Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1982/83:173

Regeringens proposition

1982/83:173

om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande drift­överenskommelse, m.m.;

beslutad den 21 april 1983.

Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALME

CURT BOSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås all riksdagen godkänner en konvention om upprättande av en europeisk organisation för telekommunikationer via sateUit, kallad Eutelsat, och en därtiU anslutande driftöverenskommelse. Organisationens syfte är all med användning av rymdsalelliler förbättra telekommunikationerna i Europa.

Vidare föreslås ändring i lagen (1976:661) om immunUet och privilegier i vissa fall.

1    Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173                                                              2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Härigenom föreskrivs att bUagan tiU lagen (1976:661) om immunitet och privUegier i vissa faU' skaU ha nedan angivna lydelse.

Bilaga


Fysiska personer

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Intemationella organ


Tillämplig

internationell

överenskommelse


 


31 Europeiska telesatellit­organisationen Eutelsat


Konvention den 15 juli 1982 om upprättande av den europeiska tele­satellitorganisa­tionen Eutelsat


Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Bilagan omtryckt 1979:9. Senaste lydelse 1980:615.


 


Prop. 1982/83:173                                                    3

Utdrag KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-04-21

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-WaUén, Anders­son, Rainer, Boström, Bodslröm, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hell­ström, Thunborg

Föredragande: statsrådet Boström

Proposition om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtiU anslutande driftöverenskommelse, m. m.

1    Inledning

Mellanstatligl samarbete rörande telekommunikationer via satellit har organiserats sedan 1960-talet, och har först och främst resulterat i bildan­del av dels den inlernationeUa telesalellilorganisalionen Inlelsat, dels den inlernationeUa organisationen för maritima telekommunikationer via satel­lit (Inmarsat). Utförliga redogörelser för dessa organisationer och Sveriges deltagande vid deras tiUkomst har lämnats i prop. 1964:182 och 1971:149 beträffande Inlelsat och prop. 1978/79:166 beträffande Inmarsat.

Efter mönster av detta samarbete och med nära anknytning tUl västeuro­peiskt samarbete på rymdteknologins område togs inom Europeiska posl-och telesammanslutnihgen (CEPT) initiativ tiU all sätta upp en interimis­tisk organisation för telekommunikationer via satellit i Europa. Avtalet om det s.k. Interim Eutelsat, nedan kallat den provisoriska överenskommel­sen, trädde i kraft den 30 juni 1977. Två liUäggsavlal liU den provisoriska överenskommelsen har senare ingåtts mellan vissa europeiska teleförvalt­ningar eller teletrafikföretag om användning av telesatelliter för marilim mobil teletrafik (kallade Marols), och ett regionall satellitkommunikations-syslem (ECS) för teletrafik i Europa. Av dessa är numera endast del sistnämna i kraft.

Den provisoriska överenskommelsen innehåller även rikthnjer för bil­dandet av en slutlig Eutelsat-organisation (artikel 20). De innebär i kort-hel att

— Interim Eutelsals församling åläggs att senast sex månader innan ECS-rymdseklorns planerade idrifttagning framlägga förslag om definiti­va bestämmelser för Eutelsat-organisationen;


 


Prop. 1982/83:173                                                    4

- Oavsett vilken form denna organisation får   -

a)   skall ändamålet med Eutelsat—organisationen vara i överensstäm­melse med de principer som anges i förordet tUl den provisoriska överens­kommelsen,

b)  skall aUa CEPT-leleförvallningar kunna bh medlemmar i Eutelsat och skaU också teleförvaltningarna i andra europeiska länder som är med­lemmar i Internationella teleunionen (ITU) kunna beviljas inträde under fömtsättning av församlingens godkännande,

c)   skall skydd tillförsäkras de investeringar, som medlemmama gjort i sin egenskap av signatärer lUl de ovannämnda tiUäggsavtalen, samt

d)   skaU bestämmelserna bl.a. ange Eutelsats ställning som juridisk per­
son; procedur och periodicitel för fastställande av signalärernas invesle-
ringsandelar, och viUkor för finansiella justeringar signatärerna emellan;
villkor för avkastning på investerat kapital; villkor för bestämmande av
användningsavgifler för rymdsektorn; villkor för överflyttning av funktio­
ner tUl Eutelsat från den franska förvaltningen i dess egenskap av företrä­
dare för Interim Eutelsat; samt procedur för reglering av förhållandet till
den europeiska rymdsamarbetsorganisationen European Space Agency
(ESA). — Den provisoriska överenskommelsen slår även fast all, om den
definitiva organisationen inte kan upprättas inom avsedd tid. Interim Eu­
telsals ansvar kvarstår för drift och underhåll av rymdsektorn på gmndval
av hiltUlsvarande överenskommelser liU dess slutgiltiga bestämmelser
träder i kraft.

Interim Eutelsats församhng - sedan våren 1979 under svensk ordföran­de - tillsalte 1980 en arbetsgrupp för atl utarbeta de nämnda förslagen till slutgiltiga överenskommelser. Arbetsgmppen, som bestod av företrädare för förvaltningarna i Belgien, Frankrike, Förbundsrepubhken Tyskland, Italien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Österrike samt för Nordens räkning Norge och Sverige, utarbetade sina förslag med sikte på att det definitiva Eutelsat skuUe - liksom Inlelsat och Inmarsat - upprät­tas genom en mellanstatlig överenskommelse och bl. a. kunna tillerkännas privilegier och immunileler som de båda andra nämnda internationella organisationerna med ansvar för planering och drift av telesateUitsystem. Gmppens förslag grundades därför i tillämpliga delar på avtalen om Inlel­sat och Inmarsat.

Det förtjänar atl i detta sammanhang erinra om atl del traditionellt mycket nära samarbetet mellan de fem nordiska teleförvaltningarna gjorde det naturligt all de även samarbetade vid utarbetandet av förslagen lill Eulelsat-avtalen. Förutom ko-ordinering av uppträdandet vid hithörande förhandlingar har detta samarbete resulterat bl. a. i atl de nordiska förvalt­ningarna beslutat all för gemensamt bmk uppföra en jordstation nära Stockholm för överföring av teletrafik via Eulelsatsyslemet.

Sedan Interim Eutelsats församling antagit förslagen liU avtal om defini-fiva arrangemang inbjöd Frankrikes regering lill en regeringskonferens om


 


Prop. 1982/83:173                                                    5

upprättande av ett permanent, meUanstalligl Eutelsat den 3-14 maj 1982 i Paris. Trots starka motsättningar i vissa frågor - särskilt beträffande den föreslagna konventionens regler rörande upphandling, ko-ordineringen med andra rymdsektorer och Eutelsats' privilegier och immunheter samt den tillhörande driftöverenskommelsens finansieringsregler - lyckades konferensen alt inom den avsatta liden uppnå enhällighel på alla punkter avseende konventionen och driftöverenskommelsen. En resolution antogs dessutom om förhållandet mellan Eutelsat och ESA. Konventionen och driftöverenskommelsen öppnades för undertecknande i Paris den 15 juli 1982.

Konventionen och driflöverenskommelsen i engelsk och fransk original­version jämte översättning lUl svenska bör fogas lill protokollet i detta ärende som bilaga 1 och 2.

2   Konventionens och driftöverenskommelsens innebörd i huvudsak

Överenskommelserna om Eutelsat är som nämnts uppdelade, dels på en konvention, med regeringar som parter, dels på en driftöverenskommelse, med regeringar eller av dem utsedda organ (normall den nationella teleför­valtningen) som parter (s. k. signatärer).

Organisationen har enligt art. Ill' tiU huvudsyfte all dllhandahålla en rymdsektor för internationella allmänna telekommunikationer i Europa. Med rymdseklor förstås den del av ett satellitsystem som utgörs av själva satellitema och de anläggningar på jorden vUka behövs för dessas styrning och konlroll. På samma vUlkor som för den internationella trafiken skall rymdsektorn vara tillgänglig för parternas nationella allmänna telekom­munikationer mellan delar av ett land som antingen skiljs åt av annat lands territorium eller av öppna havet. Eutelsals rymdseklor får även användas för andra nationella och internationella telekommunikationer, såväl all­männa som s. k. speciella (utom för militära ändamål), fömtsatt all Eutel­sats huvudändamål inte äventyras.

Verksamheten skall finansieras genom kapitaltillskott från signatärerna : och avgifter från dem som använder salellilsyslemel. Kapilallaket har tills vidare fastställts till 400 miljoner ECU, vilket belopp styrelsen har rätt all ändra i framliden (art. 5). Kapitallillskottet har preliminärt fördelals på första investeringsandelar som motsvarar ECS-medlemmarnas andelar, av vilka de 15 största kan nämnas: Frankrike (16,40%), Storbritannien (16,40%), Italien (11,48%), Förbundsrepubhken Tyskland (10,82%), Ne­deriänderna (5,47%), Sverige (5,47%), Belgien (4,92%), Spanien (4,64%),

' I hänvisningen till artiklar i överenskommelserna avser romerska siffror konven­tionen och arabiska siffror driftöverenskommelsen.

- I ECU (europeisk valutaenhet) = 0,929429 dollar eller 6,95120 kronor den II april 1983.


 


Prop. 1982/83:173                                                    6

Schweiz (4,36%), Danmark (3,28%), Grekland (3,19%), Portugal (3,06%), Finland (2,73%), Norge (2,51%) och Österrike (1,97%). Den svenska kostnadsandelen motsvarar sålunda 21,9 miljoner ECU eller ungefär 152,2 miljoner kronor. De första andelama, vilka förtecknats i en bUaga till driftöverenskommelsen, kan ändras om någon ny signalär tillkommer eller om någon begär sill utträde. Tidigast efter fyra år från del då den första satelliten i Eutelsats rymdseklor tagits i drift skall signalärernas första investeringsandelar omräknas på gmndval av deras användning av rymd­seklorn. Övergång liU invesleringsandelar baserade på användning skaU ske när tio signatärer har trafik via satellitsystemet och Eutelsats intäkter av deras användning under en sexmånadersperiod överstiger den intäkt som skulle uppnås vid upplåtelse av 5.000 telefonförbindelser. Övergången skall dock ske senast efter sju år oavsett trafikmängden (art. 6 d). Efter övergången från fasta lill trafikbaserade andelar skall en översyn ske vatje år och nya andelar skall träda i kraft den 1 mars. Om kapacilelsulnyttjan-det sjunkk med mer än 20 procent i jämförelse med den sexmånaderspe­riod som böljade 18 månader före jusleringslillfällel ändras emellertid inle invesleringsandelama (art. 6 e). I annat fall skulle kraftiga kortsiktiga svängningar i användningen kunna leda till ändringar av andelarna som ej återspeglar den långsiktiga användningen.

Verksamheten skall drivas enligl sunda ekonomiska gmndsalser och med iakttagande av gängse affärsmässiga principer (art. V). En för Eutel­sals ekonomi väsenflig princip har fastslagits i konventionens artikel om upphandling (art. XIV). Således stadgas all fri inlernalioneU upphandhng skall ske i första hand och all avgörande för anlagande av elt anbud skall vara atl det ger Eutelsat den bästa kombinationen av kvalitet, pris, leve­ranstid och andra för organisationen väsentliga egenskaper. I de fall då flera anbud är likvärdiga i nämnda hänseenden skall avgörandet ske med beaktande av partemas allmänna och industriella intressen.

Eutelsat förvallas av en församling, en styrelse och ett verkställande organ under ledning av en generaldirektör.

Församlingen består av alla konventionens parter och de har en röst var. Församlingen är organisationens högsta beslutande organ och fastställer de allmänna och långsikflga riktlinjerna för dess verksamhet (art. IX).

Styrelsen består av företrädare för samtliga signatärer lill driflöverens­kommelsen. Rösträtten i styrelsen är baserad på respektive signatärs in­vesteringsandel, med den begränsningen all ingen signalär skall förfoga över mer än 20 procent — i undanlagsfall 25 procent — av den samman­lagda röstkvolen i Eutelsat (art. X och XI). Styrelsens uppgifter framgår av art. XII. Styrelsen skall framför allt svara för projektering, utveckling, konslmktion, upprättande, anskaffning, drift och underhåll av Eutelsats rymdseklor samt därmed sammanhängande uppgifter. Styrelsen utnämner och avsätter generaldirektören.

Generaldirektören, som utses för sex år i taget, är Eutelsats högste verkställande tjänsteman och dess legale ställföreträdare (art. XIII).


 


Prop. 1982/83:173                                                    7

Eutelsat skall enligl art. IV vara juridisk person. Organisationen skall ha sill säte i Paris, och den skall i samtliga medlemsstater befrias från in­komstskatt, direkt förmögenhetsskatt saml tullar på telesatelliter och an­nan utrustning för användning inom Eutelsals rymdseklor. Genom en överenskommelse rörande organisationens säte skall alla signatärer utom den franska befrias från skatl i Frankrike på inkomster från Eutelsat. Genom överenskommelsen och ett särskilt protokoll skall vederbörliga privilegier, friheter och immunileler av samfliga parter beviljas Eutelsat, dess personal samt företrädare för parter och signatärer i tjänsteutövning (art. XVII).

Regler om utträde finns intagna i art. XVIII och regler om ekonomiska uppgörelser vid utträde anges i art. 21. Ändringar i konventionen kan ske enligt art. XIX och i driflöverenskommelsen enligl art. 22. Avgörande av tvister och skiljedomsförfarande regleras i art. XX och bilaga B i konven-flonen saml i art. 20 i driflöverenskommelsen.

Parternas ansvarighet regleras i art. XXIV och signalärernas liksom Eutelsats anställdas ansvarighet regleras i art. 19. Utförliga regler om Eutelsats, parternas och signalärernas rättigheter i samband med och fillgång liU uppfinningar inom Eutelsats verksamhet har intagits i art. 18.

Konventionen öppnades för undertecknande från den 15 juli 1982 och förblir så lill dess den träder i kraft. Därefter blir konventionen öppen för anslutning. De stater vars teleförvaltningar eller motsvarande har rätt atl bli signatärparter i den provisoriska överenskommelsen, d. v. s. stater vilkas förvaltningar tUlhör CEPT, får bh parter i konventionen. En fömt­sättning för atl en stat skall bli part är atl den eller dess bemyndigade signalär undertecknar driftöverenskommelsen (art. XXI).

Konventionen träder i kraft 60 dagar efter det atl den undertecknats utan förbehåll, ratificerats, anlagils eller godkänts av två tredjedelar av de stater som den 15 juh 1982 hade signatärparter i Interim Eutelsat, represen­terande två tredjedelar av finansieringsandelama enligt ECS-överenskom-melsen och under fömtsättning all dessa stater eUer deras utsedda signa­tärer undertecknat driftöverenskommelsen. Ikraftträdande sker inte om dessa villkor inle uppfyllts senast 18 månader från det konventionen öpp­nades för undertecknande, d. v. s. senast den 15 januari 1984 (art. XXII).

3   Svenskt tillträde till konventionen och driftöverenskommelsen

Televerket, som aktivt deltagit i förberedelsearbetet med konventionen och driflöverenskommelsen, har i skrivelse den 27 augusU 1982 lill rege­ringen hemställt om åtgärder för all konventionen rörande Eutelsat jämte den tillhörande driftöverenskommelsen skall godkännas för Sveriges vid­kommande. Televerket understryker vidare atl del är angeläget all verket kan fortsätta del ifrågavarande västeuropeiska samarbetet och hemställer


 


Prop. 1982/83:173                                                    8

därför all verket bemyndigas all för Sveriges del ingå som part i driflöver­enskommelsen.

Regeringen fattade den 9 september 1982 beslut om alt för Sveriges del underteckna konventionen med förbehåll för ratifikation. Undertecknan­det ägde sedan mm i Paris den 28 september 1982 varvid även Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Luxemburg, Monaco, Portu­gal, San Marino, Turkiet och Storbritannien undertecknade. Senare har även Italien och Schweiz undertecknat konventionen.

Med hänsyn till vad jag sålunda har anfört och till Sveriges framträdande roll i del internationella samarbetet på telekommunikationsområdet saml dess deltagande i det nära nordiska samarbetet i dessa frågor anser jag alt Sverige bör fiUlräda konventionen och driflöverenskommelsen.

Under fömtsättning atl riksdagen godkänner konvenUonen om upprät­tande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat och den därtiU anslutande driflöverenskommelsen bör televerket bemyndigas att för Sve­riges del vara signalär flll driflöverenskommelsen.

Finansiering. Televerkels kostnader bör i princip täckas genom avgifter från dem som använder Eulelsat-systemels tjänster.

4   Immunitet och privilegier

Elt svenskt tiUträde liU konventionen om Eutelsat aktualiserar en änd­ring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Som jag fömt har nämnt finns i artikel XVII i konventionen bestämmel­ser om immunitet och privilegier för Eutelsat m. fl. subjekt. F. n. behöver från svensk sida endast beaktas bestämmelserna i artikel XVII b) om vissa privilegier för Eutelsat när del gäller tullar och skatter. Senare, när med­lemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i artikel XVII c) har överens­kommit om del särskilda protokollet om immunitet och privilegier, kan ytterligare bestämmelser få beaktas från svensk sida, förutsatt alt Sverige då är medlem av Eutelsat.

Såvitt gäller de privilegier som omedelbart genom konvenfionen tillför­säkras Eutelsat, måste vid elt svenskt tillträde flll konventionen bestäm­melser tas in i svensk lag. Enligl 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skall sådana intemationella organ och därtiU anknutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enhgt vad som bestäms i avtal eller stadga som är i kraft i förhållande ull Sverige. För all Eutelsat enligl svensk rätt skall komma i åtnjutande av de förmåner som föreskrivs i konventionen bör lUl den nämnda bilagan fogas en ny punkt, som avser Eutelsat och i vilken det som tUlämplig överenskom­melse anges konvenfionen om Eutelsat. Den nya punkten bör betecknas som punkt 31.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. KonvenUonens


 


Prop. 1982/83:173                                                    9

bestämmelser om immunitet och privilegier blir som jag nyss nämnde tillämpliga som svensk lag först från den dag då konventionen träder i kraft i förhållande liU Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s. 18 O- Del åligger regering­en all kungöra fidpunklen då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsdeparte­mentet upprättats förslag lill lag om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Vid upprättandet av förslaget har samråd skett med chefen för utrikesdepartementet.

5   Hemställan

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen all

1.  godkänna konventionen om upprättande av den europeiska lele-salelhtorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driflöver-enskommelse,

2.  anta förslaget lUl lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

3.  godkänna den finansieringsform som jag har förordat.

6   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan­den har lagt fram.


 


Prop. 1982/83:173


10


 


Convention

Establishing the European Telecommuni-cations Satellite Organization "EUTEL­SAT"


Convention

portant création de POrganisation euro-péenne de télécommunications par satel­lite « EUTELSAT »


 


PREAMBLE The States Parties lo this Convention,

Underlining the importance of télécom­munications by satellite for the development of relations between their peoples and their economies, and their desire lo strengthen their co-operation in this field,

Noting that the Provisional European Télé­communications Satellite Organization "IN­TERIM EUTELSAT" was established for the purpose of operating space segments of European télécommunications satellite sys­tems,

Considering the relevant provisions of the Trealy on Principles Governing the Acflvilies of States in the Exploration and Use of Ouler Space, Induding the Moon and Other Celes-tial Bodies, done at London, Moscow and Washington on 27 January 1967,

Wishing lo conlinue the establishment of these télécommunications satellite systems as part of an improved European télécom­munications network for providing expanded télécommunications services to all participat­ing States and this without prejudice lo any rights and obligations of the States which are parties to the Agreement relating lo the Inter­national Télécommunications Satellite Or-ganizaflon "INTELSAT", done al Washing­ton on 20 August 1971, or by the Convention on the Inlernafional Mariflme Télécommuni­cations Satellite Organization "INMAR­SAT" done al London on 3 September 1976,

Determined, to this ehd, lo provide, through the mosl appropriate space lelecom-municaflons technology available, the mosl efficient and economic facUilies possible con-sisient with the mosl efficient and equilable use of the radio frequency speclmm and of orbital space,

Agree as follows:


PREAMBULE

Les Etats Parties ä la Présente Conven­tion,

Soulignanl Timportance des télécommuni­cations par satellite pour le développement des relations entré leurs peuples et leurs economies, ainsi que leur volonté de ren-forcer leur coopération en ce domaine,

Prenant acte du fait que POrganisation eu-ropéenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT INTERIMAIRE » a été créée afin d'exploiler des secleurs spa-liaux de systémes européens de télécom­munications par salelllite,

Considérant les disposiflons perflnenles du Trailé sur les principes régissant les activilés des Etats en matiére d'exploralion el d'utili-sation de Tespace extra-almosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait ä Londres, Moscou el Washington le 27 janvier 1967,

Désirant poursuivre la mise en place de systémes de télécommunications par saleUite destinés ä faire partie d'un réseau européen perfectionné de télécommunications, afin d'offrir ä tous les Etats participants des ser­vices de télécommunications plus élendus, sans cependanl remettre en cause les droits el obligations des Etats qui sont parties ä TAccord relatif ä TOrganisation inlernafio-nale de télécommunications par satellite «INTELSAT » fait ä Washington le 20 aoilt 1971, ou å la Convention portanl création de POrganisation intemafionale de télécom­munications marilimes par sateUite «IN­MARSAT», faite ä Londres le 3 seplembre 1976,

Résolus, ä celle fin, a fournir, grace aux lechniques disponibles de télécommunica­tions spafiales les plus appropriées, les moyens les plus efficaces el les plus économi-ques, dans loute la mesure compalible avec Putilisation la plus efficace et la plus equila­ble du speclre des fréquences radioélectri-ques ainsi que de Pespace orbital,

Sont convenus de ce qui suit :


 


Prop. 1982/83:173                                                            11

Översättning BILAGA 1 Konvention

om upprättande av den europeiska telesa­tellitorganisationen Eutelsat

INLEDNING Undertecknade stater,

vilka understryker betydelsen av telekom­munikationer via satellit för utvecklingen av förbindelserna mellan sina folk och sina eko­nomier, och sin önskan all stärka sitt samar­bete inom detta område;

vilka beaktar, alt den provisoriska europe­iska telesaleUitorganisalionen "Interim Eu­telsat" upprättades i syfte all sköta driften av rymdsektorer tillhöriga europeiska telesatel­litsystem;

vilka beaktar tiUämpliga sladganden i För­draget innehåUande principer för staternas uppträdande vid utforskandet och utnyttjan­det av yttre rymden, däri inbegripet månen och övriga himlakroppar, som ingicks i Lon­don, Moskva och Washington den 27 januari 1967;

vilka önskar fortsätta all upprätta dessa telesateUitsystem som del av ett förbättrat europeiskt telenät för atl kunna erbjuda ut­ökade teletjänster lill aUa dellagande stater och detta utan inverkan på rättigheter och förpUktelser för stater som är parter i Över­enskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen Inlelsat, som in­gicks i Washington den 20 augusti 1971, eUer i Konventionen om den internaflonella organi-safionen för mariflma lelesaleUilkommunika-tioner via sateUil (Inmarsat), som ingicks i London den 3 september 1976;

vilka har för avsikl alt för sagda ändamål genom den lämpligaste tillgängliga rymdlele-lekniken tillhandahålla de effektivaste och mest ekonomiska förbindelsemöjligheler som kan förenas med del effektivaste och mest rättvisa utnyttjandet av radiofrekvensspekl-ret och utrymmet för omloppsbanor;

har kommit överens om följande:


 


Prop. 1982/83:173


12


 


ARTICLE I (Definitions) For the purposes of this Convention:

a)   "Convention" means the Convention establishing the European Télécommunica­tions Satellite Organization "EUTELSAT", induding its Preamble and ils Annexes, opened for signature by Governmenls al Par­is, on 15July 1982;

b)   "Operating Agreement" means the Op­erating Agreement relating to the European Télécommunications Satellite Organization "EUTELSAT", induding its Preamble and its Annexes, opened for signature, at Paris, on 15July 1982;

c)   "Provisional Agreement" means the Agreement on the Constitution of a Provi­sional European Telecommunicarions Satel-hte Organization "INTERIM EUTELSAT", done al Paris, on 13 May 1977 between Admi-nistrations/Recognized Private Operating Agencies and deposited with the French Ad­ministration;

d)    "ECS Agreement" means the Supple­
mentary Agreement lo the Provisional Agree­
ment relating to the space segment of the
Satellite Telecommunicaflons System for the
Fixed Service (ECS), done al Paris, on 10
March 1978;

e)    "Party" means a State for which the
Convention has entered into force or has
been provisionally applied;

f)     "Signatory" means the télécommunica­
tions entity or the Party which has signed the
Operating Agreement and for which il has
entered into force or has been provisionally
applied;

g)    "Space segment" means a sel of télé­
communications saleUiles, and the tracking,
telemetering, command, control, monitoring
and related facilities and equipment for the
operational support of those salellites;

h) "EUTELSAT Space Segment" means the space segment owned or leased by EU­TELSAT for the purpose of the objeclives listed under paragraphs a), b), c) and e) of Artide III of the Convention;

i) "SateUite télécommunications syslem" means the unit formed by a space segment


ARTICLE I

(Definitions) Aux flns de la Convention:

a)   Le terme «Convention» désigne la Convention portanl création de POrganisa-fion européenne de télécommunications par satellite »EUTELSAT», y compris son préambule et ses annexes, ouverte ä la signa­ture des Gouvernemenls, ä Paris, le 15 juillet 1982;

b)   Pexpression « Accord d'exploitation » désigne PAccord d'exploilation relatif ä POr­ganisation européenne de telecommunica­flons par satellite « EUTELSAT », y compris son préambule et ses annexes, ouvert a la signature, ä Paris, le 15 juillet 1982;

c)   Pexpression «Accord provisoire» dé­signe r Accord relatif ä la conslitufion d'une organisation européenne provisoire de télé­communications par sateUite « EUTELSAT INTERIMAIRE», condu å Paris le 13 mai 1977 entré Administrations ou exploilaflons privées reconnues compélentes et déposé auprés de PAdministralion frangaise;

d)    Pexpression «Accord ECS» désigne
PAccord additionnel ä PAccord provisoire,
relatif au secteur spatial du systéme de télé­
communications par sateUite du service fixe
(ECS), fait ä Paris, le 10 mars 1978;

e)    le terme « Partie » désigne un Etat ä Pé­
gard duquel la Convention est entrée en vi­
gueur ou est appliquée ä titre provisoire;

f)     le terme »Signataire» désigne Porga-
nisme de télécommunications ou la Partie qui
a signé PAccord d'exploilalion et å Pégard
duquel ce dernier est entré en vigueur ou est
applique a titre provisoire;

g)    Pexpression «secteur spatial» désigne
un ensemble de salellites de télécommunica­
tions ainsi que les-installations de poursuile,
de télémesure, de télécommande, de con-
tröle, de surveillance el les autres équipe-
menls associés, nécessaires au fonclionne-
ment de ces salellites;

b) Pexpression «secteur spatial» d'EU-TELSAT désigne le secteur spatial dont EU­TELSAT est propriétaire ou localaire aux fins des objeclifs chés aux paragraphes a), b), c) et e) de Partide III de la Convention;

i) Pexpression « systéme de télécommuni­cations par satellite » désigne Pensemble con-


 


Prop. 1982/83:173                                                                 13

ARTIKEL I

(Definitioner)

I denna konvention förslås med

a) "konvention" Konventionen om upp­rättande av den europeiska telesatellitorgani­sationen "Eutelsat", jämte dess inledning och dess bilagor, vilken öppnats för regering­ars underskrift i Paris den 15 juh 1982;

b)   "driflöverenskommdse" Driftöverens­kommelsen rörande den europeiska telesatel-htorganisalionen "Eutelsat", jämte dess in­ledning och dess bUagor, som öppnats för underskrift i Paris den 15 juh 1982;

c)   "provisorisk överenskommelse" Över­enskommelsen om bildandel av en proviso­risk europeisk telesatellitorganisaflon "In­terim Eutelsat", som ingicks i Paris den 13 maj 1977 mellan förvaltningar/erkända enskil­da Irafikföretag och deponerad hos den frans­ka förvaltningen;

d)      "ECS-överenskommelsen" TiUäggs-
överenskommdsen till den provisoriska
överenskommelsen rörande den rymdsektor
som tiUhör lelesaiellilsystemet för fast trafik

■ (ECS)*, som ingicks i Paris den 10 mars 1978;

e)    "part" en stal i förhållande tiU vilken
konventionen har trätt i kraft eller proviso­
riskt fillämpas;

f)    "signalär" ett telekommunikationsorgan
eller en part som har undertecknat driflöver­
enskommelsen och i förhållande fill vilket el­
ler vilken den trätt i kraft eller provisoriskt
tillämpas;

g)    "rymdsektor" såväl en grupp telesatel­
liter som för deras drift nödvändig utmstning
för spårning, telemelri, styrning, konlroll,
övervakning od;

h) "Eutelsals rymdseklor" den rymdsek­lor som ägs eller hyrs av Eutelsat för de ända­mål som anges i paragraferna a), b), c) och e) i konventionens artikel III;

i) "telesateUitsystem" den enhet som ut­görs av en rymdsektor och de jordstationer

* European Communication Satellite System


 


Prop. 1982/83:173


14


 


and the earth stations having access lo that space segment;

j) "Télécommunications" means any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or inleUi-gence of any nature, by wire, radio, oplical or other eleclromagnetic syslems;

k) "Public telecommunicaflons services" means fixed or mobile telecommunicaflons services which can be provided by saleUile and which are available lo the public, such as tdephony; telegraphy; telex; facsimUe; dala transmission; videotex; transmission of radio and television programmes between ap-proved earth stations having access lo the EUTELSAT space segment for further trans­mission lo the public; mulflservices transmis­sions; and leased circuits lo be used in any of these services;

1) "Specialized telecommunicaflons ser­vices" means telecommunicaflons services which can be provided by satellite, other than those defined in paragraph k) of this Artide, induding, but not limited to, radio navigation services, broadcasting saleUile services, space research services, meteorological ser­vices, and remote sensing of earth resources.


stilué par un secteur spaflal el par les stations terriennes ayant accés ä ce secteur spatial;

j) le terme «télécommunications » désigne toute transmission, emission ou reception de Signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignemenls de toute nature, par fil, radioélectricilé, oplique ou autres sys­témes éleclromagnéliques;

k) Pexpression « services publics de télé­communications » désigne les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent étre assurés par saleUile el auxquels le piibhc peut avoir accés, tels que le lélé-phone, le lélégraphe, le telex, la lélécopie, la transmission de données, le videotex, la iransmission de programmes de radiodiffu-sion et de television entré slafions terriennes approuvées ayant accés au secteur spatial d'EUTELSAT en vue d'une transmission ul-lérieure au public, les transmissions mulflser­vices, ainsi que les circuits loués utUisés pour Pun quelconque de ces services;

1) Pexpression « services spécialisés de té­lécommunications » désigne les services de telecommunicaflons, autres que ceux définis au paragraphe k) du present artide, qui peu­vent étre assurés par satdhle, y compris, sans que cette lisle soit limitalive, les ser­vices de radionavigalion, de radiodiffusion par satellite, de recherche spatiale, de mé-léorologie et de télédéteclion des ressources lerrestres.


 


ARTICLE II

(Establishment of EUTELSAT)

a)    The Parties hereby establish the Euro­pean Télécommunications Satellite Organiza­tion "EUTELSAT", hereinafter referred to as "EUTELSAT".

b)   Each Party shall designate a public or private télécommunications entity subject lo its jurisdiction to sign the Operating Agree­ment, unless such Party itself signs the Oper­ating Agreement.

c)    Telecommunicaflons administrations and enfllies may, subject to applicable do-mesfic law, negotiale and enter direcfly into Iraffic agreemenls for their use of telecom­municaflons facUifies provided under the Convention and the Operating Agreement, as well as for services to the public, inslalla-


ARTICLE II

(Création d'EUTELSAT)

a)    Par la présente Convention, les Parlies créenl POrganisaflon européenne' de télé­communications par satellite «EUTEL­SAT », ci-aprés dénommée « EUTELSAT ».

b)   Chaque Partie désigne un organisme de télécommunications public ou privé soumis ä sa juridiction pour signer PAccord d'exploi-lalion, ä moins que cette Partie ne le signe elle-méme.

c)    Les Administrations el organismes de telecommunicaflons peuvent, sous réserve de leur droit national applicable, négocier el conclure direclemenl les accords de Irafic portant sur Pufllisalion qu'Us feronl des moyens de telecommunicaflons fournis en vertu de la Convention el de PAccord d'ex-


 


Prop. 1982/83:173                                                   15

som har tillträde liU den rymdseklorn;

j) "telekommunikationer" varje överför­ing, utsändning eller mottagning av tecken, signaler, skrift, bilder och ljud eller medde­landen av varje slag via tråd, radio, opflska eUer andra elekiromagneflska system;

k) "aUmänna telekommunikationer" fasta eUer mobila telekommunikationer som kan tillhandahåUas via satellit och som är tUlgäng­hga för allmänheten, såsom telefoni, tele­grafi, telex, faksimUe, dataöverföring, video­tex, överföring av ljudradio- och televisions­program mellan godkända jordstalioner med tUllräde till Eutelsats rymdsektor för vidare utsändning till aUmänheten, flertjänstöverför-ingar, samt förhyrda förbindelser för använd­ning vid någon av ovannämnda ändamål;

1) "speciella telekommunikationer" andra telekommunikationer som kan tillhandahållas via satellit än de som definieras i punkt k) i denna artikel. Detta inbegriper men begrän­sas inle till radionavigering, ljudradio- och TV-sändning via satellit, saml telekommuni­kationer för rymdforskning, meteorologi och jordresursövervakning.

ARTIKEL II

(Upprättande av Eutelsat)

a)   Parterna upprättar härmed Europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat, nedan kallad Eutelsat.

b)   Varje part skall utse ett offentligt eUer enskilt lelekommunikationsorgan under sin jurisdikflon att underteckna driftöverens­kommelsen, om inle parten själv underteck­nar driflöverenskommelsen.

c)   Teleförvaltningar och andra lelekom­munikationsorgan äger, med förbehåll för tU­lämplig nationell lag, förhandla och träffa tra­fiköverenskommelser direkt med varandra angående användningen av telekommunika-lionsmedd, som tUlhandahålls enligl konven­tionen och driflöverenskommelsen, tjänster


 


Prop. 1982/83:173


16


 


lions, division of revenues and related busi­ness arrangements.

d) The relevant provisions of Annex A to the Convention shall apply for the purpose of ensuring continuily between the acflvilies of INTERIM EUTELSAT and those of EU­TELSAT.


ploitation, ainsi que sur les services destinés au public, les installations, la répartiuon des receltes et les dispositions commerciales qui s'y rapportent.

d) Les dispositions pertinenles de Pan-nexe A) de la Convention ont pour but d'as-surer la conlinuilé entré les acflvilés d'EU-TELSAT INTERIMAIRE et celles d'EU-TELSAT.


 


ARTICLE III

(Scope of EUTELSAT activities)

a)    The main purpose of EUTELSAT shall be the design, development, conslruclion, es­tablishment, operation and maintenance of the space segment of the European telecom­municaflons satellite syslem or systems. In this conlexl, EUTELSAT shall have as ils prime objeclive the provision of the space segment required for international public te­lecommunicaflons services in Europé.

b)   The EUTELSAT Space Segment shall also be made available on ihe same basis as internaflonal public telecommunicaflons ser­vices for domestic public télécommunica­tions services in Europé, either between areas separated by areas which do not fall under the jurisdiction of the same Party or between areas falling under the jurisdicflon of the same Party but separated by the high seas.

c)    As long as the abihty of EUTELSAT to achieve its prime objeclive is not impaired, the EUTELSAT Space Segment may also be made available for other domestic or interna­tional public telecommunicaflons services.

d)    In the implemenlation of ils acflvilies
EUTELSAT shaU apply the principle of non-
discrimination as between Signatories.

e)    On request and under appropriate terms
and conditions, the EUTELSAT Space Seg­
ment, exisflng or being implemented at the
lime of such a request, may also be ulilized in
Europé for specialized telecommunicaflons
services either international or domestic as
deflned in paragraph 1) of Artide I of the
Convention, but not for military purposes,
provided that:

i) the provision of public lelecommuni-


ARTICLE III

(Domaine des activilés d'EUTELSAT)

a)    EUTELSAT a pour mission principale de concevoir, mellre au point, construire, metlre en place, exploiler et entrelenir le sec­teur spatial du systéme ou des systémes euro­péens de télécommunications par salelhtes. Dans ce cadre, EUTELSAT a pour objectU" premier la fourniture du secteur spatial nécessaire å des services publics de télécom­munications inlernalionales en Europé.

b)   Le secteur spatial d'EUTELSAT est également fourni sur la méme base que les services publics de télécommunications in­lernalionales pour des services publics de té­lécommunications nationales en Europé re-lianl soit des regions séparées par des terri­toires ne relevant pas de la juridiction d'une méme Partie, soit des regions relevant de la juridiction d'une méme Partie séparées par la haute mer.

c)    Dans la mesure oö il n'est pas porté atteinte å la poursuile de Pobjeclif premier d'EUTELSAT, le secteur spaflal d'EUTEL-SAT peut étre également foiirni pour d'aulres services publics de télécommunications na­tionales ou inlernalionales.

d)    Dans la mise en ceuvre de ses activilés,
EUTELSAT respecte le principe de non dis-
crimination entré Signataires.

e)    Sur demande, et selon des modalilés ap­
propriées, le secteur spatial d'EUTELSAT,
existanl ou en cours de mise en place au
moment d'une lelle demande, peut élre en
outre utilisé en Europé pour des services spé­
cialisés de télécommunications inlernalio­
nales ou nationales, tels qu'ils sont définis au
paragraphe 1) de Partide I de la Convention,
mais non ä des fins militaires, sous réserve
que:

i) la fourniture de services publics de


 


Prop. 1982/83:173                                                   17

lUl aUmänheten, installationer, inkomstför­delning och därtill hörande affärsarrange­mang.

d) TiUämpliga bestämmelser i bilaga A liU konventionen skaU gälla för alt säkerställa kontinuiteten meUan Interim Eutelsats och Eutelsals verksamhet.

ARTIKEL III

(Omfattningen av Eutelsats verksamhet)

a)    Eutelsats huvudsakliga ändamål skaU vara atl projektera, utveckla, konstruera och upprätta saml driva och underhålla den rymdsektor som liUhör del europeiska lelesa-teUilsyslemet eUer -systemen. Därvid skall det vara Eutelsats främsta uppgift att tillhan­dahålla den rymdsektor som behövs för inler­nationeUa allmänna telekommunikationer i Europa.

b)   Eutelsats rymdsektor skaU på samma villkor som för inlernationeUa aUmänna tele­kommunikationer också göras tillgänglig för nationella allmänna telekommunikationer i Europa, dels mellan områden åtskilda av ter­ritorier som inte lyder under samma parts jurisdiktion, dels mellan områden som lyder under samma parts jurisdiktion men som är åtskilda av öppna havet.

c)    Eutelsats rymdseklor får också stäUas till förfogande för andra nafionella eller inter­nationella aUmänna telekommunikationer, så länge som Eutelsats förmåga alt fuUgöra sin främsta uppgift inte försvåras.

d)   Eutelsat skall i sin verksamhet tillämpa
principen om icke-diskriminering mellan sig­
natärer.

e)   På begäran och på lämpliga villkor får
Eutelsals rymdseklor, såväl den befintliga
som den som håller på atl upprättas vid tid­
punkten för begäran, även användas i Europa
för internationella eller nationella speciella
telekommunikationer, som definierats i
punkt 1) i konventionens artikel I, men inte
för militära ändamål, under förutsättning att

i) tillhandahållandet av aUmänna lele-2   Riksdagen 1982/83.1 saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173


18


 


calions services is not unfavourably affecl-ed;

ii) the arrangements are otherwise ac­ceptable from a technical and economic point of view.

f)    EUTELSAT may, on request and under
appropriate terms and conditions, provide
salellites and associaled equipment separale
from those for the EUTELSAT Space Seg­
ment for:

i) domestic public telecommunicaflons services;

u) international public telecommunica­flons services;

iii) specialized telecommunicaflons ser­vices, other than for miUlary purposes; provided that the efficient and economic operation of the EUTELSAT Space Segment is not unfavourably affecled in any way.

g)   EUTELSAT may undertake any re­
search and experimenlaflon in fields directly
connected with ils purposes.


télécommunications n'en subisse pas d'ef-fets défavorables;

ii) les dispositions adoptées soient par aiUeurs acceptables des poinls de vue lech-nique el économiqiie.

f)    EUTELSAT peut, sur demande et selon
des modahtés appropriées, foumir des salel­
lites et des équipmenls connexes disflncls de
ceux du secteur spatial d'EUTELSAT aux
fins:

i) de services publics de télécommunica­tions nationales;

ii) de services publics de telecommuni­caflons inlernalionales;

iii) de services spécialisés de télécom­munications autres qu'ä des flns militaires; ä condition que Pexploitation efficace et économique du secteur spatial d'EUTEL­SAT n'en soit, en aucun cas, défavourable-menl affectée.

g)   EUTELSAT peut entreprendre toute
recherche el expérimentalion dans les do-
maines direclemenl lies ä ses objeclifs.


 


ARTICLE IV (Legal Personality)

a)    EUTELSAT shaU have legal personal­ity.

b)   EUTELSAT shaU enjoy the fuU capac-ity necessary for the exercise of its functions and the achievemenl ofils purposes, and may in particular:

i) enter into contracts;

ii) acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property;

iii) be a party lo legal proceedings;

iv) conclude agreements with States or intemational organizations.

ARTICLE V (Financial Principles)

a)    EUTELSAT shaU own or lease the EU­TELSAT Space Segment and shall own all other property acquired by EUTELSAT. The Signatories shall be responsible for fi-nancing EUTELSAT.

b)   EUTELSAT shall operate on a sound economic and financial basis having regard to accepted commercial principles.

c)    Each Signatory shaU have a financial


ARTICLE IV

(Personnalité Juridique)

a)    EUTELSAT a la personalité juridique.

b)   EUTELSAT a toute la capacilé requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objecflfs el peut notamment:

i) passer des contrats;

u) acquérir, prendre ä bail, détenir el cé-der des biens meubles et immeubles;

iii) ester en justice;

iv) conclure des accords avec des Etats ou des organisations inlernalionales.

