Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1981/82:107

Regeringens proposition 1981/82:107

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea;

beslutad den 3 december 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagils i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

ROLF WIRTÉN

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås all riksdagen antar en lag om dubbelbeskatt­ningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea. Avtalet och ett till avta­let fogat protokoll har tagits in i lagen som bilaga.

Avtalet och protokollet träder i kraft trettionde dagen efter utväxlingen av ratifikalionshandlingarna. Beträffande skatt som innehålls vid källan avses avtalet och protokollet bli tillämpliga på belopp som betalats lUl eller tillgodoräknats person med hemvist utomlands den första januari 1981 eller senare. Beträffande andra skaller avses avtalet och protokollet bli tillämp­liga i fråga om beskattningsår som böriat den första januari 1981 eller senare.

1    Riksdagen I98II82. I samt. Nr 107


 


Prop. 1981/82:107                                                              2

Förslag till

Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Ko­rea

Härigenom föreskrivs följande.

1   § Det avtal för all undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Republiken Korea underteck­nade den 27 maj 1981 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga fill denna lag.

2   § Avtalet skall fillämpas endast i den mån del medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3   § Om en person anser att del vidtagits någon åtgärd som för honom har medfört eller kommer all medföra en beskattning som strider mot bestäm­melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligl artikel 24 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4   § Även om en skattskyldigs inkomst skall vara helt eller delvis undan­tagen från beskattning i Sverige, skall den skatlskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.


 


Prop. 1981/82:107

BUaga (Översättning)


Convention between the Republic of Ko­rea and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

The Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom of Swe­den, desiring lo conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the pre­vention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:


Avtal mellan Republiken Korea och Ko­nungariket Sverige för att undvika dub­belbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

Republiken Koreas regering och Konunga­riket Sveriges regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt, har kommit överens om följande:


 


ARTICLE I Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residenls of one or both of the Con­tracting States.


ARTIKEL I

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.


 


ARTICLE 2 Taxes Covered

1.    The taxes which are the subject of this
Convention are:

a)   In the case of Korea:
(i) the income tax;

(ii) the Corporation lax; and (iii)   the inhabilanl lax (hereinafter referred lo as "Korean tax").

b) ln the case of Sweden:

(i) the State income tax, including sail-ors" tax and coupon tax;

(ii) the tax on the undistributed profils of companies and the lax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company;

(iii) the lax on public enlerlainers; and

(iv) the communal income lax (hereinafter referred to as "Swedish lax").

2.    The Convention shall also apply to any
identical or subslantially similar taxes which
are imposed after the date of signalure of the
Convention in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent aulhorities of
the Contracting States shall notify each other
of any substantial changes which have been
made in their respective taxation laws.


ARTIKEL 2

Skatter som omfattas av avtalet

1.    De skatter som omfattas av detta avtal
är:

a) Beträffande Korea:

1)   inkomstskatten:

2)   bolagsskatten: och

3)   invånarskatien

(i det följande benämnda "koreansk skatt").

b) Beträffande Sverige:

1)    den statliga inkomstskatten, sjö­
mansskatten och kupongskatten däri inbe­
gripna:

2)        ersättningsskatten   och   utskiftnings-
•    skatten;

3)   bevillningsavgiften för vissa offent­liga föreställningar; och

4)   den kommunala inkomstskallen

(i det följande benämnda "svensk skatt").

2.    Detta avtal tillämpas även på skatter av
samma eller i huvudsak likartal slag, som
efter undertecknandet av avtalet påförs vid
sidan av eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. De behöriga myndighe­
terna i de avtalsslutande staterna skall med­
dela varandra de väsentliga ändringar som
vidtagits i respektive skattelagstiftning.


ti    Riksdagen 1981/82. I saml. Nr 107


 


Prop. 1981/82:107


ARTICLE 3 General Dejlnitions

I. For the purposes of this Convention, unless the contexl otherwise requires:

a)   the term "Korea" means the territory of the Republic of Korea including any area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which. in accordance with interna­tional law, has been or may hereafter be de-signated under the laws of the Republic of Korea as an area within which the sovereign rights of the Republic of Korea with respect lo the sea-bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

b)  the term "Sweden" means the King­dom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect lo the exploration and exploita-lion of the natural resources on the sea-bed or in its sub-soil may be exercised;

c)   the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Korea or Sweden, as the contexl requires;

d)   the term "tax" means Korean lax or
Swedish lax, as the contexl requires;

e)   the term "person" includes an individ-
ual, a company and any other body of per­
sons;

f)    the term "company" means any body
corporale or any enlity which is treated as a
body corporale for tax purposes;

g)   the lerms "enterprise of a Contracting
State" and "enterprise of the other Contrac­
ting State" mean, respeclively. an enterprise
carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resi­
dent of the other Contracting State:

h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operaled by an enterprise of a Contracting State, ex-cept when the ship or aircraft is operaled solely between places in the olher Contrac­ting State; i) the term "competent authority" means: (i) in the case of Korea, the Minister of Finance or bis authorized representative;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of the Budget or his authorized representa­tive.


ARTIKEL 3 Allmänna dejhiitioner

I. Om inte sammanhanget föranleder an­nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­jande uttryck nedan angiven betydelse:

a)    "Korea" åsyftar Republiken Koreas territorium och inbegriper varje område belä­get intill Republiken Koreas territorialvatten vilket, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, i Republiken Koreas lagstift­ning betecknas eller senare kommer att be­tecknas som ett område inom vilket Republi­ken Korea äger utöva sina suveräna rättighe­ter med avseende på havsbottnen, dennas un­deriag och där befintliga naturtillgångar;

b)   "Sverige" åsyftar Konungariket Sveri­ge och inbegriper varje utanför Sveriges terri­torialvatten beläget område, inom vilket Sve­rige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende pä utforskan­det och ulnyltjandel av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag:

c)    "en avtalsslutande stat" och "den and­ra avtalsslutande staten" avser Korea eller Sverige beroende på sammanhanget;

d)    "skall" avser koreansk skatt eller
svensk skatt beroende på sammanhanget:

e)    "person" inbegriper fysisk person, bo­
lag och annan sammanslutning;

O "bolag" åsyftar juridisk person eller an­nan som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person;

g) "företag i en avtalsslutande stal" och "företag i den andra avlalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avlalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avlalsslutande staten;

h) "internationell trafik" åsyftar transport med fartyg eller luftfartyg som används av företag i en avlalsslutande stat utom då farty­get eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avlalsslutande sta­ten:

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1)   i Korea, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud:

2)   i    Sverige,    budgetministern    eller dennes befullmäktigade ombud.


 


Prop. 1981/82:107


2. As regards the application of the Con­vention by a Contracting State any term not defined Iherein shall, unless the contexl oth­erwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes lo which the Convention applies.


2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föran­leder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skaller på vilka avtalet tillämpas.


 


ARTICLE 4 Resident

1.    For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable lo tax therein by reason of his domicile. residence, place of head or main Office, place of management or any olher cri-lerion of a similar nalure. But this term does not include any person who is liable lo lax in that State in respect only of income from sources in that State.

2.    Where by reason of the provisions of paragraph I an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

a)    he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are doser (centre of vital inlerests);

b)   if the State in which he has his centre of vital inlerests cannol be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resi­dent of the State in which he has an habitual abode;

c)    if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d)    if he is a national of both States or of
neither of them, the competent aulhorities of
the Contracting States shall seltle the ques­
tion by mutual agreement.

3.    Where by reason of the provisions of
paragraph 1 a person other than an individual
is a resident of both Contracting States, then
it shall be deemed lo be a resident of the State
in which its place of effeclive management is


ARTIKEL 4 Hemvist

1.    Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avlals­slutande stal" person som enligl lagstiftning­en i denna stat är skallskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för huvudkontor eller förelagsledning eller annan liknande om­ständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst frän källa i denna stat.

2.    Då på grund av bestämmelserna i punkt I fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­jande sätt:

 

a)    Han anses ha hemvist i den stat där han har elt hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda staterna, anses han ha hemvist i den stal med vilken hans personliga och ekonomiska för­bindelser är starkast (centrum för levnads-intressena).

b)   Om det inle kan avgöras i vilken stal han har centrum för sina levnadsintressen el­ler om han inte i någondera staten har elt hem som stadigvarande slår till hans förtbgande. anses han ha hemvist i den stat där han sta­digvarande vistas.

c)    Om han stadigvarande vistas i båda sta­terna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

d)    Om han är medborgare i båda staterna
eller om han inle är medborgare i någon av
dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avlalsslutande staterna frågan genom ömsesi­
dig överenskommelse.

3.    Dä på grund av bestämmelserna i punkt
I person, som inte är fysisk person, har hem­
vist i båda avtalsslutande staterna, anses per­
sonen i fråga ha hemvist i den stat där den har
sin verkliga ledning. I tveksamma fall avgör


 


Prop. 1981/82:107


situated. In case of doubts the competent au­lhorities of the Contracting States shall sellie the question by mutual agreement.


de behöriga myndighelerna i de avlalsslu­tande staterna frägan genom ömsesidig över­enskommelse.


 


ARTICLE 5

Permanent Establishment

1.    For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2.    The term "permanent establishment" includes especially:

 

a)    a place of management:

b)   a branch;

c)    an Office;

d) a faclory;

e) a workshop; and

O a mine, an oil or gas well. a quarry or any olher place of exiraction of natural re­sources.

3.    A building site or construction or instal­lation or assembly project conslitules a per­manent establishment only if il lasts more than six months.

4.    An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent estab­lishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that olher State for more than six months in connection with a building site or construction or instal­lation or assembly project which is being un­dertaken in that olher State.

5.    Notwithstanding the preceding provi­sions of this Artide, the term "permanent establishment" shall be deemed not lo in­clude:

 

a)    the use of facililies solely for the pur­pose of storage. display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise:

b)   the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole­ly for the purpose of storage. display or del­ivery:

c)    the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole­ly for the purpose of processing by anolher enterprise:

d)    the maintenance of a fixed place of busi­
ness solely for the purpose of purchasing


ARTIKEL 5 Fast driftstäUe

1.    Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ullrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö­retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2.    Uttrycket "fasl driftställe" innefattar särskilt:

 

a)    plats för förelagsledning;

b)   filial;

c)    kontor:

d) fabrik:

e) verkstad; och

O gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott el­ler annan plats för utvinning av naturtillgång­ar.

3.    Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete utgör fast driftställe en­dast om verksamheten pågår mer än sex må­nader.

4.    Förelag i en avlalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avlalsslutande sta­ten om företagel bedriver övervakande verk­samhet i denna andra stat under mer än sex månader i samband med byggnads-, anlägg­nings- eller installationsarbete som pågår i denna andra stat.

