Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1982/83:104

Regeringens proposition

1982/83:104

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m.;

beslutad den 10 februari 1983.

Regeringen föreslår riksdagen all anla de förslag som har lagils upp i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALME

LENNART BODSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I proposifionen föreslås riksdagen alt godkänna ell avtal mellan Sverige och den Inlernalionella sjöfartsorganisationen (IMO) - FN:s fackorgan för tekniska sjöfartsfrågor - om elt väridssjöfarlsuniversilet, som IMO avser att förlägga fill Malmö. Vidare föreslås, som en följd av avtalet, en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I    Riksdagen 1982/83. 1 saml. Nr 104


 


Prop. 1982/83:104                                                               2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Härigenom föreskrivs all bilagan' fill lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.

BUaga


Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ        Fysiska personer


Tillämplig

internationell

överenskommelse


 


3 Förenta nationernas fackorgan


Medlemmarnas repre­sentanter i fackor­ganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådana fackorgan samt leda­möterna i styrelsen för världssjöfarlsuniversi-tetet, studerande vid universitetet och lill universitetet särskilt inbjudna personer


Konvenfionen den 21 november 1947 om privilegier och immu­nitet för Förenta na­tionernas     fackorgan

Avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och den Internationel­la sjöfartsorganisa­tionen (IMO) om världssjöfartsunlversi-tetet


Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Bilagan omtryckt 1979:9. Senasie lydelse 1980:615.


 


Prop. 1982/83:104                                                    3

Utdrag
UTRIKESDEPARTEMENTET
                PROTOKOLL

vid regeringssammanlräde 1983-02-10

Närvarande: slalsminislern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peter­son, Andersson, Rainer, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, Holmberg, Hellström, Thunborg

Föredragande: statsrådet Bodslröm

Proposition om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m.

1    Inledning

Den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) är Förenta nationernas (FN: s) fackorgan för tekniska sjöfartsfrågor. Organisationen, som har sitt säte i London, har f.n. 122 medlemsstater och en associerad medlem. Sverige har varit medlem i organisationen sedan den startade sin verksam­het år 1958.

Beslämmelser om immunitet och privilegier för FN: s fackorgan finns i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för FN:s fackorgan. Sverige tillträdde denna konvention år 1951 (SÖ 1951:84). Den innehåller ell anlal slandardbeslämmelser om immunitet och privilegier för fackorganen. Del fömtsätts all standardbestämmelserna för varje fackorgan för sig skall modifieras genom en bilaga rörande veder­börande organ. Lydelsen av dessa bilagor bestäms av respektive fackor­gan. Konventionen blir fillämplig på elt fackorgan sedan della lill FN: s generalsekreterare sänt in den beslutade bilagan och underrättat general­sekreteraren om all del godtar standardbestämmelserna sådana de modi­fierats genom bilagan samt åtagit sig vissa specificerade förpliktelser (art. X § 37 i 1947 års konvenfion). Varje stat som tillträder konventionen skall i anslulningsdokumenlel ange i förhållande lill vilket eller vilka fackorgan den förbinder sig aU tillämpa konventionen. En stal som har tillträtt konventionen kan senare genom skriftlig underrätlelse lill FN: s general­sekreterare åta sig all tiUämpa konventionen i förhållande till ylleriigare elt eller flera fackorgan. En sådan underrätlelse har verkan från den dag då den tas emol av FN: s generalsekreterare (art. XI §43 i 1947 års konven­fion).


 


Prop. 1982/83:104                                                    4

IMO: s församling (Assembly) beslutade den 16 januari 1959 en särskild bilaga, bilaga XII, lill 1947 års konvention. Texten till denna bilaga depo­nerades hos FN: s generalsekreterare den 12 februari 1959. Sverige åtog sig den 1 februari 1960 atl tillämpa föreskrifterna i 1947 ärs konvention, däri inbegripet bilaga XII, på IMO (SÖ 1960: 30).

■ IMO avser all sommaren 1983 starta ell världssjöfartsuniversitet i Malmö. Universitetet skall utgöra en del av IMO: s organisation och skall således inle vara ell självständigt rättssubjekt. Universitetet skall för ut­vecklingsländernas behov utbilda lärare tUl sjöbefälsskolor, sjöfarlsadmi-nistratörer och fartygsinspektörer. Del skall förmedla utbildning som lig­ger på nivån ovanför sjöbefälsulbildningen. Någon motsvarighet till uni­versilelel finns inle i världen, och del anses allmänt - både bland u-länder och i-länder - alt del finns etl slorl behov av en sådan ulbildningsanstalt.

Malmö kommun har gentemot IMO förbundit sig all utan vederiag tillhandahålla undervisningslokaler i den f.d. sjöbefälsskolan i Malmö. Bostäder för elever och rekreationsfacilileler fillhandahålls mot vederlag.

Universilelsprojeklel bygger på förutsättningen alt biståndsmedel ställs till förfogande bl. a. av FN: s utvecklingsprogram (UNDP) och av Sverige. Frågan om del svenska bidraget lill verksamheten har lagils upp i årels budgetproposition (prop. 1982/83: 100, bil. 5, s.60f).

Sverige och IMO har den 9 februari 1983 ingått en överenskommelse om världssjöfartsuniversilelel. Avsikten är atl komplettera 1947 års konven­tion genom att precisera universitetets juridiska slällning i Sverige liksom innehållet i vissa immunileler och privilegier. Överenskommelsen, som är upprättad på engelska, jämte en översäitning lill svenska av densamma, bör fogas lill protokollet i della ärende som bUaga.

2    Föredragandens överväganden

Jag avser här la upp frågan om riksdagens godkännande äv avtalet med IMO om universitetet och av den ändring som avtalet föranleder i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Avtalet ansluler myckel nära lill det avtal som år 1968 ingicks mellan Storbritannien och IMO angående organisationens högkvarter i London. Uppställningen av avtalet är densamma och innehållet är i väsentliga delar likartat. Som nyss nämnts skall universilelel utgöra en del av IMO: s organisation.

I avtalet regleras frågan om immunitet och privilegier för världssjöfarts­universilelel, för styrelseledamöter och medlemsstaters representanter när de besöker universitetet, för personer med tjänst hos eller uppdrag av universilelel eller av fackorgan, familjemedlemmar fill vissa av de nämnda personerna, studerande vid universitetet och särskill inbjudna personer.

Bestämmelserna i avtalet innebär i huvudsak följande. Universitetets


 


Prop. 1982/83:104                                                    5

lokaler och arkiv skall vara okränkbara. Universitelel skall åtnjuta immu­nitet mol rättsliga och exekutiva åtgärder och dess egendom och inkomsler skall vara befriade från skaller, tullar o. d. Vidare skall universitetet åtnju­ta vissa lättnader i förekommande valulareslrikfioner. Vissa undantag: finns dock från dessa regler.

