Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1980/81:77

Regeringens proposition 1980/81:77

om godkännande av europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan;

beslutad den 20 november 1980.

Regeringen föreslår riksdagen all antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÅLLDIN

KARL BOO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en inom Europarådet utarbetad ramkonvention om samarbele över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan. Konventionen undertecknades av Sverige och sju andra stater vid Europarådels kommunministerkonferens i Madrid den 21 maj 1980. Enligl konventionen förbinder sig de avlalsslulande parterna all underlätta och främja samarbete över riksgränserna mellan lokala och regionala samhällsorgan.

1 Riksdagen 1980/81. 1 saml. Nr 77


 


Prop. 1980/81:77                                                                     :

Utdrag
KOMMUNDEPARTEMENTET
                      PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1980-11-20

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Bohman, Wikström, Friggebo, Mogård, Dahlgren, Åsling, Söder, Krön­mark, Burenslam Linder, Johansson, Wirlén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell, Petri, Eliasson.

Föredragande: stalsrädet Boo

Proposition om godkännande av europeisk ramkonvention om sam­arbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan

1 Inledning

Europarådets parlamentariska (rådgivande) församling log år 1966 initiativ till utarbetandet av en konvenfion om samarbete över riksgränser mellan kommunala och regionala samhällsorgan. Ett utkast till konventions-text behandlades vid Europarådels kommunminislerkonferens i Aten i november 1976. Efler bearbetning godkändes konventionstexten av Euro­parådets ministerkommitté. Konventionen lades fram för Europarådels parlamentariska församling vid dess 31 :a årssession i oklober 1979. I församlingens yllrande över texten begärdes alt ministerkommittén skulle öppna konventionen för undertecknande och att medlemsländerna skulle påskynda ratifikationsproceduren. Ministerkommittén har sedan beslulal alt öppna konventionen för undertecknande vid den fjärde kommunminister­konferensen. Den svenska regeringen beslutade den 8 maj 1980 att konventionen skulle undertecknas. Vid kommunminislerkonferensen i Madrid den 21 maj 1980 undertecknades konventionen, förutom av Sverige, av Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike. Därefter har också Belgien undertecknat konven­tionen. Den har hittills ratificerats av Norge.

Den engelska konventionstexlen och en översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

2 Föredragandens överväganden

Inom de nordiska länderna har historiska förhållanden i förening med en gemensam grundsyn på viktigare samhällsfrågor lett till ett betydelsefullt


 


Prop. 1980/81:77                                                                     3

samarbete över de nordiska riksgränserna. Regionala statliga förvaltnings­myndigheter bedriver pä olika områden ett informellt samarbele i frågor av gemensamt intresse. 1 fräga om länsplaneringen och regionalpoliliska frägor av slörre vikt har dt sådant samarbele fält ullryckligt stöd i förordningen (1979:637) om länsplanering och i ell regeringsbeslut den 24 april 1980. Sedan mänga år har del också på skilda områden och i varierande former förekommit dt samarbele mellan kommuner i de nordiska länderna. För svenskl vidkommande har detla samarbete till en början varit koncentrerat till i huvudsak tre områden, Öresundsområdel, Arvika-Kongsvingerområdd (ARKO-regionen) och Nordkalotten. Det har numera utvidgats lill att omfatta flera andra gränsområden. Den nu ifrågavarande konventionen syftar fill att inom kretsen av Europarådets medlemsstater underlälta och främja samarbete över riksgränserna mellan lokala och regionala samhälls­organ. Under arbetet med Europarådskonventionen har del nordiska samarbetet framhållits som dt exempel väl värt att följa.

Sveriges förhållande till andra stater regleras i 10 kap. regeringsformen. I delta kapitel finns beslämmelser om befogenheten att ingå överenskommel­ser med andra stater, den procedur som skall iakttas och vad som annars skall gälla om ordningen för beslul angående rikels förhällande lill andra stater. Överenskommelser med annan slal eller med mellanfolklig organisation ingås av regeringen (10 kap. 1 §). Regeringen får emellertid inle ingå för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller upphävs eller alt ny lag stiftas eller om överenskommelsen i övrigt gäller ämne i vilkel riksdagen skall beslula (10 kap. 2 § första stycket). Om en internationell överenskommelse är av slörre vikt fär regeringen inle heller i annat fall ingå en för riket bindande överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna (10 kap. 2§ Iredje stycket).

Regeringsformen öppnar en viss möjlighet för regeringen att överlämna till förvaltningsmyndighet all ingå internationella överenskommelser. Rege­ringen får sålunda uppdra åt förvaltningsmyndighet att ingå inlernalionell överenskommelse i fråga där överenskommelsen inte kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan (10 kap. 3 §). Vad gäller möjlighelen för regional statlig myndighet all försvensk del ingå inlernalionell överenskom­melse om samarbele över riksgränser krävs alltså ett bemyndigande av regeringen. Bemyndigandet bör enligt motivutlalanden (prop. 1973:90, s. 360) kunna avse en viss bestämd fråga eller ett visst slag av frågor. Någon möjlighet att meddela ett generellt bemyndigande om sådant samarbete torde inte föreligga.

De svenska kommunerna är särskilda rättssubjekt, som i sina mellanha­vanden med andra rättssubjekt handlar för egen räkning. Ett avlal som en kommun träffar i egel namn med en utländsk kommun är inle någon internationell överenskommelse i regeringsformens bemärkelse. Ett sådant avtal har i princip inte några folkrätlsliga effekter. Svenska staten blir inte


 


Prop. 1980/81:77                                                                     4

bunden av de avlal som svenska kommuner i egenskap av särskilda rättssubjekt kan komma att träffa. Regeringsformen lägger alltså inte några hinder i vägen för en svensk kommuns samarbete med utländsk kommun. Frågan om svensk kommuns befogenhet att samarbeta med en utländsk kommun är därför närmasl en fråga om vad som innefattas i kommunernas kompelens enligt 1 kap. 4 8 kommunallagen (1977:179) och den omfatiande speciallagstiftning som finns om olika kommunala uppgifter. 1 1 kap. 4 8 kommunallagen föreskrivs alt kommun och landstingskommun själva får vårda sina angelägenheter. Bestämmelsen lägger inte någol hinder i vägen för ett gränsöverskridande kommunalt samarbete. Ett sådant samarbete ligger inom den kommunala kompetensen under förutsättning att kommu­nen genom verksamheien tillgodoser ett allmänt intresse som är knutet till kommunen. Man kan alltså konstatera att en svensk kommun enligt slals-och kommunalrättsliga regler, med vissa begränsningar, får ingå samarbels­avlal över riksgränserna. Del är däremot svårare alt entydigt besvara frågan om speciallagstiftningen hindrar sådana avlal. Den detaljreglering som vanligen utmärker speciallagstiftningen passar ofta inte in på del fallet att en kommun samverkar med en utländsk kommun. Vad som nu har sagls om kommunerna gäller också för landstingskommunerna och kommunalförbun­den.

De nordiska kommunernas principiella räll alt samarbeta över riksgrän­serna har bekräftats genom en överenskommelse (SÖ 1978:1) mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om kommunall samarbete över nordiska riksgränser. Överenskommelsen grundar sig på dl förslag som Nordiska Ministerrådet hade låtit utarbeta. Den undertecknades vid dt möte mellan de nordiska samarbetsminislrarna i maj 1977. I proposifion 1977/ 78:44 hemställdes om riksdagens godkännande av överenskommelsen. Riksdagen biföll propositionen (KU 1977/78:15, rskr 1977/78:32). Den 9 mars 1978 beslöt regeringen att ratificera överenskommelsen.

Enligl den nordiska överenskommelsen erkänner varje fördragsslulande stat en rätt för kommunerna i del egna landet att samarbeta med kommuner i annat fördragsslulande land i den mån hinder inle föreligger enligl del egna landels bestämmelser om kommunernas befogenhet, organisation och verksamhet. I proposilion 1977/78:44 framhöll dåvarande departementsche­fen alt avsikten inte var all vidga kommunernas kompetens enligl nationell lag ulan endasl alt klargöra alt denna i princip omfattar också dt gränskommunall samarbele. Efter hand bör enligt överenskommelsen resp. land göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som behövs för att undanröja hinder och svårigheter för önskvärt samarbete över riksgränserna. Med kommun avses för svenskt vidkommande även landstingskommun och kommunalförbund. I överenskommelsen nämns som exempel på verksam­hetsområden där gränskommunall samarbele kan förekomma kullurliv, miljövård, sjukvård, samfärdsel och turism. Konstitutionsulskollet beto­nade vid behandlingen av propositionen att avsikten inle var alt utesluta


 


Prop. 1980/81:77                                                                     5

gränsöverskridande kommunalt samarbete även pä andra verksamhetsom­råden.

1 huvuddrag innebär den europeiska ramkonventionen alt de avtalsslutan­de parterna förbinder sig alt underlätla och främja samarbete över riksgränserna mellan lokala och regionala samhällsorgan. Därvid skall vederbörlig hänsyn las lill varje parts särskilda konstitutionella beslämmel­ser (artikel 1). Med samarbete över riksgränserna avses enligt konventionen alla gemensamma åtgärder som syftar lill alt stärka och främja grannrela-lionerna mellan lokala och regionala samhällsorgan inom tvä eller flera avtalsslutande parters jurisdiktion samt träffandet av de avtal och överens­kommelser som är nödvändiga i detla syfle (artikel 2). Med lokala och regionala samhällsorgan försläs kommuner, myndigheter och andra organ som utövar lokal och regional verksamhet. Enligt konventionen är det möjligt för en avlalsslulande part att vid undertecknandet av konventionen eller genom senare underrättelse lill Europarådels generalsekreterare ange de kommuner, myndigheter och andra organ lill vilka de avser alt begränsa konvenlionens tillämpning. Likaså kan en avtalsslulande part ange vissa frågor som parten vill utesluta från konvenlionens tillämpningsområde.

I konventionen anges olika åtgärder som de avtalsslulande parterna skall vidta för alt underlälta ett samarbete över gränserna. Så skall t. ex. varje avtalsslulande part försöka lösa alla juridiska, administrativa och tekniska problem som kan hindra en utveckling och ett smidigt genomförande av samarbetet över riksgränserna (artikel 4). Vidare skall varje avtalsslulande part ansvara för att berörda lokala och regionala samhällsorgan underrättas om de handlingsmöjligheter som erbjuds dem enligt konventionen (artikel V).

Till konventionen finns fogade vissa inom Europarådet utarbetade modeller för mellanstatliga avlal. Dessa är avsedda att underlätla samarbetet mellan lokala och regionala samhällsorgan (artikel 3). 1 konventionen framhålls alt konventionsbestämmelserna inle skall hindra de avlalsslulande parterna frän all använda andra former av samarbele över riksgränserna. Beslämmelserna får inle heller tolkas så att de upphäver exislerande samarbelsavlal (arfikel 3). De avlalsslulande parterna skall sända all informafion av belydelse rörande avtal och överenskommelser till Europa­rådets generalsekreterare (artikel 8).

Enligl min mening är del betydelsefullt att Sverige medverkar i och aktivt stödjer ett samarbete över riksgränserna. Ett sådant samarbete kan vara ett säll all vinna framsteg och främja utvecklingen i gränstrakterna. De rättsliga förutsättningarna för ett samarbele över riksgränserna kan givelvis variera från nation lill nation. Ett önskvärt samarbete kan försvåras eller hindras av den nationella lagstiftningen. Det är därför enligt min mening värdefullt att man nu inom Europarådets ram har fält lill slånd en konvention om samarbele över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan. Konventionen undanröjer i sig inle de eventuella lagliga eller andra hinder


 


Prop. 1980/81:77                                                                     6

som kan finnas mot ett samarbele, men den kan enligl min mening ulgöra en god grundval för att underlälta ett framlida utökat samarbele över riksgränser.

Såsom jag fidigare har nämnt förekommer ett omfattande nordiskt samarbete på en rad olika samhällsområden. Det finns redan en överens­kommelse om gränskommunall samarbele mellan de nordiska länderna. Ett svenskl tillträde till den europeiska ramkonventionen om samarbete över riksgränser hindrar inte att delta samarbete fortgår. Enligl artikel 3 i konventionen hindrar konventionen nämligen inte de avtalsslutande parter­na från att använda andra former av samarbete över riksgränserna. Konvenlionsbestämmdserna upphäver inle heller exislerande samarbetsav­tal. Trots att ett gränskommunall samarbete redan förekommer med stöd av den nordiska överenskommelsen bör Sverige inte stå ulanför den europeiska ramkonventionen. Norge har för sin del redan ratificerat konventionen. För svenskt vidkommande är det angeläget att inom Europarådets ram kunna delta i den fortsatta utvecklingen av samarbetet över riksgränserna. Genom att de avtalsslutande parterna kommer alt sända all information av betydelse om ingångna avtal och överenskommelser tUl Europarådets generalsekrete­rare skapas goda förutsättningar för ett framtida erfarenhetsutbyte nationer­na emellan. Jag anser alltså att Sverige snarast bör ratificera konventio­nen.

Den europeiska ramkonventionen omfattar en vidare krets av samarbels­organ än den nordiska överenskommelsen. Konventionen gäller samarbete mellan lokala och regionala samhällsorgan varmed enligl artikel 2 förstås kommuner, myndigheter och andra organ som utövar lokal eller regional verksamhei. Enligt samma artikel är del emellertid möjligl för de avtalsslu­lande parterna att genom underrättelse till Europarådets generalsekreterare begränsa konventionens tillämpningsområde i delta hänseende. För svenskt vidkommande bör konventionen inte omfatta andra samhällsorgan än kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Jag avser därför alt i annat sammanhang föreslå regeringen alt Sverige genom underrättelse till Europarådets generalsekreterare utnyttjar möjlighelen alt begränsa konventionens tillämpningsområde på sätt som jag nu har sagt.

Som jag tidigare har nämnt skall de avtalsslulande parterna enligl artikel 8 i konventionen sända all information av belydelse rörande avlal och överenskommelser till Europarådels generalsekreterare. För all Sverige skall kunna fullgöra denna skyldighet måsle uppgifler om ingångna avtal och överenskommelser om samarbete över riksgränserna sammanställas. Jag har under hand inhämtat all Svenska kommunförbundet och Landslingsförbun­del är beredda alt skaffa in de nödvändiga uppgifterna och vidarebefordra dem till regeringen.

Enligt artikel 4 i konventionen skall varje avtalsslulande part försöka lösa alla juridiska, administraUva och tekniska problem som kan hindra en utveckling och ett smidigt genomförande av samarbete över riksgränserna.


 


Prop. 1980/81:77                                                      7

Som jag lidigare har framhållit kan kommuner och landstingskommuner inom ramen för sin kompelens samarbeta över riksgränserna. För tillträde lill konventionen finns det inle något behov av att utöka den kommunala kompetensen. Konventionen förutsätter för övrigt också enligl artikel 2 att samarbetet över riksgränserna skall äga rum inom ramen för lokala och regionala samhällsorgans befogenheter enligl nafioneU lagsliflning. En svensk ratificering kan därför ske ulan att riksdagen behöver vidta någon omedelbar lagstiftningsåtgärd. Jag finner emellertid att Sveriges medverkan i konventionen har en sådan betydelse alt riksdagens godkännande bör inhämtas.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att godkänna den europeiska ramkonventionen om samarbele över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposilion föreslå riksdagen att antaga del förslag som föredragan­den har lagt fram.


