Skatteutskottets betänkande
1991/92:SKU19

Räntor och avgifter vid skatteindrivning


Innehåll

1991/92
SkU19

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om
dröjsmålsavgifter m.m. vid skatteindrivning. Vidare avstyrker
utskottet en motion från allmänna motionstiden rörande
näringsidkares preliminärskatt på kapitalinkomster.

Propositionen

Regeringen (finansdepartementet) hemställer i proposition
1991/92:93 att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
2. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt,
3. lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt,
4. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
5. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
6. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
7. lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m.m.,
8. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
9. lag om ändring i studiestödslagen (1973:349),
10. lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
11. lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,
12. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för
skatter, tullar och avgifter,
13. lag om ändring i utsökningsbalken,
14. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
15. lag om ändring i lagen (1982:1006) om avdrags- och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar,
16. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
17. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter,
18. lag om ändring i lagen (1984:405) om stämpelskatt på
aktier,
19. lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare,
20. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
21. lag om ändring i tullagen (1987:1065),
22. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327),
23. lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift,
24. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
25. lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg,
26. lag om ändring i lagen (1990:328) om skatteavdrag i vissa
fall från artistersättning m.m.,
27. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.,
28. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.,
29. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
30. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.,
31. lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens område.
I propositionen föreslås att den fasta restavgift som för
närvarande tas ut när skatter m.m. inte betalas i tid ersätts
med en rörlig dröjsmålsavgift vars storlek beror på dröjsmålets
längd.
Den särskilda tilläggsavgift som kan påföras arbetsgivare som
inte betalar innehållen skatt avskaffas.
Vid indrivningen av skatter och andra fordringar i allmänna
mål skall ersättning i form av grundavgift få tas ut för
kronofogdemyndighetens förrättningskostnader.
I propositionen läggs vidare fram förslag om ändringar i
räntereglerna på skatte- och avgiftsområdena. Räntesatserna
föreslås knyta an till statslåneräntan i stället för till
diskontot. Beräkningsgrunderna för ö-skatteränta och
kvarskatteavgift justeras och de skillnader mellan ränta som
staten betalar ut och den enskilde betalar in utjämnas.
Bestämmelser om ränta förs in i lagen om mervärdeskatt efter
mönster från uppbördslagen. Dröjsmålsavgift skall tas ut när
mervärdeskatt beräknas skönsmässigt i avsaknad av deklaration.
Förseningsavgiften slopas. Motsvarande förändringar föreslås på
socialavgiftsområdet.
De nya bestämmelserna avses gälla i huvudsak fr.o.m. den 1
januari 1993.
Efter vissa justeringar som föranleds av nyligen genomförd
lagstiftning har lagförslagen följande lydelse.
>S>S>S
>S>S>S

Motion

Motion under allmänna motionstiden 1992
1991/92:Sk811 av Lars Björkman (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om att preliminärskatteavdrag inte skall göras avseende
intäktsräntor som utgör inkomst av näringsverksamhet.
Yttrande från annat utskott
Lagutskottet har yttrat sig över proposition 1991/92:93 såvitt
avser propositionens avsnitt Avgift vid indrivning. Yttrandet
(1991/92:LU1y) är fogat som bilaga till detta betänkande.

