Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1979/80:130

Regeringens proposition

1979/80:130

om svenskt medlemskap i Afrikanska utvecklingsbanken m. m.;

beslulad den 27 mars 1980

Regeringen föreslår riksdagen alt antaga de förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riksdagen att godkänna svenskl medlemskap i Afrikanska utvecklingsbanken (ADB). Vidare föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

1    Riksdagen 1979180. 1 saml. Nr 130


 


Prop. 1979/80:130

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan lill lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall' skall ha nedan angivna lydelse.

' Senaste lydelse 1979:461. Bilaga


Immunitet och/eller privilegier gäller för följande


Tillämplig internationell överenskommelse


 


Internationella organ


Fysiska personer


 


29 Afrikanska utvecklings­banken


Ledamöterna i bankens styrelse och personer med tjänst hos eller uppdrag av banken


Överenskommelse den 4 augusti 1963 om upprättande av Afrikanska utvecklingsbanken


Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.


 


Prop. 1979/80:130                                                                   3

Utdrag
UTRIKESDEPARTEMENTET
                       PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1980-03-27

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Bohman, Mundebo, Wikström, Friggebo, Mogård, Dahlgren, Åsling, Sö­der, Krönmark, Burenstam Linder, Johansson, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell och Petri,

Föredragande: statsrådet Wikström

Proposition om svenskt medlemskap i Afrikanska utvecklingsbanken (ADB)

I    Inledning

1.1 Afrikanska utvecklingsbankens (ADB) hittillsvarande verksamhet

Den Afrikanska utvecklingsbanken (ADB) bildades år 1963, då överens­kommelsen om upprättande av ADB antogs vid ett möte med afrikanska finansministrar i Khartoum i Sudan,

Bakom tillkomsten av de båda övriga regionala utvecklingsbankerna -Asiatiska ulvecklingsbanken (AsDB) och Interamerikanska ulvecklings­banken (IDB) - stod både i-länder och länder i resp. region. ADB tillkom däremot som ett uttryck för de oberoende afrikanska ländernas önskan om etl närmare samarbete. Överenskommelsen om ADB kom därför endast all medge medlemskap för afrikanska stater. Tillkomsten av ADB var således en manifestation av afrikansk enighet och solidaritet, utan hänsyn till politiska och språkliga skillnader. ADB:s medlemmar omfattar idag 48 afrikanska stater.'

Syftet med bankens verksamhet var att medverka till ekonomisk och social utveckling i Afrika. För alt nå detta mål skulle ADB i försia hand lämna lån till afrikanska stater samt främja investeringar av offentligt och privat kapital i Afrika. Bankens resurser har hittills främsl utgjorts av de

' Algeriet, Benin, Botswana, Burundi, Centralafrikanska republiken, Comorema, Congo, Djibouti, Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Marocko, Mauritanien, Mauridus, MoQambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tunisien, Uganda, Zaire, Zambia och Övre Volta.


 


Prop. 1979/80:130                                                                   4

afrikanska medlemsländernas inbetalade kapitalinsatser, men också av medel som upplånals på de privala kapitalmarknaderna samt krediter som lämnals av vissa länder, däribland Sverige.

ADB beviljade sin första kredit år 1967. Vid en jämförelse med AsDB och IDB kan konstateras atl ADB:s fortsatta utlåningsverksamhel har skett i en långsammare takt än AsDB:s och lDB:s. Huvudskälet lill detta var alt förutsättningarna för de Ire institutionernas verksamhel och utveck­ling redan från böijan tedde sig ganska olika. Först och främst hade ADB. till skillnad från AsDB och IDB, begränsade finansiella resurser lill silt förfogande. Vidare hade de afrikanska länderna, i motsats lill l.ex. de latinamerikanska ländema, ägnat sig myckel litet ål förberedelsearbete i form av projeklidenlifiering.

Tabell 1 visar ADB:s utlåning under åren 1967-1978, och labell 2 visar den totala utlåningen fördelad på olika sektorer under samma period.

TabeU 1. ADB:s utlåning under åren 1%7 - 1978, miy. doUar

 

Ar

1967 1968 1%9 1970 1971 1972 1973 1974 1975     1976 1977     1978

Belopp

2,3    3,0   7,9    11,2 24,7 27,4 43,1  88,6 103,6   97,1   154,0   205,7

Totalt uppgår ADB:s beviljade ullåning under åren 1967- 1978 lill 768,6 milj. dollar. Som en Jämförelse kan nämnas att under molsvarande period beviljade IDB ur sitt ordinarie kapital lån på totall 4,7 miljarder dollar och AsDB under perioden 1968 - 1978 lån på totall 3,9 miljarder dollar.

Tabell 2. ADBrs totala utlåning fördelat på olika sektorer under perioden 1967— 1978

 

 

milj, dollar

%

Jordbruk

109,1

14,2

Transportväsende

202,9

26.4

Telekommunikation

69,9

9,1

Energi

129,1

16.8

Vatten och avlopp

104,5

13,6

Industri och nationella

 

 

utvecklingsbanker

150,6

19,6

Hälsovård

2,3

0,3

Summa                       768,4'            100

Skillnaden mellan tabell I och 2 i vad avser summan beror på avrundning.

1.2 Svenska bidrag till ADB

Somjag tidigare har nämnt har ADB hittills haft begränsade resurser till sitt förfogande för utlåning. Sverige har aktivt verkat för att stödja de afrikanska ländernas strävan att bygga upp ADB till en stark regional institution. Detta har skett genom att Sverige vid ett antal tillfällen under 1970-talet har lämnat banken finansiellt stöd dels i form av tre krediter på


 


Prop. 1979/80:130                                                                   5

lolall 53 milj, kr,, dels genom bidrag på totalt 4 milj. kr,, för finansiering av förinvesteringssludier, Kredilerna, som har lämnals på s. k, mjuka villkor, har en löptid på 50 år med de lio försia åren amorieringsfria och är räntefria, utom vad gäller en av krediterna där en avgifi på 0,75 procent las ul. Bidragen lill finansieringen av förinvesteringssludier sker i form av gåvor.

De svenska kredilerna har använts som en del av ADB:s ordinarie långivning, medan förinvesteringsmedlen lill största delen har finansierat konsultstudier, vilka sedermera har legat lill grund för bankens projektlån­givning. Ett par svenska konsuller har därvid anlitats.

1.3 Öppnandet av ADB för icke-regionalt medlemskap

Ända sedan bankens tillkomst i början av 1960-talel har frågan om atl även låta icke-regionala, dvs. icke-afrikanska, länder bli medlemmar dis­kuterats inom ADB, Varken bland de afrikanska länderna, som i första hand såg skapandet av ADB som ett utiryck för afrikansk enighel och solidaritet, eller bland de icke-afrikanska länderna fanns vid bankens till­komst tillräcklig vilja och önskan atl låla ADB bli öppen också för icke­regionalt medlemskap. I början av 1970-talel väcktes dock åter frågan om alt öppna ADB för medlemskap för icke-regionala länder. Bakgrunden lill delta var i försia hand behovet att förstärka bankens resurser, vilkel ansågs kunna ske l.ex. genom inträdet av kapitalstarka i-länder. Efter vissa utredningar och diskussioner beslöls emellerlid all låla frågan falla.

Parallelll med övervägandena rörande öppnandet av ADB i början av 1970-talet fördes förhandlingar om alt upprätta en lill ADB knuten fond, som skulle ha till uppgift alt lämna lån på mjuka villkor, Della ledde till tillkomsten av Afrikanska utvecklingsfonden (ADF) år 1972. ADF blev till skillnad från ADB från början öppen för medlemskap även för icke-regio­nala länder. F. n. är 21 icke-afrikanska länder, däribland Sverige, medlem­mar i ADF. ADF:s verksamhet finansieras, i likhet med motsvarande organisation - Internationella utvecklingsfonden (IDA) — inom världs­banksgruppen, genom gåvobidrag från de icke-regionala medlemslän­derna, vilka utgörs av i-länder samt vissa oljeexporterande stater. De icke­regionala medlemsländerna har ulfäsl sig att t.o.m. år 1981 bidra med totalt drygt I miljard US dollar, varav Sveriges andel kommer all uppgå till ca 84 milj. US dollar eller ca 346 milj. kr., vilket motsvarar ca 7 procenl av de totala bidragen.

Är 1976 logs frågan om icke-regionalt medlemskap i ADB ånyo upp till behandling. Vid ADB-styrelsens årsmöte år 1977 beslöts att låta utreda frågan. I den rapport som blev resultatet av denna ulredning och som förelades ADB-styrelsens årsmöte år 1978 rekommenderades att banken skulle öppnas för icke-regionalt medlemskap. Årsmötet beslöt, sedan man hade ställt sig bakom ulredningens rekommendation, atl uppdra åt ADB:s


 


Prop. 1979/80:130                                                     6

president att inleda förhandlingar med icke-regionala länder om formerna och villkoren för dessa länders inträde i ADB.

Inför förhandlingarna hade de afrikanska länderna som en viktig gemen­sam utgångspunkt att bankens karaklär som en afrikansk institution skulle bevaras också i framtiden. Detta skulle åstadkommas bl.a, genom att 2/3 av röstslyrkan i banken reserverades ,"jr de afrikanska länderna och atl bankens president alltid skulle vara afrikan. Inför förhandlingarna som inleddes i november 1978 förelåg en av ADB utarbetad dokumentation, som bl, a, omfatlade förslag till en reviderad överenskommelse om upprät­tande av ADB. 1 förhandlingarna deltog å ena sidan ADB:s president och direktion och å andra sidan representanter för de icke-regionala länderna'. Trots att förhandlingarna var både politiskt känsliga och tekniskl kompli­cerade kunde de avslutas redan efter ca tre månader. Resultatet av för­handlingarna förelades ADB-styrelsen vid dess årsmöte år 1979 för god­kännande. Godkännande beslutades av ADB-styrelsen den 17 maj 1979. Beslutet var så gott som enhälligt. Endast Libyen röstade mot och Algeriet reserverade sig mot beslutet. Efter styrelsens positiva beslut kunde proce­duren avseende såväl de afrikanska som icke-regionala ländernas ratifika­tion av den reviderade överenskommelsen om ADB inledas. Överenskom­melsen om Afrikanska utvecklingsbanken lorde fogas till protokollet som hilaga 1.

Som en del av ADB-styrelsens godkännande av förhandlingsresultatet ingick fastställande av vissa regler om villkoren och formerna för de icke­regionala ländernas inträde i ADB.

2   Förslaget till reviderad överenskommelse om ADB m. m.

Ett resultat av förhandlingarna om öppnandet av ADB för icke-regionalt medlemskap är att överenskommelsen om ADB i vissa avseenden har reviderats. När det gäller dess bestämmelser om storleken av bankens kapital kvarstår dock det i den ursprungliga överenskommelsen av år 1963 fastställda beloppet. Enligt överenskommelsen om ADB har bankens sty­relse rätt att fatta beslut om att höja detta belopp, vilket senast skedde vid dess årsmöte år 1979. Innebörden av detta beslut redovisas senare i detta avsnitt.

I det följande redovisar jag i första hand det viktigare innehållel i den reviderade överenskommelsen om ADB.

I kapitel I i överenskommelsen om ADB sägs att Afrikanska utveck­lingsbankens ändamål är alt främja den ekonomiska och sociala utveck-

' Följande icke-regionala länder har deltagit i förhandlingarna: Belgien. Brasilien, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Förenade Arabemiraten, Italien, Japan, Jugoslavien, Kuwait, Nederländerna, Norge, Storbri­tannien. Schweiz, Spanien, Sverige, U.S.A. och Österrike.


 


Prop. 1979/80:130                                                                   7

lingen för dess regionala, dvs. afrikanska, medlemmar. Della skall ske genom utnyttjande av bankens samlade resurser för finansiering av projekl och program i dessa länder. Medlemskap skall vara öppel för varje afri­kanskt land som är en oberoende stal samt för de icke-regionala länder som är medlemmar i Afrikanska ulvecklingsfonden. ADB skall ha en styrelse, en direktion, en president samt minst en vice president.

Somjag nyss har nämnt beslöt ADB-styrelsens årsmöte år 1979 att höja bankens kapital. Höjningen, som sker i samband med de icke-regionala ländernas inträde i ADB, görs från nuvarande I 220000000 till 5 250000000 kontoenheter vilket efter omräkning' motsvarar 6333 337 500 US dollar. Av detta skall högst 3 500000000 kontoenheter eller 4 222 225 000 US dol­lar avsättas för de regionala ländernas och högst 1 750000000 kontoen­heter eller 2 111 112 500 US dollar avsättas för de icke-regionala ländernas teckning. Fördelningen av de icke-regionala ländernas del av kapitalel har överenskommits dem emellan. Av bankens kapital skall 25 procent inbeta­las av medlemmarna under fem år och i fem lika stora delar. För de icke­regionala länderna skall inbetalningarna ske i konvertibel valuta. Resteran­de 75 procent av bankens kapital utgör garanlikapital, vilkel av ADB kan begäras bli helt eller delvis inbetalt av medlemmarna i det hypotetiska fall bankens övriga tillgångar inte skulle räcka för atl betala bankens ule­stående och förfallna skulder.

Beträffande fastställande av en ny konto- och värdeenhet för banken samt upprätthållande av kapitalinsatsernas värde gäller följande. Beslutet rörande ett tidigare framlagt förslag att införa Internationella valutafon­dens särskilda dragningsrätter (SDR) som ADB:s konto- och värdeenhet skall t. v. uppskjutas. Detta beslut samt reglerna för upprätthållande av kapitalinsatsernas värde skall komma att tillämpas först sedan beslut har fattats i Världsbanken (IBRD) all i denna organisation införa SDR och därtill hörande regler om upprätthållande av kapitalinsatsernas värde.

I kapitel 3 i överenskommelsen om ADB regleras formerna för ADB:s verksamhet. Den skall ske genom långivning antingen genom användande av det av medlemmarna inbetalda kapitalet eller med medel som banken har lånat upp. Bankens beviljade utlåning får vid inget tillfälle överstiga summan av dess tecknade kapital, dess reserver och vinstmedel. Vid sin långivning skall banken i första hand finansiera kostnaderna i utländsk valuta för ett projekt, men den kan även under vissa omständigheter finansiera de kostnader för ett projekt som uppstår lokall. ADB skall vid sin utlåning särskilt beakta projekt som omfattar flera länder. Upphandling av varor och tjänster till av ADB finansierade projekt skall, ulom i vissa undantagsfall, göras i land som är medlem i banken.

' Den kontoenhet (= unit of account) som ADB f. n. tillämpar är uttryckt i en viss guldmängd. Omräkningen mellan US dollar och "unit of account" sker efter en fastställd kursrelation som innebär att en kontoenhet motsvarar 1,20635 US dollar.


 


Prop. 1979/80:130                                                                   8

I överenskommelsens kapitel 4 stadgas om de befogenheter, som lill­kommer ADB. Här faslslälls bl.a. bankens rätl all låna upp medel på nationella och internationella kapitalmarknader.

I kapitel 5 finns reer för bankens organisation och förvaltning. ADB:s högsta beslutande organ är styrelsen. Den består av en ledamot och en suppleant från varje medlemsland. Slyrelsen sammanträder som regel en gång per år vid bankens årsmöte. Bankens löpande verksamhet skall handhas av en direktion, som beslår av arton ledamöter. Av dessa utser de afrikanska medlemmarna tolv och de icke-regionala medlemmarna sex ledamöter. Detta sker genom val inom den regionala resp. den icke­regionala gruppen. Överenskommelse har nåtts mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige samt Schweiz, att utse en gemensam direktionsledamot. Innehavet av posten kommer att rotera mellan dessa länder. Direktionens och bankens arbete leds av en president, som alltid skall vara afrikan och som väljs på fem år av bankens slyrelse. Presidenten och staben skall vara gemensam för ADB och ADF, men dessa skall fungera som två juridiskt separata institutioner. En samordning förutses dock ske av direktionernas arbete.

Vaije medlems röstetal baseras på storleken av dess andel av bankens kapital. Fördelningen av kapitalet mellan den regionala och icke-regionala gruppen innebär en samlad röststyrka på 66 2/3 procent för de regionala länderna och 33 1/3 procent för de icke-regionala ländema. Normalt fattas styrelsens resp. direktionens beslut med en majoritet av del röstetal som är företrätt vid tillfället för beslutsfattandet. Till skydd för de icke-regionala ländernas minoritetsintressen har dock i överenskommelsen om ADB fasl­slällls dels vissa regler för beslutförhet när det gäller beslut av slyrelsen, dels regler om kvalificerad majoritet för beslut rörande suspendering av medlem saml ändringar av överenskommelsen om ADB.

Bestämmelserna som reglerar hur utträde resp. suspendering av medlem sker finns inlagna i kapitel 6. Här fastslås bl. a. atl varje medlem när som helst kan utträda ur ADB.

I överenskommelsens kapitel 7 finns bestämmelser avseende immunitet och privilegier. Jag redovisar i ett senare avsnitt i denna proposition båda dessa frågor.

1 kapitel 8 återfinns de regler som gäller för ändring av överenskommel­sen. Däri ingår, somjag tidigare har nämnt, regler för beslutförhet i detta sammanhang.

I de regler om formerna och villkoren för de icke-regionala ländernas inträde, som ADB-styrelsen antog vid sitt årsmöte år 1979, har fastställts alt höjningen av ADB:s kapital skall träda i kraft från den I januari 1981 eller det senare datum, som direklionen fastställer. Beslutet om att öppna ADB för medlemskap för icke-regionala länder kan träda i krafl när de afrikanska staterna har godkänt de föreslagna ändringarna i överenskom­melsen om ADB samt har inbetalt sin ökade del av ADB:s kapital. Härut-


 


Prop. 1979/80:130                                                    9

över erfordras att minst tio icke-regionala länder, varav minsl fyra av de största andelstecknarna, har ratificerat överenskommelsen om ADB samt har överlämnat sina bidragsinstrument.

För Sveriges vidkommande medför vad jag tidigare har anfört rörande höjning av ADB:s kapital följande. Vid den fördelning av de icke-regionala ländernas del av kapitalet på I 750000000 konloenheter eller 2 111 112500 US dollar som har överenskommits, fastställdes Sveriges andel därav till 3,95 procent motsvarande 69 120000 kontoenheter eller 83 382912 US dol­lar. Av detla utgör 75 procent eller 62 537 184 US dollar garantikapital, medan resterande 25 procenl eller 20845 728 US dollar skall inbetalas. Denna inbetalning sker i svenska kronor baserat på en kurs om 4,345 kr per dollar.

Det belopp som Sverige sålunda skall teckna i ADB:s kapital uppgår till 365 634 069 kr, varav 91 408 518 kr skall inbetalas till banken. Inbetalningen skall ske under fem år i fem lika stora delar. En försia inbetalning skall ske under budgetåret 1980/81. För detta ändamål harjag i prop. 1979/80: 100 (Bilaga 6) under anslaget Cl. Bidrag till Internationella biståndsprogram, posten Regionala utvecklingsbanker beräknat ett bidrag för budgetåret 1980/81 till 18 281704 kr. Riksdagens beslul i fråga om detta bidrag har gjorts avhängigt dess godkännande av denna proposiiion.

Som Jag tidigare har anfört kommer några regler för upprätthållande av kapitalinsatsernas värde t. v. inte att tillämpas. När så sker kan det komma all medföra förpliktelser för samtliga medlemmar, däribland Sverige, att på grund av förändrade kursrelationer, göra mindra fyllnadsinbetalningar för atl upprätthålla värdet på av medlemsländerna inbetalat kapital.

3    Immunitet och privilegier

Etl svenskt medlemskap i Afrikanska utvecklingsbanken aktualiserar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Som tidigare har nämnts, innehåller överenskommelsen om Afrikanska utvecklingsbanken bestämmelser om immunitet och privilegier dels för banken som sådan, dels för befattningshavarna vid banken. Dessa bestäm­melser berör samtliga stater som blir medlemmar i banken. Enligt en särskild föreskrifl i överenskommelsen (artikel 58) skall varje medlem omgående underrätta banken om de åtgärder som medlemmen har vidtagit för att göra bestämmelserna om immunitet och privilegier dllämpliga på sitt territorium.

Banken skall, enligt överenskommelsen, åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande, utom i vad avser åtgärder i dess upplåningsverksamhet (artikel 52). Särskilda fommregler anges för de fall då talan får väckas mot banken. Medlem får dock inte i något fall väcka talan mot banken och inte heller får talan grundas på krav som kan härledas till medlem. Bankens egendom får


 


Prop. 1979/80:130                                                    10

inte bli föremål för säkerhetsåtgärder eller exekutiva åtgärder innan laga­kraftägande avgörande föreligger.

Bankens egendom skall alltid vara undantagen från husrannsakan, rekvi­sition, konfiskation, expropriation och liknande åtgärder (artikel 53.1). Bankens arkiv och handlingar skall vara okränkbara (artikel 53.2).

1 den mån det behövs för att banken skall kunna fullgöra sina uppgifter, skall bankens egendom undantas från restriktioner, kontrollbestämmelser och liknande (artikel 54). Banken skall vidare, när det gäller dess officiella kommunikationer, hos varje medlem ges samma förmåner som andra medlemmar i banken ges där (artikel 55).

Immunitet och privilegier i vissa hänseenden skall medges ledamöterna i bankens styrelse och direktion samt deras ersättare. Detsamma gäller tjänstemän och andra anställda samt experter och konsulter som utför uppdrag för banken (artikel 56). De nämnda befattningshavarna skall så­lunda åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande för åtgärder som de har vidtagit i tjänsten. Vidare skall varje medlem i banken, utom såvitt gäller sina egna medborgare, medge dessa befattningshavare undantag från invandrartestriktioner, utlänningsregistrering och nationell tjänsteplikt samt lättnader i valutarestriktioner. Därutöver skall de nämnda personerna vid resa åtnjuta samma förmåner som medges andra medlemmars officiella representanter med motsvarande rang.

Både banken och personalen skall åtnjuta förmåner när det gäller skatter och banken dessutom när det gäller tull (artikel 57). Banken och dess egendom skall vara befriad från all skatt och varje slag av tull. Beträffande skuldebrev och värdehandlingar som utgivits av banken eller garanterats av banken gäller vissa begränsningar i beskattningsrätten. Slutligen gäller att skatt inte får påföras löner och arvoden som banken betalar till direk­tionsmedlemmar och deras ersättare, eller till tjänstemän och andra hand­läggare.

I samband med ratifikationen av överenskommelsen kan stat förklara att den förbehåller sig rätten att beskatta löner och liknande ersättningar som banken utbetalar till personer med hemvist i detta land (artikel 64). Sverige bör avge en sådan förklaring. Jag har i denna fråga samrått med chefen för budgetdepartementet.

