Bostadsutskottets betänkande
1992/93:BOU04

Bostadsanpassningsbidrag


Innehåll

1992/93
BoU4

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag till
lagreglering av verksamheten med bostadsanpassning. Förslaget
innebär att kommunerna får en skyldighet att lämna stöd till
bostadsanpassning och återställning enligt bestämmelser som i
huvudsak stämmer överens med dagens regler. Med anledning av
förslaget väckta motioner (s), (m) och (v) avstyrks.
Till betänkandet har fogats en reservation (s) och en
meningsyttring av suppleant (v).

Propositionen

Regeringen har i proposition 1992/93:58 föreslagit riksdagen
att anta det till propositionen fogade förslaget till lag om
bostadsanpassningsbidrag m.m.
Det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i
lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar har av
bostadsutskottet överlämnats till finansutskottet (se s. 4).

Motionerna

I betänkandet behandlas de med anledning av propositionen
väckta motionerna:
1992/93:Bo17 av Eva Zetterberg (v) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om att stödet till anpassningsåtgärder inte får minska i
omfattning.
1992/93:Bo18 av Christel Anderberg (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om rätten till bostadsanpassningsbidrag.
1992/93:Bo19 av Oskar Lindkvist m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen beslutar att 8 § i propositionens förslag till lag om
bostadsanpassningsbidrag m.m. utgår.
Yttrande
I ärendet har yttrande inhämtats från socialutskottet.
Yttrandet (1992/93:SoU2y) har som bilaga 3 fogats till
betänkandet.