Utskottet

Dröjsmålsavgift m.m.
I propositionen föreslås att den nuvarande fasta restavgiften
ersätts med en rörlig dröjsmålsavgift som stegras etappvis
alltefter dröjsmålets längd. Dessutom föreslås vissa ändringar i
fråga om räntebestämmelserna som berör även mervärdesskatten och
uppbörden av socialavgifter. De nya bestämmelserna skall enligt
förslaget gälla i huvudsak fr.o.m. den 1 januari 1993.
På indrivningsområdet redovisar regeringen sin avsikt att ta
ut en utsökningsavgift i form av en grundavgift hos gäldenären i
allmänna mål på samma sätt som då utmätning begärs i enskilda
mål. I det sammanhanget föreslås att utsökningsavgift skall få
tas ut också vid införsel såväl i allmänna som i enskilda mål.
Samtidigt föreslås att en införselfordring skall ha företräde
framför avgiften. Motiveringen till regeringens förslag i denna
del är att det gäller att påverka införselfordringarna så litet
som möjligt med den nya ordningen eftersom riksskatteverket
förväntas inom kort lägga fram ett förslag om att sammanföra
införsel och utmätning i lön till ett enda institut för
löneexekution. I det sammanhanget kommer företrädesordningen
mellan exekutionsfordringar och kostnader att närmare belysas.
Lagutskottet, som yttrat sig över propositionen såvitt den
avser indrivningsfrågan, tillstyrker förslaget. Yttrandet
(1991/92:LU1y) är fogat som bilaga till detta betänkande.
Skatteutskottet har inte funnit anledning till annan erinran
mot regeringens förslag än att 69 § 1 mom. uppbördslagen bör
förtydligas något. Med denna justering tillstyrker utskottet
propositionen.
Näringsidkares preliminärskatt på kapitalinkomster
I motion Sk811 av Lars Björkman (m) begärs ett
tillkännagivande av innebörd att en rörelseidkares inbetalning
av kapitalinkomstskatt skall behöva ske först när rörelseidkaren
gjort bokslut. Med nuvarande preliminärskattesystem måste
företagaren ligga ute med den avdragna preliminärskatten på sina
ränteintäkter och samtidigt betala sedvanlig ränta till sina
egna långivare. Resultatet av denna ordning är enligt motionären
ansträngd ekonomi och likviditetsproblem för företagaren.
Utskottet vill understryka att den nuvarande lagregleringen
bl.a. bygger på den förutsättningen att näringsidkares
preliminärskatt på kapitalavkastning vid sidan av B-skatt bör
beaktas vid debiteringen av B-skatten. För närvarande bereds
inom regeringskansliet olika frågor rörande beskattningen av
näringsidkare och delägare i handelsbolag och enligt vad
utskottet erfarit avser regeringen att ta upp dessa frågor i en
proposition till hösten. Mot bakgrund härav anser utskottet att
ett närmare ställningstagande till den uppbördsfråga som
aktualiseras i motionen bör anstå till dess att ett samlat
förslag av regeringen om hithörande frågor föreligger. Med det
anförda avstyrker utskottet motion Sk811.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande dröjsmålsavgift m.m.
att riksdagen med bifall till proposition 1991/92:93 antar de
i detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) med den ändringen
att 69 § 1 mom. skall ha följande lydelse.
Regeringens förslag           Utskottets förslag
                69 §
1 mom. Om preliminär skatt,       1 mom. Om preliminär skatt,
som har inbetalats eller som,      som har inbetalats eller som,
utan att så har skett,         utan att så har skett,
skall gottskrivas skattskyldig     skall gottskrivas skattskyldig
på grund av att             på grund av att
arbetsgivaren gjort           arbetsgivaren gjort
skatteavdrag eller enligt 27      skatteavdrag, och skatt som
§ 2 mom. första stycket         skall gottskrivas enligt 27
4 eller 5 eller andra stycket      § 2 mom. första stycket
samma moment, överstiger        4 eller 5 eller andra stycket
den slutliga skatten skall       samma moment, överstiger
ränta (ö-skatteränta)          den slutliga skatten skall
beräknas på det             ränta (ö-skatteränta)
överskjutande beloppet.         beräknas på det
                    överskjutande beloppet.
Vid ränteberäkning - - - - - - - - - - efter inkomståret.
Ränta beräknas - - - - - - - - - - - - - - - - en decimal.
Ränta, i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 kronor.
Ändras debitering - - - - - - - - - - - - - slutliga skatt.
Bestämmelserna i - - - - - - - - - - - - på ö-skatteränta.
2. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt,
3. lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt,
4. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
5. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
6. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
7. lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m.m.,
8. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
9. lag om ändring i studiestödslagen (1973:349),
10. lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
11. lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,
12. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för
skatter, tullar och avgifter,
13. lag om ändring i utsökningsbalken,
14. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
15. lag om ändring i lagen (1982:1006) om avdrags- och
uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar,
16. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
17. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter,
18. lag om ändring i lagen (1984:405) om stämpelskatt på
aktier,
19. lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare,
20. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
21. lag om ändring i tullagen (1987:1065),
22. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327),
23. lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift,
24. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
25. lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg,
26. lag om ändring i lagen (1990:328) om skatteavdrag i vissa
fall från artistersättning m.m.,
27. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.,
28. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl.,
29. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
30. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.,
31. lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens område,
2. beträffande näringsidkares preliminärskatt på
kapitalinkomster
att riksdagen avslår motion 1991/92:Sk811.
Stockholm den 28 april 1992
På skatteutskottets vägnar
Knut Wachtmeister

I beslutet har deltagit: Knut Wachtmeister (m), Lars
Hedfors (s), Anita Johansson (s), Ivar Franzén (c), Bruno
Poromaa (s), Karl-Gösta Svenson (m), Yvonne Sandberg-Fries (s),
Harry Staaf (kds), Peter Kling (nyd), Gunnar Nilsson (s), Carl
Fredrik Graf (m), Sverre Palm (s), Fredrik Reinfeldt (m), Karl
Hagström (s) och Karin Pilsäter (fp).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Lars Bäckström (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.
Lagutskottets yttrande
1991/92:LU1y

