/1/
1 Lagen omtryckt 1990: 1526.
/1/
1 Senaste lydelse 1980: 281.
/1/
1 Senaste lydelse 1988: 1310.
/1/
1 Lagen omtryckt 1971: 1035.
/2/
2 Senaste lydelse 1989: 724.
/3/
3 Senaste lydelse 1989: 724.
/4/
4 Senaste lydelse 1989: 724.
/5/
5 Senaste lydelse 1989: 724.
/6/
6 Senaste lydelse 1989: 724.
/1/
1 Senaste lydelse 1988: 193.
/11/
1 Lagen omtryckt 1991: 95.
Senaste lydelse av 5 kap. 3 § 1991: 490.
/12/
1 Lagen omtryckt 1991: 96.
/13/
1 Lagen omtryckt 1985: 660.
/2/
2 Senaste lydelse 1990: 1482.
/11/
1 Lagen omtryckt 1989: 713.
/14/
1 Senaste lydelse 1988: 201.
/15/
1 Lagen omtryckt 1984: 1026.
/21/
2 Senaste lydelse 1986: 1148.
/12/
1 Lagen omtryckt 1984: 1027.
Senaste lydelse av 5 § 1986: 1153
11 § 1988: 98
20 § 1986: 1153.
/2/
2 Senaste lydelse 1986: 1153.
/11/
1 Lagen omtryckt 1978: 270.
/2/
2 Senaste lydelse 1986: 1170.
/11/
1 Senaste lydelse 1986: 1152.
/11/
1 Senaste lydelse av 1 § 1982: 765.
/1/
1 Lagen omtryckt 1988: 871.
Senaste lydelse av 20 a § 1988: 1471.
/1/
1 Senaste lydelse 1983: 305.
/1/
1 Senaste lydelse 1986: 1188.
/2/
2 Senaste lydelse 1988: 926.
/3/
3 Senaste lydelse 1987: 161.
/4/
4 Senaste lydelse 1985: 210.
/5/
5 Senaste lydelse 1985: 210.
/1/
1 Senaste lydelse av 11 § 1988: 1276
12 § 1990: 494
12 a § 1990: 494.
/1/
1 Senaste lydelse 1990: 496.
/16/
1 Senaste lydelse 1971: 1049.
/22/
2 Senaste lydelse 1971: 1049.
/3/
3 Senaste lydelse 1971: 1049.
/4/
4 Senaste lydelse 1975: 677.
/5/
5 Senaste lydelse 1987: 460.
/6/
6 Senaste lydelse 1977: 688.
/7/
7 Senaste lydelse 1987: 460.
/8/
8 Senaste lydelse 1977: 688.
/13/
1 Senaste lydelse av 2 § 1991: 902.
/21/
2 Senaste lydelse 1984: 880.
/3/
3 Senaste lydelse 1991: 355.
/4/
4 Senaste lydelse 1991: 355.
/12/
1 Senaste lydelse 1990: 335.
/12/
1 Lagen omtryckt 1973: 437.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 191.
/21/
2 Senaste lydelse 1990: 353.
/31/
3 Senaste lydelse 1990: 353.
/41/
4 Senaste lydelse 1991: 1152.
/12/
1 Senaste lydelse av
17 kap. 7 § 1990: 379
17 kap. 8 § 1990: 379
17 kap. 10 § 1991: 523
17 kap. 12 § 1981: 1111
20 kap. 1 § 1990: 379
20 kap. 2 § 1981 :1111
20 kap. 4 § 1990: 379.
/2/
2 Senaste lydelse 1990: 379.
/3/
3 Senaste lydelse 1990: 1488.
/4/
4 Senaste lydelse 1990: 379.
/11/
1 Senaste lydelse av
3 kap. 1 § 1987: 1249
3 kap. 2 § 1987: 1249
3 kap. 12 § 1987: 1249
3 kap. 17 § 1987: 1249
4 kap. 2 § 1988: 1303
8 kap. 4 § 1991: 371.
/17/
1 Senaste lydelse av 34 § 1991: 518
34 a § 1991: 518
35 § 1982: 592.
/14/
1 Lagen omtryckt 1991: 1111.
/13/
1 Senaste lydelse av
6 § 1974: 72
7 § 1974: 72.
/21/
2 Senaste lydelse 1990: 309.
/13/
1 Lagen omtryckt 1989: 461.
/13/
1 Senaste lydelse 1991: 404.
/21/
2 Senaste lydelse 1991: 404.
/12/
1 Lagen omtryckt 1977: 208.
/2/
2 Senaste lydelse 1986: 1146.
/11/
1 Senaste lydelse av 1 § 1983: 390
4 § 1983: 390
6 § 1983: 390.
/2/
2 Senaste lydelse 1983: 390.
/11/
1 Lagen omtryckt 1976: 842.
/21/
2 Senaste lydelse 1983: 302.
/11/
1 Senaste lydelse 1987: 136.
/11/
1 Senaste lydelse 1989: 728.
/2/
2 Senaste lydelse 1987: 127.
/1/
1 Senaste lydelse 1987: 126.
/2/
2 Senaste lydelse 1974: 822.
/3/
3 Senaste lydelse 1989: 726.
/18/
1 Lagen omtryckt 1987: 246.
/15/
1 Lagen omtryckt 1984: 641.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1984: 641.
/14/
1 Lagen omtryckt 1988: 198.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1988: 198.
/14/
1 Senaste lydelse 1988: 199.
/22/
2 Senaste lydelse 1991: 520.
/32/
3 Senaste lydelse 1985: 897.
/42/
4 Senaste lydelse 1985: 897.
/19/
1 Lagen omtryckt 1991: 641.
{/FOOT;a110}
1 Lagen omtryckt 1989: 363.
/16/
1 Senaste lydelse 1990: 235.
/22/
2 Senaste lydelse 1990: 235.
Propositionenslagförslag
Propositionens lagförslag
Justitiedepartementets område
1 Förslag till
Lag om ändring i föräldrabalken (1949: 381)
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 16 § och 19 kap. 15 och 16
§§ föräldrabalken (1949: 381)1 skall ha följande lydelse.
11 kap.
16 §
I ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon
som har fyllt sexton år skall rätten bereda denne tillfälle att
yttra sig, om det kan ske.
/kolumn1/ I ärende om förordnande av god
man enligt 4 § eller förvaltare skall,
om det inte är obehövligt, rätten
också inhämta yttrande från make
och närmaste släktingar, överför-
myndaren, vårdinrättning, om-
sorgsnämnd och socialnämnd. Den
som ansökningen avser skall höras
muntligen, om det kan ske utan
skada för honom eller henne och
det inte är uppenbart att han eller
hon inte förstår vad saken gäller.
Rätten kan dock underlåta att höra
den enskilde muntligen om denne
själv har gjort ansökan eller medgi-
vit det ifrågasatta förordnandet el-
ler det annars finns särskilda skäl.
/kolumn2/ I ärende om förordnande av god
man enligt 4 § eller förvaltare skall,
om det inte är obehövligt, rätten också inhämta yttrande
från make och närmaste släktingar, överförmyndaren och vårdinrättning.
Yttrande skall också, om det behövs, inhämtas från den eller
de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom socialtjänsten
och den eller de nämnder som utövar landstingets ledning av
omsorgsverksamheten.
Den som ansökningen avser skall höras muntligen, om det kan ske
utan skada för honom eller henne och det inte är uppenbart att
han eller hon inte förstår vad saken gäller. Rätten kan dock
underlåta att höra den enskilde muntligen om denne själv har
gjort ansökan eller medgi vit det ifrågasatta förordnandet el
ler det annars finns särskilda skäl.
Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga
att lämna rätten sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.
19 kap.
15 §
/kolumn1/ I fråga om ersättning, arvode,
/kolumn2/ I fråga om ersättning, arvode,
pension och andra ekonomiska för-
/kolumn2/pension och andra ekonomiska för-
måner till överförmyndare, leda-
/kolumn2/måner till överförmyndare, leda-
mot i överförmyndarnämnd och er-
/kolumn2/mot i överförmyndarnämnd och er-
sättare äger vad som föreskrives i 2
/kolumn2/sättare tillämpas föreskrifterna i
kap. 29 § kommunallagen (1977:
/kolumn2/4 kap. 12--15 §§ kommunallagen
179) motsvarande tillämpning.
/kolumn2/(1991: 900).
16 §
/kolumn1/ Vad som föreskrives i kommunal-
lagen (1977: 179) om nämnd som
avses i 3 kap. 13 § andra stycket
nämnda lag gäller, med de avvikel-
ser som följa av detta kapitel, i fråga om överförmyndarnämnd
och i till-
lämpliga delar beträffande överför-
myndare.
/kolumn2/ Vad som är föreskrivet om nämn-
der i kommunallagen (1991: 900)
gäller, med de avvikelser som följer av detta kapitel, också
överförmyndarnämnd och i tillämpliga delar överförmyndare.

--

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
2 Förslag till
Lag om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956: 617)
Härigenom föreskrivs att 27 § allmänna ordningsstadgan (1956:
617) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
27 §1
Beslut som en polismyndighet eller en kommunal myndighet har meddelat

på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga överklagas
hos länsstyrelsen genom besvär.
/kolumn1//kolumn1/ I fråga om besvär över en kom-
/kolumn2/ I fråga om överklagande av en
munal myndighets beslut i fall som
/kolumn2/kommunal myndighets beslut i fall
avses i 2 och 23 §§ gäller dock vad
/kolumn2/som avses i 2 och 23 §§ gäller dock
som föreskrivs i 7 kap. kommunal-
/kolumn2/vad som föreskrivs i 10 kap. kom-
lagen (1977: 179).
/kolumn2/munallagen (1991: 900).
Länsstyrelsens beslut om föreläggande av vite eller om
ersättningsskyldighet
enligt 17 och 17 b § överklagas hos kammarrätten genom besvär.
Annat beslut av länsstyrelsen på grund av denna stadga eller lokal
ordningsstadga överklagas hos regeringen genom besvär. Detsamma
gäller socialstyrelsens beslut enligt 21 §.
Beslut som på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga
meddelas
av polismyndigheten, länsstyrelsen eller kammarrätten skall utan
hinder av besvär lända till efterrättelse, om ej annorlunda
förordnas. Detta gäller dock inte beslut om ersättningsskyldighet
enligt 17 eller 17 b §.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1966: 742) om hotell- och pensionatrörelse
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1966: 742) om hotell- och
pensionatrörelse skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
5 §1
Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse
skall vara skriftlig och åtföljas av
a) uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och postadress
samt, om sökanden tidigare haft annat släktnamn, detta;
b) för sökande, som är enskild person, uppgift om födelsetid
och yrke eller titel samt bevis att han ej är underårig eller i
konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken;
c) uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel
för den som utsetts till föreståndare eller ersättare samt
bevis att han inte är underårig eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken;
d) uppgift om belägenheten av den byggnad eller lägenhet där
rörelsen avses skola drivas, det största antal gäster som skall
kunna mottagas samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen
skall omfatta;
e) om bygglov meddelats för hotellet eller pensionatet, handlingar
som visar att så har skett.
/kolumn1/ Beviljas tillstånd skall skriftligt
/kolumn2/ Beviljas tillstånd skall skriftligt
bevis utfärdas. Har bygglov ej med-
/kolumn2/bevis utfärdas. Har bygglov inte
delats och är det inte uppenbart att
/kolumn2/meddelats och är det inte uppen-
lov inte behövs skall beviset inne-
/kolumn2/bart att lov inte behövs, skall bevi-
hålla erinran om att bygglov kan
/kolumn2/set innehålla en upplysning om att
fordras. Finns ej godkänd ersättare
/kolumn2/bygglov kan fordras. Finns inte nå-
eller, i fall när föreståndare skall
/kolumn2/gon godkänd ersättare eller, i fall
finnas enligt 3 §, godkänd förestån-
/kolumn2/när det skall finnas föreståndare en-
dare, skall i beviset anges att till-
/kolumn2/ligt 3 §, godkänd föreståndare, skall
ståndet icke får utnyttjas förrän er-
/kolumn2/det i beviset anges att tillståndet
sättare eller föreståndare utsetts
/kolumn2/inte får utnyttjas förrän ersättare el-
och godkänts. Avskrift av beviset
/kolumn2/ler föreståndare utsetts och god-
skall tillställas byggnadsnämnden,
/kolumn2/känts. Kopia av beviset skall sändas brandchefen och
miljö- och hälso-
/kolumn2/till brandchefen och den eller de
skyddsnämnden.
/kolumn2/kommunala nämnder som fullgör
/kolumn2/uppgifter inom plan- och bygg- nadsväsendet och inom miljö-
och hälsoskyddsområdet.
Om godkännande av föreståndare eller ersättare skall skriftligt
bevis utfärdas.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
4 Förslag till
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988)
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 15, 24 och 25 a §§, 15 kap.
7 § samt 16 kap. 3, 5 och 11 §§ fastighetsbildningslagen (1970:
988)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
4 kap.
15 §2
Finns det anledning antaga att förrättning kan handläggas helt
utan sammanträde, skall ansökningshandlingen delges sakägare,
som ej biträtt ansökningen, och tillfälle lämnas honom att
yttra sig över denna inom utsatt tid. Detta gäller inte den som
är sakägare endast därför att han har del i samfällighet,
om underrättelse enligt 6 kap. 7 § har lämnats.
/kolumn1/ Handläggs en förrättning utan
/kolumn2/ Handläggs en förrättning utan
sammanträde, skall byggnads-
/kolumn2/sammanträde, skall den eller de
nämnden underrättas om förrätt-
/kolumn2/kommunala nämnder som fullgör
ningen innan den avslutas.
/kolumn2/uppgifter inom plan- och bygg-
/kolumn2/nadsväsendet underrättas om för- rättningen innan
den avslutas.
24 §
/kolumn1/ Fastighetsbildningsmyndigheten
/kolumn2/ Fastighetsbildningsmyndigheten
skall underrätta byggnadsnämnden
/kolumn2/skall underrätta en sådan nämnd
om tid och plats för sammanträde.
/kolumn2/som avses i 15 § andra stycket om
/kolumn2/tid och plats för sammanträde.
25 a §3
/kolumn1/ Om byggnadsnämnden vid sam-
/kolumn2/ Om en sådan nämnd som avses i
råd enligt 4 kap. 25 § anser att till-
/kolumn2/15 § andra stycket vid samråd en-
åtligheten enligt 3 kap. 3 § av fastig-
/kolumn2/ligt 4 kap. 25 § anser att tillåtlighe-
hetsbildning för ny eller befintlig
/kolumn2/ten enligt 3 kap. 3 § av fastighets-
bebyggelse kan sättas i fråga och
/kolumn2/bildning för ny eller befintlig be-
om det från andra synpunkter finns
/kolumn2/byggelse kan sättas i fråga och om
förutsättningar för att genomföra
/kolumn2/det från andra synpunkter finns
fastighetsbildningen, skall fastig-
/kolumn2/förutsättningar för att genomföra
hetsbildningsmyndigheten hän-
/kolumn2/fastighetsbildningen, skall fastig-
skjuta ärendet till byggnadsnämn-
/kolumn2/hetsbildningsmyndigheten hän-
den för prövning. Finner nämnden
/kolumn2/skjuta ärendet till nämnden för
att 3 kap. 3 § inte utgör hinder mot
/kolumn2/prövning. Finner nämnden att 3
fastighetsbildningen, skall nämn-
/kolumn2/kap. 3 § inte utgör hinder mot fas-
den lämna medgivande till denna.
/kolumn2/tighetsbildningen, skall nämnden
/kolumn2/lämna medgivande till denna. /kolumn1/ Beslut varigenom
byggnads-
/kolumn2/ Beslut där nämnden vägrat med-
nämnden vägrat medgivande till
/kolumn2/givande till fastighetsbildningen el-
fastighetsbildningen eller gjort så-
/kolumn2/ler gjort sådant medgivande bero-
dant medgivande beroende av vill-
/kolumn2/ende av villkor får överklagas hos
kor får överklagas hos länsstyrel-
/kolumn2/länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut
sen. Länsstyrelsens beslut får över-
/kolumn2/får överklagas hos regeringen.
klagas hos regeringen.
/kolumn1/ Beslut av byggnadsnämnden eller högre instans varigenom
medgivan-
de till fastighetsbildningen vägrats
eller gjorts beroende av villkor är
bindande för fastighetsbildnings-
myndigheten.
/kolumn2/ Sådana beslut av nämnden eller
högre instans varigenom medgivande till fastighetsbildningen vägrats
eller gjorts beroende av villkor är bindande för
fastighetsbildningsmyndigheten.
15 kap.
7 §4
/kolumn1/ Tillstånds- eller fastighetsbild-
/kolumn2/ Tillstånds- eller fastighetsbild-
ningsbeslut får överklagas av bygg-
/kolumn2/ningsbeslut får överklagas av en så-
nadsnämnden på sätt och inom tid
/kolumn2/dan nämnd som avses i 4 kap. 15 §
som gäller för sakägare.
/kolumn2/andra stycket på sätt och inom tid
/kolumn2/som gäller för sakägare.
16 kap.
3 §5
Om fastighetsdomstolen finner att sakägare bör höras över
överklagandet, skall skrivelsen med överklagandet och därvid
fogade handlingar delges sakägaren och föreläggande meddelas
honom att inkomma med skriftlig förklaring.
/kolumn1/ Fordras för målets beredande el-
/kolumn2/ Om det för målets beredande el-
ler avgörande att yttrande inhämtas /kolumn2/ler avgörande
krävs att yttrande in-
från länsstyrelsen, byggnadsnämn-
/kolumn2/hämtas från länsstyrelsen, en sådan
den eller annan myndighet eller
/kolumn2/nämnd som avses i 4 kap. 15 § and-
från sakkunnig eller att skriftligt be-
/kolumn2/ra stycket eller någon annan myn-
vis företes, särskilt sammanträde
/kolumn2/dighet eller från sakkunnig eller att
hålles eller annan liknande åtgärd
/kolumn2/skriftligt bevis företes, särskilt sam-
vidtages, skall domstolen utan
/kolumn2/manträde hålls eller annan liknan-
dröjsmål förordna därom.
/kolumn2/de åtgärd vidtas, skall domstolen
/kolumn2/utan dröjsmål besluta om detta.
5 §
Till huvudförhandlingen skall sakägarna kallas. Sakägare vars
närvaro uppenbarligen är utan betydelse för hans rätt eller
eljest för målets avgörande behöver dock ej kallas.
/kolumn1/ Har talan fullföljts av företrädare /kolumn2/ Har
talan fullföljts av företrädare för allmänt intresse, skall denne
/kolumn2/för allmänt intresse, skall denne
kallas till förhandlingen. När sak-
/kolumn2/kallas till förhandlingen. När sak-
ägares besvär rör allmänt intresse,
/kolumn2/ägares överklagande rör allmänt in-
kallas länsstyrelsen eller, om målet
/kolumn2/tresse, kallas länsstyrelsen eller, om
avser sådan fastighetsbildning som
/kolumn2/målet avser sådan fastighetsbild-
anges i 15 kap. 8 § andra stycket,
/kolumn2/ning som anges i 15 kap. 8 § andra
byggnadsnämnden.
/kolumn2/stycket, en sådan nämnd som avses
/kolumn2/i 4 kap. 15 § andra stycket.
Företrädare för eller tjänsteman vid myndighet vars verksamhet
beröres av målet kan kallas för att lämna upplysningar. För
detta ändamål kan även förrättningslantmätaren kallas.
Kallelse skall delges.
11 §6
/kolumn1/ När överklagande har gjorts av
/kolumn2/ När någon sakägare har överkla-
någon sakägare, får fastighetsbild-
/kolumn2/gat, får fastighetsbildningsmyndig-
ningsmyndighetens beslut eller åt-
/kolumn2/hetens beslut eller åtgärd ändras en-
gärd ändras endast om övriga sak-
/kolumn2/dast om övriga sakägare och, när
ägare och, när överklagandet rör
/kolumn2/överklagandet rör allmänt intresse,
allmänt intresse, länsstyrelsen eller
/kolumn2/länsstyrelsen eller en sådan nämnd
byggnadsnämnden fått tillfälle att
/kolumn2/som avses i 4 kap. 15 § andra styc-
yttra sig. Ändring till fördel för sak-
/kolumn2/ket fått tillfälle att yttra sig. Änd-
ägare får dock ske, även om han
/kolumn2/ring till fördel för en sakägare får
inte haft tillfälle att yttra sig. Vad
/kolumn2/dock ske, även om han inte haft
som nu föreskrivits äger motsva-
/kolumn2/tillfälle att yttra sig. Vad som nu
rande tillämpning, när överklagan-
/kolumn2/föreskrivits skall tillämpas också
de har gjorts av en företrädare för
/kolumn2/när överklagandet har gjorts av en
allmänt intresse eller av fastighets-
/kolumn2/företrädare för allmänt intresse el-
registermyndigheten.
/kolumn2/ler av fastighetsregistermyndighe-
/kolumn2/ten.
Om domstolen finner att överklagandet bör föranleda ändring
i avslutad förrättning eller i fastighetsbildnings- eller
fastighetsbestämningsbeslut
som har överklagats särskilt, får domstolen göra ändring
även i del som inte har överklagats, om det behövs för att
uppenbar motstridighet eller oenhetlighet inte skall uppkomma i
förrättningen
eller beslutet.
Finner domstolen att beträffande förrättning föreligger sådan
omständighet som avses i 15 kap. 10 §, får domstolen besluta om
behövlig åtgärd, även om överklagandet inte har avsett ifrågavarande
del av förrättningen.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
5 Förslag till
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291)
Härigenom föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen (1971:
291) skall ha följande lydelse.
37 §1
I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet
eller bevis, som klaganden åberopar först i regeringsrätten,
beaktas endast om det föreligger särskilda skäl.
/kolumn1/ Föreskrifter om förbud mot anfö-
/kolumn2/ Föreskrifter om hinder mot att
rande av nya omständigheter i kom-
/kolumn2/beakta eller anföra nya omständig-
munalbesvärsmål finns i 7 kap. 1 §
/kolumn2/heter i vissa mål finns
kommunallagen (1977: 179) och 13
/kolumn2/i 10 kap. 10 § kommunallagen
kap. 1 § församlingslagen (1988:
/kolumn2/(1991: 900) och 13 kap. 1 § försam-
180).
/kolumn2/lingslagen (1988: 180).
Klaganden bör i besvärshandlingen ange de skäl som han åberopar
till stöd för sin begäran om prövningstillstånd.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
6 Förslag till
Lag om ändring i vallagen (1972: 620)
Härigenom föreskrivs i fråga om vallagen (1972: 620)1
dels att i 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 7, 8 och 13 §§, 3 kap. 3 §,
5 kap. 2--4, 8 och 10 §§, 14 kap. 15 a--15 c, 17, 22 och 23 §§
samt 15 kap. 2, 4, 7 och 8 §§ skall orden "landsting" och
"landstingskommun"
i olika böjningsformer bytas ut mot "landstingsfullmäktige" respektive

"landsting" i motsvarande form,
dels att i 6 kap. 3 §, 14 kap. 3, 17, 18, 22 och 23 §§ samt 15
kap. 2, 7 och 8 §§ skall ordet "suppleant" i olika böjningsformer
bytas ut mot "ersättare" i motsvarande form,
dels att 3 kap. 2 § och 14 kap. 19 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 kap. 18 a
§, av följande lydelse.
3 kap.
2 §
/kolumn1/ I fråga om valnämnd tillämpas
/kolumn2/ I fråga om valnämnden gäller vad
bestämmelserna i 3 kap. 2 §, 3 § för-
/kolumn2/som är föreskrivet om nämnder i
sta stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900).
och 8 §§, 9 § första stycket och 10--
12 §§ kommunallagen (1977: 179)
på motsvarande sätt. I annan kom-
mun än Stockholms kommun till-
lämpas även bestämmelserna i 3
kap. 5 § första stycket och 6 § nämn-
da lag på motsvarande sätt.
/kolumn1//kolumn1/ Om en ändring i den kommunala /kolumn2/ Om en
ändring i den kommunala indelningen innebär att en ny kom-
/kolumn2/indelningen innebär att en ny kom-
mun bildas, skall indelningsdelege-
/kolumn2/mun bildas, skall indelningsdelege-
rade snarast möjligt under året in-
/kolumn2/rade snarast möjligt under året in-
nan indelningsändringen träder i
/kolumn2/nan indelningsändringen träder i
kraft välja ledamöter och supplean-
/kolumn2/kraft välja ledamöter och ersättare i ter i valnämnd
för tiden före ikraft-
/kolumn2/valnämnd för tiden före ikraftträ-
trädandet.
/kolumn2/dandet.
14 kap.
18 a §
Kommunfullmäktige bestämmer antalet ersättare som skall finnas
för ledamöterna i fullmäktige.
Antalet skall utgöra en viss andel, dock högst hälften, av
det antal platser som varje parti får i kommunen. Om det därvid
uppkommer ett brutet tal, avrundas detta till närmast
högre hela tal. Beslutet skall fattas före utgången av mars månad
valåret. Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges
beslut.
19 §
/kolumn1/ För kommunfullmäktige utses
/kolumn2/ För kommunfullmäktige utses er-
suppleanter på följande sätt.
/kolumn2/sättare på följande sätt.
/kolumn1//kolumn1/ För varje ledamot görs en
/kolumn2/ För varje ledamot görs en
sammanräkning inom det parti, för
/kolumn2/sammanräkning inom det parti, för
vilket han har blivit vald. Vid varje
/kolumn2/vilket han har blivit vald. Vid varje
sammanräkning tas hänsyn endast
/kolumn2/sammanräkning tas hänsyn endast
till de valsedlar som upptar leda-
/kolumn2/till de valsedlar som upptar leda-
motens namn och som på grund
/kolumn2/motens namn och som på grund
härav gällde för detta namn, när
/kolumn2/härav gällde för detta namn, när
det fick plats i ordning. Varje valse-
/kolumn2/det fick plats i ordning. Varje valse-
del gäller som hel röst. Med iaktta-
/kolumn2/del gäller som hel röst. Med iaktta-
gande av att namn på kandidat som /kolumn2/gande av att namn på
kandidat som har blivit genom valet utsedd till
/kolumn2/har blivit genom valet utsedd till
ledamot skall anses som obefintligt
/kolumn2/ledamot skall anses som obefintligt
tillgodoräknas röstvärdet det namn
/kolumn2/tillgodoräknas röstvärdet det namn
som står främst på sedeln. Den som /kolumn2/som står främst
på sedeln. Den som får högsta röstetalet är utsedd till
/kolumn2/får högsta röstetalet är utsedd till
suppleant för den ledamot som
/kolumn2/ersättare för den ledamot som
sammanräkningen avser. Mellan
/kolumn2/sammanräkningen avser. Mellan
/kolumn1/lika tal avgörs företrädet genom
/kolumn2/lika tal avgörs företrädet genom
lottning.
/kolumn2/lottning.
/kolumn1//kolumn1/ Om det antal suppleanter som
/kolumn2/ Om det antal ersättare som har
har utsetts enligt andra stycket är
/kolumn2/utsetts enligt andra stycket är
mindre än det antal som kommun-
/kolumn2/mindre än det antal som kommun-
fullmäktige har bestämt enligt 2
/kolumn2/fullmäktige har bestämt enligt 18
kap. 2 § kommunallagen (1977:
/kolumn2/a § och samma ersättare har utsetts
179) och samma suppleant har ut-
/kolumn2/för tre eller flera ledamöter, görs
setts för tre eller flera ledamöter,
/kolumn2/ytterligare en sammanräkning för
görs ytterligare en sammanräkning
/kolumn2/var och en av dessa ledamöter. Där-
för var och en av dessa ledamöter.
/kolumn2/vid skall även namn på kandidat
Därvid skall även namn på kandi-
/kolumn2/som har blivit genom valet utsedd
dat som har blivit genom valet ut-
/kolumn2/till ersättare för den ledamot som
sedd till suppleant för den ledamot
/kolumn2/sammanräkningen avser anses som
som sammanräkningen avser anses
/kolumn2/obefintligt. I övrigt förfars på
som obefintligt. I övrigt förfars på
/kolumn2/sätt som anges i andra stycket.
/kolumn1/sätt som anges i andra stycket.
/kolumn1//kolumn1/ Om antalet suppleanter fortfa-
/kolumn2/ Om antalet ersättare fortfarande
rande är mindre än det antal som
/kolumn2/är mindre än det antal som kom-
kommunfullmäktige har bestämt
/kolumn2/munfullmäktige har bestämt enligt
enligt 2 kap. 2 § kommunallagen
/kolumn2/18 a § och samma ersättare har ut-
och samma suppleant har utsetts
/kolumn2/setts för fem eller flera ledamöter,
för fem eller flera ledamöter, görs
/kolumn2/görs ytterligare en sammanräkning
ytterligare en sammanräkning för
/kolumn2/för var och en av dessa ledamöter.
var och en av dessa ledamöter.
/kolumn1//kolumn1/ Därefter görs på motsvarande
/kolumn2/ Därefter görs på motsvarande
sätt successivt ytterligare samman-
/kolumn2/sätt successivt ytterligare samman-
räkningar för de ledamöter vilkas
/kolumn2/räkningar för de ledamöter vilkas
suppleanter har utsetts för sju eller
/kolumn2/ersättare har utsetts för sju eller fle-
flera ledamöter, nio eller flera leda-
/kolumn2/ra ledamöter, nio eller flera leda-
möter, och så vidare, så länge anta-
/kolumn2/möter, och så vidare, så länge anta-
let suppleanter är mindre än det an-
/kolumn2/let ersättare är mindre än det antal
tal som kommunfullmäktige har
/kolumn2/som kommunfullmäktige har be-
bestämt enligt 2 kap. 2 § kommu-
/kolumn2/stämt enligt 18 a §.
nallagen.
/kolumn2/
/kolumn2/ Om samtliga ersättare för en le-
/kolumn2/damot i kommunfullmäktige är för- hindrade att inställa
sig eller att vi- dare delta i ett sammanträde, skall i ledamotens
ställe den ersättare in- träda som enligt den bestämda ord-
ningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått
den första platsen för partiet i valkretsen. Om en sådan ersättare
inte kan tjänstgö- ra, skall den ersättare inträda som står
i tur att tjänstgöra för den leda- mot som har fått den andra
platsen för partiet i valkretsen och så vidare efter samma grund.
/kolumn1/
/kolumn2/ Om partiets samtliga ersättare i
/kolumn2/valkretsen är förhindrade att instäl- la sig eller
att vidare delta i ett sam- manträde, inträder ersättare som
har utsetts för partiet i annan val- krets efter den grund som
nyss har sagts. Därvid har den ersättare före- träde som har
utsetts i den valkrets där partiets röstetal är högst. /kolumn1/
Kan någon suppleant för en viss
/kolumn2/ Kan någon ersättare för en viss
ledamot inte utses enligt andra-
/kolumn2/ledamot inte utses enligt andra-
femte styckena, utses ingen supple-
/kolumn2/femte styckena, utses ingen ersätta-
ant för den ledamoten.
/kolumn2/re för den ledamoten.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
7 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofullmäktigval, m. m.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972: 704) om
kyrkofullmäktigval,
m. m.1
dels att i 11, 49, 50 och 52 §§ skall ordet "suppleant" i olika
böjningsformer bytas ut mot "ersättare" i motsvarande form,
dels att 43 § skall ha följande lydelse.
43 §
Den slutliga sammanräkningen verkställes av länsstyrelsen vid
offentlig förrättning som påbörjas så snart det kan ske. Länsstyrelsen