ARTICLE V (Principles financiers)

a)    EUTELSAT est propriétaire ou loca­laire du secteur spatial d'EUTELSAT et pro­priétaire de tout autre bien acquis par EU­TELSAT. Les Signataires ont la responsabi-hté du financemenl d'EUTELSAT.

b)   EUTELSAT est gérée sur une saine base économique et financiére, conformé­ment aux principes agrées en matiére com-merciale.

c)    Chaque  Signalaire  a,  dans  EUTEL-


 


Prop. 1982/83:173                                                   19

kommunikationer   inte   påverkas   ogynn­samt,

ii) arrangemangen i övrigt kan godkän­nas från teknisk och ekonomisk synpunkt.

f)   Eutelsat får, på begäran och på lämpliga
villkor, lUlhandahålla satelliter och därtiU hö­
rande utrustning, vid sidan av Eutelsats
rymdsektor, för

i) nationella aUmänna telekommunika­tioner,

ii) inlernationeUa aUmänna telekommu­nikationer,

iii)   speciella  telekommunikationer  för andra ändamål än militära under fömtsättning atl den effektiva och eko­nomiska driften av Eutelsals rymdsektor inte på något sätt påverkas ogynnsamt.

g)  Eutelsat får utföra forskning och försök
inom områden som direkt hör samman med
dess ändamål.

ARTIKEL IV

(Rättslig ställning)

a)    Eutelsat skaU vara juridisk person.

b)   Eutelsat skall åtnjuta fuU rättslig hand­
lingsförmåga för atl säkerställa utövandet av
sina funktioner och uppnåendet av sina syf­
ten, och får bl. a.

i) ingå kontrakt,

ii) förvärva, hyra, .inneha och förfoga över lös och fast egendom,

iii) vara part i rättsligt förfarande,

iv) sluta överenskommelser med stater eller internationella organisationer.

ARTIKEL V

(Ekonomiska grimdsatser)

a)  Eutelsat skaU äga eUer hyra Eutelsats rymdseklor och skall äga all annan egendom förvärvad av Eutelsat. Signatärerna skall an­svara för finansieringen av Eutelsat.

b)  Eutelsat skall drivas på sund ekonomisk och finansiell gmndval med beaktande av ve­dertagna affärsmässiga principer.

c)  Varje signatärs ekonomiska deltagande i


 


Prop. 1982/83:173


20


 


interest in EUTELSAT in proportion to its investment share and this shaU correspond to its percentage of all ulilization of the EU­TELSAT Space Segment by all Signatories as determined under the Operating Agree­ment. However, no Signatory, even if its uli-Uzation of the EUTELSAT Space Segment is nil, shall have an investment share less than the minimum investment share specified in the Operating Agreement.

d)    Each Signatory shall contribule lo the
capital requirements of EUTELSAT and
shall receive capital repayment and compen­
sation for use of capital in accordance with
the Operating Agreement.

e)    All users of the EUTELSAT Space Seg­
ment shaU pay ulilization charges determined
in accordance with the provisions of the Con­
vention and the Operating Agreement.

i) The råtes of utUizalion charge for each type of utUization shall be the same for all public or private telecommunicaflons enti-ties in territories under the jurisdiction of Parties, which apply for space segment ca-pacily for that type of ulilization.

ii) For public or private telecommunica­flons entities authorized to ulilize the EU­TELSAT Space Segment under Artide 16 of the Operating Agreement for territories which are not under the jurisdiction of a Party, the Board of Signatories may deter-mine råtes of utUization charge different from those referred to in subparagraph i) above, but the same råte shall be applied to these entifles for the same type of utUiza­tion.

f) The salellites and associaled equipment referred lo in paragraph f) of Artide III of the Convention may, by the unanimous decision of the Board of Signatories, be financed by EUTELSAT. Otherwise they shall be fi­nanced by those requesting them on terms and conditions set by the Board of Signato­ries with a view to covering at least all rel­evant costs borae by EUTELSAT which costs shaU not be considered as part of the capital requirements of EUTELSAT as de­fined in paragraph b) of Artide 4 of the Oper­ating Agreement. Such salellites and associ-


SAT, un intérél flnancier proportionnel a sa part d'investissement, celle-ci correspondanl ä son pourcentage d'utiUsation totale du sec­teur spatial d'EUTELSAT par tous les Signa­taires, déterminé conformément aux dis­positions de PAccord d'exploilation. Toutefois, aucun Signalaire, méme si son ulUisaflon du secteur spatial d'EUTELSAT est nulle, ne peut avoir une part d'inveslisse-menl inférieure ä la part d'investissemenl minimale fixée par PAccord d'exploitalion.

d)    Chaque Signalaire conlribue aux be-
soins en capital d'EUTELSAT et recoit le
remboursement el la rémunération du capi­
tal, conformément ä PAccord d'exploitation.

e)    Tous les usagers du secteur spatial
d'EUTELSAT versenl les redevances d'utili-
sation fixées conformément aux disposiflons
de la Convenflon et de PAccord d'exploila-
tion.

i) Pour chaque type d'utihsalion, les laux de la redevance d'utUisation sont identiques pour tous les organismes de télécommunications publics ou privés qui, pour les territoires relevant de la juridic­tion des Parties, demandent une capacilé de secteur spaflal pour ce type d'ulilisa-lion.

ii) Pour les organismes de télécommuni­cations publics ou privés qui sont autorisés å utihser le secteur spatial d'EUTELSAT conformément aux dispositions de Partide 16 de PAccord d'exploitation pour des ter­ritoires qui ne relévent pas de la juridiction d'une Partie, le ConseU des Signataires peut fixer des laux dé redevance différenls de ceux vises ä Palinéa i) ci-dessus, mais le méme laux est applicable å ces organismes pour une méme catégorie d'ulilisalion.

f)     Les salellites et équipmenls connexes
disflncls vises au paragraphe f) de Partide III
de la Convention peuvent, sur decision un-
anime du Conseil des Signataires, étre fl-
nancés par EUTELSAT. Sinon, ils sont fi-
nancés par ceux qui en font la demande sui­
vant des modahtés fixées par le ConseU des
Signataires de fagon ä couvrir au moins
toutes les charges supportées ä ce titre par
EUTELSAT; lesdiles charges ne sont pas
considérées comme faisant partie des besoins
en capital d'EUTELSAT, tels qu'ils sont dé­
finis au paragraphe b) de Partide 4 de PAc-


 


Prop. 1982/83:173                                                            21

Eutelsat skall stå i proportion tiU dess inyes-teringsandd och denna skall motsvara dess procentuella andel av samtliga signalärers to­tala användning av Eutelsals rymdseklor så­dan andelen bestäms enligl driftöverenskom­melsen. Ingen signalär skall emellertid, även om dess användning av Eutelsats rymdseklor är lika med noll, ha en lägre invesleringsandel än den minsta investeringsandel som anges i driftöverenskommelsen.

d) Vatje signalär skall bidra tiU Eutelsats erforderliga kapital och skall erhålla kapital-återbäring och kapitalavkastning enligl drifl­överenskommelsen.

ejAlia som använder Eutelsats rymdsektor skaU betala avgifter i enlighet med bestäm­melserna i konventionen och driftöverens­kommelsen.

i) Taxoma för varje slag av rymdsektor-användning skall vara desamma för samtli­ga offenfliga eller enskilda lelekommunika­tionsorgan på områden inom partemas ju­risdiktion som ansöker om rymdseklorka-pacilet för delta slag av användning.

ii) Styrelsen får för offentliga eller enskil­da lelekommunikationsorgan, som enhgt driflöverenskommelsens arflkel 16 är be­höriga all använda Eutelsats rymdsektor för områden söm inte lyder under en parts jurisdiktion, bestämma taxor som skUjer sig från dem som nämns under i) ovan. Samma taxa skaU dock gälla för dessa or­gan för samma slag av användning.

O De sateUiler och därtill hörande utmst­ning som avses i konventionens artikel III f) får genom styrelsens enhälliga beslut bekos-' las av Eutelsat. I annat fall skaU de bekostas av dem som begärt satelliterna och den därtill hörande utrustningen enligl vUlkor fastställda av styrelsen i syfte alt läcka åtminstone alla Eutelsals kostnader som har samband där­med. Dessa kostnader skall inte anses utgöra del av Eutelsals erforderliga kapital såsom det definieras i driflövérenskomnfielsens arti­kel 4 b). Sådana satelliter och därtill hörande: utmstning utgör inte del av Eutelsats rymd-


 


Prop. 1982/83:173


22


 


ated equipment do not form part of the EU­TELSAT Space Segment within the meaning of paragraph h) of Artide I of the Conven­tion.


cord d'exploitaflon. Lesdits saleUiles el équipmenls connexes ne font pas partie du secteur spatial d'EUTELSAT, au sens du paragraphe h) de Partide I de la Convention.


 


ARTICLE VI

(Structure of EUTELSAT)

a)    EUTELSAT shall have the foUowing
organs:

i) the Assembly of Parties; ii) the Board of Signatories; ni) an execuflve organ, headed by a Di-reclor General.

b)    Each organ shall act within the limils of
the powers that are conferred upon il by the
Convention or by the Operating Agreement.
No organ shall act in such a way as lo harm
the exercise by anolher organ of the powers
vesled in il by the Convention or by the Op­
erating Agreement.


ARTICLE VI (Structure d'EUTELSAT)

a)    EUTELSAT comprend les organes sui-
vants:

i) PAssemblée des Parties; ii) le Conseil des Signataires; iii) un organe exécutif, dirigé par un Di-recteur general.

b)    Chaque organe agil dans la limite des
atlributions qui lui sont conférées par la Con­
venflon ou par PAccord d'exploitalion. Au­
cun organe n'agil de maniére ä porter alleinte
ä Pexercice par un autre organe des atlribu­
tions qui lui sont dévolues par la Convention
ou par PAccord d'explohation.


 


ARTICLE VII

(Assembly of Parties  —   Composition and Meetings)

a)   The Assembly of Parties shall be com-posed of aU the Parties.

b)   A Party may be represenled by anolher Party in a meeting of the Assembly of Parties, but no Party may represent more than two other Parties.

c)   The first ordinary meeting of the As­sembly of Parties shall be eonvened by the Direclor General within one year after the date on which the Convention enters into force. Ordinary meetings shall thereafter be held every two years unless the Assembly of Parties decides at a meeting that the follow­ing meeflng shall be held al a different inler-val.

d)    The Assembly of Parties may also hold
exlraordinary meetings at the request of one
or more Parties supported by al least one-
third of the Parties or al the request of the
Board of Signatories. Such a request shall
State the purpose of the meeflng.

e)    Each Party shall meel ils own costs of
representation al meetings of the Assembly
of Parties. Expenses of meetings of the As-


ARTICLE VII

(Assemblée des Parties — Composition et ré-unions)

a)    L'Assemblée des Parties est composée de loules les Parties.

b)   Une Partie peut charger une autre Par­lie de la représenter ä une réunion de PAs­semblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y représenter plus de deux autres Par-fles.

c)    La premiére réunion ordinaire de PAs­semblée des Parties est convoquée par le Di-recleur general el a lieu dans Pannée qui suit la date d'enlrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se liennenl par la suite tous les deux ans, sauf si PAssemblée des Parties, lors d'une réunion ordinaire, dé-cide que la réunion ordinaire suivante se lien-dra ä une échéance différenle.

d)    L'Assemblée des Parties peut égale­
ment lenir des réunions exlraordinaires å la
demande d'une ou de plusieurs Parties, sous
réserve de Pacceptation d'au moins un tiers
des Parties, ou ä la demande du Conseil des
Signataires. Toute demande de réunion ex-
Iraordinaire doit élre molivée.

e)    Chaque Partie couvre ses propres frais
de representation lors des réunions de PAs­
semblée des Parties. Les dépenses relatives


 


Prop. 1982/83:173                                                                 23

sektor i den mening som avses i konventio­nens artikel I h).

ARTIKEL VI

(Eutelsats organisation)

a)   Eutelsat skall ha följande organ:
i) församlingen;

u) styrelsen;

iii) ett verkställande organ, under led­ning av en generaldirektör.

b)   Vart och ett av organen skall verka inom
ramen för de befogenheter som tilldelas del i
konvenflonen eller i driflöverenskommelsen.
Ingel av dessa organ får handla på ett sätt
som inkräktar på annat organs utövning av
befogenheter som tillkommer del enligt kon­
ventionen eller driflöverenskommelsen.

ARTIKEL VII

(Församlingen - sammansättning och mö­ten)

a)  Församlingen skall bestå av alla parter.

b)  En part får företrädas av en annan part vid elt möte med församlingen. Ingen part får dock företräda mer än två andra parter.

c) Det första ordinarie mötet med försam­lingen skall sammankallas av generaldirektö-, ren inom ett år efter dagen för konventionens ikraftträdande. Ordinarie möten skall däref­ter hållas vartannat år, såvida församlingen inte vid ett möte beslutar alt nästa möte skall hållas med annat mellanrum.

d) Församlingen får också håUa extra mö-len på en eUer flera parters begäran, om den­na stöds av åtminstone en tredjedel av par­terna, eller på styrelsens begäran. I sådan begäran skall mötets syfte anges.

e) Vatje part skall bestrida sina egna kost­nader för deltagande i församlingens möten. Utgifter för församlingens möten skall be-


 


Prop. 1982/83:173

sembly of Parties shall be regarded as an administrative cost of EUTELSAT for the purpose of Artide 9 of Ihe Operating Agree­ment.


24

aux réunions de PAssemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dé­penses adminislratives d'EUTELSAT aux fins de Papplication de Partide 9 de PAccord d'exploitation.


 


ARTICLE VIII

(Assembly of Parties - Procédure)

a)    Each Party shall have one vole in the Assembly of Parties. Parties abslaining from voting shall be considered as not voting.

b)   Decisions on matters of substance shaU be taken by an affirmative vole cast by al least two-thirds of the Parties present or re­presenled and voting. A Party which repre-sents one or two other Parties under para­graph b) of Artide VII of the Convention may vote separately for each Party it repre-sents.

c)    Decisions on procedural mallers shall be laken by an affirmaflve vole cast by a simple majority of the Parties present and voting, each having one vole.

d)    A quomm for any meeting of the As­
sembly of Parties shall consist of representa­
tives of a simple majority of all the Parties,
provided that not less than one-third ofall the
Parties are present.

e)    The Assembly of Parties shall adopl ils
mles of procédure, which shaU be consistanl
with the provisions of the Convention and
which, in particular, shall include provisions
for:

i) election of its Chairman and other of­ficers; ii) convening of meetings;

ui) representation and accreditalion;

iv) voting procedures.


ARTICLE VIII

(Assemblée des Parties — Procédure)

a)    Chaque Partie dispose d'une voix ä PAssemblée des Parfles. Les Parties qui s'ab-stiennenl au cours d'un vole sont considérées comme n'ayant pas voté.

b)   Les decisions portant sur des questions de fond sont prises par un vole affirmatif émis par au moins les deux flers des Parties présentes ou représentées el votant. Une Partie qui représente une ou deux autres Par­fles, en application des dispositions du para­graphe b) de Partide VII de la Convention, peut voter séparémenl pour chaque Partie qu'eUe représente.

c)    Les decisions portanl sur des questions de procédure sont prises par un vole affirma­tif émis ä la majorité simple des Parties pré­sentes el votant, chacune disposant d'une voix.

d)    Pour toute réunion de PAssemblée des
Parties, le quomm est constitué par les repre­
sentants de la majorité simple de loules les
Parties, å condition qu'au moins un tiers de
loules les Parties soient présentes.

e)    PAssemblée adople son propre régle­
ment intérieur qui doit élre conforme aux
disposiflons de la Convention el qui prévoil
notamment:

i) le mode d'élection du President et des autres membres du bureau;

ii) la procédure de convocalion de ses réunions;

iii) tes dispositions relatives å la repre­sentation el ä Paccrédilation;

iv) les procedures de vole.


 


ARTICLE IX

(Assembly of Parties - Functions)

a) The Assembly of Parfles, which may concem itself with any aspecl of EUTEL­SAT which affecls the interests of the Par­ties, shall have the foUowing functions:


ARTICLE IX

(Assemblée des Parties — Fonctions)

a) L'Assemblée des Parties, qui peut étre saisie de toutes quesflons relafives å EU­TELSAT qui touchenl les intéréts des Par­ties, exerce les fonctions suivantes:


 


Prop. 1982/83:173                                                   25

traktas som en förvaltningskostnad för Eutel­sat i den mening som avses i artikel 9 i drift­överenskommelsen.

ARTIKEL VIII

(Församlingen — förfarandet)

a)  Varje part skall ha en röst i församling­en. Parter som avslår från atl rösta skall be­traktas som icke röstande.

b)  Beslut i sakfrågor skall fattas med lägst två tredjedels majoritet av de parter som är närvarande eller företrädda och röstar. En part som företräder en eller två andra parter enligl konvenflonens artikel VII b) får rösta särskilt för varje part som den företräder.

c) Beslut i procedurfrågor skall fattas med enkel majoritet av de parter som är närvaran­de och röstar, varvid var och en har en röst.

d)   Församlingen är vid varje möte besluts-
för om en enkel majoritet av samtliga parter
är företrädd, fömtsatt atl inle mindre än en
tredjedel av samtliga parter är närvarande.

e)   Församlingen skall anta sin arbetsord­
ning, som skaU vara förenlig med konven­
flonens bestämmelser och bl. a. skall innehål­
la bestämmelser om

i) val av ordförande och andra funktionä­rer, ii) sammankaUande av möten,

iii) deltagande och ackreditering,

iv) röstningsförfaranden.

ARTIKEL IX

(Församlingen — uppgifter)

a) Församlingen, som får befalla sig med varje fråga rörande Eutelsat som har betydel­se för parternas intressen, skaU ha följande uppgifter:


 


Prop. 1982/83:173


26


 


i) lo give consideralion to the general policy and long-lerm objeclives of EU-TELSAT-consistenl with the principles, objeclives and scope of acflvilies of EU­TELSAT, as provided for in the Conven-tion-and to express views or make recom-mendalions thereon to the Board of Signa­tories;

ii) lo recommend lo the Board of Signa­tories appropriate measures lo prevent the activities of EUTELSAT from conflicting with any general multilateral convention which is consistenl with the Convenflon and which is acceded to by at least a simple majority of the Parties;

iii) to authorize, through general mles or by specifie decisions on the recommenda-tion of the Board of Signatories:

A)   the ufllization of the EUTELSAT Space Segment for specialized télécom­munications services in accordance with paragraph e) of Artide III of the Con­vention;

B)    the provision of salellites and asso­cialed equipment separale from the EU­TELSAT Space Segment for specialized telecommunicaflons services in accor­dance with subparagraph iii) of para­graph f) of Artide III of the Convention;

C)    the provision of salellites and asso­cialed equipment separale from the EU­TELSAT Space Segment for public tele­communicaflons services in accordance with subparagraphs i) and ii) of para­graph f) of Artide III of the Convention lo States which are not Parties and lo any entity under the jurisdiction of such States.

iv) to decide on other recommendations of the Board of Signatories and express views on reports submitted to il by Ihe Board of Signatories;

v) to express, under paragraph a) of Ar-ticle XVI of the Convention, its views on Ihe intended establishment, acquisiflon or ufllization of space segment equipment separale from that of the EUTELSAT Space Segment;

vi) lo take decisions on formål relations between EUTELSAT and States, whether


i) elle prend en consideralion la polifl-que générale et les objeclifs ä long terme d'EUTELSAT qui sont compaflbles avec les principes, les objectUs et le domaine d'activité d'EUTELSAT prévus par la Convention, el exprime ses vues ou adopte des recommandaflons ä Pintention du Con­seil des Signataires;

ii) elle recommande au Conseil des Si­gnataires les mesures nécessaires afin d'é-viler que les activilés d'EUTELSAT ne soient en conflil avec loute convention multilatérale générale compalible avec la Convention et ä laquelle au moins la majo­rité simple des Parlies a adhéré;

iii) elle donne, par voie de réglement general ou de decision spécifique, sur la recommandation du ConseU des Signa­taires, les autorisations relatives ä:

A)   Putilisaflon du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécia­lisés de télécommunications conformé­ment au paragraphe e) de Partide III de la Convenflon;

B)    la foumilure de saleUiles et d'équi-pements connexes dislincts du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications con­formément å Palinéa iii) du paragraphe f) de Partide III de la Convention;

C)    la fourniture de satellites et d'équi-pements connexes dislincts du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services publics de télécommunications confor­mément aux alinéas i) et ii) du para­graphe f) de Partide III de la Conven­tion, aux Etats qui ne sont pas Parfles et ä tout organisme relevant de leur juridic­tion;

iv) elle adopte les decisions qu'appellenl d'aulres recommandaflons du Conseil des Signataires et exprime ses vues sur les rap­ports qui lui sont soumis par le Conseil des Signataires;

v) elle exprime, en application des dis­positions du paragraphe a) de Partide XVI de la Convention, ses vues sur la mise en place, Pacquisition ou PuliUsaflon envisa-gée des équipements de secteur spaflal dis­lincts de ceux du secteur spatial d'EU­TELSAT;

vi) elle décide des questions louchant aux rapports officiels entré EUTELSAT el


 


Prop. 1982/83:173                                                   27

i) att överväga Eutelsats allmänna rikt­linjer och långsikliga mål — i enlighet med de principer och mål samt den verksam­hetsram som anges för Eutelsat i konven­tionen — och atl göra uttalanden eller avge rekommendationer därom till styrelsen;

ii) atl rekommendera styrelsen lämpliga åtgärder i syfte all undvika atl Eutelsals verksamhet kommer i konflikt med någon allmän multilateral överenskommelse, som är förenlig med konventionen och som minst hälften av parterna har anslutit sig liU;

iii) alt bemyndiga, genom allmänna regler eller genom beslut från fall lill fall på rekommendation av styrelsen,

A) användning av Eutelsats rymdsek­lor för speciella lelekomrnunikationer enligl konventionens artikel III e).

B)   flllhandahållande av satelliter och flllhörande utmstning, vid sidan av Eu­telsats rymdseklor, för speciella tele­kommunikationer i enlighet med kon­ventionens artikel III f) iii).

C)   tillhandahållande av satelliter och tillhörande utrustning, vid sidan av Eu­telsats rymdsektor, för allmänna tele­kommunikationer i enhghet med kon­ventionens artikel III O i) och ii) till stater som inle är parter och till något organ under sådana staters jurisdiktion;

iv) all besluta om andra rekommendatio­ner från styrelsen och göra uttalanden om rapporter som styrelsen överlämnat till för­samlingen;

v) alt i enlighet med konventionens arti­kel XVI a) uttala sig om avsett upprättan­de, förvärv eUer utnyttjande av rymdsek-tomtmstning vid sidan av Eutelsats rymd­seklor;

vi) atl besluta om formella relafloner mellan Eutelsat och stater, vare sig de är


 


Prop. 1982/83:173


28


 


Parties or not, or international organiza-lions, and in particular to approve the Headquarters Agreement mentioned in paragraph c) of Arflcle XVII of the Con­vention;

vii) lo consider complaints submitted to il by Parties;

viii) lo lake decisions, under paragraph b) of Artide XVIII of the Convention about the withdrawal of a Party from EU­TELSAT;

ix) to decide upon any proposal for amendment lo the Convention under Arti­de XIX of the Convention, taking into ac­count any views or recommendations re­ceived from the Board of Signatories and in accordance with Artide 22 of the Operat­ing Agreement to propose amendments to the Operating Agreement and express ils views and make recommendations on amendments lo the Operating Agreement proposed otherwise;

x) lo decide upon any request for acces­sion made in accordance with paragraph e) of Artide XXIII of Ihe Convention.

b)   The Assembly of Parties shall exercise any funclion necessary for Ihe performance of EUTELSAT's purpose that is not express-ly attribuled lo anolher organ under the Con­vention.

c)   In performing its functions the Assem­bly of Parties shaU lake into account any relevant recommendations of the Board of Signatories.


les Etats, quMls soient Parties ou non, ou les organisations inlernalionales et, en par-ticulier, elle approuve PAccord de siége mentionné au paragraphe c) de PArtide XVII de la Convenflon;

vii) elle examine les rédamalions qui lui sont soumises par les Parties;

viii) elle adopte, en vertu des disposi­tions du paragraphe b) de PArtide XVIII de la Convention, les decisions concernant le retrait d'une Partie d'EUTELSAT;

ix) elle décide de toute proposition d'a-mendement ä la Convention conformément aux dispositions de Partide XIX de la Con­vention, en lenant compte des vues et re­commandaflons du ConseU des Signa­taires; conformément ä Partide 22 de PAc­cord d'exploitation, elle propose des amen-demenls ä PAccord d'exploitaflon el ex­prime ses vues et formule des recomman­daflons sur les amendements å PAccord d'explohalion proposés par ailleurs;

x) elle décide de toute demande d'adhé-sion présentée conformément aux disposi­tions du paragraphe e) de Partide XXIII de la Convention.

b)   L'Assemblée des Parties exerce toute compélence nécessaire a la poursuile des ob­jeclifs d'EUTELSAT, qui n'est pas expres-sémenl attribuée ä un autre organe par la Convention.

c)   Dans Pexercice de ses fonctions, PAs­semblée des Parties tient compte de toutes les recommandaflons pertinenles du ConseU des Signataires.


 


ARTICLE X

(Board of Signatories — Composition)

a)   The Board of Signatories shall be com-posed of Board Members, each Board Member represenling one Signatory.

b)   A Signatory may be represenled by an­olher Signatory in a meeting of the Board of Signatories but no Board Member may repre­sent more than two other Signatories.


ARTICLE X

(Conseil des Signataires — Composition)

a)   Le Conseil des Signataires est composé de ConseiUers. Chaque Signalaire est'repré­sente au ConseU des Signataires par un Con-seiller.

b)   Un Signalaire peut charger un autre Si­gnalaire de le représenter ä une réunion du Conseil des Signataires, mais aucun Con-seiller ne peut y représenter plus de deux autres Signataires.


 


Prop. 1982/83:173                                                   29

parter eller inte, eller internationella orga­nisationer, och bl.a. godkänna det avtal om organisationens säte som nämns i kon­ventionens artikel XVII c);

vii) att överväga av parter ingivna klago­mål;

viii) all träffa beslut i enlighet med kon­venflonens artikel XVIII b) om parts ut­träde ur Eutelsat;

ix) all besluta om varje förslag lUl änd­ring av konventionen enligt konventionens artikel XIX, varvid hänsyn skall tas flll ut­talanden eller rekommendationer från sty­relsen, samt att i enlighet med driftöver­enskommelsens artikel 22 föreslå ändringar i driflöverenskommelsen och göra uttalan­den eller utfärda rekommendationer om ändringar i driftöverenskommelsen som fö­reslagits på annat sätt;

x) all besluta om varje ansökan om an­slutning som gjorts i enlighet med konven­flonens artikel XXIII e).

b)  Församhngen skall utöva vatje funkflon som är nödvändig för atl uppfylla Eutelsals ändamål och som inle uttryckligen tilldelals något annat organ enligl konventionen.

c)  Församlingen skall vid fullgörandet av sina uppgUler ta i beaktande alla tillämpliga rekommendafloner från styrelsen.

ARTIKEL X

(Styrelsen — sammansättning}

a) Styrelsen skaU beslå av styrelsemedlem­mar som var och en företräder en signalär.

 b) En signalär får företrädas av en annan signalär vid ett styrelsemöte, men ingen sty­relsemedlem får företräda mer än två andra signatärer.


 


Prop. 1982/83:173


30


 


ARTICLE XI

(Board of Signatories — Procédure)

a) Each Signatory shall have a voflng par-licipation equal to its investment share sub­ject lo the application of paragraphs b), c) and d) of this Artide. Signatories abslaining from voting shall be considered as not voting.

b)   Until the first determination of invest­ment shares based on ulUizaflon under para­graph d) of Artide 6 of the Operating Agree­ment, the investment share on which a Signa-tory's voting parlicipation is based shall be determined in accordance with Annex B lo the Operating Agreement. After the first de­termination of investment shares based on UtUization the investment share on which a Signatory's voting participaflon is based, shall be derived from the ulilizaflon of the EUTELSAT Space Segment by that Signa­tory for international and domestic public te­lecommunicaflons services, subject lo the ex-ceptions slaled in paragraphs c) and d) of this Artide.

c)   No Signatory shall have more than 20 per cent of Ihe total voting participaflon in EUTELSAT. However, the increase of in­vestment shares voluntarily acquired by a Signatory until the operational use of the ex­tension under paragraph d) of Artide 4 of the Operating Agreement shaU, for this period, augmenl the voflng participaflon of that Sig­natory by a maximum of 5 per cent regardless of the 20 per cent limit mentioned in this paragraph. To Ihe extent that the voting par-fldpation of any Signatory would otherwise have exceeded the permissible voting partici-palion, the excess shall be distributed equaUy among other Signatories.

d)   For the purpose of paragraph b) of this
Artide, whenever a Signatory is granted a
smaUer or greater investment share under
paragraph h) of Artide 6 of the Operating
Agreement, the reduction or increase shall be
applied proportionatdy to all lypes of uflliza­
tion.

e)   The voting participaflon of each Signa­
tory, defined in paragraph a) of this Artide,


ARTICLE XI

(Consed des Signataires — Procédure)

a)   Chaque Signalaire dispose d'une voix pondérée correspondanl ä sa part d'invesfls-semenl sous réserve de Papplicaflon des dis­positions des paragraphes b), c) et d) du pre­sent artide. Les Signataires qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérés comme n'ayant pas voté.

b)   Jusqu'ä la premiére determination des parts d'invesflssemenl fondée sur Pulihsaflon visée au paragraphe d) de Partide 6 de PAc­cord d'explohauon, la part d'invesflssement å laquelle correspond la voix pondérée d'un Signalaire est déterminée conformément ä Pannexe B de PAccord d'exploitalion. Apres la premiére determination des parts d'inves-tissement fondée sur PulUisalion précilée, la part d'investissemenl å laquelle correspond la voix pondérée d'un Signalaire est calculée en fonction de PuliUsaflon du secteur spatial d'EUTELSAT par ledil Signalaire, aux fins des services publics de télécommunications inlernalionales el nationales, sauf exceplions spécUiées aux paragraphes c) el d) du present artide.

c)   Aucun Signalaire ne dispose de plus de 20 pour cent du total des voix pondérées d'EUTELSAT. Toutefois, Paugmentation de la part d'investissement volontairement ac-quise par un Signalaire jusqu'ä la mise en exploitaflon de Pextension visée au para­graphe d) de Partide 4 de PAccord d'exploi-lation accroil, pendanl toute cette période, la voix pondérée de ce Signalaire jusqu'ä un maximum de 5 pour cent, la limite de 20 pour cent prévue au present paragraphe n'étant, le cas échéant, pas prise en consideralion. Dans la mesure oij la voix pondérée d'un Signalaire excéde le poids de vote maximum aulorisé, Pexcédent est réparti également entré les autres Signalahes.

d)   Aux fins d'applicalion du paragraphe b)
du present artide, au cas oh un Signalaire
bénéflcie d'une reduction ou d'un accroisse-
ment-de sa part d'investissement conformé­
ment au paragraphe h) de Partide 6 de PAc­
cord d'exploilaflon,' la reduction ou Paccrois-
semenl s'applique proportionnellement ä
tous les types d'ulihsalion.

e)   La pondéraflon de la voix de chaque
Signalaire, définie au paragraphe a) ci-des-


 


Prop. 1982/83:173                                                   31

ARTIKEL XI

(Styrelsen — förfarandet)

a)  Varje signalär skall ha en röstkvol som motsvarar dess invesleringsandel med tillämpning av bestämmelserna under b), c) och d) i denna artikel. Signatärer som avslår från all rösta skaU betraktas som icke rös­tande.

b)  Till dess atl invesleringsandelar basera­de på användning för första gången fastställs enligl driflöverenskommelsens artikel 6 d), skall den investeringsandel på vilken en sig­natärs röstkvol grundas bestämmas i enlighet med driflöverenskommelsens bUaga B. Se­dan invesleringsandelar baserade på använd­ning för första gången fastställts, skall den investeringsandel på vUken en signatärs röstkvol grundas beräknas på grundval av den signatärens användning av Eutelsals rymdseklor för internationella och naflonella allmänna telekommunikationer, med de un­danlag som anges under c) och d) i denna arflkel.

c) Ingen signalär skall förfoga över mer än 20 procent av den sammanlagda röstkvolen i Eutelsat. Oberoende av den här nämnda Iju-goprocentsgränsen skall dock röstkvolen öka med högst fem procent för den signalär som frivUligt ökar sin invesleringsandel för tiden fram till dess all utbyggnaden enligt drifl­överenskommelsens artikel 4 d) las i drift. Den del av någon signatärs röslkvot som överskrider den tillåtna röstkvolen skall för­delas lika mellan övriga signatärer.

d) Vad avser bestämmelserna under b) i denna artikel skall så snart en signalär tillde­las en mindre eUer en större invesleringsan­del enligl driflöverenskommelsens artikel 6 h) ökningen eller minskningen tillämpas pro­portionellt på alla slag av användning.

e) Varje signatärs röstkvol, definierad un­der a) i denna artikel,  skall beräknas på


 


Prop. 1982/83:173


32


 


shaU be calculated in accordance with the determination of ils investment share under Artide 6 of the Operating Agreement.

Any recalculation of ils voting parflcipa-tion shaU lake effect from the effective date of redelerminalion of its investment share un­der paragraph e) of Artide 6 of the Operating Agreement.

f)    A quorum for any meeting of the Board
of Signatories shall consist either of Board
Members represenflng a simple majority of
Signatories having the right lo vote, provided
that that majority have at least two-thirds of
the total voting participation of all the Signa­
tories having the right to vote, or by Board
Members represenling the total number of
Signatories having the right to vole minus
three, regardless of the voting participation
the laller represent.

g)   The Board of Signatories shaU iry lo
lake decisions unanimously. Otherwise deci­
sions shall be laken as follows:

i) Subject to the special provisions in subparagraphs ii) and iii) of this paragraph, decisions on matters of substance shall be taken:

— either by an affirmative vote of Board Members represenling al least four Signatories having al least two-thirds of the total voting participation of all the Signa­tories having the right lo vole;

- or by an affirmative vote cast by al least the total number of Signatories pre­sent or represenled minus three, regardless of the voting participaflon the laller repre­sent;

ii) decisions on any adjustment of the capital ceiling which mighl be required lo meel the objecflves specified in paragraphs a) and b) of Artide III of the Convention shall be taken by an affirmative vote cast by al least a simple majority of the Signa­tories present or represenled and having al least two-thirds of the total voflng partici­paflon;

iii) decisions on any adjustment of the capital ceiling which mighl be required to undertake new programmes involving capi­tal investments which are required to meel objeclives other than those specified in paragraphs a) and b) of Artide III of the


sus, est calculée en fonction de la part d'in-vestissemenl déterminée conformément ä Partide 6 de PAccord d'exploitalion.

Tout nouveau calcul de la pondéraflon de sa voix s'applique ä compter de la date d'ef-fet d'une nouvelle determination des parts d'investissement conformément au para­graphe e) de Partide 6 de PAccord d'exploi-talion.

f)     A toute réunion du Conseil des Signa­
taires, le quomm est constitué, soit par les
ConseUlers representant la majorité simple
des Signataires ayant droit de vole, å condi­
tion que cette majorité dispose au moins des
deux tiers du total des voix pondérées de tous
les Signataires ayant droit de vole, soit par
les ConseUlers representant la tolaUlé des
Signataires ayant droit de vote moins trois,
quel que soit le total des voix pondérées dont
ces derniers disposent.

g)    Le Conseil des Signataires s'efforce de
prendre ses decisions ä Punanimké. A défaul
d'accord unanime, les decisions sont prises
de la maniére suivante:

i) sans prejudice des dispositions parti-culiéres visées aux alinéas ii) el ui) du pre­sent paragraphe, loute decisions portanl sur une question de fond est prise:

- soit par un vole affirmatif émis par les ConseUlers representant au moins qualre Signataires disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vole;

- soit par un vote affirmatif émis par au moins la toialité, moins trois, des Signa­taires presents ou représentés, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent;

ii) toute decision portanl sur le reléve-ment de la limite du capital qui pourah élre nécessaire pour atteindre les objeclifs énoncés aux paragraphes a) el b) de Parti­de III de la Convention, est prise par un vole afflrmalif émis par au moins la major­ité simple des Signataires presents ou re­présentés el disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées;

iii) toute decision portant sur le reléve-menl de la limite du capital qui pourait étre nécessaire pour entreprendre de nouveaux programmes impliquant des investisse-menls de capitaux requis pour satisfaire des objecltfs autres que ceux spécifiés aux


 


Prop. 1982/83:173                                                   33

gmndval av den investeringsandel som be­stäms för dess räkning enligl driftöverens­kommelsens artikel 6.

Varje ny beräkning av dess röstkvot skall träda i kraft samma dag som beslut om ny invesleringsandel för dess räkning, omräknad enligl driflöverenskommelsens artikel 6 e).

f) Styrelsen är vid vaije sammanträde be-slutsför anflngen om mer än hälften av de röstberättigade signatärerna är företrädda och denna majoritet har minst två tredjedelar av samfliga röstberättigade signalärers sam­manlagda röstkvol, eller om samtliga röstber­ättigade signatärer utom tre är företrädda, oberoende av den röstkvot dessa tre förfogar över.

g) Styrelsen skaU eftersträva atl fatta en-hälUga beslut. I andra fall skall beslut fattas enligt följande:

i) Med iakttagande av de särskilda be­stämmelsema under u) och iii) i denna punkt skall beslut i sakfrågor fattas

-    antingen av en majoritet som utgörs av
styrelsemedlemmar företrädande minsl
fyra signatärer och som har minst två tred­
jedelar av samtliga röstberättigade signa­
lärers sammanlagda röslkvot;

—   eUer av en majoritet som minsl utgörs
av samtliga närvarande eller företrädda sig­
natärer utom tre, oberoende av den röst­
kvol dessa tre förfogar över;

ii) beslut om varje anpassning av kapital-taket, som kan bli nödvändig för alt uppnå de syften som anges i konventionens arti­kel III a) och b), skall fallas med minsl enkel majoritet av närvarande eller före­trädda signatärer, som förfogar över minst två tredjedelar av den sammanlagda röst­kvoten;

iii) beslut om vatje anpassning av kapi­lallaket, som kan bli nödvändig för all ge­nomföra nya program inrymmande kapital­investeringar, som behövs för all flllgodose andra ändamål än de som anges i konven­flonens artUcel III a) och b), skall fattas

3   Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173


34


 


Convention shall be taken by an affu-ma-tive vote cast by al least two-thirds of the Signatories present or represenled and having al least Iwo-lhhds of the total vot­ing participation;

iv) decisions on procedural matters shaU be laken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Board Members pre­sent and voting, each having one vote;

v) Except in the case of decisions to be laken under subparagraph iv) of this para­graph, a Board Member to whom represen­tation has been delegaled under paragraph b) of Artide X of the Convention may vole separately for each Signatory he repre-senls.

h) The Board of Signatories shall adopl its rules of procédure, which shall be consistenl with the provisions of the Convention and which, in particular, shaU include provisions for:

i) election of its Chairman and other of­ficers; ii) convening of meetings; ui) representation and accreditalion;

iv) voting procedures.

i) The Board of Signatories may create Advisory Committees to assist it in perform­ing ils functions.

j) The fu-st meeting of the Board of Signa­tories shaU be eonvened in accordance with paragraph 1 of Annex A to the Operating Agreement. The Board of Signatories shall thereafter meel as necessary but at least three times a year.


paragraphes a) et b) de Partide III de la Convention, est prise par un vole affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signa­taires presents ou représentés et disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées;

iv) toute decision portanl sur une ques­tion de procédure est prise par un vole affirmatif émis å la majorité simple des ConseiUers presents et votant, chacun dis­posant d'une voix;

v) sauf dans le cas de decisions prises conformément aux dispositions de Palinéa iv) du present paragraphe, un ConseiUer qui représente au ou deux autres Signa­taires conformément aux dispositions du paragraphe b) de Partide X de la Conven­tion peut voter séparémenl pour chaque Signalaire qu'il représente. h) Le ConseU des Signataires adopte son réglement intérieur, qui doit élre conforme aux disposhions de la Convention el qui pré­voil notamment les dispositions relatives:

i) å Péleclion de son President et des autres membres du bureau; ii) åla convocalion des réunions; ui) å la representation el å Paccrédila­tion;

iv) aux procedures de vote. i) Le Conseil des Signataires peut créer des Comités consultatifs pour Paider å s'ac-quitler de ses fonctions.

j) La premiére réunion du Conseil des Si­gnataires est convoquée conformément au paragraphe 1 de Pannexe A de PAccord d'ex-ploilation. Le Conseil se réunit ensuite aussi souvenl qu'U est nécessahe mais au moins trois fois par an.


