Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:9

om godkännande av konventionen om

upprättande av det multilaterala               1987/88:9

investeringsgarantiorganet, m.m.

Regeringen föreslår riksdagen alt anla de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel den 1 oktober 1987.

På regeringens vägnar

Gertrud Sigurdsen

Lena Hjelm-Wallén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås atl riksdagen godkänner konventionen om upprät­tande av det multilaterala investeringsgarantiorganet (the Multilateral In­vestment Guaranlee Agency; MIG A). Delta organs syfte är att utfärda garantier mot icke-kommersiella risker för invesleringar i u-länder och därigenom stimulera flödet av resurser för produkfiva ändamål till dessa länder.

Vidare föresläs i propositionen elt tillägg i bilagan lill lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

1    Riksdagen 1987/88. 1 saml. Nr 9


Förslag till                                                     Prop. 1987/88:9

Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs all bilagan fill lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall' skall ha följande lydelse.

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier                                      Tillämplig

gäller för följande                                                         internationell

----------------------------------------------------------------     överenskommelse

Internationella organ     Fysiska personer

35 Multilaterala investe- Ledamöterna i organets råd och sty-      Konvention den 11 oktober 1985 om

ringsgarantiorganet   relse samt personer med tjänst hos      upprättande av det multilaterala in-

(MIGA)                        organet                                  vesteringsgarantiorganet

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Lagen omtryckt 1987:341.


 


Utrikesdepartementet                            Prop. 1987/88:9

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 oklober 1987

Närvarande: statsrådet Sigurdsen, ordförande, och statsråden Hjelm-Wal­lén, Bodström, Göransson, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallén

Proposition om godkännande av konventionen om upprättande av det multilaterala investerings­garantiorganet m. m.

1 Inledning

Vid Världsbankens årsmöte 1985 i Seoul i Sydkorea framlades elt inom Världsbanken utarbetat förslag lill konvention om upprättande av det multilaterala investeringsgaranfiorganel - the Multilateral Inveslmenl Guaranlee Agency (MIGA). Efter det atl della förslag antagits vid årsmö­tet, har konventionen öppnats för undertecknande. Efter beslut av rege­ringen den 5 mars 1987 undertecknades konventionen för svensk del den 2 april 1987.

Konventionen bör i engelsk text jämte en inom utrikesdepartementet gjord översättning till svenska fogas lill protokollet i delta ärende som bilaga 1.

Jag kommer i del följande alt redovisa bakgrunden lill MIGA:s tillkomst och konvenfionens viktigare delar saml därefter ta upp frågorna om tillträ­de till konventionen och om den lagstiftning som behövs.

2 Föredragandens överväganden

2.1 Bakgrund till MIGA:s tillkomst

Upprättandet av MIGA skall ses som en inlernalionelll samordnad åtgärd för all söka vända den ulveckling som inneburit alt de utländska investe­ringarna i u-länder minskat under senare år. Det finns flera orsaker till denna minskning. Den vikligasle anses vara den bland de ulländska inves­terarna rådande uppfattningen atl invesleringar i u-länder löper större icke-kommersiella risker än motsvarande invesleringar i i-länder. Denna uppfattning förefaller vara så pass spridd atl även investerare från u-länder ofta väljer alt göra sina invesleringar i i-länder snarare än i u-länder.

Ytterligare en väsentlig orsak lill de minskade utländska invesleringarna i u-länder är den ekonomiska kris som drabbat dessa länder under senare är och som alltså lett lill en ökad försiktighet hos de utländska investerar­na.


 


Minskningen av de utländska investeringarna har således inträffat i etl    Prop. 1987/88:9 läge där flertalet u-länder redan är utsatta för svära ekonomiska påfrest­ningar i form av en tung skuldbörda, låga råvarupriser och protektionistis­ka åtgärder. Därtill kommer att tillgången på kommersiella lån och offent­ligt bistånd har stagnerat och i vissa fall t.o.m minskat.

Från u-ländernas sida har samtidigt inställningen lill utländska investe­ringar förändrats i en mera positiv riklning. Alltfler av dessa länder anser numera att sädana investeringar, förutsatt atl de sker under kontrollerbara former och med tillämpning av vissa skyddsåtgärder från u-landets sida, kan ha positiva effekter för landet ifråga. Del rör sig här i första hand om överföring av industriell och annan kompetens, vilkel i sin tur anses kunna medverka lill att främja ekonomisk tillväxt och utveckling i del enskilda u-landet.

Den svåra skuldsituationen som mänga u-länder befinner sig i har ytterli­gare bidragit till atl förändra deras syn på utländska invesleringar. Insikten om investeringarnas fördelar, jämfört med kommersiella lån, har sålunda ökal. Oavsett resultatet av de kommersiella lånens användning måsle räntor och amorteringar alllid betalas av u-landel ifråga. De ulländska investeringarna innebär däremot dels en kapitallillförsel där den utländska investeraren slår för risken, dels överföring av teknik, ökad kunskap och kompetens för säväl företagsledare som övriga anställda.

De faktorer jag nyss redovisat har sammantagna lett till dels en ökad insikt om behovet, dels en ökad vilja bland såväl i- som u-länder all avlägsna de hinder som försvårar de ulländska invesleringarna i u-länder­na.

Flera u-länder har infört nya lagar som syftar till atl främja utländska investeringar saml ingätt bilaterala invesleringsskyddsavtal med kapitalex-porterande länder.

Vidare har de flesta i-länder inrättat nationella invesleringsgaranlisys-tem i syfte atl skydda och sfimulera de inhemska förelagens investeringar i u-länder. Dessa syslem har till sin utformning dock varil begränsade och inle förmätt atl i grunden förändra investerarnas uppfattning om den poli­tiska risken som ell väsenlligl hinder vid invesleringar i u-länder.

Tanken på atl inrätta etl multilateralt organ, som skulle ulgöra ett komplement lill de nationella invesleringsgaranlisystemen och medverka lill alt söka avlägsna i första hand detta hinder presenterades av dåvarande presidenten för Världsbanken A.W. Clausen vid Bankens årsmöte 1981. Efter några års utredningsarbete inom Världsbanken och därefter diskus­sioner inom dess exekutivstyrelse samt med en rad regeringar kunde ett förslag att upprätta MIGA sålunda presenteras och anlas vid Världsban­kens årsmöte 1985.

2.2 Konventionen

I konventionen om upprättande av MIGA fastställs dess syfte, verksam­hel, organisatoriska och finansiella uppbyggnad m. m. Jag redovisar i del följande konventionens viktigare delar.

MIGA:s syfte är alt stimulera flödet av resurser lill u-länder för produk-


 


fiva invesleringar saml alt öka del ömsesidiga förtroendet mellan värdrege-    Prop. 1987/88: 9 ringar och ulländska investerare (art. 2).

Medlemskap i MIGA är öppet för alla medlemmar i Världsbanken och för Schweiz (art. 4).

MIGA:s ursprungliga kapital uppgär lill I miljard särskilda dragningsrät­ter (SDR), vilkel fördelas pä 100000 andelar vardera med ett nominellt värde av 10 000 SDR. Dessa andelar fördelas pä medlemsländerna i rela­fion fill deras resp ekonomiska styrka såsom denna kommer lill uttryck i fördelningen av andelarna i Världsbankens kapital. Av varje medlemslands kapitalandel inbetalas endasl 10 procent kontant och ytterligare 10 procent i form av en skuldsedel. MIGA kan kräva betalning av resterande 80 procent om sä skulle behövas för att uppfylla organets förpliktelser (art. 5-7).

För atl nä del i konventionen angivna syftet med MIGA skall organet utfärda garantier för invesleringar mot följande fyra kategorier av icke­kommersiella risker: a) transfereringsrisken förorsakad av restriktioner som införs av värdregeringen mot överföringar av fritt användbar valuta; b) risken för förlust förorsakad av legislaliva eller administrativa åtgärder ellerför sädan underlåtenhet från värdregeringens sida som medför atl den utländska investeraren berövas äganderätten till eller kontrollen över sin investering; c) risken för kontraktsbrott från värdlandels regerings sida samt d) risken för krigshandlingar och inre oroligheter i värdlandet (art. 11).

MIGA skall garantera sädana investeringar som dels är nya saml medel-och långsikliga, dels bedöms vara ekonomiskt sunda och bidra till värdlan­dels ulveckling. Invesleringarna kommer i första hand omfalla kapital­investeringar och andra former av direkta investeringar. MIGA förutses ocksä kunna garantera invesleringar i tjänster säsom management, licen­ser, franchising och teknologiöverföring (art. 12).

För atl MIGA skall kunna lämna en garanti lill en investerare måsle denne, när det gäller fysiska personer, vara medborgare i annat medlems­land än värdlandet. När det gäller en juridisk person måste denna antingen vara ell bolag med huvudkontoret i ett medlemsland annat än värdlandet eller ell bolag vars kapital till större delen ägs av en eller flera medlemslän­der (andra än värdlandet) eller deras medborgare. MIGA kan ocksä lämna garantier lill fysiska och juridiska personer i värdlandet under förutsättning att de investerade tillgångarna överförs utifrån till värdlandet (art. 13).

MIGA skall bevilja en garanti först efter del alt värdlandets regering fillstyrkt den ifrågavarande investeringen (art. 15).

Förutom att komplettera befintliga nationella system, genom att garante­ra invesleringsformer eller risker som inle läcks av dessa syslem, är avsiklen att MIGA också skall samarbeta med nationella invesleringsga-rantisyslem och privala försäkringsbolag genom ålerförsäkring och sam­försäkring (art. 19-21).

MIGA:s totala garantiåtagande har i konvenfionen fastställts lill högst
1 1/2 gånger summan av tecknat kapital och reserver. Genom kvalificerad
majoritet kan MIGA:s styrelse besluta om höjning av storleken pä de totala
garantiåtagandena, dock lill högst 5 gånger summan av tecknat kapital och
:

reserver (art. 22).


 


Vid sidan av sin garanligivning skall MIGA vidare bedriva investerings-    Prop. 1987/88:9 främjande verksamhet såsom forskning, spridande av information om in­vesteringsmöjligheter i utvecklingsländer saml lämna leknisk rådgivning till medlemsländer. MIGA skall särskill söka främja ell ökal investerings-flöde mellan utvecklingsländerna (art. 23).

MIGA:s verksamhel skall vara självfinansierande och ske med hjälp av inkomster från premier och avkastning. Premiernas slorlek kommer senare all fastställas och vara föremål för återkommande översyn (art. 25—26).

Högsta beslutande organ i MIGA är rådet, som består av en representant för varje medlemsland. Den löpande verksamheten leds av en styrelse, som skall bestå av minst tolv ledamöter. Världsbankens president skall ex officio vara styrelsens ordförande. MIGA:s direktör utses av styrelsen pä förslag av ordföranden. Huvudkontoret för MIGA skall ligga i Washington D.C. (art. 31-33 och 36).

När samtliga medlemmar i Världsbanken blivit medlemmar också i MIGA skall MIGA:s röstningsslmklur baseras på principen om lika röst­styrka för de kapilalexporlerande resp kapitalimporterande länderna. Fram till dess alt så sker finns föreskrifter i konventionen som innebär alt ingen av ländergmpperna kan dominera röstningsprocedurerna (art. 39).

Jag redovisar konvenfionens regler om privilegier och immunitet i ell följande avsnill.

MIGA:s verksamhel kan upphöra och org.anel avvecklas endast efter beslut av rådet. Etl enskilt medlemsland kan begära utträde ur MIGA; dock först tre är efter del alt landet rafificeral konventionen (art. 51 och 55).

Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av MIGA-konvenlionen skall i första hand biläggas genom förhandlingar. Om sädana förhandlingar misslyckas kan parterna anlita förlikningsförfarande eller, pä enderas be­gäran, hänskjuta tvisten direkt till skiljedom (art. 56-58).

Ändringar i konventionen om upprättande av MIGA beslutas av rådet genom kvalificerad majoritet (art. 59).

Konventionen skall ratificeras, godtas eller godkännas av signatärstater­na i enlighet med deras konstitutionella förfaranden saml träda i kraft dä ratifikation skett av minsl fem i-länder och minst 15 u-länder, vilkas andel av kapital tillsammans uppgår till minst en tredjedel (art. 61). Har della inte inträffat inom två år efter konventionens anlagande, skall Bankens presi­dent sammankalla en konferens med intresserade länder för alt besluta om del fortsatta agerandet. Tidsfristen infaller den 11 oklober i är.

2.3 Immunitet och privilegier

Ett tillträde lill MIGA-konvenlionen aktualiserar en ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

I kapitel VII i konventionen finns bestämmelser om immunitet och privilegier dels för MIGA, dels för befattningshavarna. Dessa bestämmel­ser berör samtliga stater som blir medlemmar i MIGA. Bestämmelserna innebär i huvudsak följande. Enligt en särskild bestämmelse i konventio­nen skall varje medlem undertätta MIGA om de åtgärder som medlemmen


 


har vidtagit för alt göra bestämmelserna om immunitet och privilegier tillämpliga pä sitt tertitorium (art. 49).

Såvitt gäller själva organet föreskriver konventionen alt talan, med vissa undantag, fär föras mol organet endasl vid behörig domstol inom en medlemsstats territorium. MIGA måsle emellertid ha en viss närmare anknytning lill sådant territorium. Det föreskrivs särskilt alt talan inte får väckas av medlem eller grundas på krav som kan härledas fill medlem. Talan fär inte heller väckas vad gäller personliga ärenden. MIGA:s egen­dom och tillgängar fär inte bli föremål för säkerhetsåtgärder eller exekufiva åtgärder innan lagakraftägande avgörande föreligger (art. 44).

MIGA skall åtnjuta immunitet för sin egendom och sina tillgångar - med vilka i delta kapitel förslås även sädana tillgångar som innehas av i konven­tionen nämnda Sponsorship Trust Fund - och dessa skall vara undantagna från husrannsakan, rekvisifion, konfiskation, expropriation och liknande åtgärder. I huvudsak gäller alt MIGA:s egendom och tillgångar år befriade frän restrikfioner, föreskrifter, kontrollbeslämmelser och moratorier i den utsträckning som erfordras för atl organet skall kunna genomföra sin verksamhel enligt konventionen (art. 45).

MIGA:s arkiv skall vara okränkbara (art. 46).

MIGA:s tillgångar, egendom och intäkter liksom dess verksamhet och transaktioner är befriade från alla skatter och tullar. Personalen skall, med undanlag för värdlandets egna medborgare, åtnjuta förmåner när det gäller skafter (art. 47).

Vad gäller immunitet och privilegier för fysiska personer kan även följande nämnas. Samtliga ledamöter i organels råd och styrelse, deras ersättare, direktören saml övrig personal skall åtnjuta immunitet för rätts­ligt förfarande för handlingar som de har företagit i tjänsten. Vidare skall vatje medlem i organet, ulom såvitt gäller den medlemmens egna medbor­gare, medge dessa befattningshavare undantag från invandrarrestriktioner, ullänningsregistrering och nationell tjänsteplikt samt lättnader i valutare-slriktioner. Dämtöver skall de nämnda personerna vid resa åtnjuta samma förmåner som medges andra medlemmars officiella representanter med motsvarande rang (art. 48).

Bestämmelsema om immunitet och privilegier har tillkommit i MIGA:s intresse och kan i erforderlig omfattning hävas (art. 50).


Prop. 1987/88:9


2.4 Sveriges tillträde till konventionen

Mitt förslag: Riksdagen bör godkänna konventionen om upprättan­det av det multilaterala investeringsgarantiorganet, MIGA. Konven­fionens bestämmelser om immunitet och privilegier bör tas in i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

Skälen till mitt förslag: Jag anser del vara av slor vikt all Sverige genom alt tillträda MiGA-konvenlionen deltar i det internationella samarbete som syftar till att underlätta utländska investeringar i u-länderna och därmed öka resursflödet lill dessa länder.


 


MIGA skall bevilja garantier mot icke-kommersiella risker för investe- Prop. 1987/88: 9 ringar som bidrar till utvecklingen och överensstämmer med de utveck­lingsmål som fastställts för landet ifråga. Till den änden stadgas atl garanti endast kan beviljas pä värdlandsregeringens tillstyrkan. MIGA:s verksam­hel bör sålunda kunna medverka till att tillväxt och utvecklingsfrämjande investeringar kommer till stånd i u-länder.

Som jag redovisat i ell tidigare avsnitt har mänga u-länder fält en mera positiv syn pä utländska investeringar under senare är. De har i ökad utsträckning varseblivit de förbättrade möjligheterna lill tekniköverföring och know-how som en utländsk investering också skapar. Förhoppningen är sålunda att utländska investeringar pä sikt skall öka u-ländernas möjlig­heter all ersätta tidigare nödvändig import och medverka till ökade export­inkomster.

Mol bakgrund härav anscrjag alt MIGA:s verksamhel kan ge bättre fömtsättningar för en ökad resurs- och tekniköverföring till u-länderna. Detta är etl viktigt inslag i den svenska biståndspolitiken.

Frägan om upprättande av det multilaterala investeringsgarantiorganet och Sveriges tillträde lill konventionen har beretts i en s. k. MIGA-gmpp med företrädare för utrikes-, finans- och industridepartementen saml riks­banken och exporlkredilnämnden.

Riksdagen har tidigare ställt sig bakom regeringens förslag om att under reservationsanslaget III, Cl. Bidrag till inlernationella biståndsprogram, anslagposlen 8 Övriga multilaterala bidrag reservera medel för den svens­ka kapitalinsatsen i MIGA (prop. 1986/87: 100 Bil 5, UU 10, rskr. 180).

Sveriges andel av MIGA:s kapital har fastställts till 1,049 procent eller 10,49 milj SDR (IMF:s särskilda dragningsrätter). Av detta belopp skall 10 procent inbetalas kontant och ytterligare 10 procent i form av en icke räntebärande skuldsedel inom 90 dagar efter det att MIGA-konvenlionen trätt i kraft för Sverige. Till en fast USD/SDR-kurs på 1,082 utgör dessa 20 procent 2,27 milj. USD. Motvärdet härtill har beräknats lill ungefär 14,5 milj. kr. Återstående 80 procent av kapitalinsatsen skall inbetalas först om behov uppstår.

Jag vill i det följande redovisa ytterligare några faktorer som jag anser understryker vikten av ett svenskt tillträde till MIGA-konventionen.

I elt läge där andra former av resursöverföringar till u-länderna i form av bistånd och kommersiella län har stagnerat eller t o m minskal under senare år finns del anledning att skapa förbättrade möjligheter för ökade resursöverföringar i andra former, t ex ulländska investeringar.

MIGA:s verksamhel och dess inverkan på den ekonomiska ulvecklingen i u-länderna kan betraktas ur säväl en kvantitativ som en kvalitativ synvin-kd.

MIGA borde kunna bidra till en ökning av kapilalströmmarna genom atl erbjuda garantier till investerare, som hittills i avsaknad av sådana avstått frän alt investera. Del torde främsl röra sig om investerare frän tredje världen. MIGA kan även garantera återinvestering av avkastningen på redan garanterade investeringar. Investeringsvolymen beräknas på så sätl kunna öka genom all investerarna förmås avstå från att repatriera vinslen. MIGA torde vidare indirekt kunna bidra fill all öka kapaciteten hos de


 


nationella garanliorganen, genom atl erbjuda dem återförsäkring i MIGA. I    Prop. 1987/88: 9

syfte att återfå s. k. flyktkapital kan MIGA ocksä erbjuda garantier för

investeringar som finansieras med sådant kapital. Som ett undanlag från

huvudregeln alt investeringarna skall göras av en person eller ett företag av

annan nationalitet än värdlandels, kan MIGA således bevilja en inhemsk

investerare garanti om dennes invesleringsmedd kommer utifrån.

MIGA kommer att kunna täcka både andra risker och andra investering­ar än de nationella systemen kunnat göra. Möjligheten alt läcka äterinves-teringar av avkastningen pä redan garanterade invesleringar kan länkas komma all gynna mera långsiktiga investeringar, vilkel i sin lur kan förvän­tas bidra till en ökad tekniköverföring till u-länder.

Tillkomsten av etl internationellt organ får ocksä i sig antas medverka till ökal förtroende mellan investerare och värdregeringar och därmed till elt gynnsammare klimat för ulländska investeringar.

Av än slöne betydelse torde dock vara MIGA:s bidrag lill att lindra skuldkrisen. Invesleringar innebär kapitaltillskott utan ökad skuldsättning.

Som jag redovisat i etl tidigare avsnitt är avsikten att MIGA, förutom atl utgöra etl komplement till befintliga nationella investeringsgarantisystem, ocksä skall samarbeta med dessa genom ålerförsäkring och samförsäkring.

För svensk del har riksdagen tidigare tillstyrkt regeringens förslag lill förändringar i det existerande svenska systemet för invesleringsgarantier sä att del i flera avseenden blir mera omfattande än tidigare och därmed kan komma alt ulgöra eft komplement till MIGA (prop. 1986/87:98, NU 27 rskr. 305).

Vid elt svenskt medlemskap i MIGA måsle konventionens bestämmel­ser om immunitet och privilegier tas in i svensk lag. Enligt 4 § lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall sädana internatio­nella organ och därtill anknutna personer söm anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligl vad som bestäms i avlal eller stadga som är i kraft i förhällande till Sverige. För atl MIGA och dess personal m fl skall komma i åtnjutande av de förmåner som anges i konventionen bör till den nämnda bilagan fogas en ny punkt, punkt 35, som avser organet, medlemmarna i dess råd och styrelse samt deras ersättare, direktören och övrig personal. När del gäller att utforma lagstiftningen har jag valt atl uttrycka lagtexten i likhet med andra punkter i bilagan och nämna atl immunitet och/eller privilegier gäller, förutom för organet, för ledamöterna i organets råd och styrelse samt personer med tjänst hos organet. Enligt min mening har man genom att ange denna personkrets inkluderat ovannämnda personer.


 


3 Ikraftträdande                                            Prop. 1987/88:9

Konventionen om upprättande av MIGA träder ikraft dä ratifikation skett av minst fem i-länder och minsl 15 u-länder, vilkas andel av kapilal tillsam­mans uppgår lill minst en tredjedel (art. 61).

