Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:140

om immunitet och privilegier för den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT);


Prop. 1987/88: 140


Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel den 10 mars 1988.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Sven Hulterström

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har undertecknat elt protokoll om immunitet och privilegier för den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT). I propositionen föreslås all riksdagen godkänner protokollet.

Förslaget föranleder ändring i bilagan fill lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

1    Riksdagen 1987/88. I saml. Nr 140


Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall


Prop. 1987/88: 140


Härigenom föreskrivs att bilagan lill lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall' skall ha följande lydelse.

Bilaga


Immunitet och/eller privilegier gäller för följande


Tillämplig inter­nationell överenskommelse


 


Internationella organ


Fysiska personer


 


31 Europeiska telesatellitor­ganisationen (EU­TELSAT)


Parternas och signalärernas repre­sentanter i organisationen, organi­sationens tjänstemän jämte deras familjemedlemmar samt personer med uppdrag av organisationen


Konvention den 15 juli 1982 om upp­rättande av den europeiska telesa­tellitorganisationen (EUTELSAT)

Protokoll om privilegier och immu­nitet för EUTELSA T den 13 februari 1987


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

' Lagen omtryckt 1987: 341.  Senaste lyddse 1987:1122.


 


Kommunikationsdepartementet               Prop. 1987/88:140

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 mars 1988

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Gustafsson, Leijon, Peterson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Johansson, Hul­terström, Lindqvist, G. Andersson, Thalén

Föredragande: statsrådet Hulterström

Proposition om immunitet och privilegier för den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT)

1 Bakgrund

Vid en regeringskonferens den 3-4 maj 1982 i Paris antogs en konvention och en driftöverenskommelse om den europeiska telesalellitorganisalionen EUTELSAT. Konventionen och driflöverenskommdsen öppnades för undertecknande den 15 juli 1982. Organisationen har sill säte i Paris.

Sedan riksdagen godkänt överenskommelserna (prop. 1982/83: 173, TU 24, rskr. 364) har Sverige den 10 januari 1984 ratificerat dem (SÖ 1984:1). Överenskommelserna trädde i kraft den I september 1985.

Enligl artikel XVII i konventionen om EUTELSAT skall organisationen inom sitt verksamhetsområde i alla medlemsstater befrias från inkomst­skatt och direkt förmögenhetsskatt samt från tullar på telesatelliter och delar lill sådana och på all utrustning för användning inom EUTELSAT:s rymdsektor. Artikel XVII punkt c) föreskriver att särskild överenskom­melse skall träffas mellan EUTELSAT och den part på vars territorium organisationen har sitt säte (Frankrike), med bestämmelser om privilegier, friheter och immuniteler. Denna överenskommelse skall innehålla bestäm­melse om att alla de s. k. signalärerna (teleförvaltningarna eller motsvaran­de organ som är parter i driftöverenskommelsen), utom den franska, skall vara befriade från fransk skatt på inkomst frän organisationen.

Enligl arfikel XVII punkt c) skall vidare alla parter utom sätesparten upprätta ett protokoll med bestämmelser om privilegier, friheter och im­muniteler. Genom protokollet skall privilegierna etc. regleras för såväl organisationen som dess tjänstemän och andra kategorier av anställda, parter och företrädare för parter, signalärer och företrädare för signatårer samt personer som deltar i skiljedomsförfaranden. I synnerhet skall vaije part medge de nämnda personerna rättslig immunitet såvitt gäller åtgärder som de har vidtagit liksom skriftliga eller muntliga uttalanden som de har gjort i tjänsten och inom ramen för sina åligganden. Protokollet skall vara fristående frän konventionen.

Den 13 februari 1987 upprättades i Paris elt protokoll om privilegier och


 


immunitet för EUTELSAT. Det öppnades för undertecknande från samma Prop. 1987/88: 140 dag lill den 31 december 1987. Privilegieprotokollet träder i kraft trettio dagar efter del att fem konventionsstaler har undertecknat protokollet utan förbehåll för ratifikation eller ratificerat det. Hittills har Island, Malta och Nederländerna ratificerat protokollet. För Sveriges del har protokollet undertecknats i Paris den 28 april 1987 med förbehåll för ratifikation. Protokollet har upprättats på engelska och franska språken med lika giltig­het för båda texterna. Privilegieprotokollels engelska och franska texter jämte översättning fill svenska bör fogas vid protokollet i detta ärende som bilaga.

2 Protokollets materiella innehåll

Bestämmelser om privilegier och immunitet för EUTELSAT som juridisk person har intagits i artiklarna 2-6 i protokollet:

Artikel 2 tillerkänner EUTELSAT:s arkiv okränkbarhet var de än befin­ner sig och oberoende av vem som innehar dem.

I artikel 3 föreskrivs att organisationen med vissa undantag skall ålnjula immunitet mot rättsliga förfaranden. Bland undantagen kan nämnas att immunitet inte föreligger vid talan om skadestånd på grund av olycka orsakad av transportmedel som tillhör EUTELSAT. Organisationens rymdsektor (satelliter med utrustning) skall överallt vara fredad från varje form av husrannsakan, inskränkning, rekvisition, beslag, konfiskation; expropriation, kvarstad eller exekution. Samma sak gäller annan egendom som tillhör EUTELSAT, med några undantag, t. ex. atl fast egendom kan få exproprieras för allmännyttiga ändamäl om inte därmed organisationens verksamhet hindras.

Inom ramen för sin officiella verksamhet skall EUTELSAT enligl artikel 4 vara befriat från alla direkta inkomst- och egendomsskatler. Indirekta skatter och avgifter skall vid större inköp av varor eller tjänster efterskän­kas eller återbetalas lill organisationen. Befrielse från tullar skall gälla beträffande in- och utförsel för rymdseklorns räkning liksom vid in- och utförsel av utrustning i samband med uppskjutning av satelliter för använd­ning i EUTELSAT:s rymdseklor. EUTELSAT skall inom ramen för sin officiella verksamhet vara befriat från alla import- eller exportförbud eller -restriktioner. Däremot får EUTELSAT inte externt vare sig överlåta, sälja, hyra ul eller låna ut, tillfälligt eller stadigvarande, varor som beviljats befrielse enligt protokollet, utom på de villkor som den beviljande staten fastställer.

Enligt artikd 5 får EUTELSAT motta och inneha alla slag av penning­medel, valutor och fordringsbevis och inneha konton i vilken valuta som helst med fri dispositionsrätt inom ramen för sin officiella verksamhet.

EUTELSAT:s tjänslemedddanden och publikationer fär inte bli föremål för censur enligl artikel 6. Spridningen av dem får inte heller åläggas restriktioner. Part skall bevilja EUTELSAT samma förmånliga behandling som likvärdiga mdlanstatliga organisationer medges i fråga om dess tjäns-


 


temeddelanden och spridning av dess dokument när det gäller företräde,    Prop. 1987/88: 140 avgifter eller taxor som tillämpas på postförsändelser och telekommunika­tioner.

Privilegier och immunitet för personer med uppdrag inom EUTEL-SAT:s officiella verksamhet regleras i artiklarna 7-16:

Artikel 7 föreskriver beträffande parternas representanter dä de fullgör sina ijänsteuppdrag och under resor till och från den plats där de fullgör elt sådant uppdrag immunitet mot anhållande eller annat frihetsberövande (utom vid allvarliga brott eller då de ertappas på bar gärning). Immunitet stadgas även mot rättsligt förfarande - även efter det att uppdraget upp­hört - vad avser åtgärder eller uttalanden som gjorts inom ramen för uppdraget. Representant ges dock inte immunitet mot skadeståndstalan på grund av trafikolycka eller mot talan om ansvar för trafikbrott. Parternas representanter fillförsäkras vidare okränkbarhet för alla dokument och handlingar som rör EUTELSAT:s officiella verksamhet, befrielse från inreserestriklioner och utlänningsregistrering, samt samma lättnader i frå­ga om valuta- och tullreslriktioner som medges utländska regeringsrepre-senlanler på tillfälliga Ijänsteuppdrag. Protokollet stadgar vissa undantag från reglerna om immunitet och undantag från privilegier i fråga om parts egna representanter, medborgare eller fast bosalla invånare.

Enligt artikel 8 ges signalärernas representanter i stort sett samma immunitet och privilegier som parternas representanter, dock med undan­lag för lättnader i fråga om valuta- och tullrestriktioner. Samma begräns­ning i fråga om tillämpningen som i artikel 7 ges även här beträffande egna representanter, medborgare och fast bosatta invånare.

EUTELSAT:s tjänstemän skall enligt artikel 9 åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande - även efter det de lämnat sin tjänst hos EUTELSAT - i fråga om åtgärder eller uttalanden de gjort i tjänsten. Undantag härifrån gäller vid tredje mans talan i civilmål om skadestånd på grund av trafik­olycka samt vid talan om ansvar för trafikbrott. Tjänsteman och familje­medlemmar som ingår i hans hushåll skall vara befriade från nationell tjänstgöringsplikt (även militärtjänstgöring) saml från inreserestriklioner och ullänningsregistrering. Tjänslehandlingar och dokument skall vara okränkbara. Liksom för andra mdlanstatliga organisationers personal skall för EUTELSAT:s tjänstemän gälla samma lättnader i fråga om valu­ta- och växlingsrestriktioner. Sådan jämställdhet skall också tillämpas beträffande lättnader som medges mdlanstatliga organisationers personal i fråga om repatriering vid internationella kriser.

EUTELSAT:s tjänstemän skall ha rätl alt tullfritt införa och utföra möbler och personliga lillhörigheter (även etl motorfordon) vid tillträde resp. fränträde av EUTELSAT-ljänst pä parts territorium. Lön och er­sättning från organisationen skall vara skattefri. Skattebefrielsen gäller dock inte pension eller livränta som utbetalas av EUTELSAT. Tjänste­männen skall befrias frän obligatoriska avgifter lill nationella socialförsäk­ringssystem när etl tillfredsställande försäkringssystem inrättats hos EU­TELSAT.

Parterna behöver inte medge egna medborgare eller fast bosatta invåna­
re som är EUTELSAT—tjänstemän andra privilegier och annan immunitet
     5


 


än den som gäller tjänsteåtgärder, tjänstedokuments okränkbarhet, den    Prop. 1987/88: 140 nämnda skattefriheten saml befrielsen från avgifter fill nationella socialför­säkringssystem.

Förutom de privilegier och den immunitet som gäller EUTELSAT:s tjänstemän i allmänhet skall dess generaldirektör enligt artikel 10 ha immu­nitet mot anhållande eller annat frihetsberövande (utom om han ertappas på bar gärning med alt begå brott). Vidare skall han ha immunitet mot ci vil-och förvallningsrältsligt samt straffrältsligt förfarande (med undantag för skadeståndstalan vid trafikolycka eller ansvarslalan vid trafikbrott). Gene­raldirektören skall också åtnjuta sådana lullätlnader beträffande sitt per­sonliga bagage som medges diplomatiska företrädare.

I artikel 11 regleras privilegier och immunitet för de experter som anlitas av organisationen. Reglerna motsvarar i huvudsak vad som gäller för signalärernas representanter och för tjänstemännen (artiklarna 8 och 9).

