Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1979/80:60

Regeringens proposition

1979/80:60

om ändrade regler för redovisning av kupongskatt;

beslutad den 8 november 1979.

Regeringen föreslår riksdagen alt antaga det förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoil.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

INGEMAR MUNDEBO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändrade regler för Värdepapperscenlralen VPC AB:s inbetalning av kupongskatt lill riksskatteverket.

1 Riksdagen 1979/80. 1 saml. Nr 60


 


Prop. 1979/80:60                                                                 2

Förslag till

Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs atl 8, 12 och 25 §§ kupongskailelagen (1970:624)' skall ha nedan angivna lydelse.


8§

Nuvarande lydelse

Värdepapperscentralen skall se­nast fyra månader efter utdelnings­tillfället lämna riksskatteverket upp­gift om dels det sammanlagda belop­pet av utbetalade utdelningar för vilka skattskyldighet ej förelegat, dds storleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för varje skattskyldig, dels de aktier för vilka utdelning ej kunnat utbetalas till följd av bristande uppgifter om den utdelningsberättigade, dds det sam­manlagda beloppet av innehållen kupongskatt. Inom samma tid skall värdepapperscenlralen inbetala in­nehållen kupongskatt.


Föreslagen lyddse

Värdepapperscentralen skall se­nast fyra månader efter utdelnings­tillfället lämna riksskatteverket upp­gift om

1) del sammanlagda beloppet av utbetalade utdelningar för vilka skallskyldighet ej förelegal,

2slorleken av utbetalad utdelning och innehållen kupongskatt för varje skattskyldig,

3)   det sammanlagda beloppet av utdelningso/w ej kunnat utbetalas till följd av bristande uppgifter om den utdelningsberättigade,

4)   det sammanlagda beloppet av innehållen kupongskatt.

Inom samma lid skall värdepap­perscentralen inbetala innehållen kupongskatt tid riksskatteverket.

Vad i andra stycket sagts gäller inte kupongskatt på utdelning som avses i första siycket 3). Sådan skatt inbetalas senast vid utgången av det kalenderår då utdelningen utbetalas, dock senast vid utgången av det femte kalender­året efter året Jor utddningsUllföllet.


 


X2f

Vid förvallarregistrering enligt 3 kap. 10 § andra stycket försia punk­ten aktiebolagslagen (1975:1385) el­ler 16 § första stycket lagen (1970:596) om förenklad akiiehante-


Vid förvallarregistrering enligt 3 kap. 10 § andra slyckel första punk­ten aktiebolagslagen (1975:1385) el­ler 16 § första styckel lagen (1970:596) om förenklad akiiehante-


• Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:996. 2 Senaste lydelse 1975:1383.


 


Prop. 1979/80:60

Nuvarande lydelse

ring gäller bestämmelserna i 7-11, 20 och 22 §§ denna lag om värdepap­perscentralen i stället förvaltaren. Är fråga om utdelning på andel i aktie­fond, som förvaltas av registrerande fondbolag, gäller bestämmelserna i 7-11, 20 och 22 §5 denna lag om värdepapperscentralen i stället för-varingsbanken. Uppgifi enligt 7 § försia stycket skall lämnas på sätt föreskrives i 7 § andra stycket i sam­band med registreringen av andels­innehavet samt i övrigt när förva-ringsbanken begär del, av den som registreringen avser enligt aklie-fondslagen( 1974:931). Registrerande fondbolag är skyldigt atl omedelbart lämna förvaringsbanken upplysning om förhållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Föreslagen lyddse

ring gäller beslämmelserna i 7 §, iS.'} Jörsta och andra styckena, 9-11, 20 samt 22 §§ denna lag om värdepap­perscenlralen i stället förvaltaren. Är fråga om utdelning på andel i aktie­fond, som förvaltas av registrerande fondbolag, gäller bestämmelserna i /,'!>', 8ii försia och andra styckena, 9-tf, 20 samt 22 S§ denna lag om värdepapperscentralen i stället för­varingsbanken. Uppgift enligt 7 § första slyckel skall lämnas på sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av an­delsinnehavel samt i övrigt när för­varingsbanken begär det, av den som registreringen avser enligt aktie­fondslagen (1974:931). Registrerande fondbolag är skyldigt atl omedelbart lämna förvaringsbanken upplysning om förhållande som är av belydelse för frågan om innehållande av kupongskatt. Värdepapperscentralen skall vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift lill riksskatteverket om förvaltning enligt 3 kap. 10 § andra stycket första punkten aktiebolagslagen (1975:1385) eller 16 S försia stycket lagen om förenklad akliehantering.