5.    Ulan hinder av föregående bestämmel­ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift­ställe" inle innefatta:

 

a)    användningen av anordningar uteslutan­de för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b)   innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

c)    innehavet av ett förelaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat förelags försorg;

d)    innehavet av stadigvarande plats för af­
färsverksamhet   uteslutande   för   inköp   av


 


Prop. 1981/82:107


goods or merchandise or of collecting infor­mation, for the enterprise;

e)   the maintenance of a fixed place of busi­
ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any olher activily of a
preparatory or auxiliary character;

f)    the maintenance of a fixed place of busi­
ness solely for any combinalion of activities
menlioned in sub-paragraphs a) to e), provid­
ed that the overall activily of the fixed place
of business resulling from this combinalion is
of a preparatory or auxiliary character.

6.    Notwithstanding the provisions of para-graphs 1 and 2. where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acling on behalf of an enterprise and has, and habilually exer-cises. in a Contracting State an authority to conclude conlracis in the name of the enter­prise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person underlakes for the enterprise, unless the acti­vities of such person are limiled lo those menlioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a perma­nent establishment under the provisions of that paragraph.

7.    An enterprise shall not be deemed lo have a permanent establishment in a Con­tracting State merely because it carries on business in that State through a broker, gene­ral commission agent or any olher agent of an independent status, provided that such per­sons are acling in the ordinary course of their business.

8.    The facl that a company which is a resi­dent of a Contracting State conlrols or is conlrolled by a company which is a resident of the olher Contracting State, or which car­ries on business in that olher State (whelher through a permanent establishment or other­wise), shall not of itselfconstitute either com­pany a permanent establishment of the olher.


varor eller införskaffande av upplysningar för företaget;

e)   innehavet av stadigvarande plats för af­
färsverksamhet uteslutande för alt för företa­
get bedriva annan verksamhet av förberedan­
de eller biträdande art:

f)    innehavet av stadigvarande plats för af­
färsverksamhet uteslutande för att kombine­
ra verksamheter som anges i punkterna a)-
e), under förutsättning att hela den verksam­
het som bedrivs frän den stadigvarande plat­
sen för affärsverksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande eller biträ­
dande art.

6.    Om person, som inte är sådan oberoen­de representant på vilken punkt 7 tillämpas, är verksam för ell förelag samt i en avlalsslu­tande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i förelagets namn, anses detta förelag — ulan hinder av bestäm­melserna i punkterna 1 och 2 - ha fasl drift­ställe i denna stat beträffande varje verksam­het som denna person bedriver för företagel. Detta gäller dock inle, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad fill sådan som anges i punkt 5 och som - om den bedrivs från en stadigvarande plats för affärs­verksamhet - inle skulle göra denna stadig­varande plats för affärsverksamhet till fast driftstäUe enligl bestämmelserna i nämnda punkt.

7.    Förelag anses inte ha fast driftställe i en avlalsslutande stat endasi på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommis-sionär eller annan oberoende representant, om sådan person därvid bedriver sin sedvan­liga affärsverksamhet.

8.    Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på an­nat sätt), medför inte i och för sig att någol­dera bolaget utgör fasl driftställe för det and­ra.


 


Prop. 1981/82:107


8


 


ARTICLE 6

Income jrom Immovable Property

1.   Income derived by a resident of a Con­tracting State from immovable property (in­cluding income from agricullure or foreslry) situated in the other Contracting State may be taxed in that olher State.

2.   The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the proper­ty in question is situated. The term shall in any case include property accessory to im­movable property, liveslock and equipment used in agricullure and foreslry. rights to which the provisions of general law respecl-ing landed property apply, usufruct of im­movable property and rights lo variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work. mineral de-posits, sources and olher natural resources; ships. boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3.   The provisions of paragraph I shall ap­ply lo income derived from the direct use, lelting, or use in any other form of immov­able property.

4.   The provisions of paragraphs I and 3 shall also apply to the income from immov­able property of an enterprise and to income from immovable property used for the perfor-mance of independent personal services.


ARTIKEL 6

Inkomst av fast egendom

1: Inkomsl, som person med hemvist i en avlalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be­tydelse som ullrycket har enligt lagstiftning­en i den avlalsslutande stat där egendomen är belägen. Ullrycket inbegriper dock alllid till­behör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättig­heter på vilka bestämmelserna i civilrätten om fasl egendom tillämpas, nyttjanderätt lill fasl egendom samt rätt lill föränderliga eller fasla ersättningar för nyttjandet av eller rät­len att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfar­tyg anses inle vara fast egendom.

3.    Bestämmelserna i punkt I tillämpas på inkomsl som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan an­vändning av fast egendom.

4.    Bestämmelserna i punkterna I och 3 till­lämpas även pä inkomsl av fasl egendom som tillhör förelag och på inkomst av fast egen­dom som används vid självständig yrkes­utövning.


 


ARTICLE 7 Business Projlls

1.   The profits of an enterprise of a Con­tracting State shall be laxable only in that State unless the enterprise cairies on busi­ness in the olher Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as afore-said. the profils of the enterprise may be taxed in the olher State but only so much of them as is altributable lo that permanent es­tablishment.

2.   Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment sit­uated therein, ihere shall in each Contracting State be altributed to that permanent estab-


ART1KEL7 Inkomst av rörelse

1.    Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat. beskattas en­dast i denna stat, såvida inte företagel be­driver rörelse i den andra avlalsslutande sta­ten från där beläget fasl driftställe. Om före­taget bedriver rörelse på nyss angivet sätl, får företagets inkomsl beskattas i denna andra stat. men endast så stor del därav som är hänförlig lill det fasla driftstället.

2.    Om förelag i en avtalsslutande stat be­driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­ten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inle bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten lill det fasta driftstället den inkomst som det kan


 


Prop. 1981/82:107


lishmenl the profils which il mighl be expecl-ed lo make if il were a dislincl and separale enterprise engaged in the same or similar ac­tivities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which il is a permanent estab­lishment.

3.    In delermining the profits of a perma­nent establishment, there shall be allowed as deduclions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administra­tive expenses so incurred, whelher in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4.    No profils shall be altributed lo a per­manent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5.    Where profits include ilems of income which are dealt with separalely in olher Arti­des of this Convention, then the provisions of those Artides shall not be affecled by Ihe provisions of (his Artide.


antas all driftstället skulle ha förvärvat om del varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag un­der samma eller liknande villkor och själv­ständigt avslutat affärer med del företag till vilket driftstället hör.

3.    Vid bestämmandel av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som upp­kommit för det fasta driftstället, härunder in­begripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.    Inkomsl anses inte hänförlig lill fasl driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom del fasta driftställets för­sorg för företaget.

5.    Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inle av reglerna i förevarande artikel.


 


ARTICLE 8

Shipping and Air Transport

1.    Profils of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be laxable only in that Slale.

2.    The provisions of paragraph I shall also apply to profits from the participation in a pool, a joinl business or an inlernalional op­erating agency.


ARTIKEL 8 Sjöfart och luftfiirt

1.    Inkomsl, som förvärvas av förelag i en avlalsslutande stat genom bedrivande av sjö­fart eller luftfart i internationell trafik, be­skattas endast i denna stal.

2.    Bestämmelserna i punkt I tillämpas även på inkomst som förvärvas genom delta­gande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.


 


ARTICLE 9 Associated Enterprises Where

a)    an enterprise of a Contracting Slale par-licipates directly or indireclly in the manage­ment, control or capital of an enterprise of the other Contracting Slale; or

b)   the same persons participale directly or indireclly in the management, control or ca­pital of an enterprise of a Contracting Slale and an enterprise of the olher Contracting State, and in either case conditions are made


ARTIKEL 9

Företag med intressegemenskap I fall då

a)   elt företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­ningen av elt företag i den andra avtals­slutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b)   samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av så­väl ett förelag i en avtalsslutande stat som ett förelag i den andra avlalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas


 


Prop. 1981/82:107


10


 


or imposed between the two enlerprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made be­tween independent enlerprises, then any profits which would, but for those condi­tions, have accrued to one of the enlerprises, but. by reason of those conditions, have not so accrued, may be induded in the profils of that enterprise and taxed accordingly.


följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbin­delser avtalas eller föreskrivs villkor som av­viker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all in­komst, som utan sådana villkor skulle ha till­kommit det ena företaget men som pä grund av viUkoren i fråga inte tillkommit detta före­lag, inräknas i delta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.


 


ARTICLE 10 Dividends

1.    Dividends paid by a compemy which is a
resident of a Contracting Slale lo a resident
of the olher Contracting State may be taxed
in that other State.

2.    However. such dividends may also be
taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident
and according lo Ihe laws of that Slale, but if
the recipienl is the beneficial owner of the
dividends the tax so charged shall not ex-
ceed:

a)     10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com­pany (olher than a parlnership) which holds directly al least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b)    15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affecl the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3.   The term "dividends" as used in this Artide means income from shares, mining shares, founders' shares or olher rights, not being debt-daims, parlidpaling in profits, as well as income from olher corporale rights which is subjecled to the same taxation treat-ment as income from shares by the laws of the Slale of which the company making the distribution is a resident.

4.   Notwithstanding the provisions of para­graph I. dividends paid by a company being a resident of Korea lo a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish lax lo the extenl that Ihe dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish compa-


ARTIKEL 10

Utdelning

1.    Utdelning från bolag med hemvist i en avlalsslutande stal till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.    Utdelningen får emellertid beskallas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligl lagstiftningen i denna stat, men om motta­garen har rätt lill utdelningen får skatten inle översliga:

 

a)    10 procent av utdelningens bruttobe­lopp, om den som har rätt lill utdelningen är elt bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utbetalande bolagels kapital;

b)    15 procent av utdelningens bruttobe­lopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagels beskatt­ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3.    Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier. stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt fill andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligl lagstiftningen i den stal där det utdelande bo­laget har hemvist i skattehänseende behand­las på samma sätt som inkomsl av aktier.

4.    Utan hinder av bestämmelserna i punkt I skall utdelning från bolag med hemvist i Korea lill bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag. Delta un-


 


Prop. 1981/82:107


11


 


nies. This exemption shall not apply unless the profils out of which the dividends are paid have been subjecled in Korea to the normal corporale income lax which applies al the lime of signature of this Convention or a corporale income tax comparable thereto. The exemption shall, however. apply in cases where such profits have not been subjecled lo such corporale income tax on account of lax reliefs of a temporary nalure provided for in special Korean legislation on tax incen-lives.

5.    The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the olher Con­tracting Slale of which the company paying the dividends is a resident, through a perma­nent establishment situated Iherein, or per­forms in that other State independent perso­nal services from a fixed base situated there­in. and the holding in respect of which the dividends are paid is effeclively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Artide 7 or Artide 14, as the case may be, shall apply.