Artikel 12 stadgar att privilegier och immunitet för skiljedomare och andra personer som deltar i skiljedomsförfarande skall regleras genom särskild överenskommelse.

Enligt artikel 13 skall generaldirektören dels underrätta part då tjänste­man eller expert påbörjar resp. avslutar tjänstgöring på partens territori­um, dels regelbundet underrätta samtliga parter om de tjänstemän pä vilka bestämmelserna i artikel 9 skall tillämpas.

Eftersom privilegier och immunitet enligl protokollet inte har tillkommit för att ge personliga fördelar ål enskilda kan de enligt artikel 14 hävas av parterna eller EUTELSAT:s organ om de antas hindra rättvisans gång och hävandet inte är till men för organisationens verksamhet.

Artikel 15 stadgar allmänt atl parterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för all underiätta inresa, vistelse och utresa för representanter, tjänstemän och experter.

I arlikd 16 åläggs EUTELSAT och alla som åtnjuter förmåner enligt protokollet atl respektera parternas lagar och bestämmelser och alt stän­digt samarbeta med parternas myndigheter för atl säkerställa detta.

Enligt artikel 17 får varje part vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Artiklarna 18-20 innehåller bestämmelser om biläggande av tvister ge­nom skiljedom.

För att säkerställa atl EUTELSAT:s verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt kan organisationen enligt artikd 21 sluta tilläggsavtal med vilken som helst part i protokollet.

3 Överväganden

Genom tillträdet år 1984 till konventionen om upprättande av en europeisk telesatellitorganisalion (EUTELSAT) har Sverige enligl artikel XVII i konventionen (prop. 1982/83: 173; SÖ 1984: 1) förbundit sig aft bevilja EUTELSAT viss immunitet och vissa privilegier. Del i Paris den 13 februari 1987 upprättade protokollet om immunitet och privilegier har tillkommit enligt konventionens artikel XVII c).


 


Bestämmelserna i protokollet ansluter till vad som är gängse beträffande    Prop. 1987/88: 140 liknande internationella organisationer.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anscrjag att Sverige bör tillträda protokollet.

I artikel XVII b) i konventionen om upprättande av EUTELSAT finns som jag redan har nämnt bestämmelser om privilegier för EUTELSAT när det gäller befrielse från tullar och skatter. Tillträdet lill konventionen om upprättande av EUTELSAT aktualiserade därför en ändring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen bestod i att punkten 31, som avser EUTELSAT och i vilken det som tillämplig överenskommelse anges konventionen om upprättande av EU­TELSAT, fogades till nämnda bilaga.

För atl EUTELSAT och dess personal m.fl. skall komma i åtnjutande av de förmåner som anges i privilegieprolokollet bör i bilagan till 1976 års lag göras en ändring, i punkten 31, som avser parternas och signalärernas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän och deras fa­miljemedlemmar samt experter som fullgör uppdrag för organisationen. En hänvisning bör göras fill privilegieprolokollet.

4 Ikraftträdande

Jag har inledningsvis redogjort för vad som gäller i fråga om protokollets ikraftträdande.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft snarast möjligt. Överens­kommelsens bestämmelser om privilegier och immunitet blir dock tillämp­liga som svensk lag först från den dag då överenskommelsen träder i kraft i förhållande fill Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s. 18-20). Det åligger rege­ringen att kungöra tidpunkten då avlal eller stadga har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

5 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsdepartemen­tet upprättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immuni­tet och privilegier i vissa fall. Vid upprättandet av förslaget har samråd skett med chefen för utrikesdepartementet.

Den föreslagna lagändringen är av sådan beskaffenhet atl lagrådets yttrande skulle sakna belydelse.


 


6 Hemställan                                                Prop- 1987/88: 140

Med hänvisning lill vad jag nu har anfört hemställer jag atl regeringen föreslår riksdagen atl

dels anta förslaget fill lag om ändring i lagen (1976:661) om immu­nitet och privilegier i vissa fall,

dels godkänna alt Sverige tillträder det i Paris den 13 februari 1987 daglecknade protokollet om privilegier och immunitet för EUTELSAT.

7 Beslut

Regeringen ansluter sig lill föredragandens överväganden och beslutar alt genom proposition föreslå riksdagen alt anta de förslag som föredraganden har lagt fram.


 


Protokoll

om privilegier och immunitet för den

europeiska telesatellitorganisationen

(EUTELSAT)


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


Protocol on the Privileges and Immunities of the European Telecommunications Sa-tellite Organization (EUTELSAT)

The States Parlies to this Protocol: Having regard lo the Convention and the Operating Agreement on the European Tele­communications Satdlite Organization (EUTELSAT) opened for signature at Paris on 15 July 1982 and, in particular, to Artides IV and XVII c) of the Convention;

Taking note that EUTELSAT has condu­ded a Headquarters Agreement with the Gov­ernment of the French Republic on 15 No­vember 1985;

Considering that the aim of this Protocol is to facilitate the achievement of the purpose of EUTELSAT and to ensure the efficienl performance of its funclions;

Have agreed as follows;


Protocole sur les privileges et immunités de POrganisation européenne de telecom­munications par satellite (EUTELSAT)

Les Etats Parties au present Protocole: Considérant la Convention portanl cré-alion de TOrganisation européenne de tele­communications par satellite (EUTELSAT) el TAccord d'exploilation ouverls ä la signa­ture å Paris le 15 juillet 1982 el, rtotammenl, les artides IV et XVII, paragraphe c) de la Convention,

Notant qu'EUTELSAT a conclu un Ac­cord de siége avec le Gouvernement de la République frangaise le 15 novembre 1985,

Considérant que Tobjet du present Proto­cole est de faciliter la realisation de Tobjectif d'EUTELSAT et de garantir la bonne exécu-tion de ses fonclions,

Sont convenus de ce qui suit:


 


Artide 1 Dejinilions For the purposes of this Protocol:

a)     "Convention" means the Convention establishing the European Telecommunica­tions Satellite Organizafion (EUTELSAT), including its Annexes, opened for signature at Paris on 15 July 1982;

b)    "Operating Agreement" means the Operating Agreement rdafing to the Europe­an Telecommunications Satellite Organiza­tion (EUTELSAT), including its Annexes, opened for signature al Paris on 15 July 1982;

c)    "Party to the Convention" means a Sta­
te for which the Convention is in force or has
been provisionally applied;

d)   "Headquarters Party" means the Party
to Ihe Convention in whose tertitory EU­
TELSAT has established its headquarters;

e)   "Signatory" means the tdecommunica-
fions entity or the Party that has signed the


Artide 1 Definitions Aux fins du present Protocole :

a)     le terme « Convention » désigné la
Convention portanl création de TOrganisa-
tion européenne de telecommunications par
satellite (EUTELSAT), y compris ses An­
nexes, ouverte ä la signature å Paris le 15
juillet 1982;

b)   Texpression « Accord d'exploitation » désigné I'Accord d'exploitation relatif ä POr­ganisation européenne de télécummunica-lions par satellite (EUTELSAT), y compris ses Annexes, ouvert ä la signature ä Paris le 15 juillet 1982;

c)   Texpression « Parlie å la Convention » désigné un Etat ä Tégard duquel la Conven­tion est entrée en vigueur ou a été provisoire-menl appliquée;

d)    Texpression « Partie abritanl le siége »
désigné la Partie å la Convention sur le terri­
toire de laqudle EUTELSAT a établi son
siége;

e)    le terme « Signataire » désigné 1'orga-
nisme de lélécommmunications oö la Partie


10


 


Protokoll om privilegier och immunitet för den europeiska telesatellitorganisa­tionen (EUTELSAT)

De stater som är parter i detta protokoll.

Som åberopar konventionen och driflöver­enskommdsen om den europeiska idesatd-lilorganisationen (EUTELSAT), vilka öpp­nades för undertecknande i Paris den 15 juli 1982, och särskilt artiklarna IV och XVII c) i konventionen;

Som noterar atl EUTELSAT har ingått ett sätesavtal med Franska republikens regering den 15 november 1985;

Som beaktar att syftet med detta protokoll är atl underiätta uppnåendet av EUTEL-SAT:s ändamål och atl säkerställa etl effek­tivt fullgörande av dess uppgifter;

Har kommit överens om följande.

Artikel I Definitioner 1 detta protokoll avses med

a)    "konvention" konventionen om upprat-'
lande av den europeiska telesatellitorganisa­
tionen (EUTELSAT), jämte bilagor, som
öppnades för undertecknande i Paris den 15
juli 1982;

b)    "driftöverenskommelse" driflöverens­
kommdsen för den europeiska idesaldlitor-
ganisafionen (EUTELSAT), jämte bilagor,
som öppnades för undertecknande i Paris den
I5juli 1982;

c)    "part i konventionen" en stat för vilken
konventionen är i kraft eller provisoriskt har
tillämpats;

d)   "såtespart" den part i konventionen på
vars territorium EUTELSAT har upprättat
sill säte;

e)   "signalär" det lelekommunikationsor-
gan eller den part som har undertecknat drift-


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

II


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


Operating Agreement and for which that Ag­reement is in force or has been provisionally applied;

f)    "Party to the Protocol" means a State
for which this Protocol is in force;

g)   "Staff member" means Ihe Director Ge­
neral and any other staff member recruiled
by EUTELSAT who is employed exclusivdy
by it, paid by it, and is subject lo its Staff
Regulations;

h) "Representantives" means represenla-fives of Parties to the Convention and of Sig-nalories including their respective heads of delegation, their allernates and advisers;

i) "Archives" means all records belonging lo or held by EUTELSAT such as docu­ments, correspondence, manuscripts, pho-tographs, computer programs, films and re­cordings;

j) "Official activities" means the activities carried oul by EUTELSAT within the frame-work of its objectives as defined in the Convention;

k) "Expert" means a person, other than a staff member, appointed lo carry oul a speci­fic task for or on behalf of EUTELSAT and at its expense;

1) "EUTELSAT Space Segment" means the space segment owned or leased by EU­TELSAT as defined in the Convention;

m) "Property" means anylhing that can be the subject of a right of ownership, including contraclual righls;

n) "Director General" means the Director General of EUTELSAT.


qui a signé FAccord d'exploitation et ä Té-gard duquel ledil Accord est entré en vigueur ou a été provisoirement appliqué ;

f)    Texpression « Partie au Protocole » dé­
signé un Etat å Tégard duquel le present Pro­
tocole est entré en vigueur ;

g)   Texpression « membre du personne! »
désigné le Direcleur general et tout autre
membre du personnd recrulé par EU­
TELSAT qui est employé exclusivement par
cette derniére, rémunéré par cdle-ci et so­
umis ä son Statut du personnd ;

h) le terme « representants » désigné les representants des Parties ä la Convention et les representants des Signataires comprenanl leurs chefs de delegation, suppleants et cön-seillers respeclifs;

i) le terme « archives » désigné tous les dossiers appartenant ä EUTELSAT ou déte-nus par elle, tels que les documents, la cor­respondance, les manuscrils, les photogra-phies, les programmes d'ordinateurs, les films el les enregislrements;

j) Texpression « activilés officielles » dé­signé les activilés menées par EUTELSAT dans le cadre de ses objectifs tels quMls sont définis dans la Convention ;

k) le terme « expert » désigné une person­ne, autre qu'un membre du personnd, nom-mée pour exéculer une täche precise pour le compte ou au nom d'EUTELSAT et aux frais de cette derniére;

1) Texpression « secteur spalial d'E-UTELSAT » désigné le secteur spalial dont EUTELSAT est propriétaire ou localaire tel que défini dans la Convention ;

m) le terme « biens » désigné tout ce qui peut faire Tobjel d'un droit de propriélé, y compris les droits contracluds ;

n) Texpression « Direcleur general » dé­signé le Direcleur general d'EUTELSAT.


