Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:29

om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike


Prop. 1988/89:29


Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 20 oktober 1988.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Kjell-Olof Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ersättningar som utbetalas från Österrike i enlighet med den lagstifltning som beslutats till minne av 50-årsdagen av landets ockupation skall undantas flrån inkomstbeskattning här i riket.


 


Förslag tiU'                                                    Prop. 1988/89:29

Lag om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

Härigenom föreskrivs följande.

Ersättningar som utgår enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben-und Hilfs-flondsgesetz) skall vid taxering till statlig eUer kommunal inkomstskatt inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas dock även på ersättningar som utbetalats dessförinnan.


 


Finansdepartementet                              Prop. 1988/89:29

Utdrag ur protokoU vid regeringssammanträde den 20 oktober 1988

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Sigurdsen, Hjdm-Wallén, Bodström, Göransson, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Nordberg, Engström, Freivalds, Wallström

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

1 Inledning

Den 23 mars 1988 antogs en lag i Österrike med anledning av 50-årsmin­net av landets ockupation enligt vilken gåvor och bidrag till motstånds­kämpar och offer för politisk förföljelse kommer att utbetalas (Ehrenga-ben- und Hilfsflondsgesetz). Dessa ersättningar är enligt samma lag skatte-beflriade i Österrike.

Jag avser nu att ta upp flrågan om den skattemässiga behandlingen i Sverige av belopp som utbetalas enligt denna österrikiska lag.

2 Överväganden och förslag

Riksorganisationen för svenska nazioflfer av österrikisk härkomst har an­hållit om skattefrihet för de belopp som kommer att utbetalas från Österri­ke i enlighet med den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsflondsgesetz).

Redan enligt gällande rätt (SFS 1965:29) skall ersättning som utgått på grund av särskild lagstifltning i främmande stat om ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse inte utgöra skattepliktig inkomst här i riket. Detta gäller också ersättning av medel vilka Förbundsrepubliken Tyskland överlämnat till annan stat tiU förmån för den som utsatts för sådan förföl­jelse. Någon beskattning av detta slags ersättningar härav humanitära skäl inte ansetts böra ske.

Enligt den nya österrikiska lagen skall gåvor, vilka är av engångska­raktär, utbetalas till f d. motståndskämpar och till offer för politisk förföl­jelse. Vidare skall en fond inrättas flrån vilken ersättningar skall kunna erhållas av samma kategorier av mottagare samt av vissa organisationer som bildats för att tillvarata dessa personers intressen. Eftersom de ifråga­varande ersättningarna utgår på delvis annan grund och till andra motta­gare torde nu gällande lagstiftning endast delvis vara tillämplig beträflfande dessa.


 


Ersättningarnas karaktär talar enligt min uppflattning för att ersättning-'   Prop. 1988/89:29
arna i likhet med vad som gäller ersättning som utgått på grund av särskild
lagstifltning i främmande stat.om ersättning till oflTer för nationalsocialis­
tisk förföljelse, inte bör beskattas. Skattefriheten bör regleras i en särskild
lag.
                                                                                      ,

3 Ikraftträdande

Gåvor och ersättningar ur fonden har varit öppna för ansökan under 1988. Det kan därför inte uteslutas att belopp utbetalats redan under innevaran­de år. Frågan om beskattning torde därför kunna aktualiseras redan vid 1989 års taxering. De nya bestämmelserna bör därför göras tillämpliga så snart som möjligt. Det finns inget hinder mot att låta skattefriheten avse utbetalningar som skett före ikraftträdandet.

4 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upprät­tats förslag till lag om skattefrihet för vissa ersättningar flrån Österrike.

5 Lagrådets hörande

Lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaflfen­het. Med hänsyn härtill bör lagrådets yttrande inte inhämtas över försla­get.

6 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget,

7 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens övervägänden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan­den har lagt flram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988