Utskottet

Fr.o.m. år 1993 kommer vissa specialdestinerade statsbidrag
som lämnas till verksamheter för vilka kommuner och landsting är
ansvariga att inordnas i ett generellt system för de statliga
bidragen. Till de bidrag som berörs av denna förändring hör
statsbidragen till bostadsanpassning, återställande av
handikappanpassade lägenheter och återanvändning av
lyftanordningar. I och med att de aktuella statsbidragen
försvinner upphör de förordningar som nu styr verksamheten att
gälla. Därmed kommer verksamheten med bostadsanpassning att bli
helt och hållet oreglerad.
Med hänsyn till bostadsanpassningens viktiga roll inom äldre-
och handikappomsorgen är det enligt propositionen inte
godtagbart att verksamheten blir oreglerad. Kommunerna föreslås
därför genom en särskild reglering bli skyldiga att svara för
bostadsanpassningsverksamheten. Förslaget innebär att en ny
gemensam lag ersätter förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag och förordningen (1985:489) om
statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
Genom lagregleringen föreslås kommunerna få en skyldighet att
lämna stöd till bostadsanpassning och återställning enligt
bestämmelser som i huvudsak stämmer överens med nuvarande
ordning. Lagen innehåller dock vissa förändringar i förhållande
till dagens bestämmelser både i fråga om stödet och
handläggningen. Dessa ändringar redovisas i korthet nedan.
När det gäller den bidragsberättigade kretsen föreslås att
bostadsanpassningsbidrag skall vara förbehållet enskilda
personer som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar
en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Däremot skall
bidrag fortsättningsvis inte utgå till bostadsrättsföreningar,
privata fastighetsägare eller allmännyttiga bostadsföretag för
att anpassa en bostad åt en hyresgäst eller en
bostadsrättshavare.
Bidrag skall enligt förslaget endast få avse bostadens fasta
funktioner. En förutsättning för bidrag är dessutom att
anpassningsåtgärden är nödvändig för att bostaden skall vara
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
Vid nybyggnad samt köp eller byte av bostad föreslås att det i
lagen införs en begränsning för att få bostadsanpassningsbidrag.
Det skall enligt förslaget sålunda finnas särskilda skäl för att
välja en bostad som kräver anpassningsåtgärder. Enligt
propositionen är det av kostnadsskäl rimligt att den
funktionshindrade vid nybyggnad, köp eller byte av bostad väljer
en bostad som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes behov
så att anpassningsåtgärder i möjligaste mån kan undvikas eller
minimeras. Det kan t.ex. vara fråga om en bostad som ligger nära
en vårdinrättning som den funktionshindrade bör ha tillgång till
eller gälla fall där den funktionshindrade trots omfattande
försök inte lyckats finna någon annan lämplig bostad. Vad som är
särskilda skäl i övrigt bör det, liksom hittills, ankomma på
bidragsgivande kommun att bedöma i varje enskilt fall.
Slutligen föreslås att kommunernas beslut i bidragsärenden får
överklagas hos länsrätten. Boverket föreslås få ansvar för
tillsynen av verksamheten.
Enligt motion Bo17 (v) är stödet till bostadsanpassning en
viktig del i strävandena att ge alla människor möjligheter till
ett gott boende. Bidragsmöjligheterna skall därför knytas till
valet av bostad och inte till varför ny bostad anskaffats. Den i
propositionen föreslagna ändringen på denna punkt kan enligt
motionärens mening leda till en begränsning av möjligheten att
erhålla stöd. Med hänvisning härtill begärs att riksdagen skall
ge regeringen till känna att stödet till anpassningsåtgärder
inte får minska i omfattning.
Inledningsvis framhålls i motion Bo18 (m) den viktiga roll
inom äldre- och handikappomsorgen som bostadsanpassningen
spelar. Samtidigt måste enligt motionären förslaget att införa
en rättighetslag utan några som helst spärrar i form av
behovsprövning, ekonomiska överväganden, prioriteringar eller
hinder mot missbruk ifrågasättas -- detta mot bakgrund av det
ekonomiska läget. Med hänvisning härtill förordas att stödet
skall utformas så att rätten till bidrag kan behovsprövas, att
någon rätt till bidrag för hobbyverksamhet inte skall föreligga,
att bidrag vid byte m.m. av bostad endast skall utgå om det
finns synnerliga skäl samt att återbetalningsskyldighet för
bidrag överstigande förslagsvis 25000 kr skall föreligga om
bostaden avyttras m.m. inom fem år.
I motion Bo19 (s) anförs att samhället bör anpassas så att
människor med funktionshinder så långt möjligt skall kunna leva
under likvärdiga villkor med andra människor. Enligt
motionärerna bör mot bakgrund härav möjligheten att erhålla
bostadsanpassningsbidrag inte vara beroende av skälet för att
byta bostad. Regeringens förslag i denna del innebär enligt
deras mening en stor begränsning av valfriheten för människor
med funktionshinder, varför det bör avslås. Med hänvisning
härtill hemställs att 8 § i propositionens förslag till lag om
bostadsanpassningsbidrag m.m. skall utgå.
Utskottet behandlar inledningsvis frågan om inriktningen av
lagregleringen av bostadsanpassningsbidragen.
Av socialutskottets yttrande framgår att detta utskott delar
uppfattningen i propositionen att verksamheten med
bostadsanpassningsbidrag bör regleras i lag när de riktade
statsbidragen till verksamheten upphör. Enligt socialutskottet
bör vidare kommunernas beslut kunna överklagas -- detta för att
förhindra att stödet kommer att varierar kraftigt mellan olika
kommmuner.
Bostadsutskottet delar vad socialutskottet anfört. Som
