Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1983/84:155

Regeringens proposition

1983/84:155

om immunitet och privilegier för den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT);

beslutad den 22 mars 1984

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALME

LENNART BODSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 1 december 1981 upprättades ett protokoll om immunitet och privi­legier för den internationella organisationen för maritima telekommunika­tioner via satellit (INMARSAT). 1 propositionen föreslås atl Sverige tillträ­der protokollet. Förslagel föranleder ändring i bilagan lill lagen (1976; 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I    Riksdagen 1983/84. 1 saml. Nr 155


 


Prop. 1983/84:155

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan fill lagen (1976; 661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga'

 

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

 

 

28' Intemauonella organisationen för marilima telekom­munikationer via satellil (INMARSAT)

Medlemmarnas represen tanter i organisationen, representanter i orga­nisationens signatär-möten och personer med tjänst hos eller upp-

Protokoll om privilegier och immunitet för INMARSAT den 1 december 1981.

drag av organisationen jämle ovannämnda per­soners familjemedlem­mar.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

' Bilagan omtryckt 1979:9. Senasi.e lydelse 1983:1062. - Senaste lydelse 1979:461.


 


Prop. 1983/84:155                                                    3

Utdrag
UTRIKESDEPARTEMENTET
               PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1984-03-22

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Wickbom, Andersson, Bo­ström, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, Holmberg, Hellström

Föredragande: statsrådet Bodström

Proposition om immunitet och privilegier för den internationella organisatio­nen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT).

1    Bakgrund

Efter förhandlingar på en regeringskonferens under åren 1975-1976 antogs i London den 3 september 1976 en konventionsreglering om den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satel­lit (INMARSAT). Konventionsregleringen är uppdelad i två överenskom­melser. Den ena är en konvention med regeringar som parter (huvudöver­enskommelsen). Den andra är en driftsöverenskommelse med regeringar eller av dem utsedda organ ("entities") som parter eller "signatärer". Organisationen har sitt säte i London.

Sedan riksdagen godkänt överenskommelserna (prop. 1978/79:166, TU 24, rskr 375) har Sverige den 19 juni 1979 undertecknat dem med bindande verkan. Överenskommelserna trädde i kraft den 16 juli 1979 (SÖ 1979; 25).

Enligt artikel 26 i huvudöverenskommelsen rörande INMARSAT skall organisationen i alla medlemsstater åtnjuta befrielse från nafionella in­komstskatter, direkta nationella förmögenhetsskatter samt tullar på satel­liter eller delar till satelliter som skall användas i INMARSAT:s rymdsek­tor. Signatärerna, utom den brittiska, är befriade från brittisk skatt pä inkomst från organisationen. Enligt artikel 26 punkt 3 skall särskilt hög­kvartersavtal ingås mellan organisationen och Storbritannien. Enligl arti­kel 26 punkt 4 skall övriga parter, så snart som möjligt efter ikraftträdan­det, upprätta ett protokoll om privilegier och immunitet för organisafionen, dess generaldirektör, dess personal, experter som utför uppdrag åt organi­sationen samt företrädare för parter och signatärer, att åtnjutas medan de befinner sig på parternas territorium för att fullgöra sina uppgifter. Proto­kollet skall vara fristående från huvudöverenskommelsen.


 


Prop. 1983/84:155                                                    4

Den 1 december 1981 upprättades i London ett protokoll om immunitet och privilegier för INMARSAT. Protokollet stod öppet för underteck­nande av berörda stater till den 31 maj 1982. Därefter har det stått öppet för anslulning. Sveriges undertecknade protokollet den 9 mars 1982. Det har upprättats på engelska, franska, ryska och spanska språken. Texterna på dessa språk är lika giltiga. Protokollels engelska och franska texter jämte översättning lill svenska bör fogas vid protokollet i delta ärende som bilaga.

2   Protokollets materiella innehåll

Artiklarna 2-6 i protokollet innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för INMARSAT som juridisk person.

I artikel 2 föreskrivs att organisationen med vissa undantag åtnjuter immunitet mot rättsliga förfaranden och exekutiva ålgärder. Ett väsentligt undantag är att immuniteten inte gäller i vad avser INMARSAT;s kommer­siella verksamhet. Immunitet gäller inte heller vid talan om skadestånd p.g.a. olycka med fortskaffningsmedel. Artikel 2 innehåller ocksä bestäm­melser om att INMARSAT;s rymdsektor (satelliter med utrustning) skall vara fredad från husrannsakan, rekvisition, konfiskation, beslag eller ex­propriation, vare sig tvångsåtgärderna är av rättslig eller administrativ karaktär. Såvitt gäller INMARSAT;s övriga egendom medges bl. a. expro­priation av fast egendom för allmänt ändmål mot snabb och skälig ersätt­ning, förutsatt atl en sådan expiopriation inle hindrar INMARSAT:s verk­samhet.

Enligt artikel 3 tillerkänns organisationen okränkbarhet för sina arkiv.

Organisationens förmåner när det gäller skatt och tull behandlas i artikel 4. Inom ramen för sin officiella verksamhet skall INMARSAT vara fri från skall på inkomster och egendom. Om INMARSAT, inom ramen för sin verksamhet, förvärvar varor eller nyttjar tjänsler av betydande värde, och om priset på sådana varor eller tjänster inkluderar skatter eller avgifter, skall parterna i möjligaste mån vidtaga åtgärder för återbetalning av sådana skatter eller avgifter. INMARSAT skall vidare vara befriat från tullavgif­ter, skatter m. m. ifråga om verksamhet som faller inom INMARSAT;s rymdsektor. Varor som förvärvas av INMARSAT inom ramen för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla förbud och restriktioner beträffande import och export. Ingen befrielse skall äga rum med avseende på sådana skatter och avgifter som utgör ersättning för särskilda tjänsler.

Enligl artikel 5 kan organisationen inneha alla slag av fonder, valutor och värdepapper och fritt disponera över dessa inom ramen för sin offi­ciella verksamhet.

Vid överbringande av tjänste meddelanden och vid överföring av doku­ment skall INMARSAT enligl artikel 6 hos envar av protokollels parter ha


 


Prop. 1983/84:155                                                    5

samma förmåner som denna part har medgivit motsvarande internationella organisationer när det gäller företrädesrätt, avgifter och taxor vid postbe­fordran eller utnyttjande av telekommunikationer. INMARSAT;s tjänsle-meddelanden får enligt artikeln inte censureras.

Artikel 7 i protokollet rör INMARSAT:s ijänslemän. Enligt de definitio­ner som finns i artikel 1 avses med begreppet tjänsteman i förevarande sammanhang organisationens generaldirektör och varje annan person som är anställd på heltid av INMARSAT och är underställd dess personalregle-menle. De förmåner som medges INMARSAT:s ijänslemän innebär bl.a. följande.

Tjänsteman skall åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande såvitl avser åtgärder i Ijänslen som ligger inom ramen för hans tjänsteåligganden. Undanlag görs dock för talan om skadestånd p. g. a. trafikolycka och lalan om ansvar för trafikbrott. Tjänsteman och familjemedlemmar i hans hus­håll skall vara befriade från nationell tjänstgöringsplikt. Hans tjänstedoku-ment skall vara okränkbara. Tjänsteman och familjemedlemmar i hans hushåll skall vara undantagna från inresereslriklioner och ullänningsregi-strering. Tjänsteman skall åtnjuta samma lättnader i valula- och växlings-restriktioner som vanligen medges mellanstatliga organisationers personal. Han skall vidare ha rätt all när han tillträder eller frånlräder tjänst hos INMARSAT tullfritt införa resp. utföra sill bohag, inklusive ett motorfor­don. Tjänsteman skall vara befriad från nalionell inkomstskatt på lön och andra förmåner som han uppbär från INMARSAT. Befrielsen gäller dock icke pension. Skattefriheten hindrar inle all lönen från INMARSAT beak­las när nalionell skatt beräknas på andra inkomsler. I den mån INMAR­SAT upprättar ett egel socialförsäkringssystem skall organisationen och dess tjänstemän befrias från eljest obligatoriska avgifter lill nationella socialförsäkringssystem.

De stater som bilrätt protokollet är inte förpliktade att såvitt gäller egna medborgare eller invånare medge andra förmåner än de som avser rällslig immunitet för ijänsleåtgärder och okränkbarhet för tjänsledokumeni.

INMARSAT:s generaldirektör åtnjuter enligt artikel 8. utöver de förmå­ner som organisationens tjänstemän har enligl artikel 7, immunitet mol anhållande eller annal frihetsberövande och full immunitet mol rättsligt förfarande ulom såvitt angår trafikskada eller trafikbrott. De stater som biträtt prolokollel är inle förpliktade all medge egna medborgare eller invånare sådan immunitet som avses i denna artikel.

Artikel 9 innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för par­ternas represenlanler under mölen med INMARSAT:s organ och under resor lill och från sådana mölen. Parternas representanter är immuna mot varje form av anhållande eller annal frihetsberövande i avvaklan på rätte­gång. De åtnjuter immunitet mot rättsligt förfarande för åtgärder som vidtagits vid fullgörande av ett uppdrag, däri inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden. Undantag gäller belräffande lalan om skadestånd ti    Riksdagen 1983/84. I saml. Nr 155


 


Prop. 1983/84:155                                                                  6

p. g. a. trafikolycka och lalan om ansvar för trafikbrott. Representanternas tjänsledokumeni skall vara okränkbara och de själva, lillsammas med sädana familjemedlemmar som ingär i deras hushåll, skall undantas från eljest gällande föreskrifter om inreselillslånd och ullänningsregistrering. Vidare skall representanterna åtnjuta samma behandling som medges främmande regeringsdelegaler på lillfälliga tjänsleuppdrag i frågor som valula- och växelreslriklioner samt tullbehandling av personligt bagage.

Representant för signatär åtnjuter enligl artikel 10 i slort sett samma förmåner som parternas representanter. Dock gäller atl inte någon stal är skyldig all medge egna represenlanler eller egen signalärs representanter de förmåner som avses i artiklarna 9 och 10.

Artikel 11 reglerar de privilegier och immuniteter som gäller för exper­ter. Artikeln ansluter sig i sina h uvuddrag lill bestämmelserna i artiklarna 9 och 10.

Enligt artikel 12 skall INMARSAT:s generaldirektör åtminstone en gång om året undertälta protokollets parter om namnei och nationaliteten på de ijänslemän och experter pä vilka bestämmelserna i artiklarna 7, 8 och 11 är tillämpliga.

I artikel 13 slås fast alt de privilegier, friheter och immuniteter som anges i protokollet inte är avsedda som personliga förmåner. Kan de anlas hindra rättvisans gång skall de hävas av parterna eller INMARSAT;s organ om del kan ske ulan men för organisationens verksamhel.

