Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:174

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike


Prop. 1990/91:174


Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 april 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Erik Åsbrink

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt dubbelbeskatt­ningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och antar en lag om detta avtal. Avtalet, ett till avtalet hörande protokoll samt ett tilläggsavtal till avtalet har tagits in i lagen som bilaga. Det nya avtalet avses i princip bli tillämpligt fr. o. m. den 1 januari året närmast efter det då avtalet trätt i kraft. Det nya avtalet avses ersätta ett avtal från 1936.

1    Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 174


Förslag till                                                    Prop. 1990/91:174

Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och
Frankrike undertecknade den 27 november 1990 skall tillsammans med
det protokoll och det tilläggsavtal som är fogade till avtalet gälla som lag
här i landet.

Avtalets, protokollets och tilläggsavtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2  § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3  § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Frankrike skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsin­komst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskat­tats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara förvärvsinkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

4  § Ärende, som enligt artikel 24 punkt 6 i avtalet skall avgöras genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de av­talsslutande staterna, skall på svensk sida handläggas av riksskatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till finansdepartementet.

Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas.


 


Prop. 1990/91:174


Convention

entré le Gouvemement du Royaume de Suéde et le Gouvemement de la Répub-lique franaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir Pévasion fisca­le en matiére dMmpöts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvemement du Royaume de Suéde et le Gouvemement de la République fran-aise

desireux de conclure une nouvelle Conven­tion en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir Févasion fiscale en matiére d'impöts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:


Bilaga Översättning

Avtal

mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering för att undvika dubbelbeskattning och för­hindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Konungariket Sveriges regering och Re­publiken Frankrikes regering,,

som önskar ingå ett nytt avtal för att und­vika dubbelbeskattning och förhindra skatte­flykt beträffande skatter på inkomst och för­mögenhet,

har kommit överens om följande bestäm­melser:


 


Artide I

Personnes concernées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


Artikel I

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande statema.


 


Artide 2 Impöts vises

1.   La présente Convention s'applique aux
impöts sur le revenu et sur la fortune perus
pour le compte d'un Etat contractant ou de
ses collectivités locales, quel que soit le systé­
me de perception.

2.   Sont considérés comme impöts sur le revenu et sur la fortune les impöts perus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des elements du revenu ou dela fortune, y compris les impöts sur les gains provenant de Faliénation de biens mobiliers ou immobili­ers, ainsi que les impöts sur les plus-values.

3.   Les impöts actuels auxquels s'applique la Convention sont:

a) en ce qui conceme la France: (i) Fimpöt sur le revenu; (ii) Fimpöt sur les sociétés;


Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1.   Detta avtal tillämpas på skatter på in­komst och på förmögenhet, som påförs för en avtalsslutande stats eller dess lokala myndig­heters räkning, oberoende av det sätt på vil­ket skattema tas ut.

2.   Med skatter på inkomst och på förmö­genhet förstås alla skatter, som utgår på in­komst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri in­begripna skatter på vinst på gmnd av överlå­telse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

3.   De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

a) beträffande Frankrike

1)  inkomstskatten;

2)  bolagsskatten; och


 


Prop. 1990/91:174


(iii) Fimpöt de solidarité sur la fortune; et toutes retenues å la source, tous précomp­tes et avances considérés comme impöts sur le revenu ou sur la fortune au sens du para­graphe 2;

(ci-aprés dénommés "impöt frangais");

b) en ce qui conceme la Suéde:

(i) Fimpöt d'Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten), y compris Fimpöt sur les salaires des gens de mer (sjömansskatten) et Fimpöt sur les dividendes d'actions (ku­pongskatten);

(ii) Fimpöt sur les revenus non distribués (ersättningsskatten);

(iii) Fimpöt sur les répartitions rdatives å la réduction du capital ou å la liquidation d'une société (utskiftningsskatten);

(iv) Fimpöt sur la propriété immobiliére (fastighetsskatten);

(v) la taxe sur les revenus des artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa offent­liga föreställningar);

(vi) Fimpöt communal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten);

(vii) Fimpöt d'Etat sur la fortune (den stat­liga förmögenhetsskatten);

(ci-aprés dénommés "impöt suédois").

4. La Convention s'applique aussi aux im­pöts de nature identique ou analogue å ceux qui sont vises au paragraphe 3 du present artide, qui seraient établis pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales apres la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impöts actuels ou qui les remplaceraient. Les autori­tés compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importan-tes apportées å leurs législations fiscales res­pectives.


3) den solidariska förmögenhetsskatten; samt all  källskatt,  all förskottsskatt (pré-compte) och annan på liknande sätt uttagen skatt, som anses utgöra skatt på inkomst eller på förmögenhet enligt punkt 2

(i det följande benämnda "fransk skatt")

b) beträffande Sverige

1) den statliga inkomstskatten, sjömans­skatten och kupongskatten däri inbegripna;

2)  ersättningsskatten;

3)  utskiftningsskatten;

 

4)  fastighetsskatten;

5)  bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

6)  den kommunala inkomstskatten; och

7)  den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som de som anges i punkt 3 i denna artikel, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgåen­de skattema. De behöriga myndighetema i de avtalsslutande statema skall meddela var­andra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.


 


Artide 3 Definitions générales

I. Au sens de la présente Convention, å moins que le contexte n'exige une interpreta­tion différente:

a) (i) le terme "France" désigne les depar­tements européens et d'outre-mer de la Ré­publique frangaise y compris la mer territori­ale ainsi que les zones sur lesquelles, en con-


Artikd 3

Allmänna definitioner

I. Om inte sammanhanget föranleder an­nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) I) "Frankrike" åsyftar Republiken Frankrikes europeiska departement och de­partement på andra sidan havet däri inbegri­pet dess territorialvatten liksom de andra


 


Prop. 1990/91:174


formité avec le droit intemational, la France a des droits souverains rdatifs ä Fexploration et å Fexploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;

(ii) le terme "Suéde" désigne le Royaume de Suéde et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit Inter­national, le Royaume de Suéde a des droits souverains rdatifs å Fexploration et å Fexplo­itation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux suijacen-tes;

b) le terme "personne" comprend les per­sonnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c)  le terme "société" désigne toute person­ne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'im-position;

d)   les expressions "entreprise d'un Etat
contractant" et "entreprise de Fautre Etat
contractant" désignent respectivement une
entreprise exploitée par un resident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un
resident de Fautre Etat contractant;

e)  Fexpression "trafic intemational" désig­
ne tout transport effectué par un navire ou un
aéronef exploité par une entreprise dont le
siége de direction effective est situé dans un
Etat contractant, sauf lorsque le navire ou
Faéronef n'est exploité qu'entre des points
situés dans Fautre Etat contractant;

O Fexpression "autorité compétente" dé­signe:

(i) dans le cas de la France, le Ministre charge du Budget ou son representant autori­sé;

(ii) dans le cas de la Suéde, le Ministre des Finances, son representant autorisé ou Fau­torité qui a été chargée de regler les problé-mes poses par la Convention.

2. Pour Fapplication de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concemant les impöts aux­quels s'applique la Convention, ä moins que le contexte n'exige une interpretation diffé­rente.


områden över vilka Frankrike i överensstäm­melse med intemationell rätt utövar suverä­na rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av naturtillgångar på havs­bottnen, i dennas underlag och ovanför den­na befintliga vattentillgångar;

2) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige och innefattar Sveriges territorium, dess ter­ritorialvatten liksom de andra områden över vilka Konungariket Sverige i överensstäm­melse med intemationell rätt utövar suverä­na rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av havsbottnen, i dennas un­derlag och ovanför denna befintliga vatten­tillgångar;

b)  "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning;

c)  "bolag" åsyftar juridisk person eller an­nan som vid beskattningen behandlas som juridisk person;

d)   "företag i en avtalsslutande stat" och
"företag i den andra avtalsslutande staten"
åsyftar företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive
företag som bedrivs av person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten;

e)   "intemationell trafik" åsyftar transport
med skepp eller luftfartyg som används av
företag som har sin verkliga ledning i en av­
talsslutande stat utom då skeppet eller luft­
fartyget används uteslutande mellan platser i
den andra avtalsslutande staten;

O "behörig myndighet" åsyftar:

1)  i Frankrike: ministem ansvarig för bud­geten eller dennes befullmäktigade ombud;

2)  i Sverige: finansministem eller dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdragits att vara behörig myndig­het enligt detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta­let anses, såvida inte sammanhanget föranle­der annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om såda­na skatter på vilka avtalet tillämpas.


 


Prop. 1990/91:174


Artide 4 Resident

1.   Au sens de la présente Convention, Fex­
pression "resident d'un Etat contractant" dé­
signe toute personne qui, en vertu de la légis­
lation de cet Etat, y est assujettie å Fimpöt en
raison de son domicile, de sa résidence, de
son siége de direction ou de tout autre critére
de nature analogue. Toutefois, cette expres­
sion ne comprend pas les personnes qui ne
sont assujetties ä Fimpöt dans cet Etat que
pour les revenus de sources situées dans cet
Etat ou pour la fortune qui y est située.

2.   Lorsque, selon les dispositions du para­
graphe 1, une personne physique est un resi­
dent des deux Etats contractants, sa situation
est réglée de la maniére suivante:

a)  cette personne est considérée comme un resident de FEtat ou elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un resident de FEtat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intéréts vitaux);

b) si FEtat oii cette personne a le centre de ses intéréts vitaux ne peut pas étre déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est con­sidérée comme un resident de FEtat oii elle séjoume de fa9on habituelle;

c)  si cette personne séjoume de fapon habi­tuelle dans les deux Etats ou si elle ne séjour-ne de fa?on habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un resident de FEtat dont elle posséde la nationalité;

d)  si cette personne posséde la nationalité
des deux Etats ou si elle ne posséde la natio­
nalité d'aucun d'eux, les autorités compéten­
tes des Etats contractants tranchent la ques­
tion d'un commun accord.

3.   Lorsque, selon les dispositions du para­
graphe 1, une personne autre qu'une person­
ne physique est un resident des deux Etats
contractants, elle est considérée comme un
resident de FEtat oii son siége de direction
effective est situé.


Artikel 4 Hemvist

1.  Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket "person med hemvist i en av­talsslutande stat" person som enligt lagstift­ningen i denna stat är skattskyldig där på gmnd av hemvist, bosättning, plats för före­tagsledning eller annan liknande omständig­het. Uttrycket inbegriper emellertid inte per­son som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet som är belägen där.

2.  Då på gmnd av bestämmelsema i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­tande statema, bestäms hans hemvist på föl­jande sätt:

 

a)  Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda statema, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekono­miska förbindelser är starkast (centmm för levnadsintressena);

b)  om det inte kan avgöras i vilken stat han har centmm för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat, där han stadigvarande vistas;

c)  om han stadigvarande vistas i båda sta­tema eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

d)  om han är medborgare i båda statema
eller om han inte är medborgare i någon av
dem, avgör de behöriga myndighetema i de
avtalsslutande statema frågan genom ömsesi­
dig överenskommelse.

3.   Då på gmnd av bestämmelsema i punkt
1 annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande statema, anses personen
i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat
där den har sin verkliga ledning.


 


Prop. 1990/91:174


Artide 5 Etablissement stable

1.   Au sens de la présente Convention, Fex­
pression "etablissement stable" désigne une
installation fixe d'affaires par Fintermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou par­
tie de son activité.

2.    L'expression "etablissement stable"
comprend notamment:

a)  un siége de direction,

b) une succursale,

c)  un bureau,

d)    une usine,

e)    un atelier, et

O une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carriére ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3.  Un chantier de constmction ou de mon­tage ne constitue un etablissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4.  Nonobstant les dispositions précédentes du present artide, on considére qu'il n'y a pas "etablissement stable" si:

 

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant ä Fentreprise;

b) des marchandises appartenant å Fent­reprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant å 1'ent­reprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)  une installation fixe d'affaires est utili­
sée aux seules fins d'acheter des marchandi­
ses ou de réunir des informations, pour Fent­
reprise;

e)  une installation fixe d'affaires est utilisée
aux seules fins d'exercer, pour Fentreprise,
toute autre activité de caractére préparatoire
ou auxiliaire;

O une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de Fexercice cumulé d'activi-tés mentionnées aux alinéas a) å e), å condi­tion que Factivité d'ensemble de 1'installa-tion fixe d'affaires résultant de ce cumul gar­de un caractére préparatoire ou auxiliaire.


Artikel 5 Fast driftställe

1.   Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar
uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande
plats för afiarsverksamhet från vilken företa­
gets verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2.   Uttrycket "fast driftställe" innefattar
särskilt:

a)  plats för företagsledning,

b) filial,

c)  kontor,

d)    fabrik,

e)    verkstad, och

O gmva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3.   Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4.   Utan hinder av föregående bestämmel­ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift­ställe" inte innefatta:

 

a)  användningen av anordningar uteslutan­de för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt vam-lager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c)  innehavet av ett företaget tillhörigt vam-lager uteslutande för bearbetning eller föräd­ling genom annat företags försorg,

d)  innehavet av stadigvarande plats för af­
färsverksamhet uteslutande för inköp av va­
ror eller inhämtande av upplysningar för fö­
retaget,

e)  innehavet av stadigvarande plats för af­
färsverksamhet uteslutande för att för företa­
get bedriva annan verksamhet av förberedan­
de eller biträdande art,

O innehavet av stadigvarande plats för af­färsverksamhet uteslutande för att kombine­ra verksamheter som anges i punktema a) — e), under fömtsättning att hela den verksam­het som bedrivs från den stadigvarande plat­sen för affärsverksamhet på gmnd av denna kombination är av förberedande eller biträ­dande art.


 


Prop. 1990/91:174


5.  Nonobstant les dispositions des paragra­phes I et 2, Iorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépen­dant auquel s'applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de Fentreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un etablissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour Fentreprise, å moins que les activités de cette personne ne soient limitées å celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par Fintermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permett-raient pas de considérer cette installation comme un etablissement stable selon les dis­positions de ce paragraphe.

6.  Une entreprise n'est pas considérée com­me ayant un etablissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par 1'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire general ou de tout aut­re agent jouissant d'un statut indépendant, ä condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7.  Le fait qu'une société qui est un resident d'un Etat contractant contröle ou est contrö­lée par une société qui est un resident de Fautre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par Fintermédiaire d'un etablissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-méme, ä faire de Fune quelconque de ces sociétés un etablissement stable de Fautre.


5. Om person, som inte är sådan oberoen­de representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslu­tande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag — utan hinder av bestäm­melsema i punktema 1 och 2 — ha fast drift­ställe i denna stat i fråga om varje verksam­het som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som — om den bedrevs från en stadigvarande plats för afiarsverksamhet — inte skulle göra denna stadigvarande plats för afiarsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelsema i nämn­da punkt.

6.  Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den gmnd att företaget bedriver afiarsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommis-sionär eller annan oberoende representant, under fömtsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7.  Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver afiarsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på an­nat sätt), medför inte i och för sig att något-dera bolaget utgör fast driftställe för det and­ra.


 


Artide 6

Revenus immobiliers

1.    Les revenus qu'un resident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agrico­les ou forestiéres) situés dans Fautre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.    L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de FEtat contrac­tant oii les biens considérés sont situés. L'ex-pression comprend en tous cas les accessoi-


Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1.  Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbmk och skogsbmk) belägen i den andra avtalsslutan­de staten, får beskattas i denna andra stat.

2.  Uttrycket "fast egendom" har den bety­delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är be­lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe-


8


 


Prop. 1990/91:174


res, le cheptel mört ou vif des exploitations agricoles et forestiéres, les bätiments, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concemant la propriété fonci­ére, 1'usufmit des biens immobiliers et les droits å des paiements variables ou fixes pour Fexploitation ou la concession de Fexploita­tion de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens im­mobiliers.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'app-liquent aux revenus provenant de fexploita­tion directe, de la location ou de 1'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4.   Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus prove­nant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant å Fexercice d'une profession indé­pendante.

5.   Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une personne morale don-ne au propriétaire la jouissance de biens im­mobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette personne morale, les reve­nus que le propriétaire tire de 1'utilisation directe, de la location ou de Fusage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.


hör till fast egendom, levande och döda in­ventarier i lantbmk och skogsbmk, byggna­der, rättigheter på vilka bestämmelsema i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt til! fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nytt­jandet av eller rätten att nyttja mineralföre­komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.  Bestämmelserna i punkt I tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart bmkande, genom uthyming eller genom an­nan användning av fast egendom.

4.  Bestämmelsema i punkterna I och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och inkomst av fast egen­dom som används vid självständig yrkesut­övning.

5.  När innehavet av aktier och andelar eller andra rättigheter i en juridisk person ger in­nehavaren rätt att nyttja fast egendom som är belägen i en avtalsslutande stat och som till­hör den juridiska personen, får inkomst som innehavaren erhåller på gmnd av direkt nytt­jande, uthyming eller varje annat bmkande av sin nyttjanderätt beskattas i denna stat.


 


Artide 7

Bénéfices des entreprises

1.   Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, å moins que Fentreprise n'exerce son activité dans Fautre Etat contractant par Fin-tewnédiaire d'un etablissement stable qui y est situé. Si Fentreprise exerce son activité d'une telle fagon, les bénéfices de Fentreprise sont imposables dans Fautre Etat mais uni­quement dans la mesure oii ils sont imputab­les å cet etablissement stable.

2.   Sous réserve des dispositions du para­graphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans Fautre Etat contractant par Fintermédiaire d'un etablissement stable qui y est situé, il est im-


Artikel 7 Inkomst av rörelse

1.   Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­dast i denna stat, såvida inte företaget bedri­ver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får före­tagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2.   Om företag i en avtalsslutande stat be­driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­ten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelsema i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det


 


Prop. 1990/91:174


puté, dans chaque Etat contractant, å cet etablissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitue une entreprise distincte exer?ant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec Fentreprise dont il constitue un etablis­sement stable.

3.   Pour déterminer les bénéfices d'un etab­lissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet etablissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans FE­tat contractant oii est situé cet etablissement stable, soit ailleurs.

4.   S'il est d'usage, dans un Etat contrac­tant, de déterminer les bénéfices imputables å un etablissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de Fentrepri­se entré ses diverses parties, aucune disposi­tion du paragraphe 2 n'empéche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de réparti­tion adoptée doit cependant étre telle que le resultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le present artide.

5.   Aucun bénéfice n'est imputé å un etab­lissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour Fentreprise.

6.   Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices å imputer ä Fétablissement stable sont déterminés chaque année selon la méme méthode, å moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7.   Lorsque les bénéfices comprennent des elements de revenu traités séparément dans d'autres artides de la présente Convention, les dispositions de ces artides ne sont pas affeetées par les dispositions du present artic-le.


fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag un­der samma eller liknande villkor och själv­ständigt avslutat afiarer med det företag till vilket driftstället hör.

