Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:111

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet

och privilegier i vissa fall, m. m.              1986/87:111

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 5 mars 1987.

På regeringens vägnar

Gertrud Sigurdsen

Sten Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har undertecknat ett protokoll om immunitet och privilegier för den europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (EUMETSAT). I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokol­let.

För att Sverige skall kunna tillträda protokollet måste ett tillägg göras i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Förslag till ett sådant tillägg läggs fram i denna proposition. I propositionen föreslås vidare en ändring i samma lag i syfte att klargöra att begreppet internationella organ i lagen också omfattar stiftelser och fonder som inrättats av och förvaltas av sådana organ.

1    Riksdagen 1986/87. 1 saml. Nr III


 


Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privile­gier i vissa fall samt bilagan till lagen skall ha följande lydelse.


Prop. 1986/87:111


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


4§


De internationella organ och per­soner med anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag, åtnjuter immunitet och privile­gier enligt vad som bestämts i stad­ga eller avtal som är i kraft i förhål­lande till Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhål­lande till Sverige.


De internationella organ och per­soner med anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag, åtnjuter immunitet och privile­gier enligt vad som bestämis i stad­ga eller avtal som är i kraft i förhål­lande till Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhål­lande till Sverige. Med internatio­nella organ avses i denna lag även sådana i bilagan angivna organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet.


 


Bilaga'


Prop. 1986/87:111


 


Immunitet och/eller privilegier gäller för följande


Tillämplig

internationell

överenskommelse


 


Internationella organ


Fysiska personer


 


34 Europeiska organisatio­nen för ut­nyttjande av meteorolo­giska sa­telliter (EUMETSAT)


Medlemmarnas re­presentanter i organisationen, organisationens tjänstemän jämte deras familjemed­lemmar samt per­soner med uppdrag av organisationen


Protokoll om privi­legier och immunitet för EUMETSAT den 1 december 1986


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

' Bilagan omtryckt 1979:9. Senaste lydelse 1985:911. ti    Riksdagen 1986/87. I saml. Nr III


 


Utrikesdepartementet                             Prop. 1986/87:111

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 mars 1987

Närvarande: statsrådet Sigurdsen, ordförande, och statsråden Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, S. Andersson, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist

Föredragande: statsrådet S. Andersson

Proposition om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m.

1 Inledning

Sverige är bundet av ett antal stadgor och avtal rörande internationella organisationer och organ. Flertalet av dessa handlingar innehåller bestäm­melser om immunitet och privilegier för den ifrågavarande organisationen liksom för personer med anknytning till denna. Dessa bestämmelser avser ofta immunitet för organisationen mot rättsligt förfarande, okränkbarhet för organisationens lokaler och arkiv samt immunitet för organisationens tjänstemän och experter. Ofta tillförsäkras de anställda förmåner även av annat slag, såsom skatte- och tullfrihet. Bland dessa avtal och stadgor märks främst konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta nationer­nas privilegier och immunitet (prop. 1947: 306 med förslag till lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m.) samt konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan (prop. 1951:160 angående godkännande av Sveriges anslutning till en konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan). Vidare skall nämnas Wienkonventio­nerna 1961 och 1963 rörande diplomatiska resp. konsulära förbindelser.

De bestämmelser om förmåner som finns i de nämnda överenskommel­serna har införlivats med svensk rätt genom lagen (1976:661) om immuni­tet och privilegier i vissa fall. I 2 och 3 §§ i lagen föreskrivs att främmande staters beskickningar och beskickningsmedlemmar, konsulat och konsu­latsmedlemmar, beskicknings- och konsulatsmedlemmarnas familjer och betjäning samt diplomatiska och konsulära kurirer skall åtnjuta immunitet och privilegier i enlighet med vad som föreskrivs i de båda Wienkonven­tionerna. I lagens 4 § föreskrivs att de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som anges i särskild bilaga till lagen, åtnjuter immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i avtal som är i kraft i förhållande till Sverige.


 


2 Föredraganden                                            Prop. 1986/87: ni

2.1    Immunitet för vissa fonder och stiftelser

Beträffande vissa internationella organ, såsom Förenta nationerna, dess fackorgan och Interamerikanska utvecklingsbanken, har i den praktiska rättstillämpningen uppkommit fråga hur organens olika underorgan skall betraktas i immunitets- och privilegiehänseende. Enligt FN-stadgans arti­kel 7(2) må de "biträdande organ", som befinnas nödvändiga, upprättas i överensstämmelse med stadgan. Bland sådana biträdande eller subsidiära FN-organ kan nämnas Förenta nationernas höge kommissarie för flykting­ar (UNHCR), Förenta nationernas barnfond (UNICEF), Förenta nationer­nas utbildnings- och forskningsinstitut (UNITAR), Förenta nationernas folkrättskommission (ILC), m.fl. Att dessa organ, vilkas rättsliga status kan variera, omfattas av lagens immunitet och privilegier står klart. Beträf­fande andra underorgan - exempelvis FN:s personalpensionsfond (UNJSPF) - har detta stått mindre klart för rättstillämpande myndigheter. Fonder och stiftelser vilka är inrättade av det internationella organet och vilkas medel förvaltas eller kontrolleras av organet i fråga omfattas emel­lertid, enligt en vitt spridd tolkning, av samma immunitet och privilegier som detta organ. Detta förhällande gäller oavsett om fonden eller stiftelsen är en självständig juridisk person. För att underiätta den praktiska rättstill-lämpningen i hithörande frågor föreslår jag att detta förhållande klargörs genom en ändring i 4 § i 1976 års lag.

2.2    Immunitet för EUMETSAT

2.2.1 Bakgrund

Efter flera års förberedelser träffade ett antal västeuropeiska länder år 1983 en överenskommelse om att bygga upp ett meteorologiskt satellitsys­tem. Organisationen för detta benämn EUMETSAT. Sedan riksdagen godkänt konventionen om EUMETSAT (prop. 1983/84: 201, TU 1, rskr. 4) har Sverige den 13 december 1984 beslutat att ratificera den. Konven­tionen trädde i kraft den 19juni 1986.

Enligt artikel 12 i konventionen skall organisationen åtnjuta de privile­gier och den immunitet som krävs för dess officiella verksamhet enligt ett särskilt protokoll. Vid en regeringskonferens i Darmstadt, i vilken Sverige deltog, nåddes den I december 1986 överenskommelse om texten till ett protokoll om privilegier och immunitet för EUMETSAT. Protokollet är öppet för undertecknande av berörda stater till den 1 juni 1987. Det har upprättats pä engelska och franska. Texterna på dessa språk äger lika vitsord. Protokollets engelska och franska texter jämte en översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.

Ett tillträde till protokollet kräver en ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Efter samråd med statsrådet Hulterström tar jag nu upp frågorna om tillträde till protokollet och om den lagstiftning som behövs.


 


2.2.2 Protokollets materiella innehåll m. m.                                   Prop. 1986/87: 111

Artiklarna I och 2 i protokollet innehåller vissa definitioner och en bestäm­melse om att EUMETSAT är en juridisk person.

Enligt artikel 3 tillerkänns organisationen okränkbarhet för sina arkiv.

I artikel 4 föreskrivs att organisationen med vissa undantag åtnjuter immunitet mot rättsligt förfarande och exekutiva åtgärder. Ett sådant undantag är i de fall då immuniteten skulle hindra rättvisans gång och immuniteten kan avstås utan att skada EUMETSAT: s intressen. 1 sådana fall är organisationen skyldig att häva immuniteten. Det kan även nämnas att immunitet inte gäller i fråga om trafikbrott eller mål om skadestånd till följd av trafikolycka, om ett EUMETSAT tillhörigt eller för dess räkning framfört fordon eller annat transportmedel varit inblandat. Immuniteten gäller inte heller i fråga om EUMETSAT: s kommersiella åtaganden. Även andra undantag finns. Artikel 4 innehåller också bestämmelser om att EUMETSAT: s egendom skall vara fredad från rekvisition, konfiskation, expropriation, beslag och vissa andra tvångsåtgärder.

