Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1979/80:12

Tisdagen den 16 oktober

Kl. 15.00

Förhandlingarna leddes av tredje vice talmannen.


Nr 12

Tisdagen den 16 oktober 1979

Val av utrikes­nämnd m. m.


§ 1 Val av utrikesnämnd m. m.

Företogs val av 9 ledamöter och 9 suppleanter i utrikesnämnden, 50 ledamöter i riksdagens krigsdelegation, 12 riksdagens revisorer och 12 suppleanter, 17 ledamöter och 17 suppleanter i riksdagens lönedelegation, 8 ledamötefoch 8 suppleanter i riksdagens förvaltningsstyrelse, ordförande och ersättare 'för denne samt 4 ledamöter och 4 suppleanter i riksdagens besvärsnämnd, 18 medlemmar och 18 suppleanter i Nordiska rådet samt 18 ledamöter vilka skulle få delta i bolagsstämmor med Statsföretag AB.

SVEN ANDERSSON (fp):

Herr talman! Valberedningen har berett de på dagens föredragningslista upptagna valen. I fall då val avser två eller flera personer har valberedningen enhälligt godkänt gemensamma listor, som upptar så många namn som valet avser. Även i övrigt har valberedningen enhälligt ställt sig bakom de förslag som framgår av en till ledamöterna utdelad promemoria.

I egenskap av ordförande i valberedningen ber Jag att få överiämna de gemensamma listorna och protokollsuldrag beträffande övriga val.

Sedan de av Sven Andersson för dessa val avlämnade, gemensamma listorna upplästs av tredje vice talmannen och godkänts av kammaren befanns följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits på resp. listor, valda:

Utrikesnämnden

(för riksdagens innevarande valperiod)


ledamöter Allan Hernelius (m) Olof Palme (s) Torsten Bengtson (c) Gertrud Sigurdsen (s) Björn Molin (fp) Ingvar Svanberg (s) Bertil Lidgard (m) Stig Älemyr (s) Claes Elmstedt (c)


45


 


Nr 12

Tisdagen den 16 oktober 1979

Val av utrikes­nämnd m. m.


suppleanter

Per Petersson (m) Mats Hellström (s) Sture Korpås (c) Sture Palm (s) Georg Åberg (fp) Carl Lidbom (s) Ingrid Sundberg (m) Birgitta Dahl (s) Gunnel Jonäng (c)


Riksdagens krigsdelegation

(för riksdagens innevarande valperiod)


46


Bertil Lidgard (m)

Olof Palme (s)

andre vice talmannen Thorsten Larsson (c)

Gunnar Sträng (s)

Sven Andersson (fp)

Svante Lundkvist (s)

Tage Adolfsson (m)

Sven Aspling (s)

Ivan Svanström (c)

Erik Wärnberg (s)

Arne Andersson i Ljung (m)

Eric Holmqvist (s)

Einar Larsson (c)

Ingvar Carlsson (s)

tredje vice falmannen Karl Erik Eriksson (fp)

Lars Werner (vpk)

Änders Björck (m)

Lisa Mattson (s)

Kjell Mattsson (c)

Kjell-Olof Feldt (s)

Nils Carlshamre (m)

Stig Älemyr (s)

Claes Elmstedt (c)

Hilding Johansson (s)

Kersti Swartz (fp)

Ingvar Svanberg (s)

Allan Hernelius (m)

Gertrud Sigurdsen (s)

Karl-Eric Norrby (c)

Bertil Zachrisson (s)

Inger Lindquist (m)


 


Bengt Gustavsson (s)                                                    Nr 12        ,

Björn Molin (fp)                                                             Tisdagen den

Cari-Henrik Hermansson (vpk)                                          j oktober 1979

Elvy Olsson (c)                                                             ____________

Göran Karlsson (s)                                                         Kö/ av utrikes-

försie vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)                   nämnd m. m.

