Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1983/84:191

Regeringens proposition

1983/84:191

om vissa frågor rörande jordbruksprisregleringen, m. m.;

beslutad den 5 april 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar SVANTE LUNDKVIST

ANDERS THUNBORG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om användningen av införselavgifts­medel på jordbrukets område. Vidare behandlas den statliga rådgivningen till jordbruket och statens utsädeskontroll. Dessutom tas upp anslag bl.a. rörande skördeskadeskyddet, växtförädlingen, djurens hälso- och sjuk­vård och Norrvikens trädgårdar.

1    Riksdagen 1983/84. 1 saml. Nr 191


 


Prop. 1983/84:191                                                               2

1    Förslag till

Lag om ändring i lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets

område

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1967: 340) om prisreglering på jord­brukets område' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

7f Tillverkare eller, i fall som avses nedan under a), innehavare av slakteri eller köttbesiktningsbyrå erlägger avgift för

a) kött av häst, nötkreatur, tamsvin, fär, höns, kalkon, anka och tamgås, när köttet blivit godkänt vid köttbesiktning enligt lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m. (slaktdjursavgift),

b) mjölk som användes av mjölkproducent vid tillverkning av smör eller ost för försäljning,

c) mjölk och grädde som användes i mejeri för tillverkning av annan vara än grädde, smör eller ost,

ost, torrmjölk och kondenserad mjölk, som tillverkats i mejeri, margarinost som ej tillverkats i mejeri,

d)   smör och smörliknande vara med minst 70 viktprocent mjölkfett men
utan annat fett, vilka användes för tillverkning av grädde, ersättningsmedel
för grädde eller produkt för beredning av grädde eller ersättningsmedel för
grädde, om varan ej skall förbrukas i tillverkarens hushåll,

e)   vete och råg som användes för tillverkning av mjöl, gryn, flingor eller
liknande produkt,

f)    majs och maniokrot eller ämne  O stärkelse etter stärketseprodukt
som innehåller majs eller maniok- som erhålls ur annan vara än pota-
rot samt annan  väsentligen  lika     tis,

stärkelserik vara, som användes vid tillverkning av stärkelse eller stärkelseprodukt,

h) fett, fet olja och fettsyra som erhålles ur fisk eller havsdäggdjur eller ur fetträvara, hänföriig till tulltaxenummer 12.01, 12.02 och 21.03 (fett-varuavgtft),

i) oljekraftfoder som för försäljning tillverkats i samband med att olja utvinnes ur frön och frukter,

j) produkt, härrörande från sojabönor och hänförlig till tulltaxenummer 19.02 eller 23.04,

k) produkt, hänförlig till tulltaxenummer 21.07 B,

1) naturliga kalciumfosfater, naturliga kalciumaluminiumfosfater, apatit och fosfatkrita hänförliga till tulltaxenummer 25.10, ammoniak hänförlig till tulltaxenummer 28.16, kalium- och kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenfosfat (dikalciumfosfat) hänförliga till tulltaxenummer 28.40 samt gödselmedel och andra produkter hänförliga till tulltaxenummer 31.01-31.05.

Denna lag träder i kraft den Ijuli 1984.

' Lagen omtryckt 1981:637.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:865.  Senaste lydelse 1982:557.


 


Prop. 1983/84:191

2   Förslag till

Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Härigenom föreskrivs i fråga om utsädeslagen (1976:298)'

dels att 5 § skall upphöra att gälla,

dels att 6och 7§§ skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

Om växtförädlingsavgift gäller I
kap., 3 kap. 7-15§§ samt 4, 5, 8
och 9 kap.  lagen (
          ) om

punktskatter och prisregleringsav­gifter. Beskattningsmyndighet är statens utsädeskontroll. Vad som sägs om beskattningsmyndighet i 3 kap. och 9 kap. 3 § nämnda lag skall dock gälla lantbruksslyrelsen. Om annan än statens utsädeskon­troll utför statsptombering av utsä­de, skatt denne debitera och uppbä­ra avgiften för utsädeskontrollens räkning. Till allmänt ombud utses tjänsteman hos lantbruksstyrelsen.

Avgiftsskyldighet inträder vid
varje plomberingstillfälle. Verk­
ställd debitering har samma verkan
som ett beslut enligt 4 kap. 3 § lagen
(
            )   om   punktskatter   och

prisregleringsavgifter. Avgiften skall i sådant fall betalas inom den tid som bestäms av den som utför statsplombering.


Föreslagen lydelse

6f-

Om växtförädlingsavgift gäller 1
kap., 3 kap. 7-l5§§ samt 4, 5, 8
och 9 kap.  lagen (
          ) om

punktskatter och prisregleringsav­gifter. Beskattningsmyndighet är statens utsädeskontroll.

Avgiftsskyldighet inträder vid varje plomberingstillfälle. Verk­ställd debitering har samma verkan som ett beslut enligt 4 kap. 3 § lagen om punktskatter och prisreglerings­avgifter. Avgiften skall i sådant fall betalas inom den tid som bestäms av den som utför statsplombering.


7§


Den som till utsädeskontrollen etter annan som utför statsptom­bering uppsåtligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder fara för att växtföräd­lingsavgift undandrages dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Sker sådan gärning av grov oakt-samhet, dömes till böter.


Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom för­anleder fara för att växtförädlings­avgift undandras döms till böter el­ler fängelse i högst ett är. Sker så­dan gärning av grov oaktsamhet, döms till böter.


' Senaste lydelse av lagens rubrik 1979: 298.

 Med nuvarande lydelse avses prop. 1983/84:71, SkU22, rskr 145.

' Med nuvarande lydelse avses prop. 1983/84:71, SkU 22, rskr 145.


 


Prop. 1983/84:191


Nuvarande lydelse

Den som till utsädeskontrollen eller annan som utför statsplom­bering uppsåtUgen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om varas slag eller sort dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff enligt första stycket.

I ringa fall dömes ej till ansvar enligt första eller andra stycket.


Förestagen lydelse

Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsam­het lämnar oriktig uppgift om varas slag eller sort döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt första stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första eller andra stycket.


Denna lag träder i kraft den Ijuli 1984. I fråga om statsplombering som utförs av annan än utsädeskontrollen gäller 6 och 7 §§ i deras äldre lydelse till dess regeringen förordnar annat.


 


Prop. 1983/84:191                                                    5

Utdrag
JORDBRUKSDEPARTEMENTET
            PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1984-04-05

Närvarande: statsrådet Lundkvist, ordförande, och statsråden Feldt, Si­gurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson, Bo­ström, Göransson, Gradin, R.Carlsson, Holmberg, Thunborg

Föredragande: statsrådet Lundkvist

Proposition om vissa frågor rörande jordbruksprisregleringen, m. m.

1    Inledning

I prop. 1983/84:182 har regeringen lagt fram förslag om prisregleringen på jordbruksprodukter utom sockerbetor och socker för regleringsåret 1984/85. Propositionen grundar sig på förslag från kommittén för överiägg­ningar om jordbruksprisregleringen. Kommittén lade även fram vissa för­slag rörande dispositionen av införselavgiftsmedel. Vidare tog kommittén upp finansieringen av viss del av den statliga rådgivningen till jordbruket resp. kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård. Kommittén behandlade också fpågan rörande huvudmannaskapet m.m. för skördeskadeskyddet. Kommitténs förslag har fogats som bilaga till prop. 1983/84: 182. Jag an­håller nu att få anmäla dessa frågor liksom vissa andra frågor rörande prisregleringen efter den 30juni 1984.

I skrivelse den 15februari 1984 har statens Jordbruksnämnd lagt fram förslag om disposition av införselavgiftsmedel, m.m. Regeringen besluta­de att överlämna skrivelsen tiU nyssnämnda kommitté för att i vissa av­seenden övervägas inom ramen för det förslag som kommittén skulle avge. Skrivelsen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 mars 1982 tillkallade dåvarande chefen för jordbruksdepartementet en särskild utredare' med uppdrag att utreda frågan om samordning av vissa resurser vid lantbruks­nämnderna, skogsvårdsstyrelserna och den lokala fiskeriadministrationen. Mot bakgrund av att förutsättningarna för rådgivningen ändrats och det statsfinansiella läget uppdrog regeringen åt utredaren genom tilläggsdirek-

F. d. statssekreteraren Ivan Eckersten.


 


Prop. 1983/84:191                                                    6

tiv den 21 april 1983 att göra en översyn av den statliga rådgivningen till jordbruket samt finansieringen härav. Som utgångspunkt för översynen angavs att rådgivningen liksom f. n. skall ses som ett led i jordbrukets och skogsbrukets rationalisering.

Utredningen avlämnade i september 1983 delbetänkandet (Ds Jo 1983:14) Den statliga rådgivningen till jordbruket — inriktning, omfattning och finansiering.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, statens jordbruksnämnd, Sveriges lantbruksuniversitet. Lantbrukarnas riksför­bund (LRF), Hushållningssällskapens förbund. Tjänstemännens centralor­ganisation (TCO) och Centralorganisationen SACO/SR.

Jag anhåller att nu få ta upp frågan om rådgivningen till jordbruket.

Efter framställningar från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Svens­ka lantmännens riksförbund (SLR) uppdrog regeringen år 1980 åt lant­bruksstyrelsen att i samråd med statens utsädeskontroll (SUK) utreda möjligheterna till kostnadsbesparingar inom systemet för godkännande av utsäde. Lantbruksstyrelsen redovisade detta uppdrag den 2 september 1982. Styrelsen föreslår dels vissa tekniska ändringar i statsplomberings-systemet, dels vissa ändringar i utsädeskontrollens organisation.

Efter remiss har yttranden över förslaget avgivits av statskontoret, RRV, Sveriges lantbruksuniversitet, SUK, statens växtsortnämnd, LRF, SLR, AB Estrella, AB Felix, de lokala frökontrollanstalterna, IVK Potatis AB, Hushållningssällskapens förbund. Kooperativa förbundet, Svalöv AB, Sveriges frögrossistförening, Sveriges fröodlareförbund, Sveriges po­tatisodlares riksförbund, Sveriges stärkelseproducenters förening, Weibull AB, Centralorganisationen SACO/SR, TCO:s statstjänstemannasektion. Statsanställdas förbund samt Föreningen foder och spannmål.

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 27 april 1983 en förhandlingsgrupp med uppdrag att för statens räkning förhandla och träffa avtal om finansiering av växtförädlingsverksamheten och därmed andra sammanhängande frågor. Förhandlingsgruppen har i mars 1984 inkommit med skrivelse angående finansieringen av växtförädlingsverksamheten.

Sedan det mellan staten och övriga intressenter år 1971 träffade avtalet rörande driften vid Stiftelsen Norrvikens trädgårdar upphört att gälla har en särskild förhandlingsgrupp lagt fram förslag om den fortsatta verksam­heten vid trädgårdarna (Ds Jo 1983: 7). Med anledning därav har ett avtal träffats mellan staten och stiftelsen.

I prop. 1983/84:100 bil. 11 har regeringen föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1984/85 beräkna till Lantbruksnämnderna ett förslagsanslag av 222390000 kr., till Prisreg­lerande åtgärder på jordbrukets område ett förslagsanslag av 2968000000 kr., till Bidrag till permanent skördeskadeskydd ett anslag av 1 000 kr., till Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. ett förslagsanslag


 


Prop. 1983/84:191                                                                  7

av 37964000 kr., till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet ett förslagsanslag av 1000 kr., till Bidrag till Statens utsädeskontroll ett reser­vationsanslag av 5005000 kr. och till Bidrag till växtförädling 28590000 kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor.

2   Föredragandens överväganden

2.1 Införselavgiftsmedel m. m.

I bilaga redovisas användningen av införselavgiftsmedel m. m. under regleringsåret 1982/83 liksom också en beräkning av införselavgiftsmedel som inflyter under regleringsåren 1983/84 och 1984/85. Den huvudsakliga medelsdispositionen för regleringsåret 1982/83 framgår av följande tabell, i vilken även den preliminära dispositionen för regleringsåret 1983/84 redo­visas.

Huvudsaklig medelsdisposition av införselavgiftsmedei m. m. regleringsåren 1982/83 och 1983/84


1982/83 1 000-tal kr.


1983/84 1000-tal kr. prel.


 


Inkomster

Från föregående regleringsår kvarstående
införselavgifter
                                    20 921'

Under resp. regleringsår influtna införselavgifter
exkl. fodermedel
                                299998

fodermedel                                         264940

Summa   585859


25 342'

292600 160000

477942


 


Utgifter

a) Av medel inom fördelningsplanen

Svensk spannmålshandel

Sveriges potatisintressenter

Sveriges oljeväxtintressenter

Svensk kötthandel

Svensk kötthandel, utbyteshandel

Föreningen för mejeriprodukter

Svensk ägghandel

Regleringskassan för fågelkött

Regionalt kostnadsbidrag, norra Sverige

-    mjölk

-    kött

-    ägg

Upplysningsverksamhet och utvecklingsarbete Djurhälsovård, kontrollverksamhet m. m. Stöd till odling av konservärter och

andra köksväxter Stöd till odling av bruna bönor Stöd till odling av vallväxtfrö Fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen Sveriges exporträd Fraktstöd för foder till Norrland Reserv till jordbruksnämndens förfogande


 

47 279

2000

29500

29500

0

0

80761

0

50000

50000

73000

167000

71000

73000

0

0

33 500

20500

5 000

5000

1400

1700

8650

10850

25 000

29000

2 500

4 500

1400

1700

2000

2000

500

500

500

1500

150

0

0

28450


 


Summa   532140


427 200


 


Prop. 1983/84:191


1982/83 1 000-tal kr.


1983/84 1 000-tal kr. prel.


 


avgifter för ost                                                         20 739 Stöd till maltproduktionen                                            2 000 Sveriges exportråd                                                          500

9500 2000 1500

Summa     74312

65052

Summa utgifter                                                          606452

492252

Saldo vid utgången av resp. regleringsår                 ./.20593

./.14310

b) Av medel utanför fördelningsplanen

Utbyteshandel nötkött, öststaterna

Utbyteshandel kött och fläsk

Pristillägg får- och lammkött

Svensk matpotatiskontroll

Sveriges potatisodlares riksförbund

Bidrag till Stiftelsen för ackordhästorganisationens bevarande

Bidrag till fraktkostnader för mjölk och grädde

Prisåterbäring till pälsdjursuppfödare

Stöd till odling av vallväxtfrö

Fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen

Kollektiva åtgärder inom odlingen av konsumtionsfisk

Restitution av införselavgifter för stycknings­detaljer av kött och fläsk samt av införsel-


 

15124

15 000

0

0

17173

15 500

5067

5 378

2634

2799

475

475

300

300

4000

6000

6000

6000

300

300

300


Intäktsräntor från föregående år.

Fördelningsplanen för regleringsåret 1983/84 utgör enligt riksdagens be­slut 267,2 milj. kr. Härtill kommer inflytande avgifter för fodermedelsim­porten, f.n. beräknade till 160 milj. kr. Fördelningsplanen omfattar där­med 427,2 milj. kr. Jordbruksnämnden beräknar de disponibla inkomster­na av införselavgifter till 477,9 milj. kr., vilket innebär ett beräknat över­skott av 50,7 milj. kr. sedan medel avsatts till fördelningsplanen. Definitiv fördelningsplan för regleringsåret 1983/84 kan fastställas först efter utgång­en av regleringsåret.

Sammanställningen avseende regleringsåret 1983/84 skiljer sig på några punkter från de beräkningar som lagts fram i prop. 1982/83:162. Sålunda har posten utbyteshandel med öststaterna avseende nötkött ökats med 5milj. kr. och restitution av införselavgifter för vissa styckningsdetaljer ökats med 3,5 milj. kr. till 9,5 milj. kr. Medel till utbyteshandel med kött och fläsk, som angavs tiU 50 milj. kr. beräknas inte bli tillgängliga. Bidra­gen till Svensk matpotatiskontroll och Sveriges potatisodlares riksförbund har ökats med 160000 kr. resp. 103000 kr., eftersom nämnden tillstyrker ett tilläggsanslag för regleringsåret 1983/84 för ökade lönekostnader under år 1983 med dessa belopp.

Behovet av medel för sådana ändamål som får täckas av införselavgifts­medel utanför fördelningsplanen, beräknas för regleringsåret 1983/84 till 65 milj. kr. Detta leder till ett underskott av 14,3 milj. kr. för regleringsåret


 


Prop. 1983/84:191                                                    9

1983/84. Härtill kommer ett underskott av 20,6 milj. kr. som uppstod under regleringsåret 1982/83, varför utnyttjad rörlig kredit hos riksgäldskontoret per den 30juni 1984 kan beräknas uppgå till 34,9 milj. kr.

Om likväl ett överskott skulle uppkomma under regleringsåret 1983/84 bör enligt jordbruksnämnden överskjutande belopp i första hand användas till att betala utbyteshandel med kött och fläsk upp till ett belopp av 50 milj. kr. Därefter eventuellt kvarstående belopp bör användas till ändamål inom fördelningsplanen med hänsyn till att sammanlagt 108,1 milj. kr. för utby­teshandel med kött och fläsk i brist på medel utanför fördelningsplanen togs från fördelningsplanerna regleringsåren 1978/79- 1982/83.

Jag vill här erinra om att, i den mån jordbruksnämnden utnyttjat den rörliga kredit som ställts till nämndens förfogande för bl. a. ändamål utan­för fördelningsplanen, skall under regleringsåret 1983/84 inflytande odis­ponerade införselavgiftsmedel i första hand användas för återbetalning av krediten. Krediten får inte disponeras för utbyteshandel med kött och fläsk avseende andra länder än de östeuropeiska staterna. Jag har inte något att invända mot vad jordbruksnämnden anfört rörande införselavgiftsmedlens disposition under regleringsåren 1982/83 och 1983/84.

Jordbruksnämnden beräknar att det under regleringsåret 1984/85 infly­ter 596,6 milj. kr. i form av införselavgiftsmedel, inkl. räntor från föregåen­de år. Härav avser 250 milj. kr. fodermedel.

Jordbruksnämnden föreslår att fördelningsplanen för regleringsåret 1984/85 bör omfatta 267,2 milj. kr. jämte inflytande fodermedelsavgifter vUket totah ger 517,2 milj. kr. Jag biträder nämndens förslag.

Med hänsyn till ovissheten rörande regleringsekonomins utveckling läg­ger nämnden inte fram någon fördelningsplan för det preliminärt beräkna­de beloppet. Nämnden avser att återkomma med förslag till preliminär fördelning av beloppet. Nämnden bör liksom tidigare, efter hörande av Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen, få jämka delbeloppen mellan de olika regleringsföreningarna och besluta om fördelning av det belopp som kan komma att stå till nämndens förfogande.

Jag har inget att erinra mot att Svensk spannmålshandel Uksom hittills tillförs införselavgifter för viss utbyteshandel med brödsäd. Vidare bör Sveriges oljeväxtintressenter tUlföras hela fettvaruavgiften för en kvantitet motsvarande fettinnehållet i den inhemska fröskörden, dock högst motsva­rande fettvaruavgiften på den totala fettkonsumtionen inom landet.

