Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:84

om ändring i lagen (1976:661) om         

immunitet och privilegier i vissa fall         1990/91-84

(EBRD)

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 februari 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Sten Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har undertecknat överenskommelsen om upprättande av Euro­peiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Överenskom­melsen förutsätter en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privile­gier i vissa fall. I propositionen föreslås en sådan ändring.

1 Riksdagen 1990/91. 1 .saml. Nr 84


Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs alt bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall' skall ha följande lydelse.

Bilaga


Prop. 1990/91:84


 


Ininuinilcl och/eller privilegier gäller lör följande

Fysiska personer

Inlcrnalionella organ


TilUimplig inlernalionell överenskoinnielse


 


}ii< Europeiska hanken för åleriipphyggnad och ulveckling (EBRD)


Ledaniölerna i bankens styrelse och personer med 1 jänst hos eller uppdrag av banken


Överenskoinnielse den 29 maj 1990 om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling med av Sverige anmäld reservation


Denna lag träder i kraft den 15 april 1991 men skall tillämpas för tiden från och med den I mars 1991.

' l.ageii omlryckl I9,S7:.4I. = Senasie Ivdelse l9H9;y()7.


 


Utrikesdepartementet                             Prop. 1990/91:84

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 februari 1991

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Engström, Hjelm-Wallén, S. Andersson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Jo­hansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Freivalds, Wall­ström, Lööw, Molin, Sahlin, Åsbrink

Föredragande: statsrådet S. Andersson

Proposition om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (EBRD)

1 Inledning

Regeringen har av riksdagen bemyndigats att ratificera överenskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) (prop. 1990/91:16, UU12, rskr. 44). Banken beräknas inleda sin verksamhet i april 1991.

I bilaga till propositionen 1990/91:16 återfinns överenskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Till protokollet i detta ärende bör som bilaga I fogas kapitel Vill i överenskom­melsen.

Sveriges medlemskap i banken aktualiserar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

2 Föredraganden

2.1 Immunitet och privilegier

Överenskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återupp­byggnad och utveckling innehåller bestämmelser om immunitet och privile­gier för banken och för personer anställda i banken m.fl. Dessa bestämmel­ser berör samtliga stater som blir medlemmar i banken. Enligt artikel 54 i överenskommelsen skall varje medlem omgående underrätta banken om de åtgärder som medlemmen har vidtagit för att göra bestämmelserna om im­munitet och privilegier tillämpliga på sitt territorium.

Inledningsvis anges att banken skall vara en juridisk person (artikel 45).

Särskilda regler anges för väckande av åtal mot banken. Bankens egen­dom och tillgångar skall åtnjuta immunitet mot beslag, kvarstad eller utinät-ning innan lagakraftvunnen dom mot banken föreligger (artikel 46).

I* Riksdagen 1990/91. I .saml. Nr 84


 


Bankens egendom och tillgångar skall vara skyddade mot husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och varje annan form av beslag eller utmätning genom exekutivt eller judiciellt förfarande (artikel 47). Bankens arkiv och handlingar skall vara okränkbara (artikel 48).

I den mån det behövs för att banken skall kunna fullgöra sina uppgifter, skall bankens egendom och tillgångar undantas från restriktioner, föreskrif­ter, kontrollåtgärder och moratorier av varje slag (artikel 49). Banken skall vidare, når det gäller dess officiella meddelanden, ges samma förmåner som medlemmarna ger varandras officiella meddelanden (artikel 50).

Immunitet och privilegier skall i vissa hänseenden medges ledamöterna i bankens styrelse och direktion samt deras ersättare. Detsamma gäller an-stiillda i banken samt experter som utför uppdrag för banken (artiklarna 51 och 52). De näinnda personerna skall sålunda åtnjuta immunitet mot rätts­ligt förfarande för åtgärder som de har vidtagit i tjänsten. Vidare skall varje medlem i banken, utom såvitt gäller dess egna medborgare, medge nyss­nämnda personer samma undantag från invandringsrestriktioner, registre­ring av utlänningar och tjänsteplikt samt lättnader beträffande valutabe-stäninielser som man beviljar andra medlemmars representanter och an­ställda i jämförbar ställning. Därutöver skall de nämnda personerna vid resa åtnjuta samma förmåner som medges andra medlemmars representanter och anställda i jämförbar ställning.