 


Artide 2

Inviolability of Archives

The archives of EUTELSAT shall be in­violable wherever located and by whomso-ever held.


Artide 2

Inviolabihté des archives

Les archives d'EUTELSAT sont inviolab­les, ou qu'elles se trouvent el quel qu'en soit le délenteur.


12


 


överenskommelsen och i förhållande lill vil­kel eller vilken den överenskommelsen har trätt i kraft eller provisoriskt tillämpats:

f)     "part i protokollet" en stal för vilken
delta protokoll är i kraft;

g)     "tjänsteman" generaldirektören och
varje annan av EUTELSAT rekryterad tjäns­
teman som är anställd uteslutande av denna
organisation, uppbär ersättning av denna och
är underställd dess personalreglemente;

h) "representanter" företrädare för parter i konventionen och signalärer, inbegripet de­ras respektive delegationschefer, ersättare och rådgivare;

i) "arkiv" alla handlingar som tillhör eller innehas av EUTELSAT, såsom dokument, skrivelser, manuskript, fotografier, datorpro­gram, filmer och upptagningar;

j) "officiell verksamhet" den verksamhet som utförs av EUTELSAT inom ramen för dess ändamål enligl konventionen;

k) "expert" annan person än en tjänste­man som tillsatts för atl ulföra ell särskilt uppdrag för EUTELSAT eller för dess räk­ning och på dess bekostnad;

I) "EUTELSAT:s rymdseklor" den rymd­sektor som ägs eller hyrs av EUTELSAT såsom den definieras i konventionen;

m) "egendom" allt som kan vara föremål för äganderätt, däri inbegripet kontraklsenli-ga rättigheter;

n) "generaldirektör" EUTELSAT:s gene­raldirektör.

Artikel 2

Arkivens okränkbarhet

EUTELSAT:s arkiv skall vara okränkbara var de än befinner sig och av vem de än innehas.


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

13


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


Artide 3

Immunity of EUTELSAT from Jurisdiction

and Execution

1)   EUTELSAT shall, in the exercise of its
official activities, have immunity from juris­
diction except in the following cases:

a)   where the Director General expressly waives such immunity in a particular case;

b)  where a civil aclion is brought by a third party for damage arising from an accidenl caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or operaled on behalf of EUTELSAT, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle or means of transport;

c)   for the attachmenl, pursuanl to the final order of a court of law, of the salaries and emoluments including pensions, owed by EUTELSAT to a staff member or a former staff member;

d)    in respect of a counler-daim direclly
connecled with judicial proceedings initiated
by EUTELSAT;

e)    for the enforcement of an arbilrafion
award made under Artide
XX of the Conven­
tion or Artide 20 of the Operating Agre­
ement.

2)   Nolwislhstanding paragraph I), no ac-
fion shall be brought in the courts of Parties
lo the Protocol against EUTELSAT by Parti­
es to the Convention, Signatories or persons
acfing for or deriving claims from any of
them, relating to righls or obligafions under
the Convenfion or Operating Agreement.

3) a) The ElJTELSAT Space Segment, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from any search, restrainl, requisition, seizure, confiscation, expropria­tion, sequeslration or execution, whether by executive, administrative or judicial aclion;


Artide 3

Immunité de juridiction et d'e.xécution d'E-

UTELSAT

1)    EUTELSAT bénéficie, dans Texercice
de ses activilés officielles, de Timmunité de
juridiction, sauf dans les cas suivants:

a)   lorsque le Direcleur general renonce ex-pressémenl ä ladite immunité dans un cas particulier;

b)  lorsqu'une aclion civile est intenlée par un tiers pour les dommages résullanl d'un accidenl causé par un véhicule aulomobile ou tout aulre moyen de transport appartenant å EUTELSAT ou circulanl pour son compte, ou en cas d'infraclion ä la réglementation routiére intéressant le véhicule ou le moyen de transport précité;

c)   pour la saisie, en execution d'une déci-sion juridictionndle sans appel, des traile­ments et emoluments, y compris les pen­sions, dus par EUTELSAT å un membre ou ä un ancien membre du personnd ;

d)    dans le cas d'une demande reconven-
lionnelle direclemenl liée ä une acfion judici­
aire intenlée par EUTELSAT;

e)   pour Texéculion d'une décision arbilrale
rendue en vertu de Tartide
XX de la Conven­
tion ou de Tartide 20 de TAccord d'exploita-
tion.

2)  Nonobstanl les dispositions du paragra­phe 1), aucune aclion ayant Irait aux droits et obligafions en vertu de la Convention ou de TAccord d'exploilation ne peut étre intenlée contre EUTELSAT devant les tribunaux des Parties au present Protocole par des Parties a la Convention, des Signataires ou des person­nes agissanl pour le compte de ceux-ci, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci.

3)  a) Le secteur spalial d'EUTELSAT, oil qu'il se Irouve et quel qu'en soit le délenteur, est exempt de toute perquisition, contrainte, requisition, saisie, confiscation, expropria­tion, mise sous séquestre ou de toute autre forme d'exéculion, que ce soit par décision exécutoire, administrative ou judiciaire ;


14


 


Artikel 3

EUTELSAT;s immunitet mot rättsligt förfa­rande och verkställighet.

I) EUTELSAT skall, vid utövande av sin officiella verksamhet, åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande utom i följande fall:

a)   när generaldirektören uttryckligen efter­ger sådan immunitet i något särskilt fall;

b)  när talan i tvistemål väcks av tredje man angående skada till följd av olycka orsakad av ett motorfordon eller annat transportme­del som tillhör EUTELSAT eller brukas för dess räkning eller när del är fråga om trafik­brott, där sådant fordon eller transportmedel varit inblandat;

c)   vid utmätning på grund av elt slutligt domstolsbeslut för betalning av lön eller an­nan ersättning, inbegripet pension, som EU­TELSAT är skyldigt en anställd eller en f. d. anställd;

d)   såvitt gäller genkäromäl som har direkt
samband med rättsligt förfarande inlett av
EUTELSAT;

e)   vid verkställighet av en skiljedom som
tillkommit enligt artikel
XX i konventionen
eller artikel 20 i driflöverenskommdsen.

2)  Oaktat bestämmelserna i punkt I) skall ingen talan väckas mot EUTELSAT vid domstolar hos parterna i protokollet vad av­ser rätfigheter och skyldigheter enligt kon­ventionen eller driftöverenskommelsen av parterna i konvenfionen, signalärerna eller personer som agerar på deras vägnar eller härleder sina krav från någon av dem.

3)  a) EUTELSAT:s rymdseklor skall, var den än är belägen och av vem den än innehas, åtnjuta immunitet mot varje form av husrann­sakan, inskränkning, rekvisition, beslag, konfiskafion, expropriation, kvarstad eller exekution, vare sig genom exekutiva, admini­strativa eller rättsliga åtgärder;


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

15


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


b) All other property of EUTELSAT, whe­rever located and by whomsoever held, shall enjoy the immunity set out in paragraph 3) a) except in respect of:

i) an attachmenl or execution in order lo salisfy a final judgement or order of a court of law that relätes to any proceedings brought against EUTELSAT pursuanl lo paragraph 1);

ii) any acfion laken in accordance with the law of the State concerned which is lemporarily necessary in connection with the prevention of or investigation into acci-denls involving motor vehides or other means of transport belonging to, or opera­ted on behalf of, EUTELSAT;

iii) expropriation in respect of real pro­perty for public purposes and subject lo prompt payment of fair compensation, provided thal such expropriation does nol prejudice the funclions and operations of EUTELSAT.


b) Tous les autres biens d'EUTELSAT, oii qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le délen­teur, jouissent des immunités énoncées å Ta-linéa a) du paragraphe 3), sauf lorsquMl s'a-git:

i) d'une saisie ou d'une execution opérée en application d'une décision juridiction­ndle sans appel prononcée dans le cadre de toute aclion inlentée contre EU­TELSAT en application du paragraphe I); ii) de toute mesure prise conformément å la legislation de TElat inléressé lorsqu'elle est lemporairement nécessaire ä la preven­tion des accidenls qui mellent en cause des véhicules automobiles ou d'autres moyens de transport appartenant ä EUTELSAT ou circulanl pour son compte, ainsi qu'ä Tenquéte dont ces accidenls font Tobjel;

iii) d'une expropriation de biens immobi-liers pour cause d'utilité publique, et sous réserve du prompt paiement d'une indem-nité équilable, ä condition que ladite ex­propriation ne porle pas prejudice aux fonclions el activilés d'EUTELSAT.


 


Artide 4

Fiscal and Customs Provisions

1)   Within the scope ofils official activities,
EUTELSAT and its property and income
shall be exempt from all direct taxes.

2)    Whenever EUTELSAT makes major
purchases of goods or services that are ne­
cessary for the performance of its official ac-
livifies and whose price includes taxes or du­
lies, Ihe Party to the Protocol concerned shall
take the measures necessary for the remitlan-
ce orreimbursement of those laxes or dulies.

3)   Within the scope of ils official activities,
EUTELSAT shall be exempt from customs
dulies and taxes on the EUTELSAT Space
Segment and on equipment imporled or ex­
ported in connection with the launching of
satellites for use in the EUTELSAT Space
Segment.


Artide 4

Dispositions fiscales el douaniéres

1)  Dans le cadre de ses activilés officielles, EUTELSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés de tous impöts directs.

2)  Lorsqu'EUTELSAT effeclue des achats importanls de marchandises ou de services, nécessaires å Texercice de ses activilés offi­cielles el dont le prix comprend des laxes ou droits, la Partie au Protocole concernée prend toutes les mesures nécessaires ä la re-mise ou au remboursement du monlanl des laxes et droits de cette nature.

3)  Dans le cadre de ses activilés officielles, EUTELSAT est exonérée des droits de do-uane et impöts afférents au secteur spalial d'EUTELSAT et aux matérids importés ou exportés intéressant le lancement de satelli­tes deslinés ä faire partie du secteur spalial d'EUTELSAT.


16


 


b) EUTELSAT:s all övrig egendom, var den än befinner sig och av vem den än inne­has, skall åtnjuta den immunitet som anges i punkt 3) a), utom vad avser

i) utmätning eller annan verställighet av en dom eller ell slutligt domstolsbeslut som har meddelats i ett förfarande mot EU­TELSAT enligt punkt 1);

ii) åtgärd enligl den berörda statens lag som tillfälligtvis är nödvändig i samband med förhindrande eller undersökning av olyckor, i vilka motorfordon eller andra transportmedel som tillhör EUTELSAT el­ler brukas för dess räkning är inblandade;

iii) expropriation av fast egendom för all­männyttiga ändamål, med förbehåll för omedelbar inbetalning av skälig ersättning, under förutsättning atl exproprialionen inte utgör hinder för EUTELSAT:s uppgif­ter och verksamhet.