 


ARTICLE XII

(Board of Signatories — Functions)

a)   The Board of Signatories shall have the responsibihly for Ihe design, development, constmction, estabhshmenl, acquisilion by purchase or lease, operation and mainte­nance of the EUTELSAT Space Segment and for any other activities which EUTEL­SAT is authorized lo undertake.

b)   The Board of Signatories shaU carry out those functions necessary to discharge ils re-


ARTICLE XII

(Conseil des Signataires — Fonctions)

a)   Le Conseil des Signataires est charge de la conceplion, de la mise au point, de la con­stmction, de la mise en place, de Pacquisiflon par voie d'achal ou de location, de Pexploita­tion et de Pentretien du secteur spatial d'EU­TELSAT et de toutes autres activilés qu'EU­TELSAT est autorisée ä entreprendre.

b)   Le ConseU des Signataires exerce les fonctions nécessates ä Paccomplissemenl


 


Prop. 1982/83:173                                                   35

med minsl två tredjedels majoritet av när­varande eUer företrädda signatärer som förfogar över minsl två tredjedelar av den sammanlagda röstkvolen;

iv) beslut om procedurfrågor skaU fallas med enkel majoritet av närvarande och röstande styrelseledamöter, varvid var och en har en röst;

v) en styrelseledamot vilken bemyndi­gats atl företräda en eller två andra signa­tärer enligt konventionens artikel X b) får, utom i del faU då beslut skall fattas enligl iv) i denna punkt, rösta särskilt för vaije signalär som han företräder.

h) Styrelsen skall anta sina egna procedur-regler, som skaU vara i eiUighet med konven­tionens bestämmelser och som bl. a. skaU in­nehålla bestämmelser om

i) val av ordförande och andra funktionä­rer; ii) sammankallande av möten; ui) deltagande och ackreditering;

iv) röstningsförfaranden.

i) Styrelsen får lUlsälla rådgivande kom­mittéer atl bistå den vid genomförandel av dess uppgifier.

j) Styrelsens första sammanträde skall sammankaUas i enlighet med driftöverens­kommelsens bUaga A, punkt 1. Styrelsen skall därefter sammanträda vid behov men minsl tre gånger om året.

ARTIKEL XII

(Styrelsen - uppgifter)

a)  Styrelsen skall ansvara för projektering, utveckling, konslmktion, upprättande, an­skaffning genom köp eUer förhyrning, drift och underhåll av Eutelsats rymdseklor och för aU annan verksamhet som Eutelsat be­myndigats all ägna sig ål.

b)  Styrelsen skall utöva de funktioner som är nödvändiga för att fuUgöra sitt ansvar en-


 


Prop. 1982/83:173


36


 


sponsibUilies under paragraph a) of this Arti­de, induding but not limited to:

i) adoption of policies, plans, pro­grammes and procedures for the design, development, constmction, establishment, acquisition, operaflon and maintenance of the EUTELSAT Space Segment and any other activities which EUTELSAT is authorized to undertake;

u) adoption of procurement procedures, regulations and contract terms and condi­tions, as well as approval of procurement contracts;

iii) adoption and implemenlation of management arrangements requiring the Direclor General lo contract for technical and operational or other functions when­ever this is advanlageous to EUTELSAT;

iv) adoption of policies and procedures for the acquisition, protecrion and hcens-ing of intellectual property rights consis­tenl with Artide 18 of the Operaflng Agree­ment;

v) adopflon of financial policies and re­gulations, approval of budgets and annual financial statements, as weU as general mles and adoption of specifie decisions on the periodic determination of charges for UtUization of the EUTELSAT Space Seg­ment in accordance with Artide V of the Convention and Artide 8 of the Operating Agreement and decision with respect to aU other financial matters consistenl with the Convention and the Operating Agreement;

vi) adoption of criteria and procedures for approval of standard earth stations for access to the EUTELSAT Space Segment, for verification and monitoring of perfor­mance characleristics of these earth sta­tions and for coordination of earth station access to and ulilization of the EUTEL­SAT Space Segment;

vii) approval of non-slandard earth sia-


des responsabUités qui lui incombenl en vertu du paragraphe a) du present artide, en particulier :

i) il adopte les poliliques, les plans, les programmes, les procedures pour la con­ceplion, la mise au point, la constmction, la mise en place, Pacquisition, Pexploita­tion et Pentretien du secteur spatial d'EU-TELSAT el pour toutes autres activilés qu'EUTELSAT est autorisée ä entre­prendre;

ii) U adopte les procedures el les régles régissant la passation des marchés ainsi que les clauses el conditions de ces marchés, et approuve ceux-ci;

iii) il adopte et mel en oeuvre les dispo­sitions relatives ä la geslion en application desquelles le Directeur general devra passer des contrats pour Pexercice des fonctions lechniques et d'exploitation ou loute autre fonction lorsqu'EUTELSAT y aavanlage;

iv) U adopte les principes généraux el les procedures régissant Pacquisition, la pro-teclion et Pautorisalion d'exploUation des droits relatifs ä la propriété intelleclueUe, conformément aux dispositions de Partide 18 de PAccord d'exploilalion;

v) U adopte la politique ä suivre en ma­tiére financiére et le réglement flnancier; il approuve les budgets et les états financiers annuels ainsi que les régles générales et les decisions spécifiques relatives ä la deter­mination périodique des redevances d'utili-saflon du secteur spatial d'EUTELSAT, conformément aux dispositions de Partide V de la Convention el de Partide 8 de PAccord d'exploitation; il prend les deci­sions concernant toutes autres questions financiéres, conformément aux disposi­flons de la Convention et de PAccord d'ex-ploilalion;

vi) il adople les criléres et les proce­dures pour Papprobation des stations ter­riennes normalisées devant avoir accés au secteur spatial d'EUTELSAT, pour la verification el le contröle des caracléristi-ques de fonctionnemenl de ces stations ter­riennes el pour la coordination de Paccés : au secteur spatial d'EUTELSAT et de Pu­tilisation du secteur spatial d'EUTELSAT par ces stations terriennes;

vii) U approuve les stations terriennes


 


Prop. 1982/83:173                                                   37

ligt punkt a) i denna artikel, såsom

i) atl anta rikflinjer, planer, program och förfaranden för projektering, utveckling, konslmktion, upprättande, anskaffning, drift och underhåll av Eutelsats rymdsek­tor och för aU annan verksamhet som Eu­telsat bemyndigats atl ägna sig ål;

h) all anta förfaranden, föreskrifter och kontraktsvillkor för upphandling, såväl som alt godkänna upphandhngskontrakl;

iii) atl anta och genomföra arrangemang avseende verkställighetsfunktioner, enligt vilka generaldirektören skall åläggas att ut-konlraktera tekniska och driftmässiga eller andra funktioner vid vaije flilfälle då detta är till fördel för Eutelsat;

iv) alt anta rikflinjer och förfaranden för anskaffning, skydd och licensering av intel­lektuell äganderätt i enlighet med artikel 18 i driftöverenskommelsen;

v) alt anta ekonomiska riktlinjer och fö­reskrifter, alt godkänna inkomst- och ut-giflsstaler jämte årliga ekonomiska redo­görelser, atl anta allmänna regler och att falla särskilda beslut beträffande det perio­diska fastställandet av avgifter för använd­ning av Eutelsals rymdsektor i enlighet med artikel V i konventionen och artikel 8 i driftöverenskommelsen saml all besluta om alla andra ekonomiska frågor i överens­stämmelse med konventionen och drift­överenskommelsen ;

vi) alt anta villkor och förfaranden för godkännande av normaljordslationer för tiUträde lUI Eutelsats rymdsektor, för kon­troll och övervakning av funklionsegenska-pema hos dessa jordstalioner saml för samordning av jordslalioners tillträde till och användning av Eutelsats rymdsektor;

vii) att godkänna andra än normaljord-


 


Prop. 1982/83:173


38


 


lions for access to the ÉUTÉLSAT Space Segment;

viii) adoption of terms and conditions governing the £iUolmenl of EUTELSAT Space Segment capacity;

ix) establishment of terms and condi­tions for access to the EUTELSAT Space Segment by télécommunications entities which are not under the jurisdiction of a Party, consistenl with Artide III of the Convention;

x) decisions on arrangements for over-drafls and loans under Artide 11 of the Operating Agreement;

xi) establishment of general intemal mles and adoption of decisions which, in accordance with the Radio Regulations of the International Tdecommunication Union concerning radio frequency spec­lmm management and orbital space effi-ciency and economy, may be appropriate in order lo ensure that the operaflon of the EUTELSAT Space Segment or of other sateUite and associaled equipment provid­ed by EUTELSAT under paragraph f) of Artide III of the Convention, is in com-pliance with those Radio Regulations;

xii) submission of recommendations lo the Assembly of Parties concerning aulho-rizations in accordance with subparagraph iii) of paragraph a) of Artide IX of the Convention;

xiii) lendering of advice to the Assembly of Parties under paragraph a) of Artide XVI of the Convention, about the intended establishment, acquisilion or utUization of space segment equipment separale from the EUTELSAT Space Segment;

xiv) establishment of general internal mles and adoption of decisions about coor­dination of the EUTELSAT Space Seg­ment with the space segments of INTEL­SAT and INMARSAT, in accordance with the provisions in the respecflve agreements of those organizations;

xv) acflon required on withdrawals and suspensions under Artide XVIII of the Convention and Artide 21 of the Operating Agreement;


non normalisées devant avoir accés au sec­teur spatial d'EUTELSAT;

viii) il adopte les conditions régissant Pattribution de la capacilé du secteur spa­flal d'EUTELSAT;

ix) U déterminé les conditions d'accés au secteur spatial d'EUTELSAT des or­ganismes de telecommunicaflons qui ne sont pas placés sous la juridicflon d'une Partie, conformément aux dispositions de Partide III de la Convenflon;

x) U prend des decisions en matiére de conclusion d'accords portant sur des dé-couverts et sur des empmnls, conformé­ment aux dispositions de Partide 11 de PAccord d'exploitation;

xi) il fixe les régles intérieures générales et prend les decisions qui, conformément au Réglement des radiocommunicalions de PUnion internationale des télécommunica­tions relatif å la geslion du spectre des fré­quences radioélectriques el å Putilisation efficace el économique de Pespace orbital, permeltent d'assurer que Pexploitation du secteur spatial d'EUTELSAT, ou d'autres saleUiles el d'équipemenls connexes four­nis par EUTELSAT, conformément aux dispositions du paragraphe f) de Partide III de la Convention, est conforme audil Ré­glement des radiocommunicalions;

xii) il soumet ä PAssemblée des Parties toute recommandation relative aux autori­sations visées ä Palinéa iii) du paragraphe a) de PArtide IX de la Convention;

xiii) U exprime son avis ä PAssemblée des Parties, conformément au paragraphe a) de Partide XVI de la Convention, sur les projets de mise en place, d'acquisilion ou d'ulilisation d'équipements de secteur spa­tial dislincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT;

xiv) il fixe les régles intérieures géné­rales el prend des decisions sur la coordi­nation du secteur spatial d'EUTELSAT avec les secleurs spaliaux d'INTELSAT et d'INMARSAT, conformément aux dispo­sitions des accords relatifs ä ces organisa­tions*

xv) il adopte les mesures prévues ä PAr­tide XVIII de la Convention et ä Partide 21 de PAccord d'exploilation, concernant les retrails et suspensions;


 


Prop. 1982/83:173                                                   39

stationer för tiUträde tiU Eutelsats rymd-sektor;

viii) atl anta regler och viUkor för tilldel­ningen av kapacitet i Eutelsats rymdsek­tor;

ix) att faststäUa regler och villkor i över­ensstämmelse med konventionens artikel III för tillträde till Eutelsals rymdseklor för lelekommunikationsorgan som inle lyder under en parts jurisdiktion;

x) att besluta om arrangemang för kort-frisliga krediter och lån i enlighet med arti­kel 11 i driftöverenskommelsen;

xi) alt fastställa allmänna interna regler och atl fatta beslut, som i överensstäm­melse med Intemationella teleunionens Radioreglemente vad avser förvaltning av radiofrekvensspeklret samt effektiv och ekonomisk användning av banutrymmet kan vara lämpliga för all säkerställa, all driften av Eutelsats rymdseklor eller av andra satelliter och tillhörande utmstning, som Eutelsat tillhandahåller enligl konven­tionens artikel III f), är i överensstämmelse med Radioreglementet;

xii) alt underställa församlingen rekom­mendationer rörande bemyndiganden en­ligt konventionens artikel IX a) iii);

xiii) atl ge församhngen de råd som avses i konventionens artikel XVI a) beträffande planer för upprättande, förvärv eller an­vändning av rymdseklomtmstning vid si­dan av Eutelsats rymdsektor;

xiv) att fastställa aUmänna interna regler och att falla beslut om samordning av Eu­telsats rymdsektor med Intelsats och In-marsats rymdsektorer, i enlighet med be­stämmelserna i överenskommelserna om dessa båda organisationer;

xv) att vidta nödvändiga åtgärder i sam-band'med ifttfäden dth aySfängningar eri­ligt artikel XVIII i konventionen och arti­kel 21 i driftöverenskommelsen;


 


Prop. 1982/83:173


40


 


xvi) appointment and removal from Of­fice of the Direclor General, and, upon the recommendation of the Direclor General, determinaflon of the number, status, and terms and conditions of employmenl of all staff of the execuflve organ under para­graph e) of Artide XIII of the Convention, and approval of the appointment by the Direclor General of senior officers report-ing directly lo him;

xvii) designaflon of a senior officer of Ihe executive organ to serve as Acling Di­reclor General whenever the Direclor Gen­eral is absenl or is unable to discharge his duties, or if the office of Direclor General becomes vacant;

xviii) direction of the negotiations with the Party in whose territory the Head­quarters of EUTELSAT is situated, of the Headquarters Agreement on privileges, ex-emptions and immunifles mentioned in paragraph c) of Artide XVII of the Con­vention, and its submission to the Assem­bly of Parties for approval;

xix) submission of periodic reports on Ihe aclivifles of EUTELSAT lo the Assem­bly of Parlies;

xx) provision of such information as may be required by any Party or Signatory lo enable k to discharge ils obligations un­der the Convention or the Operating Agreement;

xxi) designaflon of an arbilralor where EUTELSAT is party lo an arbitration;

xxii) expression of its views and recom­mendations lo the Assembly of Parties on proposed amendments to the Convenflon under paragraph a) of Artide XIX of the Convention;

xxih) decisions under Artide 22 of the Operating Agreement on amendments to the Operating Agreement which are consis­tenl with the Convention;

xxiv) examination of applications for accession and recommendations thereon lo Ihe Assembly of Parties under paragraph d) of Artide XXIII of the Convenflon.

c) In perforrrting its functions the Board of Signatories shall lake due account of recom­mendations and views addressed lo it by the


xvi) il nomme le Directeur general et peut le relever de ses fonctions; il déter­miné, sur recommandation du Directeur general, les effectifs, le statut et les condi­tions d'emploi de tout le personnel de Por-gane exécutif, conformément au para­graphe e) de Partide XIII de la Conven­tion, el U approuve la nomination par le Directeur general des hauls fonctionnaires qui relévent direclemenl de son autorité;

xvii) il désigne un haul fonclionnaire de Porgane exécutif qui agil en qualité de Di­recteur general par interim, lorsque le Di­recteur general est absenl ou empéché d'exercer ses responsabUités, ou lorsque le pöste de Directeur general est vacant;

xviii) il dirige les négociations avec la Partie sur le territoire de laquelle le siége d'EUTELSAT est situé, en vue de la con­clusion d'un Accord de siége comportanl les privileges, exempflons et immunilés vises au paragraphe c) de Partide XVII de la Convention et soumet ledit Accord, pour approbaflon, ä PAssemblée des Parties;

xix) il soumet å PAssemblée des Parties des rapports périodiques sur les acflvilés d'EUTELSAT;

xx) il fournit tout renseignemenl de­mande par une Partie ou un Signalaire pour lui permetlre de s'acquiller des obligations qui lui incombenl en vertu de la Conven­flon ou de PAccord d'exploilaflon;

xxi) U désigne Parbilre d'EUTELSAT lorsque ceUe-ci est partie å un arbilrage;

xxii) U exprime ses vues et fait des re­commandaflons ä PAssemblée des Parties au sujet des propositions d'amendemenl ä la Convention, conformément au para­graphe a) de Partide XIX de la Conven­tion;

xxiii) U prend des decisions, conformé­ment ä Partide 22 de PAccord d'exploila-tion, sur les propositions d'amendement ä PAccord d'exploitalion qui sont compati-bles avec la Convention;

xxiv) il examine les demandes d'adhé-sion et formule des recommandations ä PAssemblée des Parfles, conformément au paragraphe d) de Partide XXIII de la Con­vention.

c) Dans Pexercice de ses fonctions, le Conseil des Signataires tient döment compte des recommandaflons et des vues qui lui sont


 


Prop. 1982/83:173                                                            41

xvi) att utnämna, och alt avsätta, gene-. raldireklör, och att, på rekommendation av generaldirektören, bestämma antal, tjän-slesläUning och anställningsvillkor för aU personal hos del verksläUande organet en­ligt konventionens artikel XIII e), samt atl godkänna generaldirektörens utnämningar av högre tjänstemän som är direkt under-stäUda denne;

xvii) alt utse en högre tjänsteman i det verksläUande organet att tjänstgöra som ställföreträdare för generaldirektören när denne är frånvarande eller är förhindrad atl fullgöra sina åligganden, eller om befatt­ningen som generaldirektör blir ledig;

xviii) att leda förhandlingar med den part på vars territorium Eutelsat har sitt säte om den överenskommelse rörande organi­sationens säte, föreskrivande privilegier, friheter och immunileler som nämns i kon­ventionens artikel XVII c), saml alt under­ställa församlingen denna överenskom­melse för godkännande;

xix) atl undersläUa församlingen Eutel­sals periodiska verksamhetsberättelser;

xx) atl på begäran förse en part eller en signalär med sådan information som den kan behöva för atl fuUgöra sina skyldighe­ter enligt konventionen eUer driflöverens­kommelsen;

xxi) all utse en skiljedomare när Eutelsat är part i elt skiljedomsförfarande;

xxii) att till församlingen göra uttalanden och avge rekommendationer rörande före­slagna ändringar i konventionen enligl kon­ventionens artikel XIX a);

xxiii) alt falla beslut enligt artikel 22 i driftöverenskommelsen rörande förslag till ändringar i driftöverenskommelsen vilka ändringar är i överensstämmelse med kon­ventionen ;

xxiv) atl granska ansökningar om anslut­ning och atl flll församlingen framföra re­kommendationer därom i enlighet med konvenflonens artikel XXIII d).

c) Styrelsen skall vid fullgörandet av sina uppgifter vederbörligen beakta rekommenda­tioner och uttalanden som riktals flll den av


 


Prop. 1982/83:173

Assembly of Parties under Artide IX of the Convention.


42

Iransmises par PAssemblée des Parties en application de Partide IX de la Convention.


 


ARTICLE XIII

(Executive Organ)

a)   The executive organ shall be headed by a Direclor General appointed by the Board of Signatories, subject to confirmation by the Parties. The Depositary shaU immediately notify the Parties of the appointment. The appointment is confirmed unless within sixty days of the notification more than one-third of the Parties have informed the Depositary in writing of their objection. The Direclor General may assume his functions after ap­pointment on a date determined by the Board of Signatories and pending confirmation of his appointment.

b)  The term of office of the Dhector Gen­eral shall be six years, unless otherwise de­cided by the Board of Signatories.

c)   The Board of Signatories may remove the Direclor General for cause before the end of his term of office, and shall report lo the Assembly of Parties the reasons for removal.

d)   The Direclor General shall be the chief
execuflve and legal representative of EU­
TELSAT. He shall act under the direction of
the Board of Signatories and shall be directly
responsible to it for the performance of all
functions of the executive organ.

e)   The stmcture and staff levels of the ex­
ecutive organ, the terms and conditions of
employmenl of all staff, and the conditions of
employmenl of any consultanls or other ad-
visers engaged by the Direclor General shall
be submitted to the Board of Signatories for
approval.

f)   The Director General shaU have the
power to appoint all staff of the executive
organ. The appointment of senior officers re-
porting directly to the Director General shaU,
however, be approved by the Board of Signa­
tories as provided in subparagraph xvi) of
paragraph b) of Artide XII of the Conven­
tion.

g)   During any vacancy in the office of the
Director General or when he is absenl or
unable to discharge his duties the Acting Di-


ARTICLE XIII (Organe exécutif)

a)   L'organe exécutif est dirigé par un Di­recteur general nommé par le ConseU des Signataires, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiale-ment aux Parties la nomination du Directeur general. La nominaflon est confirmée, ä moins que plus d'un tiers des Parties n'infor-ment le Dépositaire par écrit, dans un délai de soixante jours a compter de la notification, qu'elles s'y opposent. Le Directeur general peut prendre ses foncflons dés sa nomination å la date fixée par le Conseil des Signataires et en atlendant que sa nomination soit confir­mée.

b)  La durée du mandat du Directeur gene­ral est de six ans, ä moins que le Conseil des Signataires n'en décide autrement.

c)   Le Conseil des Signataires peut mellre fin aux fonctions du Directeur general par decision molivée avant la fin de son mandal et doit rendre compte å PAssemblée des Par­ties des raisons qui ont motivé sa decision.

d)   Le Directeur general est le fonclion­
naire de rang le plus élevé et le representant
legal d'EUTELSAT; il agil sous Paulorité du
Conseil des Signataires et il est direclemenl
responsable devant ce demier de Pexécution
de toutes fonctions conflées ä Porgane exécu­
tif.

e)   Le Directeur general soumet pour ap­
probation au Conseil des Signataires ses pro­
positions relatives ä la stmcture, aux effectifs
et aux condiflons d'emploi du personnel de
Porgane exécutif, ainsi que celles relatives
aux conditions d'emploi des consultanls el
autres conseiUers qu'U a engagés.

f)   Le Dhecleur general a le pouvoir de
nommer tout le personnel de Porgane exécu­
tif. La nominaflon des hauls fonctionnaires
qui relévent direclemenl de Paulorité du Di­
recteur general doit toutefois étre approuvée
par le Conseil des Signataires, conformément

aux dispositions de Palinéa xvi) du para­graphe b) de Partide XII de la Convenflon.

g)   En cas de vacance du pöste de Direc­
teur general, ou lorsque celui-ci est absenl ou
empéché d'exercer ses responsabihlés, le


 


Prop. 1982/83:173                                                   43

församlingen enligt konventionens artikel IX.

ARTIKEL XIII

(Det verkställande organet)

a)  Del verkställande organet skall föreslås
av en generaldirektör, som styrelsen utser.
Utnämningen skall bekräftas av parterna.
Depositarien skaU omedelbart underrätta
parterna om utnämningen. Denna skall anses
bekräftad om inte mer än en tredjedel av par-
tema inom sextio dagar från dagen för med­
delandet skriftligt lämnat depositarien besked
om atl de har invändningar mol utnämningen.
Generaldirektören får utöva sina funktioner
efter utnämningen vid en tidpunkt som styrel­
sen bestämmer och i väntan på bekräftelse av
utnämningen.

b)     Generaldirektörens tjänstgöringstid
skall vara sex år, om inte styrelsen bestäm­
mer annat.

c)  Styrelsen får på förekommen anledning
avsätta generaldirektören före utgången av
hans tjänstgöringstid och skall meddela för­
samlingen skälen för beslutet om avsättning­
en.

d)  Generaldirektören skall vara Eutelsats
högste verkställande tjänsteman och legale
släUfÖrelrädare. Han skaU verka under sty­
relsens ledning och inför denna direkt ansva­
ra för fullgörandet av del verksläUande orga­
nels alla uppgifter.

e)   Del verkställande organels sammansätt­
ning, personalkategorier och allmänna an-
stäUningsvillkor för all personal saml ansläll-
ningsvUlkor för konsulter och andra rådgiva­
re anställda av generaldirektören skaU under­
ställas styrelsen för godkännande.

f)   Generaldirektören skall ha befogenhet
all utnämna all personal i del verkställande
organet. Utnämningen av högre tjänstemän,
direkt undersläUda generaldirektören, skall
dock godkännas av styrelsen i enlighet med
konventionens artikel XII b) xvi).

g) När posten söm generaldirektör är va-kani eller då generaldirektören är frånvaran­de eUer förhindrad att fullgöra sina skyldighe-


 


Prop. 1982/83:173


44


 


reclor General, duly designaled under sub­paragraph xvii) of paragraph b) of Artide XII of the Convenflon shall have the capacity lo exercise the powers of the Director General under the Convention and the Operaflng Agreement.

h) The paramounl consideralion in the ap­pointment of the Direclor General and other staff of the execuflve organ shaU be the need lo ensure the highesl standards of inlegrily, competence and efficiency.

i) The Director Genera! and the staff of the execuflve organ shall refrain from any action incompaflble with their responsibilifles to EUTELSAT.


Directeur general par interim, döment dé­signe conformément ä Palinéa xvii) du para­graphe b) de Partide XII de la Convention, dispose des pouvoirs conférés au Directeur general par la Convenflon el PAccord d'ex-ploilation.

h) La consideralion dominante dans la nomination du Directeur general el des autres foncflonnaires de Porgane exécutif doit étre la nécessité d'atteindre les niveaux les plus élevés d'intégrilé, de compélence et d'effica-ché.

i) Le Directeur general el le personnel de Porgane exécutif s'absflennent de tout acte incompalible avec leurs responsabUités envers EUTELSAT.


 


ARTICLE XIV

(Procurement)

a)   The procurement pohcy of EUTELSAT shall be such as to encourage, in ils interests and those of the Parties and Signatories, the widest possible compelilion in the supply of goods and services, and shall be applied tak­ing into account the provisions of Artide 17 and 18 of the Operating Agreement.

b)   Except as provided in Artide 17 of the Operaflng Agreement, procurement of goods and services for EUTELSAT shall be effect­ed by the award of contracts, based on re-sponses lo open internaflonal invitaflons to tender.

c)   Contracts shall be awarded in the best interest of EUTELSAT, to bidders offering the best combination of quality, price, dehv-ery time and other importanl criteria of rel-evance lo EUTELSAT, it being understood that, if there are bids offering a comparable combinaflon of the above-mentioned criteria, contracts shall be awarded with due consid­eralion to the general and industrial interesls of the Parties.


ARTICLE XIV (Passatlon des marchés)

a)   La pohtique d'EUTELSAT en matiére de passation des marchés est de nature ä encourager, dans Pintérét de POrganisation, des Parties et des Signataires, une concur­rence aussi large que possible dans la fourni­ture de biens et de services, et elle est appli­quée conformément aux dispositions des arti­des 17 el 18 de PAccord d'exploilation.

b)   Sauf dans les cas prévus å Partide 17 de PAccord d'exploilaflon, les biens el presta­tions de services nécessaires ä EUTELSAT sont obtenus par allribulion de contrats ä la suite d'appels d'offres internalionaux pu­blics.

c)   Les contrats sont altribués au mieux des intéréts d'EUTELSAT aux soumission-naires offranl la meUleure combinaison de qualité, de prix, de délai de livraison el d'autres criléres importants pour EUTEL­SAT, étant entendu que, si plusieurs offres présentent une combinaison comparable des criléres mentionnés ci-dessus, les contrats sont atlribués en prenant döment en consi­deralion les intéréts généraux et industriels des Parties.


 


ARTICLE XV

(Rights and Obligations)

a) The Parties and Signatories shall exer­cise their rights and meel their obligations under the Convention in a manner fully con-


ARTICLE XV

(Droits et obligations)

a) Les Parties el les Signataires assument les droits et obligations que leur reconnait la Convention de fa?on ä respecter pleinemenl


 


Prop. 1982/83:173                                                   45

ler, skall den ställföreträdande generaldirek- . tören, vederbörligen utsedd enligl artikel XII b) xvu) i konventionen, äga de befogenheter som liUkommer generaldirektören enligt kon­ventionen och driftöverenskommelsen.

h) Vid tillsättning av generaldu-ektör och annan personal i det verkställande organet skall särskih beaktas nödvändigheten atl flll­godose de högsta anspråk på vederbörandes integritet, kompelens och duglighet.

i) Generaldirektören och personalen i del verkställande organet skall avhålla sig från varje åtgärd som inte kan förenas med deras åligganden inom Eutelsat.

ARTIKEL XIV

(Upphandling)

a) Riktlinjema för Eutelsats upphandling skall vara sådana alt vidast möjliga konkur­rens uppmuntras vid leverans av varor och tjänster, i såväl Eutelsals som partemas och signalärernas intresse. De skaU liUämpas med beaktande av bestämmelsema i artikel 17 och 18 i driftöverenskommelsen.

bjUpphandling av varor och tjänster till Eutelsat skaU, utom i de fall som anges i artikel 17 i driflöverenskommelsen, ske ge­nom kontrakt som gmndas på svar på öppen inlernalioneU anbud sinfordran.

c) Kontrakt skall med hänsyn till Eutelsats bästa placeras hos anbudsgivare som erbju­der den bästa kombinationen av kvalitet, pris, leveranslid och andra väsentliga egen­skaper av betydelse för Eutelsat. Om det finns anbud som erbjuder jämförbara kombi­nationer av de ovannämnda egenskaperna, skall placering av kontrakt ske med veder-börUg hänsyn till parternas aUmänna och in­dustriella intressen.

ARTIKEL XV

(Rättigheter och skyldigheter)

a) Parterna och signatärerna skall utöva sina rättigheter och iaktta sina skyldigheter enligl konventionen på ett sätt som är fören-


 


Prop. 1982/83:173


46


 


sistenl with and in furtherance of the princi­ples and the provisions of the Convention.

b)   All Parties and all Signatories may at­
tend and participate in all conferences and

. meetings in which they are entitled to be re­presenled under any of the provisions of the Convention or the Operating Agreement, and in any other meetings called by or held under the auspices of EUTELSAT in accordance with the arrangements made by it for such meetings, regardless of where they may take place.

c)   Before any such conférence or meeting
is held outside the country in which the
Headquarters of EUTELSAT is established,
the executive organ shall ensure that arrange­
ments with the höst Party or Signatory for
each such conférence or meeting include a
provision for the admission to and résidence
in the höst country during such conférence or
meeting of representatives of all Parties and
Signatories entitled to attend.


et ä promouvoir les principes el les disposi­tions de la Convention.

b)   Toutes les Parties el tous les Signataires peuvent participer å loules les conferences el réunions auxqueUes ils sont en droh d'étre représentés conformément aux dispositions de la Convention et de PAccord d'exploila-tion, ainsi qu'ä toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par EUTELSAT pour ces réunions, indépen-damment du heu oö eUes se tiennenl.

c)   Avant toute conférence ou réunion tenue en dehors de PEtat du siége, Porgane exécutif veille ä ce que les dispositions arré-lées avec la Partie ou le Signalaire invilanl, pour une lelle conférence ou réunion, com-portent une clause relative ä Padmission et au séjour dans d'Elat oö se tient ladite conféren­ce ou réunion, pour la durée de ceUe-ci, des representants de toutes les Parties et de tous les Signataires en droit d'y assisler.


 


d) AU Parties shall, if necessary, lake mea­sures within their jurisdiction to prevent the use of earth stations in connection with the EUTELSAT Space Segment which do not comply with Artide 15 of the Operating Agreement.


d) Toutes les Parties prennent, le cas échéant, toutes les mesures en leur pouvoir pour empécher PuliUsaflon, avec le secteur spatial d'EUTELSAT, de stations terriennes qui ne sont pas conformes aux dispositions de Partide 15 de PAccord d'exploitaflon.


 


ARTICLE XVI

(Other Space Segments)

a) Any Party or Signatory which intends, or becomes aware that any person within the jurisdiction of that Party intends, individuaUy or jointly, to establish, acquire or utilize space segment equipment separale from the EUTELSAT Space Segment in order to meel the requirements of intemational public tele­communicaflons services within the EUTEL­SAT Space Segment service area to provide services in accordance with parapgraphs a) and b) of Artide III of the Convenflon shaU, before such establishment, acquisition or uli­lization, furnish all relevant information lo the Assembly of Parties through the Board of Signatories which shaU establish whether there is likely to be any significant economic harm to EUTELSAT. The Board of Signato­ries shaU submit ils report and conclusions lo the Assembly of Parties.


ARTICLE XVI

(Autres secleurs spaliaux)

a) Toute Partie ou tout Signalau-e qui se propose, ou est informe qu'une personne re­levant de la juridiction de cette Partie se pro­pose, individuellemenl ou conjointement, de mellre en place, d'acquérir ou d'uliliser des équipements de secteur spatial dislincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre å ses besoins en matiére de services publics de télécommunications inlernalio­nales ä Pintérieur de la zone de service du secteur spaflal d'EUTELSAT leUe qu'elle a été définie aux paragraphes a) el b) de Parti­de 111 de la Convention, doit, avant la mise en place, Pacquisition ou PulUisalion de tels équipements, fournir tous renseignemenls pertinenls ä PAssemblée des Parties par Pin-termédiaire du Conseil des Signataires qui décide s'U exisle ou non la possibUilé qu'un prejudice économique considérable soit causé å EUTELSAT. Le Conseil des Signa­taires soumet son rapport et ses conclusions å PAssemblée des Parties.


 


Prop. 1982/83:173                                                   47

ligt  med  och  som  främjar  konventionens grundsatser och bestämmelser.

b) Samtliga parter och signatärer får närva­ra vid och delta i aUa konferenser och sam­manträden, vid vUka de enligt någon av be­stämmelserna i konventionen eUer driftöver­enskommelsen är berättigade all vara före­trädda, och vid aUa andra möten som sam­mankallats av Eutelsat eUer hålls under dess hägn i överensstämmelse med de åtgärder som organisationen vidtagit för sådana mö­ten, oavsett var de äger rum.

c)  Det verkställande organet skall, innan en sådan konferens eUer sådant möte hålls utan­för det land där Eutelsat har sill säte, förvissa sig om att uppgörelsen med den part eller signalär som slår som värd för varje sådan konferens eller varje sådant möte innehåller en föreskrift om rätt för representanter för aUa parter och signatärer som är berättigade alt delta, atl resa in i värdlandet och atl vistas där under den tid som en sådan konferens eller sammankomst varar.

d)   Alla parter skall om nödvändigt vidta
åtgärder inom ramen för sin jurisdiktion för
atl förhindra användning i förbindelse med
Eutelsats rymdseklor av sådana jordslationer
som inle uppfyller kraven i artikel 15 i drifl­
överenskommelsen.

ARTIKEL XVI

(Andra rymdsektorer)

a) Varje part eUer signalär, som avser, eller som blir medveten om att någon person inom partens jurisdiktion avser, att själv eller i samverkan med andra upprätta, förvärva el­ler använda rymdseklomtmstning vid sidan av Eutelsats rymdseklor för alt tiUgodose sina behov av allmänna inlernationeUa tele­kommunikationer inom Eutelsats rymdsek­tors betjäningsområde så som detta definie­rats i konventionens artikel III a) och b), skall före upprättandet, förvärvet eller använd­ningen av sådan utmstning via styrelsen förse församlingen med alla upplysningar som är av intresse i saken. Styrelsen skaU därvid fastställa om det är troligt all Eutelsat kom­mer alt förorsakas betydande ekonomisk ska­da. Styrelsen skaU underställa församlingen sin rapport och sina slutsatser.


 


Prop. 1982/83:173


48


 


The Assembly of Parties shaU give ils views within six months from the start of the foregoing procédure. An exlraordinary meet­ing of the Assembly of Parties may be eon­vened for this purpose.

b) The Board of Signatories shaU draft and submit lo the Assembly of Parties, as a mat-ler of priority, the guidehnes to be considered by any Party or Signatory which intends, or becomes aware that any person within the jurisdiction of the Party intends, individuaUy or jointly, to estabUsh space segment equip­ment separale from the EUTELSAT Space Segment in order to meet the requirements of domestic or intemational pubUc or special­ized telecommunicaflons services, to ensure technical compatibUity of such separale equipment and ils operation with the use of the radio frequency speclmm and orbital space by an existiiig or planned EUTELSAT Space Segment.

c) This Artide shall not apply to the estab­lishment, acquisition or ulilization of space segment equipment separale from that of the EUTELSAT Space Segment,

i) which forms part or is intended to form part of the INTELSAT Space Seg­ment or the INMARSAT Space Segment as defined in the INTELSAT Agreement and in the INMARSAT Convention re­spectively;

ii) which is estabhshed solely for naflon-al security purposes.


L'Assemblée des Parties fait connaitre ses vues dans un délai de six mois ä compter de la date ä laqueUe la procédure prévue au pa­ragraphe précédent a été engagée. L'Assem-blée des Parties peut étre convoquée en ses­sion extraordinaire å celle fin.

b)   Le Conseil des Signatahes, å titre prio-ritaire, redige el soumet ä PAssemblée des Parties les lignes directrices devant étre con­sidérées par toute Partie ou tout Signalaire qui se propose, ou qui est informe qu'une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuellemenl ou con­jointement, de metlre en place des équipe­ments de secteur spatial dislincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre å ses besoins en matiére de services publics de télécommunications nationales ou intema-flonales ou de services de télécommunica­tions spécialisés, afin d'assurer la compatibi-lité lechnique desdits équipements et de leur exploitaflon avec Pufllisalion par EUTEL­SAT du speclre des fréquences radioélectri­ques et de Pespace orbital pour son secteur spatial existanl ou planifié.

c)    Le present artide ne s'applique pas ä la mise en place, a Pacquisition ou a PuliUsaflon d'équipemenls de secteur spatial dislincts de ceux du secteur spaflal d'EUTELSAT,

i) qui font partie ou qui doivent faire partie du secteur spatial d'INTELSAT ou du secteur spatial d'INMARSAT tels qu'ils sont définis dans PAccord INTELSAT et la Convention INMARSAT, respective-ment;

u) qui sont mis en place uniquement ä des fins de sécurité nationale.


 


ARTICLE XVII

(EUTELSAT Headquarters, Privileges, Ex-emptions, Immunities)

a)   The Headquarters of EUTELSAT shall be in Paris.

b)   Within the scope of activities autho­rized by the Convention, EUTELSAT and ils property shall be exempl in the territory of aU Parties from income and direct property laxa-tion and from customs duties on Communica­tions saleUiles and their component parts and on all equipment for use in the EUTELSAT Space Segment.


ARTICLE XVII

(Siége   d'EUTELSAT,   Privileges,   Exempr tions et Immunilés)

a)   Le siége d'EUTELSAT est situé å Pa­ris.

b)   Dans le cadre des activilés aulorisées par la Convention, EUTELSAT el ses biens sont exonérés, sur le territoir de toutes les Parties, de tout impöl sur le revenu et impöt direct sur les biens el de tous droits de douane sur les saleUites de télécommunica­tions, sur les piéces composanl lesdits salel­lites el sur tous les équipements utUisés dans le secteur spatial d'EUTELSAT.


 


Prop. 1982/83:173                                                   49

Församlingen skaU avge sitt utlåtande inom sex månader från del alt ovannämnda förfarande började. Ett extra möte med för­samlingen kan få sammankaUas för detta än­damål.

b) Styrelsen skall som en av sina första åtgärder utarbeta och underställa församling­en de riktlinjer som varje part eller signalär skall - då parten eller signalären avser, eUer blir medveten om att någon person inom par­lens jurisdiktion avser atl själv eUer i samver­kan med andra upprätta rymdseklomtmst­ning vid sidan av Eutelsats rymdseklor för atl tUlgodose sina behov av aUmänna eller spe­ciella, nalioneUa eUer internationella tele­kommunikationer - beakta för alt säkerställa att sådan utmstning och dess drift blir tek­niskt förenlig med Eutelsals befintliga eller planerade rymdseklors användning av radio­frekvensspeklret och utrymmet för omlopps­banor.

c) Denna artikel är inte flllämplig på upp­rättande, förvärv eller användning av sådan rymdseklomtmstning vid sidan av Eutelsats rymdsektorulruslning,

i) som utgör del av eller avses utgöra del av Intelsats rymdsektor eller Inmarsals rymdseklor så som dessa definieras i Intel-sai-överenskommelsen eller i Inmarsat-konvenflonen;

ii) som upprättas uteslutande av natio­nella säkerhetsskäl.

ARTIKEL XVII

(Eutelsats säte. Privilegier, friheter och im­munileler)

a)  Eutelsats säte skaU vara i Paris.

b)  Inom del verksamhetsområde som före­skrivs i konvenflonen skall Eutelsat och dess egendom inom alla parters territorium befrias från inkomstskatt och direkt förmögenhels-skatt samt från tullar på telesatelliter och de­lar tiU sådana och på all utmstning för an­vändning inom Eutelsals.rymdseklor.

4   Riksdagen 1982/83. I saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173


50


 


c) Each Party shall grant in accordance with the Protocol referred lo in this para­graph the appropriate privUeges, exempflons and immunities to EUTELSAT, lo ils of­ficers, and lo those calegories of ils em-ployees specified in such Protocol, to Parties and representatives of Parties, lo Signatories and representatives of Signatories, and lo persons participating in arbitration proceed­ings. In particular, each Party shall grant lo these individuals immunity from legal pro­cess in respect of acts done or words written or spöken in the exercise of their funcflons and within the Umits of their duties to the extent and in the cases lo be provided for in the Protocol referred to in this paragraph. The Party in whose territory the Head­quarters of EUTELSAT is localed shall, as soon as possible, conclude with EUTELSAT a Headquarters Agreement covering privi­leges, exempflons and immunities.

The Headquarters Agreement shall include a provision that aU Signatories acting in their capacity as such, except the Signatory desig-nated by the Party in whose territory the Headquarters of EUTELSAT is localed, shall be exempl from taxation on income eamed from EUTELSAT in the territory of such Party. The other Parties shaU also, as soon as possible, conclude a Protocol cover­ing privUeges, exempflons and immunities. The Headquarters Agreement and the Proto­col shall each prescribe the conditions of ils termination and shaU be independent of the Convention.


c) Chaque Partie, conformément au Proto­cole vise au present paragraphe, accorde les privUeges, exempflons el immunilés néces­saires ä EUTELSAT, ä ses hauts fonction­naires el aux autres catégories de son person­nel spécifiées dans ledil Protocole, aux Par­ties et aux representants des Parties, aux Si­gnataires el aux representants des Signataires ainsi qu'aux personnes participant aux proce­dures d'arbitrage. En particulier, chaque Par­tie accorde aux personnes visées ci-dessus, dans la limite et dans les cas qui seront pré­vus par le Protocole vise au present para­graphe, Pimmunité de juridiction pour les acles accomplis, les écrits ou les propos émis dans Pexercice de leurs fonctions et dans les limhes de leurs atlributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siége d'EU-TELSAT conclut, dés que possible, un Ac­cord de siége avec EUTELSAT portanl sur les privileges, exemptions et immunilés.

