Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:67

om följdlagstiftning till reformen av svenska kyrkans organisation på lokal- och stiftsplanet


Prop. 1987/88: 67


Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 december 1987.

På regeringens vägnar

Kjell-Olof Feldt

Q

Bengt K. A. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till följdlagstiftning till den reform som regeringen föreslår i sin proposition 1987/88:31 om ny organisation pä lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan, m, m.

Förslagen avser rena konsekvensändringar.

En del av de föreslagna lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 1989, andra den 1 juli samma år.

1    Riksdagen 1987/88. 1 saml. Nr 67


 


Propositionens lagförslag                       Prop. 1987/88:67

1 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1933: 269) om ägofred

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1933: 269) om ägofred' dels att 60 och 63 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 33, 36 och 62 §§ ordet "skogsvårdsmyndighet" i olika böjnings­former skall bytas ut mot "skogsvärdsstyrelse" i motsvarande form, dels att 30 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

30 § Avskrift av förrättningsprotokollet med det i 29 § omförmälda utlåtande jämte avhandlingar om ingångna föreningar och övriga vid förrättningen upprättade handlingar skall av förrättningsmannen inom en månad efter förrättningens avslutande överlämnas till någon i orten boende pålitlig person, som av sakägarna eller, om dessa ej äro ense, av synemännen utses att mottaga samma handlingar; och vare handlingarna hos den sålun­da utsedde tillgängliga för envar, som åstundar att granska eller avskriva dem.

Förrättningsmannen åligger jäm- Förrättningsmannen skall även väl att inom tid, som i första styc- inom den i första stycket angivna ket sägs, dels om dagen för förrätt- tiden, dels skriftligen underrätta de ningens avslutande skriftligen un- myndigheter som avses i 23 § tredje derrätta de i 23 § tredje stycket om- stycket om dagen för förrättningens förmälda myndigheter, dels också, avslutande, dels, om förrättningen där förrättningen angår betesregle- avser betesreglering, till skogs-ring, till vederbörande skogsvårds- vårdsstyrelsen sända över kopior myndighet översända avskrift av av förrättningshandlingarna, förrättningshandlingarna.

Med skogsvårdsmyndighet för­stås i denna lag skogsvårdsstyrel­se, stiftsnämnd, skogsstatstjänste­man eller annan myndighet, envar beträffande skog, som står under myndighetens uppsikt eller förvalt­ning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989,

Senaste lydelse av 33 § 1977:667, 36 § 1977:667,


 


2 Förslag till                                                  Prop, 1987/88:67

Lag om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (1951:691) om viss lindring i skatt­skyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan' orden "lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter" skall bytas ut mot "församlingslagen (1988: 000)",

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989,

' Senaste lydelse av 1 § 1986: 1243,


 


3 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m, m,' skall ha följande lydel­se.


Prop, 1987/88:67


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


 


Skall enligt gällande föreskrifter val inom landsting, kommunfull­mäktige, kommunala indelningsde-legerade, kyrkofullmäktige eller kyrkliga indelningsdelegerade eller å kyrkostämma vara proportionellt, skola därvid de i denna lag givna bestämmelserna lända till efterrät­telse.


Denna lag gäller proportionella val inom

landsting,

kommunfullmäktige,

kommunala indelningsdelegera­de,

stiftsfullmäktige,

kyrkofullmäktige,

kyrkliga indelningsdelegerade,

kyrkostämma.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989,

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1972:231.  Senaste lydelse 1979:416.


 


4 Förslag till                                                   Prop, 1987/88:67

Lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m.

Härigenom föreskrivs att 1 och 4 a §§ lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m, m,' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

1 §2 Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören, som enligt länsskattemyndighetens beräkning kommer att påföras de skattskyl­diga vid taxeringen det är skattesatsen skall fastställas, ökat med det antal skattekronor, som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1979: 362) om skatteutjämningsbidrag.

Om enligt 4 kap, 4 § andra styc- Om enligt 4 kap, 4 § andra styc­
ket kommunallagen (1977: 179) eller
ket kommunallagen (1977: 179) eller
6 kap. 4 § tredje stycket lagen
10 kap. 4 § tredje stycket försam-
(1982:1052) om församlingar och
lingslagen (1988:000) annan skatte­
kyrkliga samfälligheter annan skat-
sats slutligt fastställs än den som
tesats slutligt fastställs än den som
har bestämts tidigare, skall den nya
har bestämts tidigare, skall den nya
skattesatsen om möjligt bestämmas
skattesatsen om möjligt bestämmas
med hänsyn till det antal skattekro-
med hänsyn till det antal skattekro-
nor och skatteören som har påförts
nor och skatteören som har påförts
de skattskyldiga vid taxeringen det
de skattskyldiga vid taxeringen det
år skattesatsen skall fastställas,
är skattesatsen skall fastställas,

4 a § Församling är berättigad att under visst år av staten uppbära försam­lingsskatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av antalet skattekronor och skatteören i församlingen enligt taxeringsnämn­dens beslut vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den skattesats som har bestämts för året före taxeringsåret. Har skattskyldig enligt lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som inte tillhör svenska kyrkan åtnjutit lindring i skattskyldigheten till församlingen, skall belopp, som församlingen annars skulle ha varit berät­tigad att uppbära av staten, nedsättas i motsvarande mån.

' Lagen omtryckt 1973:437,

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 191.  Senaste lydelse 1986:1315. ' Senaste lydelse 1987:564.