skall kungöra tid och plats för sammanräkningen. I kungörelsen
anges i förekommande fall i vilken ordning som de olika valen kommer
att räknas, om ej hinder möter. Kungörelsen skall anslås på
församlingarnas anslagstavlor samt senast dagen före sammanräkningens
början införas i ortstidning inom länet.
/kolumn1//kolumn1/ I fråga om den slutliga samman-
/kolumn2/ I fråga om den slutliga samman-
räkningen tillämpas i övrigt de be-
/kolumn2/räkningen tillämpas i övrigt de be-
stämmelser i 14 kap. 1 § andra styc-
/kolumn2/stämmelser i 14 kap. 1 § andra styc-
ket, 2--4 §§, 5 § första stycket 1 och /kolumn2/ket, 2--4 §§,
5 § första stycket 1 och 2 samt 15, 15 d, 16, 17 och 19--
/kolumn2/2 samt 15, 15 d, 16, 17 och 19--
24 §§ vallagen (1972: 620) som av-
/kolumn2/24 §§ vallagen (1972: 620) som av-
ser val av kommunfullmäktige och
/kolumn2/ser val av kommunfullmäktige och
utseende av suppleanter för full-
/kolumn2/utseende av ersättare för fullmäkti-
mäktige.
/kolumn2/ge.
/kolumn1//kolumn1/ Vad som sägs i 14 kap. 19 § val-
/kolumn2/ Vad som sägs i 14 kap. 19 § val-
lagen om beslut som har fattats
/kolumn2/lagen om beslut som har fattats
med stöd av 2 kap. 2 § kommunal-
/kolumn2/med stöd av 14 kap. 18 a § nämnda
lagen (1977: 179) skall vid tillämp-
/kolumn2/lag skall vid tillämpningen av för-
ningen av första stycket i stället gäl-
/kolumn2/sta stycket i stället gälla beslut som
la beslut som har fattats med stöd
/kolumn2/har fattats med stöd av 2 kap. 3 §, 5 av 2 kap. 3 §,
5 kap. 2 § eller 7 kap.
/kolumn2/kap. 2 § eller 7 kap. 5 § församlings-
5 § församlingslagen (1988: 180).
/kolumn2/lagen (1988: 180).
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
8 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1973: 188) om arrendenämnder
och hyresnämnder1 skall ha följande lydelse.
17 §2
Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden
förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna
skall beredas tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd
får också föranstalta om annan nödvändig utredning.
/kolumn1//kolumn1/ I ärende som avses i 9 kap. 17 a,
/kolumn2/ I ärende som avses i 9 kap. 17 a,
18, 21 eller 31 § jordabalken skall
/kolumn2/18, 21 eller 31 § jordabalken skall
arrendenämnden inhämta yttrande
/kolumn2/arrendenämnden inhämta yttrande
från länsstyrelsen. Sådant yttrande
/kolumn2/från länsstyrelsen. Sådant yttrande
skall också inhämtas om det beträf-
/kolumn2/skall också inhämtas om det beträf-
fande jordbruksarrende uppkom-
/kolumn2/fande jordbruksarrende uppkom-
mer fråga om tillämpning av 6 §
/kolumn2/mer fråga om tillämpning av 6 §
första stycket 3 eller 4 eller 7 § tred-
/kolumn2/första stycket 3 eller 4 eller 7 § tred-
je stycket lagen (1985: 658) om ar-
/kolumn2/je stycket lagen (1985: 658) om ar-
rendatorers rätt att förvärva arren-
/kolumn2/rendatorers rätt att förvärva arren-
destället. I ärende som avses i 9
/kolumn2/destället. I ärende som avses i 9
kap. 9 § jordabalken får arrende-
/kolumn2/kap. 9 § jordabalken får arrende-
nämnden, om utredningen ger an-
/kolumn2/nämnden, om utredningen ger an-
ledning till det, inhämta yttrande
/kolumn2/ledning till det, inhämta yttrande
från länsstyrelsen om arrendestäl-
/kolumn2/från länsstyrelsen om arrendestäl-
lets avkastningsförmåga. Hyres-
/kolumn2/lets avkastningsförmåga. Hyres-
nämnd får i ärende som avses i
/kolumn2/nämnd får i ärende som avses i
2 a § bostadssaneringslagen (1973:
/kolumn2/2 a § bostadssaneringslagen (1973:
531) inhämta yttrande från bygg-
/kolumn2/531) inhämta yttrande från den el-
nadsnämnden. Yttrande som sagts
/kolumn2/ler de kommunala nämnder som
nu inhämtas från den länsstyrelse
/kolumn2/fullgör uppgifter inom plan- och
eller byggnadsnämnd inom vars
/kolumn2/byggnadsväsendet. Yttrandena skall
område fastigheten är belägen.
/kolumn2/inhämtas från den länsstyrelse eller
/kolumn2/den nämnd inom vars område fas- tigheten är belägen.
I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 §
hyresförhandlingslagen
(1978: 304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda
den hyresgästorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen
tillfälle att yttra sig.
Begärs prövning av fråga som avses i 4 § andra stycket
hyresförhandlingslagen
inträder organisation med vilken förhandlingsordning gäller
som medpart till hyresvärden vid handläggningen av ärendet i den
delen.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
9 Förslag till
Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980: 100)1
skall ha följande lydelse.
8 kap.
7 §
Sekretess gäller i verksamhet, som bedrivs av annan än statlig
myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende
på näringslivet, för uppgift om
1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs,
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den, som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för tillsyns- eller stödverksamhet som
avses i denna paragraf.
Motsvarande sekretess gäller hos kommunal myndighet i ärende
om tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Sekretessen gäller
dock inte beslut i sådant ärende.
/kolumn1/ Sekretess enligt första stycket 1.
/kolumn2/ Sekretess enligt första stycket 1
gäller dock inte för uppgift i miljö-
/kolumn2/gäller dock inte för uppgift i till-
och hälsoskyddsnämnds tillsyns-
/kolumn2/synsverksamhet som bedrivs av den
verksamhet, om intresset av allmän
/kolumn2/eller de kommunala nämnder som
kännedom om förhållande som rör
/kolumn2/fullgör uppgifter inom miljö- och
människors hälsa, miljön eller red-
/kolumn2/hälsoskyddsområdet, om intresset
ligheten i handeln eller ett liknande
/kolumn2/av allmän kännedom om förhållan-
allmänintresse har sådan vikt att
/kolumn2/de som rör människors hälsa, mil-
uppgiften bör lämnas ut. Regering-
/kolumn2/jön eller redligheten i handeln eller
en kan för särskilt fall förordna om
/kolumn2/ett liknande allmänintresse har så-
undantag från nämnda sekretess,
/kolumn2/dan vikt att uppgiften bör lämnas
om den finner det vara av vikt att
/kolumn2/ut. Regeringen kan för särskilt fall uppgiften lämnas.
/kolumn2/förordna om undantag från nämn-
/kolumn2/da sekretess, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
10 Förslag till
Lag om ändring i förvaltningslagen (1986: 223)
Härigenom föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986: 223)
skall ha följande lydelse.
31 §1
/kolumn1/ Bestämmelserna i 13--30 §§ gäl-
/kolumn2/ Bestämmelserna i 13--30 §§ gäl-
ler inte sådana ärenden hos kom-
/kolumn2/ler inte sådana ärenden hos myn-
munala, landstingskommunala och
/kolumn2/digheter i kommuner, landsting och
kyrkokommunala myndigheter i vil-
/kolumn2/kyrkliga kommuner där besluten
ka besluten kan överklagas enligt 7
/kolumn2/kan överklagas enligt 10 kap. kom-
kap. kommunallagen (1977: 179)
/kolumn2/munallagen (1991: 900) eller 13
eller 13 kap. församlingslagen
/kolumn2/kap. församlingslagen (1988: 180).
(1988: 180).
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Försvarsdepartementets område
11 Förslag till
Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74)
Härigenom föreskrivs att 41 § 1 och 2 mom. civilförsvarslagen
(1960: 74)1 skall ha följande lydelse.
41 §
1 mom.
/kolumn1//kolumn1/ I varje kommun skall den plan-
/kolumn2/ I varje kommun skall den plan-
läggning och de andra förberedelser /kolumn2/läggning och de
andra förberedelser som enligt denna lag ankommer på
/kolumn2/som kommunen enligt denna lag
kommunen handhavas av en civil-
/kolumn2/svarar för genomföras av en civil-
försvarsnämnd, om ej annat följer
/kolumn2/försvarsnämnd, om inte något an-
av andra stycket eller av sådant be-
/kolumn2/nat följer av andra stycket.
slut som avses i 3 kap. 14 § kommu-
nallagen (1977: 179).
Kommunfullmäktige äger uppdraga åt annan nämnd än
civilförsvarsnämnden
att upprätta de civilförsvarsplaner som avses i 10 b § samt lämna
besked enligt 32 § och godkännande enligt 33 a §. Beslut om
antagande
av civilförsvarsplanerna fattas av kommunfullmäktige.
Kommun får tillsätta särskild civilförsvarsnämnd eller uppdraga
åt annan nämnd att vara civilförsvarsnämnd. Har så ej skett
är kommunstyrelsen civilförsvarsnämnd.
41 §
2 mom.2
/kolumn1/ I fråga om särskild civilförsvars-
/kolumn2/ I fråga om en särskild civil-
nämnd tillämpas bestämmelserna i
/kolumn2/försvarsnämnd gäller vad som är fö-
3 kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 §
/kolumn2/reskrivet om nämnder i kommunal-
tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första
/kolumn2/lagen (1991: 900).
stycket och 10--12 §§ kommunalla-
gen (1977: 179) på motsvarande
sätt. I annan kommun än Stock-
holms kommun tillämpas även be-
stämmelserna i 3 kap. 5 § första
stycket och 6 § nämnda lag på mot-
svarande sätt.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
12 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1964: 63) om kommunal
beredskap1
dels att i 1, 5--8, 11--16 a och 18--20 §§, i rubriken närmast
före 1 § samt i övergångsbestämmelserna till lagen (1979:
405) om ändring i nämnda lag orden "landstingskommun" och
"förvaltningsutskott"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landsting" respektive
"landstingsstyrelse" i motsvarande form,
dels att 9 och 10 §§ skall ha följande lydelse.
9 §
/kolumn1//kolumn1/ Uppgift som kommun skall full-
/kolumn2/ Uppgifter som en kommun skall
göra under beredskapstillstånd och
/kolumn2/fullgöra under beredskapstillstånd
som saknar motsvarighet i fredstid
/kolumn2/och som saknar motsvarighet i
skall, i den mån föreskrifter för
/kolumn2/fredstid skall, i den mån föreskrif-
uppgiftens handhavande ej medde-
/kolumn2/ter för uppgifternas fullgörande inte
lats i särskild lag eller författning
/kolumn2/har meddelats i särskild lag eller
eller annat följer av sådant beslut
/kolumn2/författning, fullgöras av en bered-
som avses i 3 kap. 14 § kommunal-
/kolumn2/skapsnämnd. Beredskapsnämnd
lagen (1977: 179), handhavas av en
/kolumn2/får tillsättas redan i fredstid.
beredskapsnämnd. Beredskaps-
nämnd får tillsättas redan i freds-
tid.
Kommun får tillsätta särskild beredskapsnämnd eller uppdraga
åt annan nämnd att vara beredskapsnämnd. Har så ej skett är
kommunstyrelsen beredskapsnämnd.
10 §2
/kolumn1/ I fråga om särskild beredskaps-
/kolumn2/ I fråga om en särskild bered-
nämnd tillämpas bestämmelserna i
/kolumn2/skapsnämnd gäller vad som är före-
3 kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 §
/kolumn2/skrivet om nämnder i kommunalla-
tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första
/kolumn2/gen (1991: 900).
/kolumn1/stycket och 10--12 §§ kommunalla-
gen (1977: 179) på motsvarande
sätt. I annan kommun än Stock-
holms kommun tillämpas även be-
stämmelserna i 3 kap. 5 § första
stycket och 6 § nämnda lag på mot-
svarande sätt.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
13 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973: 861) om lokal kristidsförvaltning
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1973: 861) om lokal
kristidsförvaltning1
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
5 §2
/kolumn1//kolumn1/ I fråga om särskild kristids-
/kolumn2/ I fråga om en särskild kristids-
nämnd tillämpas bestämmelserna i
/kolumn2/nämnd gäller vad som är föreskrivet 3 kap. 2 §,
3 § första stycket, 4 §, 5 §
/kolumn2/om nämnder i kommunallagen
tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första
/kolumn2/(1991: 900).
/kolumn1/stycket och 10--12 §§ kommunalla-
gen (1977: 179) på motsvarande
sätt. I annan kommun än Stock-
holms kommun tillämpas även be-
stämmelserna i 3 kap. 5 § första
stycket och 6 § nämnda lag på mot-
svarande sätt.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
14 Förslag till
Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986: 1102)
Härigenom föreskrivs att 11, 15, 16, 44, 45, 47, 54, 60 och 63
§§ räddningstjänstlagen (1986: 1102) samt övergångsbestämmelserna
till nämnda lag skall ha följande lydelse.
11 §
/kolumn1//kolumn1/ Uppdrag att besluta på rädd-
/kolumn2/ Uppdrag att besluta på nämn-
ningsnämndens vägnar får inte om-
/kolumn2/dens vägnar får inte omfatta före-
fatta förelägganden eller förbud vid
/kolumn2/lägganden eller förbud vid vite eller vite eller
verkställande
av åtgärd på /kolumn2/verkställande av åtgärd på den för-
den försumliges bekostnad.
/kolumn2/sumliges bekostnad.
/kolumn1//kolumn1/ Räddningsnämnden får meddela
/kolumn2/ Nämnden får meddela den som
den som utan att vara tjänsteman
/kolumn2/fullgör uppgifter åt nämnden utan
hos kommunen fullgör uppgifter åt
/kolumn2/att vara tjänsteman hos kommunen nämnden befogenhet
att på nämn-
/kolumn2/befogenhet att på nämndens vägnar dens vägnar meddela
i verksamhe-
/kolumn2/meddela i verksamheten erforderli-
ten erforderliga förelägganden och
/kolumn2/ga förelägganden och förbud enligt
förbud enligt 56 § första stycket.
/kolumn2/56 § första stycket.
15 §
/kolumn1/ Räddningsnämnden skall svara
/kolumn2/ En sådan nämnd som avses i 10 §
för att brandsyn och sotning utförs
/kolumn2/skall svara för att brandsyn och sot-
regelbundet.
/kolumn2/ning utförs regelbundet.
16 §
Brandsyn skall avse kontroll av brandskyddet vid byggnader eller
anläggningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som
regeringen utser. En myndighet som utövar tillsyn enligt 54 § kan
besluta om brandsyn också i andra fall.
/kolumn1/ Brandsyn skall förrättas av sär-
/kolumn2/ Brandsyn skall förrättas av sär-
skilda brandsyneförrättare som ut-
/kolumn2/skilda brandsyneförrättare som ut-
ses av räddningsnämnden.
/kolumn2/ses av den kommunala nämnden.
44 §
När det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller
lägst arton och högst sextiofem år skyldig att medverka i
räddningstjänst,
i den mån hans kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det.
Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.
/kolumn1/ Bland dem som är tjänstepliktiga
/kolumn2/ Bland dem som är tjänstepliktiga
enligt första stycket och som är bo-
/kolumn2/enligt första stycket och som är bo-
satta i kommunen får räddnings-
/kolumn2/satta i kommunen får en sådan
nämnden ta ut lämpliga personer
/kolumn2/nämnd som avses i 10 § ta ut lämp-
för att ingå i kommunens rädd-
/kolumn2/liga personer för att ingå i kommu-
ningsvärn. I första hand skall frivil-
/kolumn2/nens räddningsvärn. I första hand
liga tas ut. Den som har tagits ut är
/kolumn2/skall frivilliga tas ut. Den som har
skyldig att delta i övning med rädd-
/kolumn2/tagits ut är skyldig att delta i övning ningsvärnet
under högst tjugo tim-
/kolumn2/med räddningsvärnet under högst
mar årligen.
/kolumn2/tjugo timmar årligen.
45 §
/kolumn1/ Om fara för liv, hälsa eller egen-
/kolumn2/ Om fara för liv, hälsa eller egen-
dom eller för skada i miljön inte
/kolumn2/dom eller för skada i miljön inte
lämpligen kan hindras på något an-
/kolumn2/lämpligen kan hindras på något an-
nat sätt, får räddningsledaren vid
/kolumn2/nat sätt, får räddningsledaren vid
en räddningsinsats bereda sig och
/kolumn2/en räddningsinsats bereda sig och
medverkande personal tillträde till
/kolumn2/medverkande personal tillträde till
annans fastighet, avspärra eller ut-
/kolumn2/annans fastighet, avspärra eller ut-
rymma områden, använda, föra
/kolumn2/rymma områden, använda, föra
bort eller förstöra egendom samt
/kolumn2/bort eller förstöra egendom samt
företa andra ingrepp i annans rätt, i /kolumn2/företa andra
ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt
/kolumn2/den mån ingreppet är försvarligt
med hänsyn till farans beskaffen-
/kolumn2/med hänsyn till farans beskaffen-
het, den skada som vållas genom
/kolumn2/het, den skada som vållas genom
ingreppet och omständigheterna i
/kolumn2/ingreppet och omständigheterna i
övrigt. Sådana ingrepp får också fö-
/kolumn2/övrigt. Sådana ingrepp får också fö-
retas av räddningsnämnden eller, i
/kolumn2/retas av den kommunala nämnden
fråga om statlig räddningstjänst, av
/kolumn2/eller, i fråga om statlig räddnings-
den myndighet som svarar för
/kolumn2/tjänst, av den myndighet som sva-
räddningstjänsten.
/kolumn2/rar för räddningstjänsten.
Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § lagen (1980:
424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg får meddelas
med stöd av denna paragraf bara om sjöfartsverkets beslut inte
kan avvaktas.
Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.
47 §
Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten får
placeras på annans mark eller byggnad, om det inte medför inverkan
av någon betydelse på markens eller byggnadens användningssätt.
/kolumn1/ Beslut om en sådan åtgärd med-
/kolumn2/ Beslut om en sådan åtgärd med-
delas av räddningsnämnden eller, i
/kolumn2/delas av en sådan nämnd som avses
fråga om statlig räddningstjänst, av
/kolumn2/i 10 § eller, i fråga om statlig rädd-
den myndighet som svarar för
/kolumn2/ningstjänst, av den myndighet som
räddningstjänsten.
/kolumn2/svarar för räddningstjänsten.
54 §
/kolumn1/ Inom kommunen utövar rädd-
/kolumn2/ Inom kommunen utövar en så-
ningsnämnden den omedelbara till-
/kolumn2/dan nämnd som avses i 10 § den
synen över efterlevnaden av denna
/kolumn2/omedelbara tillsynen över efterlev-
lag och föreskrifter som har medde-
/kolumn2/naden av denna lag och föreskrifter
lats med stöd av lagen. Inom länet
/kolumn2/som har meddelats med stöd av
utövas tillsynen av länsstyrelsen.
/kolumn2/lagen. Inom länet utövas tillsynen
Den centrala tillsynen utövas av
/kolumn2/av länsstyrelsen. Den centrala till-
statens räddningsverk eller, i fråga
/kolumn2/synen utövas av statens räddnings-
om statlig räddningstjänst, av an-
/kolumn2/verk eller, i fråga om statlig rädd-
nan myndighet som regeringen be-
/kolumn2/ningstjänst, av annan myndighet
stämmer.
/kolumn2/som regeringen bestämmer.
60 §
Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av tjänsteplikt
enligt 44 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 45 § får
överklagas
hos länsstyrelsen. I övrigt får räddningsledarens beslut med
stöd av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen inte överklagas.
/kolumn1/ Räddningsnämndens beslut en-
/kolumn2/ En kommunal nämnds beslut en-
ligt denna lag eller enligt föreskrif-
/kolumn2/ligt denna lag eller enligt föreskrif-
ter som meddelats med stöd av
/kolumn2/ter som meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos länsstyrel-
/kolumn2/lagen får överklagas hos länsstyrel-
sen.
/kolumn2/sen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.
Andra tillsynsmyndigheters beslut får överklagas hos kammarrätten.
Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 45 och 47 §§.
63 §
/kolumn1/ Under krig och när det annars
/kolumn2/ Under krig och när det annars
råder civilförsvarsberedskap skall
/kolumn2/råder civilförsvarsberedskap skall
räddningsnämndens uppgifter över-
/kolumn2/de uppgifter som fullgörs av en så-
tas av kommunstyrelsen och rädd-
/kolumn2/dan nämnd som avses i 10 § övertas ningskårens uppgifter
övertas av
/kolumn2/av kommunstyrelsen och rädd-
civilförsvarsorganisationen i kom-
/kolumn2/ningskårens uppgifter övertas av
munen.
/kolumn2/civilförsvarsorganisationen i kom-
/kolumn2/munen.
--
Kommun skall senast den 1 januari 1988 ha antagit
räddningstjänstplan.
Intill dess räddningstjänstplanen har antagits skall den kommunala
brandordningen gälla.
/kolumn1/ Vad som föreskrivs om brand-
/kolumn2/ Vad som föreskrivs om brand-
chef i lag eller annan författning
/kolumn2/chef i lag eller annan författning
skall i stället gälla räddningsnämnd.
/kolumn2/skall i stället gälla en sådan nämnd
/kolumn2/som avses i 10 §.
Om det i lag eller annan författning hänvisas till någon av
de gamla lagarna eller brandstadgan eller till en föreskrift i dessa
som har ersatts genom en föreskrift i den nya lagen, tillämpas
i stället den nya lagen eller den nya föreskriften.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
15 Förslag till Lag om ändring i lagen (1991: 1032) om ändring
i räddningstjänstlagen (1986: 1102)
Härigenom föreskrivs att 17 § räddningstjänstlagen (1986:
1102) i paragrafens lydelse enligt lagen (1991: 1032) om ändring
i nämnda lag skall ha följande lydelse.
17 §
Genom sotningen skall eldstäder och andra fasta
förbränningsanordningar,
som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill
hörande rökkanaler samt imkanaler göras rena. I samband med
sotning skall det som rengörs samt skorstenar och tak med därtill
hörande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Sådan
kontroll skall också göras av kanalanslutna eldstäder och andra
fasta förbränningsanordningar, som är inrättade för eldning
uteslutande med gas, och av därtill hörande avgaskanaler. En
tillsynsmyndighet
kan besluta om kontroll av brandskyddet också i andra fall.
/kolumn1/ Sotning och kontroll enligt första
/kolumn2/ Sotning och kontroll enligt första
stycket av brandskyddet skall utfö-
/kolumn2/stycket av brandskyddet skall utfö-
ras av skorstensfejarmästare eller
/kolumn2/ras av skorstensfejarmästare eller
skorstensfejare som biträder skor-
/kolumn2/skorstensfejare som biträder skor-
stensfejarmästaren. Räddnings-
/kolumn2/stensfejarmästaren. En sådan
nämnden får i fråga om speciella
/kolumn2/nämnd som avses i 10 § får i fråga
anläggningar och enstaka avlägset
/kolumn2/om speciella anläggningar och en-
belägna bostadshus medge att nå-
/kolumn2/staka avlägset belägna bostadshus
gon annan utför sotningen och
/kolumn2/medge att någon annan utför sot-
kontrollen.
/kolumn2/ningen och kontrollen.
Socialdepartementets område
16 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1964: 47) om krigshjälp
Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1964: 47) om krigshjälp
skall ha följande lydelse.
6 §1
I varje kommun skall finnas en krigshjälpsnämnd för att sköta
kommunens uppgifter enligt denna lag. Kommunen får tillsätta en
särskild krigshjälpsnämnd eller uppdra åt en annan nämnd
att vara krigshjälpsnämnd. Har så ej skett är socialnämnden
krigshjälpsnämnd.
/kolumn1/ I fråga om särskild krigshjälps-
/kolumn2/ I fråga om en särskild krigshjälps-
nämnd tillämpas bestämmelserna i
/kolumn2/nämnd gäller vad som är föreskrivet 3 kap. 2 §,
3 § första stycket, 4 §, 5 §
/kolumn2/om nämnder i kommunallagen
tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första
/kolumn2/(1991: 900).
stycket och 10--12 §§ kommunalla-
gen (1977: 179) på motsvarande
sätt. I annan kommun än Stock-
holms kommun tillämpas även be-
stämmelserna i 3 kap. 5 § första
stycket och 6 § nämnda lag på mot-
svarande sätt.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
17 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1980: 12) om förtroendenämnder inom
hälso- och sjukvården
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980: 12) om förtroendenämnder