Enligl artikel 14 skall parterna i protokollet vidta alla lämpliga ålgärder för all underlälla inresa, vislelse och avresa för representanter, ijänslemän och experter.

I artiklarna 15 och 16 finns, sedvanliga bestämmelser om samarbele mellan organisationen och dess medlemsstater för att underlälla en lillämpning av berörda staters rättsregler saml om rätt för stater all vidla alla åtgärder som påkallas av siikerhetsskäl. Artikel 17 är en beslämmelse om skiljedom eller annan lösning av tvister som rör protokollet. Enligt artikel 18 kan INMARSAT sluta komplellerande avlal med en eller flera av parlerna i prolokollel.

3   Ikraftträdande m. m.

Prolokollel slod fram lill den 31 maj 1982 öppet för undertecknande av de stater som har lilllrätl INMARSAT-konvenlionen, dock med undanlag för den slal på vars territorium INMARSAT har sitt säte. Undertecknande kan följas av ratifikation, godtagande eller godkännande. Stat som varil berälligad all underteckna prolokollel men som inte gjorl del inom den angivna frislen kan senare anslula sig lill prolokollel. Reservationer mol protokollels bestämmelser kan ske i enlighel med folkrättens regler.

Protokollet träder i kraft trettio dagar efler del all tio stater har depone-


 


Prop. 1983/84:155                                                                  7

ral sina inslrumenl rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslulning. Slal som tillträder prolokollel efler del all de för ikraftträdande erforderiiga instrumenten har deponerats blir bunden av protokollet trettio dagar efler del all staten deponerade sill egel instrument rörande ratifika­tion, antagande, godtagande eller anslutning.

Uppsägning av protokollet sker genom skriftligt meddelande lill IN-MARSAT;s generaldirektör. Uppsägning blir gällande sedan tolv månader förflutit från dess mottagande. En part i protokollet skall upphöra att vara sådan part om den upphör alt vara part i konventionen.

4   Föredragandens överväganden

Genom fillträdet år 1979 till konventionen om den internafionella organi­sationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) har Sverige enligl artikel 26 i konvenlionen (se SÖ 1979:25) förbundig sig alt bevilja INMARSAT vederböriiga privilegier och immuniteter. Såvitt gäller den stat i vilken INMARSAT har sill säte skall frågan om immunitet och privilegier regleras i ett särskilt avtal med värdlandet. INMARSAT har sill säte i London och del föreskrivna särskilda avlalel har ingålls med Storbri­tannien. Övriga INMARSAT-stater skall enligt konvenlionen upprälla ett särskill protokoll rörande immunitet och privilegier. Del i London den 1 december 1981 upprättade prolokollel har tillkommit i enlighet med denna föreskrift.

Beslämmelserna om att INMARSAT skall vara befriat från inkomstskall och skatt på egendom går fillbaka på föreskrift i INMARSAT-konven­lionen (art. 26, 1). Samma är förhällandel med bestämmelsen om befrielse från tull på inköpt satellilmaierial. På dessa punkter läcker prolokollel helt de föreskrifter om sädana förmåner som finns i själva INMARSAT-kon­venlionen. Bestämmelserna om förmåner i övrigt ansluter nära till vad som är gängse beträffande liknande internationella organisationer. De privile­gier och immuniteter som enligl prolokollel skall medges INMARSAT och personer med anknytning lill INMARSAT berör i praktiken Sverige i myckel ringa mån. Organisationen har f. n. ingen egendom i Sverige eller någon personal i tjänst här. Del är inte heller känt all organisationen planerar någon verksamhel i Sverige. De direkta koslnaderna för Sveriges del av ett tillträde till protokollet synes bli obetydliga.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anserjag all Sverige bör lilllräda protokollet. Jag anser inle all del finns anledning för Sverige att utnyttja möjligheterna lill reservation mot protokollet. Tillträde lill prolokollel gör del nödvändigl all dess bestämmelser införlivas med svensk rätt. INMAR­SAT har hitintills enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall åtnjutit förmåner i enlighel med vad som föreskrivs direkl i 1976 ärs konveniion rörande INMARSAT. Sålunda har genom lagen (1979:461)


 


Prop. 1983/84:155                                                    8

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall under punkten 28 i bilagan lill lagen såsom förmånsberältigat organ tagils upp INMARSAT och som tillämplig överenskommelse INMARSAT-kon­venlionen. Vid ett tillträde till protokollet bör punklen ändras dels så all som tillämplig överenskommelse anges prolokollel, dels så all ulöver INMARSAT såsom förmånsberälligade upptas också INMARSAT-med-lemmarnas och INMARSAT-signalärernas representanter samt INMAR-SAT:s tjänstemän och experter jämte de nämnda personernas familjemed­lemmar.

Ändringen av punkl 28 i bilagan till 1976 års lag bör träda i kraft först dä prolokollel rörande INMARSAT får verkan gentemot Sverige. Intill dess bör den nuvarande beslämmelsen. som grundas på konventionen, förbli i kraft. Del bör därför ankomma pä regeringen att förordna om ikraftträ­dande av lagändringen.

I enlighel med vad jag nu har anförl har inom utrikesdepartementet upprättats förslag lill lag oni ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Den föreslagna lagstiftningen är av enkel beskaffen­hel. Jag anser därför alt lagrådels yttrande inte behöver inhämlas.

5   Hemställan

Med hänvisning lill vad jag nu har anförl hemsläller jag all regeringen föreslår riksdagen att

dels godkänna prolokollel den 1 december 1981 om privilegier och

immuniteter för INMARSAT. dels anta förslagel lill lagom ändring i lagen (1976:661) om immuni­tet och privilegier i vissa fall.

6    Beslut

Regeringen ansluter sig lill föredragandens överväganden och beslular all genom proposition föreslå riksdagen alt anta de förslag som föredragan­den har lagt fram.


 


Prop. 1983/84:155                                                    9

BUaga

PROTOKOLL OM PRIVILEGIER OCH IMMUNI­TETER FÖR DEN INTERNATIONELLA ORGANISA­TIONEN FÖR MARITIMA TELEKOMMUNIKA­TIONER VIA SATELLIT (INMARSAT)


 


Prop. 1983/84:155


10


 


Protocol on the Privileges and Immunities of the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)

The States Parties To This Protocol: Having Regard To the Convention and the Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMAR­SAT) opened for signature al London on 3 Seplember 1976 and, in particular, lo Artides 25 and 26 (4) of the Convention;

Taking Note Ihat INMARSAT has con-cluded a Headquarters Agreement wilh the Government of the Uniled Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 25 February 1980;

Considering thal the aim of this Protocol is to facilitate the achievemenl of the purpose of INMARSAT and lo ensure the efficient performance ofils functions;

Have Agreed As Follows:


Protocole sur les privileges et immunités de 1'Organisation Internationale de télé-communications maritimes par satellites (INMARSAT)

Les Etats Parties au present Protocole : Considérant la Convention porlant créa-lion de fOrganisation inlernationale de lélé-communications marilimes par satellites (IN­MARSAT) el FAccord d'exploitalion ouverts ä la signature ä Londres le 3 septembre 1976 et, notamment, les artides 25) el 26), para­graphe 4) de la Convention,

Notant qtflNMARSAT a conclu un Ac­cord de siége avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne el dTr-lande du Nord le 25 février 1980,

Considérant que Tobjet du present Proto­cole esl de facililer la realisation de robjeclif dTNMARSAT et de garaniir la bonne execu­tion de ses fonclions,

Sont convenus de ce qui suit:


 


Artide 1 Use of Terms For the purposes of this Protocol;

(a)    "Convention" means the Convention on the International Maritime Satellite Orga­nization (INMARSAT), including its Annex, opened for signature at London on 3 Septem­ber 1976;

(b)   "Operating Agreement" means the Operating Agreement on the Internalional Maritime Satellite Organization (INMAR­SAT), including its Annex, opened for signa­ture al London on 3 Seplember 1976;

(c)    "Party to the Convention" means a Slate for which the Convention is in force;

(d)    "Headquarters Party" means the Par­
ty lo the Convention in whose territory IN­
MARSAT has established ils headquarters;

(e)    "Signatory" means either a Party to
the Protocol or an entity designated by a Par­
ty lo the Protocol for which the Operating
Agreement is in force;


Artide premier Utilisation de termes Aux fins du present Protocole :

a)    le terme « Convention » désigne la Con­vention porlant création de TOrganisation in­lernationale de télécommunications mari­limes par satellites (INMARSAT), y compris son Annexe, ouverte ä la signature ä Londres le 3 septembre 1976;

b)   Texpression «Accord d'exploilation » désigne FAccord d'exploiialion relaiif å FOr-ganisalion inlernationale de télécommunica­tions marifimes par satellites (INMARSAT), y compris son Annexe, ouverl ä la signature ä Londres le 3 septembre 1976;

c)    Fexpression «Parlie ä la Convention» désigne un Elat ä Fégard duquel la Conven­tion esl enlrée en vigueur;

d)    Fexpression « Partie abritanl le siége »
désigne la Partie ä la Convention sur le terti-
loire de laquelle INMARSAT a élabli son
siége;

e)    le lerme «Signataire» désigne soit une
Parlie au Protocole, soil un organisme dé­
signe par une Parlie au Protocole ä Fégard de
qui FAccord d'exploitation est entré en vi­
gueur;


 


Prop. 1983/84:155

Protokoll om privilegier och immiiniteter för den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satel­lit (INMARSAT)

De stater som är parter i detta protokoll, som åberopar konventionen och drifts-överenskommelsen om den inlernalionella organisationen för maritima telekommunika­tioner via satellit (INMARSAT), vilka öpp­nades för undertecknande i London den 3 seplember 1976, och särskilt artiklarna 25 och 26 (4) i konvenlionen;

som noterar atl INMARSAT har ingått ell högkvartersavtal med regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland den 25 februari 1980;

som beaktar all syftet med delta protokoll är alt underiätta uppnåendet av INMAR­SAT: s ändamål och att säkerställa ell effek­tivt fullgörande av dess uppgifter;

har kommit överens om följande.