 


Nuvarande lydelse                      Föreslagen lydelse                      Prop, 1987/88: 67

Har enligt 6 kap. 4 § lagen         Har enligt 10 kap. 4 § försam-
(1982:1052) om församlingar och
hngslagen (1988:000) annan skatte­
kyrkliga samfälligheter annan skat-
sats slutligt fastställts än den som
tesats slutligt fastställts än den som
har bestämts tidigare, skall till
har bestämts tidigare, skall till
grund för utbetalningen läggas den
grund för utbetalningen läggas den
utdebitering som har bestämts i
utdebitering som har bestämts i
samband med att budgeten fast­
samband med att budgeten fast-
                                 ställdes,
ställdes.

Församling är berättigad att under visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören, som enligt taxeringsnämnds beslut rörande det föregående årets taxering till kommu­nal inkomstskatt har påförts de skattskyldiga. Det nu nämnda beloppet ingår i församlingens fordran hos staten vid ingången av året efter det år, då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den församlingsskatt, som församlingen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett är utgör församlingens fordran hos staten enligt denna paragraf skall länsskattemyndigheten under samma år utanordna till församlingen med en tolftedel den 18 i vaije kalendermånad. Är församlingens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i måna­derna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma be­lopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När sär­skilda skäl föranleder det får länsskattemyndigheten dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av församlingens fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om församling tillämpas pä motsvarande sätt i fråga om kyrklig samfällighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989,


 


5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1968: 576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar

Härigenom föreskrivs att 31 § lagen (1968: 576) om Konungariket Sveri­ges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar' skall ha följande lydelse.


Prop, 1987/88:67


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


31 V


Utan pantsäkerhet får en för­ening lämna lån för vilket någon av följande svarar som låntagare eller på grund av borgen: staten, kom­mun, landstingskommun, sådan församling som avses i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter, riksban­ken, riksgäldskontoret, bankaktie­bolag, sparbank eller central fö­reningsbank.


Utan pantsäkerhet fär en för­ening lämna lån för vilket någon av följande svarar som låntagare eller på grund av borgen: staten, kom­mun, landstingskommun, sådan församling eller kyrklig samfällig­het som avses i församlingslagen (1988:000), riksbanken, riksgälds­kontoret, bankaktiebolag, sparbank eller central föreningsbank.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989,

' Lagen omtryckt 1983:578,

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:653,  Senaste lydelse 1987:611,


 


6 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970: 991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fasrighetsbildning' skall ha föl­jande lydelse.


Prop, 1987/88:67


Nuvarande lydelse

Föreslågen lydelse

7 §

I ärenden om indelningsändring enligt 3 § andra och tredje styckena skall fastighetsregistermyndigheten ge berörda kommuner, församling­ar och fastighetsägare tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid behov skall samråd ske med domkapitlet.

Berörda kommuner, församling­ar och fastighetsägare samt andra som har yttrat sig och som beslutet angår skall utan dröjsmål underrät­tas om fastighetsregistermyndighe­tens beslut i sådana ärenden. Beslu­tet överklagas hos kammarkollegiet genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

I ärenden om indelningsändring enligt 3 § andra och tredje styckena skall fastighetsregistermyndigheten ge berörda kommuner, församling­ar och fastighetsägare tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid behov skall samråd ske med stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsen, berörda kommu­ner, församlingar och fastighetsäga­re samt andra som har yttrat sig och som beslutet angår skall utan dröjs­mål underrättas om fastighetsregis­termyndighetens beslut i sådana ärenden. Beslutet överklagas hos kammarkollegiet inom tre veckor frän den dag beslutet meddelades. Kollegiets beslut i ärenden som överklagats dit får inte överklagas.

En indelningsändring enligt 3 § andra stycket träder i kraft den dag beslutet därom vinner laga kraft, om inte annat har bestämts i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

' Lagen omtryckt 1981: 1220,


 


7 Förslag till                                                   Prop. 1987/88:67

Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291)

Härigenom föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen (1971: 291) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

37 §'

I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis, som klaganden åberopar först i regeringsrätten, beaktas endast om det förelig­ger särskilda skäl.

Föreskrifter om förbud mot anfö-     Föreskrifter om förbud mot anfö-

rande av nya omständigheter i kom- rande av nya omständigheter i kom-
munalbesvärsmäl finns i 7 kap, I § munalbesvärsmäl finns i 7 kap, I §
kommunallagen (1977: 179) och kommunallagen (1977: 179) och 13
89 § 1 mom. lagen (1961:436) om kap. 1 § församlingslagen (1988:
församlingsstyrelse.
                     000).

Klaganden bör i besvärshandlingen ange de skäl som han åberopar till stöd för sin begäran om prövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989,

' Senaste lydelse 1980:275,

ti    Riksdagen 1987/88. 1 saml. Nr67


8 Förslagtill

Lag om ändring i lagen (1972: 229) om kyrkliga indelningsdelegerade

Härigenom föreskrivs att 1-3, 6, 11, 15, 17, 18, 20 och 21 §§ lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade' skall ha följande lydelse.


Prop, 1987/88:67


Föreslagen lydelse

Om regeringen eller kammarkol­legiet enligt 2 kap. 22 § kyrkliga in­delningslagen (1988:000) bestäm­mer att beslutanderätten i en för­samling skall utövas av indelnings­delegerade, skall delegerade och suppleanter utses från varje för­samling vars område helt eller del­vis skall ingå i församlingen enligt den nya indelningen eller som skall ingå i den kyrkliga samfälligheten. Detsamma skall gälla, om stiftssty­relsen enhgt 5 kap. 5 § andra styc­ket i lagen bestämmer att beslutan­derätten i en kyrklig samfällighet skall utövas av indelningsdelegera­de.

Om delegerade skall utses frän mer än en församling, skall i ett be­slut enligt första stycket även anta­let delegerade och suppleanter frän varje församling fastställas. Är för­samlingarna ense om antalet skall detta fastställas i enlighet härmed.

