Skatteutskottets betänkande
1992/93:SKU30

Beskattning av allmännyttiga bostadsföretag


Innehåll

1992/93
SkU30

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker de i proposition 1992/93:241 framlagda
förslagen rörande beskattningen av allmännyttiga bostadsföretag.
Till betänkandet har fogats en reservation (s) och en
meningsyttring (v) med yrkanden om en höjning av procentsatsen
för avskrivning av särskilda tillgångsposter.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) hemställer i proposition
1992/93:241 att riksdagen antar i propositionen framlagda
förslag till
1. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
2. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter.
I propositionen föreslås att de allmännyttiga bostadsföretagen
skall beskattas konventionellt. Detta innebär att
bostadsföretagen skall beskattas på samma sätt som privata
fastighetsägare. Förslaget innebär också en reglering av vissa
övergångsfrågor.
Lagförslagen har följande lydelse.

Motionerna

1992/93:Sk54 av Sten Söderberg (-) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
angående bostadsföretags beskattning.
1992/93:Sk55 av Lars Hedfors m.fl. (s) vari yrkas, såvitt nu
är i fråga
1. att riksdagen, i stället för regeringens förslag om en
avdragsrätt med 3 % på de tillgångsposter som har gjorts enligt
den särskilda bokföringslagen, beslutar att höja detta avdrag
till 4 % av det bokförda värdet på aktuella tillgångsposter vid
övergången till konventionell beskattning.
Yttrande från annat utskott
Bostadsutskottet har yttrat sig i ärendet. Yttrandet
(1992/93:BoU8y) fogas som bilaga till betänkandet.

