Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1980/81:15 Regeringens proposition

1980/81:15

med forslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg;

beslutad den 25 september 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bi­fogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

ULF ADELSOHN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en bestämmelse om tystnadsplikt för enskilda i lagen (1980:424) om åtgärder mol vattenförorening från fartyg. Den be­hövs när tillsyn av fartyg enligt lagen utövas av s. k. klassificeringsanslal-ler.

Lagförslaget avses träda i kraft samtidigt med den nya sekretesslagen, dvs. den I januari 1981.

I    Riksdagen 1980/81. I saml. Nr 15


 


Prop. 1980/81:15                                                                 2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenfiirore-ning från fartyg

Härigenom föreskrivs att 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenför­orening från fartyg skall införas en ny paragraf, 6 kap. 10 §, av nedan an­givna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

6 kap. TUlsyn

10 §

Den som har tagU befallning med tiUsyn enligt denna lag får inle obehörigen röja eller utnyttja vad han i sin tjänst har fått veta om en­skildas affärs- eller driftförhållan­den eller förhållanden av betydelse för rikels säkerhet.

I del allmännas verksamhet till­lämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.


 


Prop. 1980/81:15                                                      3

Utdrag KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET  PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1980-09-25

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Wikström, Friggebo, Mogård, Dahlgren, Krönmark, Burenstam Linder, Johansson, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell, Petri

Föredragande: statsrådet Adelsohn

Proposition med forslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Riksdagen har under våren 1980 antagit lagen (1980:424) om åtgärder mol vattenförorening från fartyg (prop. 1979/80: 167, JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366, SFS 1980:424). Lagen träder i väsentliga delar i kraft den 1 januari 1981. Den innehåller regler om det förebyggande skyddet mol vat­tenföroreningar från fartyg, dvs. föroreningar som står i samband med far­tygens drift eller som är förorsakade av olyckshändelser. I 6 kap. finns be­stämmelser om tillsyn.

Tillsynen över efterievnaden av bestämmelserna om fartygs konstruk­tion, utrustning och drift utövas av den myndighet som regeringen utser. För handelsfartygens vidkommande kommer tillsynsverksamheten hu­vudsakligen att utövas av sjöfartsverket. Det är uppenbart all enskildas affärs- och driftförhållanden och förhållanden av betydelse för rikels sä­kerhet kan bli kända i tillsynsverksamheten. Uppgifterna får i allmänhet anses så känsliga alt de bör omfattas av tystnadsplikt.

Sjöfartsverkets tillsyn uiövas av sådana befattningshavare i allmän tjänst som är underkastade sekretesslagens (1980: 100) reglering. De sek­retessbestämmelser som närmast blir aktueUa för dessa finns i 2 § p. 93 1 bilagan till sekretessförordningen (1980:657). Emellertid får regeringen med stöd av 6 kap. 6§ lagen om åtgärder mot vallenförorening från fartyg föreskriva att undersökning av fartyg och utmstning som företas av s. k. klassificeringsanstall skall godkännas som lillsynsförrättning verkställd av svensk myndighet. De som är knutna lill sädana anstalter är inte offentli­ga funktionärer i sekretesslagens mening. En tystnadsplikt för dessa bör därför införas. Jag föreslår därtor nu att en tyslnadspliktsbestämmelse i ämnet tas in 1 lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.


 


Prop. 1980/81:15                                                      4

Förslaget innebär i sak ingen nyhet jämfört med vad som gäller i dag. I den nu gällande lagen (1972:275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg stadgas nämligen 1 16 § att tillsyn över eflerievnaden av bestämmel­serna om fartygs konstruktion och utrustning skall utövas enligt lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg (sjösäkerhetslagen). Enligt sistnämn­da lag föreskrivs i I kap. 9§ lystnadsplikt bl.a. för den som har tagit be­fattning med tillsyn enligt lagen. På grund av hänvisningen till sjösäker­hetslagen har de som är knutna lill en klassificeringsanstall tystnadsplikt redan i dag för uppgifler som de får kännedom om i sin tillsyn enligt lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

Lagförslaget innebär att en tystnadsplikt för enskilda införs i lagen. I realiteten har tystnadsplikten - genom hänvisningen till sjösäkerhelsla-gen - funnits i åtskilliga år. Frågan är därför av en sådan beskaffenhet att lagrådets hörande torde sakna betydelse och därför kan underlåtas.

Bestämmelsen har tagits in som en ny paragraf i 6 kap. Av första stycket framgår att den som har tagit befattning med tillsyn enligl lagen inte obe­hörigen får röja eller utnyttja vad han i sin tjänst har fått veta om enskildas affärs- eller driflförhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets sä­kerhet. I paragrafens andra stycke har gjorts en hänvisning till sekretessla­gen beträffande tillsyn i del allmännas verksamhei.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen all anta inom kommunikationsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vallenförore­ning från fartyg.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra­ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980