Regeringen uppdrog den 26 november 1981 åt jordbruksnämnden att närmare överväga och lägga fram förslag om användningen av införselav­giftsmedel inom och utanför fördelningsplanen. Med hänsyn till underskot­tet i fråga om sådana medel under regleringsåren 1982/83 och 1983/84 och de små utsikterna till överskott de närmaste åren har nämnden gjort en genomgång och omprövning av de olika posterna utanför fördelnings­planen. För vissa poster har nämnden härvid funnit sakliga skäl till en annan finansiering. Förslagen är emellertid av sådan omfattning och tar


 


Prop. 1983/84:191                                                   10

upp anslag som varit föremål för prövning vid tidigare prisöverläggningar att nämnden med anledning härav föreslagit att vissa poster borde tas upp vid överläggningarna om jordbruksprisregleringen efter den 30juni 1984. Jordbruksnämnden har hemställt att frågan om medel utanför fördelnings­planen för regleringsåret 1984/85 överlämnas till den kommitté som skall lägga fram förslag om jordbruksprisregleringen för tiden efter den 30 juni 1984.

Regeringen beslutade den I mars 1984 att jordbruksnämndens skrivelse i här berört hänseende skulle överlämnas till den tidigare nämnda kommit­tén för överläggningar om jordbruksprisregleringen för att övervägas inom ramen för det förslag som kommittén skulle avge.

På grundval av jordbruksnämndens skrivelse och kommitténs förslag anger jag i det följande medelsbehovet under regleringsåret 1984/85 för de ändamål som bör täckas av införselavgiftsmedel utanför fördelnings­planen.

För utbyteshandel med nötkött med öststaterna har jordbruksnämnden beräknat 15 milj. kr. Beloppet bör föras över till Svensk kötthandel. Utbyteshandel med kött och fläsk med andra länder måste enligt prognoser om tillgången på införselavgiftsmedel helt finansieras av medel inom för­delningsplanen. Om likväl medel utanför fördelningsplanen skulle bli till­gängliga för detta ändamål bör de föras över till Svensk kötthandel i enlighet med de grunder som redovisats i prop. 1977/78:154 och 1978/79:208.

För regleringsåret 1983/84 disponerar jordbruksnämnden medel för pris­tillägg för får- och lammkött med högst 330 öre per kg. Nämnden föreslår ett oförändrat pristillägg vilket beräknas innebära en kostnad av 16,5 milj. kr. Jag har inget att invända mot detta förslag.

Till Svensk matpotatiskontroll (SMAK) föreslår nämnden för reglerings­året 1984/85 att 1 319000 kr. anvisas för upplysningsverksamhet på matpo-tatisområdet. Ersättningen till SMAK för den officiella kontrollen av mat­potatis föreslås uppgå till högst 4097000 kr. för regleringsåret 1984/85. Jag har inte något att erinra mot den föreslagna ersättningen till SMAK för regleringsåret 1984/85.

Jordbruksnämnden föreslår att Sveriges potatisodlares riksförbund för regleringsåret 1984/85 tilldelas 2 780000 kr. för verksamhet med effektivi­sering av matpotatisodtingen. Enligt nämnden skulle finansieringen kunna ske via arealavgifter, handelsgödselavgifter eller införselavgifter inom för­delningsplanen. Detta har också kommittén för överläggningar om jord­bruksprisregleringen föreslagit.

Jag biträder förslaget att sistnämnda ändamål finansieras av andra medel än införselavgifter utanför fördelningsplanen. Det ankommer på regering­en att efter förslag av jordbruksnämnden besluta i denna fråga.

Stiftelsen för ackordhästorganisationens bevarande bör i enlighet.med jordbruksnämndens förslag tillföras oförändrat 475 000 kr. för reglerings­året 1984/85.


 


Prop. 1983/84:191                                                                 11

Bidrag för att begränsa fraktkostnaderna för mjölk och grädde till vissa områden i de nordligaste länen föreslås för regleringsåret 1984/85 utgå med oförändrat 300000 kr. Jag har inget att invända mot detta.

Jordbruksnämnden disponerar för regleringsåret 1983/84 6 milj. kr. av medel utanför fördelningsplanen för återbäring till pätsdjursuppfödare av den del av priset på inhemskt foder för pälsdjursuppfödning som är hänför­lig till införselavgifterna på fodermedel. Enligt nämnden kan återbäring till pälsdjursuppfödare ses som en form av prisutjämning. Extern prisutjäm­ning i andra fall belastar resp. reglering. För spannmål belastas således regleringsföreningen Svensk spannmålshandel med de nettokostnader som prisutjämningen medför. Det är enligt nämnden naturligt att prisutjämning­en till pälsdjursuppfödare för fördyringen av inhemskt foder på samma sätt belastar spannmålsregleringen. Vissa smärre kvantiteter importerat foder används. Även för dessa kvantiteter bör enligt nämnden restitution erhål­las, vilken bör tas från införselavgifterna på fodermedel.

Kommittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen föreslår att kostnader för prisåterbäring till pälsdjursuppfödare får belasta spannmåls­regleringen resp. medel inom fördelningsplanen. Jag biträder kommitténs förslag.

För kollektiva åtgärder inom odlingen av konsumtionsfisk anvisades för regleringsåret 1983/84 300000 kr. av medel utanför fördelningsplanen. Enligt jordbruksnämndens mening är även kollektiv återbetalning för fo­derfördyring för fiskodlingen en form av prisutjämning. Det är därför rimligt att resp. reglering belastas med den kostnad som prisutjämningen medför. För den foderfördyring som härrör från inhemsk spannmål före­slår nämnden att spannmålsregleringen belastas, medan den del som här­rör från importerat foder bör tas direkt från inflytande införselavgifter.

Den nyssnämnda kommittén föreslår att kollektiva åtgärder för odlingen av konsumtionsfisk bör belasta spannmålsregleringen resp. införselavgifts­medel från import av foder. Jag biträder även detta förslag.

För stöd till vallfröodtingen anvisades för regleringsåret 1983/84 6milj. kr. av medel utanför fördelningsplanen. Enligt jordbruksnämnden bör den del av vallfröstödet som avser jordbrukets vallväxter täckas av medel inom fördelningsplanen, eftersom medlen tillfaller jordbruket i form av lägre utsädespriser. Eftersom grönytefröerna går att importera och det från beredskapssynpunkt inte finns anledning att skydda odlingen torde det enligt nämnden främst vara ett jordbrukarintresse att stödja denna odling. Jordbruksnämnden föreslår att hela vallfröstödet fr. o. m. regleringsåret 1984/85 täcks av medel inom fördelningsplanen. Detta föreslår även kom­mittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen.

Jag biträder förslaget.

TiU fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen har under reglerings­året 1983/84 förts 800000 kr., varav 500000 kr. inom och 300000 kr. utanför fördelningsplanen. Lantbruksstyrelsen har i skrivelse till jord-


 


Prop. 1983/84:191                                                   12

bruksnämnden påpekat att stödet bör räknas upp för att verksamheten inte skall behöva skäras ned drastiskt. Jordbruksnämnden föreslår att anslaget höjs till 1 milj. kr., varav 500000 kr. tas av medel inom fördelningsplanen och 500 000 kr. ur sockerregleringsfonden. Bidraget från sockerreglerings­fonden motiveras enligt nämnden av att biodlarna förbrukar över I 000 ton socker.

För egen del biträder jag förslaget om en uppräkning av stödet. Jag förordar emellertid att 500000 kr. anvisas av medel utanför fördelnings­planen för regleringsåret 1984/85 under förutsättning att motsvarande be­lopp anslås inom fördelningsplanen. Frågan om finansiering med medel ur sockerregleringsfonden bör tas upp vid överläggningarna om prisreglering­en för sockerbetor och socker för tiden efter den 30 juni 1985.

Kostnaderna för restitution av införselavgifter för styckningsdetaljer av kött och fläsk samt för ost bör enligt jordbruksnämnden fr. o. m. regle­ringsåret 1984/85 redovisas som restitution under införselavgifterna på slaktvaror. Jag har inte något att invända mot att restitutionen därmed avförs från ändamål utanför fördelningsplanen.

För stöd till mattproduktionen bör enligt nämndens förslag 3 milj. kr. utgå under regleringsåret 1984/85. Jag biträder även detta förslag.

Jordbruksnämnden har vidare föreslagit att Sveriges exportråd får 2 milj. kr. för att stimulera export av högförädlade livsmedel. Jag biträder förslaget under förutsättning att 2 milj. kr. ställs till förfogande inom fördelningsplanen.

2.2 Rörliga krediter

Regeringen uppdrog den 26 november 1981 åt statens jordbruksnämnd att överväga och framlägga förslag rörande behovet av och möjligheterna till samordning av de rörliga krediter m.m. i riksgäldskontoret som f.n. står till förfogande för olika ändamål inom jordbruksprisregleringen. Jord­bruksnämnden har nu redovisat detta uppdrag.

Med hänsyn till ovissheten om den faktiska avgiftsuppbörden föreslår jordbruksnämnden att en rörlig kredit på 120 milj. kr. får stå till förfogande även under regleringsåret 1984/85 och att den får användas för ändamål inom och utom fördelningsplanen samt för sockerregleringen. Jag biträder förslaget med tillägget att krediten endast med regeringens särskilda med­givande bör få användas för finansiering av utbyteshandel med kött och fläsk.

Med stöd av riksdagens beslut våren 1981 (prop. 1980/81:190, JoU 36, rskr 419) inrättades den Ijuli 1981 en för hela råvarukostnadsutjämningen gemensam utjämningskassa. Från denna kassa görs samtliga utbetalningar av bidrag. Till kassan förs samtliga avgifter som tas ut inom ramen för utjämningen. Dessutom tillförs bidrag från jordbruket och ur sockerregle­ringsfonden samt budgetmedel. Jordbruksnämnden har på regeringens


 


Prop. 1983/84:191                                                   13

uppdrag lämnat en redovisning av utjämningskassan för regleringsåret 1982/83 inkl. jordbrukets och sockerregleringsfondens bidrag till denna. Omslutningen av utjämningskassan uppgår till 439 milj. kr. för detta regle­ringsår. Under budgetåret 1983/84 står en rörlig kredit av 40 milj. kr. till jordbruksnämndens förfogande för att upprätthålla kassans likviditet. I enlighet med jordbruksnämndens förslag bör krediten för nästa budgetår minskas tiU 20 milj. kr.

Riksdagen medgav våren 1983 att jordbruksnämnden för budgetåret 1983/84 får disponera rörliga krediter i riksgäldskontoret dels till ett belopp av högst 250 milj. kr. för säsongmässig lagring av jordbruksprodukter, dels till ett belopp av högst 50 milj. kr. för inlösen av inhemskt oljeväxtfrö. Nämnden föreslår att krediten för säsongmässig lagring av jordbrukspro­dukter får disponeras med ett oförändrat belopp under budgetåret 1984/85. Eftersom krediten för inlösen av inhemskt oljeväxtfrö inte utnyttjas före­slår nämnden att den dras in fr.o.m. budgetåret 1984/85. Jag biträder nämndens förslag.

Svensk spannmålshandel får, efter beslut av regeringen, disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret av högst 35 milj. kr. för handhavande av brödsädsregleringen (prop. 1970:1 bil. 11, JoU 3, rskr 125). Jordbruks­nämnden föreslår att krediten dras in, eftersom den inte utnyttjas. Jag biträder även detta förslag.

Det bör ankomma på regeringen att närmare föreskriva hur disponibla krediter får utnyttjas och villkoren för detta.

Övergängen från lån av budgetmedel till rörlig kredit i riksgäldskontoret för finansiering av säsongmässig lagring av smör och köttvaror fr. o. m. regleringsåret 1979/80 samt för inlösen av inhemskt oljeväxtfrö fr.o.m. regleringsåret 1980/81 medförde ökade räntekostnader. Regeringen med­gav att den rörliga krediten på 120 milj. kr. som ställts till regeringens förfogande i riksgäldskontoret för prisregleringsändamål under reglerings­åren 1979/80 och 1980/81 fick disponeras för att täcka nämnda räntekost­nader i avvaktan på en slutlig lösning av frågan om hur räntekostnaderna skulle täckas. De räntekostnader som belastar den rörliga krediten uppgår till 10 milj. kr., varav 8 milj. kr. avser ränta på lagring av smör och köttvaror och 2 milj. kr. ränta på lån vid inlösen av oljeväxtfrö. Kommittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen föreslår att köttregleringen och mjölkregleringen belastas med 4 milj. kr. vardera och fettvaruregle-ringen med 2 milj. kr.

Jag biträder kommitténs förslag.

2.3 Den statliga rådgivningen till jordbruket

Riksdagen behandlade år 1979 riktlinjer för den statliga rådgivningsverk­samheten för jordbruket (prop. 1978/79:100 bil. 13, JoU 20, rskr 253). Utredningen om samordning av vissa resurser vid lantbruksnämnderna.


 


Prop. 1983/84:191                                                   14

skogsvårdsstyrelserna och den lokala fiskeriadministrationen anser att det är av väsentlig betydelse att rådgivning liksom hittills ingår som en integre­rad del i de statliga insatserna för rationaliseringen. Enligt utredningen måste investeringar och produktionstekniska förändringar inom jordbruket ske med en helhetssyn på företagens ekonomi och utvecklingsmöjligheter. Denna helhetssyn måste i hög grad prägla rådgivning och andra statliga åtgärder. Det har visat sig att lantbruksnämnderna med sin samlade breda kompetens är den enda organisation som har möjlighet att lämna denna typ av företagsinriktad rådgivning.

Möjligheterna för företagarna i jordbruket att som tidigare genom stor­leks- och produktionsökning förbättra sitt ekonomiska resultat är enligt utredningen numera begränsade. Däremot föreligger betydande möjlighe­ter att effektivisera produktionen och bibehålla eller förbättra det ekono­miska resultatet genom olika åtgärder för att minska kostnaderna inom ramen för i stort sett oförändrad företagsstorlek och produktionsvolym. Sådana effektiviseringsåtgärder bör i enlighet med de jordbrukspolitiska riktlinjerna kanaliseras genom initiativ från lantbruksnämnderna. Det bör också enligt utredningens uppfattning ankomma på lantbruksverket att ha ett övergripande ansvar för att rådgivningsbehovet tillgodoses.

Utredningen bedömer att behovet av och kraven på rådgivningsinsatser från lantbruksnämnderna på vissa områden kommer att öka. Det gäller t.ex. kraven på lantbruket i fråga om miljö- och naturvårdshänsyn och arbetsmiljö samt insatser i fråga om livsmedelsproduktion i en krissitua­tion. Utredningen framhåller också behovet av ett starkare samband mel­lan forskning och försök och erfarenheter vid jordbruksföretagen. De basresurser för rådgivning lantbruksnämnderna förfogar över bör i enlighet med de riktlinjer som fastställts av statsmakterna användas som ett jord-brukspolitiskt medel för att främja jordbruket och jordbrukets rationalise­ring. Lantbruksnämnderna bör liksom hittills mot avgift också utföra så­dana uppdrag som är angelägna från rationaliseringssynpunkt om inte behovet kan bli tillgodosett utan statliga insatser.

Enligt utredningen bör lantbruksverket liksom hittills ha ett övergri­pande ansvar för att jordbruksföretagarens behov av konsulthjälp/rådgiv­ning i företags- och produktionstekniska frågor skall kunna tillgodoses. 1 den mån service inte kan erhållas från andra organ, detta gäller främst i de norra delarna av landet, bör den även i fortsättningen kunna ombesörjas av lantbruksnämnderna.

För att uppnå en effektiv rådgivning krävs samordning med annan råd­givning än den som ges frän lantbruksverket. Bl. a. menar utredningen att samarbetet mellan lantbruksverket och lantbruksuniversitetets konsulent­avdelning bör breddas och fördjupas. Det bör vidare åvila lantbruksverket att samordna lantbruksrådgivningen mellan olika organ på det regionala och lokala planet. Enligt utredningen bör det ocksä ankomma på lant­bruksstyrelsen att verka för att lantbruksnämndernas rådgivning i ökad


 


Prop. 1983/84:191                                                   15

utsträckning sker i samverkan med de organ på länsplanet som har en bred kontakt med ett stort antal jordbrukare.

Enligt utredningen beräknas de totala kostnaderna för rådgivnings- och uppdragsverksamhet uppgå till 50-60milj. kr. Härav härrör ca 8-10 milj. kr. från jordbrukarnas initiativ, ca 20 milj. kr. från lantbruksnämndernas initiativ och ca 30 milj. kr. från nämndernas myndighetsutövning.

Utredningen anför att det på grund av det statsfinansiella läget i fortsätt­ningen kan bli svårt att tillgodose lantbruksverkets hela behov av resurser för rådgivning med medel från statsbudgeten.

Som ett alternativ tUl finansiering över statsbudgeten finns det därför skäl att för viss rådgivning pröva andra finansieringsvägar. Utredningen föreslår att man i samband med överläggningarna om prisregleringen på jordbrukets produkter avdelar 5 milj. kr. att ställas till lantbruksstyrelsens förfogande för rådgivningsverksamhet. Vidare föreslås att avgifterna på handelsgödsel anpassas så att förslagsvis ytterligare 5 milj. kr. kan ställas till lantbruksstyrelsens förfogande för rådgivning.

I norra Sverige är de regionala förutsättningarna sådana att det inte är sannolikt att rådgivning där kan tillgodoses på annat sätt än genom statliga insatser. Enligt utredningen bör lantbruksverket prioritera rådgivningsre­surserna på ett sådant sätt att behovet av rådgivning till jordbruket i norra Sverige tillgodoses.

Utredningen har remissbehandlats.

Statskontoret och RRV anför i fråga om kraven på lantbruksrådgivning­en att rationaliseringsgraden i jordbruket nu nått en sådan nivå att det i stort sett saknas motiv för staten att ansvara för den verksamheten. I framtiden är det mest frågan om löpande inre rationalisering och den bör jordbrukarna själva ansvara för. Lantbruksstyretsen och LRF anför att man i rådgivningen beaktar krav som ställs på jordbruket av samhället. Ytterligare krav kommer att ställas i framtiden vad gäller naturvård, ar­betsmiljö och kulturminnesvård. Enligt LRF har staten också ett ansvar för att föra ut forsknings- och försöksresultat vilket bl.a. sker via lant­bruksrådgivningen. Denna synpunkt framförs även av Hushållningssäll­skapens förbund. Hushållningssällskapens förbund och SACO/SR betonar samhällets ansvar och intresse för att bedriva en rationaliseringsverksam­het med syftet att jordbruket skall kunna producera bra och billiga livsme­del med en skälig lönsamhet.