Den föreslagna lagändringen bör sättas i kraft den 1 januari 1988. Be­stämmelserna i konventionen om immunitet och privilegier blir dock till-lämpliga som svensk lag först från den dag då konventionen träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76: 205 s. 18-20). Det åligger rege­ringen alt kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhällande till Sverige.

4 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprät­tats etl förslag lill lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Den föreslagna lagändringen är av sädan beskaffen­het atl lagrådets hörande skulle sakna belydelse.

5 Hemställan

Med hänvisning lill vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen

föreslär riksdagen alt

dels godkänna konventionen den 11 oklober 1985 om upprättande av del multilaterala investeringsgarantiorganet,

dels anla förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 661) om immuni­tet och privilegier i vissa fall.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig lill föredragandens överväganden och beslutar all genom proposition föreslå riksdagen alt anta de förslag som föredraganden har lagl fram.


10


 


Prop. 1987/88: 9


Convention Establishing the Multilateral Investment Guaranlee Agency

List of Chapters and Artides

Page

Preamble.....................................     14

I. Establishment, Status, Purposes

and Definitions   ............          14

1.    Establishment and Status of the Agency                    14

2.    Objeclive and Purposes .....     15

3.    Definitions   ........................ ... 15

II.  Membership and Capital..... ... 16

4.    Membership .......................     16

5.    Capilal.................................     16

6.    Sui)scriplion of Shares ........     17

7.    Division and Calls of Subscribed Capital                      17

8.    Payment    of    Subscriplion    of Shares                     17

9.    Valuation of Currencies.......     18

10.                                            Refunds                  18

III.                                             Operations                         19

11.   Covered Risks ....................    19

12.   Eligible Investments............    20

13.   Eligible Investors   .............. ... 2!

14.   Eligible Hosl Counlries  .......    22

15.   Hosl Country Approval ........ .. 22

16.   Terms and Condilions   ....... .. 22

17.   Payment of Claims   ............    22

18.   Subrogation   .....................    22

19.   Relationship to National and Re­gional Emilies                       23

20.   Reinsurance of National and Re­gional Entities                      23

21........................................ Cooperation with Private Insurers
and with Reinsurers   .........
   24

22.   Limits of Guaranlee  ........... .. 25

23.   Inveslmenl Promotion  .......     26


(Översättning) Bilaga 1

Konventionen om upprättande av det multilaterala investeringsgarantiorganet

Förteckning över kapitel och artiklar

Sida

Inledning   ..................................     14

I.......................................... Upprättande, ställning, ändamål
och definitioner ..................
    14

1.          Upprättande och Organets ställ­ning                        14

2.          Syfte och ändamål   ........... ... 15

3.          Definitioner   ......................     15

II.     Medlemskap och kapital  ... ... 16

4.          Medlemskap........................     16

5.          Kapital   .............................     16

6.          Andelsteckning...................     17

7.          Fördelning och krav på betalning

av tecknat kapilal   .............     17

8.          Betalning av tecknade andelar  ..           17

9.          Värdering av valutor   ........     18

10.   Återbetalning .....................     18

III.    Verksamhet   ..................... ... 19

11.   Täckta risker  ...................... ... 19

12.          Investeringar som kan garanteras         20

13.          Investerare som kan fä garanti  ..          21

14.          Värdländer omfattade av garanti-systemet                       22

15.          Godkännande av värdlandet .... 22

16.          Villkor.................................. ... 22

17.          Skadeersättning................. ... 22

18.          Överlagande  av  räftigheter och krav                   22

19.          Förhällande till nationella och re­gionala organ                  23

20.          Ålerförsäkring av nationella och regionala organ                           23

21.          Samarbete  med   privata  försäk­rings- och äterförsäkringsbolag   .         24

22.          Begränsningar av garantiåtagan­den                     25

23.          Investeringsfrämjande   .....    26


11


 


Prop. 1987/88:9


24....................................... Guarantees of Sponsored Invest­
ment   ................................
... 27

IV. Financial Provisons   ...........    27

25.    Financial Management........    27

26.    Premiums and Fees   ..........    27

27.    Allocation of Net Income   ..    27

28.    Budget................................    28

29.    Accounts   ..........................    28

V. Organization and Management    28

30.    Slmclure of the Agency........    28

31.    The Council  .......................    28

32.    The Board   ........................ .. 29

33.    President and Staff ............ .. 30

34.    Political Acfivily Prohibited   _ 31

35.    Relations with International Or­ganizations                31

36.    Localion of Principal Office   ....     31

37.    Depositories for Assets   .... .. 31

38.    Channel of Communication. .. 31

VI.  Voting, Adjustments of Subscrip-

tions and Representation...    32

39.    Voting and Adjustments of Sub-scripfions                  32

40.    Voting in the Council  .........    33

41.    Élection of Direclors   ..........    34

42.    Voling in the Board   ...........    34

VII. Privileges and Immunities.... .. 35

43.    Purposes of Chapler............ .. 35

44.    Legal Process   ................... .. 35

45.    Assets.................................    35

46.    Archives and Communications ..   36

47.    Taxes...................................    36

48.    Officials of the Agency   ......    37

49.    Application of this Chapler...    37

50.    Waiver   ..............................    37

VIII. Withdrawal, Suspension of Mem­
bership and Cessation of Oper­
ations   ...............................      38

51.    Withdrawal.........................      38

52.    Suspension of Membership     38

53.    Righls and Dulies of States Ceas-

ing lo be Members   ............      38


24....................................... Garantier för sponsrade investe­
ringar .................................
    27

IV.    Ekonomiska bestämmelser          27

25.          Finansiell förvaltning  ......... ... 27

26.          Premier och avgifter............ ... 27

27.          Fördelning av nettoinkomsten   ..            27

28.          Budget................................ ... 28

29.          Räkenskaper   ....................    28

V.      Organisation och ledning   . ... 28

30.          Organets struktur   ............ ... 28

31.          Rådet.................................. ... 28

32.          Styrelsen.............................    29

33.          Direktör och personal   .......    30

34.          Förbud mot politisk verksamhel   31

35.          Förbindelser med inlernaliondla organisationer                  31

36.          Huvudkontorets läge   ....... ... 31

37.          Depositionsslällen för tillgångar  31

38.          Förbindelseorgan   .............    31

VI.                                            Omröstning, ändring av tecknade
andelar samt representation ....
  32

39.          Omröstning och ändring av teck­nade andelar                    32

40.          Omröstning inom rådet   .... ... 33

41.          Val av styrelseledamöter.....    34

42.          Omröstning inom styrelsen ... 34

VII.   Privilegier och immunitet   ..    35

43.          Kapitlets ändamål ..............    35

44.          Rättsligt förfarande.............    35

45.          Tillgängar  ..........................    35

46.          Arkiv och meddelanden.......    36

47.          Skatter   .............................    36

48.          Organels tjänstemän..........    37

49.          Tillämpning av delta kapitel   ....  37

50.          Upphävande av privilegier och immunitet               37

VIII...................................... Utträde, suspendering av med­
lemskap samt verksamhetens
upphörande   .....................
    38

51.          Utträde  .............................     38

52.          Suspendering av medlemskap ...            38

53.          Rättigheter och skyldigheter för stater som upphör atl vara med­lemmar                           38


12


 


Prop. 1987/88:9


54.   Suspension of Operations      39

55.   Liquidalion...........................    39

IX. Settlement of Disputes........    40

56. Interpretation and Application of

the Convenfion   ................    40

57.   Disputes between the Agency and Members                40

58.   Disputes Involving Holders of a Guaranlee or Reinsurance                  41

X. Amendments   ....................    41

59.   Amendmenl by Council ....... .. 41

60.   Procedure ...........................    42

XI. Final Provisions   ................ .. 42

61. Entry into Force  ................ .. 42

62.   Inaugural Meeting............... .. 43

63.   Depository ..........................    43

64.   Regislration   ...................... .. 43

65.   Nolificalion   ........................    43

66.   Territorial Application  .........    44

67.   Periodic Reviews   ..............    44


54.          Inställande av verksamhelen   ...            39

55.          Avveckling .......................... ... 39

IX.    Biläggande av tvister  ........ ... 40

56.          Tolkning och tillämpning av kon­ventionen                           40

57.          Tvist mellan Organet och med­lemmar                     40

58.          Tvist med innehavare av garanti eller ålerförsäkring                      41

X.      Ändringar............................     41

59.          Ändring av rådet ................     41

60.          Förfarande  ........................     42

XI.    Slutbestämmelser  .............     42

61.    Ikraffträdande   .................     42

62.          Konstituerande sammanträde ... 43

63.          Depositarie.........................     43

64.          Registrering  ......................     43

65.          Underrättelse.....................     43

66.          Territoriell tillämpning ....         44

67.          Periodisk granskning   .......     44


 


Annex 1: Guarantees of Sponsored

Investments Under Artide 24 . .. 45

1. Sponsorship .......................     45

2.    Sponsorship Tmsl Fund   ....     45

3.    Calls on Sponsoring Members   ..            46

4.    Valuation of Currencies and Re­funds              47

5.    Reinsurance  ......................     47

6.    Operalional Principles   .......     47

7.    Vofing .................................     48

Annex     II: Settlement    of    Disputes Between   A   Member   and   the

Agency Under Artide 57 .....     49

1.    Application of the Annex   ..     49

2.    Negofiation   ......................     49

3.    Concilialion   .......................     51

4.    Arbitralion  .........................     53

5.    Service of Process   ............     53

Schedule A: Membership and Subscrip-

tions .......................... ... 54

Schelude B: Élection of Directors.     58


Annex I. Garantier för sponsrade inve­
steringar enligt artikel 24...
   45

1.      Sponsring  .........................     45

2.             Sponsorship Trust Fund   ... ... 45

3.             Krav pä betalning  ............. ... 46

4.             Värdering av valutor saml återbe­talning                47

5.             Ålerförsäkring  ....................    47

6.             Principer för verksamheten ..... 47

7.             Omröstning   ......................    48

Annex II. Biläggande av tvister mellan
en medlem och Organet enligt ar­
tikd 57.................................
    49

1.             Tillämpning av annexet   ....     49

2.             Förhandlingar   ..................     49

3.             Förlikning............................     51

4.             Skiljedom  ..........................     53

5.             Delgivning av stämning   ....     53

Bilaga \. Medlemskap och tecknat ka­
pital .............................
      54

Bilaga B. Val av styrelseledamöter ... 58


13


 


Prop. 1987/88:9


PREAMBLE

The Contracting States

Considering the need to strenglhen inter­national cooperafion for economic develop­ment and to foster the conlribulion lo such development of foreign inveslmenl in general and private foreign investment in particular;

Recognizing that the flow of foreign invest­ment lo devdoping counlries would be facili-taled and further encouraged by allevialing concerns related lo non-commercial risks;

Desiring to enhance the flow lo devdoping counlries of capilal and lechnology for pro-duclive purposes under condilions consislent with their development needs, policies and objectives, on the basis of fair and stable standards for the treatment of foreign invest­ment;

convinced thal the Multilateral Inveslmenl Guaranlee Agency can play an importanl role in the encouragement of foreign investment complementing national and regional invest­ment guaranlee programs and private insur­ers of non-commercial risk; and

Realizing thal such Agency should, lo the extent possible, meet its obligations without resort lo ils callable capital and that such an objeclive would be served by confinued im-provemenl in investment condilions,

Have Agreed as follows:


INLEDNING

De avtalsslutande staterna

som beaktar behovet alt stärka det interna­tionella samarbetet för ekonomisk utveckling och alt främja denna ulveckling genom ul­ländska invesleringar i allmänhet och privala ulländska investeringar i synnerhet;

som erkänner all del ulländska invesle-ringsflödel till utvecklingsländer skulle un­derlättas och yllerligare uppmuntras genom all minska den osäkerhet som hänför sig lill icke-kommersiella risker;

som önskar öka flödet av kapital och tek­nologi för produktiva ändamål lill utveck­lingsländer på villkor som stär i överensstäm­melse med deras utvecklingsbehov, -politik och -mål och på grundval av rättvisa och fasta normer för behandling av utländska in­vesleringar;

som är övertygade om all multilaterala in­vesteringsgarantiorganet kan spela en viktig roll då det gäller atl uppmuntra ufiändska invesleringar och ulgöra ell komplement till nationella och regionala invesleringsgaranli-program och privala försäkringsbolag för icke-kommersiella risker; och

som inser alt ell sådant organ i möjligaste utsträckning bör infria sina förpliktelser ulan all utnyttja sill garantikapital och att en fort­salt förbättring av invesleringsvillkoren skul­le tjäna ett sådant syfte,

har kommit överens om följande.


 


CHAPTERI

Establishment, Status, Purposes and Definitions

Artide 1. Establishment and Status of the Agency

(a) There is hereby established the Multi­lateral Investment Guaranlee Agency (here­inafter called the Agency). (b) The Agency shall possess full juridical personality and, in particular, the capacity to:

(i) contract;

(ii) acquire and dispose of movable and immovable property; and

(iii) institule legal proceedings.


KAPITEL I

Upprättande, ställning, ändamål och definitioner

Artikel 1. Upprättande och Organets ställning

(a)   Härigenom upprättas det multilaterala investeringsgaranfiorganel (nedan kallat Or­ganet).

(b)   Organet skall erkännas som fullvärdig juridisk person och skall särskilt ha befogen­het atl

(i) ingå avlal;

(ii) förvärva och avyttra fast och lös egendom; saml (iii) inleda rättsligt förfarande.


14


 


Prop. 1987/88:9


Artide 2. Objeclive and Purposes

The objeclive of the Agency shall be lo en-courage the flow of investments for produc-live purposes among member counlries, and in particular lo devdoping member coun­lries, Ihus supplemenfing the acfivities of the International Bank for Reconstmclion and Development (hereinafter referred lo as the Bank), the International Finance Corporation and other international development finance institutions. To serve ils objeclive, the Agency shall:

(a)    issue guarantees, including coinsuran-ce and reinsurance, against non-commercial risks in respect of investments in a member counlry which flow from other member counlries;

(b)   carry out appropriate complementary aclivifies lo promole the flow of investments lo and among devdoping member counlries; and

(c)    exercise such other incidental powers as shall be necessary or desirable in the fur-Iherance ofils objeclive.

The Agency shall be guided in all ils deci­sions by the provisions of this Artide.


Artikel 2. Syfte och ändamål

Organels syfte är all stimulera flödet av inve­steringar för produktiva ändamål mellan medlemsländerna, i synnerhet till utveck­lingsländer som är medlemmar, och pä sä sätl komplettera den verksamhel som internatio­nella återuppbyggnads- och utvecklingsban­ken (nedan kallad banken), internationella fi­nansieringsbolaget och andra internationella finansiella ulvecklingsinstilufioner bedriver.

För alt tjäna sitt syfte skall Organet

(a)   utfärda garantier, innefattande samför­säkring och återförsäkring, mol icke-kom­mersiella risker för investeringar i etl med­lemsland som görs av andra medlemsländer;

(b)  bedriva lämplig komplellerande verk­samhel för all främja investeringsflödet till och mellan utvecklingsländer som är med­lemmar; och

(c) utöva sådana andra befogenheter som är nödvändiga eller önskvärda för all främja Or­ganels syfte.

Organet skall i alla sina beslul vägledas av bestämmelserna i denna artikel.


 


Artide 3. Definitions

For the purposes of this Convention:

(a)   "Member" means a State with respect to which this Convention has entered into force in accordance with Artide 61.

(b)   "Hosl counlry" or "hosl govern­ment" means a member, its government, or any public authority of a member in whose territories, as defined in Artide 66, an invest­ment which has been guaranteed or reinsu-red, or is considered for guaranlee or reinsu­rance, by the Agency is lo be located.

(c)   A "devdoping member counlry" means a member which is listed as such in Schedule A hereto as this Schedule may be amended from time lo lime by the Council of Governors referred to in Artide 30 (hereinaf­ter called the Council).

(d)     A "special majority" means an affir-
mafive vole of not less than two-thirds of the
total voling power represenling not less than


Artikel 3. Definitioner

Vid tillämpningen av denna konvention avses med

(a)   "medlem" en stat för vilken denna kon­
vention har trätt i kraft enligt artikel 61;

(b)   "värdland" eller "värdregering" en medlem, dess regering eller en offentlig myn­dighet i en medlemsstat inom vars territorier, enligt definitionen i artikel 66, skall göras en investering som garanterats eller återförsäk­rats eller kan komma i fråga för garanti eller ålerförsäkring av Organet.

(c)   "utvecklingsland som är medlem" en medlem angiven som sådant i bilaga A till denna konvention såsom denna bilaga kan ändras från lid till annan av del råd som avses i artikd 30 (nedan kallad rådet);

(d)   "kvalificerad majoritet" en omröstning
som besvarats jakande med minst två tredje­
delar av hela röstetalet och vilkel represen-


15


 


Prop. 1987/88:9


fifty-five percenl of the subscribed shares of the capilal stock of the Agency.

(e) A "freely usable currency" means (i) any currency designated as such by the Inter­national Monelary Fund from time lo fime and (ii) any other freely available and effec­tively usable currency which the Board of Direclors referred lo in Arficle 30 (hereinaf­ter called the Board) may designate for the purposes of this Convention after consulta­lion with the International Monelary Fund and with the approval of the country of such currency.


terar minst femliofem procent av de tecknade andelarna i Organels kapital.

(e) "fritt användbar valuta" (i) valuta som frän tid till annan anges som sådan av interna­tionella valutafonden och (ii) varje annan fritt tillgänglig och användbar valuta som den i artikel 30 nämnda styrelsen (nedan kallad styrelsen) efter samråd med inlernationella valutafonden och med godkännande av så­dant valulaland kan utse för denna konven­tions ändamäl.


 


CHAPTER II Membership and Capital

Artide 4. Membership

(a)    Membership in the Agency shall be open to all members of the Bank and to Swilzerland.

(b)   Original members shall be the States which are listed in Schedule A hereto and become parlies lo this Convention on or be­fore October 30, 1987.


KAPITEL II Medlemskap och kapital

Artikel 4. Medlemskap

(a)   Medlemskap i Organet skall vara öppet för alla medlemmar i banken och för Schweiz.

(b)  Ursprungliga medlemmar skall vara de stater som anges i bilaga A lill denna konven­tion och som ansluter sig till konvenfionen senast den 30 oktober 1987.


 


Artide 5. Capital

(a)   The authorized capital stock of the Agency shall be one billion Special Drawing Righls (SDR 1,000,000,000). The Capital stock shall be divided into 100,000 shares havingapar value of SDR 10,000 each, which shall be available for subscriplion by mem­bers. All payment obligations of members with respect lo capilal stock shall be settled on the basis of the average value of the SDR in terms of United States dollars for the peri­od January 1, 1981 to June 30, 1985, such value being 1.082 United Slales dollars per SDR.

(b)   The capital stock shall increase on the admission of a new member lo the extent that the then authorized shares are insufficicnt lo provide the shares to be subscribed by such member pursuanl to Artide 6.

(c)   The Council, by special majority, may al any lime increase the capilal stock of the Agency.


Artikel 5. Kapital

(a)   Organets kapital skall uppgä till en mil­jard särskilda dragningsrätter (1000000000 SDR). Det skall fördelas på 100000 andelar, vardera med ett nominellt värde av 10 000 SDR, som medlemmarna skall vara berättiga­de alt teckna. Medlemmarnas samtliga betal­ningsskyldigheter avseende kapitalet skall regleras på grundval av det genomsnittliga värdet för SDR uttryckt i US dollar för peri­oden 1 januari 1981 lill 30 juni 1985, varvid defta värde beräknas lill 1,082 US dollar per SDR.

(b)  Kapitalet skall utökas efter tillträde av en ny medlem i den utsträckning som befint­liga andelar inte räcker till för de andelar som medlemmen skall teckna enligl artikel 6.

(c)   Rådet kan med kvalificerad majoritet öka Organets kapilal vid vilken tidpunkt som helst.


16


 


Prop. 1987/88:9


Artide 6. Subscriplion of Shares

Each original member of the Agency shall subscribe al par lo the number of shares of capilal stock setforlh opposile its name in Schedule A hereto. Each other member shall subscribe lo such number of shares of capilal stock on such terms and condilions as may be determined by the Council, but in no evenl al an issue price of less than par. No member shall subscribe to less than fifty shares. The Council may prescribe rules by which mem­bers may subscribe to additional shares of the authorized capital stock.


Artikel 6. Andelsteckning

Varje ursprunglig medlem av Organet skall lill pari teckna del anlal andelar i kapitalel som anges vid medlemmens namn i bilaga A till konventionen. Varje annan medlem skall teckna sådant antal andelar i kapitalel på de villkor som rådet bestämmer, men aldrig till en emissionskurs som understiger pari. Ingen medlem får teckna mindre än femtio andelar. Rådet kan föreskriva regler enligl vilka med­lemmar kan teckna sig för ytterligare andelar i kapitalet.


 


Artide 7. Division and Calls of Subscribed Capital

The initial subscriplion of each member shall

be paid as follows:

(i) Within ninely days from the date on which this Convention enlers into force with respect to such member, len percent of the price of each share shall be paid in cash as stipulated in Seclion (a) of Artide 8 and an additional len percent in the form of non-negotiable, non-inleresl-bearing pro-missory noles or similar obligations to be encashed pursuanl to a décision of the Board in order lo meet the Agency's obli­gations.

(ii) The remainder shall be subject lo call by the Agency when required lo meet its obligations.


Artikel 7. Fördelning och krav på betalning av tecknat kapital

Varje medlems ursprungligen tecknade an­delar skall betalas enligt följande:

(i) Inom nittio dagar från den dag då den­na konvention träder i kraft för medlem­men skall tio procent av priset för varje andel betalas kontant enligl bestämmelser­na i artikel 8 (a) och ytterligare tio procent i form av oöverlåtbara icke räntebärande skuldsedlar eller liknande, som skall inlö­sas enligl beslul av styrelsen för att infria Organets förpliktelser.

(ii) Organet skall kunna kräva betalning av återstoden då så behövs för atl uppfylla sina förpliktelser.