Georg Andersson (s)

Per Petersson (m)

Anna-Greia Leijon (s)

Johan Olsson (c)

Per Bergman (s)

Linnea Hörlén (fp)

Thage Peterson (s)

Ingrid Sundberg (m)

Sten Andersson (s)

Ulla Ekelund (c)

Alf Wennerfors (m)

Hans Gustafsson (s)

Bertil Jonasson (c)

Riksdagens revisorer

(för riksdagens innevarande valperiod)

revisorer

förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)

Sture Palm (s)

Bertil Jonasson (c)

Hugo Bengtsson (s)

Georg Åberg (fp)

Gudrun Sundström (s)

Allan Åkerlind (m)

Hagar Normark (s)

Ivan Svanström (c)

Ralf Lindström (s)

Wiggo Komstedt (m)

John Johnsson (s)

suppleanter

Bo Lundgren (m)

Kjell Nilsson (s)

Maj Pehrsson (c)

Ingemar Konradsson (s)

Rolf Sellgren (fp)

Wivi-Anne Radesjö (s)

Birgitta Rydle (m)                                                                             47


 


Nr 12

Tisdagen den 16 oktober 1979

Val av utrikes­nämnd m. m.


Margit Sandéhn (s) Rune Gustavsson (c) Stig Alftin (s) Joakim Ollen (m) Bengt Silfverstrand (s)

Av revisorerna utsågs enligt valberedningens förslag till


ordjörande

förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)

förste vice ordförande Sture Palm (s)

andre vice ordförande Bertil Jonasson (c)

Riksdagens lönedelegation

(för riksdagens innevarande valperiod)

ledamöter

Alf Wennerfors (m) Valter Kristenson (s) Åke Polstam (c) Helge Karlsson (s) Marianne Wahlberg (fp) Ivar Nordberg (s) Hans Nyhage (m) Bernt Nilsson (s) Arne Fransson (c) Lilly Hansson (s) Per-Olof Strindberg (m) Elvy Nilsson (s) Bengt Kindbom (c) Kjell Nilsson (s) Bertil Dahlén (fp) Tommy Franzén (vpk) Tage Adolfsson (m)


48


suppleanter

Bo Siegbahn (m) Kjell-Olof Feldt (s) Anna Eliasson (c) Sivert Andersson (s) Margot Håkansson (fp)


 


Kari-Erik Häll (s)                                                             Nr 12

Urs Ahlmark (m)                                                             Tisdagen den

Olle Östrand (s)                                                             16 oktober 1979

Elis Andersson (c)                                                          ____________

Rune Jonsson (s)                                                            Ka/ av utrikes-

Sonja Rembo (m)                                                            „-„ 

Birgitta Johansson (s) Marianne Karisson (c) Nils-Olof Grönhagen (s) Wilhelm Gustafsson (fp) Karin Nordlander (vpk) Sven Munke (m)

Riksdagens förvaltningsstyrelse

(för riksdagens innevarande valperiod)

ledamöter

Kari Leuchovius (m)

Oskar Lindkvist (s)

andre vice talmannen Thorsten Larsson (c)

Stig Olsson (s)

Sven Andersson (fp)

John Johnsson (s)

Alf Wennerfors (m)

Lilly Bergander (s)

suppleanter

Per Petersson (m) Lennart Andersson (s) Sven Eric Åkerfeldt (c) Tyra Johansson (s) Gabriel Romanus (fp) Roland Brännström (s) Gunnar Oskarson (m) Ulla Johansson (s)

Riksdagens besvärsnämnd

(för riksdagens innevarande valperiod)

ordförande

presidenten i försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg

ersättare jör ordföranden
justitierådet Erik Nyman
       /                                                          49

4 Riksdagens protokoU 1979/80:8-13    /


Nr 12

Tisdagen den 16 oktober 1979

Val av utrikes­nämnd m. m.