Bestämmelserna om immunitet och privilegier har tillkommit i bankens intresse (artikel 59). Direktionen får i erforderlig omfattning häva vissa av förmånerna, om det skulle tjäna bankens syften. Detta gäller i fråga om bankens immunitet mot rättsligt förfarande och undantagen för banken från restriktioner o. dyl. Det gäller vidare undantagen i fråga om skatter och tullar både för banken och personaten samt personalens förmåner i övrigt. Bankens president har rätt och skyldighet att häva immuniteten för befattningshavare, om den skulle hindra rättvisans gång och kan hävas utan förfång för banken.

Vid ett svenskt medlemskap i banken måste överenskommelsens be-


 


Prop. 1979/80:130                                                             II

slämmelser om immunitet och privilegier tas in i svensk rätt. Enligt 4*j lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skall sådana internationella organ och därtill anknutna personer som anges i bilagan lill lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligt vad som besläms i avtal eller stadga som är i krafl i förhållande till Sverige. För att Afrikanska utvecklingsbanken och dess personal skall komma i åtnjutande av de förmåner som anges i överenskommelsen om att upprätta banken bör till den nämnda bilagan fogas en ny punkt, som avser banken, medlemmarna i dess styrelse och direktion och deras ersättare, anställda vid banken samt experter och konsuller som fullgör uppdrag för banken. Den nya punkten bör betecknas som punkt 29,

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. Bestämmelser­na i överenskommelsen om immunilel och privilegier blir dock tillämpliga som svensk lag först från den dag då överenskommelsen träder i krafl i förhållande till Sverige Ofr prop. 1975/76:205 s. 18 0. Det åligger regeringen all kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Vid upprättandet av förslaget har samråd skett med chefen för justitiedepartementet.

4   Svenskt medlemskap m. m.

Frågan om alt öppna Afrikanska utvecklingsbanken för medlemskap även för icke-regionala länder har vid flera tillfällen varit föremål för diskussion och överväganden bland de afrikanska länderna. Vid ADB-styrelsens årsmöte år 1978 beslöts slutligen dels att anta en rekommenda­tion om att ADB skulle öppnas för icke-regionalt medlemskap, dels att uppdra åt bankens president att inleda förhandlingar med de icke-regionala länderna om formerna och villkoren för dessa länders inträde i ADB. Sedan dessa förhandlingar slutförts, godkändes förhandlingsresultatet vid styrelsens årsmöte år 1979. Trots att dessa förhandlingar var både politiskt känsliga och tekniskt komplicerade kunde de slutföras redan efter ca tre månader, vilket måste betecknas som en framgång.

I det följande villjag ange ett par av de främsta skälen lill att ett positivt beslut, efter många års diskussioner och överväganden, nu kunnat fattas om att öppna ADB för icke-regionalt medlemskap. För det första har den politiska situationen som länge präglade de afrikanska ländernas uppfatt­ning i denna fråga i flera avseenden ändrats. Det var i början av 1960-talet säkert naluriigt för de afrikanska länderna all, under den pågående frigö­relseprocessen från kolonialt beroende och de poliliska förhållanden som därvid rådde i Afrika, avvisa tanken på icke-regionalt medlemskap. Den


 


Prop. 1979/80:130                                                    12

poliliska utvecklingen under 1960- och 1970-talen medförde att de afri­kanska länderna vid slutet av 1970-talet kunde inta en mera pragmatisk inslällning i denna fråga. Vidare hårde icke-regionala ländernas inställning kommit att kännetecknas av en klarare politisk vilja atl medverka till en förstärkning av ADB:s ställning både finansiellt och politiskt.

För del andra har medvetandet om de afrikanska ländernas finansiella behov ökat samtidigt som bristen på tillräckliga resurser utgjort ett svårt problem för banken. Övervägande skäl har kommit alt tala för att detta problem endast kunde lösas genom att låta de icke-regionala länderna vinna inträde i ADB. Därigenom skulle ADB:s resurser komma att förstär­kas dels direkl genom i-ländernas inbetalade kapitalinsatser, dels indirekt genom atl bankens möjligheter till upplåning på kapitalmarknaderna -genom den ökade kapitalbasen - klart skulle förbättras.

Det faklum att ADB nu öppnas för medlemskap för icke-afrikanska länder utgör ett viktigt steg i strävandena till ett närmare samarbete mellan Afrika och icke-regionala, i första hand industrialiserade, länder. Genom inträdel av icke-regionala länder i ADB och den förstärkning av bankens finansiella ställning som därmed följer anser Jag all goda möjligheter före­ligger för alt den nödvändiga ökningen av bankens utlåning skall komma till stånd.

Från svensk sida har ADB under 1970-talel vid ett antal tillfällen erhållit finansiellt stöd. dels i form av krediter, dels för finansiering av förinveste­ringssludier. Det svenska stödet motiverades främst av vår önskan atl siödja de afrikanska ländernas strävan att bygga upp en stark regional institution samt vår vetskap om bankens brist på tillräckliga resurser. Etl fortsatt svenskt stöd till ADB kommer att bli ett värdefullt komplement till våra insatser i ADF.

Till vad jag nyss har anfört villjag lägga följande. Från u-ländernas sida framhålls det ofta som värdefullt att ha tillgång till flera internationella finansieringsorgan, eftersom detta ökar u-ländernas möjligheter att få ge­hör för sina egna prioriteringar och minskar riskerna för en beroendeställ­ning till en enda institution. U-ländernas relativa röststyrka är också större i regionalbankerna än inom t. ex. Väridsbanken/IDA, vilket ger förutsätt­ningar för etl ökat u-landsinflytande på verksamheten. Detta finns klart markerat i ADB, där de regionala medlemsländerna erhåller 2/3 av det totala röstetalet. Existensen av de regionala utvecklingsbankerna har, enligt mångas uppfattning, inneburit att vissa i-länder mobiliserat ytterliga­re biståndsresurser, som annars knappast hade tillförts u-länderna. Re-gionalbankerna och till dem knutna fonder, som enligt min mening är väl fungerande utvecklingsinstitutioner, utgör därför ett värdefullt komple­menl till framför allt Världsbanken/IDA:s verksamhet i resp. region. Ur svensk synpunkt har det vidare ansetts värdefullt att vi genom våra bidrag till regionalbankerna har haft möjlighet att sprida våra biståndsresurser mellan existerande utvecklingsbanker.


 


Prop. 1979/80:130                                                   13

Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört vill jag förorda atl Sverige fullföljer sitt tidigare slöd lill ADB genom all söka medlemskap i banken. Den andel som Sverige därvid skall teckna i ADB:s kapital moisvarar 365 634069 kr, varav 91 408518 kr skall inbelalas under fem år i fem lika slora delar. Jag förordar att Sverige erlägger en försia inbetalning under budgetåret 1980/81. För detla ändamål harjag i prop. 1979/80:100 (Bilaga 6) under anslaget Cl. Bidrag till Internationella biståndsprogram, posten Re­gionala utvecklingsbanker beräknat ett bidrag för budgetåret 1980/81 till 18281704 kr.

Mot bakgrund av vad Jag tidigare har redovisat rörande överenskommel­sens stadganden om immunitet och privilegier förordar jag att de ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, som etl svenskt medlemskap i ADB föranleder, genomförs. Samiidigi förordar jag atl Sve­rige i samband med tillträdet till överenskommelsen om ADB förklarar atl Sverige förbehåller sig rätten att beskatta löner och liknande ersättningar, som banken utbetalar till personer med hemvist i Sverige.

5   Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1.   godkänna överenskommelsen om Afrikanska utvecklingsban­ken, sådan den reviderats den 17 maj 1979,

2.   bemyndiga regeringen att teckna andelar i Afrikanska utveck­lingsbankens kapital för en summa om 69 120000 kontoenheter, vilket f. n. svarar mol 365 634069 kr,

3.   bemyndiga regeringen att för en första inbetalning av tecknad andel i Afrikanska utvecklingsbankens kapital la i anspråk 18281 704 kr, som för detla ändamål har reserverats i budgeten för budgetåret 1980/81 (prop. 1979/80: 100, Bilaga 6, Cl)

4.   antaga förslaget till ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

6   Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar atl genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredragan­den har lagt fram.


 


Prop. 1979/80:130


14


(Översättning) Bilaga 1


Agreement Establishing the African Developmeni Bank

The Governments on whose behalf this Agreement is signed,

Determined to strengthen African solidar-ily by means of economic cooperation be-tween African States,

Considering the necessity of accelerating the developmeni of the extensive human and natural resources of Africa in order to stimu-late economic developmeni and social prog­ress in that region,

Realizing the importance of co-ordinating national plans of economic and social devel­opmeni for the promotion of the harmonious growth of African economies as a whole and the expansion of African foreign trade and, in particular, inter-African trade,

Recognizing that the establishment of a fi-nancial institution common to all African counlries would serve these ends,

Convinced that a partnership of African and non-African counlries will facilitate an additional flow of inlernational capital through such an institution for Ihe economic developmeni and social progress of the re­gion, and the mutual benefit of all parties to this Agreement,

Have agreed to establish hereby the Afri­can Developmeni Bank (hereinafter called the "Bank") which shall be governed by the following provisions:


Överenskommelse   om   upprättande   av Afrikanska utvecklingsbanken

De regeringar på vilkas vägnar detta avtal har undertecknats,

som är fast beslutna att genom ekonomiskt samarbete mellan de afrikanska staterna stär­ka den afrikanska solidariteten,

som beaktar nödvändigheten av att på­skynda utvecklingen av de betydande mänsk­liga resursema och naturtillgångarna i Afrika i syfte att stimulera den ekonomiska utveck­lingen och det sociala framåtskridandet inom denna region,

som inser betydelsen av att samordna na­tionella planer för ekonomisk och social ut­veckling i syfte att främja en harmonisk till­växt av den afrikanska ekonomin i dess hel­het samt en ökning av den afrikanska utrikes­handeln och i synnerhet den interafrikanska handeln,

som erkänner att upprättandet av en för alla de afrikanska länderna gemensam finan­siell institution skulle tjäna dessa syften,

som är övertygade om att ett samgående mellan afrikanska och icke-afrikanska länder underlättar ett ytterligare tillflöde av interna­tionellt kapital genom en sådan institution för regionens ekonomiska utveckling och sociala framåtskridande samt är fördelaktigt för alla parter i denna överenskommelse,

har överenskommit att härigenom upprätta Afrikanska utvecklingsbanken (här nedan be­nämnd "Banken"), för vilken följande be­stämmelser skall gälla:


 


Chapter 1

Purpose, Functions, Membership and Struc-

ture

Artide I Purpose

The purpose of the Bank shall be to contri-bute to the economic developmeni and social progress of its regional members-individual-ly and jointly.


Kapitel 1

Ändamål, verksamhet, medlemskap och upp­byggnad

Artikel I Ändamål

Bankens ändamål är att främja den indivi­duella och gemensamma ekonomiska utveck­lingen och sociala framåtskridandet för dess regionala medlemmar.


 


Prop. 1979/80:130


15


 


Artide 2 Functions

1.    To implement its purpose, the Bank
shall have the following functions:

a.    To use the resources at its disposal for
the financing of investment projects and pro­
grammes relating to the economic and social
developmeni of its regional members, giving
special priority to:

i. Projects or programmes which by their nature or scope concem several mem­bers; and

ii. Projects or programmes designed to make the economies of its members in-creasingly complementary and to bring about an orderly expansion of their foreign trade;

b.    To undertake, or participate in, the se-
lecfion, study and preparation of projects,
enterprises and activities contributing to such
developmeni;

c.     To mobilize and increase in Africa, and
outside Africa, resources for the financing of
such investment projects and programmes;

d.    Generally, to promote investment in Af­
rica of public and private capital in projects
or programmes designed to contribute to the
economic developnient or social progress of
its regional members;

e.    To provide such technical assistance as
may be needed in Africa for the study, prep­
aration, financing and execution of develop­
meni projects or programmes; and

f.     To undertake such other activities and
provide such other services as may advance
its purpose.

2.   In carrying out its functions, the Bank shall seek to co-operate with national, region­al and sub-regional developmeni institutions in Africa. To the same end, it should co-operate with other inlernational organiza-tions pursuing a similar purpose and with oth­er institutions concemed with the develop­meni of Africa.

3.   The Bank shall be guided in all its deci-sions by the provisions of artides 1 and 2 of this Agreement.

Artide 3

Membership and Geographical Area

1. Any African country which has the sta­tus of an independent State may become a


Artikel 2 Uppgifter

1.    För att fullgöra sitt ändamål skall Ban­
ken ha följande uppgifter:

a)    utnyttja de resurser som står fill dess
förfogande för finansiering av investerings­
projekt och program för dess regionala med­
lemmars ekonomiska och sociala utveckling,
varvid särskilt företräde skall ges till:

i. projekt eller program som genom sin natur eller omfattning berör flera medlem­mar; och

ii. projekt och program avsedda att göra deras medlemmars ekonomiska strukturer mer komplementära och att främja en an­passad tillväxt av deras utrikeshandel;

b)   att företa eller delta i utväljandet av samt utredningar och förberedelser för pro­jekt, företag och åtgärder som kan bidraga till en sådan utveckling;

c)    att inom och utanför Afrika uppbåda och öka resursema för finansiering av sådana investeringsprojekt och program;

d)    att allmänt främja investeringar i Afrika
av offentligt och privat kapital i projekt och
program avsedda att bidra till dess regionala
medlemmars ekonomiska utveckling eller so­
ciala framåtskridande;

e)    att fillhandahålla sådant tekniskt bi­
stånd som kan behövas i Afrika för utred­
ning, förberedelse, finansiering och genomfö­
rande av utvecklingsprojekt eller program;
och

O att vidta sådana andra åtgärder och till­handahålla sådana andra tjänster som kan främja dess syfte.

2.   I sin verksamhet skall Banken eftersträ­va samarbete med nationella, delregionala och regionala utvecklingsinstitufioner i Afri­ka. I detta syfte bör den samarbeta med inter­nationella organisationer med samma ända­mål och med andra institutioner som befattar sig med utvecklingen i Afrika.

3.   Banken skall i alla sina beslut beakta bestämmelserna i artiklarna I och 2 i denna överenskommelse.

Artikel 3

Medlemskap och geografiskt område

1. Varje afrikanskt land som har ställning av oberoende stat kan bli regional medlem i


 


Prop. 1979/80:130


16


 


regional memberof the Bank. It shall acquire membership in accordance with paragraph 1. or paragraph 2. of artide 64 of this Agree­ment.

2.    The geographical area to which the re­gional membership and developmeni activi­ties of the Bank may extend (referted to in this Agreement as "Africa" or "African", as the case may be) shall comprise the continenl of Africa and African Islands.

3.    Nonregional counlries which are, or be­come, members of the African Developmeni Fund, or which have made, or are making, contributions to the African Developmeni Fund under terms and conditions similar lo the terms and conditions of the Agreement Estabhshing the African Developmeni Fund, may also be admitted to the Bank, at such times and under such general mles as the Board of Govemors shall have established. Such general rules may be amended only by decision of the Board of Govemors by a two-third majority of the total number of gover-nors, induding two-thirds of the govemors of nonregional members, representing not less than three-fourths of the total voting power of the member counlries.

Artide 4 Structure

The Bank shall have a Board of Govemors, a Board of Directors, a President, at least one Vice-President and such other officers and staff to perform such dufies the Bank may determine.


Banken. Det erhåller medlemskap i enlighet med punkt 1 eller punkl 2 i artikel 64 i denna överenskommelse,

2,    Det geografiska område som del regio­
nala medlemskapet i Banken och Bankens
utvecklingsarbete kan utsträckas till (i denna
överenskommelse kallat "Afrika" eller "afri­
kanskt" alll efler omsländighetema) skall
omfatta den afrikanska kontinenten och de
afrikanska öarna.

3.    Icke-regionala länder, som är eller blir
medlemmar i Afrikanska ulvecklingsfonden
eller som har givit eller ger bidrag till Afri­
kanska utvecklingsfonden på samma villkor
som villkoren i avtalet om upprättande av
Afrikanska utvecklingsfonden, kan även fa
tillträde till Banken vid tidpunkt och i enlig­
het med bestämmelser som styrelsen har fast­
ställt. Dessa allmänna bestämmelser kan änd­
ras endast genom beslut av styrelsen med två
tredjedelars majoritet av sammanlagda anta­
let styrelseledamöter, inbegripet två tredje­
delar av styrelseledamöterna från icke-regio­
nala medlemmar, vilka företräder minst tre
fjärdedelar av samtliga medlemmars röstetal.

Artikel 4 Struktur

Banken skall ha en styrelse, en direktion, en president, minst en vice president samt tjänstemän och personal som kan fullgöra de av Banken fastställda uppgifterna.


 


Chapter II Capital

Artide 5 Authorized Capital

la. The authorized capital stock of the Bank shall be 250,000,000 units of account. It shall be divided into 25,000 shares of a par value of 10,000 units of account each share, which shall be available for subscription by members.

b. The value of the unit of account shall be 0.88867088 gramme of fine gold.

2. The authorized capital stock shall be divided into paid-up shares and callable shares. The equivalent of 125,000,000 units of


Kapitel 11 Fonder

Artikel 5 Kapital

I a) Bankens kapital skall uppgå till 250000000 kontoenheter. Den skall fördelas på 25 000 andelar med ett nominellt värde av 10000 kontoenheter per andel, som medlem­marna skall vara berättigade att teckna.

b) Varje kontoenhets värde skall vara 0,88867088 gram fint guld.

2. Kapitalet skall fördelas på inbetalda an­delar och garantiandelar. Motvärdet av 125000000 kontoenheter skall vara inbetalda


 


Prop. 1979/80:130


17


 


account shall be paid up, and Ihe equivalent of 125,000,000 units of account shall be call­able for the purpose defined in paragraph 4.a. of artide 7 of this Agreement.

3.    Subject to the provisions of paragraph 4
of this artide, the authorized capital stock
may be increased as and when the Board of
Govemors deems il advisable. Uniess that
stock is increased solely to provide for the
initial subscription of a member, the decision
of the Board shall be adopled by a two-thirds
majority of the total number of Govemors,
representing not less than three-quarters of
the total voting power of the members.

4,    The authorized capital stock and any
increases thereof shall be allocated for sub­
scription to regional and nonregional mem­
bers in such proportions that the respective
groups shall have available for subscription
that number of shares which, if fully sub-
scribed, would result in regional members
holding two-thirds of the total voting power
and nonregional members one-third of the
total voting power.

Artide 6 Subscription of Shares

1.    Each member shall initially subscribe
shares of the capital stock of the Bank. The
initial subscription of each member shall con-
sist of an equal number of paid-up and call­
able shares. The initial number of shares to
be subscribed by a State which acquires
membership in accordance wiih paragraph I.
of artide 64 of this Agreement shall be that
set forth in its respect in annex A to this
Agreement, which shall form an integral part
thereof. The initial number of shares to be
subscribed by other members shall be deter­
mined by the Board of Govemors.

2,    ln the event of an increase of the capital
stock for a purpose other than solely to pro­
vide for an initial subscription of a member,
each member shall have the right to sub­
scribe, on such uniform terms and conditions
as the Board of Govemors shall determine, a
proportion of the increase of stock equivalent
to the proportion which its stock theretofore
subscribed bears to the total capital stock of
the Bank. No member, however, shall be
obligated to subscribe to any part of such
increased stock.


andelar, och motvärdet av 125 000000 kon­toenheter skall vara garantiandelar för det i punkt 4 a) i artikel 7 i denna överenskom­melse angivna ändamålet.

3.    Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 i denna artikel kan kapitalet ökas i den mån och när styrelsen anser så vara lämpligt. Såvida detta kapital inte ökas ute­slutande för att möjliggöra för en medlem atl teckna begynnelseandelar, skall styrelsens beslut träfi"as med två tredjedelars majoritet av det sammanlagda antalet styrelseledamö­ter, vilka företräder minst tre fjärdedelar av samtliga medlemmars röstetal.

4.    Kapitalet och eventuella ökningar av detta skall för andelsteckning anslås till regio­nala medlemmar och icke-regionala medlem­mar i sådana proportioner att respektive grupper skall vara berättigade att teckna del antal andelar som, om full andelsteckning skett, skulle medföra att regionala medlem­mar skulle inneha två tredjedelar av hela röst­styrkan och icke-regionala medlemmar en tredjedel av hela röststyrkan.

Artikel 6 Andelsteckning

1.    Varje medlem skall teckna begynnel­seandelar i Bankens kapital. Varje medlems begynnelseandelar skall bestå av etl lika antal inbetalda andelar och garantiandelar. Antalet andelar som från början skall tecknas av en stat som erhåller medlemskap i enlighet med punkt 1 i artikel 64 i denna överenskommelse anges i bilaga A till denna överenskommelse, som skall utgöra en integrerande del härav. Antalet andelar som från böljan skall tecknas av andra medlemmar skall fastställas av sty­relsen.

2.    Vid ökning av kapital i annal syfte än uteslutande för att möjliggöra för en medlem att teckna begynnelseandelar skall varje med­lem ha rätt att på de lika villkor som styrelsen bestämmer teckna den proportionella del av kapitalökningen som motsvaras av den pro­portion som medlemmens andelar utgjorde i förhållande till Bankens hela kapital. Ingen medlem skall dock vara skyldig att teckna någon del av ett sådat ökat kapital.


2    Riksdagen 1979180. I saml. Nr 130


 


Prop. 1979/80:130


18


 


3.    A member may request the Bank to in­
crease ils subscription on such terms and
conditions as the Board of Govemors may
determine.

4,    Shares of stock initially subscribed by States which acquire membership in accor­dance with paragraph I. of artide 64 of this Agreement shall be issued al par. Other shares shall be issued al par uniess the Board of Govemors by a majority of the total voting power of the members decides in special cir-cumstances to issue them on other terms,

5,    Liabilily on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price.

6.    Shares shall not be pledged nor encum-
bered in any manner. They shall be transfer-
able only to the Bank.

Artide 7

Payment of Subscription

la. Payment of the amount initially sub­scribed to the paid-up capital stock of the Bank by a member which acquires member­ship in accordance with paragraph 1. of arti­de 64 shall be made in six instalments, the first of which shall be five per cent, the sec­ond thirty-five per cent, and the remaining four instalments each fifteen per cent of that amount.

b. The first instalment shall be paid by Ihe Government concemed on or before the date of deposil, on its behalf, of the instmment of ratification or acceptance of this Agreement in accordance with paragraph 1. of artide 64. The second instalment shall become due on the last day of a period of six months from the entry into force of this Agreement or on the day of the said deposit, whicheveris the later day. The third instalment shall become due on Ihe lasl day of a period of eighteen months from the entry into force of this Agreement. The remaining three instalments shall be­come due successively each on the last day of a period of one year immediately following the day on which the preceding instalment becomes due.