 


Prop. 1980/81:77                                                                  8

BUaga

European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communilies or Authorities

Preamble

The member States of the Council of Europé, signatories lo this Convenfion,

Considering that the aim of the Council of Europé is to achieve a greater unity between its members and to promole co-operafion between them;

Considering that, as defined in Artide 1 of the Council of Europé Statute, this aim will be pursued in particular by agreements in the administrative field;

Considering that the Council of Europé shall ensure the participation of the territorial communilies or authorities of Europé in the achievemenl of ils aim;

Considering the potential importance, for the pursuit of this objective, of co-operation between territorial communilies or authorities al frontiers in such fields as regional, urban and rural development, environmental protection, the improvemenl of public facililies and services and mutual assistance in emergendes;

Having regard to pasl experience which shows that co-operalion between local and regional authorities in Europé makes it easier for them to carry out their tasks effectivdy and contribules in particular to the improvemenl and development of frontier regions;

Being resolved to promole such co-operation as far as possible and to contribute in this way lo the economic and social progress of frontier regions and to the spirit of fellowship which unites the peoples of Europé;

Have agreed as follows:

Artide 1

Each Contracting Party undertakes to facilitate and foster transfrontier co-operation between territorial communilies or authorities within its jurisdiclion and territorial communilies or aulhorities within the jurisdiclion of olher Contracting Parties. It shall endeavour to promole the condusion of any agreements and arrangements that may prove necessary for this purpose with due regard lo the differenl constitutional provisions of each Party.

Artide 2

1. For the purpose of this Convenlion, transfrontier co-operation shall mean any concerted acfion designed to reinforce and foster neighbourly relations between territorial communilies or aulhorities within the jurisdiclion of two


 


Prop.  1980/81:77                                                                 9

Bilaga

Europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan

Inledning

Signatärstalerna, medlemmar av Europarådet,

som beaktar all Europarådets syfte är all åstadkomma en fastare enhet mellan dess medlemmar och att främja samarbete mellan dem;

som beaktar alt della syfle enligl artikel 1 i Europarådets stadga skall fullföljas i synnerhet genom överenskommelser pä del administrativa områdel;

som anser all Europarådet skall säkerslälla att lokala och regionala samhällsorgan i Europa medverkar till att dess syfte uppnås;

som beaktar den belydelse som samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan kan ha för fullföljandet av denna målsättning på sådana områden som berör regional utveckling, tätorts- och landsbygdsut­veckling, miljöskydd, förbättring av offentliga anläggningar och offenllig service samt ömsesidig hjälp vid nödlägen;

som lar hänsyn lill tidigare erfarenheter som visar att samarbele mellan lokala och regionala myndigheter i Europa underlättar för dem all effektivt fullgöra sina uppgifter och i synnerhet bidrar lill ell bättre resursutnyttjande och en utveckling inom gränsområden;

som är fasl beslutna alt sä långl som möjligl främja sädanl samarbele och pä sä säll bidra lill gränsområdenas ekonomiska och sociala framåtskridande och lill den anda av samhörighet som förenar Europas folk;

har överenskommit om följande:

Artikel 1

Avlalsslulande part förbinder sig all underlätta och främja samarbele över riksgränserna mellan lokala och regionala samhällsorgan inom sin jurisdik­tion och lokala och regionala samhällsorgan inom andra avtalsslulande parters jurisdiktion. Den skall med vederbörlig hänsyn till varje paris särskilda konstitutionella beslämmelser söka främja ingåendet av avtal och överenskommelser som kan visa sig nödvändiga i delta syfte.

Artikel 2

1. 1 denna konvenfion avses med samarbete över riksgränserna alla gemensamma åtgärder som syfiar till alt stärka och främja grannrelalionerna mellan lokala och regionala samhällsorgan inom två eller flera avtalsslulande


 


Prop. 1980/81:77                                                                    10

or more Contracting Parties and the condusion of any agreement and arrangemenl necessary for this purpose. Transfrontier co-operalion shall lake place in the framework of territorial communilies" or authorities' powers as defined in domestic law. The scope and nature of such powers shall nol be altered by this Convention.

2. For the purpose of this Convenlion, the expression "territorial commu­nilies or aulhorities" shall mean communilies, aulhorities or bodies exercising local and regional funclions and regarded as such under the domestic law of each State. However, each Contracting Party may, at the time of signing this Convenlion örby subsequent notification to the Secretary General of the Council of Europé, name the communilies, authorities or bodies, subjects and forms to which it inlends to confine the scope of ihe Convenlion or which il inlends to exclude from its scope.

Arlicle 3

1. For the purpose of this Convenlion the Contracting Parlies shall, subjecl
to the provisions of Artide 2, paragraph 2, encourage any initiative by
territorial communilies and authorities inspired by the outline arrangements
between territorial communilies and aulhorities drawn up in the Council of
Europé. If they judge necessary they may take into consideralion the
bilateral or multilateral inter-stale model agreements drawn up in the
Council of Europé and designed lo facilitate co-operation between territorial
communilies and aulhorities.

The arrangements and agreements conduded may be based on the model and outline agreements, stalules and contracts appended to this Convenlion, numbered 1.1 lo 1.5 and 2.1 lo 2.6 with whatever changes are required by the particular situation of each Contracting Party. These model and outline agreements, stalules and contracts are intended for guidance only and have no treaty value.

2.    If the Contracting Parties deem il necessary to conclude inter-stale agreements, these may Inter alia establish the conlexl, forms and limils within which territorial communilies and aulhorities concerned with transfrontier co-operalion may act. Each agreement may also slipulale the authorities or bodies lo which il applies.

3.    The above provisions shall nol prevent the Contracting Parlies from having recourse, by common consent. to olher forms of transfrontier co-operalion. Similarly, the provisions of this Convenlion should not be interpreted as invalidaling existing agreements on co-operalion.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    11

parters jurisdiktion samt träffandet av de avlal och överenskommelser som är nödvändiga i della syfle. Samarbete över riksgränserna skall äga rum inom ramen för lokala och regionala samhällsorgans befogenheter enligl nationell lagstiftning. Sådana befogenheter skall inle ändras till sin omfattning och nalur av denna konvention,

2. I denna konvention förslås med uttrycket "lokala och regionala samhälls­organ" kommuner, myndigheter och andra organ som utövar lokal och regional verksamhei oeh betraktas som sädana enligl varje stats nationella lagstiftning. Avtalsslutande part kan dock vid undertecknandet av denna konvention eller genom senare underrättelse till Europarådets generalsek­reterare ange de kommuner, myndigheter och andra organ liksom de frågor och former till vilka de avser all begränsa konvenlionens lillämpning eller som de avser alt utesluta frän dess lillämpningsomräde.

Artikel 3

1. Vid tillämpningen av denna konvention skall de avlalsslulande parterna
med förbehåll för artikel 2, punkl 2, uppmuntra varje initiativ frän lokala och
regionala samhällsorgan som har inspirerats av förslag till överenskommelser
mellan lokala och regionala samhällsorgan som utarbetats inom Europarå­
det. Om de bedömer del nödvändigl. kan de beakta de inom Europarådet
utarbetade modellerna för bilaterala eller multilaterala mellanstatliga avlal
som är avsedda all underlätla samarbetet mellan lokala och regionala
samhällsorgan.

De överenskommelser och avlal som träffas kan grundas på de lill denna konvention bifogade modellerna och förslagen fill avlal, stadgar och kontrakt med nummer 1.1 till 1.5 och 2.1 lill 2.6 med de förändringar som krävs med hänsyn lill varje avlalsslulande parts särskilda situation. Dessa modeller och förslag till avlal, stadgar och kontrakt är endasl avsedda som vägledning och gäller inle som fördrag.

2.    Anser de avlalsslulande parterna del nödvändigl all träffa mellanstatliga avlal, kan dessa bl. a. fastställa de ämnesområden, former och ramar inom vilka lokala och regionala samhällsorgan, som är berörda av samarbete över riksgränserna, fär handla. Varje avlal kan även fastställa de myndigheter eller organ pä vilka del skall lillämpas.

3.    Ovanstående beslämmelser skall inte hindra de avtalsslutande parterna från alt använda andra former av samarbele över riksgränserna. Bestäm­melserna i denna konvention fär inle heller tolkas så all de upphäver exislerande samarbelsavlal.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    12

4.    Agreements and arrangements shall be conduded with due regard to the jurisdiclion provided for by the internal law of each Contracting Party in respect of internalional relations and general policy and lo any rules of conlrol or supervision lo which territorial communilies or authorities may be subject.

5.    To that end, any Contracting Party may, when signing the present Convention or in a låter communication lo the Secretary General of the Council of Europé, specify the authorities competent under ils domestic law lo exercise conlrol or supervision with regard lo the territorial communilies and authorities concerned.

Arlicle 4

Each Contracting Party shall endeavour lo resolve any legal, administra­tive or technical difficullies liable to hamper the development and smoolh running of transfrontier co-operalion and shall consult with the other Contracting Party or Parties concerned to the extent required.

Arlicle 5

The Contracting Parties shall consider the advisability of granting to territorial communilies or aulhorities engaging in Ivansfronlier co-operalion in accordance with the provisions of this Convention the same facililies as if they were co-operaling al national level.

Artide 6

Each Contracting Party shall supply to the fullesl possible extent any information requested by another Contracting Party in order lo facilitate the performance by the laller of its obligations under this Convention.

Artide 7

Each Contracting Party shall see lo il that the territorial communilies or aulhorities concerned are informed of the means of action open lo them under this Convenlion.

Artide 8

1. The Contracting Party shall forward to the Secretary General of the Council of Europé all relevant information concerning the agreements and arrangements provided for in Arlicle 3.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    13

4.    Avlal och överenskommelser skall träffas med vederbörlig hänsyn till varje avtalsslulande parts befogenhel enligl nationell lagstiftning belräffande inlernalionella relationer och inriktningen av den allmänna politiken och med hänsyn till de kontroll- eller lillsynsbeslämmdser som gäller för lokala och regionala samhällsorgan.

5.    Därför kan avtalsslulande part vid undertecknandet av denna konvention eller i senare underrättelse till Europarådets generalsekreterare ange de myndigheter som enligl nationell lagstiftning är behöriga all utöva kontroll eller tillsyn över berörda lokala oeh regionala samhällsorgan.

Artikel 4

Avtalsslulande part skall försöka lösa alla juridiska, administrativa eller tekniska problem som kan hindra en utveckling av och ett smidigt genomförande av samarbetet över riksgränserna saml samräda med den eller de andra berörda parterna i den utsträckning som krävs.

Artikel 5

De avtalsslulande parterna skall la slällning lill om del är tillrådligt alt bevilja lokala och regionala samhällsorgan som deltar i samarbete över riksgränserna enligt denna konvention snmma befogenheter som om de samarbetade på nationell nivä.

Artikel 6

Avlalsslulande part skall i största möjliga utsträckning lämna all den informalion som begärs av annan avlalsslulande part för att underlätta för denna alt fullgöra sina åligganden enligl denna konvention.

Artikel 7

Avlalsslulande part skall ansvara för att berörda lokala och regionala samhällsorgan underrättas om de handlingsmöjligheter som erbjuds dem genom denna konvention.

Artikel 8

1. De avtalsslulande parterna skall lill Europarådels generalsekreterare sända all informalion av belydelse rörande avlal och överenskommelser enligl artikel 3.


 


Prop.  1980/81:77                                                                   14

2, Any proposal made by one or more Contracting Parlies with a view to adding to or exiending this Convenlion or the model agreements and arrangements shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europé, The Secretary General shall then submit it lo the Commitlee of Ministers of the Council of Europé which shall decide on the action lo be laken,

Arficle 9

1.    This Convention shall be open lo signature by the member States of the Council of Europé. Il shall be subjecl lo ratification, acceplance or approval. Instruments of ratification, acceplance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europé.

2.    The Convenlion shall enter into force three monlhs afler the dale of the deposit of Ihe fourth instrument of ratification, acceplance or approval, provided that al least two of the Slales having carried out this formalily possess a common frontier.

3.    In respect of a signatory Slale ratifying, accepling or approving subsequently, the Convention shall come into force three monlhs afler the dale of the deposit of ils instrument of ratification, acceplance or approval.

Artide 10

1. After the entry into force of this Convenlion, the Commitlee of Ministers of the Council of Europé may decide unanimously lo invite any European non-member State lo accede thereto. This invilalion must receive the express agreement of each of the Slales which have ratified the Convenlion.

2. Such accession shall be effecled by depositing with the Secretary General of the Council of Europé an instrument of accession which shall lake effect three monlhs afler the date of ils deposit.

Artide 11

1, Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this
Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of
the Council of Europé.

2. Such denunciation shall lake effecl six monlhs afler the dale of receipt by
the Secretary General of such notification.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    15

2. Förslag frän en eller flera avlalsslulande parter i avsikl att göra tillägg till eller utvidga denna konvention eller modellerna för avtal och överenskom­melser skall delges Europarådets generalsekreterare. Förslagel skall sedan av generalsekreteraren underställas Europarådets ministerkommitté, som beslutar om vilka åigärder som skall vidtas.

Artikel 9

1. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande av Europarådels
medlemsstater. Den skall ratificeras, godias eller godkännas. Ratifikations-,
godtagande- eller godkännandeinstrumenl skall deponeras hos Europarå­
dets generalsekreterare.

2.    Konventionen Iräder i krafl tre månader efler dagen dä det fjärde ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentel deponerades, förutsatt att minsl två av de stater som uppfyllt detla formkrav har en gemensam gräns.

3.    Vad beträffar signalärstal som därefter ratificerar, godtar eller godkänner konventionen träder den i krafl tre månader efler dagen då ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentel deponerades.

Artikel 10

1.    Efler denna konventions ikrafllrädande kan Europarådets ministerkom­mitté enhälligt besluta att inbjuda varje europeisk slal som inte är medlem av Europarådet att ansluta sig lill konventionen. Denna inbjudan mäste uttryckligen godkännas av var och en av de stater som har ratificerat konventionen.

2.    Anslutning sker genom deponering av dt anslutningsinstrument hos Europarådets generalsekreterare och träder i krafl tre månader efler dagen för deponeringen.

Artikel 11

1. Avtalsslutande part kan för sitl vidkommande säga upp denna konvention genom underrättelse lill Europarådets generalsekreterare.

2. Uppsägningen Iräder i krafl sex månader efler dagen då generalsekrete­raren mottog underrättelsen.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    16

Artide 12

The Secretary General of the Council of Europé shall nolify the member States of the Council of Europé, and any Slale that has acceded lo this Convenlion of;

a. any signature;

b.     any deposit of an instrument or ratification, acceplance, approval or
accession;

c.      any dale of enlry inlo force of this Convention in accordance with
Arlicle 9 thereof;

d.     any declaration received in pursuance of the provisions of paragraph 2 of
Arlicle 2 or of paragraph 5 of Arlicle 3;

e.     any nolification received in pursuance of the provisions of Arlicle 11 and
the dale on which denunciation takes effecl.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done al Madrid, the 21st day of May 1980 in English and in French, bolh texts being equally authentic, in a singie copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europé. The Secretary General of the Council of Europé shall transmit certified copies lo each member Slale of the Council of Europé and lo any State inviled to accede lo this Convention.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    17

Artikel 12

Europarådets generalsekreterare skall underrätta Europarådets medlems­stater och varje stal som har anslulil sig lill denna konvention om:

a)    undertecknande;

b)   deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslut­ningsinstrument;

c)    dag för denna konventions ikrafllrädande enligl artikel 9;

d) deklaration enligl artikel 2, punkt 2, eller artikel 3, punkt 5;

e)     underrättelse enligt artikel  11 och dagen då uppsägningen träder i
kraft.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befull­mäktigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad i Madrid den 21 maj 1980 på engelska och franska, vilka båda texter äger lika vitsord, i ell enda exemplar, som skall deponeras i Europarådels arkiv. Europarådets generalsekreterare skall översända bestyrkta kopior till varje medlemsstat i Europarådet och till varje slal som har inbjudils all ansluta sig lill denna konvention.