 


Artide 8. Payment of Subscriplion of Shares

(a)    Payments of subscriptions shall be made in freely usable currencies except that payments by devdoping member counlries may be made in their own currencies up to iwenly-five percent of the paid-in cash por­tion of their subscriptions payable under Ar­tide 7 (i).

(b)   Calls on any portion of unpaid sub­scriptions shall be uniform on all shares.

(c)    If the amounl received by the Agency on a call shall be insufficicnt lo meet the obligations which have necessitated that call, the Agency may  make further successive


Artikel 8. Betalning av tecknade andelar

(a)   Betalning av tecknade andelar skall ske i fritt användbara valutor med undantag av alt betalningar från utvecklingsländer som är medlemmar kan erläggas i deras egen valuta upp till ljugofem procent av den inbetalda konlanldel av deras tecknade kapital, som skall betalas enligl artikel 7 (i).

(b)  Krav på betalning av någon del av obe­talda tecknade andelar skall gälla lika för alla andelar.

(c)   Om del belopp som Organet erhållit efter anfordran inle räcker fill för all uppfylla de förpliktelser som nödvändiggjort denna anfordran, kan Organet framställa ytterligare


 


2    Riksdagen 1987/88. I saml. Nr 9


17


Prop. 1987/88:9


calls on unpaid subscriptions unlil the aggre­gate amount received by il shall be sufficient to meet such obligations.

(d) Liability on shares shall be limited to the unpaid portion of the issue price.


krav pä betalning av obetalda tecknade an­delar lill dess all det totala belopp som Orga­net mottagit räcker till för alt infria sådana förpliktelser.

(d) Ansvarighet för andelarna skall vara begränsat lill den del av emissionskursen som inte betalats.


 


Artide 9. Valuation of Currencies

Whenever il shall be necessary for the pur­poses of this Convention to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Agency, after consultalion with the International Monelary Fund.


Artikel 9. Värdering av valutor

Dä del är nödvändigt för denna konventions ändamål att bestämma värdet pä en valuta i förhållande lill annan valuta, skall della vär­de fastställas av Organet efter vad som är skäligt och efter samräd med internationella valutafonden.


 


Artide 10. Refunds

(a)    The Agency shall, as soon as practica­
ble, return to members amounts paid on calls
on subscribed capilal if and lo the extent thal:

(i) the call shall have been made lo pay a claim resulting from a guaranlee or reinsur­ance contract and thereafler the Agency shall have recovered its payment, in whole or in part, in a freely usable curtency; or

(ii) the call shall have been made be­cause of a defaull in payment by a member and thereafler such member shall have made good such defaull in whole or in part; or

(iii) the Council, by special majority, de-termines that the financial position of the Agency permits all or part of such amounts to be relurned oul of the Agency's rev-enues.

(b)   Any refund effecled under this Arficle lo a member shall be made in freely usable currency in the proportion of the payments made by thal member lo the total amount paid pursuanl lo calls made prior lo such refund.

(c)    The equivalenl of amounts refunded under this Artide lo a member shall become part of the callable capital obligations of the member under Artide 7 (ii).


Artikel 10. Återbetalning

(a)   Organet skall så snart som del är möjligt
till medlemmarna återbetala belopp som in­
betalats av tecknat kapilal efter krav pä betal­
ning, om och i den utsträckning som

(i) betalning päfordrats för alt betala ska­deersättning till följd av etl garanti- eller äterförsäkringsavtal och Organet därefter fält betalning, hell eller delvis, i fritt an­vändbar valuta; eller

(ii) betalning påfordrals på grund av ute­bliven betalning frän en medlem och med­lemmen därefter betalat helt eller delvis; eller

(iii) rådet beslutar med kvalificerad ma­joritet atl Organels finansiella ställning till-låter återbetalning av samtliga eller en del av dessa belopp från Organels inkomster.

(b) Återbetalning till en medlem enligl den­na artikel skall ske i fritt användbar valuta i förhällande till denna medlems betalningar fill del totala belopp som erlagts efter krav pä betalning framställda före sädan återbetal­ning.

(c)  Motvärdet av de belopp som återbetalas lill en medlem enligl denna artikel skall ulgö­ra del av medlemmens förpliktelser avseende garanlikapitalet enligl artikel 7 (ii).


18


 


Prop. 1987/88:9


CHAPTER III Operations

Artide 11. Covered Risks

(a) Subject lo the provisions of Seclions (b) and (c) below, the Agency may guaranlee eligible investments against a loss resulting from one or more of the following lypes of risk:

((') Currency Transfer

any inlroduclion attributable to the hosl gov­ernment of restrictions on the transfer out­side the hosl country of ils currency into a freely usable currency or another currency acceptable to the holder of the guaranlee, including a failure of the hosl government to act within a reasonable period of time on an application by such holder for such transfer;


KAPITEL III Verksamhet

Artikel 11. Täckta risker

(a) Med förbehäll för bestämmelserna i (b) och (c) nedan fär Organet garantera investe­ringar mol förlust till följd av en eller flera av följande typer av risker:

(/) Valutaöverföring

införande frän värdregeringens sida av re­striktioner avseende överföring utanför värd­landet av dess valuta till fritt användbar valu­ta eller annan valuta som kan godtas av ga­rantitagaren, innefattande underlåtenhet av värdregeringen all handla inom rimlig lid ef­ter del all garantitagaren ansökt om sädan överföring;


 


f/7) Expropriation and Similar Measures

any legislalive aclion or administrative aclion or omission attributable lo the hosl govern­ment which has the effect of depriving the holder of a guaranlee of his ownership or control of, or a subslanlial benefit from, his inveslmenl, with the exception of non-dis-criminalory measures of general application which governmenls normally lake for the purpose of regulating economic activity in their territories;


(('/') Expropriering och liknande åtgärder

legislativ eller administrativ åtgärd eller underlåtenhet från värdregeringens sida var­igenom garantitagaren berövas äganderätten till eller kontrollen av eller en väsentlig för­män frän sin investering med undanlag av icke-diskriminerande åtgärder med allmän tillämpning, som regeringar normall vidtar för reglering av näringslivet inom sina territo­rier;


 


(///) Breach of Contract

any repudiation or breach by the hosl govern­ment of a contract with the holder of a guar­anlee, when (a) the holder of a guaranlee does nol have recourse lo a judicial or arbi-iral fomm to determine the claim of repudi­ation or breach, or (b) a décision by such forum is nol rendered within such reasonable period of time as shall be prescribed in the contracis of guaranlee pursuanl to the Agen-cy's regulations, or (c) such a décision cannot be enforced; and


(///) Kontraktsbrott

brott mot avlal med en garantitagaren frän värdregeringens sida när (a) garantitagaren inte har möjligheter att få åtgärden prövad av domstol eller skiljedomstol eller (b) ett beslut av sädan domstol inle meddelas inom den lid som föreskrivs i garanliavtalen i enlighet med Organels föreskrifter eller (c) ett sådant be­slul inte kan verkställas; saml


19


 


Prop. 1987/88:9


(iv) War and CivU Disturbance

any military aclion or civil disturbance in any territory of the höst country lo which this Convention shall be applicable as provided in Artide 66.

(b)    Upon the joint application of the inves­tor and the hosl counlry, the Board, by spe­cial majority. may approve the extension of coverage under this Artide lo specific non-commercial risks other than those referred lo in Seclion (a) above, but in no case lo the risk of de valuation or deprecialion of currency.

(c)    Losses resulfing from the following shall not be covered:

(i) any hosl government aclion or omis­sion to which the holder of the guaranlee has agreed or for which he has been re-sponsible; and

(ii) any hosl government aclion or omis­sion or any other evenl occurring before the condusion of Ihe contract of guaran­lee.


(iv) Krig och inre oroligheler

krigshandlingar eller inre oroligheler inom terrilorium tillhörigt värdlandet och på vilket denna konvention skall tillämpas enligl be­stämmelserna i artikel 66.

(b)  Pä gemensam begäran av såväl investe­raren som värdlandet kan styrelsen med sär­skild majoritet godkänna all skyddet enligl denna arfikel utsträcks till andra icke-kom­mersiella risker än de som avses i (a) ovan, men dock inle lill risken för devalvering eller nedskrivning av valuta.

(c)  Förluster som orsakas av nedanstående skall inle täckas:

(i) åtgärder eller underlåtenhet från värd­regeringens sida som garantitagaren sam­tyckt till ellerför vilka han är ansvarig; och

(ii) åtgärder eller underlåtenhet från värdregeringens sida eller annan händelse som inträffar innan garantiavtalet ingåtts.


 


Artide 12. Eligible Investments

(a)    Eligible investments shall include equi-ly inlerests, including medium or long-term loans made or guaranteed by holders of equi-ty in the enterprise concerned, and such forms of direct inveslmenl as may be deter­mined by the Board.

(b)   The Board, by special majority, may extend eligibilily to any other medium- or long-term form of investment, except that loans other than those mentioned in Seclion (a) above may be eligible only if they are related lo a specific investment covered or lo be covered by the Agency.

(c)    Guarantees shall be restricted to in­vestments the implemenlafion of which be-gins subsequent to the regislrafion of the ap­plication for the guaranlee by the Agency. Such investments may include:

(i) any transfer of foreign exchange made lo modernize, expand, or devdop an existing inveslmenl; and

(ii) the use of earnings from existing in­vestments which could otherwise be Irans­ferred outside the hosl counlry.


Artikel 12. Investeringar som kan garanteras

(a)   Garanti får beviljas för kapitalinveste­ringar, innefattande medel- eller långfristiga lån som lämnas eller garanteras av kapital­ägarna i det berörda företaget, och sådana former av direkta invesleringar som styrelsen bestämmer.

(b)   Styrelsen kan med kvalificerad majori­tet utsträcka garanligivningen lill andra me­del- och långfristiga investeringsformer med undanlag av alt andra län än de som nämns i (a) ovan kan komma ifråga för garanti endast om de avser en specifik investering som ga­ranteras eller kommer all garanteras av Orga­net.

(c)   Garantier skall begränsas till invesle­ringar som påbörjas efter det all Organet re­gistrerat ansökan om garanfi. Sädana invesle­ringar kan omfalla

(i) överföring av utländsk valuta i syfte all modernisera, utvidga eller utveckla en befinfiig investering; och

(ii) utnyttjande av avkastningen pä be­fintliga invesleringar som annars kunde fö­ras ul ur värdlandet.


20


 


Prop. 1987/88:9


(d) In guaranteeing an investment, the Agency shall salisfy ilself as lo:

(i) the economic soundness of the in­vestment and its contribution to the devel­opment of the hosl counlry;

(ii) compliance of the investment with the höst country's laws and regulations;

(iii) consislency of the investment with the declared development objectives and priorities of the höst country; and

(iv) the investment condilions in the höst counlry, including the availability of fair and equitable treatment and legal pro­tection for the inveslmenl.


(d) Dä Organet garanterar en investering, skall del förvissa sig om atl investeringen

(i) är ekonomiskt bärkraftig och bidrar lill värdlandets ulveckling;

(ii) är i överensstämmelse med värdlan­dets lagar och föreskrifter;

(iii) överensstämmer med värdlandets mäl och prioriteringar för ulveckling; samt alt

(iv) investeringsförhällandena i värdlan­det är tillfredsställande, innefattande skälig och rättvis behandling och rättsligt skydd för investeringen.


 


Artide 13. Eligible Investors

(a) Any natural person and any juridical per­son may be eligible to receive the Agency's guaranlee provided that:

(i) such natural person is a national of a member other than the höst country;

(ii) such juridical person is incorporaled and has ils principal place of business in a member or the majority of its capital is owned by a member or members or nalio­nals thereof, provided thal such member is not the hosl country in any of the above cases; and

(iii) such juridical person, whether or nol it is privaldy owned, operates on a commercial basis.

(b)    In case the investor has more than one nationality, for the purpose of Seclion (a) above the nationality of a member shall pre-vail över the nationality of a non-member, and the nafionality of the hosl country shall prevail över the nationality of any other member.

(c)    Upon the joint applicafion of the inves­tor and the hosl country, the Board, by spe­cial majority, may extend eligibilily to a natu­ral person who is a national of the hosl coun­lry of ajuridical person which is incorporaled in the hosl counlry or the majority of whose capilal is owned by its nationals, provided thal the assets invesled are Iransferred from outside the hosl country.


Artikel 13. Investerare som kan få garanti

(a) Varje fysisk och juridisk person kan kom­ma ifråga för garanti som ges av Organet un­der fömtsättning atl

(i) den fysiska personen är medborgare i annat medlemsland än värdlandet;

(ii) den juridiska personen är elt bolag och har sitt huvudkontor i en medlemsstat eller större delen av dess kapital ägs av en eller flera medlemmar eller deras medbor­gare, fömtsatt alt medlemmen inle är värd­land i nägot av ovanstående fall; och

(iii) bolaget, vare sig del är privatägt eller ej, bedriver sin verksamhet pä affärsmässig grundval.

(b) Om investeraren har mer än en nationa­litet, skall för tillämpning av (a) ovan en med­lems nationalitet ha förträde framför en icke­medlems och värdlandets nationalitet ha fö­reträde framför en annan medlems.

(c) På gemensam begäran av såväl investe­raren som värdlandet kan styrelsen med sär­skild majoritet utsträcka garanligivningen till en fysisk person som är medborgare i värd­landet eller till en juridisk person som är ett bolag i värdlandet eller vars kapilal lill större delen ägs av dess medborgare, under förut­sättning all de investerade tillgångarna över­förs lill värdlandet utifrån.


21


 


Prop. 1987/88:9


Artide 14. Eligible Höst Counlries

Investments shall be guaranteed under this Chapler only if they are to be made in the territory of a devdoping member country.

Artide 15. Höst Country Approval

The Agency shall not conclude any contract of guaranlee before the hosl government has approved the issuance of the guaranlee by the Agency against the risks designaled for


Artikel 14. Värdländer omfattade av garanti­systemet

Invesleringar kan vara föremål för garantier enligt delta kapitel endasl om de företas inom territorium tillhörigt ett utvecklingsland som är medlem.

Artikel 15. Godkännande av värdlandet

Organet skall inte sluta något garantiavtal in­nan värdregeringen har godkänt Organets ga­ranti mol de risker som skall läckas.


 


Artide 16.  Terms and Condilions

The terms and condilions of each contract of guaranlee shall be determined by the Agency subject to such mles and regulations as the Board shall issue, provided that the Agency shall not cover the total loss of the guaran­teed investment. Contracis of guaranlee shall be approved by the President under the direc-tionoflhe Board.


Artikel 16. Villkor

Villkoren för varje garantiavtal skall bestäm­mas av Organet med förbehäll för de regler och föreskrifter som styrelsen utfärdar, un­der förutsättning all Organet inle läcker den totala förlusten av den garanterade investe­ringen. Garantiavtal skall godkännas av pre­sidenten under styrelsens överinseende.


 


Artide 17. Payment of Claims

The President under the direction of the Board shall decide on the payment of claims to a holder of a guaranlee in accordance with the contract of guaranlee and such policies as the Board may adopt. Contracis of guaranlee shall require holders of guarantees lo seek, before a payment is made by the Agency, such administrative remedies as may be ap­propriate under the circumstances, provided thal they are readily available to them under the laws of the hosl counlry. Such contracis may require Ihe lapse of certain reasonable periods between the occurrence of evenls giving rise to claim and payments of claim.


Artikel 17. Skadeersättning

Presidenten skall under styrelsens överinse­ende besluta om skadeersättning lill en garan-litagare i enlighet med garanliavtalet och de riktlinjer som styrelsen antar. Garanliavtal skall innehålla bestämmelser om alt innan er­sättning verkställs av Organet, skall garanli-tagare anlita sädana administrativa rättsme­del som kan vara lämpliga under omständig­heterna, förutsatt atl de är lätt tillgängliga för dem enligl värdlandels lagar. Avtalen kan fö­reskriva alt en viss rimlig tid skall förflyta mellan de händelser som föranledde skada och ersättning av denna.


 


Artide 18. Subrogation

(a) Upon paying or agreeing to pay com­pensation to a holder of a guaranlee, the Agency shall be subrogaled to such righls or claims related lo the guaranteed investment as the holder of a guaranlee may have had


Artikel 18. Övertagande av rättigheter och krav

(a) Då Organet betalar eller samtycker till alt betala ersättning till en garanlitagare, skall det överta den skadeersättning med avseende på en garanterad investering som denne kan ha haft gentemot värdlandet och andra gälde-


22


 


Prop. 1987/88:9


against the hosl counlry and other obligors. The contract of guaranlee shall provide the terms and condilions of such subrogation.

(b)   The righls of the Agency pursuanl lo Seclion (a) above shall be recognized by all members.

(c)   Amounts in the currency of the hosl counlry acquired by the Agency as subrogee pursuanl to Seclion (a) above shall be accord­ed, with respect to use and conversion, treat­ment by the hosl country as favorable as the treatment lo which such funds would be enti-fied in the hands of the holder of the guaran­lee. In any case, such amounts may be used by the Agency for the payment ofils adminis­trative expendilures and other costs. The Agency shall also seek to enter into arrange­ments with hosl counlries on other uses of such currencies lo the extent that they are not freely usable.


närer.  Garanliavtalet  skall  föreskriva  vill­koren för sådant överlagande.

(b)    Organets rättigheter enligl (a) ovan
skall erkännas av samtliga medlemmar.

(c)   Belopp som Organet erhållit i egenskap
av förvärvare enligt (a) ovan i värdlandels
valuta skall, vad avser användning och kon­
vertering, av värdlandet medges lika gynn­
sam behandling som skulle tillkommit sådana
medel, om garanlitagare innehaft dem. I vil­
kel fall som helst kan sådana belopp använ­
das av Organet för betalning av dess admini­
strativa kostnader och andra utgifter. Orga­
net skall även söka ingå arrangemang med
värdländer om annan användning av sädan
valuta i den mån som denna är fritt använd­
bar.


 


Artide 19. Relationship to National and Regional Entities

The Agency shall cooperate with, and seek lo complemenl the operations of, national enti­ties of members and regional entities the ma­jority of whose capital is owned by members, which carry oul activities similar to those of the Agency, with a view lo maximizing both the efficiency of their respective services and their conlribulion lo increased flows of for­eign investment. To this end, the Agency may enter into arrangements with such enti­ties on the details of such cooperation, in­cluding in particular the modalities of reinsur­ance and coinsurance.


Artikel 19. Förhållande till nationella och regionala organ

Organet skall samarbeta med och söka kom­plettera den verksamhet som bedrivs av med­lemmarnas nationella och regionala organ, vars kapital till större delen ägs av medlem­mar och vilka bedriver liknande verksamhet som Organet, i syfte atl dels göra deras re­spektive tjänster så effektiva som möjligl, dels bidra lill ett ökal flöde av utländska inve­sleringar. För detta ändamäl kan Organet ingå arrangemang med sädana organ angä­ende detaljerna för samarbetet, innefattande särskilt villkor för ålerförsäkring och samför­säkring.


 


Artide 20. Reinsurance of National and Regional Entities

(a) The Agency may issue reinsurance in respect of a specific investment against a loss resulting from one or more of the non-com­mercial risks underwritlen by a member or agency thereof or by a regional inveslmenl guaranlee agency the majority of whose capi­tal is owned by members. The Board, by special majority, shall from time lo time pre­scribe maximum amounts of confingent li-


Artikel20. Ateiförsäkring av nationella och regionala organ

(a) Organet kan ge återförsäkring för en specifik investering mot förlust förorsakad av en eller flera icke-kommersiella risker och som tecknats av en medlem, elt medlemsor­gan eller etl regionall invesleringsgarantior-gan, vars kapital till största delen ägs av med­lemmar. Styrelsen skall vid återkommande lidpunkter med kvalificerad majoritet före­skriva högsta belopp för Organets ansvars-


23


 


Prop. 1987/88:9


ability which may be assumed by the Agency with respect lo reinsurance contracis. In re­spect of specific investments which have been compleled more than twelve monlhs prior lo receipt of the application for reinsur­ance by the Agency, the maximum amount shall intially be set at len percent of the ag­gregate confingent liability of the Agency un­der this Chapler. The condilions of eligibilily specified in Artides 11 lo 14 shall apply to reinsurance operations, except that the rein-sured investments need not be implemenled subsequent to the application for reinsur­ance.

(b)   The mutual righls and obligations of the Agency and a reinsured member or agen­cy shall be staled in contracis of reinsurance subject lo such rules and regulations as the Board shall issue. The Board shall approve each contract for reinsurance covering an in­vestment which has been made prior to re­ceipt of the application for reinsurance by the Agency, with a view to minimizing risks, as-suring that the Agency receives premiums commensurate with ils risk, and assuring that the reinsured entity is appropriatdy commit­led loward promoling new investment in de­vdoping member counlries.

(c)    The Agency shall, to the extent possi­ble, assure thal il or the reinsured entity shall have the righls of subrogation and arbitralion equivalenl lo those the Agency would have if il were the primary guarantor. The terms and condilions of reinsurance shall require that administrative remedies are soughl in accor­dance with Artide 17 before a payment is made by the Agency. Subrogation shall be effeclive with respect lo the hosl country concerned only after its approval of the rein­surance by the Agency. The Agency shall include in the contracis of reinsurance provi­sions requiring the reinsured to pursue with due diligence the righls or claims related to the reinsured inveslmenl.

Artide 21. Cooperation with Private Insurers and with Reinsurers

(a) The Agency may enter into arrange­ments with private insurers in member counl-


förbinddse avseende äterförsäkringsavtal. För särskilda invesleringar som slutförts mer än tolv mänader innan Organet mottog ansö­kan om ålerförsäkring, skall del högsta be­loppet inledningsvis fastställas till tio procent av Organets totala ansvarsförbindelse enligt detta kapitel. De i artikd 11-14 angivna kri­terierna skall tillämpas pä återförsäkringar. Dock gäller atl ålerförsäkrade invesleringar inle behöver genomföras efter ansökan om ålerförsäkring.