Vad beträffar immunileler och privUegier för fysiska personer kan näm­nas följande. För atl underlätta tiUträde fill universilelel medges inresa lill Sverige för vissa uppräknade personkalegorier., För rektor och övriga högre tjänstemän (officials) gäUer enligl 1947 års konvention att de som tjänstemän vid ett av FN: s fackorgan åtnjuter rättslig immunitet för sina åtgärder i tjänsten. Denna immunitet begränsas genom förevarande avtal så atl immuniteten inte gäller vid trafikbrott eller vid skada som har orsakals av elt motorfordon som liUhör en sådan tjänsteman, dock all rektor och vice rektor, om dessa inle är svenska medborgare, åtnjuter immunitet även i sådana fall. Rektor och andra högre universitelsljänsle-män skall enligl avtalet vara befriade från skall på sin inkomst från IMO. De skall vidare vara undantagna från del svenska socialförsäkringssyste­met i vad avser inkomsler från universitetet. Eleverna vid universitetet skall vara undantagna från invandringsbestämmelser och bestämmelser om utlänningsregislrering.

Löneläget för rektor och andra högre universilelsljänstemän motsvarar vad som gäller i FN-sammanhang. Det är dock all märka atl de universi-telsanställda själva har all helt svara för sina socialförsäkringsavgifier och vissa andra kostnader som arbetsgivaren vanligen ersätter.

Bestämmelserna i avtalet bygger på innehållet i 1947 års konvention och ansluter, som nyss har framhållits, nära till IMO: s avtal med Storbritanni­en angående organisationens högkvarter. Härigenom kommer IMO all, för den del av organisationen som universitetet kommer alt utgöra, behandlas på i huvudsak samma säll som organisationen i övrigt. För all underiätta IMO:s administrativa verksamhet bör de mer detaljerade reglerna om universilelel i princip stämma överens med vad som gäller beträffande högkvarteret i London. Jag förordar därför, efter samråd med cheferna för kommunikations-, justitie-, social-, finans- och arbetsmarknadsdeparte­menten, all avtalet med IMO godkänns.

Enligl 4§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall åtnjuter vissa i en bilaga lill lagen uppräknade inlernalionella organ och personer med anknytning lill sädana organ immunitet och privilegier enligl vad som har bestämis i stadga eller avtal som är i krafl i förhållande lill Sverige. Enligt punkten 3 i sagda bilaga gäller immunitet och privilegier för FN:s fackorgan och medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådana fackorgan. Den överens­kommelse som är tUlämplig i dessa fall är 1947 års konvention inbegripet de därtill hörande annexen.

Som etl av FN:s fackorgan läcks IMO och de nu nämnda personkale-


 


Prop. 1982/83:104                                                    6

gorierna redan av punkt 3 i bilagan till lagen. Avtalet med IMO om ell universitet innehåller dock vissa preciseringar utöver bestämmelserna i 1947 års konvention såvill gäUer förmåner för universitetet. Vidare inne­fattar avtalet beslämmelser om förmåner för vissa personkalegorier som inle direkt kan hänföras till de kategorier som omnämns i 1947 års konven­tion. Punkten 3 bör därför kompletteras så atl den läcker även avtalet med IMO om världssjöfartsuniversilelel.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. Bestämmelser­na i avtalet mellan Sverige och IMO bUr dock, om inte annat föreskrivs, tillämpliga som svensk lag försl från den dag då avtalet träder i krafl i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s. 180- Det åligger regering­en all kungöra tidpunkten då avtalet har trätt i krafl i förhållande fill Sverige.

Förberedelsearbetet för universitelel har redan inletts. Sålunda har både UNDP och Sverige anslagit medel lill ell mindre anlal anställda i Malmö, som tillsammans med expertis från IMO och UNDP skaU svara för förbe­redelserna inför universitetets planerade start den 1 juli 1983. Enligl nu föreliggande planer behöver elt antal lärare anställas fr.o.m. den 1 maj 1983. Innan den nu föreslagna lagändringen kan träda i krafl kan del bli nödvändigt för universitetet alt införskaffa vissa inventarier. Vad gäller sådana inköp av inventarier som IMO gör för sill universitet kan befrielse från mervärdeskatt medges enligt 1 § första stycket I förordningen (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall (ändrad 1977:82). Enligt nämnda förordning medges återbetalning av mervärdeskatt, som hänför sig till förvärv som görs av bl.a. sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Återbetalning kan ske bl.a. när skall lagils ul vid förvärv av inventarier eller trycksaker för organisationens verksamhel (2 § förordningen).

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprättats förslag fill lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privUegier i vissa fall. Den föreslagna lagstiftningen är av enkel beskaffen­het. Jag anser därför all lagrådels yllrande inle behöver inhämtas.

IMO: s planering av universilelsslarten och särskill tidpunkten för an­ställande av lärare från främmande länder gör del önskvärt alt riksdagen behandlar ärendet snabbt. Om möjligl bör den föreslagna lagstiftningen träda i kraft senast den 1 maj 1983.

3   Hemställan

Med hänvisning fill vad jag har anfört hemställer jag all regeringen föreslår riksdagen all

1.  godkänna avtalet med IMO om världssjöfartsuniversilelel,

2.  anla förslagel till ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privile­gier i vissa fall.


 


Prop. 1982/83:104                                                              7

4   Beslut

Regeringen ansluler sig lill föredragandens överväganden och beslutar all genom proposifion föreslå riksdagen att anta de förslag föredraganden har lagt fram.


 


 


 


Prop. 1982/83:104                                                    9

Bilaga

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN SVERIGES RE­GERING OCH INTERNATIONELLA SJÖFARTSOR­GANISATIONEN ANGÅENDE VÄRLDSSJÖFARTS-UNIVERSITETET

11    Riksdagen 1982/83. I saml. Nr 104


 


Prop. 1982/83:104                                                             10

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION RE­GARDING THE WORLD MARITIME UNIVERSITY

THE GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION:

RECALLING that Sweden undertook on 1 February 1960 to apply lo the International Marifime Organizalion the provisions of the Conven­tion on the Priviléges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nafions, including Us Annex XII;

NOTING that the World Maritime University is lo be established in Malmö, Sweden, by Ihe International Maritime Organization in pursuance of its purposes and objectives and operaled within the administrative framework of the Organizafion;

CONSIDERING Ihal the World Maritime University will accord­ingly be covered by the provisions of the Convention as applicable lo the Organizafion;

DESIRING to ensure, by means of a supplemenlal agreement, as foreseen in Artide X, Section 39, of the Convention that the UniversUy's legal status in Sweden, as well as the conlenl of certain priviléges, con-cessions and courtesies and the measures for their implemenlation should be defined;

HAVE AGREED as follows:

PARTI

Definitions and Interpretation

Artide 1

In this Agreement:

(a)      "the IMO Convention" means the Convention on the Inter­national Marifime Organization, as amended;

(b)          "the Convention" means the Convention on the Priviléges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations adopled by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947, including ils Annex XII, the text of which was received by the Secretary-General of the United Nations on 12 February 1959, and any subsequent revision of that Annex approved by the Organizalion and accepted by Sweden;