2. Payments of the amounts initially sub­scribed by the members of the Bank to the paid-up capital stock shall be made in gold or convertible currency. The Board of Gover-nors shall determine the mode of payment of


3.    Medlem kan hos Banken begära att få öka sin andelsteckning på de villkor som sty­relsen bestämmer.

4.    Andelar som från böijan tecknats av stater som erhåller medlemskap i enlighet med punkt I i artikel 64 i denna överenskom­melse skall utges till pari. Övriga andelar skall utges Ull pari, såvida inte styrelsen med en majoritet av samtliga medlemmars röstetal i särskilda fall beslutar att utge dem på andra villkor.

5.    Ansvarighet för andelama skall vara be­gränsat till den del av deras emissionskurs som inte betalats.

6.    Andelar får inte pantsättas eller inteck­nas på något sätt. De får endast överlåtas till Banken.

Artikel 7

Betalning av tecknade andelar

I a) Betalning av det belopp som ursprung­ligen tecknats i Bankens inbetalda kapital av medlem som erhåller medlemskap i enlighet med punkl 1 i artikel 64 skall ske genom sex inbetalningar, varav den första skall avse fem procent, den andra trettiofem procenl och återstående fyra femton procent av beloppet.

b) Den första inbetalningen skall verkstäl­las av vederbörande regering senasl dagen för deponeringen på dess vägnar av dess rati­fikations- eller godkännandeinstrument rö­rande denna överenskommelse i enlighet med punkt 1 i artikel 64. Den andra inbetalningen skall verkställas sista dagen av en period av sex månader efler denna överenskommelses ikraftträdande eller dagen för nämnda depo­nering, beroende på vilkendera tidpunkten som är den senare. Den tredje inbetalningen skall verkställas den sista dagen av en period av arton månader från denna överenskom­melses ikraftträdande. Återstående tre inbe­talningar skall verkställas successivt, varje inbetalning den sista dagen av den ettårsperi­od som följer omedelbart efter den dag då föregående inbetalning förfaller till betalning.

2. Betalning av de belopp som urspmngli­gen tecknats av Bankens medlemmar och som avser den inbetalda delen av kapitalet skall ske i guld eller konvertibel valuta. Sty­relsen skall bestämma betalningssättet för


 


Prop. 1979/80:130


19


 


other amounts subscribed by the members to the paid-up capital stock.

3. The Board of Govemors shall deter­mine the dates for the payment of amounts subscribed by the members of the Bank to the paid-up capital stock to which the provi­sions of paragraph I. of this artide do not apply.

4a. Payment of the amounts subscribed to Ihe callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by Ihe Bank to meet its obligations incurred, pursuant to paragraph l.b. and d. of artide 14, on borrowing of funds for indusion in ils ordinary capital resources or guarantees chargeable to such resources.

b.    In the event of such calls, payment may
be made at the option of the member con­
cemed in gold, convertible currency or in Ihe
curtency required to discharge Ihe obligation
of the Bank for the purpose of which the call
is made.

c.     Calls on unpaid subscriptions shall be
uniform in percentage on all callable shares.

5. The Bank shall determine the place for any payment under this artide provided that, until the first meeting of its Board of Gover-nors provided in artide 66 of this Agreement, Ihe payment of the first instalment referred lo in paragraph 1. of this artide shall be made to the Trustee referred to in artide 66.

Artide 8 Special Funds

1.   The Bank may establish, or be entmst-ed with the administration of. Special Funds which are designed to serve its purpose and come wilhin its functions. Il may receive, hold, use, commit or otherwise dispose of resources appertaining to such Special Funds.

2.   The resources of such Special Funds shall be kept separate and apart from the ordinary capital resources of the Bank in ac­cordance with the provisions of artide 11 of this Agreement.

3.   The Bank shall adopt such special rules and regulalions as may be required for the administration and use of each Special Fund, provided always that:


övriga belopp, som medlemmarna tecknat och som avser den inbetalda delen av kapita­let,

3. Styrelsen skall bestämma inbetalnings­dagarna för belopp, på vilka bestämmelserna i punkl 1 av denna artikel inte är lillämpliga, som lecknats av Bankens medlemmar och som avser den inbetalda delen av kapitalet.

4 a) Betalning av tecknade belopp i Ban­kens garanlikapital skall påfordras endasl om och när Banken så kräver för att infria de förpliktelser den iklätt sig, enligt punkterna I b) och d) i artikel 14, för upplåning av kapital som skall läggas till dess ordinarie kapitaltill­gångar eller garanlier, vilka kan göras gällan­de gentemot dessa tillgångar,

b)   Om sådan betalning påfordras, kan be­loppet erläggas efter vederbörande medlems eget val i guld, konvertibel valuta eller den valuta som erfordras för att frigöra Banken från de förpliktelser, för vilka beloppet infor­dras,

c)    Krav på betalning av obetalda tecknade andelar skall avse lika stor procentuell del av alla garantiandelar.

5. Banken skall bestämma platsen för be­talning enligt denna artikel under fömtsätt­ning att erläggandet av den första inbelalning­en, som avses i punkt I i denna artikel, sker till den i artikel 66 angivna förtroendeman­nen, intill dess alt styrelsen har hafl silt första sammanträde i enlighet med artikel 66 i denna överenskommelse.

Artikels Specialfonder

1.    Banken kan upprätta eller anförtros för­
valtningen av specialfonder som är avsedda
att tjäna dess ändamål och ligga inom dess
uppgifter. Den kan motta, inneha, använda,
remittera eller på annat sätt disponera över
tillgångar som ingår i sådana specialfonder.

2.    Specialfondernas tillgångar skall hållas
skilda och fristående från Bankens ordinarie
kapitaltillgångar i enlighet med bestämmel­
serna i artikel 11 i denna överenskommelse.

3.    Banken skall anta de särskilda regler
och föreskrifter som kan krävas för förvalt­
ningen och användningen av varje special­
fond, alltid under fömtsättning att:


 


Prop. 1979/80:130


20


 


a.    Such special rules and regulalions shall
be subject to paragraph 4. of artide 7, artides
9 lo 11, and Ihose provisions of this Agree­
ment which expressly apply lo the ordinary
capital resources or ordinary operations of
the Bank;

b.    Such special rules and regulalions must
be consistent with provisions of this Agree­
ment which expressly apply lo special re­
sources or special operations of the Bank;
and that

c.     Where such special mles and regula­
lions do not apply, the Special Funds shall be
governed by the provisions of this Agree­
ment.

Artide 9

Ordinary Capital Resources

For the purposes of this Agreement, the expression "ordinary capital resources" of the Bank shall include:

a,    Authorized capital stock of the Bank
subscribed pursuant to the provisions of arti­
de 6 of this Agreement;

b,    Funds raised by bortowing of the Bank,
by virtue of powers conferred in paragraph a.
of artide 23 of this Agreement, to which Ihe
commitmenl to calls provided for in para­
graph 4, of artide 7 of this Agreement ap-
plies;

c,     Funds received in repayment of loans
made with resources referred lo in para-
graphs a. and b, of this artide; and

d,    Incomc derived from loans made from
the aforementioned funds; income from guar­
antees to which the commitmenl lo calls pro­
vided for in paragraph 4. of artide 7 of this
Agreement applies; as well as

e,    Any other funds or income received by
the Bank which do not form part of its special
resources.

Artide 10 Special Resources

1. For the purposes of this Agreement, the expression "special resources" shall refer to the resources of Special Funds and shall in­clude:

a.    Resources initially contributed to any
Special Fund;

b, Funds borrowed for the purposes of any


a)    dessa särskilda regler och föreskrifter motsvarar bestämmelserna i punkt 4 i artikel 7, och i artiklarna 9 till 11 samt de bestämmel­ser i denna överenskommelse som uttryckli­gen är tillämpliga på Bankens ordinarie kapi­taltillgångar eller ordinarie verksamhet; och atl

b)   dessa särskilda regler och föreskrifter är förenliga med bestämmelser i denna överens­kommelse, vilka uttryckligen är tillämpliga på Bankens särskilda tillgångar och särskilda verksamhet; och att

c)    bestämmelserna i denna överenskom­melse skall vara tillämpliga på specialfon­derna i de fall då ifrågavarande särskilda regler och föreskrifter inte är tillämpliga.

Artikd 9

Ordinarie kapitaltdlgångar

I denna överenskommelse skall uttrycket Bankens "ordinarie kapitaltillgångar" omfat­ta:

a)    Bankens kapital, som tecknats enligt ar­tikel 6 i denna överenskommelse;

b)    kapital som anskaffats genom att Ban­ken upptagit lån med slöd av de befogenheier som lämnats i punkt a) i artikel 23 i denna överenskommelse och på vilket förpliktelsen atl erlägga belalning enligt punkl 4 i artikel 7 i denna överenskommelse är tillämplig;

c)    kapital som erhållits genom återbetal­ning av lån, vilka lämnats med användning av de i punkterna a) och b) i denna artikel an­givna tillgångarna; och

d)    inkomster som härrör från lån, vilka
lämnats ur nyssnämnda kapital; inkomster
från garantier, på vilka förpliktelsen att er­
lägga betalning enligtXartikel 7, punkt 4, i
denna överenskommelse är tillämplig; samt

e)    kapital av annat slag eller inkomster,
som uppburits av Bankep och som inte utgör
del av dess särskilda tillgångar.

Artikd 10 Särskilda tillgångar

1. 1 denna överenskommelse skall med uttrycket "särskilda tillgångar" förstås spe­cialfondens tillgångar, vari skall inbegripas:

a)    tillgångar som urspmngligen tillförts en specialfond;

b)   kapital som upplånats för en special-


 


Prop. 1979/80:130


21


 


Special Fund, induding the Special Fund provided for in paragraph 6. of artide 24 of this Agreement;

c.   Funds repaid in respect of loans or guar­
antees financed from the resources of any
Special Fund which, under the rules and re­
gulalions governing that Special Fund, are
received by that Special Fund;

d.   Income derived from operations of the
Bank by which any of the aforementioned
resources or funds are used or committed if,
under the mles and regulalions governing the
Special Fund concemed, that income accrues
to the said Special Fund; and

e.   Any other resources at the disposal of
any Special Fund.

2. For the purposes of this Agreement, the expression "special resources appertaining lo a Special Fund" shall include Ihe re­sources, funds and income which are referted lo in the preceding paragraph and are-as the case may be-contributed to, borrowed or received by, accming to, or at the disposal of the Special Fund concemed in conformity with the mles and regulalions governing that Special Fund.

Artide II

Separation of Resources

1.   The ordinary capital resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of, entirely separate from special resources. Each Special Fund, its resources and accounls shall be kept entirely separate from other Special Funds, their resources and accounls.

2.   The ordinary capital resources of the Bank shall under no circumstances be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of operations or other activities of any Special Fund. Special re­sources appertaining to any Special Fund shall under no circumstances be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of operations or other acfivifies of the Bank financed from its ordinary capital resources or from special resources apper­taining to any other Special Fund.

3. In the operations and other activities of any Special Fund, the liability of the Bank


fonds ändamål, vari inbegrips den special­fond som anges i artikel 24, punkt 6, i denna överenskommelse;

c)   kapital som återbetalats i anledning av
lån eller garantier som finansierats med lill­
gångama i en specialfond och som enligt reg­
lerna och föreskrifterna för ifrågavarande
specialfond tillförs denna fond;

d)   inkomst som härtör från Bankens verk­
samhet, till vilken nyssnämnda tillgångar el­
ler kapital används eller beviljas, om denna
inkomst enligt reglerna och föreskrifterna för
ifrågavarande specialfond tillkommer denna
fonden; och

e)   andra tillgångar som ställts till en spe­
cialfonds förfogande.

2. I denna överenskommelse skall i uttryc­ket "särskilda fonders tillgångar" inbegripas tillgångar, kapital och inkomster som anges i föregående punkt och som, allt efter omstän­dighetema, inbetalats lill, upplånats eller mottagits av, tillförts eller ställts till förfogan­de för ifrågavarande specialfond i enlighet med reglema och föreskrifterna för denna specialfond.

Artikd II

Åtskillnad av tillgångarna

1.    Bankens ordinarie kapitahillgångar skall alkid och i alla hänseenden innehas, användas, bindas, investeras eller på annat sätt bmkas helt skilda från de särskilda till­gångarna. Varje specialfond, dess tillgångar och räkenskaper, skall hållas helt åtskilda från andra specialfonder, dessas tillgångar och räkenskaper.

2.    Bankens ordinarie kapitaltillgångar far inte under några förhållanden belastas eller användas för att betala föriuster eller förplik­telser som uppkommit genom en specialfonds verksamhet eller andra av den vidtagna åtgär­der. De tillgångar, som hänför sig till en spe­cialfond får inte under några förhållanden be­lastas eller användas för att betala förluster eller förpliktelser, som uppkommit i samband med Bankens verksamhet eller andra av den vidtagna åtgärder och som finansieras med dess ordinarie kapitaltillgångar eller med de tillgångar, som hänför sig till någon annan specialfond.

3.    Vid en specialfonds verksamhet eller andra av den vidtagna åtgärder skall Bankens


 


Prop. 1979/80:130


ll


 


shall be limited to the special resources ap­pertaining to that Special Fund which are al the disposal of the Bank.


förpliktelser begränsas till de lillgångar som direkl hänför sig till denna specialfond och som slår till Bankens förfogande.


 


Chapter III Operations

Artide 12

Use of Resources

The resources and facilities of the Bank shall

be used exdusively to implement the purpose

and functions set forth in artides I and 2 of

this Agreement.

Artide 13

Ordinary and Special Operations

1.  The operations of the Bank shall consist of ordinary operations and of special oper­ations.

2.  The ordinary operations shall be Ihose financed from the ordinary capital resources of the Bank.

 

3.    The special operations shall be Ihose financed from the special resources.

4.    The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and the special operations of the Bank separately. The Bank shall adopt such other rules and regulalions as may be required to ensure the effective separation of the two types of its operations.

5.    Expenses appertaining directly lo ordi­nary operations shall be charged to the ordi­nary capital resources of the Bank; expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the appropriate special resources. Other expenses shall be charged as the Bank shall determine.

Artide 14

Recipients and Methods of Operations

1. In its operations, the Bank may provide or facilitate financing for any regional mem­ber, political subdivision or any agency thereof or for any institution or undertaking in the territory of any regional member as well as for inlernational or regional agencies or institutions concemed with the develop­meni of Africa. Subject to the provisions of this chapter, the Bank may carty out its oper­ations in any of the following ways:

a. By making or participating in direct loans out of:


Kapitel III Verksamhet

Artikd 12

Användning av tillgångarna

Bankens finansiella och andra lillgångar skall användas uteslutande för all fullgöra del ändamål och de uppgifler som anges i artik­larna I och 2 i denna överenskommelse.

Artikel 13

Ordinarie och särskild verksamhet

1.   Bankens verksamhet skall bestå av dels ordinarie dels särskild verksamhet.

2.   Den ordinarie verksamheten är sådan som finansieras med medel ur Bankens ordi­narie kapitaltillgångar.

3.   Den särskilda verksamheten är sådan som finansieras med medel ur de särskilda tillgångarna.

4.   Bankens balansräkning skall utvisa Bankens ordinarie verksamhet och särskilda verksamhet åtskilda. Banken skall anta så­dana övriga regler och föreskrifter som krävs för att säkerställa den faktiska åtskillnaden av de båda formerna av verksamhet.

5.   Kostnader som direkt hänför sig till den ordinarie verksamheten skall belasta Ban­kens ordinarie kapitaltillgångar. Kostnader som direkt hänför sig till den särskilda verk­samheten skall belasta vederbörande särskil­da lillgångar. Andra kosinader skall belasta de tillgångar Banken beslutar.

Artikel 14

Mottagare och verksamhetssätt

1. I sin verksamhet kan Banken tillhanda­hålla eller underlätta tillhandahållandet av kapital åt regional medlem, medlem under­ställd myndighet eller institution eller företag på regional medlems område, liksom åt inter­nationella eller regionala myndigheter eller insfitutioner, som befattar sig med Afrikas utveckling. 1 enlighet med bestämmelserna i detta kapitel kan Banken bedriva sin verk­samhet på något av följande sätt:

a) genom att lämna eller delta i direkta lån ur:


 


Prop. 1979/80:130


23


 


i. Funds corresponding to ils unimpaired subscribed paid up capital and, except as pro­vided in artide 20 of this Agreement, to its reserves and undistribuled surplus; or out of

ii. Funds corresponding to special re­sources; or

b.    By making or participating in direct
loans out of funds borrowed or otherwise
acquired by the Bank for indusion in its ordi­
nary capital resources or in special re­
sources; or

c.     By investment of funds referred to in
sub-paragraph a. or b. of this paragraph in the
equity capital of an undertaking or institu­
tion; or

d.    By guaranteeing, in whole or in part,
loans made by others.

2. The provisions of this Agreement apply-ing to direct loans which the Bank may make pursuant to subparagraph a. or b. of Ihe pre­ceding paragraph shall also apply to its par-ticipation in any direct loan undertaken pur­suant to any of those sub-paragraphs. Equal-ly, the provisions of this Agreement applying to guarantees of loans undertaken by the Bank pursuant to sub-paragraph d. of the pre­ceding paragraph shall apply where the Bank guarantees part of such a loan only.

Artide 15

Limitations on Operations

1.   The total amount outstanding in respect
of the ordinary operations of the Bank shall
not at any lime exceed the total amount of its
unimpaired subscribed capital, reserves and
surplus induded in its ordinary capital re­
sources excepting, however, the special re­
serve provided for in artide 20 of this Agree­
ment.

2.  The total amount outstanding in respect of the special operations of the Bank relating to any Special Fund shall not at any lime exceed the total amount of the unimpaired special resources appertaining to that Special Fund,

3.  In the case of loans made out of funds bortowed by the Bank to which the commit­menl to calls provided for in paragraph 4. a. of artide 7 of this Agreement applies, the total amount of principal outstanding and payable to the Bank in a specific currency


i) kapital som motsvarar dess oförbru­kade inbetalda kapital och, med undantag av bestämmelserna i artikel 20 i denna överenskommelse, dess reverser och icke utdelade vinstmedel; eller ur

ii) kapital som motsvarar särskilda till­gångar; eller

b)   genom att lämna eller delta i direkta lån ur medel som upplånats eller på annat sätl förvärvats av Banken för att läggas till dess ordinarie kapitaltillgångar eller till särskilda tillgångar; eller

c)    genom att med sådana medel som åsyf­tas i a) och b) i denna punkt inträda såsom delägare i företag eller inrättning; eller

d)    genom att garantera, helt eller delvis,
lån som lämnats av andra.

Bestämmelserna i denna överenskom­melse, som är tillämpliga på sådana direkta lån som Banken kan lämna i enlighet med a) eller b) i föregående punkt, skall även vara tillämpliga på dess deltagande i direkta lån som upptagits i enlighet med någon av dessa punkter. Likaledes skall de bestämmelser i denna överenskommelse som är tillämpliga på garantier för lån som upptagits av Banken i enlighet med punkt d) i föregående punkt vara tillämpliga i de fall då Banken garanterar endast en del av ett sådant lån.

Artikel 15

Begränsningar i verksamheten

1.    Det totala utestående beloppel, som till­kommit genom Bankens ordinarie verksam­het, får aldrig överstiga det totala beloppet av dess oförbmkade tecknade kapital, reserver och vinstmedel som inbegrips i dess ordinarie kapitaltillgångar, dock med undantag för den särskilda reserv som fömtses i artikel 20 i denna överenskommelse.

2.    Det totala utestående beloppet, som till­kommit genom Bankens särskilda verksam­het och som hänför sig till en specialfond, skall aldrig överstiga det totala beloppet av dess oförbmkade särskilda tillgångar i denna specialfond.

3.    Beträffande lån som lämnats med medel som upplånats av Banken och på vilka för­pliktelsen att eriägga betalning enligt punkt 4 a) artikel 7 i denna överenskommelse är till­lämplig, skall totalbeloppet av utestående lån, vilka är betalbara till Banken i särskild


 


Prop. 1979/80:130


24


 


shall not at any lime exceed the total amount of principal outstanding in respect of funds bortowed by the Bank that are payable in the same curtency.

4, a. In the case of investmenis made by virtue of paragraph l.c, of artide 14 of this Agreement out of the ordinary capital re­sources of the Bank, the tolal amount out­standing shall not at any lime exceed ten per cent of the aggregate amount of the paid-up capital stock of the Bank together with the reserves and surplus induded in its ordinary capital resources excepting, however, the special reserve provided for in artide 20 of this Agreement.

b, At the time it is made, the amount of any specific investment referted to in the preced­ing subparagraph shall not exceed a percent­age of equity capital of the institution or un­dertaking concemed, which the Board of Govemors shall have fixed for any invest­ment to be made by virtue of paragraph l.c. of artide 14 of this Agreement. In no event shall the Bank seek to obtain by such an investment a controlling inlerest in the insti­tution or undertaking concemed.

Artide 16

Provision of Currencies for Direct Loans In making direct loans, the Bank shall furnish the borrower with currencies other than the currency of the member in whose tertitory the projecl concemed is to be cartied out (the latter curtency hereinafter to be called "local curtency"), which are required to meet for­eign exchange expenditure on that projecl; provided always that the Bank may, in mak­ing direct loans, provide financing to meet local expenditure on the project concemed:

a.    Where it can do so by supplying local
curtency without selling any of its holdings in
gold or convertible curtencies; or

b.    Where in the opinion of the Bank local
expenditure on that projecl is likely to cause
undue loss or strain on the balance of pay­
ments of the country where that project is to
be carried out and the amount of such financ­
ing by the Bank does not exceed a reasonable
portion of the total local expenditure incurted
on that project.


valuta, inte vid något tillfälle överskrida to­talbeloppet av utestående, av Banken upp­tagna lån, som är betalbara i samma valuta.

4 a) Beträffande investeringar som gjorts enligt punkt I c) artikel 14 i denna överens­kommelse med lanspråktagande av Bankens ordinarie kapitaltillgångar, skall det lotala utestående beloppet inte vid något tillfälle överstiga tio procent av totalbeloppet av Bankens inbetalade kapital jämte de reserver och de överskott som inbegrips i dess ordina­rie kapitaltillgångar, dock med undantag för den särskilda reserv som fömtses i artikel 20 i denna överenskommelse.

b) Vid den tidpunkt särskild investering, som åsyftas i föregående punkt görs, skall dess belopp inte överstiga den procentuella andel av berörda inrättnings eller företags delägarkapital, som styrelsen har fastställt för investering gjord enligt punkt I c) artikel 14 i denna överenskommelse. Banken skall inte i något fall genom sådan investering för­söka erhålla bestämmanderätten i ifrågava­rande inrättning eller företag.