Artikel 4

Bestämmelser om skatt och tull

1)  Inom ramen för sin officiella verksamhet skall EUTELSAT samt dess egendom och intäkter vara befriade från alla direkta skat­ter.

2)  Närhelst EUTELSAT gör större inköp av varor eller tjänster som är nödvändiga för fullgörande av dess officiella verksamhet, och när priset på dessa inkluderar skatter eller avgifter, skall den berörda parten i pro­tokollet vidta nödvändiga åtgärder för att efterskänka eller återbetala dessa skatter el­ler avgifter.

3)  Inom ramen för sin officiella verksamhet skall EUTELSAT vara befriat från tullar och andra avgifter som avser EUTELSAT:s rymdsektor samt utrustning som införts eller utförts i samband med uppskjutning av satel­liter för användning i EUTELSAT:s rymd­seklor.

2    Riksdagen 1987/88. 1 saml. Nr 140


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

17


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


4)  Goods acquired by or on behalf of EU­TELSAT within the scope of its official ac­tivities shall be exempt from all prohibitions and restrictions on import or export.

5)  No exemption shall be accorded in res­pect of taxes and dulies which represent charges for specific services rendered.

6)  No exemption shall be accorded in res­pect of goods acquired by, or services provi­ded to, EUTELSAT for the personal benefit of staff members.

7)  Goods exempled under this Artide shall not be Iransferred, hired out or lent, perma-nenfiy or temporarily, or sold, except in ac­cordance with condilions laid down by the Party lo the Protocol that granled the exemp­tion. However, this prohibition shall nol app­ly to the transfer of goods between different establishments of EUTELSAT.

8)  Payments from EUTELSAT to Signato­ries pursuanl to the Operating Agreement shall be exempt from national taxes by any Party to the Protocol, other than the Party that has designated the Signatory concerned.


4)    Les marchandises acquises par EU­
TELSAT ou pour son compte dans le cadre
de ses activilés officielles sont exonérées de
toutes inlerdiclions et restricfions dMmporta-
tion ou d'exportalion.

5)  Aucune exonération n'est accordée pour les impöts et droits qui représentenl la remu­neralion de services particuliers rendus.

6)  Aucune exonération n'est accordée pour les marchandises acquises ou les services ob-tenus par EUTELSAT pour Tusage person­nd des membres du personnd.

7)    Les marchandises exonérées en vertu
des dispositions du present artide ne doivent
pas étre cédées, louées ou prétées, ä titre
temporaire ou permanent, ni vendues, ä
moins que ce ne soit ä des condilions fixées
par la Partie au Protocole qui a accordé Tex-
onéralion. Toutefois, cette interdiclion ne
s'applique pas au transfert de marchandises
entré différenls locaux d'EUTELSAT.

8)     Les versemenls effectués par EU­
TELSAT au bénéfice d'un Signataire confor­
mément ä TAccord d'exploilalion sont ex­
onérés de tout impöl national par toute Partie
au Protocole aulre que celle ayant désigné
ledil Signataire.


 


Artide 5

Funds, Currency and Securities

EUTELSAT may receive and hold any kind of funds, currency or securities and dis­pose of them freely in connection with any of its official activities. Il may hold accounts in any currency lo the extent required for the performance of its official activities.


Artide 5

Fonds, devises et valeurs

EUTELSAT peut recevoir et délenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature el en disposer libremenl dans le cadre de n'importe laqudle de ses activilés officiel­les. Elle peut délenir des comples dans n'im-porte quelle monnaie dans la mesure nécessa­ire pour la mise en oeuvre de ses activilés officielles.


 


Artide 6

Official Communications and Publications

1) With regard lo ils official Communica­tions and Ihe distribufion of all ils docu­ments, EUTELSAT shall enjoy in the terri­tory of each Party lo Ihe Protocol treatment


Artide 6

Communications el publications officielles

1) En ce qui concerne ses communicafions officielles ainsi que la diffusion de tous ses documents, EUTELSAT bénéficie, sur le tcrtitoire de chaque Partie au Protocole, d'un


 


4)  Varor som inköpts av EUTELSAT eller för dess räkning inom ramen för dess offici­ella verksamhet skall vara befriade frän alla förbud och restriktioner avseende import el­ler export.

5)  Ingen befrielse skall beviljas i fråga om skatter och avgifter som utgör ersättning för särskilda tjänster.

6)  Ingen befrielse skall beviljas i fråga om varor som inköpts eller tjänster som erhållits av EUTELSAT som personliga förmåner för de anställda.

7)  Varor som har beviljats befrielse enligt denna artikel får inte överiålas, hyras ut eller lånas ut, fillfälligl eller stadigvarande, eller säljas, om så inte sker i enlighet med villkor som fastställts av den part i protokollet som beviljade befrielsen. Delta förbud skall dock inte tillämpas på överiåtelse av varor mellan EUTELSAT:s olika anläggningar.

8)  Betalningar frän EUTELSAT lill signa­lärerna enligt driflöverenskommdsen skall av varje part i protokollet, utom den part som har utsett den berörda signalären, befrias från nationella skatter.

Artikel 5

Penningmedel, valutor och fordringsbevis

EUTELSAT får motta och inneha pen­ningmedel, valutor och fordringsbevis av alla slag och fritt förfoga över dem i samband med någon av dess officiella verksamheter.

Organisationen får inneha konton i vilken valuta som helst i den utsträckning som be­hövs för att den skall kunna fullgöra sin offi­ciella verksamhet.

Artikel 6

Tjänslemedddanden och publikationer

1) För sina tjänstemeddelanden och för spridning av alla sina dokument skall EU­TELSAT på territorium som tillhör part i protokollet åtnjuta en behandling som inte är


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

19


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


not less favourable than that generally ac­corded to equivalenl intergovernmental or-ganizations in the malier of priorilies, råtes and taxes on malls and all forms of telecom­munications, as far as may be compatible with any international agreements to which that Party to the Protocol is a party.

2)   With regard to its official Communica­tions, EUTELSAT may employ all appropri­ate means of communication, including mes-sages in code or cypher. Parties to the Proto­col shall nol impose any reslriclion on the official Communications of EUTELSAT or on the circulation of its official publications. No censorship shall be applied to such Com­munications and publications.

3)   Establishment and use by EUTELSAT of a radio station in the territory of any Party to the Protocol shall be permitled and shall be in accordance with the legislafion in force in the territory concerned.


traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralemenl accordé aux organisa­tions intergouvernementales équivalentes en mafiére de priorités, tarifs et taxes sur le eourrier et sur tous moyens de telecommuni­cations, dans la mesure oö un tel traitement est compatible avec tous autres accords in­ternationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.

2)   En ce qui concerne ses communicafions officielles, EUTELSAT peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Les Parties au Protocole nMmposent aucune res­lriclion aux Communications officielles d'EUTELSAT, non plus qu'ä la diffusion de ses publications officielles. Aucune censure n'est exercée ä Tégard desdiles communica­fions et publications.

3)   La mise en place et Tufilisalion par EU­TELSAT, sur le tcrtitoire d'une Partie au Protocole, d'une station radio seront aulori-sées et se feront dans le cadre de la legislation en vigueur dans le territoire concerne.


 


Artide 7 Representatives of Parlies

1) Representatives of Parties to the Convention shall enjoy, while performing their official funclions and in the course of their journeys to and from the place of perfor­mance of those funclions, the following privi­leges and immunities:

a)    immunity from arrest or detenfion, and from seizure of their personal luggage, except in the case of a grave crime or when found commilting, atlempting to commit or just having commitled a criminal offence;

b)   immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spöken or written, done by them in the performance of their official funclions; however, this immunity shall not apply in respect of a civil aclion by a third party for damage arising from an acci­denl caused by  a motor vehicle or other


Artide 7

Representants des Parties

I) Les representants des Parties å la Con­vention jouissent, durant Texercice de leurs fonclions officielles et au cours de leurs voyages ä destination ou en provenance du lieu 011 ils exercent ces fonclions, des privi­leges el immunités suivants:

a)    immunité en cas d'arrestation ou de de­tenfion et exempfion de la saisie de leurs bagages personnds, sauf en cas de crime grave ou de flagrant délil;

b)   Timmunité de juridicfion, méme apres la fin de leur mission, pour les actes, y com­pris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans Texercice de leurs fonclions offi­cielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une aclion civile intenlée par un tiers pour des dommages résullanl d'un acci­denl causé par un véhicule aulomobile ou un


20


 


mindre förmånlig än den som allmänt medges likvärdiga mdlanstatliga organisationer, när del gäller företräde, avgifter eller taxor som tillämpas på postförsändelser och alla slag av telekommunikationer, såvida detta är fören­ligt med de internationella överenskommel­ser i vilka parten i protokollet är part.

2) För sina tjänslemedddanden får EU­TELSAT använda alla lämpliga kommunika­tionsmedel, inbegripet koder och chiffer. Par­terna i protokollet skall inte underkasta EU-TELSAT:s tjänslemedddanden eller sprid­ningen av dess offentliga publikationer någon form av restriktioner. Meddelandena och pu­blikationerna får inte bli föremål för censur.

3) EUTELSAT:s inslallering och använd­ning av en radiostation på territorium som tillhör någon av parterna i protokollet skall vara tillåten och skall ske i enlighet med gäl­lande lagstiftning inom del berörda lerrilori-et.

Artikd 7

Representanter för parterna

1) Representanter för parterna i konventio­nen skall vid fullgörandet av sina tjänste­uppdrag och under resor till och från den plats där de fullgör dessa uppdrag åtnjuta föl­jande privilegier och immunitet:

a)  immunitet mot anhållande eller annat frihetsberövande och mot beslagtagande av deras personliga bagage, utom vid allvariigt brott eller då de erlappals med att begå, för­söka begå eller just ha begått ell brott;

b)  immunitet mot rättsligt förfarande, även efter del atl uppdraget upphört, såvitt avser åtgärder, däri inbegripet muntliga och skriftli­ga uttalanden, som de vidtagit vid fullgöran-del av sina uppdrag; sådan immunitet skall dock inte föreligga såvitt avser tredje mans talan i tvistemål om skada lill följd av en olycka orsakad av ell motorfordon eller an-

3    Riksdagen 1987/88. 1 saml. Nr 140


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

21


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


means of transport belonging to or driven by a representative, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and commit­led by him;

c)    inviolability for all official papers and
documents that are related lo the official ac­
tivities of EUTELSAT;

d)   exemption from immigration restric­
tions and alien regislration;

e)   the same treatment in the malier of cur­
rency and exchange control as is accorded to
representatives of foreign governmenls on
temporary official mission;

f)    the same treatment in the malier of cus­
toms as regards their personal luggage as is
accorded lo representatives of foreign go­
vernmenls on temporary official mission.