25 §


Härtill taxeringsnämnd inkommit blankett med uppgifl om aktieutdel­ning belräffande fysisk eller juridisk person, som ej är i laxeringsdislriktet skallskyldig till statlig inkomstskatt för utdelning som avses med uppgif­ten, och skall ej denna blankett sän­das till annan taxeringsnämnd, skall nämnden snarasi möjligt och senast den 15 juli under taxeringsåret till länsslyrelsen överlämna blanketten och ange sådanl för nämnden känt förhållande, som kan tjäna till led-


Hartill taxeringsnämnd inkommit blankett med uppgifl om aktieutdel­ning beträffande fysisk eller juridisk person, som ej är i laxeringsdislriktet skallskyldig lill statlig inkomsiskalt för utdelning som avses med uppgif­ten, och skall ej denna blankett sän­das lill annan taxeringsnämnd, skall nämnden snarast möjligt och senasi fjorton dagar efter den dag då nämn­den skall ha avslutat sitt taxeringsar­bete beträffande del beskattningsår utdelningen avser, lill länsslyrelsen


1* Riksdagen 1979/80. 1 saml. Nr 60


 


Prop. 1979/80:60


Nuvarande lydelse

ning vid bedömande om skattskyl­dighet för kupongskatt föreligger. Blankett, som med hänsyn till upp­gifterna däri finnes böra föranleda ytterligare åtgärder enligt taxerings­lagen (1956:623), disponeras av läns­styrelsen fördetta ändamål. Föranle­der uppgift skattskyldighet för ku­pongskatt, skall länsstyrelsen tillstäl­ la riksskatteverket blanketten till­sammans med den ulredning som taxeringsnämnden gjort. Har läns­styrelsen kännedom om ytteriigare förhållande av betydelse i förevaran­de avseende, skall länsstyrelsen upp­lysa verket om det.


Föreslagen lydelse

överlämna blanketten och ange sådanl för nämnden känt förhållan­de, som kan tjäna till ledning vid bedömande om skattskyldighet för kupongskatt föreligger. Blankett, som med hänsyn till uppgifterna däri finnes böra föranleda ytteriigare åtgärder enligt taxeringslagen (1956:623), disponeras av länsstyrel­sen för detta ändamål. Föranleder uppgift skattskyldighet för kupong­skatt, skall länsstyrelsen tillställa riksskatteverket blanketten tillsam­mans med den utredning som tax­eringsnämnden gjort. Har länsstyrel­sen kännedom om ytterligare förhål­lande av betydelse i förevarande avseende, skall länsstyrelsen upply­sa verket om det.


Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.


 


Prop. 1979/80:60                                                      '.

Utdrag
BUDGETDEPARTEMENTET
                PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1979-11-08

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Bohman, Mundebo, Wikström, Mogård, Dahlgren, Åsling, Söder, Krön­mark, Johansson, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell, Petri

Föredragande: statsrådet Mundebo

Proposition om ändrade regler för redovisning av kupongskatt

1 Inledning

Riksskatteverket (RSV) har anhållit att ändrade bestämmelser skall införas rörande Värdepapperscenlralen VPC AB:s (VPC) skyldighet att inbetala kupongskatt för aktieutdelning som inte kunnal utbetalas till följd av bristande uppgifierom den utdelningsberättigade. Enligt framställningen bör VPC få rätt att skjuta upp inbetalningen av kupongskatt för sådan utdelning till utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. I det följande lägger jag fram förslag lill sådana ändrade regler. Vidare föreslårjag en teknisk ändring i kupongskailelagen (1970:624) som föranleds av den föriängda taxeringsperiod som införts fr. o. m. 1979.