Artikel 1 Definitioner I della protokoll avses med

(a)   "konveniion" konvenlionen om den inlernalionella organisationen för marilima telekommunikationer via satellit (INMAR­SAT), jämte dess bilaga, öppnad för under­tecknande i London den 3 september 1976;

(b)   "driftsöverenskommelse" driftsöver­enskommelsen om den internationella organi­sationen för maritima telekommunikationer via satellil (INMARSAT), jämte bilaga, öpp­nad för undertecknande i London den 3 sep­lember 1976;

(c)   "part i konventionen" en slal för vil­ken konventionen är i kraft;

(d)  "högkvarterspart" den part i konven­
lionen på vilkens territorium INMARSAT
har upprättat sitt högkvarter;

(e)  "signatär" anlingen en part i prolokol­
lel eller ell av en part i protokollet utsett
organ, för vilkel driftsöverenskommelsen är i
kraft;


 


Prop. 1983/84:155


12


 


(O "Party lo the Protocol" means a State for which this Protocol is in force;

(g) "Staff member" means the Director General and any person employed full time by INMARSAT and subject lo its staff regu­lations;

(h) "Representatives" in Ihe case of Par­lies lo the Protocol, the Headquarters Party and Signatories means representatives lo IN­MARSAT and in each case means heads of delegations, alternates and advisers;

(i) "Archives" indudes all manuscripls, cortespondence, documents, photographs, films, optical and magnetic recordings, dala recordings, graphic representations and Com­puter programmes, belonging lo or held by INMARSAT;

, (j) "Official activities" of INMARSAT means activities carried out by the Organiza­tion in pursuance of its purpose as defined in the Convention and indudes ils administra­tive activities;

(k) "Expert" means a person olher than a staff member appointed to carry out a specif­ic läsk for or on behalf of INMARSAT and at its expense;

(1) "INMARSAT space segment" means the satellites, and tracking, lelemelry, eom-mand, control, monitoring and related facili­ties and equipment required to support the operation of these satellites, which are owned or leased by INMARSAT;

(m) "Property" means anyihing that can be the subject of a right of ownership, includ­ing contraclual rights.


f)     Fexpression «Parlie au Protocole" dé­
signe un Elal å Fégard duquel le present Pro­
tocole esl un vigueur;

g)    Fexpression «membre du personnel»
désigne le Directeur general el toute per­
sonne employée å lemps complet par IN­
MARSAT el soumise au Statut du personnel
dTNMARSAT;

h) par «representants", dans le cas des Parties au Protocole, de la Partie abritant le siége el des Signalaires, il faut entendre les representants ä INMARSAT et, dans chaque cas, il s'agit des chefs de delegation, de leurs suppleants et de leurs conseillers;

i) le mot «archives» désigne Fensemble des manuscrils, de la correspondance, des documents, des pholographies, des films, des enregislremenls optiques et magnéliques, des enregistrements de données, des representa­tions graphiques el des programmes d'ordi-naleurs appartenanl å INMARSAT ou dé-lenus par INMARSAT;

j) Fexpression «activités officielles» dTNMARSAT désigne les activités menées par FOrganisation en applicalion de son ob-jectif tel qu'il est défini dans la Convention et comprend ses aclivilés adminislratives;

k) par « expert », on entend loute personne autre qu'un membre du personnel nommée pour exéculer une läche precise pour IN­MARSAT, ou pour son compte, et ä ses frais;

1) Fexpression « secteur spalial dTNMAR­SAT» désigne les satellites, ainsi que les in­stallations et équipments de poursuite, de lé-lémesure, de télécommande, de contröle et de surveillance el les installations et équip­ments connexes nécessaires au fonctionne-menl de ces satellites dont INMARSAT esl proprié/taire ou locataire;

m) le terme «biens» s'entend de toul ce qui peul faire Fobjel d'un droil de propriété, y compris les droils conlractuds.


 


Artide 2

Immunity of IN MARS A T from Jurisdiction

and Execution

(1) Uniess il has expressly waived immu­nity in a particular case, INMARSAT shall, wiihin the scope ofils official activités, have immunity from jurisdiction except in respect of:

(a) ils commercial activities;


Artide 2

Immunité de juridiction et d'execution d'IN­MARSAT

1) A moins qu"elle y ait renoncé expressé-menl dans un cas particulier, INMARSAT bénéficie de Fimmunilé de juridiction dans le cadre de ses activités officielles, sauf pour ce qui concerne;

a) ses aclivilés commerciales;


 


Prop. 1983/84:155                                                                 13

(f)    "part i prolokollel" en slal för vilken
delta protokoll är i kraft;

(g)   "tjänsteman" generaldireklören eller
en av INMARSAT på hellid anställd person,
som är underställd dess anställningsvillkor;

(h) "representanter", i fråga om parter i protokollet, högkvartersparten och signatä­rerna, representanter i INMARSAT och i samtliga fall delegationschefer, ersätlare och rådgivare;

(i) "arkiv" alla manuskript, skrivelser, do­kument, fotografier, filmer, optiska och mag­netiska upptagningar, dataregislreringar, gra­fiska framställningar och dalaprogram som fillhör eller innehas av INMARSAT;

(j) "officiell verksamhet" för INMARSAT verksamhel som ulförs av organisationen för fullföljande av dess ändamål enligl konven­lionen och omfattar dess adminislrativa verk­samhel;

(k) "expert" annan person än en tjänste­man, tillsall för all fullgöra ell särskill upp­drag för INMARSAT eller för dess räkning och på dess bekostnad;

(1) "INMARSAT;s rymdseklor" såväl sa­telliterna saml för deras drift erforderlig ul­ruslning för spårning, lelemelri, slyrning, konlroll, övervakning och liknande, som ägs eller hyrs av INMARSAT;

(m) "egendom" alll som kan vara föremål för äganderätt, däri inbegripet konirakisen-liga rättigheter.

Artikel 2

INMARSAT:s immunitet mot rättsligt förfa­rande och verkställighet

(1) Om INMARSAT inte uttryckligen har hävt immuniteten i någol särskill fall, skall INMARSAT inom ramen för sin officiella verksamhel åtnjuta immunitet mol rättsligt förfarande utom när del är fråga om

(a) dess kommersiella verksamhel;

t2    Riksdagen 1983/84. I saml. Nr 155


 


Prop. 1983/84:155


14


 


(b)   a civil action by a third party for dam-age arising from an accidenl caused by a mo­tor vehicle or other means of iransporl be­longing to, or operaled on behalf of, INMAR­SAT, or in respect of a traffic offence invoiv-ing such means of transport;

(c)    the attachment, persuant to the final order of a court of law, of the salaries and emoluments, including pension rights, owed by INMARSAT to a staff member, or a for­mer staff member;

(d)    a counter-daim direclly connected
wilh judicial proceedings initialed by IN­
MARSAT.

(2) Notwithstanding paragraph (1), no ac­tion shall be brought in Ihe coijrse of Parlies lo the Protocol against INMARSAT by Par­ties to the Convention, Signatories, or per­sons acting for or deriving claims from any of them, relating to rights and obligations under the Convention or Operating Agreement.

(3) (a) The INMARSAT space segment, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from any search, restraint, requisition, seizure, confiscation, expropri­ation, sequeslraiion or execution, whether by executive, administrative or judicial action.

(b) All olher property and assets of IN­MARSAT, wherever located and by whom­soever held, shall enjoy the immunity set out in paragraph (3), (a) except in respect of:

(i) an attachment or execution in order to satisfy a final judgemenl or order of a court of law that relätes to any proceedings that may be brought against INMARSAT pursuant to paragraph (1);

(ii) any action taken in accordance wilh the law of the State concerned which is temporarily necessary in connection wilh the prevention of and investigalion into ac-cidenls involving molor vehides or olher means of transport belonging to, or operal­ed on behalf of, INMARSAT;

(iii) expropriation   in   respect   of   real


b)   une action civile intentée par un tiers pour les dommages résulianl d'un accidenl causé par un véhicule automobile ou autre moyen de iransporl appartenanl å INMAR­SAT ou circulanl pour son compte, ou une infraclion aux régles de la circulalion intéres-sanl les moyens de transport précités;

c)    la saisie des salaires et emoluments, y compris les sommes découlant de droils ä pension, dus par INMARSAT å un membre ou ä un ancien membre du personnel, en ex­ecution d'une decision juridictionnelle defini­tive;

d)    une demande reconveniionnelle direc­
tement liée å une action judiciaire intentée
par INMARSAT.

2)   Nonobslanl les dispositions du para­graphe 1), aucune action ayant irait aux droils el obligations en vertu de la Conven­tion ou de FAccord d'exploilation ne peul étre intentée contre INMARSAT de vant les iribunaux des Parlies au present Protocole par les Parties ä la Convention, les Signa­laires ou les personnes agissanl pour le compte de ceux-ci, ou faisant valoir des droils cédés par ceux-ci.

3)   a) Le secteur spalial d'INMARSAT, oiJ qu'il se irouve et quel qu'en soit le délenteur, esl exempt de loule perquisilion, contrainte, requisition, saisie, confiscation, expropri­ation, mise sous séqueslre, ou de loule aulre forme d'exécution administrative ou judi­ciaire;

b) tous les autres biens dTNMARSAT, oiJ qu'ils se trouvent el quel qu'en soil le délen­teur, jouissent des immunités énoncées ä Fa-linéa a) du paragraphe 3), sauf lorsqu'il s'a-

git;

i) d'une saisie ou execution opérée en applicalion d'une decision juridictionnelle definitive prononcée dans le cadre de Fune des actions qui peuvent étre intenlées contre INMARSAT en applicalion du paragraphe 1);

ii) de toule mesure prise conforménenl ä la législalion de FElat intéressé lorsqu'elle esl temporairemenl nécessaire å la preven­tion des accidents qui mettent en cause des véhicules aulomobiles ou autres moyens de transport appartenanl å INMARSAT ou ulilisés pour son compte ainsi qu'ä Fen-quéle dont ces accidents fonl Fobjel;

iii) d"une expropriation de biens immo-


 


Prop. 1983/84:155                                                   15

(b)   talan i tvistemål, vilken väckts av tred­je man angående skada lill följd av olycka orsakad av motorfordon eller annat trans­portmedel som ägs av INMARSAT eller framförs för dess räkning eller säviif avser trafikbrott i vilket sådant fordon varil inblan­dat;

(c)   utmätning, enligt slutligt beslut av domstol, av lön eller annan ersättning inbe­gripet pension, som INMARSAT är skyldig en anställd eller en f. d. anställd;

(d) moikrav som har direkl samband med rättsligt förfarande som inletts av INMAR­SAT.

(2) Oaktat bestämmelserna i punkl (1) skall ingen talan väckas mol INMARSAT vid domstolar hos parterna liC protokollet vad avser rättigheter och skyldigheter enligl kon­venlionen eller driftsöverenskommelsen av parterna i konvenlionen, signatärerna eller personer som agerar pä deras vägnar eller som framför deras yrkanden.

(3) (a) INMARSAT:s rymdsektor skall, var den än är belägen eller av vem den än innehas, åtnjuta immunitet mol varje form av besiktning, inskränkning, rekvisition, ut­mätning, konfiskation, expropriation, beslag eller exekution, vare sig genom exekutiva, adminislraliva eller rättsliga ålgärder.