(c)          "Organizalion" means the International Maritime Organiz­ation;

(d)   "Government" means the Government of Sweden;


 


Prop. 1982/83:104                                                            11

(Översättning)

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN SVERIGES REGERING OCH INTERNATIONELLA SJÖFARTSORGANISATIONEN AN­GÅENDE VÄRLDSSJÖFARTSUNIVERSITETET

SVERIGES REGERING OCH INTERNATIONELLA SJÖFARTSOR­GANISATIONEN,

SOM ERINRAR OM all Sverige den I februari 1960 åtog sig all på Internationella sjöfartsorganisationen tiUämpa föreskrifterna i konven­tionen om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan, däri inbegripet bilaga XII,

SOM KONSTATERAR atl världssjöfartsuniversilelel skall inrättas i Malmö, Sverige, av Inlernalionella sjöfartsorganisationen till fullföljande av dess syften och ändamål och drivas inom organisafionens administrati­va ram,

SOM ANSER all världssjöfartsuniversilelel följaktligen kommer atl omfattas av de föreskrifter i konventionen som är lilllämpliga på organisa­tionen,

SOM ÖNSKAR säkerställa genom en kompletterande överenskom­melse enligt artikel X, paragraf 39 i konventionen atl universitetets juridis­ka slällning i Sverige, liksom innehållet i vissa privilegier och förmåner saml sättet för dessas tillämpning skall klarläggas,

HAR ÖVERENSKOMMIT om följande:

DEL I

Definitioner och tolkning

Artikel 1

I denna överenskommelse avses med:

a)            "IMO-konventionen" konventionen om den Inlernalionella sjöfartsorganisationen, i den lydelse konventionen har efter ändringar;

b)            "konventionen" konvenfionen om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan antagen av Förenta natio­nernas generalförsamling den 21 november 1947, däri inbegri­pet bilaga XII, vars text mottagits av Förenta nationernas generalsekreterare den 12 febmari 1959, saml varje senare ändring av denna bilaga som godkänts av organisationen och av Sverige;

c)            "organisationen" den Internationella sjöfartsorganisationen;

d)    "regeringen" Sveriges regering;


 


Prop. 1982/83:104                                                                 12

(e)   "Secretary-General" means the Secretary-General of the Or­
ganization and, during his absence, any other official spe­
cially designaled lo act on his behalf;

(f)    "the Reclor" means the Reclorof the University and, during
his absence, the Vice Rector and, in the absence of both of
them, any other official specially designated lo acl on his
behalf, lo be notified to the Government by the Reclor or by
the Secretary-General;

(g)   "appropriate authorities" means the national, regional or
local authorities of Sweden, as the context may require, in
accordance with the law of Sweden;

(h) "lawof Sweden" indudes Acts of Pariiamenl and all subordi-nale législation;

(i) "emoluments" means all sums in respect of employment in connexion with the World Maritime University paid lo, vest-ed in or accruing to an officiaPs benefit in any form whaiso­ever;

(j)       "University" means the World Maritime University;

(k) "premisesof the University" means land, buildings and parts of buildings normally occupied by the University for the fulfilment of its official functions;

(1) "Member States" means Members of the Organizalion as defined in the IMO Convention;

(m) "the Board" means the Board of Governors of ihe University as established under the Charter of the University;

(n) "officials of the University" means the Reclor, the Vice Rector and those senior members of the academic and admin­istrative staff of Ihe University who are specified by the Secretary-General as officials under Artide VI, Section 18, of the Convention;

(o). "experts" means persons appointed by or for the purpose of the University, other than officials coming within the scope of Artide 1 (n) of this Agreement.

Artide 2

1.             This Agreement shall be interpreted in the light of its primary objeclive of enabling the Organization to discharge fully and effidently its responsibilily in respect of the University.

2.             To the extent that they deal with the same subject malier, this Agreement and ihe Convention or any treaty conferring immunities and priviléges upon the Organizalion shall be complemenlary.


 


Prop. 1982/83:104                                                                 13

e)    "generalsekreteraren" organisationens generalsekreterare
och, i hans frånvaro, annan tjänsteman som särskill utsetts all
handla på hans vägnar;

f)     "rektor" universitetets rektor och, i hans frånvaro, universi­
tetets vice rektor och, i bådas frånvaro, annan tjänsteman
som särskilt utsetts atl handla på rektors vägnar och som skall
anmälas till regeringen av rektor eller generalsekreteraren;

g)    "behöriga myndigheter" allt efteromständigheterna nationel­
la, regionala eller lokala myndigheter i Sverige enligt svensk
lag;

h)       "svensk lag" lagar och andra författningar;

i) "Ijänsleinkomsl" alla penningsummor som hänför sig lill an­ställning i samband med världssjöfartsuniversilelel vilka i någon form utbetalas lill, tillkommer eller tillfaller en tjänste­man;

j)        "universitelel" världssjöfartsuniversilelel;

k) "universitetets lokaler" mark, byggnader och delar av bygg­nader vilka normalt används av universilelel lill fullgörande av dess officiella verksamhel;

1) "medlemsstater" medlemmar av organisationen i enlighet med vad som anges i IMO-konventionen;

m) "styrelsen" universitetets styrelse inrättad i enlighet med universitetets stadgar;

n) "universilelsljänstemän" rektor, vice rektor och de högre medlemmar av den akademiska och administrativa universi­tetspersonalen som av generalsekreteraren betecknas som tjänstemän i enlighet med artikel VI, paragraf 18 i konven­tionen;

o) "experler" personer som utsetts av universilelel eller för dess syften och som inte är tjänstemän som avses i artikel 1 n) i denna överenskommelse.

Artikel 2

1.      Denna överenskommelse skall tolkas med beaktande av dess huvud­
syfte som är atl möjliggöra för organisationen alt fullständigt och effektivt
uppfylla sina plikter med avseende på universitetet.

2.      Denna överenskommelse och konventionen eller annat fördrag som
tillerkänner organisationen immunileler och privilegier skall, i den mån de
behandlar samma frågor, komplettera varandra.


 


Prop. 1982/83:104                                                                 14

PART II

Premises and property of the University

Artide 3

1.             For the purpose of Artide III of the Convenfion, but nol as a condition ofils application, the location of the premises and the archives of the University shall be made known to the appropriate authorities by the Secretary-General or the Rector who shall also inform the appropriate authorities of any change in the location or extent of such premises or archives and of any lemporary occupalion by the University of premises for the fulfilment ofils official functions. Where premises are temporarily used or occupied by the University for the fulfilment of its official func­tions, these premises shall, with the agreement of the appropriate author­ities, be accorded the status of premises of the University.

2.             The inviolabilily conferred by Artide III, Section 6, of the Conven­tion exlends to all archives, correspondence, documents, manuscripls, pholographs, films and recordings belonging lo or held by the University and lo all information contained therein.

