Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86: 37

om registrering i vissa fall av beslut enligt

ledningsrättslagen (1973: 1144) och        1985/86:37

anläggningslagen (1973:1149)

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 oktober 1985.

Pä regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Hans Gustafsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändring i ledningsrättslagen (1973:1144) och an­läggningslagen (1973:1149) så att uppgifter om förrättningsbeslut enligt dessa lagar i vissa fall skall kunna föras in i fastighelsregistrel även om lanlmäteriförrättningen inle har avslutats, s. k. förtida registrering. Del föreslås också att överklagade förrättningsbeslul skall kunna registreras i sådana delar som uppenbart inte berörs av överklagandet, s.k. partiell registrering. Genom registreringen blir besluten kända och gällande på ett lidigare stadium än f. n. Motsvarande ordning gäller redan nu för andra typer av lantmäteriförrätiningar. De nya bestämmelserna skall träda i kraft den 1 januari 1986.

I    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 37


 


Prop. 1985/86: 37


Propositionens lagförslag

1  Förslag till

Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973: 1144)

Härigenom föreskrivs att 32§ ledningsrättslagen (1973:1144) skall ha följande lydelse.


 


Nuvarande lydelse

32«

Uppgift om förrättning enligt denna lag införes i fastighelsregi­strel snarast möjligt sedan för­rättningen avstiiiats och denna el­ler, om besvär anförts, domstolens avgörande vunnit laga kraft. Har förrättningsbeslul förfallit eller av annan anledning upphört all gälla, skatt även della antecknas.


Föreslagen lydelse

Sedan en förrättning enligl den­na lag har avslutats och vunnit laga kraft skall uppgift om den snarast möjligt föras in i fastighelsregi­strel. Har förrättningen över­klagats, skall uppgiften föras in i registret snarast möjligt sedan domstolens avgörande vunnit laga kraft.

Uppgift om ledningsbeslut som har kunnat överklagas särskilt skall, (nn fastighetsbildnings-myndigheten begär det, föras in i registret även om förrättningen inte har avslutats. Uppgiften får dock inte föras in innan beslutet har vun­nit laga krajt.

När ett beslut etter en åtgärd vid en avslutad förrättning har över­klagats etter när ett ledningsbeslut har överklagats särskUl, får trots detta uppgift med anledning avför-rättningen eller beslutet föras in i registret i fråga om sådan del som uppenbart inte berörs av över-klagundei. Detsamma gäller när ett domstolsavgörande i mål enligt denna lag har överklagats.

Anteckning skatt även göras när ett förrättningsbeslul har upphört alt gälla.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.


 


2 Förslag till

Lag om ändring i anläggningslagen (1973: 1149)

Härigenom föreskrivs alt 34 § anläggningslagen (1973: följande lydelse.

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse


1149) skall ha


Prop. 1985/86:37


34 §


Uppgift om förrättning enligl denna lag införes i fasiighetsregi-strel snarast möjligt sedan för­rättningen avslutats och denna, et­ter om besvär anförts, domstolens avgörande vunnit taga kraft. Har förrättningsbeslul förfaUil eller av annan anledning upphört att gälla, skatt även detta antecknas.


Sedan en förrättning enligt den­na lag har avsluKiis och vunnit laga kraft skall uppgift om den snarast möjligt föras in i fastighelsregi­strel. Har förrättningen överkla­gats, skall uppgiften föras in i re­gistret snarast möjligt sedan dom­stolens avgörande vunnit taga kraft.

Uppgift om anläggningsbestui som har kunnat överklagas särskilt skall, om fastigheishildningsmyn-dighelen begär del. föras in i regist­ret även om förrättningen inte har avslutats. Uppgiften får dock inte föras in innan bestulet har vunnit taga kraft.