framhålls i propositionen skall bostadsanpassningsbidragen ses
som ett uttryck för samhällets mål att personer med
funktionshinder skall kunna leva som andra i sin egen bostad. En
ändamålsenlig anpassning av bostaden innebär inte bara att den
enskilde ges ökade möjligheter till ett självständigt liv.
Bostadsanpassningsbidragen kan dessutom bespara samhället
betydande kostnader inom andra sektorer. Även enligt
bostadsutskottets mening bör sålunda
bostadsanpassningsverksamheten regleras på det sätt som förordas
i det nu föreliggande regeringsförslaget. Utskottet är med
hänvisning härtill inte berett att ställa sig bakom de förslag
till förändringar i regleringen som förs fram i motion Bo18 (m)
såvitt nu är i fråga.
I det följande behandlar utskottet den närmare utformningen av
förslaget till lag om bostadsanpassningsbidrag.
När det gäller rätten till bostadsanpassningsbidrag vid
nybyggnad m.m. vill utskottet anföra följande.
Som anförs i propositionen är det av kostnadsskäl rimligt att
den funktionshindrade väljer en bostad som är lämplig med hänsyn
till hans eller hennes behov så att anpassningsåtgärder i
möjligaste mån kan undvikas eller minimeras. Socialutskottet har
i sitt yttrande anslutit sig till propositionen i nu återgiven
del. Bostadsutskottet har ingen annan uppfattning i frågan.
Utskottets ställningstagande innebär att regeringens förslag
till utformning av 8 § tillstyrks. Förslagen i motionerna
Bo17(v), Bo18 (m) såvitt nu är i fråga och Bo19(s) avstyrks.
Enligt utskottets mening har lagförslagets 6 § fått en
redaktionell utformning som kan framstå som något oklar. I
paragrafens första mening stadgas sålunda att
bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av
bostadens fasta funktioner i och i anslutning till en
funktionshindrad persons bostad. För att undvika eventuella
oklarheter avseende för vilken bostad som bidrag lämnas bör
enligt utskottets mening uttrycket "en funktionshindrad persons
bostad" bytas ut mot det mer precisa uttrycket "den bostad som
skall anpassas". Propositionens förslag till utformning av 6 §
tillstyrks således med den av utskottet förordade och i bilaga 2
angivna redaktionella ändringen.
I sammanhanget har utskottet dessutom uppmärksammat att under
punkten 5 i övergångsbestämmelserna förordningen (1985:489)
om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder
m.m. har angivits endast med författningens nummer. Utskottet
förordar med hänvisning härtill att lagen kompletteras genom att
förordningen anges med såväl författningsnummer som namn.
Propositionens förslag tillstyrks således med den av utskottet
förordade och i bilaga 2 angivna redaktionella ändringen i
övergångsbestämmelserna.
Beträffande förslaget till lag om bostadsanpassningsbidrag
till den del det inte behandlats ovan tillstyrks det av
utskottet.
Förslaget till lag om bostadsanpassningsbidrag innebär bl.a.
att kommunens beslut om bidrag kan överklagas hos länsrätten.
Med anledning härav föreläggs riksdagen i den nu aktuella
propositionen även ett förslag till ändring av 14 § lagen
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar som innebär att
länsrätten har att pröva sådana mål. Förslaget bör enligt
bostadsutskottets mening antas även i denna del. Paragrafen
berörs emellertid också av andra ändringar som det ankommer på
trafikutskottet respektive finansutskottet att bereda. För att
underlätta hanteringen av de samtidiga lagändringarna har
bostadsutskottet därför beslutat att överlämna det i proposition
1992/93:58 framlagda förslaget till lag om ändring av lagen
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar till
finansutskottet. Förslaget kommer tillsammans med ett förslag
från trafikutskottet att behandlas i finansutskottets betänkande
1992/93:FiU5.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.beträffande inriktningen av lagregleringen av
bostadsanpassningsbidragen
att riksdagen avslår motion 1992/93:Bo18 i motsvarande del,
2.beträffande bostadsanpassningsbidrag vid nybyggnad
m.m.
att riksdagen med bifall till regeringens förslag i
proposition 1992/93:58 och med avslag på motionerna
1992/93:Bo17, 1992/93:Bo18, denna motion i motsvarande del, och
1992/93:Bo19 antar 8 § med den lydelse som anges i den till
detta betänkande fogade bilaga 1,
res. (s)
3.beträffande lagförslagets 6 §
att riksdagen med anledning av regeringens förslag i
proposition 1992/93:58 antar 6 § med den lydelse som i bilaga 2
till detta betänkande betecknats som utskottets förslag,
4.beträffande övergångsbestämmelserna
att riksdagen med anledning av regeringens förslag i
proposition 1992/93:58 antar övergångsbestämmelserna med den
lydelse som i bilaga 2 till detta betänkande betecknats som
utskottets förslag,
5.beträffande förslaget till lag om
bostadsanpassningsbidrag till den del det inte behandlats ovan
att riksdagen med bifall till regeringens förslag i
proposition 1992/93:58 antar förslaget med den lydelse som anges
i den till detta betänkande fogade bilaga 1.
Stockholm den 1 december 1992
På bostadsutskottets vägnar
Agne Hansson
I beslutet har deltagit: Agne Hansson (c), Oskar Lindkvist
(s), Knut Billing (m), Bertil Danielsson (m), Magnus Persson
(s), Erling Bager (fp), Lennart Nilsson (s), Sören Lekberg (s),
Mikael Odenberg (m), Rune Evensson (s), Ulf Björklund (kds), Dan
Eriksson i Stockholm (nyd), Britta Sundin (s), Birger Andersson
(c) och Marianne Carlström (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Eva Zetterberg (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Reservation