3.             The immunity conferred by Artide III, Section 5, of the Convention exlends to the means of transport of the University. Means of transport which the University hires or borrows shall be immune from search, requisilion, confiscafion or expropriation. However, the immunity con­ferred by Artide III, Section 5, of the Convention does not extend lo administrative or police action which may be temporarily necessary in connexion with the prevention and investigation of accidenls involving a motor vehicle belonging lo, or operaled on behalf of, the University, nor in case of damage caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the University. The University shall identify as such, means of transport being used for official purposes.

4.             The Government shall do their utmosl to ensure that the premises of the University shall be supplied with necessary public services, including eleclridly, waler, sewerage, gas, post, telephone, tdegraph, drainage, coUection of refuse and fire protection and that such public services shall be supplied on reasonable terms. In case of any inlerrupfion or threaiened intermption lo any such services, the Government shall consider the needs of the University as being of equal importance with those of diplomatic missions and shall accordingly take all reasonable sleps to ensure that the University is nol prejudiced.

Artide 4

The University shall be entitled to display its flag and emblem, or the flag and emblem of the Organizalion, on the premises and means of transport of the University.


 


Prop. 1982/83:104                                                                 15

DEL II

Universitetets lokaler och egendom

Artikel 3

1.             1 och för tillämpningen av artikel III i konventionen skall, utan atl detta dock är elt villkor för artikelns tillämpning, belägenheten av universi­tetels lokaler och arkiv meddelas de behöriga myndigheterna av general­sekreteraren eller rektor, som också skall underrätta de behöriga myndig­heterna om varje ändring i fråga om belägenhet eller omfattning av sådana lokaler eller arkiv och om tillfällig användning från universitetets sida äv lokaler till fullgörande av dess officiella verksamhet. Når lokaler tillfälligt används av universitelel lill fullgörande av dess officiella verksamhel, skall dessa lokaler, med de behöriga myndigheternas samtycke, erhålla samma ställning som universitetets lokaler.

2.             Den okränkbarhet som avses i artikel III, paragraf 6 i konventionen skall även omfatta alla arkiv, brev, handlingar, manuskript, fotografier, filmer och inspelningar som tillhör eller innehas av universitetet saml all information som finns däri.

3.             Den immunitet som avses i artikel III, paragraf 5 i konventionen skall även omfatta universitetets transportmedel. Transportmedel som universitetet hyr eller lånar skall vara frilagna från husrannsakan, rekvisi­tion, konfiskation eller expropriation. Den immunitet som avses i artikel III, paragraf 5 i konventionen omfattar dock inle administrativa eller polisiära ingripanden, som kan bli tillfälligt nödvändiga för atl förhindra eller utreda olyckor i vilka är inblandal motorfordon som fillhör universite­tet eller framförs för dess räkning, och ej heller fall då skada orsakals av etl motorfordon som tillhör universitetet eller framförts för dess räkning. Universilelel skall tillse all transportmedel som används för tjänsteända­mål kan identifieras som sådana.

4.             Regeringen skall göra sill yttersta för att säkerställa alt universite­tets lokaler har tillgång till nödvändig offentlig service, däri inbegripet elektricitet, vatten, avlopp, gas, post, telefon, telegraf, sophämtning och brandskydd och att sådan offentlig service tillhandahålls på rimliga villkor. I fall av avbrott eller risk för avbrott i sådan service skäll regeringen betrakta universitetets behov som lika vikliga som diplomatiska beskick­ningars och skall följaktligen vidta alla rimliga ålgärder för alt säkerställa alt universitetet inte lider skada.

Artikel 4

Universilelel skall ha rätt atl sälta upp sin flagga och sitt emblem eller organisationens flagga och emblem på universitetets lokaler och transport­medel.


 


Prop. 1982/83:104                                                   16

Artide 5

The Government are under a special duly lo take all reasonable sleps to prolecl the premises of the UniversUy against any intrusion or damage and to prevenl any dislurbance of the peace of the University or impairment ofils dignily.

Artide 6

1.             The premises of the University shall be under the control and authority of the Board which may establish any regulalions necessary for Ihe execution therein of the functions of the University.

2.             Except as otherwise provided in this Agreement, or in the Conven­tion, the law of Sweden shall apply within the premises of the University, provided that the Organization or the University may establish any regula­tions necessary for the execution of the functions of Ihe University includ­ing rules of intemational administrative law and the terms of contracts of employment governed by that law. These regulalions shall be operalive within the premises of the University and no law of Sweden which is inconsistent therewith shall be enforceable within those premises. Any dispule between the Organizalion and the Government as lo whether a régulation of the former is authorized by this paragraph or as lo whether a law of Sweden is inconsistent with any régulation authorized by this paragraph shall be promptly settled as provided in Artide 19 of this Agreement.

3.             No official of the Government or person exercising any public authority, whether adminislrafive, judicial, military or police, shall enter the premises of the University except with the express consent of and under conditions approved by the Secretary-General or the Rector. No service, of execution of any legal process whaisoever, irrespeclive of whether the Organizalion is named as defendanl, or any ancillary acl such as the seizure of private property, shall lake place within the premises of the University except with the express consent of and under conditions approved by the Secretary-General.

4.             Notwithstanding the applicable terms of this Agreement, the Uni­versity shall nol permil its premises to become a refuge from justice for persons who. are avoiding arresl or service of legal process or against whom an order of exlradilion or deportation has been issued by the appropriate authorities.

5.             Nolhing in this Agreement shall prevenl the reasonable application by the appropriate authorities of measures for the proleclion of premises against fire.


 


Pi-op. 1982/83:104                                                                17

Artikel 5

bet åligger regeringen särskill atl vidta alla rimliga ålgärder för all skydda universitetets lokaler mol intrång eller skada saml att förhindra störning av ijniversilelels verksamhet eller kränkning av dess värdighet.

Artikel 6

1.             Universitetets lokaler skall slå under styrelsens kontroll och upp­sikt. Styrelsen får utfärda de föreskrifter som är nödvändiga för bedrivan­de av universitetels verksamhet där.

2.             Om annat inte föreskrivs i denna överenskommelse eller i konven­tionen, skall svensk lag gälla inom universitetets lokaler. Organisationen eller universitetet får dock utfärda de föreskrifter som är nödvändiga för bedrivande av universitetets verksamhet, däri inbegripet internationella offentligrätlsliga regler och de anställningsvillkor som är underkastade sådana regler. Dessa föreskrifter skall gälla inom universitetets lokaler och verkställighet av svensk lag som inte är förenlig därmed skall inle kunna framtvingas inom dessa lokaler. Tvist mellan organisationen och regering­en om huruvida någon av den förras föreskrifter har stöd i denna paragraf eller huruvida svensk lag är oförenlig med en föreskrift som avses i denna paragraf skall ulan dröjsmål biläggas på säll som anges i artikel 19 i denna överenskommelse.