Både banken och personalen skall åtnjuta förmåner när det gäller skatter och banken dessutom när det gäller tullar (artikel 53). Banken och dess egendom skall vara befriad från all skatt och varje slag av tull. Beträffande skuldförbindelser och värdehandlingar som utgetts av banken eller garante­rats av banken gäller vissa begränsningar i beskattningsrätten. Slutligen gäl­ler att statlig inkomstskatt inte får påföras löner och arvoden som banken betalar till direktionsmedlemniar och deras ersättare, eller till anställda i banken. 1 samband med ratificering av överenskommelsen kan en medlem tillkännage att medlemmen förbehåller sig rätten att beskatta löner och ar­voden som banken betalar ut (artikel 53). Sverige har i samband med ratifi­cering av överenskommelsen lämnat ett sådant tillkännagivande (aninält en reservation) dels beträffande svenska medborgare, dels beträffande perso­ner med hemvist i Sverige.

Bestämmelserna om immunitet och privilegier har tillkommit i bankens intresse (artikel 55). Direktionen får i erforderlig omfattning häva den im­munitet samt de undantag och privilegier som medgetts enligt artiklarna 44-54, om det skulle tjäna bankens syften. Bankens verkställande direktör har rätt och skyldighet alt i vissa fall häva den immunitet samt de undantag och privilegier som beviljats bl.a. personer anställda i banken.


Prop. 1990/91:84


2.2 Överväganden och förslag

Mitt förslag: Riksdagen skall besluta om en ändring i 1976 års lag om immunitet och privilegier i vissa fall så att lagen omfattar även Euro­peiska banken för återuppbyggnad och utveckling.


 


Skälen för mitt förslag: Enligt 4 § lagen (1976:661) om immunitet och pri- Prop. 1990/91:84 vilegier i vissa fall skall sådana internationella organ och därtill anknutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier en­ligt vad som bestämts i avtal eller stadga som är i kraft i förhållande till Sve­rige. För att Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och dess personal m.fl. skall komma i åtnjutande av de förmåner som anges i överens­kommelsen om att upprätta banken bör till den nämnda bilagan fogas en ny punkt, punkt 38, som avser banken, alla styrelseledamöter, direktionsmed­lemmar, suppleanter och anställda i banken samt experter som utför uppdrag för banken. Enligt min mening har man inkluderat ovannämnda personer genom den i lagförslaget angivna personkretsen. Sverige har, som jag lidi­gare har nämnt, i enlighet med artikel 53 i överenskommelsen, anmält en reservation vad gäller beskattning av löner och arvoden som betalas ut av banken till svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft så snart som möjligt. Jag förordar den 15 april 1991 då banken beräknas inleda sin verksamhet. Av praktiska skäl, då överenskommelsen beräknas träda i kraft före detta da­tum, anser jag att lagändringen bör göras tillämplig redan från och med den 1 mars 1991. Det åligger regeringen att kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

3 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprät­tats förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privile­gier i vissa fall. Den föreslagna lagändringen är av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före­slår riksdagen att anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om im­munitet och privilegier i vissa fall.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.


 


Agreement estabiishing the European Bank for Rcconstruction and Development


Överenskommelse om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling


Prop. 1990/91:84 Bilaga 1


 


Chapter VHI

Status, Immunities, Privileges and Exeniptions

Artide 44

Purposes of chapter

To enable the Bank to fulfil its purpose and the functions with which it is entrusted, the status, immunities, privileges and exemp-tions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the terri­tory of each member country.


Kapitel VIII

Ställning, immunitet, privilegier och undantag

Artikel 44

Kapitlets syfte

För att göra det möjligt för ban­ken att fullfölja sitt syfte och de upp­gifter som anförtrotts den, skall ban­ken på varje medlems territorium tillerkännas den ställning, den im­munitet, de undantag och de privile­gier som fastställs i detta kapitel.


