Skatteutskottets betänkande
1992/93:SKU28

Överföring av Riksskatteverkets beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län, m.m.


Innehåll

1992/93
SkU28

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till
lagstiftning i samband med överföringen av Riksskatteverkets
(RSV) beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Samtidigt avstyrker utskottet en motion om
avslag på propositionen.
Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag om en höjning
till 75000 kr av beloppsgränsen för betalningsförmedlares
skyldighet att lämna kontrolluppgift för vissa
utlandsbetalningar. Även beträffande denna fråga avstyrker
utskottet en motion med ett avslagsyrkande.
Reservation har avlämnats av Socialdemokraterna beträffande
frågan om uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare.
Reservationen biträds av Vänsterpartiet i en meningsyttring.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition
1992/93:196 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare,
5. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.,
6. lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa
premiebetalningar,
7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och
reklam,
8. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
9. lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes
flygtrafik,
10. lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon,
11. lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.,
12. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,
13. lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
14. lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
15. lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt,
16. lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt,
17. lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt,
18. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
19. lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän
energiskatt och koldioxidskatt,
20. lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt,
21. lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft,
22. lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för
elektrisk kraft från kärnkraftverk,
23. lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel,
24. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter,
25. lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen
(1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon,
26. lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen
(1941:251) om särskild varuskatt,
27. lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare,
28. lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen
(1982:691) om skatt på vissa kassettband,
29. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt
för grupplivförsäkringar, m.m.,
30. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
31. lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin,
32. lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor,
33. lag om ändring i lagen (1993:225) om upphävande av lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.,
34. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden,
35. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.
I propositionen föreslås lagändringar i anledning av
riksdagens beslut om att RSV:s beskattningsavdelning i Ludvika
skall överföras till Skattemyndigheten i Kopparbergs län den 1
juli 1993.
Vidare föreslås att ärenden om handräckning avseende
indrivning av skatt i något nordiskt land skall överföras från
RSV till Kronofogdemyndigheten i Stockholms län.
I propositionen föreslås också en mindre ändring i lagen om
återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare.
Slutligen föreslås att beloppsgränsen för
betalningsförmedlares skyldighet att till skattemyndigheterna
lämna kontrolluppgift om fysiska personers och dödsbons
betalningar till och från utlandet höjs.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1993.
Lagförslagen har -- med rättelse av uppenbara felskrivningar i
lagförslagen 34 och 35 -- följande lydelse.

Motionerna

1992/93:Sk30 av Sten Söderberg (-) vari yrkas att riksdagen
avslår proposition 1992/93:196.
1992/93:Sk31 av Lars Hedfors m.fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att höja
beloppsgränsen för skyldigheten att lämna kontrolluppgift om
betalningar till och från utlandet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en skärpning av de kontrollregler som
ersatt den s.k. betalningslagen.