2 Riksdagen 1980/81. 1 saml Nr 77


 


Prop. 1980/81:77


18


Appendix'

Model and Outline Agreements, Statutes and Contracts on Transfron­tier Co-operation between Territorial Communilies or Authorities

This graduated system of model agreements was devised by dislinguishing between two main categories defined according lo the levd al which the agreement is conduded;

-    model inter-stale agreements on transfrontier co-operalion al local and regional level;

-    outline agreements, contracts and stalules capable of providing a basis for transfrontier co-operation between territorial authorities or communili­es.

As shown in the table below, only two model inter-stale agreements for the promotion of transfrontier co-operalion and regional transfrontier liaison fall exclusively within the jurisdiclion of States. The olher inter-stale agreements merely establish a legal framework for the condusion of agreements or contracts between territorial authorities or communilies, the oullines of which have been placed in the second calegory.


1.     MODEL       INTER-STATE

AGREEMENTS

General    clauses    for    model agreements

1.1     Model inter-stale agreement for the promofion of iransfron-fier co-operafion;

1.2     Model inter-stale agreement on regional transfrontier consulta­tion;

1.3     Model inter-stale agreement on local transfronfier consulta­tion;

1.4     Model inter-state agreement on contractual transfrontier co-operation between local autho­rities;


1.5 Model inter-stale agreement on organs of transfrontier co-ope­rafion between local aulhorili-

2. OUTLINE AGREEMENTS, STATUTES AND CON­TRACTS BETWEEN LO­CAL AUTHORITIES

2.1      Outline agreement on the set-ting up of a consultation group between local authorities;

2.2      Outline agreement on co-ordi­nation in the management of transfrontier local public affa­irs;

2.3      Outline agreement on the set-fing up of private law transfron­tier associations;


• As stated in Artide 3, first paragraph, second sub-paragraph, on the Convention, the model and outline agreements, statutes and contracts are intended for guidance only and have no treaty value.


 


Prop. 1980/81:77


19


Bilagal

Modeller och förslag till avtal, stadgar och kontrakt om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan

Följande graderade system av avtalsmodeller utformades mot bakgrund av två huvudkategorier av avlal som kan särskiljas med hänsyn till den nivå på vilken avtalet ingås:

-     mellanstatliga avtalsmodeller om samarbete över riksgränser på lokal och regional nivå;

-     förslag lill avlal, kontrakt och stadgar som kan utgöra en grundval för samarbele över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan.

Som framgår av nedanstående uppställning faller endast de två mellan­statliga avtalsmodellerna för främjande av samarbete över riksgränser och förbindelser över riksgränser på regional nivå helt och hållet inom staternas jurisdiktion. De övriga mellanstatliga avtalen fastställer endast en rätislig ram för ingående av sådana avtal eller kontrakt mellan lokala och regionala samhällsorgan söm har inordnats under den andra kategorin.


1. MELLANSTATLIGA AV­TALSMODELLER

Generella klausuler för avtals­modeller

1.1     Mellanstatlig avtalsmodell för främjande av samarbele över riksgränser;

1.2     Mellanstatlig avtalsmodell om regionalt samråd över riksgrän­ser;

1.3     Mellanstatlig avtalsmodell om lokalt samråd över riksgrän­ser;

1.4     Mellanstatlig avtalsmodell om kontraktsenligt samarbete över riksgränser mellan lokala myn­digheter;


1.5 Mellanstatlig avtalsmodell om organ för samarbete över riks­gränser mellan lokala myndig­heter.

2. FÖRSLAG TILL AVTAL, STADGAR OCH KON­TRAKT MELLAN LOKALA MYNDIGHETER

2.1     Ramavtal om tillsältande av en samrådsgrupp mellan lokala myndigheter;

2.2     Ramavtal om samordning i frå­ga om handhavande av gräns­överskridande offentlig verk­samhet på lokal nivå;

2.3     Ramavtal om bildande av pri­vaträttsliga sammanslutningar med gränsöverskridande upp­gifter;


' Enligt artikel 3, punkt 1.2) i konventionen är modellerna och förslagen till avtal, stadgar och kontrakt endast avsedda som vägledning och gäller inte som fördrag.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    20

2.4                                              Outline contract for the provi-    between local aulhorities in
sion of supplies or services frontier areas (public-law
between   local   authorities   in            type);

frontier     areas     (privale-law .   Outline agreement on the set-

P-''                                    fing up of organs of transfronfi-

2.5                                        Oufiine contract for the provi-          er co-operafion between local
sion   of  supplies  or  services
                          aulhorities.

1. Model inter-state agreements

Introductory Note: The system of inter-state agreements aims above all to define precisdy the contexl, forms and limits which Slales favour for territorial authority action, and lo eliminale legal uncertainties likely lo create problems (definifion of the applicable law, judicial authorities, possible avenues of appeal, etc).

Further, the condusion of inter-state agreements between the Slales concerned promoling transfrontier co-operalion between local authorities would undoubtedly be advantageous in the following respects:

-     official recognifion of the legifimacy of such co-operalion procedures and encouragement for local authorities lo use them;

-     purpose and conditions of intervention by supervisory or conlrolling authorities;

-     exchange of information between States;

-     links which may be established between such forms of co-operation and other procedures for concerted action in fronfier areas;

-     amendment of legal rules or interpretations thereof which hinder transfrontier co-operalion elc.

The system of mulfiple choice model agreements described above enables governments to place fronfier co-operafion within whatever conlexl is best suited lo their needs by using the inter-state agreement for the promotion of transfrontier co-operation (1.1) as a foundalion and supplemenling il with any of the various options (model agreements 1.2 to 1.5). States could have recourse either to one option only or lo more or even all of them, and they could do so either simullaneously or in slages. In the case of agreements between States which already have similar legal systems, such as the Scandinavian states, recourse to agreements of such a specific kind might prove unnecessary.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    21

2.4                                             Förslag till kontrakt för liUhan-    ster mellan lokala myndigheter
dahållande av varor eller tjän-
   i gränsområden (av offentU-
sler mellan lokala myndigheter
  grättslig typ);

i gränsområden (av privaträtts-    2.6   Ramavtal om uppräUande av

hg typ) I                                     organ för samarbete över riks-

2.5                                             Förslag till kontrakt för fillhan-    gränser mellan lokala myndig-
dahållande av varor eller tjän-
   heter.

1. Mellanstatliga avtalsmodeller

Inledande anmärkning: Systemet med mellanstatliga avtal syftar framför allt lill att exakt ange de ämnesområden, former och ramar som staterna förordar för lokala eller regionala myndigheters verksamhet och lill att undanröja rättsliga osäkerhetsmoment som kan skapa problem (definition av tillämplig lag, dömande myndigheter, möjligheter fill överklagande, etc).

Dessulom skulle ingåendet mellan berörda stater av mellanstatliga avtal som främjar samarbete över riksgränserna mellan lokala myndigheter utan tvivel vara fördelaktigt i följande hänseenden:

-    officiellt erkännande av del berättigade med sådana samarbetsmeloder och uppmuntran för lokala myndigheter att använda dem;

-    syfte med och villkor för inblandning från tillsyns- och kontrollmyndig­heternas sida;

-  informationsutbyte mellan staterna;

-    förbindelselänk mellan sådana samarbetsformer och andra metoder för gemensamt handlande i gränsområden;

-    ändring eller tolkning av sådana rättsregler som hindrar samarbete över riksgränser etc.

Systemet med flera valmöjligheter mellan avtalsmodeller som beskrivs härovan gör del möjligt för regeringar att inordna gränssamarbetei i det sammanhang som bäst motsvarar deras behov genom att använda del mellanstatliga avtalet för främjande av samarbete över riksgränser (1.1) som grund och göra tillägg till del med någon av de olika valmöjligheterna (avtalsmodell 1.2 fill 1.5). Stater kan utnyttja anfingen endast en valmöjlig­het eller flera eller t. o.m. alla, och de kan göra delta anfingen samfidigt eller i etapper. När det gäller avlal mellan stater som redan har likartade rättssystem, som t. ex. de skandinaviska stalerna, kan en användning av avtal av sådan speciell lyp visa sig vara obehövlig.


 


Prop. 1980/81:77                                                                22

General clauses for model agreements 1.1 to 1.5

Artide a

1.  For the purposes of this agreement "local authorities" shall mean authorities, communilies or bodies exercising local functions under the domestic law of each State.

2.  For the purposes of this agreement "regional authorities" shall mean authorifies, communifies or bodies exercising regional functions under the domestic law of each State.'

Artide b

This agreement shall not prejudice various existing forms of transfrontier co-operafion between the States parfies, parlicularly those based on an internafional agreement.

Artide c

The Parties shall inform regional and local authorities of the scope for action afforded to them and shall help them lo avail themselves thereof.

Artide d

"Higher authorities" shall in the present agreement mean such supervisory authorifies as shall be designated by each Party.

Artide e

The extent and nature of local authorities' powers as defined in the domestic law of the States parties shall in no way be modified by this agreement.

Artide /

Each State may at any fime specify the areas of its territory, the objectives and forms of co-operation which are exduded from the application of this agreement.

Such a specificalion shall not, however, prejudice rights acquired in the contexl of existing co-operation.

Paragraph 2 will not be induded in draft agreements 1.3, 1.4 and 1.5.


 


Prop. 1980/81:77                                                                23

Generella klausuler för avtalsmodeller 1.1 till 1.5

Artikel a

1.    I detla avtal avses med "lokala myndigheter" myndigheter, kommuner eller andra organ som utövar lokal verksamhei enligt varje stats nationella lagstiftning.

2.    I detla avtal avses med "regionala myndigheter" myndigheter, kommuner eller andra organ som utövar regional verksamhet enligl varje stats nationella lagstiftning.i

Artikel b

Delta avtal skall inte vara lill förfång för olika exislerande former av samarbele över riksgränser mellan de dellagande staterna, i synnerhet inle för sådant samarbete som grundar sig på ell internationellt avtal.

Artikel c

Parterna skall underrätta regionala och lokala myndigheter om de handlingsmöjligheter som är öppna för dem och skall hjälpa dem alt utnyttja dessa.

Arfikel d

"Högre myndigheter" betyder i detta avlal de tillsynsmyndigheter som skall utses av varje part.

Artikel e

Lokala myndigheters befogenheter enligl de dellagande staternas natio­nella lagstiftning ändras på intet sätt lill omfallning och art av detla avlal.

Arfikel /

Varje stat kan vid vilken tidpunkt som helst närmare ange de områden av dess territorium, ämnesområden och samarbetsformer som är undantagna tillämpningen av delta avlal.

Sådan uppgift skall emellertid inle vara fill förfång för de rättigheter som uppnåtts inom ramen för existerande samarbele.

' Punkt 2 ingår ej i avtalsförslagen 1,3, 1,4 och 1,5,


 


Prop. 1980/81:77                                                                    24

Artide g

The Parties shall keep the Secretary General of the Council of Europé informed of the aclivities of the commissions, committees and olher bodies entrusted with a task under this agreement.

Artide h

The Parties may make minor changes lo this agreement in the light of experience, by simple exchange of noles.

Arlicle ('

1.  Each Party shall nolify the olher of the complelion of the procedures required under its domestic law for the implementation of this agreetent, which shall lake effecl as from the dale of the last notification.

2.  This agreement is conduded for a period of five years from its enlry inlo force. Uniess six months' notice of lerminalion be given prior lo its expiry, il shall be tacitly renewed on the same terms for successive further periods of five years.

3.  The Party giving notice of lerminalion may signify that il applies only to specified artides, geographical regions or fields of activity. In such a case, the agreement shall remain in force for the remainder, uniess terminated by the olher Party or Parties within four months of receiving notice of partial lerminalion.

4.  The Parlies may at any time suspend application of the present agreement for a specific period. They may similarly agree that the activity of a particular commitlee be suspended or disconfinued.

1.1 Model inter-state agreement for the promotion of transfrontier co-operation

Introductory note: This is a model inter-state agreement containing general basic provisions which could be conduded either on its own or in conjunction with one or more of the model inter-state agreements appearing below.

The governments of
and   .................

aware of the advanlages of transfrontier co-operalion as defined in the European Oufiine Convenlion on Transfrontier Co-operation between Territorial Communilies or Aulhorities, have agreed as follows:


 


Prop. 1980/81:77                                                                   25

Artikel g

Parterna skall hålla Europarådets generalsekreterare underrättad om den verksamhet som bedrivs av sådana kommissioner, kommittéer och andra organ som har tilldelats en uppgift enligt della avlal.

Artikel h

Parterna kan i ljuset av erfarenheterna göra mindre ändringar i delta avtal enbarl genom noleväxling.

Artikel /

1.    Varje part skall underrätta den andra parten om fullgörande av de förfaranden som krävs enligt dess nationella lagstiftning för genomförande av della avlal, vilket träder i krafl fr. o. m. dagen för den sisla underrättel­sen.

2.    Della avlal ingås för en femårsperiod från dess ikraftträdande. Om inle avlalel sägs upp sex månader före dess ulgång, skall del automatiskt förnyas på samma villkor för ytterligare efterföljande femårsperioder.

3.    Part som säger upp avlalel kan ange alt uppsägningen endasl gäller närmare angivna artiklar, geografiska områden eller verksamhetsområden. I sådant fall förblir avlalel i krafl för övriga delar såvida del inle sägs upp av den andra parlen eller parterna inom fyra månader efler del att underrättelse om partiell uppsägning har mottagits.

4.    Parterna kan vid vilken fidpunkt som helst avbryta tillämpningen av detta avtal för en bestämd tid. De kan likaledes komma överens om att en viss kommittés verksamhei skall avbrytas eller upphöra.

1.1 Mellanstatlig avtalsmodell för främjande av samarbete över riksgrän­ser

Inledande anmärkning: Detla är en mellanstatlig avtalsmodell som innehåller generella grundläggande bestämmelser och som kan ingås antingen separal eller i samband med en eller flera av nedanstående mellanstatliga avtalsmodeller.

Regeringarna i   ......................................................................

och   ........................................................................................

som är medvetna om fördelarna med samarbele över riksgränser enligt den europeiska ramkonventionen om samarbele över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan har överenskommit om följande:


 


Prop. 1980/81:77                                                                    26

Artide 1

The Parlies shall underlake to seek and promole means for tranfronlier co-operalion al regional and local level.

By transfrontier co-operation they understand all concerted administrati­ve, technical, economic, social or cultural measures to consolidate and enhance neighbourly co-operalion between the area situaled on either side of the frontier, and the condusion of appropriate agreements for the purpose of resolving such problems as may arise in this field.

These measures should seek, inter alia, to improve the conditions for regional and urban development, the protection of natural resources, mutual aid in case of a disaster or calamity and the improvemenl of public services.

Arlicle 2

The Parlies shall endeavour, ihrough mutual consultation, to secure to the regional aulhorities within their jurisdiclion the resources needed to permil them to establish co-operalion.