3.   Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som upp­kommit för det fasta driftstället, hämnder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgiftema uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.   I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe bmkat i en avtalsslutande stat be­stämmas på gmndval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delama av företaget, hindrar bestämmelsema i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skat­tepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som an­vänds skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principema i denna ar­tikel.

5.   Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för före­taget.

6.   Vid tillämpningen av föregående punk­ter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7.   Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelsema i dessa artiklar inte av reglema i förevarande artikel.


 


Artide 8

Navigation maritime et aérienne

I. Les bénéfices provenant de Fexploita­tion, en trafic intemational, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans FEtat contractant oii le siége de direction effective


Artikd 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i intemationall trafik beskat­tas endast i den avtalsslutande stat där före­taget har sin verkliga ledning. Denna inkomst


10


 


Prop. 1990/91:174


de Fentreprise est situé. Ces bénéfices com­prennent également les revenus accessoires, et en particulier les revenus tirés par cette entreprise de Futilisation, de la maintenance ou de la location de conteneurs pour le trans­port intemational de biens ou de marchandi­ses.

2.   Si le siége de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est å bord d'un navire, ce siége est considére comme situé dans FEtat contractant oii se trouve le port d'attache de ce navire, ou å défaut de port d'attache, dans FEtat contractant dont 1'exploitant du navire est un resident.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'app-liquent aussi aux bénéfices provenant de la participation å un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme intemational d'exploitation.

4.   Nonobstant les dispositions de Fartide 2, une entreprise dont le siége de direction effective est situé en Suéde et qui exploité des navires ou aéronefs en trafic intemational est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France å raison de cette exploitation. De méme, une entreprise qui a son siége de di­rection effective en France et exploité des navires ou aéronefs en trafic intemational est exonérée en Suéde de tous impöts analogues ä la taxe professionnelle å raison de cette exploitation.


innefattar även inkomst med anknytning till denna verksamhet, särskilt inkomst som det­ta företag förvärvar genom nyttjande, under­håll eller uthyming av containers för intema­tionell transport av gods eller varor.

2.   Om företag som bedriver sjöfart har sin
verkliga ledning ombord på ett skepp, anses
ledningen belägen i den avtalsslutande stat
där skeppet har sin hemmahamn eller, om
någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslu­
tande stat där skeppets redare har hemvist.

3.    Bestämmelsema i punkt I tillämpas även på inkomst som förvärvas genom delta­gande i en gmpp, en pool, ett gemensamt företag eller en intemationell driftsorganisa­tion.

4.    Ett företag som använder skepp eller luftfartyg i intemationell trafik och van verk­liga ledning finns i Sverige erhåller, utan hin­der av bestämmelsema i artikel 2, ex officio nedsättning av "la taxe professionnelle" som i Frankrike tas ut på gmnd av denna verk­samhet. På samma sätt undantas ett företag som använder skepp eller luftfartyg i intema­tionell trafik och vars verkliga ledning finns i Frankrike från samtliga skatter som motsva­rar "la taxe professionnelle" och som i Sveri­ge tas ut på gmnd av denna verksamhet.


 


Artide 9

Entreprises associées 1. Lorsque

a)  une entreprise d'un Etat contractant par-ticipe directement ou indirectement å la di­rection, au contröle ou au capital d'une ent­reprise de Fautre Etat contractant, ou que

b) les mémes personnes participent directe­ment ou indirectement å la direction, au contröle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de Fautre Etat contractant,

et que, dans Fun et Fautre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com­merciales ou financiéres, liées par des condi-


Artikel 9

Företag med intressegemenskap I. I fall då

a)  ett företag i en avtalsslutande stat direkt
eller indirekt deltager i ledningen eller kon­
trollen av ett företag i den andra avtalsslutan­
de staten eller äger del i detta företags kapital,
eller

b)   samma personer direkt eller indirekt
deltager i ledningen eller kontrollen av såväl
ett företag i en avtalsslutande stat som ett
företag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags kapital, iaktta-
ges följande.

Om mellan företagen i fråga om handels­förbindelser eller finansiella förbindelser av­talas eller föreskrivs villkor, som avviker från


II


 


Prop. 1990/91:174


tions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entré des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par Fune des entreprises mais n'ont pu Fétre en fait å cause de ces conditions, peuvent étre indus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat — et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de Fautre Etat con­tractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi indus sont des bénéfi­ces qui auraient été réalisés par Fentreprise du premier Etat si les conditions convenues entré les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entré des entre­prises indépendantes, Fautre Etat procédé å un ajustement approprié du montant de Fim­pöt qui y a été pergu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consul-tent.


dem som skulle ha avtalats mellan av varand­ra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på gmnd av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i över­ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den andra staten ge­nomföra vederbörlig justering av det skatte­belopp som påförts för inkomsten i denna stat om denna andra stat anser att justeringen är försvarlig. Vid sådan justering iakttas övri­ga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndighetema i de avtalsslutande statema överlägger vid behov med varandra.


 


Artide 10 Dividendes

1.   Les dividendes payés par une société qui
est un resident d'un Etat contractant å un
resident de Fautre Etat contractant sont im­
posables dans cet autre Etat.

2.   Ces dividendes sont aussi imposables
dans FEtat contractant dont la société qui
paie les dividendes est un resident, et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui
regoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, Fimpöt ainsi établi ne peut excéder
15% du montant bmt des dividendes. Toute­
fois, si le bénéficiaire effectif des dividendes
est une société (autre qu'une société de per­
sonnes) qui détient directement ou indirecte­
ment au moins 10% du capital de la société
qui paie les dividendes, ces dividendes ne
sont pas imposables dans FEtat contractant
dont la société qui paie les dividendes est un
resident.


Artikd 10 Utdelning

1.   Utdelning från bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas
i denna andra stat.

2.   Utdelningen får emellertid beskattas
även i den avtalsslutande stat där bolaget
som betalar utdelningen har hemvist enligt
lagstiftningen i denna stat, men om mottaga­
ren har rätt till utdelningen får skatten inte
överstiga 15 procent av utdelningens bmtto­
belopp. Sådan utdelning skall emellertid vara
undantagen från beskattning i den stat där
bolaget som betalar utdelningen har hemvist,
om den som har rätt till utdelningen är ett
bolag (med undantag för personsammanslut­
ning) som direkt eller indirekt behärskar
minst 10 procent av det utbetalande bolagets
kapital.


12


 


Prop. 1990/91:174


Le present paragraphe n'affecte pas Fimpo­sition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes,

3.  a) Un resident de Suéde qui regoit d'une
société qui est un resident de France des divi­
dendes qui donneraient droit å un crédit
d'impöt ("avoir fiscal") s'ils étaient re9us par
un resident de France a droit å un paiement
du Trésor fran9ais d'un montant egal å ce
crédit d'impöt ("avoir fiscal") sous réserve
de la déduction de Fimpöt prévu au paragra­
phe 2 du present artide.

b)  Les dispositions du a) du present para­
graphe s'appliquent seulement ä un resident
de Suéde qui est

(i) une personne physique, ou

(ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 pour cent du capi­tal de la société frangaise qui paie les dividen­des.

c)  Les dispositions du a) du present para­
graphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire
du paiement du Trésor frangais n'est pas as-
sujetti å Fimpöt en Suéde ä raison de ces
dividendes et de ce paiement.

d)  Le montant bmt des paiements men-
tionnés au a) du present paragraphe sont con­
sidérés comme des dividendes pour Fapplica­
tion de la présente Convention.

4.  Un resident de Suéde qui regoit des divi­dendes payés par une société qui est un resi­dent de France, et qui n'a pas droit au paie­ment du Trésor francais vise au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du pré-compte effectivement payé, le cas échéant, par la société å raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent au montant bmt de ce précomte. Ce montant est considére comme un dividende pour Fappli­cation des dispositions de la Convention.

5.  Le terme "dividendes" employé dans le present artide désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires å 1'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation applicable, ä la date d'entrée en vigueur de la Convention,


Denna punkt berör inte bolagets beskatt­ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3.  a) En person med hemvist i Sverige, som
uppbär utdelning från ett bolag som har
hemvist i Frankrike vilken utdelning skulle
ge rätt till skattegottgörelse ("avoir fiscal")
om den hade uppburits av en person med
hemvist i Frankrike, har rätt till betalning
från franska staten av ett belopp motsvaran­
de denna skattegottgörelse ("avoir fiscal")
under fömtsättning att skatten sätts ned en­
ligt punkt 2 i denna artikel.

b)   Bestämmelsema i a i denna punkt till-
lämpas endast på en person med hemvist i
Sverige som är

1)  en fysisk person, eller

2)  ett bolag som direkt eller indirekt äger mindre än 10 procent av kapitalet i det frans­ka bolag som betalar utdelningen.

c)   Bestämmelsema i a i denna punkt till-
lämpas inte om den som uppbär betalning
från franska staten inte beskattas i Sverige för
denna utdelning och betalning.

d)   Sådan betalning som avses i a i denna
punkt anses i sin helhet utgöra utdelning vid
tillämpning av detta avtal.

4.  En person med hemvist i Sverige som uppbär utdelning från ett bolag med hemvist i Frankrike och som inte har rätt till sådan betalning från franska staten som avses i punkt 3, har rätt till återbetalning av sådan till utdelningen hänförlig förskottsskatt (pré-compte) som, i förekommande fall, har er-lagts av bolaget. Bestämmelsema i punkt 2 tillämpas på förskottsskattens bmttobelopp. Detta belopp anses utgöra utdelning vid till-lämpning av bestämmelsema i avtalet.

5.  Med uttrycket "utdelning" förstås i den­na artikd inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, gmvaktier, stiftaranddar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst, som i den stat där det utdelande bolaget har hemvist, be­handlas på samma sätt som utdelning enligt


13


Prop. 1990/91:174


dans FEtat contractant dont la société distri­butrice est un resident.

6.  Les dispositions des paragraphes I å 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec­tif des dividendes, resident d'un Etat con­tractant, exerce dans Fautre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un resident, soit une activité industrielle ou commerciale par Fintermédiaire d'un etablis­sement stable qui y est situé, soit une profes­sion indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation géné­ratrice des dividendes s'y rattache effective­ment. Dans ce cas, les dispositions de Fartide 7 ou de Fartide 14, suivant les cas, sont appli­cables.

7.  Lorsqu'une société qui est un resident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de Fautre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impöt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure oii ces dividendes sont payés å un resident de cet autre Etat ou dans la mesure oii la participation génératrice des dividen­des se rattache effectivement å un etablisse­ment stable ou å une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impöt, au titre de Fimposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, méme si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet aut­re Etat.


tillämplig lagstiftning vid tidpunkten för av­talets ikraftträdande.

6.   Bestämmelsema i punktema 1—4 till-
lämpas inte, om den som har rätt till utdel­
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutan­
de staten, där bolaget som betalar utdelning­
en har hemvist, från där beläget fast driftstäl­
le eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigva­
rande anordning, samt den andel på gmnd av
vilken utdelningen betalas äger verkligt sam­
band med det fasta driftstället eller den sta­
digvarande anordningen. I sådant fall tilläm­
pas bestämmelsema i artikel 7 respektive ar­
tikd 14.

7.  Om bolag med hemvist i en avtalsslutan­
de stat förvärvar inkomst från den andra av­
talsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom
i den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån
den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast drift­
ställe eller stadigvarande anordning i denna
andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke
utdelade vinst, även om utdelningen eller
den icke utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit i denna
andra stat.


 


Artide 11 Intéréts

1.  Les intéréts provenant d'un Etat con­tractant et payés å un resident de Fautre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce resident en est le bénéficiaire effectif

2.  Le terme "intéréts" employé dans le pre­sent artide désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participa­tion aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obliga­tions d'empmnts, y compris les primes et lots attachés ä ces titres. Les pénalisations pour


Artikel 11 Ränta

1.   Ränta, som härrör från en avtalsslutan­
de stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten,
beskattas endast i denna andra stat, om per­
sonen i fråga har rätt till räntan.

2.   Med uttrycket "ränta" förstås i denna
artikel inkomst av varje slags fordran, anting­
en den säkerställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.
Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­
papper som utfärdats av staten och inkomst
av obligationer eller debentures, däri inbe-


14


Prop. 1990/91:174


paiement tardif ne sont pas considérées com­me des intéréts au sens du present artide.

3.    Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec­tif des intéréts, resident d'un Etat contrac­tant, exerce dans Fautre Etat contractant d'ou proviennent les intéréts, soit une activi­té industrielle ou commerciale par Fintermé­diaire d'un etablissement stable qui y est si­tué, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intéréts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de Fartide 7 ou de Fartide 14, suivant les cas, sont applicables.

4.    Les intéréts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un resident de cet Etat. Toutefo­is, lorsque le débiteur des intéréts, qu'il soit ou non un resident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un etablissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intéréts a été contractée et qui supporte la charge de ces intéréts, ceux-ci sont considérés comme provenant de FEtat oii Fétablissement stable, ou la base fixe, est situé.

5.   Lorsque, en raison de relations spéciales
existant entré le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que Fun et Fautre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des
intéréts, compte tenu de la créance pour laqu­
elle ils sont payés, excéde celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en Fabsence de pareilles relations, les disposi­
tions du present artide ne s'appliquent qu'å
ce demier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contrac­
tant et compte tenu des autres dispositions de
la présente Convention.


gripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller de­bentures. Straffavgift på gmnd av sen betal­ning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

3.   Bestämmelsema i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk­samhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt sam­band med det fasta driftstället eller den sta­digvarande anordningen. I sådant fall tilläm­pas artikel 7 respektive artikel 14.

4.   Ränta anses härröra från en avtalsslu­tande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den per­son som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan beta­las, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anord­ningen finns.

5.   Då på gmnd av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per­son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­ran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelsema i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagan­de av övriga bestämmelser i detta avtal.


15


 


Prop. 1990/91:174


Artide 12 Redevances

1.   Les redevances provenant d'un Etat
contractant et payées ä un resident de Fautre
Etat contractant ne sont imposables que dans
cet autre Etat, si ce resident en est le bénéfici­
aire effectif

2.   Le terme "redevances" employé dans le present artide désigne les rémunérations de toute nature payées pour Fusage ou la conces­sion de Fusage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de com­merce, d'un dessin ou d'un modéle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait ä une expérience acquise dans le domaine in­dustriel, commercial ou scientifique.

3.   Les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec­tif des redevances, resident d'un Etat con­tractant, exerce dans Fautre Etat contractant d'oii proviennent les redevances, soit une ac­tivité industrielle ou commerciale par Finter­médiaire d'un etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de Fartide 7 ou de Fartide 14, suivant les cas, sont applicables.

4.   Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contraetant lorsque le débiteur est un resident de cet Etat. Toutefo­is, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un resident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un etablissement stable ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées prove-nir de FEtat oii Fétablissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entré le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que Fun et Fautre entretiennent


Artikd 12 Royalty

1.  Royalty som härrör från en avtalsslutan­
de stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten,
beskattas endast i denna andra stat, om per­
sonen i fråga har rätt till royaltyn.

2.  Med uttrycket "royalty" förstås i denna
artikel varje slags betalning som mottages så­
som ersättning för nyttjandet av eller för rät­
ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­
närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri­
pet biograffilm, patent, vammärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod samt för upplys­
ning om erfarenhetsrön av industriell, kom­
mersiell eller vetenskaplig natur.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas
inte, om den som har rätt till royaltyn har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk­
samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn be­
talas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord­
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelser­
na i artikel 7 respektive artikel 14.

4.   Royalty anses härröra från en avtalsslu­tande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den per­son som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning med vilket eller vil­ken den rättighet eller egendom som gett upphov till royahyn har verkligt samband och royaltyn belastar det fasta driftstället el­ler den stadigvarande anordningen, anses ro­yaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anord­ningen finns.

5.   Då på gmnd av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan


16


 


Prop. 1990/91:174


avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excéde celui dont seraient convenus le débiteur et le béné­ficiaire effectif en Fabsence de pareilles rela­tions, les dispositions du present artide ne s'appliquent qu'å ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


person royaltybdoppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana för­bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­melsema i denna artikel endast på sistnämn­da belopp. I sådant fall beskattas överskju­tande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av öv­riga bestämmelser i detta avtal.


 


Artide 13 Gains en capital

1.  Les gains qu'un resident d'un Etat con­
tractant tire de Faliénation de biens immobi­
liers vises å Fartide 6 et situés dans Fautre
Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat.

2.  Les gains provenant de Faliénation d'ac-tions, parts ou autres droits, dans une société ou une personne morale dont Factif est prin-cipalement constitue d'immeubles ou de droits portant sur de tels biens sont imposab­les dans FEtat contractant oii ces biens im­mobiliers sont situés, lorsque, selon la législa­tion de cet Etat, ces gains sont soumis au méme régime fiscal que les gains provenant de Faliénation de biens immobiliers. Pour Fapplication de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale å sa propre exploitation industrielle, commer­ciale, agricole ou ä Fexercice d'une profession non commerciale.

3.  Les gains provenant de Faliénation d'ac-tions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une so­ciété qui est un resident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considére qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a posséde directement ou indi­rectement å un moment quelconque au cours des cinq années précédant celle de la cession, des actions, parts ou autres droits dont Fen-semble ouvre droit å au moins 25 pour cent des bénéfices de la société.


Artikd 13 Realisationsvinst

1.   Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på gmnd av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.   Vinst på gmnd av överlåtelse av aktier, andelar eller andra rättigheter i bolag eller juridisk person vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom eller rättigheter som sammanhänger med sådan egendom, får be­skattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen när dessa vinster, en­ligt lagstiftningen i denna stat, beskattas på samma sätt som vinst på gmnd av avyttring av fast egendom. Vid tillämpning av denna bestämmelse skall inte sådan fast egendom beaktas som används i bolagets eller den juri­diska personens industriella eller kommersi­ella verksamhet eller jordbmksverksamhet eller för utövandet av icke kommersiell yr­kesverksamhet.

3.   Vinst på gmnd av avyttring av aktier, andelar eller andra rättigheter som utgör del av ett väsentligt innehav i bolag med hemvist i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat. "Väsentligt innehav" anses föreligga när överlåtaren ensam eller tillsammans med närstående personer, direkt eller indirekt, vid något tillfälle under den femårsperiod som närmast föregår försäljningstidpunkten har ägt aktier, andelar eller andra rättigheter vil­ka tillsammans ger rätt till minst 25 procent av bolagets vinst.


 


2   Riksdagen 1990/91. I samt Nr 174


17


 


Prop. 1990/91:174


4.  Les gains provenant de Faliénation de biens mobiliers qui font partie de Factif d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans Fautre Etat contrac­tant, ou de biens mobiliers qui appartiennent å une base fixe dont un resident d'un Etat contractant dispose dans Fautre Etat contrac­tant pour Fexercice d'une profession indé­pendante, y compris de tels gains provenant de Faliénation de cet etablissement stable (seul ou avec 1'ensemble de Fentreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

5.  Les gains provenant de Faliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic Inter­national, ou de biens mobiliers affectés å Fex­ploitation de ces navires ou aéronefs, ou de conteneurs vises au paragraphe 1 de Fartide 8, ne sont imposables que dans FEtat con­tractant ou le siége de direction effective de Fentreprise est situé.