Rådgivningens omfattning bör enligt statskontoret i betydligt större om­fattning vara efterfrågestyrd. RRV anser när det gäller rådgivningens in­riktning att statens ansvar skall vara på områden som gäller miljö- och naturvårdshänsyn, arbetsmiljöfrågor och kulturminnesvård. Lantbrukssty­retsen menar att effekten av den statliga rationaliseringsverksamhelen kommer att avta utan en stor andel företagsanpassad rådgivning som är väl samordnad med andra insatser. Liknande synpunkter framförs frän skogs­styrelsen. Statens jordbruksnämnd pekar på sårbarhetsfrågorna och anser


 


Prop. 1983/84:191                                                   16

att en rådgivning riktad mot att minska denna sårbarhet är en angelägen uppgift. Lantbruksuniversitetet anser att en stor rationaliseringspotential finns i en förbättrad produktionsrådgivning. Enligt TCO är en neutral rådgivning viktig för en fortsatt uppbyggnad av bärkraftiga företag och för fortsatt rationalisering och effektivisering.

Organisations- och samordningsfrågorna kommenteras av statskontoret med att man närmare bör undersöka möjligheterna att gemensamt utnyttja tillgängliga resurser vid lantbruksnämnderna, lantbruksuniversitetet och lantbruksskolorna. Enligt RRV hör samhället i första hand förmedla forsk­ningsresultat med betydelse för miljövård, kulturminnesvård etc. Ett ut­ökat behov av samordning av utbudet av rådgivning föreligger enligt lant­bruksstyretsen. Nämnderna svarar redan i dag för en viss sådan samord­ning men kravet ökar i och med minskade resurser. Styrelsen förordar en ökad samordning med konsulentavdelningen framför allt vad gäller den långsiktiga planeringen. Lantbruksuniversitetet, LRF och SACO/SR delar utredningens överväganden och förslag i fråga om samordningen av råd­givningen.

Statskontoret har inga invändningar mot utredningens förslag om kollek­tiv finansiering men anser att huvuddelen av nämndernas intäkter skall tas ut direkt av jordbrukarna. RRV är också positivt till ökad kollektiv finansi­ering men anser i övrigt att det primära är att fastställa hur stor del av verksamheten som skall finansieras via budgetmedel. Utredningen ger enligt verket inget svar på detta. Länt bruks styre Is en anser det inte vara ett samhällsintresse att regelmässigt individuellt avgiftsbelägga rådgivningen. Styrelsen anser vidare att det har mindre betydelse varifrån medel anvisas för rådgivningen så länge den kan bedrivas i obunden form. Flera andra remissinstanser, skogsstyrelsen, lantbruksuniversitetet, TCO och SA­CO/SR tar också upp frågan om obunden rådgivning, möjligheten att bedriva rådgivning från statens utgångspunkter samt bibehållen möjlighet till samordning av rådgivning från olika intressenter.

Både LRF och Hushållningssällskapens förbund avstyrker bestämt ut­redningens finansieringsförslag och anser att staten skall svara för kostna­derna för lantbruksnämndernas rådgivning.

Statskontoret anser att lantbruksnämnderna i norra Sverige inte skall undantas från att debitera avgifter. I stället bör ett ökat generellt stöd utgå. RRV anser att nämndernas verksamhet bör fortgå oförändrat i norra Sveri­ge. Lantbruksstyrelsen biträder utredningens förslag.

Mot bakgrund av utredningens förslag uppdrog regeringen åt kommittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen att ta upp frågan om finan­siering av viss del av den statliga rådgivningen till jordbruket.

För egen del biträder jag det förslag som har lagts fram av kommittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen, vilket innebär att lOmilj. kr. av kostnaderna för den statliga rådgivningen till jordbruket skall avlastas statsbudgeten genom ökad individuell avgiftsfinansiering. Detta förslag har


 


Prop. 1983/84:191                                                   17

lagts fram i samförstånd med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation. Det ankommer på regeringen att besluta om den närmare utformningen av de taxebestämmelser som förslaget föranleder. Jag återkommer senare tiU anslagsfrågan.

2.4 Utsädeskontroll

Bakgrund

Enligt utsädeslagen (1976:298) och utsädesförordningen (1980:438) gäl­ler att utsäde av potatis, strå- och trindsäd, baljväxt, vallgräs, beta som inte är sockerbeta, kålrot och röva, foderkål, grönfoderraps, raps, rybs eller vitsenap inte får överlämnas till en odlare utan att statsplombering dessförinnan har skett. Genom statsplombering kontrolleras kvaliteten på utsädet. Kontrollen i fråga om fröburna växtslag avser bl. a. utsädesodling­ens belägenhet och tUlstånd under växttiden, utsädets sortrenhet, sundhet, livs- och lagringsduglighet samt renhet. I fråga om utsädespotatis kontrol­leras knölkvalitet och sundhet samt utsädets lagringsbetingelser. Innehål­let i kvalitetskraven bestäms i föreskrifter som meddelas av lantbrukssty­relsen. Statsplombering krävs inte för utsäde som en odlare själv ställer i ordning för eget bruk. Statsplomberingen är således inriktad på utsädesin­dustrins produkter.

Andelen statsplomberat utsäde av den totala mängden utsäde som an­vänds årligen varierar för olika grödor. För odling av oljeväxter används enbart statsplomberat utsäde. Vid odling av vårstråsäd uppgår den stats-plomberade mängden till drygt 60%. I fråga om potatisutsäde statsplom-beras knappt 40% av den under året använda mängden utsäde.

Kontrollkostnadens andel av utsädespriset har under senare år utgjort ca 3%. Detta innebar t.ex. för vårkorn som år 1982 kostade ca 200kr. per deciton utsäde att kontrollkostnaden utgjorde 6 kr.

Statsplombering, plombering av utsäde enligt internationella OECD-systemet och annan utsädeskontroll handhas av statens utsädeskontroll (SUK), som dessutom utför utsädesanalyser åt jordbrukare, institutioner och företag, samordnar kontrollverksamheten i landet samt bedriver all­männyttig verksamhet inom utsädesområdet. Ledningen och kansliet för myndigheten finns i Solna, där det även finns ett laboratorium och en samordningsenhet. Laboratorier finns vidare i Lund, Landskrona och Umeå. Laboratoriet i Landskrona är en s. k. sluten enhet hos Weibull AB. Vid denna enhet svarar av SUK anställd personal för kontrollen av det utsäde sorn statsplomberas vid företaget. Analyserna utförs däremot av Weibulls egen personal.

Med stöd av tillstånd enligt utsädesförordningen utförs också statsplom­bering av bruksutsäde vid de lokala frökontrollanstalterna i Linköping, Skara och Örebro. Vid dessa utförs även produktionsanalyser åt utsädes­företag och analyser åt jordbrukare. Statsplomberingen torde svara för i 2    Riksdagen 1983/84. 1 saml. Nr 191


 


Prop. 1983/84:191                                                   18

genomsnitt ca 60% av inkomsterna. Ägare till de lokala frökontrollanstal­terna är hushåUningssällskapen i resp. län.

Under de senaste två decennierna har analysverksamheten inom utsä­deskontrollen halverats. Under samma tid har analyskapaciteten hos den organisation för vilken jag nu redogjort varit i stort sett oförändrad i fråga om lokaler och utrustning. Dessa förhållanden samt den omständigheten att verksamheten är mycket ojämnt fördelad under året har skapat problem och utlöst krav på rationaliseringar. Frågan om rationalisering av organisa­tionen behandlades av riksdagen senast år 1978 (prop. 1977/78:100 bil. 13 s. 84—92). I fråga om de lokala frökontrollanstalterna uttalade föredra­ganden att någon förändring i deras verksamhet och beträffande huvud­mannaskapet då inte borde ske.

Uppbörd av växtförädlingsavgifter regleras i lagen (1959:92) om förfa­rande vid konsumtionsbeskattning. Beskattningsmyndighet är statens ut­sädeskontroll. Uppbörden sker i samband med statsplombering av utsäde. Större delen av uppburen växtförädlingsavgift återbetalas i form av bidrag. Medel som inte kunnat fördelas i form av bidrag utbetalas till statens råd för skogs- och jordbruksforskning. I utsädeslagen (1976:298) föreskrivs att uppburna växtförädlingavgifter tillförs en särskild fond (växtförädlingsfon­den). I framställning den I2januari 1984 föreslår lantbruksstyrelsen, att fonden avvecklas eftersom den numera saknar betydelse. Förslaget har tillstyrkts av SUK.

Tekniska förändringar i statsptomberingssystemet

Som bakgrund tUl mina överväganden rörande utsädeskontrollens fram­tida organisation i det följande viU jag redovisa de förslag tiU tekniska ändringar i statsplomberingssystemet som jag senare ämnar föreslå rege­ringen att besluta om.

Jag biträder i likhet med flertalet remissinstanser lantbruksstyrelsens förslag till ändringar i statsplomberingen av fröutsäde. Förslaget innebär att ett utsädesföretag efter ansökan hos SUK kan få tillstånd att leverera utsäde till odlarna, innan det slutliga analysresultatet föreligger. För att sådant tillstånd skall kunna lämnas krävs att företaget bl.a. har en väl fungerande produktionskontroll. Ett tillstånd bör kunna förenas med vill­kor. Bl.a. måste odlarna tillförsäkras möjligheter att få ersättning om det vid slutanalysen visar sig att den vara som levererats inte uppfyllt de kvalitetskrav som gäller vid statsplomberingen.

Ett genomförande av den nu redovisade ändringen i det tekniska syste­met får betydelse både för utsädeskontrollens organisation och för de utsädesföretag som kommer att utnyttja det nya systemet. För utsädeskon­trollen innebär det nya systemet att de nu mycket besvärliga arbetstop-parna kan jämnas ut. Slutanalysema behöver inte vara färdiga till dess utsädet skall levereras eller användas. På sikt kan det finnas möjligheter att gå över till stickprovskontroll. Om så sker kommer behovet av slutana-


 


Prop. 1983/84:191                                                   19

lyser att minska. För utsädesföretagen medför det förhållandet att de inte behöver vänta på slutanalysen innan de kan leverera utsäde att hantering­en i magasinen i betydande omfattning kan rationaliseras med kostnadsbe­sparingar som följd.

I fråga om statsplomberingen av potatisutsäde anser jag inte att det finns skäl att föreslå någon ändring.

En annan omständighet som påverkar utsädeskontrollens framtida verk­samhet och som bör beaktas i detta sammanhang är möjligheterna att utnyttja ny teknik vid kontrollarbetets utförande. Det kan på goda grunder antas att tekniken kommer att ge möjligheter till rationalisering av verk­samheten.

I likhet med lantbruksstyrelsen och SUK anser jag att det inte längre föreligger något behov av en särskild växtförädlingsfond och föreslår där­för att den avvecklas. Detta föranleder vissa ändringar i utsädeslagen. Mot bakgrund härav har inom jordbruksdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i utsädeslagen (1976:298). Med hänsyn till ändringarnas okom­plicerade art anser jag det inte motiverat att höra lagrådet.

Utsädeskontrollens framtida organisation

Den nuvarande organisationen av den officiella utsädeskontrollen är enligt lantbruksstyrelsen oenhetlig, eftersom statsplombering utförs av både staten och enskilda. Enligt styrelsen är överkapaciteten stor för analysering av utsäde såväl lokal- som utrustningsmässigt. Denna överka­pacitet kan dessutom komma att förstärkas vid införandet av de föreslagna ändringarna av det tekniska systemet. I lantbruksstyrelsens utredning har redovisats olika alternativ till organisationsförändringar.

Remissutfallet i organisationsfrågan är mycket splittrat.

För egen del vill jag anföra följande. Kontrollen av utsäde får anses vara en betydelsefull uppgift för samhället. På den organisation som fullgör denna uppgift bör enligt min mening ställas krav på samma effektivitet som gäller för annan statlig kontrollverksamhet. Statsplombering av utsäde är en myndighetsuppgift som i princip är av samma slag som den officiella provning som enligt lagen (1974:896) om riksprovplatser utförs vid sådan provplats. Med hänsyn härtill anser jag att utsädeskontrollen måste bedri­vas inte bara med krav på effektivitet utan också på opartiskhet och oberoende. Den föreslagna nya ordningen inom statsplomberingssystemet kommer att förstärka dessa krav. Att bedriva offentlig utsädeskontroll i de tre lokala frökontrollanstalterna får enligt min uppfattning anses stå i mindre god överensstämmelse med de principer som ligger till grund för lagstiftningen om officiell provning. Med hänvisning till nu anförda om­ständigheter samt svårigheterna att med delat huvudmannaskap för labora­torieenheterna anpassa kontrollkapaciteten till behovet talar nu flera skäl för att utsädeskontrollen i sin helhet läggs under statligt huvudmannaskap.

Att organisationen får en huvudman ökar påtagligt möjligheterna att


 


Prop. 1983/84:191                                                                 20

framdeles utnyttja befintliga resurser på ett flexibelt sätt. Vidare blir det lättare att med ny teknik rationalisera verksamheten i takt med utveckling­en inom utsädesområdet.

En övergång till en helstatlig organisation måste enligt min mening föregås av en noggrann bedömning av det framtida laboratoriebehovet. F. n. föreligger som jag tidigare nämnt en stor överkapacitet inom utsädes­kontrollorganisationen som helhet. Uppgifter om analysverksamheten sä­songen 1981/82 visar att det under de tre mest arbetsbelastade månaderna finns en överkapacitet på mer än 50%. De analyser som är kapacitetsbe-gränsande inom utsädeskontrollen är groningsanalyser samt renhets- och antalsanalyser. Den maximala kapaciteten per månad för groningsanalyser är för laboratorierna i Solna, Lund, Linköping, Skara och Örebro 18600 analyser. I februari är behovet av sådana analyser som störst och under februari 1982 utfördes 8300 groningsanalyser. Beträffande renhets- och antalsanalyser uppgår månadskapaciteten vid nämnda laboratorier till 6800 analyser. Den månad behovet var som störst under säsongen 1981/82 utfördes 2300 analyser. Analysbehovet minskade något under säsongen 1982/83.

Med hänsyn till de uppgifter som jag nu har lämnat och med beaktande av att analysverksamheten framdeles kan bedömas komma att minska i omfattning måste en betydande reduktion av den nuvarande laboratorieka­paciteten genomföras. Utredningen i ärendet visar på ett övertygande sätt att av de fyra laboratorierna i mellansverige — Linköping, Skara, Solna och Örebro - endast ett behövs i den framtida organisationen. En samlad bedömning ger vid handen att det är laboratoriet i Skara som lämpligen bör behållas.

Med utgångspunkt i vad jag nu har redovisat härför statens räkning med Skaraborgs läns hushållningssällskap träffats ett avtal som innebär att staten fr.o.m. den Ijuli 1984 anställer frökontrollanstaltens personal, övertar anstaltens utrustning och inventarier för 625000 kr. samt förhyr de lokaler i vilka verksamheten f. n. bedrivs. Avtalet har ingåtts under förut­sättning av att riksdagen bifaller det förslag till omorganisation av utsädes­kontrollen som här är i fråga och med förbehåll för regeringens godkännan­de. Övertagandet avses komma att finansieras med medel som disponeras av SUK.

Av det ställningstagande som jag nu har gjort rörande laboratoriebeho­vet följer att laboratorieverksamheten vid enheten i Solna bör avvecklas. SUK:s ledning och kansli bör då lämpligen omlokaliseras till Lund, där erforderliga lokaler finns.

De organisationsförändringar som jag nu har förordat kan givetvis inte ske utan att personalen berörs. Beträffande tjänster vid bl.a. laboratoriet som skall avvecklas gäller de nya trygghetsbestämmelserna som trädde i kraft den 1 april i år. Jag beräknar att denna personal kan beredas fortsatt anställning vid SUK:s övriga laboratorier. Beträffande den personal vid


 


Prop. 1983/84:191                                                   21

den omlokaliserade enheten som har svårighet att flytta kan jag konstatera att statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) i likhet med vad som gäller för laboratoriepersonalen medverkar för att pröva omplacering till annan stat­lig anställning i Stockholmsområdet.

En ytterligare konsekvens av mitt ställningstagande är att tillstånden fill statsplombering vid anstalterna i Linköping och Örebro bör återkallas. Anstalterna i Linköping och Örebro har i dag 18 heltidsanställda och 14 deltidsanställda. Jag bedömer att flertalet av dessa kan beredas fortsatt sysselsättning med frökontrollverksamhet hos hushållningssällskapen, om dessa väljer att driva anstalterna vidare med verksamheten inriktad på analyser åt utsädesföretag och jordbrukare, eller hos utsädesföretag som med anledning av det nya tekniska systemet behöver förstärka sin produk­tionskontroll.

Efter överläggningar med SUK:s ledning, företrädare för berörd perso­nal och hushållningssällskapen har jag bedömt att de föreslagna föränd­ringarna främst med hänsyn till personalen bör ske under en övergångstid på två år. De bör således vara genomförda senast vid utgången av juni 1986. Under tvåårsperioden bör det vara möjligt att på ett smidigt sätt successivt anpassa organisationen fill den nya ordningen. Det bör ankom­ma på SUK att efter överläggningar med företrädare för de lokala frökon-troUanstalterna att fastställa en avvecklingsplan för statsplomberingen vid anstalterna. Därvid bör givetvis SUK och anstalterna samråda med resp. personalorganisationer. Jag ämnar senare föreslå regeringen att besluta om behövliga ändringar i utsädesförordningen för att möjliggöra den förordade avvecklingen.

De möjligheter som nu öppnas att gå över till ett nytt tekniskt system kan på sikt komma att påverka verksamheten vid SUK:s slutna enhet i Landskrona. Med hänsyn härtill och till behovet att ta tillvara alla möjlig­heter till samordning inom den stafliga utsädeskontrollen bör denna enhet i administrativt och organisatoriskt hänseende fr.o.m. den I juli 1984 inte vara fristående utan utgöra en del av SUK:s laboratorium i Lund. Hur detta laboratoriums resurser framdeles bör vara lokaliserade får övervägas av SUK med utgångspunkt i vad som är ett rationellt resursutnyttjande av hela kontrollorganisationen.

Enheten i Umeå har stor betydelse för att tillgodose det norrländska jordbrukets behov av service på utsädeskontrollområdet. För att skapa en så bärkraftig enhet som möjligt i Umeå kan det vara naturligt att förstärka verksamheten där genom att SUK efter hand koncentrerar kontrollen av utsädespotatis till Umeå.

Det bör ankomma på regeringen att besluta i frågor rörande laboratorie­resurser och övriga frågor rörande SUK:s interna organisation.


 


Prop. 1983/84:191                                                   22

2.5 Övriga frågor

Kommittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen skulle ta upp frågan om huvudmannaskapet m. m. för skördeskadeskyddet. Kom­mittén föreslår att arbetet med frågan om skördeskadeskyddet skall fort­sätta i en särskild grupp i syfte att förslag om ändrat huvudmannaskap för skördeskadeskyddet skall föreligga i sådan tid att proposition kan läggas fram till 1984/85 års riksmöte. Jag biträder kommitténs förslag.

Jag vill i detta sammanhang också ta upp en framstäUning från lantbruks­styrelsen rörande ändring av reglerna avseende tån med uppskjuten ränta.