(b) INMARSAT:s hela övriga egendom och alla andra tillgångar, var de än befinner sig och av vem de än innehas, skall åtnjuta den immunitet som anges i punkl (3) (a), utom vad avser

(i) utmätning eller exekution lill följd av ett slutligt domstolsbeslut inom ramen för lalan som kan väckas mol INMARSAT en­ligl punkt (1);

(ii) åtgärd enligt den berörda statens lag som tillfälligtvis är nödvändig i samband med förhindrande och undersökning av olyckshändelser, i vilka är inblandade mo­torfordon eller andra transportmedel som tillhör INMARSAT eller framförs för dess räkning;

(iii) expropriation av fast egendom för


 


Prop. 1983/84:155


16


 


property for public purposes and subjecl to prompt payment of fair compensalion, pro­vided that such expropriation shall not préjudice the functions and operations of INMARSAT.


biliers å des fins d'utililé publique, sous reserve du prompt versemeni d'une juste indemnité. å condition que ladite expropri­ation ne porte pas préjudice aux fonclions et activités dTNMARSAT.


 


Artide 3

Inviolability ofArchives

The archives of INMARSAT shall be in-violable wherever located and by whomsoev­er held.


Artide 3

Inviolabiiné des archives

Les archives dTNMARSAT sont inviola-bles, ou qu'elles se trouvent et quel qu'en soil le délenteur.


 


Artide 4

Exemption from Taxes and Duties

(1) Within the scope of its official activi­ties, INMARSAT and ils property and in­come shall be exempt from all national direct and other taxes not normally incorporaled in the price of goods and services.

(2) If INMARSAT, wiihin the scope of its official activities, acquires goods or uses ser­vices of substantial value, and if the price of these goods or services indudes taxes or du-lies. Parlies to the Protocol shall, whenever possible, lake appropriale measures lo remit or reimburse ihe amounl of such taxes or duties.

(3)   Wiihin the scope of ils official acti­vités, INMARSAT shall be exempt from cus­toms duties, taxes and related charges on the INMARSAT space segment and on equip­ment connected with the launching of satel­lites for use in the INMARSAT space seg­ment.

(4)   Goods acquired by INMARSAT within the scope of its official activities shall be exempt from all prohibilions and restrictions on import or export.

(5)   No exemplion shall be accorded in re­spect of taxes and duties which represent charges for specific services rendered.

(6)   No exemplion shall be accorded in re­spect of goods acquired by, or services pro­vided lo, INMARSAT for the personal bene­fit of staff members.

(7)   Goods  exempled   under  this   Artide


Artide 4

Exonéralion de droils el impöts

1)   Dans le cadre de ses activités officielles, INMARSAT esl exonérée de toul impöt na­tional direct ainsi que de loutes autres taxes qui ne sont pas normalement induses dans le prix des marchandises el des services. Ses biens el ses revenus bénéficienl de la méme exonéralion.

2)   Si, dans le cadre de ses aclivilés offi­cielles, INMARSAT acquiert des marchan­dises ou a recours å des services d'une valeur importante et si le prix de ces marchandises ou services comprend des taxes ou des droils, les Parlies au Protocole prennent, chaque fois qu'il est possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du rem-boursemenl du montant de ces taxes ou droils.

3)   Dans le cadre de ses activités officielles, INMARSAT est exonérée de toul droil de douane, de loute aulre taxe douaniére el de tous autres frais connexes sur le secteur spa­lial INMARSAT el sur les matériels el instal­lations inléressant le lancement de satellites deslinés ä faire partie du secteur spalial IN­MARSAT.

4)   Les marchandises acquises par IN­MARSAT dans le cadre de ses aclivilés offi­cielles sont exonérées de loutes prohibilions el restrictions d'imporlalion et d'exporlalion.

5)   Aucune exonéralion n'est accordée pour les taxes el droils qui représenlent la remuneralion de services parliculiers rendus.

 

6)   Aucune exonéralion n'est accordée pour les biens acquis ou les services obtenus par INMARSAT pour Favanlage personnel des membres du secrélariat.

7)   Les marchandises exonérées en verlu


 


Prop. 1983/84:155                                                   17

allmännyttiga ändamål, med förbehåll för ' omedelbar inbetalning av skälig ersällning, under förutsättning all exproprialionen inle ulgör hinder för INMARSAT:s upp­gifter och verksamhet.

Artikel 3

Arkivens okränkbarhet

INMARSAT:s arkiv skall vara okränkbara var de än befinner sig och av vem de än innehas.

Artikel 4

Befrielse från skaller och avgifter

(1) Inom ramen för sin officiella verksam­het skall INMARSAT samt dess egendom och inläkler vara befriade från alla direkta skatter och andra skaller som normall inle är inkluderade i priset på varor och Ijänsler.

(2) Om INMARSAT inom ramen för sin officiella verksamhel köper varor eller tjäns­ler till ett betydande värde, och om priset på dessa varor eller ijänsler inkluderar skaller eller avgifter, skall parterna i protokollet, när så är möjligl, vidla lämpliga ålgärder för atl efterskänka eller återbetala ifrågavarande be­lopp.

(3) Inom ramen för sin officiella verksam­het skall INMARSAT vara befriat från tullar, andra avgifter och liknande pålagor som avser INMARSAT:s rymdseklor saml utrust­ning som rör uppskjutning av salelliler för användning i INMARSAT;s rymdsektor.

(4)   Varor som inköpts av INMARSAT inom ramen för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla förbud och re­slriklioner på import eller export.

(5)   Ingen befrielse skall beviljas i fråga om skatter och avgifter som utgör ersällning för särskilda tjänsler.

(6)   Ingen befrielse skall beviljas i fråga om varor som inköpts eller Ijänsler som erhållits av INMARSAT som personliga förmåner för de anslällda.

(7)   Varor som har beviljats befrielse enligl


 


Prop. 1983/84:155


18


 


shall nol be iransferred, hired out or lent, permanenlly or temporarily, or sold, except in accordance with conditions laid down by the Party to the Protocol which granled the exemption.

(8) Paymenls from INMARSAT to Signa­tories pursuant lo the Operating Agreement shall be exempt from national taxes by any Party to the Protocol, olher than the Party which has designaled the Signatory.


des dispositions du present artide ne doivent pas étre cédées, louées ou prélées, å litre temporaire ou permanenl, ni vendues, ä moins que ce ne soil å des conditions agréées par la Partie au Protocole qui a accordé Fex-onération.

8) Les versements effectués par INMAR­SAT au bénéfice des Signalaires conformé­ment ä FAccord d'exploitalion sont exonérés de toul impöt national par toule Parlie au Protocole aulre que celle ayant désigne le Signalaire.


 


Artide 5

Funds, Currency and Securities

INMARSAT may receive and hold any kind of funds, curtency or securities and dis­pose of them freely for any of ils official activities. Il may hold accounts in any cur­rency lo the extent required lo meet its obli­gations.


Artide 5

Fonds, devises et valeurs

INMARSAT peul recevoir et délenir des fonds, des devises ou des valeurs de loule nature el en disposer pour loutes ses activités officielles. Elle peul avoir des comples en n'imporle quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour salisfaire ses obligations.


 


Artide 6

Official Cotnmunications and Publications

(I) Wilh regard lo its official Communica­tions and transfer of all ils documents, IN­MARSAT shall enjoy in the territory of each Party to the Protocol treatment nol less fa-vourable than that generally accorded lo equivalenl intergovernmental organizalions in the matter of priorities, råtes and taxes on mails and all forms of télécommunications, as far as may be compalible wilh any interna­lional agreemenls lo which ihai: Party to the Protocol is a party.

(2)   With regard lo its official Communica­tions, INMARSAT may employ all appropri­ale means of communication, including mes-sages in code or cypher. Parties lo the Proto­col shall nol impose any restriclion on the official Communications of INMARSAT or on the circulalion of its official publications. No censorship shall be applied lo such Com­munications and publications.

(3)   INMARSAT may inställ and use a ra­dio Iransmitter only wilh the consent of the Party lo the Protocol concerned.


Artide 6

Communications officieUes et publications

1)   Pour ses Communications officielles et le iransfert de tous ses documents, INMAR­SAT bénéficie, sur le lerritoire de chaque Partie au Protocole, d'un irailement au moins aussi favorable que celui qui est générale-ment accordé aux organisations inlergouver-nemeniales équivalenles en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les taxes applicables au courrier et aux autres lypes de télécom­munications dans la mesure oii un tel iraile­ment est compalible avec tous autres accords internationaux auxquels la Parlie au Proto­cole a accédé.

2)   Pour ses Communications officielles, INMARSAT peul uliliser tous les moyens appropriés de communication, el notamment employer des codes. Les Parties au Protocole nMmposent aucune restriclion aux Communi­cations officielles. Aucune censure n'est exercée å Fégard de ces Communications el publications.

3)   INMARSAT ne peul inställer el uliliser d'émelteur radio qu'avec le consenlemenl de la Parlie au Protocole intéressée.


 


Prop. 1983/84:155                                                                 19

denna artikel får inle överlåtas, hyras ut eller lånas ul, tillfälligt eller stadigvarande, eller säljas, om sä inte sker i enlighet med villkor som faslslällls av den part i protokollet som beviljal befrielsen.

(8) Belalningar från INMARSAT lill signa­tärerna enligt driftsöverenskommelsen skall av varje part i prolokollel, utom den part som har utsett signatären, befrias frän nationella skaller.

Artikel 5

Penningmedel, valutor och fordringsbevis

INMARSAT fär mottaga och inneha pen­ningmedel, valutor eller fordringsbevis och disponera dem fritt för sin officiella verksam­het. Organisationen kan inneha konton i vil­ken som helst valula i den ulslräckning som behövs för atl den skall kunna uppfylla sina skyldigheter.

Artikel 6

Tjänstemeddelanden och publikationer

(1) För sina tjänstemeddelanden och för överföring av alla dokument skall INMAR­SAT på varje parts territorium åtnjuta en be­handling som inle är mindre förmånlig än den som allmänl medges likvärdiga mellanstatliga organisationer när del gäller företräde, av­gifter eller taxor som tillämpas på postförsän­delser och alla slag av lelekommunikation, såvida della är förenligt med sådana interna­tionella överenskommelser i vilka parlen i protokollet är part.

(2)   För sina tjänstemeddelanden får IN­MARSAT använda alla lämpliga kommunika­tionsmedel, inbegripet koder och chiffer. Par­lerna i protokollet skall inle underkasta IN-MARSAT:s tjänstemeddelanden eller sprid­ningen av dess offentliga publikationer någon form av restriktioner. Meddelandena och pu­blikationerna får inle bli föremål för censur.

