Näringsutskottets betänkande
1992/93:NU09

Ändringar i lagstiftningen om banker och andra kreditinstitut


Innehåll

1992/93
NU9
Ärendet
I detta betänkande behandlas
dels proposition 1992/93:89 om ändrad lagstiftning för
banker och andra kreditinstitut med anledning av EES-avtalet,
m.m., utom såvitt avser lagförslagen 10 och 12 samt 22 §
förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank,
dels proposition 1992/93:68 om ändringar i
aktiebolagslagen m.m., såvitt avser lagförslagen 3--5,
dels proposition 1992/93:62 om vissa lagändringar med
anledning av att Näringsfrihetsombudsmannen (NO) upphört som
myndighet, såvitt avser lagförslag 4,
dels proposition 1992/93:12 om ändring i
kreditupplysningslagen (1973:1173), såvitt avser förslaget till
ändring i 1§ nämnda lag,
dels de fyra motioner som har väckts med anledning av
proposition 1992/93:89.
Finansbolagens förening, Kooperativa institutet och
Lantbrukarnas riksförbund har inkommit med skrivelser i ärendet.

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar i
lagstiftningen för banker, kreditaktiebolag och finansbolag.
Flertalet ändringar omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och innebär en anpassning till EG:s
regler för kreditinstitut. Genom lagändringarna införs bl.a.
obligatorisk auktorisation för kreditinstitut, krav på visst
minsta startkapital och lämplighetsprövning av större ägare.
Kreditinstitut från ett annat land inom EES ges rätt att, med
stöd av sin auktorisation i hemlandet, driva verksamhet i
Sverige. Motsvarande regler kommer att gälla för svenska
institut. Tillsynen över filialer som etablerats av ett
kreditinstitut hemmahörande i ett land inom EES skall i första
hand utövas av myndigheten i hemlandet.
En ny lag om kreditmarknadsbolag införs. Den ersätter de
nuvarande lagarna för kreditaktiebolag och finansbolag.
Härigenom görs en EG-anpassning också av reglerna för dessa
typer av institut. Icke-finansiella företag ges möjlighet, om
det föreligger synnerliga skäl, att bli moderbolag till en bank.
I lagstiftningen rörande banker avskaffas vidare de regler
enligt vilka regeringen utser offentliga styrelseledamöter och
godkänner val av styrelseordförande i bankaktiebolag. I en
reservation (s) krävs att dessa regler skall behållas.

Propositionerna

Proposition 1992/93:89
I propositionen föreslås -- efter föredragning av statsrådet
Bo Lundgren -- att riksdagen antar förslagen till
1. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
2. lag om kreditmarknadsbolag,
3. lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618),
4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
5. lag om ändring i föreningsbankslagen (1987:620),
6. lag om ändring i ackordslagen (1970:847),
7. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
8. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
9. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
10. lag om ändring i lagen (1992:557) om ändring i
insiderlagen (1990:1342),
11. lag om ändring i lagen (1992:559) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse,
12. lag om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m.,
13. lag om ändring i föräldrabalken,
14. lag om ändring i reglementet (1961:265) angående
förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder,
15. lag om upphävande av reglementet (1968:654) för
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för
stadshypoteksföreningar,
16. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
17. lag om ändring i lagen (1978:403) om beslutanderätt för
svenskt kreditaktiebolag i fråga om exportkredit i vissa fall,
18. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
19. lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden,
20. lag om ändring i insiderlagen (1990:1342),
21. lag om ändring i lagen (1992:551) om ändring i lagen
(1983:890) om allemanssparande,
22. lag om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa.
Lagförslagen 1--13 har granskats av Lagrådet. Lagförslagen 10
och 12 har utskottet behandlat i annat sammanhang (bet.
1992/93:NU10). Lagförslag 9 har såvitt gäller 22§ överlämnats
till skatteutskottet (bet. 1992/93:SkU18). Förslaget till lag om
kreditmarknadsbolag återges i bilaga 1. Lagförslagen finns på
s.5--98 i propositionen.
Proposition 1992/93:68
I propositionen föreslås -- efter föredragning av statsrådet
Reidunn Laurén -- såvitt här är i fråga att riksdagen antar
förslagen till
3. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
4. lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618),
5. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).
Lagförslagen, som finns på s.10--19 i propositionen, har
granskats av Lagrådet. Övriga förslag i denna proposition
behandlas av lagutskottet (bet. 1992/93:LU14).
Proposition 1992/93:62
I propositionen föreslås -- efter föredragning av
näringsminister Per Westerberg -- såvitt här är i fråga att
riksdagen antar förslag till
4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).
Lagförslaget finns på s.14 i propositionen. Övriga förslag i
propositionen har utskottet behandlat i annat sammanhang (bet.
1992/93:NU12).
Proposition 1992/93:12
I propositionen föreslås -- efter föredragning av statsrådet
Reidunn Laurén -- att riksdagen antar förslag till lag om
ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).
Lagförslaget har granskats av Lagrådet. Här behandlas endast
ändringar avseende 1§, medan övriga ändringar har behandlats
av utskottet i annat sammanhang (bet. 1992/93:NU4).

Motionerna

De motioner som har väckts med anledning av proposition
1992/93:89 är följande:
1992/93:N13 av Johan Lönnroth m.fl. (v) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om offentliga styrelseledamöter i banker.
1992/93:N14 av Birgitta Johansson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen
1. avslår proposition 1992/93:89 vad gäller avsnittet 6.1
Offentliga styrelseledamöter i bank m.m.,
2. som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett samlat förslag om samhällets insyn i banker,
försäkringsbolag och andra kreditinstitut.
1992/93:N15 av Birgitta Hambraeus (c) vari yrkas att riksdagen
kompletterar lagen och anger undantag för vissa kreditinstitut i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1992/93:N16 av Karin Starrin (c) vari yrkas att riksdagen
1. beslutar att förslaget till lag om kreditmarknadsbolag
omarbetas så att kreditföreningar av Landshypoteks föreslagna
typ omfattas av lagen,
2. beslutar benämna den omarbetade lagen lag om
kreditmarknadsföretag.

Utskottet

Inledning
I flera propositioner föreslås, som framgått av redovisningen
i det föregående, ändringar i samma lagar. För att få till stånd
en samordnad behandling av dessa förslag har i detta betänkande
tagits med de lagförslag i olika propositioner där samma
paragraf berörs. Förslagen i de olika propositionerna till
ändringar i bankrörelselagen, bankaktiebolagslagen,
sparbankslagen och kreditupplysningslagen har sammanförts i
bilagor till detta betänkande. Huvuddelen av ändringarna
föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer och i övrigt
den 1 januari 1993.
EES-regler om banker och andra kreditinstitut
Sverige har genom avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) åtagit sig att införa regler om
etableringsfrihet och om rätt att tillhandahålla tjänster
motsvarande vad som gäller för medlemsstaterna i EG. Finansiella
tjänster omfattas av bilaga IX till avtalet. I denna bilaga
anges ett antal EG-rättsakter som skall tillämpas inom hela
EES-området. De principer som ligger till grund för EG:s regler
på det finansiella området är följande:
a) Ett företag skall med en enda auktorisation obehindrat
kunna erbjuda tjänster till mottagare i andra medlemsländer.
b) Hemlandets myndigheter skall ha huvudansvaret för
övervakningen även av filialer etablerade i andra medlemsländer,
s.k. hemlandstillsyn.
c) Minimiregler uppställs för harmonisering av grundläggande
krav på verksamheten i olika typer av finansiella företag.
d) Administrativt samarbete skall ske mellan medlemsländernas
tillsynsmyndigheter.
De EG-direktiv som innehåller regler för banker gäller även
för andra typer av kreditinstitut. Med kreditinstitut avses
företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot
insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel och att
bevilja kredit för egen räkning. Definitionen träffar både
banker och sådana institut som svenska kreditaktiebolag och
flertalet finansbolag.
Den svenska lagstiftningen för banker innehåller redan i stor
utsträckning bestämmelser som motsvarar de minimiregler som
gäller inom EG. I proposition 1992/93:89 framläggs förslag till
sådana ändringar i främst bankrörelselagen (1987:617) och
bankaktiebolagslagen (1987:618) som innebär att också de övriga
principerna införs i vår lagstiftning.
Regeringens förslag i proposition 1992/93:89 innefattar bl.a.
följande. Krav på auktorisation införs för alla svenska
företagstyper som faller under EG:s definition av kreditinstitut
eller i övrigt bedriver finansieringsverksamhet. För att ett
företag skall kunna bli auktoriserat krävs att dess aktiekapital
tillsammans med övrigt bundet eget kapital uppgår till ett
belopp motsvarande fem miljoner ecu (drygt 40 miljoner kronor).
För sparbanker och mindre kreditmarknadsbolag är motsvarande
krav en miljon ecu (ca 8 miljoner kronor).
Finansinspektionen föreslås få möjlighet att pröva
lämpligheten hos större ägare i banker. Tillstånd krävs för
förvärv av s.k. kvalificerade innehav av bankaktier, som
motsvarar 10% eller mer av aktiekapitalet eller av samtliga
röster eller som annars möjliggör ett väsentligt inflytande över
ledningen av banken. Tillstånd krävs också för förvärv som
medför att den som har ett kvalificerat innehav når upp till
eller passerar 20, 33 eller 50%, eller att banken blir
dotterbolag. Inspektionen kan motsätta sig förvärv om
lämpligheten hos förvärvaren inte bedöms tillfredsställande med
hänsyn till behovet av en sund och ansvarsfull ledning av
banken. På samma grund kan inspektionen ingripa mot den som har
ett kvalificerat innehav i en bank, bl.a. genom utfärdande av
förbud mot att utöva rösträtt och, i sista hand, föreläggande
att avyttra aktierna.
Vid handläggningen av dessa ärenden kommer inspektionen att
inhämta uppgifter från bl.a. andra myndigheter. I propositionen
(s.111) nämns att utdrag från kriminalregistret, centrala
person- och belastningsregistret hos Rikspolisstyrelsen och
näringsförbudsregistret kan komma att inhämtas. Även andra
uppgifter kan komma i fråga. Gemensamt för uppgifterna är att de
kan angå förhållanden som är känsliga för den enskilde.
I den mån uppgifterna är sekretessbelagda hos den utlämnande
myndigheten och rör enskildas personliga eller ekonomiska
förhållanden bör uppgifterna omfattas av sekretess även hos
Finansinspektionen. I enlighet härmed föreslår utskottet att
i ärende hos statlig myndighet om innehav av aktier i
bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag skall gälla sekretess för
uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om
det kan antas att denne lider skada eller men om uppgiften röjs.
Med ärende om innehav av aktier skall förstås både ärenden i
vilka inspektionen prövar förvärv av kvalificerade innehav och
ärenden där inspektionen prövar lämpligheten hos den som har ett
sådant innehav. Om de uppgifter inspektionen inhämtar är
offentliga skall de vara offentliga också hos inspektionen.
Besluten i de aktuella ärendena skall också vara offentliga. En
bestämmelse med nu nämnda innebörd bör tas in som ett nytt andra
stycke i 8 kap. 5§ sekretesslagen (1980:100).
I nuvarande tredje stycket i nyssnämnda paragraf finns
bestämmelser om sekretess i verksamhet som avses i första och
andra styckena för uppgifter som erhållits enligt avtal med
utländska myndigheter. Dessa bestämmelser bör även omfatta den
verksamhet som nu är i fråga. Paragrafen justeras i enlighet
härmed.
I propositionen föreslås vidare att kreditinstitut som
auktoriserats i ett land inom EES skall ges rätt att etablera
filial i Sverige utan tillstånd av svensk myndighet. Sådana
institut skall också ges rätt att driva verksamhet i Sverige
utan etablering. Motsvarande gäller för svenska kreditinstitut i
förhållande till andra länder inom EES. För att verksamheten vid
en filial skall kunna startas krävs att institutet underrättat
hemlandsmyndigheten och att denna i sin tur underrättat
värdlandsmyndigheten. Denna myndighet skall lämna besked till
filialen att verksamhet får startas.
De verksamhetsgrenar som kreditinstitut får ägna sig åt
framgår av en särskild förteckning i lagen. Förteckningen är
baserad på en inom EG gällande lista över tillåtna
verksamhetsgrenar. Ett kreditinstitut hemmahörande i ett land
inom EES och verksamt i Sverige får rätt att bedriva verksamhet
inom de i listan angivna verksamhetsgrenarna i den mån dessa
omfattas av hemlandsauktorisationen. I enlighet med principen om
hemlandstillsyn skall en i Sverige etablerad filial till ett
kreditinstitut som är auktoriserat i ett annat land inom EES i
första hand stå under tillsyn av myndigheten i hemlandet.
Finansinspektionen får dock huvudansvaret för övervakningen av
att sådana filialer har en tillfredsställande likviditet. Det
förutsätts att tillsynsmyndigheterna lojalt förser varandra med
uppgifter som behövs för tillsynen, bl.a. för att kunna bedöma
kreditinstitutens sammanlagda finansiella ställning.
Kreditmarknadsbolag
Den svenska lagstiftningen för finansiella institut utanför
banksektorn har vuxit fram successivt och anpassats till de
behov som efter hand har uppstått. Detta har lett till att
lagarna inte är enhetligt utformade. För att avhjälpa detta
föreslås nu i propositionen en ny lag om kreditmarknadsbolag,
som skall ersätta lagen (1963:76) om kreditaktiebolag och lagen
(1988:606) om finansbolag. Som nämnts i det föregående omfattas
både kreditaktiebolag och flertalet finansbolag av den
definition av kreditinstitut som gäller inom EG.
Den nya lagen om kreditmarknadsbolag har utformats med
utgångspunkt i EG-reglerna på det finansiella området, vilka
översiktligt berörts i det tidigare avsnittet. I enlighet med
dessa regler anges därför i lagen bl.a. krav på tillstånd för
finansieringsverksamhet, krav på visst minsta bundet eget
kapital, föreskrifter om sund verksamhet samt om kreditgivning
och kapitaltäckning. Principerna om en enda auktorisation för
verksamhet inom EES och om hemlandstillsyn liksom reglerna om
ägarprövning föreslås gälla också för kreditmarknadsbolagen. När
ett kreditmarknadsbolag ingår i en koncern skall övriga bolag i
koncernen, även om de inte står under tillsyn av
Finansinspektionen, lämna inspektionen de upplysningar som
behövs för tillsynen av kreditmarknadsbolaget.
I motion 1992/93:N16 (c) påpekas att den föreslagna lagen om
kreditmarknadsbolag endast gäller aktiebolag och alltså inte
möjliggör valfrihet mellan olika företagsformer. Det finns,
anför motionären, inget hinder mot att lagen utvidgas till att
också omfatta verksamhet som bedrivs i ekonomisk förening. Hon
erinrar om att frågan om den framtida regleringen av
landshypoteksinstitutens verksamhet för närvarande är föremål
för överväganden inom regeringskansliet. Vidare hänvisas till
att åtta av de tio landshypoteksföreningarna i en skrivelse till
regeringen föreslagit att de skall få en ny organisation i form
av en s.k. kreditförening (ekonomisk förening). Vid
remissbehandlingen av ärendet har, enligt motionären, inte
framförts några avgörande hinder mot en sådan ombildning.
Däremot har påpekats att föreningslösningen inte ryms inom den
föreslagna lagen om kreditmarknadsbolag. I motionen understryks
även att det är vanligt med kooperativa företag på de
internationella kreditmarknaderna, att det behövs mångfald, att
lagar bör vara konkurrensneutrala samt att
landshypoteksinstitutionen i form av ekonomisk förening kan
uppfylla de allmänna krav på verksamheten som uppställs i den
föreslagna lagen om kreditmarknadsbolag. Motionären hemställer
att lagen omarbetas så att även ekonomiska föreningar kan
omfattas av lagen och att lagen i stället benämns lag om
kreditmarknadsföretag.
Landshypoteksorganisationen (Landshypotek) regleras av lagen
(1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om
landshypoteksföreningar samt av ett av regeringen fastställt
reglemente för var och en av de tio föreningarna. Landshypoteks
framtida organisation har varit föremål för utredningar sedan år
1988. I juni 1992 avgav majoriteten i styrelsen för Sveriges
allmänna hypoteksbank ett förslag till regeringen om att
Landshypotek skulle ombildas till en ekonomisk förening. En
minoritet i styrelsen förordade en ombildning till aktiebolag.
Förslagen har remissbehandlats och bereds nu inom
regeringskansliet. En proposition väntas bli avlämnad under
innevarande riksmöte.
Utskottet instämmer i motionärens uppfattning att det
ligger ett värde i att olika företagsformer kan vara verksamma
på kreditmarknaden. Eftersom det ännu inte förelagts riksdagen
något förslag om Landshypoteks framtida organisation, anser
emellertid utskottet att det för närvarande inte finns skäl att
omarbeta det föreliggande förslaget till lag om
kreditmarknadsbolag med anledning av Landshypoteks verksamhet.
Det ankommer på regeringen att i samband med ett förslag rörande
ombildning av Landshypotek även föreslå de lagändringar som
erfordras beroende på vilken associationsform som slutligen
förordas. Om det därutöver finns önskemål från andra företag att
få bedriva finansieringsverksamhet i form av ekonomisk förening
förutsätter utskottet att regeringen lägger fram förslag om
erforderliga lagändringar. Med hänvisning härtill avstyrker
utskottet motion 1992/93:N16 (c). Regeringens förslag till lag
om kreditmarknadsbolag tillstyrks av utskottet.
I motion 1992/93:N15 (c) anförs att vissa kreditinstitut i
olika EG-länder undantagits från tillämpning av EG:s direktiv
angående kreditinstitut. Dessa institut behöver därför inte
auktoriseras och inte heller uppfylla kraven på t.ex. visst
minsta kapital. Motionären nämner att vissa organisationer i
Sverige, såsom JAK (Jord Arbete Kapital) och Fria kulturfonden,
lånar in pengar i växande omfattning. Motionären begär att
utskottet undersöker om det finns behov av undantag också för
Sverige och, om så är fallet, framlägger förslag till
komplettering av lagen.
I lagen om finansbolag (3§ andra stycket2) finns ett
undantag för föreningar som bedrivs i syfte att tillgodose
medlemmarnas finansieringsbehov. Därmed avses bl.a. föreningar
av den typ som nämns i motionen. I propositionen (s.210)
föreslås att detta undantag inte förs över till den nya lagen.
Det anförs att den verksamhet som föreningarna bedriver närmast
är att jämställa med bankrörelse och därför bör prövas enligt
bankrörelselagen. Inom regeringskansliet övervägs för närvarande
hur dessa föreningar skall regleras i framtiden; denna fråga
kommer att tas upp i annat sammanhang.
Utskottet vill i detta sammanhang nämna att i en
proposition våren 1991 (prop. 1990/91:154 s.52) berördes
frågan om reglering av den sparkasserörelse som Kooperativa
förbundet (KF) och Hyresgästernas Sparkasse- och
Byggnadsföreningar (HSB) bedriver. Föredraganden -- statsrådet
Erik Åsbrink -- gjorde då bedömningen att sådan inlåning till
sparkassa som utan vinstsyfte drivs av en förening, vars uppgift
är att tillgodose finansieringsbehov hos föreningens medlemmar,
inte borde anses som auktorisationspliktig inlåningsverksamhet.
Statsrådet anmärkte dock att det inte kunde uteslutas att
sparkassor och andra institut, vilka tar emot kontoinsättningar
som inte utgör bankinlåning, kunde komma att betraktas som
kreditinstitut enligt ett framtida EES-avtal.
Som anmärkts i den nu föreliggande propositionen pågår det i
regeringskansliet ett arbete som syftar till att klarlägga
frågan om reglering av verksamheten i vissa sparkassor och
föreningar. I det ärendet förekommer kontakter med berörda
organisationer. Frågan om att särskilt undanta t.ex. HSB:s och
KF:s sparkassor eller JAK och Fria kulturfonden från gällande
lagstiftning bör enligt utskottets mening anstå till dess att
det redovisats någon närmare bedömning av om verksamheten är att
hänföra till bankrörelse eller annan auktorisationspliktig
finansieringsverksamhet, eller om det finns skäl att införa
särskild lagstiftning för just sådana institut. Utskottet vill
härvidlag påpeka att ett uttryckligt undantag från
tillämpligheten av annan finansiell lagstiftning torde krävas
bara om instituten anses falla under EG:s definition av
kreditinstitut. För ett sådant undantag krävs å andra sidan en
ändring av EES-avtalet. Mot bakgrund av det nu anförda avstyrker
utskottet motion 1992/93:N15 (c).
Offentliga styrelseledamöter i banker
År 1971 infördes i banklagstiftningen en bestämmelse som gav
regeringen rätt att utse offentliga styrelseledamöter i de
privata affärsbankerna. Denna rätt har sedan utvidgats till att
också avse bankernas regionala styrelser. I lokala
kontorsstyrelser har kommunerna rätt att utse ledamöter.
Härutöver infördes år 1985 regler om att regeringen skall
godkänna bankens val av styrelseordförande. Det offentligas
inflytande i affärsbankernas styrelser har bl.a. motiverats av
att bankerna har betydelsefulla uppgifter såsom exekutiva organ
för statens politik och av att de har en stor roll i den
näringspolitiska utvecklingen.
I propositionen konstateras att de nämnda bestämmelserna
infördes under en tid då kreditmarknaden var starkt reglerad och
att de skäl som då anfördes i allt väsentligt saknar aktualitet
på dagens avreglerade marknad. Det ifrågasätts dessutom om
systemen med offentliga styrelseledamöter och styrelseordförande
som godkänts av regeringen har gett det allmänna något större
mått av insyn eller inflytande i bankerna. Vidare anförs att det
är viktigt att skilja mellan ägarrollen och kontrollfunktionen
och att staten skall utöva sin kontroll genom lagstiftning och
tillsyn. Mot denna bakgrund föreslås ändringar i
bankaktiebolagslagen som innebär ett borttagande av dels
möjligheten för regeringen och kommunerna att utse
styrelseledamöter i bankaktiebolag, dels bestämmelsen om att
regeringen skall godkänna valet av ordförande i bankaktiebolag.
I motion 1992/93:N13 (v) instämmer motionärerna i regeringens
bedömning att de offentliga ledamöterna inte betytt att
medborgarna haft något inflytande eller insyn i bankerna. Det
som hänt inom bankväsendet under senare tid kan emellertid,
enligt motionärerna, väntas leda till att dessa ledamöter
aktiverar sig och lever upp till lagens anda. Motionärerna
förordar således att de nuvarande reglerna behålls.
Det behövs en samlad genomgång av formerna för det allmännas
insyn i banker och försäkringsbolag, anförs det i motion
1992/93:N14 (s). Detta bör ske med beaktande av det kommande
förslaget om en s.k. bankgaranti. Det är då, anser motionärerna,
olämpligt att nu upphäva bestämmelserna om offentliga
styrelseledamöter och om godkännande av ordförande i banker.
Motionärerna yrkar därför avslag på regeringens förslag i denna
del och begär att regeringen skall lägga fram ett samlat förslag
om insyn i banker, försäkringsbolag och andra kreditinstitut.
Motioner med krav på upphävande av bestämmelserna om
offentliga ledamöter i affärsbankernas styrelser och om
godkännande av styrelseordförande har behandlats av riksdagen
vid ett stort antal tillfällen, senast våren 1992. Vid detta
tillfälle avstyrkte utskottet (bet. 1991/92:NU19) motionen med
hänvisning till att frågan då övervägdes inom regeringskansliet.
Utskottet anförde emellertid samtidigt att starka principiella
skäl bl.a. talar mot att regeringen skall godkänna
affärsbankernas val av styrelseordförande. I en reservation (s),
som fick stöd i en meningsyttring (v), krävdes att systemet
skulle behållas.
Utskottet vidhåller sin uppfattning från våren 1992.
Statens tillsyn över bankerna och betalningssystemet bör främst
utövas av Finansinspektionen och Riksbanken. Som utskottet då
anförde talar starka principiella skäl mot bl.a. att regeringen
skall godkänna affärsbankernas val av styrelseordförande. Mot
denna bakgrund hälsar utskottet regeringens nu framlagda förslag
med tillfredsställelse och avstyrker därför motionerna
1992/93:N13 (v) och 1992/93:N14 (s) i berörda delar.
När det gäller kravet i sistnämnda motion på ett samlat
förslag om samhällets insyn i instituten på kreditmarknaden vill
utskottet framhålla att regeringen avser att inom kort tillsätta
en utredning om utvecklingen på kreditmarknaden. Denna utredning
kommer, enligt vad utskottet erfarit, att ges i uppdrag att
också överväga riktlinjer för tillsynens innehåll och
inriktning. Med hänvisning härtill avstyrks också det nu
aktuella yrkandet i motion 1992/93:N14 (s).
Övriga frågor
I proposition 1992/93:89 föreslås vidare att sanktionssystemet
inom Finansinspektionens ansvarsområde skall göras mer
enhetligt. För närvarande finns både formella och sakliga
olikheter såvitt avser inspektionens möjligheter att ingripa
enligt de lagar som gäller för de olika instituten på
finansmarknaden. På värdepappersmarknaden har under senare år
införts ett nytt sanktionssystem. Förslagen i propositionen
innebär att motsvarande system införs även för banker och
kreditmarknadsbolag. De sanktioner som inspektionen skall kunna
tillgripa mot kreditinstitut blir därigenom varning, förbud att
verkställa beslut, föreläggande att vidta rättelse samt
återkallande av oktroj eller tillstånd. Förbud eller
föreläggande skall kunna förenas med vite.
Enligt bankaktiebolagslagen får en bank ingå som dotterbolag i
en koncern endast om ett annat bankbolag är moderbolag. Det
föreslås nu att denna lag ändras så att en bank -- om det
föreligger synnerliga skäl -- skall kunna ingå som dotterbolag i
en koncern där moderbolaget inte står under tillsyn av
Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet.
Finansinspektionen skall pröva frågan om tillstånd inom ramen
för de generella reglerna för banker om tillståndsplikt och
prövning av större ägares lämplighet.
Vidare föreslås bestämmelser som gör det möjligt för
regeringen eller Finansinspektionen att -- om det finns
särskilda skäl -- ge tillstånd till en bank att i ett bankkontor
på en mindre ort tillhandahålla posttjänster. På motsvarande
sätt skall en bank kunna låta sin verksamhet bedrivas av annan
personal än bankens egen och i andra lokaler än bankens.
Slutligen framläggs i propositionen vissa förslag till
bestämmelser om fusion mellan bankaktiebolag och allmänt bolag,
om banks firma, om förvärv av aktier i moderbolag och om ändrade
värderingsregler för obligationer.
Utskottet tillstyrker de föreslagna ändringarna liksom de
ändringar som har redogjorts för under avsnittet om EES-regler
om banker och andra kreditinstitut.
I proposition 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m.
föreslås att reglerna om bundna aktier upphävs och att kravet på
bosättning i Sverige för vissa befattningshavare ändras till att
gälla krav på bosättning inom EES. Såvitt gäller
aktiebolagslagen (1975:1385) och andra berörda lagar har dessa
ändringar nyligen tillstyrkts av lagutskottet (bet.
1992/93:LU14). I propositionen föreslås också motsvarande
ändringar i bankrörelselagen, bankaktiebolagslagen och
sparbankslagen (1987:619). Utskottet tillstyrker dessa
förslag.
En ändring i sparbankslagen har också föreslagits i
proposition 1992/93:62 om vissa lagändringar med anledning av
att Näringsfrihetsombudsmannen (NO) upphört som myndighet. Även
detta förslag tillstyrks av utskottet. Övriga förslag i
denna proposition har tillstyrkts av utskottet i ett annat
sammanhang (bet. 1992/93:NU12).
I föreliggande betänkande behandlas också förslag i
proposition 1992/93:12 om ändring i kreditupplysningslagen
(1973:1173), såvitt gäller 1§. Ändringen, som närmast är av
redaktionell karaktär, tillstyrks av utskottet. Övriga
ändringar i denna lag har behandlats i ett annat betänkande
(bet. 1992/93:NU4).
Som tidigare nämnts har förslagen i de olika propositionerna
om ändringar i samma lagar i huvudsak sammanförts i bilagor till
detta betänkande så att en överblick över ändringarna erhålls.
De i proposition 1992/93:68 föreslagna ändringarna i
bankrörelselagen har dock lagts i en separat bilaga, eftersom
dessa ändringar inte är beroende av tidpunkten för EES-avtalets
ikraftträdande. Utöver vad som föreslagits i propositionerna
erfordras ändringar också i 3 kap. 11§, 7 kap. 24§ och 8
kap. 8§ bankrörelselagen samt 7 kap. 3§
bankaktiebolagslagen. Dessa ändringar har utskottet fört in
i bilagorna.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande lag om kreditmarknadsbolag
att riksdagen med avslag på motion 1992/93:N16 antar det i
proposition 1992/93:89 framlagda förslaget till lag om
kreditmarknadsbolag,
2. beträffande undantag från bestämmelserna om
kreditinstitut
att riksdagen avslår motion 1992/93:N15,
3. beträffande offentliga styrelseledamöter i banker m.m.
att riksdagen med bifall till proposition 1992/93:89 moment 3
i ifrågavarande del och med avslag på motionerna 1992/93:N13 och
1992/93:N14 antar förslaget till lag om ändring i
bankaktiebolagslagen (1987:618) enligt bilaga 2 såvitt gäller 7
kap. 1 och 2§§, 3§ andra stycket, 8, 11 och 12§§,
res. (s)
4. beträffande ändringar i bankrörelselagen m.m.
att riksdagen med bifall till propositionerna 1992/93:62
moment 4, 1992/93:68 momenten 3--5 och 1992/93:89 momenten 1, 3
i ifrågavarande del och 4 antar förslag till
a) lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617) enligt
bilagorna3 och 4,
b) lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618), i den mån
den inte omfattas av utskottets hemställan under3, enligt
bilaga2,
c) lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) enligt
bilaga5,
5. beträffande kreditupplysning
att riksdagen med bifall till propositionerna 1992/93:12 i
ifrågavarande del och 1992/93:89 moment 7 antar förslag till lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) enligt bilaga 6,
6. beträffande sekretessbestämmelse
att riksdagen antar av utskottet framlagt förslag till lag om
ändring i sekretesslagen (1980:100) enligt bilaga 7,
7. beträffande lagförslagen i övrigt
att riksdagen antar de i proposition 1992/93:89 framlagda
förslagen till
a) lag om ändring i föreningsbankslagen (1987:620),
b) lag om ändring i ackordslagen (1970:847),
c) lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
d) lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
utom såvitt avser 22§,
e) lag om ändring i lagen (1992:559) om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse, dock att
ikraftträdandebestämmelsen skall ha följande lydelse:
Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 3a§ första
och andra styckena den dag regeringen bestämmer och i övrigt den
1 januari 1993.
f) lag om ändring i föräldrabalken,
g) lag om ändring i reglementet (1961:265) angående
förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder, dock att i 9§
första stycket 4 orden "centralkassa för jordbrukskredit" skall
bytas ut mot orden "central föreningsbank",
h) lag om upphävande av reglementet (1968:654) för
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för
stadshypoteksföreningar,
i) lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
dock att i ingressens första dels-sats skall ingå även 65§,
j) lag om ändring i lagen (1978:403) om beslutanderätt för
svenskt kreditaktiebolag i fråga om exportkredit i vissa fall,
k) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), dock
att i 7 kap. 9§ första stycket 2 ordet "hypotekskassa" skall
bytas ut mot ordet "stadshypotekskassa",
l) lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden,
m) lag om ändring i insiderlagen (1990:1342),
n) lag om ändring i lagen (1992:551) om ändring i lagen
(1983:890) om allemanssparande,
o) lag om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa.
Stockholm den 1 december 1992
På näringsutskottets vägnar
Rolf Dahlberg
I beslutet har deltagit: Rolf Dahlberg (m), Birgitta
Johansson (s), Per-Richard Molén (m), Axel Andersson (s), Bo
Finnkvist (s), Kjell Ericsson (c), Reynoldh Furustrand (s), Leif
Marklund (s), Göran Hägglund (kds), Bengt Dalström (nyd), Mats
Lindberg (s), Olle Lindström (m), Jan Backman (m), Sylvia
Lindgren (s) och Carl B Hamilton (fp).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Rolf L Nilson (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Reservation