inom hälso- och sjukvården1
dels att i 1 § ordet "landstingskommun" i olika böjningsformer
skall bytas ut mot "landsting" i motsvarande form,
dels att 2 § skall ha följande lydelse.
2 §
/kolumn1//kolumn1/ I fråga om de särskilda förtroen-
/kolumn2/ För en särskild förtroendenämnd
denämnderna tillämpas bestäm-
/kolumn2/gäller vad som är föreskrivet om
melserna i 3 kap. 2--12 §§ kommu-
/kolumn2/nämnder i kommunallagen (1991:
nallagen (1977: 179) på motsvaran-
/kolumn2/900).
de sätt.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
18 Förslag till
Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980: 620)
Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (1980: 620)1
dels att i 20 a, 23, 76 och 77 §§ ordet "landstingskommun" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "landsting" i motsvarande form,
dels att i 47 § ordet "suppleanter" skall bytas ut mot "ersättare",
dels att 38, 39 och 46 §§ skall ha följande lydelse.
38 §
/kolumn1//kolumn1/ Följande bestämmelser i 3 kap.
/kolumn2/ För en socialnämnd gäller vad
kommunallagen (1977: 179) gäller i
/kolumn2/som är föreskrivet om nämnder i
tillämpliga delar socialnämnd
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900).
2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet m. m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,
5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordförande,
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt
vid sammanträde,
8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,
9 § första stycket om beslutförhet,
10 § om beslutsförfarande och protokoll m. m.,
11 § om delgivning,
12 § om reglemente och delegation.
För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 § första stycket
eller 6 § kommunallagen.
39 §
Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens
talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning
ankommer på socialnämnden.
Socialnämnden skall även i övrigt ha hand om förvaltning
och verkställighet inom sitt verksamhetsområde, i den mån dessa
uppgifter inte tillkommer någon annan enligt beslut som avses i 3
kap. 14 § kommunallagen (1977: 179).
46 §
/kolumn1/ Vad som sägs i denna lag eller
/kolumn2/ Vad som sägs i denna lag eller
annan författning om socialnämnd
/kolumn2/annan författning om en social-
tillämpas också på sociala distrikts-
/kolumn2/nämnd tillämpas också på sociala
nämnder. Bestämmelsen i 39 § and-
/kolumn2/distriktsnämnder. Distriktsnämn-
ra stycket gäller dock inte distrikts-
/kolumn2/der får dock inte göra framställning
nämnder om inte annat följer av be-
/kolumn2/hos fullmäktige med stöd av 40 §
stämmelserna i 44 §. Distrikts-
/kolumn2/första stycket.
nämnder får inte heller göra framställning hos fullmäktige
med stöd av 40 § första stycket.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
19 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1981: 292) om tjänsteplikt för hälso-
och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m.
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1981: 292) om tjänsteplikt
för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.
m. skall ha följande lydelse.
4 §1
/kolumn1/ Den som är sysselsatt inom häl-
/kolumn2/ Den som är sysselsatt inom häl-
so- och sjukvården eller veterinär-
/kolumn2/so- och sjukvården eller veterinär-
verksamheten är skyldig att efter
/kolumn2/verksamheten är skyldig att efter
anvisning av den myndighet rege-
/kolumn2/anvisning av den myndighet rege-
ringen bestämmer fullgöra sådan
/kolumn2/ringen bestämmer fullgöra sådan
tjänstgöring inom verksamhetsom-
/kolumn2/tjänstgöring inom verksamhetsom-
rådet, som hans kroppskrafter och
/kolumn2/rådet, som hans kroppskrafter och
hälsotillstånd medger. Detsamma
/kolumn2/hälsotillstånd medger. Detsamma
gäller den som är anställd med till-
/kolumn2/gäller den som är anställd med till-
synsuppgifter hos en miljö- och häl-
/kolumn2/synsuppgifter hos en kommunal
soskyddsnämnd.
/kolumn2/nämnd som fullgör uppgifter inom
/kolumn2/miljö- och hälsoskyddsområdet.
Detsamma gäller personer som har tidigare yrkeserfarenhet inom
något av dessa verksamhetsområden och som har legitimation för
yrket, har erhållit en kvalificerad behörighet inom yrket eller
har avslutat sin tjänstgöring inom verksamhetsområdet en kortare
tid före den tidpunkt då tjänsteplikten görs gällande.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
20 Förslag till
Lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982: 1080)
Härigenom föreskrivs att 5, 7, 7 a, 11, 12, 14--16, 18--20 och
25 §§ hälsoskyddslagen (1982: 1080) samt punkt 3 i
övergångsbestämmelserna
till lagen (1988: 926) om ändring i nämnda lag skall ha följande
lydelse.
5 §1
/kolumn1/ Följande föreskrifter i 3 kap.
/kolumn2/ För den kommunala nämnden
kommunallagen (1977: 179) gäller i
/kolumn2/gäller vad som är föreskrivet om
tillämpliga delar miljö- och hälso-
/kolumn2/nämnder i kommunallagen
skyddsnämnd:
/kolumn2/(1991: 900).
2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet m. m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,
5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordförande,
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt
vid sammanträde,
8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,
9 § första stycket om beslutförhet,
10 § om beslutsförfarande och protokoll m. m.,
11 § om delgivning,
12 § om reglemente och delegation.
För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 § första stycket
eller 6 § kommunallagen.
/kolumn1/ Ett delegationsuppdrag enligt 3
/kolumn2/ Ett delegationsuppdrag enligt 6
kap. 12 § andra stycket kommunal-
/kolumn2/kap. 33 § kommunallagen får inte
lagen får ej omfatta befogenhet att
/kolumn2/omfatta befogenhet att besluta om
besluta om föreläggande vid vite el-
/kolumn2/föreläggande vid vite eller om verk-
ler om verkställande av åtgärd på
/kolumn2/ställande av åtgärd på den försum-
den försumliges bekostnad.
/kolumn2/liges bekostnad.
7 §
Avloppsvatten skall avledas, renas eller på annat sätt tas om
hand så att sanitär olägenhet inte uppkommer. För detta ändamål
skall lämpliga avloppsanordningar inrättas.
/kolumn1/ För att inrätta en avloppsanord-
/kolumn2/ För att inrätta en avloppsanord-
ning krävs tillstånd av miljö- och
/kolumn2/ning krävs tillstånd av en sådan
hälsoskyddsnämnden om en vatten-
/kolumn2/nämnd som avses i 4 § om en vat-
toalett är ansluten till anordningen.
/kolumn2/tentoalett är ansluten till anord-
Är ingen vattentoalett ansluten
/kolumn2/ningen. Är ingen vattentoalett an-
krävs endast en skriftlig anmälan
/kolumn2/sluten krävs endast en skriftlig an-
till nämnden. Kommunen får dock
/kolumn2/mälan till nämnden. Kommunen
föreskriva att det skall fordras till-
/kolumn2/får dock föreskriva att det skall
stånd även i ett sådant fall inom
/kolumn2/fordras tillstånd även i ett sådant
vissa delar av kommunen, om det
/kolumn2/fall inom vissa delar av kommu-
behövs för att hindra uppkomsten
/kolumn2/nen, om det behövs för att hindra
av sanitär olägenhet.
/kolumn2/uppkomsten av sanitär olägen-
/kolumn2/het.
Andra stycket skall inte tillämpas i de fall då avloppsanordningen
kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969: 387) eller då
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet enbart till
en allmän avloppsanläggning.
/kolumn1/ Ett tillstånd av miljö- och hälso-
/kolumn2/ Ett tillstånd av nämnden gäller i
skyddsnämnden gäller i fem år men
/kolumn2/fem år men förfaller om arbetet
förfaller om arbetet med anord-
/kolumn2/med anordningen inte har på-
ningen inte har påbörjats inom två
/kolumn2/börjats inom två år.
år.
Vad som avses med avloppsvatten anges i miljöskyddslagen.
7 a §2
Värmepumpsanläggningar skall inrättas och användas så att
sanitär olägenhet inte uppkommer.
/kolumn1/ Värmepumpsanläggning för ut-
/kolumn2/ Värmepumpsanläggning för ut-
vinning av värme ur mark, ytvatten /kolumn2/vinning av värme
ur mark, ytvatten eller grundvatten får inrättas en-
/kolumn2/eller grundvatten får inrättas en-
dast efter anmälan till miljö- och
/kolumn2/dast efter anmälan till en sådan
hälsoskyddsnämnden. Om det be-
/kolumn2/nämnd som avses i 4 §. Om det be-
hövs för att hindra uppkomsten av
/kolumn2/hövs för att hindra uppkomsten av
sanitär olägenhet, får kommunen
/kolumn2/sanitär olägenhet, får kommunen
föreskriva att det skall fordras till-
/kolumn2/föreskriva att det skall fordras till-
stånd av nämnden för inrättande
/kolumn2/stånd av nämnden för inrättande
av en sådan anläggning inom kom-
/kolumn2/av en sådan anläggning inom kom-
munen eller inom vissa delar av
/kolumn2/munen eller inom vissa delar av
denna.
/kolumn2/denna.
Anmälan eller tillstånd enligt andra stycket fordras inte om
värmepumpsanläggningen
kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:
387) eller vattenlagen (1983: 291).
/kolumn1/ Ett tillstånd av miljö- och hälso-
/kolumn2/ Ett tillstånd av nämnden gäller i
skyddsnämnden gäller i fem år men
/kolumn2/fem år men förfaller om arbetet
förfaller om arbetet med anlägg-
/kolumn2/med anläggningen inte har på-
ningen inte har påbörjats inom två
/kolumn2/börjats inom två år.
år.
11 §3
Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras
och skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår.
/kolumn1/ Regeringen får föreskriva att vis-
/kolumn2/ Regeringen får föreskriva att vis-
sa slag av djur inte utan särskilt
/kolumn2/sa slag av djur inte utan särskilt
tillstånd av miljö- och hälsoskydds-
/kolumn2/tillstånd av en sådan nämnd som
nämnden får hållas inom områden
/kolumn2/avses i 4 § får hållas inom områden
med detaljplan, om sådana bestäm-
/kolumn2/med detaljplan, om sådana bestäm-
melser behövs för att hindra att sa-
/kolumn2/melser behövs för att hindra att sa-
nitär olägenhet uppkommer. Rege-
/kolumn2/nitär olägenhet uppkommer. Rege-
ringen får överlåta åt kommunen
/kolumn2/ringen får överlåta åt kommunen
att meddela sådana bestämmelser.
/kolumn2/att meddela sådana bestämmelser.
12 §
Den som avser att driva
1. hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten
yrkesmässigt
erbjuds tillfällig bostad,
2. idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad eller andra
liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller
som annars utnyttjas av många människor,
3. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
/kolumn1//kolumn1/ skall göra anmälan till miljö- och
/kolumn2/ skall göra anmälan till en sådan
hälsoskyddsnämnden innan lokalen
/kolumn2/nämnd som avses i 4 §, innan loka-
eller anläggningen tas i bruk.
/kolumn2/len eller anläggningen tas i bruk.
14 §
/kolumn1/ Miljö- och hälsoskyddsnämnden
/kolumn2/ Den kommunala nämnden får i
får i särskilda fall meddela de vill-
/kolumn2/särskilda fall meddela de villkor
kor som behövs för att hindra upp-
/kolumn2/som behövs för att hindra upp-
komsten av sanitär olägenhet och
/kolumn2/komsten av sanitär olägenhet och
för att undanröja sådan olägenhet
/kolumn2/för att undanröja sådan olägenhet
vid viss verksamhet eller i samband /kolumn2/vid viss verksamhet
eller i samband med utnyttjande av en plats eller en /kolumn2/med
utnyttjande av en plats eller en lokal som allmänheten har tillträde
/kolumn2/lokal som allmänheten har tillträde
till.
/kolumn2/till.
15 §
/kolumn1/ Miljö- och hälsoskyddsnämnden
/kolumn2/ En sådan nämnd som avses i 4 §
utövar den omedelbara tillsynen
/kolumn2/utövar den omedelbara tillsynen
inom varje kommun över efterlev-
/kolumn2/inom varje kommun över efterlev-
naden av denna lag och bestämmel-
/kolumn2/naden av denna lag och bestämmel-
ser meddelade med stöd av lagen.
/kolumn2/ser meddelade med stöd av lagen.
Inom länet utövas tillsynen av läns-
/kolumn2/Inom länet utövas tillsynen av läns-
styrelsen. Den centrala tillsynen ut-
/kolumn2/styrelsen. Den centrala tillsynen ut-
övas av socialstyrelsen och statens
/kolumn2/övas av socialstyrelsen och statens
naturvårdsverk enligt regeringens
/kolumn2/naturvårdsverk enligt regeringens
bestämmande.
/kolumn2/bestämmande.
Försvarets sjukvårdsstyrelse utövar tillsynen inom försvarsmakten.
/kolumn1/ I sin tillsyn enligt denna lag har
/kolumn2/ I sin tillsyn enligt denna lag har
länsstyrelsen och försvarets sjuk-
/kolumn2/länsstyrelsen och försvarets sjuk-
vårdsstyrelse samma befogenhet
/kolumn2/vårdsstyrelse samma befogenhet
som miljö- och hälsoskyddsnämn-
/kolumn2/som en kommunal nämnd.
den.
16 §
/kolumn1/ Miljö- och hälsoskyddsnämnden
/kolumn2/ Den kommunala nämnden skall i
skall i sin tillsynsverksamhet ägna
/kolumn2/sin tillsynsverksamhet ägna sär-
särskild uppmärksamhet åt följan-
/kolumn2/skild uppmärksamhet åt följande
de byggnader, lokaler och anlägg-
/kolumn2/byggnader, lokaler och anläggning-
ningar:
/kolumn2/ar:
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande
utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. anläggningar för hantverk eller andra näringar,
5. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten
yrkesmässigt
erbjuds tillfällig bostad,
6. idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad och andra
liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller
som annars utnyttjas av många människor,
7. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,

8. lokaler för förvaring av djur.
18 §4
/kolumn1/ Miljö- och hälsoskyddsnämnden
/kolumn2/ En sådan nämnd som avses i 4 §
får meddela de förelägganden och
/kolumn2/får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna
/kolumn2/förbud som behövs för att denna
lag eller bestämmelser som medde-
/kolumn2/lag eller bestämmelser som medde-
lats med stöd av lagen skall efter-
/kolumn2/lats med stöd av lagen skall efter-
levas. I brådskande fall eller när det /kolumn2/levas. I brådskande
fall eller när det annars finns särskilda skäl får ett
/kolumn2/annars finns särskilda skäl får ett
föreläggande eller förbud meddelas
/kolumn2/föreläggande eller förbud meddelas
omedelbart och i andra fall först
/kolumn2/omedelbart och i andra fall först
sedan det visat sig att nämndens
/kolumn2/sedan det visat sig att nämndens
råd och anvisningar ej har följts.
/kolumn2/råd och anvisningar inte har följts.
I ett beslut om föreläggande eller förbud kan nämnden utsätta
vite. Vitet får ej förvandlas.
/kolumn1/ Underlåter någon att vidta en åt-
/kolumn2/ Underlåter någon att vidta en åt-
gärd som åligger honom enligt den-
/kolumn2/gärd som åligger honom enligt den-
na lag eller enligt bestämmelser
/kolumn2/na lag eller enligt bestämmelser
som har meddelats med stöd av
/kolumn2/som har meddelats med stöd av
denna lag och efterkommer han inte /kolumn2/denna lag och följer han
inte den
miljö- och hälsoskyddsnämndens
/kolumn2/kommunala nämndens föreläggan-
föreläggande om rättelse, får nämn-
/kolumn2/de om rättelse, får nämnden förord-
den förordna om rättelse på hans
/kolumn2/na om rättelse på hans bekostnad. I
bekostnad. I brådskande fall får så-
/kolumn2/brådskande fall får sådant förord-
dant förordnande meddelas också
/kolumn2/nande meddelas också utan föregå-
utan föregående föreläggande.
/kolumn2/ende föreläggande.
19 §
Ett föreläggande eller förbud kan allt efter omständigheterna
riktas mot ägaren, mot den som har nyttjanderätt till berörd
egendom eller mot båda.
/kolumn1/ Vid meddelande av ett föreläg-
/kolumn2/ Vid meddelande av ett föreläg-
gande eller förbud som avses i för-
/kolumn2/gande eller förbud som avses i för-
sta stycket får miljö- och hälso-
/kolumn2/sta stycket får en sådan nämnd som
skyddsnämnden ålägga ägaren eller
/kolumn2/avses i 4 § ålägga ägaren eller nytt-
nyttjanderättshavaren att, om hans
/kolumn2/janderättshavaren att, om hans
ställning som sådan upphör, utan
/kolumn2/ställning som sådan upphör, utan
dröjsmål lämna uppgift om den nye /kolumn2/dröjsmål lämna
uppgift om den nye ägarens eller nyttjanderättshava-
/kolumn2/ägarens eller nyttjanderättshava-
rens namn och adress.
/kolumn2/rens namn och adress.
20 §5
/kolumn1/ Om miljö- och hälsoskyddsnämn-
/kolumn2/ Om den kommunala nämnden i
den i fråga om en fastighet eller
/kolumn2/fråga om en fastighet eller byggnad
byggnad har meddelat föreläggande /kolumn2/har meddelat ett
föreläggande
eller
eller förbud samt föreläggandet el-
/kolumn2/förbud samt föreläggandet eller för-
ler förbudet är av större betydelse
/kolumn2/budet är av större betydelse och för-
och förenat med ett vite som upp-
/kolumn2/enat med ett vite som uppgår till
går till minst ett basbelopp enligt
/kolumn2/minst ett basbelopp enligt lagen
lagen (1962: 381) om allmän försäk-
/kolumn2/(1962: 381) om allmän försäkring
ring eller med ett löpande vite en-
/kolumn2/eller med ett löpande vite enligt 4 §
ligt 4 § lagen (1985: 206) om viten,
/kolumn2/lagen (1985: 206) om viten, får
får nämnden översända beslutet
/kolumn2/nämnden översända beslutet om
om föreläggandet eller förbudet till
/kolumn2/föreläggandet eller förbudet till in-
inskrivningsmyndigheten för an-
/kolumn2/skrivningsmyndigheten för anteck-
teckning i fastighetsboken eller
/kolumn2/ning i fastighetsboken eller tomt-
tomträttsboken. Är föreläggandet
/kolumn2/rättsboken. Är föreläggandet för-
förenat med löpande vite, skall
/kolumn2/enat med löpande vite, skall även
även detta antecknas. Inskrivnings-
/kolumn2/detta antecknas. Inskrivningsmyn-
myndigheten skall genast i rekom-
/kolumn2/digheten skall genast i rekommen-
menderat brev underrätta den som
/kolumn2/derat brev underrätta den som se-
senast har sökt lagfart eller inskriv-
/kolumn2/nast har sökt lagfart eller inskriv-
ning av förvärv av tomträtt om an-
/kolumn2/ning av förvärv av tomträtt om an-
teckningen, om denne ej är föreläg-
/kolumn2/teckningen, om denne inte är före-
gandets adressat.
/kolumn2/läggandets adressat.
Har anteckning enligt första stycket skett, gäller föreläggandet
eller förbudet mot ny ägare av egendomen. Har denne förvärvat
egendomen genom köp, byte eller gåva och utgör egendomen fastighet
eller tomträtt, gäller även löpande vite mot honom räknat
från tidpunkten för äganderättsövergången. I annat fall
gäller vitet inte mot ny ägare av egendomen, men nämnden får
utsätta nytt vite för denne.
Löpande vite som avser viss period får tas ut endast av den som
var ägare vid periodens början.
/kolumn1/ Har ett antecknat föreläggande
/kolumn2/ Har ett antecknat föreläggande
eller förbud upphävts genom laga-
/kolumn2/eller förbud upphävts genom laga-
kraftvunnet beslut eller har den åt-
/kolumn2/kraftvunnet beslut eller har den åt-
gärd som avses med föreläggandet
/kolumn2/gärd som avses med föreläggandet
vidtagits eller har ändamålet med
/kolumn2/vidtagits eller har ändamålet med
/kolumn1/föreläggandet förlorat sin betydel-
/kolumn2/föreläggandet förlorat sin betydel-
se, skall miljö- och hälsoskydds-
/kolumn2/se, skall den kommunala nämnden,
nämnden, så snart den fått vetskap
/kolumn2/så snart den fått vetskap om förhål-
om förhållandet, anmäla det till in-
/kolumn2/landet, anmäla det till inskrivnings-
skrivningsmyndigheten för anteck-
/kolumn2/myndigheten för anteckning i fas-
ning i fastighetsboken eller tomt-
/kolumn2/tighetsboken eller tomträttsboken.
rättsboken. Om nämnden inte gör
/kolumn2/Om nämnden inte gör anmälan
anmälan skall länsstyrelsen på an-
/kolumn2/skall länsstyrelsen på ansökan av
sökan av egendomens ägare göra
/kolumn2/egendomens ägare göra sådan an-
sådan anmälan.
/kolumn2/mälan.
25 §
/kolumn1/ Miljö- och hälsoskyddsnämndens
/kolumn2/ Ett beslut av en sådan nämnd
beslut enligt denna lag eller enligt
/kolumn2/som avses i 4 § i en fråga som regle-
bestämmelse som meddelats med
/kolumn2/ras i denna lag eller i bestämmelser
stöd av lagen får överklagas hos
/kolumn2/som meddelats med stöd av lagen
länsstyrelsen genom besvär.
/kolumn2/får överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten genom besvär.
--
/kolumn1/ 3. Föreskrifterna i 2 gäller inte
/kolumn2/ 3. Föreskrifterna i 2 gäller inte
anläggningar som miljö- och hälso-
/kolumn2/anläggningar som en sådan kom-
skyddsnämnden har fått kännedom
/kolumn2/munal nämnd som fullgör uppgifter
om genom en anmälan eller en an-
/kolumn2/inom miljö- och hälsoskyddsområ-
sökan enligt hälsoskyddslagen
/kolumn2/det har fått kännedom om genom
(1982: 1080) eller miljöskyddslagen
/kolumn2/en anmälan eller en ansökan enligt
(1969: 387) eller enligt bestämmel-
/kolumn2/hälsoskyddslagen (1982: 1080) eller
ser som meddelats med stöd av des-
/kolumn2/miljöskyddslagen (1969: 387) eller
sa lagar.
/kolumn2/enligt bestämmelser som meddelats /kolumn2/med stöd
av dessa lagar.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
21 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1985: 568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.1
dels att i 2, 7--9 och 11--13 §§ samt i rubriken närmast före 7
§ orden
"landstingskommun" och "förvaltningsutskott" i olika böjningsformer
skall bytas ut mot "landsting" respektive "landstingsstyrelse" i
motsvarande
form,
dels att 17 och 20 §§ skall ha följande lydelse.
17 §
/kolumn1/ Om en enskild yrkesmässigt vill
/kolumn2/ Om en enskild yrkesmässigt vill
bedriva sådan verksamhet för psy-
/kolumn2/bedriva sådan verksamhet för psy-
kiskt utvecklingsstörda som anges i
/kolumn2/kiskt utvecklingsstörda som anges i
4 § första stycket 2--5, skall den
/kolumn2/4 § första stycket 2--5, skall den
enskilde söka tillstånd hos social-
/kolumn2/enskilde söka tillstånd hos social-
styrelsen. Tillstånd får inte lämnas
/kolumn2/styrelsen. Tillstånd får inte lämnas
utan att omsorgsnämnden i den
/kolumn2/utan att en sådan nämnd som avses
landstingskommun där verksamhe-
/kolumn2/i 14 § har tillstyrkt det.
ten skall bedrivas har tillstyrkt det.
/kolumn1//kolumn1/ Enskild verksamhet skall stå un-
/kolumn2/ Enskild verksamhet skall stå un-
der tillsyn av omsorgsnämnden.
/kolumn2/der tillsyn av nämnden. Nämnden
Nämnden har rätt att inspektera
/kolumn2/har rätt att inspektera verksamhe-
verksamheten.
/kolumn2/ten.
20 §
/kolumn1/ Omsorgsnämndens beslut om
/kolumn2/ Ett beslut av en sådan nämnd
särskilda omsorger åt enskilda en-
/kolumn2/som avses i 14 § om särskilda om-
ligt 4 § får överklagas hos länsrät-
/kolumn2/sorger åt enskilda enligt 4 § får
ten.
/kolumn2/överklagas hos länsrätten.
Socialstyrelsens beslut i fråga om tillstånd enligt 17 § eller
om föreläggande eller förbud enligt 21 § får överklagas
hos kammarrätten.
/kolumn1/ De beslut som omsorgsnämnden,
/kolumn2/ De beslut som nämnden, social-
socialstyrelsen, länsrätten eller
/kolumn2/styrelsen, länsrätten eller kammar-
kammarrätten meddelar i frågor
/kolumn2/rätten meddelar i frågor som avses i som avses i första
och andra stycke-
/kolumn2/första och andra styckena gäller
na gäller omedelbart. Länsrätten el-
/kolumn2/omedelbart. Länsrätten eller kam-
ler kammarrätten får dock förordna /kolumn2/marrätten får
dock förordna att
att dess beslut skall gälla först sedan /kolumn2/dess beslut
skall gälla först sedan
det har vunnit laga kraft.
/kolumn2/det har vunnit laga kraft.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
22 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1985: 569) om införande av lagen (1985:
568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1985: 569) om införande
av lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda
m.fl.
dels att 12 § skall upphöra att gälla,
dels att 2, 3 och 5 §§ skall ha följande lydelse.
2 §
/kolumn1//kolumn1/ Den som vid lagens ikraftträdan-
/kolumn2/ Den som vid lagens ikraftträdan-
de erhåller omsorger enligt den
/kolumn2/de erhåller omsorger enligt den
upphävda lagen skall utan särskilt
/kolumn2/upphävda lagen skall utan särskilt
beslut anses ha fortsatt rätt till mot-
/kolumn2/beslut anses ha fortsatt rätt till mot-
svarande särskilda omsorger enligt
/kolumn2/svarande särskilda omsorger enligt
den nya lagen. Om någon erhåller
/kolumn2/den nya lagen. Om någon erhåller
omsorger i former som saknar mot-
/kolumn2/omsorger i former som saknar mot-
svarighet i den nya lagen, är lands-
/kolumn2/svarighet i den nya lagen, är lands-
tingskommunen skyldig att tillhan-
/kolumn2/tinget skyldigt att tillhandahålla
dahålla den enskilde samma om-
/kolumn2/den enskilde samma omsorger så
sorger så länge behovet kvarstår.
/kolumn2/länge behovet kvarstår.
3 §1
/kolumn1/ Landstingskommunerna skall, i
/kolumn2/ Landstingen skall, i samband
samband med att planeringen en-
/kolumn2/med att planeringen enligt 9 § i den
ligt 9 § i den nya lagen görs, även
/kolumn2/nya lagen görs, även planera för av-
planera för avveckling av befintliga
/kolumn2/veckling av befintliga specialsjuk-
specialsjukhus och vårdhem.
/kolumn2/hus och vårdhem.
/kolumn1//kolumn1/ Intill dess avveckling av special-
/kolumn2/ Intill dess avveckling av special-
sjukhus och vårdhem har ägt rum
/kolumn2/sjukhus och vårdhem har ägt rum
får omsorg alltjämt tillhandahållas
/kolumn2/får omsorg alltjämt tillhandahållas
vid sådana institutioner. Ledning-
/kolumn2/vid sådana institutioner. Ledning-
en av verksamheten skall utövas av
/kolumn2/en av verksamheten skall utövas av
den nämnd som är omsorgsnämnd
/kolumn2/den eller de nämnder som utövar
enligt den nya lagen.
/kolumn2/ledningen enligt den nya lagen.
En överlåtelse enligt 12 § i den nya lagen får innefatta uppgiften
att tillhandahålla omsorger vid vårdhem. En kommun som har övertagit
ansvaret för sådana omsorger skall, inom tid som regeringen bestämmer
i varje särskilt fall, till socialstyrelsen ge in en plan för
avveckling av vårdhemmet.
5 §
Nyintagning i vårdhem för barn och ungdom får inte ske. Nyintagning
i specialsjukhus eller i vårdhem för vuxna får ske om det finns
synnerliga skäl.
/kolumn1/ Med avseende på den som bor i
/kolumn2/ Med avseende på den som bor i
specialsjukhus eller i vårdhem skall
/kolumn2/specialsjukhus eller i vårdhem skall
omsorgsnämnden regelbundet och
/kolumn2/en sådan nämnd som avses i 3 §
minst en gång om året överväga om /kolumn2/andra stycket regelbundet
och
boendet kan fortsätta i någon boen-
/kolumn2/minst en gång om året överväga om deform enligt den nya
lagen.
/kolumn2/boendet kan fortsätta i någon boen-
/kolumn2/deform enligt den nya lagen.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
23 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988: 870) om vård av
missbrukare i vissa fall
dels att i 22 § ordet "landstingskommuner" skall bytas ut mot
"landsting",
dels att 48 § skall ha följande lydelse.
48 §
/kolumn1/ Landstingskommunen eller kom-
/kolumn2/ Landstinget eller kommunen får
munen får för ett LVM-hem anting-
/kolumn2/för ett LVM-hem antingen utse en
en utse en särskild styrelse eller
/kolumn2/särskild styrelse eller uppdra åt nå-
uppdra åt någon annan nämnd att
/kolumn2/gon annan nämnd att vara styrelse.
vara styrelse. Två eller flera LVM-
/kolumn2/Två eller flera LVM-hem kan ha en
hem kan ha en gemensam styrelse.
/kolumn2/gemensam styrelse.
/kolumn1//kolumn1/ Följande bestämmelser i 3 kap.
/kolumn2/ För en särskild styrelse gäller vad
kommunallagen (1977: 179) gäller i
/kolumn2/som är föreskrivet om nämnder i
tilllämpliga delar i fråga om en sär-
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900).
skild styrelse, nämligen
2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet
m.m.,
4 § om rätt till ledighet från an-
ställning,
5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av
ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordfö-
rande,
7 § om tid och plats för samman-
träde samt om närvarorätt vid sam-
manträde,
8 § om suppleants tjänstgöring
m.m.,
9 § första stycket om beslutförhet,
10 § om beslutsförfarande och
protokoll m. m.,
11 § om delgivning,
12 § om reglemente och delega-
tion.
För Stockholms kommun gäller
dock inte 3 kap. 5 § första stycket
eller 6 § kommunallagen.
/kolumn1//kolumn1/ Landstinget eller kommunfull-
/kolumn2/ Landstingsfullmäktige eller kom-
mäktige får besluta att även andra
/kolumn2/munfullmäktige får besluta att även än ledamöter
eller suppleanter i sty-
/kolumn2/andra än ledamöter eller ersättare i
relsen får närvara vid styrelsens
/kolumn2/styrelsen får närvara vid styrelsens
sammanträden och delta i överlägg-
/kolumn2/sammanträden och delta i överlägg-
ningarna men ej i besluten samt få
/kolumn2/ningarna men inte i besluten samt få
sin mening antecknad i protokollet.
/kolumn2/sin mening antecknad i protokollet.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
24 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1991: 1130) om ändring i lagen (1985:
569) om införande av lagen (1985: 568) om särskilda omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
Härigenom föreskrivs att i 7 § lagen (1985: 569) om införande
av lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda
m. fl. i paragrafens lydelse enligt lagen (1991: 1130) om ändring
i nämnda lag ordet "landstingskommunen" skall bytas ut mot
"landstinget".
Kommunikationsdepartementets område
25 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1939: 608) om enskilda vägar
Härigenom föreskrivs att 19, 25, 36, 39, 78, 80, 81, 84 och 93
§§ lagen (1939: 608) om enskilda vägar skall ha följande lydelse.
19 §1
Till förrättningsman skall länsstyrelsen förordna sådan
person, lantmätare eller annan, som finnes äga erforderlig kunskap
och erfarenhet samt jämväl i övrigt vara till uppdraget lämplig.
För förrättning, som sker efter anmälan enligt 16 § andra
stycket, skall den förrättningslantmätare som handlägger
fastighetsregleringen
förordnas till förrättningsman, om ej särskilda skäl föranleda
annat.
Hava samtliga uppgivna sakägare förenat sig om förslag till
viss förrättningsman, varde den föreslagne förordnad, där
ej annat föranledes av stadgandena i första och andra styckena
eller eljest laga hinder möter.
/kolumn1//kolumn1/ Om förordnandet skall underrät-
/kolumn2/ Om förordnandet skall underrät-
telse av länsstyrelsen meddelas lä-
/kolumn2/telse av länsstyrelsen meddelas lä-
nets lantmäterikontor eller, därest
/kolumn2/nets lantmäterikontor eller, därest
förrättningsakten jämlikt 39 § skall
/kolumn2/förrättningsakten jämlikt 39 § skall
redovisas till byggnadsnämnd, den-
/kolumn2/redovisas till en kommunal nämnd, na nämnd. Har i fall,
som avses i
/kolumn2/denna nämnd. Har i fall, som avses
andra stycket, till förrättningsman
/kolumn2/i andra stycket, till förrättningsman förordnats annan
än den förrätt-
/kolumn2/förordnats annan än den förrätt-
ningslantmätare som handlägger
/kolumn2/ningslantmätare som handlägger
fastighetsregleringen, skall den se-
/kolumn2/fastighetsregleringen, skall den se-
nare underrättas.
/kolumn2/nare underrättas.
25 §2
/kolumn1/ Bestämmelserna i 4 kap. 18--
/kolumn2/ Bestämmelserna i 4 kap. 18--
24 §§ fastighetsbildningslagen
/kolumn2/24 §§ fastighetsbildningslagen
(1970: 988) om kallelse och delgiv-
/kolumn2/(1970: 988) om kallelse och delgiv-
ning samt om underrättelse till
/kolumn2/ning samt om underrättelse till en
byggnadsnämnden äga motsvaran-
/kolumn2/sådan nämnd som avses i 19 § fjär-
de tillämpning vid förrättning en-
/kolumn2/de stycket skall tillämpas också vid
ligt detta kapitel.
/kolumn2/förrättning enligt detta kapitel.
Där fråga är om vägs byggande så att den korsar eller eljest
berör allmän väg, järnväg, spårväg, kanal eller flottled,
vare förvaltningen av denna andra trafikled kallad att såsom sakägare
deltaga i förrättningen.
36 §3
Avskrift av förrättningsprotokollet med det i 35 § omförmälda
utlåtande samt de vid förrättningen ingångna föreningar och
övriga vid förrättningen upprättade handlingar ävensom kopia
av karta, där sådan vid förrättningen upprättats, skola av
förrättningsmannen inom tjugu dagar eller, om vägen eller största
delen därav är belägen inom något av rikets fyra nordligaste
län, inom trettio dagar efter förrättningens avslutande överlämnas
till ordföranden i styrelse, varom i 50 § förmäles, eller där
sådan styrelse ej är tillsatt, till någon i orten boende pålitlig
person, som av sakägarna eller, om dessa ej äro ense, av
förrättningsmannen
med gode männen, där han av sådana biträdes, utses att mottaga
samma handlingar; och vare handlingarna hos den, som sålunda mottagit
dem, tillgängliga för envar, som åstundar att granska eller avskriva
desamma. Kvitto å handlingarnas mottagande skall vidfogas
huvudskriften
av förrättningsutlåtandet.
/kolumn1/ Förrättningsmannen åligge
/kolumn2/ Förrättningsmannen skall inom
jämväl att inom tid, som i första
/kolumn2/tid, som i första stycket sägs, om
stycket sägs, om dagen för förrätt-
/kolumn2/dagen för förrättningens avslutande ningens avslutande
skriftligen un-
/kolumn2/skriftligen underrätta länets lant-
derrätta länets lantmäterikontor el-
/kolumn2/mäterikontor eller, därest förrätt-
ler, därest förrättningsakten jämlikt /kolumn2/ningsakten
jämlikt 39 § skall redo-
39 § skall redovisas till byggnads-
/kolumn2/visas till en sådan nämnd som avses nämnd, denna nämnd.
Har i fall,
/kolumn2/i 19 § fjärde stycket, denna nämnd.
som avses i 19 § andra stycket, till
/kolumn2/Har i fall, som avses i 19 § andra
förrättningsman förordnats annan
/kolumn2/stycket, till förrättningsman förord-
än den förrättningslantmätare som
/kolumn2/nats annan än den förrättningslant-
handlägger fastighetsregleringen,
/kolumn2/mätare som handlägger fastighets-
skall den senare underrättas.
/kolumn2/regleringen, skall den senare under-
/kolumn2/rättas.
39 §4
/kolumn1/ Efter det mål, som i 38 § sägs,
/kolumn2/ Efter det mål, som i 38 § sägs,
blivit genom lagakraftägande dom
/kolumn2/blivit genom lagakraftägande dom
avgjort, skall förrättningsakten
/kolumn2/avgjort, skall förrättningsakten
översändas, där målet återförvisats
/kolumn2/översändas, där målet återförvisats
till förrättningsmannen, till denne
/kolumn2/till förrättningsmannen, till denne
men eljest till länets lantmäterikon-
/kolumn2/men eljest till länets lantmäterikon-
tor eller, om vägen varom fråga är
/kolumn2/tor eller, om vägen varom fråga är
eller största delen därav är belägen
/kolumn2/eller största delen därav är belägen
inom stad eller samhälle, för vilket
/kolumn2/inom stad eller samhälle, för vilket
byggnadslagens bestämmelser för
/kolumn2/byggnadslagens bestämmelser för
stad äga tillämpning, till byggnads-
/kolumn2/stad äga tillämpning, till den eller
nämnden för att där förvaras. Av-
/kolumn2/de kommunala nämnder som full-
skrift av dom i målet skall, evad
/kolumn2/gör uppgifter inom plan- och bygg-
domen vunnit laga kraft eller ej,
/kolumn2/nadsväsendet för att där förvaras.
översändas till nämnda lantmäteri-
/kolumn2/Avskrift av dom i målet skall, evad
kontor eller byggnadsnämnd även-
/kolumn2/domen vunnit laga kraft eller inte,
som till förrättningsmannen och
/kolumn2/översändas till nämnda lantmäteri-
den, som jämlikt 36 § har att förva-
/kolumn2/kontor eller till nämnden ävensom
ra avskrift av förrättningshand-
/kolumn2/till förrättningsmannen och den,
lingarna. Har i fall, som avses i 19 § /kolumn2/som jämlikt 36
§ har att förvara av-
andra stycket, till förrättningsman
/kolumn2/skrift av förrättningshandlingarna.
förordnats annan än den förrätt-
/kolumn2/Har i fall, som avses i 19 § andra
ningslantmätare som handlägger
/kolumn2/stycket, till förrättningsman förord-
fastighetsregleringen, skall avskrift
/kolumn2/nats annan än den förrättningslant-
av domen översändas till den sena-
/kolumn2/mätare som handlägger fastighets-
re.
/kolumn2/regleringen, skall avskrift av domen /kolumn2/översändas
till den senare.
Föres ej talan mot förrättningen, har förrättningsmannen
att insända förrättningsutlåtandet till fastighetsdomstolen,
vilken åteckne detsamma bevis, att besvär ej anförts; och åligge
det förrättningsmannen att, sedan utlåtandet återställts till
honom, inom fyra månader efter förrättningens avslutande översända
förrättningsakten till den myndighet, hos vilken, enligt vad i
första stycket sägs, akten skall förvaras.
/kolumn1/ Där förrättningen avser väg, som
/kolumn2/ Där förrättningen avser väg, som
är belägen dels i stad eller samhälle, /kolumn2/är belägen
dels i stad eller samhälle, varom i första stycket förmäles,
och /kolumn2/varom i första stycket förmäles, och dels å
egentliga landsbygden, skall
/kolumn2/dels å egentliga landsbygden, skall
förrättningsmannen verkställa av-
/kolumn2/förrättningsmannen verkställa av-
skrift av förrättningshandlingarna,
/kolumn2/skrift av förrättningshandlingarna,
vilken avskrift skall åtfölja akten,
/kolumn2/vilken avskrift skall åtfölja akten,
tills densamma inlämnats till
/kolumn2/tills densamma inlämnats till
förvar hos vederbörande byggnads-
/kolumn2/förvar hos den kommunala nämn-
nämnd eller lantmäterikontor; och
/kolumn2/den eller lantmäterikontor; och
åligge det den av dessa myndighe-
/kolumn2/åligge det den av dessa myndighe-
ter, som mottagit akten, att därom
/kolumn2/ter, som mottagit akten, att därom
teckna bevis å avskriften och över-
/kolumn2/teckna bevis å avskriften och över-
sända denna till den andra av ifrå-
/kolumn2/sända denna till den andra av ifrå-
gavarande myndigheter. I fall, som
/kolumn2/gavarande myndigheter. I fall, som
i detta stycke avses, varde, då av-
/kolumn2/i detta stycke avses, varde, då av-
skrift av dom, efter ty ovan är sagt,
/kolumn2/skrift av dom, efter ty ovan är sagt,
skall översändas till byggnads-
/kolumn2/skall översändas till nämnden eller
nämnden eller lantmäterikontoret,
/kolumn2/lantmäterikontoret, dylik avskrift
dylik avskrift tillställd dem båda.
/kolumn2/tillställd dem båda.
Huru förrättningsman må genom vite tillhållas att fullgöra
sin skyldighet att redovisa förrättningsakt och andra honom enligt
denna lag åliggande uppgifter, därom förordnar regeringen. Närmare
anvisningar till ledning för förrättningsmän vid handläggning
av förrättningar utfärdar regeringen eller den regeringen förordnar.
78 §5
Finner länsstyrelsen anledning till antagande att förhållandena
på viss ort inom länet påkallar att en vägförening bildas,
skall frågan tas upp och handläggas vid förrättning i den ordning
som föreskrivs i det följande. Detsamma skall gälla om en ägare
till fastighet, som enligt en detaljplan helt eller till viss del
skall användas till en sådan väg eller annan allmän plats,
för vilken kommunen inte är huvudman, begär det och det inte
är uppenbart onödigt.
Rätt att föra talan vid förrättningen tillkommer ägare
och i 5 § avsedd innehavare av fastighet, som saken förmenas angå,
samt innehavare av nyttjande- eller servitutsrätt med avseende å
fastigheten, envar i vad frågan rör hans rätt.
/kolumn1/ Om förordnande av förrättnings-
/kolumn2/ Om förordnande av förrättnings-
man, biträde vid förrättningen av
/kolumn2/man, biträde vid förrättningen av-
/kolumn1/gode män samt utseende av sak-
/kolumn2/gode män samt utseende av sak-
/kolumn1/kunnigt biträde åt förrättningsman
/kolumn2/kunnigt biträde åt förrättningsman
gäller vad i 19 § första stycket, 20 §
/kolumn2/gäller vad i 19 § första stycket, 20 §
och 22 § första stycket första punk-
/kolumn2/och 22 § första stycket första punk-
ten sägs. Beträffande förrättningen
/kolumn2/ten sägs. Beträffande förrättningen
i övrigt skola bestämmelserna i
/kolumn2/i övrigt skola bestämmelserna i
23 §, 24 § första stycket, 25 § och
/kolumn2/23 §, 24 § första stycket, 25 § och
29--31 §§ äga motsvarande till-
/kolumn2/29--31 §§ äga motsvarande till-
ämpning, dock att underrättelse om /kolumn2/ämpning, dock att
underrättelse om tid och ställe för sammanträde
/kolumn2/tid och ställe för sammanträde
städse skall tillställas byggnads-
/kolumn2/städse skall tillställas en sådan
nämnden samt att anteckning som
/kolumn2/nämnd som avses i 39 § första styc-
omförmäles i 31 § andra stycket må /kolumn2/ket samt att anteckning
som omför-
underlåtas.
/kolumn2/mäles i 31 § andra stycket må
/kolumn2/underlåtas.
Förrättningsmannen och hans biträden samt gode männen vare
berättigade att erhålla tillträde till fastigheter och byggnader
samt att därvid övergå ägor och anbringa märken eller signaler
i vad det finnes erforderligt för uppdragets fullgörande, varvid
skall iakttagas att skada å egendom såvitt möjligt undvikes.
Förrättningsmannen och sakkunnigt biträde äge för uppdraget
njuta ersättning med belopp som, där ej annorlunda är eller
varder särskilt stadgat, på ansökan bestämmes av länsstyrelsen.
Om ersättning åt god man gälle vad som är eller varder stadgat
om gode män vid fastighetsbildningsförrättningar.
Ersättning enligt femte stycket skall, liksom annan kostnad som
föranleds av förrättningen, betalas av vägföreningen eller,
om en vägförening inte kommer till stånd, av staten. Om en kostnad
föranletts uteslutande av en viss sakägares yrkande eller bestridande,