Organisationens förmåner när det gäller skatt och tull behandlas i artikel 5. Inom ramen för sin verksamhet skall EUMETSAT vara fri från alla direkta skatter och i princip också från skatter på varor eller tjänster. När det gäller export eller import av varor som är nödvändiga för EUMET­SAT: s verksamhet skall organisationen vara befriad från alla avgifter och skatter och från alla förbud och restriktioner vad gäller import och export.

Av artikel 6 framgår EUMETSAT: s rättighet att inneha de valutor, kontanter och säkerheter som behövs för att fullgöra sina åtaganden.

Vid överlämnande av tjänstemeddelanden och vid överföring av doku­ment skall EUMETSAT enligt artikel 7 hos var och en av protokollets parter ha samma förmåner som denna part har medgivit andra jämförbara internationella organisationer.

Enligt artikel 8 skall spridningen av publikationer och annat informa­tionsmaterial till eller frän EUMETSAT vara fria från restriktioner.

I artikel 9 anges de privilegier och den immunitet som d"e olika ländernas representanter åtnjuter för att kunna fullgöra sina tjänsteuppdrag. I arti­keln slås fast att de privilegier och den immunitet som medges inte är avsedda att ge personliga fördelar utan syftet är att säkerställa ett fullstän­digt oberoende när representanterna fullgör sina uppdrag för EUMET­SAT.

Artiklarna 10 och 11 behandlar tjänstemännens och direktörens vid EUMETSAT privilegier och immunitet.

Tjänsteman skall åtnjuta privilegier och immunitet mot rättsligt förfaran­de såvitt avser åtgärder i tjänsten som ligger inom ramen för tjänsteåliggan­dena. Undantag görs dock för trafikbrott och skada till följd av trafikolyc­ka. Tjänsteman skall vara befriad från nationell tjänstgöringsplikt, inklusi­ve militärtjänstgöring, och från nationell inkomstskatt på lön och andra förmåner från EUMETSAT. Befrielsen gäller dock inte pensioner och liknande förmåner. Tjänsteman skall ha rätt att då han tillträder en anställ­ning vid EUMETSAT tullfritt införa sitt bohag och att föra ut det då han slutar.


 


Utöver de förmåner som tjänstemannen åtnjuter skall direktören åtnjuta     Prop. 1986/87: 111 samma lättnader vad avser tull på hans personliga bagage som medges diplomatiska företrädare.

Artikel 12 slår fast att de tjänstemän som omfattas av EUMETSAT: s eget socialförsäkringssystem skall befrias frän alla obligatoriska avgifter till nationella socialförsäkringssystem om inte annat följer enligt artikel 19.

Enligt artikel 13 åtnjuter andra experter än tjänstemän immunitet mot rättsligt förfarande såvida det inte är fråga om ett trafikbrott eller en skada till följd av trafikolycka. Expert åtnjuter även okränkbarhet för alla doku­ment som rör uppdraget.

Artikel 14 tar upp direktörens skyldighet att häva immuniteten för tjäns­teman eller expert dä den skulle hindra rättvisans gäng om den behölls, och då den kan hävas utan att skada EUMETSAT: s intressen.

Protokollet är öppet för undertecknande eller anslutning av de stater som är anslutna till konventionen. Tillträdet kan ske genom underteck­nande utan förbehåll för ratifikation eller med sådant förbehåll i förening med efterföljande ratifikation.

Protokollet träder i kraft trettio dagar efter det att sex stater underteck­nat det utan förbehåll för ratifikation eller, om sådant förbehåll gjorts, deponerat sina ratifikationsinstrument.

När protokollet trätt i kraft skall det registreras hos Förenta nationernas generalsekreterare enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

Protokollet skall gälla så länge konventionen gör det. Vaije uppsägning av konventionen enligt artikel 18 i konventionen innebär automatiskt upp­sägning av detta protokoll.

2.2.3 Överväganden

Genom tillträdet år 1984 till EUMETSAT har Sverige enligt artikel 12 i konventionen (prop. 1983/84: 201) förbundit sig att bevilja EUMETSAT viss immunitet och vissa privilegier. Det i Darmstadt den 1 december 1986 avslutade protokollet om immunitet och privilegier har tillkommit enligt konventionens artikel 12.

Bestämmelserna i protokollet ansluter till vad som är gängse beträffande liknande internationella organisationer.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att Sverige bör tillträda protokollet.

För att EUMETSAT och dess personal skall komma i åtnjutande av de förmåner som anges i protokollet bör till bilagan till 1976 års lag fogas en ny punkt, punkt 34, som avser organisationen, medlemmarnas representanter i organisationen, organisationens tjänstemän och deras familjemedlemmar samt experter som fullgör uppdrag för organisationen.

2.3 Ikraftträdande

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft snarast möjligt. Jag förordar
den 1 juli 1987 med hänsyn till lagstiftningsproceduren. Överenskommel­
sens bestämmelser om privilegier och immunitet blir dock tillämpliga som
      7


 


svensk lag först från den dag dä överenskommelsen träder i kraft i förhål-     Prop. 1986/87: 111 lande till Sverige (jfr prop. 1975/76: 205 s. 18-20). Det åligger regeringen att kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

3 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprät­tats ett förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffen­het. Jag anser därför att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen att

dels godkänna att Sverige tillträder det i Darmstadt den 1 decem­ber 1986 dagtecknade protokollet om privilegier och immunitet för EUMETSAT,

dels anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 661) om im­munitet och privilegier i vissa fall.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.


 


 


 


Prop. 1986/87:111


Protocol on the Friviicges and Immunities of the European Organisation for the Ex-ploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

The States parties to the Convention for the Establishment of a European Organisa­tion for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), opened for signa-ture at Geneva on 24 May 1983 (hereinafter referred to as the "Convention");

Wishing to define the privileges and immu­nities in accordance with Artide 12 of the Convention;

Affirming that the purpose of the privileges and immunities set forth in this Protocol is to ensure the efficient performance of the offi-cial activities of EUMETSAT;

Have agreed as follows:


Protocole relatif aux Privileges et Immu-nités de 1'Organisation Européenne pour ['Exploitation de Satellites Météoroiogi-ques (EUMETSAT)

Les Etats Parties å la Convention portant création d'une Organisation européenne pour Texploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), ouverte å la signature å Ge­neve, le 24 mai 1983 (dénommée ci-aprés «la Convention »);

Souhaitant définir les privileges et immu-nités d'EUMETSAT conformément ä 1'Arti­de 12 de la Convention;

Affirmant que le but des privileges et im-munités prévus par le present Protocole est d'assurer Texercice efficace des activités of-ficidles d'EUMETSAT;

Sont convenus de ce qui suit:


 


Artide 1 Use of Terms For the purposes of this Protocol:

a)  "Member State" means a State party to the Convention;

b)  "archives" means all records, induding correspondence, documents, manuscripts, photographs, films, optical and magnetic re-cordings, data recordings and computer pro­grammes, belonging to or held by EUMET­SAT;

c) "official activities" of EUMETSAT means all activities carried out by EUMET­SAT in pursuance of its objectives as defined in Artide 2 of the Convention and indudes its administrative activities;

d)"property" means anything that may be subject to a right of ownership as well as contractual rights;


Artide 1 Definitions

Aux fins du present Protocole :

a)   L'expression « Etat membre » désigne tout Etat partie ä la Convention;

b)  Le terme « archives» désigne Tensem-ble des dossiers y compris la correspon-dance, les documents, les manuscrits, les photographies, les films, les enregistrements optiques et magnétiques, les enregistrements de données et les programmes informatiques appartenant ä EUMETSAT ou détenus par dle;

c)    L'expression «activités officielles»
d'EUMETSAT désigne toutes les activités
menées par EUMETSAT pour ätteindre ses
objectifs tels qu'ils sont définis dans I'Artide
2 de la Convention, et comprend ses activités
administratives;

d)   Le terme «biens » désigne tout ce sur
quoi un droit de propriété peut s'exercer, y
compris les droits contractuels;


10


 