6.    Where a company which is a resident of a Conlracling State derives profits or income from the olher Contracting Slale. that olher Slale may not impose any tax on the divi­dends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in re­spect of which the dividends are paid is effec­lively connected with a permanent establish­ment or a fixed base situated in that other Slale, nor subject the company's undistribut­ed profits to a tax on the company's undistri­buted profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consisl wholly or partly of profils or income arising in such other State.


dantag gäller endasi om den vinst av vilken utdelningen betalas har varit föremål för den normala bolagsskatt i Korea som gäller vid tidpunkten för undertecknandet av delta av­tal eller därmed jämförbar bolagsskall. Skat­tebefrielsen gäller emellertid även i fall då sådan vinst inte har varit underkastad sådan bolagsskatt på grund av att särskilda bestäm­melser om skattelättnader av tillfällig natur i särskild koreansk lagstiftning om investe­ringsfrämjande skatteförmåner fillämpats.

5.   Bestämmelserna i punkterna I och 2 till­lämpas inle, om den som har rätt till utdel­ningen har hemvist i en avlalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avlalsslu­tande staten, där bolaget som betalar utdel­ningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk­samhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasla driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re­spektive ariikel 14.

6.   Om bolag med hemvist i en avlalsslu­tande stal förvärvar inkomsl frän den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till per­son med hemvist i denna andra stal eller i den mån den andel på grund av vilken utdelning­en betalas äger verkligt samband med fasl driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bola­gets inte utdelade vinst, även om utdelningen eller den inte utdelade vinsten helt eller del­vis utgörs av inkomst som uppkommit i den­na andra stat.


 


ARTICLE 11 Interest

1.    Interest arising in a Conlracling State and paid lo a resident of the olher Contract­ing Slale may be taxed in that other State.

2.    However, such interest may also be t2   Riksdagen 1981182. 1 saml. Nr 107


ARTIKEL II Ränta

1.    Ränta, som härrör frän en avlalsslu­tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stal.

2.    Räntan får emellertid beskattas även i


 


Prop. 1981/82:107


12


 


taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipienl is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not ex-ceed:

a)    10 per cent of the gross amount of the interest if the recipienl is a bank and the loan is made for a period of more than seven years;

b)    15 per cent of the gross arnounl of the interest in all olher cases.

3.    Notwithstanding the provisions of para­
graph 2.

a)    Interest arising in a Contracting Slale and received by the Government of the other Contracting State including a political sub-division or a local authority thereof or Ihe central bank of that other Conliacting State shall be laxable only in that olher Contracting State:

b)   interest arising in a Contracting Slale in respect of loans or credils made or guaran-teed,

 

-     in the case of Korea, by the Export Import Bank of Korea,

-     in the case of Sweden, by the Export Cred­it Board.

and paid lo a resident of the olher Con­tracting State shall be laxable only in that olher State.

4.    The term "interest" as used in this Arti­
de means income from Government securi-
ties. bonds or debentures, whelher or not
secured by mortgage and whelher or not car­
rying a right to participale in profils, and
debt-daims of every kind as well as all other
income assimilated to income from money
lent according lo the taxation law of the State
in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con­lracling State in which the interest arises. through a permanent establishment situated therein. or pertorms in that other State inde­pendent personal services from a fixed base situated iherein. and the debt-daim in re­spect of which the interest is paid is effective-


den avlalsslutande stal från vilken den här­rör, enligt lagstiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inle överstiga:

a)     10 procent av räntans bruttobelopp om mottagaren är en bank och lånet löper under en tidrymd som överstiger sju år;

b)    15 procent av räntans bruttobelopp i alla övriga fall.

3.    Utan hinder av bestämmelserna i punkt
2 gäller följande:

a)    Ränta, som härrör från en avlalsslu­tande stat och som mottages av den andra avtalsslutande statens regering, dess poli­tiska underavdelningar eller lokala myndig­heter eller riksbanken i denna andra avtals-slutande stat, beskattas endast i denna andra avlalsslutande stat.

b)   Ränta, som härrör från en avlalsslu­tande stal och avser lån eller krediter, vilka lämnats eller garanterats av,

 

-     beträffande Korea. Koreas Export- och Import bank,

-     beträffande Sverige. Exporlkreditnämn­den,

och som betalas lill person med hemvist i den andra avlalsslutande staten, beskallas endasi i denna andra stat.

4.    Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av värdepapper, som utfär­dats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller inte och antingen de medför rätt till andel i vinst eller inte. Uttryc­ket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt all annan inkomst som enligt skallelagstiftningen i den stat från vilken in­komsten härrör jämställs med inkomsl av för­sträckning.

5.    Bestämmelserna i punkterna I. 2 och 3 tillämpas inle. om den som har rätt lill räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och be­driver rörelse i den andra avlalsslutande sta­ten, från vilken räntan härrör, från där belä­get fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med del fasla driftstället eller den


 


Prop. 1981/82:107


13


 


ly connected with such permanent establish­ment or fixed base. In such case the provi­sions of Arlicle 7 or Arlicle 14, as the case may be, shall apply.

6.    Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whelher he is a resident of a Conlracling State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebledness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent es­tablishment or fixed base, then such interest shall be deemed lo arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7.    Where, by reason of a special relalion-ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some olher person, the amount of the interest, hav-ing regard lo the debt-daim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the bene­ficial owner in the absence of such relalion-ship, the provisions of this Artide shall apply only to the lasl-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain laxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.


stadigvarande anordningen. 1 sådant fall till­lämpas bestämmelserna i ariikel 7 respektive ariikel 14.

6.    Ränta anses härröra från en avlalsslu­tande stat. om ulbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighel el­ler person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan beta­las, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock räntan härröra från den stat där del fasta driftstället eller den stadigvarande an­ordningen finns.

7.    Beträffande sådana fall då särskilda för­bindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och an­nan person föranlederatt räntebeloppet, med hänsyn till den skuld för vilken räntan beta­las, överstiger del belopp som skulle ha avta­lats mellan utbetalaren och den som har rätt lill räntan om sådana förbindelser inte förele­gat, tillämpas bestämmelserna i denna ariikel endasi på sistnämnda belopp. 1 sådant fall beskattas överskjutande belopp enligl lag­stiftningen i vardera avlalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i delta avtal.


 


ARTICLE 12 Royallies

1.    Royallies arising in a Conlracling State and paid to a resident of the olher Contract­ing State may be taxed in that other State.

2.    However, such royallies may be taxed in the Contracting State in which Ihey arise, and according to the laws of that State, but if the recipienl is the beneficial owner of the royallies the tax so charged shall not exceed:

 

a)    15 per cent of the gross amount of royal­lies as defined in paragraph 3 a); and

b)    10 per cent of the gross amount of royal­lies as defined in paragraph 3 b).

3. The term "royallies" as used in this


ARTIKEL 12 Royalty

1.    Royalty. som härrör från en avlalsslu­tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.    Royaltyn får emellertid beskattas även i den avlalsslutande stat från vilken den här­rör, enligt lagstiftningen i denna stat. men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga:

 

a)    15 procent av bruttobeloppet av sådan royalty som avses i punkt 3 a); och

b)    10 procent av bruttobeloppet av sådan royalty som avses i punkt 3 b).

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna


 


Prop. 1981/82:107


14


 


Artide means payments of any kind received as a consideration for the use of. or the right lo use:

a)    any copy right of lilerary, artistic or sci­entific work including cinematograph films; and

b)   any patent, trade mark, design or mo­del, plan. secret formula or process, or for the use of. or the right lo use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commer­cial or scientific experience.

 

4.    The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royallies, being a resident of a Contracting Slale, carries on business in the other Con­tracting State in which the royallies arise, through a permanent establishment situated Iherein, or peiforms in that other State inde­pendent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royallies are paid is ef­feclively connected with such permanent es­tablishment or fixed base. In such case the provisions of Arlicle 7 or Artide 14, as the case may be, shall apply.

5.    Royallies shall be deemed to arise in a Conlracling State when the payer is that State itself. a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royallies, whether he is a resident of a Conlracling State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability lo pay the royallies was incurred, and such royallies are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royallies shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is sit­uated.

6.    Where, by reason of a special relalion-ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royallies, having regard to the use, right or information for which ihey are paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. the provisions of this


artikel varie slag av betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja:

a)    upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk. biograffilm häri in­begripen; och

b)   patent, varumärke, mönster eller mo­dell, ritning, hemligt recept eller hemlig till­verkningsmetod saml för nyttjandet av eller för rätten all nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upp­lysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4.    Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till­lämpas inle, om den som har rätt lill royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och be­driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­ten, från vilken royaltyn härrör, från där be­läget fasl driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning­en. 1 sådant fall tillämpas bestämmelserna i ariikel 7 respektive ariikel 14.

5.    Royalty anses härröra från en avlalsslu­tande stat om ulbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighel eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avlalsslutande stat har fast drift­ställe eller stadigvarande anordning för vars räkning rätten eller egendomen, som ger upp­hov till royaltyn, förvärvals och royaltyn be­lastar det fasla driflställel eller den stadigva­rande anordningen, anses dock royaltyn här­röra från den stal där det fasta driflställel eller den stadigvarande anordningen finns.

6.    Beträffande sådana fall då särskilda för­bindelser mellan ulbetalaren och den som har rätt lill royaltyn eller mellan dem båda och annan person föranleder att royallybeloppet, med hänsyn till del nyttjande, den räU eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn, om sådana förbindelser inte förde-


 


Prop. 1981/82:107


15


 


Arlicle shall apply only lo the lasl-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain laxable according lo the laws of each Contracting Slale. due re­gard being had lo the olher provisions of this Convention.


gat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lag­stiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.


 


ARTICLE 13 Capital Gains

1.    Gains derived by a resident of a Con­lracling Slale from the alienation of immov­able property referred lo in Arlicle 6 and situated in the other Contracting Slale, or from the alienation of shares or similar rights in a company the assets of which consisl mainly of such immovable property, may be taxed in that other State.

2.    Gains from the alienation of movable property forming part of the business proper­ty of a permanent establishment which an enterprise of a Conlracling Slale has in the olher Contracting Slale or of movable prop­erty perlaining to a fixed base available to a resident of a Conlracling State in the olher Conlracling State for the purpose of perform-ing independent personal services, including such gains from the alienation of such a per­manent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base. may be taxed in that olher State.

3.    Gains from the alienation of ships or aircraft operaled in international traffic by an enterprise of a Contracting State or movable property perlaining lo the operation of such ships or aircraft shall be laxable only in that State.

4.    Gains from the alienation of any proper­ty other than that referred to in paragraphs I, 2 and 3, shall be laxable only in the Contract­ing State of which the alienalor is a resident.


ARTIKEL 13 ReaUsationsvinst

1.    Vinst, som person med hemvist i en av­lalsslutande stat förvärvar på grund av över­låtelse av sådan fast egendom som avses i ariikel 6 och som är belägen i den andra av­lalsslutande staten samt vinst genom överlå­telse av aktier eller liknande andelar i ett bolag, vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fasl egendom, får beskattas i denna andra stat.