 


Artide 45

Status of the Bank

The Bank shall possess full legal personality and, in particular, the full legal capacity:

(i) to contract;

(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable prop­erty; and

(iii) to institute legal proceed­ings.


Artikel 45

Bankens status

Banken skall vara en självständig juridisk person och i synnerhet ha rätt att:

(i) ingå överenskommelser (ii) förvärva och avyttra fast och lös egendom och

(iii) inleda rättsligt förfarande.


 


Artide 46

Position of the Bank with regard to judicial process

Actions may be brought against the Bank only in a court of compe-tent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an of­fice, has appointed an agent for the purpose of accepting service or no­tice of process, or has issued or guar-anteed securities. No actions shall, however, be brought by members or persons acting for or deriving claims from members. The property and assets of the Bank shall, whereso-ever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution be-


Artikel 46

Bankens ställning vid rättegång

Åtal mot banken kan endast väckas vid behörig domstol i ett lands territorium där banken har kontor, har utsett ombud för motta­gande av stämning eller underrät­telse om rättegång eller har emitte­rat eller garanterat värdepapper. Åtal skall einellertid inte väckas av medlemmar eller personer som före­träder medlemmar eller vilkas krav härrör från medlemmar. Bankens egendom och tillgångar skall, obe­roende av var och i vems besittning de befinner sig, åtnjuta immunitet mot alla former av beslag, kvarstad


 


före the delivery of final judgment against the Bank.


eller utmätning innan lagakraftvun­nen dom mot banken föreligger.


Prop. 1990/91:84 Bilaga 1


 


Artide 47

Immunity of assets from seizure

Property and a.ssets of the Bank, wheresoever located and by whom­soever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, ex­propriation or any other form of tak­ing or foreclosure by executive or le-gislative action.


Artikel 47

Tillgångarnas immunitet

Bankens egendom och tillgångar, oberoende av var och i vems besitt­ning de befinner sig, skall vara skyd­dade mot husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och varje annan form av beslag eller ut­mätning genom exekutivt eller judi­ciellt förfarande.


 


Artide 48

Immunity of archives

The archives of the Bank, and in general all documents belonging to it or held by it, shall be inviolable.


Artikd 48

Arkivens okränkbarhet

Bankens arkiv liksom i övrigt alla handlingar som tillhör eller innehas av banken skall vara okränkbara.


 


Artide 49

Freedom of assets from restrictions

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.


Artikd 49

Tillgångarnas frihet från restriktio­ner

I den mån det är nödvändigt för att fullfölja bankens syfte och upp­gifter i enlighet med bestämmel­serna i detta avtal skall bankens hela egendom och alla tillgångar vara be­friade från restriktioner, föreskrif­ter, kontrollåtgärder och moratorier av varje slag.


 


Artide 50

Privilege for Communications

The officiai Communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the officiai Communica­tions of any other member.


Artikd 50

'   Privilegier vid kommunikation

Bankens officiella meddelanden skall ges samma behandling av varje medlem som medlemmar ger var­andras officiella meddelanden.


 


Artide 51

Immunities of officers and employees

All Governors, Directors, Alter-nates, officers and employees of the Bank and experts performing mis­sions for the Bank shall be immune


Artikd 51

Bankpersonalens immunitet

Alla styrelseledamöter, direk­tionsmedlemmar, suppleanter, och anställda i banken såväl som exper­ter som utför uppdrag för banken


 


from legal process with respect to acts performed by them in their offi­ciai capacity, except when the Bank waives this immunity, and shall en-joy inviolability of all their officiai papers and documents. This immun­ity shall not apply, however, to civil liability in the case of damage arising from a road traffic accident caused by any such Governor, Director, Al-ternate, officer, employee or expert.


skall åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande vad avser handlingar som de utfört i tjänsten, utom då banken häver denna immunitet. Vidare är samtliga deras tjänstedokument okränkbara. Denna immunitet skall emellertid inte gälla i fråga om civil­rättsligt ansvar i händelse av skada som uppstår till följd av trafikolycka orsakad av en sådan styrelseleda­mot, direktionsmedlem, suppleant, anställd eller expert.