3.             Ingen regeringstjänsteman eller person som utövar offentlig myndig­het, vare sig administrativ, judiciell, militär eller polisiär, får beträda universitetets lokaler utom med uttryckligt medgivande och på villkor godkända av generalsekreteraren eller rektor. Inga verkställighetsålgärder som hänför sig lill något rättsligt förfarande, oberoende av om organisatio­nen anges vara svarande, eller någon säkerhetsåtgärd, såsom beslag av privat egendom, får äga rum inom universitetels lokaler utom med uttryck­ligt medgivande och på villkor godkända av generalsekreteraren.

4.             Utan hinder av tillämpliga bestämmelser i denna överenskommelse är det förbjudet för universitetet atl låta sina lokaler bli en tillflyktsort undan rättvisan för personer som söker undgå anhållande eller rättslig delgivning eller mot vilka order om utlämning eller utvisning har utfärdats av behöriga myndigheter.

5.             Intet i denna överenskommelse skall utgöra hinder för atl behöriga myndigheter vidtar rimliga åtgärder för all skydda fasligheter mol brand.


 


Prop. 1982/83:104                                                              18

PART III

Access and Com.munications

Artide 7

1.      The appropriate authorities shall impose no impediment to the tran­
sit lo and from the premises of the University of persons having official
business al those premises.

2.      The Government undertake to aulhorize Ihe entry into Sweden
without charge for visas of the following persons for the terms of their
business with the University:

(a)           Members of the Board;

(b)          officials designaled by Member Slates to represent them on any official business of the University;

(c)           officials of the University;

(d)    experts within the meaning of Artide 1 (o) of this Agreement;

(e)  officials of the Organization or of the United Nations and ils
organs, the specialized agencies and the International Atomic
Energy Agency who are on official business of the Universi­
ty;

(f)   members of the families of the above-mentioned persons
forming part of their respeclive households;

(g)  persons admitled to the University lo undertake courses of
inslmclion or lo parlicipale in activities or events organized
by the University in accordance with its Charter and relaled
Regulations and Rules; and

(h) persons invited lo the University by the Secretary-General or by the Reclor.

3.            The provisions of the preceding paragraphs shall be applicable irre­speclive of the relations existing between the Government of the persons referred to and the Government of Sweden and are without prejudice to any special immunities lo which such persons may be entitled. They shall nol prevenl the requirement of reasonable evidence lo establish that per­sons daiming the aforementioned rights come within the classes de­scribed, nor the reasonable application of intemational quarantine and public health regulations.

4.            The Secretary-General or the Reclor shall as far as possible inform the Government, in advance of their arrival in Sweden, of the names of persons within the categories set out in paragraph 2 of this Artide to assist the Government lo implement Ihe provisions of this Artide as well as Artide 16 of this Agreement.

Artide 8

1. The Government shall permil and prolecl unreslricled communica­tion on the part of the University for all official purposes. The UniversUy may employ aU appropriate means of communication, including couriers


 


Prop. 1982/83:104                                                                 19

DEL III

Tillträde och kommunikationer Artikel 7

1.             Behöriga myndigheter skall inte lägga hinder i vägen för personer som har tjänsteärende i universitetets lokaler all bege sig lill eller från dessa lokaler.

2.             Regeringen åtar sig all ulan viseringsavgift bevilja inresa lill Sverige för följande personer för den lid de har ärende vid universitetet:

 

a)             styrelseledamöter;

b)            tjänstemän som av medlemsstaterna utsetts all företräda dem i tjänsteärende vid universitelel;

c)             universitetsljänstemän;

d)     experter som avses i artikel 1 o) i denna överenskommelse;

e)    tjänstemän vid organisationen eller Förenta nationerna och
dess organ, fackorganen eller Internationella atomenergior­
ganel vilka har tjänsteärende vid universitetet;

f)     ovannämnda personers familjemedlemmar vilka ingår i deras
respektive hushåll;

g)    personer som beviljats inträde vid universilelel för alt deltaga
i studiekurser eller i verksamheter eller arrangemang som
anordnas av universitetet i enlighet med dess stadgar och
därmed sammanhängande regler; samt

h) personer som inbjudils lill universitetet av generalsekretera­ren eller av rektor.

3.             Föreskrifterna i föregående paragrafer skall tillämpas oberoende av det förhållande som råder mellan vederbörande personers regering och Sveriges regering och de påverkar inte de särskilda immunileler vartill dessa personer kan vara berättigade. De ulgör inget hinder för krav på rimlig bevisning för all fastställa alt personer som gör anspråk på ovan­nämnda rättigheter tillhör de angivna kategorierna, ej heller för en rimlig tillämpning av internationella karantänbestämmelser eller offentliga häl­soregler.

4.             Generalsekreteraren eller rektor skall så långt del är möjligt under­rätta regeringen, före deras ankomst lill Sverige, om namnen på personer inom de kategorier som anges i paragraf 2 i denna artikel för alt underlätta för regeringen all fillämpa föreskrifterna i denna artikel, liksom artikel 16 i denna överenskommelse.

Artikel 8

1. Regeringen skall tillåta och säkerställa oinskränkta kommunika­tioner för universitetets del för alla officiella ändamål. Universitetet får använda alla lämpliga kommunikationsmedel, däri inbegripet kurirer och


 


Prop. 1982/83:104                                                   20

and messages in code or cypher; However, the University may inställ and use a wirdess transmitler only with the consent of the appropriate author­ities. Subject to these qualifications the University may employ the United Nations telecommunication network in accordance with limitalions pre­scribed by the International Telecommunication Convention.

2.            The University shall enjoy the treatment provided in Artide IV, Section 11, of Ihe Convention in respect of its official communicafions to the extent that such treatment is compatible with any other internafional convenlions, regulalions and arrangements to which the Government are a party.

3.            Sealed bags containing documents or artides intended for official use and bearing external marks of their character shall in particular be accorded the immunity of Artide III of the Convention and shall not be detained.

4.            A courier shall bé provided with an official document indicating his status and the number of packages conslilufing the sealed bag. The appro­priate authorities shall assist him in the performance of his functions, in which he shall enjoy personal inviolabilily and shall nol be liable to any form of arrest or détention.

5.            A sealed bag may be entrusted lo the caplain of a commercial aircrafl scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages consliluling the bag, but he shall not be considered lo be a courier. The University may send an official who shall be considered to be a courier to lake possession of the bag direclly from the caplain of the aircrafl.

PART IV

Members of the Board, Officials of the University and Experts

Artide 9

Members of the Board al meelings convened by the University shall, while exercising their functions and during their journeys to and from the place of meeting, enjoy the priviléges and immunities specified in Artide V of the Convention with respect to representafives of members, subject lo the terms specified in that Artide and in Artide VII, Section 25, of Ihe Convention.

Artide 10

Artide VI of the Convention does not extend immunity fromjuris-diclion lo the Rector or the Vice Rector, if they are cilizens of Sweden. or other officials of the University in case of a motor traffic offence com­mitted by any of them, nor in case of damage caused by a motor vehicle belonging lo or driven by any of them.