Ledil Accord comportera une disposition exonérant de tout impöt sur le revenu les sommes versées par EUTELSAT, dans le territoire de ladite Partie, aux Signataires, agissant en cette qualité ä Pexcepflon du Si­gnalaire désigne par la Partie sur le territoire de laquelle le siége d'EUTELSAT est situé. Les autres Parties doivent également, dés que possible, conclure un Protocole relatif aux privileges, exemptions et immunilés. L'Accord de siége el le Protocole prévoient chacun les condiflons dans lesqueUes Us prennent fin; Us sont indépendanls de la Con­vention.


 


ARTICLE XVIII

(Withdrawal and Suspension) a) i) Any Party or Signatory may with­draw voluntarily from EUTELSAT al any flme.

ii) A Party shall give written nolice to the Depositary of its decision to withdraw. When a Party wilhdraws from EUTEL­SAT, any Signatory which was designaled by it under paragraph b) of Artide II of the Convention shaU be deemed to have wilh-drawn from the Operating Agreement with effect from the date on which Ihe withdrawal of the Party takes effect.

ui) The decision of a Signatory lo with­draw shall be notified in writing to the Di-


ARTICLE XVIII

(Retrait et suspension) a) i) Toute Partie ou tout Signalaire peut å tout  moment  se  retker  volontairement d'EUTELSAT.

ii) La Partie qui se relire notifie par écrit sa decision au Dépositaire. Lorsqu'une Partie se reflre d'EUTELSAT, tout Signa­laire, désigne par elle conformément au paragraphe b) de Partide II de la Conven­tion, est réputé s'élre retiré de PAccord d'exploitaflon ä la date ä laqueUe le retrait de la Partie prend effet.

iii) La decision de retrait d'un Signalaire est notifiée par écrit au Directeur general


 


Prop. 1982/83:173                                                   51

c) Del åligger varje part atl i enlighet med del protokoU som avses i denna punkt bevilja Eutelsat, dess tjänstemän och de kategorier av anställda som särskilt nämns i protokoUet, parter och företrädare för parter, signatärer och företrädare för signatärer samt personer som deltar i skiljedomsförfaranden vederbör­liga privilegier, friheter och immunileler. I synnerhet skaU varje part medge de ovan­nämnda personerna rättslig immunitet såvitt gäUer åtgärder som de har vidtagit eller skrtft-liga eller munlUga uttalanden som de har gjort i sin tjänsteutövning och som ligger inom ra­men för vars och ens åligganden, allt i den utsträckning och i de faU som anges i det protokoll som avses i denna punkt. Den part på vars territorium Eutelsals säte är beläget skall snarast möjligt ingå en överenskom­melse med Eutelsat rörande organisationens säte som innehåUer bestämmelser om privile­gier, friheter och immunileler.

Överenskommelsen rörande organisatio­nens säte skall innehåUa en bestämmelse om all alla signatärer när de uppträder som så­dana, utom den signalär som utses av den part på vars territorium organisationens säte är beläget, skall befrias från skatl på inkomst uppburen från Eutelsat inom nämnda parts territorium. De andra parterna skall snarast möjligt upprätta elt protokoll med bestäm­melser om privilegier, friheter och immuni­leler. Överenskommelsen rörande organisa­tionens säte och protokollet skall var för sig ange viUkoren för deras upphörande och skall vara frislående från konventionen.

ARTIKEL XVIII

(Utträde och suspension av medlemskap)

a) i) En part eUer signalär får när som helst

frivUligt utträda ur Eutelsat.

ii) En part skall skriffligen underrätta de­positarien om sitt beslut att utträda. När en part utträder ur Eutelsat skall signalär som den utsett enligl artikel II b) i konventionen anses ha frånträll driflöverenskommelsen från och med samma dag som partens ut­träde blh gäUande.

iii) En signatärs beslut atl utträda skaU skriffligen meddelas generaldirektören av


 


Prop. 1982/83:173


52


 


reclor General by the Party which has de­signaled that Signatory and the notification shall signify the acceptance by the Party of the decision of the Signatory to withdraw. When a Signatory wilhdraws from EU­TELSAT, the Party which designated that Signatory shaU, at the date of withdrawal, itself assume the capacity of a Signatory unless and unfll il designales a new Signa­tory or wilhdraws from EUTELSAT,

iv) A volunlary withdrawal from EU­TELSAT under subparagraphs i), ii) and iii) of this paragraph shaU take effect three months after the date of receipt of the noti­fication by the Depositary or the Director General, as the case may be. b) i) If a Party appears lo have failed to comply with any obligation under the Con­vention, the Assembly of Parties, having received nolice to that effect or acting on ils own iniliative, and having considered any representations made by the Party, may decide, if it finds that the faUure lo comply has occurred, that the Party be deemed lo have wilhdrawn from EUTEL­SAT and, from Ihe date of the decision, the Convention shall cease lo be in force for that Party. An exlraordinary meeting of the Assembly of Parties may be eonvened for this purpose. When a Party is deemed lo have wilhdrawn from EUTELSAT under this subparagraph, any Signatory which was designated by it under paragraph b) of Artide   II   of the   Convention   shall   be deemed to have wilhdrawn from the Oper­ating Agreement with effect from the date on which the withdrawal of the Party takes effect. ii) A) If a Signatory, in Us capacity as such, appears to have failed lo comply with any obligaflon under the Conven­tion or the Operaflng Agreement, other than an obligation under paragraph a) of Artide 4 of the Operaflng Agreement, and the failure to comply is not remedied within three months after the Signatory has been notified in writing by the execu­tive organ of a resolution of the Board of Signatories taking note of the failure lo comply, the rights of the Signatory under the   Convention   and   the   Operating Agreement shall be aulomatically sus-pended at the end of such period of three months. During the period of suspension


par la Partie qui Pa désigne el la notifica­tion emporte acceptation par la Partie de la decision de retrait du Signalaire. Lors-qu'un Signalaire se reflre d'EUTELSAT, la Partie qui a désigne le Signalaire assume eUe-méme, ä la date du retrait, la quahlé de Signalaire ä moins qu'eUe ne désigne un nouveau Signalaire ou se relire d'EUTEL­SAT.

iv) Tout retrait  volontaire d'EUTEL-SAT en application des alinéas i), ii) et iii) du present paragraphe prend effet trois mois apres la date de la reception de la notification précilée par le Dépositaire ou le Directeur general, selon le cas. b) i) Si une Partie parail avoir manqué å une des obligations qui lui incombenl aux termes de la Convention, PAssemblée des Parties, apres en avoir été saisie ou agis­sant de sa propre iniflative, el apres avoir examine toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle conslate qu'U y a eu manquemenl å une obligation, que la Partie est répulée s'élre relhée d'EUTELSÅT. A partir de la date d'une lelle decision, la Convention cesse d'étre en vigueur ä Pégard de la Partie concemée. L'Assemblée des Parties peut étre convo­quée en session extraordinaire ä cette fin. Lorsqu'une Partie est réputée s'étre retirée d'EUTELSAT, conformément aux dispo­siflons du present alinéa, tout Signalaire désigne par eUe, conformément au para­graphe b) de Partide II de la Convenflon, est réputé s'élre retiré de PAccord d'ex-ploilation ä la date ä laquelle le retrait de la Partie prend effet. ii) A) Si un Signalaire, agissant en tant que tel, parail avoir manqué å Pune des obligations qui lui incombenl aux termes de la Convention ou de PAccord d'ex-ploitaflon,.autre que celle visée au para­graphe a) de Partide 4 de PAccord d'ex-ploilalion, el s'il n'a pas mis fin audit manquemenl dans les trois mois qui sui­vent la notification écrite qui lui est faite par Porgane exécutif d'une resolution du ConseU des Signataires prenant note du­dit manquemenl, les droits reconnus au Signalaire par la Convention et PAccord d'exploitaflon   sont   aulomatiquemenl suspendus ä la fin de ladite période de trois mois.


 


Prop. 1982/83:173                                                   53

den part som utsett signalären, och medde­landet skaU anses innebära alt parten god­känner signatärens beslut atl utträda. När en signalär utträder ur Eutelsat, skall den part som utsett signalären själv överta ställningen såsom signalär från dagen för utträdet till dess parten anflngen utser en ny signalär eller utträder ur Eutelsat.

iv) Ett frivilligt uflräde ur Eutelsat enligt i), ii) och iii) i denna punkt skall börja att gälla tre månader efter den dag då medde­landet mottagits av depositarien eller, i flll-lämpliga fall, av generaldirektören.

b) i) Om en part synes ha underlåtit att iaktta någon skyldighet enligt konven­tionen, får församlingen besluta, efter all ha underrättats därom eller på eget initia­tiv, och med beaktande av alla de påpekan­den som parten kan ha gjort och om för­samlingen finner alt underlåtenheten i frå­ga har förekommit, all parten skaU anses ha utträtt ur Eutelsat och atl konventionen ■ från och med dagen för beslutet skaU upp­höra alt gälla för nämnda part. Extra möte med församlingen får sammankallas för detta ändamål. När en part anses ha ullrätt ur Eutelsat enhgt denna punkt, skall signa­lär som utsetts av parten enligl artikel II b) i konventionen anses ha frånträll driftöver­enskommelsen från och med samma dag som partens utträde blir gällande.

ii) A) Om någon signalär som sådan sy­nes ha underlåtit att iaktta en skyldighet enligt konventionen eller driftöverenskom­melsen, utom en skyldighet enligt artikel 4 a) i driftöverenskommelsen, och underlå­tenheten inle avhjälpts inom tre månader efter del alt signalären skriftligen underrät­tats av det verksläUande organet om en styrelseresoluflon vari underlåtenheten konstaleras, skall signatärens rätflgheter enligt konvenflonen och driftöverenskom­melsen automatiskt upphävas vid utgången av en sådan tremånadersperiod.


 


Prop. 1982/83:173

of the rights of a Signatory under this paragraph, the Signatory shall conlinue lo have all the obligations and liabililies of a Signatory under the Convention and the Operating Agreement.

B) The Board of Signatories may de­
cide, after considering any representa-
flons made by the Signatory or by the
Party which designaled il, that the Signa­
tory be deemed lo have wilhdrawn from
EUTELSAT and that, from the date of
the decision, the Operaflng Agreement
shall cease lo be in force for that Signa­
tory. When a Signatory is deemed lo
have wilhdrawn from EUTELSAT, the
Party which designaled that Signatory
shall, al the date of withdrawal, itself
assume the capacity of a Signatory un­
less and unfll it designales a new Signa­
tory or wilhdraws from EUTELSAT.
iii) A) If a Signatory fails to pay any
sum for which il is liable in accordance
with paragraph a) of Artide 4 of the
Operating Agreement within three
months after the payment has become
due, the rights of the Signatory under the
Convention and the Operating Agree­
ment shall be aulomatically suspended.
During the period of suspension of the
rights of a Signatory under this para­
graph, the Signatory shall conlinue to
have all the obligations and liabililies of a
Signatory under the Convenflon and the
Operating Agreement.
            _

B) If within three months äfler the suspension any sums due remain unpaid, the Board of Signatories, after consider­ing any representations made by the Sig­natory or the Party which has designated il, may decide that that Signatory be deemed to have wilhdrawn from EU­TELSAT and that, from the date of the decision, the Operating Agreement shall cease to be in force for that Signatory.

When a Signatory is deemed lo have wilhdrawn from EUTELSAT, the Party which designated that Signatory shall, at Ihe date of withdrawal, hself assume the capacity of a Signatory unless and unfll it designales a new Signatory or wilhdraws from EUTELSAT.


54

Pendanl une lelle période de sus­pension des droits d'un Signalaire, le Signalaire conlinue d'assumer toutes les obligaflons el responsabUités qui incom­benl å un Signalaire en vertu de la Con­vention el de PAccord d'exploilation.

B) Le ConseU des Signataires peut, apres examen des observations présen-tées par le Signalaire ou la Partie qui Pa désigne, décider que le Signalaire est ré­puté s'étre retiré d'EUTELSAT el que, å la date de sa decision, PAccord d'ex­ploitaflon cesse d'étre en vigueur å Pé­gard du Signalaire concerne. Lorsqu'un Signalaire est réputé s'étre retiré d'EU-TELSAT, la Partie qui a désigne le Si­gnalaire assume eUe-méme, a la date du retrait, la qualité de Signalaire, ä moins qu'elle ne désigne un nouveau Signalahe ou se relire d'EUTELSAT.

iii) A) Si un Signalaire ne régle pas une somme dont il est redevable, en applica­tion du paragraphe a) de Partide 4 de PAccord d'exploilation, dans les trois mois qui suivent Péchéance, les droits reconnus au Signalaire par la Conven­flon el PAccord d'exploitaflon sont aulo-maflquemenl suspendus. Pendanl une lelle période de suspension des droits d'un Signalaire, le Signalaire conflnue d'assumer toutes les obligations el re­sponsabUités qui incombenl a un Signa­laire en vertu de la Convenflon et de PAccord d'exploilalion.

B) Si, dans les trois mois qui suivent la suspension, toutes les sommes dues n'onl pas été versées, le Conseil des Si­gnataires, apres examen de toute obser­vation présentée par le Signalaire ou par la Partie qui Pa désigne, peut décider que ledit Signalaire est réputé s'élre retiré d'EUTELSAT et que, ä la date de la decision, PAccord d'exploitation cesse d'étre en vigueur ä Pégard du Signalaire concemé.

Lorsqu'un Signalaire est réputé s'élre reflre d'EUTELSAT, la Partie qui a dé­signe le Signalaire assume elle-méme, ä la date du retrait, la qualité de Signalaire ä moins qu'eUe ne désigne un nouveau Signalaire ou se relire d'EUTELSAT.


 


Prop. 1982/83:173                                                   55

Under den tid som signatärs rättigheter är upphävda enligt denna punkt, skall sig­nalären fortsätta att ha en signatärs alla skyldigheter och förpliktelser enligt kon­ventionen och driftöverenskommelsen.

B) Styrelsen kan besluta, efter atl ha beaktat påpekanden som kan ha gjorts av signalären eller av den part som utsett signalären, atl signalären skall anses ha utträtt ur Eutelsat och att driflöverens­kommelsen från och med dagen för be­slutet skall upphöra alt gälla för den sig­nalären.

När en signalär anses ha utträtt ur Eu­telsat, skall den part som utsett signa­lären själv överta släUningen såsom sig­nalär från dagen för utträdet, till dess parten antingen utser en ny signalär eller utträder ur Eutelsat.

iii) A) Om en signatär underlåter alt beta­la belopp för vilket den är betalningsskyl­dig enligl artikel 4 a) i driftöverenskommel­sen inom tre månader från förfallodagen, skall signatärens rättigheter enligl konven­flonen och driftöverenskommelsen aulo-maflskl upphävas. Under den lid som sig­natärs rättigheter är upphävda enligt denna punkt skall signalären fortsätta atl ha en signatärs alla skyldigheter och förpliktelser enligt konventionen och driflöverenskom­melsen.

B) Om förfallna belopp kvarstår obe­talda inom tre månader efter upphävan­det, får styrelsen, efter all ha beaktat påpekanden från signalären eller från parten som utsett signalären, besluta all signalären skall anses ha utträtt ur Eutel­sat och alt driflöverenskommelsen från och med dagen för beslutet skall upphöra au gälla för signalären.

När en signatär anses ha utträtt ur Eu­telsat, skall den part som utsett signa­lären själv överta ställningen såsom sig­natär från dagen för utträdet till dess par­ten anflngen utser en ny signalär eller utträder ur Eutelsat.


 


Prop. 1982/83:173


56


 


c)   If for any reason a Party wishes lo sub­
stitute itself for its designated Signatory or lo
designate a new Signatory, it shall give writ­
ten nolice to the Depositary. The Convention
and the Operating Agreement shall enter into
force for the new Signatory and cease to be in
force for the former Signatory from the flme
that the new Signatory assumes all outsland-
ing obligaflons of the former Signatory and
signs the Operating Agreement.

d)   A Party which has wilhdrawn or is
deemed to have wilhdrawn from EUTEL­
SAT shall cease lo have any right of repre­
sentation in the Assembly of Parties and shall
incur no obligaflon or responsibility after the
effective date of withdrawal, except for liabil­
ilies arising from acts or omissions before
that date.

e) i) A Signatory which has wilhdrawn or
is deemed lo have wilhdrawn from the
Operaflng Agreement shall cease, as from
the effecflve date of withdrawal, to have
any right of representation in the Board of
Signatories and shaU incur no obligaflon or
responsibility from that date, except its ob­
ligaflon, unless the Board of Signatories
decides otherwise, lo discharge Us due pro­
portion of the capital contributions needed
to meet contractual commitmenls express-
ly authorized before that date and any lia­
bililies arising from acts or omissions be­
fore that date.

ii) The financial setllemenl on the withdrawal of a Signatory from EUTEL­SAT shall be in accordance with Artide 21 of the Operating Agreement.

O Every notification of a withdrawal and every decision effecting a deemed withdrawal shall be communicated at once to all Parties and Signatories by the Depositary or the Director General, as the case may be.

g) Nothing in this Artide shaU deprive a Party or Signatory of any right acquired by il in ils capacity as such which is preserved after Ihe effective date of withdrawal and for which compensation has not been received under this Artide.


c)   Si, pour quelque raison que ce soit, une
Partie désire se subsflluer au Signalaire
qu'elle a désigne, ou designer un nouveau
Signalaire, elle doit notifier par écrit sa deci­
sion au Dépositaire; la Convention el PAc­
cord d'exploilaflon entrent en vigueur å Pé­
gard du nouveau Signalaire el cessenl de
Pélre å Pégard du Signalaire précédent dés
que le nouveau Signalaire assume toutes les
obligaflons non satisfailes du Signalaire pré­
cédent el signe PAccord d'exploilaflon.

d)   La Partie qui s'est reflrée ou qui est
répulée s'élre retirée d'EUTELSAT cesse
d'avoir tout droit de representation å PAs­
semblée des Parties et n'assume aucune obli­
gation ou responsabilité apres la date effec­
tive de retrait, sous réserve des obligations
résultant d'actes ou d'omissions qui ont pré-
cédé celle date.

e) i) Le Signalahe qui s'esl retiré ou est
réputé s'étre retiré de PAccord d'exploita-
flon perd tout droit de representation au
Conseil des Signataires el n'assume au­
cune obligation ou responsabilité apres la
date effecflve de retrait sous réserve de
Pobligaflon, ä moins que le Conseil des
Signataires n'eii décide autrement, de
verser sa part des contributions au capital
pour faire face aux engagements contrac-
luels expressémenl autorisés avant la date
de retrait el aux obligations résultant
d'acles ou d'omissions qui ont précédé
cette date.

ii) Le réglement de la situation finan­ciére au moment du retrait d'EUTELSAT d'un Signalaire est effectué conformément aux dispositions de Partide 21 de PAccord d'exploitaflon.

f)   Toute noflficalion de retrait ou toute
decision d'exclusion doit étre communiquée
immédiatemenl par le Dépositaire ou le Di­
recteur general, selon le cas, å toutes les Par­
fles el ä tous les Signataires.

g)   Aucune disposition du present artide
n'a pour effet de porter atteinte ä un droit
acquis en tant que Partie ou Signalaire, qui
est conservé apres la date d'effel du retrait el
pour lequel aucune compensation n'a été re-
gue conformément au present artide.


 


Prop. 1982/83:173                                                   57

c)  Om en part av någon anledning önskar
sätta sig i sin utsedde signatärs ställe eller
utse en ny signalär, skall parten skriftligen
underrätta depositarien därom. Konven­
tionen och drtflöverenskommelsen skall trä­
da i kraft för den nye signalären och upphöra
all gälla för den tidigare signalären från den
tidpunkt som den nye signalären övertar alla
den tidigare signatärens utestående skyldig­
heter och undertecknar driflöverenskommel­
sen.

d)  En part som utträtt eller anses ha utträtt
ur Eutelsat skall inte längre ha rätt att företrä­
das i församlingen och skall inle ådra sig nå­
gon skyldighet eller ansvarighet efter dagen
då utträdet trätt i kraft, utom för skulder som
uppkommit på gmnd av göranden eller låtan­
den före nämnda dag.

e)    i) En signalär som frånträll eller anses ha
frånträll driflöverenskommelsen skall från
och med dagen då frånträdet fått verkan
inte längre ha rätt alt företrädas i styrelsen
och skall inle ådra sig skyldighet eller an­
svarighet från den dagen, utom dess skyl­
dighet, såvida inte styrelsen beslutar an­
nat, atl betala sin andel av de kapilallill-
skoll som erfordras för alt uppfylla kon­
traktsåtaganden som uttryckligen bemyn­
digats före den dagen, saml för alt gälda de
skulder som uppkommit på gmnd av gö­
randen eller låtanden före nämnda dag.

ii) Den ekonomiska uppgörelsen vid en signatärs utträde ur Eutelsat skall träffas i. enlighet med artikel 21 i driftöverenskom­melsen.

f)   Varje underrättelse om utträde och varje
beslut om ett utträde som anses ha ägt mm
skall genast meddelas samtliga parter och sig­
natärer av depositarien eller i förekommande
fall av generaldirektören.

g)  Intel i denna artikel skall beröva en part
eller en signalär rättighet som den förvärvat
som sådan, vUken kvarstår efter dagen för
utträdets ikraftträdande och för vilken ingen
ersättning mottagils enligl denna artikel.


 


Prop. 1982/83:173


58


 


ARTICLE XIX

(Amendments)

a) Amendments to the Convention may be proposed by any Party and shall be communi­cated to the Director General, who shall prompfly circulate the proposals lo aU the Parties and Signatories. Three months nolice is required before consideralion of a pro­posed amendment by the Board of Signato­ries, which shall submit its views and recom­mendations to the Assembly of Parties within a period of six months from the date of circu-lation of the proposed amendment. The As­sembly of Parties shall consider the proposed amendment not earlier than six months from receipt by il, taking into account any views and recommendations expressed by the Board of Signatories. This period may, in any particular case, be reduced by the Assembly of Parties by a decision taken in accordance with the procédure for a malier of substance.

b) If adopted by the Assembly of Parfles, the amendment shall enter into force one hundred and iwenly days after the Deposi­tary has received nolices of acceptance from two-thirds of those States which al the lime of adoption by the Assembly of Parties were Parties and whose Signatories tben held at least two-thirds of the total investment shares. Upon its entry into force, the amend­ment shall become binding upon all Parties and all Signatories.

c)  An amendment shall not enter into force less than eight months after the date on which il was adopted by the Assembly of Parties. An amendment which has not entered into force under paragraph b) of this Artide eigh-leen months after the date on which il was adopted by the Assembly of Parties shall be deemed nuU and void.


ARTICLE XIX

(Amendements)

a)  Toute Partie peut proposer des amende­ments a la Convention. Les projets d'amen-dement sont Iransmis au Directeur general qui en diffuse le texte, dans les meilleurs délais, ä toutes les Parties et ä tous les Signa­taires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le projet d'amendement ne soit examine par le Conseil des Signataires qui saisil PAssemblée des Parties de ses vues el recommandaflons dans un délai de six mois suivant la date de diffusion du projet d'amen-demenl. L'Assemblée des Parties n'étudie le projet d'amendemenl qu'å Pissue d'un délai d'au moins six mois å partir de sa reception en lenant compte des vues et recommanda­tions exprimées par le Conseil des Signa­taires. L'Assemblée des Parties peut, dans un cas particulier, réduire la durée de cette période par une decision prise conformément å la procédure prévue pour les questions de fond.

b) S'il est adopté par PAssemblée des Par­lies, Pamendement entré en vigueur cent vingl jours apres reception par le Dépositaire de la notification d'acceptalion de cet amen­dement par les deux tiers des Etats qui, å la date de son adoption par PAssemblée des Parties, étaient des Parties et dont les Signa­taires représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'inveslissemenl. Lorsqu'il entré en vigueur, Pamendement devient obh-gatoire pour toutes les Parties et tous les Si­gnataires.

c)  Aucun amendement n'enlre en vigueur moins de huit mois apres la date de son adop­flon par PAssemblée des Parties. Un amen­dement qui n'est pas entré en vigueur confor­mément aux dispositions du paragraphe b) du present artide dix-huil mois apres la date de son adopflon par PAssemblée des Parlies est réputé caduc.


 


ARTICLE XX (Setllemenl ofDisputes)

a) All disputes arising between Parties or between EUTELSAT and a Party or Parties in connection with the interpretation or appli­cation of the Convention or of paragraph c) of Artide 15 or paragraph c) of Artide 16, of the


ARTICLE XX

(Réglement des différends)

a) Tout différend entré les Parties ou entré EUTELSAT el une ou plusieurs Parties, re-laflf ä Pinterprétation ou ä Papplication de la Convenflon, du paragraphe c) de Partide 15 ou du paragraphe c) de Partide 16 de PAc-


 


Prop. 1982/83:173                                                   59

ARTIKEL XIX

(Åndringar)

a) Varje part får föreslå ändringar i konven­tionen genom meddelande flU generaldirektö­ren, som omedelbart skall delge förslagen lill samtliga parter och signatärer. Efter tre må­nader får styrelsen behandla ett ändringsför­slag. Styrelsen skall underställa församlingen sina synpunkter och rekommendafloner inom sex månader från den dag då ändringsförsla­get lUlsiälldes partema och signatärerna. Ti­digast sex månader efter mottagandet av änd­ringsförslaget skall församlingen behandla del, med beaktande av styrelsens synpunkter och rekommendationer. Församlingen far, i särskUda fall, förkorta denna fld genom be­slut i den ordning som gäller för sakfrågor.

b) Om ändringsförslaget antas av försam­lingen skall ändringen träda i kraft 120 dagar efter del alt depositarien har mottagit under­rättelse om all ändringen godtas från två tred­jedelar av de stater som var parter då änd­ringsförslaget antogs av församlingen och vars signatärer då hade minst två tredjedelar av de sammanlagda investeringsandelarna. När ändringen träder i kraft blir den bindande för aUa parter och för aUa signatärer.

c) En ändring träder inle i kraft tidigare än åtta månader efter dagen då den antogs av församlingen. Ändring som inte trätt i kraft i enlighet med b) i denna artikel 18 månader efter dagen då den antogs av församlingen skall anses vara ogiltig.

ARTIKEL XX

(Avgörande av tvister)

a) Alla tvister mellan parter eller meUan Eutelsat och en part eller parter i samband med tolkningen eller tillämpningen av kon­venflonen eller av artikel 15 c) eller artikel 16 c) i driflöverenskommelsen skall hänskjutas


 


Prop. 1982/83:173


60


 


Operating Agreement shaU be submitted to arbitration in accordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled with­in one year of the time a party to the dispute has notified the other party of ils intention to sellie such a dispute amicably. Any similar dispute relating to the interpretation or appli­cation of this Convenflon, or the Operating Agreement between one or more Parties on the one hand and one or more Signatories on the other hand may be submitted lo arbitra­tion under Annex B to the Convenflon, pro­vided that the Party or Parties and the Signa­tory or Signatories in dispute agree.

b)  All disputes arising in connection with the interpretation and application of the Con­vention or of paragraph c) of Artide 15 or of paragraph c) of Artide 16 of the Operating Agreement, between a Party and a State which has ceased to be a Party, or between EUTELSAT and a State which has ceased lo be a Party, and which arise after the State has ceased to be a Party, shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of Annex B to the Convention if not other­wise setfled within one year of the lime a party lo the dispute has notified the other party of ils intention to seltle such a dispute amicably, provided that the State which has ceased lo be a Party so agrees. If a State ceases to be a Party or if a State or a telecom­municaflons enflly ceases to be a Signatory after a dispute to which it is a dispulanl has been submitted lo arbitration under para­graph a) of this Artide, the arbitration shall be continued and conduded.

c)   The setllemenl of all disputes arising in connection with the interpretation or applica-flon of agreements arising out of agreemenls between EUTELSAT and any Party, other than the Convention or the Operating Agree­ment, shall be as provided for in the relevant agreement. In the absence of any provisions, such disputes, if not otherwise settled, may be submitted lo arbitration under Annex B to the Convention if the dispulanls agree.


cord d'exploitation, est soumis å Parbitrage conformément aux dispositions de Pannexe B de la Convention, s'il n'a pu élre résolu autrement dans le délai d'un an ä compter de la date ä laquelle une partie au différend a notifie ä Pautre partie son intention de regler un tel différend å Pamiable. Tout différend similaire relalif'ä Pinterprétation ou å Pappli­cation de la présente Convention ou de PAc­cord d'exploitation entré une ou plusieurs Parties, d'une part, el un ou plusieurs Signa­taires, d'aulre part, peut étre soumis å Parbi­trage conformément aux dispositions de Pan­nexe B de la Convention, si la Partie ou les Parties et le Signalaire ou les Signataires en litige y consenlent.

b) Tout différend relatif ä Pinterprétation et å Papplication de la Convention, du para­graphe c) de Partide 15 ou du paragraphe c) de Partide 16 de PAccord d'exploilation, qui surgil entré une Partie el un Etat qui a cessé d'élre Partie, ou entré EUTELSAT el un Etat qui a cessé d'élre une Partie, apres que cet Etat a cessé d'étre Partie, est soumis ä Parbitrage conformément aux disposhions de Pannexe B de la Convention, s'U n'a pu étre résolu autrement dans le délai d'un an å compter de la date ä laquelle une partie au différend a notifie ä Pautre partie son inten-flon de regler un tel différend ä Pamiable, sous réserve que PEtat qui a cessé d'étre Partie y consenle. Si un Etat cesse d'étre Partie, ou si un Etat ou un organisme de télécommunications cesse d'étre Signalaire apres la soumission å Parbitrage d'un diffé­rend auquel il participe conformément au pa­ragraphe a) du present artide, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'å sa conclusion.

c)  Le réglement de tout différend relatif ä Pinterprétation ou ä Papplication d'accords entré EUTELSAT el loute Partie, autres que la Convention au PAccord d'exploitaflon, se fait conformément aux disposiflons prévues dans Paccord perflnenl. En Pabsence de telles dispositions, un tel différend, s'U n'a pas été résolu autrement, peut élre soumis ä Parbitrage conformément aux dispositions de Pannexe B de la Convention si les parties au différend y consenlent.


 


Prop. 1982/83:173                                                   61

liU skiljedom i enlighet med bilaga B liU kon­ventionen, om de inte avgörs på annat sätt inom ett år efter det atl ena parten i tvisten meddelat den andra parten sin avsikl alt av­göra tvisten i godo. En tvist av liknande slag som gäller tolkningen eller tillämpningen av konventionen eller driflöverenskommelsen, meUan en eller flera parter å ena sidan och en eller flera signatärer å andra sidan kan hän­skjutas tUl skiljedom i enlighet med bilaga B till konventionen, om parten eller parterna och signalären eller signatärerna som deltar i tvisten samtycker.

b) Alla tvister som rör tolkningen eller tU­lämpningen av konventionen eller artikel 15 c) eller artikel 16 c) i driflöverenskommelsen och som uppkommer mellan en part och en stat som har upphört all vara part, eller mel­lan Eutelsat och en stat som har upphört att vara part och som uppkommer efter det all staten upphört att vara part skall, fömtsatt att staten som upphört atl vara part samtycker, hänskjutas tUl skUjedom i enlighet med be­stämmelserna i bilaga B lUl konventionen, om de inte avgörs på annat sätt inom ett år efter det atl den ena parten i tvisten meddelat den andra parten sin avsikl all avgöra tvisten i godo. Om en stal upphör alt vara part eller om en stal eller ett lelekommunikationsorgan upphör alt vara signalär efter del atl en tvist, vari staten eller signalären är tvistande, hän­skjutits till skiljedom enligt a) i denna artikel skall skiljedomsförfarandel fortsätta och av­slutas.

c) Avgörande av alla tvister i samband med tolkning eUer tillämpning av andra överens­kommelser mellan Eutelsat och en part än konventionen eller driftöverenskommelsen regleras i vederbörande överenskommelse. I avsaknad av bestämmelser kan sådana tvis­ter, om de inle avgörs på annat sätt, hänskju­tas till skiljedom enligt bilaga B flll konven­tionen om de tvistande samtycker.


 


Prop. 1982/83:173


62


 


ARTICLE XXI (Signature — Reservations)

a)   Any State whose telecommunicaflons
Adminislralion/Recognized Private Operat­
ing Agency is, or has the right lo become, a
Signatory Party to the Provisional Agreement
may become Party lo the Convention by:

i) signature not subject to ratification, acceptance or approval, or

ii) signature subject to ratification, ac­ceptance or approval, foUowed by ratifica­tion, acceptance or approval, or

in) accession.

b) The Convention shaU be open for signa­ture al Paris from 15 July 1982 unfll il enters into force and shall thereafter remain open for accession.

c)  No State shall become a Party to the Convention until the Operating Agreement has been signed by the telecommunicaflons entity which it has designated or untU il has itself signed the Operating Agreement.

d)  No reservation may be made lo the Con­
vention or the Operating Agreement.


ARTICLE XXI

(Signature — Réserves)

a)  Tout Etat dont PAdministralion des télé­
communications ou PExploitation privée re-
connue est, ou a le droit de devenh, Partie
Signalaire ä PAccord provisoire peut devenir
Partie å la Convention par :

i) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou

ii) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de rati­fication, acceptation ou approbation, ou

iii) adhésion.

b) La Convention est ouverte å la signa­ture, ä Paris, du 15 juillet 1982 jusqu'ä la date de son entrée en vigueur; elle reste ensuite ouverte å Padhésion.

c)  Aucun Etat ne devient Partie å la Con­vention avant que PAccord d'exploilaflon n'ail été signé par Porganisme de télécom­munications qu'U a désigne ou qu'U n'ah signé lui-méme ledit Accord.

d)  Aucune réserve ne peut élre faite ä la
Convention ou ä PAccord d'exploitalion.


 


ARTICLE XXII

(Entry into Force)

a)   The Convention shall enter into force
sixty days after the date on which it has been
signed, in accordance with subparagraph i) of
paragraph a) of Artide XXI of the Conven­
tion, or has been ratified, accepted or ap­
proved, by two-thirds of the States which, at
the date on which il is opened for signature
have jurisdiction över Signatory Parties lo
the Provisional Agreement provided that:

i) those Signatory Parties, or their desig­naled Signatories to the ECS Agreement, hold two-thirds of the financial shares un­der the ECS Agreement and

ii) the Operating Agreement has been signed in accordance with paragraph b) of Artide II of the Convention.

b)   The Convention shall not enter into
force less than eight months after the date on
which il is opened for signature. The Conven­
tion shall not enter into force if il has not
been signed, ratified, accepted or approved
under paragraph a) of this Artide, within
eighteen months of the date on which il is


ARTICLE XXII

(Entrée en vigueur)

a)  La Convention entré en vigueur soixante
jours apres la date ä laquelle les deux tiers
des Etats qui, ä la date d'ouverture ä la signa­
ture de la Convention ont juridiction sur les
Parties Signataires de PAccord provisoire,
Pont signée conformément au paragraphe a)
i) de Partide XXI, ou ratifiée, acceplée ou
approuvée, pourvu que :

i) ces Parties Signataires ou les Signa­taires désignés par elles aux fins de PAc­cord ECS détiennenl au moins deux tiers des quoles parts de financemenl au titre de PAccord ECS, el

ii) PAccord d'exploilation ail été signé conformément au paragraphe b) de Partide II de la Convention.

b)  La Convention ne peut entrer en vigueur
moins de huit mois apres la date å laquelle
elle a été ouverte ä la signature. La Conven­
tion n'enlre pas en vigueur si eUe n'a pu faire
Pobjet des signatures, ratifications, accepla-
tions ou approbalions requises par les dispo­
sitions du paragraphe a) du present artide


 


Prop. 1982/83:173                                                   63

ARTIKEL XXI ' (Undertecknande; reservationer)

a)   Varje stal vars teleförvaltning eller er­
kända enskilda trafikföretag är, eller har rätt
au bli, signatärpart i den provisoriska över­
enskommelsen får bh part i konventionen ge­
nom

i) undertecknande utan förbehåll för rati­fikation, antagande eUer godkännande, el­ler

ii) undertecknande med förbehåll för ra­tifikation, anlagande eUer godkännande, följt av ratifikation, anlagande eller god­kännande, eUer

iii) anslutning.

b)  Konventionen är öppen för underteck­nande i Paris från den 15 juli 1982 liU dess den träder i kraft och skall därefter förbli öppen för anslutning.

c)   Ingen stat skaU bli part i konventionen förrän driftöverenskommelsen har under­tecknats av del lelekommunikationsorgan som staten utsett eller tiU dess staten själv undertecknat driflöverenskommelsen.

d)   Reservation får inte göras till konven­
flonen eller driftöverenskommelsen.

ARTIKEL XXII

(Ikraftträdande)

a)   Konventionen träder i kraft 60 dagar
efter den dag då den har undertecknats enhgt
konventionens artikel XXI a) i) eller då den
ratificerats, antagits eller godkänts av två
tredjedelar av de stater som vid tiden för dess
öppnande för undertecknande har jurisdik­
tion över signatärparter lUl den provisoriska
överenskommelsen, fömtsatt att

i) dessa signatärparter eller deras ut­sedda signatärer lill ECS-överenskommel­sen innehar två tredjedelar av finansie­ringsandelarna enligt ECS-överenskom­melsen och

ii) driftöverenskommelsen har under­tecknats i enlighet med konventionens arti­kel II b).

b)  Konventionen träder inte i kraft tidigare
än åtta månader efter den dag då den har
öppnats för undertecknande. Konventionen
träder inle i kraft om den inte har underteck­
nats, ratificerats, antagits eller godkänts en­
ligt a) i denna artikel inom 18 månader från
den dag då den har öppnats för underteck-


 


Prop. 1982/83:173

opened for signature.

c)  For a State whose instmment of raflfica-
lion, acceptance, approval or accession is de­
posited after the date on which the Conven­
tion enters into force, the Convention shaU
enter into force on the date of such deposit.

d)  Upon entry into force, the Convention
will be applied provisionally for any State
which has signed il subject to ratification,
acceptance or approval and which has so re­
quested at the time of signature or at any låter
lime before entry into force. Provisional ap-
plicaflon shaU end:

i) upon deposit of an instrument of ratifi­cation, acceptance or approval by that State;

ii) at the end of two years from the date on which the Convention enters into force wkhoul having been ratified, accepted or approved by that State;

ui) upon notification by that State, be­fore the end of the period mentioned in subparagraph ii) of this paragraph, of its decision not to ratify, accept or approve the Convention.

When provisional application ends under subparagraph ii) or iii) of this paragraph, paragraphs d), e) and g) of Artide XVIII of the Convenflon shaU govern the rights and obligations of the Party and of its designated Signatory.

e)  Despite the provisions of this Artide,
Ihe Convention shall neither enter into force,
nor be applied provisionaUy for any State,
unless the conditions in paragraph c) of Arti­
de XXI of the Convention have been satis-
fied.

f)   Upon entry into force, the Convention
shall replace and terminale the Provisional
Agreement. However, nothing in the Con­
vention or the Operating Agreement shall af-
fecl any right or obligation of a Party or a
Signatory acquired in ils former capacity as a
Signatory Party to the Provisional Agreement
or as a Signatory to the ECS Agreement.


64

dans les dix-huil mois suivant la date de son ouverture å la signature.

c)   Lorsqu'un instmment de ratification,
d'acceplation, d'approbation ou d'adhésion
est déposé par un Etat apres la date d'entrée
en vigueur de la Convention, la Convention
entré en vigueur ä Pégard dudit Etat ä la date
du dépöt de son instrument.

d)   Dés son entrée en vigueur, la Conven­
tion est appliquée ä titre provisoire ä Pégard
de tout Etat qui Pa signée sous réserve de
ratification, acceptation ou approbation et
qui en a fait la demande au moment de la
signature ou ä tout moment avant Pentrée en
vigueur. L'applicalion ä titre provisoire
cesse:

i) soit au moment du dépöt d'un instm­ment de ratification, d'acceptation ou d'ap-probalion par cet Etat;

ii) sok ä Pexpiration de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vi­gueur de la Convention, si ceUe-ci n'a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet Etat;

iii) soit dés notification par cet Etat, avant Pexpiration de la période mention­née ä Pahnéa ii) du present paragraphe, de sa decision de ne pas ralifier, accepter ou approuver la Convention. Si Papplication ä titre provisoire cesse en vertu de Pahnéa ii) ou de Pahnéa iii) du pre­sent paragraphe, les dispositions des para­graphes d), e) et g) de Partide XVIII de la Convention régissent les droits et obligations de la Partie et du Signalaire qu'eUe a désigne.

e)   Nonobslant toute autre disposition du
present artide, la Convention n'enlre en vi­
gueur ä Pégard d'aucun Elal et n'est appli­
quée ä titre provisoire ä Pégard d'aucun Elal
tant que les condkions posées par le para­
graphe c) de Partide
XXI de la Convention
n'ont pas été remplies.

f)   Lors de son entrée en vigueur, la Con­
vention se substilue et mel fm ä PAccord
provisoire. Toutefois, aucune disposition de
la Convention ou de PAccord d'exploitaflon
n'affecle les droits ou obligations qu'une Par­
lie ou un Signalaire aurait acquis anlérieure-
menl en tant que Partie Signalaire de PAc­
cord provisoire ou en tant que Signalaire de
PAccord ECS.


 


Prop. 1982/83:173                                                            65

nande.

c)  För en stal, vars instrument rörande rati­
fikation, antagande, godkännande eUer an­
slutning deponeras efter den dag då konven­
tionen träder i kraft, skall konventionen träda
i kraft vid tidpunkten för deponeringen.

d)  Då konventionen träder i kraft tiUämpas
den provisoriskt för varje stat som under­
tecknat den med förbehåll för ratifikation,
antagande eller godkännande och som har
ansökt därom vid tidpunkten för underteck­
nandet eller vid senare tillfälle före ikraftträ­
dandet. Provisorisk lUlämpning skall upphöra

i) då staten deponerar instmment röran­de ratifikation, antagande eller godkännan­de;

ii) efter två år från dagen för konventio­nens ikraftträdande ulan all vederbörande stat ratificerat, antagit eUer godkänt kon­ventionen;

ui) då staten i fråga före utgången av den period som nämns under ii) i denna punkt meddelar sitt beslut att inte ratificera, anta eller godkänna konventionen.