När ett beslut etter en åtgärd vid en avslutad förrättning har överkla­gats eller när ett anläggningsbeslul har överklagats särskilt, får trots detta uppgift med anledning av för­rättningen eller beslutet föras in i registret i fråga om sådan del som uppenbart inte berörs av överkla­gandet. Detsamma gäller när ett domstolsavgörande i mål enligt denna lag har överklagats.

Anteckning skaU även göras när ett förrättningsbeslul har upphört alt gälla.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 37


 


Prop. 1985/86:37    Bostadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 oktober 1985

Närvarande: statsrådet 1. Carlsson, ordförande, och statsråden Lundkvist, Feldt, Sigurdsen. Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson. Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Thunborg, Wickbom, Johansson

Föredragande: statsrådet Gustafsson

Proposition om registrering i vissa fall av beslut enligt ledningsrättslagen (1973: 1144) och anläggningslagen (1973: 1149)

1 Inledning

Förrättningar enligt ledningsrättslagen (1973:1144) och anläggningslagen (1973; 1149) följer i stor utsträckning fastighetsbildningslagens system. I 19kap. 3§ fastighetsbUdningslagen (1970:988. omtryckt 1971; 1035) finns bestämmelser om införande i fastighetsregistret av uppgifter om fastighets­bildning och faslighetsbestämning. Huvudregeln, som finns i paragrafens första stycke, innebär att registrering skall ske snarast möjligt sedan för­rättningen avslutats och vunnit laga kraft eller, om den överklagats, sna­rast möjligt sedan domstolens avgörande vunnit laga kraft. Enligt 1 kap. 2 § andra stycket samma lag är fastighetsbildningen och fastighetsbestämning­en fullbordade när registrering skett, vilket betyder att de fulla rättsverk­ningarna av fastighetsbildningsåtgärderna inträder. Således inträder också de sakrättsliga verkningarna, dvs. att de beslutade åtgärderna blir gällande mot var och en. Vad som nu sagts om registrering gäller också i fråga om förrättningar enligl ledningsrättslagen och anläggningslagen (jfr. prop. 1973; 157 s. 159 resp. prop. 1973: 160 s. 557).

Från huvudregeln att registrering skall ske när förrättningen avslutats och vunnit laga kraft görs i fastighetsbildningslagen två undantag som inte har någon motsvarighet i ledningsrättslagen eller anläggningslagen. Enligt 19 kap. 3§ andra stycket kan nämligen fastighetsbildningsmyndigheten begära att ett förrättningsbeslul som vunnit laga kraft skall registreras trots att förrättningen inte har avslutats, s. k. förtida registrering. I paragrafens tredje stycke finns regler om partiell registrering. Sådan registrering kan bli aktuell t.ex. när en förrättning avslutats och delvis överklagats. Genom partiell registrering kan i fastighelsregistrel föras in uppgift i sådana delar som uppenbart inte berörs av överklagandet.

1 en promemoria den 26 april 1977 "Behov av ändringar i fastighetsbild­ningslagstiftningen i syfte att förenkla förrättningshandläggningen", som


 


överlämnades lill bostadsdepartementet, framförde statens lantmäteriverk önskemål om ändringar i ledningsrättslagen och anläggningslagen som skulle möjliggöra förtida och partiella registreringar även av lednings- och anläggningsbeslut.

Lantmäteriverkets förslag logs upp i departementspromemorian (Ds Ju 1977:12) Uppföljande översyn av fastighetsbildningslagstiftningen'. Pro­memorian, som innehöll förslag lill åtskilliga lagändringar, remissbehand­lades, varvid yttranden över promemorian avlämnades av ett flertal myn­digheter och organisationer. Frågorna om förtida och partiell registrering enligl anläggningslagen och ledningsrättslagen, togs upp i yttranden från Stockholms tingsrätt, statens lantmäteriverk, överlantmälarmyndigheten i Västernorriands län, länsstyrelsen i Malmöhus län. Lunds kommun och Sveriges kommunaltekniska förening.