2 Redovisning av kupongskatt

2.1 Nuvarande regler

Utdelning från svenskt aktiebolag beskattas vanligen hos mottagaren som inkomst av kapital. I vissa fall utgör utdelningen inkomst av rörelse. Är mottagaren inte skaltskyldig enligt allmänna regler skall under vissa förutsättningar i stället kupongskatt utgå. Skattskyldighet föreliggerenligt 4 § kupongskattelagen för utdelningsberältigad om denne är fysisk person, som inte är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet och utdelningen inte är hänföriig till inkomst av här i landet bedriven rörelse. Under samma förutsättning föreligger skattskyldighet för oskiftal dödsbo efter sådan person liksom för utiändskl bolag eller juridisk person, som enligt 16 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall likställas med utländskt bolag. Dessutom finns regler om skattskyldighet till kupongskatt för utländsk


 


Prop. 1979/80:60                                                      6

delägare i handelsbolag m. m.och för utdelningsberältigad som inte äger den aktie på vilken utdelningen belöper. Slutligen finns också bestämmelser om skattskyldighet för utdelningsberältigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, all annan därigenom obehörigen bereds förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Kupongskatt utgår med 3Q % av utdelningen. I vissa fall kan procentsatsen vara reducerad på grund av dubbelbeskattningsavtal. Ärendeom kupong­skatt prövas av RSV. RSV är också den myndighet till vilken kupongskatt redovisas och inbetalas. Skyldigheten att redovisa och inbetala kupongskatt åvilar i princip de utdelande aktiebolagen.

1 fråga om aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebo­lagslagen (1975:1385), ABL, eller på vilka lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering är tillämplig (i det följande benämnda VPC-bolag) ombesörjs utbetalning av utdelning lill delägarna av VPC. Det ankommer också på VPC att redovisa och inbetala kupongskatt på utdelningen från dessa bolag. Enligt 7 § kupongskattelagen skall VPC vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om del inte av tillgänglig uppgift om den utdelningsberättigade framgår, alt denne inte är skattskyldig till kupongskatt. Kupongskatt skall vidare innehållas då utdelning inte kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade. Uppgift till ledning för bedömning av skattskyldigheten till kupongskatt skall avges skriftligen lill VPC i samband med begäran om införing i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap. 12 § ABL eller 12 § lagen om förenklad aktiehantering, samt i övrigt då VPC begär det.

Senasi fyra månader efter utdelningstillfället skall VPC avge redovisning till RSV till ledning för kupongskattens bestämmande. Redovisningen skall bl. a. innehålla uppgift om de aktier för vilka utdelning inte kunnat betalas lill följd av bristande uppgifier om den utdelningsberättigade. Inom samma tid skall VPC också inbetala innehållen kupongskatt.

Utbetalar VPC utdelning efler det all kupongskatt för aktierna inbetalats lill RSV och visar del sig att den utdelningsberättigade inte varit skallskyldig lill kupongskatt, skall RSV återbetala den ifrågavarande kupongskatten till VPC. Återbetalning sker dock inte beträffande utdelning som avser utdel­ningstillfälle lidigare än fem år före det kalenderår då VPC lill RSV överiämnar utredning till stöd för sin framställning om återbetalning.

Har VPC underlåtit alt innehålla kupongskatt fastän della hade bort ske, skall VPC ändå inbetala skattebeloppet men får kräva detta åter av den skatlskyldige.

Beträffande aktier som är förvaliarregistrerade enligt 3 kap. 10 ij andra slyckel första punklen ABL eller 16 § försia stycket lagen om förenklad akliehantering gäller de nu beskrivna reglerna i stället förvaltaren. Är fråga om utdelning på andel i aktiefond som förvaltas av fondbolag som enligt 31 !; aktiefondslagen (1974:931) för register över innehav av andel i aktiefond som bolaget förvallar, gäller motsvarande bestämmelser i stället den bank som


 


Prop. 1979/80:60                                                      7

förvarar tillgångarna i aktiefond saml mottar inbetalningar och ombesörjer utbetalningar som avser fonden (förvaringsbanken).

För utdelning på aktier i annal aktiebolag än VPC-bolag skall aktiebolaget självt fullgöra redovisningen av kupongskatt lill RSV. Liknande regler om innehållande, inbetalning och återbetalning av kupongskall som för VPC gäller i fråga om sådana aktiebolag. Skyldighet föreligger sålunda atl, senast fyra månader efter utdelningstillfället dock senasi den 15 januari påföljande år, inbetala kupongskatt för såväl sådan utdelning för vilken säkra uppgifter om skattskyldighet föreligger som för utdelning beträffande vilken aktiebo­lagets uppgifter om den utdelningsberättigade är ofullständiga eller för vilken uppgifter till stöd för en bedömning av skallskyldigheten saknas. Inkommer efler redovisningen uppgifier som visar atl skattskyldighet till kupongskatt inte förelegat beträffande viss del av det inbetalade kupongskaliebeloppel sker återbetalning från RSV.