Bostadsanpassningsbidrag vid nybyggnad m.m. (mom.2)
Oskar Lindkvist, Magnus Persson, Lennart Nilsson, Sören
Lekberg, Rune Evensson, Britta Sundin och Marianne Carlström
(alla s) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 4 börjar
med "Som anförs" och slutar med "Bo19 (s) avstyrks" bort ha
följande lydelse:
Det måste enligt utskottets mening vara ett övergripande mål
att samhället anpassas så att människor med funktionshinder så
långt möjligt kan leva under likvärdiga villkor med människor
utan funktionshinder. Statens stöd till anpassning av bostäder
utgör en viktig del i strävandena att uppnå detta mål. Stödet
måste därför ges en utformning som inte inskränker valfriheten
eller kränker integriteten för den som är funktionshindrad. Det
av regeringen förordade kravet på att särskilda skäl skall
finnas för att bostadsanpassningsbidrag skall utgå vid nybyggnad
samt köp eller byte av bostad kan enligt utskottets mening
därför inte accepteras. Det är enligt utskottets mening inte
rimligt att en person som är i behov av att anpassa sin bostad
skall tvingas uppge skälen till att en viss bostad valts för att
bidrag skall utgå. Rätten att fritt byta sin bostad måste
tillkomma också funktionshindrade.
Med hänvisning till det nu anförda tillstyrker utskottet
förslaget i motion Bo19 (s) om att 8 § i propositionens förslag
till lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. bör utgå. Regeringens
förslag avstyrks. Vad i motion Bo17 (v) förordats får därmed
anses tillgodosett. Motion 1992/93:Bo18 (m) i motsvarande del
avstyrks.
dels att moment 2 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
2.beträffande bostadsanpassningsbidrag vid nybyggnad
m.m.
att riksdagen med bifall till motion 1992/93:Bo19 och med
avslag på motionerna 1992/93:Bo17 samt 1992/93:Bo18, denna
motion i motsvarande del, dels avslår 8 § i regeringens förslag
till lag om bostadsanpassningsbidrag m.m., dels beslutar att
9--17 §§ skall betecknas 8--16 §§,
Meningsyttring av suppleant
Meningsyttring får avges av suppleant från Vänsterpartiet
eftersom partiet inte företräds av ordinarie ledamot i
utskottet.
Eva Zetterberg (v) anför:
Jag ansluter mig till den till betänkandet fogade
reservationen (s).