Promemorian ledde inte till någon proposition. I stället tillsattes en kommitté (dir 1979:143) med uppgift att göra en översyn av fastighetsbild­ningslagstiftningen och att därvid ta upp bl.a. de frågor som behandlas i promemorian. Kommittén, som har antagit namnet fastighetsbildnings-utredningen, kommer enligl uppgift inle att behandla nyss nämnda frågor om förtida och partiell registrering.

Swedegas AB, Sydgas AB och Sydkraft Naturgas AB har i en gemensam framställning till lantmäteriverket under hösten 1984 begärt alt möjlighet öppnas till förtida registrering av beslut enligt ledningsrättslagen. Bolagen, som fått rätt att anlägga ett ledningsnät för naturgas, har hänvisat till att ledningsförrättningarna inte kan avslutas förrän flera år efter ledningsbe­sluten och att det är i hög grad otillfredsställande att det under mellantiden saknas ett sakrättsligl skydd för ledningarna, som till stor del ligger i områden med ett starkt exploateringstryck. Verket har instämt i framställ­ningen och har överlämnat den till bostadsdepartementet.

Jag vill nu efter samråd med chefen för justitiedepartementet ta upp frågorna om förtida och partiell registrering av beslut enligt ledningsrättsla­gen och anläggningslagen.

Till protokollet i detta ärende bör som bUaga fogas lagförslagen i depar­tementspromemorian.


Prop. 1985/86:37


2 Föredragandens överväganden

Mitt förslag: Lagakraflvunna förrättningsbeslul enligt ledningsrätts­lagen och anläggningslagen skall kunna registreras innan förrättning­en har avslutats. Även överklagade förrättningsbeslut och domstols­avgöranden skall kunna registreras i sädana delar som uppenbart inte berörs av överklagandet.

Promemorians förslag: Överensstämmer i sak med mitt (se Ds Ju 1977; 12 S.213 och 214 samt 223).

Upprättad av överdirektören Helmer Wallner.


 


Prop. 1985/86: 37     Remissinstanserna: Stockholms lingsräll anser att motiven för en lagänd-

ring är otillräckligt redovisade. Om ett verkligt behov av lagändring skulle visa sig föreligga, vill dock tingsrätten inte motsätta sig en sådan. Övriga remissinstanser som behandlat frågan tillstyrker förslagen.

Skälen för mitt förslag: Som jag nämnde inledningsvis ger bestämmelsen i 19 kap. 3 § andra stycket fastighetsbUdningslagen möjlighet för faslighels-bildningsmyndighelen att begära att ett fastighetsbildnings- eller fastighets-bestämningsbeslut som vunnit laga kraft skall registreras trots att förrätt­ningen inte har avslutats, s. k. förtida registrering. Bestämmelsen skall ses mot bakgrund bl. a. av innehållet i 4kap. 25 § tredje slycket samma lag. I det lagrummet anges nämligen att fastighetsbildningsbeslut, om det är lämpligt, får meddelas trots att tekniska göromål och värderingar inte har utförts. En förutsättning för att så skall kunna ske torde vara att fastighets­bildningsmyndigheten med stöd av 15 kap. 3 § första stycket andra mening­en och andra stycket fastighetsbildningslagen förordnar att talan mot be­slutet skall föras särskilt. Sådant förordnande kan meddelas också beträf­fande fastighetsbestämningsbeslut. Frågan om fastighetsbildning eller fas­lighetsbestämning görs då lill en s. k. preliminärfråga. Härigenom kan t. ex. arbetskrävande värderingar skjutas upp tills faslighelsbildningsbeslu-tet vunnit laga kraft. Genom den förtida registreringen blir beslutet så snart som möjligt känt och gällande mol tredje man.

Reglerna om s.k. partiell registrering i 19kap. 3§ tredje stycket fastig­hetsbildningslagen innebär att sådan registrering kan ske när en förrättning har avslutats och överklagats endast i viss eller vissa delar. Partiell regist­rering kan också ske om fastighetsbildning eller faslighetsbestämning har gjorts till en preliminärfråga och överklagande sker endast i viss eller vissa delar. I dessa fall får, som jag nämnde tidigare, registrering ske av sådana uppgifter som uppenbart inte berörs av överklagandet.