Offentliga styrelseledamöter i banker m.m. (mom.3)
Birgitta Johansson, Axel Andersson, Bo Finnkvist, Reynoldh
Furustrand, Leif Marklund, Mats Lindberg och Sylvia Lindgren
(alla s) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s.10 som
börjar med "Utskottet vidhåller" och slutar med "motion
1992/93:N14 (s)" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är angeläget att det finns lämpliga
former för samhällets inflytande över bankernas verksamhet. De
senaste årens utveckling på kreditmarknaden med enorma
kreditförluster som följd understryker behovet av en samlad
översyn av formerna för samhällets insyn i såväl bankerna som
försäkringsbolag och övriga kreditinstitut. Regeringen har
aviserat att den skall tillsätta en utredning angående
kreditmarknadens utveckling, men med hänsyn till vikten av att
samhällets kontroll av marknaden snarast förstärks och
effektiviseras är det angeläget att utredningen skyndsamt lägger
fram förslag i detta avseende. Detta bör ges regeringen till
känna.
Inför en sådan översyn är det olämpligt att avskaffa de
instrument som samhället har skaffat sig för insyn i
affärsbankerna, nämligen att utse styrelseledamöter och att
godkänna styrelseordförande. Utskottet avstyrker därför
regeringens förslag på denna punkt och tillstyrker motion
1992/93:N14 (s). Därigenom blir också motion 1992/93:N13 (v)
tillgodosedd.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande
lydelse:
3. beträffande offentliga styrelseledamöter i banker m.m.
att riksdagen med bifall till motionerna 1992/93:N13 och
1992/93:N14 avslår i proposition 1992/93:89 framlagt förslag
till lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618) såvitt
gäller 7 kap. 1 och 2§§, 3§ andra stycket, 8, 11 och 12§§.
Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet,
vilket inte företräds av ordinarie ledamot i utskottet.
Rolf L Nilson (v) anför:
Jag instämmer i de synpunkter som företrädare för
Socialdemokraterna för fram i reservationen till detta
betänkande.
Regeringens förslag till
Lag om kreditmarknadsbolag

Bilaga 1

Regeringens förslag till
Lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Bilaga 2
Härigenom föreskrivs i fråga om bankaktiebolagslagen
(1987:618)1
dels att 1 kap. 4 och 5 §§, 7 kap. 8 § samt 12 kap.
skall upphöra att
gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 3 och 12 §§, 3 kap. 2 §,
4 kap. 6 §, 5 kap. 4 §, 6 kap. 9 §,
7 kap. 1, 2, 3, 4, 11, 12 , 15 och 18 §§, 8 kap. 1 och 5 §§, 10
kap. 4 och 15
§§ samt 11 kap. 1 och 9 §§ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse               Föreslagen lydelse
                      1 kap.
                       2 §
I ett bankaktiebolag svarar delägarna inte personligen för
bolagets förpliktelser.
 Bankaktiebolagets aktiekapital skall bestämmas med hänsyn
till omfattningen och beskaffenheten av den planerade rörelsen.
Är aktiekapitalet fördelat på flera aktier, skall dessa lyda på
lika
belopp.
                    Bankaktiebolaget skall när
                    rörelsen påbörjas ha
                    ett bundet eget kapital som
                    vid tidpunkten för beslut
                    om oktroj motsvarar minst fem
                    miljoner ecu. I 4 kap. 7 §
                    bankrörelselagen (1987:617)
                    finns bestämmelser om vad
                    som utgör bundet eget
                    kapital.
                2 kap.
               1 §2
Ett bankaktiebolag skall bildas av en eller flera stiftare.
Stiftarna skall vara fysiska      Stiftarna skall vara fysiska
personer och bosatta i         personer och bosatta inom
Sverige. Den som är           Europeiska ekonomiska
underårig eller i konkurs        samarbetsområdet. Den som
eller som har förvaltare        är underårig eller i
enligt 11 kap. 7 §           konkurs eller som har
föräldrabalken får           förvaltare enligt 11 kap. 7
inte vara stiftare. Att         § föräldrabalken
detsamma gäller den som         får inte vara stiftare. Att
är underkastad             detsamma gäller den som
näringsförbud följer          är underkastad
av 6 § lagen (1986:436) om       näringsförbud följer
näringsförbud.             av 6 § lagen (1986:436) om
                    näringsförbud.
Utan hinder av andra stycket får ett bankaktiebolag bildas av
1. ett eller flera utländska bankföretag,
2. en eller flera svenska sparbanker, om bildandet av
bankaktiebolaget utgör ett led i en ombildning enligt 8 kap.
sparbankslagen (1987:619) respektive 11 kap. föreningsbankslagen
(1987:620).
Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om annat följer av
bestämmelserna om fusion i 11 kap. 2 §.
1 Senaste lydelse av 12 kap. 1990:822.
2Senaste lydelse 1992:1060.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                2 kap.
               3 §3
Stiftarna skall upprätta en bolagsordning som skall
underställas
regeringen för stadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas
en plan för den tilltänkta verksamheten.
 Regeringen prövar att bolagsordningen överensstämmer med
denna lag, bankrörelselagen (1987:617) och andra författningar
samt om och i vad mån särskilda bestämmelser behövs med
hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.
Regeringen skall stadfästa bolagsordningen och bevilja
oktroj,
om den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven
på en sund bankverksamhet.
                    Oktroj får inte vägras
                    på den grunden att det inte
                    behövs någon ytterligare
                    bank.