Riksdagen beslutade år 1978 om en ny låneform, nämligen lån med uppskjuten ränta (prop. 1977/78:19, JoU 10, rskr 103). Dessa lån syftar till att minska behovet av eget kapital så att personer med i övrigt goda förutsättningar för att bli jordbrukare skall kunna etablera sig.

Lånets konstruktion innebär att räntan under de fem första åren läggs till kapitalskulden, som därmed ökar. Därefter eriäggs ränta på hela den ackumulerade kapitalskulden. Ränta utgår efter bottenlåneränta för bun­den fastighetskredit. Efter en amorteringsfri tid på högst fem år, räknat från det år då låntagaren påbörjar räntebetalningen, sker amortering vanli­gen efter en 15-årig amorteringsplan.

Totalt har 91 lån beviljats till ett ursprungligt belopp av knappt 13 milj. kr. Detta innebär ca 140000 kr. per företag. Ett förhållandevis stort antal lån finns i Norrbottens län, 29 lån. De flesta lånen har lyfts under åren 1979 och 1980. För dessa lån kommer därmed räntebetalningen att påbörjas år 1984 resp. år 1985.

Mot bakgrund av den riskkänslighet som karakteriserar nystartade före­tag samt det faktum att kapitalskulden ökat kraftigt på grund av att lånefor­men infördes vid en tid med betydligt lägre räntenivå än som senare kommit att råda bedömer lantbruksstyrelsen att många jordbrukare kom­mer att få svårighet att klara sin ekonomi när nu räntebetalningen skall påbörjas. För flera av dessa företag torde en skuldminskning vara enda möjligheten till fortlevnad.

Lantbruksstyrelsen får biträda ackord eller eljest efterge statens rätt i samband med lån i lägen där jordbruksföretag befinner sig i en obeståndssi­tuation. Lantbruksstyrelsen hemställer i sin skrivelse att åtgärder vidtas för att klara de aktuella företagens fortlevnad innan de hamnar i en sådan situation. Många företag klarar i dag de nuvarande kapitalutgifterna men bedöms inte klara den ökning som uppkommer i och med att räntebetal­ningen avseende lån med uppskjuten ränta påbörjas. Detta torde i all synnerhet gälla företagen i norra Sverige men även för företag i andra delar av landet kan svårigheter uppstå.

Lantbruksstyrelsen bör enligt min mening få bemyndigande att medge ändring av ränte- och amorteringsvillkor för angivna lån. Sådan åtgärd bör kunna sättas in efter prövning i varje enskilt fall och endast då detta


 


Prop. 1983/84:191                                                   23

bedöms nödvändigt för att skapa förutsättningar för berörda företags fort­bestånd och där sådana förutsättningar i övrigt bedöms föreligga. Jag förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att med­ge sådana ändringar av villkoren för lån med uppskjuten ränta.

I skrivelse till regeringen har jordbruksnämnden tagit upp frågan om inhemsk tillverkning av spannmålsstärkelse. Med hänsyn till spannmåls­överskottet har nämnden beslutat att medel inom spannmålsregleringen får användas för rabattering av spannmål för sådan tillverkning. Avsikten är att spannmålsstärkelsen skall avsättas till den tekniska industrin men en del spannmålsstärkelse kan också komma att användas inom livsmedelsin­dustrin. För att prismässig konkurrensneutralitet skall råda mellan stär­kelse från spannmål resp. potatis måste enligt nämnden en tUlverkningsav-gift tas ut på spannmålsstärkelse. En sådan avgift kan också behövas för att finansiera de rabatter som utgår på potatisstärkelse till teknisk industri. Avgiften bör kunna differentieras med avseende på slag av råvara och användning av stärkelsen.

Jag delar nämndens bedömning att behov nu föreligger av att kunna ta ut en tillverkningsavgift på spannmålsstärkelse. Enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område (7 § punkt f) eriägger tillverkare avgift för majs och maniokrot eller ämne som innehåller majs eller maniokrot samt annan väsentligen lika stärkelserik vara, som används vid tillverkning av stärkelse eller stärkelseprodukt. Avgiften bestäms således av råvaruin-nehållet. Som nämnden anfört bör avgiften kunna differentieras med avse­ende på användningen. Jag föreslår därför att bestämmelsen ändras så att avgift eriäggs av tillverkare för stärkelse eller stärkelseprodukt som erhålls ur annan vara än potatis. Det bör ankomma på regeringen eller efter regeringens bemyndigande jordbruksnämnden att bestämma avgiftens storlek. Förslaget föranleder viss ändring i lagen om prisreglering på jord­brukets område. Med hänsyn ull ändringens art anser jag det inte moti­verat att höra lagrådet.

3   Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen dels föreslår riksdagen att

1.       antaga förslaget till lag om ändring i lagen (1967: 340) om prisreg­
lering på jordbrukets område,

2.     antaga förslaget uU lag om ändring i utsädeslagen (1976:298),
dels föreslår riksdagen att

3.   godkänna vad jag har förordat i fråga om användningen av av­giftsmedel, som inflyter under regleringsåret 1984/85 eller har influtit under tidigare regleringsår,

4.   medge att statens jordbruksnämnd för säsongmässig lagring av


 


Prop. 1983/84:191                                                   24

jordbruksprodukter under budgetåret 1984/85 får disponera en rörlig kredit på högst 250000000 kr. i riksgäldskontoret,

5.   medge att regeringen eller, efter regeringens bestämmande, sta­tens jordbruksnämnd för ändamål inom jordbruksprisregleringen och regleringen av sockernäringen för budgetåret 1984/85 får disponera en rörlig kredit på högst 120000000 kr. i riksgäldskon­toret,

6.   medge att statens jordbruksnämnd för råvarukostnadsutjämning under budgetåret 1984/85 får disponera en rörlig kredit på högst 20000000 kr. i riksgäldskontoret,

7.   återkalla medgivandet att Svensk spannmålshandel för handha-vande av brödsädsregleringen får disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret på högst 35000000 kr.,

8.   godkänna vad jag har anfört i fråga om finansieringen av den statliga rådgivningen till jordbruket,

9.   godkänna vad jag har anfört om statligt huvudmannaskap för utsädeskontrollen och om de riktlinjer i övrigt för organisationen av denna som jag har förordat i det föregående,

 

10.  bemyndiga regeringen att ikläda sig de förpliktelser som följer av avtalet med Skaraborgs läns hushållningssällskap,

11.  godkänna vad jag har förordat om lån med uppskjuten ränta.

4   Anslagsfrågor för budgetåret 1984/85

NIONDE HUVUDTITELN

B.    Jordbrukets rationalisering m. m.

B 2. Lantbruksnämnderna

1982/83 Utgift   226377024

1983/84 Anslag  222390000

1984/85 Förslag        212781000

Lantbruksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och ut­veckling samt vidta eller hos laritbruksstyrelsen föreslå de åtgärder som är påkallade eller i övrigt lämpliga, särskilt för att åstadkomma en fortsatt rationalisering inom lantbruket och trädgårdsnäringen. Nämnden svarar även för vissa statliga åtgärder i fråga om tillsyn över växtodling och husdjursskötsel, om skördeskadeskydd, skördeuppskattning och jord­bruksstatistik samt om försöksverksamhet och kursverksamhet inom lant­brukets område. Nämnden handlägger vidare frågor inom rennäringens område och andra områden som enligt särskilda bestämmelser ankommer på nämnden.


 


Prop. 1983/84:191


25


Vid lantbruksnämnd finns, om inte lantbruksstyrelsen bestämmer annat, en företagsenhet, en produktionsenhet, en administrativ enhet och en veterinärenhet. Vid nämnd i Stockholms och Malmöhus län skall finnas en trädgårdsenhet och vid nämnd i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län en rennäringsenhet.

Från anslaget bestrids även vissa kostnader för fiskenämnderna.


1983/84


Beräknad ändring 1984/85


 


Lantbruks­styrelsen


Före­draganden


 


Personal Anslag

Utgifter

Förvaltningskostnader

(därav lönekostnader) Lokalkostnader Engångsanvisning


1410

201 199000

(168673000)

23 891000

225090000


-30

-1-11 180000

(-1- 6161000)

+  1710000

-I-    340000

-1-13 230000


-30

+ 6349000

(+ 5 261000)

-I-    217000

-I-    325000

-I- 6891000


 


Inkomster Avgifter Medel från oljeersättningsfonden

Nettoutgift


2700000 222390000


-I-  1900000 -1-11330000


-1-16900000

-    400000

-  9609000


Till lantbruksnämnderna influtna renbetesavgifter skall tas till uppbörd under anslaget för att användas inom renskötseln enligt föreskrifter som meddelas av lantbruksstyrelsen.

Lantbruksstyrelsen

1.    Pris-och löneomräkning m. m. 14069000 kr.

2.    Huvudförslaget innebär en besparing av 4729000 kr. Förslaget inne­bär bl. a. att 30 tjänster dras in i samband med naturiig avgång (4-9340000 kr.).

3.    Indexuppräkning av hittillsvarande medel till energirådgivning (-1-600000 kr.).

4.    Utvidgad energirådgivning (-1-1 300000 kr.).

5.    Viss omfördelning av kostnader för djurens hälso- och sjukvård (-1-1650000 kr.).

6.    För flyttning av lantbruksnämnden.'i Jämtlands län till nya lokaler behövs 340000 kr. som engångsanvisning.

Föredragandens överväganden

Medel för lantbruksnämndernas verksamhet bör för nästa budgetår be­räknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 0,4 milj. kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. Vidare har jag


 


Prop. 1983/84:191


26


beräknat en engångsanvisning av 325000 kr. för flyttning av lantbruks­nämnden i Östersund. Med hänvisning till vad som tidigare anförts beträf­fande energirådgivningen till jordbruks- och trädgårdsnäringarna (prop. 1983/84:62 och prop. 1983/84: 100 bil. 11) beräknar jag 2 300000 kr. under förevarande anslag. När det gäller redovisning av de administrativa kost­naderna avseende djurens hälso- och sjukvård bör denna ske liksom hit­tills. Länsveterinärernas resekostnader bör också fortsatt belasta länssty­relserna och inte lantbruksnämnderna.

Jag har i det föregående förordat att 10 milj. kr. av kostnaderna för den statliga rådgivningen till jordbruket avlastas statsbudgeten genom ökad individuell avgiftsfinansiering. Medlen bör liksom övriga avgiftsinkomster, vilka f n. redovisas på statsbudgetens inkomstsida, föras upp som inkomst under anslaget. Totalt beräknas dessa uppgå till 16,9 milj. kr. för budget­året 1984/85.

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att till Lantbruksnämnderna för budgetåret 1984/85 anvisa ett för­slagsanslag av 212781000 kr.

C.    Jordbruksprisreglering

C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område


1982/83 Utgift 1983/84 Anslag 1984/85 Förslag


3 464998562 3 838000000 2968000000


Under anslaget anvisas medel för olika prisreglerande åtgärder. Från anslaget bestrids kostnaderna för livsmedelssubventioneringen. Vidare ut­går medel till läginkomstsatsningen, avbytarverksamheten och andra so­ciala satsningar inom jordbruket samt medel som ersättning för införselav­giftsmedel utanför fördelningsplanen. Från anslaget bestrids även vissa kostnader för prisutjämning.

 

 

 

1983/84

Beräknad ändring 1984/85

 

Statens                  Före-

 

 

jordbruksnämnd   draganden

Anslag

 

 

Ersättning till följd av

 

 

livsmedelssubventioner

3 335000000

-15 000000        -860000000

Låginkomstsatsning m. m.

 

 

inom jordbruket

435000000

-                          —

Ersättning för

 

 

införselavgiftsmedel

 

 

utanför fördelningsplanen

65000000

- 10000000

Prisutjämning

1500000

-                         -

Särskilda undersökningar

670000

-

Summa (avrundad)

3838000000    ,

-15000000        -870000000


Prop. 1983/84:191                                                   27

Statens jordbruksnämnd

Jordbruksnämnden har i sin anslagsframställning lämnat förslag till me­delsanvisning för de olika posterna under anslaget.

Jordbruksnämnden beräknar under posten Ersättning till följd av livsme­delssubventioner ett belopp av 3 320 milj. kr. för budgetåret 1984/85.

Till Låginkomstsatsning m. m. inom jordbruket för budgetåret 1983/84 disponerar nämnden 120 milj. kr. för leveranstillägg för mjölkproducenter och 95 milj. kr. för avbytarverksamhet inom jordbruket. Eventuella bespa­ringar resp. överskridanden av beloppet för leveranstillägg för mjölk skall tillföras resp. avgå från beloppet för avbytarverksamheten. Vidare får 12 miij. kr. användas för företagshälsovård inom jordbruket och 120 milj. kr. till ett socialförsäkringsskydd för lantbrukarna.

Jordbruksnämnden skaU vidare under budgetåret 1983/84 från anslags­posten ställa 50 milj. kr. till lantbruksstyrelsens förfogande för tillfälligt räntestöd till jordbruksföretag samt för administration härav.

Dessutom får 38 milj. kr. användas för produktionsanpassningsätgärder inom främst fläsk- och mjölkproduktionen. Eventuellt överblivna medel från denna post får användas för övriga ändamål inom läginkomstsatsning­en.

Jordbruksnämnden föreslår att oförändrat 435 milj. kr. anvisas för lågin­komstsatsning m.m. för budgetåret 1984/85.

Liksom tidigare bör eventuella besparingar eller överskridanden av be­loppet för leveranstillägg för mjölk tillföras resp. avgå frän beloppet för avbytarverksamhet. Dessutom bör eventuellt överblivna medel som av­satts för produkfionsanpassningsåtgärder m.m. få användas för övriga ändamål inom läginkomstsatsningen.

Anslagsposten på 65 milj. kr. för ersättning för införselavgiftsmedel utanför fördelningsplanen fördelär sig med 55 milj. kr. på kostnader för sänkning av partipriset på konsumtionsmjölk och med 10 milj. kr. pä kostnader för pristillägg för får- och lammkött. Jordbruksnämnden föreslår att 65 milj. kr., dvs. samma belopp som för innevarande år, anslås för budgetåret 1984/85.

Kostnader för råvaruprisutjämning till livsmedelsindustrin, vilka tidi­gare belastat statsbudgeten, finansieras numera huvudsakUgen genom en direktdestinerad utjämningsavgift. Den särskilda prisutjämningen för soc­ker som används för framställning av dextran finansieras dock från före­varande anslag. För budgetåret 1983/84 anslogs 1,5 milj. kr. Nämnden föreslår att 1,5 milj. kr. anvisas även för budgetåret 1984/85.

Anslagsposten Särskilda undersökningar har använts för ett antal ange­lägna projekt inom jordbruksnämndens verksamhetsområde. För budget­året 1984/85 begär nämnden ett belopp av 670000 kr.

Räntekostnaderna för den rörliga kredit på 120 milj. kr. som står till regeringens förfogande för ändamål inom jordbruksprisregleringen och för regleringen av sockernäringen får täckas från anslaget. Under budgetåret


 


Prop. 1983/84:191                                                                 28

1982/83 belastades anslaget med 6,4 milj. kr. Jordbruksnämnden föreslår att räntan får belasta regleringsekonomin. Kommittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen för tiden efter den 30 juni 1984 skulle i sitt uppdrag beakta att räntan inte skall belasta statsbudgeten.

Nyssnämnda kommitté föreslår i likhet med jordbruksnämnden att 435milj. kr. anvisas för låginkomstsatsning m.m. för budgetåret 1984/85. Vad gäller fördelningen på olika ändamål föreslår kommittén att 120 milj. kr. anvisas för leveranstillägg för mjölk, 100 milj. kr. för avbytarverksam­het, 13 milj. kr. för företagshälsovård, 120 milj. kr. för socialförsäkrings­skydd, 44 milj. kr. för tillfälligt räntestöd och 38 milj. kr. för produktions-anpassningsåtgärder m. m. Kommittén anför vidare att liksom tidigare bör eventuella besparingar eller överskridanden av beloppet för leveranstillägg för mjölk tillföras resp. avgå från beloppet för avbytarverksamhet. Dessut­om bör eventuella överblivna medel som avsatts för tillfälligt räntestöd och produktionsanpassningsätgärder m. m. få användas för övriga ändamål inom läginkomstsatsningen.

Föredragandens överväganden

Regeringen beslutade att ta bort Uvsmedelssubventionerna på kött, fläsk och ost fr. o. m. den 1 december 1983. Även den del av pristillägget förfår-och lammkött som anvisas under anslagsposten Ersättning för införselav­giftsmedel utanför fördelningsplanen har tagits bort. Kostnaderna för livs­medelssubventionerna beräknades till följd härav minska med 850 milj. kr. för helt år. Därmed är mjölk den enda produkt för vilken subventioner utgår. Subventionseffekten på konsumentpriset vid oförändrade öresmar­ginaler i handeln är ca 2,10 kr. per liter.

Livsmedelssubventionerna för mjölk kan för budgetåret 1984/85 beräk­nas till ca 2475 milj. kr. Därtill kommer medel för låginkomstsatsning m. m. inom jordbruket för vilken jag i enlighet med nämndens och kommit­téns förslag beräknar 435 milj. kr. Vidare beräknar jag 55 milj. kr. i fråga om ersättning för införselavgiftsmedel utanför fördelningsplanen.

Räntan på den rörliga kredit hos riksgäldskontoret som också fortsätt­ningsvis bör anvisas för ändamål inom jordbruksprisregleringen och soc­kerregleringen bör enligt min mening inte,belasta statsbudgeten fr.o.m. budgetåret 1984/85.

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu har anfört beräknar jag anslaget tUl 2968 milj. kr.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område för budget­året 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 2968000000 kr.


 


Prop. 1983/84:191                                                            29

C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd

 

1982/83 Utgift

-

1983/84 Anslag

1000

1984/85 Förslag

1000

Under anslaget anvisas statens bidrag till skördeskadefonden. Medlen används för att bestrida ersättningar för skördeskador.

Statens jordbruksnämnd

Nuvarande tillskott till fonden utgörs f n. endast av ränta på inneståen­de medel. Räntan uppgick för år 1982 till 66,1 milj. kr. och beräknas för år 1983 uppgå till ca 60 milj. kr. Totalt har fonden i räntemedel tillförts 432 milj. kr. sedan år 1961, skyddets första år. Under de fem senaste åren har fonden tillförts sammanlagt ca 429 milj. kr. Under samma tid har ca 360 milj. kr. utbetalats ur fonden. Fondens behållning är f n. ca 566 milj. kr.

Med beaktande av det ansträngda statsfinansiella läget och med hänsyn till skördeskadefondens betydande storlek torde enligl jordbruksnämndens mening tillförseln till fonden tillfälligt - åtminstone under budgetåret 1984/85 liksom 1982/83 och 1983/84 - kunna utgöras bara av räntemedel. Om något bidrag från staten - som nämnden föreslagit - inte skall utgå bör inte heller jordbruket bidra till fonden.

Jordbruksnämnden föreslår därför att som statens bidrag till skördeska­defonden för budgetåret 1984/85 formellt anvisas 1 000 kr.