(b)  Ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för Organet och en medlem eller ell medlems­organ som älerförsäkras skall anges i äterför­säkringsavtal med förbehäll för sådana regler och föreskrifter som styrelsen utfärdar. Sty­relsen skall godkänna varje äterförsäkrings­avtal som täcker en investering som gjorts innan Organet mottog ansökan om ålerför­säkring i syfte atl minska riskerna, säkerstäl­la alt Organet erhåller premier motsvarande dess risklagande och säkerställa atl det åler­försäkrade organet visar intresse för främjan­de av nya invesleringar i utvecklingsländer som är medlemmar.

(c)  Organet skall i möjligaste utsträckning säkerställa all detta eller del ålerförsäkrade organet har motsvarande rättigheter lill över­lagande av rättigheter och skadeersättning saml skiljedom som Organet skulle ha haft, om det varit huvudgaranligivare. Ålerförsäk-ringsvillkoren skall kräva atl administrativa rättsmedel anlitas enligl artikel 17 innan Or­ganet gör nägon utbetalning. Övertagande av rättigheter och skadeersättning kan accepte­ras i vederbörande värdland endast efter del all värdlandet godkänt älerförsäkringen ge­nom Organet. Organet skall i älerförsäkrings-avlalen la med bestämmelser om all den åler­försäkrade med vederbörlig omsorg skall full­göra de rättigheter eller den skadeersättning som hänför sig lill den ålerförsäkrade inve­steringen.

Artikel 21. Samarbete med privata försäkring.- och äterförsäkringsbolag

(a) Organet kan ingå arrangemang med privata försäkringsbolag i medlemsländerna


24


 


Prop. 1987/88:9


ries to enhance ils own operations and enco-urage such insurer lo provide coverage of non-commercial risks in devdoping member counlries on condilions similar lo those appli­ed by the Agency. Such arrangements may include the provision of reinsurance by the Agency under the condilions and procedures specified in Artide 20.

(b)   The Agency may reinsure with any appropriate reinsurance entity, in whole or in part, any guaranlee or guarantees issued by il.

(c)    The Agency will in particular seek to guaranlee investments for which comparable coverage on reasonable terms is nol available from private insurers and reinsurers.


för att stärka sin egen verksamhet och upp­muntra sådana bolag all erbjuda skydd mot icke-kommersiella risker i utvecklingsländer som är medlemmar på ungefär samma villkor som Organet. Sådana arrangemang kan om­fatta ålerförsäkring genom Organet pä de vill­kor och enligt de förfaranden som anges i arfikel 20.

(b)    Organet kan tillsammans med vilket lämpligt äterförsäkringsbolag som helst, helt eller delvis, ålerförsäkra garantier som det givit.

(c)    Organet skall särskilt eftersträva att garantera invesleringar för vilka privata för­säkrings- och äterförsäkringsbolag inle kan ge jämförligt skydd pä rimliga villkor.


 


Artide 22. Limits of Guaranlee

(a)    Unless determined otherwise by the Council by special majority, the aggregate amount of confingent liabilifies which may be assumed by the Agency under this Chapler shall nol exceed one hundred and fifty per­cenl of the amounl of the Agency's unimpa-ired subscribed capital and its reserves plus such portion of ils reinsurance cover as the Board may determine. The Board shall from time lo lime review the risk profile of the Agency's portfoUo in the light ofils experien­ce with claims, degree ofrisk diversificafion, reinsurance cover and other relevant factors with a view lo ascerlaining whether changes in the maximum aggregate amounl of con-tingent liabilities should be recommended lo the Council. The maximum amounl determi­ned by the Council shall nol under any cir­cumslances exceed five times the amounl of the Agency's unimpaired subscribed capilal, its reserves and such portion ofils reinsuran­ce cover as may be deemed appropriate.

(b)    Without prejudice lo the general limit of guaranlee referred lo in Seclion (a) above, the Board may prescribe:

(i) maximum aggregate amounts of con-lingenl liability which may be assumed by the Agency under this Chapler for all guar­antees issued to investors of each individ­ual member.  In determining such maxi-


Artikel 22. Begränsningar av garanti­åtaganden

(a)   Om inle annat beslutas av rådet genom kvalificerad majoritet, skall det totala belop­pet för ansvarsförbindelser som Organet iklä­der sig enligt della kapitel inle överstiga ett-hundrafemtio procent av beloppet av Orga­nels oförbmkade tecknade kapilal och dess reserver jämte den del av dess täckning som erhållits genom ålerförsäkring och som sty­relsen bestämmer. Styrelsen skall vid åter­kommande tidpunkter se över riskprofilen för Organets portfölj i ljuset av sina erfarenheter avseende skadeersättningar, grad av riskdi-versifiering, älerförsäkringsskydd och andra faktorer av vikt med syfte atl fastställa om förändringar i del högsta totala beloppet för ansvarsförbindelser bör rekommenderas rå­det. Av rådet fastställt högsta belopp fär un­der inga omständigheter överskrida fem gånger beloppet av Organets oförbrukade tecknade kapital, dess reserver och den del av dess täckning som erhållits genom ålerför­säkring och som kan anses lämplig.

(b)  Ulan alt påverka den allmänna begräns­ningen av garantiåtaganden som anges i (a) ovan kan styrelsen föreskriva

(i) högsta totala belopp för ansvarsför­bindelse som Organet fär ikläda sig enligt della kapitel för samtliga garantier utställ­da fill investerare frän varje enskilt med­lemsland.   Vid  fastställandet  av   sådana


25


 


Prop. 1987/88:9


mum amounts, the Board shall give due consideration to the share of the respective member in the capilal of the Agency and the need lo apply more liberal limilalions in respect of investments originating in devd­oping member counlries; and

(ii) maximum aggregate amounts of con-tingent liability which may be assumed by the Agency with respect to such risk diver sificalion factors as individual projects, in­dividual hosl counlries and lypes of invest­ment or risk.


högsta belopp skall styrelsen ta vederbörlig hänsyn till respektive medlems andd i Or­ganels kapital och fill behovet atl tillämpa liberalare begränsningar i fråga om invesle­ringar från utvecklingsländer som är med­lemmar; och

(ii) högsta totala belopp för ansvarsför­bindelse som Organet får ikläda sig med hänsyn fill sädana riskdiversifieringsfakto-rer som särskilda projekt, enskilda värd­länder och typ av investering eller risk.


 


Artide 23. Investment Promotion

(a)    The Agency shall carry oul research,
undertake aclivifies lo promole investment
flows and disseminale information on invest­
ment opportunities in devdoping member
counlries, with a view to improving the envi-
ronmenl for foreign investment flows lo such
counlries. The Agency may, upon the re­
quest of a member, provide technical advice
and assistance to improve the investment
condilions in the territories of thal member.
In performing these activities, the Agency
shall:

(i) be guided by relevant investment agreements among member counlries;

(ii) seek to remove impedimenls, in both devdoped and devdoping member coun­lries, lo the flow of inveslmenl to devdop­ing member counlries; and

(iii) coordinale with other agencies con­cerned with the promotion of foreign in­vestment, and in particular the Internation­al Finance Corporation.

(b) The Agency also shall

(i) encourage the amicable settlement of disputes between investors and hosl coun­lries;

(ii) endeavor to conclude agreements with devdoping member counlries, and in particular with prospeclive hosl counlries, which will assure that the Agency, with respect to investment guaranteed by il, has treatment al least as favorable as that agreed by the member concerned for the mosl favored investment guaranlee agency or Slale in an agreement relating to invest-


Artikel 23. Investeringsfrämjande

(a)   Organet skall bedriva forskning, vidta
åtgärder för att främja investeringsflöden och
sprida information om investeringsmöjlighe­
ter i utvecklingsländer som är medlemmar i
syfte alt förbättra förutsättningarna för ut­
ländska invesleringsflöden till sådana länder.
Organet kan pä begäran av en medlem lämna
teknisk rådgivning och hjälp för atl förbättra
investeringsförhållandena inom medlemmens
territorier. Vid fullgörandet av denna verk­
samhel skall Organet

(i) ta hänsyn till tillämpliga investerings­avtal mellan medlemsländerna;

(ii) söka eliminera hindren i både utveck­lade länder och i utvecklingsländer som är medlemmar för investeringsflödet till ut­vecklingsländer som är medlemmar; och

(iii) samarbeta med andra organ som sysslar med främjande av ulländska inves­teringar och särskilt internationella finan-sieringsbolagel.

(b)     Organet skall även

(i) uppmuntra uppgörelse i godo vid lös­ning av tvister mellan investerare och värd­länder;

(ii) sträva efter alt ingå överenskommel­ser med utvecklingsländer som är medlem­mar, särskill med framlida vårdländer, i vilka säkerställs att Organet med hänsyn lill investering som det garanterar får minsl lika förmånlig behandling som berörda medlem medger mesl gynnat investerings-garanliorgan eller land i ett invesleringsav-lal, varvid gäller alt sädana överenskom-


26


 


Prop. 1987/88:9


ment, such agreements to be approved by special majority of the Board; and

(iii) promole and facilitate the condu­sion of agreements, among its members, on the promotion and protection of invest­ments.

(c) The Agency shall give particular atlen-lion in its promolional efforls lo the impor-lance of increasing the flow of investments among devdoping member counlries.


melser skall godkännas med särskild majo­ritet av styrelsen; samt

(iii) främja och underlätta ingåendet av överenskommelser  mellan  medlemmarna om främjande och skydd av investeringar, (c) Organet skall i sitt investeringsfrämjan­de särskilt uppmärksamma betydelsen av atl öka invesleringsflödet mellan utvecklingslän­der som är medlemmar.


 


Artide 24. Guarantees of Sponsored Investments

In addition lo the guaranlee operations un­dertaken by the Agency under this Chapler, the Agency may guaranlee investments un­der the sponsorship arrangements provided for in Annex I lo this Convention.


Artikel 24. Garantier för sponsrade investeringar

Utöver den garantiverksamhet som Organet bedriver enligt della kapitel kan det garantera invesleringar enligt de sponsringsarrange­mang som anges i annex I lill konventionen.


 


CHAPTER IV Financial Provision

Artide 25. Financial Management

The Agency shall carry oul ils activities in accordance with sound business and prudenl financial management praclices with a view lo maintaining under all circumstances ils ability lo meet its financial obligations.


KAPITEL IV Ekonomiska bestämmelser

Artikel 25. Finansiell förvaltning

Organet skall bedriva sin verksamhel i enlig­het med god affärssed och sund ekonomisk förvaltning i syfte atl under alla omständighe­ter upprätthålla sin förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.


 


Artide 26. Premiums and Fees

The Agency shall eslablish and periodically review the råtes of premiums, fees and other charges, if any, applicable lo each lype of risk.


Artikel 26. Premier och avgifter

Organet skall fastställa och periodiskt se över de premier, avgifter och andra eventuella kostnader som tillämpas för varje typ av risk.


 


Artide 27. Allocation of Net Income

(a)    Without prejudice to the provisions of Seclion (a) (iii) of Artide 10, the Agency shall allocate net income lo reserves unlil such reserves reach five times the subscribed capi­lal of the Agency.

(b)   After the reserves of the Agency have reached the levd prescribes in Seclion (a) above, the Council shall decide whether, and lo what extent, the Agency's net income shall be allocaled to reserves, be distributed lo the


Artikel 27. Fördelning av nettoinkomsten

(a)  Ulan inverkan pä bestämmelserna i arti­kel 10 (a) (iii) skall Organet avsätta nettoin­komsten till reserver lill dess all dessa är fem gånger så slora som Organets tecknade kapi­tal.

(b)  Efter det all Organels reserver har upp­nått den i (a) ovan föreskrivna nivån skall rådet besluta humvida och i vilken utsträck­ning Organels nettoinkomst skall avsättas till reserver, utdelas lill Organels medlemmar d-


27


 


Prop. 1987/88:9


Agency's members or be used otherwise. Any distribution of net income lo the Agen-cy's members shall be made in proportion lo the share of each member in the capilal of the Agency in accordance with a décision of the Council acting by special majority.


ler användas på annat sålt. Eventuell utdel­ning av nettoinkomsten lill Organels medlem­mar skall ske i proportion fill varje medlems andel i Organels kapilal enligt beslut av rådet med kvalificerad majoritet.


 


Artide 28. Budget

The President shall prepare an annual budget of revenues and expendilures of the Agency for approval by the Board.


Artikel 28. Budget

Presidenten skall låta utarbeta en ärlig budget över Organets inkomster och utgifter, som skall godkännas av styrelsen.


 


Artide 29. Accounts

The Agency shall publish an Annual Report which shall include slatement of ils accounts and of the accounts of the Sponsorship Trust Fund referred lo in Annex I to this Conven­fion, as audiled by independent audilors. The Agency shall circulate to members al appro­priate intervals a summary slatement of its financial position and a profil and loss slate­ment showing the resulls of ils operations.


Artikel 29. Räkenskaper

Organet skall publicera en årsrapport inne­hållande av oberoende revisorer reviderade räkenskaper för Organet och för den Spon­sorship Tmsl Fund som avses i annex I fill denna konvenfion. Organet skall med lämpli­ga mellanmm tillställa medlemmarna en kort­fattad redogörelse för sin finansiella ställning saml vinst- och förluslräkning utvisande re­sultatet av dess verksamhel.


 


CHAPTER V

Organization and Management

Artide 30. Structure of the Agency

The Agency shall have a Council of Gover­nors, a Board of Direclors, a President and staff lo perform such dulies as the Agency may determine.


KAPITEL V Organisation och ledning

Artikel 30. Organets struktur

Organet skall ha elt råd, en styrelse, en direk­tör och personal för alt ulföra de uppgifter som Organet bestämmer.


 


Artide 31. The Council

(a) All the powers of the Agency shall be vesled in Ihe Council, except such powers as are, by the terms of this Convention, specifi-cally conferred upon another organ of the Agency. The Council may ddegale lo the Board the exercise of any of its powers, ex­cept the power to:

(i) admil new members and determine the condilions of their admission; (ii) suspend a member; (iii) decide on any increase or decrease in the capital;

(iv) increase the limit of the aggregate amounl of confingent liabilities pursuanl lo Seclion (a) of Artide 22;


Artikel 31. Rådet

(a) Organels alla befogenheter tillkommer rådet med undanlag av sådana befogenheter som enligl denna konvention särskilt tilldelas nägot av Organets andra organ. Rådet kan överlåta vilken som helst av sina befogenhe­ter på styrelsen ulom rätten all

(i) anla nya medlemmar och bestämma villkoren för deras tillträde;

(ii) suspendera en medlem;

(iii) besluta om ökning eller minskning av kapitalel;

(iv) höja gränsen för del totala beloppet av ansvarsförbindelser enligt artikel 22 (a);

28


 


Prop. 1987/88:9


(v) designate a member as a devdoping member counlry pursuanl lo Seclion (c) of Artide 3;

(vi) classify a new member as belonging lo Calegory One or Category Two for vo­ling purposes pursuanl lo Seclion (a) of Artide 39 or reclassify an existing member for the same purposes;

(vii) determine the compensation of Di­rectors and their Alternates;

(viii) cease operations and liquidate the Agency;

(ix) distribute assets to members upon liquidalion; and

(x) amend this Convention, its Annexes and Schedules.

(b) The Council shall be composed of one Governor and one Allernate appointed by each member in such manner as it may deter­mine. No Allernate may vole except in the absence of his principal. The Council shall selecl one of the Governors as Chairman.


(v) definiera en medlem som utveck­lingsland enligl artikel 3 (c);

(vi) klassificera en ny medlem som tillhö­rande kategori 1 eller 2 vid omröstning en­ligl artikel 39 (a) eller omklassificera en gammal medlem i samma syfte;

(vii) bestämma ersättningen till styrelse­ledamöter och deras ersättare;

(viii) upphöra med verksamheten och av­veckla Organet;

(ix) fördela tillgängar till medlemmarna vid avveckling; samt

(x) ändra denna konvention, dess annex och bilagor.

(b) Rådet skall bestå av en rådsledamot och en ersättare som utses av varje medlem pä del sätt som medlemmen bestämmer. Ingen ersättare är röstberättigad annal än i den or­dinarie ledamotens frånvaro. Rådet skall väl­ja en av rädsledamöterna till ordförande.


 


(c) The Council shall hold an annual meet­ing and such other meetings as may be deter­mined by the Council or called by the Board. The Board shall call a meeting of the Council whenever requested by five members or by members having Iwenty-five percent of the total voting power.


(c) Rådet skall hålla elt årsmöte och dess­utom andra sammanträden, när rådet sä be­stämmer eller när den sammankallas av sty­relsen. Styrelsen skall kalla lill rädsmöle ef­ter anmodan av fem av medlemmarna eller av medlemmar som företräder tjugofem procent av hela röstetalet.


 


Artide 32.  The Board

(a) The Board shall be responsible for the general operations of the Agency and shall lake, in the fulfillment of this responsibilily, any aclion required or permitled under this Convention.

(b) The Board shall consist of not less than iwelwe Directors. The number of Directors may be adjusled by the Council to lake into accounl changes in membership. Each Direc­tor may appoinl an Allernate with full power lo act for him in case of the Director's ab­sence or inabilily lo act. The President of the Bank shall be ex officio Chairman of the Board, but shall have no vole except a decid-ing vole in case of an equal division.


Artikel 32. Styrelsen

(a)  Styrelsen skall ansvara för Organets all­männa verksamhet och skall vid fullgörandet av detta ansvar vidta,alla åtgärder som krävs eller är tillåtna enligt denna konvention.

(b)  Styrelsen skall bestå av minsl tolv sty­relseledamöter. Antalet ledamöter kan änd­ras av rådet med hänsyn till förändringar i medlemsantalet. Vatje styrelseledamot fär utse en ersättare med obegränsad fullmakt alt företräda denne, om styrelseledamoten ej är närvarande eller är oförmögen att fungera. Bankens president skall ex officio vara sty­relsens ordförande men sakna rösträtt annal än vid lika röstetal, då han har ulslagsrösl.


29


 


Prop. 1987/88:9


(c)    The Council shall determine the term
of office of the Direclors. The first Board
shall be consliluted by the Council at ils inau­
gural meeting.

(d)    The Board shall meet at the call of ils
Chairman acting on his own iniliafive or upon
request of three Direclors.

(e)    Unlil such time as the Council may de­
cide that the Agency shall have a resident
Board which funclions in continuous session,
the Directors and Allernates shall receive
compensation only for the cosl of atlendance
al the meetings of the Board and the dis­
charge of other official funclions on behalf of
the Agency. Upon the establishment of a
Board in continuous session, the Direclors
and Allernates shall receive such remunera­
lion as may be determined by the Council.


(c)    Rådet skall bestämma styrelsdedamö-
lernas tjänstgöringsperiod. Den första styrel­
sen skall tillsättas av rådet vid dess konstitue­
rande sammanträde.

(d)   Styrelsen skall sammanträda efter kal­
lelse av ordföranden, som handlar pä eget
initiativ eller pä begäran av tre styrelseleda­
möter.

(e)   Fram till den tidpunkt som rådet beslu­
tar atl Organet skall ha en permanent styrelse
som fortlöpande utövar sin verksamhel skall
styrelseledamöterna och suppleanterna er-
hälla ersättning endast för kostnader i sam­
band med styrelsesammanträden och fullgö­
randet av andra officiella uppgifter för Orga­
nels räkning. Efter tillsättandet av en perma­
nent styrelse skall styrelseledamöter och er­
sättare erhålla den ersättning som rådet be­
stämmer.


 


Artide 33. President and Staff

(a)    The President shall, under the general control of the Board, conduct the ordinary business of the Agency. He shall be responsi­ble for the organization, appointmenl and dis­missal of the staff.

(b)   The President shall be appointed by the Board on the nomination of its Chairman. The Council shall determine the salary and terms of the contract of service of the Presi­dent.

(c)    In the discharge of their offices, the President and the staff owe their duty entirdy lo the Agency and to no other aiilhority. Each member of the Agency shall respect the international character of this duly and shall refrain from all allempls lo influence the President or the staff in the discharge of their dufies.

(d)    In appoinling the staff, the President
shall, subject to the paramounl imporlance of
securing the highest standards of efficiency
and of technical competence, pay due regard
lo the imporlance of recruiting personnd on
as wide a geographical basis as possible.

(e)   The President and staff shall maintain al
all times the confidentialily of informafion
oblained in carrying out the Agency's oper­
ations.


Artikel 33. Direktör och personal

(a)    Direktören skall under styrelsens all­männa överinseende leda Organels ordinarie verksamhel. Han skall vara ansvarig för or­ganisation, tillsättning och entledigande av personalen.

(b)   Direktören skall utses av styrelsen på förslag av ordföranden. Rådet skall fastställa direktörens lön och tjänstgöringsvillkor.

(c)    Vid utövandet av sin tjänst skall direk­
tören och personalen vara uteslutande ansva­
riga inför Organet och inte inför nägon annan
myndighet. Varje medlem av Organet skall
respektera den inlernationella karaktären av
sill uppdrag och skall avhälla sig från alla
försök all påverka direktören eller persona­
len dä de fullgör sina åligganden.

(d)   Vid anställning av personal skall direk­
tören främst säkerställa högsta möjliga effek­
tivitet och tekniska kompelens men även ta
vederbörlig hänsyn till viklen av att rekrytera
personal pä så bred geografisk bas som möj­
ligt.

(e)   Direktören och personalen skall alltid
iaktta tystnadsplikt i fråga om information
som erhållits vid bedrivandet av Organels
verksamhet.


30


 


Prop. 1987/88:9


Artide 34. Political Activity Prohibited

The Agency, ils President and staff shall nol inlerfere in the political affairs of any mem­ber. Without prejudice to the right of the Agency to take into accounl all the circum­stances surrounding an investment, they shall nol be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned. Consideralions relevant lo their decisions shall be weighed impartially in order lo achieve the purposes staled in Artide 2.


Artikel 34. Förbud tnot politisk verksamhet

Organet, dess direktör och personal skall av­hälla sig frän inblandning i medlemmars poli­fiska förhållanden. Ulan att inverka pä Orga­nets rätl att beakta alla omständigheter i sam­band med en investering fär deras beslut inte påverkas av berörda medlems eller medlem­mars politiska inställning. Överväganden av vikt för deras beslut skall göras opartiskt för atl uppnå de i artikel 2 angivna ändamålen.