2.    Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som ingår i fast driftställe, vilket elt företag i en avtalsslutande stat har i den andra avlalsslutande staten, eller av lös egen­dom hänförlig lill stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fasl driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3.    Vinst som ett förelag i cn avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av far­tyg eller luftfartyg som används i internatio­nell trafik eller lös egendom som är hänförlig lill användningen av sådana fartyg eller luft­fartyg beskattas endasi i denna stat.

4.    Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1. 2 och 3 beskallas endast i den avtalsslutande stat där överlålaren har hemvist.


 


ARTICLE 14

Independent Personal Services

I. Income derived by a resident of a Con­tracting State in respect of professional ser­vices or other activities of an independent character shall be laxable only in that State unless he has a fixed base regulariy available


ARTIKEL 14

Självständig yrkesutövning

I. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam­het, beskattas endasi i denna stat om han inle i den andra avtalsslutande staten har stadig-


 


Prop. 1981/82:107


16


 


lo him in the olher Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the olher State but only so much of it as is altributable to that fixed base.

2. The term "professional services" in­cludes especially independent scientific. lil­erary, artistic. educalional or teaching activi­ties as well as the independent activities of physicians, lawyers. engineers, architects, dentists and accounlants.


varande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del därav som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­skilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet saml sådan själv­ständig verksamhet som läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revi­sorer utövar.


 


ARTICLE 15

Dependent Personal Services

1.    Subject lo the provisions of Artides 16. 18, 19 and 20 salaries. wages and other simi­lar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ­menl shall be laxable only in that State unless the employmenl is exercised in the other Contracting State. If the employmenl is so exercised. such remuneration as is derived Iherefrom may be taxed in that other Slale.

2.    Notwithstanding the provisions of para­graph I, remuneration derived by a resident of a Contracting Slale in respect of an em­ploymenl exercised in the other Contracting State shall be laxable only in the first-men-tioned Slale if

 

a)    the recipienl is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year con­cerned; and

b)   the remuneration is paid by, or on be­half of, an employer who is not a resident of the other State; and

c)    the remuneration is not borne by a per­manent establishment or a fixed base which the employer has in the olher State.

3.    Notwithstanding the preceding provi­
sions of this Artide:

a)    remuneration derived in respect of an employmenl exercised aboard a ship operal­ed by an enterprise of a Contracting State in international traffic, may be taxed in that State;

b)   remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ-


ARTIKEL 15 Enskild tjänst

1.    Om inle bestämmelserna i arfiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas löner och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avlalsslutande stal uppbär på gmnd av anställning, endast i den­na stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avlalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stal, får ersättning som uppbärs för arbetet beskallas där.

2.    Utan hinder av bestämmelserna i punkt I beskattas ersättning, som person med hem­vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbele som utförs i den andra avlalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om;

 

a)    mottagaren vistas i den andra staten un­der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inle överstiger 183 dagar under beskattnings­året i fråga; och

b)   ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten; samt

c)    ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi­varen har i den andra staten.

3.    Utan hinder av föregående bestäm­
melser i denna artikel gäller följande:

a)    ersättning för arbete, som utförs om­bord på fartyg som används i internationell trafik av företag i en avlalsslutande stat, får beskattas i denna stat;

b)   ersättning, som person med hemvist i en avlalsslutande siat uppbär för arbele som


 


Prop. 1981/82:107


17


 


menl exercised aboard an aircraft operated in international traffic shall be laxable only in that State.


utförs ombord på luftfartyg i internationell trafik, beskattas endasi i denna stat.


 


ARTICLE 16 Directors 'Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Slale.


ARTIKEL 16 Styretsearvoden

Slyrelsearvoden och andra liknande ersätt­ningar, som person med hemvist i en avtals-slutande stat uppbär i egenskap av styrelse­medlem i bolag med hemvist i den andra av­lalsslutande staten, får beskallas i denna and­ra stat.


 


ARTICLE 17 Artistes and Alldeles

1.    Notwithstanding the provisions of Ar­tides 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an enlertainer, such as a thealre. motion piclure, radio or televi­sion artisle, or a rnusician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the olher Contracting State, may be taxed in that olher Slale.

2.    Where income in respect of personal activities exercised by an enlertainer or an athlete in his capacity as such accrues not lo the enlertainer or athlete himself but to an­olher person, that income may, notwith­standing the provisions of Artides 7. 14 and 15, be taxed in the Contracting Slale in which the activities of the enlertainer or athlete are exercised.

3.    Notwithstanding the provisions of para­graph I. income derived by an enlertainer or an athlete from his personal activities as such in a Contracting State shall be laxable only in the other Conlracling Slale if his visit to the first-menlioned State is supported subslan­tially from the public funds of that other State or of one ofils political subdivisions or local aulhorities.

4.    Notwithstanding the provisions of para­graph 2, where income in respect of personal activities as such of an enlertainer or an ath­lete in a Contracting State accrues not to that enlertainer or athlete himself but to anolher person, that income shall be laxable only in the other Contracting Slale if this person is supported subslantially from the public funds


ARTIKEL 17 Artister och idrottsmän

1.    Ulan hinder av bestämmelserna i artik­larna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge­nom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­som teater- eller filmskådespelare, radio- el­ler televisionsariist eller musiker eller av idrottsman, beskattas i denna andra stal.

2.    I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts­mannen själv utan annan person, får denna inkomsl, ulan hinder av bestämmelserna i ar­tiklarna 7. 14 och 15, beskattas i den avtals-slutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

3.    Utan hinder av bestämmelserna i punkt I skall inkomst som artist eller idrottsman förvärvar genom sin personliga verksamhet i en avtalsslutande stat beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, om hans vistelse i den förstnämnda staten huvudsakligen be­kostas av allmänna medel från denna andra stal eller från en av dess politiska underav­delningar eller lokala myndigheter.

4.    I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap i en avlalsslutande stat, inte till­faller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, beskattas inkomsten, ulan hinder av bestämmelserna i punkt 2, endasi i den andra avtalsslutande staten, om denna person   huvudsakligen   understöds   av   all-


 


Prop. 1981/82:107


If


 


of that olher State or of one of ils political subdivisions or local aulhorities or if this per­son is a non-profil organisation of that other State.


manna medel från denna andra stat eller från en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter eller om denna person är en organisation i denna andra stat vars verk­samhet inte bedrivs i vinstsyfte.


 


ARTICLE 18

Pensions

1.    Subject lo the provisions of paragraph 2
of Artide 19, pensions and other similar re­
muneration paid to a resident of a Contract­
ing State in consideration of past employ­
menl shall be laxable only in that Slale.

2.    Notwithstanding the provisions of para­
graph
I. pensions and other payments made
under the social securily legislation of a Con­
tracting State may be taxed in that State.


ARTIKEL 18 Pensioner

1.   Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pen­sioner och andra liknande ersättningar, som med anledning av tidigare anställning betalas lill person med hemvist i en avlalsslutande stat. endast i denna stat.

2.   Utan hinder av bestämmelserna i punkt I, får pensioner och andra ersättningar som utbetalas enligt socialförsäkringslagstiflning-en i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.


 


ARTICLE 19 Government Service

1.    a) Remuneration, other than a pension,
paid by a Contracting Slale or a political sub­
division or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered lo
that State or subdivision or authority shall be
laxable only in that Slale.

b) However. such remuneration shall be laxable only in the other Contracting Slale if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who: (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that Slale solely for the purpose of rendering the ser­vices.

2.    a) Any pension paid by. or out of funds
crealed by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered lo
that State or subdivision or authority shall be
laxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the olher Contracting State if the indi­vidual is a resident of, and a national of, that Slale.

3. The provisions of Artides 15, I6and 18


ARTIKEL 19

Ojjéntlig tjänst

1.    a) Ersättning (med undantag för pen­
sion), som betalas av en avlalsslutande stat,
dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av
arbete som utförs i denna stats, dess politiska
underavdelningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

1)   är medborgare i denna stat. eller

2)   inte fick hemvist i denna stat uteslutan­de för att utföra arbetet.

2.    a) Pension, som betalas av, eller från
fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,
dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av
arbete som utförts i denna stals, dess poli­
tiska underavdelningars eller lokala myndig­
heters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­dast i den andra avlalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är medbor­gare i denna stal.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och


 


Prop. 1981/82:107


19


 


shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authorilv thereof


18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i sam­band med rörelse som bedrivs av en avlals­slutande stal, dess politiska underavdelning­ar eller lokala myndigheter.


 


ARTICLE 20 Students and Trainees

1.    A student or business or technical ap-
prenlice who is present in a Contracting Slale
for the purposes of his educalion or training
and who is, or was immedialely before his
slay in that State, a resident of the other
Conlracling State, shall be exempt from tax
in the first-menlioned Contracting State on:

a)    payments made to him by persons resid-ing outside that first-menlioned State for the purposes of his maintenance, educalion or training; and

b)   any remuneration in respect of services rendered in that first-menlioned State provid­ed the remuneration does not exceed 10,000 Swedish Crowns or the equivalenl in Korean currency for any taxable year.

The benefils under sub-paragraph b) shall exlend only for such period of lime as may be reasonably or customarily required to com-plele the educalion or training undertaken but shall in no event exceed a period of five conseculive years.

2.    An individual who is a resident of a
Conlracling Slale immedialely before making
a visit to the olher Conlracling Slale and is
lemporarily present in the olher Contracting
State for the purposes of study, research or
training solely as a recipienl of a grant,
allowance or award from the Government of
either of the Contracting States or from a
scientific, educalional, religions orcharitable
(organisation or under a technical assislance
programme entered into by the Government
of either of the Contracting States for a peri­
od not exceeding five years from the date of
his first arrival in that other Conlracling Slale
in connection with that visit, shall be exempt
from lax in that olher Conlracling Slale on:

a) the amount of such grant, allowance or award:


ARTIKEL 20

Studenter och praktikanter

1.    Studerande, affärspraklikant eller tek­
nisk praktikant, som vistas i en avlalsslu­
tande stal för sin undervisning eller utbild­
ning och som har eller omedelbart före vistel­
sen i denna stat hade hemvist i den andra
avlalsslutande staten, är befriad från skatt i
den förstnämnda avtalsslutande staten för:

a)    belopp, som betalas till honom från per­son med hemvist utanför denna förstnämnda stat till bestridande av hans uppehälle, under­visning eller utbildning: samt

b)   ersättning för arbele som utförs i denna förstnämnda stat. under förutsättning att er­sättningen inle under något beskattningsår överstiger 10000 svenska kronor eller mol-värdet i koreansk valuta.

Skattebefrielse enligl punkt b) medges en­dast för den lid som skäligen eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller utbild­ningen i fråga, men får inle i något fall avse längre tidrymd än fem på varandra följande år.