Artikel 16

Tillhandahållande av valutor för direkta lån

När Banken lämnar direkta lån skall den till låntagaren överlämna andra valutor än den medlems valuta på vars område ifrågava­rande projekt skall utföras (den senare valu­tan benämns nedan "inhemsk valuta"), vilka erfordras för att bestrida kostnaderna för pro­jektet i utländsk valuta, dock att Banken, när den lämnar direkta lån, får tillhandahålla me­del för att bestrida lokala kostnader för ifrå­gavarande projekt,

a)    när den kan göra detta genom att tillhan­dahålla inhemsk valuta utan att sälja något av sitt innehav av guld eller konvertibla valutor; eller

b)   när de lokala kostnaderna för detta pro­jekt enligt Bankens uppfattning sannolikt kommer att förorsaka oskäligt underskott el­ler belastning på det lands betalningsbalans, där projektet skall utföras och det kapitalbe­lopp som Banken lämnar för detta ändamål inte överstiger en skälig del av det totala be­loppet lokala kostnader, som uppkommer i samband med detta projekt.


 


Prop. 1979/80:130


25


 


Articl 17 Operational Principles

1. The operations of the Bank shall be con-ducted in accordance with the following prin­ciples:

a. i. The operations of the Bank shall, ex­
cept in special circumstances, provide for
the financing of specific projects, or groups
of projects, particulariy those forming part
of a national or regional developmeni pro­
gramme urgently required for the econom­
ic or social developmeni of its regional
members, They may, however, include
global loans to, or guarantees of loans
made to, African national developmeni
banks or other suitable institutions, in or­
der that the latter may finance projects of a
speclfied type serving the purpose of the
Bank within the respective fields of activi­
ties of such banks or institutions;

ii. In selecting suitable projects, the Bank shall always be guided by the provi­sions of paragraph

La. of artide 2 of this Agreement and by the potential contribution of Ihe project concemed to the purpose of the Bank rath-er than by the type of the project. It shall, however, pay special attention to the selec-tion of suitable muhinational projects;

b.   the Bank shall not provide for Ihe fi­
nancing of a project in the tertitory of a mem­
ber if that member objects thereto;

c.   The Bank shall not provide for the fi­
nancing of a project to the extent that in its
opinion the recipient may obtain the finance
or facilities elsewhere on terms that the Bank
considers are reasonable for the recipient;

d.   The proceeds of any loan, investment
or other financing undertaken in the ordinary
operations of the Bank shall be used only for
procurement in member counlries of goods
and services produced in member counlries,
except in any case in which the Board of
Directors, by a vote of the directors repre­
senting not less than two-thirds of the total
voting power, determines to permit procure­
ment in a non-member country or of goods
and services produced in a non-member
country in special circumstances making
such procurement appropriate, as in the case
of a non-member country in which a signifi-
cant amount of financing has been provided


Ariikd 17

Principer för verksamheten

1. Bankens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med följande principer:

a)    i. Bankens verksamhet skall, utom i un­
dantagsfall, bestå i tillhandahållande av ka­
pital för särskilda projekt eller grupper av
projekt, särskilt sådana som ulgör del av
ett nationellt eller regionalt utvecklingspro­
gram, vilket oundgängligen erfordras för
dess regionala medlemmars ekonomiska
eller sociala utveckling. Den kan dock in­
begripa allmänna lån eller lånegarantier till
afrikanska nationella utvecklingsbanker el­
ler andra lämpliga inrättningar för att dessa
senare skall kunna tillhandahålla kapital
för projekt av särskild karaktär, vilka
tjänar Bankens ändamål inom sådana
bankers eller inrättningars verksamhets­
fält;

ii. när Banken utväljer lämpliga projekt, skall den alltid låta sig vägledas av bestäm­melserna i punkt 1 a) artikel 2 i denna över­enskommelse samt av projektets möjlighe­ter att tjäna Bankens ändamål snarare än av projektets karaktär. Den skall dock sär­skilt uppmärksamma val av lämpliga multi­nationella projekt;

b)   Banken skall inte ombesörja finansi­ering av ett projekt inom medlems område, om denna medlem motsätter sig detta;

c)    Banken skall inte ombesörja finansi­ering av ett projekt i de fall då mottagaren, enligt dess uppfattning, kan erhålla kapital eller fördelar på annat håll på villkor som Banken anser vara skäliga för mottagaren;

d)   avkastning som erhållits på lån, investe­
ring eller annan finansiering, som genomförs
inom ramen för Bankens ordinarie verksam­
het, skall användas uteslutande för upphand­
ling i medlemsländer av varor och Ijänster,
som härtör från medlemsländer, utom i det
fall då direktionen genom beslut av direk­
tionsledamöter som företräder minst två tred­
jedelar av samtliga medlemmars röstetal till­
låter upphandling i icke-medlemsland eller av
varor och tjänster, som härtör från icke-med­
lemsland, och därigenom under särskilda om­
ständigheter anser sådan upphandling berätti­
gad, såsom beträffande ett icke-medlems­
land, i vilket betydande kapitalbelopp tillhan-


 


Prop. 1979/80:130


26


 


to the Bank; provided, however, that with respect to any increase of capital stock, Ihe Board of Govemors may provide that pro­curement of goods and services with the pro­ceeds of such increase be restricted lo those counlries which participate in such increase;

e.    In making or guaranteeing a loan, the
Bank shall pay due regard to the prospecls
that the bortower and the guarantor, if any,
will be in a position to meet their obligations
under the loan;

f.     In making or guaranteeing a loan, the
Bank shall be satisfied that the råte of inlerest
and other charges are reasonable and such
råte, charges and the schedule for Ihe repay­
ment of principal are appropriate for the pro­
ject concemed;

g.    In the case of a direct loan made by the
Bank, the borrower shall be permitted by the
Bank to draw its funds only to meet expendi­
ture in connexion with the project as il is
actually incurted;

h.The Bank shall make arrangemenis lo ensure that the proceeds of any loan made or guaranteed by it are used only for Ihe pur­poses for which the loan was granted, with due attention to considerations of economy and efficiency;

i, The Bank shall seek to maintain a reason­able diversification in its investmenis in equi­ty capital;

J. The Bank shall apply sound banking prin­ciples lo its operations and, in particular, lo ils investmenis in equity capital, ll shall not assume responsibility for managing any insti­tution or undertaking in which it has an in­vestment; and

k. In guaranteeing a loan made by other investors, the Bank shall receive suitable compensation for its risk.

2. The Bank shall adopt such mles and regulalions as are required for the consider-ation of projects submitted to it.

Artide 18

Terms and Conditions for Direct Loans and

Guarantees

1. In the case of direct loans made by the Bank, the contract:

a. Shall establish, in conformity with the operational principles set forth in paragraph 1. of artide 17 of this Agreement and subject


dahållits banken; detla dock under förutsätl­ning att styrelsen, vad beträffar ökning av grundkapitalet, kan tillse atl denna upphand­ling av varor och tjänster med medel som härtör från denna ökning begränsas till de länder som medverkar till ökningen;

e)    vid lämnande av lån eller lånegaranti
skall Banken ta vederbörlig hänsyn lill vilka
förutsättningar låntagaren eller garantita-
garen, om sådan finns, har för att uppfylla
sina förpliktelser enligt låneavtalet;

f)     vid lämnande av lån eller lånegaranti
skall Banken vara övertygad om att räntesat­
sen och andra avgifter är skäliga och att den­
na räntesats och dessa avgifter samt återbe­
talningsplanen är lämpliga för ifrågavarande
projekt;

g)    vid direkt lån, som lämnats av Banken,
skall låntagaren av Banken tillåtas att verk­
ställa dragningar på lånel endast för all be­
strida kosinader i samband med projektet,
allteftersom de uppkommer;

h) Banken skall vidta åtgärder för alt för­säkra sig om att medel som erhållits genom lån som den lämnat eller garanterat används uteslutande för de ändamål för vilka lånet beviljades, varvid vederbörlig uppmärksam­het skall ägnas överväganden av ekonomisk och effektivitetsmässig natur;

i) Banken skall eftersträva att upprätthålla en lämplig differentiering av sina delägarin-vesteringar;

J) Banken skall tillämpa sunda bankmäs­siga principer i sin verksamhet och i synner­het med avseende på sina delägarinvestering-ar. Den skall inte åta sig ansvaret att leda inrättning eller företag, i vilka den investerat; och

k) när Banken garanterar lån som lämnals av annan investerare, skall den erhålla skälig ersättning för sitt risktagande.

Banken skall anta sådana regler och före­skrifter som krävs för ett ställningstagande till projekt som den tillställts.

Artikd 18

Villkor för direkta lån och garantier

1, Beträffande direkta lån som lämnats av Banken, skall kontraktet:

a) i överensstämmelse med de principer för verksamheten som anges i punkt 1 artikel 17 i denna överenskommelse och där ej annat


 


Prop. 1979/80:130


27


 


lo the other provisions of this chapter, all the terms and conditions for Ihe loan concemed, induding those relating to amortization, in­lerest and other charges, and to maturities and dates of payment; and, in particular,

b, Shall provide that -- subject lo para­graph 3.c. of this artide -- payments to the Bank of amortization, interest, commission and other charges shall be made in the cur­rency loaned, uniess - - in the case of a direct loan made as part of special operations - - the rules and regulalions provide otherwise.

2.  In the case of loans guaranteed by the
Bank, the contract of guaranlee:

a,  Shall establish, in conformity with the
operational principles set forth in paragraph
1. of artide 17 of this Agreement and subject
lo the other provisions of this chapter, all the
terms and conditions of Ihe guaranlee con­
cemed induding Ihose relating to the fees,
commission, and other charges of the Bank;
and, in particular,

b,  Shall provide that - - subject to para­
graph 3.c. of this artide -- all payments to Ihe
Bank under the guaranlee contract shall be
made in the curtency loaned, uniess -- in the
case of a loan guaranteed as part of special
operations -- the mles and regulalions pro­
vide otherwise; and

c,  Shall also provide that Ihe Bank may
lerminate its liabilily with respect to interest
if, upon default by the borrower and the guar­
antor, if any, the Bank offers to purchase, at
par and interest accmed to a date designated
in the offer, Ihe bonds or other obligations
guaranteed.

3,  ln Ihe case of direct loans made or loans
guaranteed by the Bank, the Bank:

a.  In determining the terms and conditions
for Ihe operation, shall lake due account of
the terms and conditions on which the cortes-
ponding funds were obtained by the Bank;

b,  Where the recipient is not a member,
may, when it deems it advisable, require that
the member in whose tertitory the project
concemed is to be carried out, or a public
agency or institution of that member accept­
able to the Bank, guaranlee the repayment of
the principal and the payment of interest and
other charges on the loan;


följer av andra bestämmelser i denna över­enskommelse, uppta alla villkor för ifrågava­rande lån, inbegripel de som avser amorte­ring, ränta och andra avgifier samt förfalloda­gar och betalningsdagar; och del skall särskilt b) föreskriva att, där ej annat följer av punkt 3 c) i denna artikel, betalningar till Banken av amortering, ränta, provision och andra avgifter skall göras i den utlånade valu­tan, såvida inte reglerna och föreskrifterna, då det är fråga om direkt lån som lämnats som del av särskild verksamhet, innehåller annat.

2,   Beträffande lån som garanterats av Ban­
ken, skall garantiavtalet:

a)   i överensstämmelse med de principer för verksamheten som anges i punkt 1 artikel 17 i denna överenskommelse och där ej annat följer av andra bestämmelser i detta kapitel, uppta alla villkor för ifrågavarande garanti, inbegripet de som avser avgifter, provision och andra bankavgifter; och det skall särskilt

b)   föreskriva att, där ej annat följer av punkl 3 c) i denna artikel, alla betalningar till Banken i enlighet med garantiavtalet skall gö­ras i den utlånade valutan, såvida inte regler­na och föreskrifterna, då det är fråga om lån som garanterats som del av särskild verksam­het, innehåller annal; och

c)   skall även föreskriva att Banken kan bringa sin ansvarighet för räntan att upphöra, om vid bristande betalning från låntagarens eller garantens sida, om sådan föreligger Ban­ken erbjuder sig att köpa obligationerna eller andra garanterade skuldförbindelser fill pari­värdet jämte upplupen ränta fram fill det da­tum som anges i erbjudandet.

3,   Beträffande direkta lån, som lämnats av
Banken eller lån, som garanterats av Banken:

a)   skall Banken vid fastställandet av vill­koren för transaktionen ta vederbörlig hän­syn till de villkor som gällde vid Bankens erhållande av motsvarande kapital;

b)   kan Banken när låntagaren inte är med­lem och när den så anser tillrådligt, kräva att den medlem på vars område ifrågavarande projekt skall utföras eller offentligt organ el­ler inrättning, som representerar den med­lemmen och som kan godkännas av Banken, skall garantera återbetalning av lånebeloppet och betalning av ränta och andra avgifier på lånet;


 


Prop. 1979/80:130


28


 


c.    Shall expressly state the currency in
which all payments to the Bank under the
contract concemed shall be made. Al Ihe op­
tion of the bortower, however, such pay­
ments may always be made in gold or con­
vertible currency or, subject to the agree­
ment of the Bank, in any other currency; and

d,   May attach such other terms or condi­
tions, as it deems appropriate, taking into
account both the interest of the member di­
rectly concemed in Ihe projecl and the inter­
ests of the members as a whole.

Artide 19 Commission and Fees

I.The Bank shall chargé a commission on direct loans made and guarantees given as part of its ordinary operations. This commis­sion, payable periodically, shall be computed on the amount outstanding on each loan or guaranlee and shall be at the rale of not less than one per cent per annum, uniess the Bank, after the first len years of its oper­ations, decides to change this minimum rale by a majority of two-thirds of its members representing not less than three-quarters of the total voting power of the members.

2.  In guaranteeing a loan as part of its ordi­nary operations, the Bank shall chargé a guaranlee fee, at a rale determined by the Board of Directors, payable periodically on the amount of the loan outstanding.

3.  Other charges of the Bank in its ordinary operations and the commission, fees and oth­er charges in its special operations shall be determined by the Board of Directors.

Artide 20 Special Reserve

The amount of commissions received by the Bank pursuant to artide 19 of this Agree­ment shall be set aside as a special reserve which shall be kept for meeting liabilities of the Bank in accordance with its artide 21. The special reserve shall be held in such liq-uid form, permitted under this Agreement, as the Board of Directors may decide.

Artide 21

Methods of Meeting Liabilities of the Bank

(Ordinary Operations)

1. Whenever necessary to meet contractual


c)    skall Banken uttryckligen ange i vilken
valuta alla betalningar till Banken skall göras
enligt avlalet. Låntagaren äger dock alllid er­
lägga betalningarna i guld eller konvertibel
valuta eller, med förbehåll för Bankens med­
givande, i vilken annan valuta som helst; och

d)    kan Banken uppställa sådana ytterligare
villkor som den anser lämpliga med hänsyn
till både den av projektet direkt berörda med­
lemmens intressen och alla andra medlem­
mars intressen.

Artikel 19

Provision och avgifter

1.   Banken skall utta provision på direkta lån som lämnats eller garantier som utställts inom ramen för dess ordinarie verksamhet. Denna provision, som skall betalas perio­diskt, skall beräknas på utestående belopp för varje lån eller garanfi och skall utgöra minst en procent per år, såvida inte Banken efter sina första tio verksamhetsår minskar denna minimiavgift genom beslut av minst två tredjedelar av medlemmarna, vilka före­träder minst tre fjärdedelar av samtliga med­lemmars röstetal.

2.   När Banken i sin ordinarie verksamhet garanterar lån, skall den utta garantiavgift, vars storlek skall bestämmas av direktionen och som skall betalas periodiskt och beräk­nas på utestående lånebelopp.

3.   Övriga avgifter till Banken i dess ordi­narie verksamhet och provisioner eller andra avgifter i dess särskilda verksamhet skall be­stämmas av direktionen.

Artikel 20 Särskild reserv

De provisioner som Banken mottagit i en­lighet med artikel 19 i denna överenskom­melse skall avsättas till en särskild reserv, som skall hållas disponibel för täckning av Bankens förpliktelser i enlighet med dess ar­tikel 21. Den särskilda reserven skall hållas likvid på det sätt överenskommelsen tillåter och direktionen beslutar.

Artikd 21

Sättet för fullgörande av Bankens förpliktel­ser (Ordinarie verksamhet)

1. Då så krävs för att erlägga betalning av


 


Prop. 1979/80:130


29


 


payments of interest, other charges or amor­tization on the borrowing of the Bank, or to meet its liabilities with respect to similar pay­ments in respect of loans guaranteed by il and chargeable to its ordinary capital resources, the Bank may call an appropriate amount of the unpaid subscribed callable capital in ac­cordance with paragraph 4. of artide 7 of this Agreement.

2. In cases of default in respect of a loan made out of borrowed funds or guaranteed by the Bank as part of its ordinary operations, the Bank may, if it believes that the default may be of long duration, call an additional amount of such callable capital not to exceed in any one year one per cent of the tolal subscriptions of the members, for the follow­ing purposes:

a.   To redeem before malurily, or otherwise
discharge, its liabilily on all or part of the
outstanding principal of any loan guaranteed
by il in respect of which the debtor is in
default; and

b.   To repurchase, or otherwise discharge,
its liability on all or part of its own outstand­
ing bortowing.

Artide 22

Methods of Meeting Liabilities on Borrow-

ings for Special Funds

Payments in satisfaction of any liability in

respect of borrowings of funds for indusion

in Ihe special resources appertaining lo a

Special Fund shall be charged:

i. First, against any reserve established for this purpose for or within the Special Fund concemed; and

ii.Then, against any other assets avail­able in the special resources appertaining to that Special Fund,

Chapter IV

Borrowing and other additional powers

Artide 23 General Powers

ln addition to the powers provided else­where in this Agreement, the Bank shall have power to:

a. Bortow funds in member counlries or


avlalsenliga räntor, andra avgifier eller amor­teringar på Bankens upplånade medel eller för att fullgöra dess förpliktelser i vad avser liknande betalningar beträffande lån som ga­ranterats av Banken och som skall belasta dess ordinarie kapitaltillgångar, kan Banken påfordra betalning av behövligt belopp av det icke inbetalade, tecknade garantikapitalet en­ligt punkt 4 i artikel 7 i denna överenskom­melse.

2. Vid bristande betalning av lån, som läm­nats från upplånade medel eller garanterats av Banken i dess ordinarie verksamhet kan Banken, om den anser att underlåtenheten kommer atl fortvara under en längre tid, på­fordra betalning av ytterligare belopp av del icke inbetalade tecknade garantikapitalel, vil­kel årligen ej får överstiga en procent av med­lemmarnas sammanlagda, tecknade andelar, för följande ändamål:

a)    för att före förfallodagen inlösa eller på annat sätt befria den från dess ansvar för hela eller del av beloppet för något av dess ule­stående lån, som den garanterat och beträf­fande vilket gäldenären bmstil i betalning; och

b)   för all återköpa eller på annat sätt befria den från dess ansvar för hela eller en del av dess utestående upplåning.

Artikd 22

Sättet för fullgörande av förpliktelser röran­de lån för specialfonder

Betalningar som verkställs för fullgörande av förpliklelse rörande lån av medel, som skall avsättas för en specialfonds särskilda tillgångar, skall belasta: i, i första hand reserv som för detta ändamål upprättats för eller inom ramen för den berör­da specialfonden; och

ii. därefter andra för de särskilda tillgångarna tillgängliga reserver inom ramen för denna specialfond.

Kapitel IV

Upptagande av lån och andra ytterligare befo­genheter

Artikd 23

Allmänna befogenheter

Utöver de befogenheter som anges på and­ra ställen i denna överenskommelse, skall Banken ha befogenhet att:

a) uppta lån i medlemsländer eller annor-


 


Prop. 1979/80:130


30


 


elsewhere, and in that connexion to furnish such collateral or other security as it shall determine provided always that:

i. Before making a sale of its obligations in the märket of a member, the Bank shall have obtained its approval;

ii. Where the obligations of the Bank are to be denominated in Ihe currency of a member, the Bank shall have obtained its approval; and

iii. Where the funds to be bortowed are to be induded in its ordinary capital re­sources, the Bank shall have obtained, where appropriate, the approval of the members referred lo in sub-paragraphs i. and ii. of this paragraph that the proceeds may be exchanged for any other currency withoul any restrictions;

b.   Buy and sell securilies the Bank has is­
sued or guaranteed or in which it has invested
provided always that it shall have obtained
the approval of any member in whose terri­
tory the securilies are lo be boughl or sold;

c.    Guaranlee or underwrite securilies in
which il has invested in order lo facililale
their sale;

d.   Invesl funds not needed in ils opealions
in such obligations as it may determine and
invesl funds held by the Bank for pensions or
similar purposes in markeiable securilies;

e.   Underlake activities incidenlal to its op­
erations such as, among others, the promo­
tion of consortia for financing which serves
the purpose of the Bank and comes wilhin its
functions;

f. i. Provide all technical ad vice and assis­
tance which serve ils purpose and come
within ils functions; and

ii. Where expenditure incurred by such a service is not reimbursed, chargé the net income of the Bank therewith and, in the first five years of its operations, use up to one per cent of its paid-up capital on such expenditure; provided always that the total expenditure of Ihe Bank on such services in each year of that period does not exceed one-fifth of that percentage; and

g.   Exercise such other powers as shall be
necessary or desirable in furlherance of ils
purpose and functions, consistent with the
provisions of this Agreement.


slädes och i samband därmed ställa panl eller annan säkerhet som den beslutar om dock under förulsältning att:

i. Banken, innan den säljer sina skuld­förbindelser på en medlems marknad, skall ha erhållil medlemmens godkännande;

ii. Banken, när dess skuldförbindelser skall utställas i medlems valuta, erhållil medlemmens godkännande;

iii. Banken, när de lån som skall upplags skall inbegripas i dess ordinarie kapitaltill­gångar, i förekommande fall har erhållit godkännande av de länder som avses i av­snitten i. och ii. i denna punkt att medlen får växlas utan restriktioner till annan va­luta;

b)   köpa och sälja värdepapper som Ban­ken ulgivil eller garanterat eller i vilka den gjort investeringar, dock under fömtsättning all den erhållil godkännande från medlem inom vars område värdepappren skall köpas eller säljas;

c)   garantera eller förbinda sig atl överta värdepapper i vilka den gjort investeringar för att underlätta deras försäljning;

d)    investera kapital som inte behövs för
dess verksamhet i de skuldförbindelser som
den kan välja och investera kapital som Ban­
ken innehar för pensionsändamål eller liknan­
de ändamål i säljbara värdepapper;

e)    vidta åtgärder i samband med dess verk­
samhel såsom, bland annat, att främja kon­
sortier för finansiering, som tjänar Bankens
ändamål och ligger inom ramen för dess upp­
gifter;

f) i. fillhandahålla teknisk rådgivning och
bistånd som tjänar dess ändamål och ligger
inom ramen för dess uppgifter och

ii. när kostnader som uppkommit i sam­band med en sådan tjänst inte skall ersät­tas, belasta Bankens nettovinst därmed och, under de första fem åren av dess verk­samhet, använda högst en procent av dess inbetalade kapital för dessa kostnader; all­tid under fömtsättning att Bankens sam­manlagda kostnader för sådana tjänster vatje år under denna period inte överstiger en femtedel av detta procenttal; och

g)    utöva de övriga befogenheter som är
nödvändiga eller önskvärda för att befordra
dess ändamål och verksamhet i enlighet med
beslämmelsema i denna överenskommelse.