 


Artide 35. Relations with International Organizations

The Agency shall, wiihin the terms of this Convention, cooperate with the United Na­tions and with other inler-governmenial orga­nizations having specialized responsibilities in related fields, including in particular the Bank and the International Finance Corpora­tion.


Artikel 35. Förbindelser med internationella organisationer

Organet skall inom ramen för denna konven­tion samarbeta med Förenta nationerna och andra mellanstatliga organisationer med sär­skilda uppgifter inom närliggande områden, innefattande i synnerhet Banken och interna­tionella finansieringsbolagel.


 


Artide 36. Location of Principal Office

(a)  The principal office of the Agency shall be located in Washington, D.C, unless the Council, by special majority, decides lo es­lablish il in another localion.

(b)  The Agency may eslablish other offices as may be necessary for ils work.


Artikel 36. Huvudkontorets läge

(a)    Organels huvudkontor skall förläggas lill Washington D.C, såvida inte rådet med särskild majoritet beslutar atl inrätta del pä någon annan plats.

(b)   Organet kan inrätta andra kontor om det är nödvändigt för dess arbete.


 


Artide 37. Depositories for Assets

Each member shall designate ils central bank as a depository in which the Agency may keep holdings of such member's currency or other assets of the Agency or, if it has no central bank, it shall designate for such pur­pose such other institution as may be accept­able to the Agency.


Artikel 37. Depositionsställen för tillgångar

Varje medlem skall utse sin centralbank lill deposilionsslälle, där Organet kan förvara sina tillgodohavanden i medlemmens valuta eller Organets andra tillgångar. Om medlem­men inle har någon centralbank, skall den utse en annan institution, som kan godtas av Organet.


 


Artide 38. Channel of Communication

(a) Each member shall designate an appro­priate authority with which the Agency may communicate in connection with any malier arising under this Convention. The Agency may rely on slatements of such authority as


Artikel 38. Förbindelseorgan

(a) Varje medlem skall utse en lämplig myndighet med vilken Organet kan stä i för­bindelse beträffande frågor som uppkommer enligt denna konvention. Organet skall kunna föriila sig pä sädan myndighels uppgifter som


31


 


Prop. 1987/88:9


being slatements of the member. The Agen­cy, upon the request of a member, shall con­sult with that member with respect lo matters dealt with in Artides 19 to 21 and related to entities or insurers of that member.

(b) Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Agency, approval shall be deemed lo have been given unless the member presents an objection wiihin such reasonable period as the Agency may fix in notifying the member of the proposed act.


om de kommit från medlemmen. Organet skall på begäran av en medlem samråda med medlemmen i frågor som behandlas i artiklar­na 19-21 och som rör medlemmens organ eller försäkringsbolag.

(b) Då godkännande av en medlem krävs innan Organet kan vidta nägon åtgärd, skall godkännande anses ha givils, sävida inle medlemmen kommer med invändningar inom rimlig lid som Organet fastställer i meddelan­de lill medlemmen om den föreslagna åtgär­den.


 


CHAPTER VI

Voting, Adjustments of Subscriptions and Representation

Artide 39. Voting and Adjustments of Subscriptions

(a)   In order lo provide for voting arrange­ments thal reflecl the equal interest in the Agency of the two Calegories of States listed in Schedule A of this Convention, as well as the imporlance of each member's financial participation, each member shall have 177 membership votes plus one subscriplion vole for each share of stock held by that member.

(b)  If at any lime within three years after the entry into force of this Convention the aggregate sum of membership and subscrip­lion votes of members which belong lo either of the two Calegories of Slales listed in Schedule A of this Convention is less than förty percenl of the total vofing power, mem­bers from such a Category shall have such number of supplementary votes as shall be necessary for the aggregate voting power of the Calegory to equal such a percentage of the total voling power. Such supplementary votes shall be distributed among the mem­bers of such Category in the proportion that the subscriplion votes of each bears to the aggregate of subscriplion votes of the Cale­gory. Such supplementary votes shall be sub­ject lo aulomafic adjustmenl to ensure that such percentage is mainlained and shall be cancdled al Ihe end of the above-mentioned three-year period.


KAPITEL VI

Omröstning, ändring av tecknade andelar samt representation

Artikel 39. Omröstning och ändring av tecknade andelar

(a)   För all ästadkomma en röstfördelning som återspeglar del sammanfallande intresse som de båda kategorierna av stater i bilaga A lill denna konvenfion har i Organet, liksom betydelsen av varje medlems finansiella med­verkan, skall varje medlem ha 177 medlem­skapsröster och dessutom en teckningsrösl för varje andel av kapitalel som medlemmen innehar.

(b)  Om vid nägon lidpunkt inom tre år efter denna konventions ikrafllrädande del sam­manlagda antalet medlemskaps- och teck-ningsrösler som tillkommer medlemmar vilka tillhör nägon av de två kategorierna av stater i bilaga A till denna konvention är mindre än fyrtio procent av hela röstetalet, skall med­lemmar av en sådan kategori få del anlal lill-läggsrösler som behövs för atl kategorins sammanlagda röstetal skall uppgä till denna procent av del totala röstetalet. Tilläggsrös­terna skall fördelas bland medlemmarna av sådan kategori i proportion till varje medlems leckningsröster med hänsyn till kategorins samtliga teckningsröster. Tilläggsrösterna skall vara föremål för automatisk ändring för all säkerställa atl procenttalet upprälthålles och skall dras fillbaka vid slutet av ovan­nämnda treårsperiod.


32


 


Prop. 1987/88:9


(c)   During the third year following the en­
try into force of this Convenfion, the Council
shall review the allocation of shares and shall
be guided in ils décision by the following
principles:

(i) the votes of members shall reflecl ac-lual subscriptions lo the Agency's capital and the membership votes as set out in Seclion (a) of this Artide;

(ii) shares allocaled lo counlries which shall nol have signed the Convention shall be made available for reallocation to such members and in such manner as lo make possible voting parity between the above-mentioned Calegories; and

(iii) the Council will take measures thal will facilitate members' ability to subscribe lo shares allocaled to them.

(d)   Wiihin the three-year period provided
for in Seclion (b) of this Artide, all decisions
of the Council and Board shall be taken by
special majority, except that decisions re­
quiring a higher majority under this Conven­
tion shall be laken by such higher majority.

(e)   In case the capital stock of the Agency
is increased pursuant lo Seclion (c) of Artide
5, each member which so requests shall be
authorized lo subscribe a proportion of the
increase equivalenl to the proportion which
ils stock therelofore subscribed bears to the
total capilal stock of the Agency, but no
member shall be obligaled lo subscribe any
part of the increased capital.

(f)    The Council shall issue regulations re­
garding the making of additional subscrip­
tions under Seclion (e) of this Artide. Such
regulations shall prescribe reasonable lime
limils for the submission by members of re­
quests to make such subscriptions.


(c)   Under del tredje året efter konventio­
nens ikraftträdande skall rådet se över tilldel­
ningen av andelar och skall i sina beslut väg­
ledas av följande principer:

(i) medlemmarnas röster skall återspegla aktuella tecknade andelar i Organets kapi­lal och medlemskapsrösler enligl (a) i den­na artikel;

(ii) andelar som tilldelats länder som inte undertecknat konventionen skall ställas till förfogande för omfördelning till sådana medlemmar och på ell sätl som möjliggör röstjämvikt mellan ovannämnda kategori- f er; och

(iii) rådet skall vidta åtgärder som under­lättar för medlemmarna att teckna andelar som tilldelats dem.

(d)   Inom den treårsperiod som föreskrivs i
(b) i denna artikel skall alla beslul av rådet
och styrelsen fattas med särskild majoritet
med undantag av all beslul, som kräver en
större majoritet enligl denna konvention,
skall fallas med sådan störte majoritet.

(e)   Om Organets kapital ökas enligl artikel
5 (c), skall varje medlem som så begär få
teckna en del av ökningen motsvarande den
proportion som dess tidigare tecknade kapital
utgör i förhällande till Organels totala kapital.
Ingen medlem skall dock vara skyldig alt
teckna någon del av del ökade kapitalet.

(f) Rådet skall utfärda föreskrifter för teck­ning av ytterligare andelar enligt (e) i denna artikel. Dessa skall ange rimliga tidsgränser inom vilka medlemmarna skall framställa be­gäran om atl få teckna sädana andelar.


 


Artide 40. Voting in the Council

(a)   Each Governor shall be entitled to casl the votes of the member he represenls. Ex­cept as otherwise specified in this Conven­tion, decisions of the Council shall be taken by a majority of the votes casl.

(b)  A quomm for any meeting of the Coun­cil shall be consliluted by a majority of the Governors exercising nol less than two-thirds of the total voling power.


Artikel 40. Omröstning inom rådet

(a)   Vaije rådsledamot skall ha rätl att avge röster för den medlem han företräder. Om ej annal anges i denna konvention, skall rådets beslul fattas med en majoritet av avgivna rös­ter.

(b)  Rådet är beslutför dä en majoritet av ledamöterna är närvarande, vilka företräder minsl tvä tredjedelar av samtliga röster.


 


3   Riksdagen 1987188. 1 saml. Nr 9


33


Prop. 1987/88:9


(c) The Council may by regulation eslab­lish a procedure whereby the Board, when it deems such aclion lo be in the best interests of the Agency, may request a décision of the Council on a specific question without calling a meeting of the Council.


(c) Rådet kan föreskriva ett förfarande var­igenom styrelsen, då den finner delta ligga i Organets intresse, kan begära atl rådet skall besluta i en viss fråga utan att sammankalla rådsmöte.


 


Artide 41. Élection of Directors

(a)  Direclors shall be decled in accordance with Schedule B.

(b)  Direclors shall continue in office unlil their successors are decled. If the office of a Director becomes vacanl more than ninely days before Ihe end of his term, another Di­rector shall be decled for the remainder of the term by the Governors who decled the former Director. A majority of the votes casl shall be required for dection. While the of­fice remains vacanl, the Allernate of the for­mer Director shall exercise his powers, ex­cept that of appoinling an Allernate.


Artikel 41. Val av styrelseledamöter

(a)   Styrelseledamöterna skall väljas enligt
bilaga B.

(b)     Slyrelseledamöterna skall kvarstå i
tjänst lill dess atl deras efterträdare har ut­
setts. Om en styrelseledamots plats blir va-
kant mer än nittio dagar före ämbelstidens
utgäng, skall en ny styrelseledamot utses för
återstoden av denna lid av de rädsledamöler
som valt den tidigare styrelseledamoten. Ma­
joritet av avgivna röster skall krävas för alt
bli vald. Under den lid tjänsten är vakant
skall den tidigare styrelseledamotens supple­
ant utöva den förres befogenheter utom i vad
avser utseende av suppleant.


 


Artide 42. Voting in the Board

(a)   Each Director shall be entitled lo casl the number of votes of the members whose votes counled towards his dection. All the votes which a Director is entitled lo casl shall be casl as a unit. Except as otherwise speci­fied in this Convention, decisions of the Board shall be laken by a majority of the votes casl.

(b)  A quomm for a meeting of the Board shall be consliluted by a majority of the Di­reclors exercising not less than one-half of the total voling power.

(c)   The Board may by regulation eslablish a procedure whereby ils Chairman, when he deems such aclion to be in the best inlerests of the Agency, may request a décision of the Board on a specific question without calling a meefing of the Board.


Artikel 42. Omröstning inom styrelsen

(a)   Varje styrelseledamot skall ha rätl atl avge del antal röster som tillkommer de med­lemmar vilkas röster medräknats vid valet av denne. Samtliga röster som en styrelseleda­mot är berättigad alt avge skall avges som en samlad enhet. Om ej annal anges i denna konvention, skall slyrdsebeslut fattas med en majoritet av avgivna röster.

(b)  Styrelsen är beslutför då en majoritet av ledamöterna är närvarande, vilka företräder minst hälflen av samtliga röster.

(c) Styrelsen kan föreskriva etl förfarande varigenom dess ordförande, dä denne anser en sådan åtgärd ligga i Organels intresse, kan begära all styrelsen fattar beslut i en viss fråga utan alt kalla till styrelsemöte.


34


 


Prop. 1987/88:9


CHAPTER VII Privileges and Immunities

Artide 43. Purposes ofChapter

To enable the Agency lo fulfill ils funclions, the immunities and privileges sel forth in this Chapler shall be accorded to the Agency in the territories of each member.


KAPITEL VII Privilegier och immunitet

Artikel 43. Kapitlets ändamål

För att möjliggöra för Organet atl fullgöra sina uppgifter skall det inom varje medlems territorier beviljas den immunitet och de privilegier som anges i della kapitel.


 


Artide 44. Legal Process

Actions other than those wiihin the scope of Artides 57 and 58 may be brought against the Agency only in a court of competent jurisdic­tion in the territories of a member in which the Agency has an office or has appointed an agent for the purpose of accepling service or notice of process. No such aclion against the Agency shall be brought (i) by members or persons acting for or deriving claims from members or (ii) in respect of personnd mat­ters. The property and assets of the Agency shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachmenl or execution before the delivery of the final judgment or award against the Agency.


Artikel 44. Rättsligt förfarande

Andra rättsliga ätgärder än de som anges i artikel 57 och 58 fär vidlas mot Organet en­dasl inför behörig domstol inom en med­lemsstats territorier, där Organet har kontor eller har utsett ell ombud atl la emot delgiv­ning eller meddelande om rättegång. Sådant rättsligt förfarande får ej inledas (i) av med­lem eller person som företräder medlem eller framför krav frän medlem eller (ii) gäller per­sonliga angelägenheter. Organets egendom och tillgångar skall, var de än finns och av vem de än innehas, vara immuna mol alla former av beslag, kvarstad eller utmätning före meddelande av slutlig dom eller skilje­dom gentemot Organet.


 


Artide 45. Assets

(a)  The property and assets of the Agency, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure by executive or legislalive aclion.

(b)  To the extent necessary to carry out ils operations under this Convention, all proper­ty and assets of the Agency shall be free from restrictions, regulations, conlrols and mora-loria of any nature; provided that property and assets acquired by the Agency as succes-sor lo or subrogee of a holder of a guaranlee, a reinsured entity or an investor insured by a reinsured entity shall be free from applicable foreign exchange restrictions, regulations and conlrols in force in the territories of the member concerned to the extent that the holder, entity or investor lo whom the Agen-


Artikel45. Tillgångar

(a)   Organets egendom och tillgångar skall, var de än finns och av vem de än innehas, vara immuna mot husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och varje annan form av beslag genom administrativa eller le­gislaliva ätgärder.

(b)  I den utsträckning som behövs för alt bedriva Organets verksamhel enligt denna konvention skall all egendom och alla till­gångar tillhörande Organet vara befriade från varje form av restriktioner, föreskrifter, kontrollbeslämmelser och moratorier; dock under fömtsättning atl egendom och tillgång­ar som tillfallit Organet i dess egenskap av efterträdare eller övertagare fill en garanliin-nehavare, älerförsäkral organ eller investera­re som försäkrats av ell älerförsäkral organ skall vara befriade frän gällande valutarest-riklioner, -föreskrifter och -konlroll inom be-


35


 


Prop. 1987/88:9


cy was subrogaled was entitled lo such treat­ment.

(c) For purposes of this Capler, the term "assets" shall include the assets of the Spon­sorship Trust Fund referred lo in Annex I lo this Convenfion and other assets adminis-tered by the Agency in furtherance of ils ob­jeclive.


rörda medlems territorier i den utsträckning som garantitagaren, organet eller investera­ren, vars rättigheter och skyldigheter Orga­net övertagit, var berättigade lill sädan be­handhng.

(c) Vid tillämpning av detta kapitel skall termen "tillgångar" innefatta tillgängar som innehas av den i annex I lill denna konven­tion nämnda Sponsorship Trust Fund och öv­riga tillgångar administrerade av Organet för främjande av dess syfte.


 


Artide 46. Archives and Communications

(a)    The archives of the Agency shall be inviolable, wherever they may be.

(b)   The official Communications of the Agency shall be accorded by each member the same treatment thal is accorded to the official Communications of the Bank.


Artikel 46. Arkiv och meddelanden

(a)   Organels arkiv skall vara okränkbara, varde än finns.

(b)   Organels officiella meddelanden skall av varje medlem medges samma behandling som bankens officiella meddelanden.


 


Artide 47. Taxes

(a)   The Agency, ils assets, property and income, and its operations and transaclions authorized by this Convention, shall be im­mune from all laxes and customs dulies. The Agency shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.

(b)  Except in the case of local nalionals, no lax shall be levied on or in respect of expense allowances paid by the Agency lo Governors and their Allernates or on or in respect of salaries, expense allowances or other emolu­ments paid by the Agency lo the Chairman of the Board, Directors, their Allernates, the President or staff of the Agency.

(c)   No taxation of any kind shall be levied on any investment guaranteed or reinsured by the Agency (including any earnings Ihere­from) or any Insurance policies reinsured by the Agency (including any premiums and oth­er revenues Iherefrom) by whomsoever held: (i) which dicriminales against such invest­ment or Insurance policy solely because il is guaranteed or reinsured by the Agency; or (ii) if the sole jurisdiclional basis for such tax­ation is the localion of any office or place of business mainlained by the Agency.


Artikel 47. Skatter

(a)   Organet, dess tillgängar, egendom och intäkter saml dess verksamhel och transak­tioner enligl denna konvention skall vara be­friade frän alla skaller och tullar. Organet skall även vara befriat frän skyldighet i fråga om uppbörd eller betalning av skatter och avgifter.

(b)  Med undanlag av landels egna medbor­gare skall skalt inle las ul på traktamenten, som av Organet utbetalas lill rådsledamöter, och deras ersättare eller på löner, traktamen­ten eller annan ersättning, som Organet beta­lar lill styrelsens ordförande, slyrelseledamö­terna, deras ersättare, direktören eller Orga­nels personal.

(c)   Ingen skalt av något slag fär påföras en investering som garanterats eller återförsäk­rats av Organet (inbegripet intäkter därifrån) eller försäkringsbrev som återförsäkrats av Organet (inbegripet alla premier och övriga intäkter från dessa), oberoende av vem som innehar dem, (i) om skatten är diskrimineran­de mot sådan investering eller sädant försäk­ringsbrev endasl på grund av all de garante­rats eller återförsäkrats av Organet, eller (ii) om den enda rättsgrunden för sådan beskatt­ning är platsen för något av Organels kontor.


36


 


Prop. 1987/88:9


Artide 48. Officials of the Agency

All  Governors,   Direclors,   Allernates,  the President and staff ol fhe Agency:

(i) shall be immune from legal process with respect lo acts performed by them in their official capacity;

(ii) not being local nationals, shall be ac­corded the same immunities from immigra­tion restrictions, alien regislration require­ments and national service obligations, and the same facilities as regards exchange re­strictions as are accorded by the members concerned to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilités as is ac­corded by the members concerned lo re­presentatives, officials and employees of comparable rank of other members.


Artikel 48. Organets tjänstemän

Samtliga ledamöter av Organels råd och sty­relse, deras ersättare, direktören samt Orga­nets personal skall

(i) åtnjuta immunitet mol rättsligt förfa­rande med avseende på handlingar som de företagit i tjänsten;

(ii) om de inte är medborgare i vederbö­rande land, medges samma immunitet be­lräffande invandringsrestriktioner, ullän­ningsregistrering och nationell tjänsteplikt samt samma lättnader i fräga om valuta-restriktioner som de berörda medlemmar­na medger andra medlemmars representan­ter, tjänstemän och anställda med motsva­rande ställning; och

(iii) tillerkännas samma behandling med avseende pä resdältnader som de berörda medlemmarna medger andra medlemmars representanter, tjänstemän och anställda med motsvarande ställning.


 


Artide 49. Application of this Chapter

Each member shall take such aclion as is necessary in its own territories for the pur­pose of making effeclive in terms of ils own law the principles set forth in this Chapler and shall inform the Agency of the detailed aclion which it has laken.


Artikel 49. Tillämpning av detta kapitel

Varje medlem skall vidta nödvändiga åtgär­der på sina egna territorier för alt inom ramen för den egna lagstiftningen genomföra princi­perna i detta kapitel och skall underrätta Or­ganet om vilka åtgärder den vidtagit.


 


Artide 50. Waiver

The immunités, exemplions and privileges provided in this Chapter are granled in the interests of the Agency and may be waived, lo such extent and upon such condilions as the Agency may determine, in cases where such a waiver would not prejudice its inter­ests. The Agency shall waive the immunity of any of its staff in cases where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Agency.


Artikel 50. Upphävande av privilegier och immunitet

Den immunitet och de undantag och privilegi­er som föreskrivs i detta kapitel beviljas i Organets intresse och kan hävas i den ut­sträckning och på de villkor som Organet be­stämmer, om upphävandet inte skulle påver­ka Organels intressen. Organet skall häva im­muniteten för en tjänsteman i de fall då im­muniteten enligl dess mening skulle hindra rättvisans gäng och kan hävas ulan inverkan pä Organets intressen.


 


4    Riksdagen 1987/88. 1 .saml. Nr 9


37


Prop. 1987/88:9


CHAPTER VIII

Withdrawal, Suspension of Membership and Cessation of Operations

Artide 51. Withdrawal

Any member may, after the expiralion of three years following the date upon which this Convention has entered into force with respect to such member, withdraw from the Agency al any lime by giving nolice in wril-ing to the Agency at its principal office. The Agency shall notify the Bank, as depository of this Convention, of the receipt of such nofice. Any withdrawal shall become effec­live ninely days following the date of the receipt of such nofice by the Agency. A member may revoke such nolice as long as il has nol become effeclive.


KAPITEL VIII

Utträde, suspendering av medlemskap samt verksamhetens upphörande

Artikel 51. Utträde

En medlem kan när sorn helst efter utgången av tre år efter den dag då denna konvention har trätt i kraft för medlemmen utträda ur Organet genom skriftlig underrättelse därom fill Organets huvudkontor. Organet skall un­derrätta Banken i dess egenskap av deposita­rie för denna konvention om mottagandet av sådan underrättelse. Utträdet blir gällande nittio dagar efter den dag då Organet mottog underrättelsen. En medlem kan la tillbaka en sädan underrättelse sä länge som den inte har trätt i kraft.