2) The provisions of paragraph 1) shall nol apply in relations between a Party to Ihe Pro­tocol and its representatives. Further, the provisions of sub-paragraphs a), d), e) and f) of paragraph I) shall not apply in relations between a Party lo the Protocol and ils nafio-nals or permanent residents.


aulre moyen de transport appartenant ou conduit par un representant, ou dans le cas d'une infraction å la réglementation de la cir­culation routiére mettant en cause ce véhi­cule et commise par lui;

c)    inviolabililé de tous papiers et docu­
ments officids se rapportanl aux activilés of­
ficielles d'EUTELSAT;

d)    exemption des mesures restrictives re-
latives ä Timmigralion el des formalités d'en-
regislrement des étrangers;

e)    méme traitement, en ce qui concerne les
restrictions monélaires el de change, que ce­
lui accordé aux representants de gouverne­
ments étrangers en mission officielle tempo­
raire;

O méme traitement, en ce qui concerne le conlröle douanier de leurs bagages person­nds, que celui accordé aux representants de gouvernements étrangers en mission officiel­le temporaire.

2) Les dispositions du paragraphe I) ne sont pas applicables aux relations entré une Partie au Protocole et ses representants. En outre, les dispositions des alinéas a), d), e) et O du paragraphe I) ne sont pas applicables aux relations entré une Partie au Protocole et ses ressortissanls ou les personnes résidant å titre permanent sur son territoire.


 


Artide 8

Representatives of Signatories

I) Representatives of Signatortes shall enjoy, while performing their official func­lions in relation to the work of EUTELSAT and in the course of their journeys to and from their place of work, the following privi­leges and immunities:

a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spöken or written, done by them in the performance of their official funcfions; however, this immunity shall not apply in respect of a civil aclion by a third party for damage arising from an acci­denl caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by


Artide 8

Representants des Signataires

1) Les representants des Signataires jouis­sent, durant Texercice de leurs fonclions offi­cielles dans le cadre des activilés d'E-UTELSAT el au cours de leurs voyages å destination ou en provenance de leur lieu de travail, des privileges el immunités suivants:

a) Timmunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, pour les actes, y comp­ris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans Texercice de leurs fonclions officielles; celle immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une aclion civile inlentée par un tiers pour des dommages résullanl d'un accidenl causé par un véhicule aulomobile ou un aulre moyen de transport appartenant ou conduit


22


 


nat transportmedel som tillhör en represen­tant eller har framförts av denne eller såvitt avser elt trafikbrott där ell sådant fordon har varit inblandat och som har begåtts av denne;

c)  okränkbarhet för alla officiella handling­
ar och dokument som rör EUTELSAT:s offi­
ciella verksamhet;

d)  befrielse från inreserestriklioner och re­
gistrering av utlänningar;

e)  samma lättnader i fråga om valuta- och
växlingsreslriklioner som medges represen­
tanter för utländska regeringar på tillfälliga
Ijänsteuppdrag.

f)   samma lättnader i fråga om tullrestrik-
lioner vad avser deras personliga bagage som
medges representanter för utländska rege­
ringar på tillfälliga ijänsteuppdrag.

2) Bestämmelserna i punkt 1) skall inte til­lämpas på förbindelser mellan en part i proto­kollet och dess representanter. Vidare skall bestämmelserna under a), d), e), och f) i punkt I) inte tillämpas på förbindelser mellan en part i protokollet och dess medborgare eller fast bosatta invånare.

Artikel 8

Representanter för signalärer

I) Representanter för signalärer skall vid fullgörandet av sina tjänsteuppdrag i sam­band med EUTELSAT:s verksamhet och un­der sina resor lill och från sin tjänstgöringsort åtnjuta följande privilegier och immunitet:

a) immunitet mot rättsligt förfarande, även efter del att uppdraget upphört, såvitt avser åtgärder, däri inbegripet muntliga och skriftli­ga uttalanden, som de vidtagit vid fullgöran­det av sina uppdrag; sådan immunitet skall dock inte föreligga såvitt avser tredje mans talan i tvistemål om skada fill följd av en olycka orsakad av elt motorfordon eller an­nat transportmedel som tillhör en represen-


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

23


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


a representative, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and commit­led by him;

b)    inviolability for all official papers and documents thal are related to ihe official ac­tivities of EUTELSAT;

c)    exemption from immigration restric­tions and alien regislration.

2) The provisions of paragraph I) shall nol apply in relations between a Party lo the Pro­tocol and the representative of Ihe Signatory designated by it. Further, the provisions of sub-paragraph c) of paragraph I) shall nol apply in relations between a Party to the Pro­tocol and its nalionals or permanent resi­dents.


par un representant, ou dans le cas d'une infraction å la réglementation de la circula­tion routiére mettant en cause ce véhicule et commise par lui;

b)    inviolabililé de tous papiers el docu­ments officids se rapportanl aux activilés of-ficidles d'EUTELSAT;

c)    exemption des mesures restrictives re-lalives ä Timmigralion et des formalités d'en-registremenl des étrangers.

2) Les dispositions du paragraphe I) ne sont pas applicables aux relations entré une Partie au Protocole et le representant du Si­gnataire désigné par elle. En outre, les dispo­sitions de Talinéa c) du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entré une Partie au Protocole et ses ressortissanls ou les per­sonnes résidant å titre permanent sur son ter­ritoire.


 


Artide 9 Staff Members

I) Staff members shall enoy the following privileges and immunities:

a)    immunity from jurisdicition, even after they have left the service of EUTELSAT, in respect of acts, including words spöken or written, done by them in the performance of their official funclions; however, this immu­nity shall nol apply in respect of a civil acfion by a third party for damage arising from an accidenl caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by a staff member, or in respect of a traffic of­fence involving such a vehicle and commitled by him;

b)   exempfion, logether with members of their families forming part of their household, from any obligations in respect of national service, including military service;

c)    inviolability for all official papers and documents that are related lo the official ac­fivities of EUTELSAT;


Artide 9

Membres du personnd

1) Les membres du personnd jouissent des privileges et immunités suivants:

a)    Timmunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, pour les actes, y com­pris les paroles el les écrits, accomplis par eux dans Texercice de leurs fonclions offi­cielles; celle immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une acfion civile inlentée par un tiers pour des dommages résullanl d'un acci­denl causé par un véhicule aulomobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un membre du personnd, ou dans le cas d'une infraction å la réglementa­tion de la circulation routiére mettant en cause ce véhicule et commise par lui;

b)   exemption, pour eux-mémes et pour les membres de leur famille vivanl å leur foyer, de toutes obligations rdatives au service na­tional, y compris le service militaire;

c)    inviolabililé de tous papiers et docu­ments officids se rapportanl aux activilés of­ficielles d'EUTELSAT;


24


 


tant eller har framförts av denne eller såvitt avser etl trafikbrott där ett sådant fordon har varit inblandat och som har begåtts av denne;

b)  okränkbarhet för alla officiella handling­ar och dokument som rör EUTELSAT:s offi­ciella verksamhet;

c)   befrielse från inreserestriklioner och re­gistrering av utlänningar.

2) Bestämmelserna i punkt I) skall inte til­lämpas på förbindelser mellan en pari i proto­kollet och representant för den signalär som den utsett. Vidare skall bestämmelserna un­der c) i punkt I) inte tillämpas på förbindelser mellan en part i protokollet och dess medbor­gare eller fast bosatta invånare.

Artikel 9 Tjänstemän

1) Tjänstemän skall åtnjuta följande privile­gier och immunitet:

a)  immunitet mot rättsligt förfarande, även efter det att de lämnat sin tjänst hos EU­TELSAT, såvitt avser åtgärder, däri inbegri­pet skriftliga och muntliga uttalanden, som de vidtagit vid fullgörandet av sina ijänsteupp­drag; sådan immunitet skall dock inte förelig­ga såvitt avser tredje mans talan i tvistemål om skada till följd av en olycka orsakad av elt motorfordon eller annal transportmedel som tillhör en tjänsteman eller har framförts av denne, eller såvitt avser etl trafikbrott där etl sådant fordon har varit inblandat och som har begåtts av denne;

b)  befrielse för egen del och för de familje­medlemmar som ingår i hushållet från varje skyldighet i fråga om nationell tjänstgörings-plikt, vari inbegrips militärtjänstgöring;

c)  okränkbarhet för alla officiella handling­ar och dokument som rör EUTELSAT:s offi­ciella verksamhet;


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

25


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


d)    exemption, logether with members of
their families forming part of their household,
from any immigration restrictions and alien
regislration;

e)    the same treatment in the matter of cur­
rency and exchange control as is generally
accorded to staff members of intergovern­
mental organizations;

f)     together with members of their families
forming part of their household, the same
facilifies as to repatriation in time of interna­
tional crises as are accorded to staff members
of intergovernmental organizations;

g)    the right to import free of duly into the
territory of any Party to the Protocol, their
furniture and personal effects, including a
motor vehicle, at the time of taking up their
post in the territory of the State concerned,
and the right to export such items free if duly
in rdinquishing such post, in both cases in
accordance with the laws and regulations of
the State concerned. However, except in ac­
cordance with such laws and regulations,
goods which have been exempled under this
sub-paragraph shall not be Iransferred, hired
oul or lent, permanently or temporarily, or
sold.

2) Salaries and emoluments paid by EU­TELSAT to staff members shall be exempt from income tax from the date upon which such staff members have begun to be liable for a lax imposed on their salaries and emolu­ments by EUTELSAT for Ihe latter's bene­fil. Parties lo the Protocol may take these salaries and emoluments into accounl for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources. Par­ties to the Protocol are not required to grant exemption from income lax in respect of pen­sions and annuities paid to former staff mem­bers.


d)    exemption, pour eux-mémes et pour les
membres de leur famille vivanl ä leur foyer,
des mesures restrictives rdatives å Timmi­
gralion et des formalités d'enregislremenl
des étrangers;

e)    méme traitement, en ce qui concerne les
restricfions monélaires et de change, que ce­
lui généralemenl accordé aux membres du
personnd d'organisalions intergouvernemen­
tales;

f)     mémes facilités de rapatriement, pour
eux-mémes et pour les membres de leur fa­
mille vivanl ä leur foyer, que celles accordées
aux membres du personnd d'organisalions
intergouvernementales, en période de crise
internationale;

g)    droit d'importer en franchise sur le ter­
ritoire de toute Parlie au Protocole leur mobi-
lier et leurs effels personnds, y compris un
véhicule aulomobile, ä Toccasion de leur
prise de fonclions sur le territoire de TEtat
inléressé, et droit d'exporler ces artides en
franchise lors de la cessation de leurs fonc­
lions sur ce territoire, conformément, dans
Tun et Tautre cas, aux lois el réglemenls
adopiés par TElat inléressé. Toutefois, les
marchandises qui ont élé exonérées en vertu
des dispositions du present alinéa ne doivent
pas étre cédées, louées ou prétées, å titre
permanent ou temporaire, ou vendues, ä
moins que ce ne soit conformément aux lois
et réglemenls précités.

2) Les trailements et emoluments versés aux membres du personnd par EUTELSAT sont exonérés de Timpöt sur le revenu å compter de la date ä laquelle ces membres du personnd sont assujeltis å un impöl prélevé par EUTELSAT sur leurs trailements et emoluments pour son propre compte. Les Parlies au Protocole peuvenl prendre ces trailements et emoluments en considérafion pour T évaluation du monlanl de Timpöt å prélever sur des revenus émananl d'aulres sources. Les Parlies au Protocole ne sont pas tenues d'exonérer de Timpöt sur le revenu les pensions ou renles versées aux andens membres du personnd.