ledamöter

Inger Lindquist (m) Doris Håvik (s) Martin Olsson (c) Erik Johansson (s)

suppleanter

Joakim Oltén (m) Margit Sandéhn (s) Ingemar Hallenius (c) Karl-Erik Svartberg (s)


(ordförande och ersättare för ordföranden utsedda enligt valberedningens förslag)

Nordiska rådet

(för tiden intill dess val nästa gång ägde rum)

medlemmar

Allan Hernelius (m) Olof Palme (s) Bertil Jonasson (c) Sture Palm (s) Rolf Sellgren (fp) Paul Jansson (s) Ingrid Sundberg (m) Essen Lindahl (s) Rune Gustavsson (c) Doris Håvik (s) Per Petersson (m) Grethe Lundblad (s) Gunnel Jonäng (c) Svante Lundkvist (s) Gabriel Romanus (fp) Lars Werner (vpk) Nils Carlshamre (m) Lennart Andersson (s)


50


suppleanter

förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)

Thage Peterson (s)

Olle Eriksson (c)

Arne Gadd (s)

Elver Jonsson (fp)

Kari-Erik Häll (s)


 


Rolf Clarkson (m)                                                      -      Nr 12
Bengt Wiklund (s)
                                                     Tisdagen den

Ulla Ekelund (c)                                                              16 oktober 1979

Tyra Johansson (s)_______________________________________________

Margaretha af Ugglas (m)                                               Kallelse till konsti-

Georg Andersson (s)                                                       tuerande samman-

Gunnar Björk i Gävle (c)                                                  träden

Karin Flodström (s) Kersti Swartz (fp) Eivor Marklund (vpk) Tage Adolfsson (m) Nils Hjorth (s)

Ledamöter vilka skulle få delta i bolagsstämmor med Statsföretag AB

Rolf Clarkson (m) Hugo Bengtsson (s) Kjell Mattsson (c) Hans Gustafsson (s) Sven Andersson (fp) Lilly Hansson (s) Tage Adolfsson (m) Nils Erik Wååg (s) Johan Olsson (c) Rune Jonsson (s) Sven Eric Lorentzon (m) Anna-Greta Leijon (s) Arne Fransson (c) Birgitta Johansson (s) Eva Winther (fp) Sven Henricsson (vpk) Lennart Blom (m) Sivert Andersson (s)

§ 2 Kallelse till konstituerande sammanträden

TREDJE VICE TALMANNEN:

Jag får meddela att konstituerande sammanträden med krigsdelegationen, lönedelegationen och riksdagens revisorer äger rum i anslutning till detta plenum.

Krigsdelegationén kallas att sammanträda kl. 15.45 i lilla partilokalen, lönedelegationen kl. 16.00 i näringsutskottets sessionssal och riksdagens revisorer kl. 17.00 i revisorernas sessionssal, Regeringsgatan 65, 7 tr.

§ 3 Justerades protokollet för den 8 innevarande månad.                         51


 


Nr 12

Tisdagen den 16 oktober 1979

Kallelse till konsti­tuerande samman­träden


§ 4 Föredrogs och hänvisades

Proposition

1979/80:2 till konstitutionsutskottet

§ 5 Föredrogs och bifölls Interpellationsframsiällningar 1979/80:10-19

§ 6 Upplästes följande till kammaren inkomna ansökan:

Till riksdagens kammare

Härmed anhålles om ledighet från riksdagsuppdraget under tiden den 23 oktober-den 25 november 1979 för deltagande i Sveriges delegation vid FN:s 34;e generalförsamling. Stockholm den II oktober 1979 Grethe Lundblad

Kammaren biföll denna ansökan.

Tredje vice talmannen anmälde att Lars-Erik Lövdén (s) under denna tid skulle tjänstgöra som ersättare för Grethe Lundblad.


 


52


§ 7 Anmäldes och bordlades

Motioner

1979/80:50 av Anita Bråkenhielm och Ann-Cathrine Haglund

1979/80:51 av Lars Henrikson

1979/80:52 av Siri Häggmark m.fl.