 


Artide 52. Suspension of Membership

(a)   If a member fails lo fulfill any of ils obligafions under this Convention, the Coun­cil may, by a majority of its members exercis­ing a majority of the total voling power, sus­pend its membership.

(b)  While under suspension a member shall have no righls under this Convention, except for the right of withdrawal and other righls provided in this Chapter and Chapter IX, but shall remain subject lo all ils obligations.

(c)   For purposes of determining eligibilily for a guaranlee or reinsurance to be issued under Chapler III or Annex I lo this Conven­tion, a suspended member shall not be treat­ed as a member of the Agency.

(d)   The suspended member shall automali-
cally cease lo be a member one year from the
date of its suspension unless the Council de­
cides to extend the period of suspension or lo
reslore the member to good standing.


Artikel 52. Suspendering av medlemskap

(a)   Om en medlem underlåter all uppfylla
sina förpliktelser enligl denna konvention,
kan rådet med en majoritet av ledamöterna,
som företräder mer än hälflen av del totala
röstetalet, suspendera medlemmen.

(b)    Medan en medlem är suspenderad,
skall denne inte ha nägra rättigheter enligt
denna konvention fömtom rätten atl utträda
och övriga rättigheter som föreskrivs i detta
kapitel och kapitel
IX, men skall fortfarande
vara underkastad alla förpliktelser.

(c)   Vid beslut om humvida en garanti eller
ålerförsäkring kan utställas enligt kapitel III
eller annex I i denna konvention, skall en
suspenderad medlem inte behandlas som en
medlem av Organet.

(d)    Den suspenderade medlemmen skall
automafiskt upphöra atl vara medlem elt år
frän dagen för dess suspendering, såvida inte
rådet beslutar all förlänga suspenderingen el­
ler återställa medlemmens rättigheter.


 


Artide 53. Rights and Duties of States Ceasing to be Members

(a) When a Slale ceases lo be a member, il shall remain liable for all its obligafions, in­cluding ils contingent obligations, under this


Artikel 53. Rättigheter och skyldigheter för stater som upphör att vara medlemmar

(a) När en stat upphör all vara medlem, skall den fortfarande vara ansvarig för alla sina förpliktelser,  innefattande ansvarsför-


38


 


Prop. 1987/88:9


Convenfion which shall have been in effect before the cessation of its membership.

(b) Without prejudice lo Section (a) above, the Agency shall enter into an arrangemenl with such Slale for the settlement of their respecfive claims and obligations. Any such arrangemenl shall be approved by the Board.


binddser enligl denna konvention som gällde innan staten upphörde alt vara medlem.

(b) Ulan atl påverka (a) ovan skall Organet ingå arrangemang med sädan stal för regle­ring av deras respektive fordringar och för­pliktelser. Arrangemanget skall godkännas av direktionen.


 


Artide 54. Suspension of Operations

(a)   The Board may, whenever it deems il justified, suspend the issurance of new guar­antees for a specified period.

(b)  In an emergency, the Board may sus­pend all aclivifies of the Agency for a period nol exceeding the duralion of such emergen­cy, provided that necessary arrangements shall be made for the protection of the inter-rests of the Agency and of third parties.

(c)   The décision to suspend operations shall have no effect on the obligations of the members under this Convention or on the obligafions of the Agency towards holders of a guaranlee or reinsurance policy or towards third parfies.


Artikel 54. Inställande av verksamheten

(a)   Styrelsen kan, då den fmner detta lämp­ligt, inställa utfärdandet av nya garantier för en viss period.

(b)  I nödfall kan styrelsen inställa Organels verksamhel så länge som det är nödvändigt, under förutsättning att erforderliga åtgärder vidlas för all skydda Organels och tredje mans intressen.

(c)   Beslut all inställa verksamhelen skall inle påverka medlemmarnas förpliktelser en­ligt denna konvention eller Organets förplik­telser gentemot en garanlitagare eller någon som Organet älerförsäkral eller gentemot tredje man.


 


Artide 55. Liquidalion

(a)   The Council, by special majority, may decide lo cease operations and to liquidate the Agency. Thereupon the Agency shall forthwilh cease all activities, except those incident to the orderly realization, conserva-tion and preservation of assets and settle­ment of obligations. Unlil final settlement and distribution of assets, the Agency shall remain in existence and all rights and obliga­tions of members under this Convention shall continue unimpaired.

(b)  No distribution of assets shall be made to members unlil all liabilifies lo holders of guarantees and other credilors shall have been discharged or provided for and unlil the Council shall have decided lo make such dis­tribution.

(c)   Subject lo the foregoing, the Agency shall distribute ils remaining assets to mem­bers in proportion to each member's share in the subscribed capilal. The Agency shall also


Artikel 55. Avveckling

(a)    Rådet kan med kvalificerad majoritet besluta all upphöra med verksamhelen och avveckla Organet. Därpå skall Organet ome­delbart upphöra med all verksamhel med un­dantag för de åtgärder som är nödvändiga för realiserande, bevarande och vård av dess till­gångar saml för avveckling av förpliktelser. Till dess slutlig reglering och fördelning av tillgångar sker, skall Organet fortsätta alt exi­stera och medlemmarnas alla rättigheter och skyldigheter enligt denna konvention skall kvarstå oförändrade.

(b)   Ingen fördelning lill medlemmarna av tillgångar skall ske förrän samtliga fordringar till garanlitagare och andra fordringsägare har betalats eller reglerats och rådet beslutat all göra en sådan fördelning.

(c)   Med förbehäll för ovanstående bestäm­
melser skall Organet fördela sina återstående
tillgångar till medlemmarna i förhällande till
varje medlems andel i det tecknade kapitalet.


39


 


Prop. 1987/88:9


distribute any remaining assets of the Spon­sorship Trust Fund referred lo in Annex I lo this Convention to sponsoring members in the proportion which the investments spon­sored by each bears lo the total of sponsored investments. No member shall be entitled lo ils share in the assets of the Agency or the Sponsorship Trust Fund unless that member has settled all outslanding claims by the Agency against il. Every distribution of as­sets shall be made at such times as the Coun­cil shall determine and in such manner as it shall deem fair and equitable.


Organet skall även fördela eventuella återstå­ende tillgångar i den Sponsorship Trust Fund som nämns i annex I till denna konvention lill sponsrande medlemmar i förhållande till var­je medlems sponsrade investeringar med hän­syn till samtliga sponsrade investeringar. Ing­en medlem skall vara berättigad lill sin andel i Organets eller fondens tillgångar, sävida inte medlemmen reglerat alla Organets uteståen­de fordringar på medlemmen. Varje fördel­ning av tillgångar skall ske vid de lidpunkter som rådet bestämmer och pä sådant säll som den finner rättvist och skäligt.


 


CHAPTER IX

Settlement of Disputes

Artide 56. Interpretation and Application of the Convention

(a)   Any question of interpretation or appli­cation of the provisions of this Convention arising between any member of the Agency and the Agency or among members of the Agency shall be submitted lo the Board for ils décision. Any member which is particular-ly affected by the question and which is not otherwise represenled by a national in the Board may send a representative lo attend any meeting of the Board at which such ques-fion is considered.

(b)  In any case where the Board has given a décision under Seclion (a) above, any mem­ber may require that the question be referred to the Council, whose décision shall be final. Pending the result of the referral lo the Coun­cil, the Agency may, so far as il deems neces­sary, act on the basis of the décision of the Board.


KAPITEL IX

Biläggande av tvister

Artikel 56. Tolkning och tillämpning av konventionen

(a)     Varje fråga angående tolkning eller tillämpning av bestämmelserna i denna kon­vention, som uppkommer mellan en medlem av Organet och Organet eller mellan medlem­mar av Organet, skall hänskjulas lill styrelsen för avgörande. En medlem som särskilt be­rörs av frågan och som inle på annal säll företräds av en medborgare i styrelsen kan skicka en representant för atl närvara vid styrelsemöte där frägan behandlas.

(b)    Har styrelsen fattat beslut enligl (a) ovan, kan en medlem kräva all frågan hän­skjuts lill rådet, vars beslul skall vara slutgil­tigt. I avvaktan på beslutet kan Organet, i den mån det finner della nödvändigt, handla pä grundval av styrelsens beslul.


 


Artide 57. Disputes between the Agency and Members

(a) Without prejudice to the provisions of Artide 56 and of Seclion (b) of this Artide, any dispule between the Agency and a mem­ber or an agency thereof and any dispule between the Agency and a country (or agen­cy thereof) which has ceased lo be a member.


Artikel 57. Tvist mellan Organet och medlemmar

(a) Utan all påverka bestämmelserna i arti­kel 56 och i (b) i denna artikel kan varje tvist mellan Organet och en medlem eller elt med­lemsorgan och mellan Organet och etl land (eller organ i della), som har upphört att vara medlem, biläggas i enlighet med del förfaran-


40


 


Prop. 1987/88:9


shall be settled in accordance with the proce­dure sel oul in Annex II lo this Convention.

(b) Disputes concerning claims of the Agency acting as subrogee of an investor shall be settled in accordance with either (i) the procedure sel oul in Annex II lo this Convention, or (ii) an agreement lo be en­tered into between the Agency and the mem­ber concerned on an allernalive melhod or methods for the settlement of such disputes. In the latter case. Annex II lo this Conven­tion shall serve as a basis for such an agree­ment which shall, in each case, be approved by the Board by special majority prior lo the undertaking by the Agency of operations in the territories of the member concerned.


de som anges i annex II fill denna konven­tion.

(b) Tvist angående krav från Organet i dess egenskap av övertagare fill en investerare skall biläggas antingen enligl (i) det förfaran­de som anges i annex II lill denna konvention eller (ii) en överenskommelse som skall ingås mellan Organet och medlemmen i fräga angä­ende annat säll för biläggande av sädana tvis­ter. I del senare fallet skall annex II lill denna konvention tjäna som grundval för en sådan överenskommelse, vilken i varje enskilt fall skall godkännas av styrelsen med särskild majoritet, innan Organet vidtar åtgärder inom berörda medlems territorier.


 


Artide 58. Disputes Involving Holders of a Guaranlee or Reinsurance

Any dispule arising under a contract of guar­anlee or reinsurance between the parties thereto shall be submitted to arbitralion for final delerminafion in accordance with such mles as shall be provided for or referred lo in the contract of guaranlee or reinsurance.


Artikel 58. Tvist med garanlitagare eller någon som Organet ålerförsäkral

En tvist som uppslår enligl elt garantiavtal eller äterförsäkringsavtal mellan parterna i dessa skall hänskjulas lill skiljedom för all slutgiltigt avgöras i enlighet med de regler som föreskrivs eller hänvisas lill i garanti-dier äterförsåkringsavlalet.


 


CHAPTER X Amendments

Artide 59. Amendment by Councd

(a) This Convention and its Annexes may be amended by vole of three-fifths of the Governors exercising four-fiflhs of the total vofing power, provided that:

(i) any amendmenl modifying the right lo withdraw from the Agency provided in Ar­tide 51 or the limiialion on liability pro­vided in Seclion (d) of Artide 8 shall re­quire the affirmalive vole ofall Governors; and

(ii) any amendmenl modifying the loss-sharing artangement provided in Artides 1 and 3 of Annex I lo tliis Convention which will result in an increase in any member's liability ihereunder shall require the affir­malive vole of the Governor of each such member.


KAPITEL X Ändringar

Artikel 59. Åndring av rådet

(a) Denna konvention och dess annex kan ändras genom omröstning med tre femtede­lars majoritet av de rådsledamöter som repre­senterar fyra femtedelar av det totala rösteta­let under förutsättning atl

(i) en ändring som berör rätten alt utträ­da ur Organet enligl artikel 51 eller den ansvarsbegränsning som föreskrivs i arti­kel 8 (d) skall kräva godkännande från samtliga ledamöter; och

(ii) en ändring avseende det förlusldel-ningsarrangemang som föreskrivs i artikel 1 och 3 i annex I lill denna konvention och som leder lill ökad ansvarighet för en med­lem skall kräva godkännande av varje sä­dan medlems rådsledamol.


41


 


Prop. 1987/88:9


(b)  Schedules A and B lo this Convention may be amended by the council by special majority.

(c)   If an amendment affecls any provision of Annex I to this.Convention, total votes shall include the additional votes alloted un­der artide 7 of such Annex to sponsoring members and counlries hosting sponsored in­vestments.


(b)  Bilaga A och B lill denna konvention kan ändras av rådet med kvalificerad majori­tet.

(c)   Om en ändring påverkar nägon bestäm­melse i annex I till denna konvention, skall samtliga röster innefatta de filläggsrösler som enligt artikel 7 i detta annex tilldelats spons­rande medlemmar och värdländer för spons­rade invesleringar.


 


Artide 60. Procedure

Any proposal lo amend this Convention, whether emanating from a member or a Gov­ernor or a Director, shall be communicaled lo the Chairman of Ihe Board who shall bring the proposal before the Board. If the pro­posed amendmenl is recommended by the Board, it shall be submitted to the Council for approval in accordance with Artide 59. When an amendmenl has been duly approved by the Council, the Agency shall so certify by formål communicailon addressed lo all mem­bers.-Amendments shall into force for all members ninely days after the date of the formål communication unless the Council shall specify a different date.


Artikel 60. Förfarande

Varje förslag alt ändra denna konvention, vare sig del kommer från en medlem, en råds­ledamol eller en styrelseledamot, skall över­lämnas till styrelsens ordförande, som skall lägga fram förslaget för styrelsen. Om den föreslagna ändringen rekommenderas av sty­relsen, skall den underställas rådet för god­kännande enligt artikel 59. När en ändring har godkänts i vederbörlig ordning av rådet, skall Organet bekräfta detta genom formell kungörelse riktad lill samtliga medlemmar. Ändringar träder i kraft för alla medlemmar nittio dagar efter dagen för den formella kun­görelsen, sävida inle rådet anger en annan lidpunkt.


 


CHAPTER XI Final Provisions

Artide 61. Entry into Force

(a)   This Convention shall be open for sig­nature on behalf of all members of the Bank and Swilzerland and shall be subject to ralifi­cation, acceptance or approval by the signa­tory Slales in accordance with their constilu-fional procedures.

(b)  This Convenfion shall enter into force on the day when not less than five instru­ments of ralification, acceptance or approval shall have been deposiled on behalf of signa­tory Slales in Calegory One, and nol less than fifteen such instmmenls shall have been deposiled on behalf of signatory Slales in Category Two; provided that total subscrip­tions of these States amount lo not less than one-lhird of the authorized capilal of the Agency as prescribed in Artide 5.


KAPITEL XI Slutbestämmelser

Artikel 61. Ikraftträdande

(a)  Denna konvention skall vara öppen för undertecknande av alla medlemmar i Banken och av Schweiz och skall ratificeras, godtas eller godkännas av signatärstaterna i enlighet med deras konstitutionella förfaranden.

(b)  Denna konvention träder i kraft den dag dä minsl fem ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstmment har deponerats av signatärstater från kategori I och minsl fem­ton sådana instmment av signatärstater från kategori 2, fömtsatt alt dessa staters totala anddsteckning uppgår lill minsl en tredjedel av Organels kapital enligl artikel 5.


42


 


Prop. 1987/88:9


(c)   For each Slale which deposits ils instru­
ment of ralification, acceptance or approval
after this Convention shall have entered into
force, this Convention shall enter into force
on the date of such deposit.-

(d)   If this Convention shall not have en­
tered into force within two years after ils
opening for signature, the President of the
Bank shall convene a conference of interesl-
ed counlries to determine the fulure course of
aclion.


(c)    För varje stat som deponerar sill ratifi­
kations-, godtagande- eller godkännandein­
stmment efter det all denna konvention har
trätt i kraft skall konventionen träda i kraft
dagen för deponeringen.

(d)   Om denna konvention inte har trätt i
kraft inom två år efter det atl den öppnades
för undertecknande, skall Bankens president
sammankalla en konferens med berörda
länder för alt bestämma om vilka åtgärder
som skall vidlas.


 


Artide 62. Inaugural Meeting

Upon entry into force of this Convention, the President of the Bank shall call the inaugural meeting of the Council. This meeting shall be held at the principal office of the Agency wiihin sixly days from the date on which this Convention has entered into force or as soon as practicable thereafler.


Artikel 62. Konstituerande sammanträde

Efter del att denna konvention har trätt i kraft, skall Bankens president kalla till det första rädssammanträdel. Delta skall hållas pä Organels huvudkontor inom sextio dagar frän dagen då denna konvention har trätt i kraft eller så snart som möjligt därefter.


 


Artide 63. Depository

Instruments of rafification, acceptance or ap­proval of Ihis Convention and amendments thereto shall be deposiled with the Bank which shall act as the depository of this Con­vention. The depository shall transmit certi­fied copies of this Convention lo States mem­bers of the Bank and to Swilzerland.


Artikel 63. Depositarie

Ratifikations-, godtagande- eller godkännan­deinstmment avseende denna konvention och ändringar däri skall deponeras hos Ban­ken, som skall vara depositarie för konven­tionen. Deposilarien skall sända bestyrkta kopior av denna konvention till stater som är medlemmar i Banken och lill Schweiz.


 


Artide 64. Regislration

The depository shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nafions and the Regulations Ihereunder adopted by the General Assem­bly.


Artikel 64. Registrering

Deposilarien skall registrera denna konven­tion vid Förenta nationernas sekretariat en­ligl artikel 102 i Förenta nationernas stadga och de föreskrifter som anlagils av general­församlingen.


 


Artide 65. Notification

The depository shall notify all signatory Slales and, upon the entry into force of this Convention, the Agency of the following:

(a)  signalures of this Convention;

(b)  deposits of instruments of ralification, acceptance and approval in accordance with Artide 63;


Artikel 65. Underrättelse

Deposilarien skall efter ikraftträdandet av denna konvention underrätta alla signatärsta­ter och Organet om följande:

(a)     undertecknanden av denna konvention;

(b)    deponeringar av ratifikations-, godta­
gande- och godkännandeinstmment enligl ar­
likd 63;


43


 


Prop. 1987/88:9


(c)   the date on which this Convention en­
lers into force in accordance with Artide 61;

(d)   exdusions from territorial application
pursuant lo Artide 66; and

(e)   withdraval of a member from the Agen­
cy pursuant lo Artide 51.


(c)    dag då denna konvention träder i kraft
enligt artikel 61;

(d)   undanlag frän territoriell tillämpning
enligl artikel 66; samt

(e)   en medlems utträde ur Organet enligt
artikel 51.


 


Artide 66. Territoricd Application

This Convention shall apply to all territories under the jurisdiction of a member including the territories for whose international rela­tions a member is responsible, except those which are excluded by such member by writ­ten nolice to the depository of this Conven­tion either at the lime of ralification, accep­tance or approval or subsequently.


Artikel 66. Territoriell tillämpning

Denna konvention skall tillämpas pä alla ter­ritorier under en medlems jurisdiktion, däri inbegripet territorier för vars internationella förbindelser en medlem ansvarar, med un­dantag av dem som medlemmen undantar ge­nom skriftligt meddelande till deposilarien för denna konvention antingen vid ralifice­ring, godtagande eller godkännande eller vid en senare lidpunkt.


 


Artide 67. Periodic Reviews

(a)    The Council shall periodically under­lake comprehensive reviews of the activities of Ihe Agency as well as Ihe results achieved with a view to introducing any changes re­quired lo enhance the Agency's ability to serve its objectives.

(b)   The first such review shall take place five years after the entry into force of this Convention. The dales of subsequent re­views shall be determined by the Council.

DONE al Seoul, in a single copy which shall remain deposiled in the archives of the International Bank for Reconstmclion and Development, which has indicated by its sig­nature below its agreement lo fulfill the func­lions with which it is charged under this Con­vention.


Artikel 67. Periodisk översyn

(a)   Rådet skall med jämna mellanrum göra en omfattande översyn av Organels verksam­hel saml se över uppnådda resultat i syfte all införa nödvändiga förändringar för att under­lätta för Organet all uppfylla sina syften.

(b)  Den första översynen skall äga rum fem år efter del att konventionen trätt i kraft. Tidpunkt för senare översyn skall fastställas av rådet.

Upprättad i Seoul i etl enda exemplar som skall förvaras i arkivet hos internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, vilken genom sin underskrift nedan åtagit sig alt fullgöra de uppgifter som åläggs den enligt denna konvention.


44


 


Prop. 1987/88:9


ANNEX I

Guarantees of Sponsored Investments Under Artide 24

Artide 1. Sponsorship

(a)   Any member may sponsor for guaran­lee an inveslmenl lo be made by an investor of any nafionality or by investors of any or several nafionalities.

(b)  Subject lo the provisions of Seclions (b) and (c) of Artide 3 of this Annex, each spon­soring member shall share with the other sponsoring members in losses under guaran­tees of sponsored investments, when and lo the extent that such losses cannot be covered out of the Sponsorship Trust Fund referred to in Artide 2 of this Annex, in the proportion which the amounl of maximum confingent liability under the guarantees of investments sponsored by il bears lo the total amount of maximum contingent liability under the gu­arantees of investments sponsored by all members.

(c)   In ils decisions on the issuance of gu­arantees under this Annex, the Agency shall pay due regard lo the prospecls that the spon­soring member will be in a position lo meet ils obligations under this Annex and shall give priorily lo investments which are co-sponsored by the hosl counlries concerned.

(d)   The Agency shall periodically consult
with sponsoring members with respect to ils
operations under this Annex.


ANNEX I

Garantier för sponsrade investeringar enligt artikel 24

Artikel 1. Sponsring

(a)  En medlem kan sponsra en investering som skall göras av en eller flera investerare av vilken nationalitet som helst eller av olika nationalitet.