1  §


Nuvarande lydelse

Föreskrivs det enligt 3 kap. 12 § lagen (1979:411) om ändring i ri­kets indelning i kommuner, lands­tingskommuner och församlingar att beslutanderätten i en församling skall utövas av indelningsdelegera­de eller enligt 1 kap. 10 § lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter att beslu­tanderätten i en kyrklig samfällig­het skall utövas av sådana delege­rade, skall delegerade och sup­pleanter utses från varje församling vars område helt eller delvis skall ingå i församlingen enligt den nya indelningen eller som skall ingå i den kyrkliga samfälligheten.

Om delegerade skall utses frän mer än en församling,/a,y/i/ä//er re­geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer antalet dele­gerade och suppleanter frän varje församling. Är församlingarna ense om antalet skall detta fastställas i enlighet härmed.

Om delegerade skall utses från endast en församling, beslutar kyrkofull­mäktige eller kyrkostämman i denna församling om antalet delegerade och suppleanter.


Delegerade och suppleanter för varje församling väljs av kyrkofull­mäktige eller kyrkostämma senast trettio dagar efter det församlingen fått del av beslutet om indelnings­ändringen eller vid den senare tid­punkt som regeringen bestämmer. Valbar är den som är fullmäktig el­ler suppleant för fullmäktig i en för-


Delegerade och suppleanter för varje församling väljs av kyrkofull­mäktige eller kyrkostämma senast trettio dagar efter det församlingen fått del av beslutet om indelnings­ändringen eller vid den senare tid­punkt som regeringen, kammarkol­legiet eller stiftsstyrelsen bestäm­mer. Valbar är den som är full-


 


' Senaste lydelse av lagens rubrik 1979: 413, - Senaste lydelse 1984:978, ' Senaste lydelse 1982: 1057.


10


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


Prop. 1987/88:67


 


samling eller kyrklig samfällighet, som berörs av indelningsändringen, eller, om fullmäktige inte finns i en viss församling, den som enligt 2 kap. 4 § lagen (1982:1052) omför­samlingar och kyrkliga samfällig­heter skulle ha varit valbar till fullmäktig eller suppleant. Bestäm­melserna i 2 kap. 23 § nämnda lag om proportionellt val skall tilläm­pas. Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring.


mäktig eller suppleant för full­mäktig i en församling eller kyrklig samfällighet, som berörs av indelningsändringen, eller, om full­mäktige inte finns i en viss försam­ling, den som enligt 2 kap. J § för­samlingslagen (1988:000) skulle ha varit valbar till fullmäktig eller suppleant. Bestämmelserna i 2 kap. 23 § nämnda lag om proportionellt val skall tillämpas. Om supplean­terna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ord­ning i vilken suppleanterna skall in­kallas till tjänstgöring.


 


Sedan val ägt rum, skall uppgift om de valdas namn och postadress genast sändas till länsstyrelsen och domkapitlet.

Avgår delegerad före  utgången

Avgår delegerad före utgången av den bestämda tjänstgöringsti­den, tillämpas 5 kap. 8 § tredje stycket lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter.


av den bestämda tjänstgöringsti­den, tillämpas 7 kap. 9 § försam­lingslagen.


3 §"


Bestämmelserna i 2 kap. 4 § tred­je stycket lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkhga samfäl­ligheter om verkan av valbarhetens upphörande och om rätt till avsä­gelse skall tillämpas pä delegerade och suppleanter.


Bestämmelserna i 2 kap. 5 § tred­je stycket församlingslagen (1988: 000) om verkan av valbarhetens upphörande och om rätt till avsä­gelse skall tillämpas på delegerade och suppleanter.


6 f Sammanträden skall hållas på det ställe och enligt den ordning som delegerade bestämmer. Sammanträde hålls även när länsstyrelsen eller domkapitlet förordnar om det, när de flesta delegerade eller det arbetsut­skott som avses i 14 § begär det och när ordföranden finner det behövligt.


Bestämmelsen i 6 kap. 4 § tredje stycket lagen (1982:1052) omför­samlingar och kyrkliga samfällig­heter skall tillämpas på delegerade.


Bestämmelsen i 10 kap. 4 § tredje stycket församlingslagen (1988: 000) skall tillämpas på delegerade.


11 §*


Bestämmelserna i 2 kap. 5, 12, 13, 19-26 och 28 §§ lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälhgheter om fullmäktige och


Bestämmelserna i 2 kap. 6, 12, 13, 19-26 och 28 §§ församlings-lagen (1988:000) om" fullmäktige och deras ordförande skall tilläm-


 


" Senaste lydelse 1982: 1057.  Senaste lydelse 1982: 1057. *• Senaste lydelse 1982: 1057.


11


 


Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

deras ordförande skall tillämpas pä     pas på delegerade och deras ordfö-delegerade och deras ordförande,        rande.

En interpellation fär framställas förutom till ordföranden i arbetsutskott­et eller en kommitté även till ordföranden i kyrkorådet, annan nämnd eller beredning i en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indel­ningsändringen.

Tillkännagivande som avses i 2 kap, 25 § tredje stycket nämnda lag skall ske pä anslagstavlan i varje församling och kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen,

15 § Ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet eller i en kommitté väljs till det antal delegerade bestämmer och för delegerades tjänstgöringstid. Anta­let ledamöter i arbetsutskottet fär ej vara under fem.


Prop, 1987/88:67


I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant i arbetsutskottet el­ler i kommitté, verkan av valbarhe­tens upphörande och rätt till avsä­gelse tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 7 § församlingslagen (1988: 000) om ledamot och suppleant i kyrkorådet. Därvid skall iakttas, att utöver delegerad och suppleant för delegerad endast den som är kyrko-bokförd inom området för försam­lingen enligt den nya indelningen el­ler för den kyrkliga samfälligheten är valbar.