1979/80:53 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl.

1979/80:54 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl.

1979/80:55 av Lena Öhrsvik

1979/80:56 av Lena Öhrsvik

med anledning av propositionen 1979/80:1 om socialtjänsten

1979/80:57 av Olle Aulin och Gunnar Oskarson 1979/80:58 av Anita Bråkenhielm 1979/80:59 av Gullan Lindblad och Margareta Gärd 1979/80:60 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl. 1979/80:61 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl. 1979/80:62 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl. med anledning av propositionen 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation, m. m.

1979/80:63 av Ulla Ekelund

med anledning av propositionen 1979/80:9 om konsumentförsäkringslag, m. m.

1979/80:64 av Ingrid Sundberg och Rune Rydén

med anledning av propositionen 1979/80:10 om kontroll av hybrid-DNA-teknikens användning


 


§ 8 Anmälan av interpellationer


Nr 12


Tisdagen den Anmäldes och bordlades följande interpellationer som ingivits till kam-     . ,   k, u     iqq

markansliet


den 15 oktober

1979/80:20 av Eva Hjelmström (vpk) till socialministern om kvalitetskraven på daghem och fritidshem:

Att barn har ett starkt behov av rörelse och aktiviteter men också av lugn och vila är självklarheter. Men dessa självklarheler har tyvärr inte slagit igenom i praktiken vid många barnstugor. Kvaliteten vid daghemmen och fritidshemmen är i dag skiftande vad gäller såväl personaltäthet och personalens utbildning som lekutrymmen, uteutrymmen och vilmöjligheter. Många kommuner tillämpar en omfattande överinskrivning av barn.

Särskilt vid de äldre barnstugorna i tätorterna är situationen Just vad gäller ytan per barn ofta ytterligt otillräcklig. Enligt socialstyrelsens rekommenda­tioner skall ytnormen per plats uppgå till 9-9,5 m- avdelningsyta. En avdelningsyta om 7 m per plats har medgivits för tillfälligt anordnade lokaler och vid fastställande, av platsantal för äldre anläggningar som saknar lekhall.

Denna yta per barn kan Jämföras med vad exempelvis en riksdagsledamot haratt tillgå, nämligen omkring 15 m, eller ett statsråd som kan ha upp till 50 m yta alt arbeta i. Socialdistrikt 5 i Stockholm, som omfattar delar av stadsdelen Södermalm, har för nästan hälften av sitt platsantal under 6 m per barn. Många avdelningar har t. o. m. mindre än 5 m.

Vid ett nytt daghem skall en syskongrupp om 15 barn i åldrarna 3-7 år ha tillgång till bl. a. följande utrymmen: två allrum, ett vilrum, ett våtlekrum, en verkstad och ett rörelselekrum. Flera äldre daghem på Södermalm saknar samtliga dessa utrymmen med undantag av ett, ofta trångt, allrum där alltså 15 barn och personal skall samsas på omkring 50 m eller utslaget per person 3 m. Möjligheter för barnen alt "dra sig tillbaka" och vila saknas helt eller får lösas i form av provisorier. Bullernivåerna blir höga och stressen ökar.

Därtill kommer alt utelekplats saknas eller också är myckel liten. Enligt socialstyrelsens rekommendationer skall utelekytan ligga på omkring 60 m per barn. Södermalm är dessutom en stadsdel överkörd av bilar. För att komma till en park tvingas barnen passera gator som varje dygn trafikeras av 60 000-70 000 bilar. Det finns ingen anledning att tro att det är bara i denna Stockholmsstadsdel som förhållandena är så dåliga. Likartade brister finns säkert på många andra håll.

Den av den förra treparfiregeringen tillsatta normutredningen för vissa kvalitetsfrågor beträffande daghem och fritidshem har nyligen presenterat sitt förslag. I stället för att tillföra verksamhetsområdet fastare regler för styrning föreslås att bestämmelserna om minimiytor för barnen skall tas bort!