(3)   INMARSAT fär installera och använda radiosändare endasl med den berörda partens medgivande.


 


Prop. 1983/84:155


20


 


Artide 7 Staff Members

(1) Staff members shall enjoy the following privilegies and immunities:

(a) immunity from jurisdiction, even after they have left the service of INMARSAT, in respect of acts, including words spöken or written, done by them in the exercise of their official functions; this immunity shall nol, however, apply in the case of a traffic offence commilted by a staff member, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

(b)  exemplion, together wilh members of their families forming part of their respective households, from any obligations in respect of national service, including miliiary ser­vice;

(c)   inviolability for all their official papers related lo Ihe exercise of their ftinclions with­in the scope of the official activities of IN­MARSAT;

(d)   exempfion, together with members of
their families forming part of their respective
households, from immigration restrictions
and alien registration;

(e)   the same treatment in the malier of cur­
rency and exchange control as is accorded lo
staff members of intergovernmental organi­
zalions;

(f)    together wilh members of their families
forming part of their respeclive households,
the same facilities as to repalrialion in time of
internalional crisis as are accorded to staff
members of intergovernmental organiza­
tions;

(g)   the right to import free of duly their
furniture and personal effecls. including a
molor vehicle, at the lime of first taking up
their post in the State concerned, and the
right to export them free of duty on lermina-
fion of their functions in that Slale, in both
cases in accordance with the laws and regula-
fions of the State concerned. However, ex­
cept in accordance wilh such laws and regu­
lations, goods which have been exempled un­
der this sub-paragraph shall nol be irans­
ferred, hired out or lent, permanenlly or lem-


Artide 7

Membres du personnel

1) Les membres du personnel dTNMAR­SAT:

a)   jouissent de Fimmunilé de juridiction,
méme apres avoir cessé d"élre au service
dTNMARSAT, pour les acles, y compris les
paroles et les écrils, accomplis par eux dans
Fexercice de leurs fonclions officielles; cette
immunité ne joue cependenl ni dans le cas
d'une infraclion å la réglementalion de la cir­
culalion des véhicules commise par un
membre du personnel, ni en cas de dom­
mages causés par un véhicule automobile ou
aulre moyen de iransporl lui appartenanl ou
conduit par lui;

b)   sont exempls de toule obligation rela­live au service national, y compris le service militaire, de méme que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage;

c)   jouissent de Finviolabilité pour tous les documents officiels se rapportanl ä Fexercice de leurs fonclions dans le cadre des aclivilés officielles dTNMARSAT;

d)    ne sont pas soumis, ainsi que les
membres de leur famille faisant partie de leur
ménage, aux mesures reslriclives relatives ä
Fimmigraiion el aux formalilés d'enregistre-
ment des éirangers;

e)    bénéficienl, en matiére de contröle des
changes, du méme irailement que celui ac­
cordé aux membres du personnel d'organisa-
tions inlergouvernemenlales.

O jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mémes facilités de rapalriement que les membres du personnel d'organisations inler­gouvernemenlales en période de crise inler­nationale;

g) jouissent du droil d'imporler en fran-chise leur mobilier et leurs effels personnds, y compris un véhicule automobile, å Focca-sion de leur premiére prise de fonclions dans FElat intéressé, du droil de les exporter en franchise lors de la cessalion de leurs fonc­lions dans ledit Elat, conformément, dans Fun ou Fautre cas, aux lois et réglements adoptés par FElat intéressé. Toulefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des disposiiions du present alinéa ne doivent pas étre cédées, louées ou prélées, ä lilre


 


Prop. 1983/84:155                                                   21

Artikel 7 Tjänstemän

(1) INMARSAT:s tjänstemän skall åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

(a)   immunitet mot rättsligt förfarande, även efter det att anställningen hos INMAR­SAT har upphörl, såviit avser ålgärder, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de vidtagil vid fullgörandet av sina tjäns­leuppdrag; immuniteten skall dock inte före­ligga vid trafikbrott som begåtts av en tjänste­man eller när det är fråga om skada lill följd av olycka som förorsakals medelst ell motor­fordon eller ett annal fortskaffningsmedel som lillhör tjänstemannen eller framförts av honom;

(b)   befrielse för egen del och för de famil­jemedlemmar som ingår i hushållet från varje skyldighel i fråga om nalionell tjänstgörings-plikt, vari inbegrips militärtjänstgöring;

(c)   okränkbarhet för alla deras handlingar av ijänstenalur som har samband med ut­övandet av deras uppgifter inom ramen för INMARSAT:s officiella verksamhel;

(d)   befrielse för egen del och för de famil­
jemedlemmar som ingår i hushållet från inre­
serestriktioner och regislrering av utlänning­
ar;

(e)   samma lättnader i valuta- och växlings-
restriktioner som medges mellanstatliga orga­
nisationers personal;

(O för egen del och de familjemedlemmar som ingår i hushållet samma lättnader för repatriering vid internationella kriser som medges mellanstatliga organisationers perso­nal;

(g) räll att vid tillträde till befallning i den berörda slalen tullfrilt få införa möbler och personliga tillhörigheler, däri inbegripet ett motorfordon, samt rätt all då anställningen upphör tullfritt fä utföra dem, i båda fallen enligt lagar och författningar i den berörda slalen. Dock skall varor som har undanlagils enligl detta stycke inle överlåtas, lånas ul eller hyras ut, siadigvarande eller lillfälligi, eller säljas annal än i enlighet med sådana lagar och författningar.


 


Prop. 1983/84:155

porarily, or sold.

(2)   Salaries and emoluments paid by INMARSAT lo staff- members shall be exempt from income lax from the date upon which such staff members have begun to be liable for a lax imposed on their salaries by INMARSAT for the lalter's benefil. Parties to the Protocol may take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied lo income from olher sources. Parlies lo the Protocol are nol required lo gianl exemption from income lax in respect of pensions and annuilies paid to former staff members.

(3)   Provided that staff members are cov­ered by an INMARSAT social seciirily scheme, INMARSAT and ils staff members shall be exempt from all compulsory contri­butions lo national social security schemes. This exemplion does nol predude any volun­tary participalion in a national social security scheme in accordance wilh the law of the Party to the protocol concerned; neither does it oblige.a Party to the Protocol to make pay­ments of benefils under social security schemes lo staff members who are exempt under the provisions of this paragraph.

(4) The Parties lo the Protocol shall not be obliged to accord lo their nationals or perma­nenl residents the privileges and immunities referred lo in sub-paragraphs (b), (d), (e), (O and (g) of paragraph (1).


22

permanenl ou temporaire, ou vendues, å moins que ce ne soil conformément aux lois el réglements précités.

2)   Les Irailement el emoluments versés aux membres du personnel par INMARSAT sont exonérés de Fimpöt sur le revenu å compter de la date å laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis ä un impöt prélevé par INMARSAT pour son propre compte. Les Parlies au Protocole peu­vent prendre ces traitements et emoluments en consideration pour Févaluation du mon­tant de Fimpöt ä prélever sur des revenus émananl d'autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas lenues d'exonérer de Fimpöt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux andens membres du personnel.

3)   A condilion que les membres du person­nel soienl couverts par un régime de sécurité sociale propre å INMARSAT, INMARSAT el les membres de son personnel sont exoné­rés de loutes contributions obligatoires ä des regimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n'empéche pas une participalion volontaire å un systéme national de sécurité sociale conformément å la législalion de la Parlie au Protocole intéressée; elle n'oblige pas davanlage une Parlie au Protocole å verser des prestations, en verlu d'un régime de sécurité sociale, aux membres du person­nel qui sont exonérés en applicalion des dis­positions du present paragraphe.

4)   Les Parties au Protocole ne sont pas lenues d'accorder les privileges et immunités vises aux alinéas b), d), e), f) et g) du para­graphe 1) å leurs ressortissants ou aux per­sonnes résidanl å lilre permanent sur leur lerritoire.


 


Artide 8 Director General

(1) In addition to the privileges and immu­nities provided for staff members under Arli-' ele 7, the Director General shall enjoy:

(a)   immunity from arresl and delenlion;

(b)   immunity from civil and administrative jurisdiction and execution enjoyed by diplo­malic agents, except in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of Iransporl belonging to or driven by him;


Artide 8

Le Directeur general

1) Outre les privileges el immunités ac-cordés aux membres du personnel å Farlide 7, le Directeur general:

a)  jouii de Fimmunilé d'arreslation et de delenlion;

b)  jouit de Fimmunilé de juridiction el d'exéculion civiles el adminislratives ac-cordés aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommages causés par un véhicule auto­mobile ou autre moyen de transport lui ap­partenanl ou conduit par lui;


 


Prop. 1983/84:155                                                   23

(2) Lön och ersättning som av INMAR­SAT betalats ul lill tjänstemän skall vara be­friade från inkomstskatt från den dag då tjänstemännens löner är underkastade en av INMARSAT i eget vinstsyfte pålagd skatt. Parlerna i prolokollel får la hänsyn till sådan lön och ersättning i syfte atl beräkna skatt på inkomsi från andra inkomstkällor. Parlerna i protokollet behöver inle medge befrielse från inkomstskatt i fråga om pensioner och livrän­tor som betalas ut fill f. d. tjänstemän.

(3) Under förutsättning att tjänstemännen omfattas av INMARSAT;s eget socialförsäk­ringssystem, skall INMARSAT och dess tjänstemän befrias från alla obligatoriska av­gifter till nationella socialförsäkringssystem. Detta undantag hindrar inte frivillig anslul­ning lill nationella socialförsäkringssystem i enlighet med lagsliflningen i den berörda par­ten i protokollet; inte heller innebär det att en part i protokollet är skyldig all belala ut so-dalförsäkringsersältning till tjänstemän som är undantagna enligt denna punkt.

(4) Parterna i detta protokoll skall inte vara skyldiga att medge sina egna medborga­re eller invånare de privilegier och immuni­teter som avses under (b), (d), (e), (O och (g) i punkt (1).

Artikel 8 Generaldirektören

(1) Utöver de privilegier och immuniteter som medges tjänstemännen enligl artikel 7, skall generaldirektören åtnjuta

(a)   immunitet mot anhållande eller annat frihetsberövande;

(b)   den immunitet mol civil- och förvall-ningsrältsligl förfarande samt exekutiva ål­gärder som tillkommer diplomatiska företrä­dare, utom i det fall då skada orsakats me­delst motorfordon eller annat transportmedel som lillhör honom eller framförts av honom;


 


Prop. 1983/84:155


24


 


(c) full immunity from criminal jurisdic­tion, except in the case of a traffic offence caused by a molor vehicle or other means of transport belonging to, or driven by him, sub­jecl lo sub-paragraph (a) above.