6.  Les gains provenant de Faliénation de tous biens autres que ceux vises aux paragra­phes I å 5 ne sont imposables que dans FEtat contractant dont le cédant est un resident.

7.  Les dispositions du paragraphe 6 ne por­tent pas atteinte au droit de la Suéde de per­cevoir un impöt sur les gains provenant de Faliénation d'un bien et réalisés par une per­sonne physique ayant la nationalité suédoise sans avoir la nationalité frangaise qui est un resident de France au moment de Faliéna­tion, si cette personne a été un resident de Suéde pendant cinq années au moins au cours des sept années précédant celle de Fali­énation.


4.   Vinst på gmnd av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångar­na i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­tande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på gmnd av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

5.   Vinst på gmnd av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i intemationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfar­tyg, eller av containers som omfattas av arti­kel 8 punkt 1, beskattas endast i den avtals­slutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

6.   Vinst på gmnd av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punktema I — 5 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

7.   Bestämmelsema i punkt 6 inverkar inte på Sveriges rätt att beskatta vinst på gmnd av avyttring av tillgång som överlåtits av fysisk person som är svensk medborgare utan att ha franskt medborgarskap och som har hemvist i Frankrike vid tidpunkten för överlåtelsen om denna person har haft hemvist i Sverige under minst fem år under loppet av de sju år som närmast föregått året för överlåtelsen.


 


Artide 14

Professions indépendantes

I. Les revenus qu'un resident d'un Etat contractant tire d'une profession liberale ou d'autres activités de caractére indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, å moins que ce resident ne dispose de fagon habituelle dans Fautre Etat contractant d'une base fixe pour Fexercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans Fautre Etat mais unique-


Artikel 14

Självständig yrkesutövning

I. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam­het, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadig­varande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat


18


 


Prop. 1990/91:174


ment dans la mesure oii ils sont imputables ä cette base fixe.

2. L'expression "profession liberale" comprend notamment les activités indépen­dantes d'ordre scientifique, littéraire, artis­tique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avo-cats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.


men endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning. 2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konst­närlig verksamhet, uppfostrings- och under­visningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.


 


Artide 15

Professions dépendantes

1.  Sous réserve des dispositions des artides
16, 18 et 19 les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu'un resident d'un
Etat contractant regoit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat,
å moins que Femploi ne soit exerce dans Fau­
tre Etat contractant. Si Femploi y est exerce,
les rémunérations regues å ce titre sont impo­
sables dans cet autre Etat.

2.  Nonobstant les dispositions du paragra­
phe 1, les rémunérations qu'un resident d'un
Etat contractant regoit au titre d'un emploi
salarié exerce dans Fautre Etat contractant ne
sont imposables que dans le premier Etat si:

a)  le bénéficiaire séjoume dans Fautre Etat pendant une période ou des périodes n'excé-dant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employ­eur qui n'est pas un resident de Fautre Etat, et

c)  la charge des rémunérations n'est pas supportée par un etablissement stable ou une base fixe que Femployeur a dans Fautre Etat.

3.  Nonobstant les dispositions précédentes
du present artide, les rémunérations regues
au titre d'un emploi salarié exerce ä bord
d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic
intemational sont imposables dans FEtat
contractant oii le siége de direction effective
de Fentreprise est situé.


Artikd 15 Enskild tjänst

1.  Om inte bestämmelsema i artiklama 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på gmnd av anställning, endast i denna stat, så­vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu­tande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.  Utan hinder av bestämmelsema i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten endast i den förstnämnda staten, om:

 

a)  mottagaren vistas i den andra staten un­der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en samman­hängande tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c)  ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi­varen har i den andra staten.

3.   Utan hinder av föregående bestämmel­
ser i denna artikel får ersättning för arbete,
som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i
intemationell trafik, beskattas i den avtals­
slutande stat där företaget har sin verkliga
ledning.


19


 


Prop. 1990/91:174


Artide 16 Administrateurs de sociétés

Les jetons de présence et autres rétribu­tions similaires qu'un resident d'un Etat contractant repoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillan­ce d'une société qui est un resident de Fautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.


Artikel 16 Styrelseledamöter

Styrdsearvode och annan liknande ersätt­ning, som person med hemvist i en avtalsslu­tande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande sta­ten, får beskattas i denna andra stat.


 


Artide 17 Artistes et sportifs

1.   Nonobstant les dispositions des artides
14 et 15, les revenus qu'un resident d'un Etat
contractant tire de ses activités personndles
exercées dans Fautre Etat contractant en tant
qu'artiste du spectade, tel qu'un artiste de
théåtre, de cinéma, de la radio ou de la televi­
sion, ou qu'un musicien, ou en tant que spor­
tif, sont imposables dans cet autre Etat.

2.   Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectade ou un sportif exerce per-sonnellement et en cette qualité sont attribu­és non pas å Fartiste ou au sportif lui-méme mais ä une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des artides 7, 14 et 15, dans FEtat contractant oii les activités de Fartiste ou du sportif sont exercées.

3.   Nonobstant les dispositions du paragra­phe I, les revenus qu'un artiste du spectade ou un sportif, qui est un resident d'un Etat contractant, tire de ses activités personndles exercées dans Fautre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans Fautre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de Fune de ses collectivités locales, ou de Fune de leurs per­sonnes morales de droit public.

4.   Nonobstant les dispositions du paragra­phe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectade ou un sportif exerce per-sonnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas å Fartiste ou au sportif lui-méme mais ä une autre per­sonne, ces revenus ne sont imposables, non­obstant les dispositions des artides 7, 14 et


Artikd 17

Artister och idrottsmän

1.   Utan hinder av bestämmelsema i artik­lama 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge­nom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­som teater- eller filmskådespelare, radio- el­ler televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2.   I fall då inkomst genom personlig verk­samhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmel­sema i artiklama 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­mannen utövar verksamheten.

 

3.    I fall då artist eller idrottsman med hemvist i en avtalsslutande stat i denna egen­skap förvärvar inkomst genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten och denna verksamhet finansieras huvudsak­ligen av allmänna medel av den förstnämnda staten eller en av dess regionala sammanslut­ningar eller offentligrättsliga juridiska perso­ner, beskattas inkomsten, utan hinder av be­stämmelsema i punkt 1, endast i den först­nämnda staten.

4.    Inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap i en avtalsslutande stat vilken in­komst inte tillfaller artisten eller idrottsman­nen själv utan annan person, beskattas, utan hinder av bestämmelsema i artiklama 7, 14 och 15, endast i den andra avtalsslutande staten om denna andra person huvudsakligen


20


 


Prop. 1990/91:174


15, que dans Fautre Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet autre Etat, de Fune de ses collectivités locales ou de Fune de leurs per­sonnes morales de droit public.


finansieras av allmänna medel av den andra staten eller av en av dess regionala samman­slutningar eller offentligrättsliga juridiska personer.


 


Artide 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du paragra­phe 2 de Fartide 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées å un resi­dent d'un Etat contractant au titre d'un em­ploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.


Artikd 18 Pensioner

Om inte bestämmelsema i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning som med an­ledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat endast i denna stat.


 


Artide 19 Fonctions publiques

1.  a) Les rémunérations, autres que les pen­
sions, payées par un Etat contractant ou Fune
de ses collectivités locales ou par Fune de
leurs personnes morales de droit public, å
une personne physique au titre de services
rendus ä cet Etat, å cette collectivité ou ä
cette personne morale de droit public, ne
sont imposables que dans cet Etat.

b)   Toutefois, ces rémunérations ne sont
imposables que dans Fautre Etat contractant
si les services sont rendus dans cet Etat et si la
personne physique est un resident de cet Etat
qui posséde la nationalité de cet Etat sans
posséder en méme temps la nationalité du
premier Etat.

c)  Les dispositions des a) et b) sont égale­
ment applicables aux rémunérations des per­
sonnes qui enseignent dans un etablissement
situé dans Fun des Etats contractants si les
ressources de cet etablissement proviennent
en tout ou en partie de Fautre Etat ou de Fune
de ses collectivités locales ou de Fune de leurs
personnes morales de droit public.

d)  Les dispositions du b) ne sont pas appli­
cables aux rémunérations des personnels des
missions diplomatiques et des postes consu-
laires de chacun des Etats contractants.

2.  a) Les pensions payées par un Etat con­
tractant ou Fune de ses collectivités locales
ou par Fune de leurs personnes morales de
droit public soit directement soit par préléve-


Artikd 19 Offentlig tjänst

1.   a) Ersättning, med undantag för pen­
sion, som betalas av en avtalsslutande stat,
dess lokala myndigheter eller dess offentlig­
rättsliga juridiska personer till fysisk person
på gmnd av arbete som utförts i denna stats,
dess lokala myndigheters eller dess offentlig­
rättsliga juridiska personers tjänst, beskattas
endast i denna stat.

b)   Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och är medbor­gare i denna stat utan att samtidigt vara med­borgare i den förstnämnda staten.

c)    Bestämmelsema i a och b är även tillämpliga på ersättningar till personer som undervisar i en institution belägen i en av­talsslutande stat om medlen till denna insti­tution härrör helt eller delvis från den andra staten eller från en lokal myndighet eller en offentligrättslig juridisk person i denna andra stat.

d)   Bestämmelsema i b tillämpas inte på
ersättningar till personal vid någon av de av­
talsslutande statemas diplomatiska beskick­
ningar eller lönade konsulat.

2.   a) Pension som betalas av, eller från
fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,
dess lokala myndigheter eller dess offentlig­
rättsliga juridiska personer till fysisk person


21


 


Prop. 1990/91:174


ment sur des fonds qu'ils ont constitués, å une personne physique, au titre de services rendus å cet Etat, å cette collectivité ou å cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont impo­sables que dans Fautre Etat contractant si la personne physique est un resident de cet Etat et en posséde la nationalité.

3. Les dispositions des artides 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commer­ciale exercée par un Etat contractant ou Fune de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.


på gmnd av arbete som utförts i denna stats, dess lokala myndigheters eller dess offentlig­rättsliga juridiska personers tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­dast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medbor­gare i denna stat.

3. Bestämmelsema i artiklama 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på gmnd av arbete som utförts i sam­band med rörelse som bedrivs av en avtals­slutande stat eller dess lokala myndigheter eller offentligrättsliga juridiska personer.


 


Artide 20 Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un resi­dent de Fautre Etat contractant et qui séjour-ne dans le premier Etat å seule fin d'y poursu-ivre ses études ou sa formation, regoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, å condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.


Artikel 20 Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu­tande stat hade hemvist i den andra avtals­slutande staten och som vistas i den först­nämnda staten uteslutande för sin undervis­ning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppe­hälle, sin undervisning eller utbildning, un­der fömtsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.


 


Artide 21 Autres revenus

1.    Les elements du revenu d'un resident d'un Etat contractant, d'oii qu'ils provien­nent, qui ne sont pas traités dans les artides précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2.    Les dispositions du paragraphe I ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de Fartide 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, resi­dent d'un Etat contractant exerce dans Fautre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par Fintermédiaire d'un etablissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le


Artikd 21 Annan inkomst

1.   Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett var­ifrån inkomsten härrör.

2.   Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar själv­ständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt sam-


22


 


Prop. 1990/91:174


bien générateur des revenus s'y rattache ef­fectivement. Dans ce cas, les dispositions de Fartide 7 ou de Fartide 14, suivant les cas, sont applicables.


band med det fasta driftstället eller den sta­digvarande anordningen. I sådant fall tilläm­pas bestämmelsema i artikel 7 respektive ar­tikd 14.


 


Artide 22 Fortune

1.   La fortune constituée par des biens im­
mobiliers vises å Fartide 6 que posséde un
resident d'un Etat contractant et qui sont
situés dans Fautre Etat contractant, est impo­
sable dans cet autre Etat.

2.  La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une personne morale dont Factif est principale­ment constitue d'immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans FE­tat contractant oii ces biens immobiliers sont situés. Pour Fapplication de cette disposi­tion, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale å sa propre exploitation in­dustrielle, commerciale, agricole ou å Fexer­cice d'une profession non commerciale.

3.  La fortune constituée par des biens mo­biliers qui font partie de Factif d'un etablisse­ment stable qu'une entreprise d'un Etat con­tractant a dans Fautre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent å une base fixe dont un resident d'un Etat contrac­tant dispose dans Fautre Etat contractant pour fexercice d'une profession liberale, est imposable dans cet autre Etat.

4.  La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un resident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considére qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle dispose, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d'actions, parts ou autres droits dont 1'ensemble ouvre droit å au moins 25 pour cent des bénéfices de la société.

5.  La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic intemational, ainsi que par des biens mobiliers affectés å


Artikd 22 Förmögenhet

1.  Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslu­tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.  Förmögenhet bestående av aktier, an­delar eller andra rättigheter i bolag eller juri­disk person vars tillgångar huvudsakligen be­står av fast egendom eller rättigheter som sammanhänger med sådan egendom, får be­skattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen. Vid tillämpning av denna bestämmelse skall inte sådana fastig­heter beaktas vilka används i bolagets eller den juridiska personens industriella eller kommersiella verksamhet eller jordbmks­verksamhet eller för utövandet av icke kom­mersiell yrkesverksamhet.

3.  Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutan­de stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigva­rande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtals­slutande staten, får beskattas i denna andra stat.

4.  Förmögenhet bestående av aktier, an­delar eller andra rättigheter som utgör del av ett väsentligt innehav i bolag med hemvist i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat. "Väsentligt innehav" anses föreligga när innehavaren ensam eller tillsammans med närstående personer, direkt eller indirekt, förfogar över aktier, andelar eller andra rät­tigheter vilka tillsammans ger rätt till minst 25 procent av bolagets vinst.

5.  Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig till


23


 


Prop. 1990/91:174


leur exploitation ou par des conteneurs vises au paragraphe 1 de Fartide 8, n'est imposab­le que dans FEtat contractant oii le siége de direction effective de Fentreprise est situé.

6. Tous les autres elements de la fortune d'un resident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.


användningen av sådana skepp och luftfartyg eller sådana containers som avses i artikel 8 punkt I beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

6. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.


 


Artide 23

Elimination des doubles impositions

Les doubles impositions sont évitées de la maniére suivante. I. En ce qui conceme la Suéde:

a)  Lorsqu'un resident de Suéde re?oit des revenus qui selon la législation frangaise et conformément aux dispositions de la présen­te Convention sont imposables en France, la Suéde accorde sur Fimpöt qu'elle pergoit sur les revenus de ce resident, une déduction d'un montant egal å Fimpöt frangais payé å raison de ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de Fimpöt sur le revenu, calculé avant déduction, cor­respondant aux revenus imposables en France.

b)  Lorsqu'un resident de France réalise des gains en capital imposables en France et en Suéde conformément aux dispositions du pa­ragraphe 7 de Fartide 13, la Suéde accorde une déduction, sur Fimpöt afférent ä ces gains, d'un montant egal å Fimpöt frangais payé au titre de ces gains. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de Fimpöt sur le revenu, calculé avant déduction, cor­respondant aux revenus imposables en France.

c)  Nonobstant les dispositions du a) du present paragraphe, les dividendes payés par une société qui est un resident de France å une société qui est un resident de Suéde sont exemptés d'impöt en Suéde dans la mesure oii les dividendes auraient été exonérés selon la législation suédoise si les deux sociétés av­aient été résidentes de Suéde.

d)   Les dispositions du c) s'appliquent seu­
lement:


Artikel 23

Bestämmelser för undvikande av dubbelbe­skattning

Dubbelbeskattning undviks enligt följan­de:

I. I fråga om Sverige:

a)   Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst, som enligt lagstiftningen i Frankrike och bestämmelsema i detta avtal får beskattas i Frankrike, skall Sverige från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Frankrike på dessa inkomster. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av inkomstskat­ten beräknad utan sådan avräkning, som be­löper på den inkomst som får beskattas i Frankrike.

b)  Om en person med hemvist i Frankrike uppbär realisationsvinst för vilken skattskyl­dighet föreligger i Frankrike och i Sverige enligt bestämmelsema i artikel 13 punkt 7, skall Sverige från skatten på denna vinst av­räkna ett belopp motsvarande den inkomst­skatt som betalats i Frankrike på samma vinst. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av inkomst­skatten beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den vinst som får beskattas i Frankrike.

c)   Utan hinder av bestämmelsema i a i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Frankrike till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska.

d)    Bestämmelsema i c tillämpas endast:


24


 


Prop. 1990/91:174


(i) si les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ont été soumis å Fimpöt sur les sociétés de droit commun en France, ou å un impöt comparable å Fimpöt suédois en France ou ailleurs; ou

(ii) si les dividendes payés par une société qui est un resident de France sont constitués en totalité ou en quasi-totalité de dividendes regus par cette société å raison d'actions, parts ou autres droits qu'elle détient dans une société résidente d'un Etat tiers et qui aurai­ent été exemptés de Fimpöt suédois si les actions, parts ou autres droits ä raison des-quels ils sont payés avaient été détenus direc­tement par la société résidente de Suéde.

Pour Fapplication des dispositions du (i), les bénéfices qui servent au paiement des dividendes sont réputés avoir été soumis å Fimpöt sur les sociétés de droit commun s'ils ont été soumis å Fimpöt frangais applicable aux plus-values ou un impöt sur les plus-values comparable.

e) Les dispositions du d) ne sont applicab­les qu'å la condition que des dispositions analogues s'appliquent en ce qui conceme å la fois la Belgique et les Pays-Bas en vertu de la législation suédoise ou d'une convention fiscale entré la Suéde et ces Etats.

O Lorsqu'un resident de Suéde posséde de la fortune qui selon la législation frangaise et conformément aux dispositions de la Convention est imposable en France, la Sué­de accorde, sur Fimpöt sur la fortune de cette personne, une déduction d'un montant egal å Fimpöt sur la fortune payé en France. La déduction ne peut toutefois excéder la frac­tion de 1'impot sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant å la fortune qui est imposable en France.

g) Lorsqu'un resident de Suéde regoit des revenus ou posséde de la fortune qui ne sont imposables qu'en France conformément aux dispositions du paragraphe 1 de Fartide 8, du paragraphe 5 de Fartide 13, des paragraphes 1 ou 2 de Fartide 19 ou du paragraphe 5 de Fartide 22, la Suéde exonére ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le mon­tant de Fimpöt sur le reste des revenus ou de


1)  om den vinst av vilken utdelningen beta­
las har underkastats allmän bolagsskatt i
Frankrike eller en skatt jämförbar med
svensk skatt i Frankrike eller någon annan­
stans; eller

2)   om den utdelning som betalas av ett
bolag med hemvist i Frankrike uteslutande
eller så gott som uteslutande består av utdel­
ning som detta bolag erhållit på gmnd av
innehav av aktier, andelar eller andra rättig­
heter i ett bolag med hemvist i tredje stat och
som skulle ha varit undantagen från svensk
skatt om aktiema, andelama eller de andra
rättighetema på gmnd av vilka utdelningen
betalas hade innehafts direkt av bolaget med
hemvist i Sverige.