26


 


d) befrielse för egen del och för de familje­medlemmar som ingår i hushållet från inrese­restriklioner och registrering av utlänningar;

e)  samma lättnader i fråga om valuta- och
växlingsrestriktioner som vanligen medges
mdlanstatliga organisationers personal;

f)   för egen del och för de familjemed­
lemmar som ingår i hushållet samma lättna­
der för repatriering vid internationella kriser
som medges mellanstatliga organisationers
personal;

g) rätl alt tullfritt få införa till territorium som tillhör en part i protokollet möbler och personliga lillhörigheter, däri inbegripet ell motorfordon, vid tillträde till befattning på den berörda statens territorium samt rätt alt tullfritt få utföra dessa då de lämnar befall­ningen, i båda fallen enligt lagar och bestäm­melser i den berörda staten. Dock får varor som har undantagils enligt delta stycke inte överlåtas, hyras ut eller lånas ut, stadigvaran­de eller tillfälligt, eller säljas annal än i enlig­het med nämnda lagar och bestämmelser.

2) Lön och ersättning som av EUTELSAT betalats ut lill tjänstemän skall vara befriade från inkomstskatt frän den dag då tjänste­männens lön och ersättning är underkastade en av EUTELSAT för dess egen räkning på­lagd skatt. Parterna i protokollet får la hän­syn lill sådan lön och ersättning vid beräk­ning av skatt på inkomst från andra inkomst­källor. Parterna i protokollet behöver inte medge befrielse från inkomstskatt i fräga om pensioner och livräntor som betalas ut till f.d. tjänstemän.


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

27


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


3) Provided that the staff members are covered by a social security scheme of EU­TELSAT providing adequate benefils, EU­TELSAT and its staff members shall be exempt from all compulsory contribulions lo national social security schemes, subject lo agreements to be conduded with Ihe Party to the Protocol concerned in accordance with Artide 21 of this Protocol or subject to other relevant provisions in force in the territory of that Party lo the Protocol. This exemption does not predude any voluntary participation in a national social security scheme in ac­cordance with the law of the Party to the Protocol concerned. Neither does it oblige a Party to the Protocol to make payments of benefits under social security schemes to staff members who are exempt under the pro­visions of this paragraph and who are not voluntary participanls as aforesaid.

4) The Parties lo the Protocol are nol obliged to accord to their nationals or perma­nent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs b), d), e), f) and g) of paragraph I).


3)   A condition que les membres du person­nd soient couverts par un régime de sécurilé sociale propre å EUTELSAT, offranl les prestations adéquales, EUTELSAT et les membres de son personnd sont exonérés de toutes contribulions obligaloires ä des re­gimes nalionaux de sécurilé sociale, sous ré­serve que des accords aient été conclus avec la Partie au Protocole concernée conformé­ment ä Tartide 21 du present Protocole ou que d'autres dispositions pertinentes soienl en vigueur sur le territoire de cette Partie au Protocole. Celle exemption n'empéche pas une participafion volonlaire å un sysléme na­fional de sécurilé sociale conformément å la legislation de la Partie au Protocole intéres-sée. Elle n"oblige pas davantage une Parlie au Protocole ä verser des prestations, au titre d'un régime de sécurilé sociale, aux membres du personnd qui sont exonérés en applica­tion des dispositions du present paragraphe el qui ne sont pas des participanls volontaires comme susmentionné.

4)   Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les privileges et immunités vises aux alinéas b), d), e), f) et g) du para­graphe I) ä leurs ressortissanls ou aux per­sonnes résidant å titre permanent sur leur territoire.


 


Artide 10 Director General

T) In addition to the privileges and immu­nities provided for staff members under Arti­de 9 of this Protocol, the Director General shall enjoy:

a)    immunity from arrest and detenfion, ex­cept when found commilting, allempfing to commit or just having commitled a criminal offence;

b)   immunity from civil and administrative jurisdiction and execution as enjoyed by di­plomatic agents, and full immunity from criminal jurisdiction; however, these immu-nifies shall not apply in respect of a civil aclion by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or


Artide 10 Direcleur general

1) Outre les privileges et immunités ac-cordés aux membres du personnd å Tartide 9 du present Protocole, le Direcleur general jouit de:

a) Timmunité d'arrestafion et de deten­fion, sauf en cas de flagrant délit;

b) Timmunité de juridiction el d'exécufion civiles et administratives accordée aux agents diplomafiques, et de Timmunité totale de juridiction pénale; ces immunités ne jouent cependant pas dans le cas d'une aclion civile intenlée par un tiers pour des dom­mages résultant d'un accident causé par un véhicule aulomobile ou un aulre moyen de


28


 


3) Under förutsättning alt tjänstemännen omfattas av etl socialförsäkringssystem hos EUTELSAT som ger tillräcklig ersättning, skall EUTELSAT och dess tjänstemän befri­as från alla obligatoriska avgifter lill nafionel­la socialförsäkringssystem, om inte annat följer av överenskommelser som kan ingås med den berörda parten i protokollet enligl artikel 21 i detta protokoll eller av andra fill-lämpliga bestämmelser på tertitorium tillhö­rande denna part i protokollet. Denna befriel­se hindrar inte frivillig anslutning till ett na­tionellt socialförsäkringssystem i enlighet med lagstiftningen hos den berörda parten i protokollet. Inte heller innebär del all en part i protokollet är skyldig alt betala ut socialför­säkringsersättning till tjänstemän som är un­dantagna enligt bestämmelserna i denna punkt och som inte är frivilligt anslutna enligt ovan.

4) Parterna i protokollet är inte skyldiga alt medge sina egna medborgare eller fast bosat­ta invånare de privilegier och den immunitet som avses under b), d), e), f) och g) i punkt 1).

Arlikd 10 Generaldirektören

I) Utöver de privilegier och den immunitet som föreskrivs för tjänstemännen enligt arti­kel 9 i delta protokoll, skall generaldirektören åtnjuta

a)   immunitet mot anhållande eller annal frihetsberövande, utom då han erlappals med all begå, försöka begå eller just ha begått etl brott;

b)  den immunitet mot tvislemålsförfarande och förvaltningsrättsligl förfarande samt verkställighetsålgärder som tillkommer dip­lomatiska företrädare och full immunitet mot straffrältsligt förfarande; sådan immunitet skall dock inte föreligga såvitt avser tredje mans talan i civilmål om skada till följd av en olycka orsakad av ett motorfordon eller an-

4   Riksdagen 1987/88. 1 saml. Nr 140


Prop. 1987/88:140 Bilaga

29


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


driven by him, or in respect of a traffic of­fence involving such a vehicle and commitled by him, subject to sub-paragraph a) above;

c) the same customs facilities as regards his personal luggage as are accorded to diplo­matic agents.

2) The Parties lo the Protocol are not obliged to accord to their nationals or perma­nent residents the immunities and facilities referred to in this Artide.


transport lui appartenant ou conduit par lui, ou dans le cas d'une infraction å la réglemen­tation de la circulation routiére mettant en cause ce véhicule et commise par lui, sous réserve des dispositions de Talinéa a) ci-des-sus;

c) le méme traitement en mafiére de con­lröle douanier de ses bagages personnds que celui accordé aux agents diplomaliques.

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les immunités et le traite­ment vises au present artide ä leurs ressortis­sanls ou aux personnes résidant å titre per­manent sur leur territoire.


 


Artide II Experts

1)    Experts, while performing their func­
lions in relation to the work of EUTELSAT,
and in the course of their journeys to and
from the place of their mission shall enjoy the
following privileges and immunities:

a)    immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spöken or written, done by them in the performance of their official funclions; however, this immunity shall nol apply in respect of a civil aclion by a third party for damage arising from an acci­denl caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by an expert, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and commitled by him;

b)   inviolability for all official papers and documents thal are related lo the official ac­fivities of EUTELSAT;

c)    the same treatment in the matter of cur­rency and exchange control as is accorded to the staff members of intergovernmental or-ganizafions;

d)    exemption from immigration restric­
tions and alien regislration.

2)    The Parlies to the Protocol shall nol be
obliged lo accord to their nalionals or perma-


Article 11 Experts

1)    Les experts, durant Texercice de leurs
fonclions liées ä EUTELSAT el au cours de
leurs voyages å desfination el en provenance
du lieu de leur mission, jouissent des privi­
leges et immunités suivants:

a)    Timmunité de juridicfion, méme apres la fin de leur mission, pour les actes, y com­pris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans Texercice de leurs fonclions offi­cielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une acfion civile intenlée par un tiers pour des dommages résullanl d'un acci­denl causé par un véhicule aulomobile ou un aulre moyen de transport appartenant ou conduit par un expert, ou dans le cas d'une infraction ä la réglementation de la circula­tion routiére mettant en cause ce véhicule et commise par lui;

b)   inviolabililé de tous papiers et docu­ments officids se rapportanl aux activilés of­ficielles d'EUTELSAT;

c)    méme traitement, en ce qui concerne les restrictions monélaires et de change, que ce­lui accordé aux membres du personnd des organisations intergouvernementales;

d)    exemption des mesures restrictives re-
latives ä Timmigralion et des formalités d'en-
registrement des étrangers.

2)    Les Parfies au Protocole ne sont pas
tenues d'accorder les privileges el immunités


30


 


nal transportmedel som tillhör generaldirek­tören eller har framförts av denne eller, såvitt avser etl trafikbrott där ett sådant fordon har varit inblandat och som har begåtts av denne med förbehåll för a) ovan;

c) samma lättnader vad avser tull på hans personliga bagage som medges diplomatiska företrädare.

2) Parterna i protokollet är inte skyldiga att medge sina egna medborgare eller fast bosat­ta invånare den immunitet och de lättnader som avses i denna artikel.

Artikel II Experter

1)   Experter skall då de fullgör sina uppgif­
ter i samband med EUTELSAT:s verksam­
het och under resor fill och från uppdrags­
platsen åtnjuta följande privilegier och immu­
nitet:

a)  immunitet mot rättsligt förfarande, även efter del att uppdraget upphört, såvitt avser åtgärder, däri inbegripet muntliga och skriftli­ga uttalanden, som de vidtagit vid fullgöran­det av sina tjänsteuppdrag; sådan immunitet skall dock inte föreligga såvitt avser tredje mans talan i tvistemål om skada till följd av en olycka orsakad av etl motorfordon eller annal transportmedel som tillhör eller har framförts av en EUTELSAT-experl, eller så­vitt avser ell trafikbrott där etl sådant fordon varil inblandat och som begåtts av denne;

b)  okränkbarhet för alla officiella handling­ar och dokument som rör EUTELSAT:s offi­ciella verksamhet;

c)  samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsreslriklioner som medges mdlanstat­liga organisationers tjänstemän;

d)  befrielse från inreserestriktioner och re­
gistrering av utlänningar.

2)   Parterna i protokollet skall inte vara
skyldiga att medge sina egna medborgare el-


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


nenl residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs c) and d) of paragraph 1).


vises aux alinéas c) et d) du paragraphe 1) ä leurs ressortissanls ou aux personnes rési­dant ä titre permanent sur leur territoire.


 


Artide 12

Arbitrators and Other Persons Participating

in Arbitralion Proceedings

Whenever a dispule is submitted to arbitra­lion in accordance with Artide XX of the Convention, the appropriate privileges and immunities for arbitrators and other persons participating in arbitralion proceedings shall be established in a special agreement bet­ween the parties to the arbitralion and the Party in whose territory the proceedings are lo take place.