I fräga om valbarhet till ledamot eller suppleant i arbetsutskottet el­ler i kommitté, verkan av valbarhe­tens upphörande och rätt till avsä­gelse tillämpas bestämmelserna i 5 kap.6 § lagen (1982:1052) omför­samlingar och kyrkliga samfällig­heter om ledamot och suppleant i kyrkorådet. Därvid skall iakttas, att utöver delegerad och suppleant för delegerad endast den som är kyrko-bokförd inom området för försam­lingen enligt den nya indelningen el­ler för den kyrkliga samfälligheten är valbar.

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestäm­mas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring.

17 §8


Bestämmelserna i 5 kap. 7 §, 8 § tredje stycket, 10 § första stycket, 11-12 §§, 13 § andra stycket, 14 § andra och tredje styckena samt 20 § lagen (1982:1052) omförsamlingar och kyrkliga samfälligheter om kyr­koråd skall tillämpas pä arbetsut­skottet och på kommitté. Tillkänna­givande som avses i 5 kap. 13 § andra stycket nämnda lag skall ske på anslagstavlan i varje församling och kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen.


Bestämmelserna i 7 kap. 8 §, 9 § tredje stycket, 11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § andra stycket, 15 § andra stycket samt 21 § för­samlingslagen (1988:000) om kyr­koråd skall tillämpas pä arbetsut­skottet och på kommitté. Tillkänna­givande som avses i 7 kap. 14 § andra stycket nämnda lag skall ske på anslagstavlan i vaije församling och kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen.


 


' Senaste lydelse 1982: 1057, * Senaste lydelse 1982: 1057,


12


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


Prop, 1987/88:67


Arbetsutskottet och kommitté får kalla en delegerad eller suppleant för en delegerad, en ledamot av en kommitté eller en tjänsteman hos en församling som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde. Den som har kallats fär, om utskottet eller kommit­ tén beslutar det, delta i överläggningarna men ej i besluten.


Ärende av annat slag än som an­ges i 2 kap, 16 § tredje stycket och 21 § andra stycket lagen (1982: 1052) omförsamlingar och kyrkliga samfälligheter fär ej avgöras av de­legerade, innan det blivit berett på något av de sätt som anges i 14 §, Har ärende beretts pä annat sätt än av arbetsutskottet, skall tillfälle lämnas utskottet att yttra sig, innan ärendet avgörs.


Ärenden av annat slag än som an­ges i 2 kap, 16 § tredje stycket och 21 § andra stycket församlings­lagen (1988:000) fär inte avgöras av delegerade, innan de har beretts på något av de sätt som anges i 14 §, Har ett ärende beretts pä något an­nat sätt än av arbetsutskottet, skall tillfälle lämnas utskottet att yttra sig, innan ärendet avgörs.


20 §'


Delegerade kan bestämma om er­sättning till delegerad, ledamot i ar­betsutskottet eller kommitté och suppleant. Därvid skall 2 kap, 29 § lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter tilläm­pas.


Delegerade kan bestämma om er­sättning till delegerad, ledamot i ar­betsutskottet eller kommitté och suppleant. Därvid skall 2 kap, 29 § församlingslagen (1988:000) tilläm­pas.


21 §"


Beträffande besvär över beslut av delegerade, arbetsutskottet eller en kommitté gäller i tillämpliga de­lar 9 kap. I -4 §§ lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga sam­fälhgheter. Besvär fär anföras av vaije församling eller kyrklig sam­fällighet som berörs av indelnings­ändringen och av den som har rätt att anföra besvär över beslut av kyrkofidlmäktige, kyrkostämman eller församlingsdelegerade i en så­dan församling eller samfällighet.

Beträffande besvär över kam­marrättens beslut tillämpas 9 kap. 5 § lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Besvär över ett beslut, varigenom kammar­rätten har bifallit besvär eller för­bjudit att det överklagade beslutet


I fråga om överklagande av be­slut av delegerade, arbetsutskottet eller en kommitté tillämpas 13 kap. 1-4 §§ församlingslagen (1988: 000). Beslut får överklagas också av varje församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indel­ningsändringen och av den som är kyrkobokförd i en sådan församling.

I fråga om överklagande av be­slut av kammarrätten tillämpas 13 kap. 5  församlingslagen. Ett be­slut, varigenom kammarrätten har bifallit överklagandet eller förbjudit att det överklagade beslutet verk­ställs, får även överklagas av en


 


' Senaste lydelse 1982: 1057. '" Senaste lydelse 1982; 1057. " Senaste lydelse 1982: 1057.


13


 


Nuvarande lydelse

verkställs får anföras även av en församling eller kyrklig samfällig­het som berörs av indelningsänd­ringen och av den som har rätt att anföra besvär över beslut av kyrko­fullmäktige, kyrkostämman eller församlingsdelegerade i en sådan församling eder samfällighet.

Bestämmelserna i 9 kap. 6 § lagen omförsamlingar och kyrkliga samfälligheter om rättelse av verk­ställighet tillämpas beträffande be­slut av delegerade, arbetsutskottet eller en kommitté.


Föreslagen lydelse

församling eller kyrklig samfällig­het som berörs av indelningsänd­ringen och av den som är kyrkobok­förd i en sådan församling.

Bestämmelserna i 13 kap. 6 §/ö/--samlingslagen om rättelse av verk­ställighet tillämpas i fråga om be­slut av delegerade, arbetsutskottet eller en kommitté.


Prop, 1987/88:67


 


Denna lag träder i krafi den 1 januari 1989,


14


 


9 Förslag till                                                   Prop. 1987/88:67

Lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofullmäktigval

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1972:704) om kyrkofull­mäktigval' samt 1, 12 och 43 §§ skall ha följande lydelse.

Lag om kyrkofullmäktigval, m. m.