Översättning Bilaga I

Protokoll om privilegier och immunitet för den europeiska organisationen för ut­nyttjande av meteorologiska satelliter (EUMETSAT)

De stater som är parter i konventionen om upprättande av en europeisk organisation för utnyttjande av meteorologiska satelliter (EU­METSAT), vilken öppnades för underteck­nande i Geneve den 24 maj 1983 (nedan kal­lad "konventionen");

som önskar fastställa privilegier och im­munitet enligt artikel 12 i konventionen;

som bekräftar att syftet med de privilegier och den immunitet som anges i detta proto­koll är att säkerställa ett effektivt fullgörande av EUMETSAT: s officiella verksamhet;

har kommit överens om följande:

Artikel I Definitioner

I detta protokoll avses med

a)   "medlemsstat" en stat som är part i konventionen;

b)   "arkiv" alla uppteckningar, innefattan­de skrivelser, dokument, manuskript, foto­grafier, filmer, optiska och magnetiska upp­tagningar, dataregistreringar och datorpro­gram som tillhör eller innehas av EUMET­SAT:

c)    EUMETSAT: s "officiella verksamhet"
all verksamhet som utförs av EUMETSAT
för fullföljande av dess syften enligt artikel 2 i
konventionen och omfattar dess administrati­
va verksamhet;

d)    "egendom" allt som kan vara föremål
för äganderätt samt kontraktsenliga rättighe­
ter;

t2    Riksdagen 1986/87. 1 saml. Nr 111


Prop. 1986/87:111

II


 


Prop. 1986/87:111


e)    "representatives" of Member States
means representatives and their advisers;

f)    "slaff members" means the Director and
all persons employed by EUMETSAT, hold-
ing permanent appointments and who are
subject to its Staff Rules;

g)    "expert" means a person other than a
staff member appointed to carry out a spec-
ific task on behalf of EUMETSAT and at its
expense.


e)    Le terme «representants» des Etats
membres désigne les representants et leurs
conseillers;

f)    L'expression « membres du personnel »
désigne le Directeur et toutes les personnes
employées par EUMETSAT ä titre perma­
nent, qui sont soumises å son Statut du per­
sonnel;

g)    Le terme «expert» désigne une per-
sonne autre qu'un membre du personnel dés-
ignée pour remplir une täche spécifique au
nom et aux frais d'EUMETSAT.


 


Artide 2

Legal Personality

EUMETSAT shall have legal personality in accordance with Artide 1 of the Conven­tion. It shall in particular have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a party to legal proceedings.


Artide 2 Personnalité juridique

EUMETSAT a la personnalité juridique conformément år Artide 1 de la Convention. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice.


 


Artide 3

Inviolability of Archives

The archives of EUMETSAT shall be in-violable.


Artide 3

Inviolabilité des archives

Les archives d'EUMETSAT sont inviola-bles.


 


Artide 4

Immuniiy from Jurisdiction and Execution

(1) Within the scope of its official activi­ties, EUMETSAT shall have immunity from jurisdiction and execution, except:

(a)  in so far as, by decision of the Council, it has expressly waived such immunity in a particular case; the Council has the duty to waive this immunity in all cases where reli-ance upon it would impede the course of jus­tice and it can be waived without prejudicing the interest of EUMETSAT;

(b)  in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a vehicle or other means of trans­port belonging to or operated on behalf of EUMETSAT or in respect of a traffic offence involving such means of transport;


Artide 4

Immunité de juridiction et d'execution

(1) Dans le cadre de ses activités offi­cielles, EUMETSAT bénéficie de 1'immunité de juridiction et d'exécution, sauf

(a)   dans la mesure oii, par decision du Con-
seil, elle y renonce expressément dans un cas
particulier; le Conseil a le devoir de lever
cette immunité dans tous les cas oii son main-
tien est susceptible d'entraver Taction de la
justice et oCi elle peut étre levée sans porter
atteinte aux intéréts d'EUMETSAT;

(b)   en cas d'action civile intentée par un
tiers pour les dommages résultant d'un acci­
dent causé par un véhicule ou par un autre
moyen de transport appartenant ä EUMET­
SAT ou circulant pour son compte ou en cas
dMnfraction ä la réglementation de la circula-
tion dans lequel un tel moyen de transport est
impliqué;


12


 


e) medlemsstaternas "representanter" re­presentanter och deras rådgivare;

O "tjänstemän" direktören och alla av EU­METSAT fast anställda personer som är un­derställda dess personalreglemente;

g) "expert" annan person än en tjänsteman som tillsatts för att utföra ett särskilt uppdrag för EUMETSAT: s räkning och pä dess be­kostnad.

Artikel 2 Juridisk person

EUMETSAT skall vara juridisk person en­ligt artikel 1 i konventionen. Organisationen skall särskilt ha befogenhet att ingå kontrakt, förvärva och förfoga över lös och fast egen­dom samt att vara part i rättsligt förfarande.

Artikel 3

Arkivens okränkbarhet

EUMETSAT: s arkiv skall vara okränkba-ra.

.Artikel 4

Immunitet mot rättsligt förfarande och verk­ställighet

(1) Inom ramen för sin officiella verksam­het skall EUMETSAT åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande och verkställighet utom

a)   i den mån organisationen efter beslut av
rådet uttryckligen har hävt sådan immunitet i
ett särskilt fall; rådet har skyldighet att häva
immuniteten i alla de fall då den skulle hindra
rättvisans gäng om den behölls, och då den
kan hävas utan att skada EUMETSAT: s
intressen;

b)    såvitt gäller talan i tvistemål, vilken
väckts av tredje man angående skada till följd
av olycka, orsakad av ett fordon eller annat
transportmedel som tillhör EUMETSAT el­
ler framförs för dess räkning eller när det är
fråga om trafikbrott där sådant transportme­
del varit inblandat;


Prop. 1986/87: 111

13


 


Prop. 1986/87:111


(c)   in respect of the execution of an arbitra-
tion award made under Artide 21, 22 or 23 of
this Protocol or Artide 14 of the Convention;

(d)   in the event of the attachment, pursuant
to a decision by the administrative or judicial
authorities, of the salaries and emoluments,
induding pension rights, owed by EUMET­
SAT to a staff member or a former staff mem­
ber;

(e)    in respect of a counterdaim directly
connected with judicial proceedings initialed
by EUMETSAT;

(O in respect of any commercial activity in which EUMETSAT might engage.

(2) The property of EUMETSAT, wherev-er located, shall be immune

(a)   from any form of requisition, confisca-tion or expropriation;

(b)  from any form of sequestration and ad­ministrative or provisional judicial con-straint, except in the cases provided for in the preceding paragraph.


(c)   en cas d"exécution d'une sentence arbi-
trale rendue en application des Artides 21, 22
ou 23 du present Protocole ou de TArticle 14
de la Convention;

(d)   en cas de saisie, ordonnée par decision
des autorités administratives ou judiciaires,
sur les traitements et emoluments, y compris
les pensions, dus par EUMETSAT ä un
membre ou un anden membre de son person­
nel;

(e)   en cas de demande reconventionnelle
directement liée ä une action en justice inten­
tée par EUMETSAT;

(O en cas d'activité commerciale qu'EU-METSAT pourrait entreprendre.

(2) Les biens d'EUMETSAT, quel que soit le lieu oii ils se trouvent, sont exempts :

(a) de toute forme de requisition, confisca-tion ou expropriation;

b) de toute forme de séquestre, de con­trainte administrative ou de mesures préala-bles ä un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent.


 


Artide 5

Fiscal and Custom Provisions

(1)  Within the scope of its official activi­ties, EUMETSAT, its property and income shall be exempt from direct taxes.

(2)  When purchases or services of substan-tial value and necessary for the exercise of the official activities of EUMETSAT are made or used by EUMETSAT and when the price of such purchases and services indudes taxes or duties, the Member State that has levied the taxes or duties shall take appropri-ate measures to grant exemption from such taxes or duties or to provide for their reim-bursement, if they are identifiable.

 

(3)  Goods imported or exported by EU­METSAT and necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from all import and export duties and taxes and from all import or export prohibitions and restric-tions.