Arlicle 3

They shall also undertake to encourage local authority action aimed at eslablishing and developing transfrontier co-operation.

Artide 4

Local and regional authorities engaging in transfrontier co-operalion in accordance with this agreement shall be entilled to the same facililies and proteclion as if they were co-operaling al national level.

The competent authorities of each Party shall see to il that budget provision is made for the appropriations needed lo cover the running expendilure of the bodies responsible for promoling the transfrontier co-operalion covered by this agreement.

Artide 5

Each Party shall instrucl such body, commission or institution as it shall designate to study current nafional legislalion and regulations with a view to suggesting changes in any provisions liable to hinder the development of local transfrontier co-operation. Such bodies shall give parlicular consideralion lo improving fiscal and customs regulations, foreign exchange and capital transfer rules and procedures governing intervention by higher authorities, particularly as regards supervison or control.


 


Prop. 1980/81:77                                                                   27

Artikel 1

Parterna skall åla sig att sträva efter och främja möjligheter lill samarbele över riksgränser på regional och lokal nivå.

Med samarbele över riksgänser menar de alla gemensamma administrati­va, tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella åigärder som syftar lill alt befästa och förbättra grannsamarbetet mellan områden pä bada sidor om gränsen saml ingående av lämpliga avlal i syfle att lösa de problem som kan uppstå i detla sammanhang.

Dessa åigärder skall bl. a. söka förbättra villkoren för regional utveckling och tälortsutveckling, skydd av naturtillgångar, ömsesidig hjälp vid olyckor eller kalastrofer samt en förbättring av offentlig service.

Arfikel 2

Parterna skall genom ömsesidigt samråd sträva efter all för de regionala myndigheterna inom deras jurisdiktion säkerställa de resurser som behövs för att filläta dem att upprätta samarbetet.

Artikel 3

De skall även åta sig att uppmuntra lokala myndigheters åtgärder som syfiar fill att upprätta och utveckla samarbete över riksgränser.

Arfikel 4

Lokala och regionala myndigheter som deltar i samarbete över riksgränser enligt detta avlal skall ha samma befogenheter och skydd som om de samarbetade på nationell nivå.

Varje parts behöriga myndigheter skall sörja för all del finns budgetmedel för att täcka löpande utgifter hos de organ som är ansvariga för främjande av samarbete över riksgränser enligl detla avtal.

Artikel 5

Varje part skall ålägga av dem utsedda särskilda organ, kommissioner eller inslilulioner all studera gällande nationella lagar och andra föreskrifler i syfle att föreslå ändringar i sådana bestämmelser som kan hindra utveck­lingen av lokalt samarbete över riksgränser. Dessa organ skall särskill beakta en förbättring av skatte- och tullbestänimelser, valulabestämmelser och regler för kapitalöverföring samt de förfaranden som gäller för högre myndigheters ingripande, i synnerhet belräffande tillsyn eller kontroll.


 


Prop.  1980/81:77                                                                  28

Before taking the sleps referred to in the above sub-paragraph, the Parties shall consult with each olher as necessary and exchange any relevant informalion.

Arlicle 6

The Parfies shall endeavour, by arbitralion or olher means, to resolve mallers in dispule of local importance whose prior selllement would be necessary for the success of transfrontier co-operation projecls.

1.2 Model inter-state agreement on transfrontier regional consultation

Introductory note: This agreement may be conduded either individually or in conjunction with one or more of the model inter-state agreements (Texls 1.1 to 1.5).

Arlicle 1

In order to promole transfrontier consultation between the regions defined in the appendix lo this text, the Parties shall eslablish a joinl commission (hereinafter referred lo as "the Commission"). and if necessary one or more regional committees (hereinafter referred to as "Committees") lo deal with malters relating lo transfrontier consultation.

Arlicle 2

l.The Commission and Committees comprise delegations whose mem­bers are chosen by each of the Parlies.

2.  Delegations to the Commission shall comprise not more than 8 members, of whom at least 3 shall represent the regional authorities. The chairman of delegations to the Committees, or their representatives, shall lake part, in an advisory capacity, in the proceedings of the Commis­sion.'

3.  The Committees shall be composed of. . . delegations, each compri­sing . . . members, and shall be formed at the insligalion of the Commission in agreement with the regional and local aulhorities of the frontier areas covered  by  this  agreement.   Delegations to  the  Committees shall  be

' The figures given for the number of members of the Commission are intended for guidance only and should be adapted to individual situations, as indeed should all the provisions in this model agreement. By giving figures the authors of the model agreements intended to highlight the need for efficient commissions with relatively few members. They also wanted to give an indication of the ratio lo be maintained between representatives of central authorities on the one hand and of regional authorities on the other.


 


Prop. 1980/81:77                                                                   29

Innan parterna vidtar de åtgärder som avses i ovanslående siycke skall de om nödvändigt samråda och utbyta all informalion av betydelse.

Artikel 6

Parterna skall sträva efter att genom skiljedom eller andra åtgärder lösa de tvistefrågor av lokal belydelse som måsle lösas för att projekt om samarbele över riksgränser skall bli framgångsrika,

1.2 Mellanstatlig avtalsmodeU om regionalt samråd över riksgränser

Inledande anmärkning: Delta avlal kan ingås antingen separat eller i samband med en eller flera av de mellanstatliga avtalsmodellerna (texter 1,1 fiU 1.5),

Arfikel 1

För att främja samråd över riksgränser mellan regioner enligl bilagan lill denna text skall parterna tillsätta en gemensam kommission (här nedan kallad "kommissionen"), och om nödvändigt en eller flera regionala kommittéer (här nedan kallade "kommittéer") för att behandla frågor angående samråd över riksgränser.

Artikel 2

1.    Kommissionen och kommittéerna beslår av ddegafioner vars medlem­
mar väljs av var och en av parterna.

2.    Varje delegation som ingår i kommissionen skall bestå av högst 8 medlemmar av vilka minsl 3 skall företräda de regionala myndigheterna. Ordförandena i delegationer till kommittéerna eller deras ställföreträdare skall i egenskap av rådgivare delta i kommissionens arbete.'

3.    Kommittéerna skall beslå av . . . delegationer, var och en med . . . medlemmar och skall bildas på kommissionens fillskyndan i samförstånd med regionala och lokala myndigheter i gränsområden enligl detla avtal. Delegationer till kommittéerna skall beslå av representanter för dessa

' De tal som anges för antalet medlemmar av kommissionen är endast avsedda som vägledning och skall anpassas till särskilda situationer, vilket också bör ske med samtliga bestämmelser i denna avtalsmodell. Författarna till avtalsmodellerna avsåg att med dessa tal understryka behovet av effektiva kommissioner med relativt fä medlemmar. De önskade också antyda den proportion som bör upprätthållas mellan representanter från centrala myndigheter å ena sidan och från regionala myndigheter å andra sidan.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    30

composed of representatives of those authorities or of regional or local bodies. One delegate shall be apponted by the central authorities. He shall, were appropriate, be chosen from among the bodies represenling the central authorities in the frontier areas for which the Committees are respon­sible.

4.  The Commission shall med al least once per year. The Committees shall meet as required, but at least iwice per year.

5.  The Commission and the Committees shall draw up their own rules of procédure.

Arlicle 3

Each Party shall defray the expendilure of its own delegation lo the Commission.

The expendilure of delegafions to the Committees shall be defrayed by the authorifies forming such delegations.

Arlicle 4

For purposes of co-ordinafion and continuily in the work of the Commission and the Committees, the Parlies shall if need be eslablish a Secretarial whose composition, headquarters, manner of operation and financing shall be laid down in an ad hoc arrangemenl between them, as proposed by the Commission. Failing agreement between the Parlies, the Commission itself may establish such a Secretarial.

Arlicle 5

The frontier areas covered by this agreement shall be specified in an Annex thereto, the content of which may be amended simply by an exchange of noles.

Artide 6

1. The malters dealt with under transfrontier consultation shall be those arising in the following fields:'

-     urban and regional development;

-    transport and Communications (public transport, roads and motorways, joinl airports, waterways, seaporls, etc);

' This list is given merely for guidance and should be adapted to each co-operation project. It is not to be interpreted as modifying the powers vested in territorial authorities by domestic law. Both central and regional authorities are, after all, represented on the Commission.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    31

myndigheter eller för regionala eller lokala organ. En delegal skall utnämnas av de cenirala myndigheterna. Denne skall, där så är lämpligl, väljas frän de organ som företräder de cenirala myndigheterna i de gränsområden för vilka kommittéerna är ansvariga.

4.    Kommissionen skall sammanträda minst en gång om årel. Kommitté­erna skall sammanträda efter behov, dock minsl två gånger om året.

5.    Kommissionen och kommittéerna skall fastställa sin egen arbetsord­ning.

Arfikel 3

Varje part skall bestrida kostnaderna för sin egen delegafion till kommissionen. Kostnader för delegationer lill kommittéerna skall bestridas av de myndigheter som bildar dessa delegationer.

Artikel 4

För att skapa samordning och sammanhang i kommissionens och kommittéernas arbete skall parterna om nödvändigt upprätta ett sekretariat vars sammansättning, säte, arbelssäll och finansiering skall fastställas i en ad hoc-överenskommelse mellan parterna enligt kommissionens förslag. Upp­nås ej enighet mellan parterna, kan kommissionen själv upprätta ett sådant Sekretariat.

Artikel 5

De gränsområden som berörs av detla avtal skall närmare anges i en bilaga vars innehåll kan ändras enbart genom noteväxling.

Arfikel 6

1. De frågor som skall behandlas under samråd över riksgränser skall ligga inom följande områden;'

-    tätorts- och regional utveckling;

-    transport och kommunikationer (kollektivtrafik, vägar och motorvägar, gemensamma flygplatser, vattenvägar, hamnar, etc.);

' Denna förteckning ges endast som vägledning och skall anpassas efter varje samarbetsprojekt. Den skall inte tolkas så att den ändrar de befogenheter som lokala och regionala myndigheter har enligt nationell lagstiftning. Både centrala och regionala myndigheter är trots allt företrädda i kommissionen.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    32

-    energy (power stations, gas electricily and waler supplies);

-    nature conservation (places requiring protection, recrealion areas, natural parks, etc.);

-    waler conservation (pollution conlrol, trealmenl plants, etc);

-    protection of the almosphere (air pollution, noise abatemenl, noise-free zones, etc);

-    education, training and research;

-    public heaith (e. g. use of medical facililies in one of the areas by the inhabitants of another);

-    cullure, leisure and sport (thealres, orcheslras, sports centres, holiday homes and camps, youth centres, etc);

-    mutual assistance in disaster relief (fire, flood, epidemics, air crashes, earthquakes, mounlain accidents, etc);

-    lourisin (joinl projecls for the promotion of tourism);

-    problems relating lo frontier workers (transport facililies, housing, social security, taxation, employment, unemploymenl, etc);

-  economic projecls (new industry, etc);

-    miscellaneous projecls (refuse disposal plant, sewerage, etc);

-    improvemenl of the agrarian system;

-    social facililies.

2. The Parties may agree to amend this list by simply exchanging noles.

Arlicle 7

1.  Uniess olherwise provided, the Commission shall be responsible for dealing with general mallers and matters of principle, such as drawing up programmes for the Committees, co-ordination and contact with the central administrations concerned and with joinl Commissions established before the entry into force of this agreement.

2.  The Commission shall in particular be responsible for referring lo the respective governments, as appropriate, its own and the Committees' recommendations and any projecls for the condusion of internalional agreements.

3.  The Commission may avail itself of the services of experts for the invesfigalion of parlicular questions.

Artide 8

1. The primary funclion of the Committees shall be to invesligale problems arising in the fields specified in Artide 6 and lo make proposals and recommendations accordingly. Such problems may be referred lo them by the Commission, by the Parties' central, regional or local authorities and by


 


Prop. 1980/81:77                                                                   33

-    energi (kraftslafioner, gas, eleklricilel och vattenförsörjning);

-    naturvård (platser som kräver skydd, rekreationsområden, naturpar­ker, etc);

-    vattenvård (kontroll av föroreningar, reningsanläggningar, etc);

-    luftvård (luftföroreningar, bullerminskning, bullerfria zoner, etc);

-    undervisning, utbildning och forskning;

-    hälsovård (t. ex. nyttjande av vårdanläggningar i ell av områdena av invånarna i ell annat område);

-    kultur, fritid och sport (teatrar, orkestrar, sporlanläggningar, semester-hem och läger, ungdomsgårdar, etc);

-     ömsesidigt  bistånd  i  katastrofsituationer  (eldsvåda,  översvämning,
epidemier, flyghaverier, jordbävning, olyckor i bergen, etc);

-  lurism (gemensamma projekt för främjande av turism);

-     problem som gäller gränsarbetare (transportmöjligheter, bostäder,
social trygghet, beskattning, sysselsättning, arbetslöshet, etc);

-  ekonomiska projekl (industrietablering, etc);

-    diverse projekl (anläggning för sophanlering, avloppsnät, etc);

-    förbättring av jordbrukssyslemet;

-  social service.

2. Parterna kan komma överens om att ändra denna förteckning enbart genom noleväxling.

Arfikel 7

1.    Om intet annat föreskrivs skall kommissionen vara ansvarig för behandlingen av allmänna frågor och principfrågor säsom utarbetande av program för kommittéerna, samordning och kontakt med berörda cenirala förvaltningar samt med gemensamma kommissioner som tillsatts före detla avtals ikraftträdande.

2.    Kommissionen skall i synnerhet, om så är lämpligl, vara ansvarig för all lill respekfive regeringar hänskjula egna och kommittéernas rekommenda­tioner samt projekt för ingående av internationella avtal.

3.    Kommissionen kan anlita experter för undersökning av särskilda frågor.

Artikel 8

1. Kommittéernas främsta uppgift skall vara alt undersöka problem som uppslår på i artikd 6 närmare angivna områden och komma med förslag och rekommendationer i enlighet därmed. Sådana problem kan hänskjutas till dem av kommissionen, parternas centrala, regionala eller lokala myndighe-

3 Riksdagen 1980/81. 1 saml. Nr 77


 


Prop. 1980/81:77                                                                    34

institutions, associations or other public or private bodies. They may also take up malters on their own initiative.

2. The Committees may, for the purpose of sludying these matters, sel up working parties. They may also avail themselves of the services of experts and request legal opinions or technical reports. The Committees shall, Ihrough the fullest possible consultation, seek to oblain results in keeping with the interests of the population concerned.

Artide 9

1.  The Committees shall inform the Commission of matters referred lo them and of the condusions which they have reached.

2.  Where their condusions require decisions by the Commission or by the respective governments, the Committees shall make recommendations lo the Commission.

Arficle 10

1.  Bolh the Commission and the Committees shall be empowered to sellie matters of common interest which are referred lo them with the members' agreement, provided that their members hold powers in respect thereof according to the legislalion of the Parfies.

2.  The Commission and the Committees shall exchange information on the decisions reached in this respect.

Artide 11

1.  The delegations to the Commission or the Committees shall exchange information on the action laken by the competent authorities on recommen­dations made or agreements drafled in accordance with Arlicle 7.2 and Artide 9.2.

2.  The Commission and the Committees shall consider the action required on the measures taken by the competent authorities referred to in paragraph 1.

1.3 Model inter-state agreement on local transfrontier consulation

Introductory note: This agreement may be conduded either individually or in conjuncfion with one or more of the model inter-state agreements (Texts 1.1 to 1.5).