Föredragandens överväganden

Riksdagen har i december 1983 godkänt att kostnaderna för skördeska-deskyddets administration för budgetåret 1984/85 bestrids av medel ur skördeskadefonden (prop. 1983/84: 40, JoU 15, rskr 93). Jag beräknar dessa kostnader till 15 milj. kr. Jag återkommer under nästa punkt till de anslagskonsekvenser detta för med sig.

Skördeskadeersättning för 1983 års skörd har beräknats till ca 150milj. kr. Med hänsyn till fondens storlek behöver enligt min mening inte några ytterligare medel, utöver räntan, tillföras fonden för nästa budgetår.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Bidrag till permanent skördeskadeskydd för budgetåret 1984/85 anvisa ett anslag av 1 000 kr.


 


Prop. 1983/84:191

C 8. Administration av permanent skördeskadeskydd m. m.


30


 


1982/83 Utgift 1983/84 Anslag 1984/85 Förslag


38288000 37964000 23898000


Statens jordbruksnämnd är huvudmyndighet för det permanenta skör­deskadeskyddet. Skördeskadeskyddets kansli är knutet till statistiska cen­tralbyrån. Anslaget används för att bekosta de objektiva skördeuppskatt­ningarna, skördeskadeskyddets tekniska administration, lantbrukets före­tagsregister och därmed samordnad statistikproduktion samt jordbruks­ekonomiska undersökningen.

 

 

 

1983/84

Beräknad ändrinj

! 1984/85

 

Statistiska

Före-

 

 

centralbyrån

draganden

Anslag

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

Objektiva

 

 

 

 

skördeuppskattningar

20835 000

-t-   610000

4-

365000

Skördeskadeskyddets

 

 

 

 

tekniska administration

4007000

+   150000

+

52000

Lantbruksregistret och

 

 

 

 

därmed samordnad

 

 

 

 

statistikproduktion

9425000

-1-   668000

-t-

405000

Jordbruksekonomiska

 

 

 

 

undersökningen

3 697000

-1-   162000

-1-

112000

 

37 964000

-1-1590000

-t-

934000

Inkomster

 

 

 

 

Medel från

 

 

 

 

skördeskadefonden

-

-

-1-15000000

Nettoutgift

37964000

-t-1590 000

-1

14066000

Statistiska centralbyrån

1.    Pris- och löneomräkning m. m. 2742000 kr.

2.    Huvudförslaget innebär en nedskärning med 835000 kr. och justering av beräkningsunderlaget en nedräkning med 682000 kr.

3.    För en intermittent trädgårdsinventering 1985 begärs 365000 kr.

Föredragandens överväganden

För nästa budgetår bör medel för verksamheten beräknas med utgångs­punkt i huvudförslaget. Härvid har jag, i enlighet med vad statistiska centralbyrån föreslagit, beräknat ett ökat medelsbehov av 365 000 kr. på grund av en trädgårdsräkning år 1985.

I enlighet med vad jag tidigare anfört föreslår jag också att 15 milj. kr. av medel ur skördeskadefonden tillförs anslaget i syfte att minska statsutgif­terna. Av dessa medel avses 4059000 kr. användas för skördeskadeskyd-


 


Prop. 1983/84:191


31


dets tekniska administration och resterande för de objektiva skördeupp-skattningama. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

till Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. för bud­getåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 23 898000 kr.

F.    Service ocn kontroll

F 6. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet

 

1982/83 Utgift

-

1983/84 Anslag

1000

1984/85 Förslag

1000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av \ 000kr. till uppdragsverk­samhet vid statens utsädeskontroll (SUK).

Statens utsädeskontroll är centralt organ för den statliga utsädeskon­trollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa analy­sering, provtagning och plombering m. m. av utsädesvaror samt att bedriva forskning och försöksverksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde tillhandahålls. SUK bedriver vidare rådgivning och upplysning, utövar tillsyn av efterlevnad av lagar och förordningar på området samt arbetar för samordning av kontrollverksamheten. SUK har hand om uppbörden av växtförädlingsavgifter.

SUK leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en föreståndare. SUK omfattar enheter i Umeå, Solna och Lund samt en särskild enhet vid W. Weibull AB.

 

 

 

1983/84

Beräknad ändring 1984/85

 

Statens utsädes­kontroll

Före­draganden

Personal

134

_

Plan

 

 

 

Kostnader

 

 

 

Allmännyttig verksamhet Uppdragsverksamhet

4 275000 20269000

-F 230 000 -579000

-  605 000

 

24544000

-349000

-  605000

Intäkter

 

 

 

Uppdragsverksamhet Driftbidrag för täckande av underskott vid enheten i Umeå samt vid köksväxt-sektionen Driftbidrag för allmän­nyttig verksamhet

19539000

730000 4 275000

-359000

-220000 -1-230000

-1-2400000

-   220000 -2 785 000

 

24544000

-349000

-  605 000


 


Prop. 1983/84:191                                                                 32

Statens utsädeskontroll

Styrelsens budgetförslag innebär att anslaget, efter pris- och löneom­räkning, minskas med drygt 5 %. Minskningen omfattar enbart den del av anslaget som är avsett för att täcka underskottet i uppdragsverksamheten, medan den allmännyttiga verksamheten föreslås bedrivas med oförändra­de reala resurser.

Föredragandens överväganden

SUK:s verksamhet finansieras dels med inkomster från uppdragsverk­samhet, dels med medel över statsbudgeten. Vid anslagsberäkningar för budgetåret 1984/85 har jag räknat med att utsädeskontrollen i ökad ut­sträckning skall finansieras med avgifter. Jag föreslår därför att reserva­tionsanslaget Bidrag till statens utsädeskontroll minskas med 3 milj. kr. De ändringar som föreslås i det tekniska systemet för statsplomberingen kom­mer nämligen att ge möjligheter till inte oväsentliga kostnadsbesparingar hos utsädesföretagen genom en rationellare hantering av utsädet. Även de redovisade organisatoriska ändringarna av utsädeskontrollen verkar i sam­ma riktning. Med hänsyn härtill bör kostnadsutvecklingen på utsäde inte påverkas av den minskning av statsbidraget som jag nyss har förordat.

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr.

F 7. Bidrag till statens utsädeskontroll

Reservation              290100

1982/83 Utgift

4714900

1983/84 Anslag

5005000

1984/85 Förslag

2000000

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid statens utsädeskontroll och för att täcka underskotten för köksväxtsek-tionen i Lund.

Statens utsädeskontroll Anslaget bör föras upp med 5015000kr.

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 6 beräknar jag anslaget till 2000000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Bidrag till statens utsädeskontroll för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 2000000 kr.


 


Prop. 1983/84:191                                                            33

F 14. Bidrag till djurens hälso- och sjukvård

Regeringen uppdrog den 9 februari 1984 åt kommittén för överläggningar om jordbruksprisregleringen att ta upp frågan om finansiering inom ramen för jordbruksprisregleringen av viss del av kostnaderna för djurens hälso-och sjukvård. Utångspunkten skulle härvid vara att ytteriigare 15 milj. kr. skulle avlastas statsbudgeten.

Kommittén föreslår att 15 milj. kr. skall avsättas för kollektiv finansi­ering av viss del av kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård.

Riksdagen har (prop. 1983/84: 100 bil. 11, JoU: 25, rskr 209) för budget­året 1984/85 anvisat ett reservationsanslag av 55470000 kr. till Bidrag till djurens hälso- och sjukvård.

De kollektiva medel som kommittén avser bör redovisas som en in­komstpost under anslaget Lantbruksstyrelsen, djurens hälso- och sjuk­vård: Uppdragsverksamhet. Med oförändrade individuella djursjukvårds­avgifter enligt nyssnämnda riksdagsbeslut minskar därmed behovet av medel under anslaget Bidrag till djurens hälso- och sjukvård med 15 milj. kr.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att med ändring av riksdagens tidigare beslut till Bidrag titt djurens hälso- och sjukvård för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva­tionsanslag av 40470000 kr.

G.    Utbildning och forskning

G 7. Bidrag till växtförädling

1982/83 Utgift    26797169        Reservation 1649685

1983/84 Anslag   28590000

1984/85 Förslag  28590000

Den gemensamma finansieringen av växtförädlingen regleras i avtal mellan staten och jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet avser tiden den Ijanuari 1980-den 31 december 1989.

Inför de sista fem åren av avtalsperioden förutsätts enligt avtalet att förhandlingar tas upp mellan staten och föreningsrörelsen beträffande stor­leken av de totala bidragen.

Av skrivelsen från förhandlingsgruppen med uppdrag att träffa avtal om finansiering av växtförädlingsverksamheten och därmed sammanhängande frågor framgår att förhandlingsgruppen överiagt med företrädare för LRF och SLR om fortsatt bidrag till växtförädlingsverksamheten. Vidare fram­går av skrivelsen att förhandlingsgruppen haft överiäggningar med företrä­dare för jordbrukets föreningsrörelse och AB Cardo, som genom bl.a. 3   Riksdagen 1983184. 1 saml. Nr 191


 


Prop. 1983/84:191                                                   34

Weibull AB bedriver växtförädlingsverksamhet, om ytterligare samverkan inom den svenska växtförädlingsverksamheten. Med hänsyn till frågan om ytterligare samverkan inom den svenska växtförädlingsverksamheten bör enligt förhandlingsgruppen ställning nu endast tas till storleken av de bidrag som bör utgå under budgetåret 1984/85. För statens del bör för budgetåret 1984/85 sålunda sammanlagt anvisas ett i förhållande till inne­varande budgetår oförändrat belopp av 28590000 kr. Vidare har förhand­lingsgruppen förutsatt att bidraget från jordbrukets föreningsrörelse för budgetåret 1984/85 skall utgå med 8663000 kr. Förhandlingsgruppen torde senare få återkomma med förslag avseende tiden efter den Ijuli 1985. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Bidrag till växtförädling för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 28590000 kr.

J.    Diverse

J 4. Bidrag till Norrvikens trädgårdar

Nytt anslag (förslag) 3000000 kr.

Norrvikens trädgårdar, som är belägna i Båstads kommun, ägs av Stif­telsen Norrvikens trädgårdar. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja driften och förvaltningen av trädgårdarna och tillse att anläggningen hålls tillgänglig för allmänheten samt främja verksamhet med naturlig anknytning till trädgårdarna. Stiftelsens styrelse utses av staten, landsting­en i Kristianstads resp. Malmöhus län, Båstads kommun, Nordstjernan AB och Trädgårdsnäringens riksförbund. Staten utser ordföranden.

Som tidigare nämnts har ett avtal träffats mellan staten och stiftelsen om den fortsatta verksamheten. Avtalet som träffats med förbehåll för rege­ringens godkännande innebär följande.

Enligt § I bör staten framdeles inte bära ansvar för verksamheten med hänsyn till att denna i allt väsentligt får anses vara av regional och lokal betydelse. I samband med att ansvaret upphör får det anses skäligt att stiftelsen erhåller ett bidrag från staten för att sätta nuvarande anläggning­ar i gott skick.

Enligt § 2 utfäster sig staten att till stiftelsen lämna ett engångsbidrag av 3 milj. kr. Bidraget skall användas för upprustning av trädgårdsanläggning­ar och befintliga byggnader. Beloppet får lyftas med högst halva beloppet den Ijuli 1984 och återstoden tidigast den Ijuli 1985.

Av § 3 följer att stiftelsens stadgar skall ändras (permutation) på bl. a. sådant sätt att staten inte längre skall utse ledamöter till stiftelsens styrel­se. I enlighet med avtalet har stiftelsens styrelse den 9 mars 1983 hos kammarkollegiet ansökt om permutation.


 


Prop. 1983/84:191                                                   35

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1.  bemyndiga regeringen att ikläda sig de ekonomiska förpliktelser som följer av det avtal angående bidrag till Norrvikens trädgårdar som jag har nämnt i det föregående,

2.  till Bidrag till Norrvikens trädgårdar för budgetåret 1984/85 anvi­sa ett reservationsanslag av 3000000 kr.

Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte.

5   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra­ganden har lagt fram.


 


 


 


Prop. 1983/84:191                                                            37

Bilaga

STATENS JORDBRUKSNÄMND                  1984-02-15           Dnr 402-86/84

INFÖRSELAVGIFTER    MM


 


Prop. 1983/84:191                                                   38

INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                       Sid

1            Inledning

2            Införsel avgifter m  m

 

2.1   Införselavgiftsnedel m m för 1982/83

2.2   Införsel avgiftsmedel m m för 1983/84

2.3   Införselavgiftsmedei m m för 1984/65

2.4         Huvudsaklig medelsdisposition av införselavgifts­
medei m m reglerings
åren 1982/83 och 1983/84

3     Kassan för råvarukustnadsutjänningen

4     Rörliga krediter

5  Slutlig finansiering av räntedifferenser täckta genom
l
ån från rörlig kredit

5            Hemställan

6            Beslutsmening


 


Prop. 1983/84:191

 

39

STATENS JORDBRUKSNÄMND

1984-02-15

Dnr 402-86/84

Regeringen Jordbruksdepartementet

Statens jordbruksnämnd angående införsel avgifter m m (7 bilagor)

INLEDNING

Statens jordbruksnämnd (JN) överlämnar härmed redovisning av utfallet för regleringsekonomin 1982/83, inkomstprognos och för­slag till  vissa ändringar beträffande Fördelningsplan och Medel utanför fördelningsplan 1983/84 samt förslag till disposition av medel   utanför fördelningsplanen 1984/85.


 


Prop. 1983/84:191                                                            40

De definitiva inkomsterna av införselavgifter (minus åter­betalning n ra) utgjorde totalt 900,8 (820,2)  Hkr, varav 585,9 (567,1) Hkr till  finansiering av fördelningsplanen och ändamål utanför fördel ninnsplanen.   Införsel avgifter för fodemedel,  son ingår i  nämnda belopp, utgjorde 264,9 (222,3) Hkr. Utöver nämnda 585,9 Hkr ingår i  totalsunman  infnrselavgifter för brödsäd ned 14,4 (12,1) 11kr, vilka enligt gällande regler har överförts till regleringsföreningen Svensk spannmålshandel   för s k utbytes­handel.  Vidare ingår fettvaruavgifter med 300,5 (241,1) Mkr. Dessa notsvarar fettvaruavgiften för en l;vantitet iotsvarande oljeinnehållet i den svenska fröskörden och har enligt gällande reqler överförts till   refi'Ierinqsför';ninr)en Svsriges Oljeväxt­intressenter (SOI).  Detta i enlighet med de förändringar i  fett-varureleringen  som i  jordbruksprisöveriäqgningarna våren IfSl fastställts att gälla fr o n 1981/82 (Dnr 402-189/81, sid 12).

Utgifterna för gjorda åtaganden överskred 19t)2/83 inkomsterna med 20,G Mkr.  Underskottet får täckas genom lån från en rörlig kredit hos riksqäldsontoret.

1  Siffror inon parentes avser belopp 1981/82.


 


Prop. 1983/84:191                                                            41

2              ItlFÖRSELAVGIFTER M M

2.1          i"l"is G_l a_v q_i f.t smM£l _ni_n_f£r_l 2p2_/S}

JN har i  skrivelse den 10 juni  1983 beräknat de disponibla inkomsterna av införselavoifter tin   finansiTing dv fördel-ningsplanen och ändanål  utanför fördelningsplanen för regleringsåret 1282/03 till   ca 'iOÖ "kr\  varav 265 Mkr för fodermedel.

1 Ingår

-        liuörs"!avgifter (undantag se nedan) netto, dvs minus
restitutioner m m.

-     Räntor från 198. Ingår ej

-     InförsdavgiftPr för brödsäd.

-     Fettvaruavgifter som tillförts SOI.

 

-    Ätornetalning av marknadsnässina  skäl   av införselavgiftpr oå styckningsdetaljer av kött och fläsk sant av införselavgifter pa ost rpdovisas bland posterna un ler rubriken ändamål  utanför fördelningsplanen och uppgick 1982/83 till  20,7 Mkr.

-    Dessutom har JM sänkt nomal införsel avgiften i vissa fall,

t ex för ost, av marknadsmässiga skäl  (bl a genom nedsättning av avgiften för visst parti).


 


Prop. 1983/84:191                                                                 42

Av nedanstående sammanställning framgår de för fördelning disponibla avgiftsmedlen för de olika varuslagen (efter avdrag för återbetalning n m) för regleringsåret 1982/83.


Disponibla medel av införsel avgifter 1982/83

Ärter och bönor (för människoföda)

Potatis

Stärkelse och stärkelseprodukter

Malt

Sällskapsdjursfoder n m

Fettråvaror och fettvaror

Mjölk och mejeriprodukter

Sldktvaror (samt slaktdjur, ej  fjäderfä)

Ägg och äggprodukter m n

Surna  införsol avgifter exkl   fodemedel

Fodermedel

Räntor från föregående år

Sumina


 

 

kkr

1982/83

1981/82

857

261

5 535

'  3 255

3 lOll

8 4372

2 596

2 790

10 401

7 656

C3S3

63 076

84 781

98 001

184 595

141 60C

2 493

2 742

299 9?C

327 ,24

264 940

222 277

20 921

If) 974

585 859

567 075


   7,1   ;il;r son avser  införselavgifter på stärkelse till   teknisk industri  för 1982/83 samt 1,3 Hkr för 1981/82 har tillförts SPI.

2 1,3 Mkr avser införsel avgifter på stärkelse till   teknisk
industri att tillf
öras SPI. Av tekniska skäl  har beloppet av­
r
äknats mot införsel avgifter 1982/83.

3 3 301   153 ./.  till   SOI  300 514.

4 304 176  ./.  till   SOI   241   100.


 


Prop. 1983/84:191                                                            43

Fördelningsplanen för 1982/83 utgör enligt riksdagens beslut 267,2 llkr sant inflytande avgifter från fodermedelsimporton. Dessa uppgick till  264,9 (222,3) Mkr. Fördelningsplanen blir därmed 532,1   (489,5) ;',kr.  För ändamål   utanför förielningsplanen kan således disponeras (585,8-532,1=) 53,7 (77,6) Mkr.

Av nedanstående  sairnanställning framgår närmare hur fördelningen till  olika ändamål  inom jordbruksregleringens ram har skett.

£Ö£d£l m ".giPla n_ 19_82/S 3                                          kkr

1982/83      1981/82

47 2791

2 OCO

29 500

29 500

0

C

80 7612

C5 000

50 00U3

21 905

173 OOOi

221 000

71 0005

68 471

06

10 000

0

3 000

33 500?

20 500

5 000

5 000

1 400

1 700

491 44 J

44Ö 07/

Svensk spannmål sliandel

Sveriges potatisintressenter

Sveriges oljeväxtintressenter

Svensk kötthandel

Svensk kötthandel,  utoyteshandel

Föreningen för mejeriprodukter

Svensk äggliandel

Regleringskassan för fågel kött

Regionalt bidrag mjölk

Regionalt ;;ostnddsl)idrag,   norra Sverige

-    mjölk

-    kött

-    ;igg

Transport


1 723 kkr avser fraktstöd till  fodersäd 1931/32. Dessutom tillfördes SSH
50 Mkr ur S0I:s konjunkturutj
ämningsfond samt 110 Mkr av 1982/83 års
handelsg
ödselavgi fter.