               12 §4
Ett bankaktiebolag skall anmälas för registrering senast sex
månader efter det att oktroj har beviljats.
För registrering krävs
1. att det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och
tilldelade aktier efter avdrag för de aktier som enligt 14 § har
förklarats förverkade och inte har övertagits av någon annan
(bolagets aktiekapital) svarar mot aktiekapitalet eller
minimikapitalet enligt bolagsordningen,
2. att de aktier som ingår i bolagets aktiekapital är helt
betalda, och
3.att auktoriserad revisor       3.att auktoriserad revisor
skriftligen intygar att         skriftligen intygar att
betalning enligt 2 har skett.      betalning enligt 2 har skett
                    samt att bankaktiebolaget har
                    ett så stort bundet eget
                    kapital som föreskrivs i 1
                    kap. 2 § tredje stycket.
Genom registreringen fastställs bolagets aktiekapital till
belopp
som anges i andra stycket 1. De aktier som enligt 14 § har
förklarats förverkade och inte övertagits av någon annan blir
därvid ogiltiga.
Frågan om bolagets bildande har fallit, om anmälan för
registrering inte skett inom den tid som anges i första stycket
eller om Finansinspektionen genom beslut som har vunnit laga
kraft har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering
av
bolaget. I sådant fall svarar styrelseledamöterna solidariskt
för
återbetalningen av de belopp som har betalts in på de tecknade
aktierna jämte uppkommen avkastning med avdrag för kostnader
på grund av åtgärder enligt 16 § första stycket tredje meningen.
3Senaste lydelse 1990:822.
4Senaste lydelse 1992:554.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                3 kap.
               2 §5
Aktier kan fritt            Aktier kan fritt
överlåtas och              överlåtas och
förvärvas om något           förvärvas om något
annat inte följer av 12         annat inte följer av lag.
kap. eller i övrigt av lag.
Den som förvärvar aktier
skall inom en månad
anmäla förvärvet till
Finansinspektionen, om det
medför att
förvärvarens andel av
aktiekapitalet eller
röstetalet för samtliga
aktier i bolaget kommer att
överskrida något av
gränsvärdena tio, tjugo,
fyrtio och femtio procent.

                4 kap.
               6 §6
Beslutet om nyemission skall ange
1. det belopp eller det högsta belopp, varmed aktiekapitalet
skall
kunna ökas, eller det lägsta och högsta beloppet för ökningen,
2. det aktieslag vartill de nya aktierna skall höra, i de fall
aktier av olika slag finns eller kan utges,
3. den rätt till utdelning som tillkommer de nya aktierna samt
det
räkenskapsår för vilket rätten till utdelning inträder,
4. den företrädesrätt att teckna aktier som aktieägarna eller
andra
har eller vem som annars får teckna aktier,
5. den tid inom vilken aktier kan tecknas, när ett visst
belopp
eller ett lägsta belopp har fastställts för aktiekapitalets
ökning,
6. den tid, inom vilken aktieägare kan använda sin
företrädesrätt,
7. den tid inom vilken         7. den tid inom vilken
tecknade aktier skall betalas,     tecknade aktier skall betalas,
                    eller, i förekommande fall,
                    att teckning skall ske genom
                    betalning,
8. den beräkningsgrund,         8. den beräkningsgrund,
enligt vilken vid            enligt vilken vid
överteckning de aktier som       överteckning de aktier som
inte har tecknats med          inte har tecknats med
företrädesrätt skall          företrädesrätt skall
fördelas, om det inte          fördelas, om det inte
föreskrivs att             föreskrivs att
fördelningen skall           fördelningen skall
bestämmas av styrelsen,         bestämmas av styrelsen,
samt
9. aktiernas nominella belopp      9. aktiernas nominella belopp
och det belopp som skall        och det belopp som skall
betalas för varje tecknad        betalas för varje tecknad
aktie.                 aktie, samt
                    10. i förekommande fall
                    förordnande som avses i 4 a
                    §.

                    5Senaste lydelse 1992:554.
                    6Senaste lydelse 1990:1307.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
Den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt
enligt första stycket 6 får inte vara kortare än en månad. Tiden
räknas från
1. det att kungörelse enligt 8 § skedde,
2. emissionsbeslutet, om samtliga aktieägare har varit
företrädda
vid den bolagsstämma som har fattat beslutet, eller
3. avstämningsdagen, när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt         Om ett förbehåll enligt
3 kap. 1§ fjärde            3 kap. 1§ fjärde stycket
stycket, 6 kap. 8 § eller        eller 6 kap. 8 § skall
12 kap. 1 § skall gälla         gälla för de nya
för de nya aktierna, skall       aktierna, skall
emissionsbeslutet innehålla       emissionsbeslutet innehålla
en erinran om detta.          en erinran om detta.
Om aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen
gäller
för avstämningsbolag att avstämningsdagen skall anges i
emissionsbeslutet. Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än
tre
veckor från det att kungörelse enligt 8 § skedde.
Om de kuponger som hör till aktiebreven skall användas som
emissionsbevis, skall detta anges i beslutet.
                5 kap.
               4 §7
Beslutet om emission skall ange
1. emissionens belopp eller det högsta beloppet eller det
lägsta
och högsta beloppet för emissionen,
2. den företrädesrätt att delta i emissionen som tillkommer
aktieägare eller någon annan eller vem som annars får delta i
emissionen,
3. den tid inom vilken teckning av skuldebrev kan ske, när ett
visst belopp eller ett lägsta belopp har bestämts för
emissionen,
4. den tid inom vilken aktieägare kan använda sin
företrädesrätt
till teckning,
5. skuldebrevens nominella belopp, emissionskursen och
räntefoten,
6. den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas samt
den
beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev
som
inte tecknats med företrädesrätt skall fördelas, om det inte
föreskrivs att fördelningen skall bestämmas av styrelsen,
7. tiden och villkoren för utbytet eller nyteckningen,
8. den rätt som skall tillkomma borgenären eller innehavaren
av
optionsbevis för den händelse aktiekapitalet före utbytet eller
nyteckningen ökas eller sätts ned eller nya konvertibla
skuldebrev
eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning ges ut
eller bolaget upplöses eller upphör genom fusion,
9. det belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas genom
utbyte
eller nyteckning,


7Senaste lydelse 1992:554.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
10. det aktieslag vartill de nya aktierna skall höra, i de
fall
aktier av olika slag finns eller kan utges, samt
11. den rätt till utdelning som tillkommer de nya aktierna
samt det
räkenskapsår för vilket rätten till utdelning inträder.
Den tid inom vilken aktieägare kan använda sin företrädesrätt
enligt första stycket 4 får inte vara kortare än en månad. Tiden
räknas från
1. det kungörelse enligt 6 § första stycket första meningen
skedde,
2. beslutet, när det gäller sådana fall som avses i 6 § fjärde
stycket, eller
3. avstämningsdagen, när det gäller avstämningsbolag.
Om ett förbehåll enligt         Om ett förbehåll enligt
3 kap. 1§ fjärde            3 kap. 1§ fjärde stycket
stycket, 6 kap. 8 § eller        eller 6 kap. 8 § skall
12 kap. 1 § skall gälla         gälla för de nya
för de nya aktierna, skall       aktierna, skall
emissionsbeslutet innehålla       emissionsbeslutet innehålla
en erinran om detta.          en erinran om detta.
Om en aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i
emissionen,
gäller för avstämningsbolag att avstämningsdagen skall anges i
emissionsbeslutet. Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än
tre
veckor från det kungörelse enligt 6 § första stycket första
meningen skedde.
Om ett skuldebrev skall bli föremål för handel vid en svensk
eller
utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad, kan det i emissionsbeslutet tas upp ett
bemyndigande för styrelsen eller den som styrelsen inom sig
förordnar att innan teckning påbörjas bestämma emissionens
belopp,
emissionskursen, räntefoten och villkoren för utbyte eller
nyteckning. I fråga om avstämningsbolag skall dock nämnda
villkor
bestämmas senast på avstämningsdagen, om aktieägarna skall ha
företrädesrätt att delta i emissionen.
                6 kap.
               9 §8
Ett bankaktiebolag får inte förvärva eller som pant ta emot
egna
aktier. Ett dotterföretag får inte heller förvärva eller som
pant ta
emot aktier i moderbolaget. Avtal i strid mot detta förbud är
ogiltiga.
Lämnas aktier som            Lämnas aktier som
säkerhet för kredit och         säkerhet för kredit och
ingår som en mindre del         ingår som en mindre del
bland dessa aktier även         bland dessa aktier även
aktier i bankaktiebolaget,       aktier i bankaktiebolaget
utgör första stycket          eller, om detta är
inte hinder för bolaget att       dotterbolag i en koncern, dess
som pant ta emot även de        moderbolag, utgör första
egna aktierna. Regeringen        stycket inte hinder för
eller, efter regeringens        bolaget att som pant ta emot
bemyndigande,              även dessa aktier.
Finansinspektionen utfärdar       Regeringen eller, efter
närmare föreskrifter om         regeringens bemyndigande,
vilka begränsningar som i        Finansinspektionen utfärdar
detta fall skall gälla.         närmare föreskrifter om
                    vilka begränsningar som i
                    detta fall skall gälla.
                    8Senaste lydelse 1991:996.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Första stycket utgör
                    inte hinder för ett
                    bankaktiebolag att vid
                    övertagande av aktiebolags
                    rörelse i samband med
                    fusion förvärva i
                    rörelsen ingående
                    aktier. Förvärvade
                    aktier skall avyttras senast
                    när fusionsvederlaget
                    skiftas.
                7 kap.
               1 §9
Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst fem
ledamöter. Styrelsen skall förvalta bolagets angelägenheter i
enlighet med vad som föreskrivs i denna lag och
bankrörelselagen (1987:617).
Styrelsen väljs av           Styrelsen väljs av
bolagsstämman. Regeringen        bolagsstämman, om det inte
får dock utse högst fem         föreskrivs i
ledamöter i styrelsen          bolagsordningen att en eller
(offentliga               flera styrelseledamöter
styrelseledamöter) med         skall utses på annat
uppgift att särskilt verka       sätt.
för att samhällets
intressen beaktas i bolagets
verksamhet. Även annan
styrelseledamot får, om
så föreskrivs i
bolagsordningen, tillsättas
i annan ordning än genom
val av bolagsstämman.
En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i
bolagsordningen. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra
räkenskapsår och skall bestämmas så att uppdraget upphör vid
slutet av den
ordinarie bolagsstämma på vilken styrelseval förrättas.
Vad som sägs i denna lag och bankrörelselagen om
styrelseledamöter skall i tillämpliga delar gälla även
suppleanter.
Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
               2 §10
Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten
eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång
skall göras hos styrelsen och, om en ledamot som inte är vald
på bolagsstämma vill avgå, hos den som har tillsatt honom.
9Senaste lydelse 1987:1248.
10Senaste lydelse 1992:554.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Om en styrelseledamots uppdrag
                    upphör i förtid eller
                    hinder enligt 3 § uppkommer
                    för honom att vara
                    styrelseledamot och det inte
Om en styrelseledamots uppdrag     finns någon suppleant, som
upphör i förtid eller          kan inträda i hans
hinder enligt 3 § uppkommer       ställe, skall övriga
för honom att vara           styrelseledamöter vidta
styrelseledamot och det inte      åtgärder för att en
finns någon suppleant, som       ny styrelseledamot
kan inträda i hans           tillsätts för den
ställe, skall övriga          återstående mandattiden.
styrelseledamöter vidta         Sådana åtgärder
åtgärder för att en           behöver dock inte vidtas,
ny styrelseledamot           om den förutvarande
tillsätts för den            ledamoten var
återstående mandattiden.        arbetstagarrepresentant som
Sådana åtgärder             avses i lagen (1987:1245) om
behöver dock inte vidtas,        styrelserepresentation för
om den förutvarande           de privatanställda. Skall
ledamoten var offentlig         ledamoten väljas på
styrelseledamot eller          bolagsstämma, kan valet
arbetstagarrepresentant som       anstå till den nästa
avses i lagen (1987:1245) om      ordinarie stämma på
styrelserepresentation för       vilken styrelseval
de privatanställda. Skall        förrättas, om styrelsen
ledamoten väljas på           är beslutför med
bolagsstämma, kan valet         kvarstående ledamöter
anstå till den nästa          och suppleanter och deras
ordinarie stämma på           antal inte understiger fem.
vilken styrelseval
förrättas, om styrelsen
är beslutför med
kvarstående ledamöter
och suppleanter och deras
antal inte understiger fem.
Om en styrelseledamot som enligt bolagsordningen skall
tillsättas i annan ordning än genom val av bolagsstämma inte
har utsetts, skall Finansinspektionen förordna en ersättare på
ansökan av en styrelseledamot, aktieägare, borgenär eller någon
annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som
kan företräda bolaget.
               3 §11
Minst hälften av            Minst hälften av
styrelseledamöterna skall        styrelseledamöterna skall
vara bosatta i Sverige, om       vara bosatta inom Europeiska
inte regeringen eller efter       ekonomiska
regeringens bemyndigande        samarbetsområdet, om inte
Finansinspektionen i          regeringen eller efter
särskilda fall tillåter         regeringens bemyndigande
något annat. Den som är         Finansinspektionen i
underårig eller i konkurs        särskilda fall tillåter
eller som har förvaltare        något annat. Den som är
enligt 11 kap. 7 §           underårig eller i konkurs
föräldrabalken kan inte         eller som har förvaltare
vara styrelseledamot. Att        enligt 11 kap. 7 §
detsamma gäller den som         föräldrabalken kan inte
är underkastad             vara styrelseledamot. Att
näringsförbud följer          detsamma gäller den som
av 6 § lagen (1986:436) om       är underkastad
näringsförbud.             näringsförbud följer
                    av 6 § lagen (1986:436) om
                    näringsförbud.
                    11Senaste lydelse 1992:554.
Nuvarande lydelse           Föreslagen lydelse
                    Av styrelseledamöterna
                    får högst en för
                    varje påbörjat femtal
                    vara anställd i banken. Vid
                    denna beräkning skall
Av styrelseledamöterna         hänsyn inte tas till de
får högst en för            arbetstagarrepresentanter som
varje påbörjat femtal          har utsetts enligt lagen
vara anställd i banken. Vid       (1987:1245) om
denna beräkning skall          styrelserepresentation för
hänsyn inte tas till de         de privatanställda.
offentliga
styrelseledamöterna eller
arbetstagarrepresentanter som
har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om
styrelserepresentation för
de privatanställda.
               4 §12
Styrelsen skall inom sig utse      Styrelsen skall inom sig utse
en verkställande            en verkställande
direktör att under           direktör att under
styrelsens inseende leda        styrelsens inseende leda
verksamheten i banken. Om det      verksamheten i banken. Om det
behövs, får flera            behövs, får flera
verkställande direktörer        verkställande direktörer
utses bland               utses bland
styrelseledamöterna och         styrelseledamöterna och
styrelsesuppleanterna.         styrelsesuppleanterna.
Styrelsen skall även          Styrelsen skall även
förordna styrelseledamot        förordna styrelseledamot
eller styrelsesuppleant att       eller styrelsesuppleant att
vara ställföreträdare          vara ställföreträdare
för verkställande            för verkställande
direktör. Verkställande         direktör. Verkställande
direktör skall vara bosatt       direktör skall vara bosatt
i Sverige, om inte regeringen      inom Europeiska ekonomiska
eller efter regeringens         samarbetsområdet, om inte
bemyndigande bankinspektionen      regeringen eller efter
i särskilda fall            regeringens bemyndigande
tillåter något annat.          Finansinspektionen i
                    särskilda fall tillåter
                    något annat.
Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör skall i
tillämpliga delar gälla ställföreträdare för verkställande
direktör.
                11 §
Inom styrelsen skall en av       Inom styrelsen skall en av
ledamöterna vara            ledamöterna vara
ordförande. Styrelsen skall       ordförande. Styrelsen skall
välja ordförande, om          välja ordförande, om
inte annat föreskrivs i         inte annat föreskrivs i
bolagsordningen eller beslutas     bolagsordningen eller beslutas
av bolagsstämman eller         av bolagsstämman. Styrelsen
följer av andra stycket.        får även utse vice
Styrelsen får även utse         ordförande. Vid lika
vice ordförande. Vid lika        röstetal avgörs valet
röstetal avgörs valet          genom lottning.
genom lottning.             Verkställande direktör
Verkställande direktör         eller annan anställd i
eller annan anställd i         banken får inte vara
banken får inte vara          ordförande eller vice
ordförande eller vice          ordförande.
ordförande.
                    12Senaste lydelse 1990:1297.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
Valet av ordförande skall
utan dröjsmål
underställas regeringen
för godkännande.
Regeringen skall godkänna
valet, om den valde kan
förväntas verka för
att såväl bankens som
samhällets intressen
beaktas i verksamheten. Om
valet inte godkänns skall
regeringen i stället utse
en annan ledamot av styrelsen
till ordförande.

Regeringens godkännande
enligt andra stycket gäller
tills vidare. Vid omval av en
ordförande som tidigare har
godkänts av regeringen
krävs inte ny
underställning. Regeringen
får återkalla sitt
godkännande, om
ordföranden inte längre
uppfyller de villkor för
godkännande som anges i
andra stycket. Om regeringen
har utsett ordföranden
får uppdraget återkallas
när som helst.
Om ett godkännande har
återkallats skall
bestämmelserna i första
stycket tillämpas. Detsamma
gäller om ett uppdrag har
återkallats eller av annat
skäl upphört.
Intill dess att valet av
ordförande har prövats
av regeringen, skall den
enligt första stycket
utsedde ledamoten vara
ordförande.


                12 §
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det
behövs.
På begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som
undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot
som styrelsen utser till det. Styrelseledamot har rätt att få
avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall
föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
En offentlig styrelseledamot
eller, om flera sådana
ledamöter är utsedda,
den eller de som regeringen
förordnar, har rätt att
närvara och delta i
överläggningarna när
ärenden, som senare skall
avgöras av styrelsen,
förbereds av därtill
särskilt utsedda
styrelseledamöter,
anställda eller delegater i
banken. En person som avses i
8 § första stycket andra
meningen har motsvarande
rätt.
Nuvarande lydelse             Föreslagen lydelse
               15 §13
Styrelsen företräder bankaktiebolaget och tecknar dess firma.
Styrelsen kan bemyndiga en       Styrelsen kan bemyndiga en
styrelseledamot eller annan       styrelseledamot eller annan
att företräda bolaget          att företräda bolaget
och teckna dess firma, om inte     och teckna dess firma, om inte
ett förbud mot sådant          ett förbud mot sådant
bemyndigande har tagits in i      bemyndigande har tagits in i
bolagsordningen. Minst en av      bolagsordningen. Minst en av
dem som bemyndigas att         dem som bemyndigas att
företräda bolaget och          företräda bolaget och
teckna dess firma skall vara      teckna dess firma skall vara
bosatt i Sverige, om inte        bosatt inom Europeiska
regeringen eller efter         ekonomiska
regeringens bemyndigande        samarbetsområdet, om inte
Finansinspektionen i          regeringen eller efter
särskilda fall tillåter         regeringens bemyndigande
något annat. I övrigt          Finansinspektionen i
gäller i fråga om den          särskilda fall tillåter
som inte är styrelseledamot       något annat. I övrigt
vad som sägs i 3 §           gäller i fråga om den
första stycket och 14 §         som inte är styrelseledamot
om styrelseledamot.           vad som sägs i 3 §
                    första stycket och 14 §
                    om styrelseledamot.
Rätten att teckna bolagets firma får utövas endast av två
eller
flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får
registreras.
Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som
avses i
andra stycket.