Prop. 1990/91:84 Bilaga 1


 


Artide 52


Artikel 52


Privileges of officers and employees     Anställdas privilegier


1.    All Governors, Directors, Al-
ternates, officers and employees of
the Bank and experts of the Bank
performing missions for the Bank:

(i) not being local nationals, shall be accorded the same im­munities from immigration restrictions, alien registration re­quircments and national service obligations, and the same facilit-ies as regards exchange regula­tions, as are accorded by mem­bers to the representatives, offi­cials, and employees of compar-able rank of other members; and

(ii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by mem­bers to representatives, officials and employees of coinparable rank of other members.

2.    The spouses and immediate de-
pendants of those Directors, Altern-
ate Directors, officers, employees
and experts of the Bank who are res­
ident in the country in which the
principal office of the Bank is loc­
ated shall be accorded opportunity
to take employment in that country.
The spouses and immediate depend-
ants of those Directors, Alternate
Directors, officers, employees and
experts of the Bank who are resident
in a country in which any agency or
branch office of the Bank is located
should, wherever possible, in ac­
cordance with the national law of


1. Alla styrelseledamöter, direk­tionsmedlemmar, suppleanter och anställda i banken samt experter som utför uppdrag för banken:

(i) skall, då de inte är medbor­gare i vistelselandet, ges samma immunitet beträffande invand-ringsrestriktioner, registrering av utlänningar och tjänsteplikt samt samma lättnader beträffande va­lutabestämmelser som medlem­marna beviljar andra medlem­mars representanter och anställda i jämförbar ställning; och

(ii) skall ges samma behandling beträffande reselättnader som medlemmarna beviljar andra medlemmars representanter och anställda i jämförbar ställning.

2. Åkta makar och nära anhöriga till de direktionsmedlemmar, ställ­företrädande direktionsmedlemmar, anställda i banken samt experter knutna till banken, som är stadigva­rande boende i det land där bankens huvudkontor ligger, skall beredas möjlighet att ta anställning i detta land. Äkta makar och nära anhöriga till de direktionsmedlemmar, ställ­företrädande direktionsmedlemmar, anställda i banken och experter knutna till banken, som är bosatta i ett land i vilket banken har filial eller avdelningskontor bör, i den ut­sträckning det är möjligt enligt detta


 


that country, be accorded similar op­portunity in that country. The Bank shall negotiate specific agreements implementing the provisions of this paragraph with the country in which the principal office of the Bank is located and, as appropriate, with the other countries concerned.


lands inhemska lag, beredas lik­nande möjlighet i detta land. För att genomföra bestämmelserna i denna paragraf skall banken förhandla om särskilda överenskommelser med det land i vilket bankens huvudkon­tor är beläget och, vid behov, med övriga berörda länder.


Prop. 1990/91:84 Bilaga 1


 


Artide 53

Exemption from taxation

1.   Within the scope of its officiai activities the Bank, its assets, prop­erty, and income shall be exempt from all direct taxes.

2.   When purchases or services of substantial value and necessary for the exercise of the officiai activities of the Bank are made or used by the Bank and when the price of such purchases or services includes taxes or duties, the member that has lev-ied the taxes or duties shall, if they are identifiable, take appropriate measures to grant exemption from such taxes or duties or to provide for their reimbursement.

3. Goods imported by the Bank and necessary for the exercise of its officiai activities shall be exempt from all import duties and taxes, and from all import prohibitions and re­strictions. Similarly goods exported by the Bank and necessary for the exercise of its officiai activities shall be exempt from all export duties and taxes, and from all export prohib­itions and restrictions.

4. Goods acquired or iinported and exempted under this Artide shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with conditions laid down by the mem­bers which have granted exeniptions or reimbursements.