2.    Fysisk person, som har hemvist i en
avlalsslutande stat omedelbart före en vistel­
se i den andra avlalsslutande staten och som
tillfälligt vistas i denna andra avlalsslutande
stal under en lidrymd som inle överstiger fem
år räknat från dagen för hans första ankomst
till denna andra avlalsslutande stat i samband
med denna vistelse är - under fömlsättning
att han vistas där för studier, forskning eller
utbildning uteslutande i egenskap av motta­
gare av stipendium, bidrag eller belöning frän
regeringen i endera avtalsslutande staten el­
ler från undervisningsanstalt eller vetenskap­
lig eller religiös organisation eller från välgö­
renhetsorganisation eller i enlighet med tek­
niskt biståndsprogram i vilket regeringen i
endera avlalsslutande staten dellager - befri­
ad från skatt för nedan angivna utbetalningar:

a) beloppet av sådant stipendium eller bi­drag eller sådan belöning;


 


Prop. 1981/82:107


20


 


b)   payments made lo him from persons re-siding outside that olher State for the pur­poses of his maintenance, educalion or train­ing; and

c)    any remuneration in respect of services rendered in that other Slale provided that the remuneration does not exceed 10,000 Swed­ish Crowns or the equivalenl in Korean cur­rency for any taxable year and such services are rendered in connection with his study, research or training or incidenlal thereto.

3. An individual who is resident of a Con­tracting State immedialely before making a visit to the olher Contracting Slale and is lemporarily present in that olher Contracting Slale solely as an employee of, or under con­tracl with, the Government or an enterprise of the first-mentioned Contracting State sole­ly for the purpose of acquiring technical, professional or business experience for a pe­riod less than one year from the date of his first arrival in that other Contracting State in connection with that visit, shall be exempt from tax in that olher Contracting Slale on:

a)    all remillances from abroad for the pur­poses of his maintenance, educatiion or train­ing; and

b)   any remuneration in respect of services rendered in that other Contracting Slale pro­vided that the remuneration for such period does not exceed 30,000 Swedish Crowns or the equivalenl in Korean currency and such services are in connection with his training or incidenlal thereto.


b)   belopp som betalas till honom från per­son med hemvist utanför denna stal för hans uppehälle, undervisning eller utbildning; saml

c)    ersättning för arbele som utförs i denna andra stat, under förutsättning att ersättning­en inle överstiger 10000 svenska kronor eller motvärdel i koreansk valuta för något be­skattningsår och arbetet utförs i samband med studierna, forskningen eller utbildningen eller i jämförelse därmed framstår som tillfäl­ligt.

3. Fysisk person, som har hemvist i en avlalsslutande stat omedelbart före en vistel­se i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligl vistas i denna andra avlalsslutande stat uteslutande såsom anställd hos eller en­ligt anställningsavtal med regeringen eller fö­relag i den förstnämnda avlalsslutande staten och enbart för alt inhämta teknisk, yrkesmäs­sig eller affärsmässig erfarenhet under en tid­rymd som understiger ett år räknat från da­gen för hans första ankomst till denna andra avtalsslutande stat i samband med denna vis­telse, är befriad från skatt i denna andra av­lalsslutande stat för nedan angivna utbetal­ningar;

a)   ersättning från utlandet för sitt uppe­hälle, sin undervisning eller utbildning; samt

b)   ersättning för arbete som utförs i denna andra avlalsslutande stat, under förutsättning alt ersättningen för denna tidrymd inte över­stiger 30000 svenska kronor eller motvärdel i koreansk valuta och arbetet utförs i samband med utbildningen eller i jämförelse därmed framstår som tillfälligt.


 


ARTICLE 21 öther Income

1.    Hems of income of a resident of a Con­
tracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Artides of this Conven­
tion shall be laxable only in that Slale.

2.    The provisions of paragraph 1 shall not
apply to income, olher than income from im­
movable property as defined in paragraph 2
of Arlicle 6, if the recipienl of such income.
being a resident of a Contracting State, car-


ARTIKEL21

Annan inkomst

1.    Inkomsl som person med hemvist i en avlalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av delta avtal beskattas endasi i denna stat, oavsett var­ifrån inkomsten härrör.

2.    Bestämmelserna i punkt I tillämpas inle på inkomst, med undantag för inkomsl av fast egendom som avses i ariikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avlalsslutande stal och bedriver rörelse i den


 


Prop. 1981/82:107


21


 


ries on business in the olher Contracting Slale through a permanent establishment sit­uated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated Iherein, and the right or prop­erty in respect of which the income is paid is effeclively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Artide 7 or Artide 14, as the case may be, shall apply.


andra avlalsslutande staten från där beläget fasl driftställe eller utövar självständig yrkes­verksamhet i denna andra stat från där belä­gen stadigvarande anordning, saml den rät­tighet eller egendom på grund av vilken in­komsten betalas äger verkligt samband med del fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm­melserna i artikel 7 respektive ariikel 14.


 


ARTICLE 22

Relief from Double Ta.xation

1.    In the case of Korea, double taxation
shall be avoided as follows;

Subject lo the provisions of Korean lax law regarding the allowance as a credit against Korean lax of lax payable in any counlry other than Korea, the Swedish tax payable (exduding, in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Swe­den and in accordance with this Convention. whether directly or by deduclion, in respect of income from sources within Sweden shall be allowed as a credit against Korean tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Korean tax which the income from sources within Sweden bears lo the entire income subject to Korean tax.

2.    In the case of Sweden, double taxation
shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of paragraph 3 of this Arlicle and of paragraph 4 of Arlicle 10, where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Korea, Sweden shall allow as a deduclion from the tax on the income of that person, an amount equal to the tax on the income paid in Korea.

The deduclion shall not, however, exceed that part of the income lax, as compuled be­fore the deduclion is given, which is appro-priale lo the income which may be taxed in Korea.

3.    Where a resident of a Contracting Slale
derives income which, in accordance with
the provisions of this Convention, shall be
taxable only in the other Contracting Slale,


ARTIKEL 22

Undvikande av diibbelbeskallning

1. 1 Korea undviks dubbelbeskattning pä följande sätt:

1 enlighet med koreansk skattelagstiftning angående avräkning från koreansk skall av skatt som skall betalas i annat land än Korea, skall svensk skatt (i fräga om utdelning med undanlag för skall på vinst av vilken utdel­ningen betalas), som enligl svensk lagstift­ning och i överensstämmelse med delta avtal betalas, antingen direkt eller genom avdrag, på inkomst från källa i Sverige, avräknas mol koreansk skatt på inkomsten. Avräkningsbe-loppet skall emellertid inte överstiga den an­del av den koreanska skatten som inkomsten från källa i Sverige utgör av hela den inkomst som beskattas i Korea.

2.    I Sverige undviks dubbelbeskattning på
följande sätt:

Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomsl som enligt bestämmelserna i detta avtal fär beskattas i Korea skall, såvida inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel och punkt 4 i artikel 10 föranleder annat, Sverige från vederbörande persons inkomstskatt av­räkna ett belopp motsvarande den skatt på inkomsten som erlagts i Korea.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte översliga beloppet av den del av inkomst­skatten, beräknad ulan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Korea.

3.    Om person med hemvist i en avlalsslu­
tande stat uppbär inkomsl som enligt bestäm­
melserna i detta avtal beskattas endasi i den
andra avlalsslutande staten, får den först-


 


Prop. 1981/82:107


2


 


the first-menlioned Contracting State may in­clude this income in the lax base but shall allow as a deduclion from the income lax that part of the income lax which is appropriaie to the income derived from the other Contract­ing Slale.

4. For the purposes of paragraph 2 of this Artide, the "lax on the income paid in Ko­rea" shall be deemed lo be equal lo 20 per cent of the gross amount of the items of in­come referred lo in paragraph 2 of Arlicle 10, paragraph 2 of Artide 11 and paragraph 2 of Artide 12; provided that the provisions of this paragraph shall apply only for the first len years for which this Convention is effec­live. The competent aulhorities shall consult each olher in order to delermine whelher such period shall be exiended.


nämnda avtalsslutande staten inräkna in­komsten i beskattningsunderlaget men skall från skallen på inkomsten avräkna den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från den andra avtalsslutande staten.

4. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall "skall på in­komsten som eriagts i Korea" anses uppgå till 20 procent av bruttobeloppet av de in­komstslag som anges i artikel 10 punkt 2, ariikel II punkt 2 och artikel 12 punkt 2. Bestämmelserna i denna punkt gäller endast de första tio åren under vilka detta avtal till­lämpas. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra för alt bestämma om denna lidrymd skall förlängas.


 


ARTICLE 23 Non-Dlscrimination

1.   Nationals of a Conlracling State shall not be subjecled in the olher Contracting State to any taxation or any requirement con­nected iherewiih. which is olher or more bur-densome than the taxation and connected re­quirements to which nalionals of that olher State in the same circumstances are or may be subjecled. This provision shall, notwith­standing the provisions of Artide I. also app­ly to persons who are not residenls of one or both of the Contracting States.

2.   The term "nationals" means;

 

a)    all individuals possessing the nalionalily of a Contracting State;

b)   all legal persons, partnerships and asso­ciations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.

3.    The taxation on a permanent establish­
ment which an enterprise of a Conlracfing
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in ihat other
Slale than the laxafion levied on enlerprises
of that other State carrying on the same acti­
vities. This provision shall not be constmed
as obliging a Contracting State lo grant to
residenls of the other Contracting State any
personal allowances, reliefs and reductions
for taxation purposes on account of civil sla-


ART1KEL23

Förhud mot diskriminering

1.    Medborgare i en avlalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sam­manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel I tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stal eller i båda staterna.

2.    Uttrycket "medborgare" åsyftar;

 

a)   fysisk person som har medborgarskap i en avlalsslutande stat:

b)   juridisk person och annan sammanslut­ning som bildals enligt den lagstiftning som gäller i en avlalsslutande stat.

3.    Beskattningen av fast driftställe, som
företag i en avlalsslutande stat har i den and­
ra avtalsslutande staten, skall i denna andra
stat inle vara mindre fördelaktig än beskatt­
ningen av förelag i denna andra stat, som
bedriver verksamhet av samma slag. Denna
bestämmelse anses inle medföra förpliktelse
för en avlalsslutande stat att medge person
med hemvist i den andra avtalsslutande sta­
ten sådant personligt avdrag vid beskattning­
en, skallebefrielse eller skattenedsältning på


 


Prop. 1981/82:107


23


 


tus or family responsibililies which it granls lo its own residenls.

4.    Except where the provisions of Artide 9. paragraph 7 of Arlicle 11. or paragraph 6 of Arlicle 12, apply, interest, royallies and olher disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the olher Conlracling State shall, for the purpose of delermining the taxable profils of such enter­prise, be deductible under the same condi­tions as if Ihey had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similariy, any debls of an enterprise of a Contracting Slale lo a resident of the other Contracting Slale shall, for the purpose of delermining the lax­able capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if ihey had been contracted to a resident of the first-men­tioned State.