 


Prop. 1982/83:104                                                   21

kodade eller chiffrerade meddelanden. Emellertid får universitelel installe­ra och använda en trådlös radiosändare endast med behöriga myndigheters tillstånd. Under förutsättning all sådant fillslånd erhållits får universitetet använda Förenta nationernas nät för telekommunikationer, med de be= gränsningar som föreskrivs i den internationella konventionen om tele kommunikationer.

2.             Universitelel skall med avseende på sina officiella kommunikationer åtnjuta den behandling som föreskrivs i artikel IV, paragraf U i konven tionen, i den ulslräckning sådan behandling är i överensstämmelse med de internationella konventioner i övrigt och de internationella regler och arrangemang lill vilka regeringen är fördragsslulande part.

3.             Förseglade säckar som innehåller handlingar eller föremål avsedda för tjänstebruk och som är försedda med yttre kännetecken ulvisande deras beskaffenhet skall medges den immunitet som avses i artikel III i konventionen och de skall inte uppehållas.

4.             En kurir skall utmstas med elt officiellt dokument som utvisar hans slällning och det anlal försändelser som utgör den förseglade säcken. Dé behöriga myndigheterna skall hjälpa honom att ulföra sina åligganden, varvid han skall åtnjuta personlig okränkbarhet och inle får utsättas för någon form av arrestering eller kvarhållande.

5.             En förseglad säck kan anförtros ål kaptenen på elt civilt flygplan som enligt tidtabell skall landa på en godkänd inreseflygplats. Han skall vara utmstad med elt officiellt dokument som anger det antal försändelser som ulgör den förseglade säcken, men han skall inte anses vara en kurir, Universitetet får skicka en tjänsteman som skall anses vara en kurjr för att la säcken i besittning direkt från flygplanels kapten.

DEL IV

Styrelseledamöter, universilelstjånslemän och experter

Arfikel 9

Styrelseledamöter som dellar i sammanträden anordnade av univer­sitetet skall vid fullgörandet av sina uppgifter samt under resa till och från sammanträdesorlen åtnjuta de privilegier och immunileler som anges i artikel V i konventionen med avseende på medlemmarnas ornbud under förutsättning all villkoren i nämnda artikel, liksom i artikel VII, paragraf 25 i konventionen, är uppfyllda.

Artikd 10

Artikel VI i konventionen medför inle Immunitet mol rättsligt förfa­rande för rektor eller vice rektor, om dessa är svenska medborgare, eller för andra universilelsljänstemän i händelse av motortrafikbroll som be­gåtts av någon av dem eller i händelse av skada som orsakals av etl motorfordon som tillhör eller framförts av någon av dem.


 


Prop. 1982/83:104                                                              22

Arfide 11

Experts within the meaning of Artide 1 (o) of this Agreement shall be considered as experts defined in paragraph 2 of Annex XII to the Convention. However, they shall not enjoy immunity from jurisdiction in case of a motor traffic offence committed by any of them, nor in case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by any of them.

PART V Financial Arfide 12

1.      Without prejudice lo the exemptions accorded by Artide III, Sec-
lions 9 and 10, of the Convention and without any limitation of these
exemptions, the Organizalion shall, in respect of the University, be
exempt from:

(a)           tax on income ("stafiig inkomstskatt" and "kommunal in­komstskatt");

(b)          value added tax and other indirect taxes on artides purchased or services rendered for the official use of the University, lo the extent accorded under the law of Sweden lo foreign diplomatic missions in Sweden;

(c)           social security contributions.

 

2.             The exemption conferred by Artide III, Section 9(b), of the Con­vention exlends to cusloms duties and any taxes or charges imposed upon or by reason of importafion and the procédures in connexion therewith excepting charges for storage, cartage and similar services. Al the request of the appropriate authorities the University shall provide written certifica­tion that any particular import or expori is for its official use.

3.             In the evenl of the introduction of taxes other than those referred lo in this Artide, the Organizalion and the Government shall déterminé the applicabilily of the Convention lo such taxes.

Artide 13

1.             The Reclor and other officials of the University shall be exempt from income tax ("stallig inkomstskatt" and "kommunal inkomstskatt") on their emoluments.

2.             The Reclor and other officials of the University and members of their families forming part of their respeclive households, provided that they are nol citizens of Sweden, shall be exempt from customs duties and any taxes or charges (excepting charges for storage, cartage and similar services) imposed upon or by reason of the importalion of artides (includ­ing one motor car each) in their ownership or possession or already ordered by them and intended for their personal use or for their establish-


 


Prop. 1982/83:104                                                             23

Arfikd11

Experter som avses i artikel 1 o) i denna överenskommelse skall anses som experter enligl definitionen i paragraf 2 i bilaga XII lill konven­tionen. De skall dock inte åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande i händelse av motortrafikbroll som begåtts av någon av dem eller i händelse av skada som orsakats av ett motorfordon som tillhör eller framförts av någon av dem.

DEL V

Finansiella bestämmelser

Artikd 12

1.      Ulan inskränkning i de befrielser som avses i artikel III, paragrafer­
na 9 och 10 i konventionen skall organisationen med avseende på universi­
lelel vara befriad från

a)             inkomslskall ("slallig inkomstskatt" och "kommunal in­komstskall");

b)            mervärdeskatt och andra indirekta skatter på varor som in­köpts eller tjänster som utförts för universitetels officiella bmk, i den omfattning som enligt svensk lag medges utländs­ka diplomatiska beskickningar i Sverige;

c)             sociatförsäkringsavgifter.

 

2.             Den befrielse som avses i artikel III, paragraf 9b) i konventionen omfattar tullavgifter och alla skatter eller avgifter som uttas på eller med anledning av införsel och procedurer i samband härmed, med undanlag av avgifter för lagring, forsling och liknande tjänster. På begäran av behöriga myndigheter skall universitelel lämna skriftligt intyg atl viss införsel eller utförsel sker för dess officiella bruk.

3.             För den händelse andra skatter än de som nämns i denna artikel införs skall organisationen och regeringen bestämma om konventionens tillämplighet på sådana skaller.

Arfikd 13

1.             Rektor och andra universilelsljänstemän skall vara befriade från skatt på ijänsleinkomsl ("stallig inkomstskall" och "kommunal inkomst­skatt").

2.             Rektor och andra universitetsljänstemän och de av deras familje­medlemmar som ingår i deras respektive hushåll skall, under fömtsättning all de inte är svenska medborgare, vara befriade från tullavgifter och alla skaller och avgifter (utom avgifter för lagring, forsling och liknande tjäns­ter) som hänför sig lill införsel av varor (däri inbegripet en bil per person) i deras ägo eller besittning eller redan beställda av dem och avsedda för deras personliga bmk eller för deras bosättning då de tillträder sin befall-


 


Prop. 1982/83:104                                                                 24

ment al Ihe lime of first taking up their post in Sweden. Such artides shall normally be imporled within a reasonable period of first entry of such persons inlo Sweden,

Artide 14

1.             Offigials of Ihe University and members of their families forming part of their respeclive households shall be covered by appropriate social security arrangements made by the Organization and shall be exempt from any social securily scheme established by the law of Sweden.