När den provisoriska tillämpningen upp­hör enligl ii) eller iii) i denna punkt skall konventionens artikel XVIII d), e) och g) gälla beträffande partens och dess utsedda signatärs rättigheter och skyldigheter.

e) Konventionen skaU varken träda i kraft eller flllämpas provisoriskt för någon stat, oberoende av bestämmelsema i denna arti­kel, om inte vUlkoren i konventionens artikel XXI c) har uppfyUls.

f) Den provisoriska överenskommelsen upphör alt gälla och ersätts av konventionen då den sistnämnda träder i kraft. Ingen be­stämmelse i konventionen eller i driftöver­enskommelsen skaU emeUertid inverka på nå­gon rättighet eUer skyldighet som en part el­ler signalär fått i sin fömtvarande egenskap av signatärpart liU den provisoriska överens­kommelsen eller som signalär lill ECS-över­enskommelsen.

5   Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173


66


 


ARTICLE XXIII

(Accession)

a)    Any State whose telecommunicaflons Adminislralion/Recognized Private Operat­ing Agency was, or had the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Convention is opened for signature, may accede lo the Con­vention from the date on which il ceases to be open for signature, until two years after ils entry into force.

b)   The provisions of paragraphs c) lo e) of this Artide shall apply lo requesls for acces­sion by the following States:

i) a State whose telecommunicaflons Adminislralion/Recognized Private Oper­ating Agency was, or had the right lo be­come, a Signatory Party lo the Provisional Agreement at the date on which the Con­vention was opened for signature, which has not become a Party to the Convention in accordance wkh subparagraphs i) or ii) of paragraph a) of Artide XXI of the Con­vention, or paragraph a) of this Artide,

ii) any other European State which is a Member of the International Tdecom­munication Union wishing lo accede lo the Convention after its entry into force.

c)    Any State which wishes lo accede to the
Convention in the circumstances mentioned
in paragraph b) of this Artide ("the Appli-
cant State") shall so notify the Direclor Gen­
eral in writing and shall supply the laller with
all information which the Board of Signato­
ries may require, concerning the Applicanl
State's proposed ulilization of the EUTEL­
SAT Space Segment.

d)    The Board of Signatories shaU examine
from the technical, operational and flnancial
view poinls the compatibilky of the applica­
tion of the Applicanl State with the interesls
of EUTELSAT and the Signatories within
the scope of activities of EUTELSAT and
shall submit a recommendation thereon lo
the Assembly of Parlies.

e)    Taking into account such recommenda­
tion, the Assembly of Parties shall take a
decision on the Applicanl State's request
within six months following the date on
which the Board of Signatories decides that il


ARTICLE XXIII

(Adhésion)

a)    Tout Etat dont PAdministralion des télécommunications ou PExploitation privée reconnue élail, ou avail le droit de devenir, ä la date å laquelle la Convenflon a été ouverte ä la signature, Partie Signalaire de PAccord provisoire, peut adhérer ä la Convention ä compter de la date ä laqueUe celle-ci aura cessé d'élre ouverte ä la signature, jusqu'å Pexpiration d'un délai de deux ans apres Pen­trée en vigueur de la Convention.

b)   Les dispositions des paragraphes c) ä e) du present artide s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des Etats suivanls:

i) un Etat dont PAdministralion des télé­communications ou PExploitation privée reconnue élail, ou avail le droit de devenir, ä la date å laquelle la Convention a été ouverte å la signature, Partie Signalaire de PAccord provisoire, mais qui n'est pas de­venu Partie å la Convention conformément aux dispositions des alinéas i), ou ii) du paragraphe a) de Partide XXI, de la Con­vention ou du paragraphe a) du present artide;

ii) tout autre Etat européen membre de PUnion internationale des télécommunica­tions, qui souhaite adhérer å la Convention apres son entrée en vigueur.

c)    Tout Etat qui désire adhérer ä la Con­
vention dans les conditions mentionnées au
paragraphe b) du present artide (dénommé
ci-aprés «PEtat demandeur») en avise par
écrit le Directeur general et fait parvenir ä
celui-ci toutes les informations que le Conseil
des Signataires pourra requérir au sujet de
Putilisation du secteur spaflal d'EUTELSAT
qu'U se propose de faire.

d)    Le Conseil des Signataires examine des
poinls de vue lechnique, flnancier et du point
de vue de Pexploitation, la compalibililé de la
demande d'adhésion de PEtat demandeur
avec les intéréts d'EUTELSAT et ceux des
Signataires dans le domaine des activilés
d'EUTELSAT et soumet å PAssemblée des
Parties une recommandation ä ce sujet.

e)    Tenant compte de ladite recommanda­
tion, PAssemblée des Parlies prend une deci­
sion sur la requéte de PEtat demandeur dans
les six mois qui suivent la date ä laquelle le
Conseil des Signataires a décide qu'il est en


 


Prop. 1982/83:173                                                   67

ARTIKEL XXIII

(Anslutning)

a)   Varje stat vars teleförvaltning eUer er­kända enskilda traflkföretag var, eller hade rätt att bli, signatärpart tiU den provisoriska överenskommelsen vid tidpunkten då kon­ventionen öppnades för undertecknande får ansluta sig till konventionen från den dag då denna upphör att vara öppen för underteck­nande intill två år efter konventionens ikraft­trädande.

b)  Bestämmelserna i punkterna c) lill e) i denna artikel skall gälla vid ansökningar om anslutning från följande stater:

i) stat vars teleförvaltning eller erkända enskilda traflkföretag var, eller hade rält att bli, signatärpart till den provisoriska överenskommelsen vid den tidpunkt då konventionen öppnades för underteck­nande och som inte blivit part till konven­tionen i enlighet med konventionens artikel XXI a) i) eller ii) eller enligl paragraf a) i denna arflkel,

ii) varje annan europeisk stat som är medlem i Internationella teleunionen och som önskar ansluta sig lill konventionen efter dess ikraftträdande.

c)   En stat som önskar ansluta sig till kon­
ventionen på de villkor som anges i paragraf
b) i denna artikel ("ansökande stat") skall
underrätta generaldirektören skriffligen där­
om och förse denne med alla upplysningar
som styrelsen kan komma att fordra beträf­
fande den ansökande statens avsedda an­
vändning av Eutelsats rymdsektor.

d)   Styrelsen skall från tekniska, driftmäs­
siga och flnansiella synpunkter pröva om
framställningen från den ansökande staten är
förenlig med Eutelsats och signalärernas
intressen inom ramen för Eutelsals verksam­
het och skall underställa församlingen rekom­
mendation därom.

e)   Församlingen skall, med beaktande av
sådan rekommendation, fatta beslut om den
ansökande statens begäran inom sex måna­
der efter den lidpunkt då styrelsen bekräftar
att den har alla de upplysningar som behövs


 


Prop. 1982/83:173


68


 


is in the possession of aU the information required under paragraph c) of this Artide. The decision of the Board of Signatories shall be prompfly notified lo the Assembly of Par­ties.

The decision of the Assembly of Parties shall be laken by secret vote and in accor­dance with the procédure for decisions on matters of substance. An exlraordinary meet­ing of the Assembly of Parties may be eon­vened for this purpose.

f) The Director General shall notify the Applicanl State of the conditions for acces­sion established by the Assembly of Parties which will be the subject of a protocol an­nexed lo the instmment of accession lo be deposited by the said State with the Deposi­tary.


possession de toutes les informations deman-dées en vertu du paragraphe c) du present artide. Celle decision du Conseil des Signa­taires est communiquée sans délai ä PAs­semblée des Parties.

La decision de PAssemblée des Parties est prise au scmtin secret, conformément å la procédure relative aux decisions portant sur les questions de fond. Une session extraor­dinaire de PAssemblée des Parties peut élre convoquée å cet effet.

f) Le Dhecleur general notifie ä PEtat de­mandeur les condkions d'adhésion étabUes par PAssemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font Pobjet d'un protocole annexé a Pinstrument d'adhésion que PEtat con­cemé dépose auprés du Dépositaire.


 


ARTICLE XXIV

(Liability)

No Party shall be individuaUy liable for the acts and obligations of EUTELSAT except where such liability results from a trealy lo which that Party and a State claiming com­pensation are parties. In that case, EUTEL­SAT shall indemnify the Party concerned in respect of any such habUity, unless the laller has expressly undertaken to assume exclu-sively such liability.


ARTICLE XXIV (Responsabilité)

Aucune Partie n'encourl de responsabiUlé individueUe pour les acles el obligations d'EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d'un trailé auquel cette Parfle el PEtat demandant reparation sont parlies. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concer-née des sommes qu'elle a acquitlées ä moins que ladite Partie ne se soit expressémenl en­gagée å assumer seule une telle responsabi­lité.


 


ARTICLE XXV

(Miscellaneous Provisions)

a)    The official and working languages of EUTELSAT shall be English and French.

b)   EUTELSAT shaU, having regard to the general views of the Assembly of Parties, co-operale on matters of common interest with the United Nations and its Specialized Agen­cies, in particular the International Telecom-munication Union, and other intemational organizations.

c)    To comply with Resolution 1721 (XVi) of the General Assembly of the United Na­tions, EUTELSAT shall send lo the Secre-lary General of the United Naflons, and lo the Specialized Agencies concerned, for their information, an annual report on ks acflvi­lies.


ARTICLE XXV

(Dispositions diverses)

a)    Les langues officielles el de Iravail d'EUTELSAT sont le frangais el Panglais.

b)   EUTELSAT collabore en tenant compte des direclives générales de PAssem­blée des Parties, sur les questions d'intérét commun avec POrganisation des Nations Unies el ses institutions spécialisées, en par-flculier avec PUnion internationale des télé­communications, ainsi qu'avec d'aulres or­ganisations inlernalionales.

c)    Conformément aux dispositions de la Resolution 1721 (XVI) de PAssemblée géné­rale des Nations Unies, EUTELSAT adresse å titre d'information au Secrétaire general des Nations Unies et aux instiluflons spé­cialisées inléressées, un rapport annuel sur ses activilés.


 


Prop. 1982/83:173                                                   69

enligl bestämmelserna under c) i denna arti­kel. Styrelsens beslut därom skall omgående meddelas församlingen.

Församlingens beslut skall fattas genom hemlig omröstning och enligt den ordning som gäller för beslut i sakfrågor. Ett extra möte med församhngen kan sammankaUas för detta ändamål.

f) Generaldirektören skall meddela den an­sökande staten de anslutningsvillkor som för­samlingen har bestämt och som skall intas i elt protokoU fogat som bUaga till anslutnings­instrumentet, som vederbörande stat depo­nerar hos depositarien.

ARTIKEL XXIV (Ansvarighet)

Ingen part skall vara individuellt ansvarig för Eutelsals handlingar och förpliktelser, utom då en sådan ansvarighet följer av för­drag som gäller meUan denna part och en stat som kräver ersättning. I sistnämnda fall skall Eutelsat gottgöra ifrågavarande part de sum­mor som den utbetalt till följd av varje sådan ansvarighet, om inte parten uttryckligen har åtagit sig att ensam svara för denna.

ARTIKEL XXV (Diverse bestämmelser)

a)   Eutelsals officiella språk och arbets­
språk skall vara engelska och franska.

b)   Eutelsat skall med beaktande av försam­
lingens aUmänna synpunkter samarbeta i frå­
gor av gemensamt intresse med Förenta na­
tionerna och dess fackorgan, särskilt Interna­
tionella teleunionen, och med andra intema­
tionella organisationer.

c) Eutelsat skall enligt Förenta nationemas generalförsamlings resolution 1721 (XVI) för kännedom tillställa Förenta nationemas ge­neralsekreterare och berörda fackorgan en årsberättelse om Eutelsals verksamhet.


 


Prop. 1982/83:173


70


 


ARTICLE XXVI

(Depositaiy)

a)   The Government of the French Repub-lic shall be the Depositary for the Conven­tion, with which shall be deposited instm­ments of ratification, acceptance, approval or accession, requesls for provisional applica­tion and notiflcations of ratification, accep­tance or approval of amendments, of deci­sions to withdraw from EUTELSAT or of termination of the provisional application of the Convention.

b)   The Convention shall be deposited in the archives of the Depositary. The Deposi­tary shall send certified copies of the text of the Convention to all States that have signed it or deposited instruments of accession lo it, and to the International Tdecommunication Union.

c)   The Depositary shall promptly inform all States which have signed or acceded to the Convention, al! Signatories and, if neces­sary, the International Tdecommunication Union of:

i) all signatures of the Convention;


ARTICLE XXVI (Dépositaire)

a)   Le Gouvernement de la République franfaise est le Dépositaire de la Convention auprés duquel sont déposés les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application ä titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbaflon des amendements, des decisions de retrait d'EUTELSAT ou des decisions de mettre fin å Papplication å titre provisoire de la Con­vention.

b)   La Convention est déposée dans les ar­chives du Dépositaire. Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention ä tous les Etats qui Pont signée ou qui ont déposé leurs instruments d'adhé-sion, ainsi qu'ä PUnion internationale des télécommunications.

c)   Le Dépositaire informe au plus löt tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires ainsi que, si nécessaire, PUnion internationale des télé­communications :

i) de toute signature de la Convention;


 


ii) the deposit of all instruments of ratifi­cation, acceptance, approval or accession;

iii) the start of the sixty day period re­ferred to in paragraph a) of Artide XXII of the Convention;

iv) the entry into force of the Conven­tion;

v) all requesls for provisional applica­tion under paragraph d) of Artide XXII of the Convention;

vi) the appointment of the Direclor Gen­eral, any objections to and the confirma­tion of that appointment under paragraph a) of Artide XIII of the Convention;

vii) the adoption and entry into force of all amendments to the Convention;

viii) all notifications of withdrawal;

ix) all decisions by the Assembly of Par­ties under paragraph b) of Artide XVIII of the Convention that a Party is deemed lo have wilhdrawn from EUTELSAT;

x) all decisions by the Board of Signa­tories under paragraph b) of Artide XVIII


ii) du dépöt de tout instrument de ratifi­cation, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

iii) du commencement de la période de soixante jours menflonnée au paragraphe a) de Partide XXII de la Convention;

iv) de Pentrée en vigueur de la Conven­tion;

v) de toute demande d'application ä titre provisoire conformément au paragraphe d) de Partide XXII de la Convention;

vi) de la nomination du Directeur gene­ral, de toute objection y afférente ainsi que de la confirmation de sa nomination visée au paragraphe a) de Partide XIII de la Convention;

vii) de Padoplion et de Pentrée en vi­gueur de tout amendement ä la Conven­tion;

viii) de toute noflficalion de retrait;

ix) de toute decision de PAssemblée des Parties visée au paragraphe b) de Partide XVIII de la Convention lorsqu'une Partie est réputée s'étre retirée d"EUTELSAT;

x) de toute decision du Conseil des Si­gnataires conformément au paragraphe b)


 


Prop. 1982/83:173                                                   71

ARTIKEL XXVI

(Depositarie)

a) Franska republikens regering skall vara depositarie för konventionen. Hos denne skall deponeras instrument rörande ratifika­tion, anlagande, godkännande eller anslut­ning, ansökningar om provisorisk flilämpning och meddelanden om raliflkaflon, antagande eller godkännande av ändringar, om beslut atl utträda ur Eutelsat eller om upphörande av provisorisk tillämpning av konventionen.

b)  Konventionen skall deponeras i deposi-lariens arkiv. Depositarien skall sända be­styrkta kopior av konventionstexlen till alla stater som har undertecknat den eller har de­ponerat instrument rörande anslutning till den, saml lill Internationella teleunionen.

c)  Depositarien skall omgående underrätta alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till konventionen, alla signatärer och, om nödvändigt. Internationella teleunionen om

i) varje undertecknande av konven­tionen;

ii) deponering av varje instrument röran­de ratifikation, anlagande, godkännande eller anslutning;

iii) början av den sexliodagarsperiod som anges i konventionens arflkel XXII a);

iv) konventionens ikraftträdande;

v) vaije ansökan om provisorisk tillämp­ning enligl konventionens artikel XXII d);

vi) utnämning av generaldirektör, varje invändning mol och bekräftelse av sådan utnämning enligt konventionens artikel XIII a);

vii) varje anlagen ändring i konventionen och ändringens ikraftträdande;

viii) varje meddelande om utträde;

ix) varje beslut av församlingen enligl konventionens artikel XVIII b) om alt part skall anses ha utträtt ur Eutelsat;

x) varje beslut av styrelsen enligl kon­ventionens artikel XVIII b) om att signatär


 


Prop. 1982/83:173


72


 


of the Convention that a Signatory is deemed to have wilhdrawn from EUTEL­SAT;

xi) all substkuflons of Signatories made under paragraphs b) and c) of Artide XVIII of the Convention;

xii) all suspensions and restorations of rights;

xiii) aU other notifications and Commu­nications about the Convention; d) Upon entry into force of the Conven­tion, the Depositary shall send lo the Secré­tariat of the United Nations, for registration and publication in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations, confirmed certified copies of the Convention and the Operating Agreement.


de Partide XVIII de la Convenflon lors-qu'un Signalaire est réputé s'élre retiré d'EUTELSAT;

xi) de loute subslilulion de Signalaire

effectuée conformément aux paragraphes

b) et c) de Partide XVIII de la Convenflon;

xii) de toute suspension et de tout réla-

blissemenl de droits;

xiii) des autres notificaflons el Commu­nications ayant trail ä la Convention. d) Lors de Pentrée en vigueur de la Con­vention, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de la Convention el de PAccord d'exploilation au Secrétariat de POrganisation des Nations Unies pour enre-gistremenl et publication, conformément aux dispositions de Partide 102 de la Charte des Nations Unies.


 


IN WITNESS WHEREOF the under­signed, duly authorized by their respective Governmenls, have signed this Convention.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, döment autorisés par leurs gouvernemenls respeclifs, ont signé la présente Convention.


 


Opened for signature al Paris this fifteenth day of July one thousand nine hundred and eighly two in the English and French lan­guages, both texts being equally authentic, in a single original.


Ouvert ä la signature ä Paris, en un seul exemplaire ce quinziéme jour du mois de juU-lel mil neuf cent qualre-vingt-deux, en lan­gues fran?aise el anglaise, les deux textes faisant également foi.


 


Prop. 1982/83:173                                                   73

skaU anses ha utträtt ur Eutelsat;

xi) varje utbyte av. signatärer som görs enligl konventionens artikel XVIII b) och c);

xii) varje suspension och ålersläUande av rättigheter;

xiii) aUa övriga underrättelser och med­delanden om konvenflonen. d) Depositarien skaU när konventionen träder i kraft sända bestyrkta kopior av kon­venflonen och driflöverenskommelsen flll Förenta nationernas sekretariat för registre­ring och offentliggörande enligl artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

TUl bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina re­spektive regeringar, undertecknat denna kon­vention.

Öppnad för undertecknande i Paris den femtonde juli 1982 på engelska och franska språken, vUka båda texter har lika vitsord, i ett enda original.


 


Prop. 1982/83:173


74


 


Annex A

(Transitional Provisions)

/) Continuily of Activities

a) Any agreement entered into by IN­TERIM EUTELSAT under the Provisional Agreement or the ECS Agreement and which is in effect al the time the two mentioned Agreements terminale shall remain in effect, unless and until modifled or repealed in ac­cordance with the provisions of that agree­ment. Any decision taken by INTERIM EU­TELSAT under the Provisional Agreement or the ECS Agreement and which is in effect at the time the two last mentioned Agree­ments terminale shall remain in effect unless and until that decision is modifled or repealed by, or in implemenlation of, the Convention or the Operating Agreement.

b) If, al the time the Provisional Agree­ment and the ECS Agreement terminale, any organ of INTERIM EUTELSAT has em-barked on, but not completed, any action which it is authorized or required to lake under the Provisional Agreement or the ECS Agreement, the Board of Signatories shaU stånd in the place of that organ for the pur­pose of completing such action.

2) Management

a)   From the date of the entry into force of the Convention all personnel of the perma­nent General Secrétariat established under Artide 9 of the Provisional Agreement, shall have the right to be Iransferred to the execu­tive organ of EUTELSAT, without prejudice to the provisions of paragraph f) of Artide XIII of the Convention.

b)   In accordance with paragraph 1) of this Annex the conditions for employmenl of per­sonnel which were in force under the Provi­sional Agreement shall conlinue to apply un­til new conditions of employmenl are drawn up by the Board of Signatories.

c)   Until the first Director General assumes office his functions shall be performed by the Secrelary General of INTERIM EUTEL­SAT.


Annexe A

(Dispositions transitoires)

/) Conlinuilé des activilés

a)   Tout accord passé par EUTELSAT IN­TERIMAIRE en vertu de PAccord pro­visoire ou de PAccord ECS, et qui est en vigueur ä la date oii les deux derniers accords susmentionnés prennent fin, demeure en vi­gueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment oö il est modifié ou rapporté conformément aux dispositions dudit accord. Toute decision prise par EUTELSAT INTERIMAIRE en vertu de PAccord provisoire ou PAccord ECS, et qui est en vigueur å la date ou les deux derniers accords susmentionnés pren­nent fin, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment oii cette decision est mo-difiée ou rapporlée par la Convention ou PAccord d'exploitalion ou en conséquence de leur application.

b)   Si, au moment ou PAccord provisoire el PAccord ECS prennent fin, un organe d'EU-TELSAT INTERIMAIRE a engagé, mais n'a pas achevé une action qui a fait Pobjet d'une aulorisalion ou qui est requise au titre de PAccord provisoire ou de PAccord ECS, le Conseil des Signataires se substilue ä cet or­gane dans le but de mener ä bien cette acflon.

2) Gestlon

a)   A compter de la date d'entrée en vi­gueur de la Convention, tout le personnel du Secrétariat General permanent mis en place conformément ä Partide 9 de PAccord pro­visoire a le droit d'élre Iransféré ä Porgane exécuflf d'EUTELSAT, sous réserve des dispositions du paragraphe f) de Partide XIII de la Convention.

b)   Conformément aux dispositions du paragraph 1 de la présente annexe, les condi­tions d'emploi du personnel qui étaient en vigueur dans le cadre de PAccord provisoire, conlinuent d'élre appliquées jusqu'å ce que le Conseil des Signataires ait déterminé de nouveUes conditions d'emploi.

c)   Le Secrétaire General d'EUTELSAT INTERIMAIRE assume les atlribulions du premier Directeur general jusqu'ä Pentrée en fonction de celui-ci.


 


Prop. 1982/83:173                                                            75

Bilaga A (Övergångsbestämmelser)

1) Kontinuitet i verksamheten

a)  Varje avtal som ingåtts av Interim Eutel­sat inom ramen för den provisoriska överens­kommelsen eller ECS-överenskommelsen och som är i kraft vid den tidpunkt dä de två nämnda överenskommelserna upphör att gäl­la skall fortsätta atl vara i kraft om inte eller till dess del antingen ändras eller upphävs enligt avtalets bestämmelser. Varje beslut som fattats av Interim Eutelsat enligt den provisoriska överenskommelsen eller ECS-överenskommelsen och som är i kraft vid den lidpunkt då de två sistnämnda överenskom­melserna upphör atl gälla skall fortsätta att vara i kraft om inte eller till dess beslutet antingen ändras eller upphävs av eller genom tillämpning av konventionen eller driflöver­enskommelsen.

b) Om något av Interim Eutelsats organ vid den tidpunkt då den provisoriska överens­kommelsen och ECS-överenskommelsen upphör att gälla påbörjat, men inle fullföljt, någon åtgärd som del är behörigt eller för­pliktigat att vidta enligt den provisoriska överenskommelsen eller ECS-överenskom­melsen, skall styrelsen överta detta organs uppgift och fullfölja en sådan åtgärd.

2j Verkställighet av övergången

a) Från dagen för konventionens ikraftträ­dande skall all personal hos det permanenta generalsekrelariatet, upprättat enligl artikel 9 i den provisoriska överenskommelsen, ha rätt alt bli överflyttad lill Eutelsats verkstäl­lande organ, ulan förfång för bestämmelserna i konventionens artikel XIII f).

b) I enlighet med punkt I) i denna bilaga skall de anställningsvillkor som gäUde på grundval av den provisoriska överenskom­melsen fortsättningsvis tillämpas till dess nya anställningsvillkor har fastställts av styrel­sen.

c)  Generaldirektörens åligganden skall full­göras av Interim Eutelsats generalsekreterare till dess den förste generaldirektören tillträ­der sin tjänst.


 


Prop. 1982/83:173


76


 


3) Transfer to EUTELSAT of the functions of the Mandated Administration


3) Transfer! å EUTELSAT des fonctions de V Administration mandatée


 


a)   On the date of the start of the sixly-day period referred lo in paragraph a) of Artide XXII of the Convenflon, the Secrelary Gen­eral of INTERIM EUTELSAT shall inform the Mandated Administraflon of the date of entry into force of the Convention and ihe termination of the Provisional Agreement.

b)   The Secrelary General of INTERIM EUTELSAT shall lake all measures for a limely transfer to EUTELSAT of all rights and obligations acquired by the Mandated Administration in its capacky as legal repre­sentative of INTERIM EUTELSAT.


a)    A compter du debut de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a) de Partide XXII de la Convention, le Secré­taire General d'EUTELSAT INTERI­MAIRE informe PAdministralion mandatée de la date ä laquelle la Convention enlre en vigueur et PAccord provisoire cesse de Pétre.

b)   Le Secrétaire General d'EUTELSAT INTERIMAIRE prend toutes les mesures pour assurer le moment venu le transfert ä EUTELSAT de tous les droits el obligations acquis par PAdministralion mandatée en sa qualité de representant legal d'EUTELSAT INTERIMAIRE.


 


Prop. 1982/83:173                                                   77

3) Överföring till Eutelsat av den befullmäkti­gade förvaltningens funktioner

a)     Interim Eutelsats generalsekreterare skall den dag då den i konventionens artikel XXII a) nämnda sextiodagarsperioden börjar underrätta den befullmäktigade förvaltningen om tidpunkten för konventionens ikraftträ­dande och när den provisoriska överenskom­melsen upphör atl gälla.

b)     Interim Eutelsats generalsekreterare skall vidta de åtgärder som behövs för att i rätt lid flll Eutelsat överföra samtliga rättig­heter och skyldigheter som den befuUmäkfl-gade förvaltningen förvärvat i sin egenskap av juridisk företrädare för Interim Eutelsat.


 


Prop. 1982/83:173

Annex B

(Arbitration Procédure)

1.   For the purposes of adjudicating upon
any dispute referred to in Artide
XX of the
Convention or Artide 20 of the Operating
Agreement, an Arbitration Tribunal shall be
established in accordance with the following
paragraphs.

2.    Any Party to the Convention may join either party to the dispute in the arbitration.

3.    The Arbitration Tribunal shall consist of three members. Each party lo the dispute shall nominale one arbilralor within a period of two months reckoned from the date of receipt of the request by one party to refer the dispute to arbitration. Where Artide XX of the Convention and Artide 20 of the Oper­ating Agreement require the agreement of the dispulanls lo refer the dispute to arbitration, the period of two months shall be reckoned from the date of that agreement. The first two arbitrators shall, within a period of two months reckoned from the nomination of the second arbilralor, nominale the third arbilra­lor, who shall be the Chairman of the Arbitra­tion Tribunal. If one of the two arbitrators has not been nominaled within the required period he shall, at the request of either party, be nominaled by the President of the Interna­tional Court of Justice or, if there is no agree­ment between the parties, the Secrelary Gen­eral of the Permanent Arbitration Court. The same procédure shall apply if the Chairman of the Arbitration Tribunal has not been nom­inaled within the required period.

4.    The Arbitration Tribunal shall déter­miné its seal and establish its own rules of procédure.

5.    Each party shall bear the cost relating lo the arbilralor for whose nomination il is re­sponsible, as well as the costs of being repre­senled before the Tribunal. The expendilure relating to the Chairman of the Arbitration Tribunal shaU be shared equally by the par­ties to the dispute.

6.    The award of the Arbitration Tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting. This award shall be flnal and binding on all parfles lo the dispute and no appeal shall lie against it. The


78

Annexe B

(Procédure d'arbitrage)

1.   Un tribunal d'arbitrage est instilué con­formément aux dispositions des paragraphes suivants pour slatuer sur tout différend vise ä Partide XX de la Convention ou å Partide 20 de PAccord d'exploilaflon.

2.   Toute Parlie ä la Convention peut s'as-socier a Pune ou Pautre partie au différend dans le cadre de Parbitrage.

3.   Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre, dans un délai de deux mois ä compter de la date de reception de la demande par une parlie de soumettre le dif­férend ä Parbitrage. Lorsque Partide XX de la Convention et Partide 20 de PAccord d'ex-ploitation exigent Paccord des parlies au dif­férend pour soumettre le différend ä Parbi­trage, le délai de deux mois est calculé å partir de la date dudit accord. Les deux pre­miers arbitres désignenl, dans un délai de deux mois ä compter de la date de designa­tion du deuxiéme arbitre, le troisiéme arbitre qui préside le tribunal d'arbilrage. Si Pun des deux arbitres n'a pas été désigne dans le délai requis, il est désigne, ä la demande de Pune ou Pautre partie, par le President de la Cour internationale de Justice ou, en cas de désac-cord enlre les parties, par le Secrétaire Gene­ral de la Cour permanente d'arbilrage. La méme procédure s'applique si le President du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigne dans le délai requis.

4.   Le tribunal d'arbilrage choisit son siége el établit son réglement intérieur.

5.   Chaque partie prend ä sa charge les frais de Parbilre qu'elle a désigne ainsi que les frais de representation devant le tribunal. Les frais du President du tribunal d'arbilrage sont partagés de maniére égale enlre les parties au différend.

6.   La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue å la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est déflnilive et lie les parties au différend. Il ne peut étre interjeté appel de


 


Prop. 1982/83:173                                                            79

Bilaga B (Skiljedomsförfarande)

1. En skiljedomstol skall upprättas i enlig­het med följande punkter för all döma i tvist som anges i konventionens artikel XX eller i driflöverenskommelsens.artikel 20,

2.  Vatje part som har tUllrätl konventionen får i skiljedomsförfarandet förena sig med en­dera av de tvistande parterna.

3.  Skiljedomstolen skall beslå av tre med­lemmar. Varje part i tvisten skall utse en skiljedomare inom en tid av två månader räk­nat från dagen för mottagandet av en parts begäran all hänskjuta tvisten till skiljedom. När artikel XX i konventionen och artikel 20 i driftöverenskommelsen fordrar överenskom­melse mellan de tvistande parterna för att hänskjuta tvisten lill skiljedom, skall ivåmå-nadersperioden räknas från dagen då sådan överenskommelse träffats. De båda första skiljedomarna skall inom en lid av två måna­der räknat från tidpunkten då den andre skil­jedomaren utsågs utse den tredje skiljedo­maren, som skall vara skiljedomstolens ord­förande. Om en av de två skiljedomarna inte har blivit utsedd inom den föreskrivna tiden, skall han på begäran av endera parten utses av presidenten i Internationella domstolen, eller, om oenighet råder därom mellan par­terna, av generalsekreteraren i Permanenta skiljedomstolen. Samma förfarande skall til­lämpas om ordförande i skiljedomstolen inte har utsetts inom den föreskrivna tiden.

4.  Skiljedomstolen skall bestämma var den skall ha sitt säte och anta sin egen arbetsord­ning.

5.  Vardera parten skall bära kostnaderna för den skiljedomare för vars utnämning par­len ansvarar, liksom kostnaderna för att bli företrädd inför domstolen. Omkostnader för skiljedomstolens ordförande skall delas lika mellan de tvistande parterna.

6.  Skiljedomstolens utslag skall avgöras ge­nom majoritetsbeslut av medlemmarna, som inte får avstå från att rösta. Detta utslag skall vara slutgiltigt och bindande för samtliga parter i tvisten och kan inle överklagas. Par-


 


Prop. 1982/83:173                                                   80

parties shaU comply with the award without        cette sentence. Les parties se conforment ä la

delay. In the event of a dispute as to its   sentence arbitrale sans larder. En cas de dif-

meaning or scope, the Arbkration Tribunal  férend portanl sur sa signiflcaflon ou sa por-

shaU interpret k at the request of any party to    tée, le tribunal d'arbitrage Pinterpréte ä la

the dispute.                                      demande de Pune quelconque des parfles au

différend.


 


Prop. 1982/83:173                                                   81

terna skall rätta sig efter utslaget ulan dröjs­mål. I händelse av tvist rörande utslagets tolkning eller räckvidd skaU skiljedomstolen tolka utslaget på begäran av part i tvisten.

6   Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173

Operating Agreement Relating to the European Télécommuni­cations Satellite Organization "EUTELSAT"

PREAMBLE

The Signatories to this Operating Agree­ment,

Considering that the States Parlies to the Convention estabhshing the European Tele­communicaflons SateUke Organization "EU­TELSAT", have undertaken therein to des­ignate a télécommunications entity to sign the Operating Agreement or themselves lo sign il,

Agree as follow:


82

Accord d'exploitation Relatif ä 1'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»

PREAMBULE

Les Signataires du present Accord d'ex-ploitation,

Considérant que les Etats Parties å la Con­vention portanl création de POrganisation européenne de télécommunications par satel­lite «EUTELSAT», s'engagent par la Con­vention ä designer un organisme de télécom­munications habilité ä signer PAccord d'ex-ploilation ou ä le signer eux-mémes,

Sont convenus de ce qui suit:


 


ARTICLE I (Definitions)

a)   For the purpose of the Operating Agree­
ment:

i) "Convention" means the Convention establishing the European Télécommuni­cations SateUite Organization "EUTEL­SAT";

ii) "ECU" means the European Curren­cy Unit, instituted by Regulalion n° 3180/78 of the CouncU of the European Communi-lies on 18 December 1978, subject to such change or re-definiflon as that CouncU may adopt.

b)   The definitions in Artide I of the Con­
vention shall apply to the Operaflng Agree­
ment.


ARTICLE 1 (Definitions)

a) Aux fins de PAccord d'exploitaflon :

i) le terme «Convention» désigne la Convention portanl création de POrganisa­tion européenne de télécommunications par sateUite « EUTELSAT »;

u) Pexpression abrégée « ECU » désigne Punité de compte européenne instiluée par le réglement N°3180/78 du Conseil des communaulés européennes, en date du 18 décembre 1978, et lelle qu'évenluellemenl modifiée et redéfinie par ce dernier.

b)   Les definitions de Partide I de la Con­
vention s'appliquenl ä PAccord d'exploita-
tion.


 


ARTICLE 2

(Rights and Obligations of Signatories)

a)   Each Signatory acquires the rights pro­vided for Signatories in the Convention and the Operating Agreement and undertakes lo fulfil the obligations placed upon k therein.

b)   In the Iraffic agreemenls negolialed by them, the Signatories shall endeavour to route a reasonable portion of their iraffic via the EUTELSAT Space Segment.


ARTICLE 2

(Droits et obligations des Signataires)

a)   Chaque Signalaire acquiert les droits al­tribués aux Signataires par la Convention et par PAccord d'exploilaflon, el s'engage ä sa­tisfaire aux obligations qui lui incombenl aux termes desdits accords.

b)   Dans les accords de trafic qu'Us négo-cienl, les Signataires s'efforcenl de prévoir Pacheminement d'une partie raisonnable de leur trafic au moyen du secteur spatial d'EU-TELSAT.


 


Prop. 1982/83:173                                                   83

BILAGA 2 Driftöverenskommelse för  den  europeiska  telesatellitorganisa­tionen Eutelsat

INLEDNING

Signatärerna tiU denna driftöverenskom­melse, vilka beaktar att de stater, som är parter i konvenflonen om upprättande av den europeiska tdesateUitorganisationen Eutel­sat, däri åtagit sig atl utse ett lelekommunika­tionsorgan alt underteckna driflöverenskom­melsen eller all själva underteckna den, har överenskommit om följande.

ARTIKEL 1 (Definitioner)

a)   I denna driflöverenskommdse förstås
med

i) "konventionen" Konvenflonen om upprättande av den europeiska telesaleUit­organisalionen Eutelsat;

ii) "ECU" den europeiska valutaenhe­ten, upprättad genom de europeiska ge­menskapernas råds förordning (n° 3180/78) den 18 december 1978 och underkastad så­dan förändring eller ny deflnkion som rådet kan anta.

b)   Deflnitionerna i konvenflonens artikd I
skall liUämpas på driftöverenskommelsen.

ARTIKEL 2

(Signalärernas rättigheter och skyldigheter)

a)  Varje signatär förvärvar de rättigheter som liUkommer signatärer enligl konven­flonen och drUlöverenskommelsen samt åtar sig atl fullgöra de skyldigheter som däri åläggs signalären.

b) Signatärerna skall i de irafikavial som de förhandlar om eftersträva alt dirigera en rim­lig andel av sin trafik via Eutelsats rymdsek­lor.


 


Prop. 1982/83:173


84


 


ARTICLE 3

(Transfer of Rights and Obligations)

On the date the Convention and the Oper­ating Agreement enter into force and subject lo the requirements of Annex A lo the Oper­ating Agreement:

i) aU the assets, induding property rights, contractual rights, rights in and to the space segment and all other rights ac­quired under the Provisional Agreement or the ECS Agreement, shall vesl in and be owned by EUTELSAT;

ii) all the obligations and liabililies un­dertaken or incurred by or on behalf of INTERIM EUTELSAT in carrying out the provisions of the Provisional Agreement and the ECS Agreement which are out-standing on, or arise from acts or ommis-sions before such date, shaU become obli­gations and liabililies of EUTELSAT;

ui) the financial interest in EUTELSAT of each Signatory shall be equal to the amount arrived al by the application of its investment share expressed as a percent­age to the valuation of the EUTELSAT assets effected under subparagraph b) of paragraph 3 of Annex A to the Operating Agreement.


ARTICLE 3

(Transfert des droits et obligations)

A la date d'enlrée en vigueur de la Conven­tion et de PAccord d'exploitalion el sous ré­serve des dispositions de Pannexe A de PAc­cord d'exploilalion :

i) tous les aclifs, y compris les droits de propriété, les droits conlractuels, les droits afférents au secteur spatial et tous les autres droits acquis en vertu de PAccord provisiore ou de PAccord ECS, sont dévo-lus ä EUTELSAT et deviennent sa pro­priété;

ii) toutes les obligations conlraclées et les responsabUités encoumes par EUTEL­SAT INTERIMAIRE ou en son nom, en execution des dispositions de PAccord provisoire el de PAccord ECS qui exislenl ä ladite date ou qui résullenl d'acles ou d'omissions antérieurs ä celle-ci, devien­nent des obligations et des responsabUités d'EUTELSAT;

ui) Pintérét flnancier de chaque Signa­laire dans EUTELSAT est egal au montant obtenu en appliquant sa part d'invesflsse-menl exprimée en pourcentage å Pévalua-tion de Pacflf d'EUTELSAT effectuée conformément ä Palinéa b) du paragraphe 3 de Pannexe A de PAccord d'exploilaflon.


 


ARTICLE 4

(Capital Contributions)

a)   In proportion lo ils investment share expressed as a percentage, each Signatory shall make contributions to the capital requir­ements of EUTELSAT and shaU receive ca­pital repayment and compensation for use of capital, as determined by the Board of Signa­tories in accordance with the Convention and the Operating Agreement.

b)   Capital requirements shaU include:

i) aU direct and indirect costs of the de­sign, development, acquistilion, constmc­tion and establishment of the EUTELSAT Space Segment, of the acquisition of con­tractual rights by leasing, and of other pro­perty of EUTELSAT;

ii) expendilure necessary to cover EU-TELSAT's operating, maintenance and ad-


ARTICLE 4 (Contributions au capital)

a)   Chaque Signalaire conlribue aux be­soins en capital d'EUTELSAT au prorata de sa part d'inveslissement exprimée en pour­centage et re?oil le remboursement el la ré­munération du capital dans les conditions fixées par le Conseil des Signataires confor­mément aux disposiflons de la Convention et de PAccord d'exploitalion.

b)   Les besoins en capital comprennent:

i) tous les couts directs et indirects affé­rents ä la conceplion, ä la mise au point, ä Pacquisition, ä la constmction el ä la mise en place du secteur spatial d'EUTELSAT, a Pacquisition des droits conlractuels par voie de location ainsi qu'aux autres biens d'EUTELSAT;

ii) les dépenses nécessaires ä la couver-ture des frais d'exploitalion, d'entrelien et


 


Prop. 1982/83:173               -                                  85

ARTIKEL 3

(Överföring av rättigheter och skyldigheter)

På dagen för konventionens och driflöver­enskommelsens ikraftträdande och'med för-behåU för bestämmelserna i bilaga A i drifl­överenskommelsen skall

i) alla tillgångar, inbegripet egendomsrät­tigheter, kontraktsenliga rättigheter, rättig­heter som hänför sig flll rymdsektorn och alla andra rättigheter som förvärvals inom ramen för den provisoriska överenskom­melsen eller ECS-överenskommelsen överlåtas på Eutelsat och bh dess egen­dom;

ii) alla skyldigheter och förpliktelser, som Interim Eutelsat åtagit eller ådragit sig, eller som uppstått i dess namn, för iakttagande av bestämmelserna i den pro­visoriska överenskommelsen och i ECS-överenskommelsen och som gäller dagen för ikraftträdandet eller uppstår till följd av göranden eller låtanden före den tidpunk­ten, bli Eutelsats skyldigheter och förplik­telser;

iii) varje signatärs ekonomiska intresse i Eutelsat vara hka med det belopp som framräknats genom atl dess investerings­andel uttrycks som en procentuell andel av värdet av Eutelsats tillgångar, beräknat i enlighet med punkt 3 b) i bilaga A lUl drifl­överenskommelsen.

