Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:60

om tidsbegränsning av anställning som assistent­tandläkare inom folktandvården


Prop.

1986/87:60


Regeringen föreslår riksdagen atl anta det förslag som har tagils upp i bifoga­de utdrag ur regeringsprotokollet den 31 oklober 1986.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

G. Sigurdsen

Propositionens huvudsakhga innehåll

Enligt riksdagens beslut skall huvudmannaskapet för den landvård som be­drivs i anslulning till tandläkarutbildning och forskning överflyttas från sta­ten fill huvudmännen för folktandvården. I denna tandvårdsverksamhel ar­betar bl.a. assistenttandläkare. Anställning som assistenttandläkare hos sta­ten är fidsbegränsad. I proposifionen föreslås att anslällning som assistent­tandläkare skaU kunna tidsbegränsas också hos den nya huvudmannen. Bestämmelserna föreslås gäUa från den 1 januari 1987.

1 Riksdagen 1986/87. 1 saml. Nr 60


 


Förslag till                                                      Prop. 1986/87:60

Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Härigenom föreskrivs att 14 § tandvårdslagen (1985:125) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

14 § Tandläkare under aUmänljänstgöring eller specialistutbildning enligt la­gen (1984:542) om behörighel att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. skall förordnas för viss tid.

Tandläkare, i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning med­verka i den grundläggande högskole­utbildningen pä tandläkarlinjen, skall, om regeringen föreskriver det, anställas för begränsad tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.


 


Socialdepartementet                              Prop. 1986/87:60

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 oklober 1986

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Si­gurdsen, Guslafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peierson, S. Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist

Föredragande: slalsrådel Sigurdsen

Proposition om tidsbegränsning av anställning som assistenttandläkare inom folktandvården

1 Inledning

En betydande del av tandläkarutbildningen bedrivs vid de stafliga tandvårds­centralerna i anslutning fill högskolorna. Centralerna är sammanhållna ul­bildnings- och vårdenheter, där utbildningsmomenten är integrerade i land­vården. Där förekommer allmäntandvård för barn och vuxna, specialist­tandvård samt sjukhustandvård. Lärarna är tillika tandläkare och ansvarar i denna egenskap för landvården. Tandvården vid centralerna är genom avtal mellan staten och berörda folktandvårdshuvudmän samordnad med dessa huvudmäns tandvård.

Frågan om huvudmannaskapet för dessa tandvärdscentraler behandlades i proposifionen 1978/79:41 om tandläkarnas utbildning m.m. I proposifionen föreslogs etl ändrat huvudmannaskap. Riksdagen anslöt sig till förslaget och beslöt att statens tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkamtbUdning och forskning skulle föras över tUl etl landstingskommunalt eller kommunalt huvudmannaskap (UbU 1978/79:23, rskr. 205). Detta förutsatte förhand­lingar meUan siaten och berörda folktandvårdshuvudmän.

2 Riksdagens beslut om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå

Statens förhandlingsnämnd (SFN), som har regeringens uppdrag atl för­handla med berörda landstingskommuner och kommuner om överförande av den statliga tandvården till berörda folktandvårdshuvudmän, träffade den 4 seplember 1985 en uppgörelse med Västerbottens läns landstingskommun (VLL) om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå m.m. Uppgörelsen framgår av ett förhandlingsprotokoll och tre avtal. SFN:s skrivelse till regeringen i ärendet samt protokollet och avtalen är fogade som bUaga till regeringens proposition 1985/86:68 om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå. Efter bemyndigande av riksdagen (UbU 1985/86:9, rskr. 111) har regeringen för statens del godkänl uppgörel­sen den 24 april 1986. Uppgörelsen har godkänts även av VLL.


 


I enlighet med uppgörelsen skall VLL den 1 januari 1987 överta huvud­mannaskapet för den landvård som nu bedrivs i anslutning fill den odonto­logiska utbildningen och forskningen vid universitetet i Umeå.