Bilaga 1

Av utskottet framlagt förslag till ändring i regeringens
förslag till lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Bilaga 2
Regeringens förslag           Utskottets förslag
                6 §
Bostadsanpassningsbidrag        Bostadsanpassningsbidrag
lämnas för               lämnas för
åtgärder för              åtgärder för
anpassning av bostadens fasta      anpassning av bostadens fasta
funktioner i och i anslutning      funktioner i och i anslutning
till en funktionshindrad        till den bostad som skall
persons bostad. Bidrag         anpassas. Bidrag lämnas
lämnas endast om            endast om åtgärderna
åtgärderna är              är nödvändiga för
nödvändiga för att           att bostaden skall vara
bostaden skall vara           ändamålsenlig som bostad
ändamålsenlig som bostad        för den funktionshindrade.
för den funktionshindrade.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Genom denna lag upphävs förordningen (1985:489) om
statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
och förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag.
3. I ärenden där beslut om bostadsanpassningsbidrag fattats
före den 1 januari 1993 gäller förordningen (1987:1050) om
statskommunalt bostadsanpassningsbidrag.
4. Har ansökan om bostadsanpassningsbidrag kommit in före den
1 januari 1993 skall prövning av ansökan ske med tillämpning
även av bestämmelsen i 3 § första meningen förordningen
(1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag om att
bostadsanpassningsbidrag lämnas till ägare av bostadshus.
5. Bestämmelsen i 9 §          5. Bestämmelsen i 9 §
andra stycket förordningen       andra stycket förordningen
(1985:489) gäller            (1985:489) om statsbidrag
fortfarande om Boverket har       för att återställa
beslutat om statsbidrag         handikappanpassade bostäder
före den 1 januari 1993.        m.m. gäller fortfarande om
                    Boverket har beslutat om
                    statsbidrag före den 1
                    januari 1993.


