Trafikutskottets betänkande
1992/93:TU06

Vissa ändringar i väglagen m.m.


Innehåll

1992/93
TU6

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i betänkandet förslag i proposition
1992/93:67 om ändringar i väglagen och i sex andra lagar.
Förslaget till ändringar i väglagen skall ses mot bakgrund av
den s.k. Dennisöverenskommelsen och syftar främst till att
förenkla förfarandet inför byggandet av tunnlar i
Storstockholmsområdet, vilka skall ingå i de trafikleder som
omfattas av överenskommelsen.
Förslagen till ändringar i de andra sex lagarna är en följd
av förslag i proposition 1992/93:2 om att Trafiksäkerhetsverket
(TSV) skall läggas ned med utgången av år 1992 och om att de
verksamheter som i dag fullgörs av TSV skall överföras till
Vägverket fr.o.m. den 1 januari 1993.

Propositionen

Regeringen (Kommunikationsdepartementet) föreslår i
proposition 1992/93:67 om vissa ändringar i väglagen m.m. att
riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
1. lag om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617),
2. lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,
3. lag om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso-
och sjukvårdspersonalen m.fl.,
4. lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor,
5. lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik,
6. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263),
7. lag om ändring i väglagen (1971:948).
Lagförslagen är fogade som bilaga till detta betänkande.

Utskottet

1. Vissa lagändringar till följd av Trafiksäkerhetsverkets
avveckling
Utskottet har i sitt betänkande 1992/93:TU4 tillstyrkt förslag
i proposition 1992/93:2 om att Trafiksäkerhetsverket (TSV) skall
läggas ned med utgången av år 1992 och om att de verksamheter
som i dag fullgörs av TSV skall överföras till Vägverket fr.o.m.
den 1 januari 1993.
I den proposition som nu är i fråga föreslås ändringar i sex
lagar som en följd av de nämnda förslagen i proposition
1992/93:2. De lagar det gäller är allmänna ordningsstadgan
(1956:617), lagen (1976:339) om saluvagnsskatt, lagen (1980:11)
om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl., lagen
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, lagen (1985:449)
om   rätt att driva viss linjetrafik och yrkestrafiklagen
(1988:263). Så gott som samtliga ändringsförslag innebär endast
att ordet "Trafiksäkerhetsverket" byts ut mot "Vägverket".
Förslaget till ändring i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor
innebär dessutom att Vägverkets nuvarande rätt att överklaga
vissa beslut enligt lagen delegeras till verkets nya regionala
organisation (prop. 1990/91:87, bet. TU26, rskr. 326). Utskottet
tillstyrker de föreslagna ändringarna i de sex nämnda lagarna.
2. Vissa ändringar i väglagen
Av propositionen framgår att den s.k. Dennisöverenskommelsen,
som innebär en omfattande utbyggnad av trafiklederna -- i viss
utsträckning genom tunnlar -- i Storstockholmsområdet, har
skapat ett behov av vissa ändringar i väglagen (1971:948).
Föredragande departementschefen erinrar om väglagens krav på
att en arbetsplan, omfattande bl.a. en
miljökonsekvensbeskrivning, skall upprättas inför byggandet av
en väg. Planen skall utarbetas i samråd med berörda
fastighetsägare, myndigheter och andra som kan ha ett väsentligt
intresse i saken. Samråd skall alltid ske med de
naturvårdsmyndigheter som berörs. Arbetsplanen skall även
ställas ut för granskning. Detta förfarande -- som enligt
departementschefen är tämligen omständligt -- regleras närmare i
vägkungörelsen (1971:954). Från dessa regler görs i 16 och
17§§ väglagen vissa undantag bl.a. för arbetsplaner för vägar
som enligt detaljplan skall ingå i allmän plats. Anledningen
till detta är att markägare och andra intressenter i dessa fall
redan beretts tillfälle att yttra sig över vägen i
detaljplaneärendet. Departementschefen anser att motsvarande
förenkling bör gälla även i övriga fall när en väg är förutsatt
i en detaljplan. Förenklingen blir då tillämplig bl.a. i de fall
en trafikled dras i en tunnel inom ett område som utgör
kvartersmark eller på en bro över ett vattenområde i en
detaljplan, om sträckningen reglerats i detaljplanen. De
tunnelområden som skall ingå i de utbyggda trafiklederna enligt
Dennisöverenskommelsen är vanligen belägna på kvartersmark.
För att åstadkomma förenklingen i fråga föreslås ändringar
i 16§ andra stycket och 17§ andra stycket väglagen.
I propositionen föreslås vidare att till 17§ fogas ett nytt,
fjärde stycke i syfte att uppfylla krav enligt ett EG-direktiv,
som ingår i EES-avtalet. Enligt direktivet i fråga skall en
miljökonsekvensbeskrivning alltid upprättas vid anläggning av
motorvägar och motortrafikleder. Vid anläggande av övriga vägar
skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas när
medlemsstaterna anser att detta krävs på grund av projektets
karaktär. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder
för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan, bl.a. på grund av sin art, storlek
eller lokalisering, blir föremål för en bedömning av denna
påverkan.
Departementschefen framhåller att vid det förenklade
förfarande som regleras i 16 och 17§§ väglagen, och som nu
föreslås få ett vidare tillämpningsområde, kommer inte
arbetsplanen med miljökonsekvensbeskrivningen att ställas ut.
Vid   utställelse av detaljplan eller områdesbestämmelser finns
nämligen inget krav på en miljökonsekvensbeskrivning för vägar.
För att EG-direktivet skall uppfyllas bör därför det förenklade
förfarandet kompletteras med ett krav på att
miljökonsekvensbeskrivningen skall kungöras när den väg som det
gäller är en motorväg eller motortrafikled eller en väg som kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Utskottet tillstyrker det sålunda redovisade förslaget till
lag om ändring i väglagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande vissa lagändringar till följd av
Trafiksäkerhetsverkets avveckling
att riksdagen antar de genom propositionen framlagda förslagen
till
a) lag om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617),
b) lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,
c) lag om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso-
och sjukvårdspersonalen m.fl.,
d) lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor,
e) lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik,
f) lag om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263),
2. beträffande vissa ändringar i väglagen
att riksdagen antar det genom propositionen framlagda
förslaget  till lag om ändring i väglagen (1971:948).
Stockholm den 24 november 1992
På trafikutskottets vägnar
Rolf Clarkson
I beslutet har deltagit: Rolf Clarkson (m), Sven-Gösta
Signell (s), Håkan Strömberg (s), Elving Andersson (c), Sten-Ove
Sundström (s), Jan Sandberg (m), Bo Nilsson (s), Lars Svensk
(kds), Kenneth Attefors (nyd), Lars Björkman (m), Jarl Lander
(s), Lars Biörck (m), Ines Uusmann (s), Hugo Bergdahl (fp) och
Ulrica Messing (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Karl-Erik Persson (v)
närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.
Propositionens lagförslag