(4)  The provisions of this Artide shall not apply to taxes or duties which are no more


.Artide 5

Dispositions fiscales el douaniéres

(1)   Dans le cadre de ses activités offi­cielles, EUMETSAT, ses biens et ses re-venus sont exonérés des impöts directs.

(2)   Lorsque des achats ou services d'un montant important, nécessaires aux activités officielles d'EUMETSAT, sont effectués ou utilisés par celle-ci, et que leur prix com­prend des taxes ou droits, TEtat membre, qui a pergu ces taxes ou droits, prend les disposi­tions appropriées en vue de Texonération de ces taxes ou droits ou de leur rembourse-ment, lorsque ces derniers peuvent étre iden-tifiés.

(3)   Les produits importés ou exportés par EUMETSAT, qui sont nécessaires aux acti­vités officielles, sont exonérés de tous taxes et droits d'importation ou d'exportation et ne sont frappés ni de restriction ä 1'importation ou ä Texportation ni d'interdiction d'importa-tion ou d'exportation.

(4)   Les dispositions du present Artide ne s'appliquent pas aux impöts, droits et taxes


14


 


c)  såvitt gäller verkställighet av en skilje­
dom som tillkommit enligt artikel 21, 22 eller
23 i detta protokoll eller artikel 14 i konven­
tionen;

d)  i händelse av utmätning, enligt beslut av
administrativ eller juridisk myndighet, av lön
eller annan ersättning, innefattande pension,
som EUMETSAT är skyldig en anställd eller
en f. d. anställd;

e)  såvitt gäller motkrav som har direkt
samband med rättsligt förfarande som inletts
av EUMETSAT;

f)   såvitt gäller all kommersiell verksamhet
som EUMETSAT bedriver.

(2) EUMETSAT: s egendom skall, var den än befinner sig, åtnjuta immunitet mot

a)   vaije form av rekvisition, konfiskation eller expropriation;

b)  varje form av beslag och administrativa tvångsåtgärder eller interimistiska rättsliga tvångsåtgärder utom i de fall som föreskrivs i föregående punkt.

Artikel 5

Bestämmelser om skatt och tull

(1)   Inom ramen för sin officiella verksam­het skall EUMETSAT samt dess egendom och intäkter vara befriade från direkta skat­ter.

(2)   Då EUMETSAT köper varor eller ut­nyttjar tjänster till ett betydande värde, vilka är nödvändiga för fullgörande av EUMET­SAT: s officiella verksamhet, och då priset på sådana varor och tjänster inkluderar skatter eller avgifter, skall den medlemsstat som för­ordnat om skatten eller avgiften vidta lämpli­ga åtgärder för att befria från sådana skatter eller avgifter eller återbetala dem, om de kan fastställas.

(3)   Varor som införs eller utförs av EU­METSAT och som är nödvändiga för fullgö­rande av dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla avgifter och skatter på im­port och export och frän alla förbud och re­striktioner avseende import och export.

(4)   Bestämmelserna i denna artikel skall ej tillämpas på skatter eller avgifter som endast


Prop. 1986/87:111

15


 


Prop. 1986/87:111


than charges for public utility services.

(5) Goods acquired or imported and exempted under the Artide shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with conditions laid down by the Member States which have granted exemptions or reim-bursements.


qui ne constituent que la rémunération de services rendus.

(5) Les biens acquis ou importés, qui sont exonérés conformément aux dispositions du present Artide ne peuvent étre vendus, loués, prétés ou cédés å titre onéreux ou gra-tuit, qu'aux conditions fixées par les Etats membres ayant accordé les exonérations ou les remboursements.


 


Artide 6

Funds, Currency and Securities

EUMETSAT may receive and hold any kind of funds, currency, cash and securities. It may dispose of them freely for any of its official activities and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.


Artide 6

Fonds, devises et numéraires

EUMETSAT peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires et valeurs mobi-liéres. Elle peut en disposer librement pour toutes ses activités officielles et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face å ses en-gagements.


 


Artide 7 Communication

(1)  For its official Communications and the transfer of all its documents, EUMETSAT shall enjoy treatment not less favourable than that accorded by each Member State to other comparable International organisations.

(2)  With regard to the transmission of data within the scope of its official activities, EU­METSAT shall enjoy in the territory of each Member State treatment as favourable as that accorded by that State to its national meteo­rological service, taking into account the In­ternational obligations of that State in respect of telecommunications.


Artide 7 Communications

(1)  Pour ses Communications officielles et le transfert de tous ses documents, EUMET­SAT bénéficie d'un traitement aussi favor-able que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internatio-nales comparables.

(2)  Pour la transmission des données dans le cadre de ses activités officielle, EUMET­SAT bénéficie sur le territoire de chaque Etat membre d'un traitement aussi favorable que celui accordé par cel Etat ä son service mé-téorologique national, compte tenu des enga-gements internationaux de cet Etat dans le domaine des telecommunications.


 


Artide 8 Publications

The circulation of publications and other information material sent by or to EUMET­SAT shall not be restricted in any way.


Artide 8 Publications

La circulation des publications et autres matériels dMnformation expédiés par ou a EUMETSAT n'est soumise ä aucune restric­tion.


16


 


utgör ersättning för offentliga tjänster.

(5) Varor som inköpts eller införts och be­viljats befrielse enligt denna artikel far inte säljas, hyras ut, lånas ut eller ges bort mot betalning eller gratis, om så inte sker i enlig­het med de villkor som fastställts av de med­lemsstater som beviljat befrielsen eller åter­betalningen.

Artikel 6

Penningmedel, valutor och fordringsbevis

EUMETSAT får motta och inneha pen­ningmedel, valutor, kontantmedel och for­dringsbevis. Organisationen kan fritt förfoga över dem för sin officiella verksamhet och kan inneha konton i vilken valuta som helst i den utsträckning som behövs för att uppfylla sina förpliktelser.

Artikel 7 Kommunikationer

(1)   För sina tjänstemeddelanden och för överföring av alla dokument skall EUMET­SAT åtnjuta en behandling som inte är mind­re förmånlig än den som varje medlemsstat medger andra jämförbara internationella or­ganisationer.

(2)   Vad avser dataöverföring inom ramen för sin officiella verksamhet skall EUMET­SAT på varje medlemsstats territorium åtnju­ta en behandling som är lika förmånlig som den som ifrågavarande stat medger sin natio­nella vädertjänst, varvid hänsyn tas till denna stats internationella åtaganden beträffande telekommunikationer.

Artikel 8 Publikationer

Spridningen av publikationer och annat in­formationsmaterial som sänds av eller till EUMETSAT får inte på något sätt bli före­mål för restriktioner.


Prop. 1986/87:111

17


 


Prop. 1986/87: 111


Artide 9 Representatives

(1)     Representatives of Member States
shall, while exercising their official functions
and in the course of their journeys to and
from the place of meeting, enjoy the follow-
ing privileges and immunities:

a)   immunity from arrest and detention, and
from seizure of their personal luggage, except
in the case of a grave crime or when found
committing, attempting to commit or just
having committed an offence;

b)  immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, induding words spöken and written, done by them in the exercise of their func­tions; this immunity shall not apply, how-ever, in the case of a traffic offence commit­ted by a representative of a Member State, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

c)   inviolability for all their official papers and documents;

d)    exemption from all measures restricting
immigration and from aliens' registration for-
malities;

e)    the same treatment in the matter of cur­
rency and exchange regulations as is accord­
ed to the representatives of foreign govern-
ments on temporary official missions;

O the same treatment in the matter of cus-toms as regards their personal luggage as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

(2)   Privileges and immunities are accorded
to representatives of Member States not for
their personal advantage but in order to en-
sure complete independence in the exercise
of their functions in connection with EU­
METSAT. Consequently, a Member State
has the duty to waive the immunity of a rep­
resentative wherever retaining it would im­
pede the course of justice and it can be
waived without prejudicing the purposes for
which it was accorded.