Även i fråga om ledningsbeslut och anläggningsbeslut finns möjUghet att meddela beslutet som en preUminärfråga. Ett ledningsbeslut kan också meddelas särskilt beträffande en viss sträcka av ledningen. Detta regleras i 23 § ledningsrättslagen resp. 25 § anläggningslagen. Bestämmelserna i 15 kap. 3§ fastighetsbildningslagen om förordnande att talan skall föras särskilt tillämpas även i fråga om lednings- och anläggningsbeslul. Där­emot saknas som nämnts möjlighet lill förtida eller partiell registrering av dessa beslut.

I förarbetena till ledningsrättslagen och anläggningslagen diskuteras inle behovet av förtida eller partiell registrering av ledningsbeslut och anlägg­ningsbeslul.

Ledningsdragningar medför inte sällan skador som kan bedömas först
efter förhållandevis lång tid. Särskilt gäller detta i fråga om underjordiska
ledningar. Frågan om upplåtelse av ledningsrätt brukar i sådana fall be­
handlas som en preliminärfråga. Frånvaron av regler som gör det möjligt
att redan i detta sammanhang redovisa ledningsrätten i fastighetsregistret
medför emellertid att ledningsbeslutet t. v. inte får det skydd i sakrättsligl
hänseende som registreringen innebär. Samma sak gäller anläggningsbe­
slut.
6
                               Olägenheterna med dagens ordning består i alt det under tiden fram till


 


dess att förrättningen avslutas och registrering sker kan aktualiseras åtgär- Prop. 1985/86: 37 der som berör de frågor som avhandlas i lednings- eller anläggningsbeslu-lel. Det kan gälla fastighelsbUdning, marköveriåtelser, detaljplanelägg­ning, framdragande av vägar m. m. Med nuvarande ordning finns viss risk för att beslul som rör markanvändningen fattas utan vetskap om att mar­ken belastas av en ledningsrätt eller en gemensamhelsanläggning. Detta kan få till följd all den som tillförsäkrats en rätt vid förrättningen, t.ex. ledningsinnehavaren, lider skada. Det kan också hända all en köpare av mark som är belastad av rättigheten betalar ett för högt pris, om han inte fått upplysning från säljaren om belastningen.

Jag delar uppfattningen all det inte är tillfredsställande att det ibland kan dröja avsevärd lid innan lednings- och anläggningsbeslut får publicitet genom registreringen. Som framgår av det jag sagl lidigare är behovet av en regel om registrering i förlid störst i fråga om ledningsbeslut. Både lednings- och anläggningsförrällningar följer emellertid i huvudsak fastig-helsbildningslagens system, och det bör enligl min mening inte gälla olika regler om registrering av besluten. Ett av skälen till detta är att frågor om ledningsrätl eller gemensamhelsanläggningar kan prövas gemensamt med en fastighetsbildningsålgärd (I5§ ledningsrättslagen och 17§ anläggnings­lagen). Lednings- eller anläggningsbeslutet kan då tas upp i fastighelsbild-ningsbeslulel. En möjlighet till förtida registering bör därför införas i såväl anläggningslagen som ledningsrättslagen. För att förkorta tiden mellan rättighetsupplåtelse och registrering bör det även vara möjligt med partieU registrering av överklagade ledningsbeslut och anläggningsbeslut.

Lagtekniskt löses frågan om förtida och partiell registrering av lednings­beslut och anläggningsbeslut lämpligast genom att 32 § ledningsrättslagen och 34 § anläggningslagen ändras så att paragraferna får samma sakliga innehåll som I9kap. 3§ fastighetsbUdningslagen.

