Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Jo622

av Roy Ottosson m.fl. (mp)
Genteknik på människa

Med genteknik avses här metoder där fragment av en individs genom, dvs
utbrutna delar av en levande varelses uppsättning av arvsanlag, överförs från
en cell till en annan så att dessa gener kommer att ingå i mottagarcellens
genom (arvsuppsättning). Detta sker genom bland annat s.k. hybrid-DNAteknik.
Traditionella avels-, hybridiserings- och urvalsmetoder baserade på
naturlig överföring av hela könsceller och därmed naturlig befruktning, räknas
däremot inte hit. Det betyder att traditionell växt- och djurförädling inte
berörs av vare sig denna eller den tidigare lagda partimotionen om genteknik.

Parlamentarisk gentekniklagskommitté

Detta är en hängmotion till den genteknikmotion som Miljöpartiet de Gröna
väckte under 1989 års allmänna motionstid. Den har ännu inte behandlats,
och enligt beslut i jordbruksutskottet skall årets motioner i ämnet behandlas
samtidigt.

Vi upprepar därför inte argumenteringen och motiveringen i sakfrågan
här, utan hänvisar till den tidigare motionen. Däremot vill vi komplettera
den tidigare motionen.

Vi kräver i partimotionen att en gentekniklag ska inrättas. Utifrån erfarenheterna
av den debatt som förts kring dessa frågor under det gångna året
anser vi nu att en parlamentarisk kommitté, sammansatt av alla riksdagens
partier, skall få i uppgift att utforma en gentekniklagstiftning. Huruvida
denna lagstiftning skall vara enhetlig, eller om det kan räcka med ändringar
i och kompletteringar till andra lagar, kan kommittén avgöra.

Moratorium

Vi har redan i partimotionen krävt ett moratorium för den fortsatta gentekniska
utvecklingen, intill dess gentekniklagen börjat gälla. Detta bl.a. för att
undvika ”missöden” i det laglösa tillstånd som nu råder.

I debatten har förslaget om moratorium kritiserats som alltför negativt
gentemot forskningens intressen. Därför lägger vi nu ett andrahandsyrkande
där vi kräver att DNA-delegationen ska få befogenhet att stoppa genteknisk

25

teknisk verksamhet som delegationen bedömer vara riskabel. Vi vill särskilt
framhålla att delegationen ska få rätt att stoppa utplantering av gentekniskt
förändrade organismer i naturen.

Gränser för genteknik

I partimotionen räknas fem gränsdragningar upp för genteknisk verksamhet.
Dessa hör formellt till olika riksdagsutskotts verksamhetsområden, vilket
har komplicerat behandlingen av motionen. För att göra det möjligt att särskilja
de olika kraven i den fortsatta riksdagsbehandlingen upprepar vi därför
de fem krav i hemställan. För motivering hänvisas till partimotionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen begär att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning
som får i uppgift att utforma en gentekniklag,

2. att riksdagen, i det fall att tidigare framställda krav om moratorium
för genteknisk forskning och utveckling avslås, ger regeringen
till känna att hybrid-DNA-delegationen skall ges befogenhet att förbjuda
utplantering av gentekniskt förändrade organismer m.m. i enlighet
med vad som anges i motionen,

[att riksdagen förbjuder genteknisk manipulation av könsceller,1]
[att riksdagen förbjuder genteknisk manipulation på människor,

3. att riksdagen förbjuder genteknisk manipulation med patogent
material,

4. att riksdagen förbjuder spridning av gentekniskt förändrade organismer
i naturmiljön,

[att riksdagen uttryckligen förbjuder patent på levande
organismer.2]

Stockholm den 25 januari 1990

Roy Ottosson (mp)

Åsa Domeij (mp) Marianne Samuelsson (mp)

Mot. 1989/90
Jo622

11989/90:So540

21989/90:L814

26

gotab 96022, Stockholm 1990