får dock, om så anses skäligt, sakägaren förpliktas att betala
kostnaden.
80 §6
Sedan vid förrättningen tillfälle beretts sakägarna att yttra
sig samt erforderlig utredning verkställts, skall förrättningsmannen
med gode männen, där han av sådana biträdes, upprätta skriftligt
utlåtande angående de i 79 § omförmälda frågorna. I utlåtandet
skall tillika angivas, huru kostnaderna för förrättningen skola
gäldas.
Skall enligt utlåtandet vägförening bildas, utmärke
förrättningsmannen
å karta föreningens område och vägar. Vid utlåtandet skola
i ty fall fogas dels förteckning över vägarna med uppgift om
de fastigheter, å vilka vägarna äro belägna eller skola anläggas,
dels ock förteckning över fastigheterna inom föreningens område
med uppgift för varje fastighet om ägarens namn och hemvist jämte
andelstal. Förteckningarna skola innehålla erforderliga hänvisningar
till kartan.
Utlåtandet skall innehålla besked, huruvida underställning skall
äga rum enligt vad i 81 § första stycket sägs, samt uppgift
om vad den, som vill anföra besvär över utlåtandet, har att iakttaga.
/kolumn1/ Förrättningen skall avslutas med
/kolumn2/ Förrättningen skall avslutas med
att utlåtandet framlägges för sak-
/kolumn2/att utlåtandet framlägges för sak-
ägarna å tid och plats som vid sam-
/kolumn2/ägarna å tid och plats som vid sam-
manträde bestämts; och skall utlå-
/kolumn2/manträde bestämts; och skall utlå-
tandet därefter jämte övriga i andra /kolumn2/tandet därefter
jämte övriga i andra stycket omförmälda handlingar å
/kolumn2/stycket omförmälda handlingar å
sådan plats vara utställt till gransk-
/kolumn2/sådan plats vara utställt till gransk-
ning under den tid, som efter ty i
/kolumn2/ning under den tid, som efter ty i
81 § sägs gäller för anförande av be-
/kolumn2/81 § sägs gäller för anförande av be-
svär över utlåtandet. Innan förrätt-
/kolumn2/svär över utlåtandet. Innan förrätt-
ningen avslutas, skall kungörelse
/kolumn2/ningen avslutas, skall kungörelse
om tiden och platsen, där utlåtan-
/kolumn2/om tiden och platsen, där utlåtan-
det kommer att hållas tillgängligt,
/kolumn2/det kommer att hållas tillgängligt,
införas i ortstidning samt översän-
/kolumn2/införas i ortstidning samt översän-
das till byggnadsnämnden.
/kolumn2/das till en sådan nämnd som avses i
/kolumn2/39 § första stycket.
Sedan förrättningen avslutats, skall förrättningsmannen så
snart ske kan till länsstyrelsen översända samtliga till förrättningen

hörande handlingar jämte nödigt antal avskrifter av desamma.
81 §
Finner länsstyrelsen med hänsyn till att samband råder mellan
fråga, som förekommer vid förrättningen, och fråga, som handlägges
av länsstyrelsen, eller av annan orsak lämpligt att utlåtandet
underställes länsstyrelsens prövning, äger länsstyrelsen
meddela föreskrift därom, såframt förrättningen ännu ej
avslutats. Jämväl förrättningsmannen äger med gode männen,
där han av sådana biträdes, besluta att utlåtandet skall underställas
länsstyrelsens prövning.
/kolumn1/ Sakägare så och byggnadsnämn-
/kolumn2/ Sakägare och den kommunala
den äga i händelse av missnöje med /kolumn2/nämnden får
i händelse av missnöje utlåtandet föra talan däremot hos
/kolumn2/med utlåtandet föra talan däremot
länsstyrelsen genom besvär, som
/kolumn2/hos länsstyrelsen genom besvär,
skola vara dit inkomna inom trettio /kolumn2/som skola vara dit
inkomna inom
dagar från den dag, då förrättning-
/kolumn2/trettio dagar från den dag, då för-
en avslutats.
/kolumn2/rättningen avslutats.
84 §7
/kolumn1/ Då det slutligen har avgjorts att
/kolumn2/ Då det slutligen har avgjorts att
en vägförening skall bildas samt
/kolumn2/en vägförening skall bildas samt
förrättningskartan har komplette-
/kolumn2/förrättningskartan har komplette-
rats i erforderlig mån, skall kopior
/kolumn2/rats i erforderlig mån, skall kopior
av kartan samt avskrifter av förrätt-
/kolumn2/av kartan samt avskrifter av förrätt-
ningsutlåtandet och av de förteck-
/kolumn2/ningsutlåtandet och av de förteck-
ningar som nämns i 80 § jämte be-
/kolumn2/ningar som nämns i 80 § jämte be-
slut, som kan ha meddelats över
/kolumn2/slut, som kan ha meddelats över
utlåtandet, av länsstyrelsen över-
/kolumn2/utlåtandet, av länsstyrelsen över-
lämnas till vägföreningen, ävensom /kolumn2/lämnas till
vägföreningen, ävensom till fastighetsbildningsmyndigheten
/kolumn2/till fastighetsbildningsmyndigheten
och fastighetsregistermyndigheten,
/kolumn2/och fastighetsregistermyndigheten,
om inte länsstyrelsen är fastighets-
/kolumn2/om inte länsstyrelsen är fastighets-
register myndighet, samt till bygg-
/kolumn2/register myndighet, samt till en så-
nadsnämnden.
/kolumn2/dan nämnd som avses i 39 § första
/kolumn2/stycket.
93 §8
/kolumn1/ Då länsstyrelse meddelat beslut i
/kolumn2/ Då länsstyrelse meddelat beslut i
ärende, som avses i detta kapitel,
/kolumn2/ärende, som avses i detta kapitel,
skall, utom i fall som avses i fjärde
/kolumn2/skall, utom i fall som avses i fjärde
stycket, genom länsstyrelsens för-
/kolumn2/stycket, genom länsstyrelsens för-
sorg antingen underrättelse om be-
/kolumn2/sorg antingen underrättelse om be-
slutets innehåll i vederbörliga delar
/kolumn2/slutets innehåll i vederbörliga delar
tillställas envar, som beslutet rörer,
/kolumn2/tillställas envar, som beslutet rörer,
eller ock beslutet hållas tillgängligt
/kolumn2/eller ock beslutet hållas tillgängligt
på lämplig plats inom orten, varom
/kolumn2/på lämplig plats inom orten, varom
kungörelse skall införas i ortstid-
/kolumn2/kungörelse skall införas i ortstid-
ning och översändas till byggnads-
/kolumn2/ning och översändas till en sådan
nämnden.
/kolumn2/nämnd som avses i 39 § första styc-
/kolumn2/ket.
Mot länsstyrelses beslut enligt detta kapitel i fråga om skyldighet
för fastighet, som ingår i vägförening, att bidraga till föreningens
utgifter, om skyldighet att gälda kostnad för förrättning
eller utredning, om föreläggande som avses i 87 §, om fastställelse
av stadgar eller av beslut om ändring däri, om meddelande av
föreskrifter
att gälla såsom stadgar, om förordnande eller entledigande av
syssloman, om ersättning för uppdrag eller om beslut av vägförening
föres talan hos kammarrrätten genom besvär.
Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt detta kapitel föres,
där ej enligt vad nedan föreskrives vid beslutet skall förbliva,
hos regeringen genom besvär.
Över beslut, varigenom länsstyrelse förordnat förrättningsman
eller sakkunnigt biträde eller föreskrivit underställning av
utlåtande, må ej klagas. Ej heller må talan föras mot länsstyrelses
beslut rörande fastställande av särskilt värde å fastighet
eller mot beslut, varigenom förrättning återförvisats till
förrättningsmannen. Att talan ej må föras mot länsstyrelses
beslut i jävsfråga, följer av vad i 30 och 78 §§ är stadgat.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
26 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1978: 234) om trafiknämnd
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978: 234) om trafiknämnd1
dels att 2 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen skall ha följande lydelse,
dels att 1, 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse.
Lag om nämnder för vissa trafikfrågor
1 §2
/kolumn1/ I den utsträckning som regering-
/kolumn2/ I den utsträckning som regering-
en med stöd av 2 § lagen (1975: 88)
/kolumn2/en med stöd av 2 § lagen (1975: 88)
med bemyndigande att meddela fö-
/kolumn2/med bemyndigande att meddela fö-
reskrifter om trafik, transporter och /kolumn2/reskrifter om trafik,
transporter och kommunikationer har överlåtit åt
/kolumn2/kommunikationer har överlåtit åt
kommun att meddela föreskrifter
/kolumn2/en kommun att meddela föreskrif-
som avses i 1 § första stycket 8
/kolumn2/ter som avses i 1 § första stycket 8
nämnda lag, skall denna uppgift
/kolumn2/nämnda lag, skall denna uppgift
inom kommunen handhavas av en
/kolumn2/inom kommunen fullgöras av en el-
trafiknämnd.
/kolumn2/ler flera nämnder. För en sådan
/kolumn2/nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder
i kommunallagen (1991: 900). /kolumn1/ I den omfattning som regeringen
/kolumn2/ I den omfattning som regeringen
har bemyndigat kommuner att prö-
/kolumn2/har bemyndigat kommuner att prö-
va frågor om undantag från före-
/kolumn2/va frågor om undantag från
skrifter enligt första stycket eller
/kolumn2/föreskrifter enligt första stycket el-
om parkeringstillstånd på grund av
/kolumn2/ler om parkeringstillstånd på grund
sådana föreskrifter skall även den-
/kolumn2/av sådana föreskrifter skall även
na uppgift handhas av trafiknämn-
/kolumn2/denna uppgift fullgöras av nämn-
den.
/kolumn2/den.
4 §3
/kolumn1/ I sådana ärenden om undantag
/kolumn2/ I sådana ärenden om undantag
från föreskrifter om trafik på väg
/kolumn2/från föreskrifter om trafik på väg
eller i terräng som avses i 1 § andra
/kolumn2/eller i terräng som avses i 1 § andra
stycket får trafiknämnden ta ut av-
/kolumn2/stycket får nämnden ta ut avgifter
gifter av sökandena.
/kolumn2/av sökandena.
6 §4
/kolumn1/ En trafiknämnds beslut enligt 1 §
/kolumn2/ En nämnds beslut enligt 1 § får
får överklagas hos länsstyrelsen.
/kolumn2/överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos trafiksäkerhetsverket.
Verkets beslut i ärendet får inte överklagas.
/kolumn1/ Vägverket och polismyndigheter-
/kolumn2/ Vägverket och polismyndigheter-
na får överklaga trafiknämndens el-
/kolumn2/na får överklaga en nämnds eller
ler länsstyrelsens beslut enligt 1 §.
/kolumn2/länsstyrelsens beslut enligt 1 §.
Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga
beslut enligt 1 §.
/kolumn1/ En trafiknämnds beslut enligt 4 §
/kolumn2/ En nämnds beslut enligt 4 § får
får överklagas hos kammarrätten.
/kolumn2/överklagas hos kammarrätten.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
27 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1991: 860) om ändring i lagen (1939:
608) om enskilda vägar
Härigenom föreskrivs att 106 § lagen om enskilda vägar (1939:
608) i paragrafens lydelse enligt lagen (1991: 860) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.
106 §
/kolumn1//kolumn1/ Länsstyrelsen får vid vite föreläg-
/kolumn2/ Länsstyrelsen får vid vite föreläg-
ga den som uppfört byggnad eller
/kolumn2/ga den som uppfört byggnad eller
vidtagit annan åtgärd i strid mot
/kolumn2/vidtagit annan åtgärd i strid mot
förbud enligt 100 § att undanröja
/kolumn2/förbud enligt 100 § att undanröja
eller ändra det utförda. Kronofog-
/kolumn2/eller ändra det utförda. Kronofog-
demyndigheten får meddela sär-
/kolumn2/demyndigheten får meddela sär-
skild handräckning till rättelse i
/kolumn2/skild handräckning till rättelse i
vad olagligen skett. Ansökan om
/kolumn2/vad olagligen skett. Ansökan om
handräckning får göras av allmän
/kolumn2/handräckning får göras av dels all-
åklagare, byggnadsnämnd samt
/kolumn2/män åklagare, dels en nämnd som
ägare eller innehavare av fastighet,
/kolumn2/avses i 39 § första stycket, dels en
som får begagna vägen. I fråga om
/kolumn2/ägare eller innehavare av fastighet,
sådan handräckning finns bestäm-
/kolumn2/som får begagna vägen. I fråga om
melser i lagen (1990: 746) om betal-
/kolumn2/sådan handräckning finns bestäm-
ningsföreläggande och handräck-
/kolumn2/melser i lagen (1990: 746) om betal-
ning.
/kolumn2/ningsföreläggande och handräck-
/kolumn2/ning.
Efterkoms ej föreläggande, som meddelats med stöd av 101 §,
skall på anmodan av länsstyrelsen kronofogdemyndigheten föranstalta
om att åtgärden vidtages.
Finansdepartementets område
28 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs att 1 § kommunalskattelagen (1928: 370)
skall ha följande lydelse.
1 §1
Med allmän kommunalskatt avses i denna lag kommunalskatt,
landstingsskatt
och församlingsskatt.
/kolumn1/ Allmän kommunalskatt skall ut-
/kolumn2/ Allmän kommunalskatt skall be-
göras av fysisk person och dödsbo i
/kolumn2/talas av fysisk person och dödsbo i
förhållande till det antal skattekro-
/kolumn2/förhållande till det antal skattekro-
nor och skatteören, som påförs en
/kolumn2/nor och skatteören, som påförs en
var skattskyldig enligt de i denna
/kolumn2/var skattskyldig enligt de i denna
lag fastställda grunder, dock att
/kolumn2/lag fastställda grunder, dock att
skatten skall utgå i helt antal kronor /kolumn2/skatten skall tas
ut i helt antal kro-
enligt vad i uppbördslagen (1953:
/kolumn2/nor enligt vad som föreskrivs i upp-
272) stadgas.
/kolumn2/bördslagen (1953: 272).
Den som är skattskyldig till en kommun inom ett landsting är
också skyldig att betala landstingsskatt.
/kolumn1/ Angående taxeringsmyndigheter
/kolumn2/ I taxeringslagen (1990: 324) finns
och förfarandet vid taxering till all-
/kolumn2/föreskrifter om taxeringsmyndighe-
män kommunalskatt stadgas i tax-
/kolumn2/ter och om förfarandet vid taxering
eringslagen (1990: 324).
/kolumn2/till allmän kommunalskatt.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
29 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1965: 269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.
m.1
dels att 1, 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall föras in en ny paragraf, 3 a §, av följande
lydelse.
1 §2
Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall
bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören,
som enligt skattemyndighetens beräkning kommer att påföras de
skattskyldiga vid taxeringen det år skattesatsen skall fastställas,
ökat med det antal skattekronor, som staten uppskattas skola
tillskjuta
enligt lagen (1988: 491) om skatteutjämningsbidrag.
/kolumn1//kolumn1/ Om enligt 4 kap. 4 § andra styc-
/kolumn2/ Om enligt 8 kap. 9 § andra styc-
ket kommunallagen (1977: 179) el-
/kolumn2/ket kommunallagen (1991: 900) el-
ler 10 kap. 4 § tredje stycket för-
/kolumn2/ler 10 kap. 4 § tredje stycket för-
samlingslagen (1988: 180) annan
/kolumn2/samlingslagen (1988: 180) någon
skattesats slutligt fastställs än den
/kolumn2/annan skattesats slutligt fastställs
som har bestämts tidigare, skall den /kolumn2/än den som har
bestämts tidigare,
nya skattesatsen om möjligt be-
/kolumn2/skall den nya skattesatsen om möj-
stämmas med hänsyn till det antal
/kolumn2/ligt bestämmas med hänsyn till det
skattekronor och skatteören som
/kolumn2/antal skattekronor och skatteören
har påförts de skattskyldiga vid tax-
/kolumn2/som har påförts de skattskyldiga
eringen det år skattesatsen skall
/kolumn2/vid taxeringen det år som skatte-
fastställas.
/kolumn2/satsen skall fastställas.
3 §3
Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner och landsting

redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen
eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
sådan redovisning.
/kolumn1/ Skattemyndigheten skall senast
den 10 september varje år lämna
kommun, landstingskommun och
församling uppgift om det beräkna-
de antalet skattekronor och skatte-
ören som avses i 1 § första stycket.
/kolumn2/ Skattemyndigheten skall senast
den 10 september varje år lämna
kommuner, landsting, församlingar och kyrkliga samfälligheter
uppgift om det beräknade antalet skattekronor och skatteören som
avses i 1 § första stycket.
3 a §
När en kommun eller ett landsting har fastställt budgeten, skall
kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen genast underrätta
skattemyndigheten om den skattesats som har bestämts för det följande
året. Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads
utgång, skall styrelsen genast underrätta skattemyndigheten om
styrelsens förslag till skattesats. Har någon annan skattesats
än den föreslagna fastställts, skall styrelsen genast underrätta
skattemyndigheten och riksskatteverket om den fastställda
skattesatsen.
Om budgeten inte har fastställts före november månads utgång,
skall, så snart skattesatsen för den preliminära skatten har
fastställts, skattemyndigheten underrättas om skattesatsen.
I andra kommuner än Stockholms kommun skall styrelsen också
underrätta
skattemyndigheten om beslut av församlingar eller kyrkliga
samfälligheter
inom kommunen om skattesatsen för det följande året.
4 §4
Kommun är berättigad att under visst år av staten uppbära
kommunalskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval

av antalet skattekronor och skatteören i kommunen enligt
skattemyndighetens
beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990: 324) vid det
föregående
årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats
som har bestämts för året före taxeringsåret.
/kolumn1/ Har enligt 4 kap. 4 § kommunal-
/kolumn2/ Har enligt 8 kap. 9 § andra styc-
lagen (1977: 179) annan skattesats
/kolumn2/ket kommunallagen (1991: 900) an-
slutligt fastställts än den som har
/kolumn2/nan skattesats slutligt fastställts än
bestämts tidigare, skall till grund
/kolumn2/den som har bestämts tidigare, skall för utbetalningen
läggas den utde-
/kolumn2/till grund för utbetalningen läggas
bitering som har bestämts i sam-
/kolumn2/den utdebitering som har bestämts
band med att budgeten fastställdes.
/kolumn2/i samband med att budgeten fast-
/kolumn2/ställdes.
Kommunen är berättigad att under visst år av staten såsom förskott
uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som
har beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören,
som enligt skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen
rörande det föregående årets taxering till kommunal inkomstskatt
har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i
kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det
år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt,
som kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen
under året efter det år, då förskottet utanordnas enligt
bestämmelserna
i femte stycket. Vid avräkningen för taxeringsåren 1991 och 1992
skall skattesatsen justeras med de belopp som anges i 2 § lagen
(1991:
1149) om särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap

för service och vård för äldre och handikappade.
/kolumn1/ Är antalet hos skattemyndighe-
/kolumn2/ Är antalet hos skattemyndighe-
ten registrerade kyrkobokförda in-
/kolumn2/ten registrerade folkbokförda invå-
vånare i kommunen vid mitten av
/kolumn2/nare i kommunen vid mitten av au-
augusti månad taxeringsåret större
/kolumn2/gusti månad taxeringsåret större än
än det var vid mitten av augusti
/kolumn2/det var vid mitten av augusti må-
månad två år tidigare, skall för-
/kolumn2/nad två år tidigare, skall förskott,
skott, beräknat enligt tredje styc-
/kolumn2/beräknat enligt tredje stycket, ökas
ket, ökas i förhållande till ökningen
/kolumn2/i förhållande till ökningen i kom-
i kommunens invånarantal mellan
/kolumn2/munens invånarantal mellan de an-
de angivna tidpunkterna. Sådant
/kolumn2/givna tidpunkterna. Sådant ökat
ökat förskott ingår i kommunens
/kolumn2/förskott ingår i kommunens ford-
fordran hos staten och avräknas en-
/kolumn2/ran hos staten och avräknas enligt
ligt tredje stycket. Skattemyndighe-
/kolumn2/tredje stycket. Skattemyndigheten
ten skall senast den 10 september
/kolumn2/skall senast den 10 september läm-
lämna kommunen uppgift om det
/kolumn2/na kommunen uppgift om det invå-
invånarantal och det däremot sva-
/kolumn2/narantal och det däremot svarande
rande beräknade antalet skattekro-
/kolumn2/beräknade antalet skattekronor och
nor och skatteören, som skall ligga
/kolumn2/skatteören, som skall ligga till
till grund för ökningen av förskot-
/kolumn2/grund för ökningen av förskottet.
tet.
Belopp, som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos
staten enligt denna paragraf, fördelas med en tolftedel på varje
kalendermånad. Vad som återstår, sedan avräkning har skett enligt
52 § uppbördslagen (1953: 272), 16 § lagen (1962: 392) om
hustrutillägg
och kommunalt bostadstillägg till folkpension, 9 § lagen (1984:
668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 8 § lagen
(1987: 560) om skatteutjämningsavgift, 4 § lagen (1987: 561) om
särskild skatteutjämningsavgift och 6 § lagen (1991: 1148) om
mellankommunal kostnadsutjämning med anledning av ändrat
huvudmannaskap
för service och vård för äldre och handikappade, skall
skattemyndigheten
utanordna till kommunen den 20 i månaden. Är kommunens fordran
inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari
och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas på samma
belopp som utbetalningen i december månad det föregående året.
När särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock
förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om
något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari och februari
grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, skall
den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen
i mars månad.
Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt
i fråga om landstingsskatt.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
30 Förslag till
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152)
Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:
1152)1
dels att i 17 kap. 7 § och 24 kap. 6 § orden "landsting" och
"landstingskommun"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige"
respektive "landsting" i motsvarande form,
dels att i 17 kap. 7, 8, 10 och 12 §§, 19 kap. 2 §, 20 kap. 1,
2 och 4 §§ samt 25 kap. 5 § ordet "suppleant" i olika
böjningsformer
skall bytas ut mot "ersättare" i motsvarande form,
dels att 17 kap. 14 §, 18 kap. 11 § samt 25 kap. 7 § skall ha
följande lydelse.
17 kap.
14 §2
/kolumn1/ Besvär över kommunfullmäktiges
/kolumn2/ Kommunfullmäktiges eller lands-
eller landstings beslut enligt 7, 8 el-
/kolumn2/tingsfullmäktiges beslut enligt 7, 8
ler 12 § anförs hos kammarrätt. I
/kolumn2/eller 12 § får överklagas hos kam-
fråga om överklagandet skall be-
/kolumn2/marrätten. I fråga om överklagan-
stämmelserna i kommunallagen
/kolumn2/det skall bestämmelserna i 10 kap.
(1977: 179) om besvär över beslut
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900) tilläm-
av kommunfullmäktige tillämpas.
/kolumn2/pas.
/kolumn1/ Mot en kammarrätts beslut enligt första stycket får
talan ej föras. Talan får ej heller föras mot beslut enligt 5
§ eller mot en skattemyndighets beslut enligt 6--8 och 11--13 §§.
/kolumn2/ Kammarrättens beslut enligt första stycket får inte
överklagas. Beslut enligt 5 § eller en skattemyndighets beslut
enligt 6--8 och 11--13 §§ får inte heller överklagas.
18 kap.
11 §3
/kolumn1/ Byggnadsnämnd skall i behövlig
/kolumn2/ Den eller de kommunala nämn-
omfattning, enligt närmare före-
/kolumn2/der som fullgör uppgifter inom plan- skrifter av regeringen
eller myndig-
/kolumn2/och byggnadsväsendet skall i behöv-
het som regeringen bestämmer,
/kolumn2/lig omfattning, enligt närmare före-
lämna skattemyndigheten uppgift
/kolumn2/skrifter av regeringen eller den
om arten och omfattningen av den
/kolumn2/myndighet som regeringen bestäm-
byggnadsverksamhet som avses
/kolumn2/mer, lämna skattemyndigheten
med lämnade bygglov, rivningslov,
/kolumn2/uppgift om arten och omfattningen
marklov eller tillstånd enligt för-
/kolumn2/av den byggnadsverksamhet som
handsbesked.
/kolumn2/avses med lämnade bygglov, riv-
/kolumn2/ningslov, marklov eller tillstånd en- ligt förhandsbesked.
Uppgift skall lämnas för varje fastighet för sig senast två
veckor efter utgången av varje kvartal och omfatta de lov och
tillstånd
som lämnas under kvartalet.
Länsstyrelsen skall, enligt föreskrifter av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer, lämna skattemyndigheten
uppgift om sådana beslut av länsstyrelsen som är av betydelse
för fastighetstaxeringen.
25 kap.
7 §4
/kolumn1/ Besvär över kommunfullmäktiges
/kolumn2/ Kommunfullmäktiges eller lands-
eller landstings beslut enligt 5 § el-
/kolumn2/tingsfullmäktiges beslut enligt 5 §
ler 6 §, såvitt den gäller tillämp-
/kolumn2/eller 6 §, såvitt den gäller tillämp-
ningen av 17 kap. 8 och 12 §§, an-
/kolumn2/ningen av 17 kap. 8 och 12 §§, får
förs hos kammarrätt. I fråga om
/kolumn2/överklagas hos kammarrätten. I frå-
överklagandet skall bestämmelser-
/kolumn2/ga om överklagandet skall bestäm-
na i kommunallagen (1977: 179)
/kolumn2/melserna i kommunallagen
om besvär över beslut av kommun-
/kolumn2/(1991: 900) tillämpas.
fullmäktige tillämpas.
/kolumn1/ Mot en kammarrätts beslut enligt första stycket får
talan inte föras. Talan får inte heller föras mot beslut enligt
3 § eller mot en skattemyndighets beslut enligt 4 och 5 §§ samt
6 §, såvitt den gäller tillämpningen av 17 kap. 8 och 11--13 §§.
/kolumn2/ Kammarrättens beslut enligt första stycket får inte
överklagas. Beslut enligt 3 § eller en skattemyndighets beslut
enligt 4 och 5 §§ samt 6 §, såvitt den gäller tillämpningen
av 17 kap. 8 och 11--13 §§, får inte heller överklagas.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
31 Förslag till
Lag om ändring i sparbankslagen (1987: 619)
Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987: 619)1
dels att i 4 kap. 2 § andra stycket och 8 kap. 4 § ordet
"landsting"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige",
dels att i 2 kap. 5 § och 3 kap. 1, 2, 4, 12 och 17 §§ ordet
"suppleant"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "ersättare" i motsvarande
form,
dels att 4 kap. 3 § skall ha följande lydelse.
4 kap.
3 §
/kolumn1/ Av antalet huvudmän skall hälf-
/kolumn2/ Av antalet huvudmän skall hälf-
ten, i enlighet med närmare före-
/kolumn2/ten, i enlighet med närmare före-
skrifter i reglementet, väljas av
/kolumn2/skrifter i reglementet, väljas av
kommunfullmäktige eller landsting
/kolumn2/kommunfullmäktige eller lands-
inom sparbankens verksamhetsom-
/kolumn2/tingsfullmäktige inom sparbankens
råde. Återstoden utses av huvud-
/kolumn2/verksamhetsområde. Återstoden
männen själva bland insättarna i
/kolumn2/utses av huvudmännen själva bland sparbanken. Kravet
på att dessa hu-
/kolumn2/insättarna i sparbanken. Kravet på
vudmän skall vara insättare gäller
/kolumn2/att dessa huvudmän skall vara in-
dock inte vid huvudmannaval i
/kolumn2/sättare gäller dock inte vid huvud-
samband med sparbankens bildan-
/kolumn2/mannaval i samband med sparban-
de. En huvudman som står i tur att
/kolumn2/kens bildande. En huvudman som
avgå får inte delta i valet för besät-
/kolumn2/står i tur att avgå får inte delta i
tande av hans egen plats.
/kolumn2/valet för besättande av hans egen
/kolumn2/plats.
Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall, om
inte särskilda skäl föranleder till något annat, fördelningen
av antalet mandat mellan dem ske efter det invånarantal som de
företräder.
/kolumn1/ Bestämmelserna i 2 kap. 23 § för-
/kolumn2/ Bestämmelserna i 5 kap. 47 §
sta stycket kommunallagen
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900) om
(1977: 179) om proportionellt val
/kolumn2/proportionellt val skall tillämpas
gäller även kommunfullmäktiges
/kolumn2/också på kommunfullmäktiges och
och landstings val av huvudmän.
/kolumn2/landstingfullmäktiges val av hu-
/kolumn2/vudmän.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
32 Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen (1990: 324)
Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990: 324)
dels att i 7 kap. 5 § orden "landsting" och "landstingskommun"
skall
bytas ut mot "landstingsfullmäktige" respektive "landsting",
dels att 7 kap. 8 § skall ha följande lydelse.
7 kap.
8 §
/kolumn1/ Landstinget får besluta att av
/kolumn2/ Landstingsfullmäktige får besluta landstingskommunens medel
skall
/kolumn2/att av landstingets medel skall till
till de landstingsvalda ledamöterna
/kolumn2/de landstingsvalda ledamöterna i
i skattenämnd betalas arvoden, re-
/kolumn2/skattenämnd betalas arvoden, rese-
seersättningar, traktamenten och
/kolumn2/ersättningar, traktamenten och
andra ekonomiska förmåner enligt
/kolumn2/andra ekonomiska förmåner enligt
de grunder som enligt kommunalla-
/kolumn2/de grunder som gäller enligt 4 kap.
gen (1977: 179) gäller för ersättning
/kolumn2/14 § kommunallagen (1991: 900).
till ledamöter i landstingskommu-
/kolumn2/Kommunfullmäktige har motsva-
nala nämnder. Kommunfullmäkti-
/kolumn2/rande rätt i fråga om de kom-
ge har motsvarande rätt i fråga om
/kolumn2/munvalda ledamöterna.
de kommunvalda ledamöterna.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Utbildningsdepartementets område
33 Förslag till Lag om ändring i högskolelagen (1977: 218)
Härigenom föreskrivs i fråga om högskolelagen (1977: 218)1
dels att i 15, 22 och 34--36 §§ ordet "landstingskommun" i olika
böjningsformer skall bytas ut mot "landsting" i motsvarande form,
dels att 19 och 20 §§ skall ha följande lydelse.
19 §
/kolumn1//kolumn1/ Skolstyrelsen skall vara lokal sty-
/kolumn2/ En kommun som bedriver grund-
relse för kommuns grundläggande
/kolumn2/läggande högskoleutbildning skall
högskoleutbildning.
/kolumn2/som styrelse för utbildningen ha en
/kolumn2/eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad
som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991: 900).
/kolumn1/ Skolstyrelsen skall ha inseende
/kolumn2/ Styrelsen skall ha inseende över
över alla angelägenheter som avser
/kolumn2/alla angelägenheter som avser ut-
utbildningen och svara för att ut-
/kolumn2/bildningen och svara för att utbild-
bildningsuppgifterna fullgöres, i
/kolumn2/ningsuppgifterna fullgörs, i den
den mån detta ej tillkommer annan
/kolumn2/mån detta inte tillkommer någon
enligt denna lag, enligt föreskrift
/kolumn2/annan enligt denna lag eller enligt
som meddelas av regeringen eller
/kolumn2/föreskrifter som meddelas av rege-
myndighet som regeringen utser el-
/kolumn2/ringen eller den myndighet som re-
ler enligt beslut som avses i 3 kap.
/kolumn2/geringen utser.
14 § kommunallagen (1977: 179).
/kolumn1//kolumn1/ Kommun kan besluta att annankommunal nämnd i
skolstyrelsensställe skall vara lokal styrelse.
20 §
/kolumn1/ Utbildningsnämnden skall vara
lokal styrelse för landstingskom-
muns grundläggande högskoleut-
bildning.
/kolumn2/ Ett landsting som bedriver grund-
läggande högskoleutbildning skall
som styrelse för utbildningen ha en
eller flera nämnder. För en sådan
nämnd gäller vad som är föreskrivet
om nämnder i kommunallagen
(1991: 900).
Utbildningsnämnden skall ha in-
seende över alla angelägenheter
som avser utbildningen och svara
för att utbildningsuppgifterna full-
göres, i den mån detta ej tillkom-
mer annan enligt denna lag, enligt
föreskrift som meddelas av rege-
ringen eller myndighet som rege-
ringen utser eller enligt beslut som
/kolumn2/ Styrelsen skall ha inseende över
alla angelägenheter som avser ut-
bildningen och svara för att utbild-
ningsuppgifterna fullgörs, i den
mån detta inte tillkommer någon
annan enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som meddelas av rege-
ringen eller den myndighet som re-
geringen utser.
avses i 3 kap. 14 § kommunallagen
(1977: 179).
/kolumn1/ Landstingskommun kan besluta
att annan landstingskommunal
nämnd i utbildningsnämndens stäl-
le skall vara lokal styrelse för lands-
tingskommuns grundläggande hög-
skoleutbildning eller del därav.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
34 Förslag till
Lag om ändring i skollagen (1985: 1100)
Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985: 1100)1
dels att i 1 kap. 4, 5, 10 och 15 §§, 2 kap. 3 och 7 §§, 5 kap.
5, 6, 10--12, 15--18, 23 och 31 §§, 6 kap. 5 och 6 §§, 11 kap.
6, 7, 17, 20 och 21 §§, 12 kap. 3--5, 7 och 9--11 §§, 15 kap.
1 § samt i punkterna 6, 8, 19 och 20 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1991: 1107) om ändring i nämnda lag ordet
"landstingskommun"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landsting" i motsvarande
form,
dels att 2 kap. 1 § och 9 kap. 7 § skall ha följande lydelse.
2 kap
1 §
/kolumn1/ Varje kommun och landstings-
/kolumn2/ Varje kommun och landsting
kommun skall som styrelse för sitt
/kolumn2/skall som styrelse för sitt offentliga
offentliga skolväsende utse en eller
/kolumn2/skolväsende utse en eller flera
flera nämnder.
/kolumn2/nämnder.
/kolumn1//kolumn1/ Om det inrättas en eller flera sär-
/kolumn2/ För en sådan nämnd gäller vad
skilda nämnder som styrelse för
/kolumn2/som är föreskrivet om nämnder i
skolväsendet skall för dessa i
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900).
tillämpliga delar gälla 3 kap. 2 §,
3 § första stycket, 4 §, 5 § första och
tredje styckena, 6--8 §§, 9 § första
stycket samt 10--12 §§ kommunal-
lagen (1977: 179). För Stockholms
kommun gäller dock inte 3 kap. 5 §
första stycket eller 6 § nämnda lag.
9 kap.
7 §
/kolumn1/ Ett delegationsuppdrag enligt 3
/kolumn2/ Ett delegationsuppdrag enligt 6
kap. 12 § andra stycket kommunal-
/kolumn2/kap. 33 § kommunallagen (1991:
lagen (1977: 179) får inte omfatta
/kolumn2/900) får inte omfatta befogenhet att befogenhet att meddela
eller åter-
/kolumn2/meddela eller återkalla godkännan-
kalla godkännande för en friståen-
/kolumn2/de för en fristående skola enligt
de skola enligt denna lag.
/kolumn2/denna lag.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
35 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1985: 1101) om införande av skollagen (1985:
1100)
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1985: 1101) om införande
av skollagen (1985: 1100) skall upphöra att gälla vid utgången av år
1991.
Jordbruksdepartementets område
36 Förslag till
Lag om ändring i förordningen (1956: 413) om klassificering av kött
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1956: 413) om
klassificering av kött1
dels att i 2 och 18 §§ orden "Kungl. Maj:t" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,
dels att i 2, 5--7, 10, 17 och 18 §§ ordet "jordbruksnämnden"
skall bytas ut mot "jordbruksverket",
dels att i 17 § ordet "nämnden" skall bytas ut mot "verket",
dels att 1, 8 och 9 §§ skall ha följande lydelse.
1 §2
Kött av nötkreatur, häst, får, svin eller ren, som godkänts
vid köttbesiktning enligt föreskrifter som meddelats med stöd
av livsmedelslagen (1971: 511), skall innan det lämnas ut
kvalitetsbedömas
av köttbesiktningsbyrå eller kontrollslakteri. Köttet skall också
förses med stämplar som anger den kvalitetsklass till vilken köttet
hänförts vid klassificeringen. I fråga om kött som godkänts
vid köttbesiktningsbyrå, skall dock detta gälla endast om
klassificerare
finns anställd vid byrån.
/kolumn1//kolumn1/ Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
/kolumn2/ Den eller de kommunala nämn-
införselorten skall se till att kött av
/kolumn2/der som fullgör uppgifter inom mil-
nötkreatur, häst, får, svin eller ren,
/kolumn2/jö- och hälsoskyddsområdet i inför-
som godkänts vid undersökning en-
/kolumn2/selorten skall se till att kött av nöt-
ligt kungörelsen (1974: 270) om
/kolumn2/kreatur, häst, får, svin eller ren,
kontroll vid införsel av livsmedel,
/kolumn2/som godkänts vid undersökning en-
klassificeras och stämplas innan va-
/kolumn2/ligt kungörelsen (1974: 270) om
ran frigörs från tullverkets befatt-
/kolumn2/kontroll vid införsel av livsmedel,
ning.
/kolumn2/klassificeras och stämplas innan va-
/kolumn2/ran frigörs från tullverkets befatt- ning.
Köttbesiktningsbyrå, som har klassificerare anställd, skall
på begäran ombesörja klassificering och stämpling av kött
som godkänts vid köttbesiktningsbyrå där klassificerare inte
finns anställd. Kontrollslakteri får också ombesörja klassificering
och stämpling av kött.
/kolumn1/ Klassificering skall verkställas av
/kolumn2/ Klassificering skall verkställas av
personer som godkänts av jord-
/kolumn2/personer som godkänts av statens
bruksnämnden (klassificerare). Så-
/kolumn2/jordbruksverk (klassificerare). Så-
dant godkännande får återkallas.
/kolumn2/dant godkännande får återkallas.
8 §
/kolumn1/ För ombesörjande av klassifice-
/kolumn2/ För ombesörjande av klassifice-
ring och stämpling äger vederbö-
/kolumn2/ring och stämpling äger vederbö-
rande samhälle eller kommun eller
/kolumn2/rande kommun eller innehavare av
innehavare av kontrollslakteri upp-
/kolumn2/kontrollslakteri uppbära avgift en-
bära avgift enligt taxa, som jord-
/kolumn2/ligt taxa, som jordbruksverket fast-
bruksnämnden fastställer. Förslag
/kolumn2/ställer. Förslag till dylik taxa av-
till dylik taxa avgives i fråga om
/kolumn2/gives i fråga om klassificering och
klassificering och stämpling av kött
/kolumn2/stämpling av kött som införes till
som införes till riket av hälsovårds-
/kolumn2/riket av en sådan nämnd som avses
nämnden i införselorten och i öv-
/kolumn2/i 1 § i införselorten och i övrigt för
rigt för köttbesiktningsbyrå av häl-
/kolumn2/köttbesiktningsbyrå av nämnden
sovårdsnämnden eller särskild myn-
/kolumn2/eller särskild myndighet, under
dighet, under vars inseende köttbe-
/kolumn2/vars inseende köttbesiktningen är
siktningen är ställd, för offentligt
/kolumn2/ställd och för kontrollslakteri av
slakthus av slakthusets styrelse och
/kolumn2/slakteriets innehavare. Avgiften må för kontrollslakteri
av slakteriets
/kolumn2/inte sättas högre än som kan anses
innehavare. Avgiften må ej sättas
/kolumn2/erforderligt till täckande av kostna-
högre än som kan anses erforderligt /kolumn2/derna för
klassificeringen
och
till täckande av kostnaderna för
/kolumn2/stämplingen.
klassificeringen och stämplingen.
9 §
/kolumn1/ I den mån jordbruksnämnden så
/kolumn2/ I den mån jordbruksverket så fö-
föreskriver och i enlighet med de
/kolumn2/reskriver och i enlighet med de när-
närmare föreskrifter jordbruks-
/kolumn2/mare föreskrifter som jordbruksver-
nämnden meddelar, åligger det dels
/kolumn2/ket meddelar, åligger det dels klassi-
klassificerare att föra journal över
/kolumn2/ficerare att föra journal över verk-
verkställd klassificering ävensom
/kolumn2/ställd klassificering och att på an-
på anfordran tillhandahålla nämn-
/kolumn2/fordran tillhandahålla verket el-
den eller dess ombud sagda journal
/kolumn2/ler dess ombud journalen jämte
jämte därtill hörande handlingar,
/kolumn2/därtill hörande handlingar, dels en
dels offentligt slakthus, hälsovårds-
/kolumn2/sådan nämnd som avses i 1 §, kött-
nämnd, köttbesiktningsbyrå och
/kolumn2/besiktningsbyrå och kontrollslakte-
kontrollslakteri att till jordbruks-
/kolumn2/ri att till jordbruksverket lämna re-
nämnden lämna regelbundna redo-
/kolumn2/gelbundna redogörelser för verk-
görelser för verkställd klassifice-
/kolumn2/ställd klassificering.
ring.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
37 Förslag till
Lag om ändring i livsmedelslagen (1971: 511)
Härigenom föreskrivs att 24 och 33 §§ livsmedelslagen (1971:
511)1 skall ha följande lydelse.
24 §
/kolumn1//kolumn1/ Statens livsmedelsverk utövar
/kolumn2/ Statens livsmedelsverk utövar
den centrala tillsynen över efterlev-
/kolumn2/den centrala tillsynen över efterlev-
naden av denna lag och de före-
/kolumn2/naden av denna lag och de före-
skrifter som har meddelats med
/kolumn2/skrifter som har meddelats med
stöd av lagen. Länsstyrelsen utövar
/kolumn2/stöd av lagen. Länsstyrelsen utövar
den närmare tillsynen inom länet.
/kolumn2/den närmare tillsynen inom länet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ut-
/kolumn2/Den eller de kommunala nämnder
övar tillsynen inom kommunen om
/kolumn2/som fullgör uppgifter inom miljö-
regeringen inte har föreskrivit att
/kolumn2/och hälsoskyddsområdet utövar till-
tillsynen skall utövas av livsmedels-
/kolumn2/synen inom kommunen om rege-
verket.
/kolumn2/ringen inte har föreskrivit att tillsy-
/kolumn2/nen skall utövas av livsmedelsver- ket.
33 §
/kolumn1/ Beslut av en miljö- och hälso-
/kolumn2/ Beslut av en kommunal nämnd
skyddsnämnd enligt denna lag eller
/kolumn2/enligt denna lag eller av en besikt-
av en besiktningsveterinär enligt
/kolumn2/ningsveterinär enligt föreskrifter
föreskrifter som meddelats med
/kolumn2/som meddelats med stöd av 11 §
stöd av 11 § eller 28 § andra stycket
/kolumn2/eller 28 § andra stycket får överkla-
får överklagas hos länsstyrelsen.
/kolumn2/gas hos länsstyrelsen.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
38 Förslag till
Lag om ändring i djurskyddslagen (1988: 534)
Härigenom föreskrivs att 16, 24 och 38 §§ djurskyddslagen (1988:
534) skall ha följande lydelse.
16 §
Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller
i större omfattning
1. föder upp eller säljer hundar eller tar emot hundar för
förvaring och utfodring,
2. upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
3. föder upp pälsdjur.
/kolumn1//kolumn1/ Frågor om tillstånd prövas av
/kolumn2/ Frågor om tillstånd prövas av
miljö- och hälsoskyddsnämnden,
/kolumn2/den eller de kommunala nämnder
som också får återkalla ett beviljat
/kolumn2/som fullgör uppgifter inom miljö-
tillstånd.
/kolumn2/och hälsoskyddsområdet. En sådan
/kolumn2/nämnd får också återkalla ett bevil- jat tillstånd.
Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att
den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att
de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga
från djurskyddssynpunkt.
24 §1
Jordbruksverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden
av denna lag och, om inte annat är angivet, av de föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen. Jordbruksverket samordnar övriga
tillsynsmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp
i denna verksamhet.
/kolumn1/ Miljö- och hälsoskyddsnämnden
/kolumn2/ En sådan nämnd som avses i 16 §
utövar tillsynen inom kommunen
/kolumn2/utövar tillsynen inom kommunen
om regeringen inte har föreskrivit
/kolumn2/om regeringen inte har föreskrivit
att tillsynen skall utövas på något
/kolumn2/att tillsynen skall utövas på något
annat sätt. Miljö- och hälsoskydds-
/kolumn2/annat sätt. Nämnden skall ha till-
nämnden skall ha tillgång till djur-
/kolumn2/gång till djurskyddsutbildad perso-
skyddsutbildad personal i den om-
/kolumn2/nal i den omfattning som behövs
fattning som behövs för att nämn-
/kolumn2/för att nämnden skall kunna fullgö-
den skall kunna fullgöra sina upp-
/kolumn2/ra sina uppgifter på ett tillfredsstäl-
gifter på ett tillfredsställande sätt.
/kolumn2/lande sätt.
Tillsynen i övrigt skall utövas av den eller de myndigheter som
regeringen bestämmer.
Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs
vid tillsynen.
38 §2
/kolumn1/ Miljö- och hälsoskyddsnämndens
/kolumn2/ Beslut av en kommunal nämnd
beslut enligt denna lag eller enligt
/kolumn2/enligt denna lag eller enligt bestäm-
bestämmelse som meddelats med
/kolumn2/melser som meddelats med stöd av
stöd av lagen får överklagas hos
/kolumn2/lagen får överklagas hos länsstyrel-
länsstyrelsen.
/kolumn2/sen.
Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt
fall meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande
enligt lagen, får överklagas hos kammarrätten.
Annat beslut som jordbruksverket eller annan statlig myndighet
meddelat
enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt
lagen får överklagas hos regeringen.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Arbetsmarknadsdepartementets område
39 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1944: 475) om arbetslöshetsnämnd
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1944: 475) om
arbetslöshetsnämnd1
skall ha följande lydelse.
5 §2
/kolumn1/ I fråga om särskild arbetslöshets-
/kolumn2/ För en särskild arbetslöshets-
nämnd tillämpas bestämmelserna i
/kolumn2/nämnd gäller vad som är föreskrivet
3 kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 §
/kolumn2/om nämnder i kommunallagen
tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första
/kolumn2/(1991: 900).
stycket och 10--12 §§ kommunalla-
gen (1977: 179) på motsvarande
sätt. I annan kommun än Stock-
holms kommun tillämpas även be-
stämmelserna i 3 kap. 5 § första
stycket och 6 § nämnda lag på mot-
svarande sätt.
40 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979: 47) om regionala stiftelser för
skyddat arbete
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979: 47) om regionala
stiftelser för skyddat arbete1
dels att i 1, 4 och 6 §§ orden "landsting" och
"landstingskommuner"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige"
respektive "landsting" i motsvarande form,
dels att i 4 och 6 §§ ordet "suppleant" i olika böjningsformer
skall bytas ut mot "ersättare" i motsvarande form,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.
3 §2
/kolumn1/ Den regionala stiftelsen förvaltas av en styrelse som
består av elva ledamöter jämte lika många suppleanter. Ordföranden
och ytterligare fyra ledamöter jämte suppleanter väljs av landstinget.
Den centrala stiftelsen utser vice ordföranden och återstående
fem ledamöter jämte suppleanter. Av de sistnämnda sex ledamöterna
utses en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen, en efter förslag
av LO- distriktet, en efter förslag av TCO-distriktet och två som
företrädare för näringslivet, varav en som representant för
länets näringsliv, samt en som representant för den centrala
stiftelsen. På samma sätt utses suppleanter för dessa ledamöter.
I fråga om suppleant som väljs av landstinget tillämpas 3 kap.
2 § andra stycket kommunallagen (1977: 179).
/kolumn2/ Den regionala stiftelsen förvaltas av en styrelse som
består av elva ledamöter jämte lika många ersättare. Ordföranden
och ytterligare fyra ledamöter jämte ersättare väljs av
landstingsfullmäktige.
Den centrala stiftelsen utser vice ordföranden och återstående
fem ledamöter jämte ersättare. Av de sistnämnda sex ledamöterna
utses en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen, en efter förslag
av LO- distriktet, en efter förslag av TCO-distriktet och två som
företrädare för näringslivet, varav en som representant för
länets näringsliv, samt en som representant för den centrala
stiftelsen. På samma sätt utses ersättare för dessa ledamöter.
I fråga om ersättare som väljs av landstingsfullmäktige tillämpas
6 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991: 900).
/kolumn1/ Vid styrelsens sida skall finnas
/kolumn2/ Vid styrelsens sida skall finnas
två av de anställdas fackliga organi-
/kolumn2/två av de anställdas fackliga organi-
sationer utsedda representanter,
/kolumn2/sationer utsedda representanter,
vilka har rätt att närvara och yttra
/kolumn2/vilka har rätt att närvara och yttra
sig samt ställa förslag vid styrelsens
/kolumn2/sig samt ställa förslag vid styrelsens
sammanträden. För representan-
/kolumn2/sammanträden. För representan-
terna skall på samma sätt utses per-
/kolumn2/terna skall på samma sätt utses per-
sonliga suppleanter. Av represen-
/kolumn2/sonliga ersättare. Av representan-
tanterna skall en företräda dem
/kolumn2/terna skall en företräda dem som
som har anvisats arbete som be-
/kolumn2/har anvisats arbete som bedrivs av
drivs av stiftelsen och en de anställ-
/kolumn2/stiftelsen och en de anställda i öv-
da i övrigt.
/kolumn2/rigt.
/kolumn1//kolumn1/ Detsamma gäller i fråga om sup-
/kolumn2/ Detsamma gäller i fråga om er-
pleanter för dem. Finns flera såda-
/kolumn2/sättare för dem. Finns flera sådana
na organisationer utses represen-
/kolumn2/organisationer utses representanter
tanter och suppleanter av den orga-
/kolumn2/och ersättare av den organisation
nisation som företräder det största
/kolumn2/som företräder det största antalet
antalet arbetstagare inom varje ka-
/kolumn2/arbetstagare inom varje kategori.
tegori.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Bostadsdepartementets område
41 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1970: 244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Härigenom föreskrivs att 32 § lagen (1970: 244) om allmänna
vatten- och avloppsanläggningar1 skall ha följande lydelse.
32 §2
Har va-anläggning förklarats för allmän enligt 31 §, får
kommun, inom vars område anläggningen har sitt verksamhetsområde,
utse tillsynsman för anläggningen.
Tillsynsman har tillträde till alla delar av anläggningen. Han
får granska räkenskaper och övriga handlingar rörande denna.
Han avger årligen berättelse över sin tillsyn till kommunen.
/kolumn1/ Förhållande som påkallar ingri-
/kolumn2/ Förhållande som påkallar ingri-
pande av länsstyrelse, miljö- och
/kolumn2/pande av en länsstyrelse, den eller
hälsoskyddsnämnd eller annan
/kolumn2/de kommunala nämnder som full-
myndighet skall av tillsynsmannen
/kolumn2/gör uppgifter inom miljö- och hälso-
anmälas till kommunen.
/kolumn2/skyddsområdet eller någon annan
/kolumn2/myndighet skall av tillsynsmannen anmälas till kommunen.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
42 Förslag till
Lag om ändring i bostadssaneringslagen (1973: 531)
Härigenom föreskrivs att 10 § bostadssaneringslagen (1973: 531)
skall ha följande lydelse.
10 §1
Beslut om upprustningsåläggande eller användningsförbud skall
genast sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsboken
eller tomträttsboken. Har ett sådant åläggande eller förbud
förenats med löpande vite enligt 4 § lagen (1985: 206) om viten,
skall även detta antecknas. Inskrivningsmyndigheten skall genast
i rekommenderat brev underrätta den som senast har sökt lagfart
eller inskrivning av förvärv av tomträtt om anteckningen, om
denne ej är föreläggandets adressat.
/kolumn1/ Ansökan samt beslut om upp-
/kolumn2/ Ansökan samt beslut om upp-
rustningsåläggande skall sändas
/kolumn2/rustningsåläggande skall sändas
även till byggnadsnämnden.
/kolumn2/även till den eller de kommunala
/kolumn2/nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet.
Har staten eller kommun förvärvat fastighet på vilken finns
lägenhet som avses med upprustningsåläggande eller användningsförbud,
skall på anmälan av staten eller kommunen göras anteckning i
fastighetsboken eller tomträttsboken att åläggandet eller förbudet
förfallit.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
43 Förslag till
Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973: 1144)
Härigenom föreskrivs att 16 och 21 §§ ledningsrättslagen
(1973: 1144) skall ha följande lydelse.
16 §1
I fråga om förrättning enligt denna lag tillämpas 4 kap. 1--24,
27--35 och 37--40 §§ fastighetsbildningslagen (1970: 988).
/kolumn1/ Avser förrättning endast att in-
/kolumn2/ Avser förrättning endast att in-
skrivet servitut eller inskriven nytt-
/kolumn2/skrivet servitut eller inskriven nytt-
janderätt avseende rätt att framdra-
/kolumn2/janderätt avseende rätt att framdra-
ga och bibehålla ledning skall för-
/kolumn2/ga och bibehålla ledning skall för-
ändras till ledningsrätt, skall dock
/kolumn2/ändras till ledningsrätt, skall dock
sammanträde med sakägarna hållas /kolumn2/sammanträde med
sakägarna hållas bara om särskilda skäl talar för det.
/kolumn2/bara om särskilda skäl talar för det.
Vid sådan förrättning behöver
/kolumn2/Vid sådan förrättning behöver
ärendet ej hänskjutas till byggnads-
/kolumn2/ärendet inte hänskjutas enligt 21 §
nämnden enligt 21 §.
/kolumn2/till den eller de kommunala nämn-
/kolumn2/der som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
Vid förrättning som avses i andra stycket får inskrivet servitut
avseende rätt att framdraga och bibehålla ledning, som utgör
tillbehör till annan fastighet eller annan inskriven tomträtt
än den där ledningen finns, förändras till ledningsrätt
endast om därvid förordnas att ledningsrätten skall höra
till den fastighet eller tomträtt till vilken ledningen hör.
Svarar fastighet för fordran, får inskrivet servitut eller inskriven
nyttjanderätt förändras till ledningsrätt endast om sådana
medgivanden som avses i 14 § andra stycket föreligger. Medgivande
av rättsägare behövs dock ej, om förändringen är väsentligen
utan betydelse för honom.
21 §2
/kolumn1/ Om byggnadsnämnden vid sam-
/kolumn2/ Om en sådan nämnd som avses i
råd enligt 19 § anser att upplåtel-
/kolumn2/16 § vid samråd enligt 19 § anser
sens tillåtlighet enligt 9 § kan sättas
/kolumn2/att upplåtelsens tillåtlighet enligt
i fråga och om det från andra syn-
/kolumn2/9 § kan sättas i fråga och om det
punkter än som avses i 9 och 10 §§
/kolumn2/från andra synpunkter än som av-
finns förutsättningar för att medge
/kolumn2/ses i 9 och 10 §§ finns förutsättning-
upplåtelsen, skall fastighetsbild-
/kolumn2/ar för att medge upplåtelsen, skall
ningsmyndigheten hänskjuta ären-
/kolumn2/fastighetsbildningsmyndigheten
det till byggnadsnämnden för pröv-
/kolumn2/hänskjuta ärendet till nämnden för
ning. Har ledningens sträckning
/kolumn2/prövning. Har ledningens sträck-
fastställts av koncessionsmyndig-
/kolumn2/ning fastställts av koncessionsmyn-
het, skall sådant hänskjutande dock /kolumn2/dighet, skall sådant
hänskjutande
ej ske.
/kolumn2/dock inte ske.
Finner nämnden att 9 och 10 §§ inte utgör hinder mot upplåtelsen,
skall nämnden lämna medgivande till denna.
/kolumn1/ Beslut varigenom byggnads-
/kolumn2/ Beslut varigenom nämnden väg-
nämnden vägrat medgivande till
/kolumn2/rat medgivande till upplåtelsen el-
upplåtelsen eller gjort sådant med-
/kolumn2/ler gjort sådant medgivande bero-
givande beroende av villkor får
/kolumn2/ende av villkor får överklagas hos
överklagas genom besvär hos läns-
/kolumn2/länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut
styrelsen. Länsstyrelsens beslut får
/kolumn2/får överklagas hos regeringen.
överklagas genom besvär hos rege-
ringen.
/kolumn1//kolumn1/ Beslut av byggnadsnämnden eller /kolumn2/ Beslut
av nämnden eller högre in-
högre instans varigenom medgivan-
/kolumn2/stans varigenom medgivande till
de till upplåtelsen vägrats eller
/kolumn2/upplåtelsen vägrats eller gjorts be-
gjorts beroende av villkor är bin-
/kolumn2/roende av villkor är bindande för
dande för fastighetsbildningsmyn-
/kolumn2/fastighetsbildningsmyndigheten.
digheten.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
44 Förslag till
Lag om ändring i anläggningslagen (1973: 1149)
Härigenom föreskrivs att 23, 30 och 35 §§ anläggningslagen
(1973: 1149) skall ha följande lydelse.
23 §1
/kolumn1//kolumn1/ Om byggnadsnämnden vid sam-
/kolumn2/ Om den eller de kommunala
råd enligt 21 § anser att anläggning-
/kolumn2/nämnder som fullgör uppgifter
ens tillåtlighet enligt 10 § kan sättas
/kolumn2/inom plan- och byggnadsväsendet
i fråga och om det från andra syn-
/kolumn2/vid samråd enligt 21 § anser att an-
punkter än som avses i 10 och 11 §§ /kolumn2/läggningens
tillåtlighet
enligt 10 §
finns förutsättningar för att inrätta
/kolumn2/kan sättas i fråga och om det från
anläggningen, skall fastighetsbild-
/kolumn2/andra synpunkter än som avses i 10 ningsmyndigheten hänskjuta