(2) The Parties lo the Protocol shall not be obliged to accord lo their nalionals or perma­nent residents the immunities referred lo in this Artide.


c) jouit de Fimmunilé totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d'une infraclion aux régles de la circulalion mellant en cause un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenanl ou conduit par lui, sous reserve des disposiiions de Falinéa a) ci-dessus.

2) Les Parlies au Protocolse ne sont pas lenues d'accorder les immunités visées au present artide ä leurs ressortissants ou aux personnes résidanl å titre permanenl sur leur lerritoire.


 


Artide 9 Representatives of Parties

(1)    Representatives of the Parties to the
Protocol and representatives of the Head­
quarters Party shall enjoy, while exercising
their official functions and in the course of
their journeys to and from their place of
meeting, the following privileges and immu­
nities:

(a)    immunity from any form of arresl or delenlion pending trial;

(b)   immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spöken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immu­nity in the case of a traffic offence commilted by a representative, or in the case of damage caused by a motor vehicle or olher means of transport belonging to or driven by him;

(c)    inviolability for all their official papers;

(d)    exemption, together with members of
their families forming part of their respective
households, from immigration restrictions
and alien registration;

(e)    the same treatment in the matter of cur­
rency and exchange control as is accorded lo
representatives of foreign governments on
temporary official missions;

(O the same treatment in the malier of cus­toms as regards their personal luggage as is accorded to representatives of foreign gov­ernments on temporary official missions.

(2)    The provisions of paragraph (1) shall
not apply in relations between a Party to the


Artide 9

Representants des Parties

1)    Les representants des Parties au Proto­
cole el les representants de la Partie abritanl
le siége jouissent, durant Fexercice de leurs
fonclions officielles, el au cours de leurs voy-
ages ä destination ou en provenance du lieu
de réunion, des privileges et immunités ci-
aprés ;

a)    immunité contre toute forme d'artesla-lion el de delenlion provisoire;

b)   immunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, en ce qui concerne les acles accomplis par eux dans Fexercice de leurs fonclions officielles y compris leurs pa­roles el écrils; toulefois, cetle immunité ne s'applique ni dans le cas d'une infraclion aux régles de la circulalion commise par un repre­sentant, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou aulre moyen de transport lui appartenanl ou conduit par lui;

c)    inviolabililé de tous leurs documents of­ficiels;

d)    exemplion, ainsi que les membres de
leur famille faisant partie de leur ménage, des
mesures reslriclives ä Fimmigraiion el des
formalilés d'enregislremenl des éirangers;

e)    le méme irailement en matiére de con­
tröle des changes que celui accordé aux re­
presentants de gouvernemenls éirangers lors
de missions officielles temporaires;

O le méme Irailement en matiére de con­tröle douanier de leurs bagages personnds que celui accordé aux representants de gou­vernemenls éirangers lors de missions offi­cielles temporaires.

2)    Les dispositions du paragraphe 1) ne
sont pas applicables aux relations enlre une


 


Prop. 1983/84:155                                                   25

(c) full immunitet mol straffrätlsligt förfa­rande, ulom då del rör sig om trafikbrott som orsakats medelst motorfordon eller annat transportmedel som lillhör honom, med för­behåll för beslämmelserna under (a) ovan.

(2) Parlerna i protokollet är inle skyldiga all medge sina egna medborgare eller invåna­re de immuniteter som avses i denna artikel.

Artikel 9

Representanter för parlerna

(1) Representanter för parterna i prolokol­lel och represenlanler för högkvartersparlen skall vid fullgörande av sitt tjänsleuppdrag och under resor lill och från mötet åtnjuta följande privilegier och immuniteter;

(a)  immunitet mot anhållande eller annan form av frihetsberövande i avvaktan på hu­vudförhandling;

(b)  immunitet mot rättsligt förfarande även efter det alt uppdragel upphört, såvitt avser åtgärder, däri inbegripet muntliga och skrift­liga uttalanden, som de företagit vid fullgö­rande av sina uppdrag; immunitet föreligger dock inle vid trafikbrott som blivit begånget av en sådan represenlanl eller i samband med skada orsakad medelst ett motorfordon eller annal transportmedel som tillhör honom eller har framförts av honom:

(c)  okränkbarhet för alla handlingar som rör uppdragel;

(d)  befrielse för sig och för de familjemed­
lemmar som ingår i hushållet frän inreseres­
lriklioner och regislrering av utlänningar;

(e)  samma lättnader i valula- och växlings­
restriktioner som medges respresenlanler för
ulländska regeringar på lillfälliga tjänsleupp­
drag;

(O samma lättnader i lullreslriklioner vad avser deras egel personliga bagage som medges representanter för utländska rege­ringar på lillfälliga tjänsleuppdrag.

(2) Beslämmelserna i punkl (1) skall inte tillämpas på förbindelser mellan en part i pro-


 


Prop. 1983/84:155


26


 


Protocol and ils representatives. Further, the provisions of paragraphs (a), (d), (e) and (O of paragraph (1) shall not apply in relations belwen a Party to the Protocol and ils nation­als or permanent residents.


Parlie au Protocole el ses representants. En outre, les disposiiions des alinéas a), d), e) el O du paragraphe I) ne sont pas applicables aux relations entré une Partie au Protocole el ses ressortissants ou les personnes résidanl å lilre permanent sur son tertiloire.


 


Artide 10

Representatives of Signatories

(1)   Representatives of Signatories and re­
presentatives of the Signatory of the Head­
quarters Party shall, while exercising their
official functions in relalion lo the work of
INMARSAT and in the course of their jour­
neys to and from their place of meeting, en­
joy the following privileges and immunities ;

(a)   immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spöken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immun­ity in the case of a traffic offence commilted by a representative, or in the case of damage caused by a molor vehicle or other means of transport belonging lo or driven by him;

(b)  inviolability for all their official papers;

(c)   exemplion, together wilh members of their families forming pari of their respeclive households, from immigration restrictions and alien registration.

(2)   The provisions of paragraph (1) shall
nol apply in relations between a Party lo the
Protocol and the representative of the Signa­
tory designated by it. Further, the provisions
of subparagraph (c) of paragraph (1) shall nol
apply in relations between a Party to the Pro­
tocol and its naiionals or pertnanent resi­
dents.


Artide 10

Representants des Signalaires

1)   Les representants des Signalaires et les
representants du Signalaire de la Parlie abri­
tanl le siége jouissent, durant Fexercice de
leurs fonclions officielles dans le cadre des
aclivilés dTNMARSAT el au cours de leurs
voyages ä destination ou en provenance du
lieu de réunion, des privileges el immunités
ci-aprés:

a)   immunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, en ce qui concerne les acles accomplis par eux dans Fexercice de leurs fonclions officielles, y compris leurs paroles et écrils; toulefois, cette immunité ne s'applique ni dans le cas d'une infraclion aux régles de la circulalion commise par un repre­sentant, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou un aulre moyen de iransporl lui appartenanl ou conduit par lui;

b)  inviolabililé de tous leurs documents of­ficiels;

c)   exemplion, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mesures reslriclives å Fimmigraiion et des formalilés d'enregislrement des éirangers.

2)    Les disposiiions du paragraphe 1) ne
sont pas applicables aux relations enlre une
Parlie au Protocole et ses representants. En
outre, les dispositions de Falinéa c) du para­
graphe 1) ne sont pas applicables aux rela­
tions enlre une Parlie au Protocole el ses
ressortissants ou les personnes résidanl å
litre permanenl sur son lerritoire.


 


Artide 11 Experts

(1) Experts, while exercising their official functions in relation lo the work of INMAR­SAT, and in the course of their journeys lo and from the place of their missions, shall enjoy the following privileges and immuni­ties:

(a) immunity from jurisdiction. even after


Artide 11 Experts

1) Les experts, durant Fexercice de leurs fonclions officielles dans le cadre des acti­vités dTNMARSAT, el au cours de leurs voyages ä destination ou en provenance du lieu de leur mission, jouissent des privileges el immunités suivants:

a) immunité de juridiction, méme apres la


 


Prop. 1983/84:155                                                                 27

lokollet och dess respresenlanler. Vidare skall bestämmelserna i punkterna (a), (d), (e) och (f) i punkl (1) inle lillämpas på förbin­delser mellan en part i prolokollel och dess medborgare och invånare.

Artikel 10

Representanter för signatärer

(1)   Representanter för signatärerna och re­
presenlanler för högkvarlerspartens signatär
skall vid fullgörande av sill tjänsteuppdrag
inom ramen för INMARSAT:s verksamhel
och under resor lill och från mötet åtnjuta
följande privilegier och immuniteter:

(a)   immunitet mol rättsligt förfarande även
efler del all uppdragel upphörl, såvitl avser
ålgärder, däri inbegripet muntliga och skrift­
liga uttalanden, som de företagit vid fullgö­
rande av sina uppdrag; immunitet föreligger
dock inle vid trafikbrott som blivit begånget
av en sådan representant eller i samband med
skada orsakad medelst ell motorfordon eller
annal transportmedel som lillhör honom eller
har framförts av honom;

(b)  okränkbarhet för alla handlingar som rör uppdragel;

(c)   befrielse för sig och för de familjemed­lemmar som ingår i hushållet från inreseres­lriklioner och regislrering av utlänningar;

(2)   Beslämmelserna i punkt (1) skall inte
lillämpas på förbindelser mellan en part i pro­
tokollet och representanten för den signatär
som utsetts av denna part. Vidare skall be­
slämmelserna under (c) i punkl (1) inle till­
lämpas på förbindelser mellan en part i proto­
kollet och dess medborgare och invånare.

Artikel 11 Experter

(1) Experter skall vid fullgörande av sill tjänsleuppdrag inom ramen för INMAR-SAT:s vérkamhel och under resor till och från uppdragsplatsen åtnjuta följande privile­gier och immuniteter:

(a) immunitet mot rättsligt förfarande även


 


Prop. 1983/84:155


28


 


the termination of their mission, in respect of acts, including words spöken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immun­ity in the case of damage caused by a molor vehicle or other means of transport belonging lo or driven by him;

(b)  inviolability for all their official papers;

(c)   the same treatment in the malier of currency and exchange control as is accorded to the staff members of intergovernmental organizations;

(d)   exemplion, together with members of
their families forming part of their respective
households, from immigration restrictions
and alien registration;

(e)   the same facilities as regards their per­
sonal luggage as are accorded to experts of
olher intergovernmental organizalions.