5.    Enlerprises of a Contracting Slale, the capital of which is wholly or partly owned or conlrolled, directly or indireclly, by one or more residenls of the olher Contracting State, shall not be subjecled in the first-men­tioned State to any taxation or any require­ment connected iherewith which is olher or more burdensome than the taxation and con­nected requirements to which olher similar enlerprises of the first-mentioned Slale are or may be subjecled.

6.    The provisions of this Arlicle shall, notwithstanding the provisions of Artide 2, apply lo taxes of every kind and description.


grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges person med hemvist i den egna staten.

4.    Utom i de fall då bestämmelserna i arti­kel 9. artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betal­ning från förelag i en avlalsslutande stat lill person med hemvist i den andra avlalsslu­tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för så­dant förelag pä samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma säll är skuld som förelag i en avlalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avlalsslutande staten av­dragsgill vid bestämmandet av sådant före­tags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5.    Företag i en avlalsslutande stal. vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande sta­ten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam­manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande förelag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6.    Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar­tikel på skaller av varie slag och beskaffen­het.


 


ARTICLE 24

Mutual Agreement Procedure

I. Where a person considers that the ac-tions of one or both of the Conlracling States resull or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Con­vention, he may, irrespeclive of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Conlracling State of which he is a resi­dent or, if his case comes under paragraph I of Artide 23, to that of the Conlracling Slale of which he is a national. The case must be presented within three years from the first


ARTIKEL 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse I. Om en person gör gällande alt en av­talsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra en mol bestämmelserna i delta avtal stridande beskattning, kan han - ulan all delta påverkar hans rätt alt använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters in­terna rättsordning - framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avlalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt I, i den av­lalsslutande stat där han är medborgare. Sa-


 


Prop. 1981/82:107


24


 


notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2.    The competent authority shall endea-vour, if the objection appears to it lo be justi-fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution. lo resolve the case by mutual agreement with the competent auth­ority of the other Contracting State, with a view 10 the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemenled notwithstanding any lime limils in the dome­stic law of the Contracting States.

3.    The competent aulhorities of Ihe Con­tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficullies or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult togelher for the elimination of double taxa­tion in cases not provided for in Ihe Conven­tion.

4.    The competent aulhorities of the Con­tracting States may communicate with each olher directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding para­graphs. When it seems advisable in order tp reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may lake place through a Commission consisting of repre­sentatives of the competent aulhorities of the Contracting States.


ken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fräga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i delta avtal.

2.    Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få lill stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avlalsslutande sta­ten i syfte att undvika beskattning som strider mot delta avtal. Överenskommelse som träf­fats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3.    De behöriga myndigheterna i de avtals­slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte alt undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4.    De behöriga myndigheterna i de avlals­slutande staterna kan träda i direkt förbindel­se med varandra i syfte alt träffa överens­kommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndighelerna i de avtalsslutande staterna.


 


ARTICLE 25 Exchange of Injörmation

I. The competent aulhorities of the Con­tracting States shall exchange such informa­tion as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the do­mestic laws of the Contracting States con­cerning taxes covered by the Convention in­sofar as the taxation thereunder is not con-trary to the Convention, or for Ihe prevention of fraud or for the administration of stalutory provisions against legal avoidance in relation to taxes covered by the Convention. The ex­change of information is not restricted by Artide I. Any information received by a Contracting State shall be treated as secrel in


ARTIKEL 25

Utbyte av upplysningar

I. De behöriga myndigheterna i de avtals­slutande staterna skall utbyta sådana upplys­ningar som är nödvändiga för att tillämpa be­stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu­tande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal, i den mån beskattningen på grund av denna lag­stiftning inte strider mot avtalet eller för att förhindra bedrägeri eller för att genomföra författningsbestämmelser mot lagenligt und­vikande av de skatter som omfattas av avta­let. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel I. Upplysningar som en avtalsslu­tande  stat  mottagit  skall  behandlas  såsom


 


Prop. 1981/82:107


25


 


the same manner as information oblained un­der the domestic laws of that State and shall be disdosed only lo persons or aulhorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enlbrcement or proseculion in respect of, or the delermination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or aulhorities shall use the informa­tion only for such purposes. They may dis-close the information in public court proceed-ings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of para­graph 1 be constmed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a)    to carry out administrative measures al variance with the laws and administrative practice of that or of the olher Contracting Slale;

b)   lo supply information which is not ob-lainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Conlracling State:

c)    to supply information which would dis-close any trade, business, industrial, com­mercial or professional secret or trade pro­cess, or information, the disdosure of which would be conlrary lo public policy (ordre public).


hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som läslställer, upp­bär eller indriver de skatter som omfattas av detta avtal eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upp­lysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avlalsslutande stal att:

a)    vidtaga Ibrvallningsåtgärder som av­viker från lagstiftning och administrativ prax­is i denna stal eller i den andra avlalsslutande staten;

b)   lämna upplysningar som inte är tillgäng­liga enligt lagstiftningen eller sedvanlig admi­nistrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c)    lämna upplysningar som skulle röja af­färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).


 


ARTICLE 26

Diplomatic Agents and Considar Ofjlcers

Nothing in this Convention shall affecl the fiscal privileges of diplomatic agents or con-sular officers under the general rules of inler­nalional law or under the provisions of spe­cial agreements.


ARTIKEL 26

Diplomatiska   företrädare    och    konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inle de privilegier i beskattningshänseende som enligl folkrättens allmänna regler eller be­stämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.


 


ARTICLE 27 Entry into Force

I. This Convention shall be ralified and the instruments of ratificalion shall be ex-changed al Stockholm as soon as possible. The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of the instruments of ratificalion.


ARTIKEL 27 Ikraftträdande

1. Delta avtal skall ratificeras och ratifika­lionshandlingarna skall utväxlas i Slockhoim snarast möjligt. Avtalet träder i kraft tret­tionde dagen efter utväxlingen av ratifika­lionshandlingarna.


 


Prop. 1981/82:107


26


 


2. The Convention shall have effecl:

a)    in respect of tax withheld al the source on amounts paid or crediled to non-residents on or after the first day of January of the year of the signalure; and

b)   in respect of olher taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the year of the signalure.


2. Delta avtal skall tillämpas:

a)    beträffande skatt som innehålls vid käl­lan, på belopp som betalas till eller tillgodo­räknas person med hemvist utomlands den första januari det år då avtalet undertecknas eller senare;

b)   beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjar den första januari det år då avtalet undertecknas eller senare.


 


ARTICLE 28 Termination

This Convention shall remain in force inde-finilely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year from the fifth year follow-ing that in which the instruments of ratifica­lion have been exchanged, give lo the olher Contracting State, through diplomatic chan-nels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease lo have effect:

a)    in respect of tax withheld al the source on amounts paid or crediled to non-residents on or after the first day of January in the calendar year nexl following that in which the notice is given; and

b)   in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year nexl following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by Iheir respective Governments, have signed this Convention.

Done at Seoul, this 27th day of May, 1981, in duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of Ko­rea: Shin Young Lho

For the Government of the Kingdom of Swe­den: Kari Wärnberg


ARTIKEL 28

Upphörande

Delta avtal förblir i kraft ulan lidsbe­gränsning men envar av de avtalsslutande staterna kan — senast den 30 juni under något kalenderår från och med det femte året efter det då utväxlingen av ratifikalionshandling­arna ägde rum - på diplomatisk väg skriftli­gen uppsäga avtalet hos den andra avlalsslu­tande staten. 1 händelse av sådan uppsägning upphör avtalet alt gälla:

a)    beträffande skatt som innehålls vid käl­lan, på belopp som betalas lill eller tillgodo­räknas person med hemvist utomlands den första januari del kalenderår som följer när­mast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare;

b)   beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjar den första januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta av­tal.

Som skedde i Seoul den 27 maj 1981 i två exemplar på engelska språket.

För Republiken Koreas regering:

Shin Young Lho

För Konungariket Sveriges regering:

Karl Wärnberg


 


Prop. 1981/82:107


27


 


Protocol

At the moment of signing the Convention between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Tax­ation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the under­signed have agreed that the following provi­sions shall form an intergral part of the Con­vention.


Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Re­publiken Koreas regering och Konungariket Sveriges regering för alt undvika dubbelbe­skattning och förhindra skatteflykt beträf­fande inkomstskatter har undertecknade kommit överens om att följande bestäm­melser skall utgöra en integrerande del av avtalet.


 


To Artide 2

ln respect of sub-paragraph a) of paragraph 3 of Artide 2 of the Convention, it is under-stood that the Convention shall apply lo the Korean defense lax where charged by refer-ence lo the income tax or the Corporation tax.

To Artide 8

With respect lo profils derived by the air transport consorlium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 of Artide 8 shall apply, but only to such part of the profils as corresponds lo the participa­tion held in that consorlium by AB Aero­transport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines Syslem (SAS).

To Artide 19

The provisions of paragraphs 1 and 2 of Artide 19 shall likewise apply in respect of remuneration or pensions paid by the Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea, the Korea Trade Promotion Corporation and olher similar Korean institutions performing funclions of a governmenlal nalure.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Seoul, this 27lh day of May, 1981, in duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of Ko­rea: Shin Young Lho

For the Government of the Kingdom of Swe­den: Karl Wärnberg


TiU artikel 2

Parterna är införstådda med alt artikel 2 punkt 3 a) i avtalet omfattar Koreas för­svarsskall, då den uttages med inkomstskat­ten eller bolagsskatten som underlag.

TiU artikel 8

Bestämmelserna i ariikel 8 punkt I tilläm­pas beträffande inkomst som förvärvas av luflfartskonsortiet Scandinavian Airlines Syslem (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i kon­sortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandina­vian Airlines System (SAS).

TiU artikel 19

Bestämmelserna i artikel 19 punkterna 1 och 2 tUlämpas även i fråga om ersättning eller pension som betalas av Koreas Bank, Koreas Export- och Importbank, Koreas Bo­lag för Främjande av Handel och andra lik­nande koreanska inrättningar som utövar verksamhet av statlig karaktär.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Seoul den 27 maj 1981 i två exemplar på engelska språket.

För Republiken Koreas regering: Shin Young Lho

För Konungariket Sveriges regering: Karl Wärnberg


 


Prop. 1981/82:107                                                   28

Utdrag
BUDGETDEPARTEMENTET
                PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-12-03

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Wikström, Friggebo, Dahlgren, Söder, Johansson, Wirtén, Andersson, Boo, Petri, Eliasson, Gustafsson, Ahrland, Molin

Föredragande: statsrådet Wirtén

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Ko-

1    Inledning

Ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning har hillills införlivats med svensk rätt genom all regeringen i förordning om avtalets tillämpning föreskrivit att avtalet skall lända till efterrättelse för Sverige del. Detta har skett med slöd av bemyndiganden bl. a. i 72 § kommunalskattelagen (1928:370) och 20 § lagen (1947: .576) om stafiig inkomstskatt. Avtalet har dessförinnan i regel godkänts av riksdagen. Då dubbelbeskattningsavtal träder i slällel för svensk skaltelag skall de enligt den nya regeringsformen införlivas med den svenska rättsordningen genom lag och inle genom förordning. Bemyndigandena i kommunalskattelagen och lagen om stafiig inkomstskall - som alltså inle överensstämmer med regeringsformens regler — får emeUertid enligl punkten 6 första stycket andra meningen i övergångsbestämmelserna lill regeringsformen fortfarande utnyttjas. Ge­nom förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Re­publiken Korea avses att nu ändra praxis när det gäller sättet alt införliva dubbelbeskattningsavtalen med svensk rätt för alt få denna i överensstäm­melse med regeringsformens bestämmelser.