Artide 9 Representants

(1)    Les representants des Etats membres
jouissenl, lorsqu'ils exercent leurs fonctions
officielles et au cours de leurs voyages ä
destination ou en provenance du lieu des ré-
unions, des privileges et immunités suivants :

a)   immunité d'arrestation et de detention, ainsi que de saisie de leurs bagages person-nels, sauf en cas de crime grave ou en cas de flagrant délit;

b)  immunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans Texercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas dMnfraction ä réglementation de la circu­lation des véhicules commise par un repre­sentant d'un Etat membre ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;

c)   inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d)    exemption de toute mesure limitant Tim-
migration et de toute formalité d'immatricu-
lation des étrangers;

e)    méme traitement en ce qui concerne les
réglementations monétaires ou celles concer-
nant les operations de change, que celui ac­
cordé aux representants de gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire;

O méme traitement en matiére douaniére en ce qui concerne leurs bagages personnels que celui accordé aux representants de gou­vernements étrangers en mission officielle temporaire.

(2)    Les privileges et immunités sont ac-
cordés aux representants des Etats membres,
non å leur avantage personnel, mais pour
qu'ils puissent exercer en toute indépen-
dance leurs fonctions auprés d'EUMETSAT.
En conséquence, un Etat membre a le devoir
de lever Timmunité d'un representant dans
tous les cas ou son maintien est susceptible
d'entraver Taction de la justice et oii elle peut
étre levée sans compromettre les fins pour
lesquelles elle a été accordée.


18


 


Artikel 9 Representanter

(1)   Medlemsstaternas representanter skall
vid fullgörandet av sina tjänsteuppdrag och
under resor till och från möten åtnjuta följan­
de privilegier och immunitet:

a)  immunitet mot anhållande och annat fri­hetsberövande och mot beslagtagande av deras personliga bagage utom vid ett allvar­ligt brott eller då de ertappas med att begå, försöka begå eller just har begått ett brott;

b)  immunitet mot rättsligt förfarande, även efter det att uppdraget upphört, såvitt avser åtgärder, däri inbegripet muntliga och skrift­liga uttalanden, som de vidtagit vid fullgöran­det av sina uppdrag; sådan immunitet skall emellertid inte föreligga vid trafikbrott som begåtts av en representant för en medlems­stat, ej heller i samband med skada, orsakad av ett fordon eller annat transportmedel som tillhör honom eller har framförts av honom;

c)  okränkbarhet för alla deras handlingar och dokument som rör uppdraget;

d)   befrielse från alla inreserestriktioner och
registrering av utlänningar;

e)   samma lättnader i valuta- och växlings­
restriktioner som medges representanter för
utländska regeringar på tillfälliga tjänsteupp­
drag;

O samma lättnader i tullrestriktioner vad avser deras personliga bagage som medges representanter för utländska regeringar på tillfälliga tjänsteuppdrag.

(2)   Privilegier och immunitet medges inte
medlemsstaternas representanter för att ge
dem personliga fördelar utan i syfte att säker­
ställa fullständigt oberoende när de fullgör
sina uppdrag för EUMETSAT. En medlems­
stat har därför skyldighet att häva immunite­
ten för en representant då den skulle hindra
rättvisans gång om den behölls, och då den
kan hävas utan att skada de ändamål för vilka
den tillkommit.


Prop. 1986/87:111

19


 


Prop. 1986/87: 111


(3) No Member State shall be obliged to accord privileges and immunities to its own representatives.


(3) Aucun Etat membre n'est tenu d'ac-corder des privileges et immunités å ses propres representants.


 


Artide 10 Slaff Members

The staff members of EUMETSAT shall enjoy the following privileges and immuni­ties:

a)   immunity from jurisdiction, even after they have left the service of EUMETSAT, in respect of acts, induding words written and spöken, done by them in the exercise of their function; this immunity shall not apply, how-ever, in the case of a traffic offence commit­ted by a staff member, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

b)  exemption from all obligations in respect of national service, induding military ser­vice;

c)   inviolability for all their official papers and documents;

d)   together with members of their families
forming part of their households, exemption
from all measures restricting immigration and
from aliens' registration formalities;

e)   together with members of their families
forming part of their households, the same
facilities as to repatriation, in time of Interna­
tional crisis, as are normally accorded to staff
members of International organisations;

f)    the same treatment in respect of curren­
cy and exchange regulations as is normally
accorded to staff members of International
organisations;

g)   exemption from all national income tax
on their salaries and emoluments paid to
them by EUMETSAT, exduding pensions
and other similar benefits paid by EUMET­
SAT, from the date upon which staff mem­
bers have begun to be liable for a tax on their
salaries by EUMETSAT for the latter's bene-
fit. The Member States reserve the right to
take those salaries and emoluments into ac­
count when assessing the amount of tax to be


Artide 10

Membres du personnel

Les membres du personnel d'EUMETSAT jouissent des privileges et immunités sui­vants :

a)    immunité de juridiction, méme apres qu'ils ont cessé d'étre au service d'EUMET-SAT, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans Texercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction ä la réglementation de la cir­culation des véhicules commise par un membre du personnel ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;

b)   exemption de toute obligation relative au service national, y compris le service mili-taire;

c)    inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

d)    exemption, pour eux-mémes et les
membres de leur famille vivant ä leur foyer,
des dispositions limitant Timmigration et ré-
gissant Timmatriculation des étrangers;

e)    mémes facilités de rapatriement pour
eux-mémes et pour les membres de leur fa­
mille vivant å leur foyer que celles accordées
normalement, en période de crise Interna­
tionale, aux membres du personnel des or­
ganisations internationales;

f)     méme traitement en matiére de régle­
mentation monétaire ou relative au contröle
des changes que celui généralement accordé
aux membres du personnel des organisations
internationales;

g)    exonération de tout impöt national sur
les traitements et emoluments versés par EU­
METSAT, ä Texdusion des pensions et
autres prestations analogues versées par EU­
METSAT, et ce å partir de la date ä laquelle
les traitements de ces membres du personnel
sont assujettis a Timpöt prélevé par EUMET­
SAT pour son propre compte. Les Etats
membres se réservent le droit de prendre en
compte lesdits traitements et emoluments


20


 


(3) Ingen medlemsstat skall vara skyldig att medge sina egna representanter privilegier och immunitet.

Artikel 10 Tjänstemän

EUMETSAT: s tjänstemän skall åtnjuta följande privilegier och immunitet:

a)  immunitet mot rättsligt förfarande, även efter det att de lämnat sin tjänst hos EUMET­SAT, såvitt avser åtgärder, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de vidtagit vid fullgörandet av sitt uppdrag; så­dan immunitet skall dock inte föreligga vid trafikbrott som begåtts av en tjänsteman, ej heller i samband med skada, orsakad av ett fordon eller annat transportmedel som tillhör tjänstemannen eller har framförts av honom;

b) befrielse frän alla skyldigheter ifråga om nationell tjänstgöringsplikt, vari inbegrips mi­litärtjänstgöring;

c)  okränkbarhet för alla deras handlingar och dokument som rör tjänsten;

d)  befrielse för egen del och för de familje­
medlemmar som ingår i hushållet från alla
inreserestriktioner och registrering av utlän­
ningar;

e)  för egen del och för de familjemedlem­
mar som ingår i hushållet samma lättnader för
repatriering vid internationella kriser som
vanligen medges internationella organisatio­
ners personal;

O samma lättnader i valuta- och växlings­restriktioner som vanligen medges internatio­nella organisationers personal;

g) befrielse från all nationell inkomstskatt på lön och ersättning som betalats ut till dem av EUMETSAT, med undantag av pensioner och andra liknande förmåner som betalats av EUMETSAT, från den dag då tjänstemän­nens löner är underkastade en av EUMET­SAT i eget vinstsyfte pålagd skatt. Medlems­staterna förbehåller sig rätten att ta hänsyn till sådan lön och ersättning vid beräkning av skatt på inkomst från andra inkomstkällor;


Prop. 1986/87: 111

21


 


Prop. 1986/87:111


applied to income from other sources;

h) the right to import free of custom duties and other import charges their furniture and personal effects, induding a motor vehicle, at the time of taking up their post in the territory of a Member State, and the right to export them free of duty upon termination of their functions, subject to the conditions laid down by the laws and regulations of the Member State concerned. Goods imported and exempted under this paragraph shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accor­dance with the conditions laid down by the Member States which have granted the ex­emptions.


pour le calcul du montant des impöts ä perce-voir sur les revenus émanant d'autres sources.

h) droit d'importer en franchise leurs effets personnels et leur mobilier, y compris un vé­hicule automobile, ä Toccasion de leur prise de fonctions sur le territoire d'un Etat membre, ainsi que le droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonc­tions, sous réserve des conditions prévues par les régles et réglements de TEtat membre en question. Les biens importés qui sont ex­onérés conformément aux dispositions du present paragraphe ne peuvent étre vendus, loués ou prétés, å titre onéreux ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les Etats Membres ayant accordé les exonérations.