Vid tillämpning av bestämmelsema i I an­ses den vinst av vilken utdelningen betalas underkastad allmän bolagsskatt om den är underkastad fransk skatt på realisationsvinst eller en skatt jämförbar med skatten på reali­sationsvinst.

e)  Bestämmelsema i d tillämpas endast un­
der fömtsättning att liknande bestämmelser
tillämpas på samma gång i förhållande till
Belgien och Nederländerna i kraft av svensk
lagstiftning eller ett skatteavtal mellan Sveri­
ge och dessa stater.

f)   Om en person med hemvist i Sverige
innehar förmögenhet som i enlighet med lag­
stiftningen i Frankrike och bestämmelsema i
detta avtal får beskattas i Frankrike, skall
Sverige från skatten på denna persons förmö­
genhet avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som betalats i Frankrike.
Avräkningsbeloppet skall emellertid inte
överstiga den del av förmögenhetsskatten,
beräknad utan sådan avräkning, som belöper
på den förmögenhet som får beskattas i
Frankrike.

g)  Om en person med hemvist i Sverige
uppbär inkomst eller innehar förmögenhet
som enligt bestämmelsema i artikel 8 punkt
I, artikel 13 punkt 5, artikel 19 punktema 1
och 2 eller artikel 22 punkt 5 beskattas endast
i Frankrike undantas dessa inkomster eller
denna förmögenhet från beskattning i Sveri­
ge men Sverige får vid fastställandet av skat­
ten på denna persons övriga inkomst eller


25


 


Prop. 1990/91:174


la fortune de cette personne, retenir le taux de Fimpöt qui aurait été applicable si les revenus ou la fortune concemés n'avaient pas été exonérés. 2. En ce qui conceme la France:

a)  Les revenus qui proviennent de Suéde et
qui sont imposables ou ne sont imposables
que dans cet Etat, conformément aux dispo­
sitions de la Convention, sont pris en compte
pour le calcul de Fimpöt frangais lorsque leur
bénéficiaire est un resident de France et
qu'ils ne sont pas exemptés de Fimpöt sur les
sociétés en application de la législation fran­
gaise. Dans ce cas, Fimpöt suédois n'est pas
déductible de ces revenus, mais le bénéfici­
aire a droit å un crédit d'impöt imputable sur
Fimpöt frangais. Ce crédit d'impöt est egal:

(i) pour tous les revenus autres que ceux vises au (ii) ci-aprés, au montant de Fimpöt frangais correspondant å ces revenus;

(ii) pour les revenus vises au paragraphe 2 de Fartide 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de Tarticle 13, au paragraphe 3 de Tartide 15, ä Fartide 16 et aux paragraphes 1 et 2 de Far­tide 17, au montant de Fimpöt payé en Suéde conformément aux dispositions de ces artic-les; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de Fimpöt frangais correspondant å ces revenus.

b)  Un resident de France qui posséde de la
fortune imposable en Suéde conformément
aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4
de Fartide 22 est également imposable en
France å raison de cette fortune. L'impot
frangais est calculé sous déduction d'un cré­
dit d'impöt egal au montant de Fimpöt sué­
dois payé conformément aux dispositions de
cet artide. Ce crédit d'impöt ne peut excéder
le montant de Fimpöt frangais correspondant
ä cette fortune.


förmögenhet  tillämpa den  skattesats som skulle ha tillämpats om de undantagna in­komsterna eller den undantagna förmögenhe­ten inte hade skattebefriats. 2.1 fråga om Frankrike:

a)   Inkomster som härrör från Sverige och
som får beskattas eller beskattas endast i den­
na stat enligt detta avtal, skall tas med i be­
skattningsunderlaget vid beräkning av fransk
skatt när inkomsttagaren har hemvist i
Frankrike och inkomstema inte är undantag­
na från bolagsskatt vid tillämpning av fransk
lagstiftning. I sådant fall är den svenska skat­
ten inte avdragsgill från dessa inkomster utan
inkomsttagaren har rätt till en skatteavräk-
ning från den franska skatten. Det belopp
som får avräknas motsvarar:

1)  för samtliga inkomster utom de som av­ses i 2 nedan, ett belopp motsvarande den franska skatten på dessa inkomster;

2)  för inkomster som avses i artikel 10 punkt 2, artikel 13 punktema I, 2 och 3, artikel 15 punkt 3, artikel 16 och artikel 17 punktema I och 2, ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige i enlighet med bestämmelsema i dessa artiklar; avräk­ningsbeloppet får dock inte i något fall över­stiga den franska skatten på dessa inkomster.

b)   En person med hemvist i Frankrike som
innehar förmögenhet som enligt bestämmel­
sema i artikel 22 punktema I, 2, 3 och 4 får
beskattas i Sverige beskattas även i Frankrike
för denna förmögenhet. Från den franska
skatten medges avräkning med ett belopp
motsvarande den svenska skatten som beta­
lats enligt bestämmelsema i nämnda artikel.
Detta belopp får inte överstiga den franska
skatten som hänför sig till denna förmögen­
het.


 


Artide 24 Non-discrimination

I. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans Fautre Etat contractant å aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles aux­quelles sont ou pourront étre assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent


Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sam­manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och där­med sammanhängande krav som medborga-


26


 


Prop. 1990/91:174


dans la méme situation, notamment au re-gard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de Fartide I, aux personnes qui ne sont pas résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2.     Le terme "nationaux" désigne:

a)  toutes les personnes physiques qui pos­sédent la nationalité d'un Etat contractant;

b)  toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées confor­mément å la législation en vigueur dans un Etat contractant.

 

3.  L'imposition d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans Fautre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une fagon moins favo-rable que Fimposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la méme activité. La présente disposition ne peut étre interprétée comme obligeant un Etat contractant ä accor-der aux résidents de Fautre Etat contractant les déductions personndles, abattements et réductions d'impöt en fonction de la situa­tion ou des charges de famille qu'il accorde å ses propres résidents.

4.  A moins que les dispositions du paragra­phe I de Fartide 9, du paragraphe 5 de Far­tide II ou du paragraphe 5 de Fartide 12 ne soient applicables, les intéréts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant å un resident de Fautre Etat contractant sont déductibles, pour la déter­mination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mémes conditions que s'ils avaient été payés å un resident du premi­er Etat. De méme, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un resident de Fautre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposab­le de cette entreprise, dans les mémes condi­tions que si elles avaient été contractées envers un resident du premier Etat.

5.  Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contröle par un ou plusieurs résidents de Fau­tre Etat contractant, ne sont soumises dans le


re i denna andra stat under samma förhållan­den är eller kan bli underkastad, därvid skall hemvistet särskilt beaktas. Utan hinder av bestämmelsema i artikel I tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande statema.

2.     Uttrycket "medborgare" åsyftar:

a)  fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat;

b) juridisk person och annan sammanslut­ning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

 

3.  Beskattningen av fast driftställe, som fö­retag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattning­en av företag i denna andra stat, som bedri­ver verksamhet av samma slag. Denna be­stämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten så­dant personligt avdrag vid beskattningen, så­dan skattebefrielse eller skattenedsättning på gmnd av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

4.  Utom i de fall då bestämmelsema i arti­kel 9 punkt I, artikel 11 punkt 5 eller artikel 12 punkt 5 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslu­tande stat till person med hemvist i den and­ra avtalsslutande staten avdragsgilla vid be­stämmandet av den beskattningsbara in­komsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutan­de staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögen­het på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5.  Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande sta­ten, skall inte i den förstnämnda staten bli


27


 


Prop. 1990/91:174


premier Etat å aucune imposition ou obliga­tion y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront étre assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6.  Sous réserve d'accord entré les autorités compétentes des Etats contractants, les coti-sations payées par ou pour une personne phy­sique qui est un resident d'un Etat contrac­tant ou qui y séjoume temporairement, ä une institution de retraite reconnue å des fins fiscales par Fautorité compétente de Fautre Etat contractant dont cette personne était précédemment un resident, sont traitées fi-scalement dans le premier Etat de la méme fagon que les cotisations payées å une institu­tion de retraite reconnue å des fins fiscales dans ce premier Etat.

7.  Sous réserve d'accord cas par cas entré les autorités compétentes des Etats contrac­tants, les exonérations et autres avantages fi­scaux prévus par la législation d'un Etat con­tractant au profit de cet Etat, de ses collec­tivités locales ou de leurs personnes morales de droit public qui n'exercent pas d'activités industrielles ou commerciales s'appliquent dans les mémes conditions respectivement ä Fautre Etat contractant å ses collectivités lo­cales et å leurs personnes morales de droit public de nature identique ou analogue.

8.  Les dispositions du present artide s'app-liquent, nonobstant les dispositions de Far­tide 2, aux impöts de toute nature ou déno­mination.


föremål för beskattning eller därmed sam­manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och där­med sammanhängande krav som annat lik­nande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6.  Premier, som betalas av eller för en fysisk person som har hemvist i en avtalsslu­tande stat eller som tillfälligtvis vistas i den­na stat, till en pensionsanstalt som erkänts för beskattningsändamål av behörig myndig­het i den andra avtalsslutande staten i vilken denna person tidigare hade hemvist, behand­las, efter överenskommelse mellan de behöri­ga myndighetema i de avtalsslutande stater­na, vid beskattningen på samma sätt som premier vilka betalats till en pensionsanstalt som erkänts för beskattningsändamål i den förstnämnda staten.

7.  Efter överenskommelse i varje enskilt fall mellan de behöriga myndighetema i de avtalsslutande statema medges den andra av­talsslutande staten, dess lokala myndigheter eller dess offentligrättsliga juridiska personer som inte bedriver rörelse eller kommersiell verksamhet befrielse och andra skattemässi­ga fördelar beträffande vinst på samma vill­kor, som enligt lagstiftningen i en avtalsslu­tande stat ges till förmån för denna stat, dess lokala myndigheter eller dess offentligrättsli­ga juridiska personer av samma eller likartat slag.

8.  Utan hinder av bestämmelsema i artikel 2 tillämpas bestämmelsema i förevarande ar­tikel på skatter av varje slag och beskaffen­het.


 


Artide 25 Procédure amiable

I. Lorsqu'une personne estime que les me­sures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entrainent ou en-traineront pour elle une imposition non con­forme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit inteme de ces Etats, soumettre son cas å Fautorité compé­tente de FEtat contractant dont elle est un resident ou, si son cas reléve du paragraphe I


Artikd 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

I. Om en person anser att en avtalsslutan­de stat eller båda avtalsslutande statema vid­tagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelsema i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters intema rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller om fråga är om


28


 


Prop. 1990/91:174


de Fartide 24, å celle de .FEtat contractant dont elle posséde la nationalité. Le cas doit étre soumis dans les trois ans qui suivent la premiére notification de la mesure qui en-traine une imposition non conforme aux dis­positions de la Convention.

2.   L'autorité compétente s'efforce, si la ré-
damation lui parait fondée et si elle n'est pas
elle-méme en mesure d'y apporter une solu-
tion satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec Fautorité compétente
de Fautre Etat contractant, en vue d'éviter
une imposition non conforme å la Conven­
tion. L'accord est appliqué quds que soient
les délais prévus par le droit inteme des Etats
contractants.

3.   Les autorités compétentes des Etats
contractants s'efforcent par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dis-
siper les doutes auxquels peuvent donner lieu
Finterprétation ou Fapplication de la
Convention.

Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir ä un accord:

a)  pour que les bénéfices imputables å un etablissement stable situé dans un Etat con­tractant d'une entreprise de Fautre Etat con­tractant soient imputés d'une maniére iden­tique dans les deux Etats contractants;

b)  pour que les revenus revenant ä un resi­dent d'un Etat contractant et å une personne associée visée å Fartide 9, qui est un resident de Fautre Etat contractant, soient attribués d'une maniére identique.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'é-liminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.     Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe­ment entré elles en vue de parvenir ä un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échangés de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échangés de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de represen­tants des autorités compétentes des Etats.

5.     Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent regler d'un commun ac-


tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den av­talsslutande stat där han är medborgare. Sa­ken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.   Om den behöriga myndigheten finner invändningen gmndad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta­ten i syfte att undvika beskattning som stri­der mot avtalet. Överenskommelse som träf­fats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande statemas interna lagstift­ning.

3.   De behöriga myndigheterna i de avtals­slutande statema skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter el­ler tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

De behöriga myndigheterna kan särskilt överlägga med varandra i syfte att komma överens om:

a)  samma fördelning i de båda avtalsslu­tande statema av vinst hänförlig till ett fast driftställe beläget i en avtalsslutande stat som tillhör ett företag i den andra avtalsslutande staten;

b)  samma fördelning av inkomst mellan en person med hemvist i en avtalsslutande stat och person med hemvist i den andra avtals­slutande staten som har sådan intressege­menskap med denne som avses i artikel 9 .

De kan även överlägga i syfte att undvika dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4.   De behöriga myndighetema i de avtals­slutande statema kan träda i direkt förbindel­se med varandra i syfte att träffa överens­kommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga mm inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndighetema i de avtalsslutande statema.

5.   De behöriga myndigheterna i de avtals­slutande statema kan genom en ömsesidig


29


 


Prop. 1990/91:174


cord les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment pre-scrire les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obte­nir dans Fautre Etat contractant les exonéra­tions, réductions d'impöts et autres avanta­ges fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la presenta­tion d'un formulaire d'attestation de résiden­ce indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concemés, et comportant la certifica-tion des services fiscaux du premier Etat.


överenskommelse reglera villkoren för till-lämpning av avtalet. De kan särskilt föreskri­va de åtgärder vilka personer med hemvist i en avtalsslutande stat skall vidta för att erhål­la sådan befrielse eller nedsättning eller and­ra skattemässiga fördelar i den andra avtals­slutande staten som föreskrivits i avtalet. Dessa åtgärder kan innefatta företeende av ett intyg om hemvist som särskilt utvisar vil­ket inkomstslag eller slag av förmögenhet el­ler inkomstbelopp eller förmögenhetsvärde som det är fråga om och som innefattar intyg från skattemyndigheterna i den förstnämnda staten.


 


Artide 26

Echange de renseignements

1.   Les autorités compétentes des Etats
contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention, ou celles de la légis­
lation inteme des Etats contractants relative
aux impöts vises par la Convention dans la
mesure oii Fimposition qu'elle prévoit n'est
pas contraire å la Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par 1'artic­
le 1. Les renseignements regus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la méme
maniére que les renseignements obtenus en
application de la législation inteme de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux person­
nes ou autorités (y compris les tribunaux et
organes administratifs) concemées par Fétab­
lissement ou le recouvrement des impöts vi­
ses par la Convention, par les procédures ou
poursuites concemant ces impöts, ou par les
décisions sur les recours rdatifs å ces impöts.
Ces fjersonnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'å ces fins. Elles peuvent
faire état de ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans
desjugements.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne peu­
vent en aucun cas étre interprétées comme
imposant ä un Etat Fobligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant å sa législation et ä sa pratique administrative ou å celles de Fautre Etat contractant;


Artikel 26

Utbyte av upplysningar

I. De behöriga myndighetema i de avtals­slutande statema skall utbyta sådana upplys­ningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelsema i detta avtal eller i de avtals­slutande statemas intema lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys­ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­ningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den in­tema lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär dier indriver de skat­ter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Des­sa personer eller myndigheter skall använda upplysningama endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningama vid offentlig rät­tegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte i något fall medföra skyldighet för en avtalsslu­tande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;


30


 


Prop. 1990/91:174


b)   de foumir des renseignements qui ne
pourraient étre obtenus sur la base de sa légis­
lation ou dans le cadre de sa pratique admini­
strative normale ou de celles de Fautre Etat
contractant;

c)  de foumir des renseignements qui révé-
leraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou
des renseignements dont la communication
serait contraire å Fordre public.

3. L'échange de renseignements a lieu d'of-fice ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour déterminer la liste des renseignements qui sont foumis d'office.


b)  lämna upplysningar som inte är tillgäng­liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admini­strativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c)  lämna upplysningar som skulle röja af­färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

3. Utbyte av upplysningar skall ske ex offi­cio eller på begäran i fråga om konkreta fall. De behöriga myndighetema i de båda avtals­slutande statema skall överlägga för att fast­ställa en förteckning över de upplysningar som skall lämnas ex officio.


 


Artide 27

Assistance au recouvrement

1.  A la demande de FEtat requérant, FEtat
requis procédé, sous réserve des dispositions
des paragraphes 7 et 9, au recouvrement des
créances fiscales du premier Etat comme s'il
s'agissait de ses propres créances fiscales.

2.    Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font 1'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans FEtat requérant et qui, å moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas con-testées.

3.    L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concemant une personne décédée ou sa suc­cession est limitée å la valeur de la succession ou des biens regus par chacun des bénéfici­aires de la succession selon que la créance est å recouvrer sur la succession ou auprés des bénéficiaires de celle-ci.

 

4.  A la demande de FEtat requérant, FEtat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impöt, méme si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.

5.  La demande d'assistance administrative est accompagnée:

a) d'une attestation précisant la nature de


Artikd 27

Bistånd med handräckning

1.  Efter framställning av den ansökande staten skall den anmodade staten, om inte bestämmelsema i punktema 7 och 9 föranle­der annat, vidta nödvändiga åtgärder för att driva in den förstnämnda statens skatteford­ringar som om de vore dess egna.

2.  Bestämmelsema i punkt I gäller endast sådan skattefordran beträffande vilken finns en i den ansökande staten giltig verkställig­hetstitel och, såvida inte de behöriga myndig­hetema i fråga kommit överens om annat, som inte är tvistig.

3.  Skyldigheten att ge handräckning vid indrivning av skattefordran som avser avli­den person eller dennes dödsbo är begränsad till dödsboets värde respektive värdet av dödsbodelägarnas andelar av dödsboet, bero­ende på om indrivningen av fordran skall riktas mot dödsboet eller dess delägare.

4.  Efter framställning av den ansökande staten skall den anmodade staten vidta åtgär­der för att säkerställa indrivning av skatt, även om skattefordran har överklagats eller om ingen verkställighetstitel ännu föreligger.

