   §§  tillämpas  i 
          förhållande  till   förhållande  till 
          stater  som  har   stater  som  har 
          tillträtt  den i   tillträtt  den i 
          Luxemburg  d. 20   Luxemburg  d. 20 
          maj      1980   maj      1980 
          dagtecknade      dagtecknade 
          konventionen  om   konventionen  om 
          erkännande   och   erkännande   och 
          verkställighet av   verkställighet av 
          avgöranden rörande   avgöranden rörande 
          vårdnad  om barn   vårdnad  om barn 
          samt      om   samt      om 
          återställande  av   återställande  av 
          vård  av  barn   vård  av  barn 
          (Europarådskon-    (Europarådskon- 
          ventionen).      ventionen). 
          Bestämmelserna     Bestämmelserna 
          tillämpas dock ej   tillämpas dock ej 
          i förhållande till   i förhållande till 
          Danmark, Finland,   Danmark, Finland, 
          Island eller Norge   Island eller Norge 
          i  den mån sär-   i  den mån sär- 
          skilda   bestäm-   skilda   bestäm- 
          melser gäller.     melser gäller. 
           Bestämmelserna i    Bestämmelserna i 
          2-4 och 11-19 §§   2-4 och 11-23 §§ 
          tillämpas    i   tillämpas    i 
          förhållande  till   förhållande  till 
          stater  som  har   stater  som  har 
          tillträtt  den i   tillträtt  den i 
          Haag d. 25 okt.   Haag d. 25 okt. 
          1980  dagtecknade   1980  dagtecknade 
          konventionen om de   konventionen om de 
          civila aspekterna   civila aspekterna 
          på           på 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
          internationella    internationella 
          bortföranden  av   bortföranden  av 
          barn   (Haagkon-   barn   (Haagkon- 
          ventionen).      ventionen). 
 
            Regeringen får, under förutsättning av 
          ömsesidighet,  föreskriva  att  lagens 
          bestämmelser   om   erkännande  och 
          verkställighet av vårdnadsavgöranden m.m. 
          eller  lagens bestämmelser  om  över- 
          flyttning av barn skall tillämpas även i 
          förhållande till en stat som inte har 
          tillträtt Europarådskonventionen  eller 
          Haagkonventionen. 
 
                      16 § 
 
                       Innan länsrätten 
                      förordnar    om 
                      verkställighet 
                      eller    över- 
                      flyttning får den 
                      uppdra  åt  en 
                      ledamot   eller 
                      suppleant    i 
                      socialnämnden 
                      eller en tjänste- 
                      man      inom 
                      socialtjänsten att 
                      verka för att den 
                      som har hand om 
                      barnet frivilligt 
                      skall fullgöra vad 
                      som åligger honom 
                      eller henne. Ett 
                      sådant uppdrag får 
                      även  lämnas  åt 
                      någon    annan 
                      lämplig  person. 
                      Uppdrag får lämnas 
                      endast om det kan 
                      antas  att detta 
                      kommer  att leda 
                      till  att barnet 
                      överlämnas  utan 
                      att ärendets be- 
                      handling  onödigt 
                      fördröjs. 
          Nuvarande lydelse    Den som har fått 
                      ett uppdrag enligt 
                      första   stycket 
                      skall inom den tid 
                      som länsrätten be- 
                      stämmer   lämna 
                      rätten  en redo- 
                      görelse  för  de 
                      åtgärder som har 
                      vidtagits och vad 
                      som i övrigt har 
                      kommit fram. Tiden 
                      får  inte  utan 
                      synnerliga  skäl 
                      sättas längre än 
                      två veckor. 
 
                      17 § 
 
                          Förordnar 
                      länsrätten   om 
                      verkställighet 
                      eller 
                      Föreslagen lydelse 
 
                      överflyttning, får 
                      den   före-lägga 
                      vite, om detta kan 
                      antas  komma att 
                      leda  till  att 
                      barnet överlämnas 
                      utan    onödigt 
                      dröjsmål,  eller 
                      besluta att barnet 
                      skall hämtas genom 
                      polismyndighetens 
                      försorg. 
                      Länsrätten kan i 
                      samband    med 
                      förordnandet lämna 
                      uppdrag enligt 16 
                      §. 
                       Är det fråga om 
                      en dom eller ett 
          Nuvarande lydelse   beslut om umgänge, 
                      får      dock 
                      länsrätten besluta 
                      om  hämtning  av 
                      barnet endast om 
                      det     finns 
                      särskilda skäl att 
                      anta  att  verk- 
                      ställighet annars 
                      inte kan ske. 
                         Frågor  om 
                      utdömande    av 
                      förelagt   vite 
                      prövas  av läns- 
                      rätten på ansökan 
                      av den part som 
                      har     begärt 
                      verkställigheten 
                      eller 
                      överflyttningen. 
                      19 § 
 