Artide 12

Arbitres et autres personnes parlicipant aux

procedures d'arbitrage

Chaque fois qu'un différend est soumis ä un arbitrage conformément aux dispositions de Tartide XX de la Convention, les privile­ges et immunités afférents aux arbitres et aut­res personnes participant aux procedures d'arbitrage sont spécifiés dans un accord par­ticulier entré les parties ä Tarbitrage et la Partie sur le territoire de laquelle les procedu­res doivent avoir lieu.


 


Artide 13

Notification of Staff Members and Experts

The Director General shall inform a Party lo the Protocol whenever a staff member or expert takes up or relinquishes his dulies in the territory of thal Party. Furthermore, the Director General shall regularly notify all parties lo the Convention of the names and nationalilies of the staff members to whom the provisions of Artide 9 of this Protocol apply.


Artide 13

Notification des noms des membres du

personnd et des experts

Le Direcleur general informe la Partie au Protocole concernée lorsqu'un membre du personnd ou un expert prend ou quitte ses fonclions sur le territoire de cette Partie. En outre, le Direcleur general notifie périodique-menl ä toutes les Parties ä la Convention les noms el nationahtés des membres du person­nd auxquels les dispositions de Tartide 9 du present Protocole s'appliquent.


 


Artide 14 Waiver

1)   The privileges and immunities provided for in this Protocol are nol granted for the personal benefit of individuals but for the efficienl performance of their official func­lions.

2)   If privileges and immunities are likely lo impede the course of justice, and in all cases where they may be waived without prejudice to the purposes for which they have been accorded, the authorities listed below have the right and duly to waive such privileges and immunities:


Artide 14 Renonciation

1)   Les privileges et immunités prévus dans le present Protocole sont accordés aux per­sonnes qui en bénéficient non pas en vue de leur avanlage personnd, mais dans le but de leur permeltre de s'acquitler efficacement de leurs fonclions officielles.

2)   Lorsque les privileges el immunités sont de nature ä entraver Taclion de la justice el dans tous les cas oii ils peuvenl étre levés sans compromettre les buts pour lesquds ils ont élé accordés, les aulorités mentionnées ci-aprés ont le droit el le devoir de lever ces privileges el immunités:


32


 


ler fast bosatta invånare de privilegier och den immunitet som avses under c) och d) i punkt 1).

Artikel 12

Skiljedomare och andra personer som deltar

i skiljeförfarande

Närhelst en tvist hänskjuts till skiljeförfa­rande enligt artikel XX i konventionen skall de privilegier och den immunitet som skall tillämpas för skiljedomare och andra perso­ner som deltar i skiljeförfarandet fastställas i en särskild överenskommelse mellan parter­na i skiljeförfarandet och den part på vars territorium detta skall äga rum.

Artikel 13

Underrättelse om tjänstemän och experter

Generaldirektören skall underrätta en part i protokollet dä en tjänsteman eller expert påböljar eller avslutar sin tjänstgöring på den partens tertitorium.

Generaldirektören skall dessutom regel­bundet underrätta samtliga parter i konven­tionen om de tjänstemäns namn och nationa­litet på vilka bestämmelserna i artikel 9 i del­ta protokoll skall tillämpas.

Artikel 14

Hävande av privilegier och immunitet

1)   De privilegier och den immunitet som föreskrivs i detta protokoll har inte tillkom­mit för alt ge personliga fördelar ål enskilda ulan för atl dé effektivt skall kunna fullgöra sina Ijänsteuppdrag.

2)   Om privilegierna och immuniteten kan antas hindra rättvisans gång och i samtliga fall då de kan hävas utan men för de ändamål för vilka de har tillkommit, har nedan angivna myndigheter rätl och skyldighet atl häva så­dana privilegier och sådan immunitet:


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

33


 


Prop. 1987/88:140 Bilaga


a)    the Parties to the Protocol in respect of their representafives and representatives of their Signatories;

b)   the Assembly of Parties of EUTEL­SAT, convened if necessary in extraordinary meeting, in respect of EUTELSAT;

c)    the Board of Signatories of EUTEL­SAT in respect of the Director General;

d)    the Director General in respect of staff
members and experts.


a)    les Parties au Protocole, pour ce qui est de leurs representants et des representants de leurs Signataires;

b)   TAssemblée des parties d'EUTELSAT, convoquée, le cas échéant, en session extra-ordinaire, pour ce qui est d'EUTELSAT;

c)    le Conseil des Signataires d'EUTEL-SAT, pour ce qui est du Direcleur general;

d)    le Direcleur general, pour ce qui est des
membres du personnd et des experts.


 


Artide 15

Entry, Stay and Departure

The Parties to the Protocol shall lake all appropriate measures lo facilitate entry, stay and departure of representatives, staff mem­bers and experts.


Artide 15

Entrée, séjour et sorlie

Les Parties au Protocole prennenl toutes les measures appropriées pour faciliter Ten-irée, le séjour et la sorlie des representants, des membres du personnd el des experts.


 


Artide 16

Observance of Laws and Regulations

EUTELSAT and all persons enjoying privileges and immunities under this Protocol shall respect the laws and regulations of the Parlies to the Protocol concerned and coope-rate at all times with the competent authori­ties of those Parties in order to ensure the observance of their laws and regulations and to prevent any abuse of the privileges and immunities provided for in this Protocol.


Artide 16

Respect des lois et réglemenls

EUTELSAT el toutes les personnes béné-ficiant de privileges et immunités conformé­ment au present Protocole observent les lois el réglemenls des Parties au Protocole inlé-ressées et coopérent ä tout moment avec les aulorités compétenles de ces derniéres afin d'assurer le respect de leurs lois et régle­menls et d'empécher tout abus des privileges et immunités prévus par le present Protocole.


 


Artide 17 Security

Each Party to the Protocol reserves the right to lake all measures il considers neces­sary in the interest ofils security.


Artide 17 Sécurilé

Chaque Partie au Protocole se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle considére nécessaires dans Tintérét de sa propre sécurilé.


 


Artide 18

Settlement of Disputes

Any dispule between EUTELSAT and a Party to the Protocol or between two or more such Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that is not settled


Artide 18

Réglement des différends

Tout différend entré EUTELSAT et une Partie au Protocole ou entré deux ou plu-sieurs Parties, ayant trait å Tinterprélation ou ä Tapplication du present Protocole, qui n'est


34


 


a)   parterna i protokollet, såvitt avser deras
representanter och representanterna för de­
ras signalärer;

b)    EUTELSAT:s församling, vid behov
sammankallad lill extra möte, såvitt avser
EUTELSAT;

c)    EUTELSAT:s styrelse, såvitt avser ge­
neraldirektören;

d)   generaldirektören, såvitt avser tjänste­
män och experter.

Artikd 15

Inresa, vistelse och utresa

Parterna i protokollet skall vidta alla lämp­liga åtgärder för atl underlätta inresa, vistelse och utresa för representanter, tjänstemän och experter.

Artikel 16

Iakttagande av lagar och bestämmelser

EUTELSAT och alla de som åtnjuter privi­legier och immunitet enligt detta protokoll skall respektera lagar och bestämmelser hos de berörda parterna i protokollet och ständigt samarbeta med dessa parters behöriga myn­digheter för att säkerställa iakttagandet av deras lagar och bestämmelser och för atl hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som föreskrivs i delta protokoll.

Artikel 17 Säkerhet

Varje part i protokollet förbehåller sig rät­ten alt vidta alla åtgärder den finner nödvän­diga med hänsyn till sin säkerhet.

Artikd 18 Biläggande av tvister

Varje tvist mellan EUTELSAT och en part i protokollet eller mellan två eller flera såda­na parter om tolkningen eller fillämpningen av detta protokoll och som inte biläggs ge­nom förhandling skall på begäran av en part i


Prop. 1987/88:140 Bilaga

35


 


Prop. 1987/88:140 Bilaga


by negotialion shall, at the request of any party to the dispule, be submitted to arbitra­lion in accordance with Artide XX and An­nex B of the Convention.


pas réglé par voie de négociation sera, å la demande de toute partie au différend, soumis ä Tarbitrage conformément å Tartide XX et TAnnexe B de la Convention.


 


Artide 19

Arbitralion Clause in Written Contracis

When conduding written contracis, other than those conduded in accordance with the staff regulations or those in which the Direc­tor General has expressly waived the immu­nity of EUTELSAT from jurisdiction, EUTELSAT shall provide for arbitralion. The arbitralion clause shall provide a means of establishing the law and procedure appli­cable, the composition of the tribunal, the procedure for the appointmenl of the arbitra­tors and the seat of the tribunal. The execu­tion of the arbitralion award shall be gover-ned by the rules in force in the State in whose territory the award is to be executed.


Artide 19

Clause d'arbitrage dans les contrats écrits

Lors de la condusion de contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnd ou ceux dans lesquds le Direcleur general a renoncé expressément ä Timmunité de juridicfion d'EUTELSAT, EUTELSAT est lenue de prévoir le recours å Tarbitrage. La clause d'arbitrage fournit un moyen d'établir la loi et la procedure appli­cables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siége du tribunal. L'exécution de la senlence d'ar-bilrage est régie par les régles en vigueur dans TElat sur le territorie duquel elle aura lieu.


 


Artide 20

Settlement of Disputes concerning Damage, Non-contractual Liability, or concerning Staff Members or Experts

Any Party lo the Convention may submit lo arbitralion in accordance with Artide XX and Annex B of the Convention any dispule:

a)    arising out of damage caused by EUTELSAT;

b)   involving any other non-contractual lia­bility of EUTELSAT;

c)    involving a staff member or an expert and in which the person concerned can claim immunity from jurisdicfion, if this immunity is not waived.


Artide 20

Réglement des différends relatifs aux dommages, a la responsabilité non contracliielle ou aux membres du personnd ou experts

Toute Partie ä la Convenfion peut soumel-tre ä un arbitrage, conformément aux disposi­tions de Tartide XX et de TAnnexe B de la Convention, tout différend:

a)    relatif a dommage causé par EUTEL­SAT;

b)   impliquant tout aulre responsabilité non contracludle d'EUTELSAT;

c)    mettant en cause un membre du person­nd ou un expert pour lequel Tintéressé peut se rédamer de Timmunité de juridiction, si cette immunité n'est pas levée.


 


Artide 2j

Complementary Agreements

EUTELSAT may conclude with any Party lo the Protocol complementary agreements or other arrangements to give effect lo ihe


Artide 21

Accords complémenlaires

EUTELSAT peut condure avec toute Parfie

au Protocole des accords complémenlaires

ou d'autres artangements deslinés å donner


36


 


tvisten hänskjulas lill skiljedom enligl artikel XX och bilaga B till konventionen.

Artikel 19

Skiljedomsklausul i skriftliga kontrakt

Då EUTELSAT ingår andra skriftliga kon­trakt än sådana som ingås i enlighet med per­sonalreglementet eller sådana där generaldi­rektören uttryckligen har hävt EUTELSAT:s immunitet mot rättsligt förfarande skall det se lill atl bestämmelser om skiljedom inskrives. I skiljedomsklausulen skall föreskrivas en metod all fastställa den lag och del förfarande som skall tillämpas, domstolens sammansätt­ning, förfarandet vid tillsättning av skiljedo­mare samt domstolens säte. Verkställighet av skiljedomen skall ske enligt gällande bestäm­melser i den stat på vars territorium domen skall verkställas.