 


Prop. 1980/81:77                                                                   35

ter och av institutioner, sammanslutningar eller andra offentliga eller privata organ. De kan även ta upp frågor på egel initiafiv.

2. Kommittéerna kan tillsälta arbetsgrupper för att studera dessa frågor. De kan även anlita experter och begära juridiskt expertullålande eller tekniska rapporter. Kommittéerna skall genom så breda samråd som möjligt söka uppnå resultat som stämmer överens med den berörda befolkningens intressen.

Artikel 9

1.    Kommittéerna skall informera kommissionen om de frågor som hänskjutits till dem och om de slutsatser de har kommit fram lill.

2.    Om deras slutsatser kräver beslut av kommissionen eller av respektive regeringar, skall kommittéerna utfärda rekommendationer till kommissio­nen.

Artikel 10

1.    Både kommissionen och kommittéerna skall vara bemyndigade att avgöra frågor av gemensamt intresse, vilka hänskjuts lill dem med medlemmarnas samtycke, under förutsättning alt medlemmarna har befo­genhet därtill enligt parternas lagstiftning.

2.    Kommissionen och kommittéerna skall utbyta informalion om de beslut som faltals i delta hänseende.

Arfikel 11

1.    Delegationer lill kommissionen eller kommittéerna skall utbyta infor­mation om de åigärder som vidtagits av behöriga myndigheter till följd av rekommendafioner och förslag till avtal enligt artikel 7.2 och 9.2.

2.    Kommissionen och kommittéerna skall överväga den insats som krävs med anledning av de ätgärder som vidtagits av behöriga myndigheter enligl punkt 1.

1.3 Mellanstatlig avtalsmodell om lokalt samråd över riksgränser

Inledande anmärkning: Detla avlal kan ingås anfingen separat eller i samband med en eller flera av de mellanstatliga avtalsmodellerna (texter 1.1 fiU 1.5).


 


Prop. 1980/81:77                                                                    36

Artide 1

With a view to ensuring a fuller exchange of informalion and developing consullafion between local authorities on either side of frontiers, the Parlies call on such authorities to make a joinl study of problems of common interest through consultation committees.

Artide 2

The rules of procédure of such committees shall be agreed by their members. Higher authorities shall be associaled with their proceedings or kept informed of them.

The consultation committees shall be associaled with the work of regional transfrontier consullafion commissions on terms to be decided by the laller, should such commissions have been set up in the regions in question. Similarly, these commissions shall give their assistance lo the work of the consullafion committees.

They may also act as advisory bodies in conneclion with the implemenla-fion of special inter-state agreements conduded in the contexl of transfron­tier co-operation.

Artide 3

The funclion of the consultation committees shall be to organise exchanges ofinformation and consultalions on both sides as well as to study matters of common interest and determine common aims.

Their aclivities shall be governed by respect for the responsibilities of their members and no transfer of powers shall be involved.

The members of these committees may, however, within the framework of co-operafion agreements, decide togelher whal measures or restrictions are to guide their respective aclivities or whal preliminary consultation procedures they wish to see followed.

Arlicle 4 (allernative)

To assist these consultation committees in their work, the local authorities concerned may, within the limils of the powers conferred on them under domestic law, form associations to provide a legal framework for their co-operafion.

Such associations shall be set up under the civil law or commercial law appUcable to associations in one of the Slales concerned. For the application of the legal system chosen, should the occasion arise, the conditions, formalities and particular authorisations concerning the nationality of members of the associafions should be disregarded.


 


Prop. 1980/81:77                                                                   37

Arfikel 1

I avsikl all trygga ett bällre informationsutbyte och utveckla samråd mellan lokala myndigheter på båda sidor om gränserna skall parterna anmoda dessa myndigheter att genom samrådskommittéer gemensamt studera problem av allmänt iniresse.

Arfikel 2

Medlemmarna i dessa kommittéer skall fastställa kommittéernas arbets­ordning. Högre myndigheter skall vara knutna lill deras arbele eller hållas underrättade om del.

Samrådskommilléerna skall vara knutna till del arbete som bedrivs av regionala samrådskommissioner med gränsöverskridande uppgifter på villkor som fastställs av de senare, om sådana kommissioner har tillsalls i berörda regioner. Dessa kommissioner skall likaledes bistå samrådskommil­léerna i deras arbete.

De kan även fungera som rådgivande organ i samband med genomföran­del av särskilda mellanstatliga avtal som ingåtts inom ramen för samarbete över riksgränser.

Arfikel 3

Samrådskommiltéernas uppgift skall vara all organisera informationsut­byte och samråd på båda sidor såväl som alt studera frågor av allmänt intresse saml fastställa gemensamma mål.

Deras verksamhei skall slyras av respekt för medlemmarnas ansvar och ingen överföring av befogenheter skall fä ske.

Medlemmarna av dessa kommittéer kan emellertid inom ramen för samarbelsavlal gemensamt beslula om vilka åigärder eller begränsningar som skall vara vägledande för deras respektive verksamhet eller vilka preliminära samrådsförfaranden de vill följa.

Artikel 4 (allernaliv)

För alt bistå dessa samrådskommiltéer i deras arbele kan berörda lokala myndigheter inom gränserna för sina befogenheter enligl nationell lagstift­ning bilda sammanslutningar för alt ge en rättslig ram för samarbetet.

Dessa sammanslutningar skall bildas enligl den privaträtt eller handelsrätt som gäller för sammanslutningar i en av de berörda staterna. Vid tillämpningen av del valda rättssystemet skall bortses från eventuella villkor, formkrav och särskilt tillstånd som gäller nationaliteten hos medlemmarna i sammanslutningen.

Informafion till högre myndigheter enligt artikel 2 skall omfatta all


 


Prop. 1980/81:77                                                                    38

The information provided lo the higher authorities, conforming lo Artide 2, will include all information on the aclivities of the associations mentioned in the present artide.

1.4 Model inter-state agreement on contractual transfrontier co-operation between local authorities

Introductory note: This agreement may be conduded either individually or in conjunction with one or more of the draft inter-state agreements (Texls 1.1 to 1.5).

Artide 1

Transfronfier co-operalion between local aulhorities shall be conduded inter alia by means of administrative, economic or technical contracts.

Artide 2

Transfronfier co-operalion contracts shall be conduded by local authori­ties within the limils of their powers under domestic law.

They shall inter alia reläte to the provision of supplies or services, the taking of joint action, the crealion of associations established on the basis of civil or commercial law of one of the States parties or the membership of such an association.'

Arlicle 3

The Parties to such a contract shall specify the law applicable thereto by reference to the law of contracts (bolh public and private) of one of the Slales parfies to this agreement.

They shall also specify, as far as is necessary, those derogations that may be made from such provisions of that law as are not bindning.

Failing any relevant stipulation in the contract, the law applicable shall be that of the State of whichever local authority is responsible thereunder for providing the principal service, or failing this, the local authority with the most imporlanl financial involvemeni.

Under all circumslances the persons subjecl to the local authorities parties to the contract shall retain any right to lake action against or seek remedy from the said authorities which they would have enjoyed with regard lo the authorifies if the latter had retained their duly to provide the said persons with the supplies or services in question. The local authorifies against which

' The coherence of this agreement remains the same whether or not this paragraph is induded.


 


Prop. 1980/81:77                                                                   39

informalion om den verksamhet som bedrivs av sammanslutning enligl denna artikel.

1.4 Mellanstatlig avtalsmodell om kontraktsenligt samarbete över riksgrän­ser mellan lokala myndigheter

Inledande anmärkning: Detta avtal kan ingås antingen separat eller i samband med en eller flera av de mellanstatliga avialsutkasten (texter 1.1 till 1.5).

Arfikel 1

Samarbele över riksgränser mellan lokala myndigheter skall bedrivas bl. a. genom kontrakt av administrativ, ekonomisk eller leknisk nalur.

Arfikel 2

Kontrakt om samarbele över riksgränser skall ingås av lokala myndigheter inom ramen för deras befogenheter enligl nationell lagsliflning.

De skall bl. a. avse tillhandahållande av varor eller tjänster, gemensamt handlande, bildande av sammanslutningar på grundval av privaträtt eller handelsrätt i en av de dellagande staterna eller medlemskap i sådan sammanslutning.'

Artikel 3

Parterna i ett sådant kontrakt skall ange gällande rätt genom hänvisning till avtalsrätten (både offenllig och privat) i en av de stater som är part i della avlal.

De skall även i mån av behov ange de inskränkningar som kan göras i icke bindande beslämmelser i denna rält.

Om inle någon tillämplig bestämmelse härom finns i kontraktet, skall den stats lagar gälla vars lokala myndighet enligt dessa lagar är ansvarig för huvuddelen av servicen, eller om sådana myndigheter saknas, den lokala myndighet med del största ekonomiska engagemanget.

Under alla omständigheter skall de personer som berörs av verksamhet hos de lokala myndigheter som är parter i kontraktet behålla rätlen att vidta lagliga åigärder mot eller söka gottgörelse hos dessa myndigheter, under förulsätlning alt de skulle ha haft en sådan rätt gentemot myndigheterna om dessa hade behållit sin skyldighel att tillhandahålla dessa personer ifrågava-

' Sammanhanget i detta avtal  förblir detsamma oavsett om denna punkt tages med.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    40

such action is taken or from which remedies are soughl shall be entilled to inslitule proceedings against those local authorities which have assumed responsibilily for providing the supplies or services.

Artide 4

Proposals for the condusion or amendment of contracts shall be simul­laneously subject in each Slale lo the ordinary rules governing intervention by higher aulhorities. However, no approval shall be required from authorities parties to the contract. Any décision taken by a higher authority which may prevent the condusion or application, or which may provoke the cancellation, of a transfrontier co-operation contract, should imply previous consultation with the corresponding higher aulhorities of the olher States concerned.

Artide 5

ln the event of a dispule, the competent judicial authority shall be determined by the applicable law. However, transfrontier co-operation contracts may include arbitralion clauses. Notwithslanding any such clauses users and third parties shall retain any existing legal remedies against the local aulhorities of the State to which they belong, it lying with those authorities to seek redress against the defaulling co-conlractor.

Higher authorities shall lake all measures in their power lo secure the prompt execulion of judicial decisions, whatever the nationality of the court from which they emanaled.

Arlicle 6

Contracts conduded under this agreement shall remain in effecl afler ils denunciation. However, the contracts will include a clause aulhorising the parties to terminale such contracts, subject to five years' notice, in the event of the denunciation of the present agreement. The Slales parlies will have the power to bring about the application of this clause.

1.5 Model inter-state agreement on organs of transfrontier co-operation between local authorities

Introductory note: This agreement may be conduded either individually or in conjunction with one or more of the model inter-state agreements (Texts 1.1 to 1.5).


 


Prop. 1980/81:77                                                                    41

rande varor eller tjänster. De lokala myndigheter mol vilka åtgärder vidtas eller hos vilka gotlgörelse söks skall ha rätt all vidla lagliga åtgärder mot de lokala myndigheter som har påtagit sig ansvarel att tillhandahålla varorna eller tjänsterna.

Artikel 4

Förslag till ingående eller ändring av kontrakt skall i varje slal samlidigl vara föremål för de vanliga regler som gäller för ingripande av högre myndigheter. Godkännande från myndigheter som är parter i kontraktet skall dock inle krävas. Beslut av högre myndighet som kan hindra ingående eller fillämpning eller som kan leda till annullering av kontrakt om samarbete över riksgränser bör förutsätta föregående samråd med molsvarande högre myndigheter i de andra berörda staterna.

Arfikel 5

I händelse av tvist skall behörig dömande myndighet fastställas enligt gällande lagstiftning. Dock kan kontrakt om samarbele över riksgränserna innehålla skiljedomsklausuler. Ulan hinder av sådana klausuler skall konsumenter och iredje man behålla exislerande rättsliga medel mol de lokala myndigheterna i den stat de hör hemma, då det åvilar dessa myndigheter att söka gottgörelse hos den medkontrahent som inte uppfyller sina förpliktelser.

Högre myndigheter skall vidta alla ätgärder i deras makt för all säkra omedelbar verkslällighet av domslolsulslag oavsell nationaliteten hos den domstol från vilken de härrör.

Artikel 6

Kontrakt som ingåtts enligt della avlal skall förbli i kraft efter avtalets uppsägning. Kontrakten skall emellertid innehålla en klausul som filialer parterna att säga upp sådana kontrakt med fem års varsel i händelse av uppsägning av delta avlal. Dellagande stater skall ha befogenhet all tillse att denna klausul tillämpas.

1.5 MeUanstatlig avtalsmodell rörande organ för samarbete över riksgränser mellan lokala myndigheter

Inledande anmärkning: Della avtal kan ingås anlingen separal eller i samband med en eller flera avde mellanstatliga avtalsmodellerna (texter 1.1 till 1.5).


 


Prop. 1980/81:77                                                                    42

Arlicle 1

For the purposes which they are permilted under domestic law to pursue Ihrough an association or consortium, local aulhorities and olher public-law bodies may lake part in associafions or consorlia of local authorifies formed in the territory of another Party in accordance with the laller's domestic law.

Arlicle 2

Within the limits of their members' powers, the associations or consorlia referred lo in Arlicle 1 shall be entilled lo pursue their aclivities arising out of their slalulory purpose in the territory of each of the Parlies concerned. In so doing, they shall be subject to the rules laid down by that Slale, uniess exceptions are allowed by that Slale.

Artide 3

1.  The instrument of eslablishmenl of the association or consortium, the artides of association and any alleralions thereto shall be subject to approval by the higher authorities of all the local authorities participaling. The same shall apply to admission to an already existing association or consorfium.

2.  The population concerned shall be notified of such instruments and the approval thereof, in accordance with each counlry's normal publicity arrangements. The same shall apply to any change in official headquarters and to any decisions regarding the persons authorised to act on behalf of the association or consortium and the limits of their powers.

3.  The above instruments shall be drawn up in the official languages in use in each of the States where they are to have effecl. Each such version of the text shall be authentic.

Arlicle 4

1. The artides of association shall specify rules governing the associalion's or consorlium's relations in law. They shall include the subjects required by the relevant legislalion, in accordance with Artide 1. In every case, they shall designate ils members, its name and ils headquarters. They shall determine the purpose of the associafion or consorfium and, where appropriate, the funclions of its installations and the location thereof. They shall determine the manner of appoinlmenl of the managerial and administrative bodies, the extenl of the members' obligations and their contribution to joint expendi­lure. The management bodies shall include al least one representative of the member local authorities of each counlry. The artides of association shall


 


Prop. 1980/81:77                                                                   43

Arfikel 1

För de syften som lokala myndigheter och andra offentligrätlsliga organ enligt nationell lagsfiftning tillåts uppnå genom en sammanslutning eller ett konsortium kan de delta i sammanslutningar eller konsortier av lokala myndigheter, som har bildats på en annan parts territorium enligl denna parts nafionella lagstiftning.

Arfikel 2

Sammanslutningar eller konsortier enligt artikel 1 skall inom ramen för medlemmarnas befogenheter ha rätt att bedriva verksamhei i enlighel med deras stadgeenliga syfte på var och en av berörda parters territorium. När sä sker, skall de vara underkastade av den berörda staten fastställda regler, såvida inte undantag tillåts av denna stat.

Arfikel 3

1.    Sammanslulningens eller konsortiets elableringsinslrument, bolags­ordning eller motsvarande bestämmelser och ändringar däri skall godkännas av samtliga deltagande lokala myndigheters högre myndigheter. Detsamma skall gälla för inträde i redan existerande sammanslutning eller konsorti­um.