 


Artide 11 Director

In addition to the privileges and immunities provided for staff members under Artide 10, the Director shall enjoy:

a)  immunity from arrest and detention, ex­cept when found committing, attempting to commit or just having committed an offence;

b)  immunity from civil and administrative jurisdiction and execution enjoyed by diplo-matic agents, except in the case of damage caused by a vehicle or other means of trans­port belonging to or driven by him;

c)  full immunity from criminal jurisdiction, except in the case of a traffic offence caused by a vehicle or other means of transport be­longing to, or driven by him, subject to sub-paragraph a) above;

d)    the same customs facilities as regards
his personal luggage as are accorded to diplo-
matic agents.


Artide 11 Le Directeur

Outre les privileges et immunités accordés aux membres du personnel ä 1'Article 10, le Directeur bénéficie:

a) de rimmunité d'arrestation et de deten­tion, sauf en cas de flagrant délit;

b)  de rimmunité de juridiction et d'exécu-tion civiles et administratives accordées aux agents diptomatiques, sauf en cas de dom­mage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;

c)   de rimmunité totale de juridiction pé-nale, sauf dans le cas d'une infraction aux régles de la circulation mettant en cause un véhicule lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositions de Talinéa a) ci-dessus;

d)    le méme traitement de contröle douanier
de ses bagages personnels que celui accordé
aux agents diplomatiques.


 


Artide 12 Social Security

Provided that the staff members are co-vered by a social security scheme of EU­METSAT providing adequate benefits, EU-


Article 12 Sécurité sociale

Dans le cas oii les membres du personnel sont couverts par un régime propre de pré-voyance    sociale,    EUMETSAT    et    les


22


 


h) rätt att vid tillträde till befattning pä en medlemsstats territorium tullfritt och utan andra importavgifter få införa möbler och personliga tillhörigheter, däri inbegripet ett motorfordon, samt rätt att då anställningen upphör tullfritt få 'utföra dem pä de villkor som fastställts i den berörda medlemsstatens lagar och bestämmelser. Varor som införts och undantagits enligt denna punkt får inte säljas, hyras ut, lånas ut eller ges bort mot betalning eller gratis annat än i överenstäm-melse med de villkor som fastställts av de medlemsstater som medgivit undantagen.

Artikel 11 Direktören

Utöver de privilegier och den immunitet som föreskrivs för tjänstemännen enligt arti­kel 10, skall direktören åtnjuta:

a)   immunitet mot anhållande och annat fri­hetsberövande, utom då han ertappats med att begå, försöka begå eller just har begått ett brott;

b)  den immunitet mot civil- och förvalt-ningsrättsligt förfarande och verkställighet som tillkommer diplomatiska företrädare, utom i samband med skada, orsakad av ett fordon eller annat transportmedel som tillhör honom eller har framförts av honom;

c)   full immunitet mot straffrättsligt förfa­rande, utom när det är fråga om trafikbrott som orsakats av ett fordon eller annat trans­portmedel som tillhör honom eller har fram­förts av honom, med förbehåll för bestäm­melserna i a) ovan;

d)   samma lättnader vad avser tull på hans
personliga bagage som medges diplomatiska
företrädare.

Artikel 12 Socialförsäkring

Under förutsättning att tjänstemännen om­fattas av EUMETSAT: s eget socialförsäk­ringssystem  som  ger tillräcklig ersättning.


Prop. 1986/87: 111

23


 


Prop. 1986/87:111


METSAT, and its staff members shall be ex­empt from all compulsory contributions to national social security schemes, subject to agreements to be concluded with Member States concerned in accordance with Artide 19 or equivalent measures taken by the Member States or other relevant provisions in force in the Member States.


membres de son personnel sont exemptés de toute contribution obligatoire ä des systémes nationaux de prévoyance sociale, sous ré­serve des accords conclus avec les Etats membres conformément aux dispositions de rArtide 19 ou d'autres mesures similaires des Etats membres ou d'autres dispositions pertinentes en vigueur dans les Etats Membres.


 


Artide 13 Experts

Experts other than the staff members shall enjoy the following privileges and immunities while performing their duties for EUMET­SAT or carrying out missions on its behalf:

a)   immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, induding words spöken and written, done by them in the exercise of their func­tions; this immunity shall not apply, howev-er, in the case of a traffic offence committed by an expert, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of trans­port belonging to or driven by him:

b)  inviolability for all their official papers and documents;

c)   exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration for­malities;

d)   the same treatment in the matter of cur­
rency and exchange regulations as is accord­
ed to the representatives of foreign govern­
ments on temporary official missions.


Artide 13 Experts

Les experts autres que les membres du personnel lorsqu'ils exercent des fonctions pour EUMETSAT ou accomplissent des mis­sions pour celle-ci, jouissent des privileges et immunités suivants;

a)  immunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans Texercice de leurs fonctions; cette im­munité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction ä la réglementation de la circula­tion des véhicules commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;

b)  inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

c)  exemption de toute mesure limitant Tim-migration et de toute formalité d'immatricu-lation des étrangers;

d)   méme traitement en ce qui concerne les
réglementations monétaires ou celles concer-
nant les operations de change, que celui ac­
cordé aux representants de gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire.


 


Artide 14 Waiver

(1) The privileges and immunities provided for in this Protocol are not granted to staff members and experts for their personal ad­vantage. They are provided solely to ensure, in all circumstances, the unimpeded function-ing of EUMETSAT and the complete inde­pendence of the persons to whom they are accorded.


Artide 14 Renonciation

(1) Les privileges et immunités prévus dans le present Protocole ne sont pas accordés aux membres du personnel et aux experts ä leur avantage personnel. Ils sont institués unique-ment afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement d'EUMETSAT et la complete indépendance des personnes aux-quelles ils sont conférés.


24


 


skall EUMETSAT och dess tjänstemän befri­as frän alla obligatoriska avgifter till nationel­la socialförsäkringssystem om inte annat följer av överenskommelser, som enligt arti­kel 19 kan ingås med berörda medlemsstater, eller motsvarande åtgärder vidtas av med­lemsstater eller det finns andra tillämpliga be­stämmelser i medlemsstaterna.

Artikel 13 Experter

Andra experter än tjänstemännen skall då de fullgör sina uppgifter för EUMETSAT el­ler då de utför uppdrag för dess räkning åtnju­ta följande privilegier och immunitet:

a) immunitet mot rättsligt förfarande, även efter det att uppdraget upphört, såvitt avser åtgärder, däri inbegripet muntliga och skrift­liga uttalanden, som de vidtagit vid fullgöran­det av sina uppdrag; sådan immunitet skall emellertid inte föreligga vid trafikbrott som begåtts av en expert, ej heller i samband med skada, orsakad av ett fordon eller annat transportmedel som tillhör honom eller har framförts av honom;

b) okränkbarhet för alla deras handlingar och dokument som rör uppdraget;

c) befrielse från alla inreserestriktioner och registrering av utlänningar;

d)  samma lättnader i valuta- och växlings­
restriktioner som medges representanter för
utländska regeringar på tillfälliga tjänsteupp­
drag.