2.             However, members of Ihe family of an official shall be entitled to Swedish social securily benefils, other than children's allowances, if such family members were resident in Sweden immediately prior to the employ­ment of the official by tlje University.

3.             The provisions of paragraph 1 of this Artide shall nol apply lo social security coniributions and benefils relaled lo income from gainful occupa­lion in Sweden outsjde tlie University.

Artide 15

1.             In implementalion of the financial provisions of Artide III. Section 7, of the Convenfion to the Universjty, the Organization shall be treated as non-residenl for Ihe purposes of exchange control and may accordingly hold funds in the form of go|d pr in any currency and in any country. Any of the gold or currency pr bank balances held in Sweden by the Organiz­alion for Ihe University may be freely transferred within Sweden or to any other country, The Organization shall nol require exchange control con­sent to use funds for the purposes of investment for the University either in Sweden or elsewhere.

2.             In accordance with Artide V, Section 13(e). of the Convention a Member of the Board shall be enfitled lo the treatment in malters of exchange confrol which is accorded to a diplomatic agent in Sweden of the State of which he is a national, Where diplomatic relations with such a State do not exist or have been broken off, the treatment shall be no less than that accorded to a diplomatic agent of any third State.

3.             In accordance with Article VJ, Section 19(d), of the Convention, an official of the University shajl be permilted by the appropriate authorities to receive and hold his emoluments in an account denominaled in any currency and shall in addition be accorded the treatment in malters of exchange control which is accorded to a diplomatic agent in Sweden of the State of which he is a national, \yhere diplomatic relations with such a Stale do not exist or have been broken off, the treatment shall be no less than that accorded lo a diplomatic agent of any third State.

4.             The Government shall not levy estate duly on or in respect of movable property of officials of the University and members of their families forming part of their households, provided that in either case they were nol citizens of Sweden at the lime of dealh and provided that the presence of the property in Sweden was due solely to the presence of the deceased as an official of the University or as a member of the family of an


 


Prop. 1982/83:104                                                   25

ning i Sverige. Sådana varor skall normalt införas inOm en rimlig tid efter det atl personen i fråga första gången inrest lill Sverige.

Artikel 14

1.             Universitetsljänstemän och de familjemedlemmar som ingår i deras respektive hushåll skall omfattas av lämpliga socialförsäkringsarrange­mang som ombesörjs av organisationen och dé skall vara undantagna från varje socialförsäkringssystem som ihrältals enligt svensk lag.

2.             Ulan hinder av paragraf I i deniia artikel skall en tjänstemans" familjemedlemmar vara berättigade lill andra svenska socialförsäkringsför­måner än barnbidrag, om dessa familjemedlemmar var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid universitetet.

3.             Föreskrifterna i paragraf 1 i denna artikel gäller inle socialförsäk­ringsavgifier och socialförsäkringsförmåner som hänför sig till inkomst från arbete i Sverige utanför universilelel.

ArUkel 15

1.             Vid tillämpningen av de finansiella bestämmelserna i artikel III, paragraf 7 i konventionen på universitetet skall organisationen behandlas som valutaullänning och får följaktligen inneha tillgångar i form av guld eller i vilken valuta som helst och i vilket land som helsl. Tillgångar i guld eller valuta eller banktillgodohavanden som organisationen innehar i Sveri­ge för universitetet får fritt överföras inom Sverige eller lill annat land. Organisationen behöver inle valutakontrolllillstånd för all använda.till­gångar för invesleringsändamål för universitetet, vare sig i Sverige eller annorstädes.

2.             I enlighet med artikel V, paragraf 13e) i konventionen skall en styrelseledamot vara berättigad till de förmåner i valutakontrollfrågor som tillerkänns en i Sverige stationerad diplomat från den stat i vilken han är medborgare. Om Sverige inle har diplomatiska förbindelser med denna slal eller öm sådana förbindelser har blivit avbrutna, skall förmånerna inle vara mindre än de som tillerkänns en diplomat från någon tredje stat.

3.             I enlighet med artikel VI, paragraf 19d) i konventionen skall en universitelsljånsleman av de behöriga myndigheterna tillåtas moliaga och inneha sina inkomsler på konto i valfri valuta och skall därutöver tillerkän­nas de förmåner i valulakontrollfrågor som tillerkänns en i Sverige statio­nerad diplomat från den slal i vilken han är medborgare. Om Sverige inle har diplomatiska förbindelser med denna stat eller om sådana förbindelser har blivit avbrutna, skall förmånerna inle vara mindre än de som liller­känns en diplomat från någon tredje slal.

4.             Regeringen skall inte uttaga arvsskall i fråga om lös egendom efter universilelstjånslemän eller efter dem av deras familjemedlemmar som ingår i deras hushåll, fömtsatt all den avlidne inte var svensk medborgare vid liden för dödsfallet och förutsatt atl egendomen fanns i Sverige endast på grund av den avlidnes vistelse där såsom universitetsljänstemän eller som familjemedlem lill en universitetsljänstemän. Regeringen skall inle


 


Prop. 1982/83:104                                                   26

official of the University. The Government shall impose no impediment lo the repatriation of the movable property of a deceased official of the University or member of his family with the exception of property whose export was prohibiled al the lime of dealh.

PART VI Identification Article 16

1.             Any official of the University who presents a valid United Nations laissez-passer issued in accordance with Article VIII, Section 26, of the Convention and identifying him as an official of the University shall, subject to paragraph 3 of Article 7 of this Agreement, be immune from Swedish immigration restriclions and requiremenls and from alien registra­tion. Members of the family forming part of the officiaPs household who travel with him and present satisfactory evidence of idenlity shall be similarly treated. No such official shall require a visa for enlry inlo Swe­den.

2.             Officials of the University who do nol present a United Nations laissez-passer shall nol be exempt from the laws of Sweden regarding passports and visas. They shall, however, subject to paragraph 3 of Article 7 of this Agreement, be immune from Swedish immigration restriclions and requiremenls and from alien registration provided that:

 

(a)          they produce a valid travel document, and

(b)          they produce evidence of their official capacity issued by their Government or by the University or by the Organiz­alion, or the appropriate authorities are notified of their ar-rival.

3.    The persons described in paragraph 2 of Article 7 of this Agreement
shall, subject lo paragraph 3 of that Artide, be immune from Swedish
immigration restriclions and requirements and from alien registration pro­
vided that:

(a)          they produce a valid travel document, and

(b)          they produce evidence of their official capacity issued by their Government or by the University or by the Organiz­alion, or the appropriate authorities are notified of their ar-rival.

Artide 17

1. The Secretary-General shall from lime to time send lo the Govern­ment a list ofall officials of the University, indicating in each case whether the individual is a cilizen of Sweden. The Secretary-General may inform the Government of the appoinlment of officials of the University individ-ually for addition lo Ihe list.