5.  Till framställning om handräckning skall fogas:

a) en försäkran som preciserar arten av


31


 


Prop. 1990/91:174


la créance fiscale et, en ce qui conceme le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies,

b)  d'une copie officielle du titre permettant Fexécution dans FEtat requérant, et

c)  de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

 

6.   Le titre permettant Fexécution dans FE­tat requérant est, s'il y a lieu et conformé­ment aux dispositions en vigueur dans FEtat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de reception de la demande d'assistance par un titre permettant Fexécution dans FE­tat requis.

7.   Les questions concemant le délai au-delå duquel la créance fiscale ne peut étre exigée sont régies par la législation de FEtat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.

8.   Les actes de recouvrement accomplis par FEtat requis ä la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragra­phe 7 ont le méme effet au regard de la légis­lation de FEtat requérant. L'Etat requis in-forme FEtat requérant des actes ainsi ac­complis.

9.   En tout état de cause, FEtat requis n'est pas tenu de donner suite å une demande d'as-sistance qui est présentée apres une période de 15 ans å partir de la date du titre exécutoi­re initial.

10.   La créance fiscale pour le recouvre­
ment de laquelle une assistance est accordée
ne jouit dans FEtat requis d'aucun des privi-
léges spécialement attachés aux créances fi­
scales de cet Etat méme si la procédure de
recouvrement utilisée est celle qui s'applique
å ses propres créances fiscales.

11.  Si sa législation ou sa pratique admini­
strative le permet dans des circonstances an­
alogues, FEtat requis peut consentir un délai
de paiement ou un paiement échdonné.


skattefordran och, i det fall då framställning­en avser indrivning, att villkoren enligt punkt 2 är uppfyllda,

b)  en officiell kopia av den i den ansökande staten giltiga verkställighetstiteln, och

c)  de övriga handlingar som behövs för indrivning eller säkringsåtgärder.

 

6.  En verkställighetstitel som är giltig i den ansökande staten skall vid behov och i enlig­het med de bestämmelser som gäller i den anmodade staten snarast möjligt efter det att framställningen har inkommit godkännas, er­kännas, kompletteras eller ersättas med en verkställighetstitel som är giltig i den senare staten.

7.  I frågor som gäller tidsfrist efter vilken skattefordran inte kan verkställas skall den ansökande statens lagstiftning tillämpas. Framställning om handräckning skall inne­hålla detaljerade uppgifter om sådan tids­frist.

8.  Indrivningsåtgärder, som vidtas av den anmodade staten efter framställning om handräckning och som enligt lagstiftningen i denna stat uppskjuter eller avbryter tidsfrist som avses i punkt 7 skall också ha denna verkan vid tillämpningen av lagstiftningen i den ansökande staten. Den anmodade staten skall underrätta den ansökande staten i de fall att sådana åtgärder vidtas.

9.  Under inga förhållanden är den anmo­dade staten skyldig att bifalla en handräck­ningsframställning som gjorts mer än 15 år efter den dag då den urspmngliga verkställig­hetstiteln är daterad.

 

10.  Skattefordran för vilken handräckning för indrivning lämnas åtnjuter inte i den an­modade staten någon sådan särskild för­månsrätt som tillkommer denna stats skatte­fordringar även om vid indrivningen tilläm­pas samma förfarande som är tillämpligt vid indrivningen av dess egna skattefordringar.

11.  Den anmodade staten får bevilja an­stånd med betalningen eller medge att denna sker genom delbetalningar, när detta är till-låtet under liknande omständigheter enligt lagstiftning eller administrativ praxis i den anmodade staten.


32


 


Prop. 1990/91:174


12. Les mesures d'assistance définies ci-dessus s'appliquent au recouvrement des im­pöts vises par la Convention et de la taxe sur la valeur ajoutée.


12. Ovannämnda handräckningsåtgärder tillämpas på indrivning av de skatter som omfattas av detta avtal och mervärdeskatt.


 


Artide 28

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1.  Les dispositions de la présente Conven­tion ne portent pas atteinte aux priviléges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des delegations permanentes auprés d'organisations intemationales, en vertu soit des régies générales du droit Inter­national soit de dispositions d'accords parti­culiers.

2.  Nonobstant les dispositions de Fartide 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un pöste con­sulaire ou d'une delegation permanente d'un Etat, qui est situé dans Fautre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un resident de FEtat accréditant, å condition:

 

a)  que, conformément au droit intematio­nal, elle ne soit pas assujettie å Fimpöt dans FEtat accréditaire pour les revenus de sources extérieures å cet Etat ou pour la fortune si­tuée hors de cet Etat, et

b)  qu'elle soit soumise dans FEtat accrédi­tant aux mémes obligations, en matiére d'im-pöts sur 1'ensemble de son revenu mondial ou de sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat.

3.   La Convention ne s'applique pas aux
organisations intemationales, å leurs organes
ou å leurs fonctionnaires, ni aux personnes
qui sont membres d'une mission diploma­
tique ou d'un pöste consulaire ou d'une dele­
gation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils
se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne
sont pas traités comme des résidents de Fun
ou Fautre Etat en matiére d'impöts sur le
revenu ou sur la fortune.


Artikd 28

Diplomatiska och konsulära befattningshava­re

I. Bestämmelsema i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmel­ser i särskilda överenskommelser tillkommer medlem av diplomatisk beskickning, sådan medlems enskilda tjänare samt medlem av konsulat eller av ständig representation vid intemationell organisation.

2. Utan hinder av bestämmelsema i artikel 4 skall fysisk person som är medlem av en avtalsslutande stats diplomatiska beskick­ning, konsulat eller ständiga representation, vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten eller i tredje stat, vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i den sändande sta­ten under fömtsättning att:

a)  han i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, inte beskattas i den motta­gande staten för inkomster som härrör från källor utanför denna stat eller för förmögen­het belägen utanför denna stat och att

b) han i den sändande staten beskattas för hela sin inkomst eller hela sin förmögenhet som person med hemvist i denna stat.

3. Avtalet tillämpas inte på intemationell organisation, dess organ eller tjänstemän och inte heller på person, som är medlem av tred­je stats diplomatiska beskickning, konsulat eller ständiga representation och som befin­ner sig i en avtalsslutande stat och som inte i någon av de avtalsslutande statema behand­las som person med hemvist i fråga om be­skattning av inkomst eller förmögenhet.


 


3   Riksdagen 1990/91. 1 samt Nr 174


33


 


Prop. 1990/91:174


Artide 29 Extension territoriale

1.  La présente Convention peut étre éten-
due, telle quelle ou avec les modifications
nécessaires, aux territoires d'outre-mer et
autres collectivités territoriales de la Répu­
blique frangaise, qui pergoivent des impöts
de caractére analogue ä ceux auxquels s'app-
lique la Convention. Une telle extension
prend effet å partir de la date qui est fixée
d'un commun accord entré les Etats contrac­
tants par échange de notes diplomatiques ou
selon toute autre procédure, en conformité
avec leurs dispositions constitutionndles.
Cet accord prévoit également les modifica­
tions nécessaires å la Convention et les con­
ditions de son application aux territoires et
autres collectivités territoriales d'outre-mer
auxquels elle est étendue.

2.  A moins que les deux Etats contractants
n'en soient convenus autrement, la dénonci­
ation de la Convention par Fun d'eux en ver­
tu de Fartide 31, mettra aussi fin, dans les
conditions prévues å cet artide, å Fapplica­
tion de la Convention å tout territoire ou
collectivité territoriale auquel elle a été éten­
due conformément au present artide.


Artikd 29 Territoriell' utvidgning

1.   Detta avtaF kan antingen i sin helhet eller med erforderliga ändringar utvidgas till att omfatta territorier på andra sidan havet eller andra utomeuropeiska områden som tillhör Frankrike såvida där påförs skatter av i huvudsak likartat slag som de på vilka avta­let tillämpas. Sådan utvidgning gäller från den dag som kan anges och överenskommas mellan de avtalsslutande statema genom no­teväxling på diplomatisk väg eller på annat sätt i överensstämmelse med deras konstitu­tionella förfarande. Denna överenskommelse innefattar även de nödvändiga ändringar och villkor för tillämpning av avtalet i de territo­rier eller andra utomeuropeiska områden till vilka avtalet har utvidgats.

2.   Om inte annat överenskommits mellan de avtalsslutande statema, medför uppsäg­ning av avtalet från en avtalsslutande stats sida enligt artikel 31 även att tillämpningen av avtalet upphör på sätt anges i nämnda artikel beträffande varje territorium eller ut­omeuropeiskt område till vilka avtalet har utvidgats enligt denna artikel.


 


Artide 30 Entrée en vigueur

1.   Chacun des Etats contractants notifiera
å Fautre Faccomplissement des procédures
requises en ce qui le conceme pour la mise en
vigueur de la présente Convention. Cdle-ci
entrera en vigueur le premier jour du deux­
iéme mois suivant le jour de reception de la
demiére de ces notifications.

2.   Ses dispositions s'appliqueront pour la
premiére fois:

a)  en ce qui conceme les impöts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant Fannée civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents å Fexercice comptable ouvert au cours de cette année civile;

b)  en ce qui conceme les autres impöts, aux impositions dont le fait générateur intervi-endra å compter du ler janvier suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention.


Artikel 30 Ikraftträdande

1.   De avtalsslutande statema skall under­rätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att detta avtal skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den första dagen i andra månaden efter den dag då den sista underrät­telsen tas emot.

2.   Avtalets bestämmelser skall tillämpas första gången:

 

a)    beträffande inkomstskatt, på inkomst som uppbärs under det kalenderår som följer närmast på det under vilket avtalet har trätt i kraft eller som är hänförlig till räkenskapsår som påbörjas under detta kalenderår;

b)   beträffande övriga skatter, på skatter som tas ut på gmnd av händelse som inträffat den I januari som följer närmast efter tid­punkten för avtalets ikraftträdande eller se­nare.

34


 


Prop. 1990/91:174


3. Les dispositions de la Convention entré la France et la Suéde tendant å éviter les doubles impositions et å établir des régies d'assistance administrative réciproque en matiére d'impöts directs, du Protocole et du Protocole final signés ä Paris le 24 décembre 1936 ainsi que les dispositions des Avenants å cette Convention cesseront de s'appliquer aux revenus et å la fortune auxquels les dis­positions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront.


3. Bestämmelsema i det mellan Sverige och Frankrike ingångna avtalet för undvikan­de av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräck­ning beträffande direkta skatter, vilket avtal tillsammans med de till avtalet hörande pro­tokollen undertecknades i Paris den 24 de­cember 1936 skall, liksom bestämmelsema i tilläggsprotokollen till detta avtal, upphöra att gälla beträffande de inkomster och den förmögenhet på vilka motsvarande bestäm­melser i förevarande avtal skall tillämpas.


 


Artide 31 Dénonciation

1.   La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moy­ennant un préavis minimum de six mois no-tifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2.   Dans ce cas, ses dispositions s'appli-queront pour la demiére fois:

a)   en ce qui conceme les impöts sur le
revenu, aux revenus réalisés pendant Fannée
civile pour la fin de laquelle la dénonciation
aura été notifiée ou afférente å Fexercice
comptable dos au cours de cette année;

b)  en ce qui conceme les autres impöts, aux
impositions dont le fait générateur intervi-
endra au cours de Fannée civile durant la­
quelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dument auto­risés å cet effet, ont signé la présente Conven­tion.

Fait ä Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue frangaise.

Sten Andersson

Pour le Gouvemement du Royaume de Sué­de


Artikd 31 Upphörande

1.   Detta avtal skall förbli i kraft utan tids­
begränsning. Vardera avtalsslutande staten
kan dock på diplomatisk väg uppsäga avtalet
genom underrättelse härom minst sex måna­
der före utgången av ett kalenderår.

2.   I händelse av sådan uppsägning tilläm­
pas avtalet för sista gången:

a)    beträffande inkomstskatt, på inkomst som uppburits under det kalenderår till vil-kets utgång uppsägningen har skett eller som är hänförlig till räkenskapsår som avslutats under detta år;

b)   beträffande övriga skatter, på skatter som tas ut på gmnd av händelse som inträffat under loppet av det kalenderår under vilket uppsägning har skett.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under­tecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 27 november 1990 i två exemplar på franska språket.

Sten Andersson

För Konungariket Sveriges regering


 


Philippe Louét

Pour le Gouvemement de la République

frangaise


Philippe Louét

För Republiken Frankrikes regering


35


 


Prop. 1990/91:174


Protocole

Au moment de procéder a la signature de la Convention entré le Gouvemement de la Ré­publique frangaise et le Gouvemement du Royaume de Suéde en vue d'éviter les doub­les impositions et de prévenir Févasion fisca­le en matiére d'impöts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dis­positions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1.  En ce qui conceme le paragraphe 1 de Fartide 4, il est entendu que Fexpression "re­sident d'un Etat contractant" comprend cet Etat, ses collectivités locales, et leurs person­nes morales de droit public situées dans cet Etat.

2.  En ce qui conceme les paragraphes 1 et 2 de Fartide 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans Fautre Etat contractant par Fintermédiaire d'un etablissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet etablissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total regu par Fentreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable å Factivité reelle de Fétablissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.

Dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de foumiture, d'installation ou de constmction d'équipements ou d'étab-lissements industriels, commerciaux ou sci-entifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque Fentreprise a un etablissement stable, les bé­néfices de cet etablissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet etablissement stable dans FEtat oii il est situé. Les bénéfices afférents å la part du contrat qui est exécutée dans FEtat oii est situé le siége de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.

3.   Si la législation d'un Etat contractant
autorisé les sociétés résidentes de cet Etat å-
déterminer leurs bénéfices imposables en
fonction d'une consolidation qui englobe no­
tamment les resultats de filiales résidentes de
Fautre Etat contractant, ou d'établissements
stables situés dans cet autre Etat les disposi­
tions de la Convention et en particulier de ses


Protokoll

Vid undertecknande av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republi­ken Frankrikes regering för att undvika dub­belbeskattning och förhindra skatteflykt be­träffande skatter på inkomst och förmögen­het, har undertecknade avtalat om följande bestämmelser som utgör en integrerande del av avtalet.

1.  Uttrycket "person med hemvist i en av­talsslutande stat" i artikel 4 punkt 1 innefat­tar denna stat, dess lokala myndigheter och dess, i denna stat belägna, offentligrättsliga juridiska personer.

2.  När ett företag i en avtalsslutande stat säljer varor eller utövar verksamhet i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe skall, såvitt angår artikel 7 punkterna 1 och 2, detta fasta driftställes vinst inte beräknas på gmndval av det totala beloppet som detta företag har erhållit utan endast på gmndval av den ersättning som är hänförlig till den faktiska verksamhet som detta fasta driftställe utövat vid denna för­säljning eller för denna verksamhet.

Då fråga är om kontrakt, särskilt kontrakt avseende utbildning, leverans, installation el­ler konstmktion av utmstning eller industri­ella, kommersiella eller vetenskapliga anlägg­ningar eller offentliga arbeten, och då ett fö­retag har ett fast driftställe i en avtalsslutande stat skall detta fasta driftställes vinst inte be­stämmas på gmndval av hela kontraktsum­man utan endast på gmndval av den del av kontraktet som faktiskt utförts av detta fasta driftställe. Vinst som är hänförlig till den del av kontraktet som utförts i den stat där den verkliga ledningen finns beskattas endast i denna stat.

3.   Om lagstiftningen i en avtalsslutande
stat tillåter bolag med hemvist i denna stat
att bestämma sin skattepliktiga vinst genom
en konsoliderad beräkning som särskilt inne­
fattar resultatet i dotterbolag belägna i den
andra avtalsslutande staten eller fasta drift­
ställen belägna i denna andra stat, hindrar
inte avtalets bestämmelser och i synnerhet


36


 


Prop. 1990/91:174


artides 7 et 23, ne s'opposent pas å Fapplica­tion de cette législation.

4.  Lorsque, conformément å sa législation, un Etat contractant déterminé les bénéfices des entreprises résidentes de cet Etat en dé-duisant les déficits des filiales résidentes de Fautre Etat contractant ou des établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intég-rant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables å concurrence du mon­tant des déficits déduits, il est entendu que les dispositions de la Convention ne s'oppo-sent pas å Fapplication de cette législation.

5.  Pour fapplication des artides 8, 13 et 22, le consortium de transport aérien Danois, Norvégien et Suédois, dénommé la Scandi­navian Airlines System (SAS) est considére comme ayant son siége de direction effective en Suéde, en proportion des parts dans le consortium détenues par AB Aerotransport (ABA), le partenaire suédois de la Scandi­navian Airlines System (SAS).

6.  En ce qui conceme les artides 10 et 11, une société ou fonds d'investissement qui est situé dans un Etat contractant oii il n'est pas assujetti å un impöt vise aux a) (i) ou (ii) ou b) (i) du paragraphe 3 de Fartide 2, et qui regoit des dividendes ou des intéréts qui ont leur source dans Fautre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réduc­tions, exonérations d'impöt ou autres avanta­ges prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits dé­tenus dans la société ou le fonds par des rési­dents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.

7.  Nonobstant toute autre disposition de la Convention, un Etat contractant peut limiter Fapplication des dispositions de Fartide 11 å la fraction des dettes d'une entreprise n'excé-dant pas deux fois le capital de cette entrepri­se, lorsqu'il existe des liens de dépendance, directe ou indirecte, soit entré le débiteur et le créancier, soit entré chacun d'eux et une autre personne ou un groupe de personnes.

8.  En ce qui conceme le paragraphe 2 de Fartide 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analy-


inte artiklarna 7 och 23 tillämpningen av denna lagstiftning.

4.  I det fall en avtalsslutande stat enligt sin lagstiftning bestämmer vinsten i företag med hemvist i denna stat genom att dra av under­skott i dotterbolag belägna i den andra avtals­slutande staten eller fasta driftställen belägna i denna andra stat och genom att ta med senare vinster i dessa dotterbolag eller fasta driftställen intill ett belopp som motsvarar de avdragna underskotten, utgör inte avtalets bestämmelser något hinder för tillämpningen av denna lagstiftning.

5.  Vid tillämpning av artiklarna 8, 13 och 22 anses det danska, norska och svenska luft­fartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) ha sin verkliga ledning i Sverige i fråga om den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske del­ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

6.   Vid tillämpning av artiklarna 10 och 11 kan bolag eller investeringsfonder som är be­lägna i en avtalsslutande stat och som inte i denna stat är underkastade beskattning med någon av de skatter som anges i artikel 2 punkt 3 a I eller 2 eller b 1, och som erhåller utdelning eller ränta som har sin källa i den andra avtalsslutande staten, kräva att erhålla hela nedsättningen av eller befrielsen från skatt eller andra fördelar enligt avtalet för den del av dessa inkomster som motsvaras av de andelar i bolaget eller fonden som innehas av personer med hemvist i den förstnämnda staten och som beskattas i dessa personers namn.