5 Riksdagens protokoU 1979/80:8-13


Anmälan av inter­pellationer

53


 


Nr 12

Tisdagen den 16 oktober 1979

Meddelande om
frågor
      


Jag vill därför fråga socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern atl vidta för att kvaliteten vad gäller utrymmen för barn på daghem och fritidshem höjs så att barnen och personalen kan garanteras en bra miljö?

den 16 oktober

1979/80:21 av Bertil Zachrisson (s)t\\\ kommunikationsministern om genom­förandet av riksdagens trafikpolitiska beslut:

Riksdagens trafikpolitiska beslut från i våras måste snabbt förverkligas. Beslutet innebar väsentliga korrigeringar av del förslag som lades fram av folkpartiregeringen. En rad nya initiativ togs på grundval av motioner i utskotlsarbetet. Myndigheter och organisationer är i sitt arbete beroende av snara besked om hur det trafikpolitiska reformarbetet praktiskt skall läggas upp. Regeringsförklaringen ger tyvärr inga sådana besked.

Riksdagen vidgade den principiella synen på trafikpolitiken, begärde en mer målmedveten vägplanering och gav Järnvägen en starkare ställning såväl i del regionala trafikarbetet som i den allmänna trafikförsörjningen för personer och gods. I motsats till regeringsförslaget beslöt riksdagen att kollektivtrafikutredningens förslag om stöd lill kollektivtrafik skulle läggas fram, att en kollektivtrafikberedning skulle tUlsättas och att ett utvecklings­bolag för kollektivtrafik skulle inrättas. Vidare skulle forskningen på trafikområdet genomgå en grundlig översyn.

Delta är endast några men väsentliga inslag i beslutet från i våras, som riksdagen med starkt eftertryck begärde ett snabbt förverkligande av.

Jag vill mot denna bakgrund fråga kommunikationsminisfern;

När och med vilka åtgärder avser regeringen att genomföra riksdagens trafikpolitiska beslut?


 


54


§ 9 Meddelande om frågor

Meddelades att följande frågor framställts den 16 oktober

1979/80:45 av Gunnar Biörck i Värmdö (m) till Justitieministern om en kommentar till tidningsuppgifter om ökat antal knivmord:

Det har av pressen framgått att eU anmärkningsvärt stort antal knivmord på senare tid ägt rum i Sverige.

Har justitieministern tillfälle atl - om detta intryck bekräftas - ge en redogörelse för vad som är känt om bakgrunden härtill, och föranleder erfarenheterna i så fall några kommentarer ur sociologisk eller kriminologisk synvinkel?


 


1979/80:46 av Beriil Zachrisson (s) till kommunikationsministern om trafik-     Nr 12
ljusens signalväxhngsföljd:
                                               Tisdagen den

Genom regeringsbeslut i december 1978 skedde en ändring av vägmärkes-     16 oktober 1979

förordningen, som innebär alt trafikljusens signalväxhngsföljd ändras. Den        

nya förordningen träder i kraft den 1 juli 1980. Under förberedelserna för att    Meddelande om genomföra förändringen har det visat sig att kostnaderna för kommunerna    .frågor blir mycket stora.  Det har på goda grunder ifrågasatts om de stora kostnaderna i t. ex. Stockholm slår i rimlig proportion till de begränsade fördelar förändringen kan tänkas ha.

Jag vill därför fråga kommunikationsministern:

Är regeringen villig atl ompröva folkpartiregeringens beslut att ändra signalljusens växlingsföljd?

1979/80:47 av Månen Werner(m) till kommunikationsministern om en fast förbindelse över Öresund:

När avser statsrådet att aktualisera frågan om en fast förbindelse över Öresund?

§ 10 Kammaren åtskildes kl. 15.17.

In fidem

BENGT TÖRNELL

/Solveig Gemert