2 Svensk kötthandel  har dessutom tillförts 0,2 Mkr från till verknings-
avgifter p
å oljekraftfoder samt enligt regeringsbeslut 1983-12-22 3,9 Mkr
fr
än utförsel avgifter på fläsk.

3 108,1   (31.1   + A,b + 0,3 + 21,9 + 50) Mkr utbyteshandel   kött och fläsk
har tagits av medel  inom f
ördelningsplanen 1978/79 - 1982/83 och skall
t
äckas av eventuellt överskott 1983/84.

' FFM har dessutom tillförts 4,5 Mkr från tillverkningsavgifter på .olje­kraftfoder samt 28 Mkr från handelsgödselavgifter. Härav avser 7,5 Mkr finansiering av retroaktiva ersattningartill  leverantörer i  Norrland som på grund av felaktigt utbetalningssätt fått för lagt statligt pristillägg

5 Svensk Ägghandel  har dessutom som lån tillförts 2,0 Mkr från till-
verkningsavgifter p
å oljekraftfoder. Rambeloppet skall under kommande år
minskas med motsvarande belopp.

6 Kassan har tillförts 5,0 llkr från till verkningsavgifter på oljekraft­
foder.

7 13 Mkr härav tillförs 1983/84 jordbrukarna i område 1,2 och 3.


 


Prop. 1983/84:191                                                                     44

kkr

1982/83 1981/82

Transport    491 440  448 077

Upplysningsverksamhet och utvecklingsarbete      8 650 8 500

Djurhälsovård, kontrol Iverksantiet mm         25 000   25 000
St
öd till odling av konservärter och andra

köksväxter                             . 2 500                                    2 500

Stöd till odling av bruna bönor               1 400                   1 400

Stöd till odling av vallväxtfrö                2 000                    2 000

Fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen     500     500

Sveriges exportråd                          500                              1 500

Fraktstöd foder Norrland                     150                                 O

Reserv till förfogande                                                O   _____ O

Summa                                 532 140                                489 477

Fördelningen till regleringsföreningarna har skett i samförstånd med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och konsument­delegationen.


 


Prop. 1983/84:191                                                   45

De definitiva kostnaderna för ändamål utanför fördelningsplanen uppgick till ca 74,3 (77,6) Mkr med fördelning enligt följande samnanställning. Disponibla inkomster uppgick till 53,7 Mkr.


An£andJ_ u,t£nfä£ JL°il£!l''IL1iPlIlil IPIl                    '

1982/83   1981/82

15 124

9 294

0

28 054

17 173

15 144

5 067

4 a75

Utbyteshandel nötkött, öststaterna
Utbyteshandel k
ött ocli fläsk
Pristill
ägg får- och laimkött
Svensk matpotatiskontroll
Sveriges potatisodlares riksf
örbund                 2 634    2 544

Bidrag till Stiftelsen för ackordhäst­
organisationens bevarande
                              475     475
Bidrag till fraktkostnader for mj
ölk

och grädde                                                   300     300

Prisäterbäring till pälsdjursuppfödare        4 000    4 000
St
öd till odling av vallväxtfrö                         6 000    6 000

Fonden för kolloktiva åtgärder inon

biodlingen                                                     300     300

20 739

4 072

2 000

1 000

500

1 500

Restitution av införsel avgifter för stycknings-detaljer av kött och fläsk samt av införsel-avfjifter för ost Stöd till naltproduktionen Sveriges exportråd

Sunna                                                      74 312   77 598

Dispositionen av införselavgiftsmedei regleringsåret 1982/83 bar sammanförts i tabell under avsnitt 2.4.


 


Prop. 1983/84:191                                                             46

2.2          jn;fÖ£S£l£V£i_ftsm£del_m_m_f£r_1982/M

För 1983/84 kan f n inkomsterna av införselavgifter som går till finansiering av fördelningsplanen och ändamål  utanför fördel­ningsplanen   beräknas till ca 477,9 ilkr - därav 160,0 Mkr för fodermedel  - enligt nedanstående sammanställning.


IPr£l_imi_n£rt diP£nji_bl_a_m£d£l_1£82/£4                         kkr

 

600

4

000

10

000

2

000

8

000

1

000

85

000

100

000

2

000

2i2

bOO

160

000

25

342

Arter och bönor (för människoföda)

Potatis

Stärkelse och stärkelseprodukter

Malt

Säl1skapsdjursfoder

Fettråvaror och fettvaror2

Hjölk och mejeriprodukter m m

Sla';tvaror (sant slaktdjur,  ej  fjäderfä)

Ägg och äggprodukter

Summa införsel avgifter exkl   fodemedel

Fodemedel

Räntor från förgående år

Summa                                                                        477 942

 Se not under avsnitt 2.1. 2 Exkl del till SOI.


 


Prop. 1983/84:191                                                            47

Fördelningsplanen för 1983/84 utgör enligt riksdagens beslut 267,2 Mkr samt inflytande avgifter för fodermedelsimporten,  som nyss nämnts beräknade till  160,0 Mkr. Fördelningsplanen blir dämed 427,2 Mkr-  Beräkningsnässigt finns sålunda  (477,9-427,2=) 50,7 Mkr att anvSnda för ändamål  utanför fördelningsplanen.

JU föreslår i  samförstånd ned delegationerna och med utgångs­punkt från det beräknade fördelningsbeloppet 427,2 tikr följande preliminära fördelningsplan.   .-i3in,:  ..-.■j!;.-!-  il,  i   vissa avse'.'ndeii från den plan son redovisades av JU i  skrivelse den 10 juni  1983.

£ä£d£l rnnijspari IP/p                                                           kkr

2

oooi

29

500

 

0

 

0

50

000

167

000

73

000

20

500

5

000

1

700

10

G502

2?

G003

4

500

1

7004

2

000

 

500

1

500

28

450

427

200

Svensk  spannmålsnandel

Sveriges potatisintressenter

Sveriges oljeväxtintressenter

Svensk kötthandel

Svensk kötthandel, utbyteshandel

Föreningen för mejeriprodukter

Svensk ägghandel

Regionalt kostnadsbidrag, norra Sverige 

-    mjölk

-    kött

-    ägg

Upplysningsverksamhet och utvecklingsarbete m m Djuriiälsovård, kontrollverksamhet m n Stöd till odling av konservärter och andra köksväxter Stöd till odling av bruna bönor Stöd till odling av vallväxtfrö Fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen Sveriges exportråd3 Reserv till förfogande

Surma

Definitiv fördelningsplan för 1983/84 kan fastställas först efter utgången av regleringsåret då de verkliga Inkomsterna av införsel avgifter för fodermedel är kända.

1 Beloppet avserkval i tetstil lägg för vårvete av 1983 års
sk
örd. Medel utgår så länge kvalitetstillägget är 6 kr/dt.
Dessutom kommer SSH eventuellt att tillf
öras 25 Mkr ur SOI:s
konjunkturutj
ämningsfond.

2   Höjning av grundbeloppet med 1 Mkr. Dessutom 350 Mkr till vissa arbetskraftsundersökningar och 1 Mkr till vissa slakt­djursförsök.

3   Höjning av grundbeloppet med 4 Mkr.

4 Stödet"ökat till 1 kr per kg.


 


Prop. 1983/84:191                                                            48

Medelsbehovet under regleringsåret 1983/84 för sådana ändamål utanför fördelningsplanen som får täckas av införsel avgiftsmedel beräknas till ca 65,0 Mkr i enlighet med följande samnan­ställning.

Ändamål_ utnfö förtal m ngspl_ane£ i9£3_/84.                      kkr

15 000

 

0

 

15 500

 

5 378

(+160)

2 799

(+103)

475

 

300

 

6 000

 

6 000

 

300

 

300

 

9 500

 

2 000

 

1 500

 

65 052

 

Utbyteshandel nötkött, öststaterna Utbyteshandelkött och fläsk Pristillägg far- och lammkött Svensk matpotatiskontroll Sveriges potatisodlares riksförbund Bidrag till Stiftelsen för ackordhäst­organisationens bevarande

Bidrag till fraktkostnader för mjölk och grädde Prisåterbäring till pälsdjursuppfödare Stöd till odling av vallväxtfrö Fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen Kollektiva åtgärder inom odlingen av konsumtionsfisk Restitution av införsel avgifter för stycknings-detaljer av kött och fläsk samt av Införsel avgifter för ost

Stöd till maltproduktionen Sveriges ixportråd Summa

Ovanstående fördelning skiljer sig på några punkter från de beräkningar som lagts fram i prop 1982/83:162. Sålunda har utbyteshandel nötkött öststaterna ökats med 5 Mkr, restitution av införsel avgifter ökats med 3,5 Mkr till 9,5 Mkr samt beräk­nats att medel till utbyteshandel kött och fläsk inte blir till­gängliga. Bidragen till Svensk matpotatiskontroll respektive Sveriges potatisodlares riksförbund har ökats med 160 kkr respektive 103 kkr då nämnden tillstyrker tilläggsanslag för 1983/84 för lönehöjningar under 1983 med dessa belopp (se vidare avsnitt 2.3),

Regleringsåret 1983/84 visar enligt denna beräkning ett under­skott på 14,3 Mkr. Härtill kommer ett underskott från 1982/83 på 20,6 Mkr, varför utnyttjad rörlig kredit hos riksgäldskontoret per den 30 juni 1984 beräknlngsmässigt uppgår till 34,9 Mkr.


 


Prop. 1983/84:191                                                             49

Om likväl budgetåret 1983/84 skulle komma att ge ett överskott bör detta användas, till att finansiera utbyteshandel med kött och fläsk upp till ett belopp på 50 Mkr. Därefter eventuellt kvarstående belopp bör användas till ändamål inom fördelnings­planen med hänsyn till att sammanlagt 108,1 Mkr för utbytes­handel med kött och fläsk i brist på medel utanför fördelnings-planen togs från fördelningsplanerna regleringsåren 1979/80 -1982/83 (jfr prop 1979/80:208 s 20).

Dispositionen av införsel avgiftsmedel regleringsåret 1983/84 har sammanförts 1 tabell under avsnitt 2.4.

2.3     i."I.°Jl£ 3? £t sm£d£l _m_m_f ör_128£/£5

Storleken av de medel som inflyter genom upptagande av införsel-avgifter m m för regleringsåret 1984/85 blir beroende av importens storlek och av de korrigeringar i avgiftssatserna som förutses ske den 1 juli 1984 och den 1 januari 1985. Inflytande medel till finansiering av fördelningsplanen ocn ändamål utanför fördelningsplanen inklusive räntor från föregående år kan nu beräknas till ca 596,6 Mkr, varav 250,0 Mkr för fodermedel. Det slutliga utfallet kan emellertid konma att avv.ka väsentligt från denna beräkning.

Med hänsyn till ovissheten om utfallet av avgiftsuppbörden före­slår JN att den rörliga krediten om 120 Mkr pä saima sätt sön tidigare får ställas till JNs förfogande under regleringsåret 1984/85. Krediten skall, 1 den man inflytande Införsel avgifter inte står till förfogande, kunna användas för finansiering av ändamål inom och utom fördelningsplanen samt för socker­regleringen. Krediten får ej utan regeringens särskilda med­givande användas för finansiering av utbyteshandel med kött och fläsk.

4    Riksdagen 1983/84. 1 saml. Nr 191


 


Prop. 1983/84:191                                                                 50

Fördelningsplanen för 1984/85 föreslås uppta samma belopp som för 1583/34 dvs 2G7,2 Mkr plus beloppet av inflytande avgifter för fodermedelsimporten, enligt ovan beräknade till 250,0 Mkr, alltså totalt 517,2 Hkr. Liksom hittills blir det definitiva beloppet beroende av de verkliga intäkterna av införselavgifter på fodemedel.

Med hänsyn till ovissheten om den kornande utvecklingen av regleringsekonomin för de olika varuområdena har det inte ansetts möjligt att nu lägga fram någon fullständig plan för fördelning av det preliminärt beräknade beloppet. JN avser att återkomma med ett förslag till preliminär fördelning i juni 1984. Ett sådant förslag kan då avges efter överläggningar med Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen och 1 samband med att förslag till avgiftsändringar m m fr o m den 1 juli 1984 avges. Det förutsätts härvid att Jll liksom hittills skall kunna jämka del beloppen mellan de olika regleringsföreningarna och besluta om fördelning av det belopp som kan komma att stå till nämndens förfogande. Vidare förut­sätts att, liksom hittills. Svensk spannmålshandel får tillföras införselavgifter för viss s k utbyteshandel av brödsäd. Det för­utsätts även att SOI av inflytande fettvaruavgifter såväl på importerad som inhemsk olja får tillföras medel för en kvantitet som motsvarar fettinnehållet i den svenska oljeväxtskörden. Dock får ej mer pengar överföras än vad som skulle motsvara fettvaru­avgifter på den totala fettkonsumtionen inom landet.


 


Prop. 1983/84:191                                                            51

JH har under nu löpande regleringsperiod bemyndigats att använda införsel avgifter till ett antal olika ändamål utanför fördel­ningsplanen. Nämnden har ovan redovisat de beräkningar som i detta avseende gäller för 1983/84.

För 1984/85 föreslås vissa ändringar i enlighet med det uppdrag regeringen givit nämnden vad gäller att se över användningen av medel utanför fördelningsplanen, iled hänsyn till nuvarande skuld, son finansieras genom en rörlig kredit hos riksgälds­kontoret, och små utsikter till överskott de närmaste åren har nämnden gjort en genomgång och omprövning av de olika posterna utanför fördelningsplanen. För vissa poster har nämnden härvid funnit sakliga skäl till annan finansiering. Vissa poster före­slås bli finansierade inom fördelningsplanen. I fråga om anslag­en till SMAK, SPOR, vallfröstödet och biodlingen har nämnden samrått med lantbruksstyrelsen. Förslagen är emellertid av sådan onifattning och tar upp anslag som varit föremål för prövning vid tidigare prisöverläggningar att nämnden med anledning härav föreslår att följande poster tas upp vid överläggningarna om jordbruksprisregleringen efter den 30 juni 1984, nämligen medel till Sveriges potatisodlares Riksförbund (SPOR), prisåterbäring 111 pälsdjursuppfödare, stöd till odling av vallväxtfrö, fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen, kollektiva åtgärder inom odlingen av konsumtionsfisk samt stöd till maltproduktionen


Förslag beträffande ändamål utanför fördel nings-
S}±nenJ98/8S______________________ kkr

15

000

 

0

16

500

5

41G

 

0

 

475

 

300

 

0

 

0

 

0

Utbyteshandel nötkött, öststaterna Utbyteshandelkött och fläsk Pristillägg får- och lammkött Svensk matpotatiskontroll (SMAK) Sveriges potatisodlares riksförbund (SPOR) Bidrag till Stiftelsen för ackordhäst­organisationens bevarande

Bidrag till fraktkostnader för mjölk och grädde
Pris
återbäring till pälsdjursuppfödare
St
öd till odling av vallväxtfrö
Fonden för kollektiva åtgärder inom biodlingen
Kollektiva
åtgärder Inom odlingen av
konsumtionsfisk
                                                           O

Restitution av införsel avgifter för stycknings-
detaljer av k
ött och fläsk samt av införsel-
avgifter f
ör ost                                                              0

Stöd till maltproduktionen                                    3 000

Sveriges exportråd                                               2 000

Surana                                                                    42 691

 Posten särredovisas fr o m 1584/85 som restitution under införselavgifterna på slaktvaror.


Prop. 1983/84:191                                                                 52

I det följande presenteras närmare uppgifter om de olika anslagsposterna.

För utbyteshandel nötkött, öststaterna beräknas 15 000 kkr.

För utbyteshandel med kött och fläsk föreslås samma regler son tillämpats regleringsperioden 1978/79 - 1980/81 samt reglerings­åren 1981/82 - 1982/83 (bl a prop 1977/78:154, 1978/79:208). För 1984/85 måste enligt förhandenvarande prognos hela utDytes-handeln finansleras av medel inom fördelningsplanen.

Pristilläijg får- och lammkött. Här föreslås oförändrat pris­tillägg ned 330 öre per kg vilket innebär 16 500 kkr.

Svensk Matpotatiskontroll (SfAK) bildades 1953. I styrelsen, son utses av regeringen, ingår representanter för försvarets materielverk, konsumentverket, statens utsädeskontroll, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges grossistförbund. Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges potatisodlares riksförbund, ICA-förbundet, Kooperativa förbundet, Sveriges livsmedelsarbetareförbund. Svenska lantmännens riksförbund, llusnodersförjuniet len r,c.i samhälle. Kooperativa konsumentgillesförbundet, Sveritos potatishandlares riksförbund och Sveriges kemiska industrikontor.

1959 infördes marknadsskydd för SMAK-märkt potatis. 1974 Infördes obligatorisk kvalitetsmärkning av all matpotatis söm går i reguljär handel. Lantbruksstyrelsen är tillsynsmyndighet för SMAK och utfärdar bestämmelser med stöd av livsmedelslagen.

Fr o m 1977/78 täcks kostnaderna för den officiella kvalitets­kontrollen av matpotatis från prisregleringsmedlen utanför fördelningsplanen. För budgetåret 1983/84 är anslaget 3 950 000 kr. När beloppet togs upp 1977/78 gjordes ett avdrag på normal införsel avgiften för matpotatis.

Det anses allmänt att SMAKs verksamhet har haft stor betydelse för förbättring av matpotatisens kvalitet. Det är också en allmän uppfattning bland berörda parter att ett officiellt stöd för kvalitetsarbetet behövs även 1 fortsättningen. Jordbruks­nämnden delar denna uppfattning.


 


Prop. 1983/84:191                                                            53

Enligt nämndens mening behöver systemet för kvalitetsmärkning och kontroll av matpotatisen emellertid nu ses över. Målsätt­ningen för översynen bör vara att förenkla systemet och ge det en sådan utfomning att kostnaderna för kvalitetshöjande åtgärd­er och kontroll i huvudsak kan tas ut av samtliga konsumenter. Det är angeläget att denna översyn sker skyndsamt så att kost­naderna om möjligt kan avlastas prisregleringsmedlen fr o m 1985/86

SMAK bedriver även infomation rörande natpotatisen och dess kvalitet. Uppdraget att bedriva infomation erhöll SIWK 1959/60 då staten anslog medel till sådan verksamhet. Under verksam­hetens första år riktades informationen främst mot odlarna. Efter hand har även distributionsleden infomerats. Numera ägnas en stor del av verksamheten åt skolor och storhushåll. Informa­tionen behandlar bl a odlingsteknik, hantering och lagring, tillagning och näringsfysiologi.

Infomation bedrivs också av grönsaksfrämjandet, SPOR och regleringsföreningen Sveriges potatisintressenter (SPI). De olika organens infomationsarbete sker i samråd och är ganska väl samordnat.

Kostnaderna för SMAKs infomation täcks från prisregleringsmedel utanför fördelningsplanen. Anslaget för 1983/84 uppgår till 1 268 000 kr.