                    Om bolaget inte har någon
                    här i landet bosatt
                    behörig
                    ställföreträdare,
                    skall styrelsen bemyndiga en i
                    Sverige bosatt person att
                    på bolagets vägnar ta
                    emot delgivning. Ett sådant
                    bemyndigande får inte
                    lämnas till någon som
                    är underårig eller som
                    har förvaltare enligt 11
                    kap. 7 §
                    föräldrabalken.
               18 §14
För registrering skall         För registrering skall
bankaktiebolaget anmäla vem       bankaktiebolaget anmäla vem
som har utsetts till          som har utsetts till
styrelseledamot, suppleant och     styrelseledamot, suppleant och
firmatecknare samt deras        firmatecknare och vem som
postadress, personnummer och      enligt 15 § har bemyndigats
medborgarskap. Om en ledamot      att på bolagets vägnar
eller suppleant har utsetts       ta emot delgivning samt deras
enligt lagen (1987:1245) om       postadress och personnummer
styrelserepresentation för       eller, om sådant saknas,
de privatanställda, skall        födelsedatum. Om en ledamot
detta anges. För            eller suppleant har utsetts
registrering skall bolaget       enligt lagen (1987:1245) om
även anmäla av vilka och        styrelserepresentation för
hur bolagets firma tecknas.       de privatanställda, skall
                    detta anges. För
                    13Senaste lydelse 1992:554.
                    14Senaste lydelse 1987:1248.
Nuvarande lydelse           Föreslagen lydelse
                    registrering skall bolaget
                    även anmäla av vilka och
                    hur bolagets firma tecknas.
Anmälan görs första gången när bankaktiebolaget enligt 2 kap.
12 §
anmäls för registrering och därefter genast efter det att
ändring
har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall
anmälas
för registrering enligt första stycket. Rätt att göra anmälan
tillkommer även den som anmälningen gäller.
Om bolagets postadress ändras, skall bolaget genast anmäla det
för
registrering.

                8 kap.
                1 §
Aktieägarnas rätt att besluta i bankaktiebolagets
angelägenheter
utövas vid bolagsstämman.
I avstämningsbolag tillkommer rätten att delta i bolagsstämma
den som har tagits upp som aktieägare i en sådan utskrift av
aktieboken som avses i 3 kap. 14 § andra stycket.
I bolagsordningen kan bestämmas att aktieägare, för att få
delta i bolagsstämman, skall anmäla sig hos bolaget senast den
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte dagen
före
stämman.
Aktier som tillhör bolaget       Aktier som tillhör bolaget
eller dess dotterföretag        eller dess dotterföretag
kan inte företrädas vid         kan inte företrädas vid
bolagsstämman. Sådana          bolagsstämman. Sådana
aktier skall inte medräknas       aktier skall inte medräknas
när det fordras samtycke av       när det fordras samtycke av
ägare till en viss del av        ägare till en viss del av
aktierna i bolaget för att       aktierna i bolaget för att
ett beslut skall bli giltigt      ett beslut skall bli giltigt
eller en befogenhet skall        eller en befogenhet skall
få utövas.               få utövas. Detsamma
                    gäller aktier vilka
                    omfattas av ett beslut av
                    Finansinspektionen enligt 7
                    kap. 14 §
                    bankrörelselagen
                    (1987:617).

                5 §
Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom fyra månader efter
utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall
styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt, i moderbolag, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.
Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt, i moderbolag, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna
lag, bankrörelselagen (1987:617) eller bolagsordningen.
Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1--3 skall dock
skjutas upp till en fortsatt stämma, om majoriteten eller en
minoritet, som består av ägare till minst en tiondel av samtliga
aktier, begär det. Sådan stämma skall hållas minst en och högst
två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte
tillåtet.
Om skyldighet att sända in
vissa handlingar till
bankinspektionen finns det
bestämmelser i 7 kap. 6
§ bankrörelselagen.
               10 kap.
               4 §15
Rätten skall förordna att bankaktiebolaget skall träda i
likvidation,
om
1. rörelsen inte öppnats        1. oktrojen har
inom ett år från            återkallats, eller
bolagets bildande,
2. bolagets hela rörelse
har överlåtits,
3. regeringen har förklarat
oktrojen förverkad, eller
4. bolaget efter en konkurs       2. bolaget efter en konkurs
som avslutats med överskott       som avslutats med överskott
inte inom föreskriven tid        inte inom föreskriven tid
har fattat beslut om          har fattat beslut om
likvidation enligt 19 §         likvidation enligt 19 §
andra stycket, eller          andra stycket.
5. förhållandet mellan
antalet bundna och antalet
fria aktier strider mot
förbehåll enligt 12 kap.
1§ och bolaget inte
efterkommit
Finansinspektionens
föreläggande enligt 12
kap. 5 eller 6 §.
Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks
att likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning
i första instans.
Fråga om likvidation enligt       Fråga om likvidation enligt
första stycket prövas          första stycket prövas
på anmälan av              på anmälan av
Finansinspektionen eller på       Finansinspektionen eller på
ansökan av styrelsen,          ansökan av styrelsen,
styrelseledamot eller          styrelseledamot eller
aktieägare. I det fall som       aktieägare. I det fall som
avses i första stycket 4        avses i första stycket 2
prövas frågan även           prövas frågan även
på ansökan av              på ansökan av
borgenär eller annan vars        borgenär eller annan vars
rätt kan vara beroende av        rätt kan vara beroende av
att det finns någon som kan       att det finns någon som kan
företräda bolaget.           företräda bolaget.
                    15Senaste lydelse 1992:554.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
               15 §16
När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så
snart det
kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en
förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet.
Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet.
Till
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna
skall
lämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter
avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och
förvaltningen under likvidationen.
Efter det att              Efter det att
revisionsberättelsen har        revisionsberättelsen har
lämnats till likvidatorerna       lämnats till likvidatorerna
skall dessa genast kalla        skall dessa genast kalla
aktieägarna till en           aktieägarna till en
bolagsstämma för            bolagsstämma för
granskning av              granskning av
slutredovisningen.           slutredovisningen.
Slutredovisningen med bifogade     Slutredovisningen med bifogade
redovisningshandlingar och       redovisningshandlingar och
revisionsberättelsen skall       revisionsberättelsen skall
hållas tillgängliga           hållas tillgängliga
för aktieägarna och           för aktieägarna och
sändas till aktieägare         sändas till aktieägare
enligt bestämmelserna i 8        enligt bestämmelserna i 8
kap. 8 § fjärde stycket         kap. 8 § fjärde stycket
samt läggas fram på           samt läggas fram på
stämman. Föreskrifterna         stämman. Föreskrifterna
i 8 kap. 5 § andra stycket       i 8 kap. 5 § andra stycket
3 och tredje stycket om beslut     3 och tredje stycket om beslut
på bolagsstämma om           på bolagsstämma om
ansvarsfrihet för            ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna skall        styrelseledamöterna skall
tillämpas på              tillämpas på
likvidatorerna. Om skyldighet      likvidatorerna.
att sända in de nämnda
handlingarna till
Finansinspektionen finns
bestämmelser i 7 kap. 6
§ bankrörelselagen
(1987:617).
               11 kap.
               1 §17
Enligt ett avtal om fusion kan     Enligt ett avtal om fusion kan
ett bankaktiebolag (det         ett aktiebolag eller ett
överlåtande bolaget)          bankaktiebolag (det
gå upp i ett annat           överlåtande bolaget)
bankaktiebolag (det           gå upp i ett bankaktiebolag
övertagande bolaget). En        (det övertagande bolaget).
sådan fusion innebär att        En sådan fusion innebär
det överlåtande bolaget         att det överlåtande
upplöses utan likvidation        bolaget upplöses utan
samt att dess tillgångar        likvidation samt att dess
och skulder övertas av det       tillgångar och skulder
övertagande bolaget.          övertas av det
Avtalet skall för att bli        övertagande bolaget.
giltigt godkännas av          Avtalet skall för att bli
bolagsstämman i det           giltigt godkännas av
överlåtande bolaget, om         bolagsstämman i det
inte annat följer av 9         överlåtande bolaget, om
§. Fusion kan ske, trots        inte annat följer av 9
att det överlåtande           §. Fusion kan ske, trots
bolaget har trätt i           att det överlåtande
likvidation. I ett sådant        bolaget har trätt i
fall skall likvida-           likvidation. I ett
                    16Senaste lydelse 1992:554.
                    17Senaste lydelse 1990:822.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
tionen avslutas när           sådant fall skall
tillstånd enligt 4 § har        likvidationen avslutas när
registrerats.              tillstånd enligt 4 § har
                    registrerats.
Följande handlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna
under minst en vecka före den bolagsstämma vid vilken frågan
om godkännande av fusionsavtalet skall behandlas samt läggas
fram på stämman:
1. förslag till bolagsstämmans beslut,
2. fusionsavtalet, som skall ange fusionsvederlaget och
grunderna för dess fördelning,
3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan
vara av vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för
bolaget och insättarna,
4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse
enligt 3,
5. om årsredovisningen inte skall behandlas på stämman, de
handlingar som anges i 4 kap. 5 § första stycket 1--3,
6. om i fusionsvederlaget ingår aktier i det övertagande
bolaget
eller av detta bolag utfärdade konvertibla skuldebrev eller
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, de
handlingar som anges i 4 kap. 5 § första stycket 1--3
beträffande
det övertagande bolaget.
Handlingarna skall genast sändas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.
               9 §18
Om ett bankaktiebolag äger samtliga aktier i ett dotterbolag,
kan
bolagens styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att
dotterbolaget skall gå upp i bankaktiebolaget. Styrelserna skall
anmäla avtalet för registrering hos Finansinspektionen. Därvid
gäller 4--6 §§ i tillämpliga delar.
Dotterbolaget är upplöst när regeringens beslut om tillstånd
enligt 4§ har registrerats. Är dotterbolaget inte ett
bankaktiebolag, skall Finansinspektionen lämna uppgifter om
fusionen till Patent- och registreringsverket, som skall
registrera
tillståndet.
Fusion enligt första          Fusion enligt första
stycket får ske utan hinder       stycket får ske utan hinder
av att det i dotterbolaget       av att det i dotterbolaget
finns egendom som            finns egendom som
bankaktiebolaget inte får        bankaktiebolaget inte får
förvärva enligt             förvärva. Sådan
bestämmelserna i 2 kap.         egendom måste avyttras
1--4§§                 senast ett år från
bankrörelselagen            registreringen. Om
(1987:617). Sådan egendom        särskilda skäl
måste avyttras senast ett        föreligger, kan
år från registreringen.         Finansinspektionen
Om särskilda skäl            förlänga denna frist.
föreligger, kan
Finansinspektionen
förlänga denna frist.
                    18Senaste lydelse 1992:554.


1. Denna lag träder i kraft såvitt gäller 3 kap. 2 § första
stycket, 4 kap. 6 §, 5 kap. 4 §, 10 kap. 4 § första stycket 5
och 12 kap. den 1 januari 1993 och i övrigt den dag regeringen
bestämmer.
2. Förordnanden, som meddelats enligt 7 kap. 1 § andra
stycket andra meningen och 8 § i bestämmelsernas tidigare
lydelse, upphör att gälla vid lagens ikraftträdande.
3. Förbehåll i bolagsordning om bundna aktier upphör att gälla
den 1 januari 1993.

Regeringens förslag till
Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Bilaga 3
Härigenom föreskrivs i fråga om bankrörelselagen
(1987:617)1
 dels att nuvarande 9 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap., 2 kap. 1 och 9 §§, 3 kap. 1, 11 och 14
§§, 4 kap.
1, 3, 4, 10 och 12 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. samt 8 kap. 5 och 8 §§
skall
ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in fyra nya paragrafer, 2
kap. 2,
3 och 3 a §§ samt 5 kap. 9 §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
          1 kap. Allmänna bestämmelser
                1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om den rörelse som en
bank får driva samt vissa andra för banker gemensamma
bestämmelser. Bestämmelser om hur en bank bildas och om
dess organisation m.m. finns i bankaktiebolagslagen
(1987:618), sparbankslagen (1987:619) och
föreningsbankslagen (1987:620).
 Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och
föreningsbank (central föreningsbank och lokal föreningsbank).
 Med en banks stadgar förstås i denna lag bolagsordning
för
bankaktiebolag, reglemente för sparbank och stadgar för
föreningsbank.
                    För utländska
                    bankföretags verksamhet
                    genom filial i Sverige
                    gäller bestämmelserna i
                    denna lag i tillämpliga
                    delar och i övrigt lagen
                    (1992:160) om utländska
                    filialer m.m.
                    Denna lag gäller inte
                    för verksamhet som bedrivs
                    av Sveriges riksbank.
                2 §
Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i vilken ingår
inlåning från allmänheten på sådan räkning som bank allmänt
använder.
Bankrörelse får,            Bankrörelse får, efter
förutom av Sveriges           tillstånd (oktroj) av
riksbank, drivas endast av       regeringen, drivas av
bankaktiebolag, sparbanker och     bankaktiebolag, sparbanker och
centrala föreningsbanker,        centrala föreningsbanker.
som har fått regeringens        Vidare får bankrörelse
tillstånd (oktroj)           drivas av utländska
därtill.                bankföretag under de
                    förutsättningar som
                    anges i 4 och 5 §§.
                    1Senaste lydelse av 9 kap. 1
                    § 1991:1018 9 kap. 2 §
                    1991:1768 9 kap. 3 §
                    1991:1768.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
 Utan hinder av andra stycket får Postverket för sin
postgirorörelse hålla konton för allmänheten.
               3 §2
En bank skall stå under         I denna lag avses med
tillsyn av Finansinspektionen
och vara registrerad där.        1. EES: Europeiska ekonomiska
                    samarbetsområdet,
                    2. kvalificerat innehav: ett
                    direkt eller indirekt
                    ägande i ett företag, om
                    innehavet representerar tio
                    procent eller mer av kapitalet
                    eller av samtliga röster
                    eller annars möjliggör
                    ett väsentligt inflytande
                    över ledningen av
                    företaget,
                    3. filial: ett
                    avdelningskontor med
                    självständig
                    förvaltning; om ett
                    utländskt bankföretag
                    etablerar sig i Sverige enligt
                    4 § första stycket 1
                    eller 5 § 1, skall
                    etableringen anses som en enda
                    filial, även om flera
                    driftställen inrättas.
Om Finansinspektionens tillsyn
över vissa stiftelser finns
bestämmelser i 7 kap. 17
§.
               4 §3
Ett utländskt              Ett utländskt
bankföretag får             bankföretag får
1. efter tillstånd av          1. efter tillstånd av
regeringen driva            regeringen eller, efter
bankrörelse från            regeringens bemyndigande,
avdelningskontor med          Finansinspektionen driva
självständig              bankrörelse från filial
förvaltning (filial) eller       eller
2. efter anmälan till          2. efter anmälan till
Finansinspektionen driva        Finansinspektionen driva
verksamhet, som huvudsakligen      verksamhet, som huvudsakligen
avser representation och        avser representation och
förmedling av              förmedling av
banktjänster, från           banktjänster, från
kontor eller annat fast         kontor eller annat fast
driftställe               driftställe
(representationskontor).        (representationskontor).

En bank får efter            Tillstånd till
tillstånd av regeringen         filialetablering enligt
eller, efter regeringens        första stycket 1 skall
bemyndigande,              lämnas om den planerade
Finansinspektionen inrätta       rörelsen kan antas komma
filial i utlandet.           att uppfylla kraven på en
                    sund bankverksamhet.
Tillstånd till
filialetablering enligt
första stycket 1 och andra
stycket skall lämnas om den
planerade rörelsen kan         2Senaste lydelse 1991:1768.
antas komma att uppfylla        3Senaste lydelse 1992:161.
kraven på en sund
bankverksamhet.
Bestämmelser om en banks
förvärv av aktier eller
andelar i utländska
bankföretag finns i 2 kap.
6 § första stycket.

Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Tillstånd får inte
                    vägras på den grunden
                    att det inte behövs
                    någon ytterligare bank.
För utländska bankers
verksamhet genom filial i
Sverige gäller
bestämmelserna i denna lag
i tillämpliga delar. I
övrigt gäller för
sådana företag lagen
(1992:160) om utländska
filialer m.m.
                    5 §4
Ingen annan än bank,          Tillstånd som sägs i 4
Sveriges riksbank, Sveriges       § behövs inte för
allmänna hypoteksbank och        bankföretag, som har
sådant bankföretag som         säte i ett land inom EES
avses i 4 § får i sin          och som i det landet
firma eller i övrigt vid        (hemlandet) har tillstånd
beteckning av              att driva bankrörelse. Ett
affärsrörelse använda          sådant företag får
ordet bank.
                    1. driva bankrörelse
                    från filial i Sverige med
                    början två månader
                    efter det att
                    Finansinspektionen från en
                    behörig myndighet i
                    företagets hemland mottagit
                    en underrättelse med
                    sådant innehåll som
                    anges i 7 §,
                    2. driva bankverksamhet genom
                    att från sitt hemland
                    erbjuda och tillhandahålla
                    tjänster med början
                    så snart Finansinspektionen
                    från en behörig
                    myndighet i företagets
                    hemland mottagit en
                    underrättelse med sådant
                    innehåll som anges i 8§.
Sammanslutning eller annan
juridisk person med nära
anknytning till företag som
avses i första stycket
får dock, efter
tillstånd av
Finansinspektionen, använda
ordet bank i sin firma.