Utskottet

Ställningstagande
Överföring av RSV:s beskattningsavdelning i Ludvika till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län
I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs
för att riksdagens beslut från förra året om en överföring av
RSV:s beskattningsavdelning i Ludvika till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län skall kunna genomföras (prop. 1991/92:150 bil.
1:5 s. 77, bet. 1991/92:SkU35).
I motion Sk30 av Sten Söderberg (-) yrkas avslag på
propositionen. Motionären anser att en överföring av förevarande
slag är alltför dyr.
Utskottet vill erinra om att beslutet att organisatoriskt
överföra RSV:s beskattningsavdelning i Ludvika till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län bl.a. syftar till att uppnå
bättre möjligheter till en mera flexibel användning av
tillgängliga personella och andra resurser och bättre
förutsättningar för spridning av kompetens på
punktskatteområdet. Avsikten är vidare att lokaliseringen av
verksamheten i Ludvika skall bibehållas och att frågor om
punktskatter även i fortsättningen skall handläggas där. Vad det
nu är fråga om är att vidta de lagändringar som behövs för att
kunna genomföra denna omorganisation.
Någon anledning att ompröva riksdagens principbeslut för ett
år sedan föreligger enligt utskottets mening inte. Utskottet har
heller inte i övrigt funnit någon anledning till erinran mot de
förslag som lagts fram i propositionen utan tillstyrker
propositionen i denna del och avstyrker motion Sk30.
Instansordningen m.m.
I propositionen föreslås att beslut i de ärendetyper som
överförs från RSV till Skattemyndigheten i Kopparbergs län skall
få överklagas till länsrätt. Även beslut om
prisregleringsavgifter skall få överklagas till länsrätt. I
propositionen föreslås vidare att den allmänna ombudsfunktionen
skall avskaffas hos RSV men finnas kvar hos Jordbruksverket och
Fiskeriverket. Ett annat av förslagen i propositionen går ut på
att ärenden om handräckning avseende indrivning av skatt i något
nordiskt land skall överföras från RSV till
Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. Beträffande
återbetalning av mervärdesskatt till utländska företagare
föreslås i propositionen att kravet att återbetalningen skall
ske till en mottagare i Sverige slopas.
Frågan om instansordningen kräver ändringar inte bara i lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter utan även
i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Förslag
till ändring i den sistnämnda lagen lämnas dock inte i den här
propositionen. Enligt vad utskottet har erfarit kommer
justitieutskottet att ta nödvändiga lagstiftningsinitiativ under
våren (se bet. 1992/93:JuU31).
Med anledning härav och då i övrigt utskottet inte har funnit
anledning till erinran mot propositionen såvitt avser de nu
nämnda förslagen tillstyrker utskottet propositionen i dessa
delar.
Uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare
I propositionen föreslås att beloppsgränsen för skyldighet att
lämna kontrolluppgift om betalningar till och från utlandet höjs
från 50000 kr till 75000 kr. Skälet härtill är att
Riksbanken har beslutat att höja gränsen för bankernas
rapporteringsskyldighet till 75000 kr och att bankerna
datamässigt på grund härav inte kan hantera annan gräns än
75000 kr.
I motion Sk31 av Lars Hedfors m.fl. (s) yrkas avslag på
propositionen i denna del eftersom en sådan höjning enligt
motionärernas mening skulle ytterligare försämra möjligheterna
att bedriva en effektiv skattekontroll av olika
utlandstransaktioner. I motionen efterlyses dessutom en
skärpning av de kontrollregler som ersatt lagen (1990:750) om
betalningar till och från utlandet (betalningslagen).
Utskottet vill erinra om följande. Riksdagen beslöt i höstas
att avskaffa betalningslagen fr.o.m. den 1 januari 1993.
Samtidigt infördes nya föreskrifter om skattekontrollen på detta
område i lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter. Den
tidigare gällande skyldigheten för valutahandlare att lämna
kontrolluppgifter på betalningar till eller från utlandet på mer
än 50000 kr ändrades till att omfatta alla som förmedlar
betalningar till eller från utlandet. Av den nu föreliggande
propositionen framgår att huvuddelen av dessa
betalningsförmedlare är banker.
I likhet med regeringen anser utskottet att hänsyn bör tas
till de praktiska svårigheter som två olika beloppsgränser -- en
på 75000 kr gentemot Riksbanken och en annan på 50000 kr när
det gäller uppgiftsskyldigheten till skattemyndigheterna --
skulle medföra för bankerna. Utskottet vill därför inte motsätta
sig förslaget att även i fortsättningen ha en enhetlig nivå i
dessa sammanhang genom att beloppsgränsen i fråga om
kontrolluppgiftsskyldigheten räknas upp till 75000 kr men
utgår i likhet med RSV ifrån att bankernas rutiner ändras
framöver så att bankernas rapportering inte blir beroende av
Riksbankens rapporteringssystem.
Vad i övrigt gäller de i höstas antagna
skattekontrollbestämmelserna på detta område kommer de att
utvärderas när tillräcklig erfarenhet vunnits, och utskottet har
tidigare i vår tagit ställning mot att riksdagen nu gör något
uttalande om en skärpning av dem. Utskottet vidhåller att det
ännu är för tidigt att aktualisera förändringar i dessa
kontrollbestämmelser men att det är viktigt att Sverige verkar
internationellt för att åstadkomma ett bättre fungerande
samarbete mellan olika länders skattemyndigheter och utveckla
informationsutbytet på skatteområdet för att därigenom skapa
bättre förutsättningar för en effektivare skattekontroll av
utlandsplaceringar. Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen i denna del och avstyrker motion Sk31.
Lagförslagen
19 § kupongskattelagen (1970:624) och 8 § lagen (1990:676) om
skatt på ränta på skogskontomedel, som föreslås ändrade genom
den nu behandlade propositionen, är båda föremål för ytterligare
ändringsförslag i kompletteringspropositionen. Den
lagstiftningstekniska behandlingen av dessa paragrafer bör
därför inte tas upp nu utan anstå till behandlingen av den
propositionen (se bet. 1992/93:SkU36).