Utskottet

Ställningstaganden
Propositionen innebär att schablonbeskattningen av de
allmännyttiga bostadsföretagen avskaffas och ersätts av samma
regler som gäller för andra fastighetsägare. Övergången till de
allmänna beskattningsprinciperna innebär att vissa speciella
frågor måste regleras. Enligt förslaget blir underskott som
uppkommit enligt schablonen inte avdragsgilla efter övergången
till konventionell beskattning. När det gäller
värdeminskningsavdrag m.m. föreslås bl.a. att det bokförda
värdet skall anses som skattemässigt restvärde. Vidare skall
ränte-, underhålls- och reparationskostnader, som har aktiverats
i räkenskaperna som en särskild tillgångspost enligt en särskild
bokföringslag, få dras av med 3% om året.
I motion Sk54 av Sten Söderberg (-) yrkas ett nytt förslag som
löser vissa omställningsproblem. I motionen anförs att det gamla
skattesystemets möjligheter till avskrivning av värmepannor och
hissar m.m. bör återinföras och att man bör utreda flera frågor
innan schablonbeskattningen avskaffas.
Som anförs i bostadsutskottets yttrande har frågan om att
slopa schablonbeskattningen för de allmännyttiga
bostadsföretagen behandlats i flera utredningar. Det förslag som
regeringen nu lägger fram innefattar -- sett i sin helhet --
enligt utskottets uppfattning en skälig avvägning i de frågor
som har aktualiserats vid remissbehandlingen. De föreslagna
reglerna innebär att reglerna på det hela taget blir likformiga
för bostadsstiftelser och andra fastighetsföretag. Reglerna
innebär dock att bostadsstiftelserna inte får möjlighet till
s.k. SURV-avsättningar på samma sätt som aktiebolagen och att
kommunala tillskott för att täcka underskott i bostadsföretagen
tills vidare inte torde kunna behandlas på samma sätt i
stiftelser som i aktiebolag. Frågan om SURV-avsättningar
övervägs för närvarande inom Finansdepartementet, och
bidragsfrågorna ingår i Stiftelse- och föreningsskattekommitténs
(Fi1988:03) utredningsuppdrag.
Bred enighet råder om att schablonbeskattningen nu bör slopas
för de allmännyttiga bostadsföretagen. Utskottet instämmer i
denna uppfattning och finner också att några särskilda åtgärder
inte erfordras med anledning av motion Sk54. I likhet med
bostadsutskottet avstyrker utskottet alltså denna motion.
I motion Sk55 av Lars Hedfors m.fl. (s) yrkas bl.a. att
särskilda tillgångsposter som har aktiverats enligt den
särskilda bokföringslagen skall få dras av med 4% om året. Som
skäl härför anges att dessa tillgångsposter bl.a. avser
underhållsåtgärder som har en avskrivningstid på omkring 20--25
år.
Den särskilda bokföringslagen har tillkommit för att reglera
vissa frågor som har samband med utformningen av
bostadssubventionerna. Paritets- och räntelånesystemet liksom
andra bostadslån, t.ex. för underhåll, reparationer och
energisparande åtgärder, har bl.a. syftat till att kunna
förskjuta motsvarande kostnader till senare år. Det har därför
varit nödvändigt att aktivera dessa lån som en särskild
tillgångspost i bokföringen. Att dessa tillgångsposter skall få
dras av på det sätt som föreslås i propositionen är enligt
utskottets mening nödvändigt för att de schablonbeskattade
bostadsföretagen i fortsättningen skall kunna täcka
ifrågavarande kostnader utan oskäliga beskattningseffekter. Det
anförda gäller oavsett att lånen har utgått för kostnader som i
princip är på en gång avdragsgilla vid beskattningen.
Vad som har anförts i motion Sk55 kan enligt utskottets
uppfattning inte godtas som skäl för att höja den i
propositionen föreslagna procentsatsen. I likhet med
bostadsutskottet avstyrker utskottet alltså motion Sk55 i denna
del (yrkande 1).
I propositionen föreslås vidare att undantaget från dubbel
stämpelskatt för allmännyttiga bostadsföretags förvärv av fast
egendom skall rensas bort. Förslaget skall ses som ett led i
harmoniseringen av reglerna för kommunägda och privatägda
fastigheter.
Begreppet allmännyttiga bostadsföretag härrör från vissa