                6 §
Enskildas förhållanden         Ett bankaktiebolag får
till bank får inte           efter tillstånd av
obehörigen röjas.            regeringen eller, efter
                    regeringens bemyndigande,
                    Finansinspektionen inrätta
                    filial i utlandet. Sådant
                    tillstånd skall lämnas
                    om den planerade rörelsen
                    kan antas komma att uppfylla
                    kraven på en sund
                    bankverksamhet.
I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället
bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).
4Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                7 §
                    Om ett bankaktiebolag får
                    tillstånd enligt 6 §
                    till filialetablering i ett
                    land inom EES, skall
                    Finansinspektionen
                    underrätta behörig
                    myndighet i det land där
                    filialen skall inrättas.
                    Underrättelsen skall
                    innehålla
                    1. en plan för den
                    tilltänkta
                    filialverksamheten, med
                    uppgift om filialens
                    organisation,
                    2. en förklaring att den
                    planerade verksamheten
                    omfattas av bankens oktroj,
                    3. uppgift om
                    inlåningsgaranti som
                    gäller för insättare
                    i banken,
                    4. uppgift om filialens adress
                    och ansvariga ledning,
                    5. uppgift om bankens
                    kapitalbas och
                    kapitaltäckningsgrad.
                    Om något förhållande
                    som avses i första stycket
                    1--4 har ändrats efter det
                    att filialen inrättats,
                    skall Finansinspektionen
                    genast underrätta
                    behörig myndighet i det
                    land där filialen finns.
                8 §
                    Ett bankaktiebolag som
                    önskar driva verksamhet i
                    ett annat land inom EES, genom
                    att erbjuda och
                    tillhandahålla tjänster
                    utan att inrätta filial
                    där, skall innan
                    verksamheten inleds
                    underrätta
                    Finansinspektionen om sin
                    avsikt. Inspektionen skall
                    till behörig myndighet i
                    det land där verksamheten
                    skall utövas
                    överlämna
                    underrättelsen tillsammans
                    med en förklaring att den
                    planerade verksamheten
                    omfattas av bankens oktroj.
                9 §
                    Ingen annan än bank,
                    Sveriges riksbank, Sveriges
                    allmänna hypoteksbank och
                    sådant bankföretag som
                    avses i 4 eller 5 § får
                    i sin firma eller i övrigt
                    vid beteckning av
                    affärsrörelse använda
                    ordet bank.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
En sammanslutning eller annan
juridisk person med nära
anknytning till företag som
avses i första stycket
får dock, efter
tillstånd av
Finansinspektionen, använda
ordet bank i sin firma.
                10 §
                    Enskildas förhållanden
                    till bank får inte
                    obehörigen röjas.
                    I det allmännas verksamhet
                    tillämpas i stället
                    bestämmelserna i
                    sekretesslagen (1980:100).
                    Ansvar enligt 20 kap. 3 §
                    brottsbalken skall inte
                    följa för den som bryter
                    mot förbudet i första
                    stycket. Detsamma gäller en
                    revisor som bryter mot
                    förbudet i 3 kap. 14 §
                    första stycket att lämna
                    upplysningar om en banks
                    angelägenheter.
                11 §
                    Ingår en bank i en koncern
                    skall bestämmelserna i
                    denna lag om banks rörelse
                    och om tillsyn över bank
                    gälla i tillämpliga
                    delar för övriga
                    företag i koncernen.
                    Begränsningarna i fråga
                    om banks rörelse skall avse
                    företagen gemensamt.
                    Första stycket gäller
                    inte
                    försäkringsföretag
                    och sådana dotterföretag
                    till
                    försäkringsföretag
                    som inte driver någon form
                    av finansiell verksamhet.
                    Om det finns särskilda
                    skäl, får regeringen
                    eller, efter regeringens
                    bemyndigande,
                    Finansinspektionen medge
                    ytterligare undantag från
                    bestämmelserna i första
                    stycket.
                    Koncernbidrag får ges
                    endast efter medgivande av
                    Finansinspektionen.
                    Övriga företag i
                    koncernen skall lämna
                    Finansinspektionen de
                    upplysningar om sin verksamhet
                    och därmed
                    sammanhängande
                    omständigheter som
                    inspektionen behöver för
                    sin tillsyn över banken.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                   2 kap.
                   1 §5
En bank är skyldig att ta        En bank är skyldig att ta
emot inlåning på            emot inlåning på
räkning från              räkning från
allmänheten. Att en lokal        allmänheten.
föreningsbanks rätt att
bedriva inlåning är
begränsad följer av 1
kap. 5 §
föreningsbankslagen
(1987:620).
En bank får, med
iakttagande av vad som
föreskrivs i detta kapitel,
bedriva
1. sådan
finansieringsverksamhet och
annan finansiell verksamhet
som är förenlig med
inlåning samt
2. verksamhet som har nära
samband med inlåning eller
med verksamhet som anges i 1.
I lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse
finns bestämmelser om
rätt för en bank att
driva
värdepappersrörelse.
Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får
meddela närmare
föreskrifter om vilken
verksamhet en bank får
bedriva.

                2 §
                    En bank får, med
                    iakttagande av vad som
                    föreskrivs i detta kapitel,
                    1. låna upp medel, bland
                    annat genom att ge ut
                    obligationer eller andra
                    jämförbara
                    fordringsrätter,
                    2. lämna och förmedla
                    kredit, bland annat i form av
                    konsumentkredit och kredit mot
                    panträtt i fast egendom
                    eller i fordringar,
                    3. medverka vid finansiering,
                    bland annat genom att
                    förvärva fordringar och
                    upplåta lös egendom till
                    nyttjande (leasing),
                    4. förmedla betalningar,
                    5. tillhandahålla
                    betalningsmedel,
                    6. ikläda sig
                    garantiförbindelser och
                    göra liknande åtaganden,
                    7. medverka vid
                    värdepappersemissioner,
                    5Senaste lydelse 1991:1768.
                    8. lämna ekonomisk rådgivning,
                    9. förvara värdepapper,
                    10. Bedriva rembusverksamhet,
                    11.vara förvaringsinstitut
                    12. medverka vid
                    försäljning av
                    försäkringstjänster,
                    13. tillhandahålla
                    inkassotjänster,
                    14.tillhandahålla
                    bankfackstjänster,
                    15. driva valutahandel under
                    de förutsättningar som
                    föreskrivs i lagen
                    (1988:1385) om Sveriges
                    riksbank,
                    16. driva
                    värdepappersrörelse
                    under de förutsättningar
                    som föreskrivs i lagen
                    (1991:981) om
                    värdepappersrörelse,
                    samt
                    17. lämna kreditupplysning
                    under de förutsättningar
                    som föreskrivs i
                    kreditupplysningslagen
                    (1973:1173).
                    En bank får vidare driva
                    verksamhet som har naturligt
                    samband med inlåning eller
                    med verksamhet som anges i
                    första stycket 1--14.

                    Regeringen eller, efter
                    regeringens bemyndigande,
                    Finansinspektionen får
                    meddela närmare
                    föreskrifter om vilken
                    verksamhet en bank får
                    bedriva.
                    Om det finns särskilda
                    skäl får regeringen
                    eller, efter regeringens
                    bemyndigande,
                    Finansinspektionen tillåta
                    att en bank tillhandahåller
                    posttjänster.
                3 §
                    Ett utländskt
                    bankföretag som driver
                    verksamhet med stöd av 1
                    kap. 4 § 1 eller 1 kap. 5
                    § får driva sådan
                    verksamhet som anges i 2 §
                    endast i den mån
                    verksamheten omfattas av
                    bankföretagets
                    verksamhetstillstånd i det
                    land där företaget har
                    sitt säte.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
               3 a §
                    Om det finns särskilda
                    skäl får regeringen
                    eller, efter regeringens
                    bemyndigande,
                    Finansinspektionen tillåta
                    att en bank låter
                    verksamheten bedrivas av annan
                    än bankens egen personal
                    och i andra lokaler än
                    bankens egna.
               9 §6
En bank skall vid varje tidpunkt ha en kapitalbas, beräknad
enligt 9a§, som motsvarar åtta procent av värdet av bankens
placeringar, beräknat enligt 10 § (kapitalkrav). För en central
föreningsbank med anslutna lokala föreningsbanker bestäms
kapitalbasen och kapitalkravet gemensamt.
                    Utöver bestämmelsen i
                    första stycket gäller
                    att en banks kapitalbas inte
                    får understiga det belopp
                    som enligt 1 kap. 2 §
                    tredje stycket
                    bankaktiebolagslagen
                    (1987:618), 2 kap. 2 §
                    andra stycket sparbankslagen
                    (1987:619) eller 1 kap. 4 §
                    tredje stycket
                    föreningsbankslagen
                    (1987:620) krävdes när
                    rörelsen påbörjades.

                    3 kap.
                    1 §7
En bank skall ha minst två revisorer. Revisorerna väljs av
stämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera
av
dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt.
En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna.
Om uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall tiden
bestämmas
så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie stämma på
vilken revisorsval skall förättas.
Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter.
Bestämmelserna i denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen
(1987:620) om revisorer gäller i tillämpliga delar om
revisorssuppleanter.
I 7 kap. 3 § finns
bestämmelser om skyldighet
för Finansinspektionen att,
utom i fråga om lokala
föreningsbanker, utse en
eller flera revisorer.
6Senaste lydelse 1991:1768.
7Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse              Föreslagen lydelse
               11 §8
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en
revisionsberättelse till stämman. Berättelsen skall överlämnas
till bankens styrelse senast två veckor före den ordinarie
stämman. Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen
återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till
dem.
Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida
årsredovisningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller
inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas
enligt 4 kap. skall revisorerna ange detta och lämna behövliga
upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.
Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd
eller försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet,
ligger en styrelseledamot till last eller att en styrelseledamot
på annat sätt handlat i strid mot denna lag,
bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller
föreningsbankslagen (1987:620) eller mot stadgarna, skall det
anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även
innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen
anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna,
huvudmännen eller medlemmarna.
I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna
funnit att banken inte har fullgjort sin skyldighet
1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående
skatt enligt uppbördslagen (1953:272).
2. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mom. uppbördslagen eller 4
eller 11 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare, eller
3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i
1--2.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken
inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde
stycket 1--3, skall revisorerna genast sända in en avskrift av
den till skattemyndigheten.
Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om
fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
det förslag till dispositioner beträffande bankens vinst eller
förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.
I en moderbank skall revisorerna avge en särskild
revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid skall
första--tredje och sjätte styckena tillämpas.
8 Senaste lydelse 1990:1301.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    I en central föreningsbank,
                    till vilken det finns anslutna
                    lokala föreningsbanker,
I en central föreningsbank,       skall revisionsberättelsen
till vilken det finns anslutna     innehålla särskilda
lokala föreningsbanker,         uttalanden om gruppen i dess
skall revisionsberättelsen       helhet på grundval av den i
innehålla särskilda           4 kap. 1§ femte stycket
uttalanden om gruppen i dess      föreskrivna
helhet på grundval av den i       sammanställningen.
4 kap. 1§ fjärde stycket
föreskrivna
sammanställningen.
                14 §
Revisorerna får inte lämna upplysningar till en enskild
aktieägare, huvudman, medlem eller utomstående om sådana
angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet
av sina uppdrag, om det kan vara till nackdel för banken.
I 1 kap. 6 § föreskrivs         I 1 kap. 10 § föreskrivs
att enskildas              att enskildas
förhållanden till bank         förhållanden till bank
inte obehörigen får           inte obehörigen får
röjas.                 röjas.
Revisorerna är skyldiga att
1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär,
om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller
till
nämnvärd olägenhet för enskild,
2. till medrevisor, granskare som avses i 15 §, ny revisor
och,
om banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna
erforderliga upplysningar om bankens angelägenheter, samt
3. på begäran lämna upplysningar om bankens
angelägenheter till undersökningsledaren under
förundersökning i brottmål.

                    4 kap.
                    1 §9
Kalenderår är räkenskapsår, om inte annat följer av 12 § andra
stycket bokföringslagen (1976:125). För varje räkenskapsår skall
årsredovisning avges. Denna består av resultaträkning,
balansräkning och förvaltningsberättelse.
 I fråga om resultaträkning och balansräkning i årsredovisning
och i årsbokslut enligt bokföringslagen gäller, förutom
bestämmelserna i den lagen, föreskrifterna i detta kapitel.
9Senaste lydelse 1991:1768.

Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Regeringen eller, efter
                    regeringens bemyndigande,
                    Finansinspektionen får
Regeringen eller, efter         utfärda närmare
regeringens bemyndigande,        föreskrifter om
Finansinspektionen får
utfärda närmare             1. bankernas löpande
föreskrifter om bankernas        bokföring, årsbokslut
löpande bokföring,           och årsredovisning, och
årsbokslut och
årsredovisning.             2. avfattningen och
Föreskrifterna får           innehållet i den
avvika från               redovisning som enligt
bokföringslagen om           bestämmelserna i 11--14
särskilda skäl             §§ lagen (1992:160) om
föreligger.               utländska filialer m.m.
Föreskrifterna skall          skall lämnas för
utformas så att de           verksamhet i filial till
främjar en klar och           utländskt bankföretag.
rättvisande redovisning av
bankens resultat och          Föreskrifter som
ställning.               utfärdas med stöd av
                    tredje stycket får avvika
                    från bokföringslagen om
                    det finns särskilda
                    skäl. Föreskrifterna
                    skall utformas så att de
                    främjar en klar och
                    rättvisande redovisning av
                    bankens resultat och
                    ställning.
Årsredovisningen för en central föreningsbank skall
innehålla
en sammanställning av de egna och de anslutna lokala
föreningsbankernas resultaträkningar och balansräkningar.
                    3 §10
Minst en månad före ordinarie stämma, i en sparbank dock
senast den 31 mars, skall årsredovisningshandlingarna för det
förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna.
I 7 kap. 6 § finns           När resultaträkningen
föreskrifter om             och balansräkningen blivit
skyldigheten att sända in        fastställda, skall
redovisningshandlingarna och      avskrifter av
revisionsberättelsen till        årsredovisningen och
Finansinspektionen.           revisionsberättelsen
                    sändas in till
                    Finansinspektionen så snart
                    det kan ske. För en lokal
                    föreningsbank gäller
                    dock en sådan skyldighet
                    endast om inspektionen
                    begär det.

Hos en lokal föreningsbank skall, senast en månad efter
det
att resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda,
avskrifter av årsredovisning och revisionsberättelse hållas
tillgängliga hos banken för alla som är intresserade.
10Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse             Föreslagen lydelse
På avskrift av årsredovisningen som sänds in till
Finansinspektionen eller hålls tillgänglig enligt tredje stycket
skall en
styrelseledamot teckna bevis om att resultaträkningen och
balansräkningen har fastställts. Uppgift skall också lämnas om
fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift om
stämmans beslut beträffande bankens vinst eller förlust.
               4 §11
 Utöver vad som             Vid värdering av en banks
föreskrivs i 14 §            omsättningstillgångar
bokföringslagen (1976:125)       gäller att bestämmelsen
gäller följande vid           i 14 § fjärde stycket
värdering av en banks          bokföringslagen (1976:125)
omsättningstillgångar:         får tillämpas endast
1. Räntebärande             efter tillstånd av
obligationer som omfattas av 2     Finansinspektionen.
kap. 10 § första stycket
A 2 och B 1 får tas upp
till ett värde
(medeltalsvärde) som
grundas på ett medeltal av
emissionsräntorna under de
senaste tio åren på
obligationer som utfärdats
av Konungariket Sveriges
Stadshypotekskassa, Svensk
Bostadsfinansiering Aktiebolag
BOFAB och Sparbankernas
Inteckningsaktiebolag Spintab
och som avser kreditgivning
för nyproduktion av
bostäder eller, i den
mån bostadslån enligt
statliga bestämmelser
lämnas, för annat
byggande. Medeltalet
fastställs av
Finansinspektionen.
Obligationer får dock inte
tas upp över
anskaffningsvärdet.
2. Omsättningstillgång i
övrigt får tas upp
över anskaffningsvärdet,
om förutsättningarna
enligt 14 § fjärde
stycket bokföringslagen
är uppfyllda och
Finansinspektionen ger
tillstånd till det.
                10 §
I en moderbank skall, utöver årsredovisning för moderbanken,
för varje räkenskapsår avges en koncernredovisning bestående
av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Redovisningen skall hänföra sig till balansdagen för
moderbanken.
11Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Bestämmelserna i 2 §
                    andra stycket och 3 § skall
                    tillämpas på
Bestämmelserna i 2 §
                    koncernredovisningen och, i
andra stycket och 3 § skall       tillämpliga delar, på
tillämpas på              koncernrevisionsberättelsen.
koncernredovisningen.
               12 §12
Ett bankaktiebolag, en sparbank och en central
föreningsbank skall minst en gång under varje räkenskapsår som
omfattar
mer än tio månader avge en särskild redovisning
(delårsrapport). Rapporterna skall avse bankens verksamhet
från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en
period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret.
 Delårsrapporterna avges av       Delårsrapporterna avges av
styrelsen eller, om styrelsen      styrelsen eller, om styrelsen
bestämmer det, av            bestämmer det, av
verkställande              verkställande
direktören. Rapporterna         direktören. Rapporterna
skall hållas              skall hållas
tillgängliga hos banken         tillgängliga hos banken
för envar och genast          för envar och genast
sändas till de             sändas till de
aktieägare, huvudmän          aktieägare, huvudmän
eller medlemmar som begär        eller medlemmar som begär
det. Om skyldigheten att        det. Delårsrapporterna
sända in delårsrapport         skall i avskrift sändas in
till Finansinspektionen finns      till Finansinspektionen så
det föreskrifter i 7 kap. 6       snart det kan ske.
§ 3.
                5 kap.
                    9 § Har en sparbank i fall
                    som avses i 1 eller 2 §
                    tillfogats skada, får
                    Finansinspektionen låta
                    väcka talan mot den
                    ersättningsskyldige, om
                    inte bestämmelserna i 6 och
                    8 §§ utgör hinder
                    för sådan talan.
                6 kap.
               2 §13
En banks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu
bestående firmor, som är införda i bankregistret, samt från
benämningar på utländska bankföretag, som är allmänt kända
i Sverige. Firman för ett bankaktiebolag i vilket ett utländskt
bankföretag har ett bestämmande inflytande får dock innehålla
det företagets firma.
12Senaste lydelse 1991:1768.
13Senaste lydelse 1992:1059.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Ett bankaktiebolag, som har
                    övertagit en sparbanks
                    rörelse vid ombildning
Ett bankaktiebolag som har       enligt 8 kap. sparbankslagen
övertagit en sparbanks         (1987:619) eller en
rörelse vid ombildning         föreningsbanks rörelse
enligt 8 kap. sparbankslagen      vid ombildning enligt 11 kap.
(1987:619) eller en           föreningsbankslagen
föreningsbanks rörelse         (1987:620) får, efter
vid ombildning enligt 11 kap.      tillstånd av
föreningsbankslagen           Finansinspektionen, använda
(1987:620) får, efter          ordet sparbank respektive
tillstånd av              föreningsbank i sin firma.
Finansinspektionen, använda       Detsamma gäller ett
ordet sparbank respektive        bankaktiebolag som senare har
föreningsbank i sin firma.       övertagit en sådan
                    rörelse.