Bilaga

Avgift vid indrivning
Till skatteutskottet
Skatteutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfälle att
yttra sig över proposition 1991/92:93 om ett nytt avgiftssystem
vid försenade skatteinbetalningar m.m.
Lagutskottet har beslutat att avge yttrande i ärendet såvitt
avser propositionens avsnitt Avgift vid indrivning. Någon motion
har inte väckts med anledning av propositionen i denna del.
Lagutskottet får anföra följande.
Hos kronofogdemyndigheterna handläggs såväl allmänna som
enskilda utsökningsmål. Med allmänna utsökningsmål avses
indrivning av skatter, böter, avgifter och liknande medel som
tillkommer staten, medan enskilda utsökningsmål gäller
verkställighet av privaträttsliga fordringar.
Enligt 17 kap. utsökningsbalken (UB) skall ersättning tas ut
för statens kostnader för förfarandet hos kronofogdemyndigheten
i den omfattning som regeringen bestämmer. I mål rörande
betalningsskyldighet är emellertid möjligheten att ta ut
ersättning begränsad till mål där verkställighet sker genom
utmätning. Enligt 17 kap. 1 § UB får nämligen ersättning för
statens förrättningskostnader inte tas ut vid införsel. Detta
gäller såväl skattefordringar m.m. (allmänna utsökningsmål) som
underhållsbidrag (enskilda utsökningsmål).
Närmare bestämmelser om ersättningen finns i förordningen
(1981:1185) om utsökningsavgifter. Utsökningsavgifterna utgörs
av grundavgift, försäljningsavgift och särskild avgift.
Grundavgiften kan närmast liknas vid en allmän ansökningsavgift
som tas ut för att generellt täcka kostnaderna för ärendets
registrering, kommunikation med gäldenären och liknande åtgärder
som vidtas hos myndigheten. Försäljningsavgift utgår vid
exekutiv försäljning, medan särskild avgift avser vissa faktiska
kostnader som uppkommer hos kronofogdemyndigheten, exempelvis
kostnader för värdering. Försäljningsavgift och särskild avgift
tas ut vid utmätning i både allmänna och enskilda mål. Däremot
skall grundavgift inte betalas i allmänna mål.
Förrättningskostnaderna i utsökningsmål tas i första hand ut
hos den betalningsskyldige. Detta sker utan särskild begäran. I
de fall kostnaderna inte kan tas ut hos gäldenären svarar
sökanden för dem i de flesta typer av enskilda mål. När det
gäller allmänna mål är förhållandet det motsatta. Staten,
kommuner och andra sökande betalar således inte de
utsökningsavgifter som kronofogdemyndigheten inte kan ta ut hos
gäldenären.
I propositionen föreslås att utsökningsavgift i form av
grundavgift skall få tas ut hos gäldenären även vid indrivning i
allmänna mål på samma sätt som då utmätning begärs i enskilda
mål. Vidare föreslås att utsökningsavgift skall få tas ut också
vid införsel såväl i allmänna som i enskilda mål.
Införselfordringen skall dock ha företräde framför avgiften.
Något kostnadsansvar för avgift som inte kan tas ut hos
gäldenären skall inte åvila sökanden i allmänna mål vare sig det
är fråga om utmätning eller införsel. Inte heller i sådana
enskilda mål som avser införsel för underhållsbidrag skall något
kostnadsansvar åläggas sökanden för avgift som inte kan tas ut
av gäldenären.
Lagutskottet delar den uppfattning som förs fram i
propositionen om att tiden nu är mogen för att införa avgifter
som ger täckning för kronofogdemyndigheternas arbete med de
allmänna utsökningsmålen. En sådan ordning motiveras särskilt av
att systemet med restavgift för skatter m.m., som inte betalas i
tid, nu föreslås avskaffat. Utskottet tillstyrker således
förslaget om införandet av grundavgift i de allmänna målen. Med
hänsyn till att förrättningskostnader uppkommer hos
kronofogdemyndigheten oavsett om verkställighet sker i form av
utmätning eller införsel kan utskottet inte se någon anledning
till att inte ersättning skall tas ut av gäldenären även vid
införsel. Utskottet ansluter sig också till uppfattningen att
något kostnadsansvar inte bör åläggas sökanden i de angivna
målen. Utskottet har inte heller i övrigt några erinringar mot
propositionen i nu aktuell del.
Stockholm den 31 mars 1992
På lagutskottets vägnar
Maj-Lis Lööw
I beslutet har deltagit: Maj-Lis Lööw (s), Holger
Gustafsson (kds), Margareta Gard (m), Owe Andréasson (s), Bengt
Harding Olson (fp), Inger Hestvik (s), Bengt Kronblad (s),
Bertil Persson (m), Gunnar Thollander (s), Richard Ulfvengren
(nyd), Lena Boström (s), Stig Rindborg (m), Lennart Fridén (m),
Hans Stenberg (s) och Stina Eliasson (c).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten John Andersson (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.