Nuvarande lydelse                       Föreslagen lydelse

1 §
Denna lag gäller vid val av kyrko-
    Denna lag gäller vid val av kyrko-

fullmäktige,                                 fullmäktige och av direktvalda kyr-

koråd.
Lagens   bestämmelser  om för-
   Vad som i lagen sägs om försam-

samling gäller i tillämpliga delar lingar skall tillämpas också på
även kyrklig samfällighet för vilken kyrkliga samfälligheter där kyrko­
kyrkofullmäktige skall utses,
       fullmäktige skall utses.

Vid val av ett direktvalt kyrkoråd skall vad som i denna lag sägs om kyrkofullmäktige och kyrkofull-mäktig tillämpas på kyrkorådet res­pektive på ledamot av kyrkorådet.

12 § Församling fär besluta att parti som är eller genom valet blir represen­terat i kyrkofullmäktige i församlingen skall erhålla bidrag av församlingen till partiets kostnader för valsedlar. Beslutet skall innehålla att ersättning utgär till vaije sådant parti efter enhetliga grunder.

Detsamma gäller kyrkliga sam­fälligheter där det ingår en försam­ling med ett direktvalt kyrkoråd. Beslut om bidrag skall därvid avse ett parti som är eller genom valet blir representerat i kyrkorådet iför­samlingen.

43 §2

Den slutliga sammanräkningen verkställes av länsstyrelsen vid offentlig förrättning som påbörjas så snart det kan ske. Länsstyrelsen skall kungöra tid och plats för sammanräkningen, I kungörelsen anges i förekommande fall i vilken ordning som de olika valen kommer att räknas, om ej hinder möter. Kungörelsen skall anslås på församlingarnas anslagstavlor samt senast dagen före sammanräkningens böljan införas i ortstidning inom länet,

I fråga om den slutliga sammanräkningen tillämpas i övrigt de bestäm­melser i 14 kap, 1 § andra stycket, 2-4 §§, 5 § första stycket 1 och 2 samt 15, 15d, 16, 17 och 19-24 §§ vallagen (1972:620) som avser val av kom­munfullmäktige och utseende av suppleanter för fullmäktige.

' Lagen omtryckt 1985:204,

- Med nuvarande lydelse avses den i prop, 1987/88:21 föreslagna lydelsen,     15


 


Nuvarande lydelse

Vad som sägs i 14 kap, 19 § val­lagen om beslut som har fattats med stöd av 2 kap, 2 § i kommunallagen (1977: 179) skall vid tillämpningen av första stycket i stället gälla be­slut som har fattats med stöd av 2 kap, 2 eller 32 §§ lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga sam­fälligheter.


Föreslagen lydelse

Vad som sägs i 14 kap, 19 § val­lagen om beslut som har fattats med stöd av 2 kap, 2 § kommunallagen (1977:179) skall vid tillämpningen av första stycket i stället gälla be­slut som har fattats med stöd av 2 kap. 3 §, 5 kap. 2 § eller 7 kap. 5 § församlingslagen (1988:000).


Prop. 1987/88:67


 


Denna lag träder i kraft den I januari 1989.


16


 


10 Förslag till                                                 Prop. 1987/88:67

Lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.

Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfas­tighet m.m,' orden "lagen (1970: 939) om förvaltning av kyrklig jord" skall bytas ut mot "lagen (1988:000) om förvaltningen av kyrklig jord".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989,

' Lagen omtryckt 1983:438,
Senaste lydelse av
2 §1987:244,
                                                                                17


 


11 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning

Härigenom föreskrivs i fräga om lagen (1976:600) om offentlig anställ­ning'

dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen skall upphöra att gälla,

dels att punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse.


Prop. 1987/88:67


 


Nuvarande lydelse

5. Förekommer i författning, som ej är kyrkolag, hänvisning till eller avses där annars bestämmelse som har ersatts av föreskrift i den nya lagen, tillämpas i stället den nya fö­reskriften.


Föreslagen lydelse

5. Om det i en lag eller någon an­nan författning hänvisas till en före­skrift som har ersatts genom en fö­reskrift i den nya lagen, tillämpas i stället den nya föreskriften.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Lagen omtryckt 1987:1000,


 


12 Förslag till                                                 Prop, 1987/88: 67

Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landsringskommuner och församlingar

dels att 3 kap, skall upphöra att gälla,

dels att rubriken till lagen skall lyda "Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989,

19


 


13 Förslag till                                                 Prop, 1987/88:67

Lag om ändring i lagen (1979: 412) om kommunala indelningsdelegerade

Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen (1979:412) om kommunala indel­ningsdelegerade orden "lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar" skall bytas ut mot "lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner'',

Denna lag träder i kraft den I januari 1989,

20


 


14 Förslag till                                                 Prop. 1987/88:67

Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152)

Härigenom föreskrivs att i 1 kap, 5 § och 2 kap, 2 § fastighetstaxerings­lagen (1979:1152)' orden "lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord" skall bytas ut mot "lagen (1988:000) om förvaltningen av kyrklig jord".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989,

' Senaste lydelse av

1 kap, 5 § 1985: 1023,

2 kap, 2 § 1986:258,                                                                                             21


 


15 Förslag till

Lag om ändring i förvaltningslagen (1986: 223)

Härigenom föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223) skall ha föl­jande lydelse.


Prop. 1987/88:67


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


31 §


Bestämmelserna i 13-30 §§ gäl­ler inte sädana ärenden hos kom­munala, landstingskommunala och kyrkokommunala myndigheter i vilka besluten kan överklagas enligt 7 kap. kommunallagen (1977: 179) eller 9 kap. lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfäl­hgheter.


Bestämmelserna i 13-30 §§ gäl­ler inte sådana ärenden hos kom­munala, landstingskommunala och kyrkokommunala myndigheter i vilka besluten kan överklagas enligt 7 kap. kommunallagen (1977:179) eller 13 kap. församlingslagen (1988:000).