Med hänsyn till att potatisen är vår viktigaste basmat och dessutom ett livsmedel som är känsligt för behandling och tillagning anser nämnden att informationsverksamheten bör fort­sätta. Det är viktigt att samhället stöder Informationsverksam­heten. Det är troligt att en fastare samordning av SMAKs, grön­saksfrämjandets och SPIs informationsverksamhet skulle Innebära

1 Jii vill i detta sammanhang även erinra om att utredningen om livsmedelskontrollens omfattning och inriktning m m (Jo 1983:07) enligt prisdirektiv skall pröva frågan om kontroll av matpotatis.

5    Riksdagen 1983/84. 1 saml. Nr 191


 


Prop. 1983/84:191                                                   54

fördelar, varför nämnden förordar en utredning av denna fråga. Nämnden anser också att odlare och handel liksom nu bör lämna ett årligt bidrag till informationen. Anslaget från pris­regleringsmedlen utanför fördelningsplanen bör då kunna minskas något, förslagsvis till högst en miljon kr.

För 1984/85 har SMAK begärt 4 360 kkr för den officiella kontrollen samt 1 350 kkr för upplysningsverksamheten. För tidigare icke beaktade lönehöjningar under 1983/84 begär SMAK 116,5 kkr. Dessutom begärs 233,5 kkr för en pågående översyn av kvalitetskontrollen (bil 1).

JN ha granskat beräkningarna utifrån de direktiv som gäller för de statliga myndigheternas anslagsframställningar och föreslår att SMAK för 1984/85 tilldelas högst 4 097 kkr för den officiella kontrollen och 1 319 kkr för upplysningsverksamheten. JN förutsätter att verket vid behov kan medge mindre förskjut­ningar mellan anslagen. För lönehöjningar under 1983/84 som inte beaktades i föregående års anslagsframställning föreslås ett tilläggsanslag på 160 kkr. Den pågående översynen anser JN bör kunna genomföras utan extraanslag.

Sedan 1959/60 har SPOR årligen erhållit medel utanför fördelningsplanen för effektivisering av matpotatisodlingen. För 1983/84 är anslaget 2 696 kkr. Cirka 60 procent av anslaget används numera till finansiering av SPORs konsulentorganisation som har till uppgift att främja odling och marknadsföring av potatis. Förbundet har 4 heltidsanställda och 9 deltidssyssel-satta konsulenter. Anslaget täcker cirka 90 procent av kostnaderna. Resten s!juter förbu.idet till.

Cirka 40 procent av anslaget till effektivisering av matpotatis­odlingen används till försöks- och utvecklingsarbete inom mat-potatisområdet.

För 1984/85 har SPOR begärt 3 199 kkr, varav 100 kkr utgör en förstärkning av resurserna. För tidigare ej beaktade löne­höjningar under 1983/84 har förbundet begärt 261 kkr (bil 2).


 


Prop. 1983/84:191


55


Den tvaprocentiga nedskärning av anslaget som har gjorts under senare år har medfört att försöks- och utvecklingsverksamheten har måst skäras ned eftersom verksamheten inte har kunnat effektiviseras i samma omfattning som nedskärningarna av an­slaget. Nedskärning av konsulentorganisationen har inte ansetts mö jlig.

Potatisen är mera påverkad av sjukdomar och skadeinsekter än flertalet andra grödor. Det är därför viktigt att tillräckliga resurser satsas på att klarlägga orsakssammanhang, bekämpnings-metoder och förebyggande åtgärder och att resultaten snabbt förs ut till odlarna. JN har trots detta ansett sig böra granska och skära ned anslagsberäkningarna enligt direktiven för ämbets­verkens anslagsäskanden.

JN föreslår således att SPOR för effektivisering av matpotatis­odlingen 1984/85 tilldelas 2 780 kkr. Vidare föreslår nämnden att SPOR tilldelas 103 kkr för tidigare ej beaktade löne­höjningar under 1983/84.

Frågan om finansieringen av SPORs verksamhet bör tas upp vid överläggningarna om ett nytt jordbruksavtal. Finansie»ingen skulle kunna ske via areal avgifter, handelsgödselavgifter eller införsel avgifter inom fördelningplanen.

Nedan följer en sammanställning av anslagen 1983/84, föreslagna tilläggsanslag 1983/84 samt förslag till anslag för 1984/85 vad gäller SMAK och SPOR.

Anslag   Förslag till Summa anslag Förslag till
1983/84   till
äggsan-  1983/84     anslag
_____   slag 1983/84 _________  1984/05


SMAK SPOR


5 218 2 696


160 103


5 378 2 799


5 416 2 780


 


Prop. 1983/84:191                                                             56

Bidrag till Stiftelsen för ackordhästorganisationens bevarande. Här upptas oförändrat 475 kkr. Posten motsvarar ca 1/3 av stiftelsens inkomster. Stiftelsen betalar 226 000 kr per år till staten som avbetalning på överlåtelsesumman för de 1975 befint­liga hästarna inom ackordhästorganisationen. Dessa avbetalningar upphör fr o m 1986/87. Nämnden anser att det bör övervägas om man fr o m detta år kan dra ner anslaget till 250 000 kr.

För bidrag till fraktkostnader för mjölk och grädde beräknas oförändrat 300 kkr. Nämnden föreslår framtida finansiering inom rånen för glesbygdsstödet.

Prisåterbäring till pälsdjursuppfödare

Prisåterbäring till pälsdjursuppfödare infördes första gången 1971.

Prop 1971 :116, sid 14

"Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund har hemställt om återbäring av den del av priset på inhemskt foder för minkupp­födning som motsvarar införsel avgiften på vegetabiliska foder­medel. Ca 90 procent av produktionen av minkskinn säljs nämligen på export. Jordbruksnämnden tillstyrker framställningen. Åter­bäringen som vid nuvarande storlek på Införsel avgifterna kan beräknas uppgå tillca 2 Mkr bör bekostas av medel utom ramen för de belopp som får användas för prisregleringsändamål under resp regleringsår. Det bör ankomma på jordbruksnämnden att meddela närmare föreskrifter angående återbäringen."

Per år har följande belopp avsatts:

 

1971/72

2,0 Mk

r

1972/73

2.0 "

 

1973/74

2.0 "

(ej utbetalt)

1974/75

___

 

1975/76

 

1976/77

2.0 "

 

1977/78

3.0 "

 

1978/79

4,0 "

 

1979/80

2.5 "

 

1980/81

2,0 "

 

1981/82

4,0 "

 

1982/83

4,0 "

 

1983/84

6.0 "

(utbetalas hö


 


Prop. 1983/84:191                                                   57

Under perloden 1973/74 - 1975/76 utbetalades ej någon prisåter­bäring eftersom någon prisskillnad på spannmål mellan svenskt pris och världsmarknadspris ej förelåg.

Foderfördyringen beräknas per skinn enligt schablonförbrukning av foder vilken uppgjorts i samråd med SLU. Återbäring ges för samtliga levererade skinn. Uppfödaren uppger i ansökan till JN hur många skinn av resp slag av pälsdjur (numera erhålls åter­bäring även för andra pälsdjur än mink) han levererat till resp uppköpare. Uppfödarnas uppgifter kontrolleras dels stickprovsvis t ex genom exportanmälningar, dels via de stora uppköparna (auktionsfirmorna) varifrån listor med resp uppfödares levererade antal skinn erhålls.

För 1981/82 och 1982/83 utgjorde återbäringen följande belopp per skinn:

1981/82   1982/83

mink

2.15

2.60

räv

6,20

7,60

iller

1.70

2.10

chinchilla

0.75

0.90

Antalet skinn per djurslag var:

 

mink

1 500 000

1 540 000

räv

40 000

44 000

iller

6 300

11 000

chinchilla

150

-

För 1984/85 beräknas skinnproduktionen stiga något. Med utgångs­punkt från gällande prisdifferenser (samma underlag som när det gäller livsmedelsindustrins råvarukostnadsutjämning används) kan ett belopp ora ca 4,0 Mkr beräknas bli erforderligt. Om världs­marknadspriserna går ned 1984/85 kan dock beloppet bli större.


 


Prop. 1983/84:191                                                             58

Priset för skinn har för 1981/82 i medeltal beräknats till:

mink                   160 kr (103 - 242)

blåräv      ca   360 "

silverräv  ca 1 370 "
iller
           100 "

chinchilla     200 "

Prisåterbäringen utgör således mellan 0,5-2 procent av intäkten. För en medelstor fam, ca 3 000 levererade ninkskinn, utgör återbäringen sammanlagt ca 5 000 kr (1981/82). Pälsdjurs­förbundet har beräknat "företagarvinsten" för ett sådant företag (dvs ersättning för eget arbete) till ca 35 000 kr.

Restitution till pälsdjursuppfödare kan ses som en fom av pris­utjämning, så gott som samtliga skinn exporteras och kompensa­tion för kostnadsfördyringen av vegetabiliskt foder erhålls.

Extern prisutjänning i övrigt belastar resp reglering. För spannmål belastas således rojlerinjsföroninjen Svensk Spannnåls-handel ned de nettokostnader som prisutjämningen medför. Det är enligt JN naturligt att prisutjämningen till pälsdjursuppfödare för foderfördyringen av Inhemskt foder på samma sätt belastar spannmålsregleringen. Vissa smärre kvantiteter importerat foder används. Även för dessa kvantiteter bör restitution erhållas. Beloppet rör sig vid nuvarande avgiftsnivåer på ca 500 000 kr, vilket bör tas från Införsel avgifterna på fodermedel.

JN vill därför föreslå att posten "Restitution till pälsdjurs­uppfödare" avförs från medel utanför fördelningsplanen fr o m 1984/85 och att kostnaderna för prisutjämning till denna näring skall belasta spannmålsregleringen resp införsel avgifter för fodermedel som restitution. JH bör dock ges rätt att göra en behovsprövning.


 


Prop. 1983/84:191                                                            59

Vallfröstödet

Det nuvarande vallfröstödet infördes 1968/69.  Anledningen var att den inhemska vall fröodlingen pga importkonkurrens och försämrad lönsamhet liade minskat starkt.  Självförsörjning ned vall frö ansågs viktig ur beredskapssynpunkt.

Vallfröstödet knöts till   regleringsföreningen Sveriges oljeväxt­intressenter,  som sedan 1968/69 årligen har tilldelats särskilda medel  för vallfröregleringen.  Följande belopp har avsatts de olika åren:

Reglerinqsår      Inom fördel-    Utanför för-    Handelsgödselavgift
ninqsplan       delningsplan

1968/69

1 Mkr

1

Mkr

 

1969/70

2 "

2

II

 

1970/71

2 "

2

II

 

1971/72

2 ..

2

II

 

1972/73

2 "

2

II

 

1973/74

2 "

2

II

 

1974/75

 

4

II

 

1975/76

 

4

H

 

1976/77

 

4

II

 

1977/78

 

4

II

 

1978/79

 

4

M

 

1979/80

 

4

II

 

1980/81

2 ..

6

II

 

1981/82

2 "

6

H

 

1982/83

2 "

6

n

1 Mkr

1983/84

2 "

6

(■

1  "

Vall fröfondens storlek var 8,6 Mkr den 30 juni 1983. De senaste två åren (1982/83, 1983/84) har vallfröstödet uppgått till  9,3 resp 9,4 Mkr. Stödbehovet har ökat, räknat i kr/ha, och uppgick 1983 till  drygt 1  000 kr/ha. 1983 gick ungefär halva det ut­betalade beloppet till de s k grönytefröerna (rödsvingel, ängs-gröe och engelskt rajgräs) nedan dessas andel av arealen var endast 15-20 procent.  Bidraget per hektar (arealbidrag + pristillägg) utgjorde således endast ca 400 kr för de fröer som används i jordbruket och mer än 3 000 kr för övriga fröer.


 


Prop. 1983/84:191                                                             60

Vall frönämnden har tillsatt en arbetsgrupp för översyn av stödet.

Fördelningen av stödet mellan medel inon och utanför fördel­ningsplanen har tillkommit vid överläggningarna om kostnads­kompensation till jordbruket. Stödet beror på att odlarpriserna pga GATT- och EG-bindningar inte kan skyddas genom införsel-avgifter. Odlingen av vall frö för jordbrukets behov är viktigt ur beredskapssynpunkt. Grönytefröerna går att importera.

Den del av vallfröstödet som avser jordbrukets vallväxter bör täckas av medel inom fördelningsplanen eftersom medlen till­faller jordbruket i fom av lägre utsädespriser. Eftersom grön­ytefröerna går att importera och det inte finns anledning att skydda odlingen ur beredskapssynpunkt torde det främst vara ett jordbrukarintresse att stödja odlingen. JU föreslår att hela vallfröstödet fr o m 1984/85 täcks av medel inom fördelnings-planen.

Kollektiva åtgärder inon biodlingen

Det nuvarande stödet till biodlingen infördes 1974/75 efter utredning och förslag av lantbtuksstyrelsen. Under åren 1974/75 - 1977/78 avsattes årligen 500 000 kr. varav hälften utanför fördelningsplanen och hälften inom. 1978/79 avsattes 600 000 kr och åren därefter 800 000 kr, varav 300 000 kr utanför fördelningsplanen.

Bi fonden disponeras av lantbruksstyrelsen efter samråd med bi-nämnden. Bifonden innehöll den 1 januari 1984 endast 80 000 kr. De avsatta medlen har använts främst till finansiering av bi-avelsarbete. forskning samt utbildnings- och informationsarbete.

Lantbruksstyrelsen gjorde 1980/81 en översyn av reglerna för stödet till biodlingen och kom då till att stödet borde bibe­hållas oförändrat. I skrivelse till nämnden den 12 januari 1984 (bil 3) har styrelsen påpekat att stödet realt har minskat och att det nu bör räknas upp till 1 Mkr för att verksamheten inte skall behöva skäras ned drastiskt.


 


Prop. 1983/84:191                                                   61

JN föreslår att anslaget höjs till 1 Mkr, varav 500 000 tas av medel inom fördelningsplanen och 500 000 ur sockerfonden. Det senare är motiverat av att biodlarna förbrukar över 1 000 ton socker.

Matfiskodling

Odlingen av matfisk har ökat i Sverige. Odlingen har att konkurrera med import av motsvarande fisk (huvudsakligen lax­fiskar) vilken sker utan någon importavgift. Samtidigt drabbas fiskodlingen av den svenska jordbruksprisregleringen på foder­medel genon ett gentemot världsmarknaden förhöjt pris på fodret.

Genom beslut av statsmakterna (prop 1982/83:162, regleringsbrev 1983-06-22) har av införsel avgifter utanför fördelningsplanen för 1963/84 avsatts 0,3 Mkr för kollektiva åtgärder inom odlingen av konsumtionsfisk.

Från Sveriges Fiskodlareförening har inkommit framställning att samtliga införsel avgiftsmedel för 1984/85 från import av fisk-foder återförs till näringen (bil 4).

Jordbruksnämnden anser det riktigt ur principiell synpunkt att näringar, vilka ligger utanför jordbruksregleringen och är ut­satta för importkonkurrens, inte belastas av jordbrukspris-regleringen.

6    Riksdagen 1983184. I samt. Nr 191


 


Prop. 1983/84:191                                                             62

Produktionen av konsumtionsfisk beräknas till ca 2 000 - 2 500 ton år 1983. Foderförbrukningen för denna produktion tillsammans med viss sättfiskproduktion beräknas till ca 5 000 ton, varav ca 3 000 ton är foder som tillverkats i Sverige av inhemska eller importerade råvaror. Importen av färdigt fiskfoder beräknas således till ca 2 000 ton. En betydande del av innehållet i fiskfoder utgörs av sådana råvaror som inte omfattas av jord­bruksregleringen och där någon fördyring av fodret ej sker. Detta gäller t ex fiskmjöl och fiskolja. Med utgångspunkt från recept anmälda till JU har beräknats att ca en tredjedel av råvarorna i fiskfoder är sådana där fördyring skett pga regleringen.

För 1983 skulle det då röra sig om ca 1 600 - 1 700 ton foder med ungefär följande fördelning:

650 ton import av färdigt fiskfoder

2C0 ton inhemsk tillverkning av importerad,råvara

800 ton inhemsk tillverkning av inhemsk råvara (spannmål)

Foderfördyringen under 1983/84 kan med användande av ovan angivna kvantitetsuppgifter och nu kända prisrelationer mellan inhemska priser och världsmarknadspriser beräknas till 0,5 Mkr.

För 1984/85 beräknas en viss produktionsökning i branschen. Skillnaden mellan inhemska priser och världsmarknadspriser på olika fodermedel beräknas bli större än under innevarande år då främst torkan 1 USA bidragit till höga internationella priser såväl på sojamjöl och andra vegetabiliska proteinfoder som på spannmål. Foderfördyringen under 1984/85 beräknas således nu bli större än under innevarande år.


 


Prop. 1983/84:191                                                            63

Även kollektiv återbetalning av foderfördyring för fiskodlingen är enligt JUs mening en fom av prisutjämning. Det är därför rimligt att, i likhet med vad som föreslagits beträffande päls­djursfoder, resp reglering belastas med den kostnad son pris­utjämningen nedför. För den foderfördyring som härrör från inhemsk spannmål bör således spannmålsregleringen belastas, medan den del som härrör från importerat foder bör tas direkt från inflytande införsel avgifter. Beloppens storlek beräknas i efterhand med ledning av förbrukade kvantiteter samt världs­marknadspriser och införsel avgifter m m. Beräknat belopp över­förs till fiskeristyrelsen som bör få i uppdrag utbetala medlen och ha överinseende över deras användning. Härvid bör beaktas att beloppets storlek kan variera kraftigt från år till år. Medlen bör användas så att de kommer hela fiskodlingen tillgodo.

Mal t

JU föreslog våren 1978 vissa ändringar när det gäller pris­regleringen för malt. Förändringarna som berörde såväl import­avgifter son exportbidrag Innebar 1 huvudsak en anknytning till EGs system.

Vad gäller exportbidragen föreslogs dels en längre giltighetstid för regleringsföreningen Svensk Spannmålshandels utfästelser om exportbidrag, dels att samma åtgångstal som när det gäller Införsel avgiften skulle tillämpas. JN föreslog vidare regeringen att av inflytande införsel avgifter skulle viss del fonderas för att kunna användas som extra exportbidrag när det ordinarie exportbidraget via Svensk Spannmålshandel inte räcker till.

Regeringen godkände JNs förslag och JN bemyndigades att vidta föreslagna åtgärder hösten 1978. Alla föreslagna åtgärder sattes omedelbart i kraft av JN utom det extra exportbidraget för malt. Influtna medel där fonderades. Våren 1980 beslöt dock JH att Införa extra exportbidrag. Baserat på en jämförelse med EGs exportbidrag fastställdes bidraget till 10 kr/100 kg malt. Under perloden september 1980 - maj 1981 var bidraget 5 kr/100 kg. I övrigt har det varit 10 kr.