Socialutskottets yttrande
1992/93:SoU2y
Bostadsanpassningsbidrag m.m.
Bilaga 3

Till bostadsutskottet


Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att avge
yttrande över proposition (1992/93:58) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. jämte motioner såvitt
propositionen och motionerna rör socialutskottets
beredningsområde.
Propositionen
I propositionen föreslås att en ny gemensam lag ersätter
förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag och förordningen (1985:489) om
statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
Genom lagregleringen föreslås kommunerna få en skyldighet att
lämna stöd till bostadsanpassning och återställning enligt
bestämmelser som i huvudsak stämmer överens med nuvarande
ordning.
Lagen innehåller dock vissa förändringar i förhållande till nu
gällande bestämmelser både i fråga om stödet och handläggningen.
Den bidragsberättigade kretsen föreslås ändras så att
bostadsanpassningsbidrag skall vara förbehållet enskilda
personer som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar
en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.
När det gäller bidragsberättigande åtgärder föreslås att det i
lagen anges att bostadsanpassningsbidraget endast avser
bostadens fasta funktioner.
Vid nybyggnad samt köp eller byte av bostad föreslås att det i
lagen införs en begränsning för att få bostadsanpassningsbidrag
så att det skall finnas särskilda skäl för att välja en bostad
som kräver anpassningsåtgärder. Föredraganden framhåller att det
av kostnadsskäl är rimligt att den funktionshindrade vid
nybyggnad eller köp eller byte av bostad väljer en bostad som är
lämplig med hänsyn till hans eller hennes behov så att
anpassningsåtgärder i möjligaste mån kan undvikas eller
minimeras. Vad som är särskilda skäl bör, liksom hittills,
ankomma på bidragsgivande kommun att bedöma i varje enskilt fall
för sig.
I fråga om rätten till återställningsbidrag föreslås vissa
smärre ändringar i förhållande till nuvarande ordning.
Slutligen föreslås att kommunernas beslut i bidragsärenden får
överklagas hos länsrätten. Boverket föreslås få ansvar för
tillsyn av verksamheten.
Motioner
I motion 1992/93:Bo17 av Eva Zetterberg (v) hemställs att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att stödet till anpassningsåtgärder inte får
minska i omfattning. Motionären anför att bidragsmöjligheterna
skall knytas till valet av bostad och inte till varför ny bostad
anskaffats. Den föreslagna ändringen kan leda till en
begränsning av möjligheten att erhålla stöd.
Även i motion 1992/93:Bo19 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)
anförs att bidragsmöjligheten inte bör vara beroende av skälet
för att byta bostad. Motionärerna hemställer att riksdagen
beslutar att 8 § i propositionens förslag till lag om
bostadsanpassningsbidrag m.m. utgår.
I motion 1992/93:Bo18 av Christel Anderberg (m) hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om rätten till bostadsanpassningsbidrag.
Motionären anför att mot bakgrund av det ekonomiska läget i
Sverige måste man ifrågasätta förslaget att införa en
rättighetslag utan några som helst spärrar i form av
behovsprövning, ekonomiska överväganden, prioriteringar eller
hinder mot missbruk.
Motionären anför att rätten till bidrag bör behovsprövas. I 4
§ bör stadgas att "Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till
enskild person..." Därmed öppnas en möjlighet för kommunen att
göra en skälighetsbedömning, innefattande även ekonomiska
överväganden. Det ger också kommunen möjlighet till
framförhållning och till prioritering. Att bibehålla rätten till
bostadsanpassningsbidrag för att möjliggöra hobbyverksamhet är,
enligt motionären, mindre logiskt då man tar bort möjligheten
till anpassning av fritidshus. Motionären anser vidare att
förutsättningarna för bidrag vid köp eller byte av bostad bör
skärpas ytterligare genom att "särskilda skäl" byts ut mot
"synnerliga skäl". Slutligen anför motionären att vid
standardförhöjande åtgärder överstigande förslagsvis 25 000 kr
bör återbetalningsskyldighet föreligga om bostaden avyttras inom
fem år eller övergår till annan ägare genom arv eller gåva.
Utskottets bedömning
Socialutskottet delar uppfattningen i propositionen att
verksamheten med bostadsanpassningsbidrag bör regleras i lag när
de riktade statsbidragen till verksamheten upphör. Kommunernas
beslut bör också enligt utskottet kunna överklagas. Härigenom
förhindras att stödet kommer att varierar kraftigt mellan olika
kommuner.
Utskottet delar vidare inställningen att av kostnadsskäl en
begränsning bör göras i rätten att få statsbidrag vid nybyggnad
samt köp eller byte av bostad. Utskottet anser också att det är
rimligt att det skall finnas särskilda skäl för att välja en
bostad som kräver anpassningsåtgärder. Även i övrigt instämmer
utskottet i förslagen i propositionen.
Utskottet anser sålunda att propositionen bör tillstyrkas och
motionerna 1992/93:Bo17 (v), 1992/93:Bo18 (m) och 1992/93:Bo19
(s) avstyrkas.

Stockholm den 19 november 1992
På socialutskottets vägnar
Bo Holmberg
I beslutet har deltagit: Bo Holmberg (s), Sten Svensson
(m), Göte Jonsson (m), Anita Persson (s), Ulla Orring (fp),
Ingrid Andersson (s), Rinaldo Karlsson (s), Jan Andersson (s),
Johan Brohult (nyd), Maj-Inger Klingvall (s), Leif Carlson (m),
Hans Karlsson (s), My Persson (m), Ulla Tillander (c) och Maud
Ekendahl (m).

Avvikande mening
Bo Holmberg, Anita Persson, Ingrid Andersson, Rinaldo
Karlssson, Jan Andersson, Maj-Inger Klingvall och Hans Karlsson
(alla s) anser att den del av utskottets bedömning som börjar
med "Utskottet delar" och slutar med "avstyrkas" bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att samhället bör anpassas så att människor
med funktionshinder så långt möjligt kan leva under likvärdiga
villkor med människor utan funktionshinder. Detta måste även
innefatta rätten att byta bostad som alla andra. Utskottet anser
därför att 8 § i propositionens förslag till lag om
bostadsanpassningsbidrag m.m. bör utgå.
Utskottet föreslår att vad utskottet anfört med anledning av
motionerna 1992/93:Bo17 och 1992/93:Bo19 bör ges regeringen till
känna. I övrigt tillstyrks propositionens förslag. Motion
1992/93:Bo18 avstyrks.