ARTIKEL 4 (Kapitaltillskott)

a)  Varje signatär skall i förhållande tUl dess investeringsandel uttryckt som en procen­tuell andel bidra till Eutelsats erforderliga ka­pital samt erhåUa kapitalålerbäring och kapi­talavkastning så som styrelsen bestämmer i enlighet med konvenflonen och driftöverens­kommelsen.

b)  Med erforderligt kapital förslås

i) alla direkta och indirekta kostnader för projektering, utveckling, förvärv, kon-stmktion och upprättande av Eutelsats rymdsektor, för förvärv av kontraktsenliga hyresrältigheler saml för annan egendom tillhörig Eutelsat;

ii) utgifter nödvändiga för alt läcka Eu­telsals drifts-, underhålls- och förvaltnings-


 


Prop. 1982/83:173


86


 


minislrative costs that the Organization is unable to flnance out of ils revenue under Artide 9 of the Operating Agreement;

iii) funds required by EUTELSAT for discharging indemnilies under Artide XXIV of the Convenflon and under para­graph b) of Artide 19 of the Operaflng Agreement.

c)   The Board of Signatories shall déter­
miné the schedule of payments required un­
der this Artide. Interest al a rale to be deter­
mined by the Board of Signatories shall be
added to any amount unpaid after the date
designated for payment.

d)   If an extension of the EUTELSAT
Space Segment offering capacity for services
other than those covered by paragraphs a)
and b) of Artide III of the Convention is lo be
provided, the Board of Signatories shall take
every reasonable measure lo ensure that
those Signatories which are not direcfly inler-
esled-in the implemenlation of the extension
will not have to flnance il before the opera­
tional use of the services. Interesled Signa­
tories shall make their best efforts to accept a
corresponding increase in their investment
shares.


d'adminislraflon d'EUTELSAT dont elle ne pourrait assurer le flnancemenl par ses receltes en applicaflon des dispositions de Partide 9 de PAccord d'exploilation;

iii) les fonds nécessaires aux versemenls par EUTELSAT des indemnilés visées ä Partide XXIV de la Convention et au para­graphe b) de Partide 19 de PAccord d'ex-ploitation.

c)   Le Conseil des Signataires établit un
échéancier des paiements dus en applicaflon
du present artide. Un intérél calculé ä un
laux flxé par le ConseU des Signataires est
ajouté ä tout montant non réglé apres la date
flxée pour le paiement.

d)   Si une extension du secteur spatial
d'EUTELSAT doit élre prévue pour offrir de
la capacilé pour des services autres que ceux
couverls par les paragraphes a) el b) de Parti­
de III de la Convenflon, le Conseil des Signa­
taires prend toute mesure raisonnable pour
garanlir que les Signataires qui ne sont pas
direclemenl inléressés par la mise en oeuvre
de cette extension n'auront pas å la financer
avant la mise en exploilalion desdits ser­
vices. Les Signataires inléressés doivent
faire tout leur possible pour accepter un relé-
vement correspondanl de leurs parts d'inves-
tissement.


 


ARTICLE 5 (Capital Ceiling)

The sum of the cumulative capkal contri-buflons of the Signatories under Artide 4 of the Operating Agreement and of the oul-slanding contractual capital commitmenls of EUTELSAT, less the cumulative capital re-paid to them, shall be subject lo an upper limit (called "the capital ceiling"). The initial capital ceiling shall be 400 million ECUs. The Board of Signatories shall have authority to adjusl the capital ceiling and shall take deci­sions on any such adjuslments in accordance wkh paragraph g) of Artide XI of the Con­vention.


ARTICLE 5

(Limitation du capital)

Le total obtenu par addition du montant cumulé des contributions au capital ä verser par les Signataires, en applicaflon de Partide 4 de PAccord d'exploilalion, el de Pencours des engagements conlractuels en capital d'EUTELSAT, diminué du montant cumulé du capital qui leur est remboursé est soumis ä une limite maximale (appelée «limite du capi­tal »). La limite inkiale du capital est flxée å 400 miUions d'ECU. Le Conseil des Signa­taires est habilité ä réajuster la limke du capi­tal el prend toute decision concernant de tels réajuslements conformément au paragraphe g) de Partide XI de la Convention.


 


Prop. 1982/83:173                                                   87

kostnader, som organisationen inle kan fi­nansiera med intäkter enligt artikel 9 i drifl­överenskommelsen;

iii) medel som Eutelsat behöver för att betala skadeersättningar i enlighet med ar­tikel XXIV i konventionen och artikel 19 b) i driftöverenskommelsen.

c)  Styrelsen skall fastställa terminer för de
betalningar som krävs enligl denna artikel.
Dröjsmålsränta till en räntesats som styrelsen
fastställer skall utgå på varje belopp som för­
blir obetalt efter den bestämda förfaUodagen.

d)  Om en utvidgning av Eutelsats rymdsek­
lor skall åstadkommas för alt ge kapacitet för
andra telekommunikafloner än de som anges
i artikel III a) och b) i konventionen, skall
styrelsen vidta varje rimlig åtgärd för att se
lill atl de signatärer som inle har något direkt
intresse av alt utvidgningen genomförs inle
behöver finansiera den innan ifrågavarande
trafikkapacitet tas i bmk. De intresserade sig­
natärerna skall göra sitt bästa för alt godta en
moisvarande ökning av sina investeringsan­
delar.

ARTIKEL 5 (Kapitaltak)

En övre gräns (kallad "kapitallaket") skall sättas för summan av signalärernas ackumu­lerade kapitaltillskott enligt artikel 4 i drift­överenskommelsen och av Eutelsats ute­slående kontraktsenliga ekonomiska åtagan­den, med avdrag för del ackumulerade kapi­tal som återbetalts till signatärerna. Kapital-taket skall lill en början vara 400 miljoner ECU. Styrelsen har befogenhet alt ändra ka­pitallaket och beslutar om varje sådan änd­ring i enlighet med artikel XI g) i konven­flonen.


 


Prop. 1982/83:173


88


 


ARTICLE 6 (Investment Shares)

a)   Investment shares of Signatories shaU be determined on the basis of utUizaflon of the EUTELSAT Space Segment. Except as otherwise provided in this Artide, each Sig­natory shall have an investment share equal lo ils percentage of all utUizalion of Ihe EU­TELSAT Space Segment by all Signatories.

b)   For the purpose of paragraph a) of this Artide, uflUzation of the EUTELSAT Space Segment by a Signatory shall be measured by dividing the space segment utUizalion charges payable by the Signatory to EUTEL­SAT by the number of days for which charges were payable during the six-month period before the effective date of a deter­minaflon of investment shares under para­graph d) or subparagraph i) of paragraph e) of this Artide. However, if the number of days for which charges were payable by a Signa­tory for ulilization during such six-month pe­riod was less than ninety days, such charges shall not be laken into account in determining investment shares.

c)   Before determinaflon of investment
shares on the basis of utUization under para­
graphs a), b) and d) of this Artide, the invest­
ment share of each Signatory shaU be deter­
mined in accordance with Annex B to the
Operating Agreement.

d)   The first determination of investment
shares based on ulilization shaU lake place:

i) not earlier than four years from the date on which the first satellite of the EU­TELSAT Space Segment is positioned in orbk in working order;

ii) after the end of the four year period referred lo in subparagraph i) of this para­graph, if and when:

A)  ten Signatories have for a period of six months been accessing the EUTEL­SAT Space Segment, either through their own earth stations or through other Signatories' earth stations; and

B)   the EUTELSAT revenues deriving from ulilization by the Signatories during


ARTICLE 6

(Parts d'investissement)

a)   Les parts d'inveslissement des Signa-tahes sont déterminées sur la base de PulUi­salion du secteur spaflal d'EUTELSAT. A moins que le present artide n'en dispose autrement, chaque Signalaire a une part d'in-vesflssement correspondanl ä son pourcen­tage de Putilisaflon totale du secteur spatial d'EUTELSAT par tous les Signataires.

b)   Aux fins du paragraphe a) du present artide, Pulihsalion du secteur spatial d'EU-TELSAT par un Signalaire est déterminée en divisant les redevances d'ufllisalion du sec­teur spatial payables å EUTELSAT par ledit Signalaire, par le nombre de jours pendanl lesquels les redevances ont été payables au cours du semeslre précédanl la date ä la­quelle prend effet la determinaflon des parts d'investissement effectuée conformément au paragraphe d) ou ä Palinéa i) du paragraphe e) du present artide. Toutefois, si le nombre de jours pour lequel des redevances ont été payables par un Signalaire pour Putilisation pendanl ce semeslre est inférieur å quatre-vingt-dix, ces redevances n'entrent pas en ligne de compte pour la determinaflon des parts d'inveslissemenl.

c)   Avant de déterminer les parts d'inves-tissement sur la base de Putilisation confor­mément aux paragraphes a), b) el d) du pre­sent artide, la part d'investissemenl de cha­que Signalaire est déterminée conformément ä Pannexe B de PAccord d'exploilaflon.

d)   La premiére determination des parts
d'invesflssement fondée sur Puflhsaflon a
lieu:

i) au plus löt qualre ans ä compter de la date de mise ä pöste en état de fonctionne­menl du premier satellite du secteur spatial d'EUTELSAT;

ii) apres la période de qualre ans men­tionnée å Palinéa i) du present paragraphe, si el dés lors que:

A)   dix Signataires ont eu accés au secteur spatial d'EUTELSAT pendanl une période de six mois, soit par Pinler-médiaire de leurs propres stations ter­riennes, soit par Pintermédiaire de sta­tions terriennes d'autres Signataires, el

B)    les receltes d'EUTELSAT pro-venanl de PuliUsaflon par les Signataires


 


Prop. 1982/83:173                                                   89

ARTIKEL 6

(Invesleringsandelar)

a)   Signalärernas investeringsandelar skall bestämmas på gmndval av användningen av Eutelsats rymdseklor. Vatje signalär skall, utom då annat föreskrivs i denna artikel, ha en investeringsandel som är lika med dess procentuella andel av samtliga signalärers sammanlagda användning av Eutelsats rymd­seklor.

b)   En signatärs användning av Eutelsats rymdsektor skaU såvitt avses under a) i denna artikel beräknas på så sätt att de avgifter som signalären har haft atl betala Eutelsat för an­vändning av rymdseklorn divideras med det antal avgiflsplikliga dagar som förekommit under den sexmånadersperiod som föregår dagen från vilken ett beslut om inveslerings­andelar enligt d) eller c)i) i denna artikel gäl­ler. Om emellertid antalet dagar för vilka av- " gifter skulle betalas av en signatär för an­vändning under en sådan sexmånadersperiod understeg 90 dagar, skall sådana avgifter inle tas med i beräkningen vid fastställande av investeringsandelar.

c)  Varje signatärs investeringsandel skall
faslsläUas i enlighet med bilaga B flll drifl­
överenskommelsen innan investeringsande­
lar fastställs på gmndval av användning enligt
a), b) och d) i denna artikel.

d)  Del första fastställandet av investerings­
andelar på gmndval av användning skall äga
mm

i) tidigast fyra år från dagen då den första satelliten i Eutelsals rymdseklor har place­rats i bana och tagils i drift;

ii) efter utgången av den under i) angivna fyraårsperioden, om och när

A)  flo signatärer under en period av sex månader haft tillgång till Eutelsals rymdsektor, antingen genom sina egna jordstalioner eller genom andra signa­lärers jordslationer, och

B)   Eutelsats intäkter från signalärer­nas användning under en sexmånaders-


 


Prop. 1982/83:173


90


 


a six-month period have been greater than the revenues that would have de­rived from the ulilization by Signatories for the same period of the Space Seg­ment capacity required to establish 5000 tdephone circuits using digital speech interpolation;

iii) seven years from the date on which the flrst satellite of the EUTELSAT Space Segment is positioned in orbit in working order, if the conditions envisaged under subparagraph ii) of this paragraph have not been met.

e)  After the first determinaflon on the ba­
sis of ulilization, investment shares shall be
redetermined to be effective:

i) on the flrst day of March in each year. However, redelerminalion on the basis of ulilization on the first day of March shall not take place if the total ulilizaflon charges payable to EUTELSAT by Signa­tories for their ulilization during the six month period preceding that date are lower by more than Iwenty per cent than the total ulilization charges payable to EUTELSAT by Signatories for their ulilization during the six-month period slarting eighteen months before that date;

ii) on the entry into force of the Operat­ing Agreement for a new Signatory;

iii) on the effective date of withdrawal of a Signatory.

f)   Whenever an investment share is deter­
mined under subparagraph ii) or iii) of para­
graph e) or under paragraph g) of this Artide,
the investment shares of aU other Signatories
shall be adjusted in the proportion that the
respective investment shares which they held
before this adjustment bear to each other. On
the withdrawal of a Signatory, investment
shares of 0.05 per cent determined in accor­
dance with paragraph g) of this Artide shall
not be increased.

g) Notwithstanding any provision of this Artide, no Signatory shall have an invest­ment share of less than 0.05 per cent of the total investment shares.


ont été pendanl une période de six mois supérieures aux receltes qu'aurait pro­duites pour cette méme période Putilisa­tion par les Signataires d'une capacilé de secteur spatial permeltanl Pélablisse-menl de 5000 circuits téléphoniques ufllisant la concenlralion numérique des conversations;

iii) sept ans apres la date de mise ä pöste en état de fonctionnemenl du premier sa­tellite du secteur spatial d'EUTELSAT, si les conditions visées ä Palinéa ii) du pre­sent paragraphe n'onl pas été remplies.

e)   Apres la premiére determinaflon fondée
sur Putilisation, les parts d'investissement
sont déterminées de nouveau pour prendre
effet:

i) le premier jour de mars de chaque an­née. Toutefois, la nouvelle determination fondée sur Putilisation prévue le premier jour de mars n'a pas lieu si le total des redevances d'ulilisation payables å EU­TELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendanl la période de six mois précédanl cette date, est inférieur de plus de vingl pour cent au total des redevances d'ulilisation payables ä EUTELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendanl la période de six mois commen-gant dix-huil mois avant cette date;

ii) ä la date d'enlrée en vigueur de PAc­cord d'exploitation pour un nouveau Si­gnalaire;

iii) ä la date effective de retrait d'un Si­gnalaire.

f)   Dans la mesure oii une part d'inveslisse-
ment est déterminée, conformément aux dis­
positions des alinéas ii) ou iii) du paragraphe
e) ou aux dispositions du paragraphe g) du
present artide, les parts d'invesflssenlent de
tous les autres Signataires sont réajuslées
dans la proportion des parts d'inveslissement
respectives qu'ils détenaienl avant ledil réa-
justement. Dans le cas du retrait d'un Signa­
laire, les parts d'invesflssemenl de 0,05 pour
cent flxées conformément aux dispositions
du paragraphe g) du present artide ne sont
pas augmenlées.

g)   Nonobslant toute autre disposition du
present artide, aucun Signalaire n'a une part
d'invesflssement inférieure å 0,05 pour cent
du total des parts d'inveslissement.


 


Prop. 1982/83:173                                                   91

period har varit större än intäkterna skulle ha värk vid signalärernas använd­ning under samma period av den rymd-seklorkapackel som åtgår för att inrätta 5000 telefonförbindelser med digital tal-interpolering;

iii) sju år från dagen då den första satelli­ten i Eutelsats rymdseklor har placerats i bana och tagits i drift, om inte de under ii) förutsedda villkoren har blivit uppfyllda.

e)  Investeringsandelar skall efter del första
fastställandet på gmndval av användning be­
räknas på nytt med giltighet

i) från 1 mars varje år. Dock skall ny fastställelse på grundval av användning och med giltighet från 1 mars inte ske om de sammanlagda användningsavgiflerna som signatärerna har att betala Eutelsat för sin användning under sexmånadersperio-den före sagda dag är mer än 20 procent lägre än de sammanlagda användningsav­giflerna som signatärerna hade atl betala till Eutelsat för sin användning under den sexmånadersperiod som började 18 måna­der före sagda dag;

ii) vid ikraftträdandet av driflöverens­kommelsen för en ny signatär;

iii) den dag en signatärs utträde blir gil­tigt.

f)  Vaije gång en invesleringsandel fastställs
enligl punkt e)ii) eller iii) eUer enligl punkt g) i
denna artikel skall alla andra signalärers in­
vesleringsandelar anpassas till del förhållan­
de som rådde meUan deras respektive inves­
leringsandelar före jämkningen. Vid en signa­
tärs utträde skall invesleringsandelar på 0,05
procent, fastställda i enlighet med punkt g) i
denna artikel, inle höjas.

g) Ingen signalär skall, oavsett någon an­nan bestämmelse i denna artikel, ha en invesleringsandel som understiger 0,05 pro­cent av de sammanlagda investeringsande­larna.


 


Prop. 1982/83:173


92


 


h) Upon application from a Signatory, the Board of Signatories shall allocale lo it an investment share reduced from ils share de­termined under paragraph a) to O of this Arti­de to thé extent that the reduction is taken up by the volunlary acceptance by other Signa­tories of increased investment shares. The Board of Signatories shall adopl procedures enabling the application of the provisions of this paragraph and for the equilable distribu­tion of the amount corresponding lo the re­duction in investment shares among Signa­tories ready lo increase their investment shares.

i) Notification of the results of each deter­minaflon of investment shares, and of the effecflve date of such determinaflon, shall be prompfly furnished to aU Signatories by the Director General.


h) A la demande d'un Signalaire, le Con­seil des Signataires lui allribue une part d'in-veslissement réduile par rapport ä la part dé­terminée conformément aux paragraphes a) ä f) du present artide, sous réserve que ladite reduction soit compensée par un relévement accepté volontairement de la part d'investis-sement des autres Signataires. Le Conseil des Signataires adople des procedures per­meltanl Papplicaflon des dispositions du pre­sent paragraphe ainsi qu'une répartition equi­lable du montant correspondanl, ä la reduc­tion des parts d'investissemenl enlre les Si­gnataires disposés å accroitre leur part d'in-vesflssement.

i) Le Directeur general notifie sans délai aux Signataires les resultats de chaque deter­mination des parts d'inveslissemenl el la date ä laquelle une lelle determination prend effet.


 


ARTICLE 7

(Financial Adjuslments between Signatories)


ARTICLE 7

(Réajuslements financiers entré Signataires)


 


a)   On entry into force of the Operating Agreement, financial adjuslments shall be made between Signatories, through EUTEL­SAT, in accordance with Annex A lo the Operating Agreement.

b)   At each determination of investment shares after the first determination, financial adjuslments between Signatories shall be made through EUTELSAT on the basis of a valuation made under paragraph c) of this Artide. The amounts of these flnancial ad­juslments shall be determined for each Signa­tory by applying lo the valuation the differ-ence, if any, between the new investment share of each Signatory and its investment share before the determination.

c) The valuation mentioned in paragraph b) of this Artide shall be made as foUows:

i) deduct from the original cost of all assets as recorded in EUTELSAT ac-counls at the date of adjustment, induding all capitalized return and capitalized ex­penses, the sum of:

A) the accumulated amortization as recorded in EUTELSAT accounls al the date of adjustment, and


a)  Lors de Pentrée en vigueur de PAccord d'exploitation, des réajuslements financiers enlre Signataires sont effeclués par Pintermé­diaire d'EUTELSAT, conformément å Pan­nexe A de PAccord d'explokation.

b) Lors de chaque nouvelle determination des parts d'invesflssemenl, apres la premiére determination, des réajuslements financiers sont effeclués enlre Signataires, par Pinter­médiaire d'EUTELSAT, sur la base d'une évalualion effectuée conformément au para­graphe c) du present artide. Les montants desdits réajuslements flnanciers sont déter-minés pour chaque Signatahe en appliquant å ladite évalualion la différence éventueUe en­lre la nouvelle part d'inveslissement de cha­que Signalaire et sa part d'invesflssement an-térieure å la nouvelle determination.

c)  L'évaluation visée au paragraphe b) du present artide se fait de la fagon suivante:

i) du coöt iniflal de tous les elements d'actif, tel qu'U est inscril dans les comples d'EUTELSAT å la date du réajustement, y compris le capital porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées, est soustrait le total:

A) des amortissemenls cumulés in-

scrits dans les comples d'EUTELSAT ä

la date du réajustment, et


 


Prop. 1982/83:173                                                   93

h) På begäran av en signatär tilldelar styrel­sen signalären en lägre investeringsandel än den som faslslällls enligt a) flll f) i denna artikel, i den utsträckning som minskningen täcks genom alt andra signatärer friviUigl godtagit en ökning av sina investeringsande­lar. Styrelsen skall anta regler som möjliggör tUlämpningen av bestämmelsema i denna punkt och som leder lill rättvis fördelning av summan av andelsminskningar på de signa­tärer som är beredda att öka sina invesle­ringsandelar.

i) Generaldheklören skaU omgående un­derrätta samtliga signatärer om resultatet av varje faststäUelse av investeringsande­lar och om dagen då sådan fastställelse träder i kraft.

ARTIKEL 7

(Ekonomiska  uppgörelser  mellan  signatä­rerna)

a)   Ekonomiska uppgörelser mellan signa­tärerna skaU då driflöverenskommelsen träder i kraft göras genom Eutelsats försorg i enlighet med bilaga A till driflöverenskom­melsen.

b)  Ekonomiska uppgörelser mellan signa-tärema skaU vid varje fastställelse av inves­teringsandelar efter den första fastställelsen göras genom Eutelsats försorg på gmndval av en värdering gjord på det sätt som anges i c) i denna artikel. Regleringsbeloppen skall för varje signalär bestämmas genom alt i värde­ringen hänsyn tas lUl evenlueU skillnad mel­lan den nya investeringsandelen för varje sig­natär och dennes invesleringsandel före fast­ställelsen av de nya andelarna.

c) Den värdering som anges i b) i denna artikel skall utföras på följande sätt:

i) Från den urspmngliga kostnaden för alla tillgångar så som de redovisats i Eutel­sats räkenskaper dagen för uppgörelsen, däri inbegripet samtliga kapitaliserade me­del och aktiverade kostnader, avdras sum­man av

A)   de   ackumulerade   avskrivningar

som redovisas i Eutelsats räkenskaper

dagen för uppgörelsen, samt


 


Prop. 1982/83:173


94


 


B) loans and other accounls payable by EUTELSAT at the date of adjust­ment;

ii) adjusl the result ihereby obtained by adding or deducting a further amount re­presenling any deficiency or excess, re­spectively, in the payment by EUTELSAT of compensation for use of capital from the entry into force of the Operaflng Agree­ment to the effective date of valuation rela­tive to the cumulative amount due at the rale or råtes of compensation for use of capital in effect during the periods in which the relevant råtes were applicable, as es­tablished by the Board of Signatories.

For the purpose of assessing the amount represenling any deflciency or excess in payment, compensation due shall be calcu­lated on a monlhly basis and shall reläte lo the net amount of the items described in subparagraph i) of this paragraph. d) Payments due from or to Signatories under this Arflcle shall be made by a date prescribed by the Board of Signatories. Inter­est at a rale equal to the rale determined by the Board of Signatories under paragraph c) of Artide 4 of the Operating Agreement shall be added lo any overdue amount.


B) des sommes empmntées el autres sommes dues par EUTELSAT ä la date du réajustement;

ii) le resultat obtenu est réajusté, par ad­dition ou souslraclion, selon le cas, de la somme representant Pinsuffisance ou Pexcés de paiement effectué par EUTEL­SAT å titre de rémunération du capital de­puis la date d'enlrée en vigueur de PAc­cord d'exploilaflon jusqu'ä la date ä la­quelle Pévaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues au laux ou aux laux de rémunération du capi­tal en vigueur au cours des périodes pen­danl lesqueUes les laux pertinenls fixés par le Conseil des Signataires étaient applica­bles.

Afin d'évaluer la somme representant toute insuffisance ou tout excés de paie­ment, la rémunéraflon exigible est calculée mensuellement et se rapporté au montant net des elements vises ä Palinéa i) du pre­sent paragraphe.

d) Les paiements dus par les Signataires ou ä ces derniers, conformément aux disposi­tions du present artide, sont effeclués å la date fixée par le Conseil des Signataires. Un intérél calculé å un laux déterminé par ce Conseil est ajouté ä toute somme non réglée, conformément au paragraphe c) de Partide 4 de PAccord d'exploitation.


 


ARTICLE 8 (UtUization Charges)

a) The Board of Signatories shall specify the units of measuremenl for the various types of uliUzalion of the EUTELSAT Space Segment and shall establish charges for such ulilization.

These charges shall have the objeclive of earning sufflcient revenues lo cover operat­ing, maintenance and administrative costs of EUTELSAT, the provision of such working funds as the Board of Signatories may déter­miné lo be necessary, the amortization of investments made by Signatories and com­pensation for use of capital of Signatories. The charges which apply to a given category of ulilization of the EUTELSAT Space Seg­ment shall have the objecflve of covering all types of expendilure relating lo that category of UtUization.


ARTICLE 8 (Redevances d'utilisation)

a) Le ConseU des Signataires fixe Punité de mesure pour chaque type d'ufllisaflon du sec­teur spatial d'EUTELSAT et fixe les laux des redevances de chaque type d'utUisation.

Lesdiles redevances ont pour but de pro-curer å EUTELSAT des receltes suffisantes pour couvrir ses frais d'exploilaflon, d'enlre-tien el d'administration, le fonds de roule-menl que le Conseil des Signataires peut juger nécessaire de constituer, Pamorflsse-ment des investissemenls effeclués par les Signataires et la rémunération du capkal de ces derniers. Les redevances qui s'appli-quenl ä une catégorie donnée d'utilisalion du secteur spatial d'EUTELSAT ont pour but de couvrir tous les types de dépenses rela­tives ä cette catégorie d'uliUsaflon.


 


Prop. 1982/83:173                                                   95

B) låneskulder och annan gäld som be­lastar Eutelsat dagen för uppgörelsen;

ii) Del sålunda erhållna resultatet av uträkningen justeras genom liUägg eller av­drag av ännu ett belopp motsvarande un­derskott respektive överskott i Eutelsals utbetalningar av kapkalavkaslning, räknat från ikraftträdandet av driftöverenskom­melsen till dagen för värderingen, jämförda med det ackumulerade skuldbeloppet. Härvid används den eller de räntesatser för kapitalavkastning som gäUt under skilda perioder enligt beslut av styrelsen.

I syfte aU beräkna varje sådant under­skott eUer överskoll i utbetalningarna skall den förfaUna avkastningen beräknas per månad och gmndas på neltotillgångama enligt i) i denna punkt.

d) Betalningar av uteslående belopp som avses i denna artikel, från eller liU signatär­erna, skaU göras senast på dag som styrelsen föreskriver. Dröjsmålsränia flll en räntesals som fastställs av styrelsen enligl artikel 4 c) i driflöverenskommelsen skall läggas till be­lopp som är obetalt efter sagda dag.

ARTIKEL 8

(Användningsavgifter)

a) Styrelsen skall fastställa mätenheter för de olika slagen av användning av Eutelsats rymdsektor och skaU fastställa avgifter för dessa slag av användning.

Dessa avgifter skall vara så utformade all de ger intäkter som är flllräckliga för att läcka Eutelsats drifts-, underhålls- och förvalt­ningskostnader, flllhandahåUandet av det rö­relsekapital som styrelsen finner erforderiigt, amorteringen av signalärernas investeringar samt avkastning på det av signatärerna inves­terade kapitalet. De avgifter som hänför sig lill eU visst slag av användning av Eutelsals rymdsektor skall ha till ändamål atl läcka alla slag av utgifter som har samband med Uråga-varande slag av användning.


 


Prop. 1982/83:173


96


 


b)    Ulilization charges shall be payable in
accordance with arrangements adopted by
the Board of Signatories.

c)    The Board of Signatories shall apply any
appropriate measures where payments of uli­
lization charges have been in default for more
than three months, taking into account the
provisions of paragraph b) of Artide XVIII of
the Convention.

d)   Interest at a rale to be determined by the
Board of Signatories shall be added lo any
amount of utUization charges unpaid after the
date for payment set by the Board of Signa­
tories.


b)  Les redevances d'ulihsation sont paya­bles conformément aux modalilés adoptées par le Conseil des Signataires.

c)   Le Conseil des Signataires prend loute mesure appropriée dans le cas ou le paiement des redevances d'ufllisation est en retard de plus de trois mois, en tenant compte des dis­positions du paragraphe b) de Partide XVIII de la Convention.

d)    Un intérél calculé ä un laux fixé par le
ConseU des Signataires est ajouté ä tout mon­
tant des redevances d'ulUisalion qui n'a pas
été réglé ä Péchéance fixée par le ConseU des
Signataires.


 


ARTICLE 9

(Revenues) a) The revenues earned by EUTELSAT

shall be applied, as far as they allow, in the

foUowing order of priority:

i) lo meel operating, maintenance and administraflve costs;

ii) lo provide such working funds as the Board of Signatories may déterminé lo be necessary;

iii) lo pay lo Signatories, in proportion to their respective investment shares, sums represenling a repayment of capital in the amount of the provisions for amortization established by the Board of Signatories and recorded in the accounls of EUTELSAT;

iv) to pay lo a Signatory which has wilh-dawn from EUTELSAT such sums as may be due lo it under Artide 21 of the Operat­ing Agreement;

v) lo pay lo Signatories, in proportion to Iheh respective investment shares, the avaUable balance lowards compensation for use of capital induding unpaid compen­sation from the previous years plus interest on such unpaid compensaflon.

b) In the determination of the rale of com­pensation for the use of capkal of Signato­ries, the Board of Signatories shall allow for the risks associaled with investment in EU­TELSAT and shall fix the råte as close as possible lo the cost of money in the money markels.


ARTICLE 9

(Receltes)

a)    Les receltes d'EUTELSAT sont affec-
tées, dans la mesure oil eUes le permeltent,
dans Pordre de priorité suivant:

i) ä la couverture des frais d'exploila-tion, d'entrelien el d'administration;

ii) ä la consfltuflon du fonds de roule-ment que le ConseU des Signataires peut juger nécessaire;

iii) au paiement aux Signataires, au pro­rata de leurs parts d'inveslissement respec­tives, des sommes representant un rem­boursement du capital d'un montant egal aux provisions pour amortissemenl fixées par le ConseU des Signataires telles qu'eUes sont inscrites dans les comples d'EUTELSAT;

iv) au versemenl, au bénéfice d'un Si­gnalaire qui s'esl retiré d'EUTELSAT, des sommes qui peuvent lui étre dues en appli­caflon de Partide 21 de PAccord d'exploi-lalion;

v) au versemenl, au bénéfice des Signa­taires, au prorata de leurs parts d'investis-sement respecflves, du solde disponible å titre de rémunération du capital, y compris la rémunération non versée des années pré­cédentes et les intéréts afférents ä une lelle rémunération.

b)    Lors de la determination du laux de
rémunération du capital des Signataires, le
Conseil des Signataires tient compte des ris-
ques lies aux investissemenls effeclués dans
EUTELSAT el fixe un laux aussi proche que
possible du loyer de Pargeni sur les marchés
monétaires.


 


Prop. 1982/83:173                                                                97

b)   Användningsavgifter skall betalas i en­lighet med regler som styrelsen antar.

c)    Styrelsen skall vidta lämpliga åtgärder då användningsavgifter är obetalda mer än tre månader efter förfallodagen och skall där­vid beakta bestämmelserna i konventionens artikel XVIII b).

d)    Dröjsmålsränta lill en räntesats som
fastställs av styrelsen skall läggas tUl an­
vändningsavgifter som kvarstår obetalda ef­
ter den av styrelsen fastställda förfallodagen.

ARTIKEL 9

(Intäkter)

a) Eutelsals intäkter skall,  så långt de räcker flll, tas i anspråk i följande ordning:

i) för all bestrida drifts-, underhålls- och förvaltningskostnader;

ii) för alt tillhandahålla det rörelsekapital som styrelsen finner erforderligt;

iii) för alt till signatärerna, i förhållande till deras invesleringsandelar, betala be­lopp utgörande kapitalåterbäring i enlighet med den amorteringsplan som fastställts av styrelsen och som anges i Eutelsats räken­skaper;

iv) för att till signatär, som utträtt ur Eutelsat, betala sådana belopp som kan tillkomma signalären enligt artikel 21 i driflöverenskommelsen;

v) för att till signatärerna, i förhållande till deras investeringsandelar, betala till­gängligt överskott i form av kapitalav­kastning, däri inbegripet obetald sådan från tidigare år med den därpå löpande räntan.

b) Styrelsen skall vid fastställande av rän­tesatsen för avkastning på det kapital som signatärerna investerat ta hänsyn lill de risker som är förknippade med investeringar i Eu­telsat och skall fastställa räntesatsen till ett värde som så nära som möjligt ansluter sig lill kapitalkostnaden på penningmarknaderna.

7   Riksdagen 1982/83. I saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173


98


 


c) If revenues earned by EUTELSAT are insufficient to meet the operating, mainte­nance and administrative costs of EUTEL­SAT, the Board of Signatories may decide to meet the deficiency by using working funds of EUTELSAT, by overdrafl arrangements, by loans, by requhing Signatories lo make capital contributions in proportion to their respecflve investment shares or by any com­bination of such measures.


c) Dans la mesure oö les receltes d'EU-TELSAT ne suffiraient pas å couvrir ses frais d'exploitation, d'enlretien et d'adminislra-lion, le Conseil des Signataires peut décider de combler le deficit en utUisant le fonds de roulement d'EUTELSAT, en conduant des accords aulorisanl des découverts, en con-tractant des emprunts, en demandant aux Signataires de verser des contributions au ca­pital au prorata de leurs parts d'inveslisse-ment respecflves, ou en recourant ä plusieurs de ces mesures en méme temps.


 


ARTICLE 10

(Setllemenl of Accounls)

a)   Setllemenl of accounls between Signa­tories and EUTELSAT arising from flnancial transactions under Artides 4, 7, 8 and 9 of the Operating Agreement shall be arranged so that funds Iransferred between Signatories and EUTELSAT, as weU as funds al EU-TELSAT's disposal in excess of the working funds determined by the Board of Signatories lo be necessary, shall be kept al the lowest praclicable levd.

b)   All payments between the Signatories and EUTELSAT under the Operating Agree­ment shall be made in any freely converlible curtency.


ARTICLE 10

(Réglement des comples)

a)  Le réglement des comples enlre les Si­gnataires et EUTELSAT découlanl des transactions financiéres effectuées en vertu des artides 4, 7, 8, el 9 de PAccord d'exploi-lation doit étre exécuté de fagon ä maintenir au plus faible niveau possible tant les trans-ferts de fonds enlre les Signataires et EU­TELSAT, que les fonds dont dispose EU­TELSAT en plus du fonds de roulement jugé nécessaire par le Conseil des Signataires.

b)  Tous les paiements intervenant enlre les Signataires et EUTELSAT en vertu de PAc­cord d'exploilation sont effeclués en loute monnaie librement convertible.


 


ARTICLE 11

(Overdrafts and Loans)

a)    EUTELSAT may, by decision of the Board of Signatories, enter into overdrafl ar­rangements for meeting deficiencies until adéquate revenues or capital contributions are received.

b)   Notwithstanding the provisions of Arti­de 4 of the Operating Agreement, EUTEL­SAT may, by decision of the Board of Signa­tories, raise loans for the purpose of financ-ing any aclivily undertaken by EUTELSAT in accordance with Artide III of the Conven­tion or for meeting any liabUky incurred by EUTELSAT. The outstanding amounts of such loans shall be considered as contractual capital commitmenls for the purpose of Arti­de 5 of the Operating Agreement.


ARTICLE 11

(Découverts et emprunts)

a)    Pour faire face ä des insufflsances de liquidités, en atlendant la rentrée de receltes suffisantes ou des contributions au capital, EUTELSAT peut, sur decision du Conseil des Signataires, conclure des accords portanl sur des découverts.

b)   Nonobslant les dispositions de Partide 4 de PAccord d'exploilaflon, EUTELSAT peut contracter des emprunts sur decision du Conseil des Signataires, afin de financer toute activité entreprise par elle conformé­ment ä Partide III de la Convention ou pour faire face ä toute responsabilité encoume par elle. L'encours desdits empmnls est consi­dére comme un engagement contracluel en capital aux fins de Partide 5 de PAccord d'exploitation.


 


Prop. 1982/83:173                                                                 99

c) Om Eutelsals intäkter inte räcker lUl för att bestrida Eutelsals drtfls-, underhålls- och förvaUningskostnader, får styrelsen besluta om att täcka brislen med hjälp av Eutelsats rördsekapital, kortfristiga krediter eller lån, genom atl anmoda signatärerna au tillskjuta kapital i förhållande tiU sina investeringsan­delar eUer genom en kombination av sådana åtgärder.

ARTIKEL 10

(Avräkningar)

a) Avräkningar mellan signatärer och Eu­telsat till följd av ekonomiska transaktioner enligt artiklarna 4, 7, 8 och 9 i driflöverens­kommelsen skall göras så atl kapitalöverför­ingar mellan signatärer och Eutelsat blir så få som möjligt och så att Eutelsats fonder så htet som möjligt överstiger det rörelsekapital som styrelsen faststäUt som nödvändigt.

b) Alla betalningar meUan signatärerna och Eutelsat enligt driftöverenskommelsen skaU göras i en fritt konvertibel valuta.

ARTIKEL 11

(Kortfristiga krediter och län)

a) Eutelsat får efter beslut av styrelsen ingå avtal om kortfristiga krediter för att täcka brist på likvida medel till dess att tUlräckliga intäkter eller kapitalflllskott erhållits.

b) Eutelsat får, oberoende av bestämmel­serna i artikel 4 i driftöverenskommelsen, ef­ter beslut av styrelsen ta upp lån i syfte att finansiera verksamhet som Eutelsat skall be­driva i enlighet med artikel III i konventionen eller för atl fullgöra en förpliktelse som Eutel­sat ådragit sig. Obetalda lånebelopp skall anses utgöra kontraktsenliga ekonomiska åtaganden enligl arflkel 5 i driftöverenskom­melsen.


 


Prop. 1982/83:173


100


 


ARTICLE 12

(Excluded Costs) The following shaU not form part of the

costs of EUTELSAT:

i) the laxes that would be due from a Signatory in respect of sums paid to that Signatory by EUTELSAT under the Con­vention and the Operating Agreement;

ii) the costs of representatives of Parties and Signatories incurred in altending meet­ings of the Assembly of Parties and the Board of Signatories or any other meetings of EUTELSAT.


ARTICLE 12 (Couts exclus) Sont exclus des dépenses d'EUTELSAT :

i) les impöts qui seraient dus par un Si­gnalaire å raison des sommes versées par EUTELSAT ä ce Signalaire en vertu de la Convention et de PAccord d'exploitalion;

ii) les dépenses engagées par les repre­sentants des Parties et des Signataires pour assisler aus réunions de PAssemblée des Parties et du ConseU des Signataires ou ä loute autre réunion d'EUTELSAT.


 


ARTICLE 13

(Audi t)

The accounls of EUTELSAT shall be au-dited annually by independent auditors ap­pointed by the Board of Signatories. Each Signatory shall have the right of inspeclion of EUTELSAT accounls.


ARTICLE 13 (Verification des comples)

Les comples d'EUTELSAT sont vérifiés chaque année par des commissaires aux comples indépendanls, nommés par le Con­seil des Signataires. Tout Signalaire a droit d'accés aux comples d'EUTELSAT.


 


ARTICLE 14

(Other International Organizations)

In addition lo observing the relevant regu­lations of the International Tdecommunica­tion Union, EUTELSAT shaU, in the design, development, construction and establish­ment of the EUTELSAT Space Segment and in the procedures established for regulating the operation of the EUTELSAT Space Seg­ment and of the earth stations, give due con­sideralion lo the relevant recommendations and procedures of the organs of the Interna­tional Tdecommunication Union.

EUTELSAT shall also take account of the relevant recommendations of the Conférence Européenne des Administrations des Pöstes et des Télécommunications (CEPT).


ARTICLE 14

(Autres organisations internationelles)

Tout en respeclanl les réglements perti­nenls de PUnion internationale des télécom­munications, EUTELSAT, lors de la concep­lion, de la mise au point, de la constmction et de la mise en place du secteur spatial d'EU-TELSAT, et dans les procedures établies en vue de réglementer Pexploitation du secteur spatial d'EUTELSAT et des stations ter­riennes, tient dument compte des avis et des procedures applicables des organes de PUnion internationale des télécommunica­tions.

EUTELSAT tient également compte des recommandations pertinenles de la Confé­rence européenne des administrations des postes el des télécommunications (CEPT).


 


ARTICLE 15

(Earth Station Approved)

a) Applications for approval of earth sta­tions, being transmitting stations, receiving stations or combined Iransmitling-receiving stations, to access the EUTELSAT Space Segment may be submitted to EUTELSAT only by the Signatory designated by the Party


ARTICLE 15

(Approbation des stallons terriennes)

a) Les demandes d'approbation des sta­tions terriennes, qu'il s'agisse de stations d'é-mission, de stations de reception ou de sta­tions mixtes d'émission et de reception, en vue de leur accés au secteur spatial d'EU-TELSAT, ne peuvent élre soumises ä EU-


 


Prop. 1982/83:173                                                                101

ARTIKEL 12

(Kostnader som inte belastar Eutelsat)

Följande skall  inle räknas till  Eutelsals kostnader:

i) signatärs skatteskuld för belopp som Eutelsat betalt till signalären enligt kon­ventionen och driftöverenskommelsen;

ii) kostnader som företrädare för parter eller signatärer haft för deltagande i möten med församlingen och styrelsen eller något annat av Eutelsats möten.

ARTIKEL 13 (Revision)

Eutelsats räkenskaper skall åriigen revide­ras av ojäviga revisorer som styrelsen utsett. Varje signatär skall ha rätt alt ta del av Eutel­sats räkenskaper.

ARTIKEL 14

(Andra internationella organisationer)

Eutelsat skall, vid projektering, utveck­ling, konslmktion och upprättande av Eutel­sats rymdsektor samt i de regler som fast­ställs för atl styra driften av Eutelsats rymd­sektor och av jordstationerna, såväl iaktta Internaflonella teleunionens tillämpliga be­stämmelser som la vederböriig hänsyn lill till­lämpliga rekommendationer och förfaranden som utfärdats eller fastställts av Internatio­nella teleunionens organ. Eutelsat skall också beakta tillämpliga rekommendationer från Europeiska post- och telesammanslulningen (CEPT).