7.   Utan hinder av övriga bestämmelser i avtalet kan en avtalsslutande stat begränsa tillämpningen av bestämmelserna i artikel 11 till den del av ett företags skulder som inte överstiger två gånger kapitalet i detta företag när intressegemenskap föreligger, direkt eller indirekt, antingen mellan gäldenären och fordringsägaren eller mellan var och en av dem och en annan person eller grupp av per­soner.

8.   Ersättningar som betalas för tekniska tjänster, häri inbegripet analyser eller studier av vetenskaplig, geologisk eller teknisk natur

37


4   Riksdagen 1990/91. I saml. Nr 174


 


Prop. 1990/91:174


ses ou des études de nature scientifique, géo-logique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informa­tions ayant trait å une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

9.   Les cotisations obligatoires de sécurité
sociale payées ou supportées, conformément
ä la législation d'un Etat contractant, par une
personne physique qui est un resident de
Fautre Etat contractant, å raison de salaires,
traitements et autres rémunérations similai­
res, sont fiscalement déductibles dans cet
autre Etat lorsque ces revenus y sont impo­
sés.

10.  En ce qui conceme Fartide 23, pour les revenus vises au a) (ii) du paragraphe 2, il est entendu que Fexpression "montant de Fim­pöt payé en Suéde" désigne le montant de Fimpöt suédois effectivement supporte å titre définitif å raison de ces revenus, conformé­ment aux dispositions de la Convention, par le resident de France bénéficiaire de ces reve­nus.

11.  Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément å sa législa­tion les revenus de ses résidents, autres que les dividendes, dont Fimposition est attribu-ée å Fautre Etat contractant, mais qui ne sont pas effectivement pris en compte pour Fassi-ette de Fimpöt dans cet Etat.

Fait ä Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue frangaise.


för tekniskt arbete, häri inbegripet till detta arbete hänförliga ritningar, eller för konsult­tjänster eller för övervakande verksamhet an­ses inte, såvitt angår artikel 12 punkt 2, som ersättningar för upplysning om erfarenhets­rön av industriell, kommersiell eller veten­skaplig natur.

9. Obligatoriska socialförsäkringsavgifter som i enlighet med lagstiftningen i en avtals­slutande stat betalats eller burits av en fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutan­de staten på lön och annan liknande ersätt­ning är avdragsgilla vid beskattningen i den­na andra stat om inkomsten beskattas där.

10. Uttrycket "den skatt som betalats i Sverige" i artikel 23 punkt 2 a 2 avser den faktiska svenska skatt som erlagts enligt la-gakraftvunnet beslut (som slutlig skatt) på dessa inkomster i enlighet med bestämmel­sema i avtalet av person med hemvist i Frankrike som uppburit dessa inkomster.

11. Var och en av de avtalsslutande stater­na behåller sin rätt att enligt sin egen lagstift­ning beskatta andra inkomster än utdelning som förvärvas av personer med hemvist i denna stat när beskattningsrätten tillagts den andra avtalsslutande staten men denna andra stat inte tagit med dessa inkomster i beskatt­ningsunderlaget.

Som skedde i Stockholm den 27 november 1990 i två exemplar på det franska språket.


 


Sten Andersson

Pour le Gouvemement du Royaume de Sué­de


Sten Andersson

För Konungariket Sveriges regering


 


Philippe Louét

Pour le Gouvemement de la République

frangaise


Philippe Louét

För Republiken Frankrikes regering


38


 


Prop. 1990/91:174


Tilläggsavtal

1.   Nonobstant les dispositions du paragra­
phe 3 de Fartide 13 de la convention fiscale
entré la France et la Suéde signée le 27
novembre 1990, lorsque les gains provenant
de Faliénation par un resident d'un Etat con­
tractant, d'actions, parts ou autres droits fai­
sant partie d'une participation substantielle
dans une société qui est un resident de Fautre
Etat contractant, font Fobjet d'un report
d'imposition dans le premier Etat conformé­
ment å sa législation, dans le cadre d'un régi­
me fiscal spécifique aux sociétés d'un méme
groupe ou d'une fusion, d'une scission, d'un
apport en société, ou d'un échange d'actions,
ces gains ne sont imposables que dans ce
premier Etat. Toutefois, la présente disposi­
tion n'est applicable que si Fopération est
effectuée pour des raisons économiques séri-
euses et non principalement pour s'assurer le
bénéfice de Fexonération prévue par cette
disposition.

2.   En ce qui conceme le paragraphe 1 de
Fartide 24 de la Convention, il est entendu
qu'une personne physique ou morale, société
de personnes ou association qui est un resi­
dent d'un Etat contractant ne se trouve pas
dans la méme situation qu'une personne phy­
sique ou morale, société de personnes ou as­
sociation qui est un resident de Fautre Etat
contractant; et que, dans ce cas, les disposi­
tions de ce paragraphe ne sont pas applicab­
les méme si, s'agissant des personnes mora­
les, sociétés de personnes et associations, ces
entités sont considérées en application du pa­
ragraphe 2 du méme artide, comme des na­
tionaux de FEtat contractant dont elles sont
des résidents.


1. Utan hinder av bestämmelsema i artikel 13 punkt 3 i dubbelbeskattningsavtalet mel­lan Sverige och Frankrike undertecknat den 27 november 1990 skall följande gälla. I fall då en person med hemvist i en avtalsslutande stat avyttrar aktier, andelar eller andra rättig­heter som utgör del av ett väsentligt innehav i bolag med hemvist i den andra avtalsslutan­de staten och uppskov med beskattningen av vinsten medges i den förstnämnda staten en­ligt särskilda bestämmelser om konceminter-na överlåtelser, överlåtelse i samband med fusion, fission eller annan omorganisation, beskattas vinsten endast i denna stat. Denna bestämmelse är dock endast tillämplig om transaktionen företas av seriösa ekonomiska skäl och inte huvudsakligen för att erhålla skattebefrielse enligt denna bestämmelse.

2. Vid tillämpningen av artikel 24 punkt I i avtalet anses en fysisk eller juridisk person, handelsbolag eller förening som har hemvist i en avtalsslutande stat inte vara underkastad samma förhållanden som en fysisk eller juri­disk person, handelsbolag eller förening som har hemvist i den andra avtalsslutande sta­ten. Detta gäller även i det fall den juridiska personen, handelsbolaget och föreningen vid tillämpningen av punkt 2 i angivna artikel betraktas som medborgare i den avtalsslutan­de stat i vilken personen har hemvist.


Tilläggsavtalet har ingåtts genom noteväxling den 14 mars 1991 resp. den 18 mars 1991.

1.     Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.  Genom lagen upphävs kungörelsen (1972:433) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående Ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter.

3.  Den upphävda kungörelsen skall dock alltjämt tillämpas till dess regeringen annorledes bestämmer.

39


 


Finansdepartementet                            Prop. 1990/91:174

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 april 1991

Närvarande: statsministem Carlsson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, S. Andersson, Göransson, Hellström, Johansson, Lindqvist, Lönnqvist, Thalén, Freivalds, Wallström, Lööw, Persson, Molin, Larsson, Åsbrink

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

1 Inledning

Nu gällande dubbelbeskattningsavtal med Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter undertecknades den 24 de­cember 1936 och är det äldsta ännu gällande svenska inkomstskatteavta­let. Samma dag undertecknades också ett till avtalet fogat protokoll och ett slutprotokoll. Avtalet och protokollen godkändes av riksdagen och trädde i kraft den 1 januari 1938 (prop. 1937:73, BevU 3, SFS 1937:1003). Avta­let, protokollet och slutprotokollet har ändrats ett flertal gånger, senast genom ett tilläggsavtal den 19 september 1983 (prop. 1983/84:29). Avta­lets och protokollets lydelse framgår av SFS 1972:433 jämförd med SFS 1984:798.

Det nu gällande avtalet är trots de ändringar som vidtagits starkt föråld­rat och avviker såväl i systematik som beträffande materiellt innehåll från vad som numera är bmkligt i svenska dubbelbeskattningsavtal. Från svensk sida togs därför initiativ till förhandlingar om ett nytt avtal. Den 14 mars 1990 paraferades ett på franska språket upprättat förslag till avtal. Förslaget har därefter översatts till svenska.

Avtalsförslaget remitterades till kammarrättema i Göteborg och Jönkö­ping samt till riksskatteverket. Remissinstanserna gjorde vissa påpekan­den om avtalets materiella innehåll och framförde önskemål om att vissa bestämmelser skall kommenteras i propositionen. Efter förnyade förhand­lingar, varvid remissinstansemas påpekanden kunde tillgodoses, under­tecknades avtalet den 27 november 1990. Därefter har tilläggsavtalet, som utgör en integrerande del av avtalet, tillagts genom noteväxling. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike har därefter upprättats inom finansdepartementet.

40


 


2  Lagförslaget                                                            Prop. 1990/91:174

Lagförslaget består dels av paragrafema I —4, dels av en bilaga som inne­håller den överenskomna avtalstexten. Här redovisas paragrafemas inne­håll medan avtalets innehåll presenteras i avsnitt 4.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet, det till avtalet hörande protokol­let samt tilläggsavtalet skall såsom lag gälla här i landet (1 §). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skatte­lag (2 §). Lagen innehåller också bestämmelser om att skatt i vissa fall då en här bosatt person uppbär inkomst som enligt avtalet endast skall be­skattas i Frankrike skall utgå med högre belopp än vad som annars följer av gällande bestämmelser (3 §). Slutligen föreskrivs att riksskatteverket bl.a. är behörig myndighet när det gäller att avgöra om premier som betalats till erkänd pensionsanstalt i Frankrike i vissa fall skall behandlas på samma sätt som premier till svensk erkänd pensionsanstalt (4 §).

Enligt artikel 30 i avtalet skall statema underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den första dagen i andra månaden efter den dag då den sista underrättelsen tas emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Skattelagstiftningen i Frankrike

Fysisk person som är bosatt i Frankrike beskattas i princip där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Vid bestämmande av om en person skall anses bosatt i Frankrike beaktas om personen vistas stadigvarande i Frankrike, om han under ett kalenderår huvudsakligen vistats där (mer än 183 dagar), om han där bedriver förvärvsverksamhet samt om han där har centmm för sina ekonomiska intressen. Gifta beskattas genom ett samord­nat förfarande. Den gemensamma nettoinkomsten delas i två delar om makarna saknar bam. Har makama bam delas nettoinkomsten i ytterliga­re en halv del för vart och ett av makamas första två minderåriga bam samt i en hel andel för varje tillkommande minderårigt bam. Därefter beräknas skatten för en andel varefter den beräknade skatten multipliceras med antalet andelar. Den skattelättnad som uppnås genom detta beräk­ningssätt är dock när det gäller bamen begränsad till FRE 11 800 för varje halv andel. Från inkomst av tjänst medges fömtom ett avdrag motsvaran­de 20% av inkomsten (dock högst FRE 117 600) antingen ett standardi­serat kostnadsavdrag med 10% av inkomsten (dock högst FRF 64 870) eller avdrag för faktiska kostnader.

Skatten beräknas enligt en progressiv skatteskala. Inkomster upp till FRF 17 570 är skattefria. Lägsta skattesats är 5% och högsta skattesats är 56,8% och gäller för inkomster överstigande FRF 239 120.

Realisationsvinst vid försäljning av fast egendom beskattas men beskatt­
ningsunderlaget reduceras beroende på innehavstiden. Vinst vid försälj­
ning av huvudsaklig bostad beskattas dock inte. Realisationsvinst vid
        41


 


avyttring av börsnoterade värdepapper beskattas med 16% om vinsten per Prop. 1990/91:174 år överstiger FRF 288400. Vinst vid överlåtelse av icke börsnoterade aktier beskattas också med en skattesats på 16 % om säljaren eller säljaren tillsammans med närstående innehaft mer än 25% av bolagets aktiekapital vid något tillfälle under de fem år som närmast föregått försäljningen.

I Frankrike utgår en förmögenhetsskatt på förmögenheter överstigande FRF 4 130000. Lägsta skattesats är 0,5% och högsta är 1,5% och utgår på förmögenhet överstigande 40 milj. FRF.

Fysisk person som inte är bosatt i Frankrike beskattas för alla inkomster som härrör från Frankrike. Vissa speciella regler gäller vid beskattningen av sådan persons inkomst. Den totala inkomstskatt som skall erläggas av sådan person får inte understiga 25% av inkomsten från Frankrikes fast­land och från Korsika och inte 18 % av den inkomst som härrör från övriga franska områden. Inkomstskatt innehålls i form av källskatt när mottaga­ren inte är bosatt i Frankrike. Skattesatsen varierar beroende på inkomst­slag. På utdelning och på ränta på värdepapper utgår skatt med 25%, på ränta på lån utgör skatten med vissa undantag 45% medan skatten på royalty uppgår till 33,33%.

I Frankrike hemmahörande bolag, dvs. sådana som har bildats eller har sin verkliga ledning där, beskattas endast för rörelseinkomster som härrör från källa i Frankrike. Rörelseinkomster som härrör från utländsk källa beskattas inte i Frankrike om dessa inkomster inte rent faktiskt överförts till det i Frankrike hemmahörande bolaget. Undantag från denna regel gäller dock i fråga om dotterbolag i skatteparadis. Vidare kan bolag hem­mahörande i Frankrike ansöka om att få upprätta en gemensam resultatbe­räkning med bolagets etablering i utlandet. Inkomster som härrör från passiva investeringar, t. ex. utdelning, ränta och royalty, beskattas där­emot i princip oavsett om de härrör från källa i Frankrike eller i utlandet.

Bolagsskatten i Frankrike uppgår till 42 % såvitt avser utdelad vinst och till 37% vad avser icke utdelad vinst. Vidare påförs bolagen en årlig garantiskatt. Denna skatt utgår i förhållande till det aktuella företagets omsättning och uppgår i det lägsta skiktet till FRF 5000 (omsättning understigande FRF 1000000) och i det högsta skiktet till FRF 21500 (omsättning överstigande FRF lOOOOOOO). I samband med att utdelning utbetalas har bolag även att erlägga en tilläggsskatt samt i vissa fall en kompletteringsskatt (se vidare nedan). Slutligen förekommer lokala nä­ringsskatter som tas ut efter varierande skattesatser och utgår på anlägg­ningstillgångamas hyresvärde samt på företagets sammanlagda löneutbe­talningar.

Bolag som inte är hemmahörande i Frankrike beskattas där för inkoms­
ter som härrör från i Frankrike bedriven kvalificerande näringsverksam­
het samt för sådana inkomster till vilka Frankrike erhållit beskattningsrät­
ten i dubbelbeskattningsavtal. Kvalificerande näringsverksamhet anses
föreligga bl. a. om verksamheten bedrivs från ett fast driftställe i Frankrike
eller genom en där etablerad representant. För i Frankrike icke hemmahö­
rande bolag tas bolagsskatt ut med 37% och ytterligare 5% tas ut i sam­
band med att inkomsten inte längre disponeras av det franska företaget.
Således kommer inkomster som härrör från verksamhet i Frankrike och
   


 


som överförs till ett utländskt huvudkontor att ha underkastats fransk Prop. 1990/91: 174 bolagsskatt med 42%. Vidare har i Frankrike icke hemmahörande bolag att erlägga den årliga garantiskatten. Vinstmedel som överförs till det utländska huvudkontoret belastas dämtöver med en källskatt om 25%.

Frankrike har ett system enligt vilket mottagare av utdelning erhåller gottgördse för bakomliggande bolagsskatt (avoir fiscal). Enligt detta sy­stem uppgår gottgördsen för den bakomliggande bolagsskatten till 50% av erhållen kontant utdelning. Detta innebär att aktieägaren får gottgördse (vilken inräknas i den skattepliktiga inkomsten) för ca 70% av den skatt som bolaget betalat. Såvida inte annat föreskrivs i dubbelbeskattningsavtal har endast i Frankrike oinskränkt skattskyldiga rätt till denna skattegottgö­relse. Det franska gottgörelsesystement innebär också att bolagen är skyldi­ga att erlägga kompletteringsskatt (précomte mobilier) om utdelningen betalas med inkomster som inte varit föremål för full bolagsbeskattning. Kompletteringsskatten tas för närvarande ut med 33 1/3% av utdelat be­lopp.

Realisationsvinster som uppkommit vid avyttring av tillgångar som innehafts kortare tid än två år (korta innehav) beskattas i allmänhet som vanlig inkomst. Realisationsvinster som uppkommer i samband med att avskrivningsbara tillgångar som innehafts i mer än två år (långa innehav) avyttras, beskattas efter en skattesats om 19% till den del som försäljnings­priset överstiger den ursprungliga anskaffningskostnaden samt, såvitt av­ser återförda värdeminskningsavdrag, såsom vanlig inkomst. Vinster vid avyttring av icke avskrivningsbara tillgångar realisationsvinstbeskattas så­som långa innehav. Realisationsvinster vid avyttring av långa innehav av patent och know-how beskattas med en skattesats om 15 %.

Franska moderbolag, dvs. bolag som bildats i Frankrike och som inne­har kvalificerade aktier vilka svarar mot minst 10% av aktiekapitalet i det franska eller utländska dotterbolaget, får vid inkomstbeskattningen göra avdrag med 95% av den bruttoutdelning som erhållits från dotterbolag.

Lager värderas till det lägre av anskaffningskostnaden och marknadsvär­det. Värderingen skall därvid ske i enlighet med FIFO-metoden eller genomsnittskostnadsmetoden.

I allmänhet måste avskrivning ske i enlighet med den linjära metoden. Degressiv avskrivning är dock tillåten såvitt avser nya maskiner och ut­mstning samt i fråga om vissa andra tillgångar med en livslängd på minst tre år. När det gäller investeringar i anläggningstillgångar medges i vissa fall avskrivning med belopp som överstiger de normalt tillåtna årliga värdeminskningsavdragen. Detta gäller t. ex. för investeringar i anlägg­ningstillgångar.

De nettoförluster som uppkommer i en rörelse får utnyttjas under de närmast följande fem åren. Till den del föriusten i rörelsen är att hänföra till gjorda avskrivningar gäller dock ingen tidsgräns. För företag gäller också att förluster som uppkommer under ett visst år får kvittas mot icke utdelade vinster hänföriiga till de tre föregående åren.

Franska bolag och deras till 95% ägda franska dotterbolag får avge
gemensam deklaration varvid de olika företagens resultat kan utjämnas.
Väljer bolagen att avge en gemensam deklaration måste detta ske under
   3


 


fem år i följd. Efter medgivande från fransk skattemyndighet får ett franskt Prop. 1990/91: 174 bolag och dess franska och utländska dotterbolag även i andra fall avge gemensam deklaration och utjämna vinster och förluster. Normalt krävs för detta att moderbolaget innehar minst 50% av röstetalet i varje sådant dotterbolag. I vissa särskilda fall kan ett lägre innehav accepteras. Vidare äger franska bolag efter medgivande av skattemyndighet att i sin deklara­tion redovisa intäkter och kostnader i filialer i utlandet.