2.    Den berörda befolkningen skall underrättas om sådana instrument och godkännande av dem enligt varje lands vanliga kungörelseförfarande. Delsamma skall gälla för varje ändring av ledningens säte och för beslul rörande personer som är bemyndigade att företräda sammanslutningen eller konsortiet samt ramen för deras befogenheter.

3.    Ovannämnda instrument skall upprättas på de officiella språk som används i var och en av de stater där de skall gälla. Varje sådan version av texten skall äga lika vitsord.

Arfikel 4

Bolagsordningen eller motsvarande bestämmelser skall ange de regler som styr sammanslutningens eller konsortiets rättsliga förhällanden. Den skall omfatta de frågor som krävs av relevant lagstiftning enligt artikel 1. Den skall alltid ange medlemmar, namn och säte. Den skall fastställa sammanslulning­ens eller konsortiets syfte, och där så är lämpligt, anläggningarnas funktion och belägenhet. Den skall fastställa hur ledning och administrativa organ skall Ulses, omfattningen av medlemmarnas förpliktelser och deras bidrag lill gemensamma utgifter. Styrorganen skall bestå av minsl en representant frän varje lands lokala myndigheter som är medlemmar. Bolagsordningen eller motsvarande beslämmelser skall fastställa den beslutande församlingens


 


Prop. 1980/81:77                                                                   44

determine the composition and the mode of ddiberalion of the General Assembly, the form of minutes of sittings, the mode of dissolulion or liquidation and the rules governing budgets and accounls.

2. The artides shall also include a provision whereby members may withdraw from the association on giving a period of notice which will be fixed by the artides, after settlemenl of any debts to the association and on payment to the association of compensation, as assessed by experts, in respect of investment effecled or expendilure incurred by the association for or on behalf of the members conerned. They shall also specify rules governing members' dismissal or exdusion for failure to honour their undertakings.

Arlicle 5

The Parlies undertake to give the aulhorisation necessary to the accomplishmenl within their territory by the association or consortium of its task, subject to the requirements of public policy and public safely.

Arlicle 6

Where, pursuani lo domestic law, the association or consortium may nol, on the territory of a State, exercise certain powers, rights or advanlages necessary to the accomplishmenl of its task for the benefil of that State's member local authorities, the latter shall have the righl and the duty lo act for and on behalf of the association or consortium for the purpose of exercising or securing these powers, rights or advanlages.

Arlicle 7

1.  Powers of supervision or conlrol över the association or consortium shall be exercised, in accordance with domestic law, by the responsible aulhorities of the slale in which ils headquarters are located. Such aulhorities shall also ensure that the interesls of local aulhorities of olher States are safeguar­ded.

2.  The responsible authorities of the olher Slales shall have a righl lo informalion on the aclivities and decisions of the association or consortium and on action taken in the exercise of supervision or conlrol. They shall, in parlicular, be supplied on request with the adopted texts and minutes of meetings of the bodies of the association or consortium, the annual accounls and the draft budget, if any, insofar as domestic law requires that these be communicated to the aulhorities responsible for supervision or conlrol. They may communicale direclly with the bodies of the association or consortium


 


Prop. 1980/81:77                                                                    45

sammansättning och hur överläggningarna skall ske, mötesreferalens form, upplösnings- eller likvidationssäll saml bestämmelser om budget och räkenskaper.

2. Beslämmelserna skall även omfatta en regel varigenom medlemmar kan utträda ur sammanslutningen enligt faslslälld uppsägningslid efter reglering av eventuella skulder lill sammanslutningen och betalning fill sammanslutningen av skadestånd, som faslslällls av experter, för gjorda investeringar eller utgifter som sammanslutningen ådragit sig för eller på berörda medlemmars vägnar. De skall även ange regler för medlemmars avgång eller uteslutning på grund av att de inte har fullgjort sina förpliktelser.

Artikel 5

Parterna åtar sig all ge nödvändigl bemyndigande för alt sammanslutning­en eller konsortiet inom deras territorium skall kunna fullgöra sina uppgifter med förbehåll för vad som krävs av offentlig politik och den allmänna säkerheten.

Artikel 6

Då sammanslutningen eller konsortiet beroende pä nationell lagsfiftning, pä en viss stats territorium, inte kan utöva vissa befogenheter, rättigheter eller utnyttja fördelar som är nödvändiga för fullgörande av dess uppgifi lill gagn för denna stats myndigheter som är medlemmar, skall denna ha rätt och skyldighel all handla för och på sammanslulningens eller konsortiets vägnar för all utöva eller säkerslälla dessa befogenheter, rättigheter eller förde­lar.

Artikel 7

1.    Tillsyns- eller kontrollbefogenheter över sammanslutningen eller konsortiet skall uiövas enligl nationell lagstiftning av ansvariga myndigheter i den slal där sätet finns. Dessa myndigheter skall även säkerställa att lokala myndigheters intressen i andra stater tillvaratas.

2.    Ansvariga myndigheter i de andra staterna skall ha rätt lill informalion om sammanslutningens eller konsortiets verksamhet och beslut samt om de ätgärder som vidtagits för utövande av tillsyn eller kontroll. De skall särskill, på anmodan, fä aniagna texter och protokoll frän sammanslulningens eller konsortiets möten, årsräkenskaper och eventuella budgetförslag i den mån nationell lagstiftning kräver all dessa skall tillställas ansvariga fillsyns- eller kontrollmyndigheter. De kan la direki kontakt med sammanslulningens eller konsortiets organ och med tillsyns- eller kontrollmyndigheterna, framlägga


 


Prop. 1980/81:77                                                                    46

and with the supervisory or conlrolling aulhorities, submit observations to them or ask lo be direclly consulled in specific inslances and on specific mallers.

3. The responsible aulhorities of the olher Slales shall also have the right to nolify the association or consortium that they object lo those aulhorities falling under their jurisdiclion conlinuing lo take part in the association or consortium. Such notification, duly justified, shall be deemed to be grounds for exdusion and shall be specified as such in the association's artides. The aulhorities referred lo in paragraphs 1 and 2 of this Arlicle shall also be entilled to be represented by a delegate to the management bodies of the associafion or consortium; such delegate shall be entilled lo atlend all the bodies' meefings and lo receive their agendas and minutes.

Artide 8

The supplies or services with which the association or consortium is lo be entrusted, in accordance with ils artides, in the territory of ils members shall be provided on ils responsibilily, thereby completely releasing its members from their obligations in respect thereof. The association or consortium shall also be responsible vis-å-vis users and third parlies. The laller shall, however, retain, with regard to the local authorities for and on whose behalf the supplies or services are provided, all such rights of action and legal remedy as they would enjoy if the aulhorities themselves had retained the obligation to provide them with the supplies and services concerned. The authorifies against whom such action or recourse is directed may themselves lake action against the association.

Arlicle 9

1.  Failing concUiation, dispules between the association and ils members, or between several members, regarding its operation shall be referred to the administrative and judicial authorities of the State in which the headquarters of the associafion or consortium are located.

2.  All dispules other than those referred to in paragraph 1 may be referred to the administrative and judicial aulhorities according lo the ordinary rules applying in the territory of the Slales parties, uniess those interested decide to refer such dispules to a tribunal which they may designate.

3.  The States parlies will take the necessary measures in order lo ensure the execution on their territory of decisions and judgements, relating to the above provisions.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    47

sina iakttagelser för dem eller be om att bli direki rådfrågade i speciella fall och frågor.

3. Ansvariga myndigheter i de andra staterna skall även ha rätt alt underrätta sammanslutningen eller konsortiet om att de motsätter sig att myndigheter under deras ansvarsområde fortsätter att ingå i sammanslut­ningen eller konsortiet. Sådan underrättelse, vederbörligen motiverad, skall anses utgöra grund för uteslutning och skall anges som sådan i bolagsord­ningen eller motsvarande bestämmelser. Myndigheter enligl punkt 1 och 2 i denna artikel skall även ha rält att vara företrädda av en delegal i sammanslulningens eller konsortiets styrorgan; denna delegal skall ha rält all närvara vid samtliga möten i dessa organ och all få deras dagordning och protokoll.

Artikel 8

De varor eller tjänster som inom medlemmarnas territorium skall anförtros ål sammanslutningen eller konsortiet enligl dess bolagsordning eller molsvarande bestämmelser skall tillhandahållas på dess ansvar vari­genom medlemmarna fullständigt befrias frän sina förpliktelser i delta hänseende. Sammanslutningen eller konsortiet skall även ansvara gentemol konsument och iredje man. Dessa skall likväl då det gäller lokala myndigheter för och på vilkas vägnar varorna eller tjänsterna tillhandahålles behälla alla de rättigheter all vidta laga åigärder och söka skadestånd som de skulle ha åtnjutit, om myndigheterna själva behållit förpliktelsen att tillhandahälla dem berörda varor och tjänster. Myndigheter mot vilka laga åtgärder vidtagits eller som är föremål för regresskrav kan själva vidla laga åigärder mot sammanslutningen.

Arfikel 9

1.    Kan förlikning inte uppnås, skall tvister rörande verksamheien mellan sammanslutningen och dess medlemmar eller mellan flera medlemmar hänskjutas lill administrativa och dömande myndigheter i den slal i vilken sammanslulningens eller konsortiets säte finns beläget.

2.    Alla övriga tvister förutom de som avses i punkt 1 kan hänskjutas fill adminislrativa och dömande myndigheter enligl de vanliga regler som gäller på de dellagande staternas territorium, såvida intressenterna inte beslutar att hänskjuta dessa tvister till en särskill utsedd domstol.

3.    De deltagande staterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att på sitt territorium säkerställa verkställighet av beslut och domar i vad avser ovanslående bestämmelser.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    48

Artide 10

The associations or consorlia crealed according lo this agreement shall remain in effect afler the denunciation of this agreement, Ihough without prejudice to the provisions of Arficle 7, paragraph 3.

2. Outline agreements, statutes, and contracts between local autho­rities

Introductory note:

Outline agreements, contracts and statutes intended for local authorities

Like States, local authorities could be offered a choice of agreements and contracts. In fact, such a choice already exisls in a number of countries, as is shown by the appreciable volume of documentation on agreements conduded that has already been assembled.

The proposed system comprises six outline agreements, contracts and statutes corresponding lo differenl degrees and formulae of local transfron­tier co-operation. According to the scope and slale of nalional legislalion, these oullines may either be pul to immediate use or may be subordinated lo the adoption of an inter-state agreement governing their use.

In general, the condusion of inter-state agreements, even when it does not seem absolutely essenlial, could help lo clarify the conditions on which these agreements may be used by the local authorities. In any event, the condusion of an inter-state agreement would seem lo be a prerequisite for recourse lo the agreement numbered 2.6 (transfrontier co-operation organs).

This system of outline agreements intended for local aulhorities corre-sponds to the model inter-stale agreements. Reference is made lo the inter-state agreements in the introductory note lo each outline.

Il is then possible lo inlégrale the agreements and organs sel up al local level, inlo the slruclures of transfrontier consultation to be sel up al regional or national level. For example, the local liaison committees (outline 2.1) could be integrated into the stmcture of the Commissions, Committees and working parties stipulated in the model inter-state agreement on regional transfrontier consultation (1.2).

Also, these models have been designed on a schemaiic basis, as il was nol possible lo lake a global view of all the problems that could arise in each parlicular case. The oullines are a valuable guide, but may be amended according lo the needs encountered by the local aulhorities using them.

Likewise, local aulhorities must determine means of encouraging cilizen participation in transfrontier consultation in the socio-cultural sphere. Such participation would cerlainly overcome the psychological obstacles someti-mes seriously impeding transfrontier co-operalion. Consultation, supported


 


Prop. 1980/81:77                                                                   49

Artikel 10

Sammanslutningar eller konsortier som bildals enligl detta avtal skall förbli i kraft efter uppsägning av detla avtal, dock ulan förfång för bestämmelserna i artikel 7, punkt 3.

2. Förslag till avtal, stadgar och kontrakt mellan lokala myndighe­ter

Inledande anmärkning:

Förslag till avtal, kontrakt och stadgar avsedda för lokala myndigheter

I likhet med stater kan lokala myndigheter erbjudas ell urval av avtal och kontrakt. Sådant urval föreligger i själva verket redan i ell antal länder, vilket framgår av den avsevärda dokumentation om ingångna avlal som redan har samlals.

Det föreslagna systemet omfattar sex förslag lill avlal, kontrakt och stadgar som motsvarar olika grader och former för lokalt samarbele över riksgränser. Dessa förslag kan beroende av innehållet i och tillämpningsom­rådet för nationell lagstiftning antingen tas i omedelbart bruk eller göras beroende av anlagande av mellanstatligt avtal som reglerar dess använd­ning.

I allmänhel kan ingående av mellanstatliga avlal, t. o. m. då del inle syns absolut nödvändigt, bidra fill att klargöra de villkor på vilka dessa avlal kan användas av lokala myndigheter. 1 varje fall torde ingående av dl mellanstatligt avtal vara en förutsättning för användning av avtal nummer 2.6 (organ för samarbete över riksgränser).

Delta system med ramavtal avsedda för lokala myndigheter motsvarar de mellanstatliga avtalsmodellerna. Hänvisning görs lill de mellanstatliga avtalen i den inledande anmärkningen fill varje förslag.

Det är sedan möjligl att integrera avlal och organ som upprättats på lokal nivå i det system för samråd över riksgränser som skall inrättas på regional eller lokal nivå. Lokala kontaktkommittéer (förslag 2.1) kan t. ex. integreras i det system av kommissioner, kommittéer och arbetsgrupper som föreskrivs i den mellanstatUga avtalsmodellen rörande regionall samråd över riksgrän­ser (1.2).

Även dessa modeller har utarbetats på en schemafisk grundval, då det inte var möjligt alt få en fullständig överblick av samtliga problem som kan uppstå i varje enskilt fall. Förslagen ulgör en värdefull vägledning men kan ändras enligt behoven hos de lokala myndigheter som använder dem.

Lokala myndigheter måste också finna vägar att uppmuntra medborgare att delta i samråd över riksgränser på det socialkulturella områdel. Sådant deltagande skulle säkert övervinna de psykologiska hinder som ibland allvarligl slår i vägen för samarbete över riksgränser. Samråd med stöd av

4 Riksdagen 1980/81. 1 saml. Nr 77


 


Prop. 1980/81:77                                                                    50

by public interest, would also benefil from a solid foundalion, One way of encouraging public participation would be to have recourse to an association. Thus, one of the outUnes (2.3) concerns the selting up of a private law association.

2.1 Outline agreement on the setting up of a consultation group between local authorities

Introductory note: Normally, the crealion of such a group is possible wilhout the need for inter-state agreements. There are numerous examples of such a possibility. However, if legal or olher uncertainties exisl, an inter-stale agreement would provide the conditions under which such consuhation could be used (see model agreement 1.3).

Purpose of Ihe group and headquarters

Artide 1

The local authorifies Parties to this Agreement undertake to co-ordinate their efforls in the following fields within their powers (specify the field(s) of responsibilily or refer to "local problems"). For this purpose, they hereby eslablish a Consultation Group, hereinafter referred to as "the Group", with headquarters at. . .

The Group's funcfion shall be to ensure the exchange.of informalion, co-ordination and consultation between its members in the fields specified in the preceding sub-paragraph. The member authorities undertake lo supply il with all information necessary for the discharge of its funclion and to consult each olher, via the Group, prior lo the adoption of decisions or measures affecling the fields specified above.