(b)  Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 3 (b) och (c) i detta annex, skall varje sponsrande medlem dela förluster enligl ga­rantier för sponsrade investeringar med de andra sponsrande medlemmarna, när och i den utsträckning som sådana förluster inte kan täckas med medel från den i artikel 2 i delta annex nämnda Sponsorship Trust Fund, i proportion lill beloppet för maximal ansvarsförbindelse enligt av medlemmen sponsrade invesleringsgarantier med hänsyn fill hela beloppet för maximal ansvarsförbin­delse enligt investeringsgarantier sponsrade av samtliga medlemmar.

(c)  Då Organet beslutar om utställande av garantier enligl della annex, skall det ta vederbörlig hänsyn fill de möjligheter som den sponsrande medlemmen har alt uppfylla sina förpliktelser enligt detta annex och skall prioritera investeringar som samsponsras av berörda värdländer.

(d)    Organet skall med jämna mellanrum
samräda med sponsrande medlemmar angä­
ende dess verksamhet enligl delta annex.


 


Artide 2. Sponsorship Trust Fund

(a)    Premiums and other revenues attribu­table lo guarantees of sponsored invest­ments, including relurns on the investment of such premiums and revenues, shall be held in a separate accounl which shall be called the Sponsorship Tmsl Fund.

(b)   All Adminisirafive expenses and pa­yments on claims attributable to guarantees issued under this Annex shall be paid out of the Sponsorship Trust Fund.

(c)    The assets of the Sponsorhip Trust Fund shall be held and adminislered for the joint accounl of sponsoring members and


Artikel 2. Sponsorship Trust Fund

(a)  Premier och andra intäkter som hänför sig lill garantier för sponsrade investeringar, inklusive avkastning på investering av sådana premier och intäkter, skall förvaras pä elt särskilt konto, som skall kallas Sponsorship Trust Fund.

(b)  Alla administrativa kostnader och be­talning av fordringar i samband med garantier som utställts enligt detta annex skall betalas med medel frän Sponsorship Trust Fund.

(c)  Fondens tillgångar skall innehas och ad­ministreras för sponsrande medlemmars ge­mensamma räkning och skall hällas åtskilda frän Organets tillgångar.


 


5    Riksdagen 1987/88. 1 saml. Nr 9


45


Prop. 1987/88:9

shall be kepl separate and apart from the assets of Ihe Agency.


Artide 3. Calls on Sponsoring Members

(a)   To the extent that any amount is payab­
le by the Agency on accounl of a loss under a
sponsored guaranlee and such amount can­
not be paid out of assets of the Sponsorship
Trust Fund, the Agency shall call on each
sponsoring member lo pay into such Fund it
share of such amount as shall be determined
in accordance with Seclion (b) of Artide I of
this Annex.

(b)  No member shall be liable lo pay any amount on a call pursuanl lo the provisions of this Artide if as a result total payments made by thal member will exceed the total amount of guarantees covering investments spon­sored by il.

(c)   Upon the expiry of any guaranlee cov­ering an investment sponsored by a member, the liability of thal member shall be de-creased by an amounl equivalenl to the amount of such guaranlee; such liability shall also be decreased on a pro rata basis upon payment by the Agency of any claim related lo a sponsored inveslmenl and shall other­wise continue in effect until the expiry of all guarantees of sponsored investments out­slanding at the lime of such payment.

(d)   If any sponsoring member shall not be
liable for an amount of a call pursuant to the
provisions of this Artide because of the limi­
ialion contained in Secfions (b) and (c)
above, or if any sponsoring member shall
defaull in payment of an amounl due in re-
sponse lo any such call, the liability for pay­
ment of such amounl shall be shared pro rata
by the other sponsoring members. Liability
of members pursuant to this Seclion shall be
subject to the limiialion sel forth in Secfions
(b) and (c) above.

(e)   Any payment by a sponsoring member
pursuanl lo a call in accordance with Ihis
Artide shall be made promplly and in freely
usable currency.


Artikel 3. Krav på betalning

(a) I den utsträckning ell belopp skall beta­las av Organet till följd av förlust enligl en sponsrad garanti och beloppet inle kan beta­las från fondens tillgångar, skall Organet an­moda varje sponsrande medlem all lill fonden inbetala sin andel av del belopp som fast­ställts i enlighet med artikel 1 (b) i della an-

(b)   Ingen medlem skall vara skyldig alt be­
tala nägol belopp vid anfordran enligl be­
stämmelserna i denna artikel, om medlem­
mens samtliga inbetalningar överskrider del
totala garantibelopp som läcker av medlem­
men sponsrade invesleringar.

(c)    Vid utgången av en garanti som täcker
en av medlem sponsrad investering skall
medlemmens ansvarighet minska med etl be­
lopp som motsvarar garanlibdoppet. Ansva­
righeten skall även minska pro rata, dä Orga­
net betalar en fordran avseende en sponsrad
investering och skall i övrigt fortsätta all gälla
lill dess alla garanfier för sponsrade investe­
ringar gått ut, som var utestående vid tid­
punkten för betalningen.

(d)   Om en sponsrande medlem inle är be-
lalningsskyldig för ell belopp för vilkel betal­
ning krävs enligl bestämmelserna i denna ar­
tikel på gmnd av den begränsning som anges i

(b)  och (c) ovan, eller om en sponsrande med­lem brister i betalning av etl belopp som för­fallit efter sådan anmodan, skall betalnings­ansvaret för detta belopp delas pro rata av övriga sponsrande medlemmar. Medlemmar­nas ansvar enligl della stycke skall vara före­mål för de begränsningar som anges i (b) och

(c)  ovan.

(e)   Betalning från en sponsrande medlem
efter belalningsanmodan enligl denna artikel
skall ske omedelbart och i fritt användbar
valuta.


46


 


Prop. 1987/88:9


Artide 4. Valuation of Currencies and Refunds

The provisions on valuation of currencies and refunds contained in this Convention with respect to capilal Subscripfions shall be applied mutatis mutandis lo funds paid by members on accounl of sponsored invest­ments.


Artikel 4. Värdering av valutor samt återbetalning

Bestämmelserna i denna konvention om vär­dering av valutor saml återbetalning avseen­de tecknat kapilal skall tillämpas mutatis mu­ tandis på medel som inbetalts av medlemmar för sponsrade invesleringar.


 


Artide 5. Reinsurance

(a)  The Agency may, under the condilions set forth in Artide 1 of this Annex, provide reinsurance lo a member, an agency thereof, a regional agency as defined in Seclion (a) of Artide 20 of this Convention or a private insurer in a member country. The provisions of this Annex concerning guarantees and of Artides 20 and 21 of this Convention shall be applied mutatis mutandis to reinsurance pro­vided under this Seclion.

(b)  The Agency may obtain reinsurance for investments guaranteed by it under this An­nex and shall meet the cosl of such reinsur­ance oul of the Sponsorship Trust Fund. The Board may decide whether and lo what ex­tent the loss-sharing obligation of sponsoring members referted to in Section (b) of Artide 1 of this Annex may be reduced on accounl of the reinsurance cover oblained.


Artikel 5. Återförsäkring

(a)   Organet kan enligl de villkor som anges i artikel 1 i detta annex ålerförsäkra en med­lem, ell medlemsorgan, ell regionall organ enligl definitionen i artikel 20 (a) i denna kon­vention eller ett privat försäkringsbolag i elt medlemsland. Bestämmelserna i detta annex om garantier och i artikel 20 och 21 i denna konvention skall tillämpas mutatis mutandis på ålerförsäkring enligt delta stycke.

(b)   Organet kan älerförsäkras beträffande av Organet garanterade invesleringar enligl della annex och skall läcka kostnaden för sädan ålerförsäkring med medel frän Spon­sorship Trust Fund. Styrelsen kan besluta humvida och i vilken utsträckning sponsran­de medlemmars skyldighet atl dela förluster som avses i artikel 1 (b) i detta annex kan reduceras på gmnd av del erhållna ålerför-säkringsskyddel.


 


Artide 6. Operalional Principles

Without prejucide lo the provisions of this Annex, the provisions with respect lo guar­anlee operations under Chapter III of this Convention and to financial management un­der Chapler IV of this Convention shall be applied mutatis mutandis to guarantees of sponsored investments except that (i) such investments shall qualify for sponsorship if made in the territories of any member, and in particular of any devdoping member, by an investor or investors eligible under Section (a) of Artide 1 of this Annex, and (ii) the Agency shall nol be liable with respect lo its own assets for any guaranlee or reinsurance issued under Ihis Annex and each contract of


Artikel 6. Principer för verksamheten

Ulan all inverka på bestämmelserna i delta annex skall bestämmelserna avseende garan­tiverksamhet enligt kapitel III i denna kon­vention och finansiell förvaltning enligt kapi­tel IV i denna konvention tillämpas mutatis mutandis för garantier för sponsrade invesle­ringar utom all (i) sädana invesleringar skall komma i fråga för sponsring om de görs inom vilken som helst medlems territorium, främsl inom territorium tillhörigt en medlem som är utvecklingsland, av en eller flera lämpliga in­vesterare enligl artikel 1 (a) i della annex och (ii) Organet skall inle med sina egna tillgångar ansvara för garanti eller återförsäkring ut­ställd enligl detta annex. I varje garanti- eller


47


 


guaranlee or reinsurance conduded pursuant to this Annex shall expressly so provide.


Prop. 1987/88: 9

äterförsäkringsavtal som ingås enligt detta annex skall detta uttryckligen föreskrivas.


 


Artide 7. Voting

For decisions relating to sponsored invest­ments, each sponsoring member shall have one additional vole for each 10,000 Special Drawing Righls equivalenl of the amount guaranteed or reinsured on the basis of ils sponsorship, and each member hosting a sponsored inveslmenl shall have one addi-fional vole for each 10,000 Special Drawing Rights equivalenl of the amounl guaranteed or reinsured with respect to any sponsored investment hosted by il. Such additional votes shall be casl only for decisions related to sponsored investments and shall otherwise be disregarded in determining the voling power of members.


Artikel 7. Omröstning

I fråga om beslut angäende sponsrade inves­teringar skall varje sponsrande medlem ha en lilläggsrösl för vatje 10000 SDR som motsva­rar garanti- eller ålerförsäkringsbeloppel på grundval av dess sponsring, och varje med­lem som är värdland för en sponsrad investe­ring skall ha en filläggsrösl för varje 10000 SDR som motsvarar garanti- eller ålerförsäk­ringsbeloppel med hänsyn till en sponsrad investering som den är värdland för. Sådana tilläggsrösler får avgivas endasl då del är frä­ga om beslul i samband med sponsrade inves­teringar och skall i övrigt ej beaktas vid be­stämmande av medlemmarnas röstetal.


48


 


Prop. 1987/88:9


ANNEX II

Settlement of Disputes Between A Member and the Agency Under Artide 57

Artide 1. Application of the Annex

All disputes wiihin the scope of Artide 57 of this Convention shall be settled in accordan­ce with the procedure set oul in this Annex, except in the cases where the Agency has entered into an agreement with a member pursuant to Section (b) (ii) of Artide 57.


ANNEX II

Biläggande av tvister mellan en medlem och Organet enligt artikel 57

Artikel 1. Tillämpning av annexet

Alla tvister inom ramen för artikel 57 i denna konvenfion skall biläggas i enlighet med del förfarande som anges i della annex ulom då Organet har ingått överenskommelse med en medlem enligl artikel 57 (b) (ii).


 


Artide 2. Negotialion

The parties lo a dispule wiihin the scope of this Annex shall atlempl to sellie such dispu­le by negotialion before seeking concilialion or arbitralion. Negoliations shall be deemed to have been exhausled if the parties fail lo reach a settlement within a period of one hundred and twenly days from the date of the request lo enter into negotialion.


Artikel 2. Förhandlingar

Parterna i en tvist inom ramen för delta an­nex skall försöka bilägga tvisten genom för­handlingar innan de begär förlikning eller skiljedomsförfarande. Förhandlingar skall anses misslyckade, om parterna inle kan nä uppgörelse inom en period pä hundraljugo dagar från dagen om begäran att inleda för­handlingar.


 


Artide 3. Concilialion

(a)   If the dispule is not resolved through negotialion, either party may submit the dis­pule lo arbitralion in accordance with the provisions of Artide 4 of this Annex, unless the parties, by mutual consent, have decided to resort firsl to the concilialion procedure provided for in this Artide.

(b)   The agreement for recourse to concili­alion shall specify the malier in dispule, the claims of the parties in respect thereof and, if available, the name of the conciliator agreed upon by the parties. In the absence of agre­ement on the conciliator, the parties may jo-intly request either the Secrelary-General of the International Centre for Settlement of In­vestment Disputes (hereinafter called ICSID) or the President of the International Court of Justice to appoinl a conciliator. The concili­alion procedure shall terminate if the concili­ator has nol been appointed within ninely days after the agreement for recourse lo con­cilialion.

(c)   Unless otherwise provided in this An­nex or agreed upon by the parties, the con-cihator shall determine the rules governing


Artikel 3. Förlikning

(a)   Om en tvist inle kan lösas genom för­handlingar, kan endera parten hänskjuta tvis­ten till skiljedom enligl bestämmelserna i arti­kel 4 i delta annex, sävida inle parterna ge­nom ömsesidigt samtycke har beslutat atl först anlita del förlikningsförfarande som fö­reskrivs i denna artikel.

(b)  I överenskommelsen om all söka förlik­ning skall anges tvistefrågan, parternas krav och, om möjligt, namnet på den förliknings­man som parterna enats om. Om parterna inle kan komma överens om förliknings­mannen, kan de gemensamt anmoda antingen generalsekreteraren för internationella orga­net för biläggande av invesleringstvisler (nedan kallat ICSID) eller internationella domstolens president atl utse förliknings­man. Förlikningsförfarandet skall avslutas, om förlikningsman inte har utsetts inom nittio dagar efter överenskommelsen om atl söka förlikning.

(c)   Såvida inle annal föreskrivs i delta an­nex eller överenskommes mellan parterna, skall förlikningsmannen bestämma reglerna


49


 


Prop. 1987/88:9


the concilialion procedure and shall be gu­ided in this regard by the concilialion rules adopted pursuanl to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States.

(d)   The parlies shall cooperate in good faith
with the conciliator and shall, in particular,
provide him with all information and docu-
mentation which would assist him in the di­
scharge of his funclions; they shall give their
mosl serious consideration to his recommen­
dations.

(e)   Unless otherwise agreed upon by the
parties, the conciliator shall, within a period
nol exceeding one hundred and eighty days
from the date of his appointmenl, submit to
the parlies a report recording the resulls of
his efforts and selting out the issues cont-
roversial between the parties and his propo-
sals for their setllemenl.

(f)    Each party shall, within sixly days from
the date of the receipt of the report, express
in wriling its views on the report to the other
party.

(g)    Neither party lo a concilialion proce-
eding shall be entitled to have recourse lo
arbitralion unless:

(i) the conciliator shall have failed to submit his report within the period estab­lished in Section (e) above; or

(ii) the parties shall have failed to accepl all of the proposals contained in the report within sixly days after its receipt; or

(iii) the parties, after an exchange of views on the report, shall have failed to agree on a settlement of all conlroversial issues within sixly days after receipt of the concilialor's report; or

(iv) a party shall have failed to express ils views on the report as prescribed in Section (f) above.

(h) Unless the parties agree otherwise, the fees of the conciliator shall be determined on the basis of the råtes applicable lo ICSID concilialion. These fees and the other costs of the concilialion proceedings shall be borne equally by the parlies. Each party shall def-ray ils own expenses.


för förlikningsförfarandel och skall därvid fä ledning av de regler som antagils enligt kon­ventionen om biläggande av invesleringstvis­ler mellan stater och medborgare i andra sta­ter.

(d)   Parterna skall samarbeta med förlik­
ningsmannen i god tro och skall särskill ge
honom all information och dokumentation
som skulle kunna underlätta för honom att
fullgöra sina uppgifter. De skall allvarligt
överväga de förslag som han framlägger.

(e)   Om parterna inle kommit överens om
annat, skall förlikningsmannen, inom en pe­
riod som inle överstiger hundraällio dagar
frän den dag då han utsågs, till parterna fram­
lägga en rapport om resultaten av hans an­
strängningar och vari anges tvistefrågorna
mellan parterna samt hans förslag till lösning
av dessa.

(f)    Vardera parten skall inom sextio dagar
efter det att den mottagit rapporten ge sina
skriftliga synpunkter pä denna till den andra
parten.

(g)   Ingendera parten i ett förlikningsförfa­
rande skall ha rätt till skiljedomsförfarande,
sävida inte

(i) förlikningsmannen underlåtit att över­lämna sin rapport inom den i (c) ovan fast­ställda perioden;

(ii) parterna ej godtagit alla förslag i rap­porten inom sextio dagar efter dess motta­gande;

(iii) parterna, efter etl utbyte av syn­punkter på rapporten, ej samtyckt lill en uppgörelse i samtliga tvistefrågor inom sextio dagar efter mottagandet av förlik­ningsmannens rapport; eller

(iv) en part underlåtit alt lämna sina syn­punkter pä rapporten enligl (f) ovan.

(h) Sävida parterna inte kommer överens om annal, skall förlikningsmannens arvoden bestämmas pä grundval av den taxa som till-lämpas vid förlikning inom ICSID. Arvoden och övriga kostnader i samband med förlik­ningsförfarandet skall bäras i lika delar av parterna. Varje part skall stå för sina egna kostnader.


50


 


Prop. 1987/88:9


Artide 4. Arbitralion

(a)   Arbitralion proceedings shall be institu­ted by means of a notice by the party seeking arbitralion (the daimant) addressed to the other party or parlies to the dispule (the res-pondent). The nofice shall specify the nature of the dispule, the relief soughl and the name of the arbitrator appointed by the daimant. The respondent shall, within ihirty days after the date of receipt of the notice, notify the daimant of the name of the arbitrator appoin­ted by il. The two parlies shall, wiihin a peri­od of Ihirty days from the date of appoint­menl of the second arbitrator, selecl a third arbitrator, who shall act as President of the Arbitral Tribunal (the Tribunal).

(b)  If the Tribunal shall nol have been con-sfituled wiihin sixly days from the date of the nolice, the arbitrator not yel appointed or the President not yel sdecled shall be appointed, at the joint request of the parties, by the Secrelary-General of ICSID. If there is no such joint request, or if the Secrelary-Gener­al shall fail lo make the appointmenl within Ihirty days of the request, either party may request the President of the International Court of Justice lo make the appointmenl.

(c)   No party shall have the right lo change the arbitrator appointed by it once the hear­ing of the dispule has commenced. In case any arbitrator (including the President of the Tribunal) shall resign, die, or become inca-pacitaied, a successor shall be appointed in the manner followed in the appointmenl of his predecessor and such successor shall have the same powers and dulies of the arbi­trator he succeeds.

(d)   The Tribunal shall convene first at such
time and place as shall be determined by the
President. Thereafler, the Tribunal shall de­
termine the place and dales of its meetings.

(e)   Unless otherwise provided in this An­
nex or agreed upon by the parties, the Tribu­
nal shall determine ils procedure and shall be
guided in this regard by the arbitralion rules
adopted pursuant to the Convention on the
Settlement of Investment Disputes between
Slales and Nationals of Other States.


Artikel 4. Skiljedom

(a)   Skiljedomsförfarande skall inledas ge­nom meddelande frän den part som begär skiljedom (kärande) lill den andra parlen eller de andra parterna i tvisten (svarande). I med­delandet skall anges tvistens art, den gottgö­relse som söks samt namnet på den av käran­de utsedda skiljedomaren. Svaranden skall inom trettio dagar efter meddelandets motta­gande underrätta käranden om namnet på den skiljedomare som denne utsett. De båda parterna skall inom en period av trettio dagar efter det atl den andra skiljedomaren utsetts välja en tredje skiljedomare, som skall funge­ra som ordförande i skiljedomstolen (domsto­len).

(b)  Om domstolen inle upprättats inom sextio dagar från dagen för meddelandet, skall den skiljedomare som ännu inte utsetts eller den ordförande som ännu inle valts efter gemensam begäran av parterna tillsättas av ICSID:s generalsekreterare. Om det inle fö­religger någon sådan gemensam begäran eller om generalsekreteraren ej utser dessa inom trettio dagar efter begäran därom, kan endera parlen anmoda presidenten i internationella domstolen att göra delta.

(c)   Ingen part skall ha rätt att byta ut den skiljedomare som parten utsett, då förhand­lingar har inletts. Om en skiljedomare (inne­fattande domstolens ordförande) avsäger sig uppdraget, dör eller blir oförmögen alt funge­ra, skall en efterträdare utses pä samma sätt som hans företrädare, och efterträdaren skall ha samma befogenheter och skyldigheter som den skiljedomare han efterträder.

(d)   Domstolen skall sammanträda för förs­
ta gängen vid den tidpunkt och på den plats
som ordföranden bestämmer. Därefter skall
domstolen fastställa plats och tidpunkt för
sina sammanträden.

(e)   Såvida inle annal föreskrivs i della an­
nex eller överenskommes mellan parlema,
skall domstolen fastställa sitt förfarande och
skall därvid få ledning av de regler för skilje­
domsförfarande som antagits enligt konven­
fionen om biläggande av invesleringstvisler
mellan stater och medborgare i andra stater.


 


Prop. 1987/88:9


(O The Tribunal shall be the judge of its own competence except that, tf an objection is raised before the Tribunal to the effect that the dispule falls within the jurisdiction of the Board or the Council under Artide 56 or within the jurisdiction of a judicial or arbitral body designaled in an agreement under Arti­de 1 of this Annex and the Tribunal is satis-fied that the objection is genuine, the objec­tion shall be referred by the Tribunal to the Board or the Council or the designaled body, as the case may be, and the arbitralion pro­ceedings shall be slayed until a décision has been reached on the matter, which shall be binding upon the Tribunal.

(g) The Tribunal shall, in any dispute with­in the scope of this Annex, apply the provi­sion of this Convention, any relevant agree­ment between the parties lo the dispule, the Agency's by-laws and regulations, the appli­cable rules of international law, the domestic law of the member concerned as well as the applicable provisions of the investment con­tract, if any. Without prejudice to the provi­sions of this Convention, the Tribunal may decide a dispule ex aequo el bono if the Agency and the member concerned so agree. The Tribunal may nol bring a finding of non liqtiei on the ground of silence or obscurity of the law.