För registrering av firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i
firmalagen (1974:156).
             7 kap. Tillsyn
                    Hur tillsynen över banker
                    skall bedrivas
               1 §14
Finansinspektionen skall se       En bank står under tillsyn
till att en bank följer         av Finansinspektionen och
dels de lagar som reglerar       skall vara registrerad där.
bankens verksamhet, dels andra     Banken skall lämna
författningar såvitt de         inspektionen de upplysningar
särskilt avser banker, dels       om sin verksamhet och
bankens stadgar och de         därmed sammanhängande
bestämmelser, som med          omständigheter som
stöd därav meddelats av        inspektionen begär.
bankens stämma eller
styrelse.
Finansinspektionen skall        Inspektionen får
även i övrigt med            genomföra undersökning
uppmärksamhet följa           hos en bank när
bankernas verksamhet för        inspektionen anser det
att hålla sig              nödvändigt.
underrättad om
förhållanden som kan
inverka på en banks
säkerhet eller i övrigt
är av betydelse för en
sund utveckling av
bankverksamheten.
Finansinspektionen är inte
på grund av vad här
föreskrivits skyldig att
övervaka att sådana
bestämmelser iakttas som
avser aktieägares eller
medlemmars rättigheter
eller skyldigheter i
förhållande till banken
eller till någon annan
aktieägare eller medlem
eller som angår bankens
inre angelägenheter.
14Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
               2 §15
Finansinspektionens tillsyn       Regeringen eller, efter
utövas med ledning av de        regeringens bemyndigande,
handlingar som enligt denna       Finansinspektionen får
lag skall sändas in till        meddela föreskrifter om
Finansinspektionen samt de
upplysningar som inhämtas        1. vilka upplysningar som en
vid bankundersökningar         bank skall lämna till
eller på något annat          inspektionen,
sätt.
                    2. förvaring och
                    inventering av
                    värdehandlingar samt
                    3. brottsförebyggande
                    åtgärder hos en bank.
Bankundersökning skall
genomföras så ofta som
inspektionen anser det
nödvändigt eller när
regeringen beslutar att
sådan skall ske.
               3 §16
 Finansinspektionen skall        Finansinspektionen skall vid
för varje bankaktiebolag,        sin tillsyn över bankerna
sparbank samt central          se till att en sund utveckling
föreningsbank förordna         av verksamheten främjas.
en eller flera revisorer att
med övriga revisorer delta
i granskningen av styrelsens
förvaltning och bankens
räkenskaper. Inspektionen
får för samma
ändamål förordna
revisor för lokal
föreningsbank.
För revisor som
förordnats av
Finansinspektionen skall
inspektionen utfärda
instruktion.
Finansinspektionen får
när som helst återkalla
förordnande enligt
första stycket och i
stället utse ny revisor.
               4 §17
 Finansinspektionen får,        En banks styrelse är
när det anses              skyldig att genast låta
nödvändigt, sammankalla         upprätta en särskild
bankens styrelse. Har          balansräkning, om det finns
styrelsen inte rättat sig        anledning att anta att
efter en begäran från
inspektionen om att kalla till     1. ett bankaktiebolags eget
en extra stämma, får          kapital understiger nio
inspektionen utfärda          tiondelar av det registrerade
sådan kallelse.             aktiekapitalet,
                    2. en sparbank eller en
                    central föreningsbank med
                    anslutna lokala
                    föreningsbanker inte kan
                    uppfylla kravet på
                    kapitaltäckning enligt 2
                    kap. 9--10 §§. 15Senaste
                    lydelse 1991:1768. 16Senaste
                    lydelse 1991:1768. 17Senaste
                    lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse           Föreslagen lydelse
                    Balansräkningen skall
                    granskas av revisorerna. Om
                    antagandet om bankens
                    ställning bekräftas
Företrädare för             skall styrelsen genast
Finansinspektionen får         underrätta
närvara vid stämma och         Finansinspektionen.
vid sådant
styrelsesammanträde som
inspektionen har sammankallat
samt delta i
överläggningarna.
               5 §18
Regeringen eller, efter         Finansinspektionen skall
regeringens bemyndigande,        förordna en eller flera
Finansinspektionen får         revisorer att med övriga
utfärda närmare             revisorer delta i revisionen
föreskrifter om             av en bank. Inspektionen
förvaring och inventering        får dock avstå från
av värdehandlingar samt om       att förordna revisor i en
brottsförebyggande           lokal föreningsbank.
åtgärder hos en bank.
Om rätt för regeringen         Inspektionen får när som
eller Finansinspektionen att      helst återkalla ett
utfärda föreskrifter i         revisorsförordnande och
fråga om bokföring och         utse en ny revisor.
redovisning finns det
bestämmelser i 4 kap. 1
§ tredje stycket.
                    Revisorn har rätt till
                    skäligt arvode för sitt
                    arbete av banken. Arvodets
                    storlek bestäms av
                    inspektionen.
                    Finansinspektionen skall
                    utfärda en instruktion
                    för revisor som
                    förordnats av inspektionen.
               6 §19
Det åligger styrelsen i en       Finansinspektionen får,
bank 1. att när som helst        när det anses
för den befattningshavare        nödvändigt, sammankalla
hos Finansinspektionen, som       styrelsen i en bank. Om
enligt föreskrifter           styrelsen inte har rättat
meddelade av regeringen skall      sig efter en begäran
företräda inspektionen i        från inspektionen om att
sådant avseende, samt          kalla till extra stämma,
för den särskilda            får inspektionen utfärda
undersökning regeringen kan       en sådan kallelse.
besluta om hålla bankens
kassa och övriga
tillgångar samt böcker,
räkenskaper och andra
handlingar tillgängliga
för granskning,
2. att genast efter varje        Företrädare för
månads slut, enligt de         inspektionen får närvara
formulär som fastställs         vid stämma och vid ett
av inspektionen, upprätta        sådant
och till inspektionen sända       styrelsesammanträde, som
in en översikt, som utvisar       inspektionen har sammankallat,
bankens tillgångar och         samt delta i
skulder,                överläggningarna.
18Senaste lydelse 1991:1768.
19Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
3. att så snart det kan
ske, i fråga om lokal
föreningsbank dock endast
om inspektionen begär det,
till inspektionen sända in
avskrift av styrelsens
årsredovisningshandlingar
och revisionsberättelse
och, i förekommande fall,
koncernredovisningshandlingar
och
koncernrevisionsberättelse
med tillhörande handlingar,
samt delårsrapporter och
protokoll över
förhandlingarna vid
ordinarie stämma,
4. att dels på den tid som
inspektionen bestämmer till
inspektionen sända de
uppgifter som denna anser
nödvändiga för att
kunna upprätta en
översikt över resultatet
av bankens verksamhet under
räkenskapsåret samt
bankens ställning vid
årets slut, dels, efter
regeringens bestämmande,
avge ytterligare uppgifter om
bankens verksamhet och
ställning, samt
5. att även i övrigt
meddela inspektionen, eller en
sådan befattningshavare vid
denna som ovan sagts, alla de
upplysningar om banken som de
begär.

               7 §20
Bankens styrelse är skyldig       Under en banks likvidation har
att genast låta upprätta        Finansinspektionen samma
en särskild               befogenheter i fråga om
balansräkning, om det finns       likvidatorerna och stämman
anledning att anta att en bank     som annars tillkommer
gjort sådana förluster         inspektionen beträffande
att 1. ett bankaktiebolags       styrelsen och stämman.
eget kapital understiger nio
tiondelar av det registrerade      20Senaste lydelse 1991:1768.
aktiekapitalet,
2. en sparbank eller en
central föreningsbank med
anslutna lokala
föreningsbanker inte kan
uppfylla kravet på
kapitaltäckning enligt 2
kap. 9--10 §§.
Nuvarande lydelse           Föreslagen lydelse
                    Särskilt om tillsynen
                    över filialer till
                    utländska bankföretag
                    hemmahörande inom EES
Balansräkningen skall
granskas av revisorerna. Om
antagandet om bankens
förluster bekräftas
skall styrelsen genast
underrätta
Finansinspektionen.

               8 §21
Om styrelsen eller stämman       Finansinspektionen skall i
har fattat ett beslut som        samarbete med behörig
avviker från sådan lag         hemlandsmyndighet utöva
eller författning som avses       tillsyn över att
i 1 § första stycket          likviditeten är
eller från bankens stadgar,       tillfredsställande i en
får Finansinspektionen         här inrättad filial till
förbjuda verkställighet         utländskt bankföretag
av beslutet. Har beslutet        hemmahörande inom EES.
gått i verkställighet
får inspektionen
förelägga styrelsen att
göra rättelse där
så kan ske samt att
fullgöra vad som åligger
styrelsen. Ett sådant
föreläggande får dock
inte meddelas i fråga om
sådana föreskrifter i
lag, som det är straffbart
att överträda.
Om avvikelsen enligt första       Efter anmälan till
stycket är av allvarlig         Finansinspektionen kan en
beskaffenhet, skall           behörig myndighet i ett
inspektionen göra            annat land inom EES företa
anmälan om detta till          undersökning hos en här
regeringen, som kan           i landet inrättad filial
förklara oktrojen            till bankföretag
förverkad.               hemmahörande i det andra
                    landet.
               9 §22
Även om sådan avvikelse         Finansinspektionen skall, med
som avses i 8 § första         avseende på utländskt
stycket inte har skett, får       bankföretag hemmahörande
Finansinspektionen meddela de      inom EES, vilket driver
erinringar i fråga om          verksamhet här i landet
verksamheten i en bank, som       från filial eller genom
inspektionen finner           direkt tillhandahållande av
påkallade. Om verksamheten       tjänster, lämna de
i en bank till följd av         uppgifter till behörig
allvarliga               myndighet i bankens hemland
missförhållanden i           som denna myndighet behöver
bankens ledning kan befaras       för sin tillsyn över
komma att bli till skada        banken.
för det allmänna, får
inspektionen förelägga
bankens styrelse att vidta       21Senaste lydelse 1991:1768.
erforderliga åtgärder.         22Senaste lydelse 1991:1768.
Om styrelsen inte rättar
sig efter ett sådant
föreläggande
tillämpas 8 § andra
stycket.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
              9 a §23
Om ett utländskt
bankföretag genom en filial       Ägarprövning
eller i övrigt här i
landet handlar på ett
sätt som strider mot lag
eller annan författning och
inte följer
Finansinspektionens
föreläggande med anmodan
om rättelse, skall
inspektionen anmäla detta
till tillsynsmyndigheten i det
land där banken har sitt
huvudkontor. Anmälan skall
också göras till
regeringen, som kan
återkalla ett tillstånd
att driva bankrörelse
här i landet.

               10 §24
Har en sparbank i fall som       Ett direkt eller indirekt
avses i 5 kap. 1 eller 2 §       förvärv av aktier i ett
tillfogats skada, får          bankaktiebolag, som medför
Finansinspektionen låta         att förvärvarens
väcka talan mot den           sammanlagda innehav utgör
ersättningsskyldige, om         ett kvalificerat innehav,
inte bestämmelserna i 5         får ske bara efter
kap. 6 och 8 §§ utgör          tillstånd av
hinder för sådan talan.         Finansinspektionen. Detsamma
                    gäller förvärv som
                    innebär att ett
                    kvalificerat innehav ökas
                    så att det uppgår till
                    eller överstiger 20, 33
                    eller 50 % av aktiekapitalet
                    eller röstetalet för
                    samtliga aktier eller så
                    att banken blir
                    dotterföretag.

               11 §25
Om oktroj har beviljats för       Finansinspektionen skall ge
en bank och banken därefter       tillstånd till
inte anmälts för            förvärv enligt 10 §,
registrering inom            om det inte kan antas att
föreskriven tid, skall         förvärvaren kommer att
regeringen efter anmälan av       motverka en sund utveckling av
Finansinspektionen förklara       bankens verksamhet. Ett
oktrojen förverkad.           förvärv, som innebär
Detsamma gäller om           att ett icke-finansiellt
anmälningen för bankens         företag blir
registrering genom           moderföretag till en bank,
lagakraftägande beslut         skall dock tillåtas bara om
avskrivits eller avslagits.       det finns synnerliga skäl.
                    Inspektionen får
                    föreskriva en viss tid inom
                    vilken ett förvärv skall
                    genomföras. Ett
                    tillstånd enligt första
                    stycket andra meningen får
                    förenas med villkor om
                    skyldighet att inom viss tid
                    avyttra så stor del av
                    aktieinnehavet att banken
                    upphör att vara
                    dotterföretag.
                    23Senaste lydelse 1991:1768.
                    24Senaste lydelse 1991:1768.
                    25Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Finansinspektionen skall
                    meddela beslut i ett ärende
                    enligt denna paragraf inom tre
                    månader från det att
                    ansökan om tillstånd
                    gjordes.
               12 §26
Under en banks likvidation har     Den som avser att avyttra ett
Finansinspektionen samma        kvalificerat innehav eller en
befogenheter i fråga om         så stor del av ett
likvidatorerna och stämman       kvalificerat innehav att
som annars tillkommer          innehavet därigenom kommer
inspektionen beträffande        att understiga någon av de
styrelsen och stämman.         i 10 § angivna gränserna
                    skall underrätta
                    Finansinspektionen om detta.
               13 §27
Har en bank försatts i         När ett bankaktiebolag
konkurs, skall             får kännedom om att
Finansinspektionen förordna       aktier i banken blivit
ett allmänt ombud. Det         föremål för ett
allmänna ombudet skall som       sådant förvärv som
konkursförvaltare delta i        avses i 10 § eller för
konkursboets förvaltning        en sådan avyttring som
tillsammans med den eller de      avses i 12 §, skall banken
förvaltare som utses          snarast anmäla
enligt konkurslagen           förvärvet eller
(1987:672).               avyttringen till
                    Finansinspektionen.
Det allmänna ombudet kan        Ett bankaktiebolag skall
beträffande               årligen till
medförvaltare göra en          Finansinspektionen anmäla
sådan framställning som         namnen på de aktieägare
avses i 7 kap. 5 §           som har ett kvalificerat
konkurslagen. Även om          innehav av aktier i banken
beslut om delning av          samt storleken på
konkursboets förvaltning        innehaven.
har fattats, får det
allmänna ombudet delta i
förvaltningen i dess
helhet. Bestämmelserna i
konkurslagen om arvode till
konkursförvaltare gäller
 också det allmänna
ombudet.
               14 §28
Finansinspektionens beslut       Om ägaren till ett
enligt denna lag,            kvalificerat innehav av aktier
bankaktiebolagslagen          utövar eller kan antas
(1987:618), sparbankslagen       komma att utöva sitt
(1987:619) och             inflytande på ett sätt
föreningsbankslagen           som motverkar en sund
(1987:620) överklagas hos        utveckling av verksamheten i
regeringen. Inspektionens        banken, får
beslut får verkställas         Finansinspektionen besluta att
utan hinder av att det         aktierna inte får
överklagats, om inte          företrädas vid
regeringen förordnar          bolagsstämman.
något annat.
                    26Senaste lydelse 1991:1768.
                    27Senaste lydelse 1991:1768.
                    28Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    Om ägaren till ett
                    kvalificerat innehav av aktier
                    har underlåtit att
                    ansöka om tillstånd till
                    ett förvärv som avses i
                    10 § eller har
                    förvärvat aktier i strid
                    med inspektionens beslut,
                    får inspektionen besluta
                    att aktierna inte får
                    företrädas vid
                    bolagsstämman eller att
                    röster avgivna för
                    sådana aktier skall vara
                    ogiltiga.
                    Finansinspektionen får
                    också förelägga en
                    aktieägare som sägs i
                    första och andra styckena
                    att avyttra så stor del av
                    aktierna att innehavet
                    därefter inte är
                    kvalificerat.
Om överklagande av beslut i       Ingripanden mot banker
vissa fall finns
bestämmelser i 18 §, 8
kap. 8 § och 9 kap. 3 §
sista stycket.

               15 §29
Bankaktiebolagen, sparbankerna     Om en svensk bank har fattat
och de centrala             ett beslut som strider mot
föreningsbankerna            denna lag
samt utländska banker med        eller någon annan
filial här i landet skall        författning som reglerar
med årliga avgifter bekosta       bankens verksamhet, mot
Finansinspektionens verksamhet     föreskrift som meddelats
enligt de närmare            med stöd av sådan
föreskrifter som regeringen       författning eller mot
meddelar.                bolagsordningen, får
                    Finansinspektionen förbjuda
Varje bank skall, med belopp      verkställighet av beslutet.
som Finansinspektionen         Har beslutet redan
bestämmer, utge             verkställts får
ersättning till revisor som       inspektionen förelägga
har förordnats enligt 3         banken att göra rättelse
§. Ett bankaktiebolag          om det är möjligt.
skall, med belopp som
regeringen bestämmer,          29Senaste lydelse 1991:1768.
även utge ersättning
till offentlig ledamot enligt
7 kap. 1 §
bankaktiebolagslagen
(1987:618) samt till person
som avses i 7 kap. 8 §
första stycket andra
meningen samma lag.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
               16 §30
 Den som är ledamot eller        En svensk banks oktroj skall
suppleant i styrelsen för        återkallas av
Finansinspektionen eller        Finansinspektionen om
befattningshavare där
får inte ingå i             1. banken inte har anmälts
styrelsen för en bank eller       för registrering inom
vara anställd i en bank.        föreskriven tid eller
Inte heller får en sådan        anmälan har avskrivits
person äga aktier i ett         eller avslagits genom ett
bankaktiebolag eller vara        beslut som har vunnit laga
huvudman i en sparbank.         kraft,
                    2. banken inte inom ett år
                    efter registrering har
                    börjat driva
                    bankrörelse, eller banken
                    dessförinnan förklarat
                    sig avstå från oktrojen,
                    3. banken har överlåtit
                    hela sin rörelse,
                    4. banken under en
                    sammanhängande tid av ett
                    år inte drivit
                    bankrörelse,
                    5. banken genom att
                    överträda en
                    bestämmelse som avses i 15
                    § eller på annat sätt
                    visat sig olämplig att
                    utöva sådan verksamhet
                    som oktrojen avser, eller

                    6. bankens kapitalbas
                    understiger det minsta belopp
                    som krävs enligt 2 kap. 9
                    § andra stycket och bristen
                    inte har täckts inom tre
                    månader från det att den
                    blev känd för banken.
Regeringen får meddela         Om det är tillräckligt
särskilda bestämmelser         får inspektionen i de fall
om beviljande av kredit till      som anges i första stycket
sådan person som avses i        4 och 5 i stället för
första stycket.             att återkalla oktrojen
                    meddela varning. I fall som
                    avses i första stycket 6
                    får inspektionen medge
                    förlängd tid för
                    täckande av bristen, om det
                    finns särskilda skäl.
                    Om oktrojen återkallas
                    får inspektionen besluta
                    hur avvecklingen av
                    rörelsen skall ske.
                    Ett beslut om återkallelse
                    får förenas med
                    förbud att fortsätta
                    verksamheten.
                    30Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
               17 §31
Om en pensionsstiftelse eller      Har Finansinspektionen av en
en personalstiftelse hör        behörig myndighet i ett
till en bank och stiftelsens      annat land inom EES
förmögenhet               underrättats om att en
huvudsakligen härrör          svensk bank överträtt
från medel som tillskjutits       föreskrifter som i det
av banken, skall            landet gäller för
Finansinspektionen se till att     banken, får inspektionen
stiftelsens tillgångar         vidta de i 15 och 16 §§
är placerade på ett           angivna åtgärderna mot
sätt som bereder skälig         banken, om någon
säkerhet. Därvid skall         omständighet motsvarande
stiftelsens ändamål           vad som där sägs
beaktas och hänsyn tas till       föreligger. Inspektionen
vad som föreskrivs i denna       skall underrätta den
lag om placering av en banks      behöriga myndigheten i det
medel. Har stiftelsens         andra landet om vilka
tillgångar inte placerats        åtgärder som vidtas.
på ett
tillfredsställande sätt,
får inspektionen
förelägga stiftelsen att
vidta rättelse.
Den som företräder           Särskilda bestämmelser
stiftelsen skall på           om ingripanden mot
Finansinspektionens begäran       utländska bankföretag
hålla stiftelsens kassa och
övriga tillgångar samt
böcker, räkenskaper och
andra handlingar
tillgängliga för
granskning. Han skall även
lämna inspektionen alla de
upplysningar rörande
stiftelsen som inspektionen
begär.

               18 §32
 Om någon tar emot           Om ett bankföretag, som
inlåning på räkning           är hemmahörande i ett
från allmänheten utan          land utanför EES, driver
att ha tillstånd till det,       bankrörelse från filial
skall Finansinspektionen        här i landet och därvid
förelägga honom att           överträder en
upphöra med verksamheten.        bestämmelse som avses i 15
                    § eller på annat sätt
                    visar sig olämpligt att
                    utöva bankverksamhet,
                    får Finansinspektionen
                    återkalla
                    filialtillståndet eller, om
                    det är tillräckligt,
                    meddela varning.
                    Om filialtillståndet
                    återkallas gäller 16
                    § tredje och fjärde
                    styckena i tillämpliga
                    delar.
                    31Senaste lydelse 1991:1768.
                    32Senaste lydelse 1991:1768.
Nuvarande lydelse           Föreslagen lydelse
                    Inspektionen skall
                    underrätta
                    tillsynsmyndigheten i det land
                    där bankföretaget har
                    sitt säte om åtgärder
Är det osäkert om            som har vidtagits med stöd
verksamheten omfattar          av denna paragraf.
inlåning enligt första
stycket, får inspektionen
förelägga den som driver
verksamheten att lämna de
upplysningar som behövs
för att bedöma om
verksamheten omfattar sådan
inlåning.
Förelägganden enligt
första och andra styckena
får förenas med vite.
 Ett föreläggande enligt
denna paragraf får riktas        19 §
såväl mot ett
utländskt företag som
mot den som här i landet        Om ett bankföretag, som
är verksam för ett           är hemmahörande i ett
sådant företags             annat land inom EES, driver
räkning.                verksamhet här i landet
                    från filial eller genom
Ett beslut enligt denna         direkt tillhandahållande av
paragraf får överklagas         tjänster och därvid
hos kammarrätten.            överträder en
                    bestämmelse som avses i 15
                    § eller på annat sätt
                    har visat sig olämpligt att
                    utöva sådan verksamhet,
                    får Finansinspektionen
                    förelägga
                    bankföretaget att göra
                    rättelse.