Under år 1978 logs från svensk sida initiativ lill förhandlingar om elt dubbelbeskattningsavtal med Republiken Korea. Förhandlingarna inled­des i Seoul den 5-9 mars 1979 och avslutades i Slockhoim den 30juli-den 3 augusti 1979. Sistnämnda dag paraferades ett förslag till dubbelbeskatt­ningsavtal mellan de båda ländernas regeringar och ell lill avtalet fogat förslag till protokoll. Handlingarna var upprättade på engelska. Översätt­ning till svenska har därefter skelt.

Förslagen saml översättningarna remitterades till kammarrätten i Stock­holm och riksskatteverket.


 


Prop. 1981/82:107                                                   29

Remissinstanserna har, bortsett från önskemål om förtydliganden i vissa hänseenden i propositionen, inle haft några erinringar mot förslagen.

Sedan regeringen den 9 oktober 1980 beslutat alt avtalet och protokollet skulle undertecknas, har de den 27 maj 1981 undertecknats för Sveriges del av beskickningschefen i Seoul.

2   Lagförslaget

1 förslaget till lag har, förutom föreskriften all avtalet skall gälla för Sveriges del (I §), intagils de bestämmelser som tidigare återfunnits under mbriken "Allmänna anvisningar" i förordningarna om tillämpning av dub­belbeskattningsavtalen. Således regleras i lagen frågan om avtalets lillämp-Ughel i förhållande till annan skattelag (2 §) och hur ansökan om rättelse i fall av beskattning i strid med avtalels bestämmelser skall göras (3 §). Slutligen föreskrivs att skaltskyldig skall lämna de uppgifter till ledning för taxering som han annars varit skyldig att lämna även i del fall inkomsl enligt avtalet helt eller delvis undantagits från beskattning (4 §). Enligt ariikel 27 i avtalet skall avtalet ratificeras. Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter utväxlingen av rafifikalionshandlingarna. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3   Koreansk skattelagstiftning

Fysisk person som är bosalt i Korea eller som vistas där mer än tolv månader erlägger skall för all inkomst, antingen den härrör från källa i Korea eller i ullandel. Anställda i offenllig Ijänsl och personer anställda av koreanska förelag anses bosatta i Korea även vid tjänstgöring utomlands. Fysisk person som inle är bosall i Korea erlägger skall endasi på inkomst från källa i Korea. Fysisk persons inkomster indelas vid taxeringen i globala och icke-globala. Med global inkomsl avses inkomst som vid beskattningen taxeras tillsammans med annan inkomsl medan icke-global inkomst är sådan .som taxeras separat. Ränta, utdelning, inkomst av fastig-hel, inkomsl av rörelse, inkomst av anställning och viss annan inkomst utgör globala inkomster medan pension, realisalionsvinst och inkomsl av skogsavverkning utgör icke-globala inkomster. Från den sammanlagda globala inkomsten medges förutom avdrag som hänför sig till en speciell inkomst också personliga avdrag. Dessa utgörs bl. a. av grundavdrag som medges person som är bosalt i Korea med 240000 Won per år (100 Won = 86 öre), saml vissa ytterligare avdrag för hemmavarande make och barn m.fl. Från de icke-globala inkomsterna medges endasi personliga avdrag som inle kunnat utnyttjas vid laxeringen av de globala inkomsterna saml avdrag som hänför sig till en speciell inkomsl. Bland dessa kan nämnas avdrag från inkomsl av anställning som medges med 480000 Won


 


Prop. 1981/82:107                                                   30

per år, avdrag från pension som medges med 300000 Won per år (för pensioner överstigande detta belopp medges ytterligare avdrag med 50 eller 75% av del överskjutande beloppet), samt avdrag från realisations­vinst som medges med 900000 Won per år. Avdrag för förlust hänföriig lill tidigare år medges i regel infill tredje eller i vissa fall fjärde året efter förluståret. Inkomstskatten är progressiv och ulgår efter en skiklskala med 17 skikt. Skattesatserna varierar mellan 8 och 70%.

Bolag som bildals enligl koreansk lagstiftning och som har huvudkon­toret i Korea erlägger bolagsskatt för all inkomsl, antingen den härrör från källa i Korea eller i utlandet. Från den sammanlagda inkomsten medges avdrag för nödvändiga kostnader samt generella och särskilda värde­minskningsavdrag. Liksom för fysiska personer gäller att avdrag för föriust hänförlig till tidigare år medges intill tredje eller i vissa fall fjärde året efter förluståret. Till nödvändiga kostnader hänförs bl. a. kostnader för inköp av varor, löner, reklam- och representationskostnader, kostnader för forsk­ning samt avsättningar till skattefria reserver. Skattefria reserver får bildas bl. a. för att trygga pensioner, för att täcka osäkra fordringar, för markin-vesleringar och för all förbättra eller byta ut små och medelstora rörelse­drivande företags maskinella utmslning. Skall som erlagts för inkomsl utomlands får med viss begränsning avräknas från den koreanska skatten på samma inkomst. Små och medelstora förelag erlägger bolagsskatt med 15 % av den del av den beskattningsbara vinsten som inle överstiger 3 milj. Won, 25% av den del av den beskattningsbara vinsten som överstiger 3 milj. Won men inle 5 milj. Won samt 35% av den del av den beskattnings­bara vinslen som överstiger 5 milj. Won. Fåmansföretag erlägger bolags­skall med 20, 30 resp. 40%. Större bolag med mera spritt ägande erlägger bolagsskatt med 20% (25% om de huvudsakliga ägarna äger mer än 35% av bolaget) på den del av den beskattningsbara vinslen som inle överstiger 5 milj. Won och med 27% (resp. 33%) på överskjutande del.

Utländska bolag, dvs. bolag som bildats enligt lagstiftningen i annan stal och som inle har sill huvudkontor i Korea, beskallas endast för inkomsl som har källa'i Korea. Bedriver utländska bolag verksamhet i Korea genom fast driftställe, behandlas del fasla driflstäUet i princip som ell koreanskt bolag i skattehänseende. Utländska bolag som inte bedriver verksamhet i Korea från fast driftställe erlägger källskatt. Denna uppgår fill 2% på inkomsl från uthyrning av skepp, luftfartyg, bilar och tung ulrtislning saml på rörelseinkomsl. På ränta, utdelning och annan inkomsl utgår källskatt med 25%. I Korea liksom i många andra utvecklingsländer finns särskild lagstiftning om tillfälliga skattelättnader i invesleringsfräm-jande syfte.


 


Prop. 1981/82:107                                                            31

4   Avtalets och protokollets innehåll

Avtalet har kunnat utformas i nära överensstämmelse med de bestäm­melser som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal. Avta­lets utformning har emellertid påverkals av all Korea är ett utvecklings­land. Avvikelser från OECD:s modellavlal förekommer sålunda bl.a. i fråga om beskattning av utdelning, ränta och royalty. Avtalet innehåller även bestämmelser om s. k. malching credit på svensk sida, dvs. avräkning i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt har eriagts i Korea.

Art. 1 och 2 anger de personer och skatter som omfattas av avtalet. I protokoUet har angivits all beträffande Korea även Koreas försvarsskall omfattas av avtalet, då den las ul med inkomstskallen eller bolagsskallen som underlag.

Art. 3—5 innehåller definUioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. 1 art. 4 har inlagils regler som avser all fastställa var en person har hemvist vid tillämpningen av avtalet. Art. 5 anger innebörden av ullrycket "fast driftställe". Begreppet har fått en vidare innebörd än enligt OECD;s modellavtal. Pågår verksamheten mer än sex månader utgör plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete fast driftställe {art. 5 punkt 3). 1 art. 5 punkt 4 har angivils att företag i en avlalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra staten, om företaget där bedriver övervakande verksamhet under mer än sex månader i samband med bygg­nads-, anläggnings- eUer inslallationsarbele som pågår i denna andra stat. Med övervakande verksamhet avses här löpande kontroll av arbetet och verksamhet av arbetsledande natur. Normalt företas sådan kontroll och bedrivs sådan arbetsledande verksamhet av entreprenadföretaget självt. Punkt 3 blir då tillämplig även på dessa delar av verksamheten. Särskill vid mycket stora entreprenader kan dock sådana verksamheter bedrivas av separata förelag med specialiserad inriktning. Dessa förelag skulle då inle anses ha fast driftställe enligt punkt 3. Om entreprenadföretaget och det övervakande företagel tillhör samma koncern skulle fast driflslällereglerna kunna kringgås genom all en oproportionerligt slor del av vinsten hänför­des lill den övervakande verksamheten. Punkt 4 är bl. a. avsedd all för­hindra att sådana transaktioner påverkar beskattningen i den stal där entreprenadverksamheten bedrivs.

Art. 6-21 innehåller avtalels materiella beskattningsregler.

Inkomsl av fastighet får enligt art. 6 beskallas i den stat där fasligheten är belägen.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomsl. Sådan in­komst får beskallas i den stat där rörelsen bedrivs från fasl driftstäUe.

Inkomsl av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskallas enligl art. 8 endasi i den stat där företagel har hemvist. 1 protokollet har intagils särskilda beskattningsregler för SAS som har sin motsvarighet i andra avtal som Sverige har ingått under senare år.


 


Prop. 1981/82:107                                                                 32

Art. 9 innehåller regler om omräkning av rörelseinkomst vid obehörig vinstöverflyltning mellan företag med intressegemenskap. För svensk del får bestämmelserna betydelse vid tillämpningen av 43 § 1 mom. kommu­nalskattelagen (1928:370) (43 § 1 mom. ändrad senast 1965:573).