Enligt uppgörelsen skall VLL inrätta tjänster som assistenttandläkare med arbelsuppgifter m.m. som motsvarar vad som nu gäller för dessa tjäns­ter vid universitetet. Med assistenttandläkare inom folktandvården kommer därmed atl avses tandläkare i vars arbetsuppgifier ingår att i väsentlig om­fattning medverka i den grundläggande högskoleutbildningen på tandläkar-Unjen. Genom bestämningen "i väsentlig omfattning" skils assistenttandlä­kare från andra anställda landläkare vilka fillfälligl kan ta del i utbildnings­verksamheten på tandläkarlinjen. Innehavarna av tjänsterna som assistent­tandläkare skall enligt uppgörelsen - om inle annat senare överenskoms mel­lan parterna - tillsättas genom förordnande lills vidare för högst tre år i sän­der. I en anmärkning framhålls atl partema utgår från alt de författning­sändringar genomförs som detta kan kräva.

Efter det att uppgörelsen mellan staten och VLL godkänts har SFN och VLL fortsatt överläggningarna om hur Ijänsterna som assistenttandläkare skall utformas.

Förhandlingar om anställningsvillkor m.m. för ifrågavarande tjänster har förts mellan VLL och Sveriges Tandläkarförbund. Dessa förhandlingar har ännu inte resulterat i någon överenskommelse.


Prop. 1986/87:60


3 Tidsbegränsning av anställning som assistent­tandläkare inom folktandvården

Mitt förslag: Anställning som assistenttandläkare inom folktandvår­den skall kunna tidsbegränsas såsom sker beträffande motsvarande anställning hos staten.

Skälen för mitt förslag: Den av staten och VLL godkända uppgörelsen in­nebär bl.a. att VLL skall inrätta tjänsler som assistenttandläkare med ar­belsuppgifter m.m. som motsvarar vad som gäller för tjänster som assistent­tandläkare vid universitetet i Umeå. Delta innebär bl.a. att anställningarna skall kunna tidsbegränsas också hos den nya huvudmannen. En sådan tids­begränsad anställning innebär en avvikelse från föreskriften i 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), som anger att anställningsavtal gäl­ler liUs vidare.

Avvikelser från föreskrifierna i LAS får göras dels genom föreskrift i an­nan lag eller i förordning som har meddelals med slöd av lag, dels genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorgani­sation.

Förhandlingarna mellan VLL och Sveriges Tandläkarförbund om ett kol­lekfivavlal har inle slutförts. Det finns därför risk för att ell sådant avtal med bl.a. regler om lidsbegränsning av anstäUning som assistenttandläkare inte föreligger före huvudmannaskiftet den 1 januari 1987. Mol denna bakgrund


 


föreslår jag - såsom förutsätts i uppgörelsen mellan staten och VLL - att en Prop. 1986/87:60 lagbestämmelse införs som föreskriver att anslällning som assislenttandläka-re inom folktandvården skall kunna tidsbegränsas såsom f.n. sker beträffan­de molsvarande anslällning hos staten. Om kollekfivavlal kan iräffas före utgången av år 1986 om fidsbegränsning av anställning som assistenttandlä­kare kan en lagbestämmelse härom undvaras. Lagbestämmelsen bör därför utformas som en möjlighet för regeringen att föreskriva tidsbegränsning av dessa tjänster. Det bör ankomma på regeringen att meddela de närmare be­stämmelser som behövs. Lagbestämmelsen bör gälla sådana tjänster hos samtliga folklandvårdshuvudmän.

I 14 § tandvårdslagen (1985:125) finns redan bestämmelser om fidsbe­gränsning av vissa utbildningstjänster inom folktandvården. Jag föreslår där­för att lagbestämmelsen tas in som etl andra siycke i denna paragraf.

Om kollekfivavlal inte kan slutas till den 1 januari 1987 och om denna lag då inte trätt i kraft uppkommer avsevärt men. Med hänsyn fill detla för­hållande och lill lagförslagets enkla beskaffenhet anser jag all lagrådels ylt­rande inte skall inhämtas.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag atl regeringen före­slår riksdagen att anta ett inom socialdepartementet upprättat förslag fill lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125).

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen atl anla det förslag som föredraganden lagt fram.