 


Prop. 1983/84:191                                                   64

Den inhemska förbrukningen av malt har minskat under senare år från över 50 000 ton 1976/77 till ca 43 000 ton de senaste åren. Orsaken är främst mellanölsförbudet och därmed sammanhängande minskning av ölkonsumtionen. En viss ökad import av öl har också betytt att avsättningsutrymmet för malt minskat.

Samtidigt som marknaden minskat i Sverige har kapaciteten när det gäller maltti11 verkning ökat i och med tillkomsten av Pripps mälteri i Bromma. Den sanmanlagda kapaciteten kan beräknas till ca 70 000 ton fördelat på Nord-Malt 30 000 ton och Pripps 40 000 ton.

Importen av malt har minskat och uppgick 1982/83 till knappt 4 000 ton och beräknas innevarande år minska något.

Schematiskt kan situationen åskådliggöras enligt följande:

Nord-Malt                       Pripps      Import
Maximal till­
verkning     30 000
           40 000      3 000
Inhemsk f
ö
brukning      9 000
            31 000      3 000
Export      21 000      9 000

Med en sammanlagd tillgångssida av ca 73 000 ton vid fullt kapacitetsutnyttjande och en Inhemsk förbrukning av ca 43 000 ton innebär detta ett exportbehov av ca 30 000 ton malt fördelat på ca 2/3 Nord-Malt och 1/3 Pripps.

Hord-Malt säljer ca 2/3 av sin årsproduktion på export medan motsvarande andel för Pripps är ca 25 procent.

Exporten under senare år har varit följande:

1978/79         6 352

1979/80        22 317

1980/81        27 816

1981/82        28 843

1982/83        15 615


 


Prop. 1983/84:191                                                   65

Det extra bidraget har som tidigare nämnts i princip varit oförändrat 10 kr/100 kg hela tiden sedan det infördes våren 1900. Vid nomal export innebär detta ett medelsbehov om 2,5 -3,0 Mkr om bidraget även i fortsättningen hålls oförändrat. Importen av malt har som nämnts minskat och för 1983/84 beräknas ca 2,0 Mkr inflyta i avgifter för malt. Med nuvarande begräns­ning till att av inflytande avgifter på malt får högst 2,0 Mkr användas kommer detta att innebära att dessa medel ej kommer att räcka till. Att medlen hittills har räckt beror på att de första årens avsatta medel ej användes utan fonderades.

Vid öltillverkning används betydande kvantiteter majs såsom råfrukt och till viss del som ersättning för malt. Kvantiteten 1982/83 beräknas till drygt 6 000 ton. Även vissa kvantiteter socker används vid öltillverkning.

Samtliga införsel avgifter för majs har hittills hänförts till fodemedelsavgifter vilka tillförts jordbruket inom fördelnings­planen. Genom den korrigeringsregel som funnits när det gäller PM-index och fodemedel savgif terna har dock inte jordbruket totalt sett erhår.it någon favör av att även vissa kvantiteter majs, viUa ej använts som foder, hänförts dit. JN har dock beslutat att i fortsättningen ej föra införsel avgifter som härrör från majs. vilken ej används till foder, till foder­medel savgif ter. Den totala kvantiteten majs som används till annat än foder beräknas innevarande år till ca 8 000 ton, vilket vid nuvarande avgiftsnivåer innebär ca 3 Mkr 1 Införsel avgifter.

Genom detta förfarande ökar tillgången på införselavgiftsmedei utanför fördelningsplanen. JN föreslår att av Införselavgifts­medel utanför fördelningsplanen avsätts 3,0 Hkr för stöd till maltproduktionen. Oetta Innebär visserligen en ökning med 1,0 Mkr men behövs för att bidraget skall kunna hållas på en oförändrad nominell nivå.


 


Prop. 1983/84:191                                                             66

Sveriges exportråd. Regleringsåret 1983/84 har 1,5 Mkr inom och lika mycket utanför fördelningsplanen avsatts till Sveriges exportråd att användas för främjande av den svenska exporten av högförädlade livsmedel. I regleringsbrev den 17 december 1981 anges att exportrådet vid tidpunkt som JN efter samråd med rådet fastställer till nämnden skall redovisa hur de anvisade medlen har använts.

Exportrådet har i skrivelse den 11 november 1983 begärt ytter­ligare 2 Mkr för verksamhetsåret 1983/84 samt 5.5 Mkr för budgetåret 1984/85 (bil 5). Såväl från statsmakternas som från näringslivets sida har intresset för utvidgad svensk livsmedels­export ökat starkt under senare år. Olika organ främjar denna verksamhet, bl a Sveriges Exportråd. Enligt nämndens uppfattning är det angeläget att kunna utöka den finansiella ramen för exportfrämjande åtgärder. JN föreslår att 1984/85 2 Mkr av medel utanför fördelningsplanen avsätts till exportrådets verksamhet. En mer samlad plan för verksamheten bör få anstå tills dess LMK-83 avslutat sitt arbete.


 


Prop. 1983/84:191


67


2.4  Huvudsaklig medelsdisposition av införselavgiftsmedei m m regleringsåren 1982/83 och 1983/84


1982/83 kkr


1983/84

kkr

prel


 


Inkomster

Från föregående regleringsår kvarstående införsel avgifter Under resp regleringsår influtna införsel avgifter

exkl fodemedel

fodermedel


20 9211

299 998 264 940


25 342

292 600 160 000


 


Summa


535 859


477 942


Intäktsräntor från föregående år.


Utgifter

a)Av medel inom fördelningsplan

Svensk spannmålshandel

Sveriges potatisintressenter

Sveriges oljeväxtintressenter

Svensk kötthandel

Svensk kötthandel, utbyteshandel

Föreningen för mejeriprodukter

Svensk ägghandel

Regleringskassan för fågelkött

Regionalt kostnadsbidrag, norra Sverige

-    mjölk

-    kött

-    ägg

Upplysningsverksamhet och utvecklingsarbete

Djurhälsovård, kontrollverksamhet m m

Stöd till odling av konservärter och andra

köksväxter

Stöd till odling av bruna bönor

Stöd till odling av vallväxtfrö

Fonden för kollektiva åtgärder inom

biodlingen

Sveriges exportråd

Fraktstöd foder. Norrland

Reserv till jordbruksnämndens förfogande

Sunma


 

47 279

2 000

29 500

29 500

0

0

80 761

0

50 000

50 000

173 000

167 000

71 000

73 000

0

0

33 500

20 500

5 000

5 000

1 400

1 700

8 650

10 850

25 000

29 000

2 500

4 500

1 400

1 700

2 000

2 000

500

500

500

1 500

150

0

0

28 450

532 140

427 200


 


Härefter kvarstående införselavgiftsmedei


53 719


50 742


 


Prop. 1983/84:191


68


 


1902/83 kkr


1983/84

kkr

prel


 


b)Av medel utanför fördelningsplan

Utbyteshandel nötkött, oststaterna Utbyteshandelkött och fläsk Pristillägg får- och lanmkött Svensk matpotatiskontroll Sveriges potatisodlares riksförbund Bidrag till Stiftelsen för ackordhästorganisa­tionens bevarande

Bidrag till fraktkostnader för mjölk och grädde

Prisäterbäring till pälsdjursuppfödare Stöd till odling av vallväxtfrö Fonden för kollektiva åtgärder inom blodlingen

Kollektiva åtgärder inon odlingen av konsumtionsfisk

Restitution av införsel avgifter för styck­ningsdetaljer av kött och fläsk samt av in­förselavgifter för ost Stöd till maltproduktionen Sveriges exportråd

Summa


15 000

O

15 500

17 5 2

373 799

475

300 000 000

300

300

15 124 O 173 067 634

475

300 000 000

300

 

20 739

9 500

2 000

2 000

500

1 500

74 312

65 052


(+11 (+11


 


Saldo vid utgången av resp regleringsår


./.  20 593    ./.  14 310


KASSAN FÖR RÄVARUKOSTHADSUTJÄHMINGEN

I regleringsbrev rörande råvarukostnadsutjämning till  viss industri den 16 juni 1981  föreskrivs att JN 1 anslutning till sin årliga redovisning av användningen av införselavgiftsmedel m m också skall  redovisa användningen av utjämningskassan. Detta sker 1 fom av följande sammanställning. Se även bilaga 6.


 


69

Prop. 1983/84:191

Kassan för råvarukostnadsutjämningen

 

1982/83

1 981 /82

 

1982/83

1981/82

 

kkr

kkr

 

kkr

kkr

Extern prisutjänning

 

 

 

 

 

Utgifter

89 199

59 647

Inkomster

99 241

66 954

Saldo

10 042

7 307

 

 

 

Intern prisutjänning

 

 

 

 

 

ej avgiftsfinansierad

 

 

 

 

 

Utgifter

27 834

31 455

Inkomster Saldo

22 509 5 325

31 455

Intern prisutjämning

 

 

 

 

 

avgiftsfinansierad

 

 

 

 

 

Utgifter

305 249

180 562

Inkomster

311 741

191 129

Saldo

6 492

10 567

 

 

 

Räntor


Utgifter Saldo


77 399


1 022 Inkomster Saldo


476


219 803


 


Summa


439 292   290 560


439 292


290 560


 


Totalt saldo 11 608


17 071


 


Prop. 1983/84:191

4              RÖRLIGA KREDITER


70


Regeringen har uppdragit åt JN att överväga och framlägga förslag rörande behovet och möjligheterna till samordning av de rörl-iga krediter m m i riksgäldskontoret som f n står till förfogande för olika ändamål inom jordbruksprisregleringen.

JN lämnar följande förslag:


Krediten behövs för fortsatt lagring

Krediten ut­nyttjas ej

Rörlig kredit

Lagring av jordbruks­produkter

Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö

Industrins råvarukost­nadsutjämning (RÄK)


JN:s förslag    Motiv 250 Mkr Ingen ändring

50 Mkr Dras in

40 Mkr Maximikrediten

ändras till 20 Mkr


 


Prisreglering pa jord-  120 Mkr Ingen ändring brukets område (täckande av underskott i regleringsekonomin)

Svensk spannmålshandel   35 Mkr Dras in


Krediten behövs även i fortsätt­ningen för gris-reglerande åt­gärder

Krediten behövs ej


SLUTLIG FINANSIERING AV RÄNTEDIFFERENSER TÄCKTA GENOM LÄN FRÄN RÖRLIG KREDIT

Krediten för lagring av jordbruksprodukter.

Medel för säsongmässig lagring av kött och fläsk samt smör började ställas till jordbruksnämndens förfogande på 1940-tal et. Utlåningen skedde genom Fonden för förlag till statsverket. Anslaget var under


 


Prop. 1983/84:191                                                            71

budgetåren 1970/71 - 1976/77 90 Mkr. 1977/78 höjdes anslaget till 140 Mkr och under 1978/79 till 175 Mkr. Från budgetåret 1979/80 överfördes anslaget till en rörlig kredit i riksgälden, /anslaget var  detta år oförändrat 175 Mkr. Budgetåret 1980/81 höjdes den rörliga krediten till 195 Mkr och 1981/82 till 250 Hkr.

Medlen lånades ut mot en ränta motsvarande diskonto +0,5%. I sam­band med överföringen av anslaget till en rörlig kredit höjdes räntesatsen med beroende på vald tidpunkt under budgetåret 5 till

I de avtal med låntagarna son jordbruksnämnden slutit, angavs att räntesatsen för utlånad kredit uppgick till diskonto +0,5%. De förändrade räntevillkor som kom att gälla fr o m budgetåret 1979/80 upplevdes därför av låntagarna som ett avtalsbrott. I skrivelse till regeringen den 22 september 1978 föreslog JN att skillnaden mellan räntesatserna skulle få täckas via statsbudgeten genom en belastning av anslaget C 3. Regeringen anförde dock i prop 1978/79:100 att dessa ökade kostnader inte borde belasta stats­budgeten. Frågan om hur de skulle täckas borde tas upp vid kommande j ordbrukspri söveriäggni ngr.

Enligt regeringens beslut den 21 juni 1979 fick under budgetåret 1979/80 den rörliga krediten om 120 Mkr även användas till att täcka ökade räntekostnader för säsongmässig lagring av smör och köttvaror i avvaktan på en slutlig lösning av frågan om hur nämnda räntekostnader skulle täckas.

Genom beslut den 19 juni 1980 och den 11 december 1980 medgav regeringen att jordbruksnämnden även för budgetåret 1980/81 fick utnyttja den rörliga krediten om 120 Mkr för att täcka de ökade räntekostnaderna för säsongmässig lagring vid ett utnyttjande av denna rörliga kredit upp till ett belopp av 175 Mkr.

I jordbruksnämndens skrivelse den 6 juni 1980 medgav nämnden att räntedifferensen vid utlåning av de 20 Mkr som den rörliga krediten föreslogs höjas med under 1980/81 skulle täckas inom ramen för befintliga medel inom nyölk- och köttregleringen.


 


diskonto + 0,5% subventionerad

son rörlig kredit

Prop. 1983/84:191

Utlåningen under de senaste åren framgår nedan.

Är             ilax belopp       Max utlånat       Räntesats

beloppp

1978/79  175                  175

1979/80  175                  174,7

1980/81  195                  195

1981/82  250                  218,1


72


1979/80  Skillnaden mellan riksgäldskontorets ränta och diskonto + 0,5i upplånades av den rörliga krediten "prisreglering på jordbrukets område".

19J0/ol  Ränteskillnaden för krediter upp till 175 Mkr upplånades på motsvarande sätt som under 1979/80. För de 20 Hkr därutöver son tillfördes den rörliga krediten detta år, finansierades ränteskillnader via köttbudgeten.

1981/82

och följ­ande budgetar Ingen subventionering av räntan. Låntagarna betalar hela

riksgäldsräntan.

Det sålunda subventionerade räntebeloppet uppgår till ca 8,2 Mkr, varav 0,2 Mkr har belastat köttbudgeten.

Krediten för inlösen av inhemskt oljeväxtfrö

Krediten för inlösen av Inhemskt oljeväxtfrö ställs till regleringsföreningen SOI:s förfogande i samband med att föreningen köper upp den svenska skörden av oljeväxter. Kostnaden för denna verksamhet överstiger emellertid väsentligt kreditbeloppet.

De tidigare anslaget 1 Fonden för förlag till statsverket (som ställts till förfogande sedan 1954/55) överfördes till en rörlig kredit i riksgäldskontoret fr o m budgetåret 1980/81.


 


Prop. 1983/84:191


73


I samband därmed steg räntesatsen från diskonto + 0,5% till riks­gäldens gällande ränta.

Utlåningen de senaste åren framgår nedan.

Är      Max belopp   Max utlånat   Räntesats

belopp

 

1979/80

50

50

diskonto + 0,5%

1930/81

50

50

subventionerad

1981/82

50

 

som rörlig kredit

19S0/31  Skillnaden nellan riksgäldens ränta och diskonto + O, 5« upplånades av den rörliga krediten "täckande av under­skott i regleringsekononin".

1981/82

och följ­ande budgetår Ingen subventionering av räntan. Låntagaren betalar hela

riksgäldsräntan.

De subventionerade räntebeloppet (under 1980/81) uppgår till 2,0 Mkr.

Frågan står således kvar om hur den slutliga finansieringen av de räntedifferenser som tills vidare täckt».»» den rörliga krediten ora 120 Mkr skall lösas. Beloppet uppgår enligt ovan till 10 Mkr varav Mkr avser ränta för lån vid lagring av kött och smör, samt 2 Mkr avser ränta för lån vid inlösen av oljeväxtfrö.

Enligt nämndens mening bör denna fråga kunna tas upp 1 samband med frågan om hur räntan på 120 miljonerskrediten skall finansieras i de överläggningar om prisregleringen för tiden efter den 30 juni 1984 som nyligen har Inletts. Ett möjlig lösning av frågan vore att köttregleringen och mjölkregleringen finge belastas med 4 Mkr var och fettregleringen med 2 Mkr.


 


Prop. 1983/84:191                                                             74

5              HEMSTÄLLAN

Med stöd av det nyss anförda hemställer JN att det framlagda förslaget om användningen av införselavgiftsmedei m m för regleringsåren 1982/83 och 1983/84 godkänns.

JN hemställer vidare att frågan om medel utanför fördelningsplanen för 1984/85 samt frågan om slutlig finansiering av räntedifferenser täckta genom lån från rörlig kredit förs vidare till den statliga kommitté som efter överläggningar med jordbrukarna skall  lägga förslag om jordbrukspriserna för tiden efter den 1 juli 1984.

6              BESLUTSMENIIJG

Detta ärende har efter föredragning av avdelningsdirektör Wigstrand avgjorts av generaldirektören och ledamöterna Brangmo, Ekberg, Dockered och Fringel.

i-edamöterna Dockered och Fringel reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 7.

Ingvb'r Lindström

Harald Widstrand


 


Prop. 1983/84:191                                                            75

ullaga /

1984-02-10

Reservation av Bo Dockered och Viggo Frinael

Jordbruksnämnden har fått i uppdrag att göra en översyn av användningen av medel utanför fördel­ningsplanen, dvs medel som avses täcka olika stat­liga åtaganden. De olika åtagandena, som f n finan­sieras utanför fördelningsplanen, har sålunda till­kommit efter beslut från statsmakterna och avser åtgärder som det ur samhällets synvinkel ansetts . viktigt att stödja och ta ansvaret för.

Jordbruksnämndens styrelse har nu beslutat föreslå statsmakterna att ett flertal åtgärder i stället finansieras av belopp inom ramen eller via regle­ringsföreningarna. Detta innebär en direkt flytt­ning av kostnader från statsmakterna till jord­bruksnäringen för åtgärder som staten hittills ta­git ansvar för. De föreslagna åtgärderna kommer därför direkt att påverka partsförhållandet mellan staten och jordbruket.

Vi anser att statsmakterna bör ställa medel till förfogande för åtgärder som samhället hittills ta­git ansvar för och ansett viktigt att stödja. I de fall detta inte är möjligt bör finansieringen av åtgärder som påverkar jordbruksnäringen direkt hän-skjutas till förhandlingarna på jordbrukets område även vad gäller förslag till ändringar som berör regleringskassorna. Beträffande stödet till biod­lingen bör inga principiella förändringar genomfö­ras under löpande avtal föc socketnäringen.

Bo Dockered                         Viggo Fringel


 


Prop. 1983/84:191                                                           76

Innehåll

Proposition  .......................................................     1

Propositionens huvudsakliga innehåll   ..................... ... 1

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:340) om prisreglering på

jordbrukets område .............................................. ... 2

Förslag till lag om ändring i utsädeslagen (1976: 298)                3

1   Inledning .........................................................     5

2   Föredragandens överväganden  ........................... ... 7

 

2.1    Införselavgiftsmedel m.m................................     7

2.2    Rörliga krediter   .......................................... . 12

2.3    Den statliga rådgivningen till jordbruket   .......... . 13

2.4    Utsädeskontroll   .......................................... . 17

2.5    Övriga frågor   ............................................. . 22

 

3   Hemställan   .................................................... . 23

4   Anslagsfrågor för budgetåret 1984/85    ................   24

5   Beslut   .......................................................... . 35

Bilaga   Införselavgifter m.m.................................. . 37

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984