Beskattning av utdelning regleras i art. 10. Utdelning får beskallas i den stat där mollagaren har hemvist (punkt I) om inte bestämmelserna i punkt 4 är tillämpliga. Beskattning får emellertid enligl punkt 2 ske även i den stat där del utdelande bolaget har hemvist. Skatten i denna stal skall emellertid begränsas lill 15% eller i vissa fall lill 10% av utdelningens bruttobelopp, såvida inle fall föreligger som avses i punkt 5. Uppkommer dubbelbe­skattning vid tillämpning av art. 10, undanröjs denna genom avräkning enligl bestämmelserna i art. 22. Enligl punkt 4 skall utdelning frän bolag i Korea lill bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag. För skattefri­het fordras dock även att de ytterligare villkor som anges i punkt 4 är uppfyllda. Sålunda skall den vinst av vilken utdelningen betalas ha beskat­tats med den normala bolagsskatt som gällde i Korea vid undertecknandet av avtalet eller därmed jämförbar bolagsskatt. Med jämförbar bolagsskall avses att den utdelade bolagsvinsten varit föremål för en skattebelastning som ungefär motsvarar den som gällde vid undertecknandet av avtalet. Såsom tidigare omtalats finns i koreansk lagsiiftning särskilda bestämmel­ser om tillfälliga skattelättnader i investeringsfrämjande syfte. I punkt 4 har angivils alt skattebefrielse gäller även i fall då utdelad vinst inte har varit underkastad bolagsskatt på grund av att dessa särskilda bestämmel­ser tillämpats. Skattelättnaderna i fräga gäller oftast endast under de första åren som ell bolag är verksamt i Korea.

Ränta och royalty beskattas enligl art. 11 och 12 i princip i den stal där mollagaren har hemvist. Även den stat varifrån utbetalningen sker (käll-siaten) har dock rätt alt i enlighet med sin interna lagstiftning beskatta inkomsten. Skatten i denna stat skall emellertid begränsas, beträffande ränta lill 10 resp. 15 % (art. 11 punkt 2) och beträffande royalty till 15 resp. 10% (art. 12 punkt 2). Begränsningarna enligt art. 11 punkt 2 och art. 12 punkt 2 gäller dock inle i fall som avses i art. 11 punkt 5 resp. art. 12 punkt 4, dvs. då utbetalningen har samband med fast driftställe eller stadigvaran­de anordning för all utöva självständig yrkesverksamhet som betalnings­mottagaren har i källslalen. Ränta som mottas av vissa offentligrättsliga insfitutioner är i regel skattefri i källslalen (art. 11 punkt 3a). Delsamma gäller ränta som avser lån som lämnats eller garanterats av vissa statliga institutioner (art. II punkt 3 b). Har skall på ränta eller royalty tagits ul i källslalen enligl art. 11 punkt 2 resp. art. 12 punkt 2, avräknas denna mol inkomstlagarens skatt på inkomsten i hemvislslalen enligl bestämmelserna i art. 22.

Royalty för rätten att nyttja fastighet, mineralförekomsl, källa eller annan naturtillgång beskallas enligt art. 6.


 


Prop. 1981/82:107                                                                 33

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavlal. Genom en särskild bestämmelse i punkt 1 likställs vinst ge­nom försäljning av aktier i bolag, vars huvudsakliga tiUgång utgörs av fastighet, med vinst genom överlåtelse av fastighet. Modellavtalel innehål­ler inle motsvarande bestämmelse.

Enligl art. 14 beskallas inkomsl av självständig yrkesutövning i regel endasi i den stat där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från stadigvarande anordning i den andra staten, får dock inkomsten be­skattas där. Säsom sådan anordning betraktas l.ex. kontor eller mottag­ning. Denna princip slår i överensstämmelse med den som gäller för rörelsebeskallning enligl art. 7.

Art. 15 behandlar beskattningen av inkomsl av enskild Ijänsl. Punkt 1 innebär, all sådan inkomsl i princip beskallas i den stal där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endasi i inkomsttagarens hemvislslat. I punkt 3 har inlagils särskilda regler om beskattning av inkomsl av arbele ombord på fartyg och luftfartyg i interna­tionell trafik.

Styrelsearvode och liknande ersättning får beskattas i den stat där det bolag som betalar ul ersättningen har hemvist (art. 16).

Inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet beskallas i regel enligl art. 17 punkterna I och 2 i den stat där verksamhe­ten utövas. Undantag gäller för de fall då verksamheten huvudsakligen finansieras genom allmänna medel i den andra avlalsslutande staten. In­komsten skall enligt arf. 17punkterna 3 och 4 i sådana fall vara undantagen från beskattning i den stat där verksamheten utövas.

Enligl art. 18 punkt 1 beskallas pensioner, som inle ulgår på grund av offentlig tjänst, och andra liknande ersättningar för tidigare anställning endast i mottagarens hemvislslat. Pensioner och andra ersättningar som utbetalas enligl socialförsäkringslagstiftningen i en stat får dock beskattas i den stat från vilken ersättningen härrör (art. 18 punkt 2).

Inkomst av offenllig Ijänsl beskattas enligt art. 19 punkt 1 i regel endasi i den stat varifrån inkomsten betalas. Motsvarande gäller enligt art. 19 punkt 2 i fråga om pension på gmnd av offentlig tjänst. I fall som avses i art. 19 punkterna 1 b och 2 b beskallas dock ersättningen endast i inkomst­tagarens hemvislslat. Bestämmelserna överensstämmer helt med OECD:s modellavtal. I protokollet har angivils all bestämmelserna i art. 19 punk­terna I och 2 skall tillämpas på ersättning eller pension som betalas av vissa koreanska inrättningar som utövar verksamhet av statlig karaktär.

Art. 20 innehåller regler om skattelättnader för studerande och prakti­kanter. Enligt punkt 1 är studerande, affärspraklikant eller leknisk prakti­kant under vissa förutsättningar befriad från skall för belopp som betalas lill bestridande av hans uppehälle, undervisning eller utbildning samt för


 


Prop. 1981/82:107                                                                 34

viss ersättning för arbele. Mottagare av stipendium, bidrag eller belöning, som uteslutande i denna egenskap vistas i en stal för studier, forskning eller utbildning, är på motsvarande sätl enligl punkt 2 under vissa förutsätt­ningar befriad från skatt för stipendiet, bidraget eller belöningen, för be­lopp som betalas lill bestridande av hans uppehälle, undervisning eller utbildning samt för viss ersättning för arbele. Skattefriheten för ersättning för arbele har här — med hänsyn lill all personen vistas i en stal uteslutan­de i egenskap av mottagare av stipendium etc. - inskränkts till ersättning för arbele som utförs i samband med studierna, forskningen eller utbild­ningen eller som i jämförelse därmed framstår som tillfälligt. I punkt 3 fmns regler om viss skattebefrielse också för person som vistas i en avlalsslu­tande stat enbart för all inhämta leknisk, yrkesmässig eller affärsmässig erfarenhet. Är en person berättigad lill undanlag från beskattning enligl mer än en av punkterna i denna artikel, bör han kunna åtnjuta skallebe­frielse enligl den bestämmelse som är förmånligast för honom.

Inkomsl som inle har behandlats särskiU i art. 6-20 beskallas enligl art. 21 punkt I endast i inkomsttagarens hemviststat, om inte fall föreligger som avses i art. 21 punkt 2.

Både Sverige och Korea tillämpar enligl avtalet avräkning av skatt (credit of tax) som huvudmetod för alt undvika dubbelbeskattning. Be­stämmelserna härom finns i art. 22 punkterna 1 och 2. Innebörden av bestämmelserna är att en person med hemvist i den ena staten laxeras där även för sådan inkomst som enligl avtalet får beskallas i den andra staten. Den uträknade skallen minskas därefter med den skall som enligl avtalet har lagils ut i den andra staten. Avräkningsbeloppet är emellertid begrän­sat lill hemviststatens skatt på den inkomst som får beskattas i den andra staten. Enligl punkt 3 tillämpar hemviststaten dock den s.k. exempt-metoden (exempt = undanlagande från skatt) för all undanröja dubbelbe­skattning i fall då person uppbär inkomsl som enligl bestämmelserna i avtalet beskattas endasi i den andra staten. Inkomsten inräknas därvid i beskattningsunderlaget vid beräkningen av skallen i hemviststaten. Från denna avdrages så slor del av skatten som den undantagna inkomsten utgör av hela inkomsten. I likhet med de flesta andra svenska dubbelbeskattningsavtal med utvecklingsländer innehåller förevarande av-lalsförslag regler om avräkning i Sverige av högre skallebelopp än som faktiskt erlagts i den andra staten, s.k. malching credU. I förevarande avtal har sådana regler införts i art. 22 punkt 4. Reglerna har utformats så att avräkning i fråga om utdelning, ränta och royalty enligl art. 10 punkt 2, art. 11 punkt 2 resp. art. 12 punkt 2 aUtid skall ske som om koreansk skall tagits ul med 20%. Bestämmelserna om malching credit gäller endast de första lio åren för vilka avtalet tillämpas. Därefter skall de behöriga myn­digheterna överlägga med varandra för alt bestämma om denna lidrymd skall utsträckas. Bestämmelserna om malching credit gäller givelvis inle i fråga om utdelning som enligt art. 10 punkt 4 är undantagen från svensk skall.


 


Prop. 1981/82:107                                                   35

Art. 23 innehåller sedvanliga bestämmelser om förbud mot diskrimine­ring.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 24 och art. 25 innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar.

I art. 26 finns vissa föreskrifter om diplomatiska företrädare och konsu­lära tjänstemän.

Art. 27 och 28 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphävande. Avtalet skall enligl art. 27 ratificeras och träder i kraft tret­tionde dagen efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det skall liU-lämpas beträffande skatt som innehålls vid källan på belopp som betalats till eller fiUgodoräknals person med hemvist utomlands den första januari det år då avtalet undertecknades, dvs. är 1981, eller senare och beträffande andra skatter, i fråga om beskattningsår som börjat den första januari samma år eller senare.

Det till avtalet fogade protokollet utgör en integrerande del av avtalet. Protokollels innehåll har redovisats i samband med de artiklar lill vilka de särskilda protokollspunkterna hör.

5    Föredraganden

Avtalet har utformats i nära överensstämmelse med OECD:s modellav­tal. Avtalets utformning har emellertid påverkals av alt Republiken Korea är ell utvecklingsland och den därav föranledda brislen på balans i fråga om investeringar och inkomslslrömmar. Avvikelserna från modellavtalet berör bl. a. beskattningen av utdelning, ränta och royalty. Avtalet bygger på ömsesidiga åtaganden och jag anser all del utgör en tillfredsställande lösning av hithörande skatteproblem.

Såsom jag nyss påpekat har avtalet utformats i nära överensstämmelse med OECD:s modellavtal och därmed i enlighet med internalionelll veder­tagna normer. Avvikelserna från modellavtalel har föranletts av all Repu­bliken Korea är ell utvecklingsland och är i huvudsak sådana som tidigare godtagits i svenska dubbelbeskattningsavtal med utvecklingsländer. Så­som framgår av 2 § i den föreslagna lagen skall avtalet tiUämpas endasi i den mån det medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på gmnd härav att lagrådets hörande inle är erforderligt.

6   Hemställan

Med hänvisning lill vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen all anta ett inom budgetdepartementet upprättat förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och RepubUken Korea.


 


Prop. 1981/82:107                                                            36

7   Beslut

Regeringen ansluter sig fill föredragandens överväganden och beslutar alt genom proposUion föreslå riksdagen all anta del förslag som föredra­ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982