ären-
/kolumn2/och 11 §§ finns förutsättningar för
det till byggnadsnämnden för pröv-
/kolumn2/att inrätta anläggningen, skall fas-
ning. Finner nämnden att sist-
/kolumn2/tighetsbildningsmyndigheten hän-
nämnda paragrafer inte utgör hin-
/kolumn2/skjuta ärendet till nämnden för
der mot anläggningen, skall nämn-
/kolumn2/prövning. Finner nämnden att sist-
den lämna medgivande till denna.
/kolumn2/nämnda paragrafer inte utgör hin-
/kolumn2/der mot anläggningen, skall nämn- den lämna medgivande
till denna. /kolumn1/ Beslut varigenom byggnads-
/kolumn2/ Beslut varigenom nämnden väg-
nämnden vägrat medgivande till
/kolumn2/rat medgivande till anläggningen el-
anläggningen eller gjort sådant
/kolumn2/ler gjort sådant medgivande bero-
medgivande beroende av villkor får /kolumn2/ende av villkor får
överklagas hos
överklagas genom besvär hos läns-
/kolumn2/länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut
styrelsen. Länsstyrelsens beslut får
/kolumn2/får överklagas hos regeringen.
överklagas genom besvär hos rege-
ringen.
/kolumn1/ Beslut av byggnadsnämnden eller /kolumn2/ Beslut av nämnden
eller högre in-
högre instans varigenom medgivan-
/kolumn2/stans varigenom medgivande till
de till anläggningen vägrats eller
/kolumn2/anläggningen vägrats eller gjorts be-
gjorts beroende av villkor är bin-
/kolumn2/roende av villkor är bindande för
dande för fastighetsbildningsmyn-
/kolumn2/fastighetsbildningsmyndigheten.
digheten.
30 §2
I fråga om fullföljd av talan mot beslut eller åtgärd av
fastighetsbildningsmyndigheten
enligt denna lag äger 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970: 988)
motsvarande tillämpning. Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut
skall därvid tillämpas på anläggningsbeslut.
Mot anläggningsbeslut eller beslut om inställande av förrättning
som begärts av hyresgästorganisation får organisationen föra
talan i likhet med vad som gäller för sakägare.
Mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 § andra stycket

denna lag föres talan särskilt på sätt och inom tid som anges
i 15 kap. 2 § fastighetsbildningslagen.
/kolumn1/ Vid tillämpning av 15 kap. 6 §
/kolumn2/ Vid tillämpning av 15 kap. 6 §
fastighetsbildningslagen i ärende
/kolumn2/fastighetsbildningslagen i ärende
om godkännande enligt 43 § denna
/kolumn2/om godkännande enligt 43 § denna
lag räknas besvärstiden från dagen
/kolumn2/lag räknas besvärstiden från dagen
för fastighetsbildningsmyndighe-
/kolumn2/för fastighetsbildningsmyndighe-
tens beslut. Mot beslut om sådant
/kolumn2/tens beslut. Mot beslut om sådant
godkännande får byggnadsnämn-
/kolumn2/godkännande får en sådan nämnd
den och länsstyrelsen föra talan så-
/kolumn2/som avses i 23 § och länsstyrelsen
som mot anläggningsbeslut.
/kolumn2/föra talan såsom mot anläggnings-
/kolumn2/beslut.
35 §3
Inträder, sedan fråga som behandlats vid förrättning enligt
denna lag slutligt avgjorts, ändrade förhållanden som väsentligt
inverkar på frågan, kan denna prövas vid ny förrättning. Även
utan att sådana förhållanden inträtt, får ny förrättning
äga rum, om i det tidigare avgörandet föreskrivits att frågan
får omprövas efter viss tid och denna tid utgått eller om i annat
fall ett klart behov av omprövning framkommit.
Vid den nya förrättningen får ej beslutas sådan ändring i
fråga om kretsen av fastigheter som deltager i gemensamhetsanläggning
eller fastighets andelstal att avsevärd olägenhet uppkommer från
allmän eller enskild synpunkt.
/kolumn1/ Är vid den nya förrättningen frå-
/kolumn2/ Är vid den nya förrättningen frå-
ga endast om ändring som icke på-
/kolumn2/ga endast om ändring som icke på-
verkar bebyggelsens utformning el-
/kolumn2/verkar bebyggelsens utformning el-
ler markanvändningen i övrigt, be-
/kolumn2/ler markanvändningen i övrigt, be-
höver byggnadsnämndens medgi-
/kolumn2/höver medgivande enligt 23 § inte
vande enligt 23 § ej inhämtas.
/kolumn2/inhämtas från en sådan nämnd som /kolumn2/avses i
den paragrafen.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
45 Förslag till Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987: 10)
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 3 § och 13 kap. 1 § plan-
och bygglagen (1987: 10)1 skall ha följande lydelse.
11 kap.
3 §
/kolumn1/ Följande bestämmelser i 3 kap.
/kolumn2/ För en byggnadsnämnd gäller vad kommunallagen (1977: 179)
skall
/kolumn2/som är föreskrivet om nämnder i
tillämpas i fråga om byggnads-
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900).
nämnden
2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet
m.m.,
4 § om rätt till ledighet från an-
ställning,
5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av
ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordfö-
rande,
7 § om tid och plats för samman-
träde samt om närvarorätt vid sam-
manträde,
8 § om suppleants tjänstgöring
m.m.,
9 § första stycket om beslutsför-
het,
10 § om beslutsförfarande och
protokoll m. m.,
11 § om delgivning m. m.,
12 § om reglemente och delega-
tion.
För Stockholms kommun gäller
dock inte 3 kap. 5 § första stycket
och 6 § kommunallagen.
/kolumn1//kolumn1/ Delegationsuppdrag enligt 3 kap.
/kolumn2/ Delegationsuppdrag enligt 6 kap.
12 § andra stycket kommunallagen
/kolumn2/33 § kommunallagen får inte om-
får inte omfatta befogenhet att
/kolumn2/fatta befogenhet att
1. avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt
av större vikt,
2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana
fall som avses i 10 kap. 3 § och 16 § andra stycket eller meddela
förelägganden med föreskrift att en åtgärd kan komma att
utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges
bekostnad eller
3. avgöra frågor om avgift enligt 10 kap.
13 kap.
1 §
/kolumn1/ Följande beslut enligt denna lag
/kolumn2/ Följande beslut enligt denna lag
får överklagas i den ordning som
/kolumn2/får överklagas i den ordning som
föreskrivs för kommunalbesvär,
/kolumn2/föreskrivs för laglighetsprövning en-
nämligen
/kolumn2/ligt 10 kap. kommunallagen (1991:
/kolumn2/900), nämligen
1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt en kommunal nämnd
att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser
eller att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala
kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta
beslut om villkoren för sådan betalning,
3. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut att inte
anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser
eller en fastighetsplan,
4. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut om grunderna
för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna
platser och om generella villkor för sådan betalning,
5. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden
samt
6. kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges
beslut om regionplan.
Andra beslut rörande gatukostnader än de som anges i första
stycket 4 får ej överklagas. Att tvister rörande gatukostnader
prövas av fastighetsdomstol framgår av 15 kap. 8 §.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
46 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1987: 11) om exploateringssamverkan
Härigenom föreskrivs att 10 och 33 §§ lagen (1987: 11) om
exploateringssamverkan
skall ha följande lydelse.
10 §
/kolumn1/ Fastighetsbildningsmyndigheten
/kolumn2/ Fastighetsbildningsmyndigheten
skall i samråd med sakägarna utre-
/kolumn2/skall i samråd med sakägarna utre-
da förutsättningarna för och de
/kolumn2/da förutsättningarna för och de
ekonomiska konsekvenserna av ex-
/kolumn2/ekonomiska konsekvenserna av ex-
ploateringssamverkan. Myndighe-
/kolumn2/ploateringssamverkan. Myndighe-
ten skall också ombesörja de teknis-
/kolumn2/ten skall också ombesörja de teknis-
ka utredningar och värderingar
/kolumn2/ka utredningar och värderingar
som behövs. Samråd skall ske med
/kolumn2/som behövs. Samråd skall ske med
byggnadsnämnden och vid behov
/kolumn2/den eller de kommunala nämnder
också med andra myndigheter som
/kolumn2/som fullgör uppgifter inom plan- och berörs av
exploateringen.
/kolumn2/byggnadsväsendet och när det be-
/kolumn2/hövs också med andra myndigheter som berörs av
exploateringen.
33 §
I fråga om överklagande av beslut eller åtgärder av
fastighetsbildningsmyndigheten
enligt denna lag tillämpas 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:
988). Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut skall därvid
tillämpas även på beslut enligt 13 §.
/kolumn1/ Vid tillämpning av 15 kap. 6 §
/kolumn2/ Vid tillämpning av 15 kap. 6 §
fastighetsbildningslagen i ärenden
/kolumn2/fastighetsbildningslagen i ärenden
om godkännande enligt 32 § denna
/kolumn2/om godkännande enligt 32 § denna
lag räknas besvärstiden från dagen
/kolumn2/lag räknas besvärstiden från dagen
för fastighetsbildningsmyndighe-
/kolumn2/för fastighetsbildningsmyndighe-
tens beslut. Beslut om sådant god-
/kolumn2/tens beslut. Beslut om sådant god-
kännande får överklagas av bygg-
/kolumn2/kännande får överklagas av en så-
nadsnämnden på det sätt och inom
/kolumn2/dan nämnd som avses i 10 § på det
den tid som gäller för sakägares
/kolumn2/sätt och inom den tid som gäller för överklagande
av exploateringsbe-
/kolumn2/sakägares överklagande av ex-
slut.
/kolumn2/ploateringsbeslut.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
47 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1991: 908) om ändring i plan- och bygglagen
(1987: 10)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:
10) i paragrafens lydelse enligt lagen (1991: 908) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.
1 kap.
7 §
I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall
fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet
och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.
Vad som i denna lag sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på
den eller de nämnder som utses enligt första stycket.
Industridepartementets område
48 Förslag till
Lag om ändring i fastbränslelagen (1981: 599)
Härigenom föreskrivs att 4, 6 och 10 §§ fastbränslelagen
(1981: 599)1 skall ha följande lydelse.
4 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge
undantag i särskilt fall från 2 §.
/kolumn1//kolumn1/ Undantag från 3 § första stycket
/kolumn2/ Undantag från 3 § första stycket
får regeringen föreskriva för sär-
/kolumn2/får regeringen föreskriva för sär-
skilt fall eller för ett visst slag eller
/kolumn2/skilt fall eller för ett visst slag eller
en viss grupp av eldningsanlägg-
/kolumn2/en viss grupp av eldningsanlägg-
ningar. Regeringen får också över-
/kolumn2/ningar. Regeringen får också över-
låta åt byggnadsnämnden eller an-
/kolumn2/låta åt den eller de kommunala
nan myndighet att i särskilt fall
/kolumn2/nämnder som fullgör uppgifter
medge undantag från 3 § första
/kolumn2/inom plan- och byggnadsväsendet
stycket.
/kolumn2/eller åt någon annan myndighet att
/kolumn2/i särskilda fall medge undantag från 3 § första stycket.
6 §
/kolumn1/ Tillsyn över efterlevnaden av
/kolumn2/ Tillsyn över efterlevnaden av
denna lag utövas enligt regeringens
/kolumn2/denna lag utövas enligt regeringens
bestämmande av byggnadsnämn-
/kolumn2/bestämmande av en sådan nämnd
den eller annan myndighet.
/kolumn2/som avses i 4 § eller annan myndig-
/kolumn2/het.
10 §
/kolumn1/ Beslut av tillsynsmyndigheten
/kolumn2/ Beslut av tillsynsmyndigheten
om anfordran enligt 7 § eller om
/kolumn2/om anfordran enligt 7 § eller om
föreläggande enligt 8 § första styc-
/kolumn2/föreläggande enligt 8 § första styc-
ket överklagas hos kammarrätten
/kolumn2/ket överklagas hos kammarrätten.
genom besvär. Om byggnadsnämn-
/kolumn2/Om en sådan nämnd som avses i 4 § den har utsetts till
tillsynsmyndig-
/kolumn2/har utsetts till tillsynsmyndighet,
het, överklagas dock dess beslut hos /kolumn2/överklagas dock
dess beslut hos
länsstyrelsen genom besvär. Läns-
/kolumn2/länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut
styrelsens beslut överklagas hos
/kolumn2/får överklagas hos kammarrätten.
kammarrätten.
Tillsynsmyndigheten får föreskriva att ett beslut omedelbart skall
lända till efterrättelse.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
49 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1988: 868) om brandfarliga och explosiva varor
Härigenom föreskrivs att 13, 16, 27 och 28 §§ lagen (1988:
868) om brandfarliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.
13 §
/kolumn1/ Byggnadsnämnden prövar frågor
/kolumn2/ Den eller de kommunala nämn-
om tillstånd beträffande brandfarli-
/kolumn2/der som fullgör uppgifter inom plan- ga varor.
Polismyndigheten
eller
/kolumn2/och byggnadsväsendet prövar frågor sprängämnesinspektionen
prövar
/kolumn2/om tillstånd beträffande brandfarli-
enligt vad regeringen närmare före-
/kolumn2/ga varor. Polismyndigheten eller
skriver frågor om tillstånd beträf-
/kolumn2/sprängämnesinspektionen prövar
fande explosiva varor.
/kolumn2/enligt vad regeringen närmare före-
/kolumn2/skriver frågor om tillstånd beträf- fande explosiva varor.
16 §
Sprängämnesinspektionen utövar den centrala tillsynen över
efterlevnaden av denna lag samt de föreskrifter och villkor som
meddelats med stöd av lagen.
/kolumn1/ På det lokala planet utövas tillsy-
/kolumn2/ På det lokala planet utövas tillsy-
nen, om inte regeringen föreskriver
/kolumn2/nen, om inte regeringen föreskriver
annat, av kommunens räddnings-
/kolumn2/något annat, i fråga om brandfarli-
nämnd i fråga om brandfarliga va-
/kolumn2/ga varor av den eller de kommunala
ror och av polismyndigheten i fråga
/kolumn2/nämnder som svarar för räddnings-
om explosiva varor.
/kolumn2/tjänsten och i fråga om explosiva
/kolumn2/varor av polismyndigheten.
27 §
/kolumn1/ Byggnadsnämndens beslut i till-
/kolumn2/ Ett beslut av en sådan nämnd
ståndsärenden får överklagas hos
/kolumn2/som avses i 13 § i tillståndsärenden
länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut
/kolumn2/får överklagas hos länsstyrelsen.
får överklagas hos kammarrätten.
/kolumn2/Länsstyrelsens beslut får överklagas Sprängämnesinspektionen
får över-
/kolumn2/hos kammarrätten. Sprängämnes-
klaga byggnadsnämndens beslut om /kolumn2/inspektionen får överklaga
nämn-
tillstånd.
/kolumn2/dens beslut om tillstånd.
Polismyndighetens beslut i tillståndsärenden får överklagas
hos sprängämnesinspektionen. Inspektionens beslut får inte överklagas.
Sprängämnesinspektionens beslut i tillståndsärenden, som inspektionen