 


Prop. 1979/80:130


31


 


Artide 24

Special Borrowing Powers

1.   The Bank may request any regional member to loan amounts of its currency lo the Bank in order to finance expenditure in respect of goods or services produced in the territory of that member for the purpose of a project to be carried out in the territory of another member.

2.   Uniess the regional member concemed invokes economic and financial difficulties which, in its opinion, are likely to be pro-voked or aggravated by the granting of such a loan to the Bank, that member shall comply with the request of the Bank. The loan shall be made for a period to be agreed with the Bank, which shall be in relation to the dura­tion of the project which the proceeds of that loan are designed to finance.

3.   Uniess the regional member agrees oth­erwise, the aggregate amount outstanding in respect of its loans made to the Bank pursu­ant to this artide shall not, al any lime, ex­ceed the equivalent of the amount of its sub­scription lo the capital stock of the Bank.

4.   Loans to the Bank made pursuant to this artide shall bear inlerest, payable by the Bank to the lending member, al a råte which shall cortespond to the average rale of inter­est paid by the Bank on its borrowings for Special Funds during a period of one year preceding the conclusion of the loan agree­ment. This rale shall in no event exceed a maximum rale which Ihe Board of Govemors shall determine from time to time.

5.   The Bank shall repay the loan, and pay the interest due in respect thereof, in the curtency of the lending member or in a cur­rency acceptable to the latter.

6.   All resources obtained by Ihe Bank by virtue of the provisions of this artide shall constilule a Special Fund.

Artide 25

Warning to be Placed on Securilies

Every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statemenl lo the effect that it is not an obliga­tion of any government uniess it is in faci the obligation of a particular government in which case it shall so state.


Artikel 24

Särskilda lånebefogenheter

1.    Banken kan anmoda varje regional med­
lem att låna belopp i dess valuta till Banken
för finansiering av kostnader för varor och
tjänster som härtör från denna medlems om­
råde i syfte alt genomföra ett projekl inom en
annan medlems område.

2.   Såvida vederbörande regionala medlem inte åberopar ekonomiska och finansiella svårigheter som, enligt dess åsikt, kan tänkas öka genom att Banken beviljas ett sådanl lån, skall denna medlem efterkomma Bankens an­modan. Lånel skall lämnas för den tid varom kan överenskommas med Banken och som skall vara beroende av den lid som beräknas åtgå för genomförande av del projekl som dessa lånemedel avses finansiera.

3.   Såvida vederbörande regionala medlem inte är av annan åsikt, skall del samman­lagda, uteslående beloppet rörande dess i en­lighet med denna artikel till Banken lämnade lån inte vid något tillfälle överstiga motvärdet av dess andelsteckning i Bankens kapital,

 

4.    Lån som lämnats Banken enligt denna artikel skall bära ränta, som av Banken skall betalas till den långivande medlemmen, var­vid räntesatsen skall motsvara den genom­snittliga räntesats som Banken betalar på sin upplåning för specialfonder under det år som föregår låneavtalels ingående. Denna ränte­sats skall inte i något fall överstiga den högsta räntesats som styrelsen från tid till annan fastställer,

5.    Banken skall återbetala lånet och betala den i delta sammanhang till betalnining för­fallna räntan i den långivande medlemmens valuta eller i valuta som denna kan godkänna,

6.    Alla tillgångar som Banken kan erhålla enligt bestämmelserna i denna artikel skall utgöra en specialfond,

Artikd 25

Varning som skall anbringas på värdepapper Alla värdepapper, som utgivits eller garan­terats av Banken, skall på framsidan vara försedda med en uttrycklig förklaring att de inte är någon regerings skuldförbindelse, så­vida inte de verkligen utgör viss regerings skuldförbindelse, i vilket fall detta skall anges.


 


Prop. 1979/80:130


32


 


Artide 26

Valuation of Currencies and Determinatlon

ofConvertibility

Whenever it shall become necessary under this Agreement:

i. To value any currency in terms of an­other currency, in terms of gold or of the unit of account defined in paragraph 1 ,b. of artide 5 of this Agreement, or

ii. To determine whelher any currency is convertible, such valuation or determinatlon, as the case may be, shall be reasonably made by the Bank after consullalion with the Internation­al Monetary Fund.

Artide 27

Use of Currencies

1.    Members may not maintain or impose
any restrictions on the holding or use by the
Bank or by any recipient from the Bank, for
payments anywhere, of Ihe following:

a.    Gold or convertible currencies received
by Ihe Bank in payment of subscriptions to
the capital stock of the Bank from its mem­
bers;

b.    Curtencies of members purchased with
the gold or convertible currencies referred to
in Ihe preceding sub-paragraph;

c.    Currencies obtained by the Bank by
borrowing, pursuant to paragraph a. of artide
23 of this Agreement, for indusion in its ordi­
nary capital resources;

d.    Gold or curriencies received by the
Bank in payment on account of principal,
interest, dividends or other charges in re­
spect of loans or investmenis made out of any
of the funds referred to in sub-paragraphs a.
to c. or in payment of commissions or fees in
respect of guarantees issued by Ihe Bank;
and

e.    Currencies, other than its own, received
by a member from the Bank in distribution of
Ihe nel income of the Bank in accordance
with artide 42 of this Agreement.

2.    Members may not maintain or impose
any restrictions on the holding or use by Ihe
Bank or by any recipient from the Bank, for
payments anywhere of curtency of a member
received by the Bank which does not come
within the provisions of the preceding para­
graph, uniess:

a, That member dedares that it desires Ihe


Ariikd 26

Bestämmande av valutors värde och konver-

tibilitet

När det enligt denna överenskommelse blir nödvändigt

i, att bestämma värdet av en valuta i för­hållande till annan valuta, guld eller den i punkt 1 b) i artikel 5 i denna överenskom­melse angivna konloenheten, eller

ii. att bestämma om viss valuta är konver-fibel,

skall detta göras av Banken efter vad som är rimligt och efter samråd med Internationel­la valutafonden.

Artikd 27 Användning av valutor

1.    Medlemmarna fr inte upprätthålla eller
införa restriktioner på Bankens eller någon av
dess låntagares innehav eller användande el­
ler användande för betalningar, var detta än
må vara, av följande:

a)    guld eller konvertibla valutor, vilka mottagits av Banken såsom betalning för tecknade andelar i Bankens kapital från dess medlemmar;

b)   medlemsvalutor, som köpts för guld el­ler konvertibla valutor, som åsyftas i föregå­ende punkt;

c)    valutor som Banken erhållit genom upp­låning enligt punkt a) artikel 23 i denna över­enskommelse för att läggas till Bankens ordi­narie kapitaltillgångar;

d)    guld eller valutor som mottagits av Ban­
ken såsom betalning för lån, räntor, utdel­
ningar eller andra avgifter, avseende lån eller
investeringar som lämnats eller gjorts från
någon av de tillgångar som åsyftas i punk­
terna a)-c) ovan eller såsom betalning för
provisioner eller avgifter avseende av Ban­
ken lämnade garantier; och

e)    andra valutor än dess egna, som motta­
gits av en medlem från Banken såsom utdel­
ning av Bankens nettointäkt i enlighel med
artikel 42 i denna överenskommelse.

2.    Medlemmarna får inte upprätthålla eller
införa restriktioner på Bankens eller någon
av dess mottagares innehav eller användande
av medlems valuta, som mottagits av Banken
för betalning, var det än må vara, och som
inte är underkastad bestämmelserna i föregå­
ende punkt, såvida inte:

a) denna medlem uttrycker en önskan atl


 


Prop. 1979/80:130


33


 


use of such currency to be restricted to pay­ments for goods or services produced in its territory; or

b. Such curtency forms part of the special resources of the Bank and ils use is subject to special mles and regulalions.

3.    Members may not maintain or impose any restrictions on the holding or use by the Bank, for making amortization or anticipa-tory payments or for repurchasing-in whole or in part-its obligations, of curtencies re­ceived by the Bank in repayment of direct loans made out of its ordinary capital re­sources.

4.    The Bank shall not use gold or curten­cies which il holds for the purchase of other curtencies of its members except:

a.    In order to meet its existing obligations;
or

b.    Pursuant lo a decision of the Board of
Directors adopled by a two-thirds majority of
the total voting power of the members.

Artide 28

Maintenance of Value of the Currency Hold­ings of the Bank

1.     Whenever the par value of the curtency
of a member is reduced in terms of the unit of
account defined in paragraph l.b. of artide 5
of this Agreement, or its foreign exchange
value has, in the opinion of the Bank, depre-
ciated lo a significant extent, that member
shall pay to the Bank within a reasonable
time an amount of its curtency required to
maintain the value of all such curtency held
by the Bank on account of its subscription.

2.    Whenever the par value of the currency of a member is increased in terms of the said unit of account, or ils foreign exchange value has, in Ihe opinion of the Bank, appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member wilhin a reasonable time an amount of that curtency required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.

3.    The Bank may waive the provisions of this artide where a uniform proportionate change in the par value of the currencies of all its members lakes place.


användningen av valutan skall begränsas till betalning av varor eller tjänster som härrör från dess område; eller

b) ifrågavarande valuta ingår i Bankens särskilda tillgångar och dess användning reg­leras av särskilda beslämmelser.

3.    Medlemmama får inte upprätthålla eller införa restriktioner på Bankens innehav eller användning, i syfte att verkställa amortering­ar eller förtidsbetalningar eller återköp, helt eller delvis, av egna skuldförbindelser, av va­lutor som mottagils av Banken såsom återbe­talning av direkta lån, vilka lämnats från Ban­kens ordinarie kapitaltillgångar.

4.    Banken skall inte använda guld eller va­lutor, som den innehar, för inköp av andra av dess medlemmars valutor, utom

a) för att fullgöra sina förpliktelser; eller

b) efter beslut av direktionen, vilket fattats av direktionsledamöter med två tredjedelars majoritet av samtliga medlemmars röstetal.

Artikd 28

Bibehållande av värdet av Bankens valutain­nehav

1.  När parivärdet på en medlems valuta minskas, uttryckt i den i punkt I b) artikel 5 i denna överenskommelse angivna kontoenhe­ten, eller i de utländska växelkursema för dess valuta enligt Bankens uppfattning har sjunkit i betydande omfattning, skall denna medlem inom skälig tid till Banken inbetala det belopp i sin egen valuta som erfordras för att bibehålla värdet på all valuta av detta slag som innehas av Banken i avräkning på dess andelsteckning.

2.  När parivärdet på en medlems valuta ökas, uttryckt i nämnda kontoenhet, eller de utländska växelkursema för dess valuta en­ligt Bankens uppfattning har stigit i betydan­de omfattning, skall Banken inom skälig tid till ifrågavarande medlem betala det belopp i denna valuta som erfordras för att anpassa värdet på all valuta av detta slag, som inne­has av Banken i avräkning på dess andels­teckning.   _         

3.  Banken kan bortse från beslämmelsema i denna artikel, när en enhetlig proportionell ändring i parivärdet på alla dess medlemmars valutor äger rum.


3    Riksdagen 1979180. 1 saml. Nr 130


 


Prop. 1979/80:130


34


 


Chapter V

Organization and management

Artide 29

Board oj Govemors: Powers

1.    All the powers of the Bank shall be vest-
ed in the Board of Govemors. In particular,
the Board shall issue general direclives con-
cerning Ihe credil policy of the Bank.

2.    The Board of Govemors may delegate
to the Board of Directors all ils powers ex­
cept the power to:

a.    Decrease the authorized capital stock of
the Bank;

b.    Establish or accept the administration
of Special Funds;

c.     Authorize the conclusion of general ar­
rangemenis for co-operalion with the aulhori-
lies of African counlries which have not vet
altained independent status or of general
agreements for co-operalion with African
Governments which have not yet acquired
membership of the Bank, as well as of such
agreements with other Governments and
with other inlernational organizalions;

d.    Determine, on the recommendation of
the Board of Directors, the remuneration and
conditions of service of the President of the
Bank;

e.    Determine the remuneration of direc­
tors and their altemates;

f.     Select outside auditors to certify the
General Balance Sheet and the Statemenl of
Profit and Loss of the Bank and to select
such other experts as may be necessary to
examine and report on the general manage­
ment of the Bank;

g.    Approve, after reviewing the report of
the auditors, the General Balance Sheet and
Statemenl of Profit and Loss of the Bank;
and

h. Exercise such other powers as are ex­pressly provided for that Board in this Agree­ment.

3. The Board of Govemors shall retain full powers to exercise authority över any matter delegated to the Board of Directors pursuant to paragraph 2. of this artide.

Artide 30

Board of Govemors: Composition

1. Each member shall be represented on the Board of Govemors and shall appoini one


Kapitel V

Organisation och förvaltning

Artikd 29

Styrelsens befogenheter

1.    Bankens alla befogenheter lillkommer styrelsen. Denna skall särskilt utfärda all­männa direkliv rörande Bankens kredilpoli-tik.

2.    Styrelsen kan till direktionen delegera alla sina befogenheter utom rälien att:

 

a)   minska Bankens kapital

b)  upprätta eller godkänna förvallningen av specialfonder

c)    lämna bemyndigande för ingående av
allmänna överenskommelser om samarbete
med myndigheterna i de afrikanska länder
som ännu inte blivil självständiga eller av
allmänna överenskommelser om samarbete
med afrikanska regeringar som ännu inle er­
hållit medlemskap i Banken såväl som sådana
överenskommelser med andra regeringar och
med andra internationella organisaiioner;

d)    på rekommendation av direklionen be­
stämma ersättningen till och tjänslevillkoren
för Bankens president;

e)    bestämma ersättningen lill direktionsle­
damöterna och deras suppleanter;

f)     ulse utomstående revisorer alt atlestera
Bankens balansräkning och vinst- och
förlusträkning saml atl utse de andra experler
som kan vara nödvändiga för alt undersöka
och avge rapport om Bankens allmänna för­
valtning;

g)   efter alt ha tagit del av revisionsberättel­
sen godkänna Bankens balansräkning och
vinst- och förlusträkning; och

h) utöva de andra befogenheier som i den­na överenskommelse uttryckligen stadgas för slyrelsen.

3. Slyrelsen skall bibehålla sin rätt all be­sluta om alll som delegerats till direktionen enligt punkt 2 i denna artikel.

Artikd 30

Styrelsens sammansättning

1. Varje medlem skall vara företrädd i sty­relsen och skall ulse en styrelseledamot och


 


Prop. 1979/80:130


35


 


governor and one allernale governor. They shall be persons of Ihe highesi compelence and wide experience in economic and finan­cial malters and shall be nalionals of Ihe member States. Each governor and allernale shall serve for five years, subject lo lermina-lion of appoinlment, at any lime, or lo reap-poiniment, at the pleasure of the appoinling member. No allernale may vote except in the absence of his principal. At ils annual meet­ing, the Board shall designate one of the gov­emors as Chairman who shall hold office un­til the election of the Chairman at the nexl annual meeting of the Board,

2, Govemors and alternales shall serve as such withoul remuneration from the Bank, bul the Bank may pay them reasonable ex­penses incurred in altending meetings.

Artide 31

Board of Govemors: Procedure

1.    the Board of Govemors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board or called by the Board of Directors, Meetings of the Board of Govemors shall be called, by Ihe Board of Directors, whenever requested by five members of the Bank, or by members having one-quarter of the total voting power of the members. All meetings of the Board of Govemors shall be held in regional member counlries.

2.    A quorum for any meefing of the Board of Govemors shall be a majority of the lotal number of govemors or their alternales, re­presenting not less than two-thirds of the to­tal voting power of Ihe members. Such quo­rum shall include a majority of the govemors or their alternales of regional members and al least two govemors or their alternales of non­regional members. If the Board of Govemors is unable lo achieve the sub-quorum require-menl respecting the presence of nonregional govemors or their alternales within two days of the date set for the meeting, the said sub-quorum requirement may be waived.

3.    The Board of Govemors may by regula-tion establish a procedure whereby the Board of Directors may, when it deems such aclion advisable, obtain a vote of the govemors on a specific question withoul calling a meeting of the Board.

4.    The Board of Govemors, and the Board


en suppleant. De skall vara personer med hög kompetens och omfattande erfarenhet i eko­nomiska och finansiella frågor samt medbor­gare i medlemsstat. Varje styrelseledamot och suppleant skall tjänstgöra fem år med förbehåll för atl utnämningen när som helst kan upphöra eller för ny utnämning i enlighel med önskemål från den medlem som utsett dem. Suppleant är inte röstberättigad annal än i den ordinarie ledamotens frånvaro. Vid årsmötet skall styrelsen utse en av ledamö-tema till ordförande, som skall inneha befatt­ningen till dess att ordförande väljs vid styrel­sens nästa årsmöte.

2. Styrelseledamöter och suppleanter skall tjänstgöra utan ersäitning från Banken; dock kan Banken ersätta dem för skäliga utgifter i samband med dellagande i sammanträden.

Artikd 31

Förfarandet inom styrelsen

I. Styrelsen skall hålla ett årsmöte och dessulom sammanträden, när slyrelsen så be­stämmer eller när den sammankallas av di­rektionen. Direklionen skall sammankalla slyrelsen efter anmodan härom av fem av Bankens medlemmar eller av medlemmar som företräder minst en fjärdedel av samtliga medlemmars röstetal. Alla styrelsesamman­träden skall hållas i regionala medlemsländer.

2.   Styrelsen är beslutför då flera än hälflen
av hela antalet ledamöter eller deras sup­
pleanter är närvarande och dessa företräder
minsl två tredjedelar av samtliga medlem­
mars röstetal. Härvid skall inbegripas flera än
hälften av de regionala medlemmarnas styrel­
seledamöter eller deras suppleanter saml
minsl två av de icke-regionala medlemmar­
nas styrelseledamöter eller deras supplean­
ter. Är slyrelsen oförmögen atl inom två da­
gar från den för mötet fastställda dagen upp­
fylla kravet på närvaro av icke-regionala sty­
relseledamöter eller deras suppleanter, kan
nämnda krav för beslutsförhet bortfalla. Sty­
relsen kan föreskriva ett förfarande genom
vilket direktionen, då den anser sådana åtgär­
der vara tillrådliga, kan arrangera en omröst­
ning bland styrelseledamöterna rörande en
viss fråga utan att sammankalla styrelsen lill
möte.

3.  Styrelsen  och  direktionen,  i den ut-


 


Prop. 1979/80:130


36


 


of Directors to the extent authorized, may establish such subsidiary bodies and adopt such rules and regulalions as may be neces­sary or appropriate lo conduct the business of the Bank.

Artide 32

Board of Directors: Powers

Without prejudice to the powers of the Board of Govemors as provided in artide 29 of this Agreement, the Board of Directors shall be responsible for the conduct of the general operations of the Bank and for this purpose shall, in addition to the powers pro­vided for il expressly in this Agreement, ex­ercise all the powers delegated to it by the Board of Govemors, and in particular:

a.    On recommendation of the President of
the Bank, appoint one or more Vice-Presi-
denls of the Bank and determine their terms
of service;

b.    Prepare the work of the Board of Gov­
emors;

c.     In conformity with the general direc­
lives of the Board of Govemors, lake deci-
sions conceming particular direct loans,
guarantees, investmenis in equity capital and
bortowing of funds by the Bank;

d.    Determine the råtes of interest for di­
rect loans and of commissions for guaran­
tees;

e.    Submit the accounls for each financial
year and an annual report for approval to the
Board of Govemors at each annual meeting;
and

f.     Determine the general structure of the
services of the Bank.

Artide 33

Board of Directors: Composition

1. The Board of Directors shall be com-posed of eighteen members who shall not be govemors or allernale govemors. Twelve members shall be elected by the govemors of the regional members and six members shall be elected by the govemors of the nonre­gional members. They shall be elected by Ihe Board of Govemors in accordance with an­nex B to this Agreement. In elecling the Board of Directors, the Board of Govemors shall have due regard to the high compelence in economic and financial matters required for the office. The Board of Govemors may


sträckning den är behörig därtill, kan upprät­ta de underordnade organ och antaga de regler och förordningar som är erforderliga eller ändamålsenliga för Bankens verksam­het.

Artikd 32

Direktionens befogenheter

Med förbehåll för bestämmelserna om sty­relsens befogenheter enligt arfikel 29 i över­enskommelsen skall direktionen vara ansva­rig för ledningen av Bankens allmänna verk­samhet och skall för detta ändamål, utöver de befogenheter som uttryckligen tilldelas den i denna överenskommelse, utöva alla de befo­genheter som slyrelsen överlåtit på densam­ma och särskilt:

a)  på rekommendation av Bankens presi­dent utse en eller flera vice presidenter i Ban­ken samt fastställa deras tjänstevillkor;

b)  förbereda styrelsens arbete;

c)  i överensslämmelse med styrelsens all­männa direktiv besluta om särskilda, direkta lån, garantier, delägareinvesteringar och Bankens upplåning;

d)   fastställa räntesatser för direkta lån och
för garantiprovisioner;

e)   vid årsmötet överlämna räkenskaperna
för varje budgetår och en årsrapport till sty­
relsen för godkännande; och

f)    fastställa den allmänna organisationen av
Bankens tjänster.

Artikd 33

Direktionens sammansättning

1. Direktionen skall bestå av arton leda­möter, som inte får vara ledamöter eller sup­pleanter i styrelsen. Tolv ledamöter skall utses av de regionala medlemmarnas styrel­seledamöter och sex ledamöter skall utses av de icke-regionala medlemmarnas styrelsele­damöter. De skall utses av styrelsen i enlig­het med bilaga B fill denna överenskom­melse. Styrelsen skall då den utser direktio­nen ta vederbörlig hänsyn till den höga kom­petens i ekonomiska och finansiella frågor som krävs för befattningen. Styrelsen kan be­stämma att ändra antalet direktionsledamöter


 


Prop. 1979/80:130


37


 


determine to change the number of members of the Board of Directors only by a three-fourths majority of the tolal voting power of the member counlries, induding with respect lo provisions relating exdusively to the num­ber and election of directors by the regional member counlries, by a two-thirds majority of the govemors of regional members, and with respect to the provisons relating exdu­sively to the number and election of directors by nonregional member counlries, by a two-thirds majority of the govemors of nonre­gional members.

2.    Each director shall appoint an allernale who shall aet for him when he is not present. Directors and their alternales shall be natio­nals of member States; bul no allernale may be of the same nationality as his director. An allernale may participate in meetings of the Board bul may vote only when he is aciing in place of his director.

3.    Directors shall be elected for a term of three years and may be re-elected. They shall continue in office until their successors are elected. If the office of a director becomes vacant more than 180 days before the end of his term, a successor shall be elected in ac­cordance with annex B to this Agreement, for the remainder of the term by the Board of Govemors at ils next session. While the of­fice remains vacant the allernale of the for­mer director shall exercise the powers of the latter except that of appoinling an allernale.