                       Om det i ett mål 
                      enligt denna lag 
                      finns risk för att 
                      barnet  förs  ur 
                      landet eller att 
                      verkställigheten 
                      eller  överflytt- 
                      ningen på  annat 
                      sätt  försvåras, 
                      kan   länsrätten 
                      omedelbart 
                      förordna    att 
                      barnet skall tas 
                      om  hand på det 
                      sätt      som 
                      länsrätten finner 
                      lämpligt. 
                      Länsrätten   kan 
                      därvid   meddela 
                      föreskrifter  om 
                      villkor   eller 
                      tidpunkt för um- 
                      gänge med barnet. 
                         För   att 
                      underlätta   att 
                      barnet överflyttas 
                      kan länsrätten i 
                      samband  med dom 
                      eller  beslut  i 
                      målet  föreskriva 
                      att barnet 
                      Föreslagen lydelse 
 
                      tillfälligt skall 
                      tas  om hand på 
                      lämpligt sätt. 
                      20 § 
 
                       Om ett beslut 
                      enligt 19 § första 
                      stycket inte kan 
                      avvaktas,   får 
                      polismyndigheten, 
                      oavsett om något 
                      mål pågår, genast 
                      omhänderta barnet 
                      eller vidta andra 
                      omedelbara   åt- 
                      gärder som kan ske 
                      utan  skada  för 
                      barnet.  När  en 
                      sådan    åtgärd 
                      vidtas skall  om 
                      möjligt en läkare 
                      samt  en  före- 
                      trädare    för 
                      socialtjänsten 
                      eller  i  före- 
                      kommande fall en 
                      sådan     kon- 
                      taktperson   för 
                      barnet som avses i 
                      socialtjänstlagen 
                      (1980:620)  vara 
                      närvarande. 
                      Åtgärden   skall 
                      genast   anmälas 
                      till  länsrätten, 
                      som utan dröjsmål 
                      prövar  om  den 
                      skall bestå. 
          17 §          21 § 
 
              Beträffande      Beträffande 
          förfarandet   i   förfarandet   i 
          övrigt i mål om   övrigt i mål om 
          verkställighet av   verkställighet av 
          ett avgörande som   ett avgörande som 
          avses i 5 § eller   avses i 5 § eller 
          om  överflyttning   om  överflyttning 
          av barn enligt 11   av barn enligt 11 
          §  tillämpas  21   §  tillämpas  21 
          kap. 2 och 3 §§, 4   kap. 9 och 11-16 
          § första och andra   §§ föräldrabalken. 
          styckena samt 9-16   Vad som föreskrivs 
          §§ föräldrabalken.   i 21 kap. 13 § 
                      föräldrabalken om 
                      kostnader   för 
                      utförande    av 
                      uppdrag   skall 
                      gälla i fråga om 
                      uppdrag enligt 16 
                      § första stycket 
                      andra meningen. 
            Denna lag träder i kraft den 1 april 
          1993. 
          2 Förslag till 
 
          Lag om ändring i föräldrabalken 
 
           Härigenom föreskrivs att 6 kap. 15 § 
          föräldrabalken1  skall  ha  följande 
          lydelse. 
 
          Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse 
 
                   15 § 
 
            Barnets vårdnadshavare har ett ansvar 
          för att barnets behov av umgänge med en 
          förälder som inte är vårdnadshavare eller 
          med någon annan som står barnet särskilt 
          nära  så  långt  möjligt tillgodoses. 
          Vårdnadshavaren skall, om inte särskilda 
          skäl  talar  mot  det, lämna  sådana 
          upplysningar rörande barnet  som  kan 
          främja umgänget. 
            Motsätter sig barnets vårdnadshavare 
          det umgänge som begärs av en förälder som 
          inte är vårdnadshavare, beslutar rätten 
          på talan av denna förälder i frågan om 
          umgänge efter vad som är bäst för barnet. 
           Motsätter sig barnets vårdnadshavare 
          det umgänge som begärs av någon annan än 
          en förälder, beslutar rätten på talan av 
          socialnämnden i frågan om umgänge efter 
          vad som är bäst för barnet. 
                        Vid  beslut 
                      enligt andra och 
                      tredje  styckena 
                      skall    rätten 
                      beakta risken för 
                      att  barnet  i 
                      samband    med 
                      utövande  av um- 
                      gänge utsätts för 
                      övergrepp, 
                      olovligen bortförs 
                      eller  kvarhålls 
                      eller annars far 
                      illa. 
           Denna lag träder i kraft den 1 april 
          1993. 
          1 Balken omtryckt 1990:1526. 
                           Bilaga 5 
          Lagrådet 
 
          Utdrag  ur  protokoll vid sammanträde 
          1992-11-12 
           Närvarande: justitierådet Per Jermsten, 
          regeringsrådet   Stig   von   Bahr, 
          justitierådet Inger Nyström. 
               Enligt    protokoll    vid 
          regeringssammanträde  den 17 september 
          1992 har regeringen på hemställan av 
          statsrådet  Hellsvik beslutat  inhämta 
          lagrådets yttrande över förslag till 
           1. lag om ändring i lagen (1989:14) om 
          erkännande  och  verkställighet  av 
          utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
          överflyttning av barn, 
           2. lag om ändring i föräldrabalken. 
             Förslagen  har  inför  lagrådet 
          föredragits av hovrättsassessorn  Meit 
          Camving Gillberg. 
           Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.