I Frankrike finns ett antal skatterdaterade förmåner att tillgå (accele­rerad avskrivning vad avser industri- och affärsbyggnader samt frihet från bolagsskatt) och också utvecklingsbidrag för att uppmuntra till investe­ringar i mindre utvecklade områden. I syfte att uppmuntra rekapitalisering av franska bolag medges under vissa förhållanden och med vissa begräns­ningar bolag avdrag för lämnad utdelning. Som fömtsättning för att sådant avdrag skall medges gäller att utdelningen skall hänföra sig till nytt aktie­kapital som inbetalats i kontanter. Avdraget uppgår för närvarande till 53,4% av utdelningen och får ske under 10, 8 eller 6 år om kapitaltillskot­tet skett under 1988, 1989 resp. 1990. Avdraget medges inte i den mån utdelningen betalats till ett franskt eller utländskt moderbolag vilket inte har att erlägga fransk bolagsskatt på utdelningen. Nybildade bolag som bedriver hantverksrörelse eller annan rörelse av kommersiell eller industri­ell natur och som inte är närstående till ett redan existerande företag är befriade från bolagsskatt under de två första verksamhetsåren. Under de därefter följande tre åren medges delvis befrielse med 75, 50 resp. 25% av bolagsskatten. Bolag som bildats under 1988— 1992 och som bedriver all sin verksamhet på Korsika kan medges skattebefrielse för de åtta första verksamhetsåren. Dämtöver medges skatteförmåner i form av frihet från bolagsskatt under en tioårsperiod inom vissa angivna krisdrabbade områ­den (Dunkerque, La Ciotat, La Seyne samt de utorneuropeiska departe­menten). Slutligen kan s. k. internationella huvudkontor som har företags­ledande, kontrollerande eller koordinerande funktioner och som lokalise­rats till vissa angivna områden välja att bli beskattade med den normala bolagsskatten beräknad på en bas som utgörs av en andel (vanligen 8 — 10%) av huvudkontorets kostnader.

Bolag erlägger ingen förmögenhetsskatt.

4 Avtalets innehåll

Avtalet är baserat på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för dubbelbeskatt­ningsavtal. En rad avvikelser förekommer dock beroende på staternas lagstiftningar och avtalspolicy. I den följande redovisningen behandlas särskilt avvikelserna från modellavtalet och också de ändringar som gjorts i förhållande till gällande avtal.

44


 


4.1                                                              Avtalets tillämpningsområde       Prop. 1990/91:174

Art. I anger vilka personer som omfattas av avtalet. Bestämmelsen över­ensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECDs modellavtal och anger att avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande statema. I art. 4 punkt I anges vad som vid tillämpningen av avtalet avses med "person med hemvist i en avtalsslutan­de stat". Såsom framgår av denna bestämmelse är således avtalet endast tillämpligt på personer som enligt den intema lagstiftningen i en av de avtalsslutande staterna eller i båda är skattskyldig där på gmnd av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande om­ständighet. Av bestämmelsen framgår också att fråga skall vara om oin­skränkt skattskyldighet och gäller inte beträffande den som är skattskyldig endast för inkomst från källa i staten i fråga eller för förmögenhet som är där belägen. Avtalet är således endast tillämpligt på person som på gmnd av någon av de angivna omständigheterna är oinskränkt skattskyldig i en eller i båda statema. I punkt I i protokollet har angivits att uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" innefattar denna stat, dess lokala myndigheter och dess i denna stat belägna offentligrättsliga perso­ner. Bestämmelsen möjliggör för t. ex. de svenska AP-fonderna att erhålla skattenedsättning enligt avtalet. Art. 2 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt.

4.2    Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Artikeln överensstämmer med motsvarande artikel i OECDs modellavtal men innehåller dessutom en definition av uttrycket "Frankrike" resp. en av uttrycket "Sverige".

Såsom framgår av definitionerna tillämpas avtalet även beträffande Frankrikes departement på andra sidan havet, dvs. Guaddope, Guyana, Martinique och Réunion. Avtalet tillämpas också på verksamhet som bedrivs på resp. stats kontinentalsockel [jfr punkt 2 a av anvisningama till 53 § kommunalskattdagen (1928:370), KL].

Såsom tidigare nämnts anges i art. 4 vad som vid tillämpningen av
avtalet förstås med "person med hemvist i en avtalsslutande stat". Det bör
observeras att reglerna i art. 4 i avtalet inte har betydelse för var en person
skall anses bosatt enligt interna skatteförfattningar utan reglerar endast
frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Avtalets hemvistregler
saknar således betydelse då det gäller att avgöra humvida utdelning skall
beskattas enligt bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) eller
lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt, SIL. Reglema om bosättning i
de avtalsslutande staternas interna skattelagstiftningar inverkar däremot
på avtalets hemvistbegrepp eftersom frågan var en fysisk eller juridisk
person vid tillämpningen av avtalet skall anses ha hemvist i första hand
avgörs med ledning av intern lagstiftning i resp. stat (beträffande Sverige
jfr 53 § KL och punkt 1 av anvisningarna till samma paragraf 69 och 70 §§
samma lag samt 2 § 1 mom. andra stycket, 6, 17 och 18 §§ SIL). Art. 4
    45

5   Riksdagen 1990/91. I saml Nr 174


 


punktema 2 och 3 reglerar fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den Prop. 1990/91: 174 skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Frankrike anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådant fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser. En person som anses bosatt såväl i Sverige som i Frankrike enligt resp. stats intema regler men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Frankrike skall således i fråga om de inkoms­ter till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta och är därvid berättigad erhålla t. ex. gmndavdrag och allmänna avdrag.

Fast driftställe definieras i art. 5. Artikeln överensstämmer helt med motsvarande bestämmelser i OECDs modellavtal. Bestämmelsema om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningama till 53 § KL. För att ett företag med hemvist i Frankrike skall kunna beskattas för inkomst av näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige krävs att sådant driftställe föreligger såväl enligt bestämmelsema i KL som enligt avtalet.

4.3 Avtalets beskattningsregler

Art. 6-22 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämp­ningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket in­komstslag eller till vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk skatterätt. Beskattningen i Sverige av viss inkomst sker enligt svenska regler. Har rätten att beskatta viss inkomst eller tillgång inskränkts genom avtalet måste dock denna begränsning iakttas. Även om en inkomst enligt avtalet undantagits från beskattning i Sverige kan den komma att påverka storleken av skatten som tas ut på övriga inkomster (jfr art. 23 punkt 1 g och 3 § i den föreslagna lagen). I de fall en inkomst eller tillgång "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelsema i art. 6 — 22 innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta in­komsten eller tillgången i fråga. Beskattning får även ske i den andra staten om så kan ske enligt dess intema beskattningsregler, men denna stat måste i så fall undanröja den dubbelbeskattning som då kan uppkomma. Hur detta genomförs regleras i art. 23.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där
egendomen är belägen. Art. 6 punktema 1—4 överensstämmer med mot­
svarande bestämmelser i OECDs modellavtal, bortsett från att definitio­
nen av fast egendom, i motsats till OECD-definitionen, uttryckligen om­
fattar även "byggnader". Bakgmnden till detta är att byggnad enligt svensk
rätt i vissa fall är lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses alltid
byggnad som fast egendom och inkomst av sådan byggnad får beskattas
här om byggnaden finns i Sverige även om inkomstmottagaren har
hemvist i Frankrike. Definitionen av fast egendom får betydelse också för
tillämpningen av art. 13 (Realisationsvinst) resp. art. 22 (Förmögenhet).
Punkt 5 saknar motsvarighet i såväl OECDs modellavtal som gällande
         46


 


avtal. Bestämmelsen innebär att, i de fall då innehav av aktier eller andra Prop. 1990/91:174 andelar i bolag ger innehavaren rätt att nyttja fast egendom som tillhör bolaget, de förmåner som innehavaren erhåller genom eget nyttjande av den fasta egendomen eller genom uthyming eller annan form av använd­ning av nyttjanderätten, får beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Motsvarande bestämmelser finns i art. 6 punkt 4 i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet (SFS 1989:933). Royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan in­komst beskattas enligt huvudregeln i punkt I endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Bestämmelsema i artikeln är identiska med motsvarande bestämmel­ser i OECDs modellavtal.

1 punkterna 2 —4 i protokollet till avtalet behandlas vissa speciella frågor. Enligt punkt 2, första stycket i protokollet får den vinst som beskattas hos fast driftställe inte beräknas på grandval av en proportionering av företa­gets totala vinst utan endast på gmndval av de inkomster som är hänförli­ga till det fasta driftställets verksamhet. Bestämmelsen är ett uttryck för den s. k. amilängdsprincipen, att det fasta driftställets vinst skall beräknas som om driftstället var ett fristående och oberoende företag. I punkt 2 andra stycket i protokollet behandlas situationen då ett företag med hemvist i en stat har ett fast driftställe i den andra staten och företaget har slutit ett kontrakt avseende t. ex. utbildning, leverans, installation eller konstmktion av utmstning eller industriella, kommersiella eller veten­skapliga anläggningar. I många länder förekommer att driftställets vinst i en sådan situation beräknas på gmndval av hela kontraktssumman. Här slås nu fast att vinsten inte får beräknas på detta sätt utan att beräkningen skall gmndas endast på den del av kontraktsåtagandet som faktiskt utförs av det fasta driftstället.

Enligt punkt 3 i protokollet utgör avtalet inget hinder mot att vinsten för ett företag i en avtalsslutande stat beräknas på koncembasis, dvs. att vid vinstberäkningen hos företaget inkluderas även resultatet i dotterbolag eller fasta driftställen i den andra staten.

I många stater medges avdrag för underskott som uppkommit i dotter­bolag eller fast driftställe i utlandet, se redogörelsen för fransk lagstiftning ovan. Ofta innebär då reglema att avdraget återiäggs till beskattning ge­nom beskattning av vinster som senare år uppkommer i dotterbolaget eller driftstället (s.k. "claw back"). (Jfr skatteavräkningssakkunnigas betänkan­de Ds Fi 1984:25 Underskott vid joint venture och annan verksamhet i utlandet, m.m.). Enligt punkt 4 i protokollet begränsar inte avtalet tillämp­ningen av sådan lagstiftning.

Beskattningen av inkomst av sjö- och luftfart i intemationell trafik sker inte enligt reglema i art. 7 utan regleras särskilt i art. 8. Dessa inkomster beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Bestämmelsema i art. 8 punktema 1 —3 överens-


 


stämmer i princip med motsvarande regler i OECDs modellavtal bortsett Prop. 1990/91: 174 från dels att bestämmelsema inte behandlar inkomst av sjöfart på inre farvatten och dels att bestämmelsema uttryckligen omfattar inkomst ge­nom egen användning eller uthyming av containers. Såsom framgår av punkt 10 i kommentaren till art. 8 i OECDs modellavtal omfattar OECDs regler uthyrning av containers om denna verksamhet är av supplementär eller underordnad betydelse i förhållande till företagets användande av skepp eller luftfartyg i intemationell trafik. Är verksamheten inte av supp­lementär eller underordnad betydelse beskattas inkomst genom använd­ning eller uthyrning av containers enligt modellavtalet som inkomst av rörelse enligt reglema i art. 7 eller eventuellt som royalty enligt art. 12. Enligt det nya avtalet beskattas inkomst med anknytning till användandet av skepp eller luftfartyg i intemationell trafik på samma sätt som inkomst genom sådant användande. Detta gäller särskilt inkomst genom nyttjande, underhåll eller uthyming av containers för intemationell transport av gods eller varor.

Såsom framgår av redogörelsen för skattelagstiftningen i Frankrike före­kommer där lokala näringsskatter som tas ut efter varierande skattesatser och utgår på anläggningstillgångamas hyresvärde samt på företagets sam­manlagda löneutbetalningar. Enligt art. 8 punkt 4 är företag som bedriver sjöfart eller luftfart i intemationell trafik och som har sin verkliga ledning i Sverige undantaget från sådan fransk näringsskatt ("taxe professionnel­le"). Det åtagande som bestämmelsen innebär på svensk sida saknar för närvarande betydelse.

Enligt punkt 5 i protokollet skall luftfartskonsortiet Scandinavian Airli­nes System, SAS, anses ha sin verkliga ledning i Sverige i fråga om den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport, ABA.

Art. 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinst­överföring ("transfer pricing") mellan företag med intressegemenskap. Bestämmelserna överensstämmer med motsvarande regler i OECDs mo­dellavtal (jfr 43 § 1 mom. KL).

I art. 10 behandlas beskattningen av utdelning. Vad som vid tillämpning av denna artikel skall förstås med utdelning framgår av punkt 5. Definitio­nen avviker på en väsentlig punkt från motsvarande definition i OECDs modellavtal. I avtalet har modellens lydelse "inkomst av andra andelar i bolag" ersatts med "andra inkomster". Detta innebär en utvidgning av utdelningsbegreppet som får betydelse bl.a. vid räntebetalningar vid underkapitaliseringav bolag. Detta behandlas nedan i samband med redo­görelsen för avtalets bestämmelser om ränta. I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskatt­ning av inkomst av rörelse, art. 7, eller av fritt yrke, art. 14. Dessa fall anges i punkt 6. Där föreskrivs att art. 7 resp. art. 14 skall tillämpas, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra avtalsslutan­de staten och utdelningen är hänförlig till andel som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. Punkt 6 överensstämmer med OECDs modellavtal.

48


 


Bestämmelserna om utdelning innebär i övrigt följande. Enligt punkt I Prop. 1990/91: 174 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas i denna andra stat. Är mottagaren ett bolag, med undantag för handelsbolag och liknan­de, som direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av det utdelande bolagets kapital är utdelningen skattebefriad i källstaten enligt punkt 2. I övriga fall skall skatten i källstaten begränsas till 15% av utdelningens bmttobelopp. I sammanhanget bör framhållas att de i punkt 2 intagna begränsningama i källstatens beskattningsrätt endast gäller då "mottaga­ren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta, art. 11 punktema 1 och 3 samt royalty, art. 12 punktema 1 och 3, följer att den i punkten angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställfö­reträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren, om inte den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Punkt 3 innehåller bestämmelser om skattetillgodohavande (avoir fi­scal). Sådant skattetillgodohavande utgår till fysisk person och bolag som direkt eller indirekt äger mindre än 10% av det utdelande bolagets kapital. En ytterligare fömtsättning för att erhålla skattetillgodohavande är att mottagaren beskattas för erhållen utdelning och skattetillgodohavande i Sverige. Vid tillämpning av avtalet behandlas skattetillgodohavande som utdelning. Detsamma gäller enligt 3 § 10 mom. andra och tredje styckena SIL. I Frankrike tas således källskatt ut på det sammanlagda beloppet av utdelning och skattetillgodohavande.

Enligt fransk skattelagstiftning är bolag i vissa fall skyldiga att erlägga förskottsskatt ("précompte"). Enligt punkt 4 har en person med hemvist i Sverige som inte har rätt till skattetillgodohavande — i huvudsak bolag som behärskar minst 10% av det utdelande franska bolagets kapital — rätt att erhålla återbetalning av den förskottsskatt som det utdelande franska bolaget betalat. Därvid behandlas förskottsskatten som utdelning och be­skattas i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

Punkt 7, som överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECDs modellavtal, innehåller förbud mot s.k. extra-territoridl beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se punktema 32 — 35 i kommentaren till art. 10 punkt 5 i OECDs modellavtal).

Ränta beskattas enligt art. II endast i den stat där mottagaren har hemvist. Punkt 1 tillämpas dock inte i de fall som avses i punkt 3, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast drift­ställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till räntan mellan statema med tillämpning av art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. fritt yrke.

Vad som skall förstås med uttrycket "ränta" i denna artikel framgår av
punkt 2. Enligt punkt 7 i protokollet har en avtalsslutande stat rätt att
begränsa tillämpningen av art. 11 till den del av ett företags skulder som
inte överstiger två gånger kapitalet i detta företag i vissa fall. Bestämmel­
sen, som saknar motsvarighet i såväl OECDs modellavtal som gällande
avtal, har föranletts av de franska reglema om underkapitalisering av
        49


 


bolag och ger Frankrike möjlighet att vägra ett franskt dotterbolag avdrag Prop. 1990/91: 174 för räntebetalningar på de lånebelopp som erhållits från det svenska mo­derbolaget och som överstiger två gånger kapitalet i dotterbolaget. Den överskjutande räntebetalningen behandlas därvid som utdelning. Defini­tionen av uttrycket utdelning i avtalet gör det också möjligt att applicera avtalets regler om utdelning på sådan räntebetalning.

Enligt punkt 6 i protokollet kan ett bolag eller en investeringsfond som inte underkastats statlig inkomstskatt och som erhåller utdelning eller ränta från källa i Frankrike, erhålla nedsättning eller befrielse från skatt eller andra fördelar enligt avtalet för den del av bolagets eller fondens inkomster som motsvarar de andelar som innehas av personer med hemvist i Sverige och som beskattas hos dessa personer.

Punkterna 4 och 5 överensstämmer med motsvarande bestämmelser i OECDs modellavtal.

Liksom enligt OECDs modellavtal och gällande avtal beskattas sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2 som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten endast i hemviststaten. Undantag görs dock i punkt 3 för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas har verkligt sam­band med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra staten. I sådant fall fördelas beskattnings­rätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. fritt yrke. Definitionen av royalty i detta avtal överensstämmer med den definition som rekommenderats av OECDs råd vilken publicerats i Trends in International Taxation, 1985. Detta innebär att art. 7 skall tillämpas i fråga om inkomster genom uthyrning av industriell, kommersiell eller vetenskaplig utmstning.

Enligt punkt 8 i protokollet skall ersättningar som betalas för tekniska tjänster såsom analyser eller studier av vetenskaplig, geologisk eller teknisk natur, eller för tekniskt arbete inkl. ritningar eller för konsulttjänster eller för övervakande verksamhet inte anses utgöra ersättningar för "upplys­ning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig na­tur" vid tillämpning av art. 12 punkt 2.

Punkterna 4 och 5 är helt i överensstämmelse med OECDs modellavtal.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Punkterna I, 4 och 5
överensstämmer i princip med motsvarande bestämmelser i OECDs mo­
dellavtal. Enligt punkt I får vinst vid överlåtelse av fast egendom beskattas
i den stat där fastigheten är belägen. Vinst vid avyttring av lös egendom
som är hänförlig till fast driftställe eller fast anordning liksom överlåtelse
av driftstället eller anordningen får enligt punkt 4 beskattas i den avtalsslu­
tande stat där driftstället eller anordningen är belägen. Vinst vid överlåtel­
se av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös
egendom som är hänföriig till denna användning eller containers med
anknytning till sådan verksamhet beskattas i den stat där företåget som
bedriver verksamheten har sin verkliga ledning. Enligt punkt 2 får vinst
vid överlåtelse av aktier och andelar eller andra rättigheter i bolag eller
juridisk person vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom i
vissa fall beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Undan-
     **


 


tag görs dock för fast egendom som används i bolagets eller den juridiska Prop. 1990/91: 174 personens verksamhet.

