Skatteutskottets betänkande
1992/93:SKU07

Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor


Innehåll

1992/93
SkU7

Propositionen

Regeringen (Utrikesdepartementet) föreslår i proposition
1992/93:92 att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan
Sverige och Ungern om ömsesidigt
bistånd i tullfrågor. Överenskommelsen syftar till att genom
samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna säkerställa en
effektiv tillämpning av tullagstiftningen och att
underlätta ingripanden mot överträdelser av denna.
I fråga om lydelsen av överenskommelsen hänvisar utskottet
till propositionen.

Utskottet

Ställningstagande
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag
och tillstyrker propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1992/93:92
godkänner den vid propositionen fogade överenskommelsen mellan
Sverige och Ungern om ömsesidigt administrativt bistånd i
tullfrågor.

Stockholm den 24 november 1992
På skatteutskottets vägnar
Knut Wachtmeister

I beslutet har deltagit: Knut Wachtmeister (m), Lars
Hedfors (s), Filip Fridolfsson (m), Anita Johansson (s), Bruno
Poromaa (s), Karl-Gösta Svenson (m), Yvonne Sandberg-Fries (s),
Harry Staaf (kds), Peter Kling (nyd), Gunnar Nilsson (s), Carl
Fredrik Graf (m), Karl Hagström (s), Karin Pilsäter (fp), Tage
Påhlsson (c) och Inger Lundberg (s).