Artikel 14

Hävande av privilegier och immunitet

(I) De privilegier och den immunitet som föreskrivs i detta protokoll har inte tillkom­mit för att ge tjänstemän och experter person­liga fördelar. De har enbart tillkommit för att under alla omständigheter säkerställa att EU­METSAT: s verksamhet kan bedrivas utan hinder och för att tillförsäkra de personer som åtnjuter dem fullständigt oberoende.


Prop. 1986/87:111

25


 


Prop. 1986/87: 111


(2) The Director has the duty to waive the immunity of a staff member or an expert in all cases wherever retaining it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of EUMETSAT. In the case of the Director, the Council is com-petent to waive such immunity.


(2) Le Directeur a le devoir de lever rim­munité d'un membre du personnel ou d"un expert dans tous les cas oii son maintien est susceptible d'entraver Taction de la justice et oii elle peut étre levée sans porter atteinte aux intéréts d'EUMETSAT. Le Conseil a compétence pour lever rimmunité du Direc­teur.


 


Artide 15

Notification of Staff Members and Experts

The Director of EUMETSAT shall at least once every year notify the Member States of the names and nationalities of the staff mem­bers and experts.


Artide 15

Notification des membres du personnel et des experts

Le Directeur d'EUMETSAT communique au moins une fois par an aux Etats membres les noms et la nationalité des membres du personnel et des experts.


 


Artide 16

Entry, Stay and Departure

Member States shall take all appropriate measures to facilitate the entry into, stay in, or departure from their territories of repre­sentatives of Member States, staff members and experts.


Artide 16

Entrée, Séjour el Sortie

Les Etats membres prennent toutes les me­sures appropriées pour faciliter Tentrée et le séjour sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire aux representants des Etats membres, aux membres du personnel et aux experts.


 


Artide 17 Security

The provisions of this Protocol shall not prejudice the right of each Member State to take all precautionary measures necessary in the interests of its security.


Artide 17 Sécurité

Les dispositions du present Protocole ne peuvent mettre en cause le droit que posséde chaque Etat membre de prendre toutes les précautions nécessaires dans Tintérét de sa sécurité.


 


Artide 18

Cooperation with the Member States

EUMETSAT shall co-operate at all times with the competent authorities of Member States in order to facilitate the proper admin­istration of justice, to ensure the observance of the laws and regulations, and to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol.


Artide 18

Cooperation avec les Etats membres

EUMETSAT coopére ä tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres afin de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et ré­glements des Etats membres intéressés et d'empécher tout abus des privileges, immu­nités et facilités prévus par le present Proto­cole.


26


 


(2) Direktören har skyldighet att häva im­muniteten för en tjänsteman eller expert i samtliga fall då den skulle hindra rättvisans gång om den behölls, och dä den kan hävas utan att skada EUMETSAT: s intressen. Rå­det har behörighet att häva immuniteten så­vitt avser direktören.

Artikel 15

Underrättelse om tjänstemän och experter

EUMETSAT: s direktör skall minst en gång varje år underrätta medlemsstaterna om tjänstemännens och experternas namn och nationalitet.

Artikel 16

Inresa, vistelse och utresa

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta inresa till, vistelse på eller utresa från sina territorier för med­lemsstaternas representanter, tjänstemän och experter.

Artikd 17 Säkerhet

Bestämmelserna i detta protokoll skall inte påverka medlemsstaters rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder med hänsyn till sin sä­kerhet.

Artikd 18

Samarbete med medlemsstaterna

EUMETSAT skall alltid samarbeta med medlemsstaternas behöriga myndigheter för att underlätta rättskipning, för att säkerställa att lagar och bestämmelser efterföljs och för att förhindra missbruk av den immunitet och de privilegier och lättnader som föreskrivs i detta protokoll.


Prop. 1986/87:111

27


 


Prop. 1986/87: 111


Artide 19

Complemenlary Agreements

EUMETSAT may condude with one or more Member States complemenlary agree­ments to give effect to the provisions of this Protocol as regards such State or States, and other arrangements to ensure the efficient functioning of EUMETSAT.


Artide 19

Accords complémenlaires

EUMETSAT peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords com-plémentaires en vue de Texécution des dispo­sitions du present Protocole en ce qui con­cerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonc­tionnement d'EUMETSAT.


 


Artide 20

Privileges and Immunities for Nationals and

Permanent Residents

No Member State shall be obliged to ac­cord the privileges and immunities referred to in Artides 9, 10 b), d), e), O and h), 11 and 13 c) and d) to its own nationals or permanent residents.


Artide 20

Privileges el immunités pour les propres res-

sortissants et residents a titre permanent

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privileges et immunités mentionnés aux Artides 9, 10 b), d), e), f) et h), 11 et 13 c) et d) å ses propres ressortissants ni aux resi­dents ä titre permanent.


 


Artide 21

Arbitration Clause in Written Contracts

When conduding written contracts, other than those concluded in accordance with the staff regulations, EUMETSAT shall provide for arbitration. The arbitration clause or the special arbitration agreement concluded to this end shall specify the law and procedure applicable, the composition of the tribunal, the procedure for the appointment of the ar-bitrators and the seat of the tribunal. The execution of the arbitration award shall be governed by the rules in force in the State on whose territory the award is to be executed.


Artide 21

Clause d'arbitrage dans les contrats écrits

Lors de la condusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformé­ment au statut du personnel, EUMETSAT est tenue de prévoir le recours ä arbitrage. La clause d'arbitrage, ou Taccord particulier conclu ä cet effet, spécifie la loi et la proce­dure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siége du tribunal. L'exécution de la sen­tence d'arbitrage est régie par les régles en vigueur dans TEtat sur le territoire duquel elle aura lieu.


 


Artide 22

Settlement of Disputes concerning Damage, Non-Contractual Responsibility or Staff Members and Experts

Any Member State may submit to arbitra­tion in accordance with the procedure pro­vided for in Artide 14 of the Convention any dispute

a)   arising out of damage caused by EU­METSAT;

b)   involving any other non-contractual re­sponsibility of EUMETSAT;


Artide 22

Réglement des différends relatifs aux dom­mages, responsabilité non contractuelle et aux membres du personnel ou experts

Tout Etat membre peut soumettre å un ar­bitrage selon la procedure prévue ä TArtide 14 de la Convention tout différend:

a)    relatif å dommage causé par EUMET­
SAT;

b)     impliquant toute autre responsabilité
non contractuelle d'EUMETSAT;


28


 


Artikel 19 Tilläggsöverenskommelser

EUMETSAT kan ingå tilläggsöverenskom­melser med en eller flera medlemsstater för att genomföra bestämmelserna i detta proto­koll såvitt avser ifrågavarande stat eller stater samt andra arrangemang för att säkerställa att EUMETSAT: s verksamhet bedrivs pä ett effektivt sätt.

Artikel 20

Privilegier och  immunitet för medborgare

och fast bosatta personer

Ingen medlemsstat skall vara skyldig att bevilja sina egna medborgare eller fast bosat­ta personer de privilegier och den immunitet som avses i artiklarna 9, 10 b), d), e), f) och h), 11 samt 13 c) och d).

Artikel 21

Skiljedomsklausul i skriftliga kontrakt

Då EUMETSAT ingår andra skriftliga kon­trakt än sådana som ingås i enlighet med per­sonalreglementet skall det ha med bestäm­melser om skiljedom. I skiljedomsklausulen eller i den särskilda överenskommelse om skiljedom som ingås härför skall anges den lag och det förfarande som skall tillämpas, domstolens sammansättning, förfarandet vid tillsättning av skiljedomare samt domstolens säte. Verkställighet av skiljedomen skall ske enligt gällande bestämmelser i den stat på vars territorium domen skall verkställas.

Artikel 22

Biläggande av tvister angående skada, icke

kontraktsenligt ansvar eller tjänstemän och

experter

En medlemsstat får hänskjuta till skiljedom i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14 i konventionen varje tvist som

a)   uppkommit till följd av skada, orsakad av EUMETSAT;

b)  avser ett icke kontraktsenligt ansvar för EUMETSAT;


Prop. 1986/87:111

29


 


Prop. 1986/87:111


c) involving a staff member or an expert and in which the person concerned can claim immunity from jurisdiction, if this immunity is not waived.


c) mettant en cause un membre du person­nel ou un expert pour lequel Tintéressé peut se rédamer de rimmunité de juridiction, si cette immunité n'est pas levée.