Artikel 53 Skattefrihet

1.    Inom ramen för sin officiella
verksamhet skall banken, dess till­
gångar, egendom och intäkter vara
befriade från alla direkta skatter.

2.   När banken gör upphandlingar eller utnyttjar tjänster som betingar ett ansenligt värde och är nödvän­diga för bankens officiella verksam­het och när priset för sådana upp­handlingar eller tjänster inkluderar skatter eller avgifter, skall den med­lem som lagt på skatter eller avgifter vidta lämpliga åtgärder för att be­vilja undantag från sådana skatter eller avgifter eller sörja för att de återbetalas, såvida de är möjliga att fastställa.

3.   Varor som importeras av ban­ken och som är nödvändiga för ut­övandet av dess officiella verksam­het skall vara befriade från alla im­portavgifter och skatter och undan­tagna från alla importförbud och im­portrestriktioner. På samma sätt skall varor som exporteras av ban­ken och som är nödvändiga för ut­övandet av dess officiella verksam-

, het vara befriade från alla exportav­gifter och skatter och undantagna från alla exportförbud och exportre­striktioner.

4.    Varor som förvärvats eller im­
porterats och för vilka befrielse gäl­
ler i enlighet med bestämmelserna i
denna artikel, skall inte säljas, hyras
ut, lånas ut eller överlåtas gratis eller
mot betalning annat än på villkor
som fastställts av de medlemmar
som beviljat undantag eller återbe­
talning.


 


5.   The provisions of this Artide shall not apply to taxes or duties which are no more than charges for public utility services.

6.   Directors, Alternate Directors, officers and employees of the Bank shall be subject to an internal effect­ive tax for the benefit ofthe Bank on salaries and einoluments paid by the Bank, subject to conditions to be laid down and rules to be adopted by the Board of Governors within a period of one year from the date of entry into force of this Agreement. From the date on which this tax is applied, such salaries and emolu-ments shall be exempt from national income tax. The members may, however, take into account the salar­ies and emoluinents thus exempt when assessing the amount of tax to be applied to income from other sources.

7.   Notwithstanding the provisions of paragraph 6 of this Artide, a member may deposit, with its instru­ment of ratification, acceptance or approval, a dedaration that such member retains for itself, its political subdivisons or its local authorities the right to tax salaries and emoluments paid by the Bank to citizens or nationals of such mem­ber. The Bank shall be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of such taxes. The Bank shall not make any reimbursement for such taxes.

 

8.  Paragraph 6 of this Artide shall not apply to pensions and annuitics paid by the Bank.

9.  No tax of any kind shall be lev-ied on any obligation or security issued by the Bank, including any di­vidend or interest thereon, by whom­soever held:


5.  Bestämmelserna i denna artikel
skall inte gälla för skatter eller avgif­
ter som endast utgör ersättning för
tjänster som allmännyttiga företag
utfört.

6.    Direktionsmedlemniar, ställ­
företrädande direktionsmedlemmar
och anställda i banken skall vara
skyldiga att till banken betala en in­
tern effektiv skatt på löner och arvo­
den som utbetalas av banken på vill­
kor som skall fastställas, och enligt
regler som skall antas, av styrelsen
inom ett år från dagen för denna
överenskommelses ikraftträdande.
Från och med den dag då denna
skatt tilliimpas, skall sådana löner
och arvoden vara befriade från stat­
lig inkomstskatt. Medlemmarna kan
dock ta hånsyn till de löner och arvo­
den som sålunda är befriade från
skatt vid faststållandet av det skatte­
belopp som skall uppbäras på in­
komster från andra källor.

7.   Oaktat bestämmelserna i punkt
6 i denna artikel kan en medlem till­
sammans med sitt ratifikations-,
godtagande- eller godkännandeinst­
rument lämna in ett tillkännagi­
vande att medlemmen förbehåller
sig, sina politiska underorgan eller
lokala myndigheter rätten att be­
skatta löner och arvoden som utbe­
talats av banken till medlemmens
medborgare. Banken skall vara be­
friad från åtagande i samband med
betalning, innehållande eller indriv­
ning av sådana skatter. Banken läm­
nar ingen gottgörelse för sådana
skatter.

