Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:45

om höjning av ansvarsbeloppet vid

trafikskador                                          f988;89:45

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 20 oktober 1988.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det högsta belopp som ett fordons trafikförsäkring ansvarar för vid en trafikolycka har nyligen höjts till 100 milj. kr. Beloppet höjs nu ytterligare till 300 milj. kr. Härigenom förbättras möjligheterna till ersättning för sådana mer omfattande trafikskador som kan uppkomma t. ex. i samband med vägtransport av farligt gods. Lagändringen avses träda i kraft den 1 januari 1989.

I    Riksdagen 1988/89. 1 saml. Nr 45


Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)


Prop.1988/89:45


Härigenom föreskrivs att 14 § trafikskadelagen (1975:1410)' i para­grafens lydelse enligt lagen (1988:876) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


14§


Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med an­ledning av en och samma händelse med högst 100 miljoner kronor, ränta och ersättning för rättegångs­kostnader oräknade. Förslår belop­pet ej till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur belop­pet, utgår i första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan beredas full gottgö­relse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsätt­ning blir nödvändig, kan regeringen eller myndighet som regeringen be­stämmer förordna att ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.


Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med an­ledning av en och samma händelse med högst 300 miljoner kronor, ränta och ersättning för rättegångs­kostnader oräknade. Förslår belop­pet ej till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur belop­pet, utgår i första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan beredas full gottgö­relse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan efter inträflfat skadefall befaras att sådan nedsätt­ning blir nödvändig, kan regeringen eller myndighet som regeringen be­stämmer förordna att ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.


Lagen omtryckt 1977:949.


 


Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 oktober 1988

Närvarande: statsministern Carisson, ordförande, och statsråden Feldt, Sigurdsen, Hjelm-Wallén, Bodström, Göransson, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Nordberg, Engström, Freivalds, Wallström

Föredragande: statsrådet Frei valds


Prop.1988/89:45


Proposition om höjning av ansvarsbeloppet vid trafikskador

1 Höjning av trafikskadelagens ansvarsbelopp

Mitt förslag: Ansvarsbeloppet i trafikskadelagen höjs till 300 milj. kr.

Skälen fiir mitt förslag: Riksdagen antog under våren 1988 en ändring i trafikskadelagen varigenom det högsta belopp som ett fordons trafikför­säkring svarar för vid en trafikolycka höjs från 50 milj. kr. till 100 milj. kr. (prop. 1987/88:139, LU 32, rskr. 321, SFS 1988:876). Höjningen syftar till att förbättra möjlighetema till ersättning för sådana mer omfattande tra­fikskador som kan uppkomma t. ex. i samband med vägtransport av farligt gods. Beträffande de närmare skälen härför kan jag i övrigt hänvisa till vad som anfördes i prop. 1987/88:139, s. 10—12. Lagändringen träder i kraft den I januari 1989.

I propositionen diskuterades förutsättningarna för en ytterligare höjning av ansvarsbeloppet. Ett belopp som nämndes i detta sammanhang var 300 milj. kr. Det konstaterades dock att kontakter som försäkringsbranschen haft med internationella återförsäkrare hade gett vid handen att det skulle stöta på stora svårigheter att återförsäkra ett större ansvarsbelopp än 100 milj. kr. Föredragande statsrådet inskränkte sig därför tiU att föreslå en höjning till detta belopp. Samtidigt noterades att försäkringsbolagen hade redovisat att de stod i begrepp att undersöka de närmare förutsättningarna för en ytterligare höjning av ansvarsbeloppet. Mot denna bakgrund dekla­rerade föredraganden sin avsikt att, så snart det visade sig finnas utrymme för en sådan ytterligare höjning, lägga fram förslag om det.

Försäkringsbolagen har i skrivelse den 29 september 1988 anmält att det efter ytterligare sonderingar inom branschen visat sig finnas utrymme för en höjning av ansvarsbeloppet upp till 300 milj. kr. Denna skulle kunna


 


genomföras utan några påtagliga eflfekter vare sig på bolagens återförsäk-     Prop. 1988/89:45 ringspremier eller på kundernas direktförsäkringspremier.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört föreslår jag att en ytterligare höjning av ansvarsbeloppet till 300 milj. kr. genomförs omgående.

Av betydelse i sammanhanget är givetvis också att åtgärder vidtas för att minska de risker som är förknippade med transporter av farligt gods. Som nämndes i det tidigare lagstiftningsärendet övervägs sådana åtgärder både inom regeringskansliet och av ansvariga myndigheter (prop. 1987/88:139 s. 10).,

2 Ikraftträdande

Som konstaterades i prop. 1987/88:139 är fömtsättningarna på försäk­ringsmarknaden sådana att en höjning av det slag som nu har aktualiserats bör träda i kraft vid ett årsskifte. Med hänsyn härtill och till att det är angeläget att så snart som möjligt åstadkomma de förbättrade ersättnings­möjligheter som den föreslagna lagändringen syftar tiU bör denna träda i kraft den I januari 1989. Härigenom undviks vidare en etappvis höjning av ansvarsbeloppet. Höjningen kan i stället ske direkt från 50 milj. kr. till 300 milj. kr.

3 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet upprättats förslag till

lag om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410).

Den föreslagna lagändringen är av så enkel beskaflfenhet att lagrådet inte behöver höras.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstäUer jag att regeringen
föreslår riksdagen att anta lagförslaget.
                    ,     .

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan­den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988