Punkt 3 är föranledd av fransk lagstiftning (se den franska reservationen i punkt 36 i kommentaren till art. 13 i OECDs modellavtal) och ger den stat där ett bolag är hemmahörande rätt att beskatta vinst vid avyttring av aktier, andelar eller andra rättigheter som utgör del av ett väsentligt innehav i detta bolag. Uttrycket "väsentligt innehav" är definierat i denna punkt. I tilläggsavtalet punkt I görs dock undantag från denna bestämmel­se i fall då den som har hemvist i en avtalsslutande stat avyttrar aktier, andelar eller andra rättigheter som utgör ett väsentligt innehav i bolag i den andra avtalsslutande staten och denna person har fått uppskov med beskattningen i hemviststaten enligt särskilda bestämmelser om koncern­interna överlåtelser, överlåtelse i samband med fusion, fission eller annan omorganisation. I sådant fall får beskattning endast ske i överlåtarens hemviststat. Bestämmelsen tillämpas endast om transaktionen är föran­ledd av seriösa ekonomiska skäl och inte huvudsakligen för att erhålla skattebefrielse.

Enligt punkt 6 har överlåtarens hemviststat beskattningsrätten till vinst på gmnd av överlåtelse av annan egendom än sådan som angetts i punkter­na 1-5.

Enligt punkt 7 har dock Sverige rätt att i vissa fall beskatta vinst vid avyttring av tillgång som uppbärs av en svensk medborgare, som inte samtidigt är fransk medborgare, med hemvist i Frankrike vid tidpunkten för överlåtelsen. En fömtsättning är att denna person under minst fem år av den sjuårsperiod som närmast föregått överlåtelsen haft hemvist i Sverige enligt avtalet.

Enligt art. 14 som är identisk med motsvarande artikel i OECDs modell­avtal, beskattas inkomst genom fri yrkesutövning och annan självständig verksamhet i regel endast i den stat där den som utövar verksamheten har hemvist. Om inkomsten förvärvas genom verksamhet i den andra avtals­slutande staten, får inkomsten emellertid beskattas där om den som utövar verksamheten har en stadigvarande anordning för utövande av verksam­heten där. Den del av inkomsten som får beskattas i denna andra avtalsslu­tande stat är dock begränsad till vad som är hänförligt till den fasta anordningen.

Art. 15 behandlar beskattningen av inkomst av enskild tjänst. Huvudre­
geln enligt punkt I är att lön och annan liknande ersättning beskattas i
mottagarens hemviststat. Utförs arbetet i den ändra avtalsslutande staten
får dock ersättningen beskattas i denna stat. Undantag från denna regel
gäller för den som är utsänd och vistas i den andra staten under tidrymd
eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en sam­
manhängande tolvmånadersperiod, den s.k. 183-dagarsregeln. Som ytter­
ligare förutsättning för tillämpning av denna regel gäller att arbetsgivaren
som betalar ersättningen inte har hemvist i verksamhetslandet och att
ersättningen inte belastar fast driftställe som arbetsgivaren har i detta
land. Motsvarande regel finns för närvarande i punkt 2 av anvisningarna
till 53 § KL. Denna bestämmelse föreslås i prop. 1990/91:107 bli överflyt­
tad till 6 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.
              '


 


I punkt 3 finns regler om beskattning av ersättning för arbete ombord på Prop. 1990/91: 174 skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Sådan ersättning beskattas i det land där företaget som bedriver den internationella trafiken har sin verkliga ledning.

Enligt punkt 9 i protokollet är obligatoriska socialförsäkringsavgifter som i enlighet med lagstiftningen i en avtalsslutande stat betalats eller burits av en fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten på lön eller annan liknande ersättning avdragsgilla i denna andra stat om ersättningen beskattas där.

Styrelsearvoden och liknande ersättning får enligt art. 76 punkt 1 beskat­tas i den stat där det bolag som betalar ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomst som artist eller idrottsman uppbär genom sin . verksamhet regleras i art. 17. Sådan inkomst får enligt punkt 1 beskattas i den stat där verksamheten utövas. Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas genom utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex. arbets­givare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. I punkterna 3 och 4 har gjorts vissa undantag från de återgivna bestämmelserna.

Enligt art. 18 beskattas pension och annan liknande ersättning med anledning av tidigare anställning endast i mottagarens hemviststat.

Inkomst av offentlig tjänst beskattas enligt art. 19 punkt I a endast i den stat som betalar ut ersättningen. Motsvarande gäller enligt punkt 2 a i fråga om pension på grund av tidigare offentlig tjänst. I fall som avses i punkter­na I b och 2 b beskattas dock ersättningen endast i inkomsttagarens hemviststat. Pension på gmnd av tidigare svensk offentlig tjänst som betalas till svensk medborgare med hemvist i Frankrike beskattas således endast i Sverige. Bestämmelserna i punkterna 1 a och b är även tillämpliga på ersättning till den som undervisar i en institution som är belägen i en avtalsslutande stat men som helt eller delvis drivs med medel från den andra avtalsslutande staten. När fråga är om rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat beskattas ersättning och pension som betalas till an­ställda i denna rörelse enligt reglerna för beskattning av lön och pension på grund av enskild tjänst i artiklarna 15, 16 och 18.

Enligt art. 20 undantas under vissa fömtsättningar ersättning för uppe­hälle, undervisning eller utbildning till studerande och praktikanter som vistas i en av de avtalsslutande staterna från skatt i denna stat om denna ersättning härrör från källa utanför denna stat.

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6 — 20 beskattas enligt art. 21
punkt 1 endast i inkomsttagarens hemviststat. Detta gäller bl. a. livräntor,
t. ex. pension som utgår på gmnd av pensionsförsäkring, som inte tagits i
samband med tjänst, och periodiskt understöd. Enligt denna artikel be­
skattas också svensk folkpension som utbetalas till person med hemvist i
Frankrike. Detta gäller också svensk ATP-pension som utbetalas till sådan
person i det fall pensionen intjänats såväl i privat som offentlig tjänst och
därför inte är att hänföra till varken sådan pension som behandlas i art. 18
eller i art. 19. Inkomst från tredje stat beskattas också endast i mottagarens
   52


 


hemviststat. Undantag från regeln i punkt 1 gäller i de fall som anges i Prop. 1990/91: 174 punkt 2. Bestämmelserna överensstämmer helt med motsvarande bestäm­melser i OECDs modellavtal.

I protokollet punkt II finns en s. k. subject to tax-regel enligt vilken var och en av de avtalsslutande staterna förbehåller sig rätten att enligt sin egen lagstiftning beskatta andra inkomster än utdelning som uppbärs av person med hemvist i denna stat om den andra staten inte har utnyttjat sin rätt att beskatta enligt avtalet.

Bestämmelsema om beskattning av förmögenhet finns i art. 22. Enligt dessa bestämmelser får förmögenhet som består av fast egendom beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen (punkt I). Detta gäller även för andel eller andra rättigheter i bolag eller juridisk person vars tillgångar huvudsakligen utgörs av fast egendom eller rättigheter som sammanhänger med sådan egendom (punkt 2). Undantag från bestämmelsema i punkt 2 görs liksom i motsvarande bestämmelse i art. 13 för sådana fastigheter som används i den juridiska personens egentliga verksamhet. Förmögenhet som består av lös egendom hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning får beskattas i den stat där driftstället eller anordningen är belägen (punkt 3). Förmögenhet som utgör del av ett väsentligt innehav av aktier i ett bolag får beskattas i bolagets hemviststat (punkt 4). Väsentligt innehav definieras i princip på samma sätt som i motsvarande bestämmel­se i art. 13.

Förmögenhet som består av skepp eller luftfartyg som används i intema­tionell trafik och lös egendom hänförlig till sådan användning samt contai­ners som har anknytning till sådan verksamhet beskattas enligt punkt 5 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

Övriga förmögenhetstillgångar beskattas endast i innehavarens hemvist­stat (punkt 6).

4.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Bestämmelserna om undvikande av dubbelbeskattning finns i art. 23. Sverige tillämpar i princip avräkningsmetoden för att undvika dubbelbe­skattning. Innebörden av avräkningsbestämmelsema är att en person med hemvist i Sverige taxeras här även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i Frankrike. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i Frankrike. Vid avräkningen av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelsema i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

Beträffande förmögenhet tillämpar Sverige avräkningsmetoden enligt bestämmelserna i 1 f utom i fråga om sådan egendom som avses i art. 22 punkt 5.

Enligt punkt I b skall Sverige medge avräkning för skatt som erlagts av
person med hemvist i Frankrike, s. k. omvänd avräkning. Sådan avräkning
från svensk skatt medges endast när fråga är om sådan vinst vid försäljning
av tillgång efter utflyttning från Sverige till vilken Sverige har erhållit
beskattningsrätten enligt art.  13 punkt 7. Observera att denna metod
    ■'


 


uteslutande kommer till användning i det fall Sverige endast enligt art. 13 Prop. 1990/91:174 punkt 7 får beskatta vinsten. Får vinsten i fråga beskattas också enligt annan bestämmelse i avtalet skall således avräkning medges enligt punkt 2.

I fråga om inkomst som förvärvas av person bosatt i Sverige och som enligt avtalet skall beskattas endast i Frankrike tillämpar Sverige undanta­gandemetoden med progressionsuppräkning i förekommande fall. Detta gäller sjö- och luftfartsinkomst enligt art. 8 punkt 1, realisationsvinst enligt art. 13 punkt 5 och lön eller pension på gmnd av offentlig tjänst enligt art. 19 punktema I a och 2 a.

Enligt punkt 1 c är utdelning från ett bolag med hemvist i Frankrike till ett bolag med hemvist i Sverige undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle varit skattebefriad om båda bolagen varit svenska. Bestämmelsema om utdelningsskattebefrielse mellan svenska bo­lag finns i 7 § 8 mom. SIL. En första fömtsättning är således att de krav som uppställs för utdelningsskattebefrielse mellan svenska bolag är upp­fyllda när det gäller det svenska bolagets innehav i det franska bolaget. I prop. 1990/91:107 föreslås att de regler om utdelningsskattebefrielse som gäller för utdelning från utländskt bolag i icke-avtalsland skall bli tillämpli­ga även i fråga om utdelning från bolag i land med vilket Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal. En första fömtsättning för skattebefrielse enligt dessa regler liksom enligt avtalets regler är att utdelningen skulle ha varit skattefri om den gått mellan svenska bolag. Vidare måste enligt dessa regler fråga vara om utdelning från ett utländskt bolag enligt den definition som finns intagen i 16 § 2 mom. SIL, dvs. en juridisk person som antingen omfattas av ett dubbelbeskattningsavtals regler om begränsning av be­skattningsrätten eller är föremål för en beskattning som är likartad den beskattning som svenska aktiebolag är underkastade. Vidare skall den inkomstbeskattning som det utländska bolaget är underkastat vara jämför­lig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett enligt SIL, om in­komsten förvärvats av ett svenskt företag, I nämnda proposition s, 29 uttalas att en beskattning med 15 % på ett underlag beräknat enligt svenska regler för beskattning (med beaktande av de dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått) bör anses vara jämföriig. Vid beräkning av det fiktiva beskattningsunderlaget bortses, enligt vad som föreslagits, från skatte­utjämningsreserven. Vidare föreslås i den angivna propositionen att en schablonmässig avräkning medges med 10% av utdelningens bmttobelopp enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt i de fall bolaget inte kan visa att det varit föremål för en jämförlig beskattning. Om de föreslagna reglema leder till lagstiftning blir de således tillämpliga även i fråga om utdelning från ett franskt dotterbolag till ett svenskt moderbolag.

I punktema 1 d 1 och 2 samt 1 e föreskrivs vidare vissa ytterligare villkor
för tillämpning av bestämmelsen om utdelningsskattebefrielse enligt punkt
1 c. I punkt I d I föreskrivs att befrielse enligt 1 c medges endast om den
vinst av vilken utdelningen betalas har underkastats allmän bolagsskatt i
Frankrike eller en skatt jämförbar med svensk skatt i Frankrike eller någon
annanstans. Avtalets regler kan därmed vara förmånligare än de föreslagna
reglerna i 7 § 8 mom. SIL eftersom endast den vinst som utdelas skall ha
varit förmål för fransk bolagsbeskattning eller en beskattning jämförbar
     


 


med svensk beskattning. Enligt regeln i 7 § 8 mom. SIL skall vid bedöm- Prop. 1990/91: 174 ningen av om bolaget varit föremål för en jämförlig beskattning ett fiktivt beskattningsunderlag beräknas med utgångspunkt i bolagets samtliga in­täkter som skulle ha ingått i det svenska beskattningsunderlaget. Enligt bestämmelsen i denna artikel kan företaget för att åtnjuta skattefrihet för hemtagen utdelning välja att ta hem sådan vinst som blivit föremål för sådan beskattning som föreskrivs i artikeln. I punkt 1 d 2 finns en sluss-ningsregd som gör det möjligt att skattefritt ta hem utdelning från tredje stat om utdelningen hade varit skattefri om det svenska bolaget hade ägt aktierna i bolaget i den tredje staten direkt. Enligt förslaget i prop. 1990/91:107 får därvid även prövning göras enligt reglema i 7 § 8 mom. SIL för att avgöra om utdelningen skulle varit skattefri om det svenska bolaget hade ägt andelama i bolaget i tredje stat direkt.

Den vinst av vilken utdelningen betalas anses underkastad allmän bo­lagsskatt om den är underkastad fransk skatt på realisationsvinst.

Villkoren för skattebefrielse i punkt I d tillämpas endast under fömtsätt­ning att liknande bestämmelser tillämpas på samma gång i förhållande till Belgien och Nederländema. I förhållande till Belgien föreslås i prop. 1990/91:173 att liknande bestämmelser tas in i den lag som införlivar dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien med svensk lag. I förhållande till Nederländema har i ett paraferat utkast till avtal som nyligen offentliggjorts också tagits in liknande bestämmelser. Genom de ändringar som föreslagits i prop. 1990/91:107 i 7§ 8 mom. SIL, de bestämmelser som föreslås i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien och de bestämmelser som tagits in i avtalen med Frankrike och Nederländema kommer om förslagen genomförs i princip samma regler för utdelningsskattebefrielse att i framtiden gälla i förhållan­de till vart och ett av de tre ländema.

I fråga om inkomst tillämpar Frankrike i princip undantagandemetoden i den variant som kallas "altemativ exempt". Denna metod innebär att inkomst som uppbärs av person bosatt i Frankrike men som enligt avtalet får beskattas eller beskattas endast i Sverige tas med i det franska beskatt­ningsunderlaget. Därefter sätts den franska skatten ned med ett belopp som motsvarar den franska skatt som belöper på den svenska inkomsten. Denna metod ger i normalfallet samma resultat som undantagandemeto­den med progressionsuppräkning. Frankrike tillämpar dock avräknings­metoden i fråga om utdelning enligt art. 10 punkt 2, realisationsvinst enligt art. 13 punkterna 1 —3, inkomst av tjänst enligt art. 15 punkt 3, styrelsear­voden enligt art. 16 och inkomst som förvärvas av artist eller idrottsman enligt art. 17 punktema 1 och 2. Enligt punkt 10 i protokollet skall vid avräkning i Frankrike enligt art. 23 punkt 2a2 såsom skatt som betalats i Sverige anses sådan svensk skatt som i enlighet med avtalets bestämmelser faktiskt slutligen erlagts på inkomstema i fråga.

4.5 Särskilda bestämmelser

I art. 24 finns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskriminering vid

beskattningen. 1 tilläggsavtalet punkt 2 har på franskt initiativ tagits in en      


 


bestämmelse som är avsedd att vid tillämpningen av avtalet underlätta Prop. 1990/91:174 tolkningen av art. 24 punkt I och förhindra att denna bestämmelse uppfat­tas som om en avtalsslutande stat var förpliktad att behandla de personer, såväl fysiska som juridiska, som har hemvist och de som inte har hemvist i denna stat på samma sätt. Enligt punkt 6 kan de behöriga myndighetema — på svensk sida riksskatteverket enligt 4 § i förslaget till lag om dubbelbe­skattningsavtal mellan Sverige och Frankrike — träffa avtal om att belopp som betalas av eller för fysisk person, vilken har hemvist eller som vistas tillfälligtvis i en av de avtalsslutande statema, till en pensionsanstalt som erkänts för beskattningsändamål av behörig myndighet i den andra staten, där denna person tidigare haft hemvist, skall behandlas på samma sätt som belopp som betalas till pensionsanstalt i den förstnämnda staten. Detta innebär att premier som betalas till fransk pensionsanstalt under vissa fömtsättningar kan bli avdragsgilla vid taxeringen i Sverige.

Vidare kan de behöriga myndighetema överenskomma att sådan skatte­frihet och andra fördelar som ges till den egna statens offentligrättsliga organ m. fl. som inte bedriver kommersiell eller industriell verksamhet skall utsträckas till att omfatta motsvarande organ i den andra avtasslutan-de staten.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 25 och be­stämmelser om utbyte av upplysningar finns i art. 26.

Art. 27 innehåller bestämmelser som ger möjlighet för en stat att i den andra staten få handräckning med indrivning av skatt enligt de regler som gäller i den anmodade staten för indrivning av dess egna skatter. Bestäm­melsema överensstämmer i princip med bestämmelserna om bistånd med handräckning i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (SFS 1990: 313).

I art. 28 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära befattningshavare.

Art. 29 innehåller bestämmelser som möjliggör territoriell utvidgning av avtalet till att omfatta de franska territoriema på andra sidan havet eller andra utomeuropeiska områden som tillhör Frankrike.

Art. 30 och 31 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Vardera staten skall underrätta den andra när de åtgärder vidtagits i resp. stat som krävs för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft första dagen i andra månaden efter den dag då den sista av dessa underrättelser mottagits.

Avtalets bestämmelser tillämpas beträffande inkomstskatt på inkomst som uppbärs under det kalenderår som följer närmast på det under vilket avtalet har trätt i kraft eller som är hänförlig till räkenskapsår som på­börjas under detta kalenderår. När det gäller övriga skatter, tillämpas avtalet på skatter som tas ut på gmnd av händelse som inträffat den 1 januari som följer närmast efter tidpunkten för avtalets ikraftträdande eller senare.

56


 


5 Lagrådets hörande                            Prop. i990/9i: 174

Såsom framgår av 2 § i den föreslagna lagen skall avtalets beskattningsreg­ler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyl­dighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på gmnd härav och på grund av förslagets beskaffenhet att lagrådets hörande inte är nödvän­digt.

6 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna avtalet mel­lan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt att anta förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike.

7 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri AB. Stocktiolm 1991                                                                                                                 57