ARTIKEL 15

(Godkännande av Jordstationer)

a) Ansökningar om godkännande av jord­stalioner, vare sig del gäller sändarslalioner, mottagarstationer eller kombinerade sändar-och moUagarslationer, för tillträde lill Eutel­sats rymdsektor får endast inges lill Eutelsat av den signatär som utsetts av den part på


 


Prop. 1982/83:173


102


 


in whose territory the earth station is or will be localed or, for earth stations in a territory not under the jurisdiction of a Party, by a duly authorized telecommunicaflons entity.

b)   Failure by the Board of Signatories to establish criteria and procedures, under sub­paragraph vi) of paragraph b) of Artide XII of the Convention, for approval of earth sta­tions shaU not predude the Board of Signa­tories from considering or acling upon any application for approval of an earth slaflon.

c)    Each Signatory or telecommunicaflons entity referred to in paragraph a) of this Arti­de shall, for earth stations for which it has submitted an applicaflon, be responsible to EUTELSAT for compliance of such stations with the mles and standards specified in the document of approval issued to it by EU­TELSAT unless, where a Signatory has sub­mitted the application, its designating Party assumes such responsibility.


TELSAT que par le Signalaire désigne par la Partie sur le territoire de laquelle la station est ou doit étre siluée ou, si des stations terriennes sont situées sur un tenitoire qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications dument aulorisé.

b)   Le fak que le Conseil des Signataires n'ait pas établi les criléres et les procedures visées ä Palinéa vi) du paragraphe b) de Parti­de XII de la Convention, pour Papprobation des stations terriennes, n'empéche pas le Conseil des Signataires d'examiner toute de­mande d'approbation d'une station tenienne ou d'y donner suite.

c)    Il incombe å chaque Signatahe ou or­ganisme de télécommunications vise au para­graphe a) du present artide d'assumer vis-ä-vis d'EUTELSAT, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesqueUes U a pré­sente une demande, la responsabilité de faire respecter les régles el normes prévues dans le document d'approbaflon que lui a adressé EUTELSAT ä moins que, dans le cas oö un Signalaire a présente la demande, la Partie qui Pa désigne n'accepte d'assumer ladite responsabilité.


 


ARTICLE 16

(Allotment of Space Segment Capacity)

a)    Applicaflons for allotment of EUTEL­SAT Space Segment capacity may be submit­ted to EUTELSAT only by Signatories or, for a territory not under the jurisdiction of a Party, by a duly authorized telecommunica­flons entity.

b)   Allotment of EUTELSAT Space Seg­ment capacity shaU be authorized by the Board of Signatories in accordance with the terms and condiflons established by il under subparagraph viii) and ix) of paragraph b) of Artide XII of the Convention.

c)    Each entity to which an allotment has been made under this Artide shall be respon­sible for compliance with all the terms and conditions set by EUTELSAT for such allot­ment unless, where a Signatory has submit­ted the applicaflon, ils designating Party as­sumes such responsibUky.


ARTICLE 16

(Allribulion de capacilé de sectur spatial)

a)    Les demandes d'attribulion de capacilé de secteur spatial d'EUTELSAT ne peuvent élre soumises ä EUTELSAT que par les Si­gnataires ou, dans le cas d"un territoire qui ne reléve pas de la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications döment aulorisé.

b)   L'allribuflon de capacilé de secteur spatial d'EUTELSAT dok étre autorisée par le Conseil des Signataires, conformément aux conditions établies par celui-ci en appli­caflon des ahnéas viii) et ix) du paragraphe b) de Partide XII de la Convenflon.

c)    fl incombe å chaque organisme auquel une atlribution a été faite en application du present artide de respecter les conditions dont EUTELSAT a assorti ladite atlribution ä moins que, dans le cas ou la demande a été présentée par un Signalaire, la Partie qui Pa désigne n'accepte d'assumer ladite responsa­bilité.


 


Prop. 1982/83:173                                                  103

vars territorium jordstalionen är eller kom­mer att vara belägen, eller, beträffande jord­stationer på territorium som inte är under någon parts jurisdiktion, av ett vederbörligen bemyndigat telekommunikationsorgan.

b) Styrelsens underlåtenhet atl anta villkor och förfaranden för godkännande av jordsta-floner enligt konventionens artikel XII b) vi) skall inle hindra styrelsen atl beakta eller av­göra varje ansökan om godkännande av jord-station.

c) Varje signatär eller lelekommunikations­organ som avses i a) i denna artikel skall beträffande jordslationer, för vUka signalären eller organet ingivit en ansökan, inför Eutel­sat svara för atl vid dessa stationer iakttas de villkor och tekniska bestämmelser som anges i del dokument om godkännande som Eutel­sat utfärdar. Vad nu sagts gäller inte i del fall då en signalär har ingivit ansökan men parten som utsett signalären lar på sig sådant an­svar.

ARTIKEL 16

(Tilldelning av rymdsektorkapacitet)

a)   Ansökningar om tUldelning av kapacitet
i Eutelsats rymdsektor får endast inges till
Eutelsat av signatärer, eller, när del gäller
territorium som inte är und?r någon parts
jurisdiktion, av elt vederbörligen bemyndigat
telekommunikationsorgan.

b)    TiUddning av kapacitet i Eutelsats
rymdsektor skaU bemyndigas av styrelsen i
enlighet med de villkor som styrelsen antagit
enligl konventionens artikel XII b) viii) och
ix).

c)   Vatje organ som tilldelals kapacitet en­
ligl denna artikel skall svara för att samtliga
villkor som Eutelsat uppstäUl för denna flll-
delning iakttas. Vad nu sagts gäller inle i det
fall då en signatär har ingivit ansökan men
parten som utsett signalären lar på sig sådant
ansvar.


 


Prop. 1982/83:173


104


 


ARTICLE 17 (Procurement)

a)    All contracts for the procurement of goods and services by EUTELSAT shall be awarded in accordance with Artide XIV of the Convention, this Artide and Artide 18 of the Operating Agreement and the proce­dures, regulations, terms and conditions es­tablished by the Board of Signatories under subparagraph ii) of paragraph b) Artide XII of the Convention.

b)   The approval of the Board of Signato­ries shall be required before:

i) the issue of requesls for proposals or invitations to tender for contracts which are expected lo exceed 150,000 ECUs in value;

ii) The award of any contract lo a value exceeding 150,000 ECUs. If justified by changes in worid price in-dices, the Board of Signatories may revise these flnancial limits.

c)    The procedures, regulations, terms and
conditions referred to in paragraph a) of this
Artide shall provide for the supply of full and
timely information to the Board of Signato­
ries. Upon request from any Signatory, the
Board of Signatories shall supply to that Sig­
natory such information with respect to any
contract, as will enable that Signatory lo dis­
charge its responsibilities as a Signatory.

d)    In the following cases open internation­
al lendering may be dispensed with under
procedures adopted by the Board of Signa­
tories under subparagraph ii) of paragraph b)
of Artide XII of the Convention:

i) the estimaled value of the contract does not exceed 75,000 ECUs and the award of the contract would not, because of the application of the dispensaflon, place a contractor in such a position as to prejudice al some låter date the effective exercise by the Board of Signatories of the procurement policy in Artide XIV of the Convention. If justified by changes in world price indices, the Board of Signato­ries may revise this financial limit;

ii) procurement is required urgenfly in


ARTICLE 17 (Passation des marchés)

a)    Tous les contrats d'achat de fournitures et de prestation de services requis par EU­TELSAT sont atlribués conformément aux dispositions de Partide XIV de la Conven­tion, du present artide et de Partide 18 de PAccord d'exploitation ainsi qu'aux proce­dures, réglementations et conditions fixées par le Conseil des Signataires en application des dispositions de Palinéa ii) du paragraphe b) de Partide XII de la Convention.

b)   L'approbation du Conseil des Signa­taires est requise avant:

i) tout lancement de demandes de pro­positions ou d'appels d'offres pour des contrats dont la valeur prévue est supé­rieure å 150000 ECU;

ii) la passation de tout contrat dont la valeur est supérieure ä 150000 ECU. Le Conseil des Signataires peut modifler ces limites flnanciéres si des changemenls d'indices des prix mondiaux le justifienl.

c)    Les procedures, réglementations et mo­
dalilés visées au paragraphe a) du present
artide doivent prévoir la fourniture en temps
opportun de renseignemenls complels au
Conseil des Signataires. Sur demande de tout
Signalaire, le Conseil des Signataires lui four­
nit, en ce qui concerne tous les contrats, tous
les renseignemenls nécessaires pour per­
metlre audit Signalaire de s'acquiller de ses
responsabUités en cette qualité.

d)    Dans les cas suivanls, il peut y avoir
dispense de recourir aux appels d'offres in­
ternalionaux publics, conformément aux pro­
cedures adoptées par le Conseil des Signa­
taires en application de Palinéa ii) du para­
graphe b) de Partide XII de la Convention :

i) la valeur eslimalive du contrat ne dé­passe pas 75000 ECU et, ä cause de Pap­plication d'une lelle dispense, Pattribution du contrat ne met pas le conlractant dans une position telle qu'elle porte atteinte ul­térieurement ä Pexécution effective par le Conseil des Signataires de la politique de passation des marchés définie ä Partide XIV de la Convention. Le Conseil des Si­gnataires peut modifier cette limite finan­ciére si des changemenls d"indices des prix mondiaux le justifienl;

ii) la passation d'un marché est requise


 


Prop. 1982/83:173                                                               105

ARTIKEL 17

(Upphandling)

a) Alla kontrakt rörande Eutelsats upp­handling av varor och tjänster skall placeras i enlighet med konventionens artikel XIV, denna artikel och arflkel 18 i driftöverens­kommelsen saml de förfaranden, regler och villkor som styrelsen antagit enligt konven­tionens artikel XII b) ii).

b) Styrelsens godkännande erfordras innan

i) anbud infordras rörande beställning som i värde väntas översliga 150.000 ECU;

ii) kontrakt ingås om beställning som i värde överstiger 150.000 ECU.

Styrelsen får besluta om ändring av des­sa maximibelopp om del är befogat på grund av förändringar i världsprisindex. c) De förfaranden, regler och villkor som anges under a) skall sörja för atl styrelsen i rätt tid förses med fullständiga upplysningar. På begäran av en signalär skall styrelsen för­se denne med sådana upplysningar rörande kontrakt som den behöver för att fullgöra sina skyldigheter som signatär.

d) I följande fall får undanlag göras från kravet på öppen internationell anbudsinford-ran i enlighet med de regler som styrelsen antagit enligt konventionens artikel XII b) ii):

i) då kontraktets beräknade värde inte överstiger 75.000 ECU och placeringen av kontraktet, lill följd av tillämpningen av undantagsregeln, inle kommer atl sätta en leverantör i ett sådant läge atl styrelsens effektiva utövande av de allmänna rikt­linjer för upphandling som anges i konven­tionens artikel XIV senare försvåras. Sty­relsen får ändra på denna beloppsgräns om det är befogat på grund av förändringar i världsprisindex;

ii) då snabb upphandling erfordas i en


 


Prop, 1982/83:173


106


 


an emergency affecting the operational via-bility of any acflvilies of EUTELSAT;

iii) there is only one source of supply to a speciflcalion which is necessary to meel the requirements of EUTELSAT or the sources of supply are so severely restricted in number that il would be neither feasible nor in the best interest of EUTELSAT to incur the expendilure and flme entailed in open international tender, provided that, where there is more than one source, all are given an opportunky to bid on an equal basis;

iv) the requiremenl is of an administra­tive nature best suited to local procure­ment;

v) the procurement is for personal ser­vices.


d'urgence pour faire face ä une situation exceptionneUe metlanl en cause la viabilité de Pexploitation pour toute activité d'EU-TELSAT;

iii) il exisle une seule source d'approvi-sonnemenl répondant aux spéciflcalions nécessaires pour faire face aux besoins d'EUTELSAT, ou bien le nombre des sources d'approvisionnemenl est si limite qu'il ne serait ni possible ni de Pintérét d'EUTELSAT d'engager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lance­ment d'un appel d'offres international pu­blic, sous réserve qu'au cas ou il exislerail plus d'une source d'approvisionnement, elles aient la possibilité de presenter des soumissions sur un pied d'égalilé;

iv) les besoins sont de nature adminis­trative el il est plus indiqué d'y satisfaire sur place;

v) la passation d'un marché est deslinée å des prestations de services en personnel.


 


ARTICLE 18 (Intellectual Property)

a) For the purpose of the Operating Agree­ment "Intellectual Property" means the rights relating lo invenlions in all flelds of human endeavour, scienlific discoveries, in­dustrial designs, trade marks, service marks and commercial names and designations, know-how, protection against unfair compe­lilion, Copyright, and all other rights resulflng from intellectual acflvity in the industrial and scienlific fields.

b) i) EUTELSAT's pohcy on inteUectual
property shall be based on the principle of
acquiring only these rights which are
necessary to enable work to be performed
by or for k.

ii) In particular, ownership of intellec­tual property generated by a contractor in the performance of a EUTELSAT-funded contract shall be retained by the contrac­tor.

c)    In order lo give effect lo those princi­
ples, while at the same lime observing gener-
ally accepted industrial praclices, EUTEL-


ARTICLE 18 (Propriété intelleclueUe)

a)    Aux fins de PAccord d'exploilalion,
Pexpression »Propriété intelleclueUe» dé­
signe tous droits afférents aux invenlions
dans tous les domaines d'aclivité humaine,
aux découvertes scientifiques, aux dessins el
modéles, aux marques de fabrique, aux mar-
ques de service el aux dénominalions el
noms commcrciaux, au savoir-faire et ä la
protection contre la concurrence déloyale;
eUe désigne également les droits d'auteur el
tous autres droits résultant de Pacliviié intel­
leclueUe dans les domaines industriel et
scienltfique.

b) i) La politique d'EUTELSAT en ma-
flére de propriété inleUectudle est fondée
sur le prindpede Pacquisition des seuls
droits qui sont nécessaires pour permetlre
que des travaux soient exécutés par elle ou
en son nom.

ii) En particulier, le conlractant con­servé la propriété des droits qui'il a acquis dans Pexécuflon d'un contrat financé par EUTELSAT.

c)    Aux fins d'application de ces principes
el en tenant compte en méme temps des pra-
flques  industrielles généralemenl admises.


 


Prop. 1982/83:173                                                               107

nödsituation som äventyrar den effektiva driften inom något av Eutelsats verksam­hetsområden;

iii) då det endast finns en leveranskälla' för utmstning enligt en specifikation som är nödvändig för att motsvara Eutelsats be­hov, eller då antalet leveranskällor är så begränsat atl det varken skulle vara lämp­ligt eller i Eutelsats välförstädda intresse att anslå tid och medel till öppen internatio­nell anbudsinfordran och förutsatt att då det finns fler än en källa samtliga dessa får tillfälle att lämna anbud på lika villkor;

iv) då behovet är av administrativ natur som bäst tillfredsställs genom lokal upp­handling;

v) då upphandlingen avser personliga tjänster.

ARTIKEL 18 (Intellektuell äganderätt)

a) I driftöverenskommelsen förstås med "intellektuell äganderätt" rättigheter i fråga om uppfinningar inom alla områden för mänsklig strävan, vetenskapliga upptäckter, industriella mönster och modeller, varumär­ken, servicemärken, firmanamn och affärsbe­teckningar, tekniskt kunnande, skydd mol il­lojal konkurrens, upphovsrätt och alla andra rättigheter hänförliga lill intellektuell verk­samhet på de industrieUa och vetenskapliga områdena.

b i) Eutelsals allmänna riktlinjer för in­tellektuell äganderätt skall utgå från princi­pen att organisationen endast skall förvär­va de rättigheter som är nödvändiga för alt få arbete ulfört av eller för Eutelsat.

ii) Framför allt skall intellektuell ägande­rätt som uppstår då en leverantör utför ett av Eutelsat bekostat arbete stanna hos le­verantören.

c) Eutelsat skaU, för atl förverkhga dessa riktlinjer samfldigt som organisationen iakt­tar allmänt vedertagen industriell praxis, då


 


Prop. 1982/83:173


108


 


SAT shall, where work funded by it under contract contains a significant element of study, research or development, ensure for itself:

i) the right to have disdosed to it with­out payment all intellectual property gener­ated by such work;

ii) licence to disdose and have disdosed without payment the intellectual property so generated to Parties and Signatories and other persons within the jurisdiction of a Party:

iii) licence lo use, and to authorize and have authorized lo be used by Parties, Sig­natories and other persons within the juris­diction of a Party, the intellectual property so generated. Where such use is connected with the EUTELSAT Space Segment or accessing earth stations, the licence shall be without payment; and where the use is for another purpose, the licence shall be on fair and reasonable terms and conditions to be settled between the owner of the intel­lectual property and the user;

iv) if possible, licences, on fair and rea­sonable terms and conditions, to use and have used as necessary for the reconstruc-tion or modiflcation of any producl of a EUTELSAT-funded contract pre-exisling intellectual property rights, that is to say rights other than those generated in the performance of such contract but which are required to contribule to the proper performance of such contract.

d)    The Board of Signatories may approve
a deviation from the policies described in
subparagraphs ii), iii) and iv) of paragraph c)
of this Artide if during negotiaflons the
Board of Signatories is satisfled that failure lo
deviate would prejudice EUTELSAT.

e)    The Board of Signatories may also, if
exceptional circumstances warrant, approve
a deviation from the policy described in sub­
paragraph ii) of paragraph b) of this Artide


EUTELSAT s'assure pour elle-méme, lors­que des travaux financés par elle dans le cadre d'un contrat component une part im-portante d'étude, de recherche ou de mise au point:

i) le droit d'avoir communication, sans redevance, de toute la propriété intellec­lueUe résultant desdits travaux;

ii) la concession d'une licence lui per­meltanl de communiquer el de faire com-muniquer sans redevance aux Parlies et aux Signataires et å toutes autres per­sonnes relevant de la juridiction d'une Par­tie la propriété intelleclueUe résultant des­dits travaux;

iii) La concession d'une licence lui per-metlant d"utiliser, d'auloriser et faire au-toriser les Parties, les Signataires et toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, å utiliser la propriété intel­leclueUe résultant desdits travaux sans re­devance, lorsque ladite utilisation est rela­tive au secteur spatial d'EUTELSAT, et aux stations terriennes ayant accés ä celui-ci et, pour des ufllisations ä toute autre fin, selon des modalilés el å des conditions équilables el raisonnables qui sont définies enlre le détenteur de la propriété intellec­lueUe et Putilisaleur;

iv) si possible, la concession des li­cences, selon des modalilés et ä des condi­tions équilables el raisonnables lui permel­tanl d'utiliser et de faire utiliser les droits de propriété intdlectuelle préexistants dans la mesure ou cette utilisation est nécessaire å la reconstruction ou ä la modi­flcation de tout produit ayant fait Pobjet d'un contrat financé par EUTELSAT, c'est-ä-dire les droits autres que ceux ré­sultant de Pexécution dudit contrat mais qui sont nécessaires ä la bonne execution dudit contrat.   -

d)    Le Conseil des Signataires peut ac-
corder une dérogalion aux principes stipulés
aux alinéas ii), iii) el iv) du paragraphe c) du
present artide si, au cours des négociations,
le Conseil des Signataires est persuadé que
Pabsence d'une telle dérogation porterak
prejudice ä EUTELSAT.

e)    Le Conseil des Signataires peut égale­
ment, lorsque des circonstances exception-
nelles le justifienl, accorder une dérogation
au principe slipulé ä Palinéa ii) du paragraphe


 


Prop. 1982/83:173                                                               109

arbete som enligt kontrakt betalas av Eutel­sat i betydande mån utgörs av studier, forsk­ning eller utveckling, tillförsäkra sig

i) rätten atl utan betalning få del av all intellektuell äganderätt som uppstår vid så­dant arbete;

ii) tUlslånd all delge och låta delge på så sätt uppkommen intellektuell äganderätt till parter och signatärer och andra perso­ner inom en parts jurisdiktion;

iii) tillstånd all använda på så sätt upp­kommen inldlektudl äganderätt samt alt bemyndiga och låta bemyndiga dess an­vändning av parter, signatärer och andra personer inom en parts jurisdiktion. När sådan användning är knuten till Eutelsats rymdsektor eller till jordstationer med till­träde till denna skall tillståndet ges utan betalning. När användningen har ett annat ändamål skall tillståndet ges på rättvisa och rimliga villkor genom överenskommelse mellan innehavaren av den intellektuella äganderätten och användaren;

iv) om möjligt, tillstånd på rättvisa och rimliga villkor att använda och låta använ­da - i den mån så är nödvändigt för om­byggnad eller ändring av en produkt som täcks av ett av Eutelsat bekostat kontrakt - den redan förut existerande intellek­tuella äganderätten, dvs. andra än de som uppkommk vid utförandet av arbete enligt sådant kontrakt men som är nödvändiga för dess rikflga genomförande.

d)   Styrelsen får godkänna ett avsteg från de
allmänna riktlinjer som anges under c) ii), iii)
och iv) om den under avtalsförhandlingar blir
övertygad om atl underlåtenhet att göra så­
dant avsteg skulle vara till nackdel för Eutel­
sat.

e)   Styrelsen får, om alldeles särskilda om­
ständigheter motiverar det, även godkänna
elt avsteg från den princip som anges under
b) ii), förutsatt all följande villkor är upp-


 


Prop. 1982/83:173

provided all the following conditions are met:

i) the Board of Signatories is convinced that failure to deviate would prejudice EU­TELSAT;

ii) the Board of Signatories decides that EUTELSAT should be in a position to en­sure patent or similar protection in any country;

iii) the contractor concerned is not abie or willing to ensure such patent or other similar protection within the appropriate lime limit.

f) Where EUTELSAT has acquired rights in inteUectual property by transfer from IN­TERIM EUTELSAT under Artide 3 of the Operating Agreement or otherwise than un­der paragraph c) of this Artide, it shall, on request, and provided il has the right to do so:

i) disdose or have disdosed such intel­lectual property to äny Party or Signatory without payment except that such Party or Signatory shall reimburse EUTELSAT for any payment by EUTELSAT to third par­lies for the exercise of this right of disclo-sure;

ii) grant licence to any Party or Signa­tory lo disdose or have disdosed to other persons within the jurisdiction of a Party and to use, authorize and have authorized those other persons to use such intellectual property. Where such use is connected with the EUTELSAT Space Segment or accessing earth stations, the licence shall be without payment; and where the use is for anolher purpose, the licence shall be on fair and reasonable terms and conditions to be settled between the user and EUTEL­SAT or other owner of the intellectual property or any other authorized entity or person having a proprielary interest there­in, except that such Party or Signatory shall reimburse EUTELSAT for any pay­ment by EUTELSAT to third parties for the right lo grant such licence.

g) EUTELSAT shall keep each Party and Signatory which so requesls informed of the


110

b)         du present artide lorsque toutes les condi­
tions suivantes sont remplies:

i) le Conseil des Signataires est per­suadé que Pabsence d'une telle dérogalion porterait prejudice ä EUTELSAT;

ii) le Conseil des Signataires décide qu'EUTELSAT doit élre en mesure d'as-surer une protection par des brevels ou par loiit autre moyen similaire dans tout pays;

iii) le conlractant concerne n'esl ni ä méme ni désireux d'assurer une teUe pro­tection dans des délais appropriés.

f)     Lorsqu'EUTELSAT se sera vu Irans-
férer les droits relatifs ä la propriété intellec­
lueUe par EUTELSAT INTERIMAIRE en
vertu de Partide 3 de PAccord d'exploita-
lion, ou autrement qu'en vertu du paragraphe

c) du present artide, EUTELSAT, dans la
mesure oö elle a le droit de le faire, doit sur
demande:

i) communiquer ou faire communiquer ladite propriété intdlectuelle ä toute Partie ou Signalaire sans redevance, sous réserve que tout paiement exigé, le cas échéant, d'EUTELSAT par des tiers pour Pexer­cice dudit droit de communication, soit remboursé ä EUTELSAT par la Parfle ou le Signalaire bénéficiaire de la communica­tion;

ii) concéder licence ä toute Partie ou ä tout Signalaire de communiquer ou de faire communiquer ä toutes autres personnes re­levant de la juridiction d'une Parlie, d'uti-liser el d'autoriser ou de faire auloriser de telles autres personnes ä utiliser ladite pro­priété intdlectuelle, sans redevance lors­que cette utilisation est relative au secteur spatial d'EUTELSAT ou aux stations ter­riennes ayant accés ä celui-ci el, pour des ufllisations ä toute autre fin, selon des mo­dahtés el ä des conditions équilables el raisonnables définies enlre Putilisaleur et EUTELSAT ou tout autre détenteur de la propriété inlellecluelle, ou tout autre or­ganisme ou personne dument autorisé ayant une part de ladite propriété inlellec­luelle el sous réserve du remboursement de tout paiement exigé d'EUTELSAT par des tiers pour le droit d'accorder une telle licence.

g)    EUTELSAT tient chaque Parlie ou cha­
que Signalaire qui le demande au couranl de


 


Prop. 1982/83:173                                                  111

fyUda:

i) om styrelsen är övertygad att underlå­tenhet att göra avsteg skulle vara till nack­del för Eutelsat;

ii) om styrelsen beslutar atl Eutelsat bör kunna säkerställa patent eller liknande skydd i något land;

iii) om den ifrågavarande leverantören

inte kan eller är vUlig atl säkerställa sådant

patent eller annat liknande skydd inom

skälig tid.

f) När Eutelsat har förvärvat intellektuell äganderätt genom överföring från Interim Eutelsat enligt artikel 3 i driflöverenskom­melsen eller på annat sätt enligl c) i denna artikel skall Eutelsat på begäran och förutsatt alt organisationen är berättigad härtill

i) delge eller låta delge sådan inlellektueU äganderätt till part eller signatär utan an­nan betalning än alt parlen eller signalären skall ersätta Eutelsat för organisationens utlägg tUl tredje part för utövandet av den­na delgivningsrätl;

u) meddela tillstånd lill part eller signalär att delge eller låta delge andra personer inom en parts jurisdiktion och all använda, bemyndiga och låta bemyndiga dessa andra personer att använda den ifrågavarande in­tellektuella äganderätten. Bortsett från all en part eller signalär skall ersätta Eutelsat för utlägg som Eutelsat gjort till tredje part för rätten att meddela sådant flllslånd, skall tillståndet ges kostnadsfritt när använd­ningen har samband med Eutelsats rymd­seklor eller med jordstalioner som har flll-träde tUl denna, och när användningen avser annat ändamål, skall tiUslåndet ges på rättvisa och rimliga villkor som avtalas meUan användaren och Eutelsat eller an­nan ägare av den intellektuella äganderät­ten eller något annat bemyndigat organ el­ler person som har ägarintressen däri.

g) Eutelsat skall hålla varje part och signa­tär som så begär underrättad om tillgången på


 


Prop. 1982/83:173


112


 


availability and general nature ofall intellec­tual property which is disdosed to it under subparagraph i) of paragraph c) or subpara­graph i) of paragraph f) of this Artide.

h) the disclosure and use, and the terms and conditions of disclosure and use, of all intellectual property in which EUTELSAT has acquired rights shall be on a non-discrim-inatory basis as between Parties and Signa­tories, and other persons to whom rights may be granted or disdosures made pursuant lo this Artide.


la disponibilité et de la nature générale de loute la propriété intelleclueUe dont elle a communication en vertu des dispositions de Palinéa i) du paragraphe c) ou de Palinéa i) du paragraphe O du present arflcle.

b) La communication, Putilisation et les modalilés de communication et d'utilisation de loute la propriété intdlectuelle dans la­quelle EUTELSAT a acquis des droits s'ef-fectuent sans discriminalion enlre toutes les Parties et tous les Signataires, el toutes autres personnes auxqueUes les droits peu­vent étre accordés et les Communications ef­fectuées conformément aux dispositions du present artide.


 


.ARTICLE 19

(Liability)

a)   Neither EUTELSAT, nor any Signatory
nor, when performing his functions within
the limits of his authority, any employee of
any of them, nor any representative in meet­
ings of EUTELSAT, shall be liable to any
Party or lo any Signatory or to EUTELSAT,
because of any inierruption, delay or mal-
functioning of télécommunications service
provided or lo be provided under the Con­
vention or the Operating Agreement, nor
shall any actions for damages be brought
against them because of such inierruption,
delay or malfunctioning.

b)    A Signatory, or an employee of EU­
TELSAT or of a Signatory who has acted
within the framework and limits of his au­
thority, who, by the flnal judgement of a
competent tribunal or under a setllemenl ap­
proved by the Board of Signatories, has been
found liable for any acflvity underlaken by or
on behalf of EUTELSAT under the Conven­
tion or the Operating Agreement, shall be
réimbursed by EUTELSAT in respect of any
claim, induding costs and expenses, that the
Signatory or the person concerned has lo dis­
charge.

If payment has not already been made, EUTELSAT shall make seUlement direct, in place of the Signatory or person concerned.

c)    If a claim is brought against a Signatory
or any such employee, it or he shall, as a
condition of reimbursement under paragraph


ARTICLE 19

(Responsabilité)

a)   EUTELSAT, tout Signalaire ou, lors-qu'il agil dans Pexercice de ses fonctions et dans les limites de ses atlributions, tout em-ployé de Pun d'eux, tout representant ä des réunions d'EUTELSAT, n'encourenl aucune responsabilité ä Pégard de toute Parlie ou de tout Signalaire ou d'EUTELSAT par suite de tout arrét, retard ou mauvais fonctionnemenl des services de télécommunications fournis ou qui doivent étre fournis conformément ä la Convention ou ä PAccord d'exploitation et aucune action en dommages-inléréts ne peut étre intentée contre eux par suite de tout arrét, retard ou mauvais fonctionnemenl.

b)  Un Signalaire ou un employé d'EUTEL-SAT ou d'un Signalaire ayant agi dans le cadre et la limite de ses atlributions, qui a été reconnu en vertu du jugemenl définilif d'un tribunal competent ou d'un compromis ap­prouve par le Conseil des Signataires, pour responsable d'une activité entreprise par EU­TELSAT ou en son nom, en application de la Convention ou de PAccord d'exploitaflon, se voil remboursé par EUTELSAT loute in-demnilé, frais et dépens indus, que ledk Si­gnalaire ou la personne concernée doit payer.

Si le paiement n'est pas encore intervenu, EUTELSAT effectué direclemenl le régle­ment requis ä la place du Signalaire ou de la personne concernée.

c)    Si une demande d'indemnilé est présen­
tée ä un Signalaire ou å tout employé, celui-ci
doit, aux flns de remboursement de Pindem-


 


Prop. 1982/83:173                                                                113

och den allmänna beskaffenheten hos all in­tellektuell äganderätt som organisationen fått del av enligl c) i) eller f) i denna artikel.

h) Delgivning och användning av all intel­lektuell äganderätt flll vilken Eutelsat har för­värvat rättigheterna — liksom villkoren här­för - skall ske ulan diskriminering meUan parter, signatärer och andra personer som meddelas rättigheter eller delges enligl denna artikel.

ARTIKEL 19

(Ansvarighet)

a)   Varken Eutelsat eller en signalär, irite heller en anställd hos någon av dem eller företrädare vid Eutelsals möten, som utför sina arbetsuppgifter inom ramen för sina be­fogenheter, skaU vara ansvarig gentemot en part, en signalär eller Eutelsat för avbrott, försening eller bristande funkflon hos teleför­bindelser som tUlhandahålls eller skall till­handahållas enligt konventionen eller drift-överenskommelsen. Inte heller skall skade­ståndsanspråk riktas mol dem på grund av nämnda avbrott, försening eller bristande funktion.

b)  En signatär eUer en anställd hos Eutelsat eller hos en signalär som har handlat inom ramen för sina befogenheter och som genom slutgiltigt utslag av en behörig domstol eller enligl en förlikning godkänd av styrelsen har befunnits ansvarig för verksamhet som bedri­vits av Eutelsat eller på dess vägnar enligt konventionen eUer driftöverenskommelsen, skall ersättas av Eutelsat för skadestånd, däri inbegripet kostnader och utgifter, som signa­lären eller ifrågavarande person förpliktas alt betala.

Eutelsat skaU reglera saken direkt i signa­tärens eller ifrågavarande persons ställe, om betalning inle redan har gjorts.

c)    Om skadeståndsyrkande riktas mot en
signalär eller någon anställd som nämnts
ovan,  skall signalären eller den anställde,

8    Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173


114


 


b) of this Artide, immediately notify EU­TELSAT in order to give it the opportunity to advise and recommend on the means of defence, or to propose a setllemenl of the dispute and, if permitted by the law of the jurisdiction in which the claim is brought, to join in the proceeding or to stånd in the place of the Signatory or of the employee con­cerned.


nilé due en vertu du paragraphe b) du present artide, informer sans délai EUTELSAT afin qu'elle soit en mesure de donner son avis et d'émeltre des recommandations sur les moyens de défense ou de proposer un régle­ment du différend et, si le droit du tribunal auprés duquel Paction est intentée le permet, de se joindre ä la procédure ou de se substi-tuer au Signalaire ou ä Pemployé concerne.


 


ARTICLE 20

(Setllemenl ofDisputes)

a)   All disputes arising between Signatories or between EUTELSAT and a Signatory or Signatories in connection with the interpreta­tion or application of the Operating Agree­ment, shall be submitted to arbitration in ac­cordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled within one year from the lime a Signatory or EUTELSAT has noti-fled the other party to Ihe dispute its inten­tion lo seltle such a dispute amicably.

b)  All such disputes arising between a Sig­natory and a State or télécommunications en­flly which has ceased to be a Signatory, or between EUTELSAT and a State or telecom­municaflons entity which has ceased to be a Signatory, and which arise after such State or telecommunicaflons entity ceased to be a Sig­natory, if not otherwise settled within one year of the time a Signatory or EUTELSAT has notkied the other party of its intention lo sellie such a dispute amicably, may be sub­mitted to arbitration in accordance wkh An­nex B to the Convention provided aU the dispulanls concerned agree. If a State or tele­communicaflons entity ceases to be a Signa­tory after the start of an arbitration in which k is a dispulanl, such arbitration shall be conflnued and conduded.

c) All disputes arising in connection with the interpretation or application of agree­ments or contracts that EUTELSAT has con­duded with any Signatory shall be subject to the provisions on the setllemenl of disputes contained in such agreemenls and contracts. In the absence of such provisions, such dis­putes shall be submitted to arbitration in ac-


ARTICLE 20 (Réglement des différends)

a)   Tout différend enlre des Signataires ou enlre un ou plusieurs Signataires et EUTEL­SAT, relatif ä Pinterprétation ou ä Papplica­tion de PAccord d'exploitalion, est soumis ä Parbitrage conformément aux dispositions de Pannexe B de la Convention, s'il n'a pas été résolu autrement dans le délai d'un an ä compter de la date ä laquelle un Signalaire ou EUTELSAT a notiflé ä Pautre partie au dif­férend son intention de voir un tel différend réglé ä Pamiable.

b)  Tout différend enlre un Signalaire el un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d'éntre Signalaire, ou enlre EU­TELSAT et un Elal ou un organisme de télé­communications qui a cessé d'étre Signa­laire, et qui surgil apres que ledil Etat ou organisme de télécommunications a cessé d'étre Signalaire, s'U n'a pas été réglé autre­ment dans le délai d'un an ä compter de la date å laquelle un Signalaire ou EUTELSAT a notiflé ä Pautre partie son intention de voir un tel différend réglé å Pamiable, peut élre soumis ä Parbitrage conformément aux dis­positions de Pannexe B de la Convention, sous réserve que toutes les parlies au diffé­rend y consenlent. Si un Etat ou un orga­nisme de télécommunications cesse d'élre Signalaire apres le commencement d'une procédure d'arbkrage ä laqueUe il est partie, ledit arbilrage se poursuit jusqu'ä sa conclu­sion.

c)   Tout différend relatif ä Pinterprétation ou ä Papplication d'accords ou de contrats qu'EUTELSAT a conclus avec un Signa­laire, est soumis aux dispositions sur le régle­ment des différends contenues dans lesdits accords et contrats. En Pabsence de teUes dispositions, un tel différend, s'il n'a pas été résolu autrement dans le délai d'un an ä


 


Prop. 1982/83:173                                                  115

som förutsättning för ersäUning enligt b), omedelbart underrätta Eutelsat därom för atl ge organisationen tillfälle att lämna råd och rekommendationer beträffande svaromålet eller atl föreslå förhkning i tvisten, och, om lagen inom den jurisdikflon där skadestånds-yrkandet framställts medger, atl ingå som part i målet eller att träda i signatärens eller den anställdes ställe.

ARTIKEL 20

(Avgörande av tvister)

a) Alla tvister som uppkommer mellan sig­natärer eller mellan Eutelsat och en signatär eller signatärer i samband med tolkning eller tillämpning av driftöverenskommelsen skall hänskjutas till skiljedom i enlighet med bilaga B till konventionen, om uppgörelse inte nätts på annat sätt inom ett år från den tidpunkt, då en signalär eller Eutelsat meddelat motparten i tvisten sin avsikl att lösa denna i godo.

b) AUa sådana tvister som uppkommer meUan en signatär och en stat eller ett tele-kommunikaflonsorgan som har upphört all vara signatär, eller mellan Eutelsat och en stat eller elt Idekommunikaflonsorgan som har upphört alt vara signatär, får om uppgö­relse inle nåtts på annat sätt inom ett år från den fldpunkt, då en signalär eUer Eutelsat meddelat motparten om sin avsikt atl lösa tvisten i godo, hänskjutas flll skiljedom i en­lighet med bUaga B tiU konventionen, fömt­satt all samtliga berörda parter i tvisten går med på del. Om en stat eller ett Idekommuni­kaflonsorgan upphör alt vara signatär efter det all elt skiljedomsförfarande, vari staten eUer telekommunikaflonsorganet är part, in­letts, skall förfarandet fortsättas och avslu­tas.

c) Alla tvister som uppkommer i samband med tolkning eller tillämpning av avtal eller kontrakt som Eutelsat ingått med signatär skall vara underkastade de bestämmelser om avgörande av tvister som ingår i sådana avtal och kontrakt. Då sådana bestämmelser sak­nas, skaU ifrågavarande tvister hänskjutas flll skiljedom i enlighet med bilaga B flll konven-


 


Prop. 1982/83:173


116


 


cordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled within one year from the time the Signatory or EUTELSAT has notified to the party lo the dispute its inten­tion to seltle such a dispute amicably.

d) If, upon entry into force of the Operating Agreement, any arbitration is in progress un­der Artide 17 of the Provisional Agreement, the procedures prescribed by that Artide shall conlinue to be followed for such arbitra­tion until its conclusion, unless all the dispu­lanls otherwise agree. If INTERIM EUTEL­SAT is a party to any such arbitration, EU­TELSAT shall replace it as a party.


compter de la date ä laquelle le Signalaire ou EUTELSAT a notiflé ä Pautre partie son intention de voir un tel différend réglé ä Pamiable, est soumis ä Parbitrage conformé­ment aux dispositions de Pannexe B de la Convention.

d) Si, ä la date d'entrée en vigueur de PAc­cord d'explokation, un arbilrage est en cours en vertu des dispositions de Partide 17 de PAccord provisoire, les procedures prévues par lesdiles dispositions conlinuent ä s'appli-quer en ce qui concerne ledit arbilrage jus-qu'ä sa conclusion, å moins que toutes les parties au différend n'en disposent autre­ment. Si EUTELSAT INTERIMAIRE est partie audil arbilrage, EUTELSAT se substi­lue å EUTELSAT INTERIMAIRE en tant que partie au différend.


 


ARTICLE 21

(Financial Setllemenl on Withdrawal)

a)   Within three months after the effective date of withdrawal of a Signatory from EU­TELSAT under Artide XVIII of the Conven­tion, the Board of Signatories shall notify the Signatory of the valuation by the Board of Signatories ofils flnancial status in relation lo EUTELSAT at the effective date of its with­drawal and of the proposed terms of setlle­menl under paragraph c) of this Artide.

b)   The notification under paragraph a) of this Artide shall include a statement of:

i) the amount payable by EUTELSAT to the Signatory, calculated by multiplying the amount determined from a valuation made under paragraph c) of Artide 7 of the Operating Agreement on the effective date of its withdrawal by the investment share held by the Signatory on that date;

ii) any amounts lo be paid by the Signa­tory to EUTELSAT under subparagraph i) of paragraph e) of Artide XVIII of the Convention represenling its share of capi­tal contributions for contractual commit­menls specifically authorized before the re­ceipt by the Director General of the noflce of its decision to withdraw or, as the case may be, before the effective date of with­drawal, together wkh the proposed sched­ule of payments lo meel such contractual commitmenls and liabilifles arising from


ARTICLE 21

(Réglement flnancier lors du retrait)

a)   Dans les trois mois qui suivent la date d'effet du retrait d'EUTELSAT d'un Signa­laire, en application de Partide XVIII de la Convention, le Conseil des Signataires notifie audil Signalaire Pévaluation qu'il a établie de sa situation financiére dans EUTELSAT å la date ä laquelle le retrait prend effet ainsi que les modalilés proposées pour le réglement prévu au paragraphe c) du present artide.

b)   La notification prévue au paragraphe a) du present artide comprend un relevé :

i) de la somme å verser par EUTELSAT au Signalaire, obtenue en multipliant la part d'inveslissemenl détenue par le Signa­laire a la date ä laquelle le retrait prend effet, par un montant calculé å partir d'une évalualion effectuée conformément au paragraphe c) de Partide 7 de PAccord d'exploilation å ladite date;

ii) des sommes ä verser par le Signalaire ä EUTELSAT conformément ä Palinéa i) du paragraphe e) de Partide XVIII de la Convention, representant sa quole part de contribution au capital au titre d'engage-menls conlractuels expressémenl auto­risés, soit avant la date de reception par le Directeur general de la notificaflon de sa decision de retrait, soit, le cas échéant, avant la date å laquelle son retrait prend effet, accompagne d'un projet d'échéan-cier des paiements pour faire face auxdits


 


Prop. 1982/83:173                                                                117

tionen, om uppgörelse inle nåtts på annat sätt inom elt år från den tidpunkt, dä signalären eller Eutelsat meddelat motparten i tvisten sin avsikt all lösa denna i godo.

d) Om vid driflöverenskommelsens ikraft­trädande skiljedomsförfarande pågår enligt artikel 17 i den provisoriska överenskommel­sen skall, om inte partema kommer överens om annat, de i nämnda artikel angivna regler­na fortsättningsvis följas flll dess sagda skilje­domsförfarande har avgjorts. Om Interim Eu­telsat är part i elt sådant skiljedomsförfa­rande, skall Eutelsat inträda i dess ställe som part.