                    Om bankföretaget inte
                    följer föreläggandet,
                    skall inspektionen
                    underrätta behörig
                    myndighet i företagets
                    hemland.
                    Om rättelse ändå inte
                    sker, får inspektionen
                    förbjuda bankföretaget
                    att göra nya åtaganden
                    här i landet. Innan
                    förbud meddelas skall
                    inspektionen underrätta
                    behörig myndighet i
                    bankföretagets hemland. I
                    brådskande fall får
                    inspektionen meddela förbud
                    utan föregående
                    underrättelse till
                    hemlandsmyndigheten. Denna
                    skall då underrättas
                    så snart det kan ske.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    20 §
                    Om ett bankföretag, som
                    är hemmahörande i ett
                    annat land inom EES och driver
                    verksamhet här i landet
                    från filial eller genom
                    direkt tillhandahållande av
                     tjänster, har fått sitt
                    verksamhetstillstånd
                    återkallat i hemlandet,
                    skall Finansinspektionen
                    genast förbjuda
                    bankföretaget att göra
                    nya åtaganden i Sverige.
                    Ingripanden mot den som saknar
                    tillstånd
                    21 §
                    Om någon tar emot
                    inlåning på räkning
                    från allmänheten utan
                    att vara berättigad till
                    det, skall Finansinspektionen
                    förelägga honom att
                    upphöra med verksamheten.
                    Är det osäkert om
                    verksamheten omfattar
                    inlåning, får
                    inspektionen förelägga
                    den som driver verksamheten
                    att lämna de upplysningar
                    om verksamheten som behövs
                    för att bedöma om så
                    är fallet.

                    I fråga om utländska
                    företag får ett
                    föreläggande enligt
                    denna paragraf riktas mot
                    såväl företaget som
                    den som här i landet är
                    verksam för företagets
                    räkning.
                    Avgifter till
                    Finansinspektionen
                    22 §
                    Bankaktiebolag, sparbanker,
                    centrala föreningsbanker
                    samt utländska
                    bankföretag med filial
                    här i landet skall med
                    årliga avgifter bekosta
                    Finansinspektionens verksamhet
                    enligt de närmare
                    föreskrifter som regeringen
                    meddelar.
                    Vite
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    23 §
                    Om Finansinspektionen meddelar
                    föreläggande eller
                    förbud enligt denna lag,
                    får inspektionen
                    förelägga vite.
                    V
                    Överklagande
                    24 §
                    Finansinspektionens beslut
                    enligt 6§ och 21 § andra
                    stycket får inte
                    överklagas.
                    Beslut som avses i 21 §
                    första stycket får
                    överklagas hos
                    kammarrätten. Inspektionens
                    beslut i övrigt enligt
                    denna lag,
                    bankaktiebolagslagen
                    (1987:618), sparbankslagen
                    (1987:619) och
                    föreningsbankslagen
                    (1987:620) får
                    överklagas hos regeringen,
                    om annat inte är
                    föreskrivet.
                    Inspektionen får
                    bestämma att ett beslut om
                    förbud, föreläggande
                    eller återkallelse skall
                    gälla omedelbart.

                    25 §
                    Har regeringen i ett ärende
                    om oktroj inte fattat beslut
                    inom sex månader efter det
                    att ansökan gavs in, får
                    sökanden begära
                    förklaring av
                    kammarrätten att ärendet
                    onödigt uppehålls. Om
                    regeringen inte har meddelat
                    beslut inom sex månader
                    efter det att en sådan
                    förklaring avgetts, skall
                    det anses som att
                    ansökningen har avslagits.
                    Om Finansinspektionen inte har
                    överlämnat
                    underrättelse som avses i 1
                    kap. 7 § första stycket
                    till behörig myndighet i
                    utlandet inom tre månader
                    efter det att ansökan gavs
                    in, får sökanden
                    begära förklaring av
                    kammarrätten att ärendet
                    onödigt uppehålls. Om
                    underrättelse inte har
                    överlämnats inom tre
                    månader efter det att en
                    sådan förklaring
                    avgetts, skall det anses som
                    att ansökan avslagits.
Nuvarande lydelse
                    Föreslagen lydelse
                    Särskilda bestämmelser
                    26 §
                    När en bank har försatts
                    i konkurs, skall
                    Finansinspektionen förordna
                    ett allmänt ombud. Det
                    allmänna ombudet skall som
                    konkursförvaltare delta i
                    konkursboets förvaltning
                    tillsammans med den eller de
                    förvaltare som utses enligt
                    konkurslagen (1987:672).
                    Det allmänna ombudet kan
                    beträffande
                    medförvaltare göra en
                    sådan framställning som
                    avses i 7 kap. 5 §
                    konkurslagen.
                    Även om beslut om delning
                    av konkursboets förvaltning
                    har fattats, får det
                    allmänna ombudet delta i
                    förvaltningen i dess
                    helhet.
                    Bestämmelserna i
                    konkurslagen om arvode till
                    konkursförvaltare gäller
                    också det allmänna
                    ombudet.

                    27 §
                    Den som är ledamot eller
                    suppleant i styrelsen för
                    Finansinspektionen eller
                    befattningshavare där
                    får inte ingå i
                    styrelsen för en bank eller
                    vara anställd i en bank.
                    Inte heller får en sådan
                    person äga aktier i ett
                    bankaktiebolag eller vara
                    huvudman i en sparbank.
                    Regeringen får meddela
                    särskilda bestämmelser
                    om beviljande av kredit till
                    sådan person som avses i
                    första stycket.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                    28 §
                    Om en pensionsstiftelse eller
                    en personalstiftelse hör
                    till en bank och stiftelsens
                    förmögenhet
                    huvudsakligen härrör
                    från medel som tillskjutits
                    av banken, skall
                    Finansinspektionen se till att
                    stiftelsens tillgångar
                    är placerade på ett
                    sätt som bereder skälig
                    säkerhet. Därvid skall
                    stiftelsens ändamål
                    beaktas och hänsyn tas till
                    vad som föreskrivs i denna
                    lag om placering av en banks
                    medel. Har stiftelsens
                    tillgångar inte placerats
                    på ett
                    tillfredsställande sätt,
                    får inspektionen
                    förelägga stiftelsen att
                    vidta rättelse.
                    Den som företräder
                    stiftelsen skall på
                    Finansinspektionens begäran
                    hålla stiftelsens kassa och
                    övriga tillgångar samt
                    böcker, räkenskaper och
                    andra handlingar
                    tillgängliga för
                    granskning. Han skall även
                    lämna inspektionen alla de
                    upplysningar om stiftelsen som
                    inspektionen begär.

                8 kap.
               5 §33
Finansinspektionen skall genast skriftligen underrätta banken
när inspektionen
1. nedsatt aktiekapitalet enligt 4 kap. 14§ andra stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618),
2. förklarat beslut om nedsättning av aktiekapitalet förfallet
enligt 6 kap. 7§ tredje stycket bankaktiebolagslagen,
3. förklarat fråga om fusion förfallen enligt 11 kap. 6§
tredje stycket bankaktiebolagslagen, 7 kap. 7§ tredje stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5§ tredje stycket
föreningsbankslagen (1987:620),
4. förelagt eller dömt         4. förelagt vite enligt
ut vite enligt 9 kap. 3§        denna lag, eller
denna lag,
5. fattat beslut om att         5. förklarat fråga om en
avskriva anmälan eller         sparbanks eller en
vägra registrering enligt        föreningsbanks ombildning
12 kap. 8§ första            till bankaktiebolag
stycket bankaktiebolagslagen,      förfallen enligt 8 kap. 8
eller                  § sparbankslagen respektive
                    11 kap. 9 §
                    föreningsbankslagen.
33Senaste lydelse 1992:1059.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
6. förklarat fråga om en
sparbanks eller en
föreningsbanks ombildning
till bankaktiebolag
förfallen enligt 8 kap.
8§ sparbankslagen
respektive 11 kap. 9§
föreningsbankslagen.
               8 §34
Ett beslut av              Ett beslut av
Finansinspektionen som         Finansinspektionen som
innebär att anmälan           innebär att anmälan
avskrivits eller registrering      avskrivits eller registrering
har vägrats enligt 4 §         har vägrats enligt 4 §
andra stycket får            andra stycket får
överklagas till             överklagas till
kammarrätten inom två          kammarrätten inom två
månader från beslutets         månader från beslutets
dag. Detsamma gäller ett        dag. Detsamma gäller ett
beslut av Finansinspektionen      beslut av Finansinspektionen
som avses i 5§ 1--3 och 6.       som avses i 5§ 1--3 och 5.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. I fråga om banker som beviljats oktroj före lagens
ikraftträdande gäller vid tillämpning av 2 kap. 9 § andra
stycket
och 7 kap. 16 § första stycket 6
 a) att kapitalbasen för ett bankaktiebolag inte får
understiga
ett belopp som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar fem
miljoner ecu,
b) att kapitalbasen för en sparbank inte får understiga ett
belopp som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar en
miljon ecu,
c) att kapitalbasen för en föreningsbank jämte anslutna lokala
föreningsbanker inte får understiga ett belopp som vid
tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar fem miljoner ecu.
3. En sparbank som beviljats oktroj före lagens ikraftträdande
får, under de förutsättningar som anges i denna punkt, fortsätta
att driva bankrörelse, även om sparbankens kapitalbas vid
ikraftträdandet uppgår till lägre belopp än motsvarande en
miljon ecu. I sådant fall gäller vid tillämpning av 2 kap. 9 §
andra stycket och 7 kap. 16 § första stycket 6 att sparbankens
kapitalbas inte efter lagens ikraftträdande får understiga det
högsta belopp som kapitalbasen uppnått efter den 2 maj 1992.
När kapitalbasen uppnått ett belopp som vid tidpunkten för
ikraftträdandet motsvarat en miljon ecu gäller bestämmelserna
i punkt 2.
34 Senaste lydelse 1991:1768.
Regeringens förslag till
Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Bilaga 4
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5§ och 9 kap. 2§
bankrörelselagen (1987:617) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                8 kap.
               5 §1
Finansinspektionen skall genast skriftligen underrätta banken
när inspektionen
1. nedsatt aktiekapitalet enligt 4 kap. 14§ andra stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618),
2. förklarat beslut om nedsättning av aktiekapitalet förfallet
enligt 6 kap. 7§ tredje stycket bankaktiebolagslagen,
3. förklarat fråga om fusion förfallen enligt 11 kap. 6§
tredje stycket bankaktiebolagslagen, 7 kap. 7§ tredje stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5§ tredje stycket
föreningsbankslagen (1987:620),
4. förelagt eller dömt         4. förelagt eller dömt
ut vite enligt 9 kap. 3§        ut vite enligt 9 kap. 3 §
denna lag,               denna lag, eller
5. fattat beslut om att         5. förklarat fråga om en
avskriva anmälan eller         sparbanks eller en
vägra registrering enligt        föreningsbanks ombildning
12 kap. 8§ första            till bankaktiebolag
stycket bankaktiebolagslagen,      förfallen enligt 8 kap. 8
eller                  § sparbankslagen respektive
                    11 kap. 9 §
                    föreningsbankslagen.
6. förklarat fråga om en
sparbanks eller en
föreningsbanks ombildning
till bankaktiebolag
förfallen enligt 8 kap.
8§ sparbankslagen
respektive 11 kap. 9§
föreningsbankslagen.
                9 kap.
               2 §2
Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen
eller av oaktsamhet
1. till Finansinspektionen meddelar oriktiga eller
vilseledande
uppgifter om sådana omständigheter som han är skyldig att lämna
uppgift om enligt denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619) eller föreningsbankslagen (1987:620),
2. underlåter att enligt bankaktiebolagslagen föra aktiebok,
aktiebrevsregister eller förteckning enligt 3 kap. 13 § eller
att
hålla aktiebok tillgänglig eller bryter mot förbudet i 3 kap. 13
§
tredje stycket att utan samtycke lämna uppgifter ur där avsedd
förteckning,

1Senaste lydelse 1992:1059.
2 Senaste lydelse 1991:1768
Nuvarande lydelse            Förelagen lydelse

3. underlåter att enligt        3. underlåter att enligt
föreningsbankslagen föra        föreningsbankslagen föra
medlemsförteckning eller        medlemsförteckning eller
lämna skriftlig uppgift         lämna skriftlig uppgift
enligt 3 kap. 6 § fjärde        enligt 3 kap. 6 § fjärde
stycket samma lag,           stycket samma lag, eller
4. underlåter att enligt 7       4. underlåter att enligt 7
kap. 12 § första stycket        kap. 12 § första stycket
andra meningen             andra meningen
bankaktiebolagslagen, 3 kap.      bankaktiebolagslagen, 3 kap.
11 § första stycket           11 § första stycket
andra meningen sparbankslagen      andra meningen sparbankslagen
eller 6 kap. 11§ första         eller 6 kap. 11§ första
stycket andra meningen         stycket andra meningen
föreningsbankslagen           föreningsbankslagen
sammankalla styrelsen på        sammankalla styrelsen på
begäran av styrelseledamot       begäran av styrelseledamot
eller underlåter att iaktta       eller underlåter att iaktta
vad som enligt 7 kap. 13 §       vad som enligt 7 kap. 13 §
första stycket andra eller       första stycket andra eller
tredje meningen             tredje meningen
bankaktiebolagslagen,3kap. 12      bankaktiebolagslagen, 3 kap.
§ första stycket andra         12 § första stycket
eller tredje meningen          andra eller tredje meningen
sparbankslagen eller 6 kap. 12     sparbankslagen eller 6 kap. 12
§ första stycket andra         § första stycket andra
eller tredje meningen          eller tredje meningen
föreningsbankslagen           föreningsbankslagen
gäller för styrelsens          gäller för styrelsens
beslut,                 beslut.

5. bryter mot 12 kap. 4 §
första eller andra stycket,
7 § tredje stycket eller 9
§ bankaktiebolagslagen,
eller
6. bryter mot 4 kap. 6 §
tredje stycket eller 5 kap. 4
§ tredje stycket
bankaktiebolagslagen såvitt
dessa lagrum rör
förbehåll enligt 12 kap.
1 § samma lag.
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Regeringens förslag till
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Bilaga 5
Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619)1
dels att i 2 kap. 4 och 14 §§, 3 kap. 4, 6 och 7 §§, 4
kap. 2
och 17 §§, 6 kap. 3--5, 15, 17 och 19 §§, 7 kap. 7 § samt
8 kap. 7 och 8 §§ ordet "bankinspektionen" skall bytas ut mot
"Finansinspektionen",
dels att 2 kap. 1--3 och 11 §§, 3 kap. 3, 14 och 17 §§, 4
kap. 2 och 6 §§, 6 kap. 2 och 13 §§, 7 kap. 4 och 8 §§ samt 8
kap. 5 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
                2 kap.
               1 §2
En sparbank skall bildas av minst tjugo stiftare.
Stiftarna skall vara fysiska      Stiftarna skall vara fysiska
personer och bosatta i         personer och bosatta inom
Sverige. Den som är           Europeiska ekonomiska
underårig eller i konkurs        samarbetsområdet. Den som
eller som har förvaltare        är underårig eller i
enligt 11 kap. 7 §           konkurs eller som har
föräldrabalken får           förvaltare enligt 11 kap. 7
inte vara stiftare. Att         § föräldrabalken
detsamma gäller den som         får inte vara stiftare. Att
är underkastad             detsamma gäller den som
näringsförbud följer          är underkastad
av 6 § lagen (1986:436) om       näringsförbud följer
näringsförbud.             av 6 § lagen (1986:436) om
                    näringsförbud.
Bestämmelserna i detta kapitel gäller om inte annat följer av
bestämmelserna om fusion i 7 kap. 2 §.
                2 §
Stiftarna anger villkoren för sparbankens bildande. När en
sparbank bildas skall till en grundfond avsättas ett belopp,
vars
storlek skall bestämmas med hänsyn till omfattningen och
beskaffenheten av den planerade rörelsen. Grundfonden skall
betalas med pengar.
                    Sparbanken skall när
                    rörelsen påbörjas ha
                    fonder som vid tidpunkten
                    för beslut om oktroj
                    motsvarar minst en miljon ecu.
                    I 4 kap. 7 §
                    bankrörelselagen (1987:617)
                    finns bestämmelser om vad
                    som utgör fonder.
                    1Senaste lydelse av 3 kap. 4
                    § 1991:1681 6 kap 15 §
                    1991:371 8 kap. 7 §
                    1991:371 8 kap. 8 §
                    1991:371 2Senaste lydelse
                    1990:1302.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
               3 §3
Stiftarna skall upprätta ett reglemente som skall underställas
regeringen för stadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas
en
plan för den tilltänkta verksamheten.
Regeringen prövar att reglementet överensstämmer med
denna lag, bankrörelselagen (1987:617) och andra författningar
samt om och i vad mån särskilda bestämmelser behövs med
hänsyn till omfattningen och arten av sparbankens verksamhet.
Regeringen skall stadfästa reglementet och bevilja oktroj, om
den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på
en sund bankverksamhet.