Artide 34

Board of Directors: Procedure

1.   The Board of Directors shall function in continuous session at the principal office of the Bank and shall meet as ofien as the busi­ness of the Bank may require.

2.   A quorum for any meeting of Ihe Board of Directors shall be a majority of the total number of directors representing not less than two-thirds of the total voting power of Ihe members. Such quomm shall include al least one director of nonregional members. If the Board of Directors is unable to achieve the sub-quorum requirement respecting the presence of at least one director of the nonre­gional members, the said sub-quorum re­quirement may be waived at the nexl session.

3.   The Board of Govemors shall adopt 4   Riksdagen 1979180. I saml. Nr 130


endast genom tre fjärdedelars majoritet av medlemsländernas sammanlagda röstetal, vari inbegrips, då del är fråga om de besläm­melser som uteslutande avser antalet och sät­tet att ulse slyrelseledamöler från de regiona­la medlemsländerna, genom två tredjedelars majorilel av de regionala medlemsländernas styrelseledamöter, och då det är fråga om de beslämmelser som uteslutande avser anlalel och sättet atl utse styrelseledamöter från de icke-regionala medlemsländerna, genom två tredjedelars majorilel av de icke-regionala medlemmarnas styrelseledamöter.

2.    Varje direktionsledamol skall utse en
suppleant, som vid förfall skall förelräda den­
ne. Direklionsledamölerna och suppleanter­
na skall vara medborgare i medlemsstater,
men ingen suppleant får ha samma nationali­
tet som den ordinarie direklionsledamolen.
Suppleant kan della i direklionssammanträ-
den men har rösträtt endast då denne företrä­
der den ordinarie ledamoten.

3.    Direktionsledamöterna skall utses för en
tid av tre år och kan omväljas. De skall kvar­
slå i tjänst till dess deras efterträdare utsetts.
Om direktionsledamols Ijänsl blir vakant lidi­
gare än 180 dagar före ämbetstidens utgång,
skall för återstoden av denna tid en efterträ­
dare utses i enlighet med bilaga B till denna
överenskommelse av styrelsen vid dess på­
följande möle. Under den tid tjänsten är va­
kanl, skall den lidigare direktionsledamotens
suppleant utöva den förtes befogenheter
utom i vad avser utseende av suppleant.

Artikel 34

Förfarandet inom direktionen

1.     Direklionen skall ständigt utöva sin
verksamhet vid Bankens huvudkontor och
sammaniräda så ofta som Bankens verksam­
het så påkallar.

2.   Direktionen är beslutför då majoriteten av hela anlalel direklionsledamöter är närva­rande och förelräder minst två Iredjedelar av samtliga medlemmars röstetal. Härvid skall inbegripas minst en direktionsmedlem från de icke-regionala medlemmarna. Är direktionen oförmögen att uppfylla kravel på närvaro av minst en direklionsmedlem från de icke-re­gionala medlemmarna, kan nämnda krav för beslutförhet bortfalla vid påföljande möle.

3.   Styrelsen skall antaga föreskrifter enligt


 


Prop. 1979/80:130


38


 


regulalions under which, if Ihere is no direc­tor of ils nationality, a member may be repre­sented at a meeting of the Board of Directors when a request made by, or a malier particu­lariy affecling, that member is under consid-eration.

Artide 35 Voting

1.    Each member shall have 625 votes and, in addition, one vote for each share of the capital stock of the Bank held by that mem­ber, provided, however, that in conneclion with any increase in the authorized capital stock, Ihe Board of Govemors may deter­mine that the capital stock authorized by such increase shall not have voting rights and that such increase of stock shall not be sub­ject to the preemptive rights established in paragraph 2. of artide 6 of this Agreement.

2.    In voting in the Board of Govemors, each governor shall be entilled lo casl the votes of the member he represenls. Except as otherwise expressly provided in this Agree­ment, all matters before the Board of Gover-nors shall be decided by a majority of the voting power represented at the meeting.

3.    In voting in Ihe Board of Directors, each director shall be entilled lo casl the number of votes that counted lowards his election, which votes shall be casl as a unit. Except as otherwise provided in this Agree­ment, all malters before the Board of Direc­tors shall be decided by a majority of the voting power represented at the meeting.

Artide 36

The President: Appoinlment

The Board of Govemors. on the recom­mendation of the Board of Directors, shall elect by a majority of the lotal voting power of the members, induding a majority of the total voting power of the regional members, the President of the Bank. He shall be a per­son of the highesi compelence in matters per-taining lo the activities, management and ad­ministration of Ihe Bank and shall be a na­tional of a regional member State. While holding office. neilher he nor any Vice-Presi­dent shall be a governor or a director or aller­nale for either, The term of office of the President shall be five years, ll may be re-newed.  He  shall,  however, be  suspended


vilka en medlem, om del inte finns någon direktionsledamol av dennes nationalitet, kan företrädas vid ell direktionssammanträde då en begäran som gjorts av eller elt ärende som särskilt berör denna medlem är under behandling.

Artikel 35 Rösträtt

1,  Varje medlem skall ha 625 röster och dessulom en röst för varje andel av Bankens kapital som medlemmen innehar, dock under fömlsätlning att slyrelsen i samband med ök­ning av kapitalet kan bestämma att det sålun­da ökade kapitalet inte skaU medföra rösträtt och att ökningen av kapitalet inte skall vara föremål för de i punkt 2 i artikel 6 i denna överenskommelse faslställda förköpsrät-tema.

2,  Vid omröstning inom styrelsen skall var­je styrelseledamot äga räll alt avge rösterna för den medlem denne företräder. Om ej an­nat uttryckligen föreskrivs i denna överens­kommelse, skall alla frågor avgöras av styrel­sen med en majoritet av det röstetal som är företrätt vid sammanträdet.

3,    Vid omröstning inom direktionen skall
varje direktionsledamot äga rätt att avge del
antal röster som medräknats vid valet av den­
ne, varvid dessa röster skall avges som en
samlad enhet. Om ej annat föreskrivs i denna
överenskommelse, skall alla frågor avgöras
av direktionen med en majoritet av det röste­
tal som är företrätt vid sammanträdet.

Artikel 36

Tillsättandet av presidenten

1, På rekommendation av direktionen skall slyrelsen med en majoritet av samtliga med­lemmars röstetal, vari inbegrips majoriteten av de regionala medlemmarnas samtliga rös­tetal, välja Bankens president. Denne skall vara en person med högsta kompetens i frå­gor som rör Bankens verksamhet, ledning och förvaltning och skall vara medborgare i en regional medlemsstat. Medan presidenten innehar sitt ämbete skall varken denne eller någon vice president vara styrelseledamot el­ler direktionsledamot eller suppleant för en sådan. Presidentens ämbetstid skall vara fem år. Den kan föriängas. Presidenten skall dock


 


Prop. 1979/80:130


39


 


from office if the Board of Directors so de­cides by a two-thirds majority of the voting power of the members induding a two-thirds majority of the voting power of the regional members. The Board of Directors shall ap­point an Aciing President and prompily in­form the Board of Govemors of such deci­sion and of its reasons therefor. The Board of Govemors shall make a final decision on the matter at its next Annual Meeting, if such suspension occurs not more than ninely days before that meeting, otherwise al a special meeting to be called by ils Chairman. The Board of Govemors may remove Ihe Presi­dent from office by a resolution adopled by a majority of the voting power of the members, induding a majority of the voting power of the regional members.

Ariicle 37

The Office of the President

1.   The President shall be Chairman of the Board of Directors bul shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division, He may participate in meetings of the Board of Govemors bul shall not vote.

2.   The President shall be chief of the staff of Ihe Bank and shall conduct, under Ihe direclion of the Board of Directors, the cur-rent business of the Bank. He shall be re­sponsible for the organization of the officers and staff of the Bank whom he shall appoini and release in accordance with regulalions adopled by Ihe Bank. He shall fix the terms of their employmenl in accordance with rules of sound management and financial policy.

3.   The President shall be the legal repre­sentative of the Bank.

4.   The Bank shall adopt regulalions which shall determine who shall legally represenl the Bank and perform the other duties of the President in the event that he is absent or that his office should become vacant.

. 5. In appoinling the officers and staff, the President shall make it his foremosl consider-ation to secure the highesi standards of effi­ciency, technical compelence and integrity, and recruit them on as wide a geographical basis as possible, paying full regard to the regional character of the Bank, as well as the participation of nonregional states.


avsättas från sitt ämbete om direktionen så bestämmer med två tredjedelars majoritet av samtliga medlemmars röstetal, vari inbegrips två tredjedelars majoritet av de regionala medlemmarnas röstetal. Direktionen skall utse en fillförordnad president och omedel­bart undertätta styrelsen om detta beslul och om skälen därtill. Styrelsen skall fatta ell slutgiltigt beslul i frågan vid dess påföljande årsmöte om avsättningen inträffar högst nit­tio dagar före mötet, i annat fall vid ett sär­skilt möte som dess ordförande skall sam­mankalla. Slyrelsen kan avskeda presidenien från dennes ämbete genom ett beslut som antagits med en majoritet av samtliga med­lemmars röstetal, inbegripet majoriteten av de regionala medlemmarnas röstetal.

Artikd 37 Presidentens ämbete

1.    Presidenten skall vara direktionens ord­
förande men sakna rösträtt annat än vid lika
röstetal, då denne har utslagsröst. Presiden­
ten kan delta i styrelsesammanträdena men
äger inte rösträtt.

2.    Presidenten skall vara chef för Bankens
personal och skall under direktionens överin­
seende leda skötseln av Bankens löpande
ärenden. Presidenten skall vara ansvarig för
organisationen av Bankens tjänstemän och
övriga personal, som denne skall tillsätta och
entlediga i enlighet med av Banken antagna
bestämmelser. Presidenten skall fastställa
villkoren för deras anställning i enlighet med
sunda regler för förvaltning och ekonomi.

3.    Presidenten skall vara Bankens laglige företrädare.

4.    Banken skall antaga bestämmelser, vari skall fastställas vem som lagligen skall före­träda Banken och utföra presidentens övriga uppdrag i dennes eventuella frånvaro eller i händelse av att dennes ämbete skulle bli va­kant.

5.    Vid anställning av tjänstemän och övrig personal skall presidenten främst säkerställa högsta möjliga effektivitetet, teknisk dug­lighet och integritet, och rekrytera dem på så vidsträckt geografisk bas som möjligt, varvid presidenten skall fästa största vikt vid Ban­kens regionala karaktär och vid icke-regiona­la staters deltagande.


 


Prop. 1979/80:130


40


 


Artide 38

Prohibition of Political Activity: the Interna­tional Characater of the Bank

1.   The Bank shall not accept loans or as­sistance that could in any way prejudice, lim-il, deflecl or otherwise alter its purpose or functions.

2.   The Bank, its President, Vice-Presi-dents, officers and staff shall not inlerfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concemed, Only economic considerations shall be rel­evant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the functions of the Bank.

3.   The President, Vice-Presidents, officers and staff of the Bank, in discharge of their offices, owe their duly entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the inlernational char­acter of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the dis­charge of their duties.

Artide 39

Office of the Bank

1.    The principal office of the Bank shall be
located in the territory of a regional member
State. The choice of the location of the prin­
cipal office of the Bank shall be made by the
Board of Govemors at its first meeting, tak­
ing into account the availability of facilities
for the proper function of the Bank.

2.   Notwithstanding the provisions of arti­de 35 of this Agreement, the choice of the location of the principal office of the Bank shall be made by the Board of Govemors in accordance with the conditions that applied to the adoption of this Agreement.

3.   The Bank may establish branch offices or agencies elsewhere.

Artide 40

Channel of Communications; Depositories

1.    Each member shall designate an appro­
priate authority with which the Bank may
communicate in connexion with any matter
arising under this Agreement.

2. Each member shall designate its central


Artikel 38

Förbud mot politisk verksamhet. Bankens in­ternationella karaktär

1.    Banken får inte bevilja lån eller bistånd
som på något sätt skulle kunna menligl inver­
ka på, inskränka, snedvrida eller på annat
sätt ändra dess ändamål eller uppgifter.

2.    Banken, dess president, vice presi­
denter, tjänstemän, och övrig personal skall
avhålla sig från inblandning i medlemmarnas
politiska förhållanden, ej heller får deras be­
slut påverkas av vederbörande medlems poli­
tiska inställning. Endast ekonomiska övervä­
ganden skall påverka deras beslut. Dessa
överväganden skall göras opartiskt för att
Bankens uppgifter skall kunna fullföljas.

3. Presidenten, vice presidenter, tjänstemän och övrig personal i Banken skall vid utövan­det av sin Ijänst vara uteslutande förpliktade gentemot Banken och inte gentemot någon annan myndighet. Vaije medlem i Banken skall respektera den internationella karaktä­ren av denna deras förpliktelse och skall av­hålla sig från alla försök att påverka någon av dem vid utförandet av dennes värv.

Artikel 39 Bankens kontor

1.    Bankens huvudkontor skall förläggas till en regional medlemsstats område. Valet av plats för Bankens huvudkontor skall göras av styrelsen vid dess första sammanträde, varvid hänsyn skall tagas till tillgången på faciliteier för atl Banken skall kunna driva sin verksamhet på ett vederbörlig sätt.

2.    Utan hinder av bestämmelserna i artikel 35 i denna överenskommelse, skall valet av plats för Bankens huvudkontor göras av sty­relsen i enlighet med de villkor som var till­lämpliga på antagandet av denna överens­kommelse.

3.    Banken kan upprätta avdelningskontor eller filialer och tillsätta ombud på andra platser.

Artikd 40

Förbindelseorgan och depositionsställen

1.    Varje medlem skal utse lämplig myndig­het som Banken kan stå i förbindelse med beträffande ärenden som uppkommer i enlig­het med denna överenskommelse.

2.    Medlem skall utse sin centralbank eller


 


Prop. 1979/80:130


41


 


bank or such other institution as may be agreed by the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holdings of cur­rency of that member as well as other assets of the Bank.

3. The Bank may hold its assets, induding gold and convertible currencies, with such depositories as the Board of Directors shall determine.

Artide 41

Publication of the Agreement, Working Lan-guages. Provision of Information and Re­ports

1.   The Bank shall endeavour to make available the text of this Agreement and all its important documents in the principal lan-guages used in Africa. The working lan-guages of the Bank shall be, if possible, Afri­can languages, English and French.

2.   Members shall furnish the Bank with all information it may request of them in order to facilitate the performance of its functions.

3.   The Bank shall publish and transmit to its members an annual report containing an audited statemenl of the accounls. It shall also transmit quarterly to the members a summary statemenl of its financial position and a profit and loss statemenl showing the results of its operations. The Annual Report and the Quarterly Statements shall be drawn up in accordance with the provisions of para­graph 4. of artide 13 of this Agreement.

4.   The Bank may also publish such other reports as it deems desirable to carty out its purpose and functions. They shall be trans-mitted to the members of the Bank.

Artide 42

Allocation of Net Income

1.   The Board of Govemors shall deter­mine annually what part of the net income of the Bank, induding the net income accruing to its Special Funds, shall be allocated -after making provision for reserves - to sur­plus and what part, if any, shall be distribut-ed.

2.   The distribution referred to in the pre­ceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each mem­ber.

3.   Payments shall be made in such manner and in such curtency as the Board of Gover-nors shall determine.


annan inrättning, varom överenskommelse kan träffas med Banken, till depositions­ställe, där Banken kan förvara sina tillgodo­havanden i medlemmens valuta liksom Ban­kens andra tillgångar.

3. Banken kan ha sina tillgångar, inbegri­pet guld och konvertibla valutor, på de depo­sitionställen där direktionen bestämmer att de skall finnas.

Artikel 41

Publicering av överenskommelsen, arbets­språk, tillhandahållande av information och rapporter

1.    Banken skall eftersträva att lillhanda­hålla texten till denna överenskommelse samt alla sina viktiga dokument på de språk som huvudsakligen används i Afrika. Bankens ar­betsspråk är, om möjligt, de afrikanska språ­ken, engelska och franska.

2.    Medlemmama skall tillställa Banken all information som den begär från dem i syfte att underlätta fullgörandet av dess verksam­het.

3.    Banken skall publicera och tillställa sina medlemmar sin årsberättelse, innefattande en vederbörligen reviderad redogörelse för dess ställning. Den skall även kvartalsvis tillställa sina medlemmar en kortfattad balansräkning samt vinst- och förlusträkning, utvisande re­sultatet av dess verksamhet. Årsberättelsen och nyssnämnda kvartalsvisa rapporter skall uppställas i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 i artikel 13 i denna överenskom­melse.

4.    Banken kan även publicera de övriga rapporter som den anser önskvärda för full­görandet av sitt ändamål och sina uppgifter. Dessa skall tillställas Bankens medlemmar.

Artikel 42

Fördelning av nettovinsten

1.    Styrelsen skall årligen besluta hur stor
del av Bankens nettovinst, inbegripet netto­
vinst som uppkommit för specialfonderna,
som efter avsättning fill reservfonder skall
tillföras balanserade vinstmedel och hur stor
del som eventuellt skall utdelas.

2.    Den ovan åsyftade utdelningen skall
verkställas i proportion till det anlal andelar
som innehas av varje medlem.

3.    Utbetalningarna skall göras på det sätl
och i den valuta som styrelsen bestämmer.


 


Prop. 1979/80:130

Chapter VI

Withdrawal and suspension of members; tem-porary suspension and termination of oper­ations of the bank

Artide 43 Withdrawal

1.    Any member may withdraw from the Bank at any lime by Iransmitling a notice in wriling lo Ihe Bank at ils principal office.

2.    Withdrawal by a member shall become effective on the date specified in its notice bul in no event less than six months after the date that notice has been received by the Bank.

Artide 44 Suspension

1.     If il appears to the Board of Directors
that a member fails to fulfil any of its obliga­
tions to the Bank, that member shall be sus­
pended by that Board by a majority of the
directors exercising a majority of the total
voting power; induding, in the case of a re­
gional member, a majority of the total votes
of regional members, and in the case of a
nonregional member, a majority of the total
votes of nonregional members. The decision
to suspend a member shall be subject lo re­
view by the Board of Govemors al a subse-
quenl meeting which the Board of Directors
shall convene for that purpose or the next
Annual Meeting of the Board of Govemors,
whichever comes earlier, and the Board of
Govemors may decide to reverse the suspen­
sion by the same majorities as provided
above.

2.    A member so suspended shall automali-cally cease to be a member of the Bank one year from the date of suspension uniess a decision is laken by the Board of Govemors by the same majority to restore the member to good standing.

3.    While under suspension, a member shall not be entilled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, bul shall remain subject to all obligations.

Artide 45

Settlement of Accounls

1. After Ihe date on which a State ceases to be a member (hereinafter in this artide


42

Kapitel VI

Utträde och suspendering, tillfälligt inställan­de samt upphörande av Bankens verksamhet

Artikel 43 Utträde

1.    Medlem kan när som helst utträda ur Banken genom överlämnande av skriftlig an-m.älan härom till Banken vid dess huvudkon­tor.

2.    Medlems utträde skall bli gällande den dag som anges i anmälan men aldrig tidigare än sex månader efler den dag anmälan mot­togs av Banken.

Artikel 44 Suspendering

1.   Märker direktionen att en medlem un­derlåter att uppfylla sina förpliktelser gent­emot Banken, skall denna medlem suspen­deras av direktionen med en majoritet av de direktionsledamöter som utövar majoriteten av samtliga medlemmars röstetal inbegripet, i fråga om en regional medlem, en majoritet av de regionala medlemmarnas sammanlagda röstetal och, i fråga om en icke-regional med­lem, en majoritet av de icke-regionala med­lemmarnas sammanlagda röstetal. Beslutet att suspendera en medlem skall omprövas av styrelsen vid ett påföljande, av direktionen i detta syfte sammankallat möte eller vid sty­relsens nästa årsmöte, beroende av vilket-dera som inträffar tidigast, och styrelsen kan besluta att återkalla suspenderingen med samma majoriteter som ovan föreskrivs.

2.   Sålunda suspenderad medlem skall au­tomatiskt upphöra att vara medlem i Banken ell år från dagen för suspenderingen, såvida inte styrelsen med samma majoritet beslutar alt återställa medlemmens rättigheter.

3.    Medan medlem är suspenderad är den­
ne inte berättigad atl utöva några rättigheter
enligt denna överenskommelse fömtom rät­
ten all utträda men skall fortfarande vara un­
derkastad alla förpliktelser.

Artikel 45

Uppgörande av mellanhavanden

1. Efter den dag en stat upphör att vara medlem (nedan i denna artikel kallad "dagen


 


Prop. 1979/80:130


43


 


called the "termination date"). the member shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for ils contingenl liabilities lo the Bank so long as any part of the loans or guarantees contracted before Ihe termination date is outstanding; bul il shall cease to incur liabilities with respect to loans and guaran­tees entered into thereafter by the Bank and to share either in Ihe income or the expenses of the Bank.

2.    At Ihe time a State ceases to be a mem­ber, the Bank shall arrange for the repur­chase of its shares as a part of the settlement of accounts with that State in accordance with the provisions of paragraphs 3. and 4. of this artide. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the termination date.

3.    The payment for shares repurchased by the Bank under this artide shall be governed by the following conditions:

a. Any amount due lo the State concemed for ils shares shall be wilhheld so long as that State, its central Bank or any of its agencies remains liable, as borrower or guarantor, lo the Bank and such amount may, at Ihe option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be wilhheld on account of the liability of the State resull-ing from ils subscription for shares in accor­dance with paragraph 4. of artide 7 of this Agreement. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six months after the termination date.

b.    Payments for shares may be made from
time to time, upon their surrender by the
Government of the State concemed, to the
extent by which the amount due as the repur­
chase price in accordance with paragraph 2.
of this artide exceeds the aggregate amount
of liabilities on loans and guarantees referred
to in sub-paragraph a. of this paragraph until
the former member has received the full re­
purchase price.

c.     Payments shall be made in the currency
of the State receiving payment or, if such
curtency is not available, in gold or convert­
ible currency.


för upphörandet"), skall medlemmen fortfa­rande vara ansvarig för sina direkla och indi­rekta förpliktelser gentemot Banken så länge någon del av de lån eller garanlier som bevil­jals före dagen för upphörandet är utestå­ende, men den skall inle längre vara ansvarig för lån och garantier som därefler beviljas av Banken och ej heller delaktig i Bankens in­komsler eller utgifter.

2.    Då etl land upphör att vara medlem, skall Banken vidta ålgärder för återköp av detla lands andelar som ell led i uppgörelsen med ifrågavarande land enligt punklerna 3 och 4 i denna artikel. Äterköpsvärdel av an­delarna skall för detla ändamål vara andelar­nas bokföringsvärde i Banken dagen för upp­hörandet.