2.2      RSV:s framställning

1 framslällning till budgetdepartementel har RSV anhållit om ändrade regler för VPC:s skyldighet att inbetala kupongskall för sådan utdelning vilken inte kunnat utbetalas av VPC till följd av bristande uppgifl om den utdelningsberättigade. RSV har framhållit alt den nuvarande ordningen med oinskränkt inbetalningsskyldighel och efterföljande återbetalning från RSV medför såväl administrativa nackdelar som likvidiletsproblem för VPC. Verket har därför hemställt all inbelalningsskyldighelen för kupongskall ändras på så sätt, alt VPC erhåller rätt atl skjuta upp inbetalning av kupongskatt för inte utbetalad utdelning till den tidpunkt, då möjligheten lill återbetalning från RSV upphör och kupongskatten blir definitiv. Som redan framgått infaller denna lidpunkt vid ulgången av del femte kalenderåret efter året för utdelningstillfället avseende utdelningen i fråga. Det kan i samman­hanget nämnas atl RSV i avvaktan på behandling av sin framslällning beviljat VPC anstånd med inbetalning av interimistisk kupongskatt t. o. m. den 31 december 1980 med stöd av 20 § kupongskailelagen.

2.3       Föredragandens överväganden

Kupongskailelagen infördes genom lagstiftning år 1970 (prop. 1970:134, BeU 60, rskr 364). Den ersatte då den lidigare gällande förordningen (1943:44) om kupongskall. Den nya lagstiftningen innebar inga omfallande ändringar belräffande skattskyldighetens omfattning. Inte heller infördes någon änd­ring av skattesatsen. De regler som infördes var huvudsakligen föranledda av det nya aktiehanleringssystemet enligt lagen om förenklad akliehantering. Sislnämnda författning innebar all en stor del av de administrativa uppgifter som lidigare ålegat aktiebolagen i stället övertogs av det nybildade VPC. För de aktiebolag som anslutit sig till det nya systemet, VPC-bolagen, skall VPC


 


Prop. 1979/80:60                                                      8

bl. a. föra aktiebok, utsända aktiebrev och emissionsbevis och svara för utbyte av akiiebrev. VPC skall vidare utsända utdelning för bolagens räkning. Bestämmelserna om VPC:s uppgifter i andra VPC-bolag än bank och försäkringsbolag har numera intagits i 3 kap. 8 § ABL.

Av ca 2 500 utdelande aktiebolag i Sverige har f n. ungefär 160 bolag anslutit sig till VPC-syslemei. Endast ett fåtal av de på börs- och fondhand-larlislorna noterade aktiebolagen slår utanför VPC. VPC ombesörjer häri­genom utbetalning av omkring hälften av det totala utdelningsbeloppet från svenska aktiebolag. Detta innebär också atl en avsevärd del av kupongskatten redovisas via VPC.

Enligt 12 kap. 3 § tredje styckel ABL och 21 § försia siycket lagen om förenklad aktiehantering skall i beslut om utdelning i VPC-bolag anges den dag, då aktieboken och förteckningen över andra utdelningsberättigade än ägare skall avstämmas, för fastställande av vilka som är införda i dem. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller i förteckningen, skall anses vara behörig all la emot utdelning. Emellertid förekommer inte sällan alt den utdelningsberättigade, av olika skäl, ännu inte inregistrerat sill aktieinnehav då avstämningsdagen infaller. I sådanl fall kan aktien interi­mistiskt komma all bli bokförd som tillkommande okänd ägare. Någon behörig mottagare av utdelningen finns då inte. Har den utdelningsberätti­gade inte anmält sig inom fyra månader efter uldelningstillfäliet, eller saknas eljest uppgift om dennes skattemässiga status, är VPC, enligt vad tidigare sagts, skyldig alt inbetala kupongskatt för aktien till RSV. När sedermera erforderliga uppgifier om den utdelningsberättigade inkommer till VPC, betalas utdelningen ut. Framgår det därvid atl den utdelningsberättigade inte är skattskyldig till kupongskall eller att kupongskall skall utgå med reducerat belopp, betalar VPC ut utdelningen utan avdrag för kupongskatt eller med reducerat kupongskaileavdrag. VPC har härefter alt hos RSV ansöka om återbetalning av den med för högt belopp inbetalda kupongskatten. Under den tid som förflyter mellan utbetalning av utdelning och återbetalningen får VPC med upplånade medel täcka eventuella underskott på sina utdelnings-medelskonton. Vad nu sagls gäller även de aktier i VPC-bolag som är förvaliarregistrerade. Enligt RSV:s anvisningar (RSV Dt 1973:37) skall utdelning som förvaltaren inte kunnat placera inom 2,5 månader från uldelningstillfäliet återbetalas till VPC. Inbetalning av interimistisk kupong­skatt ombesörjs således av VPC även för inte utbetalad utdelning på sådana aktier.