 


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.


9?


 


Civildepartementet                                 Prop. 1987/88:67

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 december 1987

Närvarande: statsrådet Feldt, ordförande, och statsråden Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, S. Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, Johans­son, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén

Föredragande: statsrådet Johansson

Proposition om följdlagstiftning till reformen av svenska kyrkans organisation på lokal- och stiftsplanet

1 Mitt förslag

I prop, 1987/88: 31 om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan har regeringen lagt fram förslag dels till ändringar i regeringsfor­men, lagen (1982:942) om svenska kyrkan och lagen (1982:943) om kyrko­mötet, dels till sex nya lagar pä kyrkans område. De nya lagarna avses ersätta ett antal nu gällande lagar. Förslagen behandlas för närvarande i riksdagen.

Det förekommer i flera lagar hänvisningar till den lagstiftning som sålun­da föreslås bli upphävd.

Jag föreslår att dessa hänvisningar ändras.

Dessutom föreslår jag andra lagändringar som utgör en omedelbar kon­sekvens av reformen.

Ändringarna bör träda i kraft under år 1989,

2 Bakgrund till mitt förslag

Förslagen i prop, 1987/88: 31 innefattar relativt omfattande organisatoriska
reformer på kyrkans område, Pä stiftsplanet bildas obligatoriska stiftssam-
fälligheier med kompetens att sköta vissa för stiftets församlingar gemen­
samma angelägenheter. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse och en
egendomsnämnd. Stiftsstyrelsen tar över bl, a, vissa förvaltningsuppgifter
från domkapitlet. Den statliga myndigheten domkapitlet behälls dock hu­
vudsakligen för ärenden som rör kyrkans lära och gudstjänst samt det
kyrkliga ämbetet. Egendomsnämnderna ersätter de nuvarande stifts- och
boställsnämnderna samt tar över deras uppgifter. På lokalplanet föresläs
pastoraten i stort sett ta över församlingarnas nuvarande kompetens i vad
som avser bl, a, ekonomiska angelägenheter och frågor om förvaltningen
av den kyrkliga egendomen. Reformen avses även underlätta en ökad
samverkan mellan flera församlingar och pastorat samt främja bildandet av
23

kyrkliga samfälligheter.


 


Utöver de här angivna organisatoriska reformerna innehåller den nämn- Prop, 1987/88: 67 da propositionen även ett flertal ändringar i ordningen för handläggningen av olika förvaltningsuppgifter. En under framför allt senare år medveten strävan att decentralisera förvaltningen och att minska det statliga inflytan­det har även gjort sig gällande på kyrkans område. Mänga grupper av ärenden har redan flyttats frän regeringen till bl, a, kammarkollegiet och domkapitlen. Den aktuella reformen innebär att denna utveckling fullföljs och att statliga förvaltningsuppgifter läggs även på kyrkokommunala or­gan.

De reformer som jag här översiktligt presenterat förutsätter enligt propo­sitionen omfattande författningsändringar. Sålunda avses några bestäm­melser i lagen (1936:567) om domkapitel (ändrad senast 1987:997) bli överförda till lagen (1982:942) om svenska kyrkan (ändrad senast 1985:868) och till en föreslagen ny prästanställningslag, varefter lagen i övrigt ersätts med en ny domkapitelslag,

Lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader (omtryckt 1982:379, ändrad senast 1987: 76) avses i propositionen bli ersatt med en ny kyrkofondslag. Vidare föreslås lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord (omtryckt 1987:77) bli ersatt med en ny lag om förvaltningen av kyrklig jord,

I den nya prästanställningslagen samlas olika föreskrifter om prästtjän­ster och om bl, a, ansvaret för löneförmåner och tjänstebostäder åt präster. Vissa bestämmelser avses därvid föras över från lagen om domkapitel och lagen om kyrkliga kostnader. Genom den föreslagna prästanställningslagen kan lagen (1957: 577) om prästval (ändrad senast 1985: 1016) ocksä upphä­vas.

Nuvarande föreskrifter i lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter (LEKS, ändrad senast 1986: 1138) föresläs att i delvis bear­betad form bli överförda i en ny församlingslag. Slutligen föreslås i propo­sitionen en kyrklig indelningslag. Till denna nya lag förs bl, a, bestämmel­serna om ändring i den territoriella församlingsindelningen som i dag finns intagna i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar (ändrad senast 1982: 1252),

Det anförda behandlas således i prop, 1987/88: 31, Men därutöver föran­leder reformen en rad ändringar i andra lagar.

En del sådana ändringar följer omedelbart av vad som anförs i prop, 31, Det är de lagändringarna som nu tas upp. Jag har därvid använt tillfället att föreslå ocksä en del smärre redaktionella ändringar.

Andra ändringar kräver ytterligare överväganden. För närvarande be­reds sålunda inom civildepartementet förslag till bl, a, ny lagstiftning i fråga om den kyrkliga beredskapen och en lag om begravningsplatser för icke kristna. Jag har vidare nyligen tillsatt en arbetsgrupp (C 1987: C) inom departementet med uppgift att bl, a, göra en översyn av nu gällande be­stämmelser för de icke-territoriella församlingarna. Jag avser att i ett annat sammanhang återkomma till dessa lagstiftningsfrågor.