har prövat som första instans, får överklagas hos kammarrätten.
28 §
/kolumn1/ Polismyndighetens och rädd-
/kolumn2/ Beslut av en polismyndighet och
ningsnämndens beslut i tillsyns-
/kolumn2/av en sådan nämnd som avses i 16 § ärenden får överklagas
hos spräng-
/kolumn2/i tillsynsärenden får överklagas hos
ämnesinspektionen. Inspektionens
/kolumn2/sprängämnesinspektionen. Inspek-
beslut får inte överklagas.
/kolumn2/tionens beslut får inte överklagas.
Sprängämnesinspektionens beslut i tillsynsärenden och i övriga
ärenden som inspektionen prövar som första instans får överklagas
hos kammarrätten.
Beslut om föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som
har meddelats med stöd av bemyndigande enligt denna lag får inte
överklagas.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Civildepartementets område
50 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1987: 439) om inskränkning i rätten
att överklaga
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1987: 439) om inskränkning
i rätten att överklaga skall ha följande lydelse.
2 §
/kolumn1/ Vad som sägs i 1 § begränsar
/kolumn2/ Vad som sägs i 1 § begränsar
dock inte arbetstagarens rätt att
/kolumn2/dock inte arbetstagarens rätt att
överklaga
/kolumn2/överklaga beslut i frågor som enligt
1. beslut i frågor som enligt avtal
/kolumn2/avtal skall avgöras av arbetsgivaren.
skall avgöras av arbetsgivaren,
2. beslut hos en kommunal be-
svärsnämnd enligt 7 kap. 3 § kom-
munallagen (1977: 179).
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
51 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979: 411) om ändringar i Sveriges indelning
i kommuner och landstingskommuner
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979: 411) om ändringar
i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner1
dels att i 2 kap. 6--8 och 10 §§ orden "landsting" och
"landstingskommuner"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige"
respektive "landsting" i motsvarande form,
dels att rubriken till lagen skall ha följande lydelse,
dels att 1 kap. 19 §, rubriken till 2 kap. samt 2 kap. 1 och 9
§§
skall ha följande lydelse.
Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
1 kap.
19 §
/kolumn1/ Beslut, som under tiden mellan
beslutet om indelningsändring el-
ler, om indelningsdelegerade skall
utses, valet av delegerade och änd-
ringens ikraftträdande fattas av
kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen eller en annan kommunal
nämnd, överklagas genom besvär
enligt 7 kap. 1 § kommunallagen
(1977: 179). Besvär får anföras, för-
utom av medlemmar av kommu-
nen, även av andra kommuner som
berörs av indelningsändringen och
av medlemmar av en sådan kom-
mun. Beträffande besvären tilläm-
pas i övrigt bestämmelserna i 7 kap.
kommunallagen. Besvär över be-
slut, varigenom kammarrätten har
bifallit besvär eller förbjudit att det
överklagade beslutet verkställs, får
anföras även av andra kommuner
som berörs av indelningsändringen
och medlemmar av en sådan kom-
mun.
/kolumn2/ Beslut, som under tiden mellan
beslutet om indelningsändring el-
ler, om indelningsdelegerade skall
utses, valet av delegerade och änd-
ringens ikraftträdande fattas av
kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen eller en annan kommunal
nämnd, överklagas enligt bestäm-
melserna i 10 kap. kommunallagen
(1991: 900).
Ett beslut får överklagas, förutom
av medlemmar av kommunen, ock-
så av andra kommuner som berörs
av indelningsändringen och av med-
lemmar av en sådan kommun. Om kammarrätten har upphävt
ett beslut eller förbjudit att det verk-
ställs, får kammarrättens beslut
överklagas också av andra kommu-
ner som berörs av indelningsänd-
ringen och medlemmar av en sådan
kommun.
2 kap.
/kolumn1/ Ändring i indelningen i lands-
/kolumn2/ Ändring i indelningen i landsting
tingskommuner
1 §
/kolumn1/ Regeringen får besluta om änd-
/kolumn2/ Regeringen får besluta om änd-
ring i rikets indelning i landstings-
/kolumn2/ring i rikets indelning i landsting,
kommuner, om hinder inte möter
/kolumn2/om hinder inte möter mot en änd-
mot en ändring i länsindelningen.
/kolumn2/ring i länsindelningen. Om sam-
Om sambandet mellan den lands-
/kolumn2/bandet mellan landstingsindelning-
tingskommunala indelningen och
/kolumn2/en och länsindelningen gäller vad
länsindelningen gäller vad som är
/kolumn2/som är föreskrivet i 1 kap. 2 § kom-
föreskrivet i 1 kap. 1 § kommunal-
/kolumn2/munallagen (1991: 900). En änd-
lagen (1977: 179). En ändring i den
/kolumn2/ring i landstingsindelningen får
landstingskommunala indelningen
/kolumn2/dock ske endast om ändringen kan
får dock ske endast om ändringen
/kolumn2/antas medföra bestående fördel för
kan antas medföra bestående fördel /kolumn2/ett landsting eller
en del av ett
för en landstingskommun eller en
/kolumn2/landsting eller andra fördelar från
del av en landstingskommun eller
/kolumn2/allmän synpunkt. Regeringen får
andra fördelar från allmän syn-
/kolumn2/meddela de föreskrifter som behövs punkt. Regeringen
får meddela de
/kolumn2/för ändringens genomförande.
föreskrifter som behövs för änd-
ringens genomförande.
Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör
ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen
som avses i 1 kap. 3 §.
9 §
/kolumn1/ Beslut, som under tiden mellan
/kolumn2/ Beslut, som under tiden mellan
beslutet om indelningsändring och
/kolumn2/beslutet om indelningsändring och
ändringens ikraftträdande fattas av
/kolumn2/ändringens ikraftträdande fattas av
landstinget, förvalningsutskottet el-
/kolumn2/landstingsfullmäktige, landstings-
ler en annan landstingskommunal
/kolumn2/styrelsen eller en annan nämnd hos
nämnd, överklagas genom besvär
/kolumn2/landstinget, överklagas enligt be-
enligt 7 kap. 1 § kommunallagen
/kolumn2/stämmelserna i 10 kap. kommunal-
(1977: 179). Besvär får anföras, för-
/kolumn2/lagen (1991: 900).
utom av medlemmar av landstings-
/kolumn2/ Ett beslut får överklagas, förutom
kommunen, även av andra lands-
/kolumn2/av medlemmar av landstinget, ock-
tingskommuner som berörs av in-
/kolumn2/så av andra landsting som berörs av
delningsändringen och av medlem-
/kolumn2/indelningsändringen och av med-
mar av en sådan landstingskom-
/kolumn2/lemmar av ett sådant landsting.
mun. Beträffande besvären tilläm-
/kolumn2/ Om kammarrätten har upphävt
pas i övrigt bestämmelserna i 7 kap. /kolumn2/ett beslut eller
förbjudit att det verk-
kommunallagen. Besvär över ett be-
/kolumn2/ställs, får kammarrättens beslut
slut, varigenom kammarrätten har
/kolumn2/överklagas också av andra landsting bifallit besvär
eller förbjudit att det
/kolumn2/som berörs av indelningsändringen
överklagade beslutet verkställs, får
/kolumn2/och av medlemmar av ett sådant
anföras även av andra landstings-
/kolumn2/landsting.
kommuner som berörs av indel-
ningsändringen och medlemmar av
en sådan landstingskommun.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
52 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979: 412) om kommunala indelningsdelegerade
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979: 412) om kommunala
indelningsdelegerade
dels att i 3 § ordet "suppleant" skall bytas ut mot "ersättare",
dels att 1, 2, 4, 7--9, 11, 15, 17--19, 22 och 23 §§ skall ha
följande
lydelse.
1 §1
/kolumn1//kolumn1/ Om regeringen enligt 1 kap. 17 §
/kolumn2/ Om regeringen enligt 1 kap. 17 §
lagen (1979: 411) om ändringar i
/kolumn2/lagen (1979: 411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och
/kolumn2/Sveriges indelning i kommuner och
landstingskommuner bestämmer
/kolumn2/landsting bestämmer att en kom-
att en kommun skall företrädas av
/kolumn2/mun skall företrädas av indelnings-
indelningsdelegerade, skall delege-
/kolumn2/delegerade, skall delegerade och er-
rade och suppleanter utses från var-
/kolumn2/sättare utses från varje kommun
je kommun vars område helt eller
/kolumn2/vars område helt eller delvis skall
delvis skall ingå i kommunen enligt
/kolumn2/ingå i kommunen enligt den nya
den nya indelningen.
/kolumn2/indelningen.
/kolumn1//kolumn1/ Om delegerade skall utses från
/kolumn2/ Om delegerade skall utses från
mer än en kommun, fastställer re-
/kolumn2/mer än en kommun, fastställer re-
geringen antalet delegerade och
/kolumn2/geringen antalet delegerade och er-
suppleanter från varje kommun. Är
/kolumn2/sättare från varje kommun. Är
kommunerna ense om antalet, skall /kolumn2/kommunerna ense om antalet,

skall detta fastställas i enlighet härmed.
/kolumn2/detta fastställas i enlighet med det.
/kolumn1//kolumn1/ Om delegerade skall utses från
/kolumn2/ Om delegerade skall utses från
endast en kommun, beslutar kom-
/kolumn2/endast en kommun, beslutar kom-
munfullmäktige i denna kommun
/kolumn2/munfullmäktige i denna kommun
om antalet delegerade och sup-
/kolumn2/om antalet delegerade och ersätta-
pleanter.
/kolumn2/re.
2 §
/kolumn1/ Delegerade och suppleanter skall
/kolumn2/ Delegerade och ersättare skall
väljas av kommunfullmäktige inom /kolumn2/väljas av kommunfullmäktige
inom trettio dagar efter det att kommu-
/kolumn2/trettio dagar efter det att kommu-
nen fick del av beslutet om indel-
/kolumn2/nen fick del av beslutet om indel-
ningsändringen eller vid den senare /kolumn2/ningsändringen eller
vid den senare tidpunkt som regeringen bestäm-
/kolumn2/tidpunkt som regeringen bestäm-
mer. Valbar är den som är ledamot
/kolumn2/mer. Valbar är den som är ledamot
eller suppleant i fullmäktige i kom-
/kolumn2/eller ersättare i fullmäktige i kom-
munen. Bestämmelserna i 2 kap.
/kolumn2/munen. Bestämmelserna i 5 kap. 46 23 § första stycket
kommunallagen
/kolumn2/och 47 §§ kommunallagen (1991:
(1977: 179) om proportionellt val
/kolumn2/900) om proportionellt val skall
tillämpas på motsvarande sätt. Om
/kolumn2/därvid tillämpas. Om ersättarna
suppleanterna inte väljs proportio-
/kolumn2/inte väljs proportionellt, skall det
nellt, skall vid valet även bestäm-
/kolumn2/vid valet också bestämmas i vilken
mas den ordning i vilken de skall
/kolumn2/ordning som de skall kallas in till
inkallas till tjänstgöring.
/kolumn2/tjänstgöring.
Sedan valet har ägt rum, skall länsstyrelsen genast underrättas
om vilka som har valts.
/kolumn1/ Om en delegerad avgår under
/kolumn2/ Om en delegerad avgår under
tjänstgöringstiden, tillämpas 3 kap.
/kolumn2/tjänstgöringstiden, skall 6 kap. 14 §
5 § tredje stycket kommunallagen
/kolumn2/kommunallagen tillämpas.
på motsvarande sätt.
4 §
Länsstyrelsen skall snarast möjligt förordna en av de delegerade
att utfärda kungörelse om första sammanträdet och föra ordet
där, till dess ordförande har valts.
/kolumn1/ Kungörelsen skall minst en vecka /kolumn2/ Kungörelsen
skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på
/kolumn2/före sammanträdesdagen anslås på
anslagstavlan i kommun som har
/kolumn2/anslagstavlan i varje kommun som
valt delegerade och inom samma
/kolumn2/har valt delegerade och inom sam-
tid sändas med posten till varje de-
/kolumn2/ma tid sändas med posten till varje
legerad och suppleant. Kungörelsen
/kolumn2/delegerad och ersättare. Kungörel-
införs samtidigt i de tidningar i vil-
/kolumn2/sen införs samtidigt i de tidningar
ka kommunen inför sådana tillkän-
/kolumn2/där kommunen inför sådana till-
nagivanden som avses i 2 kap. 10 §
/kolumn2/kännagivanden som avses i 5 kap.
tredje stycket kommunallagen
/kolumn2/10 § kommunallagen (1991: 900).
(1977: 179).
7 §
/kolumn1/ Bestämmelsen i 2 kap. 10 § kom-
/kolumn2/ Bestämmelsen i 5 kap. 8 § kom-
munallagen (1977: 179) om kungö-
/kolumn2/munallagen (1991: 900) om kungö-
relse om sammanträde med kom-
/kolumn2/relse om sammanträde med kom-
munfullmäktige tillämpas på mot-
/kolumn2/munfullmäktige tillämpas på mot-
svarande sätt i fråga om samman-
/kolumn2/svarande sätt i fråga om samman-
träde med delegerade. Kungörelsen
/kolumn2/träde med delegerade. Kungörelsen
skall anslås på anslagstavlan i varje
/kolumn2/skall anslås på anslagstavlan i varje
kommun som har valt delegerade
/kolumn2/kommun som har valt delegerade
och införas i de tidningar i vilka
/kolumn2/och införas i de tidningar där kom-
kommunen inför tillkännagivan-
/kolumn2/munen inför tillkännagivanden
den som avses i 2 kap. 10 § tredje
/kolumn2/som avses i 5 kap. 10 § nämnda lag.
stycket nämnda lag.
8 §
/kolumn1/ En delegerad som är hindrad att
/kolumn2/ En delegerad som är hindrad att
inställa sig till ett sammanträde
/kolumn2/inställa sig till ett sammanträde
skall genast anmäla detta till ordfö-
/kolumn2/skall genast anmäla detta till ordfö-
randen, som inkallar en suppleant.
/kolumn2/randen, som kallar in en ersättare.
/kolumn1//kolumn1/ Beträffande suppleanternas
/kolumn2/ I fråga om ersättarnas tjänstgö-
tjänstgöring gäller i tillämpliga de-
/kolumn2/ring skall 5 kap. 12--16 §§ kommu-
lar bestämmelserna i 2 kap. 11 §
/kolumn2/nallagen (1991: 900) tillämpas.
kommunallagen (1977: 179) om
suppleants tjänstgöring i kommun-
fullmäktige.
/kolumn1//kolumn1/ Vad som sägs i första och andra
/kolumn2/ Vad som sägs i första och andra
styckena i fråga om inkallande av
/kolumn2/styckena i fråga om inkallande av
suppleanter och suppleanternas
/kolumn2/ersättare och ersättarnas tjänstgö-
tjänstgöring gäller även när en dele-
/kolumn2/ring gäller också när en delegerad
gerad som inte har utsetts genom
/kolumn2/som inte har utsetts genom propor-
proportionellt val har avgått och
/kolumn2/tionellt val har avgått och fyll-
fyllnadsval ännu ej har ägt rum.
/kolumn2/nadsval ännu inte har ägt rum.
9 §
Varje delegerad har en röst.
Rätt att delta i delegerades överläggningar men ej i besluten har
även
1. ordföranden eller vice ordförande i arbetsutskott eller kommitté
som avses i 14 § eller i kommunstyrelsen i en kommun som har valt
delegerade,
2. ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i
beredning i en kommun som har valt delegerade vid handläggningen
av ett ärende som har beretts av nämnden eller beredningen och
vid besvarandet av en interpellation som har framställts till
ordföranden
i nämnden eller beredningen,
/kolumn1//kolumn1/ 3. ledamot i det arbetsutskott
/kolumn2/ 3. ledamöter i det arbetsutskott
som avses i 14 § eller i kommunsty-
/kolumn2/som avses i 14 § eller i kommunsty-
relsen i en kommun som har valt
/kolumn2/relsen i en kommun som har valt
delegerade och sådan ledamot i sty-
/kolumn2/delegerade och sådana ledamöter i
relsen för aktiebolag, ekonomisk
/kolumn2/styrelsen för ett sådant kommunalt
förening eller stiftelse i kommunen
/kolumn2/företag som avses i 3 kap. 17 och
som avses i 2 kap. 23 § andra styc-
/kolumn2/18 §§ kommunallagen (1991: 900)
ket kommunallagen (1977: 179) vid
/kolumn2/vid besvarandet av en interpella-
besvarandet av en interpellation
/kolumn2/tion som har överlämnats för att
som har överlämnats för att besva-
/kolumn2/besvaras av dem,
ras av honom,
/kolumn1/ 4. i den mån delegerade har be-
/kolumn2/ 4. i den mån delegerade har be-
slutat det, ledamot eller suppleant i
/kolumn2/slutat det, ledamöter eller ersättare
arbetsutskott eller kommitté som
/kolumn2/i ett arbetsutskott eller en kommitté avses i 14 §
eller i kommunfullmäk-
/kolumn2/som avses i 14 § eller i kommun-
tige, kommunstyrelsen, annan
/kolumn2/fullmäktige, kommunstyrelsen, nå-
nämnd eller beredning i en kom-
/kolumn2/gon annan nämnd eller beredning i
mun som har valt delegerade.
/kolumn2/en kommun som har valt delegera-
/kolumn2/de.
Delegerade får kalla en tjänsteman i en kommun som har valt
delegerade
eller en särskild sakkunnig för att meddela upplysningar vid ett
sammanträde.
11 §
/kolumn1/ Bestämmelserna i 2 kap. 5, 12,
/kolumn2/ Bestämmelserna i 4 kap. 11 § och
13, 19--26 och 28 §§ kommunalla-
/kolumn2/i 5 kap. 18--20 och 36--62 §§ kom-
gen (1977: 179) om kommunfull-
/kolumn2/munallagen (1991: 900) skall till-
mäktige och deras ordförande till-
/kolumn2/lämpas också på delegerade och de-
lämpas också på delegerade och de-
/kolumn2/ras ordförande.
ras ordförande.
/kolumn1//kolumn1/ Interpellationer och frågor som
/kolumn2/ Interpellationer och frågor som
avses i 2 kap. 24 § nämnda lag får
/kolumn2/avses i 5 kap. 49--56 §§ kommunal-
framställas, förutom till ordföran-
/kolumn2/lagen får framställas, förutom till
den i arbetsutskottet och kommitté, /kolumn2/ordföranden
i arbetsutskottet och i
även till ordföranden i kommunsty-
/kolumn2/en kommitté, även till ordföranden
relsen eller i någon annan nämnd
/kolumn2/i kommunstyrelsen eller i någon an-
eller beredning i en kommun som
/kolumn2/nan nämnd eller beredning i en
/kolumn1/har valt delegerade.
/kolumn2/kommun som har valt delegerade.
/kolumn1//kolumn1/ Tillkännagivanden som avses i 2
/kolumn2/ Tillkännagivanden som avses i 5
kap. 25 § tredje stycket nämnda lag
/kolumn2/kap. 62 § kommunallagen skall ske
skall ske på anslagstavlan i varje
/kolumn2/på anslagstavlan i varje kommun
kommun som har valt delegerade.
/kolumn2/som har valt delegerade.
15 §2
/kolumn1/ Ledamöter och suppleanter i ar-
/kolumn2/ Ledamöter och ersättare i arbets-
betsutskottet eller i en kommitté
/kolumn2/utskottet eller i en kommitté väljs
väljs för tiden till dess indelnings-
/kolumn2/för tiden till dess indelningsän-
ändringen träder i kraft till det an-
/kolumn2/dringen träder i kraft till det antal
tal som delegerade bestämmer. An-
/kolumn2/som delegerade bestämmer. Anta-
talet ledamöter i arbetsutskottet får
/kolumn2/let ledamöter i arbetsutskottet får
dock ej vara mindre än fem.
/kolumn2/dock inte vara mindre än fem.
/kolumn1//kolumn1/ I fråga om valbarhet till ledamot
/kolumn2/ I fråga om valbarhet till ledamot
eller suppleant i arbetsutskottet el-
/kolumn2/eller ersättare i arbetsutskottet eller
ler i kommitté tillämpas 3 kap. 3 §
/kolumn2/i en kommitté tillämpas 4 kap. 5
kommunallagen (1977: 179) på
/kolumn2/och 6 §§ kommunallagen
motsvarande sätt. Därvid skall iakt-
/kolumn2/(1991: 900). Därvid skall iakttas,
tas, att utöver delegerad och supple-
/kolumn2/att utöver delegerad och ersättare
ant för delegerad endast den som är /kolumn2/för delegerad
endast den som är
folkbokförd inom området för
/kolumn2/folkbokförd inom området för
kommunen enligt den nya indel-
/kolumn2/kommunen enligt den nya indel-
ningen är valbar. Om en ledamot
/kolumn2/ningen är valbar. Om en ledamot
eller suppleant upphör att vara
/kolumn2/eller ersättare upphör att vara
valbar, förfaller hans uppdrag ge-
/kolumn2/valbar, upphör hans uppdrag ge-
nast.
/kolumn2/nast.
/kolumn1//kolumn1/ Delegerade skall befria en leda-
/kolumn2/ Delegerade skall befria en leda-
mot eller suppleant från hans upp-
/kolumn2/mot eller ersättare från hans upp-
drag, om han vill avgå och särskilda /kolumn2/drag, om han vill
avgå och särskilda skäl inte talar mot det.
/kolumn2/skäl inte talar mot det.
/kolumn1//kolumn1/ Om suppleanter inte väljs pro-
/kolumn2/ Om ersättare inte väljs propor-
portionellt, skall vid valet även be-
/kolumn2/tionellt, skall vid valet även be-
stämmas den ordning i vilken de
/kolumn2/stämmas den ordning i vilken de
skall inkallas till tjänstgöring.
/kolumn2/skall kallas in till tjänstgöring.
17 §3
/kolumn1/ Bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 5 §
/kolumn2/ Bestämmelserna i 4 kap. 7, 8 och
tredje stycket, 7 § första stycket, 8
/kolumn2/11 §§, 6 kap. 10, 11, 14, 18 och 23--
och 9 §§, 10 § andra stycket och 11 § /kolumn2/31 §§ samt i
7 kap. kommunallagen
samt i 3 a kap. kommunallagen
/kolumn2/(1991: 900) tillämpas i fråga om ar-
(1977: 179) tillämpas på motsvaran-
/kolumn2/betsutskottet och kommittéer. Så-
de sätt i fråga om arbetsutskottet
/kolumn2/dana tillkännagivanden som avses i och kommittéer.
Sådana tillkänna-
/kolumn2/6 kap. 30 § andra stycket kommu-
givanden som avses i 3 kap. 10 §
/kolumn2/nallagen skall ske på anslagstavlan i andra stycket nämnda
lag skall ske
/kolumn2/varje kommun som har valt delege-
på anslagstavlan i varje kommun
/kolumn2/rade.
som har valt delegerade.
/kolumn1//kolumn1/ Arbetsutskottet och kommitté får /kolumn2/
Arbetsutskottet och en kommitté
kalla en delegerad eller suppleant
/kolumn2/får kalla en delegerad eller ersättare för en delegerad,
en ledamot av en
/kolumn2/för en delegerad, en ledamot av en
kommitté eller en tjänsteman hos
/kolumn2/kommitté eller en tjänsteman hos
en kommun som har valt delegera-
/kolumn2/en kommun som har valt delegera-
de eller en särskild sakkunnig att
/kolumn2/de eller en särskild sakkunnig att
närvara vid ett sammanträde. Den
/kolumn2/närvara vid ett sammanträde. Den
som har kallats får, om utskottet
/kolumn2/som har kallats får, om utskottet
eller kommittén beslutar det, delta i /kolumn2/eller kommittén
beslutar det, delta i överläggningarna men ej i besluten.
/kolumn2/överläggningarna men inte i beslu-
/kolumn2/ten.
Arbetsutskottets och kommittés protokoll och övriga handlingar
skall vårdas och förtecknas.
18 §
/kolumn1/ Förslag till budget för kommu-
/kolumn2/ Förslag till budget för kommu-
nen enligt den nya indelningen
/kolumn2/nen enligt den nya indelningen
skall göras upp av arbetsutskottet.
/kolumn2/skall göras upp av arbetsutskottet.
Därvid tillämpas 4 kap. 4 § första
/kolumn2/Därvid tillämpas 8 kap. 6 och 7 §§
stycket kommunallagen (1977: 179)
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900).
på motsvarande sätt.
/kolumn1//kolumn1/ Om fastställande av budgeten
/kolumn2/ Om fastställande av budgeten
finns bestämmelser i 4 kap. 4 § and-
/kolumn2/finns bestämmelser i 8 kap. 8--
ra och tredje styckena kommunalla-
/kolumn2/10 §§ kommunallagen.
gen.
19 §
/kolumn1/ Ett ärende får endast i de fall som /kolumn2/ Ett ärende
får endast i de fall som anges i 2 kap. 16 § tredje stycket och
/kolumn2/anges i 5 kap. 29--32 §§ kommu-
21 § andra stycket kommunallagen
/kolumn2/nallagen (1991: 900) avgöras av de-
(1977: 179) avgöras av delegerade
/kolumn2/legerade innan det har blivit berett
innan det har blivit berett på något
/kolumn2/på något av de sätt som anges i
av de sätt som anges i 14 §. Arbets-
/kolumn2/14 §. Arbetsutskottet skall alltid få
utskottet skall alltid få tillfälle att
/kolumn2/tillfälle att yttra sig i ett ärende som yttra sig i
ett ärende som har beretts /kolumn2/har beretts av någon annan än ut-
av någon annan än utskottet.
/kolumn2/skottet.
22 §
/kolumn1/ Delegerade väljer tre eller flera
/kolumn2/ Delegerade väljer tre eller flera
revisorer och minst lika många revi-
/kolumn2/revisorer och minst lika många revi-
sorssuppleanter som skall granska
/kolumn2/sorsersättare som skall granska ar-
arbetsutskottets och kommittéer-
/kolumn2/betsutskottets och kommittéernas
nas verksamhet. I fråga om valbar-
/kolumn2/verksamhet. I fråga om valbarhet
het till revisor eller revisorssupple-
/kolumn2/till revisor eller revisorsersättare,
ant, verkan av att valbarheten upp-
/kolumn2/verkan av att valbarheten upphör
hör och rätt till avsägelse tillämpas
/kolumn2/och rätt till avsägelse tillämpas be-
bestämmelserna i 15 § om ledamö-
/kolumn2/stämmelserna i 15 § om ledamöter
ter och suppleanter i arbetsutskot-
/kolumn2/och ersättare i arbetsutskottet.
tet.
Revisorerna skall det år då indelningsändringen träder i kraft
avge en berättelse om resultatet av revisionen till kommunfullmäktige
i kommunen enligt den nya indelningen. Fullmäktige skall vid
sammanträde
före
utgången av detta år besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller
om någon åtgärd för att bevara kommunens rätt skall vidtas.
/kolumn1/ Beträffande revisionen tillämpas
/kolumn2/ I fråga om revisionen tillämpas i
i övrigt bestämmelserna i 5 kap.
/kolumn2/övrigt bestämmelserna om revision
kommunallagen (1977: 179) om re-
/kolumn2/i 9 kap. kommunallagen
vision på motsvarande sätt.
/kolumn2/(1991: 900).
23 §4
/kolumn1/ Beträffande besvär över beslut av
/kolumn2/ Beslut av delegerade, arbetsut-
delegerade, arbetsutskottet, kom-
/kolumn2/skottet, kommittéer eller partssam-
mittéer eller partssammansatta or-
/kolumn2/mansatta organ får överklagas en-
gan gäller i tillämpliga delar 7 kap.
/kolumn2/ligt bestämmelserna i 10 kap. kom-
1 §, 2 § första stycket och 4 § kom-
/kolumn2/munallagen (1991: 900). Besluten
munallagen (1977: 179). Besvär får
/kolumn2/får överklagas av varje kommun
anföras av varje kommun som har
/kolumn2/som har valt delegerade och av den
valt delegerade och av den som är
/kolumn2/som är medlem av en sådan kom-
medlem av en sådan kommun.
/kolumn2/mun.
/kolumn1//kolumn1/ Beträffande besvär över kammar-
/kolumn2/ När 10 kap. 14 § kommunallagen
rättens beslut tillämpas 7 kap. 5 §
/kolumn2/tillämpas gäller, om kammarrätten
kommunallagen. Besvär över ett be-
/kolumn2/har upphävt ett beslut eller förbjudit
slut, varigenom kammarrätten har
/kolumn2/att det verkställs, att kammarrät-
bifallit besvär eller förbjudit att det
/kolumn2/tens beslut får överklagas även av
överklagade beslutet verkställs, får
/kolumn2/en kommun som har valt delegera-
anföras även av en kommun som
/kolumn2/de och den som är medlem av en
har valt delegerade och den som är
/kolumn2/sådan kommun.
medlem av en sådan kommun.
/kolumn1//kolumn1/ Bestämmelserna i 7 kap. 6 §
/kolumn2/ Bestämmelserna i 10 kap. 15 §
kommunallagen om rättelse av
/kolumn2/kommunallagen om rättelse av
verkställighet tillämpas beträffande
/kolumn2/verkställighet tillämpas på beslut
beslut av delegerade, arbetsutskot-
/kolumn2/av delegerade, arbetsutskottet,
tet, kommittéer eller partssamman-
/kolumn2/kommittéer eller partssammansatta satta organ.
/kolumn2/organ.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
53 Förslag till
Lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985: 894)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalförbundslagen (1985: 894)
dels att 2 kap. 11 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 kap. 1, 2 och 9 §§ orden "landsting" och
"landstingskommuner"
i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige"
respektive "landsting" i motsvarande form,
dels att i 1 kap. 10 och 11 §§, 2 kap. 4--9 och 15 §§ samt 3
kap. 2--4 §§ ordet "suppleant" i olika böjningsformer skall bytas
ut mot "ersättare" i motsvarande form,
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3, 14, 18 och 21 §§, 3 kap. 5, 7 och