(2) The parties lo Ihe Protocol shall not be obliged lo accord to their nalionals or perma­nent residents the privileges and immunities referted to in sub-paragraphs (c), (d), and (e) of paragraph (1).


fin de leur mission, pour ce qui esl des acles accomplis par eux pendanl Fexercice de leurs fonclions officielles, y compris leurs paroles et écrils; toulefois, celle immunité ne s'appli-que ni dans le cas d'une infraclion aux régles de la circulalion commise par un expert, ni en cas de dommages causés par un véhicule au­tomobile ou autre moyen de transport lui ap­partenanl ou conduit par lui;

b)  inviolabililé de tous leurs documents of­ficiels;

c)  le méme irailement en ce qui concerne le contröle des changes que celui accordé aux membres du personnel des organisations in­lergouvernemenlales;

d)    exemplion, ainsi que les membres de
leur famille faisant partie de leur ménage, des
mesures reslriclives ä Fimmigraiion el des
formalilés d'enregistremenl des éirangers;

e)    les mémes facilités en ce qui concerne
leurs bagages personnds que celles accor-
dées aux experts d'autres organisations inler­
gouvernemenlales.

2) Les Parlies au Protocole ne sont pas lenues d'accorder les privileges el immunités vises aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1) ä leurs ressortissants ou aux personnes rési­danl ä lilre permanenl sur leur lerritoire.


 


Artide 12

Notification of Staff Members and Experts

The Director General of INMARSAT shall al least once every year notify the Parties to the Protocol of the names and naiionalities of the staff members and experts to whom the provisions of Artides 7, 8 and 11 apply.


Artide 12

Notification aux Parlies des noms des fonc­tionnaires el des experts

Le Directeur general d'INMARSAT porte au moins une fois par an ä la connaissance des Parties au Protocole les noms et nationa-lilés des membres du personnel el des ex­perts auxquels s'appliquenl les disposiiions des arfides 7), 8) et 11).


 


Artide 13 Waiver

(1) The privileges, exemplions and immun­ities provided for in this Protocol are not granted for the personal benefil of individuals bul for the efficient performance of their offi­cial functions.

(2) If, in the view of the authorities listed below, privileges and immunities are likely lo impede the course of juslice, and in all cases


Artide 13

Levée des privileges et immunités

1)   Les privileges, exonérations el immu­nités prévus dans le present Protocole ne sont pas accordés aux personnes qui en béné­ficienl en vue de leur avanlage personnel, mais dans le bul de leur permetlre de s'ac-quitier efficacemenl de leurs fonclions offi­cielles.

2)   Lorsque, de Favis des autorilés men-lionnées ci-aprés, les privileges et immunités sont de nature ä enlraver Faction de la juslice


 


Prop. 1983/84:155                                                                 29

efler det alt uppdragel upphört, såvitt avser ålgärder, däri inbegripet muntliga och skrift­liga uttalanden, som de företagit vid fullgö­rande av sina uppdrag; immunitet föreligger dock inle vid trafikbrott som blivit begånget av en sådan representant eller i samband med skada orsakad medelst ett motorfordon eller annal transportmedel som tillhör honom eller har framförts av honom;

(b)   okränkbarhet för alla handlingar som rör uppdragel;

(c)   samma lättnader i valula- och växlings-restriktioner som medges respresenlanler för utländska regeringar på tillfälliga tjänsleupp­drag;

(d)   befrielse för sig och för de familjemed­
lemmar som ingår i hushållet från inreseres­
lriklioner och regislrering av utlänningar;

(e)   samma lättnader i tullreslriklioner vad
avser deras egel personliga bagage som
medges representanter för andra mellanstat­
liga organisationer.

(2) Parlerna i protokollet är inte skyldiga all medge sina egna medborgare eller invåna­re de privilegier och immuniteter som avses i styckena (c), (d), och (e) i punkl (1).

Artikel 12

Underrättelse om tjänstetnän och experter

INMARSAT:s generalsekreterare skall minst en gång varje år underrätta parterna i protokollet om de tjänstemäns och expertefs namn och nationalitet pä vilka bestämmelser­na i artiklarna 7, 8 och 11 skall lillämpas.

Artikel 13

Hävande av privilegier och immunitet

(1) Privilegier och immuniteter som före­skrivs i detta protokoll har inle tillkommit för alt ge personliga fördelar åt enskilda utan i syfle all uppnå ett effektivt genomförande av deras tjänsleuppdrag.

(2) När privilegierna och immunitelerna enligt nedan uppräknade myndigheters me­ning kan antas hindra rättvisans gång, och i


 


Prop. 1983/84:155


30


 


where they may be waived without préjudice lo the purposes for which they have been accorded, these aulhorities have the right and duly lo waive such privileges and immuni­ties.

(a)  the Parties lo the Protocol in respect of their representatives and representatives of their Signatories;

(b)  the Council in respect of the Director General of INMARSAT;

(c) the Director General of INMARSAT in respect of staff members and experts;

(d) the Assembly, convened if necessary in extraordinary session, in respect of INMAR­SAT.


et dans tous les cas oti ils peuvent étre levés sans compromellre les buls pour lesquels ils ont été accordés, lesdiles autorilés ont le droil el le devoir de lever ces privileges el immunités:

a)  les Parties au Protocole pour ce qui esl de leurs representants et des representants de leurs Signalaires;

b)  le Conseil pour ce qui esl du Directeur general dTNMARSAT;

c)  le Directeur general dTNMARSAT pour ce qui est des fonctionnaires et des experts;

d)   FAssemblée, convoquée, le cas échéanl,
en session extraordinaire, pour ce qui est
dTNMARSAT.


 


Artide 14

Assistance to Individuals

The Parties to the Protocol shall lake all appropriale measures lo facilitate enlry, stay and departure of representatives, staff members and experts.


Artide 14

Assistance aux personnes

Les Parties au Protocole prennent loutes les mesures appropriées pour facililer Fen-trée, le séjour et le départ des representants, des membres du personnel et des experts.


 


Artide 15

Observance of Laws and Regulations

INMARSAT, and all persons enjoying privileges and immunities under this Proto­col, shall, without préjudice lo the olher provisions thereof, respect the laws and regu­lations of the Parties to the Protocol con­cerned and cooperale al all times wilh the competent authorities of those Parties in or­der lo ensure the observance of their laws and regulations.


Arficle 15

Respect des lois et réglements

INMARSAT et loutes les personnes jouis­sant des privileges et immunités en verlu du present Protocole, sans préjudice de ses autres dispositions, observent les lois et rég­lements des Parties au Protocole inléressées el coopérenl a toul moment avec leurs auto­rilés compétentes afin d'assurer le respect de leurs lois el réglements.


 


Artide 16 Precautionary Measures

Each Party to the Protocol retains the right lo lake all precautionary measures necessary in the inleresl of its security.


Artide 16 Précautions

Toute Partie au Protocole garde le droil de prendre loutes les précautions nécessaires dans Finlérél de sa propre sécurité.


 


Artide 17

Settletnent of Disputes

Any dispule between Parties lo the Proto­col or between INMARSAT and a Party to the Protocol concerning the interpretation or applicalion of the Protocol shall be seltled by negotialion or by some olher agreed method. If the dispule is nol seltled wiihin iwelve (12)


Artide 17

Réglements des différends

Toul différend enlre des Parties au Proto­cole ou enlre INMARSAT el une Parlie au Protocole ayant irait ä Finterprétalion ou ä Fapplicalion du Protocole esl réglé par voie de négociation ou aulre procedure agréée de réglemenl. Si le différend n'esl pas réglé dans


 


Prop. 1983/84:155                                                                 31

samlliga fall dä de kan hävas utan men för de ändamål för vilka de tillkommit, har ifrågava­rande myndigheter rätt och skyldighel alt häva privilegierna och immunitelerna:

(a)  parterna i prolokollel, såvitt avser deras represenlanler och representanterna för deras signatärer;

(b)  rådet, såvitt avser INMARSAT:s gene­raldirektör;

(c)   INMARSAT:s generaldirektör, såvitl
avser ijänslemän och experter;

(d)   församlingen, vid behov sammankallad
till exiraordinarie session, såvitt avser IN­
MARSAT.

Artikel 14 Bistånd till enskUda

Parterna i protokollet skall vidla alla nöd­vändiga åtgärder för alt underlälta inresa, vistelse och utresa för representanter, tjäns­temän och experter.

Artikel 15

Iakttagande av lagar och författningar

INMARSAT och alla de som åtnjuter privi­legier och immuniteter enligt detta protokoll skall med förbehåll för andra bestämmelser i prolokollel respektera lagar och författningar i de berörda parterna i protokollet och slän­digl samarbeta med dessa parters behöriga myndigheter i syfle all säkerställa iakttagan­det av deras lagar och författningar.

Artikel 16 Säkerhetsåtgärder

Varje part i protokollet förbehåller sig räl­len atl vidla alla nödvändiga åtgärder med hänsyn till sin säkerhel.

Artikel 17 Slitande av tvister

Varje tvist mellan parterna i prolokollel eller mellan INMARSAT och en part i proto­kollet om tolkningen eller tillämpningen av prolokollel skall biläggas genom förhandling eller annal överenskommet tillvägagångssätt. Om tvisten inte biläggs inom tolv (12) måna-


 


Prop. 1983/84:155


32


 


months, the parties concerned rnay, by com­mon agreement, refer the dispule for decision lo a tribunal of three arbilralors. One of these arbiiralors shall be chosen by each of the parties to ihe dispule, and the third, who shall be the Chairman of the tribunal, shall be chosen by the first two arbitraitors. Should the first two arbilralors fail lo agree upon the third wiihin two months of their own appoinl-ment. the third arbilrator shall be chosen by the President of the Internalional Court of Juslice. The tribunal shall adopt its own pro­cedures and its decisions shall be final and binding on the parties to the dispule.


un délai de douze (12) mois, les Parties in­léressées peuvent, d'un commun accord, soumellre ce différend pour decision ä un tribunal composé de trois arbilres. Chacune des Parties inléressées choisil un arbilre et le iroisiéme, qui esl le president du tribunal, est choisi par les deux premiers arbilres. Si les deux premiers arbilres n'artivent pas ä se metlre d'accord sur le choix du Iroisiéme dans un délai de deux mois ä partir de la date ä laquelle ils ont été nommés, le Iroisiéme arbilre est choisi par le President de la Cour inlernationale de Juslice. Le tribunal a ses propres régles de procedure; ses decisions sont sans appel el lient les Parlies au diffé­rend.


 


Artide 18

Complementary Agreemenls

INMARSAT may conclude wilh any Party to the Protocol complementary agreemenls to give effect to the provisions of this Proto­col as regards such Party to the Protocol to ensure the efficient functioning of INMAR­SAT.