Membership

Artide 2

Each participating local authority shall be represented in the Group by a delegation of . . . members appointed by il. Each delegation may, with the Group's agreement, be accompanied by representatives of private socio-economic bodies and by experts (this allernative excludes enfilies other than local authorities from membership, which disfinguishes this arrangemenl from the private law association dealt with under 2.3).

Possible variant: The number of members in each delegation may vary. Membership shall be open to local and regional aulhorities, socio-economie groups and private persons subscribing lo this agreement. The Group shall decide on the admission of new members. Each delegation may, with the Group's agreement, be accompanied by representatives of private bodies and by experts.


 


Prop. 1980/81:77                                                                   51

allmänhetens intresse skulle även ha nytta av en fast grund. Ell sätt att uppmuntra allmänhetens deltagande vore all använda en sammanslutning. Sålunda berör ett av förslagen (2.3) bildande av privalrättslig sammanslut­ning.

2.1 Ramavtal rörande tillsättande av samrådsgrupp mellan lokala myndig­heter

Inledande anmärkning: Normall är det möjligl all bilda sådan grupp utan stöd av mellanstatliga avtal. Det finns talrika exempel på detta. Om emellertid osäkerhetsmoment av rätislig eller annan nalur föreligger, kunde ett meUanslatUgt avtal föreskriva villkoren för utnyttjande av sådant samråd (se avtalsmodell 1.3).

Gruppens syfte och säte

Artikel 1

De lokala myndigheter som är parter i delta avtal åtar sig att samordna sina insatser på följande områden inom sin kompetens (ange område(n) eller hänvisa lill "lokala problem"). 1 delta syfte upprättar de härmed en samrådsgrupp, nedan kallad "gruppen", med säte i . . .

Gruppens uppgift skall vara att säkerställa informafionsulbyle, samord­ning och samråd mellan dess medlemmar på i föregående siycke angivna områden. Medlemsmyndigheterna åtar sig att förse gruppen med all nödvändig informalion för all den skall kunna fullgöra sin uppgifi samt att samråda genom gruppen före godkännande av beslut eller åigärder som berör ovan angivna områden.

Medlemskap

Artikel 2

Dellagande lokal myndighet skall vara företrädd i grupjsen av en delegation på . . .medlemmar som utses av myndigheten. Delegation kan med gruppens samtycke åtföljas av representanter för privata samhälls­ekonomiska organ samt av experter (detla alternativ'utesluter andra organ än lokala myndigheter från medlemskap, vilket skiljer delta arrangemang från privaträttslig sammanslutning enligt 2.3).

Möjlig variant: Antalet medlemmar i varje delegation kan variera. Medlemskap skall vara öppet för lokala och regionala myndigheter, samhällsekonomiska grupper och privatpersoner som skriver under detla avtal. Gruppen skall beslula om nya medlemmars inträde. Delegation kan med gruppens samtycke åtföljas av representanter för privata organ och av experter.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    52

Terms of reference

Arlicle 3

The Group may ddiberale on all matters specified in Arlicle 1. All questions on which a consensus is reached, and recommendations which the Group decides to make to the relevant authorities or groups, shall be recorded in the minutes.

The Group shall be authorised lo commission studies and invesligalions on matters within ils competence.

Arlicle 4

The members of the Group may agree lo enlrusl the Group with the execulion of certain wdl-defined pracfical duties. The Group may also carry out any tasks entrusted lo il by olher agencies.

Operation

Artide 5 The Group shall draw up ils own rules of procédure.

Arlicle 6

The Group shall, as a general rule, be convened iwice a year, or at the request of one-lhird of ils members proposing the entry of an ilem on ils agenda.

Notice of the meeling must be given and the agenda circulated al least 15 days in advance, in order that the ddiberations may be prepared by each of the institutions represented.

Artide 7

The Group shall appoint from among its members a permanent Bureau whose membership and powers it shall determine.

The Chair shall be taken in accordance with the rules of procédure or, where they do not apply, by the oldesl member present.

Relations with outside persons and higher authorities

Arlicle 8

ln relations with outside persons, the Group shall be represented by its Charirman, except as olherwise provided for in the rules of procédure. Higher authorifies, lo which members of the Group belong, may oblain from


 


Prop. 1980/81:77                                                                   53

Direktiv

Artikel 3

Gruppen kan överiägga om samtliga frågor enligt artikel 1. Samtliga frågor i vilka enighet uppnås saml rekommendafioner som gruppen beslular utfärda fill berörda myndigheter eller grupper skall införas i mötesprotokollen.

Gruppen skall ha bemyndigande att låta utföra studier och undersökningar av frågor inom dess kompetens.

Arfikel 4

Gruppens medlemmar kan komma överens om alt till gruppen överlåta vissa närmare angivna praktiska uppgifler. Gruppen kan även utföra eventuella uppgifter som ålagts den av andra organ.

Verksamhet

Artikel 5 Gruppen skall själv fastställa sin arbetsordning.

Arfikel 6

Gruppen skall i regel sammankallas två gånger per år eller om en tredjedel av medlemmarna föreslår införande av en punkl på dagordningen.

Kallelse till mölel och utsändande av dagordningen måste ske minsl 15 dagar i förväg för alt överläggningarna skall kunna förberedas av var och en av de företrädda institutionerna.

Arfikel 7

Gruppen skall bland medlemmarna utse en permanent byrå och fastställa dess sammansältning och befogenheter.

Ordförandeskapet skall utövas enligl arbetsordningen eller, då den inte tillämpas, av den äldste närvarande medlemmen.

Förhållande IiU utomstående personer och högre myndigheter

Artikel 8

Då det gäller kontakt med utomstående personer skall gruppen företrädas av ordförande såvida inte annat föreskrivs i arbetsordningen. Högre myndigheter, som medlemmar i gruppen tillhör, kan från gruppen erhålla

5 Riksdagen 1980/81. 1 saml Nr 77


Prop. 1980/81:77                                                                   54

the Group such information as they may request on the Group's work and shall be authorised lo send an observer to its meetings.

Secretarial and finance

Artide 9

Secretarial services shall be provided by one of the member institutions (with or wilhout a system of annual replacement).

Each authority shall be required lo contribute lo the cosl of secretarial services as specified hereunder:

Information and documentation shall normally be circulated in the language of the State from which il originates.

Accession and withdrawal

Artide 10

Membership of the Group shall be open lo such additional Ipcal and regional aulhorities as may subscribe to this agreement. The Group shall decide on the admission of new members.

Artide 11

Any member may withdraw from the Group by nolifying the Chairman lo that effect. The withdrawal of a member from the Group shall nol affect its operation uniess olherwise decided upon by the Group.

Arfide 12

The Parties shall inform the Secretary General of the Council of Europé of the condusion of this agreement and supply him with the text.

2.2 Outline agreement on co-ordination in the management of transfrontier local public affairs

Introductory note: In several Slales this type of transfrontier co-operalion agreement is already possible. Where this is nol the case, the conditions under which such an agreement could be used should be defined within the framework of an inter-state agreement (see model agreement 1.3).


 


Prop. 1980/81:77                                                                    55

informalion om gruppens arbete (på begäran) och skall vara bemyndigade att sända en observatör till dess möten.

Sekretariat och finansiering

Artikel 9

Sekretariatstjänster skall tillhandahållas av en av medlemsinslitutionerna (med eller utan system för åriigt förnyande).

Varje myndighet skall bidra till att täcka kostnaderna för sekrdariatstjän-slerna enligt nedan:

Informafion och dokumentafion skall i regel cirkuleras på den statens språk från vilken den härrör.

Anslulning och utträdande

Artikel 10

Medlemskap i gruppen skall vara öppet för ytterligare lokala och regionala myndigheter som undertecknar detta avtal. Gruppen beslutar om nya medlemmars inträde.

Artikd 11

Medlem kan utträda ur gruppen genom att underrätta ordföranden därom. Medlems utträde ur gruppen skall inte påverka gruppens verksamhet såvida inte gruppen beslutar annorlunda.

Artikel 12

Parterna skall underrätta Europarådels generalsekreterare om ingåendet av della avtal och översända texten till honom.

2.2 Ramavtal om samordning i fråga om handhavande av gränsöverskridan­de offentlig verksamhet på lokal nivå

Inledande anmärkning: I flera stater är denna typ av avlal rörande samarbete över riksgränser redan möjlig. Där detta inte är fallet, kan villkoren för användning av sådant avtal anges inom ramen för ett mdlanslafiigl avtal (se avtalsmodell 1.3).


 


Prop. 1980/81:77                                                                    56

Purpose of Ihe agreement

Arlicle 1

Artide 1 specifies the purpose of the agreement (e. g. harmonious development of frontier regions) and the fields concerned.

Territory covered by the agreetnent

Artide 2

Arlicle 2 should specify the territories covered by the agreement on either side (or on all three sides) of the frontier.

Undertakings

Arlicle 3

Arlicle 3 should define the means of achieving the aims of the agreement (Arlicle 1). According to the material purpose of the agreement, the following undertakings may be specified:

-     the Parlies undertake lo comply with a prior consultation procédure before reaching decisions on a number of measures they have lo lake within the limits of their powers and of the territory admlnistered by them;

-     the Parties undertake, within their territory and within the limits of their powers, lo lake the measures necessary to the achievemenl of the agreemenl's objectives;

-     the Parfies undertake to do nothing delrimental to the objectives of this agreement.

Co-ordination

Arficle 4

Artide 4 should specify, in accordance with the particular circumstances and requirements of each agreement, the arrangements for co-ordination:

-     either by designating for co-ordination purposes the general purpose group referred lo in Outline Agreement 2.1;

-     or by providing for the eslablishmenl of a specific consultation group for the purpose of this agreement;

-     or simply by means of direct bilateral contracts between the authorities concerned.


 


Prop. 1980/81:77                                                                   57

Avtalets syfte

Artikel 1

Artikel 1 anger avtalels syfte (t. ex. harmonisk utveckling av gränstrakter) samt berörda omräden.

Territorium som avses i avtalet

Artikel 2

Artikel 2 skall ange de territorier som avses i avtalet på båda sidor (eller på samtUga tre sidor) av gränsen.

Åtaganden

Artikel 3

Artikel 3 skall ange de sätt på vilka avtalels syften kan uppnås (artikel 1). Enligl avtalets väsentliga syfte kan följande åtaganden anges: ~ parterna åtar sig att följa ett tidigare samrådsförfarande innan de fattar

beslut om ell antal åtgärder som de måste vidta inom ramen för sina

befogenheter och inom området för sin administration; ~ parterna ålar sig att inom sitt territorium och inom ramen för sina

befogenheter vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå avtalets syften; - parterna åtar sig att inte företa sig något som kan vara till förfång för

detla avtals syften.

Samordning

Artikel 4

Artikel 4 skall enligl varje avtals särskilda omständigheter och krav ange samordningsåtgärderna:

-     antingen genom alt för samordningssyften utse den i ramavtal 2.1
avsedda gruppen för allmänna syften;

-     eller genom att föreskriva upprättande av en särskild samrådsgrupp för
detta avtal;

-     eller endasl genom direkta bilaterala kontrakt mellan berörda myndig­
heter.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    58

ConcUiation

Artide 5

Each member of the Group (each Party, if there is no Group) may raise with the Group (the other Party, if there is no Group) any case in which it considers that the agreement has not been observed in that:

-     either there has been no prior consultation;

-     or the measures laken are nol in keeping with the agreement;

-    or the measures necessary to the achievemenl of the aims of the agreement have not been laken.

If the Parties fail lo reach agreement, the dispule may be referred to a ConcUiation Board entrusted with ensuring compliance with the underla­kings entered inlo.

Conlrolling Body

Artide 6

The Parlies may agree to sel up a specific Conlrolling Body lo ensure compliance with the underlakings entered inlo, composed of an equal number of experts appointed by each Party and a neutral expert whose appoinlmenl or the mode of such appoinlmenl shall be provided for in advance.

The Conlrolling Body shall give an opinion, which il shall have the authority lo make public, as to whelher the agieemenl has been obser­ved.

Arlicle 7

The Parties shall inform the Secretary General of the condusion of this agreement and supply him with the text.

2.3 Outline  agreement  on  the  setting  up  of private  law  transfrontier associations

Introductory note: Is is assumed that the local authority of one State may belong to a private law association of another State in accordance with the same rules and conditions as apply to that local authority's membership of a private law association in ils own Slale. If such is not the case at present, the possibility should be expressly provided for by means of an inter-state agreement between the States concerned (see inter-state model agreements 1.3 and 1.4).

Private associations are normally required to comply with rules laid down in the law of the country where they have their headquarters. The following


 


Prop. 1980/81:77                                                                   59

Förlikning

Arfikel 5

Varje medlem av gruppen (varje part, om det inte finns någon grupp) kan med gruppen (den andra parten, om det inle finns någon grupp) la upp fall där den anser att avtalet inte har följts:

-    anlingen genom alt del inle har förekommit nägot föregäende sam­råd;

-    eller alt åigärder som har vidtagits inte överensstämmer med avtalet;

-    eller alt nödvändiga åtgärder för att uppnå avtalets syften inle har vidtagits.

Kan parterna inte enas, skall tvisten hänskjutas till en förlikningsnämnd vars uppgift är all säkerslälla att åtagandena fullgörs.

Kontrollorgan

Arfikel 6

Parterna kan för all säkerslälla all åtagandena fullgörs komma överens om alt ell särskilt kontrollorgan upprättas, beslående av ett lika antal experter som utnämns av varje part och en neutral expert vars utnämnande eller utnämningssätt skall föreskrivas på förhand.

Kontrollorganet skall avge dl yttrande, som det skall ha bemyndigande all offentliggöra, om huruvida avtalet följts.

Artikel 7

Parterna skall underrätta generalsekreteraren om ingåendet av delta avlal och övesända texten till honom.

2.3 Ramavtal om bildande av privaträttsliga sammanslutningar med gräns­överskridande uppgifter

Inledande anmärkning: Det förutsätts att en lokal myndighet i en stat kan tillhöra en privalrättslig sammanslutning i annan stat enligt samma regler och viUkor som gäller för denna lokala myndighets medlemskap i en privalrättslig sammanslutning i dess egen stat. Om detta inte är fallet för närvarande, bör denna möjlighet uttryckligen föreskrivas i mellanstatligt avlal mellan berörda stater (se mellanstatliga avtalsmodeller 1.3 och 1.4),

Privata sammanslutningar bör normall följa de regler som är fastställda i del lands lagar, där de har sitt säte.

Nedanstående lista anger de bestämmelser som bör las med i reglerna för


 


Prop, 1980/81:77                                                                    60

list shows the provisions which should be induded in their Artides, where this is nol specified by law. The provisions governing consultation groups (see oluline agreement 2.1) may also apply, mutatis mutandis, lo associations of this type. The association's Artides should specify:

1.    ils founder members and the conditions for the admission of new members;

2.    its name, headquarters and legal form (with reference lo the relevant national legislafion);

3.    its object, the manner of achieving this object and the resources at the association's disposal;

4.    its bodies and in particular the funclions and mode of operation of ils General Assembly (representation and voting);

5.    appoinlmenl of administratörs or executive officers and their powers;

6.    the extenl of members' liabililies vis-å-vis third parlies;

7.    conditions for modification of the Artides and for winding-up the association;

8.    an undertaking by the Parlies lo inform the Secretary General of the Council of Europé of the formation of a transfrontier association and to supply him with its Artides.