11 §§ samt 4 kap. 10 § skall ha följande lydelse.
1 kap.
3 §
/kolumn1//kolumn1/ I denna lag avses med förbunds-
/kolumn2/ I denna lag avses med förbunds-
medlem de kommuner och lands-
/kolumn2/medlem de kommuner och lands-
tingskommuner som ingår i ett
/kolumn2/ting som ingår i ett kommunalför-
kommunalförbund.
/kolumn2/bund.
/kolumn1//kolumn1/ Med förbundsmedlems fullmäk-
/kolumn2/ Med förbundsmedlems fullmäk-
tige avses kommunfullmäktige och
/kolumn2/tige avses kommunfullmäktige och
landstinget samt med förbunds-
/kolumn2/landstingsfullmäktige samt med
medlems styrelse kommunstyrelsen /kolumn2/förbundsmedlems styrelse
kom-
och förvaltningsutskottet.
/kolumn2/munstyrelsen och landstingsstyrel-
/kolumn2/sen.
2 kap.
3 §
/kolumn1/ Bestämmelserna i 1 kap. 5 § fjär-
/kolumn2/ Bestämmelserna i 3 kap. 10 § för-
de stycket, 2 kap. 4 § tredje stycket,
/kolumn2/sta stycket och 16--18 §§, 4 kap. 8,
5 §, 8 § andra stycket och 10--29 §§
/kolumn2/9, 11--16 §§, 18 § första stycket, 19,
kommunallagen (1977: 179) skall
/kolumn2/20 och 22 §§ samt 5 kap. 7--23 §§,
tillämpas i fråga om kommunalför-
/kolumn2/25--34 §§ och 36--62 §§ kommu-
bunds fullmäktige. Bestämmelser-
/kolumn2/nallagen (1991: 900) skall tillämpas
na i 2 kap. 11 § nämnda lag tilläm-
/kolumn2/i fråga om kommunalförbunds full-
pas dock endast om suppleanter har /kolumn2/mäktige. Bestämmelserna
i 5 kap.
utsetts.
/kolumn2/12--17 §§ nämnda lag tillämpas
/kolumn2/dock endast om ersättare har ut- setts.
14 §
/kolumn1/ Om inte annat är särskilt före-
/kolumn2/ Om inte något annat är särskilt
skrivet, gäller bestämmelserna i 3
/kolumn2/föreskrivet, gäller bestämmelserna i kap. 1--16 §§
och i 3 a kap. kom-
/kolumn2/4 kap. 5, 6, 8, 9, 11--15, 17--23 §§, munallagen (1977:
179) i tillämpli-
/kolumn2/6 kap. 1--7, 9--38 §§ och i 7 kap.
ga delar i fråga om kommunalför-
/kolumn2/kommunallagen (1991: 900) i
bunds styrelse och övriga nämnder, /kolumn2/tillämpliga delar
i fråga om kom-
partssammansatta organ m. m.
/kolumn2/munalförbunds styrelse och övriga
/kolumn2/nämnder, partssammansatta organ m. m.
18 §
/kolumn1/ Bestämmelserna i 4 kap. 1 och
/kolumn2/ Bestämmelserna i 8 kap. 1--4 §§,
3 §§, 4 § tredje stycket, 5--7 och
/kolumn2/5 § första och andra styckena, 10 §,
9 §§ kommunallagen (1977: 179)
/kolumn2/12--16 §§, 17 § första stycket och
gäller i tillämpliga delar i fråga om
/kolumn2/18 § kommunallagen (1991: 900)
kommunalförbunds ekonomiska
/kolumn2/gäller i tillämpliga delar i fråga om
förvaltning.
/kolumn2/kommunalförbunds ekonomiska
/kolumn2/förvaltning.
I övrigt gäller de begränsningar i rätten att ta upp lån,
ingå borgen och andra förbindelser eller avsätta medel till fonder
som förbundsmedlemmarna har tagit in i förbundsordningen.
21 §
/kolumn1/ Bestämmelserna i 5 kap. kommu-
/kolumn2/ Bestämmelserna i 9 kap. kommu-
nallagen (1977: 179) gäller i
/kolumn2/nallagen (1991: 900) gäller i
tillämpliga delar i fråga om revision /kolumn2/tillämpliga delar
i fråga om revision hos kommunalförbund.
/kolumn2/hos kommunalförbund.
/kolumn1//kolumn1/ I ett nybildat förbund skall val av /kolumn2/
I ett nybildat förbund skall val av revisorer och revisorssuppleanter
/kolumn2/revisorer och revisorsersättare äga
äga rum vid förbundsfullmäktiges
/kolumn2/rum vid förbundsfullmäktiges för-
första sammanträde. Valet skall
/kolumn2/sta sammanträde. Valet skall avse
avse granskning av verksamheten
/kolumn2/granskning av verksamheten under
under tiden från valet till dess nästa /kolumn2/tiden från valet
till dess nästa
tjänstgöringstid för revisorer och
/kolumn2/tjänstgöringstid för revisorer och
revisorssuppleanter börjar.
/kolumn2/revisorsersättare börjar.
3 kap.
5 §
/kolumn1/ Bestämmelserna i 2 kap. 27 §, 3
/kolumn2/ Bestämmelserna i 4 kap. 5, 6, 8,
kap. 3 och 4 §§, 7--11 §§ och 16 §
/kolumn2/9, 11--15 och 17--23 §§, 6 kap. 10,
samt 3 a kap. 1--3 §§ kommunalla-
/kolumn2/11 och 18--31 §§ samt i 7 kap. 1--
gen (1977: 179) skall i tillämpliga
/kolumn2/7 §§ kommunallagen (1991: 900)
delar gälla i fråga om förbundsdi-
/kolumn2/skall i tillämpliga delar gälla i fråga
rektionen. Härifrån skall dock föl-
/kolumn2/om förbundsdirektionen. Härifrån
jande avvikelser gälla.
/kolumn2/skall dock följande avvikelser gälla.
I fråga om tillkännagivande om justering av förbundsdirektionens
protokoll gäller föreskrifterna i 2 kap. 13 § denna lag.
/kolumn1/ Sammanträde för fastställande
/kolumn2/ Sammanträde för fastställande
av budget skall vara offentligt. Där-
/kolumn2/av budget skall vara offentligt. Där-
vid skall bestämmelserna i 2 kap.
/kolumn2/vid skall bestämmelserna i 5 kap.
10 § första -- tredje styckena och
/kolumn2/8--10 §§ och 39 § kommunallagen
28 § andra stycket kommunallagen
/kolumn2/gälla i tillämpliga delar.
gälla i tillämpliga delar.
7 §
/kolumn1/ Bestämmelserna i 4 kap. 1 och
/kolumn2/ Bestämmelserna i 8 kap. 1--4 §§,
3 §§, 4 § tredje stycket och 5--7 §§
/kolumn2/5 § första och andra styckena samt
kommunallagen (1977: 179) gäller i
/kolumn2/10, 12 och 13 §§ kommunallagen
tillämpliga delar i fråga om ekono-
/kolumn2/(1991: 900) gäller i tillämpliga delar
misk förvaltning i kommunalför-
/kolumn2/i fråga om ekonomisk förvaltning i
bund med förbundsdirektion.
/kolumn2/kommunalförbund med förbunds-
/kolumn2/direktion.
I övrigt gäller de begränsningar i rätten att ta upp lån,
ingå borgen och andra förbindelser eller avsätta medel till fonder
som förbundsmedlemmarna har tagit in i förbundsordningen.
11 §
/kolumn1/ Varje förbundsmedlems fullmäk-
/kolumn2/ Varje förbundsmedlems fullmäk-
tige väljer en eller flera revisorer
/kolumn2/tige väljer en eller flera revisorer
och minst lika många revisorssupp-
/kolumn2/och minst lika många revisorsersät-
leanter för revision av förbundets
/kolumn2/tare för revision av förbundets
verksamhet.
/kolumn2/verksamhet.
/kolumn1//kolumn1/ För granskning av ett nybildat
/kolumn2/ För granskning av ett nybildat
förbund skall val av revisor och
/kolumn2/förbund skall val av revisor och
revisorssuppleant ske senast när för-
/kolumn2/revisorsersättare ske senast när för-
bundet bildas. Valet skall avse ti-
/kolumn2/bundet bildas. Valet skall avse ti-
den från valets förrättande till dess
/kolumn2/den från valets förrättande till dess
nästa tjänstgöringstid för revisorer
/kolumn2/nästa tjänstgöringstid för revisorer
och revisorssuppleanter börjar.
/kolumn2/och revisorsersättare börjar.
/kolumn1//kolumn1/ Bestämmelserna i 5 kap. kommu-
/kolumn2/ Bestämmelserna i 9 kap. kommu-
nallagen (1977: 179) gäller i övrigt i
/kolumn2/nallagen (1991: 900) gäller i övrigt i
tillämpliga delar i fråga om revi-
/kolumn2/tillämpliga delar i fråga om revi-
sion. Förbundsmedlemmarna skall
/kolumn2/sion. Förbundsmedlemmarna skall
var för sig pröva frågan om an-
/kolumn2/var för sig pröva frågan om an-
svarsfrihet för förbundsdirek-
/kolumn2/svarsfrihet för förbundsdirek-
tionen.
/kolumn2/tionen.
4 kap.
10 §
/kolumn1/ Bestämmelserna i 7 kap. kommu-
/kolumn2/ Bestämmelserna i 10 kap. kom-
nallagen (1977: 179) gäller i
/kolumn2/munallagen (1991: 900) gäller i
tillämpliga delar i fråga om kom-
/kolumn2/tillämpliga delar i fråga om kom-
munalförbund. Besvär får anföras
/kolumn2/munalförbund. Beslut får överkla-
av såväl medlemmar av förbundet
/kolumn2/gas av såväl medlemmar av förbun-
som medlemmar av varje kommun
/kolumn2/det som medlemmar av varje kom-
eller landstingskommun som ingår i /kolumn2/mun eller landsting
som ingår i för-
förbundet.
/kolumn2/bundet.
/kolumn1//kolumn1/ Beträffande besvär över kammar-
/kolumn2/ I fråga om överklagande av kam-
rättens beslut tillämpas 7 kap. 5 §
/kolumn2/marrättens beslut tillämpas 10 kap.
kommunallagen. Besvär över ett be-
/kolumn2/14 § kommunallagen. Om kammar-
slut, varigenom kammarrätten har
/kolumn2/rätten har upphävt ett beslut eller
bifallit besvär eller förbjudit att det
/kolumn2/förbjudit att det verkställs, får kam-
överklagade beslutet verkställs, får
/kolumn2/marrättens beslut överklagas också
anföras även av förbundsmedlem.
/kolumn2/av en förbundsmedlem.
/kolumn1//kolumn1/ I kommunalförbund med för-
bundsdirektion får besvärsnämnd
inte inrättas.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Miljödepartementets område
54 Förslag till
Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822)
Härigenom föreskrivs att 17 och 24 §§ naturvårdslagen (1964:
822)1 skall ha följande lydelse.
17 §
Finnes på område, som är av betydelse för friluftslivet, eller
i områdets närhet stängsel som hindrar eller försvårar tillträdet
till mark inom området där allmänheten eljest skulle ägt att
fritt färdas, får länsstyrelsen förelägga den som håller
stängslet att anordna grind eller annan genomgång. Är det uppenbart
att stängslet endast avser att utestänga allmänheten från
området, får föreläggande meddelas om borttagande av stängslet.
Vad nu sagts om stängsel skall äga motsvarande tillämpning
beträffande dike.
/kolumn1//kolumn1/ Skylt varigenom allmänheten av-
/kolumn2/ Skyltar varigenom allmänheten
visas från visst område får ej finnas
/kolumn2/avvisas från ett visst område får
uppsatt utan byggnadsnämndens
/kolumn2/inte finnas uppsatta utan tillstånd
tillstånd. Tillstånd fordras dock ej,
/kolumn2/av den eller de kommunala nämn-
om det är uppenbart att allmänhe-
/kolumn2/der som fullgör uppgifter inom plan- ten ej äger färdas
fritt inom områ-
/kolumn2/och byggnadsväsendet. Tillstånd
det eller att skylten eljest är behö-
/kolumn2/behövs dock inte, om det är up-
rig.
/kolumn2/penbart att allmänheten inte får fär-
/kolumn2/das fritt inom området eller att skylten likväl är behörig.
/kolumn1/ Har skylt uppsatts i strid mot
/kolumn2/ Har en skylt uppsatts i strid mot
andra stycket, får byggnadsnämn-
/kolumn2/andra stycket, får nämnden föreläg-
den förelägga den som är ansvarig
/kolumn2/ga den som är ansvarig för åtgärden för åtgärden
att borttaga skylten.
/kolumn2/att ta bort skylten.
24 §
/kolumn1/ Har på viss plats i naturen skrä-
/kolumn2/ Är en viss plats i naturen
pats ned eller eljest osnyggats, äger
/kolumn2/nedskräpad eller osnygg, får den
miljö- och hälsoskyddsnämnden fö-
/kolumn2/eller de nämnder som fullgör
relägga den som vållat eller eljest är
/kolumn2/uppgifter inom miljö- och hälso-
ansvarig för nedskräpningen eller
/kolumn2/skyddsområdet förelägga den som
osnyggandet att iordningställa plat-
/kolumn2/har vållat eller som av något annat
sen samt vidtaga erforderliga före-
/kolumn2/skäl är ansvarig för nedskräpningen byggande åtgärder
för framtiden.
/kolumn2/eller osnyggandet att ställa platsen
/kolumn2/i ordning samt genomföra de fö- rebyggande åtgärder
som behövs för framtiden.
Vad som nu sagts skall dock ej gälla, där enligt särskilda
föreskrifter frågan om platsens iordningställande skall prövas
i annan ordning.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
55 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1991: 862) om ändring i naturvårdslagen
(1964: 822)
Härigenom föreskrivs att 39 § naturvårdslagen (1964: 822) i
paragrafens lydelse enligt lagen (1991: 862) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.
39 §
Har någon överträtt beslut eller föreskrift som avses i 37
§ första stycket 1, 2, 4, 6 eller 8 får länsstyrelsen förelägga
honom att åstadkomma rättelse. Har i fråga om en viss fastighet
eller byggnad, anordning eller anläggning på annans mark ägaren
till egendomen begått överträdelsen och övergår egendomen
till ny ägare, får denne föreläggas att vidta rättelse, om
det inte är oskäligt. Är fråga om överträdelse av beslut
eller föreskrift över vars efterlevnad kommunal nämnd med stöd
av överlåtelse enligt 18 b § utövar tillsyn, tillkommer det
i stället nämnden att meddela sådant föreläggande. I beslut
om föreläggande får vite sättas ut. Vidare får kronofogdemyndigheten
meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse.
Ansökan om handräckning får göras av allmän åklagare, statens
naturvårdsverk, länsstyrelsen, den kommunala nämnd som handhar
naturvårdsfrågor eller, i fall där kommunal nämnd har att meddela
föreläggande, av den nämnden. I fråga om sådan handräckning
finns bestämmelser i lagen (1990: 746) om betalningsföreläggande
och handräckning.
Vid meddelande av föreläggande eller förbud enligt 17 § första
stycket, 20 § eller 22 § andra stycket får länsstyrelsen utsätta
vite. Efterkoms ej sådant föreläggande eller förbud, skall
på anmodan av länsstyrelsen kronofogdemyndigheten föranstalta
om att föreläggande eller förbud följs. Har någon påbörjat
utförandet av ett arbetsföretag som omfattas av samrådsplikt
enligt 20 § innan samråd skett, får länsstyrelsen meddela
vitesförbud
mot verksamheten till dess att samrådsärendet har avgjorts.
/kolumn1/ Byggnadsnämnden får utsätta
/kolumn2/ En sådan nämnd som avses i 17 §
vite vid meddelande av föreläggan-
/kolumn2/får utsätta vite vid meddelande av
de enligt 17 § tredje stycket. Miljö-
/kolumn2/föreläggande enligt 17 § tredje styc-
och hälsoskyddsnämnden får utsät-
/kolumn2/ket. Detsamma gäller den nämnd
ta vite vid meddelande av föreläg-
/kolumn2/som svarar för frågor enligt 24 §.
gande enligt 24 §. Efterkommes ej
/kolumn2/Efterkoms inte föreläggandet, får
föreläggandet, äger vederbörande
/kolumn2/nämnden låta genomföra åtgärden
nämnd låta vidtaga åtgärden på den /kolumn2/på den försumliges
bekostnad.
försumliges bekostnad.
I beslut om föreläggande som avses i första, andra eller tredje
stycket får förordnas att beslutet skall gälla utan hinder av
att det inte har vunnit laga kraft.
56 Förslag till
Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969: 387)
Härigenom föreskrivs att 38, 38 b, 44 a, 48 och 50 §§
miljöskyddslagen
(1969: 387)1 skall ha följande lydelse.
38 §
/kolumn1/ Statens naturvårdsverk, länssty-
/kolumn2/ Statens naturvårdsverk, länssty-
relserna samt miljö- och hälso-
/kolumn2/relserna samt den eller de kommu-
skyddsnämnderna utövar tillsynen
/kolumn2/nala nämnder som fullgör uppgifter
över miljöfarlig verksamhet.
/kolumn2/inom miljö- och hälsoskyddsområ-
/kolumn2/det utövar tillsynen över miljöfarlig verksamhet.
Naturvårdsverket har den centrala tillsynen, samordnar
tillsynsverksamheten
och lämnar vid behov bistånd i denna verksamhet.
/kolumn1/ Länsstyrelsen utövar tillsyn över
sådan miljöfarlig verksamhet som
kräver tillstånd enligt 10 § eller som utövas av försvarsmakten.
Miljö-
och hälsoskyddsnämnden utövar
den lokala tillsynen över övrig
miljöfarlig verksamhet.
/kolumn2/ Länsstyrelsen utövar tillsyn över
sådan miljöfarlig verksamhet som
kräver tillstånd enligt 10 § eller som utövas av försvarsmakten.
Den lokala tillsynen över övrig miljöfarlig verksamhet utövas
av den eller de kommunala nämnder som avses i första stycket
Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra samt med sådana
statliga och kommunala organ som har att utöva tillsyn i särskilda
hänseenden eller som på annat sätt fullgör uppgifter av betydelse
för tillsynsverksamheten. Det åligger tillsynsmyndigheterna att
verka för att överträdelser av denna lag beivras.
38 b §
/kolumn1/ Den som utövar miljöfarlig verk-
samhet som omfattas av tillstånd
enligt denna lag skall varje år avge
en särskild miljörapport till länssty-
relsen eller till miljö- och hälso-
skyddsnämnden, om nämnden är
tillsynsmyndighet.
/kolumn2/ Den som utövar miljöfarlig verk-
samhet som omfattas av tillstånd
enligt denna lag skall varje år avge
en särskild miljörapport till länssty-
relsen eller till en kommunal
nämnd som avses i 38 §.
I miljörapporten skall de åtgärder redovisas som vidtagits för
att uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet och resultaten av dessa
åtgärder. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om denna redovisning.
Tillsynsmyndigheten får förelägga en tillståndshavare som underlåtit
att avge en miljörapport att fullgöra sin skyldighet. I beslut
om föreläggande får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.
44 a §
/kolumn1/ Efter åtagande av en kommun får /kolumn2/ Efter åtagande
av en kommun får länsstyrelsen överlåta åt miljö- och
/kolumn2/länsstyrelsen överlåta åt en sådan
hälsoskyddsnämnden att utöva så-
/kolumn2/nämnd som avses i 38 § att utöva
dan tillsyn som annars ankommer
/kolumn2/sådan tillsyn som annars ankom-
på länsstyrelsen. Tillsyn av sådan
/kolumn2/mer på länsstyrelsen. Detta gäller
miljöfarlig verksamhet som utövas
/kolumn2/inte verksamhet som utövas av
av försvarsmakten får dock inte
/kolumn2/försvarsmakten.
överlåtas åt miljö- och hälsoskydds-
nämnden.
Har en kommun gjort framställning om överlåtelse av tillsynen
enligt första stycket och finner länsstyrelsen att överlåtelse
inte bör ske i enlighet med framställningen, skall länsstyrelsen,
om kommunen begär det, med eget yttrande överlämna ärendet
till regeringens avgörande.
48 §
Om inte något annat framgår av andra-femte styckena, får beslut
enligt denna lag överklagas
/kolumn1/ 1. hos länsstyrelsen, om beslutet
/kolumn2/ 1. hos länsstyrelsen, om beslutet
har meddelats av miljö- och hälso-
/kolumn2/har meddelats av en sådan nämnd
skyddsnämnden,
/kolumn2/som avses i 38 §,
2. hos koncessionsnämnden, om beslutet har meddelats av statens
naturvårdsverk eller länsstyrelsen,
3. hos regeringen, om beslutet har meddelats av koncessionsnämnden.
Koncessionsnämndens beslut i ett dit överklagat ärende får
inte överklagas.
Länsstyrelsens beslut i frågor som avses i 8 a § andra och tredje
styckena får överklagas hos regeringen.
Beslut i fråga om ersättning för kostnader enligt 14 § femte
stycket andra meningen eller 43 § tredje stycket eller beslut i
fråga om förbud vid vite enligt 51 § får överklagas hos
kammarrätten.
Särskilda bestämmelser om överklagande av beslut i frågor
om miljöskyddsavgift finns i 59--62 §§.
50 §
Har en tillsynsmyndighet med stöd av 40 § första stycket förbjudit
miljöfarlig verksamhet eller ålagt den som utövar eller ämnar
utöva sådan verksamhet att vidta försiktighetsmått och begär
han tillstånd till verksamheten enligt denna lag, kan
koncessionsnämnden,
om sökanden ställer säkerhet för kostnad och skada, bestämma
att tillsynsmyndighetens beslut inte får verkställas förrän
tillståndsfrågan har avgjorts eller koncessionsnämnden föreskriver
något annat.
/kolumn1/ Vad som sägs i första stycket
/kolumn2/ Vad som sägs i första stycket
skall gälla också sådana beslut om
/kolumn2/skall gälla också sådana beslut om
ingripanden mot miljöfarlig verk-
/kolumn2/ingripanden mot miljöfarlig verk-
samhet som miljö- och hälsoskydds-
/kolumn2/samhet som en sådan nämnd som
nämnden meddelar med stöd av
/kolumn2/avses i 38 § meddelar med stöd av
hälsoskyddslagen (1982: 1080).
/kolumn2/hälsoskyddslagen (1982: 1080).
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
57 Förslag till
Lag om ändring i renhållningslagen (1979: 596)
Härigenom föreskrivs att 9 och 21 §§ renhållningslagen (1979:
596) skall ha följande lydelse.
9 §1
För varje kommun skall finnas en renhållningsordning som skall
innehålla kommunens föreskrifter om avfallshantering och en
avfallsplan.
Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen
och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela närmare föreskrifter om avfallsplanens innehåll.
/kolumn1//kolumn1/ I renhållningsordningen skall fö-
/kolumn2/ I renhållningsordningen skall fö-
reskrivas under vilka förutsättning-
/kolumn2/reskrivas under vilka förutsättning-
ar undantag kan medges från ren-
/kolumn2/ar undantag kan medges från ren-
hållningsordningens föreskrifter.
/kolumn2/hållningsordningens föreskrifter.
Frågor om undantag prövas av mil-
/kolumn2/Frågor om undantag prövas av den
jö- och hälsoskyddsnämnden.
/kolumn2/eller de kommunala nämnder som
/kolumn2/fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
21 §2
/kolumn1/ Tillsynen över efterlevnaden av
/kolumn2/ Tillsynen över efterlevnaden av
denna lag och med stöd av lagen
/kolumn2/denna lag och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter utövas
/kolumn2/meddelade föreskrifter utövas
inom kommunen av miljö- och häl-
/kolumn2/inom kommunen av en sådan
soskyddsnämnden, om inte rege-
/kolumn2/nämnd som avses i 9 §, om inte re-
ringen bestämmer annat. Länssty-
/kolumn2/geringen bestämmer annat. Läns-
relsen utövar tillsynen inom länet.
/kolumn2/styrelsen utövar tillsynen inom lä-
Statens naturvårdsverk har den
/kolumn2/net. Statens naturvårdsverk har den centrala tillsynen.
/kolumn2/centrala tillsynen.
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
58 Förslag till
Lag om ändring i strålskyddslagen (1988: 220)
Härigenom föreskrivs att 30 § strålskyddslagen (1988: 220)
skall ha följande lydelse.
30 §
/kolumn1//kolumn1/ Efter åtagande av en kommun får /kolumn2/ Efter
åtagande av en kommun får regeringen eller den myndighet som
/kolumn2/regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer överlåta åt
/kolumn2/regeringen bestämmer överlåta åt
miljö- och hälsoskyddsnämnden att
/kolumn2/den eller de kommunala nämnder
i ett visst avseende utöva tillsynen.
/kolumn2/som fullgör uppgifter inom miljö-
Om en sådan överlåtelse sker, skall
/kolumn2/och hälsoskyddsområdet att i ett
vad som sägs i lagen om tillsyns-
/kolumn2/visst avseende utöva tillsynen. Om
myndighet gälla även miljö- och
/kolumn2/en sådan överlåtelse sker, skall vad
hälsoskyddsnämnden.
/kolumn2/som sägs i lagen om tillsynsmyndig-
/kolumn2/het gälla även en sådan nämnd .
--
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Civildepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 september 1991
Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden
S. Andersson, Gradin, Hellström, Johansson, Lindqvist, G. Andersson,
Lönnqvist, Thalén, Freivalds, Wallström, Lööw, Persson,
Molin, Sahlin, Larsson, Åsbrink
--

Statsrådet Johansson anmäler fråga om följdlagstiftning till
den nya kommunallagen.
--
Regeringen beslutar att genom proposition lämna förslag till riksdagen

om följdlagstiftning till den nya kommunallagen i enlighet med
bilagan till detta protokoll.
Ur protokollet:
Maud Melin

Innehållsförteckning
Propositionens huvudsakliga innehåll
6
1 Inledning
7
2 Regeringens överväganden
7
2.1 Ändringar i speciallagstiftningens bestämmelser om nämnder
7
2.2 Hänvisningar till kommunallagen
8
2.3 Överföring av föreskrifter från kommunallagen till andra lagar
10
3 Upprättade lagförslag
10
4 Ärendet till riksdagen
12
Propositionens lagförslag
13
Justitiedepartementets område
1. Förslag till lag om ändring i föräldrabalken (1949: 381)
13
2. Förslag till lag om ändring i allmänna ordningsstadgan
(1956: 617)
15
3. Förslag till lag om ändring i lagen (1966: 742) om hotell- och
pensionatrörelse
16
4. Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970: 988)
17
5. Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971: 291)
20
6. Förslag till lag om ändring i vallagen (1972: 620)
21
7. Förslag till lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofull-
mäktigval, m. m.
24
8. Förslag till lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrende-
nämnder och hyresnämnder
25
9. Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)
26
10. Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen (1986: 223)
27
Försvarsdepartementets område
11. Förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74)
28
12. Förslag till lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal
beredskap
29
13. Förslag till lag om ändring i lagen (1973: 861) om lokal
kristids-
förvaltning
30
14. Förslag till lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986: 1102)
31
15. Förslag till lag om ändring i lagen (1991: 1032) om ändring i
räddningstjänstlagen (1986: 1102)
34
Socialdepartementets område
16. Förslag till lag om ändring i lagen (1964: 47) om krigshjälp
35
17. Förslag till lag om ändring i lagen (1980: 12) om förtroende-
nämnder inom hälso- och sjukvården
36
18. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (1980: 620)
37
19. Förslag till lag om ändring i lagen (1981: 292) om tjänsteplikt
för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m.
39
20. Förslag till lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982: 1080)
40
21. Förslag till lag om ändring i lagen (1985: 568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
46
22. Förslag till lag om ändring i lagen (1985: 569) om införande av
lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt utveck-
lingsstörda m. fl.
47
23. Förslag till lag om ändring i lagen (1988: 870) om vård av
missbrukare i vissa fall
49
24. Förslag till lag om ändring i lagen (1991: 1130) om ändring i
lagen (1985: 569) om införande av lagen (1985: 568) om sär-
skilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
51
Kommunikationsdepartementets område
25. Förslag till lag om ändring i lagen (1939: 608) om enskilda
vägar
52
26. Förslag till lag om ändring i lagen (1978: 234) om trafiknämnd
58
27. Förslag till lag om ändring i lagen (1991: 860) om ändring i
lagen (1939: 608) om enskilda vägar
60
Finansdepartementets område
28. Förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
61
29. Förslag till lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering
av skatt, m. m.
62
30. Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979: 1152)
65
31. Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987: 619)
67
32. Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990: 324)
68
Utbildningsdepartementets område
33. Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1977: 218)
69
34. Förslag till lag om ändring i skollagen (1985: 1100)
71
35. Förslag till lag om ändring i lagen (1985: 1101) om införande
av skollagen (1985: 1100)
72
Jordbruksdepartementets område
36. Förslag till lag om ändring i förordningen (1956: 413) om klas-
sificering av kött
73
37. Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen (1971: 511)
75
38. Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988: 534)
76
Arbetsmarknadsdepartements område
39. Förslag till lag om ändring i lagen (1944: 475) om arbetslöshets-
nämnd
78
40. Förslag till lag om ändring i lagen (1979: 47) om regionala
stiftelser för skyddat arbete
79
Bostadsdepartementets område
41. Förslag till lag om ändring i lagen (1970: 244) om allmänna
vatten och avloppsanläggningar
81
42. Förslag till lag om ändring i bostadssaneringslagen (1973: 531)
82
43. Förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen (1973: 1144)
83
44. Förslag till lag om ändring i anläggningslagen (1973: 1149)
85
45. Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987: 10)
87
46. Förslag till lag om ändring i lagen (1987: 11) om exploaterings-
samverkan
89
47. Förslag till lag om ändring i lagen (1991: 908) om ändring i
plan- och bygglagen (1987: 10)
90
Industridepartementets område
48. Förslag till lag om ändring i fastbränslelagen (1981: 599)
91
49. Förslag till lag om ändring i lagen (1988: 868) om brandfarliga
och explosiva varor
92
Civildepartementets område
50. Förslag till lag om ändring i lagen (1987: 439) om inskränkning
i rätten att överklaga
94
51. Förslag till lag om ändring i lagen (1979: 411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner
95
52. Förslag till lag om ändring i lagen (1979: 412) om kommunala
indelningsdelegerade
98
53. Förslag till lag om ändring i kommunalförbundslagen
(1985: 894)
104
Miljödepartementets område
54. Förslag till lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822)
107
55. Förslag till lag om ändring i lagen (1991: 862) om ändring i
naturvårdslagen (1964: 822)
108
56. Förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen (1969: 387)
109
57. Förslag till lag om ändring i renhållningslagen (1979: 596)
111
58. Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988: 220)
112
Utdrag ur regeringens protokoll den 5 september 1991
113