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande överföring av RSV:s beskattningsavdelning i
Ludvika till Skattemyndigheten i Kopparbergs län
att riksdagen bifaller proposition 1992/93:196 i denna del
och avslår motion 1992/93:Sk30,
2. beträffande instansordningen m.m.
att riksdagen bifaller proposition 1992/93:196 i denna del,
3. beträffande uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare
att riksdagen bifaller proposition 1992/93:196 i denna del
och avslår motion 1992/93:Sk31,
res. (s)
men. (v)
4. beträffande lagförslagen
att riksdagen till följd av vad utskottet ovan anfört och
hemställt antar de i detta betänkande på s. 4--53 återgivna
förslagen till
1) lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
2) lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) med den
ändringen att 19 § utgår ur förslaget,
3) lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m. med den ändringen att 8 § utgår ur
förslaget,
4) lag om ändring i lagen (1991:119) om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare,
5) lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.,
6) lag om ändring i lagen (1990:662) om skatt på vissa
premiebetalningar,
7) lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och
reklam,
8) lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
9) lag om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes
flygtrafik,
10) lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon,
11) lag om ändring i lagen (1990:615) om avgifter på vissa
jordbruksprodukter m.m.,
12) lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,
13) lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
14) lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
15) lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt, 16)
lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, 17) lag om
ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt,
18) lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
19) lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän
energiskatt och koldioxidskatt,
20) lag om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt,
21) lag om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss
elektrisk kraft,
22) lag om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för
elektrisk kraft från kärnkraftverk,
23) lag om ändring i lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel,
24) lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter,
25) lag om ändring i lagen (1988:358) om upphävande av lagen
(1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av
motorfordon,
26) lag om ändring i lagen (1990:591) om upphävande av lagen
(1941:251) om särskild varuskatt,
27) lag om ändring i lagen (1990:596) om upphävande av lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare,
28) lag om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen
(1982:691) om skatt på vissa kassettband,
29) lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkringar, m.m.,
30) lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
31) lag om ändring i lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin,
32) lag om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor,
33) lag om ändring i lagen (1993:225) om upphävande av lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.,
34) lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden,
35) lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.
Stockholm den 29 april 1993
På skatteutskottets vägnar
Knut Wachtmeister

I beslutet har deltagit: Knut Wachtmeister (m), Lars
Hedfors (s), Filip Fridolfsson (m), Kjell Johansson (fp), Anita
Johansson (s), Bruno Poromaa (s), Karl-Gösta Svenson (m), Yvonne
Sandberg-Fries (s), Harry Staaf (kds), Peter Kling (nyd), Gunnar
Nilsson (s), Carl Fredrik Graf (m), Sverre Palm (s), Karl
Hagström (s) och Tage Påhlsson (c).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Lars Bäckström (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Reservation

Uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare (mom. 3 och 4 i
motsvarande del)
Lars Hedfors, Anita Johansson, Bruno Poromaa, Yvonne
Sandberg-Fries, Gunnar Nilsson, Sverre Palm och Karl Hagström
(alla s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 55
börjar med "Utskottet vill" och på s. 56 slutar med "motion
Sk31" bort ha följande lydelse:
I likhet med motionärerna bakom motion Sk31 (s) anser
utskottet att det var ett felaktigt beslut att upphäva
betalningslagen i höstas eftersom det lett till avsevärt
minskade kontrollmöjligheter när det gäller såväl utländska
transaktioner som sparande och investeringar med internationell
anknytning. De kontrollbestämmelser som trätt i stället för
betalningslagen bör följaktligen enligt utskottets uppfattning
absolut inte urholkas ytterligare. Regeringens förslag att räkna
upp gränsen för kontrolluppgiftsskyldighet vid
utlandsbetalningar till 75000 kr innebär emellertid just en
sådan ytterligare urholkning som enligt utskottets mening kommer
att än mer försämra möjligheterna att bedriva en effektiv
skattekontroll av olika utlandstransaktioner. Regeringens
förslag bör således avslås i denna del.
Vidare delar utskottet motionärernas uppfattning att det
behövs en skärpning av de kontrollregler som har ersatt
betalningslagen. Regeringen bör därför tillhållas att så snart
som möjligt lägga fram ett förslag som verkligen bidrar till en
effektiv kontroll av utlandsbetalningar och andra
internationella transaktioner som är av intresse för svenska
skattemyndigheter. Riksdagen bör enligt utskottets uppfattning
göra ett uttalande härom.
Det anförda innebär att utskottet ställer sig bakom motion
Sk31. Utskottet tillstyrker således motionen och avstyrker
propositionen i motsvarande del.
dels att moment 3 och moment 4 i motsvarande del i
utskottets hemställan bort ha följande lydelse:
3. beträffande uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Sk31 och med
avslag på proposition 1992/93:196 i denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört angående en skärpning
av de kontrollregler som har ersatt betalningslagen,
4. beträffande lagförslagen såvitt avser uppgiftsskyldighet
för betalningsförmedlare
att riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter (lagförslag
35).

Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet,
eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i
utskottet.
Lars Bäckström (v) anför:
Uppgiftsskyldighet för betalningsförmedlare (mom. 3 och 4 i
motsvarande del)
Beträffande denna fråga biträder Vänsterpartiet
Socialdemokraternas reservation till detta betänkande.


33 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1993:225) om upphävande av lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.
Härigenom föreskrivs att lagen (1993:225) om upphävande av
lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m.m.1
 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                3 kap.