Arlikd 20

Biläggande av tvister angående skada, icke

kontraktsenligt ansvar eller tjänstemän och

experter

En part i konventionen kan hänskjuta till skiljedom i enlighet med artikel XX och bila­ga B till konventionen varje tvist som

a)  uppkommit lill följd av skada orsakad av EUTELSAT;

b)  avser ell icke kontraktsenligt ansvar för EUTELSAT;

c)  rör en tjänsteman eller expert där immu­nitet mot rättsligt förfarande kan åberopas, såvida denna immunitet inte upphävts.

Artikd 21 Tilläggsöverenskommelser

EUTELSAT kan ingå tilläggsöverenskom-mdser eller komma överens om andra arran­gemang med vilken som helst part i protokol­let för atl genomföra bestämmelserna i detta


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

37


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


provisions of this Protocol as regards such Party, or otherwise lo ensure the efficienl functioning of EUTELSAT.


effet aux dispositions du present Protocole å Tégard de ladite Partie ou encore afin d'assurer la bonne marche d'EUTELSAT.


 


Artide 22

Signature, Ralification, Accession and

Reservations

1)   This Protocol shall be open for signatu­re al Paris from 13 February 1987 to 31 De­cember 1987.

2)   All Parties to the Convenfion, other than the Headquarters Party, may become Parties lo this Protocol by:

 

a)    signature not subject to ralification, ac­ceptance or approval; or

b)   signature subject to ralification, accep­tance or approval, followed by ralification, acceptance or approval; or

c)    accession.

 

3)   Ralification, acceptance, approval or accession shall be effecled by the deposit of the appropriate instrument with the Deposi­tary as defined in Artide 25 of this Protocol.

4)   Reservations to this Protocol may be made in accordance with international law and may be wilhdrawn at any time by a stale­ment to that effect addressed lo the Deposita­ry.


Artide 22

Signature, ralification, adhésion et reserves

1)   Le present Protocole est ouvert ä la sig­nature, ä Paris, du 13 février 1987 au 31 dé-cembre 1987.

2)   Toutes les Parfies ä la Convention, aut­res que la Partie abritanl le siége, peuvenl devenir Parlies au present Protocole par:

 

a)    signature sans réserve de ralification, d'acceplalion ou d'approbalion;

b)   signature sous réserve de ralification, d'acceplalion ou d'approbalion, suivie de ra-fification, d'acceplation ou d'approbation;

c)    adhésion.

 

3)   La ralification, Tacceplation, Tappro-balion ou Tadhésion s'effectuenl par le dépöt de Tinstrument approprié auprés du Déposi-laire tel que défini ä Tartide 25 du present Protocole.

4)   Des reserves au present Protocole peu­venl étre faites conformément au droit inter­national el peuvenl étre retirées å tout mo­ment par une declaralion å cel effet adressée au Dépositaire.


 


Artide 23

Entry into Force and Duralion of the

Protocol

I) This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which five Parties to the Convention have fulfilled the requirements of paragraph 2) of Artide 22 of this Protocol.

2)This Protocol shall cease to be in force on the date on which the Convention ceases to be in force.


Artide 23

Entrée en vigueur et durée du Protocole

1)   Le present Protocole entré en vigueur le trentiéme jour suivant la date ä laquelle cinq Parties ä la Convention remplissent les condi­lions prévues å Tartide 22, paragraphe 2), du present Protocole.

2)   Le present Protocole cesse d'étre en vi­gueur au moment oii la Convention cesse de Télre.


38


 


protokoll såvitt avser ifrågavarande part eller för alt på annat sätt säkerställa alt EUTEL­SAT: s verksamhet bedrivs på ell effektivt sätt.

Artikd 22

Undertecknande, ratifikation, anslutning och förbehåll

1)   Detta protokoll skall vara öppet för
undertecknande i Paris från den 13 februari
1987 lill den 31 december 1987.

2)  Alla andra parter i konventionen än sä-
lesparlen kan bli parter i delta protokoll ge­
nom

a)  undertecknande utan förbehåll för ratifi­kation, godtagande eller godkännande; eller

b) undertecknande med förbehåll för ralifi-kafion, godtagande eller godkännande, följt av ratifikafion, godtagande eller godkännan­de; eller

c)  anslutning.

 

3)  Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning skall ske genom deponering av lämpligt instrument hos deposilarien enligl artikel 25 i detta protokoll.

4)  Reservation mot detta protokoll får av­ges i enlighet med folkrättens regler och kan när som helst alertas genom meddelande här­om lill deposilarien.

Artikd 23

Protokollets ikraftträdande och giltighetstid

1)   Delta protokoll träder i kraft den tret­tionde dagen efter den dag då fem parter i konventionen har uppfyllt bestämmelserna i artikel 22, punkt 2) i delta protokoll.

2)   Detta protokoll skall upphöra all gälla den dag då konventionen upphör att gälla.


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

39


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


Artide 24

Entry into Force and Duralion for a State

1)   After the date of entry into force of this Protocol, Ihis Protocol shall enter into force, for a State thal has fulfilled the requirements of paragraph 2) of Arficle 22 of this Protocol, on the thirtieth day after the date of signature not subject to ralification, acceptance or ap­proval, or of the deposit of an instrument of ralification, acceptance, approval or acces­sion with the Depositary.

2)   Any Party lo the Protocol may denoun­ce this Protocol by giving written notice lo the Depositary. The denunciafion shall beco­me effecfive twelve months after the date of receipt of the nolice by the Depositary or such longer period as may be specified in the notice.

3)   A Party to the Protocol shall cease lo be a Party to the Protocol on the date on which it ceases to be a Party to the Convention.


Artide 24

Entrée en vigueur et durée a Tégard d'un Etat

1)   Le present Protocole prend effet, ä Té­gard d'un Etat qui remplil les condilions de Tartide 22, paragraphe 2 du present Protoco­le, apres qu'il est entré en vigueur, le trentié­me jour suivant la date de la signature sans réserve de ralification, acceptalion ou appro­bation ou du dépöt d'un instrument de ralifi­cation, d'acceptalion, d'approbation ou d'ad-hésion auprés du Dépositaire.

2)   Toute Partie au Protocole peut dénon-cer le present Protocole en adressant une no­lificalion écrile au Dépositaire. La dénoncia­tion prend effel douze mois apres la date ä laquelle le Dépositaire a regu la nolificalion ou ä Texpiralion de toute période plus longue qui peut étre spécifiée dans la notification.

3)   Une Parfie au Protocole cesse d'étre Partie au Protocole å la date å laquelle elle cesse d'étre Partie ä la Convention.


 


Artide 25 Depositary

1)   The Director General shall be the Depo­sitary for this Protocol.

2)   The Depositary shall, in particular, promply notify all Parties to the Convention of:

 

a)    any signature of this Protocol;

b)   the deposit of any instrument of ralifica­tion, acceptance, approval or accession;

c)    the date of entry into force of this Proto­col;

d)    the date when a State has ceased to be a
Party to this Protocol;

e)    any other communicafions relating to
this Protocol.

3)    Upon entry into force of this Protocol,
the Depositary shall transmit a certified copy
of the original to the Secretariat of the United
Nations for regislration and publicalion in
accordance with Artide 102 of the Charter of
the United Nations.


Artide 25 Dépositaire

1)   Le Direcleur general est le Dépositaire du present Protocole.

2)   Le Dépositaire informe, en particulier, toutes les Parties ä la Convenfion au plus löt:

 

a)    de toute signature du present Protocole;

b)   du dépöt de tout instrument de ralifica­tion, d'acceptalion, d'approbation ou d'adhé-sion;

c)    de la date d'entrée en vigueur du pre­sent Protocole;

d)    de la date ä laquelle un Etat a cessé
d'élre Partie au present Protocole;

e)    de toutes autres Communications ayant
trait au present Protocole.

3)    Lors de Tenlrée en vigueur de present
Protocole, le Dépositaire transmet une copie
certifiée conforme de Toriginal au Secretariat
de TOrganisation des Nations Unies pour en-
registremenl el publicalion, conformément ä
Tartide 102 de la Charle des Nations Unies.


40


 


Artikel 24

Ikraftträdande och giltighetstid för en stat

1)  Efter dagen för detta protokolls ikraft­trädande träder protokollet i kraft för en stat som har uppfyllt bestämmelserna i artikel 22, punkt 2) i detta protokoll den trettionde da­gen efter dagen för undertecknande ulan för­behåll för ratifikation, godtagande eller god­kännande, eller för deponering av etl ratifika­tions-, godtagande-, godkännande- eller an­slutningsinstrument hos deposilarien.

2)  Varje part i protokollet kan säga upp detta protokoll genom skriftligt meddelande till deposilarien. Uppsägningen blir gällande tolv månader efter den dag då deposilarien mottog meddelandet eller efter den längre pe­riod som anges i uppsägningen.

3)  En pari i protokollet skall upphöra att vara part i protokollet den dag då den upphör atl vara part i konventionen.

Artikel 25 Depositarie

1)  Generaldirektören skall vara depositarie för detta protokoll.

2)  Deposilarien skall omgående underrätta alla parter i konventionen i synnerhet om

 

a)  varie undertecknande av detta protokoll;

b)  deponering av ratifikations-, godtagan­de-, godkännande- eller anslutningsinstru­ment;

c)  dagen för detta protokolls ikraftträdan­de;

d)   dagen då en stal upphört alt vara part i
protokollet;

e)   varje annan undertättelse om detta pro­
tokoll.

3)   När detta protokoll träder i kraft skall
deposilarien sända en bestyrkt kopia av origi­
nalet till Förenta nationernas sekretariat för
registrering och offentliggörande enligt arti­
kel 102 i Förenta nationernas stadga.


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

41


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga


Artide 26 Authentic Texts

This Protocol is established in a single ori­ginal in the English and French languages, both texts being equally authentic, and shall be deposiled with the Depositary who shall send a certified copy to each Party lo the Convention.

In witness whereof the undersigned, duly authorized for that purpose by their respec­tive Governmenls, have signed this Protocol.

Done al Paris this thirteenlh day of Februa­ry one thousand nine hundred and eighty seven.


Artide 26 Textes faisant foi

Le present Protocole est établi en un seul exemplaire en langues franaise el anglaise, ces deux textes faisant également foi, el est déposé auprés du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme å toutes les Par­lies ä la Convention.

En foi de quoi les soussignés, dflment auto-risés ä cel effel par leurs Gouvernements res­peclifs, ont signé le present Protocole.

Falt ä Paris, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-sepl


42


 


Prop. 1987/88: 140 Bilaga

Artikd 26

Lika giltiga texter

Delta protokoll är upprättat i elt enda origi­nal på engelska och franska språken," vilka båda texter har samma giltighet, och skall deponeras hos deposilarien, som skall sända en bestyrkt kopia till varje part i konvenfio­nen.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina re­spektive regeringar, undertecknat detta pro­tokoll.

Upprättat i Paris den 13 februari 1987.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988                                                                                                                     4i