 


Artide 23

Settlement of Disputes concerning the inter­pretation or Application of this Protocol

Any dispute between EUMETSAT and a Member State or between two or more Member States concerning the interpretation or application of this Protocol which is not settled by negotiation or through the Council shall, at the request of any party to the dis­pute, be submitted to arbitration in accor­dance with the procedure provided for in Ar­tide 14 of the Convention.


Artide 23

Réglement des différends relatifs å T interpre­tation ou Vapplication du present Protocole Tout différend entré EUMETSAT et un Etat membre ou entré deux ou plusieurs Etats membres ayant trait å T interpretation ou ä Tapplication du present Protocole, qui n'aura pu étre réglé par voie de négociation ou par Tentremise du Conseil, est, ä la de­mande de Tune des Parties, soumis å un arbi­trage selon la procedure prévue å 1'Artide 14 de la Convention.


 


Artide 24

Entry into Force, Duration and Termination

(1)  This Protocol shall be open for signa­ture or accession by the States parties to the Convention.

(2)  The said States shall become parties to this Protocol:

 

-     either by signature that is not subject to ratification, acceptance or approval;

-     or by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval with the Government of the Swiss Confederation, which shall be the depositary, if the Protocol has been signed subject to ratification, accep­tance or approval;

-     altematively, by the deposit of an intru-ment of accession.

The Swiss Government shall notify all States that have signed or acceded to the Convention and the Director of EUMETSAT of the signatures, of the deposit of any instru­ment of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Proto­col, any denunciation of this Protocol, and of its expiry. Upon the entry into force of this Protocol, the depositary shall register it with the Secretary General of the United Nations in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations.


Artide 24

Entrée en vigueur, durée et résiliation

(1)  Le present Protocole est ouvert ä la signature ou å Tadhésion des Etats parties å la Convention.

(2)  Lesdits Etats deviennent parties au pre­sent Protocole:

 

-     soit par la signature sans réserve de rati­fication, d'acceptation ou d'approbation;

-     soit par le dépöt d'un instrument de rati­fication, d'acceptation ou d'approbation auprés du Govemement de la Confederation Suisse, dépositaire, si le Protocole a été signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

-     soit par le dépöt d'un instrument d'adhé-sion.

Le Gouvemement Suisse notifie ä tous les Etats qui ont signé ou adhéré ä la Convention et au Directeur d'EUMETSAT les signa­tures, le dépöt de chaque instrument de ratifi­cation, d'acceptation, d'approbation ou d'ad-hésion, Tentrée en vigueur du present Proto­cole, toute dénonciation du present Protocole ainsi que son expiration. Des Tentrée en vi­gueur du present Protocole, le dépositaire le fait enregistrer auprés du Secrétaire general de rOrganisation des Nations Unies, confor­mément ä TArtide 102 de la Charte des Na­tions Unies.


30


 


c) rör en tjänsteman eller expert där im­munitet mot rättsligt förfarande kan åbero­pas, såvida denna immunitet inte upphävts.

Artikel 23

Biläggande av tvister angående tolkningen

eller tillämpningen av detta protokoll

Varje tvist mellan EUMETSAT och en medlemsstat eller mellan två eller flera med­lemsstater angående tolkningen eller tillämp­ningen av detta protokoll och som inte kan biläggas genom förhandling eller genom rådet skall på begäran av en part i tvisten hänskju-tas till skiljedom i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14 i konventionen.

Artikel 24

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

(1)  Detta protokoll skall vara öppet för un­dertecknande eller anslutning av de stater som är parter i konventionen.

(2)  Nämnda stater skall bli parter i detta protokoll

 

antingen genom undertecknande utan för­behåll för ratifikation, godtagande eller godkännande;

eller genom deponering av ett ratifika­tions-, godtagande- eller godkännandein­strument hos Schweiziska edsförbundets regering, som skall vara depositarie, om protokollet har undertecknats med förbe­håll för ratifikation, godtagande eller god­kännande;

—    alternativt genom deponering av ett anslut­
ningsinstrument.

Den schweiziska regeringen skall underrät­ta alla stater som har undertecknat eller an­slutit sig till konventionen och EUMET­SAT: s direktör om undertecknanden, depo­nering av varje ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, ikraftträdande för detta protokoll, varje upp­sägning av detta protokoll samt om dess upp­hörande. När detta protokoll träder i kraft, skall depositarien låta registrera det hos För­enta nationernas generalsekreterare enligt ar­tikel 102 i Förenta nationemas stadga.


Prop. 1986/87:111

31


 


Prop. 1986/87:111


(3)  This Protocol shall enter into force thir-
ty days after its signature by six States with­
out their signatures being subject to ratifica­
tion, acceptance or approval, or thirty days
after the date of deposit of their instruments
of ratification, acceptance, approval or ac­
cession.

(4)   Once this Protocol has entered into
force, it shall take effect vis-å-vis the States
that have signed it without their signatures
being subject to ratification, acceptance or
approval, or which have deposited their
instruments of ratification, acceptance,
approval or accession, thirty days after the
date of signature or of deposit of the relevant
instrument.

(5)  This Protocol shall remain in force until the expiry of the Convention.

(6)  Any denunciation of the Convention by a Member State in accordance with Artide 18 of the Convention shall automatically imply denunciation by that State of this Protocol.


(3)   Le present Protocole entré en vigueur trente jours apres que six Etats Tönt signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou ont déposé leurs instru­ments de ratification, d'acceptation, d'appro-bation ou d'adhésion.

(4)   Apres Tentrée en vigueur du present Protocole, celui-ci prend effet, ä Tégard des Etats qui Kont signé sans réserve de ratifica­tion, d'acceptation ou d'approbation ou ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, trente jours apres la date de la signature ou du dépöt de ces instruments.

(5)   Le present Protocole reste en vigueur jusqu'ä Texpiration de la Convention.

(6)   Toute dénonciation de la Convention par un Etat membre conformément ä TArti-cle 18 de la Convention, entraine automati-quement dénonciation par cet Etat du present Protocole.


 


In witness whereof the undersigned Pleni-potentiaries, having been duly authorized thereto, have signed this Protocol.


En foi de quoi les Plénipotentiaires sous-signés, dument autorisés å cet effet, ont signé le present Protocole.


 


Done at Darmstadt on the 1st of December 1986 in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a singie original which will be deposited in the archives of the Government of the Swiss Confederation, which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States.


Fait å Darmstadt le ler décembre 1986 dans les langues anglaise et franaise, ces deux textes faisant également foi, en un exem-plaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvemement de la Confed­eration Suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes ä tous les Etats sig-nataires ou adhérents.


32


 


Prop. 1986/87: 111

(3)  Detta protokoll träder i kraft trettio da­gar efter det att sex stater undertecknat det utan förbehåll för ratifikation, godtagande el­ler godkännande eller trettio dagar efter den dag då de deponerat sina ratifikations-, god­tagande-, godkännande- eller anslutningsin­strument.

(4)  När detta protokoll trätt i kraft blir det giltigt i förhållande till de stater som har un­dertecknat det utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande eller depone­rat sina ratifikations-, godtagande-, godkän­nande- eller anslutningsinstrument trettio da­gar efter dagen för undertecknandet eller de-poneringen av relevant instrument.

(5)  Detta protokoll skall förbli i kraft till dess konventionen upphör att gälla.

(6)  Varje uppsägning av konventionen av en medlemsstat enligt artikel 18 i konven­tionen skall automatiskt innebära uppsägning av detta protokoll.

Till bekräftelse härav har undertecknade ombud, därtill vederbörligen befullmäkti-gade, undertecknat detta protokoll.

Upprättat i Darmstadt den 1 december 1986 pä engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda original som skall deponeras i arkivet hos Schweiziska edsförbundets regering. Denna skall sända bestyrkta kopior till alla stater som under­tecknat eller anslutit sig till protokollet.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987                                                                                                           33