Beträffande tillämpningen av reglerna om förtida och partiell registrering hänvisar jag till departementschefens uttalanden i förarbetena till fastig-hetsildningslagen (prop. 1969; 128 s. B 951-955). Jag vill erinra om depar­tementschefens uttalande att del i allmänhet torde vara mest rationellt från handläggningssynpunkt att avvakta med registreringen tills förrättningen avslutats. I fråga om ledningsbeslut torde en förtida eller partiell registre­ring bli aktuell främst när det gäller mer omfattande företag, t. ex. lednings­dragningar som kräver koncession enligt lagen (1978; 160) om vissa rörled­ningar.

När det gäller partiell registrering vill jag erinra om att domstolen vid en
överprövning kan göra ändring även i sådana delar av förrättningen som
inte överklagats (29 § ledningsrättslagen och 31 § anläggningslagen jäm­
förda med 16kap. 11 § fastighetsbildningslagen). Finns det risk för att
domstolens prövning i något avseende kan komma alt omfatta ett förhål­
lande som skall registreras, bör partiell registrering inte komma i fi;åga. Det
ankommer på fastighelsregislermyndigheten att avgöra om partiell regist­
rering av ett beslut enligt fastighetsbildningslagen skall ske. Förtida regist­
rering skall ske om fastighetsbildningsmyndigheten begär det. Motsvaran­
de ordning bör gälla för ledningsbeslut och anläggningsbeslut. Jag förutsät­
ter alt myndigheterna samarbetar nära i frågor om registrering. När det
        


 


Prop. 1985/86; 37 gäller partiell registrering kan det i vissa fall vara lämpligt att fastighetsre­gistermyndigheten tar kontakt med domstolen angående registreringen.

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 1986. De bör kunna tillämpas även när ledningsbeslut och anläggningsbeslut har medde­lats dessförinnan. De bör också gälla beslul som överklagats före ikraftträ­dandet. Någon särskild övergångsbestämmelse för dessa fall bedömer jag emellertid inle erforderlig.

Lagändringarna är av enkel beskaffenhet och knyter an till likartade beslämmelser i fastighetsbildningslagen. Jag anser därför att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

3 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen all anta inom bostadsdepartementet upprättade förslag till

1.   lag om ändring i ledningsrättslagen (1973; 1144).

2.   lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).

4 Beslut

Regeringen ansluter sig tUl föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.


 


Bilaga      Prop. 1985/86:37

Lagförslagen i departementspromemorian (Ds Ju 1977: 12) Uppföljande översyn av fastighetsbildningslagstiftningen


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


Ledningsrättslagen

32 §


Uppgift om förrättning enligt denna lag införes i fastighelsregi­strel snarast möjligt sedan förrätt­ningen avslutats och denna etter, om besvär anförts, domstolens av­görande vunnit laga kraft. Har för­rättningsbeslul förfallit eller av an­nan anledning upphört att gälla, skall även detta antecknas.


Bestämmelserna i 19 kap. 3 §fas-tiglietsbildningstagen (1970:988) om införande i fastighetsregistret skatt äga motsvarande tiUämpning på åtgärd som verkstäUts vid för­rättning enligt denna lag. Har för­rättningsbeslut förfaUil eller av an­nan anledning upphört att gälla, skall även detta antecknas.


Anläggningslagen


34 §


Uppgift om förrättning enligl denna tag införes i fastighelsregi­strel snarast möjligt sedan förrätt­ningen avslutals och denna, eller om besvär anförts, domstolens av­görande vunnit laga kraft. Har för­rättningsbeslul förfallit eller av an­nan anledning upphört att gälla, skall även detta antecknas.


Bestämmelserna i 19 kap. 3 §jäs-tighetsbitdningslagen (1970:988) om införande i fastighelsregistrel skall äga motsvarande tUIämpning på åtgärd som verkstäUts vid för­rättning enligt denna lag. Har för­rättningsbeslut förfallit eller av an­nan anledning upphört att gälla, skall även detta antecknas.


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985