                    Oktroj får inte vägras
                    på den grunden att det inte
                    behövs någon ytterligare
                    bank.
                11 §
En sparbank skall anmälas för registering senast sex månader
efter det att oktroj har beviljats.
För registrering krävs         För registrering krävs
att hela det belopp, vartill      att hela det belopp, vartill
grundfonden enligt reglementet     grundfonden enligt reglementet
skall uppgå, har inbetalts.       skall uppgå, har inbetalts,
Detta skall styrkas genom ett      samt att sparbanken har så
skriftligt intyg från en        stora fonder som föreskrivs
auktoriserad revisor.          i 2 § andra stycket. Detta
                    skall styrkas genom ett
                    skriftligt intyg från en
                    auktoriserad revisor.
Frågan om sparbankens          Frågan om sparbankens
bildande har fallit, om         bildande har fallit, om
anmälan för sparbankens         anmälan för sparbankens
registrering inte skett inom      registrering inte skett inom
den tid som anges i första       den tid som anges i första
stycket eller om            stycket eller om
bankinspektionen genom beslut      Finansinspektionen genom
som har vunnit laga kraft har      beslut som har vunnit laga
avskrivit en sådan           kraft har avskrivit en
anmälan eller vägrat          sådan anmälan eller
registrering av sparbanken. I      vägrat registrering av
sådant fall svarar           sparbanken. I sådant fall
styrelseledamöterna           svarar styrelseledamöterna
solidariskt för             solidariskt för
återbetalningen av de          återbetalningen av de
belopp som har betalts till       belopp som har betalts till
grundfonden jämte uppkommen       grundfonden jämte uppkommen
avkastning, med avdrag för       avkastning, med avdrag för
kostnader på grund av          kostnader på grund av
åtgärder enligt 13 §          åtgärder enligt 13 §
första stycket tredje          första stycket tredje
meningen.                meningen.
                    3Senaste lydelse 1990:823.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                3 kap.
               3 §4
Styrelseledamöterna skall        Styrelseledamöterna skall
vara bosatta inom sparbankens      vara bosatta inom Europeiska
verksamhetsområde, om inte       ekonomiska
regeringen eller efter         samarbetsområdet, om inte
regeringens bemyndigande        regeringen eller efter
bankinspektionen i           regeringens bemyndigande
särskilda fall tillåter         Finansinspektionen i
något annat. Den som är         särskilda fall tillåter
underårig eller i konkurs        något annat. Den som är
eller som har förvaltare        underårig eller i konkurs
enligt 11 kap. 7 §           eller som har förvaltare
föräldrabalken kan inte         enligt 11 kap. 7 §
vara styrelseledamot. Att        föräldrabalken kan inte
detsamma gäller den som         vara styrelseledamot. Att
är underkastad             detsamma gäller den som
näringsförbud följer          är underkastad
av 6 § lagen (1986:436) om       näringsförbud följer
näringsförbud.             av 6 § lagen (1986:436) om
                    näringsförbud.
Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal
vara
anställd i sparbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas
till arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
                14 §
Styrelsen företräder sparbanken och tecknar dess firma.
Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller annan att
företräda sparbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud
mot
sådant bemyndigande har tagits in i reglementet. I fråga om den
som
inte är styrelseledamot gäller vad som sägs i 3 § första stycket
och 13 § om styrelseledamot.
Rätten att teckna sparbankens firma får utövas endast av två
eller
flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får
registreras.
Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som
avses i
andra stycket.

                    Om sparbanken inte har
                    någon här i landet
                    bosatt behörig
                    ställföreträdare,
                    skall styrelsen bemyndiga en i
                    Sverige bosatt person att
                    på bankens vägnar ta
                    emot delgivning. Ett sådant
                    bemyndigande får inte
                    lämnas till någon som
                    är underårig eller har
                    förvaltare enligt 11 kap.
                    7§ föräldrabalken.
                    4Senaste lydelse 1990:1302.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
               17 §5
För registrering skall         För registrering skall
sparbanken anmäla vem som        sparbanken anmäla vem som
har utsetts till            har utsetts till
styrelseledamot, ersättare       styrelseledamot, ersättare,
och firmatecknare samt deras      firmatecknare och vem som
postadress och personnummer.      enligt 14§ har bemyndigats
Om en ledamot eller           att på bankens vägnar ta
ersättare har utsetts          emot delgivning samt deras
enligt lagen (1987:1245) om       postadress och personnummer
styrelserepresentation för       eller, om sådant saknas,
de privatanställda, skall        födelsedatum. Om en ledamot
detta anges. För            eller ersättare har utsetts
registrering skall sparbanken      enligt lagen (1987:1245) om
även anmäla av vilka och        styrelserepresentation för
hur bankens firma tecknas.       de privatanställda, skall
                    detta anges. För
                    registrering skall sparbanken
                    även anmäla av vilka och
                    hur bankens firma tecknas.
Anmälan görs första gången när sparbanken enligt 2 kap. 11§
anmäls
för registrering och därefter genast efter det att ändring har
inträffat i ett förhållande som har anmälts eller skall anmälas
för
registrering enligt första stycket. Rätt att göra anmälan
tillkommer även den som anmälningen gäller.
Om sparbankens postadress ändras, skall sparbanken genast
anmäla
det för registrering.
                4 kap.
               2 §6
En huvudman får inte vara        2. bosatt utanför
                    Europeiska ekonomiska
1. underårig eller i          samarbetsområdet, om inte
konkurs,                Finansinspektionen på grund
                    av särskilda
2. bosatt utanför            förhållanden medger det,
sparbankens
verksamhetsområde, om inte
bankinspektionen på grund
av särskilda
förhållanden medger det,
3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen
medger
detta, eller
4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.
En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige enligt 3 §, får inte heller vara anställd
eller styrelseledamot i något annat bankaktiebolag än
Sparbankernas
Bank eller i en föreningsbank eller inom landshypoteks- och
stadshypoteksinstitutionerna.
5Senaste lydelse 1991:1681.
6Senaste lydelse 1991:1681.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
                4 kap.
                6 §
Ordinarie sparbanksstämma skall hållas inom fem månader efter
utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall
styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt, i en sparbank som är moderföretag, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt, i moderföretag, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt
4. i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt
denna lag, bankrörelselagen (1987:617) eller reglementet.
Om stämman skjuter upp ett beslut i en fråga som avses i
andra stycket 1--3 till en fortsatt stämma, skall denna hållas
minst
en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är
inte tillåtet.
Om skyldighet att sända in
vissa handlingar till
bankinspektionen finns det
bestämmelser i 7 kap. 6
§ bankrörelselagen.
                6 kap.
                2 §
Rätten skall förordna att en sparbank skall träda i
likvidation, om
1. rörelsen inte öppnats        1. oktrojen har
inom ett år från            återkallats, eller
sparbankens bildande,
2. sparbankens hela rörelse       2. sparbanken efter en konkurs
har överlåtits, 3.           som avslutats med överskott
regeringen har förklarat        inte inom föreskriven tid
oktrojen förverkad, eller        har fattat beslut om
                    likvidation enligt 18 §
4. sparbanken efter en konkurs     andra stycket.
som avslutats med överskott
inte inom föreskriven tid
har fattat beslut om
likvidation enligt 18 §
andra stycket.
Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om det styrks
att likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning
i första instans.
Fråga om likvidation enligt       Fråga om likvidation enligt
första stycket prövas          första stycket prövas
på anmälan av              på anmälan av
bankinspektionen eller på        Finansinspektionen eller på
ansökan av styrelsen,          ansökan av styrelsen,
styrelseledamot eller          styrelseledamot eller
huvudman. I det fall som avses     huvudman. I det fall som avses
i första stycket 4           i första stycket 2
prövas frågan även           prövas frågan även
på ansökan av              på ansökan av
borgenär eller annan vars        borgenär eller annan vars
rätt kan vara beroende av        rätt kan vara beroende av
att det finns någon som kan       att det finns någon som kan
företräda sparbanken.          företräda sparbanken.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                13 §
När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så
snart det
kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en
förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet.
Till
berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna
skall
lämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter
avge en revisionsberättelse över
slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.
Efter det att              Efter det att
revisionsberättelsen          revisionsberättelsen
lämnats till likvidatorerna       lämnats till likvidatorerna
skall dessa genast kalla        skall dessa genast kalla
huvudmännen till en           huvudmännen till en
sparbanksstämma för           sparbanksstämma för
granskning av              granskning av
slutredovisningen.           slutredovisningen.
Slutredovisningen med bifogade     Slutredovisningen med bifogade
redovisningshandlingar och       redovisningshandlingar och
revisionsberättelsen skall       revisionsberättelsen skall
sändas till hvudmännen         sändas till hvudmännen
enligt bestämmelserna i 4        enligt bestämmelserna i 4
kap. 9 § fjärde stycket         kap. 9 § fjärde stycket
samt läggas fram på           samt läggas fram på
stämman. Föreskrifterna         stämman. Föreskrifterna
i 4 kap. 6 § andra stycket       i 4 kap. 6 § andra stycket
3 och tredje stycket om beslut     3 och tredje stycket om beslut
på sparbanksstämma om          på sparbanksstämma om
ansvarsfrihet för            ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna skall        styrelseledamöterna skall
tillämpas på              tillämpas på
likvidatorerna. Om skyldighet      likvidatorerna.
att sända in de nämnda
handlingarna till
bankinspektionen finns
bestämmelser i 7 kap. 6
§ bankrörelselagen
(1987:617).
                7 kap.
                4 §
När fusionsavtalet har         När fusionsavtalet har
godkänts av               godkänts av
sparbanksstämman skall det       sparbanksstämman skall det
anmälas av den             anmälas av den
överlåtande sparbanken         överlåtande sparbanken
för registrering. Om detta       för registrering. Om detta
inte har skett inom fyra        inte har skett inom fyra
månader från stämmans          månader från stämmans
beslut eller om             beslut eller om
bankinspektionen genom         Finansinspektionen genom
lagakraftvunnet beslut har       lagakraftvunnet beslut har
avskrivit en sådan           avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat          anmälan eller vägrat
registrering av avtalet, har      registrering av avtalet, har
frågan om fusion fallit.        frågan om fusion fallit.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
Hinder mot registrering         Hinder mot registrering
möter, om fusionen har         möter, om fusionen har
förbjudits enligt            förbjudits enligt
konkurrenslagen (1982:729)       konkurrenslagen (1982:729)
eller om                eller om Konkurrensverket inte
näringsfrihetsombudsmannen       har beslutat att lämna
inte har beslutat att lämna       fusionen utan åtgärd
fusionen utan åtgärd          enligt 20 § första
enligt 20 § första           stycket konkurrenslagen.
stycket konkurrenslagen.
                8 §
Om en sparbank äger           Om en sparbank äger
samtliga aktier i ett          samtliga aktier i ett
dotterbolag, kan sparbankens      dotterbolag, kan sparbankens
och bolagets styrelser         och bolagets styrelser
träffa ett fusionsavtal som       träffa ett fusionsavtal som
innebär att dotterbolaget        innebär att dotterbolaget
skall gå upp i sparbanken.       skall gå upp i sparbanken.
Styrelserna skall anmäla        Styrelserna skall anmäla
avtalet för registrering        avtalet för registrering
hos bankinspektionen.          hos Finansinspektionen.
Därvid gäller 5--7           Därvid gäller 5--7
§§ i tillämpliga            §§ i tillämpliga
delar.                 delar.
Dotterbolaget är upplöst        Dotterbolaget är upplöst
när regeringens beslut om        när regeringens beslut om
tillstånd enligt 5 § har        tillstånd enligt 5 § har
registrerats. Bankinspektionen     registrerats.
skall lämna uppgifter om        Finansinspektionen skall
fusionen till Patent- och        lämna uppgifter om fusionen
registreringsverket, som skall     till Patent- och
registrera tillståndet         registreringsverket, som skall
enligt 5 §.               registrera tillståndet
                    enligt 5 §.
Fusion enligt första
stycket får ske utan hinder
av att det i dotterbolaget       Fusion enligt första
finns sådan egendom som         stycket får ske utan hinder
sparbanken inte får           av att det i dotterbolaget
förvärva enligt             finns sådan egendom som
bestämmelserna i 2 kap.         sparbanken inte får
1--4 §§                 förvärva. Sådan
bankrörelselagen            egendom måste avyttras
(1987:617). Sådan egendom        senast ett år från
måste avyttras senast ett        registreringen. Om
år från registreringen.         särskilda skäl
Om särskilda skäl            föreligger, kan
föreligger, kan             Finansinspektionen
bankinspektionen            förlänga denna frist.
förlänga denna frist.
                8 kap.
               5 §7

Sparbanken skall inom fyra       Sparbanken skall inom fyra
månader från stämmans          månader från stämmans
beslut enligt 1§ första         beslut enligt 1§ första
stycket anmäla beslutet         stycket anmäla beslutet
till bankinspektionen för        till Finansinspektionen för
registrering. Frågan om         registrering. Frågan om
ombildning har fallit om        ombildning har fallit om
anmälan inte gjorts inom        anmälan inte gjorts inom
föreskriven tid eller          föreskriven tid eller
                    7Senaste lydelse 1991:371.
Nuvarande lydelse           Föreslagen lydelse
                    om Finansinspektionen genom
                    beslut som vunnit laga kraft
                    har avskrivit en sådan
                    anmälan eller vägrat
                    registrering av beslutet.
om bankinspektionen genom
beslut som vunnit laga kraft
har avskrivit en sådan
anmälan eller vägrat
registrering av beslutet.
Beslutet får inte            Beslutet får inte
registreras om ombildningen       registreras om ombildningen
har förbjudits enligt          har förbjudits enligt
konkurrenslagen (1982:729).       konkurrenslagen (1982:729).
Hinder mot registrering         Hinder mot registrering
föreligger också om           föreligger också om
näringsfrihetsombudsmannen       Konkurrensverket inte har
inte har beslutat att lämna       beslutat att lämna
ombildningen utan åtgärd        ombildningen utan åtgärd
enligt 20 § första           enligt 20 § första
stycket konkurrenslagen.        stycket konkurrenslagen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.Regeringens förslag till
Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Bilaga 6
Härigenom föreskrivs i fråga om kreditupplysningslagen
(1973:1173)1
dels att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf,
17 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                1 §
Denna lag gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att
någon, utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot
ersättning eller som ett led i näringsverksamhet. Lagen gäller
också annan kreditupplysningsverksamhet, om den är av större
omfattning.
Lagen omfattar inte           Lagen omfattar inte
förmedling av              förmedling av
kreditupplysningar inom en       kreditupplysningar inom en
krets som utgörs av           krets som utgörs av
Sveriges riksbank, Sveriges       Sveriges riksbank och
investeringsbank AB och         sådana
sådana                 kreditinrättningar eller
kreditinrättningar eller        för
för                   kreditupplysningsverksamhet
kreditupplysningsverksamhet       inrättade företag som
inrättade företag som          står under
står under               Finansinspektionens tillsyn
bankinspektionens tillsyn och      och inte är
inte är finansbolag enligt       kreditmarknadsbolag enligt
5 § lagen (1980:2) om          lagen (1992:000) om
finansbolag.              kreditmarknadsbolag.
Lagen gäller inte heller förmedling av kreditupplysningar
mellan
företag inom samma koncern.
               3 §2
Kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter
tillstånd
av Datainspektionen.
                    Något tillstånd
                    behövs dock inte för 1.
                    ett utländskt
                    bankföretag som driver
                    verksamhet med stöd av 1
                    kap. 5 §
                    bankrörelselagen
                    (1987:617), om
                    kreditupplysningsverksamhet
                    omfattas av det i hemlandet
                    meddelade tillståndet att
                    driva bankrörelse,
                    2. ett utländskt
                    kreditinstitut som driver
                    verksamhet med stöd av 2
                    kap. 9 § lagen (1992:000)
                    om kreditmarknadsbolag, om
                    kreditupplysningsverksamhet
                    omfattas av det i hemlandet
                    meddelade tillståndet att
                    driva finansieringsverksamhet.


                    1Lagen omtryckt 1981:737.
                    2Senaste lydelse 1991:1563.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
Tillstånd behövs ej för kreditupplysningsverksamhet, i den mån
den bedrivs genom offentliggörande av kreditupplysning på
sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen.
               17 a §
                    Om ett företag som avses i
                    3 § andra stycket
                    överträder denna lag
                    eller föreskrift som
                    meddelats med stöd av lagen
                    får Datainspektionen
                    förelägga företaget
                    att vidta rättelse.
                    Om företaget inte följer
                    föreläggandet, skall
                    Datainspektionen underrätta
                    behörig myndighet i
                    företagets hemland.
                    Om rättelse ändå inte
                    sker, får Datainspektionen
                    förbjuda institutet att
                    göra nya åtaganden
                    här i landet. Innan
                    förbud meddelas skall
                    inspektionen underrätta
                    behörig myndighet i
                    institutets hemland. I
                    brådskande fall får
                    inspektionen meddela förbud
                    utan föregående
                    underrättelse till
                    hemlandsmyndigheten. Denna
                    skall då underrättas
                    så snart det kan ske.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Ett kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande har
rätt att driva verksamhet enligt lagen (1963:76) om
kreditaktiebolag skall fortfarande ingå i den krets av företag
som
avses i 1 § andra stycket.


Av utskottet framlagt förslag till
Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Bilaga 7
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5§ sekretesslagen
(1980:100) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                8 kap.
               5 §1
Sekretess gäller -- -- -- -- -- -- verksamhet avser.
                    I ärende hos statlig
                    myndighet om innehav av aktier
                    i bankaktiebolag och i
                    kreditmarknadsbolag gäller
                    sekretess för uppgift om
                    enskilds personliga eller
                    ekonomiska förhållanden
                    om det kan antas att den
                    enskilde lider skada eller men
                    om uppgiften röjs.
                    Sekretess gäller inte
                    för beslut av myndigheten
                    och inte heller för uppgift
                    som erhållits från annan
                    myndighet om uppgiften inte
                    är sekretessbelagd där.
Sekretess gäller -- -- -- -- -- med uppgiftsskyldigheten.
Sekretess gäller, i den         Sekretess gäller, i den
mån riksdagen har            mån riksdagen har
godkänt avtal härom med         godkänt avtal härom med
främmande stat eller          främmande stat eller
mellanfolklig organisation,       mellanfolklig organisation,
hos myndighet i verksamhet som     hos myndighet i verksamhet som
avses i första och andra        avses i första-- tredje
styckena för sådan           styckena för sådan
uppgift om affärs- eller        uppgift om affärs- eller
driftförhållanden och          driftförhållanden och
ekonomiska eller personliga       ekonomiska eller personliga
förhållanden som            förhållanden som
myndigheten erhållit enligt       myndigheten erhållit enligt
avtalet. Samma sekretess        avtalet. Samma sekretess
gäller hos               gäller hos
Finansinspektionen, i den        Finansinspektionen, i den
mån regeringen             mån regeringen
föreskriver det, om           föreskriver det, om
inspektionen från            inspektionen från
motsvarande utländsk          motsvarande utländsk
myndighet erhållit           myndighet erhållit
uppgifter enligt annat avtal.      uppgifter enligt annat avtal.
Föreskrifterna i 14 kap.        Föreskrifterna i 14 kap.
1--3§§ får inte i            1--3§§ får inte i
fråga om denna sekretess        fråga om denna sekretess
tillämpas i strid med          tillämpas i strid med
avtalet.                avtalet.
Regeringen kan -- -- -- -- -- -- uppgiften lämnas.
I fråga -- -- -- -- -- -- -- -- tjugo år.
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
1 Senaste lydelse 1992:548.
Innehåll
Ärendet1
Sammanfattning1
Propositionerna2
Proposition 1992/93:892
Proposition 1992/93:683
Proposition 1992/93:623
Proposition 1992/93:123
Motionerna3
Utskottet4
Inledning4
EES-regler om banker och andra kreditinstitut4
Kreditmarknadsbolag6
Offentliga styrelseledamöter i banker9
Övriga frågor10
Hemställan11
Reservation
Offentliga styrelseledamöter i banker m.m. (s)13
Meningsyttring av suppleant (v)14
Bilagor
1. Regeringens förslag till lag om kreditmarknadsbolag15
2. Regeringens förslag till lag om ändring i
bankaktiebolagslagen31
3. Regeringens förslag till lag om ändring i bankrörelselagen
(prop. 1992/93:89)46
4. Regeringens förslag till lag om ändring i bankrörelselagen
(prop. 1992/93:68)75
5. Regeringens förslag till lag om ändring i
sparbankslagen77
6. Regeringens förslag till lag om ändring i
kreditupplysningslagen85
7. Av utskottet framlagt förslag till lag om ändring i
sekretesslagen87