24


 


3 Upprättade lagförslag                                   --p- '''''''■■''

I enlighet med vad jag nu har anfört har det inom civildepartementet upprättats förslag till

1,    lag om ändring i lagen (1933: 269) om ägofred,

2,    lagom ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan,

3,    lag om ändring i lagen (1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m, m,,

4,    lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m, m,,

5,    lag om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshy­potekskassa och om stadshypoteksföreningar,

6,    lag om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och eckle­siastik indelning i samband med fastighetsbildning,

7,    lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291),

8,    lag om ändring i lagen (1972: 229) om kyrkliga indelningsdelegerade,

9,    lag om ändring i lagen (1972: 704) om kyrkofullmäktigval,

 

10,   lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m,m,,

11,   lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning,

12,   lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar,

13,   lag om ändring i lagen (1979: 412) om kommunala indelningsdelege­rade,

14,   lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

15,   lag om ändring i förvaltningslagen (1986: 223),

Samråd har skett med chefen för justitiedepartementet beträffande lag­förslag 6, 7, 9 och 15, med chefen för finansdepartementet beträffande lagförslag 2, 4, 5 och 14, med chefen för jordbruksdepartementet beträffan­de lagförslag I samt med chefen för bostadsdepartementet beträffande lagförslag 10,

4 Specialmotivering

4.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1933: 269) om ägofred

Skriftsnämnderna har inrymts inom det i ägofredslagen använda begreppet
skogsvärdsmyndighet. Stiftsnämnderna skall emellertid enligt förslaget till
lag om förvaltningen av kyrklig jord upphöra med sin verksamhet den 1 juli
1989, Till detta kommer att begreppet skogsvärdsmyndighet numera kan
anses liktydigt med skogsvårdsstyrelsen inom varje län (jfr prop, 1978/
79:110 s, 61), Definitionen i 30 § tredje stycket behövs därför inte, varför
stycket upphävs. Samtidigt byts ordet "skogsvärdsmyndighet" ut mot
       25


 


"skogsvärdsstyrelse" i 30 § andra stycket, 33 § andra stycket, 36 § andra     Prop, 1987/88: 67 stycket och 62 §, Ordet skogsvårdsmyndighet förekommer också i 60 och 63 §§.

Bestämmelserna i 60 § om behörighet för skogsvårdsmyndigheten att väcka åtal i vissa fall och om bötesförvandling är föråldrade och föreskrif­terna fyller sedan lång tid ingen funktion. Paragrafen upphävs därför,

I 63 § hänvisas till upphävda bestämmelser i 1923 års skogsvärdslag om besiktning och om förfarandet därefter, I den gällande skogsvärdslagen (1979:429, ändrad senast 1983:427) saknas direkt motsvarighet till de nämnda bestämmelserna i 1923 ärs lag. Bestämmelserna i 63 § behövs därför inte längre, varför paragrafen upphävs.

Närmare föreskrifter om skogsvårdsstyrelserna finns i skogsvårdsför­ordningen (1979:791, ändrad senast 1986:559) och i förordningen (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvärdsstyrelserna (ändrad senast 1987: 346),

4.2   Förslaget till lag om ändring i lagen (1951: 691) om viss
lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska
kyrkan

I 1 § har en hänvisning till lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter (LEKS) ändrats till att avse den i prop. 1987/88: 31 föreslag­na församlingslagen.

4.3   Förslaget till lag om ändring i lagen (1955: 138) om
proportionellt valsätt vid val inom landsting,
kommunfullmäktige m. m.

I 6 kap. den föreslagna församlingslagen finns bestämmelser om det nya kyrkokommunala organet på stiftsnivån, nämligen stiftsfullmäktige. Före­skrifterna om proportionella val i 2 kap, 23 § församlingslagen skall tilläm­pas ocksä pä stiftsfullmäkrige. Ändringen i 1 § innebär att lagen ocksä blir tillämplig på proportionella val inom sriftsfullmäktige,

4.4   Förslaget till lag om ändring i lagen (1965: 269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt m.m.

I 1 och 4 a §§ har hänvisningar till LEKS ändrats till att avse den föreslag­na församlingslagen,

4.5   Förslaget till lag om ändring i lagen (1968: 576) om
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om
stadshypoteksföreningar

I 31 § har en hänvisning till LEKS ändrats till att avse den föreslagna
församlingslagen. Vidare har ett förtydligande gjorts i paragrafen genom
tillägget "eller kyrklig samfällighet". Härigenom knyts lagtexten bättre an
    26


 


till den genom reformen tänkta kompetensfördelningen mellan församling-    Prop, 1987/88: 67 ar, pastorat och kyrkliga samfälligheten i ekonomiska angelägenheter, (Jfr prop, 1987/88: 31 avsnitt 3,1 och 1 kap, 3-6 §§ den föreslagna församlings­lagen,)

4.6    Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:991) om
ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband
med fastighetsbildning

Den kyrkliga reformen innebär bl, a, den ändrigen att stiftsstyrelserna tar över den initiativrätt domkapitlen i dag har till indelningsändringar. Stifts­styrelsen ges ett övergripande ansvar för strukturfrågorna i stiftet.

Följaktligen ändras 7 § första stycket sä, att stiftsstyrelsen träder i domkapitlets ställe som samrådsmyndighet i ärenden som rör församlings­indelningen,

I 7 § andra stycket har förts in en föreskrift om att också stiftsstyrelsen skall underrättas om beslut om ändrad församlingsindelning. Vidare har som en följd av den s, k, tvåinstansprincipen förts in en föreskrift om att kammarkollegiets beslut inte fär överklagas. De närmare skälen för änd­ringarna framgår av prop, 1987/88: 31 (s, 122 O,

4.7    Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291)

I 37 § har en hänvisning till den genom LEKS upphävda 1961 ärs försam-lingsstyrelselag ändrats till att avse den föreslagna församlingslagen,

4.8    Förslaget till lag om ändring i lagen (1972: 229) om
kyrkliga indelningsdelegerade

I 1 § har nuvarande hänvisningar till lagen (1979: 411) om ändrigar i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar samt till LEKS ändrats till att avse den föreslagna kyrkliga indelningslagen,