3.    För betalning av de av Banken åter­köpta andelarna enligt denna artikel gäller följande bestämmelser:

 

a)    Del belopp som lillkommer vederböran­de stal som betalning för dess andelar skall innehållas så länge denna stal, dess central­bank eller något av dess kontor i egenskap av låntagare eller garant förblir förpliktigat gent­emot Banken, och sådan tillgodohavande kan av Banken efter dess eget avgörande använ­das för täckning av ifrågavarande förbin­delser, när de förfaller till belalning. Inga be­lopp skall innehållas som avräkning för sta­tens förbindelser till följd av dess andels­teckning i enlighet med punkt 4 i artikel 7 i denna överenskommelse. Under inga om­ständigheter skall något belopp utbetalas till en medlem för dess andelar innan sex måna­der förflutit sedan dagen för upphörandet.

b)   Betalning för andelar kan eriäggas allt­eftersom de överlämnats av regeringen i ve­derbörande stat, i den utsträckning återköps-värdet enligt punkt 2 i denna artikel över­stiger summan av de under a) ovan nämnda låne- och garantiförbindelserna, till dess att den föratvarande medlemmen erhållil hela återköpsbeloppet.

c) Betalning skall erläggas i den stats va­luta som mottar betalningen eller, om sådan valuta inte finns att tillgå, i guld eller konver­tibel valuta.


 


Prop. 1979/80:130


44


 


d. If losses are sustained by the Bank on any guarantees or loans which were out­standing on the termination date and the amount of such losses exceeds Ihe amount of the reserve provided against losses on that date, the State concemed shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced, if the losses had been laken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 4. of artide 7 of this Agreement, lo the extent that it would have been required to respond if the impair-menl of capital had occurred and the call had been made at the lime the repurchase price of ils shares was determined. 4. If the Bank lerminales ils operations pur­suant lo artide 47 of this Agreement wilhin six months of the termination date, all rights of the State concemed shall be determined in accordance with the provisions ofils artides 47 lo 49.


d) Om Banken förorsakas förlust genom garanlier eller lån, som dagen för upphöran­det var utestående, och om dessa förluster överstiger de reserver som nämnda dag stod til förfogande för att täcka förlusler, skall vederbörande stat på anfordran återbetala det belopp varmed återköprspriset för ande­lama skulle ha reducerats, om hänsyn tagils till dessa förluster när återköprspriset fast­ställdes. Därjämte skall den fömivarande medlemmen efter framställt betalningsyr­kande erlägga likvid för tecknade, icke beta­lade andelar enligt punkt 4 i artikel 7 i denna överenskommelse i den omfattning som med­lemmen hade varit skyldig all bidraga, om kapitalföriusten hade uppstått och betalning­syrkandet framställts då andelarnas återköps-värde fastställdes.

4. Om Banken upphör med sin verksamhel enligt artikel 47 i denna överenskommelse inom sex månader efter dagen för upphöran­det, skall ifrågavarande stats alla rättigheter bestämmas i enlighet med dess artiklar 47 lill 49.


 


Artide 46

Temporaiy Suspension of Operations

ln an emergency, the Board of Directors may suspend lemporarily operations in re­spect of new loans and guarantees pending an opportunily for further consideration and ac­lion by the Board of Govemors.

Artide 47

Termination of Operations

1.    The Bank may lerminate its operations
in respect of new loans and guarantees by a
decision of the Board of Govemors exercis­
ing a majority of the total voting power of the
members, induding a majority of Ihe total
voting power of the regional members.

2.    After such termination, the Bank shall
forthwilh cease all activities, except those
incident to the orderly realization, conserva-
tion and preservalion of its assets and settle­
ment ofils obligations.


Artikel 46

Tillfälligt inställande av verksamheten

Vid nödläge kan direklionen fatta beslut om tillfälligt inställande av verksamheten i vad gäller beviljandet av nya lån och garanti­er, till dess att slyrelsen blivil i tillfälle all närmare överväga situationen och vidtaga ål­gärder.

Artikel 47

Inställande av verksamheten

1.   Banken kan inställa sin verksamhet i vad avser nya lån och garantier genom beslul av slyrelsen med en majoritet av samtliga medlemars röstetal, inbegripet majorileten av samtliga regionala medlemmars röster.

2.   Efter ett sådant beslut skall Banken ofördröjligen upphöra med all verksamhet med undantag av de åtgärder som är erforder­liga för realiserande, bevarande och vård av dess lillgångar saml infriande av dess förbin­delser.


 


Artide 48

Liability of Members and Payment ofClaims

1. In the event of termination of the oper-


Artikel 48

Medlemmarnas förpliktelser och  betalning

av fordringar

1. Vid inställande av Bankens verksamhet


 


Prop. 1979/80:130


45


 


ations of the Bank, the liability of all mem­bers for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depre-ciation of their curtencies shall continue until all claims of creditors, induding all confin-gent claims, shall have been discharged.

2. All creditors holding direct claims shall be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank on calls on un­paid subscriptions. Before making any pay­ments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such artange-ments as are necessary, in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingenl claims.

Artide 49 Distribution of Assets

1.   In the event of termination of oper­
ations of the Bank, no distribution shall be
made to members on account of their sub­
scriptions to the capital stock of the Bank
until:

i. All liabilities to creditors have been discharged or provided for; and

ii. The Board of Govemors has taken a decision to make a distribution. This deci­sion shall be taken by the Board exercising a majority of the total voting power of the members, induding a majority of the total voting power of Ihe regional members,

2.    After a decision to make a distribution has been taken in accordance with the pre­ceding paragraph, the Board of Directors may by a two-thirds majority vote make successive distributions of the assets of the Bank to members until all assets have been distributed. This distribution shall be subject to the prior settlement of all outstanding claims of the Bank against each member.

3.    Before any distribution of assets is made, the Board of Directors shall fix the proportionate share of each member accord-ing to the ratio of its shareholding to the total outstanding shares of the Bank.

4.    The Board of Directors shall value the assets to be distributed at the date of distribu­tion and then proceed to dislribute in the following manner:

a. There shall be paid to each member in its own obligations or those of its official 5   Riksdagen 1979180. I saml. Nr 130


skall samtliga medlemmars förpliktelser för tecknade, icke inbetalade andelar av Ban kens kapital hksom de som uppkommit i sam­band med sänkning av värdet av deras egna valutor fortfara att gälla Ull dess att fordrings-ägamas alla fordringar, inbegripet indirekta fordringar, blivit reglerade.

2. Alla fordringsägare med direkta ford­ringar skall gottgöras ur Bankens tillgångar och sedan ur de belopp som efter anfordran inbetalas till Banken för icke betalade ande­lar. Innan utbetalningar sker till fordringsä­gare med direkta fordringar, skall direklionen vidtaga erforderliga åtgärder för att säkerstäl­la betalningar i samma proportion mellan fordringsägare med direkta och indirekta fordringar.

Artikd 49

Fördelning av tillgångar

I. Vid inställande av Bankens verksamhet skall ingen fördelning göras till medlemmarna på gmnd av deras teckning av andelar i Ban­kens kapital förtän:

i. alla fordringsägares fordringar har be­talats eller reglerats; och

ii. styrelsen med en majoritet av samfli­ga medlemmars röstetal, inbegripet majori­teten av samtliga regionala medlemmars röstetal, har beslulat att göra en fördelning.

2.    Sedan beslut om fördelning fattats i en­lighel med föregående punkt, kan direktionen genom beslul med två tredjedelars majoritet göra successiva fördelningar av Bankens till­gångar till medlemmarna till dess att samtliga tillgångar har fördelats. Fördelningarna skall föregås av reglering av Bankens samtliga utestående fordringar på varje medlem.

3.    Innan fördelning av tillgångar sker, skall direktionen fastställa varje medlems propor­tionella andel med hänsyn till dess innehav av andelar i förhållande till Bankens samtliga utestående andelar.

4.    Direktionen skall dagen för fördelning­en uppskatta värdet av de tillgångar som skall fördelas och sedan verkställa fördelningen enligt följande:

a) Till varje medlem skall betalas, i dess egna eller i dess officiella ombuds eller inom


 


Prop. 1979/80:130


46


 


agencies or legal entities within its lerritories, to the extent that they are available for distri­bution, an amount equivalent in value to its proportionate share of the lotal amount to be distributed.

b.    Any balance due to a member after pay­
ment has been made in accordance with the
preceding subparagraph shall be paid in ils
curtency, to the extent that it is held by the
Bank, up to an amount equivalent in value to
such balance.

c.     Any balance due to a member after pay­
ment has been made in accordance with sub-
paragraphs a. and b. of this paragraph shall
be paid in gold or currency acceptable to that
member, to the extent that they are held by
the Bank, up to an amount equivalent in val­
ue to such balance.

d.    Any remaining assets held by the Bank
after payments have been made lo members
in accordance with sub-paragraphs a. to c. of
this paragraph shall be distributed pro rata
among the members.

5. Any member receiving assets distribut­ed by the Bank in accordance with Ihe pre­ceding paragraph shall enjoy the same rights with respect lo such assets as the Bank en-joyed before their distribution.


dess område befintliga juridiska personers förbindelser, i den utsträckning de finns att tillgå för fördelning, ell belopp som motsva­rar värdel av dess proportionella andel av hela del belopp som skall fördelas.

b)    Saldo som lillkommer medlem sedan belalning har skelt i enlighet med bestämmel­serna under a) skall eriäggas i medlemmens valuta, i den utsträckning Banken innehar så­dan, upp till elt belopp vars värde motsvarar saldol.

c)    Saldo som lillkommer medlem sedan belalning har skelt i enlighel med bestämmel­serna under a) och b) i denna punkt skall erläggas i guld eller valuta som kan godkän­nas av ifrågavarande medlem, i den utsträck­ning Banken innehar guld eller sådan valuta, upp till ett belopp vars värde motsvarar sal­dol.

d)    Återstående tillgångar, som Banken in­
nehar sedan belalning skett till medlemmarna
i enlighel med a) fill c) i denna punkt, skall
fördelas proportionellt bland medlemmarna.

5. Medlem som mottar tillgångar, vilka fördelals enligt föregående punkt, skall åtnju­ta samma rättigheter i fråga om tillgångarna som Banken åtnjöt före deras fördelning.


 


Chapter VII

Status, Immunities, Exemptions and Priviliges

Artide 50 Status

To enable it to fulfil its purpose and the functions with which it is entmsled, the Bank shall possess full inlernational personality. To those ends, it may enter into agreements with members, non-member States and other internafional organizalions. To the same ends, the status, immunities, exemptions and privileges set forth in this chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.

Artide 51

Status in Member Counlries

In the territory of each member the Bank shall possess full juridical personality and, in particular, full capacity:

a. To contract;


Kapitel VII

Ställning, immunitet, undantag och privilegier

Artikel 50 Bankens ställning

För atl Banken effektivt skall kunna upp­fylla sitt ändamål och fullgöra de uppgifter som den anförtrotts skall den inneha fullvär­dig internationell status. Den kan därför Iräf­fa överenskommelser med medlemmar, icke­medlemsstater och andra internationella or­ganisationer. Därför skall även den ställning, den immunitet, de undantag och de privile­gier som anges i detta kapitel tillerkännas Banken inom varje medlems område.

Artikd 51

Bankens ställning i medlemsländerna

Inom varje medlems område skall Banken erkännas som fullvärdig juridisk person och skall särskilt ha befogenhet att:

a) ingå avtal;


 


Prop. 1979/80:130


47


 


b.    To acquire and dispose of immovable
and movable property; and

c.  To instilute legal proceedings.

Artide 52

Judicial Proceedings

1.   The Bank shall enjoy immunily from every form of legal process except in cases arising out of the exercise of ils borrowing powers when il may be sued only in a courl of competent Jurisdiction in the territory of a member in which the Bank has ils principal office, or in Ihe territory of a member or non-member State where il has appointed an agent for the purpose of accepiing service or notice of process or has issued or guaranteed securilies. No actions shall, however, be brought by members or persons aciing for or deriving claims from members.

2.   The property and assets of the Bank shall, whcrever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgement against the Bank.

Artide 53

Immunity of Assets and Archives

1.   Property and assets of the Bank, whcr­ever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confis-cation, expropriation or any other form of taking or foredosure by executive or legisla-tive aclion.

2.   The archives of Ihe Bank and. in gener­al, all documents belonging lo it, or held by it, shall be inviolable, wherever located.

Artide 54

Freedom of Assets from Restriction

To the extent necessary lo carry out the purpose and functions of the Bank and sub­ject lo the provisions of this Agreement, all property and other assets of the Bank shall be exempt from restrictions, regulalions, Con­trols and moratoria of any nature.

Artide 55

Privilege for Communications

Official Communications of the Bank shall be accorded by each member the same Ireal-ment that it accords to Ihe official Communi­cations of other members.


b)   förvärva och avyttra fast och lös egen­dom; samt

c)    inleda rättsligt förfarande.

Artikd 52 Rättsligt förfarande

1.    Banken skall åtnjuta immunitet gent­emot all former av rätlsligt förfarande utom i mål som uppkommer lill följd av utövandet av dess upplåningsbefogenheter, då den kan bli stämd endast inför behörig domstol inom sådan medlemsstats eller icke-medlemsstats område där den har utsett ombud för motta­gandet av delgivning eller meddelande om rättegång eller har utfärdat eller garanterat värdepapper. Rättsligt förfarande skall dock inte inledas mot Banken av medlem eller av person som handlar på medlems vägnar eller framför krav från medlem.

2.    Bankens egendom och tillgångar skall, var de än finns och av vem de än innehas, vara immuna gentemot alla former av beslag, kvarstad eller utmätning före meddelande av slutlig dom gentemot Banken.

Artikd 53

Tillgångarnas och arkivens immunitet

1.    Bankens egendom och tillgångar skall, var de än finns och av vem de än innehas, vara frilagna från husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och varje annan form av beslag eller utmätning genom admini­strativt eller legislativt förfarande.

2.    Bankens arkiv liksom i övrigt alla hand­lingar som tillhör eller innehas av Banken skall vara okränkbara, var de än finns.

Artikel 54

Tillgångarnas frihet från restriktioner

1 den utsträckning som erfordras för all Banken skall kunna uppfylla sitt ändamål och fullgöra sina uppgifter och med beaktande av bestämmelserna i denna överenskommelse skall all Bankens egendom och alla dess till­gångar vara frilagna från varje form av re­slriktioner, föreskrifter, kontrollbestäm­melser och moratorier.

Artikel 55

Privilegier avseende meddelanden

Bankens officiella meddelanden skall av varje medlem tillerkännas samma behandling som denna medlem tillerkänner övriga med­lemmars officiella meddelanden.


 


Prop, 1979/80:130


48


 


Artide 56

Personal Immunities and Privileges

All govemors, directors, aliernates, offi­cers and employees of the Bank and experts and consultanls performing missions for the Bank:

i. Shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity;

ii. Where they are not local nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien regis-Iralion requiremenis and national service obligations, and the same facilities as re-gards exchange regulalions as are accorded by members lo the representatives, offi-cials and employees of comparable rank of other members; and

iii. Shall be granted the same trealment in respect of travelling facilities as is ac­corded by members lo representatives, of-ficials and employees of comparable rank of other members.

Artide 57

Exemption from Taxation

1.   The Bank. ils property, other assets, income and its operations and transactions shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation relating to the payment, withholding or collection of any tax or duty.

2.   No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Bank to directors, alternales, officers and other pro-fessional staff of the Bank.

3.   No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, induding any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

i. Which discriminales against such obli­gation or security solely because it is is­sued by the Bank; or

ii. If the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.


Artikel 56

Personliga immuniteter och privilegier

Ledamöterna av Bankens styrelse och di­rektion saml deras suppleanter Jämte tjänste­män och övriga anslällda i Banken, inbegri­pet sakkunniga och konsulter som utför upp­drag för Bankens räkning, skall

i. åtnjuta immunitet mot rättsligt förfa­rande med avseende på handlingar som de företagit i tjänsten;

ii. såvida de inte är medborgare i veder­börande land tillerkännas samma immuni­tet beträffande invandringsrestriktioner, utlänningsregistrering och nationell tjän­steplikt samt samma lättnader i fråga om valutabetämmelser som av medlemmama tillerkänns andra medlemmars represen­tanter, tjänstemän och övriga anställda i motsvarande ställning; och

iii. tillerkännas samma behandling med avseende på reselättnader som av medlem­marna tillerkänns andra medlemmars re­presentanter, tjänstemän och övriga an­ställda i motsvarande ställning.

Artikd 57 Skattefrihet

1.    Banken, dess egendom, andra fillgångar och intäkter samt dess verksamhet och trans­aktioner skall vara frilagna från alla skatter och tullar. Banken skall likaså vara befriad från varje förpliktelse i fråga om betalning, innehållande eller uppbörd av skatter och av­gifter.

2.    Skatt skall inte påföras löner och arvo­den, som av Banken utbetalas till direktions­ledamöter, suppleanter, tjänstemän eller öv­riga anställda i Banken.

3.    Ingen skatt av något slag får påföras skuldförbindelser eller värdepapper utgivna av Banken, inbegripet utdelning och ränta på dessa, oberoende av vem som innehar dem,

i. om skatten är diskriminerande mot så­dana skuldförbindelser eller värdepapper endasl på gmnd av att de utfärdats av Ban­ken; eller

ii, om den enda rättsgrunden för sådan beskattning är den plats där skuldförbin­delserna eller värdepappren utfärdats, gjorts betalbara eller betalats, den valuta vari de utfärdats, gjorts betalbara eller be­talats eller platsen för något av Bankens kontor.


 


Prop. 1979/80:130


49


 


4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or securiiy guaranteed by the Bank, induding any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

i. Which discriminales against such obli­gation or securiiy solely because il is guar­anteed by the Bank; or

ii. If the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

Artide 58

Notiftcation of Implementation

Each member shall prompily inform the Bank of the specific action which it has laken to make effective in its territory the provi­sions of this chapter.

Artide 59

Application of Immunities, Exemptions and

Priviliges

The immunities, exemptions and privileges provided in this chapter are granled in the interests of the Bank. The Board of Directors may waive, to such extent and upon such conditions as it may determine, the immuni­ties and exemptions provided in artides 52, 54, 56, and 57 of this Agreement in cases where its action would in its opinion further Ihe interests of the Bank. The President shall have the right and the duty to waive the im­munity of any official in cases where, in his opinion, the immunily would impede the course of Justice and can be waived without prejudice to the interests of the Bank.


4. Ingen skalt av något slag får påföras skuldförbindelser eller värdepapper garante­rade av Banken, inbegripet utdelning och ränta på dessa, oberoende av vem som inne­har dem,

i. om skatten är diskriminerande mot så­dana skuldförbindelser eller värdepapper endasl på grund av att de garanterats av Banken, eller

ii. om den enda rättsgrunden för sådan beskaltning är plalsen för någol av Ban­kens kontor.

Artikd 58

Meddelande om genomförande

Varje medlem skall omedelbarl underrätta Banken om de särskilda åtgärder den har vid­tagit för atl på sitt område genomföra bestäm­melserna i detta kapitel.

Artikd 59

Tillämpning av immuniteter, undanlag och

privilegier

De immuniteter, undantag och privilegier som föreskrivs i delta kapitel tillerkänns i Bankens intresse. Direktionen kan, i den ut­sträckning och på de villkor den finner lämp­liga, upphäva de immuniteter och undantag som föreskrivs i artiklarna 52, 54, 56 och 57 i denna överenskommelse, om en sådan åtgärd enligt direktionens uppfattning skulle främja Bankens intressen. Presidenten skall ha rätl och skyldighel att upphäva immuniteten för tjänsteman i de fall då immuniteten enligt dennes mening skulle hindra rättvisans gång och immuniteten kan upphävas utan inverkan på Bankens intressen.


 


Chapter VIII

Amendments, Interpretation, Arbitration

Artide 60 Amendments

1. Any proposal to introduce modifica-tions to this Agreement, whelher emanating from a member, a governor or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Govemors, who shall bring the proposal before that Board. If the proposed amendment is approved by the Board, the Bank shall, by circular letter or telegram, ask the members whelher they ac­cept the proposed amendment. When two-


Kapitel VIII

Ändringar, tolkning och skiljedomsförfarande

Artikd 60 Ändringar

1. Vatje förslag att införa ändringar i den­na överenskommelse, vare sig det kommer från en medlem, en styrelseledamot eller di­rektionen, skall överlämnas till styrelsens ordförande, som skall framlägga förslaget för styrelsen. Om den föreslagna ändringen god­känns av styrelsen, skall Banken genom cir­kulärbrev eller telegram fråga medlemmarna om de godkänner ändringsförslaget. När två tredjedelar av medlemmarna med tre fjärde-


 


Prop. 1979/80:130


50


 


thirds of the members, having three-quarters of the total vofing power of the members, induding two-thirds of the regional members having three-quarters of the lotal voting pow­er of the regional members, have accepted the proposed amendment, the Bank shall cer­tify the fact by formål communicalion ad-dressed lo the members.

2.    Notwithstanding paragraph 1. of this ar­tide, the voting majorities provided in artide 3 (3) may be amended only by the voting majorities slaled therein.

3.    Notwithstanding paragraph 1. of this ar­tide, acceptance by all the members is re­quired for any amendment modifying:

i. The right secured by paragraph 2. of artide 6 of this Agreement;

ii. The limitalion on liabilily provided in paragraph 5. of that artide; and

iii. The right lo withdraw from Ihe Bank provided in artide 43 of this Agreement.

4.    Amendments shall enter into force for all members three months after Ihe date of the formål communicalion provided for in paragraph 1. of this artide uniess the Board of Govemors specifies a differenl period.

5.    Notwithstanding the provisions of para­graph I. of this artide, three years at the lalesl after the entry into force of Ihis Agree­ment and in the light of the experience of the Bank, the rule according to which each mem­ber should have one vote shall be examined by the Board of Govemors or al a meeting of Heads of State of the member counlries in accordance with the conditions that applied to the adoption of this Agreement.

Artide 61 Interpretation

1.   The English and French texts of this Agreement shall be regarded as equally au-thentic.

2.   Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank or between any members of the Bank shall be submitted lo the Board of Directors for decision. If there is no director of ils nationality on that Board, a member particulariy affected by the question under consideration shall be entilled to direct representation in such cases. Such right of


delar av samtliga medlemmars röstetal, inbe­gripel två tredjedelar av de regionala med­lemmarna med tre fjärdedelar av samtliga re­gionala medlemmars röstetal, har godkänl ändringsförslaget, skall Banken tillkännage delta genom en formell kungörelse riktad till medlemmarna.

2.    Ulan hinder av punkl 1 i denna artikel kan de röstmajoriteter som föreskrivs i punkl 3 artikel 3 ändras endast genom de däri an­givna röstmajoritetema.

3.    Utan hinder av punkl I i denna artikel, krävs godtagande från samtliga medlemmar för ändring som berör:

 

1)   den rätt som garanterasi punkl 2 i arti­kel 6 i denna överenskommelse;

2)   den begränsning av ansvarigheten som föreskrivs i punkl 5 i samma artikel; och

3)   den rätt atl utträda ur Banken som föreskrivs i artikel 43 i denna överenskom­melse.