2.4 Outline contract for the provision of supplies or services between local authorities in frontier areas ("private-law" type)

Introductory note: Il is assumed that local aulhorities have the right lo conclude such a contract with local authorities of olher countries. Where this is not the case, this possibility should be expressly provided for within the framework of an inter-state agreement (see model agreement 1.4).

This is a type of contract which may be used by local authorities for sales, leases, works contracts, the supply of goods or services, the granting of operating concessions, etc. Local authorities' use of "privale-law" contracts is permilted to varying degrees in nalional legislalion and pracfice and il is difficult to draw the line between "public-law" and "privale-law" contracts. Nevertheless it may be assumed that this type of contract may be used whereever, according to the prevailing interpretation in each particular counlry, the agreement concerns an operation of a commercial or economic type for which a private person or corporale body could also have contracted. In the case of operations which involve action by local authorities in the exercise of functions reserved lo public authority, the supplementary rules specified in the "public-law" outline contract (see 2.5) must be borne in mind, in addition to the provisions sel out below.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    61

sammanslutningen där delta inte anges i lag. Bestämmelserna som gäller samrådsgrupper (se ramavtal 2.1) kan även gälla, mutatis mutandis, sammanslutningar av denna typ.

Reglerna för sammanslutningen bör ange:

1.     medlemmarna som bildat sammanslutningen och villkor för nya medlem­
mars inträde;

2.    namn, säte och rätislig form (med hänsyn till tillämplig nationell lagstiftning);

3.    syfte, hur detta syfle skall uppnäs samt de resurser som sammanslutningen förfogar över;

4.    sammanslutningens organ samt i synnerhet den beslutande församlingens uppgifter och arbetssätt (representation och val);

5.    utnämning av förelagsledare samt deras befogenheter;

6.    omfallning av medlemmars ansvarighet gentemot tredje man;

7.    villkor för ändringar i reglerna för sammanslutningen och avveckling av sammanslutningen;

8.    förpliktelse för parterna alt underrätta Europarådets generalsekreterare om bildandel av sammanslutningar med gränsöverskridande uppgifter samt att sända honom reglerna för sammanslutningen.

2.4 Förslag till kontrakt för tillhandahållande av varor eller tjänster mellan lokala myndigheter i gränsområden (privaträttslig typ)

Inledande anmärkning: Det förutsätts all lokala myndigheter har rätt all ingå sådant kontrakt med lokala myndigheter i andra länder. Om detla inte är fallet, bör denna möjlighet uttryckligen föreskrivas inom ramen för mellanstatligt avtal (se avtalsmodell 1.4).

Detla är en kontraklslyp som kan användas av lokala myndigheter vid försäljning, uthyrning, arbetskontrakt, lillhandahällande av varor eller ljän.ster, beviljande av driftstillstånd, elc. Lokala myndigheters användning av "privaträtlsliga" kontrakt tilläts i varierande grad i nationell lagsliflning och praxis, och det är svårt alt skilja mellan "ofentligrätlsliga" och "privaträtlsliga" kontrakt. Icke desto mindre kan del förutsättas att denna typ av kontrakt kan användas då enligt gängse tolkning i varje särskilt land avtalet gäller en transaktion av kommersiell eller ekonomisk arl där även en privatperson eller juridisk person kunde ha ingått kontraktet. I fråga om transaktioner som innebär att lokala myndigheter utövar funktioner som är förbehållna offentlig myndighet måsle man ta hänsyn till tilläggsreglerna i "offentligrättsligt" förslag lill kontrakt (se 2.5) förutom nedan angivna bestämmelser.


 


Prop.  1980/81:77                                                                   62

Parties

Arlicle 1 specifies the Parlies (and whelher the agreement is open lo olher local authorities).

Artide 2 specifies the problems connected with general contractual powers and, in parlicular, beneficiaries and terms and conditions. Il may also, where appropriale, specify the necessary reservations regarding aulhorisation by higher authorities, where this affects the applicability of the contract.

Object of the contract

Arlicle 3 specifies the object of the contract by reference lo:

-     specific matters;

-     geographical areas;

-    corporale bodies (municipalilies, nalional bodies with local powers, etc);

-     specific legal forms.

Arlicle 4 specifies the duration of the contract, the conditions for renewal and any complelion dates.

Legal régime and financial provisions

Artide 5 indicales the place of signature and performance of the contract and specifies the legal régime by which it is governed (private internalional law) and the law which applies.

Artide6 deals, where appropriate, with financial questions (currency in which paymenl is lo be made and the mode of price adjustment in the case of long-lerm services) and insurance.

Arbitralion

Artide 7 provides, if necessary, for a concilialion procédure and provides for an arbitralion procédure.

In the event of arbitralion, the arbitralion board shall be made up as follows:

-    each Party with opposing interests (Variant: the presidents of the administrative courls with jurisdiclion över each of the parlies) shall designate a member of the arbitralion board and the Parlies shall jointly appoint one or two independenl members so that there may be an odd number of members;

-    where there is an even number of members of the arbitralion board and the voles are lied, the independent nember shall have a casting vote.


 


Prop. 1980/81:77                                                                   63

Parterna

Artikel 1 anger parterna (och huruvida avtalet är öppet för andra lokala myndigheter).

Artikel 2 anger problem i samband med allmänna befogenheter att ingå kontrakt och i synnerhet förmånstagare samt villkor. Den kan även, om så är lämpligl, ange nödvändiga förbehåll i vad avser bemyndigande från högre myndigheter, där della berör kontraktets tillämplighet.

Kontraktets syfte

Artikel 3 anger kontraktets syfte genom hänvisning till:

-    speciella frågor;

-    geografiska områden;

-    juridiska personer (kommuner, riksorgan med lokala befogenheter, etc);

-    speciella rättsliga former.

Artikel 4 anger kontraktstiden, villkor för förnyande samt eventuella yllerligare tidsuppgifter.

Rättssystem och finansiella beslämmelser

Artikel5 anger plals för undertecknande och uppfyllelse av kontraktet och del rättssystem som ligger lill grund (internationell privaträtt) saml gällande lag.

Artikel 6 behandlar, där så är lämpligt, finansiella frägor (den valula i vilken betalning skall ske och hur priser skall justeras i fråga om långsikliga tjänster) saml försäkring.

Skiljedom

Artikel 7 föreskriver, om nödvändigt, förlikningsförfarande samt skilje­domsförfarande.

I händelse av skiljedom skall skiljenämnden tillsättas enligl följande:

-    varje part med motsatta inlressen (variant: presidenterna vid förvalt­ningsdomstolar med jurisdiktion över respektive parts land) skall utse en medlem av skiljenämnden och parterna skall gemensamt utse en eller tvä oberoende medlemmar så att antalet medlemmar blir ojämnt;

-    då det föreligger ell jämnt anlal medlemmar av skiljenämnden och röstetalet är lika skall den oberoende medlemmen ha utslagsröst.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    64

Alleralion and termination of the contract

Artide 8 specifies the rules to apply in the event of aUeralion or lerminalion of the contract.

Arlicle 9 The Parties shall inform the Secretary General of the Council of Europé of the condusion of this agreement and supply him with the text.

2.5 Outline contract for the provision of supplies or services between local authorities in frontier areas ("public-law" type)

Introductory note: This type of contract is similar to that dealt with under 2.4 ("priate-law" contracts) in that il relätes to specific purposes. This type is more particularly concerned with concessions or contracts for public services or public works (or services or works which are regarded as "public" by one of the countries concerned), or the provision of conlributory finance,' from one authority lo another on the other side of the frontier. Such public concessions enlail special risks and responsibilities related to the public services provided which require the indusion in the ontract of olher provisions in addition lo those specified in the model "private-law" contract.

"Transfrontier" contracts of this type are nol necessarily permilted in all countries. Consequenlly, the possibility of such arrangements and the conditions for their use would oflen first have lo be provided for in an inter-state agreement (see model agreement 1.4).

The use of such a contract, which is simple enough lo devise and implemenl, could in some cases obviaie the need for a joint agency of the "Transfrontier Syndicate of Local Authorities" type (see 2.6), which raises other legal problems.

Contractual provisions

Where the contract involves the eslablishmenl or administration of public properly, a public service or facilily belonging lo a local authority in al least one of the countries, contractual guarantees must be specified in accordance with the rules which apply in the counlry or countries concerned.

The contract will also, where necessary, make reference lo the following specific conditions: 1. the regulations governing the eslablishmenl or operation of the facilily or

service concerned (e. g. timetable, charges, conditions of use, etc);

1 This arrangemenl might be particularly useful to frontier authorities, e. g. in the case of pollution: one authority might offer another conlributory finance to enable it to carry out work within its competence but of value to the first.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    65

Ändring i och upphörande av kontrakt

Artikel 8 anger de regler som gäller vid ändring i eller upphörande av kontraktet.

Artikel 9 Parterna skall underrätta generalsekreteraren i Europarådet om ingåendet av detla avtal saml tillställa honom texten.

2.5 Förslag till kontrakt för tillhandahållande av varor och tjänster mellan lokala myndigheter i gränsområden ("offentligrättslig" typ)

Inledande anmärkning: Denna lyp av kontrakt liknar den som behandlas under 2.4 ("privaträtlsliga" kontrakt) i del all den avser särskilda syften. Denna typ berör särskill koncessioner och kontrakt för offentliga tjänster eller arbeten (eller tjänster och arbeien som betraktas som "offentliga" av ett av de berörda länderna) eller finansiellt bistånd' frän en myndighet till en annan på andra sidan gränsen. Sådana offentliga koncessioner medför speciella risker och speciellt ansvar i samband med offentliga tjänster som kräver införande av andra bestämmelser i kontraktet förutom de besläm­melser som anges i den "privaträtlsliga" konlraklsmodellen.

Kontrakt om "gränsöverskridande" uppgifler av denna lyp är inle nödvändigtvis tillåtna i samtliga länder. Följaktligen måsle ofta möjlighel lill sådana överenskommelser och villkoren för deras användning försl föreskri­vas i ett mellanstatligt avlal (se avtalsmodell 1.4).

Användningen av sådant kontrakt som är enkelt nog alt utforma och utföra kan i vissa fall förebygga behovet av ell gemensamt organ av typen "gränsöverskridande konsortium av lokala myndigheter" (se 2.6), som orsakar andra juridiska problem.

Kontraktsbestämmelser

Där kontraktet innebär upprättande eller administration av offenllig egendom, offentlig tjänst eller anläggning som tillhör lokal myndighet i minsl dl av länderna, måsle kontraklsenliga garantier anges enligt de regler som gäller i berörda land eller länder.

Kontraktet skall även, där della är nödvändigl, hänvisa lill följande speciella villkor:

1. föreskrifter gällande upprättande eller drift av berörd anläggning eller tjänst (t. ex. lidtabell, avgifter, villkor för användning, etc);

' Denna form av överenskommelse kan vara särskilt användbar för gränsmyndigheter, t. ex, i fråga om föroreningar: en myndighet kan erbjuda en annan myndighet finansiellt bistånd för att göra det möjligt för den senare att utföra arbete inom dess kompetens men till gagn för den förstnämnda.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    66

2.    special conditions governing the selting up of the facilily or service (e, g, permils required, procédure, etc);

3.    the conditions of contract for the facilily or service;

4.    the procédure for adjusling the contract for reasons of public interest and resulling financial compensation;

5.    ensuing relations between users of the facilily of service and the operator (e. g. conditions of access, charges, etc);

6.    withdrawal from, surrender or lerminalion of the contract.

In addition to these special requirements, the provisions specified in the specimen "private-law'" contract 2.4 will also apply.

2.6 Outline agreement on the setting up of organs of transfrontier co-operation between local authorities

Introductory note: Il is assumed that several local authorities may get togelher and form a legally based organisation with a view lo providing and operating some public ulility, service or facilily body.

The crealion and functioning of such an association or syndicate will mainly depend on the applicable legislalion and the provisions of any previous inter-stale agreement aulhorising this form of co-operation (see model agreement 1.5).

There follows a list of the provisions that the artides of association should include, insofar as they are nol embodied in the applicable legislalion.

The artides of association should specify inter alia:

1.    the names of the founding members of the association and the conditions
on which new members may join;

2.    the name, headquarters, duration and legal status of the association (with references lo the law conferring legal status upon il);

3.    the object of the association, the way in which it is lo be pursued and the resources al the association's disposal;

4.    the way in which the registered capilal is constituted;

5.    the scope and limils of members' liabililies;

6.    the procédure for appointing and dismissing administratörs or managers of the association, as well as their powers;

7.    the associations' relations with ils members, third parties and higher authorities, especially as regards the communication of budgets, balance sheets and accounls;

8.    the people with responsibilily for financial and technical conlrol över the activity of the association and the reports arising out of such conlrol;

9.    the conditions for altering the artides of association and for the dissolulion of the association;

 

10.   the rules applying to personnel;

11.   the rules applying to languages.


 


Prop. 1980/81:77                                                                    67

2.    speciella villkor för upprättande av anläggningen eller tjänsten (t. ex. nödvändiga tillstånd, förfarande, etc);

3.    kontraktsvillkoren för anläggningen eller tjänsten;

4.    förfarande vid anpassning av kontraktet på grund av del allmännas iniresse och därav följande ekonomisk kompensation;

5.    förhållandet mellan brukare av anläggningen eller tjänsten och den som driver den (t. ex. villkor för tillträde, avgifter, etc);

6.    frånlrädande, överlåtelse eller upphörande av kontraktet.

Förutom dessa speciella krav skall även de beslämmelser som anges i den "privaträtlsliga" kontraklstypen 2.4 gälla.

2.6 Ramavtal rörande upprättande av organ för samarbete över riksgränser mellan lokala myndigheter

Inledande anmärkiting: Del förutsätts att flera lokala myndigheter kan gå samman och bilda en organisation på rätislig grund i syfle att tillhandahålla och driva allmännyttigt företag, tjänst eller anläggning.

Bildandel av och verksamheien inom sådan sammanslutning eller sådant konsortium kommer huvudsakligen alt bero på gällande lagstiftning och bestämmelser i tidigare mellanstatligt avtal som tillåter denna samarbetsform (se avtalsmodell 1.5). Nedan följer en lista på sådant som bolagsordningen eller molsvarande bestämmelser bör omfatta, såvida del inte finns angivet i gällande lagsfiftning.

Bestämmelserna skall bl. a. ange:

1.    namn pä medlemmar som grundat sammanslutningen saml inträdesvill­koren för nya medlemmar;

2.    namn, säte, varaktighet saml sammanslulningens rättsliga status (med hänsyn till den lag som tillerkänner den rättsligt status);

3.    sammanslulningens syfle, hur del skall fullföljas saml resurser till sammanslutningens förfogande;

4.    hur del registrerade kapitalet är sammansatt;

5.    omfallning och begränsning av medlemmars ansvarighet;

6.    förfarande vid utnämning och entledigande av sammanslutningens chefer så väl som deras befogenheter;

7.    sammanslutningens förhållande till sina medlemmar, Iredje man och högre myndigheter, särskill i vad avser informalion om budget, bokslut och räkenskaper;

8.    personer med ansvar för finansiell och leknisk kontroll över samman­slutningens verksamhet samt rapporter som härrör från sådan kon­troll;

9.    villkor för ändring i bolagsordningen eller motsvarande bestämmelser saml för upplösning av sammanslutningen;

 

10.   regler som gäller personal;

11.   regler som gäller språk.


 


GOTAB Stockholm 1980