8.   Punkt 6 i denna artikel skall inte vara tillämplig på pensioner och livräntor som betalas av banken.

9.   Ingen skatt av något slag skall påläggas skuldförbindelse eller vär­depapper utgivna av banken, inbe­gripet utdelning och ränta på dessa, oavsett vem som innehar dem:


Prop. 1990/91:84 Bilaga 1


10


 


(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank, or

(ii) if the sole jurisdictional ba­sis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the loca-tion of any office or place of busi­ness maintained by the Bank.

10. No tax of any kind shall be lev-ied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank, or

(ii) if the sole jurisdictional ba­sis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.


(i) om skatten medför diskrimi­nering av en sådan skuldförbin­delse eller sådant värdepapper endast på grund av att de utställts av banken, eller

(ii) om den erida rättsliga grun­den för en sådan beskattning är orten eller valutan som de ut­ställts i, gjorts betalbar eller beta­lats i, eller belägenheten av något av bankens kontor eller någon av dess verksamhetslokaler.

10. Ingen skatt av något slag skall påläggas skuldförbindelse eller vär­depapper som garanterats av ban­ken, inbegripet utdelning eller ränta på dem, oavsett vem som innehar dem:

(i) om skatten medför diskrimi­nering av sådan skuldförbindelse eller sådant värdepapper endast på grund av att de garanterats av banken, eller

(ii) oin den enda rättsliga grun­den för sådan beskattning är belä­genheten av något av bankens kontor eller någon av dess verk­samhetslokaler.


Prop. 1990/91:84 Bilaga 1


 


Artide 54

Implementation of Chapter

Each member shall promptly take such action as is necessary for the purpose of implementing the provi­sions of this Chapter and shall in­form the Bank of the detailed action which it has taken.


Artikel 54

Tillämpning av föreliggande kapitel

Varje medlem skall utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att tillämpa bestämmelserna i detta ka­pitel samt informera banken i detalj om de åtgärder som vidtagits.


 


Artide 55

Waiver of immunities, privileges and exemptions

The immunities, privileges and exemptions conferred under this Chapter are granted in the interest of the Bank. The Board of Directors may waive to such extent and upon such conditions as it may determine any of the immunities, privileges and exemptions conferred under this


Artikel 55

Upphävande av immunitet, undan­tag och privilegier

Den immunitet samt de undantag och privilegier som medgetts enligt detta kapitel har beviljats i bankens intresse. Direktionen kan, i den ut­sträckning och på sådana villkor som den fastställer, upphäva den immu­nitet, samt de undantag och privile­gier som beviljats enligt detta kapi-


11


 


Chapter in cases where such action would, in its opinion, be appropriate in the best interests ofthe Bank. The President shall have the right and the duty to waive any immunity, privilege or exemption in respect of any officer, employee or expert of the Bank, other than the President or a Vice-President, where, in his or ber opinion, the immunity, privilege or exemption would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Bank. In similar circumstances and under the same conditions, the Board of Directors shall have the right and the duty to waive any im­munity, privilege or exemption in re­spect of the President and each Vice President.


tel i de fall dä sådan åtgärd enligt dess åsikt skulle vara till bankens bästa. Verkställande direktören skall ha rätt och skyldighet att upp­häva varje immunitet, privilegium eller undantag som beviljats en an­ställd eller expert i banken utom verkställande direktören eller en vice verkställande direktör, då enligt hans eller hennes åsikt immuniteten, privilegiet eller undantaget skulle hindra att rättvisa skipas och då ett hävande kan ske utan att skada ban­kens intressen. Under likartade om­ständigheter och på samma villkor skall direktionen ha rätt och skyldig­het att upphäva varje immunitet, privilegium eller frihet som beviljats verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna.


Prop. 1990/91:84 Bilaga 1


 


gotab  97808, Slockholm 1991


12