Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1987/88:97

om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Repubhken


ö

Prop,

1987/88:97


Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 februari 1988.

På regeringens vägnar Kjell-Olof Feldt

Bengt K. A. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ersättningar som utbetalas med anledning av en överenskommelse med Tyska Demokratiska Republiken (DDR) angående svensk egendom som efter andra världskriget är föremål för statlig förvalt­ning eller andra tvångsåtgärder i DDR skall undantas från inkomstbeskatt­ning här i riket.

1 Riksdagen 1987/88. 1 saml. Nr 97


 


Förslag till                                                      Prop. 1987/88:97

Lag om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

Härigenom föreskrivs följande.

Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska Demokra-   . tiska Republiken om reglering av förmögenhetsråltsliga frågor. Ersättning som betalas på grund av avtalet skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Den tillämpas dock även på ersättningar som har utbetalats dessförinnan.


 


FINANSDEPARTEMENTET                                             Prop. 1987/88:97

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 februari 1988

Närvarande: statsrådet Feldt, ordförande, och statsråden Sigurdsen, Gus­tafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, S. Andersson, Bodström, Görans­son, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Johansson, Hulter­ström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

1 Inledning

Sverige och DDR påbörjade i december 1973 förhandlingar om en slutlig reglering av ersättningskrav som från svenska fysiska och juridiska personers sida riktades mot DDR, Kraven avsåg egendom som vid andra världskrigets slut fanns i den del av Tyskland som numera motsvaras av DDR, Ersättnings­kraven grundades på att egendom - i första hand fastigheter, förelag, inteckningsfordringar och banktillgodohavanden - under åren närmast efter kriget gjordes till föremål för staUig förvaltning eller andra tvångsåtgärder i DDR,

Den preliminära summan av de svenska kraven som framställts till DDR uppgick till ca 168 milj, kr. Härutöver yrkades ränta om ca 200 milj. kr. Den 24 oktober 1986 undertecknades ett avtal mellan Sverige och DDR om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor. Enligt överenskommelsen skulle ett nettobelopp om 70 milj. kr. överföras till Sverige. Sedan överenskommel­sen godkänts av riksdagen (prop. 1986/87:62, UU 9, rskr. 74) trädde överenskommelsen i kraft den 19 december 1986. I januari 1987 tillsatte regeringen en särskild nämnd, "Fördelningsnämnden för svensk egendom i DDR", med uppgift att upprätta och till regeringen avge förslag till fördelning av medlen till de svenska rältsägarna. Ett sådant förslag lämnades till regeringen den 23 oktober 1987.

Regeringen fastställde den 17 december 1987 fördelningslängden med vissa smärre justeringar. Den slutliga fördelningslängden - som avser 72 670 875 kr., inklusive ränta - omfattar ca 350 fysiska och juridiska personer. Av dem utgörs tolv av svenska aktiebolag.

Jag avser nu atl ta upp frågan om beskattningen av ersättningsbeloppen.


 


2 Inkomstskattefrihet för ersättningsbeloppen


Prop, 1987/88:97


Mitt förslag: Ersättning avseende egendom som varit föremål för statlig förvaltning eller andra tvångsåtgärder i DDR skall inte utgöra skattepliktig intäkt för mollagaren här i riket.

Skälen för mitt förslag: Redan enhgt gällande rätt torde i det alldeles övervägande antalet fall de aktuella beloppen inte utgöra skattepliktig intäkt för mottagarna. Det kan emellerUd inte uteslutas atl inkomstbeskattning enligt gällande rätt i vissa fall skall ske. I det enskilda fallet torde beskattningsfrågan emellertid inte kunna avgöras utan betydande utred­ningsinsatser av såväl de skattskyldiga som skattemyndigheterna. I många fall torde det vara förenat med stora svårigheter alt få fram relevanta uppgifter för att avgöra huruvida beskattning skall ske eller ej.

Vad nu sagts i förening med att ersättningsbeloppen avser egendom som gått förlorad för omkring 40 år sedan och att beloppen inte kompenserar de verkliga förlusterna talar enligt min uppfattning för att de aktuella beloppen inte bör göras tilF föremål för inkomstbeskattning. Skaltefriheten bör regleras i en särskild lag.

3 Ikraftträdande

Medlen har betalats ut omkring årsskiftet 1987/88. Frågan om beskattning torde därför aktualiseras redan vid 1988 års taxering. De nya bestämmelser­na bör därför göras tillämpliga så snart som möjligt. Det finns inget hjnder mot att låta skattefriheten avse utbetalningar som skett före ikraftträdandet.

4 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upprättats förslag till

lag om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Repub­
liken.
                                                             ,       r

5 Lagrådets hörande

Lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet. Med hänsyn härtill bör lagrådets yttrande inte inhämtas över förslaget.

6 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen atl anta förslaget.


 


7 Beslut                                                                                         Prop. 1987/88:97

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar all genom proposition föreslå riksdagen atl anta det förslag som fördraganden har lagt fram.