Som jag tidigare nämnt svarar VPC för en betydande del av aktiebolagens lolala utdelningsbelopp. De utdelningar som åriigen går via VPC kan uppskattas lill ca 2,2 miljarder kr. En ulredning på VPC visaratt ca 1,6 °/ooav utdelningsbeloppet eller ca 3,5 milj. kr. kvarstår outbetalai vid liden för redovisning av kupongskatt till RSV. Interimistisk kupongskatt inbetalas med 30 % av detla belopp dvs. med drygt 1 milj. kr. Erfarenhetsmässigt kommer 75-80 % av denna kupongskatt atl återbetalas lill VPC inom fem år.


 


Prop. 1979/80:60                                                      9

sedan det vid utbetalningen visat sig atl den utdelningsberättigade inte varit skattskyldig till kupongskatt. Mer än hälften därav återbetalas inom ett år.

Del kan mol bakgrund av det anförda ifrågasättas om den nuvarande ordningen med inbetalning av interimistisk kupongskatt och efterföljande återbetalning är lämplig. Jag har redan framhållit all VPC under liden mellan inbetalning och återbetalning av kupongskatten i vissa fall får vidkännas underskott på sina konton för utdelningsmedel vilka måste täckas genom upplåning. Av siörre belydelse äremellertid de administrativa problem som är förenade med del nuvarande systemet. Hos såväl VPC som hos RSV föranleder rutinerna med återbetalning av kupongskatt ell omfattande arbete. En inte ringa del härav sker manuellt.

Syftet med VPC-systemel är all åstadkomma en effektiv akliehantering. Etl led i denna effeklivering ulgör VPC:s övertagande av VPC-bolagens redovisningsskyldighet för kupongskatt. Det är givetvis önskvärt alt ruti­nerna för redovisningen utformas så all detta syfle inte motverkas. Enligt min mening är förhållandena i detla avseende inte fullt tillfredsställande f n. Jag delar således RSV:s uppfattning om behovet av ändrade regler på ifrågavarande område.

En möjlighet atl undanröja de nuvarande problemen med de omfattande återbetalningarna lill VPC skulle vara att VPC, vid utbetalning av utdelning för vilken kupongskatt lidigare redovisais, gjorde avdrag för den inbetalade kupongskatten. Härigenom skulle den utdelningsberättigade själv få ansöka hos RSV om återbetalning. Förutom alt detta skulle vålla besvär för den utdelningsberättigade, skulle dock en sådan omläggning snarare öka än minska RSV:s arbetsbelastning.

RSV har föreslagit all VPC i stället erhåller möjlighet att skjuta upp inbetalningen av interimistisk kupongskall till dess - vid utgången av det femte kalenderåret efter uidelningstilirället - kupongskatten blir definitiv. Med denna lösning kommer VPC alt inbetala kupongskatt endast med del belopp som slutligen skall tillfalla statskassan. Någon återbetalning av kupongskatt till VPC blir då inte aktuell. Samtidigt bortfaller det nuvarande problemet med likvidiietsmässiga underskott i VPC.

Av det föregående har framgått alt RSV från VPC f n. uppbär interimistisk kupongskatt lill etl belopp av ca I milj. kr. åriigen. Jag har vidare påpekat atl endast 20-25 % härav eller 200 000-250 000 kr. slutligen kommer att tillfalla statskassan som kupongskatt. Den av RSV föreslagna ändringen medför att en viss del av sistnämnda belopp kan komma atl inbetalas till RSV först sex år efter utdelningstillfällel. De minskade ränteintäkter detla föranleder torde emellertid mer än väl uppvägas av de administrativa fördelarna av den senarelagda inbetalningen. Övervägande skäl talar således enligt min mening för atl de nuvarande reglerna ändras så atl VPC erhåller möjlighet atl uppskjuta inbetalningen av kupongskatt till den tidpunkt då denna blivit definitiv. Jag föreslår därför alt sådana ändrade regler införs.