(h) The Tribunal shall afford a fair hearing to all the parties. All decisions of the Tribunal shall be laken by a majority vote and shall State the reasons on which they are based. The award of the Tribunal shall be in writing, and shall be signed by al least two arbitrators and a copy thereof shall be transmitted to each party. The award shall be final and bind­ing upon the parlies and shall nol be subject lo appeal, annulmenl or revision.

(i) If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may, wiihin sixly days after the award was rendered, request inter­pretation of the award by an application in writing lo the President of the Tribunal which rendered the award. The President shall, if possible, submit the request to the Tribunal which rendered the award and shall convene such Tribunal within sixly days after receipt


(f)    Domstolen skall själv avgöra om den är
behörig. Dock skall en invändning som fram­
förs i domstolen all tvisten faller inom direk-
fionens eller styrelsens jurisdiktion enligl ar­
tikel 56 eller inom jurisdiklionen för en dom­
stol eller skiljedomstol som utsetts i en över­
enskommelse enligt artikel I i detta annex
och domstolen är övertygad om att invänd­
ningen är välgmndad, hänskjulas av domsto­
len i förekommande fall lill direktionen, sty­
relsen eller det angivna organet. Skiljedoms­
förfarandet skall pågå till dess beslul har fal­
lats i ärendet och beslutet skall vara bindande
för domstolen.

(g)   Domstolen skall i varje tvist inom ra­
men för della annex tillämpa konventionens
bestämmelser, eventuell relevant överens­
kommelse mellan parterna i tvisten. Organets
förordningar och föreskrifter, tillämpliga reg­
ler i folkrätten, berörda medlems nationella
lagstiftning samt tillämpliga bestämmelser i
investeringsavlal, om sädana finns. Utan all
påverka bestämmelserna i denna konvention
kan domstolen avgöra en tvist efter rätl och
billighet, om Organet och medlemmen i fråga
kommer överens om delta. Domstolen får
inle vägra alt avgöra en tvist på grund av
avsaknad av eller oklarheter i rättsregler.

(h) Domstolen skall medge alla parter en rättvis prövning. Samtliga beslut av domsto­len skall fattas med majoritet och skall ange de skäl på vilka de grundats. Domstolens ut­slag skall vara skriftligt och undertecknas av minsl tvä skiljedomare. En kopia skall sändas till varje part. Domen skall vara bindande för parterna och får inte överklagas, upphävas eller omprövas.

(i) Om en tvist uppstår mellan parterna an­gående skiljedomens innebörd eller omfatt­ning, kan endera parten inom sextio dagar efter del all skiljedomen meddelats begära tolkning av denna genom skriftlig framställ­ning lill ordföranden i den domstol som med­delade skiljedomen. Ordföranden skall om möjligl tillställa den domstol som meddelade skiljedomen denna begäran och skall sam­mankalla domstolen inom sextio dagar efter


52


 


Prop. 1987/88:9


of the application. If this shall not be possi­ble, a new Tribunal shall be consliluted in accordance with the provisions of Seclions (a) lo (d) above. The Tribunal may stay en­forcement of the award pending ils décision on the requested interpretation.

(j) Each member shall recognize an award rendered pursuant to this Artide as binding and enforceable within ils territories as if il were a final judgment of a court in that mem­ber. Execution of the award shall be gov-erned by the laws concerning the execution of judgmenls in force in the Slale in whose territories such execution is soughl and shall nol derogale from the law in force relating lo immunity from execution.

(k) Unless the parties shall agree other­wise, the fees and remuneralion payable lo Ihe arbitrators shall be determined on the basis of the råtes applicable to ICSID arbitra­lion. Each party shall defray its own costs associaled with the arbitralion proceedings. The costs of the Tribunal shall be borne by the parties in equal proportion unless the Tri­bunal decides otherwise. Any question con­cerning the division of the costs of the Tribu­nal or Ihe procedure for payment of such costs shall be decided by the Tribunal.


det all framställningen mottagits. Om detta inte är möjligt, skall en ny domstol upprättas i enlighet med bestämmelserna i (a) och (d) ovan. Domstolen kan uppskjuta verkställig­het av skiljedomen i avvaktan pä beslul om den begärda tolkningen.

(j) Vaije medlem skall erkänna en skilje­dom som meddelats enligt denna artikel som lika bindande och verkslällbar inom dess ter­ritorier som om den var en slutgiltig dom avkunnad av en domstol i denna medlems-stal. Verkställighet av skiljedomen skall ske enligl gällande lag angäende verkställighet av domar i den stat på vars territorium verkstäl­ligheten söks och skall inle avvika från gäl­lande lag angäende immunitet mot verkstäl­lighet.

(k) Om inle parterna kommer överens om annat, skall de arvoden och den ersättning som skall betalas lill skiljedomarna fastställas pä gmndval av de taxor som tillämpas inom ICSID. Varje part skall stå för sina egna kost­nader i samband med skiljedomsförfarandel. Domstolens kostnader skall bäras av parter­na i lika delar, såvida inte domstolen beslutar annat. Varje fräga angäende fördelning av kostnaderna för domstolen eller betalning av sådana kostnader skall avgöras av domsto­len.


 


Artide 5. Service of Process

Service of any nolice or process in connec­tion with any proceeding under this Annex shall be made in wriling. It shall be made by the Agency upon the authority designated by the member concerned pursuant to Arficle 38 of this Convention and by thal member at the principal office of the Agency.


Artikel 5. Delgivning av stämning

Delgivning av underrättelse eller stämning i samband med förfarande enligl della annex skall ske skriftligt. Den skall ombesörjas av Organet och ske med den myndighet som utsetts av berörda medlem enligt artikel 38 i denna konvention och av denna medlem pä Organets huvudkontor.


53


 


Prop. 1987/88:9

 

 

 

SCHEDULE A

 

 

BILAGA A

 

 

Membership and Subscriptions

 

Medlemskap och tecknat kapital

 

Category One

 

 

Kategori ett

 

 

Country

Number of Subscrip-

Land

Antal

Andels-

 

Shares

tion

(millions of SDR)

 

andelar

teckning (miljoner SDR)

Australia

1.713

17.13

Australien

1713

17,13

Austria

775

7.75

Österrike

775

7,75

Belgium

2.030

20.30

Belgien

2030

20,30

Canada

2,965

29.65

Canada

2965

29.65

Denmark

718

7.18

Danmark

718

7.18

Finland

600

6.00

Finland

600

6,00

France

4,860

48.60

Frankrike

4 868

48,60

Germany, Federal

 

 

Förbundsrep. Tyskland

5 071

50,71

Republic of

5,071

50.71

Island

90

0,90

Iceland

90

0.90

Irland

369

3,69

Ireland

369

3.69

Italien

2820

28,20

Italy

2,820

28.20

Japan

5095

50,95

Japan

5,095

50.95

Luxemburg

116

1,16

Luxembourg

116

1.16

Nederländerna

2 169

21.69

Netherlands

2,169

21.69

Nya Zeeland

513

5,13

New Zealand

513

5.13

Norge

699

6,99

Norway

699

6.99

Sydafrika

943

9,43

South Africa

943

9.43

Sverige

1049

10,49

Sweden

1,049

10.49

Schweiz

1500

15.00

Swilzerland

1.500

15.00

Storbritannien

4 860

48,60

United Kingdom

4,860

48.60

Förenta staterna

20519

205,19

United States

20,519

59,473

205.19 594.73

 

59473

594.73

Category Two*

Kategori två*

 

 

Country

Number of

Subscrip-

Land

Antal

Andels-

 

Shares

lion

(millions of SDR)

 

andelar

teckning (miljoner SDR)

Afghanistan

118

1.18

Afganistan

118

1,18

Algeria

649

6.49

Algeriet

649

6.49

Antigua and Barbuda

50

0.50

Antigua och Barbuda

50

0,50

Argentina

1,254

12.54

Argentina

1254

12,54

Bahamas

100

1.00

Bahamas

100

1,00

Bahrain

77

0.77

Bahrain

77

0,77

Bangladesh

340

3.40

Bangladesh

340

3,40

Barbados

68

0.68

Barbados

68

0,68

Belize

50

0.50

Belize

50

0,50

Benin

61

0.61

Benin

61

0,61

Bhutan

50

0.50

Bhutan

50

0.50

Bolivia

125

1.25

Bolivia

125

1,25

Botswana

50

0.50

Botswana

50

0,50


*Countries listed under Category Two are develop-ing member countries for the purposes of this Con­vention.


* Länder upptagna under kategori två är utvecklingsländer som är medlemmar vid tillämpning av denna konvention.


54


 


Prop. 1987/88:9

 

Category Two

 

 

Kategori två

 

 

Counlry

Number of Subscrip-

Land

Anlal

Andels-

 

Shares

tion

(millions of SDR)

 

andelar

teckning (miljoner SDR)

Brazil

1,479

14.79

Brasilien

1479

14,79

Burkina Faso

61

0.61

Burkina Faso

61

0,61

Burma

178

1.78

Burma

178

1,78

Burundi

74

0.74

Burundi

74

0,74

Cameroon

107

1.07

Kamerun

107

1.07

Cape Verde

50

0.50

Kap Verde

50

0,50

Central African

 

 

Centralafrikanska rep.

60

0,60

Republic

60

0.60

 

 

 

Chad

60

0.60

Tchad

60

0,60

Chile

485

4.85

Chile

485

4,85

China

3,138

31.38

Kina

3 138

31,38

Colombia

437

4.37

Colombia

437

4,37

Comoros

50

0.50

Comorerna

50

0,50

Congo, People's

 

 

 

 

 

Rep. of the

65

0.65

Folkrep. Kongo

65

0,65

Costa Rica

117

1.17

Costa Rica

117

1,17

Cyprus

104

1.04

Cypern

104

1,04

Djibouti

50

0.50

Djibouti

50

0,.50

Dominica

50

0.50

Dominica

50

0,50

Dominican Republic

147

1.47

Dominikanska rep.

147

1.47

Ecuador

182

1.82

Ecuador

182

1,82

Egypt, Arab

 

 

Egypten

459

4,59

Republic of

459

4.59

 

 

 

El Salvador

122

1.22

El Salvador

122

1,22

Equatorial Guinea

50

0.50

Ekvatorialguinea

50

0.50

Ethiopia

70

0.70

Etiopien

70

0.70

Fiji

71

0.71

Fiji

71

0,71

Gabon

96

0.96

Gabon

96

0,96

Gambia, The

50

0.50

Gambia

50

0,50

Ghana

245

2.45

Ghana

245

2,45

Greece

280

2.80

Grekland

280

2.80

Grenada

50

0.50

Grenada

50

0,50

Guatemala

140

1.40

Guatemala

140

1,40

Guinea

91

0.91

Guinea

91

0,91

Guinea-Bissau

50

0.50

Guinea-Bissau

50

0,50

Guyana

84

0.84

Guyana

84

0,84

Haiti

75

0.75

Haiti

75

0,75

Honduras

101

1.01

Honduras

101

1,01

Hungary

564

5.64

Ungern

564

5,64

India

3,048

30.48

Indien

3 048

30,48

Indonesia

1,049

10.49

Indonesien

1049

10,49

Iran, Islamic

 

 

Iran

1659

16.59

Republic of

1,659

16.59

 

 

 

Iraq

350

3.50

Irak

350

3,50

Israel

474

4.74

Israel

474

4,74

Ivory Coast

176

1.76

Elfenbenskusten

176

1,76

Jamaica

181

1.81

Jamaica

181

1,81

Jordan

97

0.97

Jordanien

97

0,97

Kampuchea, Democratic

93

0.93

Kampuchea

93

0,93

Kenya

172

1.72

Kenya

172

1,72

Korea, Republic of

449

4.49

Republiken Korea

449

4,49

Kuwait

930

9.30

Kuwait

930

9,30

Lao People's Dem. Rep.

60

0.60

Demokr. Folkrep. Laos

60

0.60

Lebanon

142

1.42

Libanon

142

1,42

Lesotho

50

0.50

Lesotho

50

0,50

55


 


Prop. 1987/88:9

 

Category Two

 

 

Kategori två

 

 

Country

Number.

of Subscrip-

Land

Antal

Andels-

 

Shares

lion

(millions of SDR)

 

andelar

teckning (miljoner SDR)

Liberia

84

0.84

Liberia

84

0,84

Libyan Arab Jamahiriya

549

5.49

Libyen

549

5,49

Madagascar

100

1.00

Madagascar

100

1,00

Malawi

77

0.77

Malawi

77

0,77

Malaysia

579

5.79

Malaysia

579

5,79

Maldives

50

0.50

Maldivema

50

0,50

Mali

81

0.81

Mali

81

0,81

Malta

75

0.75

Malta

75

0,75

Mauritania

63

0.63

Mauretanien

63

0,63

Mauritius

87

0.87

Mauritius

87

0,87

Mexico

1,192

11.92

Mexico

1 192

11,92

Morocco

348

3.48

Marocko

348

3,48

Mozambique

97

0.97

Mogambique

97

0,97

Nepal

69

0.69

Nepal

69

0,69

Nicaragua

102

1.02

Nicaragua

102

1,02

Niger

62

0.62

Niger

62

0,62

Nigeria

844

8.44

Nigeria

844

8,44

Oman

94

0.94

Oman

94

0,94

Pakistan

660

6.60

Pakistan

660

6,60

Panama

131

1.31

Panama

131

1,31

Papua New Guinea

96

0.96

Papua Nya Guinea

96

0,96

Paraguay

80

0.80

Paraguay

80

0,80

Peru

373

3.73

Peru

373

3,73

Philippines

484

4.84

Filippinerna

484

4,84

Portugal

382

3.82

Portugal

382

3,82

Qatar

137

1.37

Qatar

137

1,37

Romania

555

5.55

Rumänien

555

5,55

Rwanda

75

0.75

Rwanda

75

0,75

St. Christopher

 

 

St. Christopher och

 

 

and Nevis

50

0.50

Nevis

50

0,50

St. Lucia

50

0.50

St. Lucia

50

0,50

St. Vincent

50

0.50

St. Vincent

50

0,50

Sao Torne and

 

 

Sao Tomé och Principe

50

0,50

Principe

50

0.50

Saudiarabien

3 137

31,37

Saudi Arabia

3,137

31.37

Senegal

145

1,45

Senegal

145

1.45

Seychellerna

50

0,50

Seychelles

50

0.50

Sierra Leone

75

0,75

Sierra Leone

75

0.75

Singapore

154

1,54

Singapore

154

1.54

Salomonöarna

50

0,50

Solomon Islands

50

0.50

Somalia

78

0,78

Somalia

78

0.78

Spanien

1285

12,85

Spain

1,285

12.85

Sri Länka

271

2,71

Sri Länka

271

2.71

Sudan

206

2,06

Sudan

206

2.06

Surinam

82

0,82

Suriname

82

0.82

Syrien

168

1,68

Synan Arab Republic

168

1.68

Swaziland

58

0,58

Swaziland

58

0.58

Tanzania

141

1,41

Tanzania

141

1.41

Thailand

421

4,21

Thailand

421

4.21

Togo

77

0,77

Togo

77

0.77

Trinidad och Tobago

203

2,03

Trinidad and Tobago

203

2.03

Tunisien

156

1,56

Tunisia

156

1.56

Turkiet

462

4,62

Turkey

462

4.62

Förenade Arabemiraten

372

3,72

United Arab Emirates

372

3.72

Uganda

132

1,32

Uganda

132

1.32

Uruguay

202

2,02

56


 


Prop. 1987/88:9

 

 

 

Category Two

 

 

 

Kategori två

 

 

Country

 

Number.

of Subscrip-

Land

Antal

Andels-

 

 

Shares

lion

(millions of SDR)

 

andelar

teckning (miljoner SDR)

Uruguay

 

202

2.02

Vanuatu

50

0,50

Vanuatu

 

50

0.50

Venezuela

1427

14,27

Venezuela

 

1,427

14,27

Vietnam

220

2,20

Viet Nam

 

220

2.20

Västra Samoa

50

0,50

Westera Samoa

 

50

0.50

Arabrep. Yemen

67

0,67

Yemen Arab Rep

lublic

67

0.67

Demokratiska Folkrep.

 

 

Yemen,   People'

s   Dem

1.

 

Yemen

115

1,15

Rep. of

 

115

1.15

 

 

 

Yugoslavia

 

635

6.35

Jugoslavien

635

6,35

Zaire

 

338

3.38

Zaire

338

3,38

Zambia

 

318

3.18

Zambia

318

3,18

Zimbabwe

 

236

2.36

Zimbabwe

236

2,36

 

 

40,527

405.27

 

40527

405,27

 

Total

100,000

1,000.00

Totalt

100000

1000.00

 

 

 

 

 

57


 


Prop. 1987/88:9


SCHEDULE B Élection of Directors

1.    Candidates for the office of Director shall be nominated by the Governors, pro­vided thal a Governor may nominate only one person.

2.    The decfion of Directors shall be by ballol of the Governors.

3.    In balloling for the Directors, every Governor shall casl for one candidale all the votes which the member represenled by him is entitled to casl under Seclion (a) of Artide 40.

4.    One-fourth of the number of Directors shall be decled separately, one by each of the Governors of members having the largest number of shares. If Ihe total number of Di­reclors is nol divisible by four, the number of Direclors so decled shall be one-fourth of the next lower number that is divisible by four.

5.    The remaining Direclors shall be decl­ed by the other Governors in accordance with the provisions of paragraphs 6 to 11 of this Schedule.

6.    If the number of candidates nominated equals the number of such remaining Direc­tors to be elected, all the candidates shall be decled in the firsl ballol; except that a candi­dale or candidates having received less than the minimum percentage of total votes deter­mined by the Council for such élection shall not be decled if any candidale shall have received more than the maximum percentage of total votes determined by the Council.

7.    If the number of candidates nominated exceeds the number of such remaining Direc­lors to be decled, the candidates receiving the largest number of votes shall be decled with the exception of any candidale who has received less than the minimum percentage of the total votes determined by the Council.

8.    If all of such remaining Directors are not decled in the firsl ballol, a second ballol shall be held. The candidale or candidates not decled in the first ballol shall again be eligible for dection.


BILAGA B

Val av styrelseledamöter

1.    Kandidater lill styrelsen skall nomineras
av rådsledamöterna, under förutsättning att
en rådsledamol endasl kan nominera en per­
son.

2.   Val av styrelseledamöter skall ske av rädsledamöterna genom sluten omröstning.

3.   Vid omröstningen skall varje styrelsele­damot för en kandidat avge alla röster som den medlem som han företräder är berättigad att avge enligl artikel 40 (a).

 

4.      En Qärdedd av slyrelseledamöterna skall väljas separat, en av varje rådsledamol som representerar medlemmar med det slörs­la antalet andelar. Om hela antalet styrelsele­damöter inle är delbart med fyra, skall anlalet styrelseledamöter som väljs på detta sätl vara en fjärdedel av närmast lägre antal som är delbart med fyra.

5.      Återstående styrelseledamöter skall väljas av de andra rädsledamöterna i enlighet med bestämmelserna i punkt 6-11 i denna bilaga.

 

6.   Om antalet nominerade kandidater är lika slorl som antalet återstående styrelsele­damöter som skall väljas, skall samtliga kan­didater väljas i den första omröstningen med det undanlaget att kandidat som erhållit mindre än det lägsta procenttalet av samtliga röster som rådet fastställt för sådant val inle skall väljas, om nägon kandidat erhållit mer än av rådet fastställt högsta procenttal av samtliga röster.

7.   Om anlalet nominerade kandidater över­stiger anlalet sådana återstående styrelsele­damöter som skall väljas, skall de kandidater som fär det största anlalet röster väljas med undanlag av en kandidat som har erhållit mindre än av rådet fastställt minsla procent­tal av samtliga röster.

8.   Om alla återstående styrelseledamöter inle väljs vid den första omröstningen, skall en andra omröstning äga rum. Den kandidat eller de kandidater som inle valts vid den första omröstningen skall på nytt kunna väljas.


58


 


Prop. 1987/88:9


9.   In the second ballol, voling shall be
limited lo (i) those Governors having voled in
the firsl ballol for a candidale nol elected and
(ii) those Governors having voled in the firsl
ballol for an elected candidale who had al-
ready received the maximum percentage of
total votes determined by the Council before
taking their votes into account.

10.   In determining when an decled candi­dale has received more Ihal the maximum percentage of the votes, the votes of the Gov­ernor casling the largest number of votes for such candidale shall be counled firsl, then the votes of the Governor casfing the next largest number, and so on until such percent­age is reached.

11.   If not all the remaining Direclors have been decled after the second ballol, further ballols shall be held on Ihe same principles unlil all the remaining Directors are decled, provided that when only one Director re­mains lo be decled, this Director may be decled by a simple majority of the remaining votes and shall be deemed lo have been decl­ed by all such votes.


9.   Vid den andra omröstningen skall om­
röstningen begränsas till (i) de rädsledamöler
som vid den första omröstningen röstat för en
kandidat som inte valls och (ii) de rådsleda­
möter som vid den första omröstningen röstat
för en vald kandidat som redan erhållit av
rådet fastställt högsta procenttal av samtliga
röster, innan deras röster medräknades.

10.  För atl avgöra när en vald kandidat har erhåUil mer än högsta procenttalet av röster­na, skall rösterna frän den rådsledamol som avgivit största anlalet röster för denna kandi­dat räknas först, sedan rösterna frän den rådsledamol som avgivit del näst största an­talet röster och sä vidare till dess all procent­talet uppnåtts.

11.  Om inte samtliga återstående styrelse­ledamöter har valts efter den andra omröst­ningen, skall yllerligare omröstningar förrät­tas enligt samma principer till dess all de ätersiående slyrelseledamöterna valts, förut­satt all om endast en styrelseledamot återstår all välja, denne kan väljas med enkel röst-majoritet av de kvarvarande rösterna och skall anses ha blivit vald genom all samtliga sådana röster tillfallit honom.


 


NorstedtsTryckeri, Stockholm 1987


59