Artide 18

Accords complémentaires INMARSAT peul conclure avec toule Parlie au Protocole des accords complémentaires deslinés ä donner effet aux dispositions du present Protocole ä Fégard de ladite Partie en vue d'assurer la bonne marche dTNMAR­SAT.


 


Artide 19

Signature, Ratification and Accession

(1)   This Protocol shall be open for signa­ture al London from 1 December 1981 lo 31 May 1982.

(2)   All Parlies to the Convention, other than the Headquarters Party, may become Parties to this Protocol by:

 

(a)    signature not subjecl lo ralification, ac­ceptance or approval; or

(b)   signature subjecl lo ratification, accep­tance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c)    accession.

 

(3)   Ratification, acceptance, approval or accession shall be effecled by the deposit of the appropriale instrument with the Deposi­tary.

(4)   Reservations lo this Protocol may be made in accordance wilh internalional law.


Artide 19

Signature, ratification et adhésion

1)   Le present Protocole esl ouvert ä la sig­nature, å Londres, du ler décembre 1981 jus-qu'au 31 mai 1982 indus.

2)   Toutes les Parties å la Convention, autres que la Partie abritanl le siége, peuvent devenir Parfies au Present Protocole par:

 

a)    signature, sans reserve quanl ä la ralifi­cation, Facceplalion ou Fapprobalion;

b)   signature sous reserve de ratification, d'acceptation ou d'approbalion, suivie de ratification, d'acceplation ou d'approbalion; ou

c)    adhésion.

 

3)   La ralification, Facceplalion, Fappro­balion ou Fadhésion s'effecluent par le dépöl de Finstrumenl approprié auprés du Déposi-taire.

4)   Des réserves au present Protocole peu­vent étre failes conformément au droil inter­nalional.


 


Prop. 1983/84:155                                                                 33

der, fär de berörda parterna genom gemen­sam överenskommelse hänskjula tvisten till avgörande av en skiljedomstol bestående av tre skiljedomare. Var och en av parterna i tvisten skall utse en skiljedomare, och den Iredje skiljedomaren, som skall vara skilje­domstolens ordförande, skall väljas av de två först utsedda skiljedomarna. Skulle de tvä först utsedda skiljedomarna inte kunna enas om den iredje inom tvä månader från den dag då de själva utsågs, skall den Iredje skiljedo­maren utses av inlernalionella domstolens president. Domstolen skall anta sina egna procedurregler, och dess beslut skall vara slulliga och bindande för parlerna i tvisten.

ArtikelT8 Tilläggsavtal

INMARSAT får sluta tilläggsavtal med vil­ken som helst part i protokollet för all ge­nomföra föreskrifterna i detta protokoll såvitl avser ifrågavarande part i protokollet i syfte all säkerställa att INMARSAT:s verksamhel bedrivs pä ett effeklivi säll.

Artikel 19

Undertecknande, ratifikation och anslutning

(1)   Della protokoll skall slå öppet för un­dertecknande i London från den 1 december 1981 lill den 31 maj 1982.

(2)   Alla andra parter i konvenlionen än högkvartersparlen kan bli parter i delta pro­tokoll genom

 

(a)    undertecknande ulan förbehåll för rati­fikation, godtagande eller godkännande; eller

(b)   undertecknande med förbehåll för rati­fikation, godtagande eller godkännande; eller

(c) anslutning.

(3)   Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning skall ske genom deponering av lämpligl inslrumenl hos deposilarien.

(4)   Reservation mol detta protokoll får avges i enlighet med folkrättens regler.


 


Prop. 1983/84:155


34


 


Artide 20

Entry into Force and Duration of Protocol

(1)   This Protocol shall enter into force on the thirlieth day after the date on which ten parties to the Convention have fulfilled the requirements of paragraph (2) of Artide 19.

(2)   This Protocol shall cease lo be in force if the Convention ceases lo be in force.


Artide 20

Enlrée en vigueur et durée du Protocole

1)   Le Protocole enlre en vigeur le iren-liéme jour suivant la date å laquelle dix Par­ties å la Convention ont salisfail aux disposi­tions de Farfide 19, paragraphe 2).

2)   Le present Protocole cesse d'élre en vi­gueur si la Convention cesse d'élre en vi­gueur.


 


Artide 21

Entry into Force and Duration for a Slate

(1)   For a State which has fulfilled the re­quirements of paragraph (2) of Artide 19 after the date of entry into force of this Proto­col the Protocol shall enler into force on the thirlieth day after the date of signature or of the deposit of such instrument with the Depo­sitary respeclively.

(2)   Any Party to the Protocol may de-nounce this Protocol by giving written notice to the Depositary. The denuncialion shall be­come effective twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the Deposi­tary or such longer period as may be speci­fied in the notice.

(3)   A party to the Protocol shall cease lo be a Party lo the Protocol on the date that il ceases to be a Party to the Convention.


Artide 21

Enlrée en vigueur et durée å Tégard des Etats

1)   Le present Protocole prend effet, ä Fé­gard des Etats qui ont salisfail aux disposi­tions de Fartide 19, paragraphe 2), apres qu'il est entré en vigueur, le trenliéme jour suivanl la date de la signature ou du dépöl d'un inslrumenl auprés du Déposilaire par FElat intéressé.

2)   Toule Parlie au Protocole peul dén-oncer le present Protocole en adressant une notification écrite au Déposilaire. La dénon­ciation prend effet douze (12) mois apres la date ä laquelle le Déposilaire a regu la notifi­cation ou ä Fexpiration de loute période plus longue qui peul étre spécifiée dans le préavis.

3)   Toute Partie au Protocole cesse d'élre Partie au Protocole ä la date ä laquelle elle cesse d"étre Partie ä la Convention.


 


Artide 22 Depositary

(1)   The Director General of INMARSAT shall be the Depositary of this Protocol.

(2)   The Depositary shall, in particular, promptly nolify all Parties of the Convention of:

 

(a)    any signature of the Protocol;

(b)   the deposit of any inslrumenl of ralifi­cation, acceptance approval or accession;

(c)    the date of entry into force of this Pro­tocol;

(d)    the date when a Slale has ceased lo be
a Party lo this Protocol;

(e)    any olher Communications relating to
this Protocol.

(3)   Upon enlry into force of this Protocol,
fiie Depositary shall transmit a certified copy
of the original lo the Secrélariat of the United


Artide 22 Déposilaire

1)   Le Directeur general d'INMARSAT esl le Déposilaire du present Protocole.

2)   Le Déposilaire informe en particulier loutes les Parties å la Convention au plus löt:

 

a)    de toule signature du Protocole;

b)   du dépöl de toul instrument de ralifica­tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-sion;

c)    de la date d'entrée en vigueur du pre­sent Protocole;

d)    de la date ä laquelle un Elal a cessé
d'étre Parlie au present Protocole;

e)    de loutes autres Communications ayant
trait au present Protocole.

3)    Lors de Fentrée en vigueur du present
Protocole, le Déposilaire Iransmet une copie
cerlifiée conforme de Foriginal au Secrélariat


 


Prop. 1983/84:155                                                   35

Artikel 20

Protokollets ikraftträdande och gihighetstid

(1)   Delta protokoll träder i kraft den tret­tionde dagen efler den dag då lio parler i konvenfionen har uppfyllt beslämmelserna i arfikel 19, punkl (2).

(2)   Delta protokoll skall upphöra all gälla om konvenlionen upphör atl gälla.

Artikd 21.

Ikraftträdande och giltighetstid för en stat

(1)   För en stat som efter dagen för delta protokolls ikraftträdande har uppfyllt be­stämmelserna i artikel 19, punkl (2) träder prolokollel i kraft den trettionde dagen efler den dag dä den berörda slalen har underteck­nat eller deponerat sill instrument hos depo­silarien.

(2)   Varje part i protokollet får säga upp della protokoll genom skriftligt meddelande till deposilarien. Uppsägningen blir gällande sedan lolv (12) månader förflutit från den dag dä INMARSAT:s generaldirektör mottog meddelandet om denna eller den längre tid som kan anges i uppsägningen.

(3)   En part i protokollet skall upphöra alt vara part i prolokollel den dag då den upp­hörl all vara part i konvenlionen.

Artikel 22 Depositarie

(1)   INMARSAT:s generaldirektör skall vara depositarie för della protokoll.

(2)   Deposilarien skall omgående undertäl­ta i synnerhet alla parler i prolokollel om

 

(a)   varje undertecknande av prolokollel;

(b)   deponering av ratifikations-, godta­gande-, godkännande- eller anslutningsin­strument;

(c)   dagen för delta protokolls ikraftträ­dande;

(d)  dagen då en slal upphörl all vara part i
prolokollel;

(e)  varje annan undertättelse om della pro­
tokoll.

(3)  När delta protokoll träder i kraft, skall
deposilarien sända en bestyrkt kopia av origi­
nalet lill Förenta nationernas sekretariat för


 


Prop. 1983/84:155


36


 


Nations for registration and publication in accordance with Artide 102 of the Charter of the Uniled Nations.


de FOrganisation des Nations Unies pour en-registrement el publication, conformément ä Fartide 102 de la Charte des Nations Unies.


 


Artide 23 Authentic Texts

This Protocol is established in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all the texts being equally authentic, and shall be deposited with the Director General of INMARSAT who shall send a certified copy lo each Party lo the Convention.

WITNESS WHEREOF the undersigned. duly authorized for that ose by their respec­tive Governments, have signed this Protocol.

AT LONDON this first day of December one thousand nine houndred eighty one.


Artide 23 Textes faisant foi

Le present Protocole esl élabli en un seul exemplaire en langues frangaise, anglaise, espagnole el russe, tous les lestes faisant éga­lement foi, et déposé auprés du Directeur general d'INMARSAr qui en adresse une copie cerlifiée conforme ä loutes les Parties å la Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dOmenl autorisés ä cet effet par leurs gouvernemenls respectifs, ont signé le present Protocole.

FAIT A LONDRES ce premier décembre mil neuf cent quatrevingl-un.


 


Prop. 1983/84:155                                                   37

regislrering och offentliggörande enligt arti­kel 102 i Förenta nationernas stadga.

Artikel 23

Lika giltiga texter

Delta protokoll är upprättat i ett enda origi­nal på engelska, franska, ryska och spanska språken, vilka texter har samma giltighet, och skall deponeras hos INMARSAT;s gene­raldirektör, som skall sända en bestyrkt ko­pia till varje part i konventionen.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un­dertecknade, därtill vederbörligen bemyndi­gade av sina respektive regeringar, under­tecknat detta protokoll.

UPPRÄTTAT I LONDON den 1 decem­ber 1981.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984