 


Prop. 1979/80:60                                                      10

De nya beslämmelserna bör utformas så att från skyldigheten au senasi fyra månader efler utdelningstillfället inbetala innehållen kupongskatt, undantas kupongskatt på utdelning som inte kunnal utbetalas till följd av bristande uppgifter om den utdelningsberättigade. VPC skall dock även i fortsättningen innehålla sådan kupongskatt. Utbetalar VPC efier de fyra månaderna utdelning till någon som är skaltskyldig lill kupongskatt, skall ifrågavarande kupongskall inbetalas till RSV senast vid utgången av utbelalningsåret. På utdelning som förblir outbetald skall kupongskatt inbetalas till RSV senasi vid ulgången av det femte kalenderåret efier året för uidelningstilirället. De nu föreslagna bestämmelserna föranleder ändringar i 8 och 12 §§ kupongskailelagen.

De nya reglerna bör såsom RSV föreslagit bli tillämpliga endasl på VPC. De särskilda förhållanden som råder i fråga om detta bolag saknar motsvarighet för övriga redovisningsskyldiga. Jag har tidigare framhållit vilka betydande belopp som årligen utdelas via VPC och alt så goll som samtliga noterade bolag är anslutna till VPC-systemel. De belopp som går vid sidan av VPC avser i inte ringa utsträckning utdelning på organisationsaktier inom koncern. Någon inbetalning av interimistisk kupongskall på sådana aktier blir i allmänhet inte aktuell. I övrigi lorde den mer begränsade ägarkretsen i flertalet av bolagen utanför VPC oftast medföra relativt god kännedom om vem som är utdelningsberältigad och huruvida denne är skaltskyldig lill kupongskatt eller inte. De totala resliiuiionerna till bolag utanför VPC-systemet omfattar också ett väsentligt lägre belopp än åierbelalningarna lill VPC. Även kontrollsvårigheter kan anföras mot en generell senareläggning av kupongskalteinbelalningarna. Jag förordar således all de föreslagna ändringarna begränsas till all avse VPC.

De nya beslämmelserna bör få tillämpas omedelbart.

3 Ändring av 25 § kupongskattelagen

Har lill taxeringsnämnd inkommit uppgift om aktieutdelning beträffande fysisk eller juridisk person, som inte är skaltskyldig till statlig inkomstskatt för utdelningen i laxeringsdislriktet skall, enligt 25 § kupongskattelagen, nämnden överiämna uppgiften till länsstyrelsen, om inte uppgiften skall sändas lill annan taxeringsnämnd där mottagaren av utdelningen är skall­skyldig. Överlämnandet lill länsstyrelsen skall ske snarast möjligt och senast den 15 juli under laxeringsårel.

Tidsfristen är bestämd med hänsyn lill taxeringsperiodens längd. Tax­eringsperioden utgick lidigare med ulgången av juni månad taxeringsåret. Enligt den år 1978 ändrade lydelsen av 71 § taxeringslagen (1956:623) skall arbeiei i taxeringsnämnd i fortsättningen vara avslutat före utgången av november månad taxeringsåret. Till dess regeringen bestämmer annal skall dock, enligt ikraftträdandebestämmelserna till paragrafen, laxeringsperioden avslutas före utgången av oktober månad taxeringsåret.


 


Prop. 1979/80:60                                                     11

Den föriängda laxeringsperioden medför att även den i 25 § kupongskat­telagen angivna tidsfristen bör föriängas. Med hänsyn till atl laxeringsperio­dens längd kan komma att ändras efier vad nyss sagts, är det emellertid inte lämpligt atl den lidpunkt då uppgift om utdelning senast skall ha överlämnats till länsstyrelsen bestäms till visst angivet dalum. Jag föreslår därför alt en regel införs enligt vilken angivna uppgift skall överlämnas till länsstyrelsen senast fjorton dagar efter den tidpunkt då taxeringsnämndens arbete beträffande ifrågavarande års taxering skall vara avslutat.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen föreslår riksdagen att antaga inom budgetdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredraganden har lagl fram.


 


GOTAB 6284.S   Slockholm 1979