 

4.    Ändringarna träder i kraft för alla med­lemmar tre månader efter dagen för den for mella kungörelse som föreskrivs i punkt I i denna artikel, såvida inte styrelsen fastställer annan tidpunkt.

5.    Ulan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel skall, senasl tre år efler denna överenskommelses ikraftträdande och i ljuset av Bankens erfarenheler, den regel enligt vilken varje medlem skall äga en röst prövas av styrelsen eller vid etl möte med medlemsländernas statsöverhuvuden i enlig­het med de villkor som tillämpades vid anla­gandel av denna överenskommelse.

Artikel 61 Tolkning

1.    De engelska och franska texterna lill denna överenskommelse skall anses äga lika vitsord.

2.    Fråga rörande lolkning av bestämmel­serna i denna överenskommelse, som upp­kommer mellan medlem och Banken eller mellan medlemmar i Banken, skall hänskju­tas till direklionen för avgörande. Om del inle finns någon direktionsledamot som har ifrå­gavarande medlems medborgarskap, är den medlem som särskilt berörs av den fråga som är under övervägande berättigad att bli direkt


 


Prop. 1979/80:130


51


 


representation   shall   be   regulated   by   the Board of Govemors.

3. In any case where the Board of Direc­tors has given a decision under paragraph 2. of this artide, any member may require that the question be referted to the Board of Gov­emors, whose decision shall be sought - un­der a procedure to be established in accor­dance with paragraph 3. of artide 31 of this Agreement - within three months. That deci­sion shall be final.

Artide 62 Arbitration

ln the case of a dispute between the Bank and the Government of a State which has ceased to be a member, or between the Bank and any member upon the termination of the operations of the Bank, such dispute shall be submitted to arbitrafion by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the Gov­ernment of the State concemed, and the third arbitrator, uniess the parties otherwise agree, shall be appointed by such other authority as may have been prescribed by regulafions adopted by the Board of Govemors. The third arbitrator shall have full power to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.


företrädd i dylika fall. Denna rätt att bli före-trädy skall regleras av styrelsen.

3. Har direktionen fattal beslul enligt punkt 2 i denna artikel, kan medlem påfordra atl frågan hänskjuts till styrelsen, vars beslut, i överensstämmelse med ett enligt punkl 3 i artikel 31 i denna överenskommelse upprättat förfarande, skall fattas inom tre månader. Detta beslut är slutgiltigt.

Artikel 62 Skiljedomsförfarande

I det fall då meningsskiljaktighet uppstår mellan Banken och regeringen i en stat som upphört att vara medlem eller mellan Banken och någon medlem efter upphörandet av Ban­kens verksamhet, skall sådan meningsskiljak­tighet hänskjutas till skiljedom av en skilje­nämnd bestående av tre skiljemän. En av dessa skall utses av Banken, den andre av vederbörande stats regering och den tredje, om parterna inte överenskommer om annat, av sådan annan myndighet som kan ha före­skrivits i bestämmelser som antagits av sty­relsen. Den tredje skiljemannen skall ha full befogenhet att avgöra alla procedurfrågor, beträffande vilka partema är oeniga.


 


Chapter IX Final provisions

Artide 63

Signature and Deposit

1.    This agreement, deposited with the Sec-
retary-General of the United Nations (herein­
after called the "Depositary"), shall remain
open until 31 December 1963 for signature by
the Governments of States whose names are
set forth in annex A to this agreement.

2.    The Depositary shall communicate cer-
tified copies of this Agreement to allt the
Signatories.

Artide 64

Ratification, Acceptance, Accession and Ac-quisition of Membership 1 a. This Agreement shall be subject to rati­fication or acceptance by the Signatories. In-


Kapitel IX Slutbestämmelser

Artikel 63

Undertecknande och deponering

\. Denna överenskommelse, som depo­neras hos Förenta nationernas generalsekre­terare (här nedan kallad "depositarien"), skall hållas öppen för undertecknande till den 31 december 1963 för undertecknande av re­geringama i de stater vilkas namn anges i bilaga A till denna överenskommelse.

2. Depositarien skall överiämna bestyrkta avskrifter av denna överenskommelse till alla signatärmakter.

Arikel 64

Ratifikation,  godkännande,  anslutning och

erhållande av medlemskap

1. a) Denna överenskommelse skall ratifi­ceras eller godkännas av signatärmakterna.


 


Prop. 1979/80:130


52


 


slmmenls of ratification or acceptance shall be deposited by the Signatory Governments with the Depositary before 1 July 1965. The Depositary shall notify each deposit and the date thereof to the other signatories.

b. A State whose instmment of ratification or acceptance is deposited before the date on which this Agreement enters into force shall become a memeber of the Bank on that date. Any other Signatory which complies with Ihe provisions of Ihe preceding paragraph shall become a member on the date on which its instrument of ratification or acceptance is de­posited.

2.    Regional States which do not acquire membership of the Bank in accordance with the provisions of paragraph 1, of this artide may become members — after the Agreement has entered into force - by accession thereto on such terms as the Board of Govemors shall determine, The Government of any such State shall deposit, on or before a date appointed by that Board, an instrument of accession with the Depositary who shall no­tify such deposit and the date thereof to the Bank and to the Parties to this Agreement. Upon the deposit, the State shall become member of the Bank on the appointed date.

3.    A member may, when depositing its in­stmment of ratification or acceptance, de-clare that it retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries and emu-luments paid by the Bank to that member's citizens, nationals or residents.

Artide 65 Entry into Force

This Agreement shall enter into force upon the deposit of instmments of ratification or acceptance by twelve signatory Govern­ments whose initial subscriptions, as set forth in annex A to this Agreement, in aggregate comprise not less than sixtyfive per cent of


Ratifikations- eller godkännandeinstrumenl skall av signalärmaklernas regeringar depo­neras hos depositarien före den 1 Juli 1965, Depositarien skall undertätta övriga signatär­makter om varje deponering och om dagen för denna.

b) Stat vars ratifikations- eller godkännan-deinslmment deponeras före dagen för över­enskommelsens ikraftlrädande blir medlem i Banken denna senare dag. Annan signatär-makt, som uppfyller bestämmelserna i före­gående punkt, blir medlem den dag då dess ratifikations- eller godkännandeinstmment deponeras.

2,   Regionala stater som inte erhåller med­
lemskap i Banken enligt bestämmelserna i
punkt I i denna artikel kan bli medlemmar,
sedan överenskommelsen har trätt i kraft, ge­
nom anslutning till denna på de villkor som
styrelsen bestämmer. Regeringen i en sådan
stat skall på eller före en av styrelsen fasl­
ställd dag deponera ett anslutningsinstrument
hos depositarien, som skall underrätta Ban­
ken samt parterna i denna överenskommelse
om deponeringen och om dagen för denna.
Efter deponeringen skall staten bli medlem i
Banken på den fastställda dagen.

3.   Medlem kan i samband med
deponeringen av sitt ratifikations- eller god­
kännandeinstmment förklara atl den för egen
del och för sina beskattningsberättigade myn­
digheters räkning förbehåller sig rätten atl
beskatta löner och arvoden, som av Banken
utbetalas till ifrågavarande medlems medbor­
gare eller till personer som är bosatta där.

Artikd 65 Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder i kraft när ratifikations- eller godkännandeinstmment deponerats av tolv signatärmakters regering­ar, vilkas ursprungliga andelsteckningar en­ligt bilaga A till denna överenskommelse sammanlagt omfattar minst sextiofem pro-


 


Prop. 1979/80:130


53


 


Ihe authorized capital stock of the Bank'; provided always that 1 January 1964 shall be the earliesl date on which this Agreement may enter into force in accordance with Ihe provisions of this artide.

Artide 66

Commencement of Operations

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a governor, and the Tmstee appointed for this purpose and for the purpose indicated in paragraph 5. of artide 7 of this Agreement shall call the first meeting of the Board of Govemors.

2. At ils first meeting, the Board of Gover-nors;

a. Shall elect nine directors of the Bank in
accordance with paragraph 1. of artide 33 of
this Agreement; and

b. Make artangements for the determinatlon
of the date on which the Bank shall com-
mence its operations.

3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its oper­ations.

Done in Khartoum, this fourth day of Au­gust nineteen hundred and sixty-three, in a singie copy in the English and French lan­guages.


cent av Bankens kapital'; alltid under förut­sättning att den 1 januari 1964 skall vara tidi­gaste dag för denna överenskommelses ikraftlrädande i enlighet med bestämmelser­na i denna artikel.

Artikel 66

Verksamhetens påbörjande

1.    Så snart denna överenskommelse träder
i kraft, skall varje medlem utse en styrelsele­
damot och den för detta ändamål och för del i
punkl 5 i artikel 7 i denna överenskommelse
angivna ändamålet utsedda förtroendeman­
nen skall utlysa det första styrelsesamman­
trädet.

2.    Vid silt första sammaniräde skall slyrel­
sen:

a)    välja nio direktionsledamöter i Banken enligt punkl I i artikel 33 i denna överens­kommelse; och

b)   vidtaga åtgärder för att fastställa vilken dag Banken skall påbörja sin verksamhet.

3.    Banken skall undertätta sina medlem­
mar om dagen för påbörjandet av sin verk­
samhet.

Upprättad i Khartoum den 4 augusti l%3 i ett enda exemplar på engelska och franska språken.


 


' The words "authorized capital stock of the Bank" shall be underslood to refer to such autho­rized capital stock ot the Bank as is equivalent to 211.2 million units of accunts and as corresponds to the aggregate initial number of shares to be subscribed by the States that may acquire ils mem­bership in accordance with paragraph 1. of artide 64 of the Agreement; see the Memorandum by the Executive Secretary of the United Nations Eco­nomic Commission for Africa on the interpretation of artide 65 of the Agreement Establishing the African Developmeni Bank, attached to the Final Aet of the Conference.


' Med orden "Bankens kapital" skall förstås det kapital som Banken innehar och som har samma värde som 211.2 miljoner kontoenheter och mot­svarar det sammanlagda antalet begynnelseande­lar, vilka skall tecknas av de stater som kan erhålla medlemskap i enlighet med punkt 1 i artikel 64 i överenskommelsen; se memorandum av exekutiv­sekreteraren i Förenta nationemas ekonomiska kommission for Afrika rörande tolkningen av arti­kel 65 i avtalet om upprättande av Afrikanska ut­vecklingsbanken, vilkel är bifogat till konferensens slutakt.


 


Prop. 1979/80:130


54


Annex A

Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock of the Bank

 

 

 

 

Total

 

 

 

Subscription

 

 

 

(in million

 

Paid-up

Callable

of units

Member

shares

shares

of account)

1 Algeria

1,225

1,225

24.50

2 Burundi

60

60

1.20

3 Cameroon

200

200

4.00

4 Central African Republic

50

50

1.00

5 Chad

80

80

1.60

6 Congo (Brazzaville)

75

75

1.50

7 Congo (Leopoldville)

750

750

13.00

8 Dahomey

70

70

1.40

9 Ethiopia

515

515

10.30

10 Gabon

65

65

1.30

Il Ghana

640

640

12.80

12 Guinea

125

125

2.50

13 Ivory CoasI

300

300

6.00

14 Kenya

300

300

6.00

15 Liberia

130

130

2.60

16 Libya

95

95

1.90

17 Madagascar

260

260

5.20

18 Mali

115

115

2.30

19 Mauritania

55

55

1.10

20 Morocco

755

755

15.10

21 Niger

80

80

1.60

22 Nigeria

1,205

1,205

24.10

23 Rwanda

60

60

1.20

24 Senegal

275

275

5.50

25 Sierra Leone

105

105

2.10

26 Somalia

110

110

2.20

27 Sudan

505

505

10.10

28 Tanganyika

265

265

5.30

29 Togo

50

50

1.00

30 Tunisia

345

345

6.90

31  Uganda

230

230

4.60

32 U.A.R. (Egypt)

1,500

1,500

30.00

33 Upper Volta

65

65

1.30


 


Prop. 1979/80:130


55


Bilaga A

Bygynnelseandelar i Bankens kapital

 

Medlem

Inbetalda

Garanti-

Sammanlagd

 

andelar

andelar

andelsteckning (i milj. konto­enheter)

Algeriet

1225

1225

2450

Burundi

60

60

120

Centralafrikanska Republiken

50

50

100

Dahomey

70

70

140

Egypten

1500

1500

3 000

Elfenbenskusten

300

300

600

Etiopien

515

515

1030

Gabon

65

65

130

Ghana

640

640

1280

Guinea

125

125

250

Kamerun

200

200

400

Kenya

300

300

600

Kongo (Brazzaville)

75

75

150

Kongo (Leopoldville)

650

650

1300

Liberia

130

130

260

Libyen

95

95

190

Madagaskar

260

260

520

Mali

115

115

230

Marocko

755

755

1510

Mauretanien

55

55

110

Niger

80

80

160

Nigeria

1205

1205

2410

Rwanda

60

60

120

Senegal

275

275

550

Sierra Leone

105

105

210

Somalia

110

110

220

Sudan

505

505

1010

Tanganyika

265

265

530

Tchad

80

80

160

Togo

50

50

100

Tunisien

345

345

690

Uganda

230

230

460

Övre Volta

65

65

130


 


Prop. 1979/80:130


56


 


Annex B

Election of directors

/. Nondivisible Vote

At the election of directors each governor shall casl all votes of the member he repre­senls for a singie person.

2. Regional Directors

a.    The twelve persons receiving the high­
esi number of votes of the govemors repre­
senting the regional memebers shall be direc­
tors, except that no person who receives less
than eight* per cent of the total voting power
of the regional members shall be considered
as elected.

b.    If twelve persons are not elected at the
first ballot, a second ballot shall be held in
which the person who received the lowesi
number of votes in the preceding ballot shall
be ineligible and in which votes shall be casl
only by:

i. Govemors who voted in the preceding ballot for a person who is not elected; and

ii. Govemors whose votes for a person who is elected are deemed, in accordance with paragraph 2 (c) of this annex, to have


Bilaga B

Val av direktion

/. Odelbar röst

Vid val av direktionsledamöter skall varje styrelseledamot, för den medlems räkning som denne företräder, avge alla röster för en och samma person.

2. Regionala direktionsledamöter

a)    De tolv personer som erhåller högsta antalet röster av de styrelseledamöter som företräder de regionala medlemmama skall vara direktionsledamöter. Dock skall inte nå­gon person som erhåller mindre än åtta* pro­cent av de regionala medlemmarnas samman­lagda antal röster anses vara vald.

b)   Om tolv personer inte väljs vid första omröstningen, skall en andra omröstning äga mm, varvid gäller att den person som i den föregående omröstningen erhållit lägsta rös­tetalet inte får väljas och att röster skdU avges endast av:

i. de styrelseledamöter som i den före­gående omröstningen avgav sina röster för en person som inte blev vald; och

ii. de styrelseledamöter, vilkas röster enligt punkt 2 (c) i denna bilaga anses ha tillfört en vald person totalt mer än tio*


 


* General counsei's noie:

The adoption of the amendment to artide 33, whereby the membership of the Bank's Board of Directors was increased from nine to eighteen, and provision was made for the exclusive election of twelve directors by regional members and six by non-regional members, necessitated the establish­ment in annex B to the Agreement of separate rules for the election of the regional and non-regional directors. The same amendment also made it nec­essary for the Board of Govemors lo reconsider the minimum and maximum percentages estab­lished in the original version of annex B for the election of a director. The Board of Govemors, during the consideration of this amendment, decid­ed that in the section of annex B that deals with the election of regional directors, the respective per­centages should be eight and ten instead of ten and twelve as in the original rules, and at the same time fixed the minimum and maximum percentages for the election of non-regional directors at fourteen and nineteen respectively. These decisions having been taken before the adoption of the resolution amending the Bank Agreement, Ihe resulting amendment is deemed to have induded the adop­tion of the new minimum and maximum percentage figures.


'Anmärkning:

Antagandet av ändringen till artikel 33, varigenom medlemsantalet i Bankens direktion ökades från nio till arton och anstalter vidtogs för regionala medlemmars val av tolv direktionsledamöter och icke-regionala medlemmars val av sex direktionsle­damöter nödvändiggjorde upprättandet i bilaga B av överenskommelsen om särskilda regler för val av regionala och icke-regionala direktionsleda-möter. Samma ändring nödvändiggjorde även att slyrelsen omprövade de lägsla och högsia procent­talen, som avgavs i den urspmngliga versionen av bilaga B för val av en direktionsledamot. Vid beak­tandet av denna ändring beslöt styrelsen att i den del av bilaga B som behandlar val av regionala direklionsledamöter de respektive procenttalen skulle vara åtla och tio i stället för tio och tolv som i de urspmngliga reglema och fastställde samtidigt de lägsta och högsta procenttalen för val av icke­regionala direklionsledamöter till fjorton respekti­ve nitton. Eftersom dessa beslut fattades före anta­gandet av den resolution som medför ändring i Banköverenskommelsen, anses den ändring som blev en följd härav ha inbegripit antagandet av de nya lägsta och högsta procenttalen.


 


Prop. 1979/80:130


57


 


raised the votes casl for that person above ten* per cent of the total voting power of the regional members.

c.     (i)ln determining whelher Ihe votes
cast by a governor shall be deemed to have
raised the total number of votes for any
person above ten* per cent, Ihe said ten*
per cent shall be deemed lo include, first,
the votes of the governor casting Ihe high­
esi number of votes for that person, and
then, in diminishing order, the votes of
each governor casting Ihe nexl highesi
number until ten* per cents is attained.

(ii) Any governor part of whose votes must be counted in order to raise the votes casl for any person above eight* per cent shall be considered as casting all his votes for that person even if the total number of votes cast for that person thereby exceeds ten* per cent.

d.    If, after the second ballot, twelve per­
sons are not elected, further ballots shall
be held in conformity with the principles
laid down in this annex, provided that after
eleven persons are elected, the twelfth may
be elected-notwithstanding the provisions
of paragraph 2(a) of this annex-by a sim­
ple majority of the remaining votes. All
such remaining votes shall be deemed to
have counted lowards the election of the
twelfth director.

3. Nonregional Directors

a.    The six persons receiving the highesi
number of votes of the govemors represent­
ing the nonregional members shall be direc­
tors, except that no person who receives less
than fourteen* per cent of the tolal voting
power of the nonregional members shall be
considered as elected.

b.    If six persons are not elected at the first
ballot, a second ballot shall be held in which
the person who received the lowest number
of votes in the preceding ballot shall be ineli­
gible and in which votes shall be cast only by:

(i) Govemors who voted in the preceding ballot for a person who is not elected; and

(ii) Govemors whose votes for a person who is elected are deemed in accordance


procent av de regionala medlemmarnas sammanlagda antal röster.

c) (i) För att avgöra humvida de av en styrelseledamot avgivna rösterna skall anses ha tillfört en person totalt mer än tio* procent av rösterna, skall dessa tio* pro­cent anses omfatta i första hand den styrel­seledamots röster som avgivits i det slörsia antalet röster för denna person och däref­ter, i avtagande skala, den styrelseleda­mots röster som avgivits det näst största antalet röster och så vidare till dess atl fio* procent uppnåtts.

(ii) Den styrelseledamot vars röster del­vis måste medräknas för att höja samtliga de för en person avgivna rösterna över åtta* procent skall anses ha avgivit alla sina röster för denna person, även om de för denna person avgivna rösterna därige­nom överstiger tio* procent, d) Om, efter den andra omröstningen, lolv personer inte valls, skall ytterligare omröst­ningar förrättas enligt de principer som fast­ställts i denna bilaga, förutsatt all, efter del att elva personer valts, den tolfte kan väljas, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 a) i denna bilaga, med enkel röstmajoritet av de kvarvarande rösterna. Samtliga återstående röster skall anses ha avgivils vid valet av den tolfte direktionsledamoten.

3. Icke-regionala direktionsledamöter

a)    De sex personer som erhåller högsta an­talet röster av de styrelseledamöter som före­träder de icke-regionala medlemmarna skall vara direktionsledamöter. Dock skall inte nå­gon person som erhåller mindre än fjorton* procent av de icke-regionala medlemmarnas sammanlagda antal röster anses vara vald.

b)   Om sex personer inte väljs vid första omröstningen, skall en andra omröstning äga mm, varvid gäller att den person som i den föregående omröstningen erhållit lägsta rös­tetalet inte får väljas och alt röster skall avges endast av:

(i) de styrelseledamöter, vilkas röster som i den föregående omröstningen avgav sina röster för en person som inte blev vald;

(ii) de styrelseledamöter, vilkas röster enligt punkt 3 (c) i denna bilaga anses ha


 


Prop. 1979/80:130


58


 


with paragraph 3 (c) of this annex, to have raised the votes cast for that person above nineteen* per cent of the total voting pow­er of the nonregional members.

c.(i) ln determining whelher the votes casl by a governor shall be deemed to have raised the total number of votes for any person above nineteen* per cent, the said nineteen* per cent shall be deemed lo in­clude, first the votes of the governor cast­ing the highesi number of votes for that person, and then, in diminishing order, Ihe votes of each governor casting the nexl highesi number until nineteen* per cent is allained.

(ii) Any govemor part of whose votes must be counted in order to raise Ihe votes cast for any person above fourteen* per cent shall be considered as casting all his votes for that person even if the total num­ber of votes cast for that person thereby exceeds nineteen* per cent, d, If, after the second ballot, six persons are not elected, further ballots shall be held in conformity with the principles laid down in this annex, provided that after five persons are elected, the sixth may be elected-not­withstanding the provisions of paragraph 3 (a) of this annex-by a simple majority of the remaining votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted lowards the election of the sixth director.


tillfört en vald person mer än nitton* pro­cent av de regionala medlemmarnas sam­manlagda antal röster.

(c) (i) För att avgöra humvida de av en styrelseledamot avgivna rösterna skall anses ha tillfört en person totalt mer än nitton* procent av rösterna, skall dessa nit­ton* procent anses omfatta i första hand den styrelseledamots röster som avgivit det största antalet röster för denna person och därefter, i avlagande skala, den styrel­seledamots röster som avgivit det näst största antalet röster och så vidare lill dess att nitton* procent uppnåtts,

(ii) Den styrelseledamot vars röster del­vis måste medräknas för att höja samtliga de för en person avgivna rösterna över fjor­ton* procent skall anses ha avgivit alla sina röster för denna person, även om de för denna person avgivna rösterna därigenom överstiger nitton* procent, d) Om, efter den andra omröstningen, sex personer inte valts, skall ytterligare omröst­ningar förtättas enligt de principer som fast­ställts i denna bilaga, förutsatt alt, efter del att fem personer valts, den sjätte kan väljas, utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 a) i denna bilaga, med enkel röstmajoritet av de kvarvarande rösterna. Samtliga återstående röster skall anses ha avgivils vid valet av den sjätte direktionsledamoten.


Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980