12, 3,6, II, 15, 17, 18, 20 och 21 §§ har hänvisningar till LEKS ändrats till att avse den föreslagna församlingslagen. Enligt den föreslagna kyrkliga indelningslagen avses utöver regeringen och kammarkollegiet även stifts­styrelsen kunna fatta beslut om indelningsändringar. Bestämmelsen i 2 § har justerats med hänsyn till detta. Eftersom den s,k, utbotaxeringen numera har slopats har rätten till överklagande i den föreslagna försam­lingslagen inskränkts till dem som är kyrkobokförda i församlingen. Be­stämmelserna i 21 § har utformats i enlighet med detta,

4.9    Förslaget till lag om ändring i lagen (1972: 704) om
kyrkofullmäktigval

Genom den föreslagna församlingslagen avses stiftsstyrelsen i vissa fall
kunna bestämma att beslutanderätten i en församling som ingår i en total
pastoratssamfällighet eller en total flerpastoratssamfällighet skall utövas
   27


 


av ett direktvalt kyrkoråd. Ett sådant kyrkoråd skall väljas på samma sätt Prop, 1987/88: 67 som kyrkofullmäktige, I I, 12 och 43 §§ har därför en komplettering gjorts med föreskrifter om val av direktvalt kyrkoråd. Även lagens rubrik har ändrats. Den nya rubrikens lydelse medför att konsekvensändringar mäste göras i 2 kap, 1 §, 4 kap, 1 § femte stycket, 5 kap, 1 § andra stycket och 3 § 5 samt 7 kap, 5 § andra stycket i den föreslagna församlingslagen. Det förutsätts att dessa konsekvensändringar görs i samband med riksdagsbe­handlingen av prop, 1987/88: 31,

4.10  Förslaget till lag om ändring i lagen (1975: 1132) om
förvärv av hyresfastighet m. m.

I 2 § har en hänvisning till 1970 ärs lag om förvaltning av kyrklig jord ändrats till att avse den föreslagna lagen om förvaltningen av kyrklig jord,

4.11  Förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 600) om
offentlig anställning

1 punkt 4 övergångsbestämmelserna finns föreskrifter med innehåll att
äldre bestämmelser som omfattas av hänvisning i 13 § 1 eller 6 mom, lagen
(1936:567) om domkapitel eller annars i kyrkolag fortfarande skall gälla i
stället för motsvarande föreskrift i lagen om offentlig anställning. Någon
sådan hänvisning torde inte finnas i annan kyrkolag än 1936 ärs domkapi­
telslag. Genom de avsedda ändringarna i lagen om svenska kyrkan och den
föreslagna prästanställningslagen ersätts de nuvarande hänvisningarna i
1936 års domkapitelslag av en annan reglering. Samtidigt föreslås 1936 års
domkapitelslag upphävd. Övergångsbestämmelsen i punkt 4 upphävs där­
för. Som en konsekvens av detta tas orden "som ej är kyrkolag" bort i
punkt 5 i övergångsbestämmelserna,

4.12  Förslaget till lag om ändring i lagen (1979: 411) om
ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner
och församlingar

Lagens 3 kap, innehåller bestämmelser om ändringar i den territoriella församlingsindelningen. Dessa föreskrifter avses i huvudsak bli överförda till 2 kap, i den kyrkliga indelningslag som föreslås i prop, 1987/88:31, I lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskom­muner och församlingar kommer därefter inte att finnas några föreskrifter om ändring i församlingsindelningen, Lagens rubrik har därför ändrats. Den nya rubrikens lydelse medför att en konsekvensändring måste göras i

2 kap, 1 § i den föreslagna kyrkliga indelningslagen. Det förutsätts att
denna konsekvensändring görs i samband med riksdagsbehandlingen av
prop, 1987/88:31,

De närmare skälen till den lagtekniska lösningen framgår av nyssnämnda proposition (avsnitt 3,3,7),

28


 


4.13                                                              Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:412) om                                               Prop, 1987/88:67
kommunala indelningsdelegerade

Den nya rubriken till lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar har medfört en konse­kvensändring i I § första stycket (jfr avsnitt 4,12),

4.14  Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)

I 1 kap. 5 § och 2 kap, 2 § har hänvisningar till 1970 års lag om förvaltning av kyrklig jord ändrats till att avse den föreslagna lagen om förvaltningen av kyrklig jord,

4.15  Förslaget till lag om ändring i förvaltningslagen
(1986:223)

I 31 § har en hänvisning till LEKS ändrats till att avse den föreslagna församlingslagen.

5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen att anta de upprättade lagförslagen.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

29


 


Innehåll                                                                       Prop, 1987/88:67

Regeringens proposition ....................................... .... 1

Propositionens huvudsakliga innehåll........................      1

Propositionens lagförslag ......................................

1   Lag om ändring i lagen (1933: 269) om. ägofred..... .... 2

2   Lag om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldig­heten för den som icke tillhör svenska kyrkan ...............................................      3

3   Lag om ändring i lagen (1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m, m.................................... .... 4

4   Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m, m................. .... 5

5   Lag om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar   .................................      7

6   Lag om ändring i lagen (1970: 991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning   .......................      8

7   Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291)           9

8   Lag om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegera­de                     10

9   Lag om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval                   15

 

10   Lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m,m                17

11   Lag om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning                18

12   Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar................... .. 19

13   Lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdele­gerade               20

14   Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152)          21

15   Lag om ändring i förvaltningslagen (1986: 223)......    22

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 december 1987      23

1   Mitt förslag  ....................................................    23

2   Bakgrund till mitt förslag  ................................... .. 23

3   Upprättade lagförslag  .......................................    25

4   Specialmotivering   ...........................................    25

5   Hemställan   ....................................................    29

6   Beslut.............................................................    29

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987                  30