ARTIKEL 21

(Ekonomisk uppgörelse vid utträde)

a)    Styrelsen skall inom tre månader från den dag då en signatärs utträde ur Eutelsat enligt artikel XVIII i konventionen träder i kraft underrätta signalären om den värdering som styrelsen företagit av signatärens ekono­miska ställning i förhåUande lill Eutelsat vid tidpunkten för utträdets ikraftträdande saml om de föreslagna vUlkoren för den ekonomis­ka uppgörelsen enligt c).

b)   Underrättelsen enligt a) skall innehålla uppgift om

i) det belopp som Eutelsat skall betala till signalären, vilket beräknas på grundval av det belopp som bestäms efter en värdering enligt artikel 7 c) i driftöverenskommelsen gällande dagen då utträdet flck verkan mul­tipliceras med den investeringsandel som signalären innehade sagda dag;

ii) de belopp som signalären skall betala flll Eutelsat enligl artikel XVIII e) i) i konventionen och som motsvarar signatä­rens andel i de kapitaltiUskoll som erford­ras för kontraklsåtaganden, vilka uttryckli­gen bemyndigats innan generaldirektören mottagit underrättelsen om signatärens be­slut all utträda eUer, i förekommande fall, före dagen för utträdets ikraftträdande, jämte förslag flll belalningsplan för sådana kontraklsåtaganden och förpliktelser som hänför sig till göranden och låtanden före


 


Prop. 1982/83:173

acts or omissions before such date;

iii) any other amounts due from the said Signatory to EUTELSAT at the effective date of its withdrawal.

c)   Subject lo payment by the Signatory of
any amounts due from it under subpara­
graphs ii) and iii) of paragraph b) of this Arti­
de and taking into account Artide 9 of the
Operaflng Agreement, the ainounts referred
lo in subparagraph i) and ii) of paragraph b) of
this Artide shall be repaid by EUTELSAT lo
the Signatory över a period consistenl with
the period över which other Signatories will
be repaid their capital contributions, or över
such shorter period as the Board of Signato­
ries may consider appropriate. The Board of
Signatories shall déterminé the rale of inter­
est lo be paid lo or by the Signatory on any
amounts which may, from flme to lime, be
owing.

d)   In ils valuation under paragraphs a) and
b)- of this Artide, the Board of Signatories
may decide lo relieve the Signatory in whole
or in part of ils responsibUily for contribuling
its share of the capkal contributions for con­
tractual commitmenls specifically authorized
and liabililies arising from acts or omissions
before the receipt of nolice of decision lo
withdraw.

e) Except as may be decided by the Board of Signatories under paragraph d) of this Arti­de, no provision of this Artide shaU:

i) relieve a Signatory referred lo in para­graph a) of this Artide of its share of any non-contraclual obligations of EUTEL­SAT arising from acts or omissions in the implemenlation of the Convenflon and the Operating Agreement where such obliga­tions have arisen, following a wkhdrawal under paragraph a) of Artide XVIII of the Convention, before the receipt by the Di­reclor General of the nolice of the decision to withdraw or, following a withdrawal un­der subparagraph ii) or iii) of paragraph b) of Artide XVIII of the Convenflon, before the effecflve date of withdrawal;

ii) deprive such a Signatory of any rights


118

engagements conlractuels et responsabi­hlés résultant d'acles ou d'omissions an­térieurs ä ladite date;

iii) de toute autre somme due å EUTEL­SAT par ledil Signalaire ä la date ä laquelle le retrait prend effet.

c)  Sous réserve du paiement par le Signa­
laire de toute somme due aux termes des
alinéas ii) el iii) du paragraphe b) du present
arflcle, et compte tenu de Partide 9 de PAc­
cord d'exploilalion, les sommes visées aux
alinéas i) et ii) du paragraphe b) précité doi­
vent étre remboursées au Signalaire par EU­
TELSAT dans des délais du méme ordre que
ceux dans lesquels les autres Signataires sont
remboursés de leurs contributions au capital,
ou dans des délais plus courts si le Conseil
des Signataires en décide ainsi. Le Conseil
des Signataires fixe le laux d'inlérél ä verser
au Signalaire ou par celui-ci, en ce qui con­
cerne toute somme qui peut rester due a tout
moment.

d)  En évaluant les sommes visées aux para­
graphes a) el b) du present artide, le Conseil
des Signataires peut décider de dégager tota­
lement ou partiellement le Signalaire de son
obhgalion de verser sa part des contributions
au capital nécessaires pour faire face aux en­
gagements conlractuels expressémenl auto­
risés et aux responsabUités découlanl d'actes
ou d'omissions commis avant la reception
par EUTELSAT de la notification de la deci­
sion de retrait.

e)  A moins que le Conseil des Signataires
n'en décide autrement, en vertu du para­
graphe d) ci-dessus, aucune disposition du
present artide n'a pour effet:

i) de libérer un Signalaire vise au para­graphe a) du present artide de sa part de toute obligation non contractuelle d'EU-TELSAT découlanl d'acles ou d'omissions dans Pexécution de la Convention el de PAccord d'exploitation, lorsque de telles obligations sont nées, en cas de retrait fondé sur le paragraphe a) de Partide XVIII de la Convenflon, préalablement ä la reception par le Directeur general de la notification de la decision de retrait ou, en cas de retrait fondé sur les alinéas ii) ou ui) du paragraphe b) de Partide XVIII de la Convention, avant la date ä laquelle le re­trait prend effet;

u) de priver ledk Signalaire de droits ac-


 


Prop. 1982/83:173                                                  119

nämnda dag;

iu) Övriga belopp som ifrågavarande sig­natär är skyldig Eutelsat den dag då utträ­det flck verkan.

c) Om signalären betalar belopp som den är skyldig enligt b) ii) och iii) skall Eutelsat, med beaktande av artikel 9 i driftöverenskommel­sen återbetala de belopp som anges i b) i) och ii) flll signalären inom samma fld som gäller för återbetalning av andra signalärers kapital-lillskotl, eUer inom den kortare lid som sty­relsen kan anse lämplig. Styrelsen skall fast­ställa den räntesats som skall gälla vid betal­ning flll eller från signalären beträffande be­lopp som tid efter annan kan vara förfallna lill betalning.

d) Vid värderingen enligl a) och b) får sty­relsen besluta atl befria signalären heh eller delvis från skyldigheten atl bidra med sin an­del av kapkallillskolten till de kontraklsåta­ganden som uttryckligen bemyndigats och de förpliktelser som uppstått till följd av göran­den eUer låtanden före mottagandet av under­rättelsen om beslutet atl utträda.

e) Om inle styrelsen beslutar annat enligl d) skall ingen bestämmelse i denna artikel

i) befria signalär som anges i a) från dess andel i Eutelsals icke kontraklsbundna för­pUktelser som uppstått lill följd av göran­den eller låtanden vid tillämpningen av konventionen och driflöverenskommelsen, när sådana förpliktelser uppstått antingen, vid eU utträde enligl artikel XVIII a) i kon­ventionen, innan generaldirektören moUog underrättelsen om beslutet aU utträda, el­ler, vid elt uUräde enligt artikel XVIII b) ii) eller iii) i konventionen, före dagen då ut­trädet fåll verkan;

ii) beröva tfrågavarande signatär några


 


Prop. 1982/83:173


120


 


acquired by il, in its capacity as such, which would otherwise conflnue after the effective date of its wkhdrawal, and for which the Signatory has not already been compensated under this Artide.


quis en sa qualité de Signalaire, qu'il con­servé, nonobslant son retrak, apres la date ä laquelle ce retrait prend effet et pour lequel il n'a pas encore regu de compensa­tion en vertu des dispositions du present artide.


 


ARTICLE 22 (Amendments)

a)    Any Signatory or the Assembly of Par­ties may propose amendments to the Operat­ing Agreement. These shall be communicated lo the Director General, who shall circulate them promptly lo all Parties and Signatories.

b)   The Board of Signatories shall consider each proposed amendment al its first ordi­nary meeting following distribution by the Di­reclor General, or al an earlier exlraordinary meeting, provided that the proposed amend­ment has been drculated by the Director General at least ninety days before the open-ing date of the meeflng. The Board of Signa­tories shall consider any views and recom­mendations which it receives from any Party or from the Assembly of Parties on a pro­posed amendment.

c)    The Board of Signatories shall take decisions on each proposed amendment in accordance with the provisions for quorum and voting contained in Artide XI of the Convention. Il may modify any proposed amendment drculated in accordance with paragraph a) of this Artide, and may also lake decisions on any proposed amendment not so drculated but arising directly from a proposed amendment.

d)    After approval by the Board of Signa­
tories, the amendment shall enter into force
ninety days after the Depositary has received
nolice of approval by two-thirds of those Sig­
natories which, al the date of approval, were
Signatories and ihen held at least two-thirds
of the total investment shares. Upon its entry
into force, the amendment shall become
binding upon all Signatories.

Notification of the approval of an amend­ment by a Signatory shall be given to the Depositary by the Party which designaled the Signatory concerned. Such notification shall


ARTICLE 22 (Amendements)

a)    Tout Signalaire ou PAssemblée des Par­lies peut presenter des amendements ä PAc­cord d'exploilation. Les propositions d'a-mendement sont Iransmises au Directeur ge­neral qui les communique dans les meilleurs délais a toutes les Parties el Signataires.

b)   Le Conseil des Signataires examine toute proposition d'amendemenl lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par le Directeur general ou lors d'une session extraordinaire antérieure, sous réserve que la proposition d'amendement soit communiquée par le Directeur general quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d'ouverture de la session. Le Conseil des Signataires examine toutes les vues et recom­mendations concernant une proposiflon d'a-mendement qui lui sont Iransmises par une Partie ou PAssemblée des Parties.

c)    Le Conseil des Signataires prend une decision sur toute proposition d'amendement selon les régles de quorum el de vote prévues ä Partide XI de la Convention. Il peut modi­fier loute proposition d'amendement com­muniquée conformément au paragraphe a) du present artide et prendre une decision sur toute proposition d'amendement qui n'a pas été communiquée en conformité avec ledit paragraphe mais qui résulte direclemenl d'une proposition d'amendement.

d)    Apres avoir été approuve par le Conseil
des Signataires, Pamendement enlre en vi­
gueur quatre-vingt-dix jours apres reception
par le Dépositaire de la notification d'appro-
bation de cet amendement par les deux tiers
des Signataires qui, ä la date d'approbation,
avaienl qualité de Signataires el représen­
taient au moins les deux tiers du total des
parts d'investissemenl. Lorsqu'il entré en vi­
gueur, Pamendement devient obligaloire
pour tous les Signataires. La notification
d'approbation d'un amendement par un Si­
gnalaire est transmise au Dépositaire par la


 


Prop. 1982/83:173                                                  121

rättigheter, som den förvärvat i sin egen­skap av signatär och som annars skulle fortsätta att gälla efter den dag då utträdet flck verkan, och för vilka signalären inte redan gottgjorls enligt denna artikel.

ARTIKEL 22 (Åndringar)

a)  En signatär eller församlingen får föreslå
ändringar i driftöverenskommelsen. Försla­
gen skall meddelas till generaldirektören,
som omedelbart skall delge dem till samtliga
parter och signatärer.

b)   Styrelsen skall behandla varje föresla­
gen ändring vid sitt första ordinarie samman­
träde efter utsändningen från generaldirektö­
ren, eller vid ett tidigare extra sammanträde,
förutsatt att den föreslagna ändringen har del-
getts av generaldirektören minst 90 dagar
före sammanträdets öppnande. Styrelsen
skall beakta alla synpunkter och rekommen­
dationer som den mottar frän någon part eller
från församlingen rörande en föreslagen änd­
ring.

c) Styrelsen skall besluta om varje föresla­gen ändring i enlighet med bestämmelserna om beslutsmässigt antal närvarande leda­möter och röstning i artikel XI i konven­tionen. Styrelsen får jämka föreslagen änd­ring som har delgetts i enlighet med a) och får även besluta om föreslagen ändring som inte delgetts på sådant sätt men som är en direkt följd av en föreslagen ändring.

d) Sedan styrelsen godkänt ändringen träder den i kraft 90 dagar efter det att deposi­tarien har mottagit underrättelse om godkän­nande från två tredjedelar av de signatärer som vid tidpunkten för godkännandet var sig­natärer och då innehade minst två tredjedelar av de sammanlagda investeringsandelarna. Då ändringen träder i kraft blir den bindande för alla signatärer.

Underrättelse om en signatärs godkännan­de av en ändring skall överlämnas till deposi­tarien av den part som utsett ifrågavarande signatär. Sådan underrättelse skall innebära

9   Riksdagen 1982/83. I saml. Nr 173


 


Prop. 1982/83:173


122


 


signify the acceptance of the amendment by that Party.

e) An amendment which has not entered into force under paragraph d) of this Artide eighteen months after the date on which it was approved by the Board of Signatories shall be deemed null and void.


Partie qui a désigne le Signalaire concerne. Ladite transmission vaut acceptation de Pa­mendement par la Partie.

e) Un amendement qui n'a pu entrer en vigueur, en application du paragraphe d) du present artide, dix-huil mois apres la date de son approbation par le Conseil des Signa­taires, est réputé caduc.


 


ARTICLE 23 (Entry into Force)

a)    The Operating Agreement shall enter into force for a Signatory on the date on which the Convention enters into force under Artide XXII of the Convention for the Party concerned that has designated that Signato­ry.

b)   The Operating Agreement shall be ap­plied provisionally for a Signatory during any period in which the Convention is applied provisionally under paragraph d) of Artide XXII of the Convention for the Party that has designated that Signatory.

c)    The Operating Agreement shall conlin­ue into force for as long as the Convention is in force.


ARTICLE 23 (Entrée en vigueur)

a)    L'Accord d'exploitation enlre en vi­gueur ä Pégard d'un Signalaire å la date å laquelle la Convention, conformément å Par­tide XXII de la Convention, enlre en vigueur ä Pégard de la Parlie qui Pa désigne.

b)   L'Accord d'exploitalion est applique ä titre provisoire ä Pégard d'un Signalaire au cours de toute période pendanl laquelle la Convention, conformément au paragraphe d) de Partide XXII de la Convention, est appli­quée ä titre provisoire ä Pégard de la Partie qui Pa désigne.

c)    L'Accord d'exploitation reste en vi­gueur aussi longtemps que la Convention.


 


ARTICLE 24 iDepositary)

a)    The Depositary of the Convention shall be the Depositary of the Operating Agree­ment.

b)   The Depositary shall send certified cop­ies of the Operating Agreement lo the Gov­ernment of each of the States which were invited to attend the Plenipotentiary Confér­ence on the déflnilive arrangements govern­ing the European Télécommunications Satel­lite Organization "EUTELSAT", lo the Government of any other State which signs or accedes to the Convention, to each Signa­tory and to the International Tdecommunica­tion Union.

c)    The Depositary shall promptly inform all States which have signed or acceded to the Convention, all Signatories and the Inter­national Tdecommunication Union of:

i) any signature of the Operating Agree­ment;


ARTICLE 24 (Dépositaire)

a)    Le Dépositaire de la Convention est le Dépositaire de PAccord d'exploilalion.

b)   Le Dépositaire envoie une copie certi­fiée conforme de PAccord d'exploilalion au Governement de chacun des Etats ayant été invités ä participer å la Conférence plénipo-tentiaire chargée d'établir le régime définilif régissant POrganisation européenne de télé­communications par satellite « EUTELSAT » et au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhéré, ainsi qu'ä chaque Signalaire et ä PUnion interna­tionale des télécommunications.

c)    Le Dépositaire informe au plus löt tous les autres Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires, ainsi que PUnion internationale des télécom­munications:

i) de toute signature de PAccord d'ex-ploitation;


 


Prop. 1982/83:173                                                                123

att parten godtar ändringen.

e) En ändring som inte har trätt i kraft enligt d) 18 månader efter dagen då den god­kändes av styrelsen skall anses ogiltig.

ARTIKEL 23 (Ikraftträdande)

a)    Driftöverenskommelsen skall träda i kraft i förhållande till en signatär den dag då konventionen träder i kraft enligl artikel XXII i konventionen i förhållande till den part som utsett ifrågavarande signatär.

b)   Driftöverenskommelsen skall tillämpas provisoriskt för en signatär under den tid som konventionen tillämpas provisoriskt enligt ar­tikel XXII d) i konventionen för den part som utsett ifrågavarande signatär.

c)  Driftöverenskommelsen  skall   förbli kraft så länge som konventionen är i kraft.

ARTIKEL 24 (Depositarie)

a)   Depositarien för konventionen skall vara
depositarie för driftöverenskommelsen.

b)  Depositarien skall sända bestyrkta av­skrifter av driftöverenskonimelsen till rege­ringen i var och en av de stater som var inbjudna att delta i plenipotentiärkonferensen om de slutgiltiga avtalen rörande den europe­iska telesatellitorganisationen Eutelsat, till regeringen i varje annan stat som underteck­nar eller ansluter sig till konventionen, till varje signatär och till Internationella tele­unionen.

c)   Depositarien skall omedelbart underrät­ta samtliga stater som har undertecknat eller anslutit sig till konventionen, samtliga signa­tärer och Internationella teleunionen om

i) varje undertecknande av driftöverens­kommelsen;


 


Prop. 1982/83:173


124


 


ii) the entry into force of the Operating Agreement;

iii) the start and the end of any provi­sional application of the Operating Agree­ment under paragraph b) of Artide 23 of the Operating Agreement;

iv) the adoption and entry into force of any amendment to the Operating Agree­ment;

v) any notiflcation of withdrawal;

vi) other notiflcations and communica-flons relating lo the Operating Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the under­signed, duly authorized, have signed the Op­erating Agreement.

Opened for signature at Paris this fifteenth day of July one thousand nine hundred and eighly two in the English and French lan­guages, both texts being equally authentic, in a single original which shall be deposited with the Depositary.


ii) de Pentrée en vigueur de PAccord d'exploitation;

iii) du debut et de la fin de toute applica­tion provisoire de PAccord d'exploitation conformément au paragraphe b) de Partide 23 de PAccord d'exploitalion;

iv) de Padoplion de tout amendement ä PAccord d'exploitation et de son entrée en vigueur;

v) de tout avis de retrait;

vi) de tout autre avis ou communication ayant trait ä PAccord d'exploitation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dument autorisés, ont signé le present Accord d'ex-ploitation.

Ouvert ä la signature ä Paris, ce quinziéme jour du mois de juillet mil neuf cent qualre-vingt-deux, en langues anglaise et frangaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprés du Dé­positaire.


 


Prop. 1982/83:173                                                  125

ii) ikraftträdandet av driftöverenskom­melsen;

• iii) början och avslutning av varje provi­sorisk tillämpning av driftöverenskommel­sen enligl artikel 23 b) i driftöverenskom­melsen;

iv) antagande och ikraftträdande av varje ändring i driftöverenskommelsen;

v) varje underrättelse om utträde; vi) alla andra underrättelser och medde­landen rörande driflöverenskommelsen.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under­tecknat driftöverenskommelsen.

Öppnad för undertecknande i Paris den 15 juli 1982, på engelska och franska språken, vilka båda texter har lika vitsord, i ett enda original, som skall deponeras hos depositar­ien.


 


Prop. 1982/83:173


126


 


Annex A

(Transitional Provisions)

1) Preparations for the first meeting of the Board of Signatories

a)    During the sixly-day period referred to in paragraph a) of Artide XXII of the Con­vention, the Secrelary General of INTERIM EUTELSAT shall prepare and convene the flrst meeting of the Board of Signatories.

b)   Within three days after the date of entry into force of the Operating Agreement, the Secrelary General of INTERIM EUTELSAT shall inform all Signatories of the arrange­ments made for the first meeting of the Board of Signatories, which shall be eonvened not more than thirty days after the date of entry into force of the Operating Agreement.

2) Transfer of Accounls

Each Signatory lo the Operating Agree­ment which was a signatory to the ECS Agreement, shall be debited orcredited in its account with EUTELSAT with the net amount of any sums due to or from that Sig­natory, from or to INTERIM EUTELSAT under the Provisional Agreement at the date of entry into force of the Operating Agree­ment.

3) Financial adjuslments between Signato­
ries

a) In accordance with Artide 3 of the Op­erating Agreement, all assets of INTERIM EUTELSAT shall become assets of EUTEL­SAT on the date of entry into force of the Operating Agreement. They shall be deemed to have been entered in the EUTELSAT ac­counls at the same date at which they were entered in the INTERIM EUTELSAT ac­counls and to have been amortized as record­ed in the INTERIM EUTELSAT accounts.

b). On the entry into force of the Operating Agreement, a valuation of the assets of EU­TELSAT shall be made, as follows:

i) take the original cost of all assets as recorded in INTERIM EUTELSAT ac­counts at the date of entry into force of the Operating Agreement, induding any capi­talized return or capitalized expenses;


Annexe A

(Dispositions transitoires)

/) Préparatifs de la premiére réunion du Conseil des Signataires

a)    Au cours de la période de soixante jours visée au paragraphe a) de Partide XXII de la Convention. le Secrétaire general d'EUTEL-SAT INTERIMAIRE prépare et convoque la premiére réunion du Conseil des Signataires.

b)   Dans les trois jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de PAccord d'exploita-tion, le Secrétaire general d'EUTELSAT IN­TERIMAIRE informe tous les Signataires des dispositions prises en vue de la premiére réunion du Conseil des Signataires qui sera convoquée au plus tärd trente jours apres la date d'entrée en vigueur de PAccord d'ex-ploitation.

2)      Tran.sfert des comples des Signataires
Chaque Signalaire de PAccord d"exploita-

tion qui était signalaire de PAccord ECS voit porter au débit ou au crédit de son compte ä EUTELSAT le montant net de toutes sommes dont, en application de PAccord provisoire, ledit Signalaire était débiteur ou créditeur envers EUTELSAT INTERI­MAIRE, ä la date d"entrée en vigueur de PAccord d'exploitation.

3) Réajuslements financiers enlre Signa­
taires

a)    Conformément ä Partide 3 de PAccord d'exploitation, tous les elements d'aclif d'EUTELSAT INTERIMAIRE sont incor-porés dans Pactif d'EUTELSAT ä la date d'entrée en vigueur de PAccord d"exploita-tion. Ils sont censés avoir été repris dans la comptabililé d'EUTELSAT å la date ä la­quelle ils sont entrés dans celle d'EUTEL-SAT INTERIMAIRE et étre amortis confor­mément aux comptes d"EUTELSAT IN­TERIMAIRE.

b)   Lors de Pentrée en vigueur de PAccord d'exploitation, une évalualion de Pactif d"EUTELSAT est faite de la fagon suivante:

i) le coul initial de tous les elements d'actif est pris tel qu'il est inscrit dans les comptes d'EUTELSAT INTERIMAIRE ä la date d'entrée en vigueur de PAccord d"exploitation, y compris le capital porté


 


Prop. 1982/83:173                                                               127

Bilaga A (Övergångsbestämmelser)

/) Förberedelser för styrelsens första sam­manträde

a)     Interim Eutelsats generalsekreterare
skall under den sexliodagarsperiod som
anges i artikel XXII a) i konventionen förbe­
reda och kalla lill styrdsens första samman­
träde.

b)    Inom tre dagar efter driflöverenskom­
melsens ikraftträdande skall Interim Eutel­
sats generalsekreterare underrätta samtliga
signatärer om de åtgärder som vidtagits för
styrelsens första sammanträde, vilket skall
hållas senast 30 dagar efter driflöverenskom­
melsens ikraftträdande.

2) Överföring av räkenskaper

Varje signalär till driflöverenskommelsen som var signatär till ECS-överenskommelsen skall på sitt konto hos Eutelsat belastas eller goltgöras med del nettobelopp som enligl den provisoriska överenskommelsen ifrågavaran­de signatär har att fordra av eller är skyldig till Interim Eutelsat vid driflöverenskommel­sens ikraftträdande.

3) Ekonomiska regleringar mellan signatärer

a) Interim Eutelsats samtliga tillgångar skall i enlighet med artikel 3 i driftöverens­kommelsen bli Eutelsals tillgångar vid drift­överenskommelsens ikraftträdande. De skall anses ha blivit införda i Eutelsats räkenska­per samma dag som de infördes i Interim Eutelsats räkenskaper och ha blivit amorte­rade i enlighet med uppgifterna i Interim Eu­telsats räkenskaper.

b) Vid driftöverenskommelsens ikraftträ­dande skall en värdering av Eutelsals till-gångai göras enligt följande:

i) utgångspunkt las i den ursprungliga kostnaden för samtliga tillgångar så som denna redovisas i Interim Eutelsats räken­skaper vid driftöverenskommelsens ikraft­trädande,   däri   inbegripet   kapitaliserade


 


Prop. 1982/83:173


128


 


ii) first deduct from that amount the ac­cumulated amortization as recorded in IN­TERIM EUTELSAT accounts al the date of entry into force of the Operating Agree­ment;

iii) then deduct the amount of any loans and other accounls payable by INTERIM EUTELSAT at the date of entry into force of the Operating Agreement.

c) On the entry into force of the Operating Agreement, flnancial adjuslments shall be made between Signatories, through EUTEL-SAT( on the basis of the valuation made un­der subparagraph b) of this paragraph. The amounts of such financial adjuslments shall be determined for each Signatory by applying lo such valuation:

i) for each Signatory which was a signa­tory to the ECS Agreement, the différence, if any, between its initial investment share determined under Artide 6 and Annex B of the Operating Agreement and the final fi­nancial share that Signatory held in ks ca­pacity as a signatory to the ECS Agree­ment;

ii) for each Signatory which was not a signatory lo the ECS Agreement, its initial investment share determined under Artide 6 and Annex B of the Operating Agree­ment.

4) Buy-out

a)    As soon as praclicable after the entry into force of the Operating Agreement, the Board of Signatories shall decide how lo compensate those signatories to the ECS Agreement for which the Operating Agree­ment has neither entered into force nor been applied provisionally.

b)   The compensation for such signatory to the ECS Agreement shall be decided by the Board of Signatories and shall not exceed the amount determined as follows:

i) mulliply the amount established from the valuation made under subparagraph b) of paragraph 3 of this Annex by the flnan­cial share that signatory to the ECS Agree­ment held on the entry into force of the


en immobilisation ou les dépenses immo­bilisées;

ii) en premier lieu sont déduits dudit montant les amortissemenls cumulés in-scrits dans les comples d'EUTELSAT IN­TERIMAIRE å la date d"enlrée en vigueur de PAccord d'exploitation;

iii) puis est déduit le montant des sommes empruntées et autres sommes dues par EUTELSAT INTERIMAIRE å la date d'entrée en vigueur de PAccord d'ex-ploitation.

c) Lors de Pentrée en vigueur de PAccord d'exploitation, des réajuslements flnanciers sont effeclués entré les Signataires, par Pin­termédiaire d'EUTELSAT, sur la base de Pévaluation effectuée conformément ä Pa­hnéa b) du present paragraphe. Le montant desdits réajuslements flnanciers est déter­miné pour chaque Signalaire, en appliquant å ladite évalualion:

i) pour chaque Signalaire qui était signa­laire de PAccord ECS, la différence éven­tueUe, enlre sa part d'investissement ini-tiale déterminée en application de Partide 6 el de Pannexe B de PAccord d'exploita-tion el la quote-parl de flnancemenl finale que ledit Signalaire délenait en sa qualité de signalaire de PAccord ECS;

ii) pour chaque Signalaire qui n'élait pas signalaire de PAccord ECS, sa part d'in-vestissement initiale déterminée en appli­cation de Partide 6 et de Pannexe B de PAccord d'exploilalion.

4) Rachat

a)    Le plus löt possible apres la date d'en-trée en vigueur de PAccord d'exploitalion, le Conseil des Signataires décide comment dé-dommager les signataires de PAccord ECS å Pégard desquels PAccord d'exploitation n'esl pas entré en vigueur, ou n'est pas appli­que ä titre provisoire.

b)   La compensation accordée ä un tel sig­nalaire de PAccord ECS est décidée par le Conseil des Signataires et ne peut pas étre supérieure au montant qui doit élre fixé de la fagon suivante:

i) le montant obtenu å partir de Pévalua­tion effectuée conformément ä Palinéa b) du paragraphe 3) de la présente annexe est mulitplié par la quote-parl de financement que le signalaire de PAccord délenait lors


 


Prop. 1982/83:173                                                                129

medel eller aktiverade kostnader;

ii) frän detta belopp dras först de acku­mulerade amorteringarna så som de redo­visas i Interim Eutelsats räkenskaper vid driftöverenskommelsens ikraftträdande;

iii) därefter avdras summan av de lån och andra räkningar för vilka Interim Eutelsat är betalningsskyldigl vid driflöverenskom­melsens ikraftträdande.

c) Ekonomiska regleringar mellan signatä­rerna skall vid driftöverenskommelsens i-kraftträdande göras genom Eutelsats försorg pä gmndval av den värdering som utförts en­ligt b). De i sådana ekonomiska regleringar ingående beloppen skall för varje signatär fastställas genom atl i sagda värdering med­räknas

i) i fråga om varje signalär som var signa­lär lill ECS-överenskommelsen, den even­tuella skillnaden mellan signatärens första investeringsandel, fastställd enligt artikel 6 och bilaga B i driftöverenskommelsen, och den slufliga finansandel som signalären in­nehade i sin egenskap av signatär till ECS-överenskommelsen;

ii) i fråga om varje signatär som inle var signatär till ECS-överenskommelsen, sig­natärens första invesleringsandel, fast­ställd enligt artikel 6 och bilaga B i drift­överenskommelsen.

4) Inlösen

a)    Styrelsen skall snarast möjligt sedan
driftöverenskommelsen trätt i kraft besluta
om hur gottgörelse skall ges lill de signatärer
till ECS-överenskommelsen i förhållande till
vilka driftöverenskommelsen varken trätt i
kraft eller tillämpats provisoriskt.

b)     Gottgörelse lill sådan signatär lill
ECS-överenskommelsen skall fastställas av
styrelsen och skall inle överstiga det belopp
som bestäms genom alt:

i) del belopp som fastställts vid värde­ringen enligt punkt 3 b) i denna bilaga mul­tipliceras med den flnansandd som signa­lären till ECS-överenskommelsen inneha­de vid driflöverenskommelsens ikraftlrä-


 


Prop. 1982/83:173

Operating Agreement;

ii) from the resulting product deduct any amounts due from that signatory at the date of entry into force of the Operating Agreement.

c) No provision of this paragraph shall:

i) relieve a signatory to the ECS Agree­ment described in subparagraph a) of this paragraph of its share of any obligations incurred by or on behalf of the signatories to the ECS Agreement collectivdy as the result of acts or omissions in the implemen­lation of the Provisional Agreement or the ECS Agreement before the date of entry into force of the Operating Agreement:

ii) deprive such signatory to the ECS Agreement of any rights acquired by it, in its capacity as such, which would other­wise conlinue after the termination of the ECS Agreement and for which the signato­ry has not already been compensated un­der this paragraph.

J) Compensation due lo Signatories ofcoun-tries not suilahly covered hy the Satellite Midliservices Systems

As soon as possible after the entry into force of the Operating Agreement, the Board of Signatories shall decide how lo conlinue to apply the principles adopted by INTERIM EUTELSAT for compensation related to the first generation of Satellite Mulflservices Systems.


130

de Pentrée en vigueur de PAccord d'ex-ploitation;

ii) de ce resultat est soustraile toute somme due par ledit signalaire å la date d'entrée en vigueur de PAccord d'exploila-tion.

c) Aucune disposition du present para­graphe n'a pour effet:

i) de libérer un signalaire de PAccord ECS vise å Palinéa a) du present para­graphe de sa part de toute obligation con-tractée colleclivement par les signataires de PAccord ECS ou pour leur compte ä la suite d'actes ou d'omissions découlanl de Pexécution de PAccord provisoire et de PAccord ECS avant la date d'entrée en vigueur de PAccord d'exploitalion;

ii) de priver un tel signalaire de PAccord ECS de tout droit qu'il a acquis en tant que signalaire, que nonobslant son retrait il conservé apres Pexpiration de PAccord ECS et pour lequel le signalaire n'a pas regu de compensation en vertu des disposi­tions du present paragraphe.

5) Compensation due aux Signataires dont les pays ne sont convenablement couverls par les systémes multisendces par satellite

Dés que possible apres Pentrée en vigueur de PAccord d'exploitation, le Conseil des Signataires décide comment poursuivre Pap­plication des principes adoptés par EUTEL­SAT INTERIMAIRE pour la compensaflon relative å la premiére generation des sys­témes multiservices par satellite.


 


Prop. 1982/83:173                                                           131

dande;

ii) från den erhållna produkten dras de belopp som signalären var skyldig vid drift­överenskommelsens ikraftträdande.

c) Ingen bestämmelse i denna punkt skall

i) befria en signalär till ECS-överens­kommelsen som anges under a) från dess andel i förpliktelser som ECS-överenskom-melsens signatärer gemensamt ådragit sig eller som uppställ för deras gemensamma räkning till följd av göranden eller låtanden vid tillämpningen av den provisoriska överenskommelsen eller ECS-överens­kommelsen före driftöverenskommelsens ikraftträdande:

ii) beröva sådan signatär lill ECS-över­enskommelsen rättigheter som den förvär­vat i sin egenskap av signatär och som i annat fall skulle ha fortsatt giltighet efter det att ECS-överenskommelsen upphört att gälla och för vilka signalären inle redan fått gottgörelse enligt denna punkt.

5) Gottgörelse som skall betalas till signatä­rerna i länder som inle tillfredsställande täcks av fiertjänstsystem (SMS (Satellite Multiservices Syslems))

Styrelsen skall snarast möjligt sedan drift­överenskommelsen trätt i kraft besluta om hur de grundsatser som Interim Eutelsat an­tagit för ersättning i samband med första ge­nerationen av flertjänslsystem (SMS (Satel­lite Multiservices Systems)) skall fortsätta att tillämpas.


 


Prop. 1982/83:173

Annex B

(Initial Investment Shares)

I) The initial investment share of a Signa­tory of one of the States listed below shall be equivalent to the flnancial share that the sig­natory to the ECS Agreement which was un­der the jurisdiction of that State held at the date of entry into force of the Convention. Provided there is no change in the financial shares of signatories to the ECS Agreement before the entry into force of the Operating Agreement, the initial investment shares of the Signatories of the States listed below shall be as follows:


132

Annexe B

(Parts d'investissement initiales)

1) La part d'investissement initiale d'un Signalaire de Pun des Elals énumérés ci-dessous est équivalente å la quote-parl de flnancemenl que le signalaire de PAccord ECS qui rdevait de la juridiction dudit État, délenait ä la date d'entrée en vigueur de la Convention. Sous réserve qu'il n'y ail pas de modification des quoles parts de financement des signataires de PAccord ECS avant Pen­trée en vigueur de PAccord d'exploitalion, les parts d'investissement initiales des Signa­taires des Etats énumérés d-dessous sont les suivantes:


 


AUSTRIA                          1.97%

BELGIUM                         4.92%

CYPRUS                           0.97%

DENMARK                        3.28%

FINLAND                         2.73%

FRANCE                         16.40%

GERMANY                      10.82%
(Fed. Rep. of)

GREECE                          3.19%

IRELAND                         0.22%

ITALY                            11.48%

LUXEMBOURG                 0.22%

NETHERLANDS                5.47%

NORWAY                         2.51%

PORTUGAL                      3.06%

SPAIN                             4.64%

SWEDEN                         5.47%

SWITZERLAND                4.36%

TURKEY                           0.93%

UNITED KINGDOM         16.40%

YUGOSLAVIA                   0.96%


ALLEMAGNE (Rép. féd. d') AUTRICHE BELGIQUE CHYPRE ■ DANEMARK ESPAGNE FINLANDE

FRANCE

GRECE

IRLANDE

ITALIE

LUXEMBOURG

NORVEGE

PAYS-BAS

PORTUGAL

ROYAUME-UNI

SUEDE

SUISSE

TURQUIE

YOUGOSLAVIE


10,82% 1,97% 4,92% 0,97% 3,28% 4,64% 2,73%

16,40% 3,19% 0,22%

11,48% 0,22% 2,51 %o 5,47% 3,06%

16,40% 5,47% 4,36% 0,93 % 0,96%


 


2)   The initial investment share of a Signa­tory which is not hsted in paragraph 1) of this Annex and which signs the Operating Agree­ment before entry into force shall be 0.05 per cent.

3)   Upon the entry into force of the Operat­ing Agreement and subsequently upon ils entry into force for a new Signatory or upon the effecflve date of withdrawal of a Signa­tory, the investment shares of Signatories shall be determined by adjusting the iniflal investment   shares   of  Signatories   propor-


2)   La part d'investissement initiale d'un Signalaire qui n'esl pas mentionné au para­graph 1) de la présente annexe et qui signe PAccord d'exploitalion avant son entrée en vigueur, est fixée ä 0,05 pour cent.

3)   Lors de Pentrée en vigueur de PAccord d'exploitalion, el ultérieurement ä sa date d'entrée en vigueur pour un nouveau Signa­laire ou lors de la date d'effet de retrait d'un Signalaire, les parts d'investissement des Signataires son déterminées en réajustant proportionellement   les   parts   d'investisse-


 


Prop. 1982/83:173                                                               133

Bilaga B

(De första investeringsandelarna)

1) Den första investeringsandelen för sig­nalären i en av de nedan förtecknade staterna skall vara lika med den finansandel som sig­nalären till ECS-överenskommelsen under samma stats jurisdiktion innehade vid kon­ventionens ikraftträdande. Förutsatt att ing­en förändring skett av finansandelarna för ECS-överenskommelsens signatärer före driflöverenskommelsens ikraftträdande skall de första investeringsandelarna för signatä­rerna i de nedan förtecknade staterna vara följande:*)

 

 

%

Österrike

1,97

Belgien

4,92

Cypern

0,97

Danmark

3,28

Finland

2,73

Frankrike

16,40

Förbundsrepubliken Tyskland

10,82

Grekland

3,19

Iriand

0,22

Italien

11,48

Luxemburg

0,22

Nederländerna

5,47

Norge

2,51

Portugal

3,06

Spanien

4,64

Sverige

5,47

Schweiz

4,36

Turkiet

0,93

Storbritannien

16,40

Jugoslavien

0,96

*) Staterna är upptagna i den ordningsföljd som används i den engelska texten.

2)    Den första investeringsandelen för en signatär, som inte är förtecknad i 1) i denna bilaga och som undertecknar driflöverens­kommelsen innan den träder i kraft, skall vara 0,05 procent.

3)    När driflöverenskommelsen träder i kraft och dä den därefter träder i kraft för en ny signatär eller då en signatärs utträde fått verkan, skall signalärernas investeringsande­lar fastställas genom proportionell anpass­ning av signalärernas första investeringsan­delar så att summan av samtliga investerings-


 


Prop. 1982/83:173


134


 


tionately so that the sum of all investment shares amounts to 100 per cent, but invest­ment shares of 0.05 per cent determined in accordance with paragraph g) of Artide 6 of the Operating Agreement or paragraph 2) of this Annex shall not be modified.

4) The initial investment share of any Sig­natory which is not listed in paragraph 1) of this Annex and which signs the Operating Agreement after its entry into force, and the initial investment share of any Signatory which is listed in paragraph 1) of this Annex and which signs the Operating Agreement more than two years after its entry into force, shall be determined by the Board of Signato­ries. In its determination, the Board of Signa­tories shall take into account all relevant economic, technical and operational consid-eralions affecting the potential Signatory to­gether with its documented request.


ment initiales des Signataires afin que la somme de toutes les parts d'investissemenl totalise 100 pour cent mais que les parts d'in-vestissement de 0,05 pour cent fixées en vertu des dispositions du paragraphe g) de Partide 6 de PAccord d'exploilation ou du paragraphe 2) de la présente annexe ne soient pas modifiées.

4) La part d'investissement initiale de tout Signalaire qui n'esl pas mentionné au para­graphe I) de la présente annexe et qui signe PAccord d'exploitation apres son entrée en vigueur, et la part d'investissemenl initiale de tout Signalaire qui est mentionné au para­graphe 1) de la présente annexe et qui signe PAccord d'exploitation plus de deux ans apres son entrée en vigueur, sont déter­minées par le Conseil des Signataires en tenant compte de toutes les considérations pertinenles de nature économique, lechnique et d'exploitalion affeclant le Signalaire po-tentiel, ainsi que la documentation fournie ä Pappui de la demande.


 


Prop. 1982/83:173                                                  135

andelar uppgår till 100 procent. Härvid skall dock inte ändring ske av investeringsandelar pä 0,05 procent som fastställts i enlighet med artikel 6 g) i driflöverenskommelsen eller punkt 2) i denna bUaga.

4) Den första invesleringsandelen för en signalär som inte förtecknats under 1) i denna bilaga och som undertecknar driflöver­enskommelsen efter dess ikraftträdande, samt den första invesleringsandelen för sig­nalär som förtecknats under 1) och som un­dertecknar driftöverenskommelsen mer än två år efter dess ikraftträdande skall faststäl­las av styrelsen. Denna skall vid sådan fast­ställelse beakta alla ekonomiska, tekniska och driflmässiga faktorer av vikt som har samband med den länkbara signalären till­sammans med den lill ansökan fogade doku­mentationen.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983