 


Prop. 1982/83:104                                                                 27

lägga hinder i vägen för hemsändning av lös egendom efter en avliden universitetstjänsteman eller medlem av hans familj, med undantag för egendom beträffande vilken utförselförbud rådde vid liden för dödsfaUel.

DEL VI Legitimation Artikel 16

1.             Universitetsljänstemän som uppvisaren giltig "laissez-passer" som utfärdats av Förenta nationerna i enlighet med artikel VIII, paragraf 26 i konvenfionen och som legitimerar honom som universUelsljänsleman skall, om annat inle följer av paragraf 3 i artikel 7 i denna överenskom­melse, inle vara underkastad svenska invandringsbestämmelser eller be­slämmelser om utlänningsregislrering. Familjemedlemmar som ingår i tjänstemannens hushåll vilka reser tillsammans med honom och uppvisar tillfredssläUande legitimation skall behandlas på motsvarande säll. Ingen sådan tjänsteman behöver visum för inresa lill Sverige.

2.             Universitetsljänstemän som inle uppvisar Förenta nationernas "laissez-passer" skall inle vara undantagna från svensk lag i fråga om pass och visa. De skall dock, om annat inle följer av paragraf 3 i artikel 7 i denna överenskommelse, ej vara underkastade svenska invandringsbesläm-melser eller beslämmelser om utlänningsregislrering, förutsatt alt de

 

a)             uppvisar ell giltigt färdbevis och

b)            uppvisar bevis om sin tjänsteställning utfärdat av deras rege­ring eller av universilelel eller av organisationen, eller de behöriga myndigheterna är underrättade om deras ankomst.

3.      De personer som avses i paragraf 2 i artikel 7 i denna överenskom­
melse skall, om annat inle följer av paragraf 3 i samma artikel, ej vara
underkastade svenska invandringsbestämmelser eller bestämmelser om
utlänningsregislrering, fömtsatt alt de

a)             uppvisar ell giltigt färdbevis och

b)            uppvisar bevis om sin tjänsteställning utfärdat av deras rege­ring eller av universitetet eller av organisationen, eller de behöriga myndigheterna är underrättade om deras ankomst.

ArUkel 17

1. Generalsekreteraren skall från tid till annan tillställa regeringen en förteckning över alla universitetsljänstemän med uppgift i varje fall huruvi­da vederbörande är svensk medborgare. Generalsekreteraren får underrät­ta regeringen särskill om utnämning av enskilda tjänstemän i och för komplettering av förteckningen.


 


Prop. 1982/83:104                                                                 28

2. On notification of their appoinlment, the Government shall issue lo all officials of the University a card bearing the photograph of the holder and identifying him as an official of the University. This card shall be accepted by the appropriate authorities as evidence of idenlity and ap­poinlment.

PART VII

Genercd Provisions

Article 18

Al the request of the Organization or of the Government consuUa-lions shall take place respecling the implemenlation, modification or ex­tension of this Agreement. Any understanding, modification or extension may be given effect by an Exchange of Notes between the Secretary-Gen­eral and a duly authorized representative of the Government.

Article 19

Any dispule between the Organizalion and the Government con­cerning the interpretation or application of this Agreement or any question affecling the relations between the Organizalion and the Government which is not settled by negotiation or by some other agreed method shall be referred for final decision lo a panel of three arbitrators. One of these arbitrators shall be chosen by the Secretary-General, one shall be chosen by the Government and the third, who shall be the Chairman of the Tribunal, shall be chosen by the first two arbitrators. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within one year of their own appoinlment, the third arbitrator, at the request of the Organization or of the Government, shall be chosen by the President of the International Court of Justice.

Article 20

1.     This Agreement shall be approved by the Parlies in accordance with
their own procédures. Il shall enter into force on an agreed date when the
Parties have notified each other that the procédures necessary to this end
have been completed.

2.     This Agreement may be terminaled by agreement between the
Organizalion and the Government. In Ihe event of the University being
moved from the territory of Sweden, this Agreement shall, after the period
reasonably required for such transfer and for Ihe disposal of Ihe property
of the University in Sweden, cease to be in force.


 


Prop. 1982/83:104                                                                 29

2. Sedan regeringen underrättats om utnämning av universitetsljänste­män, skall den för var och en av dessa utfärda ell kort som är försett med innehavarens foto och som ulvisar att han är universUelsljänsleman. Della kort skall godtas av de behöriga myndigheterna som bevis på identitet och tjänsteställning.

DEL VII

AUmänna bestämmelser

Artikel 18

På begäran av organisationen eller regeringen skall konsultationer äga mm rörande tillämpning, ändring eller utvidgning av denna överens­kommelse. Överenskommelse om tolkning, ändring eUer utvidgning sätts i kraft genom ulväxling av noter mellan generalsekreteraren och etl veder­börligen befuUmäkligal ombud för regeringen.

Artikel 19

Varje tvist mellan organisationen och regeringen om tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse och varje fråga spm rör förhål­landet mellan organisationen och regeringen som inle kan biläggas genom förhandlingar eller på annat överenskommet sätt skaU för slutligt avgöran­de hänskjutas lill en skiljedomstol som beslår av tre ledamöter. En av dessa skiljedomare skall utses av generalsekreteraren, en skaU utses av regeringen och den tredje, som skall vara domstolens ordförande, skall utses av de två första skiljedomarna. Skulle de två första skiljedomarna inle kunna enas om den tredje inom elt år från deras egen utnämning skall den tredje skiljedomaren, på begäran av organisationen eller regeringen, väljas av ordföranden i den Internafionella domstolen.

Artikd 20

1.      Denna överenskommelse skall godkännas av parterna i enlighet med
för dem gällande procedurer. Den skall träda i krafl pä en överenskommen
dag när parterna har underrättat varandra alt härför erforderliga proce­
durer har genomförts.

2.      Denna överenskommelse upphör atl gälla efter överenskommelse
mellan organisafionen och regeringen. För den händelse universilelel flyt­
tas från svenskt territorium skall denna överenskommelse, efter den tid
som rimligen åtgår för sådan flyttning och för aweckUng av universitetels
egendom i Sverige, upphöra all gälla.


 


Prop. 1982/83:104                                                   30

IN WITNESS WHEREOF the respeclive representatives have
signed this Agreement.

Done in duplicate at London this 9lh day of February, 1983.

For the Government of                     For the International

Sweden:                                      Maritime Organizalion:

(signed)                                                         (signed)

LEIF LEIFLAND                                     C.P. SRIVASTAVA


 


Prop. 1982/83:104                                                   31

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har respektive ombud underteck­nat denna överenskommelse.

Som skedde i två exemplar i London den 9 februari 1983.

För Sveriges regering:               För Internationella

sjöfartsorganisationen:

(undertecknat)                        (undertecknat)

LEIF LEIFLAND                          C.P. SRIVASTA VA

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983