författningar om statliga lån och bidrag till kommunala företag
som drivs i bostadsfrämjande syfte. I propositionen anförs att
några nya godkännanden som allmännyttigt bostadsföretag inte kan
lämnas efter utgången av år 1991. Undantaget från dubbel
stämpelskatt kan alltså enligt sin ordalydelse inte tillämpas i
fråga om förvärv efter utgången av år 1991. Samtidigt bör det
framhållas att Kammarkollegiet och regeringen har möjlighet att
meddela dispens från stämpelskatt om synnerliga skäl föreligger
och att sådana dispensansökningar från allmännyttiga
bostadsföretag hittills inte har avslagits.
Det aktuella förslaget torde endast ha redaktionell karaktär.
Utskottet tillstyrker propositionen även i denna del.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande principerna för beskattningen av
allmännyttiga bostadsföretag
att riksdagen med avslag på motion 1992/93:Sk54 godtar
proposition 1992/93:241 i denna del,
2. beträffande övriga frågor
att riksdagen med avslag på motion 1992/93:Sk55 yrkande 1
och med bifall till proposition 1992/93:241 i dessa delar antar
de vid propositionen fogade förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1956:576) om statlig inkomstskatt,
2. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter.
res. (s)
men. (v)
Stockholm den 25 maj 1993
På skatteutskottets vägnar
Knut Wachtmeister
I beslutet har deltagit: Knut Wachtmeister (m), Lars
Hedfors (s), Filip Fridolfsson (m), Kjell Johansson (fp), Anita
Johansson (s), Bruno Poromaa (s), Yvonne Sandberg-Fries (s),
Harry Staaf (kds), Peter Kling (nyd), Gunnar Nilsson (s), Carl
Fredrik Graf (m), Karl Hagström (s), Tage Påhlsson (c), Inga
Berggren (m) och Martin Nilsson (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Lars Bäckström (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Reservation

Övriga frågor (mom. 2)
Lars Hedfors, Anita Johansson, Bruno Poromaa, Yvonne
Sandberg-Fries, Gunnar Nilsson, Karl Hagström och Martin Nilsson
(alla s) har
dels anfört följande:
I samband med att schablonbeskattningen av de allmännyttiga
bostadsföretagen ersätts med den s.k. konventionella beskattning
som gäller för andra bostadsföretag måste ställning tas till
vissa särskilda frågeställningar som aktualiseras av
skillnaderna mellan de olika beskattningsprinciperna. De förslag
som regeringen lägger fram i dessa hänseenden innefattar
lösningar som i många delar i stort sett kan anses godtagbara.
När det gäller vissa särskilda tillgångsposter instämmer vi dock
i att de föreslagna avdragsreglerna är för snävt tilltagna i den
fråga som har tagits upp i motion Sk55 av Lars Hedfors m.fl.
(s). Dessa tillgångsposter härrör från kostnader av olika slag
bakåt i tiden, och dessa kostnader skulle vid en konventionell
beskattning i allmänhet ha kunnat skrivas av på en gång eller i
form av årliga värdeminskningsavdrag. För att underlätta
övergången till de nya principerna borde dessa
avskrivningsposter kunna avföras i en snabbare takt än som
föreslås i propositionen. En höjning av den i propositionen
föreslagna procentsatsen tjänar också det syftet att
möjligheterna till resultatutjämning förbättras. De i
propositionen föreslagna reglerna innebär temporärt att de
allmännyttiga bostadsföretagen får en något sämre ställning i
detta hänseende än andra bostadsföretag. Enligt vår uppfattning
är motionärernas förslag om en höjning av den årliga
avskrivningar från 3 till 4% av det bokförda värdet väl
avvägt.
Med det anförda tillstyrker vi motion Sk55 i denna del och
avstyrker propositionen i motsvarande del.
dels vid moment 2 hemställt
2. beträffande övriga frågor
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Sk55 yrkande 1
och med anledning av proposition 1992/93:241 antar de vid
propositionen fogade förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1956:576) om statlig inkomstskatt
med den ändringen att orden "tre procent" i punkt 8 av
övergångsbestämmelserna byts ut mot "fyra procent",
2. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter.

Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet,
eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i
utskottet.
Lars Bäckström (v) anför:
Jag biträder yrkandet i reservationen om en höjning av
procentsatsen för avskrivning av s.k. särskilda tillgångsposter.
Bostadsutskottets yttrande
1992/93:BoU8y

Bilaga

Övergång till konventionell beskattning av allmännyttiga
bostadsföretag
Till skatteutskottet
Skatteutskottet har den 20 april 1993 beslutat bereda
bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition
1992/93:241 jämte de med anledning av propositionen väckta
motionerna 1992/93:Sk54 av Sten Söderberg (-) och 1992/93:Sk55
(s) av Lars Hedfors m.fl. Yrkande 2 i den sistnämnda motionen,
angående tillfällig befrielse från stämpelskatt, har av
skatteutskottet överlämnats för beredning i bostadsutskottet.
Detta yrkande har behandlats av bostadsutskottet i betänkandet
1992/93:BoU19.
Bostadsutskottet överväger främst förslaget ur en
bostadspolitisk synvinkel.
Propositionen
I propositionen föreslås att allmännyttiga bostadsföretag,
eller kommunägda bostadsföretag som är den benämning som används
i propositionen, skall beskattas enligt konventionell metod
fr.o.m. 1995 års taxering. Särskilda övergångsregler föreslås
införas för att underlätta övergången. De tre frågor om
villkoren för byte av beskattningsform som särskilt tas upp i
propositionen gäller skattemässigt restvärde, "gamla underskott"
och tillgångsposter enligt den särskilda bokföringslagen.
Vid övergången till konventionell beskattning föreslås
byggnadernas bokförda värde utgöra skattemässigt restvärde.
Befintliga markanläggningar hänförs till byggnad. Även för
inventarier föreslås bokfört värde utgöra skattemässigt
restvärde.
Underskott i fastighetsförvaltningen som uppkommit före
övergången till konventionell beskattning får enligt
regeringsförslaget inte utnyttjas när bostadsföretaget beskattas
konventionellt.
För bostadsföretag som schablonbeskattats föreslås sådana
poster som fått bokföras som en tillgång i bostadsföretagets
balansräkning enligt lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om
bokföring av bostadslån m.m. få skrivas av skattemässigt med 3 %
om året enligt en särskild avskrivningsplan baserad på vad som
kvarstår av tillgångsposten vid övergången till konventionell
beskattning.
Som ett led i harmoniseringen av reglerna för kommunägda och
privatägda fastigheter föreslås att allmännyttiga
bostadsföretag skall betala samma stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter som övriga juridiska personer, dvs. 3 %
av egendomens värde.
Motionerna
Som framgår inledningsvis har två motioner väckts med
anledning av den aktuella propositionen.
Enligt vad som anförs i motion Sk54 (-) är
omställningsproblemen vid byte av beskattningsprincip för de
allmännyttiga bostadsföretagen inte tillräckligt utredda.
Motionären anser att det finns en uppenbar risk att dessa
företag missgynnas och att detta i sin tur kan drabba
resurssvaga hyresgäster. Mot denna bakgrund föreslås att
propositionsförslagen avslås.
I motion Sk55 (s) framhålls inledningsvis att
Socialdemokraterna inte har några invändningar mot
huvudförslaget i propositionen att allmännyttan skall övergå
till samma beskattningsmetod som tillämpas för privata
fastighetsägare. Man anmäler dock en något avvikande mening
beträffande några av de övergångsbestämmelser som behöver
införas. Det gäller, förutom den i betänkande 1992/93:BoU19
behandlade frågan om dispens från stämpelskatt, nivån på
avdraget för tillgångsposter enligt den särskilda
bokföringslagen. I motionens yrkande 1 föreslås att riksdagen
bör fastställa detta avdrag till 4 % av det bokförda värdet på
aktuella tillgångsposter i stället för den av regeringen
föreslagna nivån på 3 %. Motionärerna motiverar sitt förslag med
att de aktuella bokföringsposterna främst motsvarar
underhållsåtgärder som enligt gällande regelsystem har en
avskrivningstid på 20--25 år.
Utskottet
Bostadsutskottet konstaterar inledningsvis att en bred enighet
råder i utskottet om att de allmännyttiga bostadsföretagen nu
bör övergå till konventionell beskattning enligt samma principer
som gäller för övriga fastighetsägare. Utskottet kan således
inte instämma i vad som anförs i motion Sk54 (-) om att frågan
ytterligare behöver beredas. Som beskrivs i propositionen har
frågan behandlats i flera utredningar som även remissbehandlats.
Det kan även konstateras att regeringen på flera punkter i sitt
förslag tillgodosett de önskemål som i remissbehandlingen
framkommit från de berörda bostadsföretagen. Enligt
bostadsutskottets mening bör riksdagen mot denna bakgrund avslå
motion Sk54 (-).
Vad gäller de övergångsregler som regeringen föreslår skall
gälla vid byte av beskattningsform kan konstateras att
invändningar endast framkommit på en punkt, nämligen den
avskrivningstakt som regeringen föreslår skall gälla för de
tillgångsposter som bokförts med stöd av den särskilda
bokföringslagen. I motion Sk55 (s) förordas att en högre
avskrivningstakt fastställs än vad regeringen
föreslagit.
I propositionen anförs att det kan anses råda tveksamhet om
hur de aktuella balansposterna principiellt sett bör hanteras
skattemässigt vid övergången. Posterna representerar inget
substansvärde och bör därför inte självklart medföra
skattemässig avdragsrätt. Andra förhållanden anses dock tala för
att avdragsrätt ändå bör medges. Vid en samlad bedömning av
denna fråga anförs i propositionen att övervägande skäl talar
för att avdragsrätt bör medges enligt en särskild skattemässig
avskrivningsplan. En skälig procentsats för de årliga avdragen
anses vara 3 %. Bostadsutskottet, som inte har underlag för
annan bedömning än regeringen i denna fråga, anser att riksdagen
bör godkänna den aktuella övergångsregeln och även i övrigt anta
föreslaget till ändring i lagen om statlig inkomstskatt.
Utskottet avstyrker således motion Sk55 (s) yrkande 1.
Den i propositionen föreslagna ändringen i lagen om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får enligt utskottet
anses vara en naturlig följd av att bl.a. särreglerna i
skattehänseende för allmännyttiga bostadsföretag tas bort.
Riksdagen bör därför anta den föreslagna ändringen. Frågan om
möjlighet till dispens från stämpelskatt vid omvandling av
stiftelseägda bostadsföretag till aktiebolag behandlas i
bostadsutskottets betänkande 1992/93:BoU19.
Stockholm den 13 maj 1993
På bostadsutskottets vägnar
Agne Hansson
I beslutet har deltagit:
Agne Hansson (c), Oskar Lindkvist (s), Bertil Danielsson (m),
Magnus Persson (s), Erling Bager (fp), Sören Lekberg (s), Rune
Evensson (s), Bo G Jenevall (nyd), Britta Sundin (s), Birger
Andersson (c), Marianne Carlström (s), Inga Berggren (m), Lars
Stjernkvist (s), Kent Olsson (m) och Harry Staaf (kds).
Avvikande mening
Oskar Lindkvist, Magnus Persson, Sören Lekberg, Rune Evensson,
Britta Sundin, Marianne Carlström och Lars Stjernkvist (alla s)
anser att den del av utskottets yttrande som under rubriken
Utskottet börjar med "I propositionen" och slutar med "yrkande
1" bort ha följande lydelse:
Som anförs i motion Sk55 (s) hänför sig de aktuella
balansposterna delvis till underhållsåtgärder som bör ha en
kortare avskrivningstid än vad som blir följden av
regeringsförslaget. Utskottet finner mot denna bakgrund den i
motionen föreslagna avskrivningsnivån på 4 % mer rimlig.
Riksdagen bör således med den ändring i övergångsbestämmelserna
som föreslås i motion Sk55 (s) yrkande 1 i övrigt anta
regeringens förslag till ändring i lagen om statlig
inkomstskatt.